Sony | NWZ-E363 | Sony NWZ-E363 NWZ-E363 Walkman® с 4 GB видео MP3 плейър Инструкции за експлоатация

Три начина за прехвърляне
на музика
Упътване за бързо
включване
От CD и др., като използвате Windows
Media Player
Как да инсталирате приложения софтуер
Как да използвате плейъра
3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].
Извежда се прозорецът за инсталация.
• Когато стартирате [Setup.exe], файлът
[Setup.exe] и папката [Install], които се
съдържат в папката [Storage Media] на
плейъра, се копират на вашия компютър.
По този начин информацията се
подсигурява и се инсталират Упътване за
WALKMAN и Content Transfer.
4 Следвайте инструкциите, изведени
Основно меню Home
Съвет
• След като стартирате [Setup.exe], можете да
използвате свободното място в папката [Storage
Media] по-ефективно, като форматирате
вградената флаш памет на плейъра. За да
форматирате вградената флаш памет на
плейъра, вижте “Нулиране (форматиране) на
плейъра” на обратната страница.
Как да използвате плейъра
FMFMрадио
Radio
Разбъркване
All
наShuffle
всички
Дисплей
Clock Displayс
часовник
Videos
Видеоклипове
Снимки
Photos
Музика
Music
Текущо
Now Playing
възпроизвеждане
Settings
Настройки
Playlists
Плейлист
на екрана.
Забележка
NWZ-E363/E364
• Не можете да прехвърляте съдържание със
сигнал за защита на авторското право, тъй като
плейърът не ги поддържа.
©2011 Sony Corporation
От iTunes*1 и др., като използвате
Content Transfer
Приложени артикули
Моля, проверете следните артикули в
опаковката.
Слушалки (1)
USB кабел (1)
Упътване за бързо включване (това
ръководство) (1)
Софтуер (1)
Софтуерът се намира във вградената флаш
памет на плейъра и включва следното:
- Content Transfer (Софтуер за прехвърляне на
съдържанието)
- Упътване за WALKMAN
- Ръководство на потребителя и др.
За подробности относно начина на
инсталация се обърнете към “Как да
инсталирате софтуера (с включено
Ръководство на потребителя)”.
Windows операционна
система и Windows Media
Player
Уверете се, че операционната система е Windows
XP (Service Pack 3 или по-нова), Windows Vista*1
(Service Pack 1 или по-нова) или Windows 7*1, а
също проверете дали версията на инсталирания
Windows Media Player на вашия компютър е 11
(Windows XP/Vista) или 12 (Windows 7).
За подробности относно използването или
поддръжката на Windows Media Player се
обърнете към информацията за Windows Media
Player на следния интернет адрес: http://www.
support.microsoft.com/
*1
[Compatibility mode] за Windows XP не се
поддържа.
Бутон BACK/HOME
BACK/HOME
button
Части и контролни бутони
Бутон OPTION/PWR
OFF
OPTION/PWR
OFF button
Бутон сbutton
5 функции
5-way
(Упътване за WALKMAN)
на десктопа, за да го стартирате.
*1
Content Transfer поддържа прехвърляне на
данни от iTunes 9.0 към плейъра.
Чрез издърпване и пускане, като
използвате Windows Explorer
За подробности относно прехвърлянето
на музика, видео файлове или снимки се
обърнете към Ръководство на потребителя.
Ръководството на потребителя може да бъде
прегледано през ръководството Упътване за
WALKMAN.
Как да инсталирате
приложения софтуер
(включително Ръководство
на потребителя)
1 Свържете плейъра към вашия
компютър.
USB
USBкабел
cable(приложен
(supplied)в комплекта)
2 Извършете операциите в следния
ред, като използвате компютър.
Изберете [start] – [My Computer] или
[Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].
За подробности относно прехвърлянето на
музика и др. се обърнете към Ръководство на
потребителя, включено към Ръководството
за WALKMAN.
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда, докато
устройството е свързано към работещ
компютър.
Съвет
• Можете да стартирате Упътване за WALKMAN
и Content Transfer от менюто [start] (извежда се,
като щракнете върху [start]).
• Ако изтриете файла [Setup.exe] в плейъра,
като форматирате вградената флаш памет
на плейъра, копирайте данните от папката
[Backup] на компютъра към вашия плейър. За
да инсталирате, първо свържете плейъра към
компютъра и след това следвайте процедурата,
описана по-горе, като започнете от стъпка 1.
По подразбиране данните се запазват в
устройство [C] на вашия компютър, както
следва:
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\
NWZ-E360\Backup
Какво можете да правите с
ръководството Упътване
за WALKMAN?
Ръководството Упътване за WALKMAN включва
следните опции:
Ръководство на потребителя
Можете да прегледате следното съдържание
във вашето интернет приложение.
- Подробности за начина на използване на
плейъра.
- Как да използвате софтуер за прехвърляне на
съдържание към плейъра.
- Отстраняване на проблеми
Връзка за регистрация на потребителя
Връзка за помощни страници за потребителя
Други полезни връзки
Включва връзки с информация и др. на
интернет страницата, откъдето можете да
сваляте информация.
Включените опции се различават в зависимост
от държавата/региона на закупуване на
устройството.
Ако плейърът не функционира както трябва,
пробвайте следните стъпки, за да отстраните
проблема.
1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми
на проблема в “Отстраняване на
проблеми” в упътването Ръководство на
потребителя (HTML документ) и пробвайте
изредените варианти за отстраняване на
проблема.
За подробности относно свързването с
компютър вижте таблиците от дясната страна.
2 Свържете плейъра към вашия компютър,
за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като
заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона
RESET с карфица и др.
Бутон RESET
5 Щракнете два пъти върху
Информация за ръководствата
В допълнение към ръководството Упътване
за бързо включване, към този модел е
приложено и Ръководство на потребителя
(HTML формат), което можете да прегледате
от ръководството Упътване за WALKMAN.
За подробности вижте раздела “Как
да инсталирате софтуера (с включено
Ръководство на потребителя)”
След като стартирате [Setup.exe], на десктопа
на вашия компютър се извежда иконкапрепратка към ръководството Упътване за
WALKMAN.
• Когато инсталацията на включения софтуер
приключи, и ако плейърът е свързан
към вашия компютър, Content Transfer
автоматично се стартира.
Отстраняване на проблеми
Зареждане
Charging
След
About
33часа
hours
Зарежда
се...
Charging...
Напълно
зареден
Fully-charged
• За да предотвратите намаляване на заряда на
батерията, зареждайте батерията поне веднъж
на половин година.
Включване и изключване на плейъра
За да изключите
Бутон(play/pause/confirm)
(възпроизвеждане/пауза/потвърждение)

button
/
Бутониbuttons
Забележка
За да включите
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции*1
Натиснете който и да е
бутон.
Натиснете и задръжте
бутона OPTION/PWR
OFF.
Как да използвате основното меню
Home
Можете да изведете менюто Home, като
натиснете и задържите бутона BACK/
HOME. Менюто Home е отправна точка за
възпроизвеждане на звук, за търсене на песни,
промяна на настройките и др.
От менюто Home можете да изберете желаната
опция на екрана, като използвате бутона с 5
функции.
Confirm.
Потвърждава.
previous screen. екран.
ВръщаReturn
къмto the
предходния
Бутониbuttons
/
Жак за слушалки
USB конектор
Свържете приложения USB кабел (приложен в
комплекта).
Дисплей
Бутон VOL+*1/Бутон OPTION/PWR OFF
Натиснете, за да изведете менюто с опции.
Ако натиснете и задържите бутона OPTION/
PWR OFF, екранът се изключва и плейърът
преминава в режим на готовност.
Ключ HOLD
Отвор за ремък
Бутон RESET
Използвайте малка карфица или друго.
*1
Бутонът има осезаеми точки. Използвайте
осезаемите точки като ориентир.
Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът
работи, записите и настройките, съхранени
в плейъра, могат да бъдат изтрити при
нулирането.
4 Проверете за информация, касаеща
проблема, в помощния файл на всяка от
използваните програми.
5 Потърсете информация за проблема
в някои от интернет страниците за
поддръжка.
За информация относно интернет страниците
вижте “Най-нова информация”.
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят
да разрешат проблема, обърнете се към
най-близкия сервиз на Sony.
Симптом
Причина/Начин на
отстраняване
Плейърът
• USB кабелът не е правилно
не зарежда
поставен в USB порта на
батерията.
компютъра.
Разкачете и отново свържете
USB кабела.
Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
• Батерията се зарежда при
температура извън работния й
диапазон от 5°C до 35°C.
Не можете да зареждате
батерията, когато иконата
е изведена. Зареждайте
батерията само при температури в работния й диапазон
от 5° до 35 °C.
• Компютърът не е включен.
Включете компютъра.
• Компютърът е преминал в
режим Sleep или Hibernation.
Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation.
• Използвате USB хъб.
Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не
се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел
(приложен в комплекта).
• Операционната система, инсталирана на компютъра, не се
поддържа от плейъра.
За да заредите плейъра,
свържете го към компютър с
операционна система, която
се поддържа от плейъра.
• Не сте използвали плейъра
повече от една година.
В зависимост от условията,
в които използвате плейъра,
възможно е производителността на батерията да се влоши.
Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Когато
• Оставащото захранване в
свържете
батерията не е достатъчно.
плейъра към
Заредете батерията като
компютъра
свържете плейъра към
с USB кабел
работещ компютър за поне 5
(приложен в
минути.
комплекта),
• USB кабелът не е свързан
на дисплея не правилно с USB порта на
се извеждат
компютъра.
съобщенията
Изключете USB кабела и
[Connected
отново го включете в порта.
USB. The
Използвайте приложения в
Timer and
комплекта USB кабел.
Alarm will
• Използвате USB хъб.
become
Свързването на плейъра
invalid.] или
посредством USB хъб може
[Connected
да не се осъществи. Свържете
USB (MTP).
плейъра директно към
The Timer
компютъра, като използвате
and Alarm
USB кабел (приложен в
will become
комплекта).
invalid.]
(Компютърът
не разпознава
плейъра.).
(Продължава)
Симптом
Когато
свържете
плейъра към
компютъра
с USB кабел
(приложен в
комплекта),
на дисплея
не се извежда
[Connected
USB. The Timer
and Alarm
will become
invalid.] или
[Connected
USB (MTP).
The Timer
and Alarm
will become
invalid.].
(Компютърът
не разпознава
плейъра.)
Функциите на
плейъра стават
нестабилни,
когато
устройството е
свързано към
компютър.
Причина/Начин на
отстраняване
• Възможно е USB конекторът
на вашия компютър да има
проблем.
Свържете плейъра към друг
USB конектор на вашия
компютър.
• Когато използвате плейъра
за първи път или когато
зарядът в батерията е нисък,
извеждането на съобщение
след извършване на връзка
с компютър move да отнеме
около 30 секунди. Това не е
неизправност.
• Възможно е софтуерът да
се стартира и това може да
отнеме известно време. Изчакайте за кратко.
• Инсталацията на софтуера е
пропаднала.
Преинсталирайте софтуера,
като използвате инсталационния файл. Това няма да
се отрази на прехвърлените
данни.
• На компютъра работи друга
програма, различна от използваната за прехвърлянето
на данни.
Изключете USB кабела,
изчакайте няколко минути и
след това отново го включете.
Ако проблемът продължава, изключете USB кабела,
рестартирайте компютъра и
отново свържете USB кабела.
• В зависимост от софтуерната
среда на вашия компютър
е възможно съобщението
[Connected USB. The Timer
and Alarm will become
invalid.] или [Connected USB
(MTP). The Timer and Alarm
will become invalid.] да не се
изведе на плейъра.
Стартирайте Windows Media
Player или Windows Explorer.
• Използвате USB хъб или USB
удължител.
Свързването на плейъра
посредством USB хъб или
удължител може да не
се осъществи. Свържете
приложения USB кабел
директно към компютъра.
Когато
• Инсталирайте вградения
щракнете два
софтуер след инсталацията
пъти върху
на Windows Media Player
[Setup.exe], за
11 или 12. За подробности
да инсталирате относно работата с Windows
вградения
Media Player, посетете
софтуер,
следния уебсайт:
[Setup.exe] не
http://support.microsoft.com/
се стартира
и се отваря
прозорецът с
опции.
Нулиране (форматиране)
на плейъра
Можете да форматирате вградената памет
на плейъра. Ако форматирате паметта,
всички файлове, включително Ръководство
на потребителя (HTML документ), ще се
изтрият и всички настройки ще се върнат
в стойностите си по подразбиране. Уверете
се, че преди форматирането сте проверили
данните, запазени в паметта, и че сте
прехвърлили важните данни на твърдия
диск на вашия компютър или на друго
устройство.
1
Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME,
докато се изведе менюто Home.
2
Изберете
[Settings] – [Common
Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] в тази
последователност.
Натиснете бутона
, за да изберете
опция, и след това натиснете бутона ,
за да потвърдите избора си.
Когато форматирането приключи, на
екрана се извежда съобщението [Memory
formatted.] (Паметта е форматирана.).
Предпазни мерки
Слушалки
• Не използвайте слушалките продължително
време и с високо ниво на силата на звука,
защото това може да увреди слуха ви.
• Ако възпроизвеждате звук с високо ниво, е
възможно да не чувате страничните звуци.
Избягвайте да използвате слушалките в
ситуации, в които слухът ви трябва да е
изострен като например при шофиране или
докато карате велосипед.
• Тъй като слушалките са с open-air дизайн,
звукът се чува и от странични хора. Не
забравяйте да се съобразявате с хората,
намиращи се в близост до вас.
Бележка на потребителя
Моделът и серийните номера се намират от
задната страна на устройството. Запишете
серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте
се към тези номера, когато се обаждате на
вашия доставчик на Sony във връзка с този
продукт.
Номер на модела _________________________
Сериен номер____________________________
Забележка
• Не форматирайте вградената памет,
като използвате Windows Explorer. Ако
форматирате вградената памет, извършете
форматирането чрез плейъра.
Продължителното слушане
на силен звук посредством
персоналния аудио плейър може
да увреди слуха ви.
Търговски марки и лицензи
Обърнете се към Ръководство на потребителя
(HTML документ).
Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми,
засягащи този продукт, или ако искате да
се запознаете с информация за съвместими
продукти, посетете следните интернет
страници:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.
com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.
sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.
sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други държави/региони
посетете:
http://www.sony-asia.com/support
За клиенти, закупили устройството в
чужбина посетете
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
BG
Изхвърляне на стари електрически и електр
Изхвърляне
на стари електрически
в Европейския съюз и други Европейски стра
исъбиране
електронни
уреди (приложимо
на отпадъци)
символ върхусъюз
устройството
или върху него
вТози
Европейския
и други
че този продуктстрани
не трябвасъс
да се
третира като
Европейски
системи
за до
той трябва да бъде предаден в съответния съби
разделно
събиране
науреди.
отпадъци)
електрически
и електронни
Като предад
Този
символ
върху устройството
или на
място,
вие ще помогнете
за предотвратяване
за околната
среда опаковка
и човешкотопоказва,
здраве, които
върху
неговата
че би
му на неподходящо място. Рециклирането на ма
този
продукт не трябва да се третира
съхранят природните ресурси. За подробна инф
като
домакински
отпадък.
Вместокъм мес
на този
продукт можете
да се обърнете
това
той трябва
даотпадъци
бъде предаден
събиране
на битови
или магазина, отк
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Download PDF