Sony | NWZ-B142F | Sony NWZ-B142F Инструкции за експлоатация

Ръководство за експлоатация
2
Преглед на ръководството за експлоатация
Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация
Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, “Относно
меню Home” или „Индекс“.
прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите, от съдържание на това ръководство
прехвърляте се към меню “Относно меню Home”“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка с опции в менюто на плейъра.
прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в
ръководството.
z Съвети
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието или индекса.
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния
индикатор (например 1 страница 3) на всяка страница.
•За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната
рамка и напишете ключовата дума в текстовия прозорец.
•Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.
Как да сменим формата на страницата
Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват
да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.
Поле, в което ще намерите текст
Непрекъснат преглед
Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез
преместване на плъзгача преминавате
плавно на предишната или на следващата страница.
Единична страница
Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача
преминавате на предишната или на
следващата страница.
3
Съдържание
Основни приложения и екрани
Части и контролни бутони на плейъра.5
Слушане/Запис на FM радио
(само за NWD-B142F/B143F)
Екран за възпроизвеждане .........................................8
Слушане на FM радио ..................................33
Включване и изключване на плейъра ........9
Относно Home меню .................................10
Как да използваме Home меню .................12
Слушане на FM радио ...............................................33
FM радио екран ...........................................................34
Предварителна автоматична настройка на
радиостанции.........................................................35
Предварителна ръчна настройка на
радиостанции.........................................................36
Изтриване на FM радиостанции ........................36
Подготовка на плейъра
Зареждане на батерията........................... 14
Избор на екранен език
(Language) .....................................................16
Настройка на дата и час...........................17
Получаване на музика .................................18
Прехвърляне на музика ...............................19
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика
(Music Library) ............................................. 21
Възпроизвеждане на музика като
използвате ZAPPIN възпроизвеждане.23
Какво е ZAPPIN възпроизвеждане?.......................23
Промяна в ZAPPIN възпроизвеждане..................24
Промяна на възпроизвеждането на няколко
клипа към песни в ZAPPIN
възпроизвеждане ....................................................25
Търсене на песни ...........................................26
Промяна на режим възпроизвеждане
(Play Mode) ...................................................28
Настройка на качеството на звука ......29
Активиране на функция Bass .................................29
Промяна на качеството на звука (Еквалайзер)30
Изтриване на песни ....................................32
Запис на FM радио .......................................37
Изтриване на записани FM радио програми....38
Възпроизвеждане на записани FM радио
програми .......................................................39
Промяна на FM настройки ......................40
Чувствителност при сканиране.........................40
Слушане/Запис на глас
Запис на звук .................................................. 41
Изтриване на записани звукови файлове ..........42
Възпроизвеждане на записани звукови
файлове .........................................................43
Промяна на настройки за запис ..............44
Voice Record Codec .....................................................44
Настройки
Промяна на общите настройки
Настройка на дата/час ...........................................45
AVLS (Volume Limit)...................................................46
Кратък звуков сигнал ..............................................46
Режим на готовност................................................47
LED .................................................................................47
Контраст ....................................................................47
Извеждане на информация за плейъра
Information) .................................................48
Избор на екранен език
(Language) .....................................................49
Възстановяване на фабричните
настройки (Reset All Settings) ................50
Форматиране на паметта
(Format) .........................................................51
Продължава f
4
Полезни факти
Относно живота на батерията............52
Какво означава Формат и Bit Rate?........53
Какво е аудио формат? ............................................53
Съхраняване на данни.................................54
Обновяване операционната система на
плейъра ..........................................................55
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми.....................56
Съобщения .....................................................64
Допълнителна информация
Предпазни мерки ..........................................66
Забележка за лиценз и авторски права ..74
Спецификации...............................................76
Индекс .............................................................81
Забележкa
•В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои
модели може да не се предлагат.
Основни приложения и екрани
Части и контролни бутони на плейъра
Преден панел
Слушалки
1 Бутон REC/STOP
5 Бутон u *1
Стартира/спира запис. Можете да
записвате звук от вградения в плейъра микрофон (1стр. 41)
Можете да записвате звук от текущо приеманата FM програма (само за
NWD-B142F/B143F) (1стр. 37).
Включва/изключва плейъра (1стр. 9)
Стартира/въвежда режим на пауза при възпроизвеждане на песни
(1стр. 21) или въвежда режим на
пауза/рестартира записа (1стр. 37,
41).
Когато на дисплея се изведе меню, използвайте този бутон, за да потвърдите опцията в менюто (1стр.
10).
2 Бутон VOL +*1/ Регулира нивото на силата на звука.
3 Бутон ZAP
Сменя между нормално и ZAPPIN
възпроизвеждане (1стр. 23).
4 Бутон BASS
Активира функция BASS, за да
подсили ефекта на ниските тонове
(1стр. 29).
6 Бутон ./>
С помощта на този бутон можете
да преминете ускорено напред или
назад към началото на песен/албум/
изпълнител/папка, да превъртите
напред или назад (1стр. 21).
Когато на дисплея се изведе меню, използвайте този бутон, за да потвърдите опцията в менюто (1стр.
10).
*1 Има релефни точки. Използвайте релефните точки, за да се ориентирате
по-лесно при работа с бутоните.
Продължава f
5
6
Основни приложения и екрани
Преден панел
Слушалки
7 Жак i (слушалки)
9 Бутон BACK/ HOME*2
Когато свързвате слушалките, вкарайте жака на слушалките в куплунга,
докато се чуе изщракване. Ако слушалките са свързани неправилно, възможно е звукът от слушалките да не се
възпроизвежда правилно.
Връща към предходното меню. Натиснете и задръжте този бутон, за
да изведете менюто HOME (1стр.
10).
8 Дисплей
Дисплеят се променя в зависимост
от опцията, която използвате в
момента (1стр. 8, 10, 21, 33, 41, 45).
*2 Функциите на плейъра, маркирани с
близо до бутона, се активират,
като натиснете и задържите за кратко съответния бутон.
0 Осветление на захранването
Осветен чрез LED (1стр. 47). Начинът на осветяване се различава в
зависимост от работата.
Основни приложения и екрани
Заден панел
qa Микрофон
qg Капаче на USB конектор
Вижте 1стр. 41.
Отстранете капачето от USB
конектора на плейъра и го свържете
към USB порта на вашия компютър.
Отстраняване на капачето на USB
конектора
qs Бутон RESET
Нулира настройките на плейъра,
когато натиснете бутона RESET
с игла или подобен остър предмет
(1стр. 56).
Когато включите плейъра след нулирането му, устройството включва
функцията по възстановяване на
предходните настройки.
qd Отвор за ремък
Използвайте този отвор, за да прикачите ремък за носене (продава се
отделно).
qf Ключ HOLD
Докато използвате вашия плейър,
можете да го защитите от нежелани
операции, чрез използването на ключа
HOLD.
Чрез завъртане на ключа HOLD по
посока на стрелката (l), всички
функционални бутони прекратяват
действието си. Ако натиснете
произволен бутон докато функцията HOLD е активирана, на екрана се
появява съобщение “HOLD”.
Когато завъртите ключа HOLD в
обратната посока, действието на
функционалните бутони се възстановява.
USB конектор
7
8
Основни приложения и екрани
Екран за възпроизвеждане
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS
1 Име на песен/Индикация за
име на файл
2 Индикация за обхват на възпроизвеждане
3 Лента за прогрес на възпроизвеждане
4 Индикация за статус на възпроизвеждане
Извежда настоящия режим на възпроизвеждане.
N: възпроизвеждане/X:пауза
m: бързо превъртане назад/
M:бързо превъртане напред
5 Индикация за номер на настояща песен.
6 Индикация за режим на възпроизвеждане
Извежда иконка за настоящ режим
на възпроизвеждане (1стр. 28).
Ако режимът на възпроизвеждане е
в положение “Normal” не се появява
иконка.
7 Индикация за ZAPPIN възпроизвеждане
Показва статус за ZAPPIN възпроизвеждане (1стр. 23).
8 Индикация за функция Бас/
Еквалайзер
Извежда дали функция Бас да се активира (1стр. 29) или кой режим на
еквалайзера да се включи (1стр. 30)
9 Индикация за оставащ заряд
на батерията.
Основни приложения и екрани
Включване и изключване на плейъра
Бутон u
За да включите плейъра
Натиснете бутон u, за да включите плейъра. Плейърът продължава работа
оттам, докъдето е стигнал преди последно изключване.
z Съвет
•Ако на екрана се появи надпис „HOLD”, приплъзнете ключ HOLD по посока обратна на
стрелка (l), за да изключите функция HOLD.
За да изключите плейъра
Натиснете и задръжте бутон u, за да изключите плейъра. Появява се екран
“POWER OFF”.
z Съвети
•Ако известно време не работите с плейъра, докато той е в режим стоп, дисплеят се
изключва автоматично, за да спести заряда на батерията. Ако не работите с плейъра
по-дълго време, той се изключва изцяло. Само малка част от заряда на батерията се
изразходва в такъв случай.
•Не можете да работите с плейъра, когато е свързан с компютър. Изключете USB
кабела преди да работите с плейъра.
9
10
Основни приложения и екрани
Относно меню HOME
Следната таблица показва списъка с опции на меню HOME. За списъка с опции на
всяко меню обърнете се към 1стр. 11.
За подробности относно всяка опция в менюто, обърнете се към съответната
страница.
Меню HOME
Music Library
В HOME меню се появяват икони, като цветът на иконата на актуалния избор
е различен.
Voice
Възпроизвежда/изтрива записани звукови файлове
(1стр. 41).
Music Library
Възпроизвежда прехвърлени песни на плейъра (1стр.
21).
FM*1
Възпроизвежда FM радио или възпроизвежда или изтрива записана FM програма (1стр. 33).
Settings
Задава настройка за функция за музика, FM*1, запис на
глас или плейър (1стр. 45).
*1 Само за моделите NWD-B142F/B143F.
Основни приложения и екрани
(Voice)..................................41
(Настройки)
Възпроизвеждане на записани данни............43
Изтриване на записани данни .......................42
Настройки за музика
(Music Library .................... 21
Възпроизвеждани в момента.................. 21, 26
Папка ......................................................................26
Всички песни........................................................26
Изпълнител..........................................................26
Албум......................................................................26
Плейлисти ...........................................................26
Жанр ......................................................................26
Режим на възпроизвеждане.......................28
Еквалайзер ......................................................30
ZAPPIN обхват ............................................25
FM настройки*1
Чувствителност при сканиране..........40
FM предварителна автоматична
настройка ......................................................35
Настройки за запис
Кодек за запис на глас..................................44
Общи настройки
Година на издаване .............................................26
Настройка на дата/час ..................... 17, 45
AVLS (Volume Limit) ......................................6
(FM)*1 ................................. 33
Кратък звуков сигнал ...............................46
Ръчен режим .........................................................33
Предварителна настройка ............................33
Възпроизвеждане на записани данни............39
Изтриване на записани данни .......................38
Добавяне на предварително настроени ...36
Изтриване на предварително настроени36
Режим на готовност .................................47
LED...................................................................47
Контраст......................................................47
Информация.........................................................48
Език .................................................................. 16, 49
Нулиране
Нулиране на всички настройки..............50
Форматиране...............................................51
*1 Само за модели NWZ-B142F/143F
11
12
Основни приложения и екрани
Как да използвате менюто HOME
Менюто HOME е начална точка на всяка опция като например търсене на песни,
промяна на настройки и т.н.
Можете да изведете меню HOME като натиснете и задържите бутон BACK/
HOME на плейъра.
u бутон
Music Library
Бутон BACK/HOME ./> бутон
От меню Home можете да изберете желаната опция на екрана като натиснете
бутон ./>/u *1 на плейъра.
Натиснете бутон ./>, за да изберете опция от менюто и след това
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
*1 Има чувствителни на допир бутони. Използвайте ги, за да работите по-добре.
• ./> бутон: Избира опция от менюто.
• u бутон: Потвърждава опция от менюто.
В това ръководство, инструкциите за работа от меню HOME са описани подолу.
Пример: От меню HOME, изберете (Music Library) b “Folder” b желана
папка b желана песен.
Операциите за горния пример са онагледени, както следва.
1 Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME,
докато се появи меню HOME.
Извежда се менюто HOME.
Бутон BACK/HOME
Основни приложения и екрани
2 Натиснете бутон u, за да
потвърдите.
Появява се екран с меню Music Library.
3 Натиснете бутон ./>, за да
изберете “Folder” и след това натиснете бутон u, за да потвърдите.
Появява се екран със списък с папки.
•Можете да преминете през списъка като
натискате бутон ./>.
4 Натиснете бутон ./>, за да
изберете желаната папка и след
това натиснете бутон u, за да
потвърдите.
Появява се екран със списъка песни в
избраната папка.
5 Натиснете бутон ./>, за да
изберете желаната песен и след това
натиснете бутон u, за да потвърдите.
Появява се екран за възпроизвеждане на
музика и възпроизвеждането започва.
Music Library
Now Playing
Folder
All Songs
Play All
Folder 1
Folder 2
Play All
Song 1
Song 2
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS
За да се върнете в меню HOME по време на работа
Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME.
За да се върнете към предишен екран по време на работа
Натиснете бутон BACK/HOME.
13
14
Работа с плейъра
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се зарежда докато плейърът е свързан към работещ компютър. Свалете капачето на USB конектора и
го свържете към USB порта на вашия компютър.
Когато индикацията за оставащ капацитет
на батерията на дисплея показва :
, зареждането е приключило(зареждането продължава
около 70 мин.).
Когато използвате плейъра за първи път или
ако не сте използвали устройството за дълъг
период от време, презаредете батерията
докрай (докато на екрана се появи индикация
).
Относно индикацията за оставащ заряд на батерията
Иконката на батерията в дисплея (1стр. 8) се променя както е показано подолу.
Захранването в батерията намалява, както е показано в иконата на батерията.
Ако се появи индикация “LOW BATTERY”, вие няма да можете да работите с плейъра. В този случай заредете батерията, като свържете плейъра към компютър.
Вижте 1страница 78 за издръжливостта на батерията.
Работа с плейъра
Забележки
•Зареждайте батерията при околна температура от 5 до 35 градуса.
•Батерията може да бъде презареждана приблизително 500 пъти преди да се изразходва
напълно. Този брой се различава в зависимост от условията, при които използвате
плейъра.
•Индикаторът за батерията на дисплея показва приблизителното състояние на батерията. Например, един черен участък в индикатора не винаги означава точно заряд в
батерията.
•На дисплея се извежда индикация “DATA ACCESS”, когато плейърът осъществява
връзка с компютъра. Не изключвайте плейъра докато е изведена индикацията “DATA
ACCESS”. В противен случай е възможно файлът, който се прехвърля, да се повреди.
•Контролните бутони на плейъра не работят, когато устройството е свързано към
компютър.
•Ако не възнамерявате да ползвате плейъра в следващата половин година, зареждайте
поне веднъж на всеки 6 до 12 месеца за поддръжка на батерията.
•Възможно е някои от свързаните към компютъра USB устройства да пречат на правилната работа с плейъра.
•Не гарантираме презареждането на батерията, когато използвате компютри, сглобени от вас или такива с модифицирани конфигурации.
•Ако компютърът ви премине в режим на готовност като например Sleep или
Hibernation, дори и по време на USB свързване, батерията на плейъра не се зарежда.
Вместо това плейърът продължава да се захранва от собствената си батерия и я
изтощава.
•Не оставяйте плейърът включен към лаптоп, който не е свързан към електрическата
мрежа за дълги периоди от време, тъй като плейърът може да разреди батерията на
лаптопа.
•Ако зареждате плейъра след като не е бил използван дълго време, компютърът Ви може
да не разпознае плейъра и нищо няма да се появи на екрана. Заредете плейъра около 5
минути и ще започне да работи нормално.
•Докато плейърът е свързан към компютър не включвайте, изключвайте, рестартирайте и не изваждайте от режим Sleep компютъра. Това може да доведе плейъра до
неизправност. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези операции.
•Плейърът може да загрее докато зарежда. Това не е неизправност.
15
16
Работа с плейъра
Избор на екранен език (Language)
Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените езици за изписване съобщенията и менютата на вашия плейър.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню Home изберете
Бутон ./>
(Settings) b “Language” b желан работен
език.
Настройка
English
Español
Français
Português
Русский
Описание
Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Съобщенията и меню тата ще се изписват на френски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на португалски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски
език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
Работа с плейъра
Настройване на текущото време
(Set Date–Time)
Датата и часа не са настроени фабрично. Настройте датата и часа като следвате инструкциите.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME изберете
Бутон ./>
(Settings) b “Common Settings” b “Set
Date-Time”.
2 Натиснете бутон ./>, за да изберете числена стойност за
година и след това изберете бутон u, за да потвърдите.
•Можете да настроите годината, датата, часа и минутите. Повторете
тази стъпка, за да въведете всяка една от стойностите.
За д изведете текущо време
Докато е активирана функция HOLD, натиснете който и да е бутон.
Забележки
•Ако оставите плейъра дълго време с изразходвана батерия, настройките за часа и
датата може да се нулират.
•Ако плейърът дълго време не е бил използван, настройките на датата и часа може да
бъдат нулирани и може да се наложи да настроите отново.
•Часовникът може да избърза или да закъснее с до 120 секунди на месец (при температура от 25°С). В този случай го настройте отново.
17
18
Работа с плейъра
Музика
За да се насладите на музика от плейъра, трябва да подготвите данните на компютра си. Можете да прехвърлите музика от аудио СD или от интернет.
За да прехвърлите данни в компютъра си използвайте подходящия софтуер като
например Windows Media Player 11. За подробна информация относно това как да
се прехвърлят данни, обърнете се към помощния файл на софтуера.
За подробности относно поддържаните файлови формати вижте “ПОддържани файлови формати” (1стр. 76).
Работа с плейъра
Прехвърляне на музика
Можете да прехвърляте директно файлове чрез придърпване и спускане пoсредством Windows Explorer на компютъра Ви.
z Съвет
•Можете да трансферирате аудио файловете като използвате Windows Media Player
11. За подробности относно употребата или поддръжката на Windows Media Player,
обърнете се за повече информация към страница:
http://support.microsoft.com
Забележки
•Плейърът може да възпроизвежда само MP3/WMA файлове (1стр. 76).
•Докато плейърът е свързан не изключвайте или включвайте компютъра, тъй като
това може да причини неизправност на плейъра. В такъв случай натиснте бутон
RESET, за да нулирате настройките на плейъра (1стр. 56). Изключете плейъра от
компютъра преди да включите или рестартирате компютъра.
1 Свържете USB конектора на плейъра директно към вашия компютър.
Поставете USB устройството до край.
2 Щракнете два пъти върху [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage
Media] и след това изберете папката, в която желаете да запазите
аудио файловете.
Йерархията на данните може да се различава в зависимост от средата на
компютъра.
3 Придърпайте и пуснете файловете в избраната папка.
Продължава f
19
20
Работа с плейъра
Забележки
•Внимавайте да не ударите случайно плейъра, когато е свързан към вашия компютър.
Възможно е устройството да се повреди.
•Плейърът не използва софтуера SonicStage (софтуерът SonicStage, разработен от Sony,
работи с музика на компютър или прехвърля музика към други плейъри). За този плейър
вие можете да прехвърляте музика просто като изтеглите и пуснете файловете/
папките без да използвате SonicStage. ATRAC файловете, управлявани от SonicStage
могат да се прехвърлят в плейъра след като бъдат конвертирани в МР3 формат. За
да конвертирате файлове, свалете MP3 Conversion Tool софтуер от страницата на
потребителя (1стр. 73).
•Не изключвайте плейъра докато прехвърляте файл. Ако го направите, възможно е прехвърленият от вас файл да се повреди.
•Ако плейъра бъде изключен докато прехвърляте файлове, възможно е в плейъра да
останат ненужни файлове. В този случай прехвърлете файловете, които могат да се
използват, обратно на компютъра и форматирайте плейъра (1стр. 51).
•В зависимост от технологията за защита на авторските права е възможно е някои
файлове да не се възпроизвеждат с плейъра.
•Плейърът може да изведе до 2,640 файла и до 500 папки до 8-мо ниво.
Въпреки че вие можете да прехвърляте повече файлове или папки към плейъра, устройството не може да изведе или възпроизведе файлове, папки или нива, надвишаващи
неговите ограничения.
•Йерархията на данните може да се различава в зависимост от заобикалящата среда на
компютъра.
•Възможно е стартирането на плейъра или извеждането на списъка с файлове/папки да
отнеме известно време, ако на плейъра има запазени много файлове или папки.
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика
Можете да слушате записи трансферирани на плейъра. Трансферираните песни се
запазват в “Music Library”.
За да възпроизвеждате музика, изберете (Music Library) от меню HOME, за да
изведете екран за възпроизвеждане на музика
Бутон u
Music Library
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
1 От меню HOME, изберете
(Music Library) b “Now Playing”.
Появява се екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането на песни
започва от последната песен, която сте слушали.
•Относно екрана за възпроизвеждане, вижте “Playback Screen” (1стр. 8).
•Когато изберете (Music Library), се появява меню за търсене. Можете да
изберете желания метод на търсене, за да изведете екран със списък и да търсите песни. За повече подробности вижте „Търсене на песни” (1стр. 26).
•Когато плейърът се изключи от статус за възпроизвеждане, можете да
започнете възпроизвеждане на последната песен, която сте слушали като
натиснете бутон u.
За (индикация на екрана)
Направете следното
Възпроизвеждане(N)/
Пауза(X)
Се прехвърлите в началото на
настояща/следваща песен.
Превъртите бързо назад
(m)/напред M) настоящата песен
Натиснете бутонu.
Натиснете бутон ./>.
Натиснете и задръжте бутон ./>
по време на възпроизвеждане и освободете в
желаната точка.
Когато превъртате бързо назад/ напред песен
Изминало време
Пълна дължина на песен/файл
Продължава f
21
22
Възпроизвеждане на музика
z Съвети
•Можете да промените възпроизвеждането на песен от нормално възпроизвеждане в
ZAPPIN възпроизвеждане (1стр. 23).
•Плейърът предлага различни режими на възпроизвеждане включително възпроизвеждане
на случаен принцип и избрано възпроизвеждане (1стр. 28).
•Можете да подчертаете ниските обхвати (функция бас) (1стр. 29). Можете да промените и качеството на звука като изберете еквалайзер (1стр. 30).
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика чрез ZAPPIN
възпроизвеждане
Какво е ZAPPIN възпроизвеждане?
ZAPPIN позволява последователно възпроизвеждане на клипове и песни при предварително зададен интервал.
Нормално възпроизвеждане
Промяна към ZAPPIN
ZAPPIN възпроизвеждане
Къси разпознаваеми клипове на песни (около 45 секунди от началото им).
Интервалите на ZAPPIN възпроизвеждането могат да се настроят на
“ZAPPIN Short” или “ZAPPIN Long”.
Връща се към нормално възпроизвеждане и рестартира
възпроизвеждането на настоящата песен отначало.
Нормално възпроизвеждане
23
24
Възпроизвеждане на музика
Промяна в ZAPPIN възпроизвеждане
Можете да промените възпроизвеждането на песен от нормално в ZAPPIN възпроизвеждане.
Бутон ZAP
1 По време на нормално възпроизвеждане и извеждане на екран за възпроизвеждане, натиснете бутон ZAP.
Чува се “Zappin in” и ZAPPIN възпроизвеждането започва.
Плейърът възпроизвежда части от песни, всяка с дължина от 4 секунди
(ZAPPIN Short) или 15 секунди (ZAPPIN Long).
•Когато изберете ZAPPIN възпроизвеждане, на екрана се извежда
индикация .
•Песента се възпроизвежда от 45-тата секунда след началото й. Ако продължителността на песента е под 45 секунди, песента се възпроизвежда от
някоя точка в самия й край.
За да се прехвърлите към предишна/ следваща песен или към разбъркано
възпроизвеждане по време на ZAPPIN възпроизвеждане
Можете да се преместите към предишна/следваща песен или да възпроизведете
песни в случаен ред. Методът на работа е еднакъв като нормалното възпроизвеждане.
За да се върнете към нормално възпроизвеждане
Натиснете бутон ZAP по време на ZAPPIN възпроизвеждане и изведете екран за
възпроизвеждане. Когато възпроизвеждането се възстанови, се чува “Zappin out”.
Възпроизвеждане на музика
Промяна обхвата на възпроизвеждане на клипове на песни в ZAPPIN възпроизвеждане
Обхватът на възпроизвеждане на клипове на песни може да бъде настроен в позиция “ZAPPIN Short” или “ZAPPIN Long”.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
(Settings) b “Music Settings” b “ZAPPIN
Range” b желана настройка.
Списък с настройки за обхват на ZAPPIN
Избор на опция
ZAPPIN Short
ZAPPIN Long
Описание
Възпроизвежда клипове на песни с дължина около 4 секунди
всеки (настройка по подразбиране).
Възпроизвежда клипове на песни с дължина около 15 секунди
всеки.
25
26
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни
Можете да търсите желани песни по различни начини като например по папка,
изпълнители, име на албум и т.н.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
(Music Library) b желан метод на тър-
сене b желана песен.
Изберете опции както следва, докато се появи списък с песни.
Метод на търсене
Метод
Now Playing
Име на папка:
All Songs
Artist
Album
Playlists*1
Genre
Release Year
Описание
Възпроизвежда последния файл*, който сте слушали.
Търсене на песни по папка.
Възпроизвежда всички песни на плейъра.
Търсене на песни по изпълнител.
Търсене на песни по албум.
Търсене на песни по плейлиста.
Търсене на песни по жанр.
Търсене на песни по година на излизане.
*1 Плейлистите, записани създадени на Hi-Fi компонентна аудио система не могат да се
трансферират.
За да се върнете към предишно меню
Натиснете бутон BACK/HOME.
Възпроизвеждане на музика
z Съвет
•Можете да редактирате или промените ID3 информацията и плейлиста като използвате Windows Media Player 10 или 11. За подробности относно употребата и поддръжката на Windows Media Player 10 или 11 обърнете се към следната уеб страница:
http://support.microsoft.com
Забележки
•Само песни с ID3 информация могат автоматично да се класифицират в плейъра.
•Ако песента няма информация за албум или изпълнител, на екрана се появява надпис
“Unknown”. Ако песента няма име, поставете и име посредством компютъра си.
•Плейърът може да изведе до 2,640 файлове и до 500 папки до 8-мо ниво. Въпреки че можете да прехвърляте и повече файлове или папки към плейъра, устройството не може
да изведе или възпроизведе файлове, папки или нива, надвишаващи неговите ограничения.
•Възможно е стартирането на плейъра или извеждането на списъка с файлове/папки да
отнеме известно време, ако на плейъра има запазени много файлове или папки.
27
28
Възпроизвеждане на музика
Промяна на режима на възпроизвеждане
Плейърът предлага разнообразие от режими на възпроизвеждане, включително
режим на случайно възпроизвеждане и режим на повторно възпроизвеждане.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Music Settings” b “Play
Mode” b желани настройки за възпроизвеждане.
Списък с режими на възпроизвеждане
Икона/Опция с настройка
“Normal”/без икона
Repeat all/
Repeat 1 song/
Repeat shuffle all/
Описание
След като настоящата песен свърши, всички
песни в избраната папка/албум/изпълнител се
възпроизвеждат веднъж (настройка по подразбиране).
След като настоящата песен свърши, всички
песни в избраната папка/албум/изпълнител се
възпроизвеждат повторно.
Настоящата песен се възпроизвежда повторно.
След като настоящата песен свърши, всички
песни в избраната папка/албум/изпълнител се
възпроизвеждат в случаен ред.
Възпроизвеждане на музика
Настройка на качеството на звука
Можете да подчертаете ниските обхвати (функция бас) като натиснете бутон
BASS.
Можете да зададете желано качество на звука в зависимост от музикалния жанр
и др.
Активиране на функция Bass
Можете също така да подчертаете ниските честоти като натиснете бутон
BASS.
Функция Bass е активирана по подразбиране.
Бутон BASS
1 Натиснете бутон BASS.
Всеки път,когато натиснете бутон BASS, функция Bass се активира или
дезактивира.
•Когато е активирана функция Bass, на екрана се появява иконка „BASS”.
z Съвет
•При високо ниво на звука ефектът на басите е намален, за да се предпази слухът Ви.
Забележки
•Ако включите функция Bass докато са активирани настройките за еквалайзера,
настройките за еквалайзера временно се дезактивират. След като дезактивирате
функция Bass ще можете отново да ползвате настройките за еквалайзера.
•Когато е включена фунция Bass светва бутон за осветление на захранването
(1стр. 6).
Въпреки това, той не свети по време на прием на FM вълни (1стр. 33) или когато
“LED” настройка е в положени “LED OFF” (1стр. 47).
29
30
Възпроизвеждане на музика
Промяна качеството на звука (Еквалайзер)
Можете да зададете желано качество на звука в зависимост от музикалния жанр
и др.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Music Settings” b
“Equalizer” b желани настройки за еквалайзера.
Списък с настройките на еквалайзера
Опция с настройки/иконка
Икона/Опция с настройка
“None”
”Heavy”
“Pop”
“Jazz”
“Unique”
“Custom”
Описание
Описание
Изключва еквалайзера (настройка по подразбиране).
Подчертава честотите от високия и ниския
диапазон за постигане на по-мощен звук.
Подчертава звуците от средния диапазон; подходящ за вокали.
Подчертава честотите от високия и ниския
диапазон за постигане на по-реалистичен звук.
Подчертава честотите от високия и ниския
диапазон, за да се чуват лесно дори меките звуци.
Персонализирани от потребителя настройки на
звука. Вижте –стр. 31 за настройка.
Забележки
•Ако включите функция Bass докато са активирани настройките за еквалайзера,
настройките за еквалайзера временно се дезактивират. След като дезактивирате функция Bass ще можете отново да ползвате настройките за еквалайзера.
•Докато е активирана функция Bass не можете да променяте настройките на еквалайзера.
•Ако настройките, които сте избрали са изкривени, когато увеличите силата на звука,
намалете силата на звука.
•Ако личните Ви настройки, запазени като “Custom” произвеждат различно ниво на
звука от останалите настройки, може да се наложи да регулирате нивото на силата на
звука ръчно, за да компенсирате.
Възпроизвеждане на музика
Настройка на персонализирани стойности
Можете да настроите стойности от 5 честоти “equalizer” като “Custom”.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Music Settings” b
“Equalizer” b “Edit” изведен като “Custom”.
Появяват се настройки за екран.
2 Натиснете бутон ./>, за да изберете ниво на звука (7 нива: -3
до +3) и натиснете бутон u, за да потвърдите.
•5 честоти (от 100 Hz до 10 kHz) могат да се настроят. Повторете тази
стъпка, за на настроите нивото на звука за всяка честота.
31
32
Възпроизвеждане на музика
Изтриване на песни
Когато изтривате песни от плейъра използвайте софтуера, който сте ползвали,
за да прехвърлите песните или Windows Explorer.
За повече подробности относно употребата на софтуера, вижте помощния
файл.
Забележкa
•Плейърът не може да изтрива песни сам, без да е свързан към компютър.
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
Слушане на FM радио
За да слушате FM радио, изберете
радио екран.
(FM) от меню HOME, за да изведете FM
Бутон u
FM
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
Забележкa
•Кабелът на слушалките играе ролята на антена, така че го обтегнете колкото е възможно повече.
Слушане на FM радио
1 От меню HOME, изберете
(FM) b “Manual” или “Preset”.
Появява се FM радио екран.
•Manual: В режим на настройка Manual, можете да изберете станции за настройка по честота.
•Preset: В режим на настройка Preset, можете да изберете станции за настройка по предварително зададен номер.
2 Изберете желаната честота или предварително зададен номер.
•За подробности относно това как да работите с FM радио, вижте “FM
радио екран” (1стр. 34).
Забележкa
•Не можете да изберете режим на настройка Preset (“Preset”) ако не сте въвели предварително станции.
Въведете предварително функции като използвате “FM Auto Preset” (1стр. 35) или
въведете станции ръчно (1стр. 36).
33
34
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
FM радио екран
FM радио екран в режим ръчна настройка
090.0MHz P01
BASS
Предварително зададен номер*1
Честота
*1 Номерът на станцията се извежда само когато честотата вече е зададена (1стр. 36).
Операции в режим ръчна настройка
За да
Изберете предходна/следваща
честота*1
Изберете предходна/следваща
радио станция*2
Направите пауза в/продължите възпроизвеждането на FM
Операция с бутон
Натиснете бутон ./>.
Натиснете и задръжте бутон
.
Натиснете бутон u.
*1 Честотата се променя на стъпки от 0.1 MHz.
*2 Ако чувствителността е твърде висока, променете настройки „Чувствителност
при сканиране” (1стр. 40) в положение “Low”.
FM радио екран в режим предварителна настройка
P01
90.0MHz
BASS
Предварително зададен номер
Забележкa
•Не можете да изберете режим на настройка Preset (“Preset”) ако не сте въвели предварително станции.
Въведете предварително функции като използвате “FM Auto Preset” (1стр. 35) или
въведете станции ръчно (1стр. 36).
Работа в режим предварителна настройка
За да
Изберете предишен/следващ
предварително зададен номер
Направите пауза в/продължите възпроизвеждането на FM
Направете следното
Натиснете бутон ./>
Натиснете бутон u.
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
Настройка на желани радио станции (FM Auto Preset)
Можете автоматично да настроите до 30 радио станции във вашата област,
като използвате функцията “FM Auto Preset”.
Когато използвате FM тунера за първи път или когато се преместите в нова
област, препоръчваме ви да настройвате радио станции, като използвате функцията “FM Auto Preset”.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “FM Settings” b “FM Auto
Preset” b “OK”.
Радио станциите, които могат да се приемат, ще бъдат настроени в ред от
ниска към висока честота. Когато настройката приключи, се появява индикация “COMPLETE” и първата настроена станция се възпроизвежда.
•Изберете “Cancel”, за да откажете автоматичната настройка.
z Съвет
•Ако чувствителността е твърде висока, променете настройки „Чувствителност
при сканиране” (1стр. 40) в положение “Low”.
Забележкa
•Функцията “FM Auto Preset” ще изтрие всички вече съществуващи станции за предварителна настройка.
35
36
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
Предварителна ръчна настройка на станции
Можете да настроите ръчно станции, които функция “FM Auto Preset” не може
да засече (1стр. 35).
1 От меню HOME, изберете
(FM) b “Manual” b желана честота.
2 Натиснете бутон BACK/HOME.
3 Изберете “Add Preset” b желан предварителен номер.
Честотата, която сте избрали в стъпка 1 се приписва на предварително
избрания номер.
Ако изберете номер, който вече се използва от друга честота, появява се
съобщение за потвърждение на промяната на настройката. Ако изберете
“ОК”, настройката ще бъде променена.
z Съвет
•Можете да изберете предварително до 30 станции.
Забележкa
•Предварително избраните канали се запазват по ред, от ниска към висока честота.
За да изтриете настроена радио станция
1 Натиснете бутон BACK/HOME в FM радио екран.
2 Изберете “Delete Preset” b номерът, който смятате да изтриете b
„ОК”.
Настроената станция се изтрива.
2F/ B143F only)
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
Запис на FM радио
Можете да запишете FM радио на плейъра и да възпроизвеждате записани FM
радио програми.
Бутон REC/STOP
1 Натиснете и задръжте бутона REC/STOP докато слушате станцията, която желаете да запишете.
Плейърът преминава в режим на готовност за запис.
•Можете да запишете FM радио и като натиснете директно бутон REC/
STOP.
Натиснете бутон REC/STOP. Натиснете бутон ./>, за да изберете
„ОК” и след това натиснете бутон u, за да потвърдите.
2 Натиснете бутона REC/STOP.
Записът започва.
•За да направите пауза в записа, натиснете бутон u. Натиснете отново,
за да продължите записа.
3 За да спрете записа, натиснете бутона REC/STOP.
•Записът се запазва като файл с име „FRnnnn*1” в папката [Record] – [FM].
*1 Имената на файловете автоматично се запазват от “FR0001” до “FR9999”.
z Съвети
•Възможно е записът в области с лошо приемане да съдържа смущения. Записвайте в
области, в които приемането е добро.
•Програмите и звуковите файлове записани на плейъра могат да се възпроизвеждат на
него или на компютъра.
Забележки
•Ако преименувате файлове в папката [Record] на вашия компютър или поставите
файлове, които са прехвърлени на вашия компютър обратно в папка [Record], вие няма
да можете да възпроизвеждате файловете с плейъра.
•Не можете да променяте битовата честота за запис на FM програми. Възможна е
само опция “High”.
37
38
2F/ B143F only)
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
За да изтриете записани FM радио програми
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
(FM) b “Delete Rec Data” b записаната
FM радио програма, която желаете да изтриете b „ОК”.
Избраната FM радио програма се изтрива.
•За да спрете изтриването, изберете “Cancel”.
•За да изтриете всички записани FM радио програми, изберете “Delete All”
вместо да избирате записана FM радио програма.
Listening/Recording to FM Radio (NWZ-B142F/ B143F only)
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
Възпроизвеждане на записани FM радио програми
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
(FM) b “Play Rec Data” b записаната FM
радио програма.
Появява се екран за възпроизвеждане и възпроизвеждането на избраната FM
радио програма започва.
•Относно екрана за възпроизвеждане вижте “Екран за възпроизвеждане”
(1стр. 8).
•За да слушате всички записани FM радио програми, изберете “Play All”.
39
40
2F/ B143
Слушане/Запис на FM радио (само за NWD-B142F/B143F)
Промяна на FM настройки
За да промените FM радио настройките, изберете
HOME и след това изберете “FM Settings”.
(Настройки) от меню
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
Scan Sensitivity (чувствителност при сканиране)
Когато изберете станции посредством функция “FM Auto Preset” (1стр. 35)
или ръчен режим на настройка (1стр. 33), FM рисивърът може да получи много
нежелани сигнали, това означава, че чувствителността е твърде висока. В този
случай преминете към настройка “Low”. “High” е настройка по подразбиране.
1 От меню HOМЕ, изберете
(Настройки) b “FM Settings” b “Scan
Sensitivity” b “Low”.
•За да настроите чувствителността на прием обратно към тази по подразбиране, изберете “High”.
Слушане/Запис на глас
Запис на звук
Можете да записвате звук с вградения микрофон на плейъра и да възпроизвеждате записаните звукови файлове. Записаните звукови файлове ще бъдат в ADPCM
формат.
Когато възпроизвеждате записани звукови файлове, изберете менюто (Voice)
от меню HOME (1стр. 43).
Бутон REC/STOP
Микрофон
Забележкa
•Записът на звук няма да работи по време на FM прием (само за NWD-B142F/143F) или
с функция “Settings”. За да записвате звук, изберете менюто (Voice) от меню HOME
или (Music Library).
1 Натиснете и задръжте бутона REC/STOP.
Плейърът преминава в режим на готовност за запис.
•Можете да запишете звук като натиснете и задържите бутона REC/STOP.
Натиснете и бутона REC/STOP. Натиснете бутон -./>, за да изберете „ОК” и след това натиснете бутон u, за да потвърдите.
2 Натиснете бутона REC/STOP.
Записът започва.
•За да направите пауза в записа, натиснете бутон u. Натиснете отново,
за да продължите записа.
3 За да спрете записа, натиснете бутона REC/STOP.
Записът се запазва като файл с име VRnnnn*1*.mp3 в папката [Record] –
[Voice].
* Имената на файловете автоматично се запазват от “VR0001” до “VR9999”.
z Съвети
•Програмите и звуковите файлове записани на плейъра могат да се възпроизвеждат на
плейъра или на компютър.
•Можете да промените битрейта на аудио файла. За подробности вижте “Настройки
на записа” (1стр. 44).
Забележкa
•Ако преименувате файлове в папката [Record] на вашия компютър или поставите
файлове, които са прехвърлени на вашия компютър обратно в папка [Record], вие няма
да можете да възпроизвеждате файловете с плейъра.
41
42
Слушане/Запис на глас
Изтриване на звуков файл
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
(Voice) b “Delete Rec Data” b записаната
FM радио програма, която желаете да изтриете b „ОК”.
Избраният звуков файл се изтрива.
•За да спрете изтриването, изберете “Cancel”.
•За да изтриете всички записани звукови файлове, изберете “Delete All” вместо да избирате записаните звукови файлове.
Слушане/Запис на глас
Възпроизвеждане на записани звукови файлове
Можете да възпроизвеждате звукови файлове записани с плейъра. За да възпроизвеждате звукови файлове, изберете (Voice) от меню HOME.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
((Voice) b “Play Rec Data” b записаният
звуков файл.
Появява се екран за възпроизвеждане и възпроизвеждането на избраният
звуков файл започва.
•Относно екрана за възпроизвеждане вижте “Екран за възпроизвеждане”
(1стр. 8).
•За да слушате всички записани звукови файлове, изберете “Play All”.
43
44
Слушане/Запис на глас
Промяна на настройките за запис
За да промените настройките за запис на глас изберете
HOME, след това изберете “Rec Settings”.
(Settings) от меню
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
Voice Record Codec (настройки за запис на глас)
Избира ниво на качество на записа от “Low”, “Mid” или “High”. Колкото по високо е нивото, толкова повече памет използва плейърът за запис. Настройката по
подразбиране е “Mid”.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Rec Settings” b “Voice
Record Codec” b “Low”, “Mid” (настройка по подразбиране) или “High”.
Настройки
Промяна на общи настройки
За да промените общите настройки на плейъра, изберете
HOME, след това изберете “Common Settings”.
(Settings) от меню
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
Set Date-Time
Датата и часът не са настроени фабрично. Настройте дата и час като се съобразите със следните.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Set
Date-Time”.
2 Натиснете бутон ./>, за да зададете цифрова стойност за
година. След това натиснете бутон u, за да потвърдите
избора си.
•Годината, месеца, часа и минутите могат да се настроят. Повторете горната процедура за да въведете цифрова стойност за всяка една от настройките.
За да изведете настояще време
Окато е активиран бутон HOLD, натиснете който и да е бутон.
Забележки
•Ако оставите плейъра дълго време с изразходвана батерия, настройките за часа и
датата може да се нулират.
•Ако плейърът дълго време не е бил използван, настройките на датата и часа може да
бъдат нулирани и може да се наложи да настроите отново.
•Часовникът може да избърза или да закъснее с до 120 секунди на месец (при температура от 25°С). В този случай го настройте отново.
45
46
Настройки
AVLS (Volume Limit) (AVLS (Ограничение на силата на звука))
Можете да настроите “AVLS (Volume Limit)” (Автоматична система за ограничение на силата на звука), за да ограничи максималната сила на звука и да предотврати смущение или разсейване на околните. С помощта на “AVLS (Volume Limit)”
вие можете да слушате музика с подходящо ниво на силата на звука.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Common Settings” b “AVLS
(Volume Limit)” b желан тип настройка.
Тип
AVLS ON
AVLS OFF
Описание
Поддържа звука при средни нива.
Възпроизвежда звука при първоначалните нива на звук (настройка по подразбиране).
z Съвет
•Когато “AVLS (Volume Limit)” е в положение “AVLS ON”, нивото на звука достига максимални стойности, “AVLS” се появява като натиснете бутон VOL+. В този статус
нивото на звука не може да бъде увеличавано повече.
Beep
Можете да включите или изключите сигналите на операционните бутони на
плейъра.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Beep”
b желан тип настройка.
Тип
Beep ON
Beep OFF
Описание
Кратките звукови сигнали са включени (настройка по подразбиране).
Кратките звукови сигнали са изключени.
Забележкa
•Звуковите сигнали за грешка както и напътствията остават включени независимо
от настройките за „Beep”.
Настройки
Power Save Mode
Когато не сте извършвали операция с плейъра определен период от време (около
15 секунди), в дисплея се появява екранът за пестене на захранване. Можете да
променяте настройките за пестене на захранване.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Power
Save Mode” b желан тип настройка.
Тип
Описание
Save ON Normal В дисплея се появява екранът за пестене на захранване ако
не сте извършвали операция с плейъра повече от 15 секунди
(настройка по подразбиране).
Save ON Super
Когато зададете “Save ON Super”, екранът изчезва, ако не сте
извършвали операция за около 15 секунди. Тази настройка
използва най-малък заряд от батериите.
Save OFF
Когато зададете в положение “Save OFF”, по време на възпроизвеждане или FM приемане, иконата (иконите) или буквата
(буквите) са постоянно изведени на дисплея*1.
*1 Само за модел NWZ-B142F/B143F.
LED
Можете да включите или изключите осветлението около бутон u.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Common Settings” b “LED”
b желан тип настройка.
Тип
LED ON
LED OFF
Описание
Включва осветлението (настройка по подразбиране).
Изключва осветлението.
Contrast
Можете да регулирате контраста на екрана в едно от 15 нива.
1 От меню HOME, изберете
(Settings) b “Common Settings” b
“Contrast”.
2 Натиснете бутон ./>, за да регулирате нивото на контраста
и след това натиснете бутон u, за да потвърдите избора си.
Можете да настроите едно от 15 нива. „0” е настройката по подразбиране.
47
48
Настройки
Извеждане на информация за плейъра
Можете да изведете информация, като например името на модела, капацитета
на вградената флаш памет и версията на хардуера.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню HOME, изберете
Бутон ./>
(Settings) b “Information”.
1: Име на модела
2: Капацитет на вградената флаш-памет
3: Информация за версията на хардуера на плейъра
Настройки
Избор на езикови настройки
Можете да изберете от множество езици на какъв език да бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плейър.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
1 От меню Home изберете
Бутон ./>
(Settings) b “Language” b желан работен
език.
Настройка
English
Español
Français
Português
Русский
Описание
Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Съобщенията и меню тата ще се изписват на френски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на португалски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски
език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
49
50
Настройки
Възстановяване на фабричните настройки
(Reset All Settings)
Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на
плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните,
прехвърлени на вашия плейър.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Initialize” b “Reset All
Settings” b „OK”.
Появява се надписа COMPLETE и фабричните настройки са възстановени.
•За да отмените тази операция, изберете „Cancel“ в екран за потвърждение.
Забележкa
•Ако датата и часа вече са били настроени посредством опция “Set Date-Time”, датата
не се нулира.
Настройки
Форматиране на паметта (Format)
Можете да форматирате вградената флаш-памет на плейъра. Ако паметта бъде
форматирана, всички файлове ще бъдат изтрити и всички настройки ще се върнат към положенията им по подразбиране. Уверете се, че сте проверили всички
файлове, запазени в паметта, преди да извършите форматиране, и прехвърлете
файлове, които са ви нужни, на твърдия диск на вашия компютър или на друго
устройство.
Бутон u
Бутон BACK/HOME
Бутон ./>
Забележки
•Когато остатъчният заряд на батерията е нисък не можете да форматирате плейъра. За редете батерията преди да форматирате.
•Уверете се, че НЕ сте нулирали вградената флаш памет на плейъра посредством
Windows Explorer.
•Ако датата и часа вече са били настроени посредством опция “Set Date-Time”, датата
не се нулира.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Initialize” b “Format” b “OK”.
Появява се надписът „FORMATTING…” и форматирането започва.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа
„COMPLETE”
•За да отмените тази операция, изберете „Cancel“ в екрана за потвърждение.
51
52
Полезни факти
Живот на батерията
При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е
възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате
по-дълго плейъра.
Следните съвети ви гарантират по-дълъг живот на батерията.
Изключвайте плейъра ръчно
Ако натиснете и задържите за кратко бутон u, след като се появи надпис
“POWER OFF” плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се
изключва.
В този статус батериите изразходват минимално количество от заряда си.
Настройки за по-дълъг живот на батерията
Можете да настроите заряда на батерията като промените настройките по
подразбиране в опция “Long battery life setting”. За повече подробности относно
настройката за по-дълъг живот на батериите, вижте “Живот на батериите
(продължително възпроизвеждане” (1стр. 78).
Настройки
Настройки на
екрана
Настройки за
ефект на звука
Настройки по
подразбиране
“Power Save Mode” “Save ON
(1стр. 47)
Normal”
“Equalizer” (1стр. “None”
30)
“Bass” (1стр. 29) Активирана
“LED” (1стр. 47) “LED ON”
Настройки за
осветлението
Настройки качест- “Voice Record
“Mid”
вото на записа
Codec” (1стр. 44)
Настройка за по-дълъг
живот на батерията
„Save ON Super”
“None”
Дезактвирана
“LED OFF”
“Low”
Регулиране на формата на данните и битрейта
Времето на възпроизвеждане ще се различава тъй като зарядът на батерията
може да бъде засегнат от формата и битрейта на песни, видео или фото файловe, които се възпроизвеждат.
За повече подробности относно времето за зареждане и употреба вижте
1стр. 78
Полезни факти
Какво означава Формат и „Bit Rate“?
Какво е аудио формат?
Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и
ги запазвате като аудио файлове.
Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.
“MP3“: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International
Organization for Standartization).
“MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.
“WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
Какво е защита от копиране?
Някои музикални, видео и фото файлове, които поръчате от сайт за сваляне на
музика или подобна услуга може да приложи технологии за контрол като кодиране, з ада ограничи дублирането и разпространението на тези файлове.
Какво е битрейт?
Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука,
но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.
Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква
повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да
качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.
За повече подробности относно поддържаните аудио формати и честоти
вижте 1стр. 76.
Забележкa
•Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на
записа от компютъра на плейъра.
53
54
Полезни факти
Съхранение на файлове с данни
Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или
друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан
към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer
като [WALKMAN].
Забележки
•Не изключвайте плейъра, докато на екрана е изведен надписа “DATA ACCESS” по време
на трансфер на данни. Данните могат да бъдат повредени.
•Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия
плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я
директно от плейъра ( 1 страница 51).
Полезни факти
Обновяване операционната система на плейъра
Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият
плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата
версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете потребителските уеб сайтове (1стр. 73).
1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.
2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на
програмата.
3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната
система на плейъра.
Обновяването на операционната система е завършено.
z Съвет
•Информация относно версията на софтуера на плейъра може да бъде изведена като
(Settings) b “Information” от меню HOME (1стр. 48).
изберете
55
56
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да
отстраните проблема.
1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на
проблема.
2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете
бутон „RESET“
бутона „RESET“ с карфица и др.
Ако натиснете бутона „RESET“, докато
плейърът е в режим на възпроизвеждане,
записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при нулирането.
4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на
всяка от използваните програми.
5 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка (1стр. 73).
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема,
обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
Отстраняване на проблеми
Операци
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Няма звук.
•Нивото на силата на звука е на нулирано.
c Увеличете нивото на силата на звука (1стр. 5).
•Куплунгът на слушалките не е правилно поставен.
c Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (1стр. 6).
•Куплунгът на слушалките е замърсен.
c Почистете го със сухо и меко парче плат.
•Във вградената флаш памет няма съхранени аудио и видео данни.
c Ако на екрана се извежда съобщението ”NO DATA” (Няма данни),
прехвърлете аудио файлове от компютъра на плейъра.
Не се възпроиз•Зарядът на батерията е изразходван.
веждат песни.
c Заредете батерията напълно (1стр. 14).
c Ако устройството не реагира дори след като сте презаредили
батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате настройките на плейъра (1стр. 56).
•Съдържанието на файла като например абонамент е с изтекъл
срок.
c Файл с изтекъл срок не може да бъде възпроивеждан. Подновете
файла чрез софтуера.
Генерира се шум. •В близост до плейъра се използва устройство, което генерира
радио сигнали, като например мобилен телефон.
c Когато използвате устройство, което генерира радио сигнали,
например мобилен телефон, дръжте устройството далеч от
плейъра.
•Аудио данните са повредени.
c Изтрийте аудио файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето, препоръчваме ви да
прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
•Щекерът на слушалките е замърсен.
c Почистете щекера със суха мека кърпа.
Бутоните не
•Ключът HOLD е преместен по посока на стрелката (--).
работят.
c Завъртете ключа HOLD в противоположната на стрелката
посока l (1стр. 7).
•Плейърът се е навлажнил от кондензирала влага.
c Изчакайте няколко часа докато плейърът изсъхне.
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
c Заредете батерията, като я свържете към компютъра си
(1стр. 14).
c Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона RESET, за да нулирате настройките на плейъра
(1стр. 56).
Възпроизвежда•При този плейър няма разлика между временното и окончателно
нето не може да
прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона
бъде прекратено. u, на екрана се появява индикатор X и възпроизвеждането се
прекратява временно/окончателно.
Стартирането •Ако на плейъра са запазени много файлове и папки, или ако аудио
на плейъра отданните, прехвърлени на плейъра, съдържат голяма ID3 tag инфорнема известно
мация, стартирането на устройството може да отнеме извествреме.
но време. Изчакайте докато се появи началната анимация.
Продължава f
57
58
Отстраняване на проблеми
Операции (продължение)
Симптом
Не можете да намерите
песните, прехвърлени на
плейъра.
Не се чува звук от десния
канал на слушалките или
звукът от десния канал се
чува от двете слушалки.
Възпроизвеждането внезапно се прекратява.
Не може да извършите
форматиране на плейъра.
Плейърът не работи
Причина/Начин на отстраняване
•Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с
помощта на Windows Explorer.
c Форматирайте вградената флаш памет на вашия плейър, като използвате функцията “Format” от менюто
на плейъра (1стр. 51).
•Връзката между плейъра и компютъра е била прекъсната
докато сте прехвърляли данни.
c Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на
компютъра, след което форматирайте вградената
флаш памет на плейъра, като използвате функцията
”Format” от менюто на плейъра ( 1стр. 51).
•Куплунгът на слушалките не е свързан докрай към жака.
c Ако куплунгът на слушалките не е свързан правилно
към жака, звукът няма да се възпроизвежда коректно.
Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете докато чуете изщракване (1стр. 6).
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или
недостатъчен.
c Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (1стр. 14).
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или
недостатъчен.
c Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (1стр. 14).
•Във вградената памет няма достатъчно място.
c Свържете плейъра към компютър и изтрийте ненужните песни или файлове, за да увеличите свободното
място на плейъра.
Дисплей
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Заглавието на песента не
се извежда правилно
•Ако в заглавието има символи, които не се поддържат,
заглавието ще бъде изведено без тези символи.
c Преименувайте заглавието с подходящи символи.
•Избран е грешен език.
c Изберете правилен език от “Language” (1стр. 16, 49),
след това прехвърлете данни в плейъра отново.
Извеждат се изкривени
символи
Отстраняване на проблеми
Захранване
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Захранването не се •Ключът HOLD е поставен в посока към стрелката (l).
включва.
c Приплъзнете ключа HOLD по посока обратна на стрелката
(l) (1стр. 7).
•Ако натиснете бутона u веднага след като изключите
плейъра, устройството няма да се включи, защото процесът
по изключване още не е приключил. Изчакайте няколко секунди,
след което включете плейъра.
•Оставащият заряд на батерията е недостатъчен.
•Заредете батерията като свържете плейъра към компютъра
(1стр. 14).
•Ако плейърът не реагира дори и след като сте заредили батерията, натиснете бутон RESET,за да нулирате плейъра (1стр.
56).
Изтриване на
•Изтрийте ненужните файлове докато броят на оставащите
ненужни файлове
файлове и папки не достигне 2,640 или по-малко и общият брой
на папките не достигне 500 или по-малко.
•За да функционира плейърът Ви правилно е нужна поне 20МВ
свободна памет. Ако искате да проверите свободното място,
отворете [My Computer] – [WALKMAN] или [Removable Disk],
щракнете от дясно [Storage Media]*1, за да изведете менюто и
след това изберете [Properties].
*1 Йерархията на данните може да се различава в зависимост от
компютърната среда.
Животът на
•Работната температура е под 5 градуса.
батерията е къс.
c Животът на батерията е следствие на характеристиките
на батерията и това не е неизправност.
•Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
c Заредете батерията докато се появи индикация
.
•Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето за възпроизвеждане,
гарантирано от батерията (1стр. 52).
•Необходимо е да замените батерията.
c Обърнете се към най-близкия представител на Sony.
•Възпроизвежда се съдържание със защита от копиране.
c Когато се възпроизвежда съдържание със защита от копиране
животът на батерията може да е по-кратък.
Плейърът не зареж- •USB конекторът на плейъра не е правилно поставен в USB
да батерията.
порта на компютъра.
c Изключете плейъра и след това отново го свържете.
•Батерията се зарежда при температура на околната среда
извън работния й диапазон от 5 до 35 градуса.
c Зареждайте батерията само при температура на околната
среда в диапазон от 5 до 35 градуса.
•Компютърът не е включен.
c Включете компютъра.
•Компютърът е преминал в режим Sleep или Hibernation.
c Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation.
Зареждането на ба- •Ако преди да започнете зареждането батерията е била почти
терията протича
напълно заредена, времето, необходимо за пълното й зареждане,
твърде бързо.
е много кратко.
59
60
Отстраняване на проблеми
Запис
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Оставащото време за запис
остава едно и също, дори след
като сте изтрили записани
файлове.
Не можете да записвате.
•Заради системни ограничения е възможно времето
за запис да не се промени, независимо че сте изтрили някои кратки файлове.
Сборът от общото записано
време и оставащото време за
запис не съвпада с максималното време за запис.
Записаните файлове не могат
да бъдат изтрити.
Папката не се изтрива, дори
ако всички файлове в нея са
изтрити.
•Паметта на плейъра е малка.
c Изтрийте ненужните файлове.
c Прехвърлете записани файлове на компютър.
Възможно е нужното свободно място да се
различава в зависимост от битрейта и времето
за запис.
•Плейърът може да изведе общо до 999 файлове и
папки за всяка от FM радио програмите (само за
модели NWZ-B142F/B143F) и да запише звукови
файлове.
c Изтрийте ненужните файлове, докато общият
брой на записаните FMрадио програми (само за
модели NWZ-B142F/B143F) и файлове и папки
стане по-малък от 999.
c Прехвърлете записаните файлове на компютър.
•Плейърът е свързан към компютър.
c Изключете плейъра от компютъра.
•Когато записвате много кратки файлове, поради
ограниченията на системата е възможно файловете да се запишат с автоматични празни места
между тях. Това причинява увеличаване на общото
време за запис и е причина за несъответствието.
•Файлът или папката, които не могат да бъдат
изтрити, са запазени под формата на [Read-only] в
компютъра.
c Изведете данните в Windows Explorer и махнете
отметката на [Read-only] в [Properties] на папката
или файла.
•Захранването от батерията е ниско или батерията е изтощена.
c Заредете батерията докрай (1стр. 14).
•Файлове, различни от записаните файлове, са включени в папката.
c Отворете данните в Windows Explorer и изтрийте файловете, различни от файловете, записани
с плейъра.
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър
Симптом
На екрана не се извежда съобщението CONNECTED
USB (USB свързване), когато свържете плейъра към
компютъра.
Причина/Начин на отстраняване
•USB конекторът на плейъра не е свързан правилно с
USB порта на компютъра.
c Изключете плейъра и отново го включете в порта.
•Използвате USB хъб.
c Възможно е свързването на плейъра посредством
USB хъб да не се осъществи и да не се поддържа.
Свържете USB конектора на плейъра директно към
компютъра.
•На компютъра работи друга програма.
c Изключете USB конектора на плейъра, изчакайте
няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете отново плейъра.
•USB конекторът на компютъра може да има проблем.
Свържете плейъра към друг USB изход на компютъра.
Не можете да прехвърляте •USB конекторът на плейъра не е свързан правилно с
аудио файлове от компютъ- USB порта на компютъра. Проверете дали на екрана
ра към плейъра.
се извежда надписа “DATA ACCESS” (Достъп до данни)
или “USB CONNECT” (USB свързване)
c Изключете плейъра и го включете отново.
•На твърдия диск на плейъра няма достатъчно свободно място.
c Изтрийте ненужните записи, за да увеличите свободното пространство.
•На плейъра има ненормални файлове.
c Прехвърлете ненужните файлове обратно на компютъра и форматирайте плейъра (1стр. 51)
•Аудио файлът е повреден.
c Изтрийте аудио файла, след което го прехвърлете
отново. Когато извършвате прехвърлянето от
вашия компютър, е препоръчително да прекратите
работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете евентуално повреждане на файловете.
Само малък брой записи мо- •На вградената флаш памет на плейъра няма достатъчгат да бъдат прехвърлени
но свободно място.
на плейъра.
c Изтрийте ненужните записи, за да увеличите свободното пространство.
•На вградената флаш памет на плейъра са съхранени
данни, които не са аудио.
c Преместете тези данни на компютъра, за да освободите място.
Функциите на плейъра
•Използвате USB хъб.
стават нестабилни, когато c Свържете USB конектора на плейъра директно към
е свързан към компютър.
компютъра, защото е възможно връзката чрез USB
хъб да не се поддържа. Въпреки това, вие можете да
използвате USB хъб, който подава захранване.
61
62
Отстраняване на проблеми
FM тунер (само за модели NWD-B142F/B143F)
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
FM радиосигналът се възпроиз- •Приемната честота не е достатъчно добре навежда лошо.
строена.
c Настройте приемната честота ръчно, за да подобрите приемането на радиосигнала (1стр. 34).
Радиосигналът е слаб и с лошо •Радиосигналът е слаб.
качество
c Слушайте FM радио близо до прозорци, тъй като
е възможно радио сигналът във вътрешността на
сгради и превозни средства да е слаб.
•Кабелът на слушалките не е достатъчно разпънат.
c Кабелът на слушалките ви служи за приемна антена. Използвайте го максимално разпънат.
FM радиосигналът има смуще- •В близост до плейъра се използва устройство, което
ния.
генерира радио сигнали, например мобилен телефон.
c Когато използвате устройство, което генерира
радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте
устройството далеч от плейъра.
Отстраняване на проблеми
Други
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
При работа с плейъра не се чува •Звуковият сигнал има настройка “Beep OFF”.
звуков сигнал.
•Задайте настройка “Beep ON” (1стр. 46).
Плейърът загрява.
•Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията или веднага след зареждането. Устройството
може да загрее и при прехвърляне на голям брой
записи. Това е нормално и не е повод за притеснения. Оставете устройството за известно време
настрани, за да изстине.
Датата и часът се нулират.
•Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, възможно е данните за датата и часа
да се нулират.
•Това не е неизправност. Заредете батерията дока(1 страто на екрана се появи индикаторът
ница 14), след което настройте отново датата и
часа (1стр. 17, 45).
Всички настройки на плейъра
•Вие сте преместили, преименували или изтрили
са нулирани.
системните файлове. Или вградената флаш памет
на плейъра е форматирана, като използвате функция, различна от функцията ”Format” на плейъра.
•Ако сте извършили някоя от горните операции,
системата ще се преструктурира и всички настройки на устройството ще бъдат нулирани,
когато изключите плейъра от компютъра или друго устройство. Ако плейърът не работи правилно
след като сте го форматирали, използвайки меню
различно от “Format”; форматирайте вградената
флаш памет, като използвате менюто “Format” на
плейъра (1стр. 51).
63
64
Отстраняване на проблеми
Съобщения
Ако на екрана се изведе съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.
Съобщение
Значение
AVLS (Ограничаване ниво- Нивото на звука, което
сте избрали, превишава
то на звука) (мига)
CANNOT EXЕCUTE (Не
може да бъде изпълнен)
CHARGING (Зареждане)
DRM ERROR (Грешка
в дистрибутиране на
файлове)
EXPIRED (Изтекъл)
FILE ERROR (Грешка при
четене на файл)
HOLD (Функция HOLD
включена)
LOW BATTERY (Нисък
заряд на батерията)
Действие
Намалете нивото на звука, или
изключете функцията AVLS
нивото, зададено във функ- (1 страница 46).
цията AVLS. Функцията е
AVLS е активирана.
Опитвате се да настроПроменете функцията на
ите/изтриете станции,
“FM” и след това изберете/
докато плейърът не е във изтрийте станции.
функция FM.
Изключете функция Bass и тоОпитвате се да промегава променете настройките
ните настройките на
на еквалайзера.
еквалайзера докато е активираната функция Bass.
Батерията се зарежда.
Това не е съобщение за грешка.
Изчакайте, докато батерията се зареди напълно. Въпреки
това, вие можете да използвате плейъра и с не-напълно
заредена батерия.
Засечена е грешка в
Прехвърлете нормалния аудио
дистрибутиране на файло- файл обратно на компютъра и
ве за файлове със защита
след това форматирайте вграот копиране.
дената флаш-памет на плейъра.
Опитвате се да възпроАко този запис Ви е излишен,
изведете запис с изтекъл
изтрийте го от вградената
срок (времево ограничение) флаш-памет на плейъра.
•Файлът не може да бъде •Прехвърлете нормалните
прочетен.
аудио файлове обратно на
•Файлът е проблемен.
компютъра, след което фор•Плейърът не може да въз- матирайте вградената флаш
произвежда определени
памет.
файлове заради несъвмес- •Ако песента, която не може
тими формати.
да бъде възпроизведена не е
•Прехвърлянето е прекъснужна, вие можете да я изнато насила.
триете от вградената флаш
памет.
Бутоните на плейъра не
За да работите с плейъра,
работят, защото ключът преместете ключа HOLD в
HOLD е поставен в поло- противоположната на стрелжение HOLD
ката посока (1стр. 7).
Зарядът на батерията
Презаредете батерията
намалява.
(1стр. 14).
Отстраняване на проблеми
Съобщение
Значение
Действие
•Свържете плейъра към
MEMORY FULL (Паметта е •Във вградената флаш
памет няма достатъчно
компютър и изтрийте
пълна)
NO DATA (Няма данни)
NO ITEM (Празна категория)
READ ONLY
CONNECTED USB (USB
връзка)
свободно място.
•Опитвате се да записвате FM радио (само за
NWD-B142F/B143F) докато плейърът съдържа
вече общо 999 файлове и
папки.
•Опитвате се да записвате звукови файлове, докато плейърът съдържа
вече общо 999 файлове и
папки.
На вградената флаш
памет не са записани аудио
файлове.
В избраната категория
няма песни.
ненужните песни, за да увеличите свободното място
на устройството.
•Не можете да записвате
повече от 999 файла или
папки. Свържете плейъра
към компютър и изтрийте ненужните песни или
файлове.
•Изтрийте излишните записани звукови файлове.
Опитвате се да изтриете
[Read-only] песни.
Плейърът е свързан към
компютър.
Изтрийте данните посредством Windows Explorer.
Това не е съобщение за грешка.
Не можете да използвате
командните бутони на
плейъра, докато свързвате с
компютър.
Прехвърлете аудио файлове.
Прехвърлете аудио файлове.
65
66
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася
само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на
Федералната комисия по съобщенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален
прибор Клас B в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната
комисия по съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани
радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно
настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в
отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или
телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване
на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите
смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:
•да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
•да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
•да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която
е включен приемника.
•да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или
телевизионен специалист.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично
споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате
този прибор!
Ако имате въпроси относно този продукт:
Посетете: www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866456-7669
Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел N: NWZ-B142/ B142F/ B143/ B143F
Отговорна компания: Sony Electronics Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA
Телефон: 858 942 2230
Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия
по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия: 1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този
прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.
Допълнителна информация
Забележка за потребители: Следната информация е приложима само за
потребители от страни налагащи директивите на Европейски съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжки и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския
съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че този
продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на
правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да
бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте
закупили продукта.
Приложени аксесоари: Слушалки
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат
в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран
персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в
събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля,
свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
Продължава f
67
68
Допълнителна информация
За потребители във Франция
При продължително слушане при високи нива на звука, слухът ви
може да се увреди необратимо.
Безопасност
•Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други
метални предмети.
•Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има
изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в
плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз
на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с
ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите
си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви,
измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или
наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
•Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия
могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела
от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на
Sony.
•Не хвърляйте плейъра в огън.
•Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия,
сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или
сервизен център на Sony.
Допълнителна информация
Инсталация
•Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен
натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
•Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока
температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета,
механични деформации или повреда на плейъра.
•Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като
например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
•Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
•Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
•Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
•Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за
да избегнете деформация на корпуса или повреда.
– Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.
– Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за
слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не
е подложен на силен натиск.
•Никога не допускайте плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
– Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
– Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо
време, например при дъжд или снеговалеж.
– Не навлажнявайте плейъра.
Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във
влажни дрехи, плейърът може да се навлажни и това да
доведе до неизправност или повреда.
•Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на куплунга
на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на
самия кабел.
Продължава f
69
70
Допълнителна информация
Относно статичното електричество
При относителна сухота на въздуха, можете да почувствате леки убождания в
ушите си. Това е резултат на статичното електричество акумулирано в тялото Ви и не е неизправност на плейъра.
Ефектът може да бъде сведен до минимум при употреба на дрехи от естествени
материи.
Нагряване
Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се
покачи, ако го използвате за дълъг период от време.
Слушалки
Безопасност на пътя
Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да
е затруднен.
Предпазване от увреждане на слуха
Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете
да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на
плейъра.
Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.
Грижа за другите
Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се
съобразявате с хората около вас.
Предупреждение
Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от
ушите си.
Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с
лекар.
Допълнителна информация
Употреба
•Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не
закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите
околните хора.
•Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
•Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която
току-що е бил включен нагревателен уред.
Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни
повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.
Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.
LCD екран
•Не прилагайте твърде голяма сила върху повърхността на LCD екрана. Това
може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете
или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
•Ако използвате плейъра на студено място, възможно е изображенията на екрана
да се появяват заградени с черни ивици. Това не е причинено от повреда на
плейъра.
•Ако използвате плейъра на студено или горещо място, това може да предизвика
разлика в контраста на екрана.
Почистване
•Почиствайте корпуса на плейъра с меко и сухо парче плат, като например кърпичка за почистване на очила.
•Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
•Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като
алкохол или бензин, защото това може да увреди покритието на корпуса.
•Внимавайте да не проникне вода във вътрешността на плейъра през отвора за
свързване.
•Периодично почиствайте куплунга на слушалките.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия
представител на Sony.
Продължава f
71
72
Допълнителна информация
Софтуер
•Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то изцяло или само част от него, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
•Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
•Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен с това, за което е предназначен.
•Моля, обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на
качеството, е възможно спецификациите на софтуера да се променят без предупреждение.
•Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива
от условията на гаранцията.
•Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми, зависи
от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете
да изведете.
– Не даваме гаранция, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез
приложените програми.
– Възможно е символи, създадени от потребителя, а също и някои специални
символи, да не се изведат.
•Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните
операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система, моля, обърнете се към съответните ръководства.
Допълнителна информация
Пробни данни*1
Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и
неподвижни изображения.
След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.
*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.
•Записаната музика е само за домашно ползване. Използването й извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
•Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни
в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
•В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра
текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
- Капацитета на свързания плейър.
- Плейърът не функционира нормално.
- Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се
поддържат от този плейър.
Уеб сайт за поддръжка
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните
уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
73
74
Допълнителна информация
Лицензи и авторски права
•„WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
•ZAPPIN и логото му са запазени търговски марки на Sony Corporation.
•Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
•Adobe и Adobe Reader са търговски марки или запазени търговски марки на
Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
•MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Frauenhofer IIS и
Thomson.
•IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines
Corporation.
•Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
•Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel
Corporation.
•Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки
или запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията ™ и ® не са указани.
Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната
собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за
да опазят целостта на своето съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание
да не бъдат присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content
(“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content
Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на
Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера
да възпроизвежда незащитено съдържание.to play unprotected content. Списък на
WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато
сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може,
в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.
Допълнителна информация
•Информация относно Expat
Запазени права—1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd и Clark
Cooper. Запазени права © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
С настоящето се дава позволение на всеки, който разполага с копие на този софтуер и лицензионни документационни файлове (“Software”), да ползва безплатно
и да разполага без ограничение с този софтуер, както и да няма ограниячения
върху правата му да ползва, копира, модифицира, слива, публикува, дистрибутира, прелицензира и/или продава копия на софтуера и да позволява на хора разполагащи със софтуера да правят същото при следните условия:
Уведомителната бележка относно авторските права, както и следните забележки трябва да бъдат публикувани във всички направени копия на софтуера.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДЛАГА „КАКТО Е”, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО
И ДА БИЛО ВИД, ОПИСАНА ИЛИ ИНСИНУИРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВСКА СПОСОБНОСТ,
СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ОПАЗВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ
ПРАВА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИОТГОВОРНИ ЗА ИСКОВЕ, ПОВРЕДИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДОГОВОР ИЛИ
ИЗВЪН ТАКЪВ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА
ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ СОФТУЕРА.
Програма © 2009 Sony Corporation
Документация © 2009 Sony Corporation
75
76
Допълнителна информация
Спецификации
Поддържани формати на файловете
Музика
Аудио формат
МР3
Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3)
(кодеци)
файлов формат
Файлово разширение: .mp3
Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 32, 44.1, 48 kHz
WMA
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Файлово разширение: .wma
битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
съвместим с WM-DRM 10
*1 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички декодери.
Максимален възможен брой на записани песни и времетраене
(приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути и са записани в MP3 формат.
За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от
тези за MP3 формат.
NWD-B142/B142F
NWD-B1343/B143F
битрейт
песни
време
песни
време
48 kbps
1,250
83 ч. 20 мин.
2,550
170 ч. 00 мин.
64 kbps
960
64 ч. 00 мин.
1,950
130 ч. 00 мин.
128 kbps
480
32 ч. 00 мин.
980
65 ч. 20 мин.
256 kbps
240
16 ч. 00 мин.
490
32 ч. 40 мин.
320 kbps
190
12 ч. 40 мин.
390
26 ч. 00 мин.
Допълнителна информация
Максимално време за запис (приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който се запазват
FM (само за NWD-B142F/B143F) или Voice аудио файлове. Времето може да се
различава в зависимост от условията, при които се използва плейъра.
NWD-B142/B142F
NWD-B143/B143F
Време
Време
Кодек*1
Висок глас запис
23 ч. 20 мин.
47 ч. 50 мин.
Среден глас запис
46 ч. 50 мин.
95 ч. 50 мин.
Нисък глас запис
93 ч. 50 мин.
191 ч. 50 мин.
FM запис
11 ч. 40 мин.
23 ч. 50 мин.
*1 Плейърът използва кодек за запис на звук и FM програми MS-ADPCM.
Капацитет (капацитет за потребителя)*1
NWD-B142/B142F: 2 GB (приблизително 1.73 GB = 1,865,416,704 байта)
NWD-B143/B143F: 4 GB (приблизително 3.54 GB = 3,810,000,896 байта)
*1 Свободното място на диска може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление.
Изход (слушалки)
Честотен обхват
20 до 20,000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)
FM тунер (само за NWD-B142F/B143F)
•Предварително настроени радиостанции: 30 позиции
•FM честотен диапазон: 87.5 до 108.0 MHz
*1 Честотата се променя с 0,1 MHz
IF (FM)
Не се поддържа.
Антена
Кабелът на слушалките служи за антена.
Свързване
Слушалки: Стерео мини-жак
Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим)
Работен температурен диапазон
5 - 35 градуса
Продължава f
77
78
Допълнителна информация
Захранване
•Вградена акумулаторна 170 mAh литиево-йонна батерия
•USB захранване (от компютъра през USB конектора на плейъра).
Време за зареждане
Зареждане от компютъра през USB конектора на плейъра
Приблизително 70 минути
Живот на батериите (при непрекъснато възпроизвеждане)
NWZ-B142/B142F/B143/B143F
Възпроизвеждане във формат MP3 128 kbps Прибл. 18 часа
Възпроизвеждане във формат WMA 128
Прибл. 17 часа
kbps
Възпроизвеждане на FM радио (само за
Прибл. 6 часа
NWZ-B142F/B143F)
FM запис (само за NWZ-B142F/B143F)
Прибл. 3 часа
Запис на глас
Прибл. 6 часа
Животът на батериите може да варира в зависимост от настройките. Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато
функцията “Основни настройки за измерване живота на батериите (Настройки
за по-дълъг живот на батерията)” е зададена, както е показано в таблицата по-долу. Обърнете внимание, че когато плейърът е изключен за дълъг период от време,
малка част от заряда на батерията се изразходва.
Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу
в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на
плейъра.
Настройка
Настройка по под- Основна настройка за
разбиране
измерване живота на
батерията (Настройки за по-дълъг живот
на батерията)
Настройки на “Power Save Mode”
“Save ON Normal” „Save ON Super”
екрана
(1стр. 47)
Настройки за “Equalizer”(1стр. “None”
“None”
ефект на звука 30)
Активирана
Дезактвирана
“Bass” (1стр. 29)
Настройки за “LED” (1стр. 47) “LED ON”
“LED OFF”
осветлението
“Voice Record
“Mid”
“Low”
Настройки
качеството на Codec” (1стр. 44)
записа
*1 Когато е активирана функция Bass, животът на батерията се намалява с около 40%.
Допълнителна информация
Дисплей
3-редов цветен LCD
Размери (ш/в/д без издадените части)
85,8 х 23,2 х 14,1 mm
Размери (ш/в/д)
86.0 х 23.6 х 14.5 mm
Тегло
Приблизително 26 g
Приложени аксесоари
•Слушалки (1 брой)
•Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)
Следните папки се съхраняват в папка [Storage Media] във вградената памет на
плейъра. Следните опции (PDF файлове и производни) са включени в тези папки.
•Папка [Operation Guide]*1
Съдържа PDF файлове на Operation Guide.
•Папка [Support]
Съдържа иконки на “Customer Support” и “Customer Registration” в папки страна/
регион.
•Папка [PC_Application_Software]
Съдържа иконка за страницата за сваляне на Windows Media Player 11.
1
* PDF файловете с наименование [xxx_NWZB140.pdf] в тази папка са операционни файлове. На мястото на маркировка “xxx” се извеждат възможните езикови
варианти. Изберете упътване на език, който ви устройва.
Продължава f
79
80
Допълнителна информация
Минимални системни изисквания (за плейъра)
•Компютър
IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от
следните Windows операционни системи*1:
– Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре)
– Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре)
– Windows Vista Home Basic (Сервизен пакет 1 или по-късен)
– Windows Vista Home Premium (Сервизен пакет 1 или по-късен)
– Windows Vista Business(Сервизен пакет 1 или по-късен)
– Windows Vista Ultimate (Сервизен пакет 1 или по-късен).
*1 С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от
Microsoft.
*2 С изключение на Windows XP Professional x64 Edition;
•Процесор (CPU): 300 МHz или по-бърз (За Windows Vista 800 MHz или по-бърз).
•Памет (RAM): 128 МВ или повече (За Windows Vista 500 MВ или повече).
•USB порт (препоръчваме Hi-Speed USB порт)
•Internet Explorer 6.0 или по-късна версия, Windows Media Player 11 трябва да бъде
инсталиран.
•Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате
Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за
да посетите уебсайта.
Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят
на системните изисквания, описани по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
– Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
– Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната от
производителя операционна система.
– Компютърни системи с алтернативни операционни системи
– Многомониторни компютърни системи
– Macintosh
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Индекс
Символи
(Custom).......................................................30
(Heavy) ............................................................30
(Jazz) .................................................................30
(Pop) .................................................................30
(Unique)...........................................................30
(Повтори всички) .......................................28
(Повтори 1 песен).....................................28
SHUF (Повтори всички в случайна
последователност) .........................................28
(ZAPPIN възпроизвеждане)....................8, 24
A–Z
ADPCM............................................................ 41, 77
AVLS (ограничение на силата на звука) ........46
Explorer ....................................................................19
FM .............................................................................33
FM Auto Preset .......................................................35
FМ радио екран ....................................................34
HOME меню .........................................................10
LED.......................................................................6, 47
МР3..............................................................19, 53, 76
Music Library .............................................10, 12, 21
RESET (плейър) .....................................................56
USB конектор ...........................................7, 14, 19
Voice Record Codec ..............................................44
WMA ..........................................................19, 53, 76
ZAPPIN възпроизвеждане..................................23
ZAPPIN обхват ....................................................25
А-Я
Батерия ............................................................14, 78
Битрейт ................................................................53
Бутон BACK/HOME .....................................6, 12
Бутон REC/STOP ....................................5, 37, 41
Бутон BASS.......................................................5, 29
Бутон RESET....................................................7, 56
Бутон VOL +/- ....................................................... 5
Бутон ZAP.........................................................5, 24
Бързо превъртане назад ....................................21
Бързо превъртане напред ................................21
Възпроизвеждане........................................... 21, 23
Възпроизвеждане на данни за запис ........ 39, 43
Глас ..................................................................... 10, 41
Дисплей ..........................................................6, 8, 34
Еквалайзер ..........................................................8, 30
Екран за възпроизвеждане................................... 8
Език.................................................................... 16, 49
Запис ................................................................. 37, 41
Захранване ................................................................ 9
Изпълнител ...........................................................26
Изтриване на данни за запис.................... 38, 42
Изтриване на песни ...........................................32
Информация ..........................................................48
Качество на звука......................................... 29, 30
Ключ HOLD ............................................................ 7
Компютър................................................14, 61, 80
Контраст..............................................................47
Кратък звуков сигнал.........................................46
Микрофон ..........................................................7, 41
Настройки ............................................................45
Настройка на дата ..................................... 17, 45
Настройка на дата-час .............................. 17, 45
Настройка на час ......................................... 17, 45
Нулиране .................................................................51
Нулиране на всички настройки .....................50
Осветление на захранването ........................... 6
Оставащ капацитет на батерията .......8, 14
Отстраняване на проблеми ...........................56
Повторение..........................................................28
Предварителна настройка..............................33
Презареждане ........................................................14
Прехвърляне ..........................................................19
Приложени аксесоари......................................... 79
Радио ........................................................................33
Разбъркано възпроизвеждане ...........................28
Режим на възпроизвеждане...............................28
Режим на пестене на захранването ..............47
Ръчна настройка..................................................33
Сила на звука ..............................................5, 46, 70
Слушалки ...............................................6, 70, 77, 79
Съобщения.............................................................64
Търсене на песни ...................................................26
Форматиране (Нулиране).................................51
Функция BASS ..................................................8, 29
Чувствителност при сканиране ..................40
81
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се
случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising