Sony | NWZ-B152 | Sony NWZ-B152 B152 USB Walkman® MP3 плейър Инструкции за експлоатация

Упътване за бързо включване
NWZ-W152/B153/B152F/B153F
Информация за ръководството
• Упътване за бързо включване: Обяснява настройките, които
ви позволяват да прехвърляте песни към компютър и да го
прехвърляте към плейъра.
• Ръководство за експлоатация (PDF файл): Обяснява подробно
функциите на плейъра и предлага информация за отстраняване
на проблеми. Ръководството за експлоатация (PDF файл) е
запазено в паметта на плейъра. За да прегледате ръководството
(PDF файл), вижте “Приложени аксесоари”.
Приложени аксесоари
Слушалки (1)
Упътване за бързо включване (това ръководство) (1)
Аксесоари, запазени в паметта на плейъра
Следните аксесоари са запазени в папката [Storage Media] в паметта на
плейъра.
1. Свалете USB капачето на плейъра и свържете плейъра директно към
USB конектора на вашия компютър.
2. Щракнете два пъти върху [My Computer] или [Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media]*1.
Извеждат се следните папки.
3. Копирайте всички нужни данни в следните папки на вашия
компютър.
PDF файлове, запазени
в Ръководство за
Storage Media
Operation Guide*2
есплоатация.
2 BG
Support
Съществува иконапрепратка към папките
“Customer Support” и
“Customer Registration” в
папките за съответния
регион/държава.
PC_Application_
Software
Съществува иконапрепратка към интернет
страницата за сваляне на
Windows Media Player 11.
*1 Йерархията на данните може да се различава в зависимост от
компютърната среда.
*2 PDF файловете с имена [xxx_NWZB150.pdf] в тази папка са
ръководства за експлоатация. На мястото на “ххх” е езикът за
съответното ръководство. Изберете ръководството на вашия език.
За да прегледате ръководството за експлоатация (PDF файл), трябва
да имате инсталиран Adobe Reader или Acrobat Reader 5.0 на вашия
компютър. Можете безплатно да свалите софтуера Adobe Reader от
Интернет.
Съвет
• За да използвате по-ефективно свободното място в папката [Storage
Media], подсигурете всички нужни данни в посочените по-горе папки
на вашия компютър и след това изтрийте папките. За да форматирате
вградената памет на вашия плейър, вижте “Нулиране (форматиране)
на плейъра.”
Преди да свържете плейъра към вашия
компютър
Уверете се, че операционната система е Windows 7, Windows XP (Service
Pack 2 или по-нова) или Windows Vista (Service Pack 1 или по-нова), а
също проверете дали версията на инсталирания Windows Media Player
на вашия компютър е 11 или 12.
Зареждане на батерията
Когато плейърът е свързан с включен компютър, батерията му се
презарежда.
About70
70 минути
minutes
Около

Към
To
Charging
Зареждане

Fully
charged
Напълно
заредена
3 BG
Забележка
• Когато използвате плейъра за първи път или ако не сте използвали
устройството дълго време, заредете батерията докрай. Когато
зареждате напълно разредена батерия, илюминаторът на
захранването мига по посока на часовниковата стрелка и в дисплея
не се извежда нищо.
Ако дисплеят на плейъра остане празен за повече от 5 минути,
натиснете бутона PRESET, за да нулирате плейъра.
• Ако включвате, рестартирате, изключвате, извеждате от режим
Sleep или Hibernate компютъра, докато плейърът е свързан към
него, е възможно плейърът да се повреди. В този случай натиснете
бутона RESET на плейъра, за да го нулирате. Изключете плейъра от
компютъра преди да стартирате тези операции.
Части и контролни бутони
Предна част
Задна част
Headphones
Слушалки
Бутон REC/STOP
Започва/спира записа.
Можете да записвате звук,
като използвате вградения
микрофон на плейъра. Също
така, можете да записвате
текущо-приеманата FM
програма (само за NWZ-B152F/
B153F).
4 BG
Бутон VOL +/Бутон ZAP
Променя режима от нормално
възпроизвеждане в ZAPPIN
възпроизвеждане и обратно.
ZAPPIN възпроизвеждането
извежда в последователност
песни с предварително
зададено времетраене.
Бутон BASS/PLAY MODE
Увеличава обхвата на звука
в ниските честоти (Функция
бас) или променя режима на
възпроизвеждане.
Бутон
Започва възпроизвеждане
на песни/въвежда пауза
при възпроизвеждане, или
рестартира записа след
въвеждане на пауза.
MIC (Микрофон)
За запис на звук от плейъра.
Отвор за ремъка
Бутон RESET
Използвайте малка игла и др.
Бутон за избор
Ключ HOLD
Завъртете, за да откриете
началото на песен или за да
започнете бързо превъртане
напред/назад.
Когато в дисплея се изведе
меню, завъртете, за да изберете
опция в менюто.
Изключва операционните
бутони, за да предотвратите
случайна операция, докато
пренасяте плейъра.
Жак (Слушалки)
Дисплей
Бутон BACK/HOME
USB капаче
Когато свързвате чрез USB,
свалете USB капачето.
Вижте “Как да използвате
плейъра”
Илюминатор
на захранването
Осветява се от LED.
5 BG
Включване и изключване на плейъра
За да включите
За да изключите
Натиснете бутона
.
Натиснете и задръжте бутона
.
Съвет
• Ако възпроизвеждането на песента е зададено в режим на пауза
при възпроизвеждане и за известен период от време не се извършва
операция, плейърът автоматично се изключва.
Как да използвате плейъра
Менюто Home е начална точка за всяко приложение.
За да изведете менюто Home
Натиснете и задръжте бутона
BACK/HOME.
За да изберете опция
Завъртете ключа за избор към
, за да изберете опция, и
след това натиснете бутона
, за да
потвърдите избора си.
За да се върнете
към предходния екран
Натиснете бутона BACK/HOME.
Меню Home
*1
В менюто Home се извеждат икони, като цветът на иконата
на актуалния избор се различава.
[Voice]
Възпроизвежда/изтрива записани
звукови файлове с помощта на
вграден микрофон.
[Music Library]
Възпроизвежда прехвърлени песни на
плейъра.
6 BG
[FM]
[Settings]
Възпроизвежда FM радио или
възпроизвежда/изтрива FM програма,
записана с този плейър.
Задава настройка за функция за
музика, FM*1, запис на глас или
плейър.
и опциите, които се отнасят към функцията [FM], се извеждат
единствено за NWZ-B152F/B153F.
Прехвърляне на музика
Можете да прехвърляте песни на плейъра, като използвате Windows
Media Player 11 или 12 на вашия компютър. Ако с вашия компютър
използвате Windows Media Player 10 или по-стара версия, свалете
Windows Media Player 11 от иконата препратка в паметта на плейъра.
1
Прехвърлете песни от CD и др. към Windows Media Player
11 или 12 на компютъра.
За подробности относно начина на прехвърляне от диск и др.
вижте помощния файл на Windows Media Player 11 или 12. Не е
необходимо отново да прехвърляте песни, които вече веднъж са
били прехвърлени към Windows Media Player 11 или 12.
1 Щракнете върху “Rip”.
2 Щракнете тук, за да започнете
прехвърлянето.
7 BG
2
3
Свържете USB конектора на плейъра към вашия
компютър.
Вкарайте USB конектора докрай.
Прехвърлете песните от Windows Media Player 11 или 12
към плейъра.
Докато прехвърляте песни, в дисплея се извежда съобщението
[DATA ACCESS].
y
1 Изберете албуми и др.
2 Щракнете тук, за да прехвърлите
към плейъра.
Забележка
• Не изключвайте плейъра, докато файловете се прехвърлят. Ако
го направите, файлът, който се прехвърля в момента, може да се
повреди.
• Не можете да прехвърляте съдържание, което е защитено от авторско
право, тъй като плейърът не поддържа такава функция.
Съвет
• Също така, можете да прехвърлите данни на плейъра и като ги
изтеглите и пуснете в Windows Explorer на вашия компютър.
За да изтриете песни, които сте прехвърлили
на плейъра.
Свържете плейъра към вашия компютър и след това изтрийте
ненужните аудио файлове, като използвате Windows Media Player 11, 12
или Windows Explorer.
8 BG
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните
стъпки, за да отстраните проблема.
1
Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема
в “Отстраняване на проблеми” в Ръководство за
експлоатация (PDF файл) и пробвайте изредените
варианти за отстраняване на проблема.
За подробности относно свързването с компютър вижте следните
“Системни изисквания” (за плейъра) и таблици.
2
Свържете плейъра към
вашия компютър, за да
заредите батерията.
Бутон RESET
Може да разрешите някои от
проблемите, като заредите
батерията.
3
Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET с
карфица и др.
4
5
Проверете за информация, касаеща проблема, в
помощния файл на всяка от използваните програми.
6
Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат
проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът работи, е възможно
записите и настройките, съхранени в плейъра, да бъдат изтрити
при нулирането.
След като нулирате плейъра, натиснете бутона
, за да
включите плейъра.
Потърсете информация за проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка.
За информация относно интернет страниците вижте
“Най-нова информация” (“For the latest information”).
9 BG
Системни изисквания (за плейъра)
• Компютър
IBM PC/AT или подобен
компютър с предварително
инсталирана една от следните
Windows операционни
системи*1:
Windows XP Home Edition
(Service Pack 2 или по-нова) /
Windows XP Professional (Service
Pack 2 или по-нов) / Windows
Vista Home Basic (Service Pack
1 или по-нов) / Windows Vista
Home Premium (Service Pack
1 или по-нов) / Windows Vista
Business (Service Pack 1 или
по-нов) / Windows Vista Ultimate
(Service Pack 1 или по-нов)/
Windows 7 Home Basic/ Windows
7 Home Premium/ Windows 7
Professional/ Windows 7 Ultimate.
Поддържа 64-битова
операционна система Windows
Vista и Windows 7.
Не се поддържа от други
операционни системи, освен
изброените по-горе.
*1
С изключение на версии на
операционни системи, които не
се поддържат от Microsoft.
• Процесор (CPU): 300 MHz или
по-бърз (Препоръчителен 800
MHz или по-бърз за Windows
Vista и 1 GHz или по-бърз за
Windows 7)
• Памет (RAM): 128 МВ или
повече (Препоръчително 512
МВ или повече за Windows Vista
и 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit) за
Windows 7)
10 BG
• USB конектор (препоръчваме
високоскоростен USB порт)
• Необходимо е да имате
инсталирани Internet Explorer
6.0 или по-нов и Windows Media
Player 11 или 12.
• Изисква се да имате
широколентова интернет връзка,
за да използвате Electronic Music
Distribution (EMD) (Електронна
музикална дистрибуция) или за
да посетите интернет страницата
Не гарантираме съвместимостта
с всички компютри, дори ако
те отговарят на системните
изисквания по-горе.
Не са съвместими следните
конфигурации:
- Индивидуално асемблирани
компютри или операционни
системи.
- Операционни системи,
които са надстройки на
оригинално инсталираната от
производителя операционна
система.
- Компютри с няколко
операционни системи
- Многомониторни
компютърни системи
- Macintosh
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
• Плейърът не е правилно поставен в USB
порта на компютъра.
Изключете и отново включете плейъра към
USB порта.
• Батерията се зарежда при температура извън
работния й диапазон от 5 до 35 °C.
Не можете да зареждате батерията, когато е
изведена икона
. Зареждайте батерията
само при температура на околната среда от
5 до 35 °C.
• Компютърът не е включен.
Включете компютъра.
• Компютърът е преминал в режим Sleep или
Hibernation.
Изключете плейъра от компютъра и после
изведете компютъра от режим Sleep или
Hibernation. Свържете отново плейъра към
компютъра.
• USB конекторът на плейъра не е свързан
Когато свържете
правилно с USB порта на компютъра.
плейъра към
Изключете плейъра и отново го включете
компютъра, на
в USB порта.
дисплея не се извежда
[CONNECTED USB]. • Използвате USB хъб.
Свързването на плейъра посредством USB
хъб може да не се осъществи. Въпреки това
вие можете да използвате USB хъб, който
захранва устройството.
• На компютъра работи друга програма.
Изключете плейъра, изчакайте няколко
минути и след това отново го включете.
Ако проблемът продължава, изключете
плейъра, рестартирайте компютъра и
отново свържете плейъра.
Плейърът не
зарежда батерията.
11 BG
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Функциите на
плейъра стават
нестабилни, когато
устройството е
свързано към
компютър.
• Възможно е USB портът на вашия компютър
да създава проблем. Свържете USB конектора
на вашия плейър към друг USB порт на вашия
компютър.
• Оставащото захранване в батерията не е
достатъчно.
Заредете батерията, като свържете плейъра
към работещ компютър за поне 5 минути.
Когато зареждате напълно разредена
батерия, илюминаторът на захранването
мига по посока на часовниковата стрелка и
в дисплея не се появява нищо.
• Използвате USB хъб или USB удължител.
Свързването на плейъра посредством USB
хъб може да не се осъществи. Свържете
плейъра директно към компютъра.
Въпреки това вие можете да използвате
USB хъб, който захранва устройството.
12 BG
Нулиране (форматиране) на плейъра
Можете да форматирате вградената памет на плейъра. Ако
форматирате паметта, всички файлове, включително Ръководство
за експлоатация (PDF файл), ще се изтрият и всички настройки
ще се върнат в стойностите си по подразбиране. Уверете се,
че преди форматирането сте проверили данните, запазени в
паметта, и прехвърлете важните данни на твърдия диск на вашия
компютър или на друго устройство.
1 Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME, докато се
изведе менюто Home.
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK] в
2 Изберете
тази последователност.
Завъртете ключа за избор, за да изберете опция, и след това
натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
След като изберете [OK] и потвърдите, се извежда съобщението
[FORMATTING...] и форматирането започва. Когато
форматирането приключи, на екрана се извежда надписът
[COMPLETE].
Забележка
• Не форматирайте вградената памет, като използвате Windows
Explorer. Ако форматирате вградената памет, извършете
форматирането чрез плейъра.
• Ако форматирате паметта на плейъра по грешка, свалете
ръководството за експлоатация (PDF файл) от интернет
страницата в “Най-нова информация” (“For the latest
information”).
13 BG
Предпазни мерки
Слушалки
• Избягвайте да използвате слушалките продължително време и с
високо ниво на силата на звука, защото това може да увреди слуха ви.
• При възпроизвеждане с високо ниво на силата на звука е
възможно да не чувате страничните звуци. Избягвайте да
използвате слушалките в ситуации, в които слухът ви трябва
да е изострен, като например при шофиране или когато карате
велосипед.
• Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се чува и от
странични хора. Напомняме ви да не пречите на хората, намиращи се
в близост до вас.
Забележка за потребителите: следната информация се отнася
за оборудването, продадено в страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжки или гаранционни карти.
Програма © 2010 Sony Corporation
Документация © 2010Sony Corporation
14 BG
Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт,
посетете следните интернет страници:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/
DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.
com/index.crp
За клиенти в други държави/региони посетете: http://www.sonyasia.com/support
За клиенти, закупили устройството в чужбина, посетете http://
www.sony.co.jp/overseas/support/
15 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF