Sony | NWZ-A826 | Sony NWZ-A826 Инструкции за експлоатация

Ръководство за експлоатация
NWZ-A826 / A828 / A829
©2008 Sony Corporation
3-289-807-11 (3)
2
Цифров медиен плейър
NWZ-A826 / NWZ-A828 / NWZ-A829
Относно ръководствата за експлоатация
Заедно с плейъра вие получавате следните ръководства. Допълнително след
инсталирането на софтуера от приложения CD-ROM, можете да използвате
помощните файлове (Help), предоставени с всяка от програмите.
– Ръководството „Quick Start Guide“ съдържа информация как да въведете в
експлоатация плейъра и какви са основните команди, чрез които имате възможност да въвеждате песни, видео и неподвижни изображения на вашия
компютър, да ги прехвърляте на плейъра и да ги възпроизвеждате. То обяснява и
настройките на Bluetooth и основните операции с него.
– В “Предпазни мерки” са поместени важни бележки за предотвратяване на злополуки.
– В “Отстраняване на проблеми” са обяснени признаците, причините и решенията на проблемите, възникнали при употребата на плейъра.
– Това ръководство за експлоатация съдържа информация относно основните и
разширени характеристики на устройството, позволявайки ви да използвате
пълните възможности на плейъра и да решавате възникналите проблеми.
Преглед на ръководството за експлоатация
Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация
Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Основно
(Home) меню“ или „Индекс“.
прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите, от съдържание на това ръководство
прехвърляте се към „Основно (Home) меню“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка с възможни опции в менюто на
плейъра
прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в
ръководството.
Продължава
3
z Съвет
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния
индикатор (например 1 страница 4) на всяка страница.
•За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната
рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете
„Search“.
•След като вече сте се прехвърлили на нова страница, можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните или
, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.
•Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“..
Как да сменим формата на страницата
Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.
Единична страница
Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача
преминавате на предишната или на
следващата страница.
Непрекъснат преглед
Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници.
Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на
следващата страница.
Непрекъснат преглед по двойки
Две страници се показват едновременно като двойка страници от
непрекъсната поредица от двойки
страници. Чрез преместване на
плъзгача преминавате плавно на
предишната или следващата двойка
страници.
Двойки страници
Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на
предишната или следващата двойка
страници.
4
Съдържание
Приложени аксесоари....................................8
Относно приложения софтуер..............................9
Съставни части и бутони за
управление....................................................10
Преден панел ................................................................10
Заден панел....................................................................12
Бутони за управление и екрани на
плейъра ..........................................................13
Използване на бутона с 5 функции и екрана .....14
Извеждане на екран “Текущо възпроизвеждане”19
Използване на бутона „OPTION“...........20
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни (музикална
библиотека) ................................................ 21
Търсене на песни по заглавие на песента ............21
Търсене на песни по албум .......................................22
Търсене на песни по изпълнител ...........................23
Търсене на песни по жанр ........................................24
Търсене на песни по година на издаване ..............25
Търсене на песни по папка .......................................26
Търсене на песни по начална буква..........27
Възпроизвеждане на плейлист..................28
Търсене на песни въз основа на възпроизвежданата в момента песен .................29
Възпроизвеждане на песни в случайна
последователност
(Intelligent Shuffle) ............................................30
Възпроизвеждане на песни от една и съща година
в случайна последователност (Time Machine
Shuffle) .......................................................................30
Възпроизвеждане на всички песни в случайна
последователност................................................32
Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните
(New Song Pop Up).............................................33
Изтриване на песни от Музикалната
библиотека ..................................................34
Показване на менюто „Музикални
опции“ ...........................................................35
Настройки
Настройване на режима на възпроизвеждане (Play Mode)..........................................37
Настройване на обхвата на възпроизвеждане ................................................................39
Настройване формата на информацията
за албума........................................................40
Задаване на Търсене по папки
(Настройка с бутони v/V) ......................42
Настройване на качеството на звука
(Equalizer) .........................................................43
Промяна на настройките за качество на
звука ...........................................................................43
Персонализиране на настройките за качеството
на звука (Custom) ...................................................45
Постигане на вибриращ звук
(VPT(Surround)) ................................................46
Слушане с чист стерео звук
(Clear Stereo) .....................................................48
Коригиране на звука във високочестотния диапазон
(DSEE (Sound Enhancer))...................................49
Настройки на нивото на звука
(Dynamic Normalizer) ........................................51
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео .........................52
Настройване посоката на екрана при
възпроизвеждане на видео ......................54
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео ...................................................56
Настройване на функция увеличение ....57
Непрекъснато възпроизвеждане на
видео ..............................................................59
Настройване на формата на плейлиста на
видео ..............................................................60
Изтриване на видеозаписи от Видео библиотеката ...................................................62
Показване на менюто „Видео опции “ ..63
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения
Възпроизвеждане на неподвижно
изображение.................................................64
Настройване на посоката на екрана при
възпроизвеждане на неподвижни
изображения ...............................................66
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения ............68
Възпроизвеждане на серия от неподвижни
изображения (Slide Show) .........................69
Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни
|изображения .............................................. 70
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни
изображения ................................................71
Настройване на формата на плейлиста на
неподвижни изображения .......................72
Изтриване на неподвижни изображения
от Библиотеката за неподвижни изображения .............................................................73
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“ ........................................74
Продължава f
5
Слушане на песни през свързано
Bluetooth устройство
Основни факти за технологията
Bluetooth .......................................................75
Какво може да прави плейърът с Bluetooth? ....75
Какво представлява технологията
Bluetooth?..................................................................76
Стъпки за използване на Bluetooth
свързването ............................................................77
Подготовка за Bluetooth свързване
(Съчетаване) .................................................... 78
Какво представлява съчетаването ....................78
Осъществяване на Bluetooth връзка ......81
Осъществяване на Bluetooth връзка посредством бутона BLUETOOTH (Бързо
свързване) .................................................................81
Осъществяване на Bluetooth връзка от Основното (Home) меню...............................................83
Bluetooth индикатор ................................................85
Слушане на песни или видео звук от
Bluetooth устройство..............................86
Избор на устройство за Бърза връзка ...88
Проверка на информацията за Bluetooth
устройствата ...........................................89
Изтриване на съчетано Bluetooth устройство от плейъра ........................................90
Задаване качество на звука
(режим Sound Quality) ......................................91
Прилагане на настройката за Звукови
ефекти ..........................................................92
Проверка на Bluetooth информацията на
плейъра (Bluetooth информация) ....................93
Изключване на Bluetooth функцията
(Bluetooth Off) ..................................................94
Влизане в режим готовност за връзка
(Connection Standby) .........................................95
Предпазни мерки при Bluetooth
свързване ......................................................96
Извеждане на менюто с Bluetooth
опции .............................................................98
Настройки (Settings)
Ограничаване силата на звука
(AVLS (Volume Limit)) ........................................99
Изключване на краткия звуков сигнал 100
Задаване на скрийнсейвър ......................101
Задаване на време, след което се включва
скрийнсейвър ............................................102
Настройване яркостта на екрана
(Brightness)......................................................103
Настройване на текущото време
(Set Date–Time) ...............................................104
Настройване формата на датата ......106
Настройване формата на часа ..............107
Показване информация за плейъра
(Unit Information) ....................................108
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings) .....................................
.......................................................................109
Форматиране на паметта (Format).......110
Избор на работен език на дисплея ........112
Полезни факти
Презареждане на плейъра ......................... 114
Увеличаване живота на батерията.....115
Трансфер на данни............................................
.......................................................................116
Какво означава Формат и Bit Rate?......120
Какво е аудио формат? ..........................................120
Какво е видео формат?..........................................121
Какво е формат неподвижно изображение?...121
Съхраняване на данни...............................122
Обновяване операционната система на
плейъра ........................................................123
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми...................124
Съобщения за грешки ................................139
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................ 143
Авторски права ..........................................152
Спецификации.............................................154
Индекс ...........................................................159
Забележка
•В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои
модели може да не се предлагат.
6
Основно (Home) меню
Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална
точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и
неподвижни изображения; търсене на песни, Bluetooth свързване и промяна на
настройките.
Intelligent
Shuffle
(възпроизвеждане на песни в случайна последователност)
Music Library (музикална библиотека)
Time Mashine Shuffle
(песни от една и съща година) ..... 30
Shuffle All (всички песни) ............... 32
All Songs (всички песни) ................. 21
Album (албум) .................................... 22
Artist (изпълнител) ........................... 23
Genre (жанр)........................................ 24
Release Year (година на издаване)... 25
Folder ..................................................... 26
Initial Search (търсене)
Artist (по изпълнител) ..................... 27
Album (по албум) .............................. 27
Song (по песен) ................................... 27
Video Library (видео библиотека)..52
Bluetooth
Bluetooth устройства .................... 83
Готовност за връзка....................... 95
Bluetooth изключен ........................... 94
Съчетаване ..........................................78
Photo Library.............................64
(библиотека с неподвижни изображения)
Продължава f
(само за NWZ-S515/S516)
7
Settings
Music
Settings
(музикални настройки)
Settings
(настройки)
Play Mode (режим на възпроизвеждане) ....................................................................................37
Playback Range (обхват на възпроизвеждане ) ........................................................................39
Equalizer (еквалайзер) .......................................................................................................................43
VPT (Surround) ...................................................................................................................................46
DSEE (Sound Enhance) (Коригиране на високочестотния диапазон) ...........................49
Clear Stereo (чисто стерео)...........................................................................................................48
Dynamic Normalizer (Настройки на нивото на звука) .......................................................51
Album Display Format (формат на информацията за албума) ..........................................40
New Song Pop Up (екран „Текущо възпроизвеждане“ при смяна на песните) ..............33
Задаване с бутони v/V ..................................................................................................................42
Video Settings (видео настройки)
Zoom Settings (настройки на увеличението) ..........................................................................57
Video Orientation (посока на видео възпроизвеждането) ...................................................54
Display (екран) .................................................................................................................................... 56
Continuous Playback (непрекъснато възпроизвеждане) .......................................................59
Video List Format (формат на списъка за видео възпроизвеждане) ..................................60
On-Hold Display (при задържане на изображението)...........................................................61
Photo Settings (настройки на неподвижно изображение)
Photo Orientation (посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение) ......66
Display (екран) ....................................................................................................................................68
Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения) ............. 70
Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)..................71
Photo List Format (формат на плейлиста на серия от неподвижни изображения)...72
Bluetooth Settings (Bluetooth настройки)
Sound Quality Mode (режим Качество на звука) ...................................................................91
Quick Connection (Бърза връзка).................................................................................................. 88
Sound Effect Preset (Предварителна настройка на звукови ефекти)..............................92
Bluetooth Information (Bluetooth информация)........................................................................93
Common Settings (общи настройки)
Unit Information (информация за плейъра)..............................................................................108
AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука)............................................................99
Beep Settings (настройки на краткия звуков сигнал)..........................................................100
Screensaver (скрийнсейвър) ...........................................................................................................101
Brightness (яркост) .........................................................................................................................103
Set Date–Time (настройка дата - час) ......................................................................................104
Date Display Format (формат на датата) ..............................................................................106
Time Display Format (формат на часа) .....................................................................................107
Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки) .....................................109
Format (форматиране) ..................................................................................................................110
Language Settings (настройки на езика) ........................................................................................... 90
Playlist .......................................28
Now Playing .............................19
8
Приложени аксесоари
Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:
s Слушалки (1 брой)
s USB кабел*1 (1 брой)
s Накрайници (размер S, L) (1 брой)
s Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в
комплекта)
s Стойка (1 брой)
s CD-ROM*1*2 (1 брой)
– програма SonicStage
– MP3 Conversion Tool (програма за конвертиране в MP3)
– Media Manager за WALKMAN
– ръководство за експлоатация (в PDF формат)
– Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)
*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.
*2 В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, комплектът със софтуера може да бъде различен.
Как да поставим правилно накрайниците?
Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви,
може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо да поставите накрайниците в
правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите
си, така че да прилепнат към тях възможно най-плътно. При
закупуването на плейъра вие го получавате с монтирани накрайници размер М. Ако този размер не пасва добре на ушите ви,
пробвайте един от другите приложени размери, S или L.
Когато сменяте накрайниците, ги завъртете, за да прилепнат
плътно към слушалките и да не се откачат и да останат в ушите ви.
L
L
Относно серийния номер
Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър.
Продължава f
9
Относно приложения софтуер
Windows Media Player 11
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA), Неподвижни
изображения (JPEG)
Windows Media Player може да импортира аудио данни от CD-та и да прехвърля
данни към плейъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защитени със сигнал
за авторско право, използвайте този софтуер.
За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към
помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:
http://www.support.microsoft.com/
z Съвет
•Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат
да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.
Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите
този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане
на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не
забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows
Media Player 11.
Media Manager за WALKMAN
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*1, WAV),
Неподвижни изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC)
Baseline Profile), RSS feed (музика, видео)
Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения
или видеозаписи от компютъра на плейъра и да импортира аудио данни от CDта. Освен това Media Manager за WALKMAN може да се абонира за RSS feeds и да
прехвърля музикални и видеофайлове, свалени от RSS каналите.
За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се обърнете към помощния файл на софтуера. Можете да прехвърляте аудио файлове
(AAC) или видеозаписи и като ги изтегляте и пускате с мишката в програмата
Windows Explorer, както и в Media Manager за WALKMAN.
*1 DRM файловете не са съвместими.
MP3 Conversion Tool
ATRAC файловете трябва да бъдат конвертирани посредством приложения
MP3 Conversion Tool.
(Аудио данни, закупени чрез услуга за разпространение на музика по интернет, не
могат да бъдат конвертирани.)
Имайте предвид, че когато конвертирате ATRAC файлове в MP3 файлове,
ATRAC файловете не се изтриват. Можете също така да изтриете ATRAC
файловете, като конфигурирате настройката.
10
Съставни части и бутони за управление
Преден панел
1 Бутон „BACK / HOME“ *1
4 Бутон с 5 функции*2
Натиснете, за да се изкачите на
по-горно ниво в менюто или за да се
върнете към предходното меню.
Натиснете и задръжте бутона
„BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
(1 страница 13)
Стартира възпроизвеждането и
предоставя възможност за навигация
в екранното меню на плейъра
(1 страница 14).
2 Куплунг слушалки
За свързване на слушалките. Вкарайте жака на слушалките в куплунга,
докато се чуе изщракване. Ако слушалките са свързани неправилно, звукът
от тях може да не се възпроизвежда
правилно.
5 Дисплей
Дисплеят може да се различава, в зависимост от функциите
(1 страница 13).
6 Bluetooth антена (ефирна)
7 Bluetooth индикатор
Указва състоянието на Bluetooth
функцията (1 страница 85).
3 Куплунг WM-PORT
8 Бутон VOL +*2/–
Използвайте този куплунг, за да
свържете приложения USB кабел или
допълнителни периферни устройства, като например аксесоари за
WM-PORT.
Регулира силата на звука.
9 Бутон BLUETOOTH
Натиснете и задръжте, за да включите или изключите Bluetooth функцията и за да осъществите или прекратите Bluetooth свързване.
Продължава f
11
0 Ключ „HOLD“
qs Отвор за ремък
Когато пренасяте вашия плейър,
можете да го защитите от нежелани
операции чрез използването на ключа
„HOLD“. Чрез плъзгане на ключа
„HOLD“ по посока на стрелката
N, всички функционални бутони
прекратяват действието си. Когато преместите ключа „HOLD“ в
обратната посока, действието на
функционалните бутони се възстановява.
Използвайте, за да прикрепите ремък
(продава се отделно). Можете да
прикрепите приложената стойка и
ремък едновременно (1 страница
12)..
qa Бутон OPTION / PWR OFF*1
Извежда на екрана меню опции (1
страници 20, 35, 63, 74, 98).
Ако натиснете и задържите бутона
„OPTION / PWR OFF“, екранът се
изключва и плейърът минава в режим
на готовност (standby). Ако, докато
плейърът е в режим на готовност,
натиснете произволен бутон, се
появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“) и плейърът
е готов за употреба. Ако оставите
вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам
автоматично ще се изключи напълно.
Ако натиснете произволен бутон,
докато плейърът е напълно изключен,
първо се появява началният екран,
след което се появява екранът „Now
Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“).
Забележка
•Плейърът консумира енергия от
батерията дори когато е в режим на
готовност, поради което той може
да се изключи напълно след по-кратък
период в зависимост от оставащата
в батерията енергия.
*1 Функциите на плейъра, маркирани с
, се активират, ако натиснете и
задържите съответния бутон.
*2 Използвайте релефните точки, за да
се ориентирате по-лесно при работа с
бутоните.
Продължава f
12
Заден панел
qd Бутон „RESET“
qf Отвор за аксесоари (type I)
Когато натиснете с карфица или
друг подобен предмет бутона RESET,
всички индивидуални настройки на
плейъра се изтриват и се заменят с
фабрично заложените (1 страница
124).
Използва се, за да прикрепите приложената стойка или допълнителните
аксесоари.
Използване на приложената стойка
Можете да изправите плейъра с помощта на приложената стойка.
Забележки
•Когато изправяте плейъра със стойката, внимавайте да не го натиснете или
съборите.
•Изправете плейъра хоризонтално както е показано на илюстрацията. Не го
изправяйте вертикално.
13
Бутони за управление и екрани на плейъра
За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни
изображения или за да променяте настройките на плейъра, използвайте бутона
с 5 функции и бутона „BACK / HOME“. Основното (HOME) меню се появява
на екрана, когато натиснете и задържите бутона „BACK / HOME“. На долната
диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискате
различни функционални бутони. В посочения пример е показано как се променят
екранните менюта, когато изберете „Music Librаry“ (Музикална библиотека) „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.
HOME menu
Изберете
(Music Librаry) и натиснете
бутона u.
Music Librаry
Натиснете
бутона
„BACK / HOME“.
Изберете „Album“ и натиснете
бутона u.
Натиснете и
задръжте бутона
„BACK / HOME“.
Album list (списък на албумите)
Натиснете
бутона
„BACK / HOME“.
Изберете желания от вас албум и
натиснете бутона u.
Натиснете и
задръжте бутона
„BACK / HOME“.
Song list (списък на песните)
Натиснете
бутона
„BACK / HOME“.
Натиснете и
задръжте бутона
„BACK / HOME“.
Изберете желаната от вас песен и
натиснете бутона
u.
Now Playing Screen
(екран „Текущо възпроизвеждане“)
Натиснете
бутона
„BACK / HOME“.
Натиснете и
задръжте бутона
„BACK / HOME“.
Продължава f
14
Използване на бутона с 5 функции
Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое екранно
меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни
изображения или меню „Now Playing“.
Бутон u (възпроизвеждане/
пауза / потвърждение)*1
*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате
по-лесно при опериране с бутоните.
Бутони v/V
Бутони b/B
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто–списък
Music
Index (индекс)
Инициалите на албуми и с музика и пр. се появяват в списъка.
List (списък)
Information area (област за информация)
Извежда се информация за песните, иконките и др. (1 страница 18).
Бутони
u
v/V
b/B
Описание
Потвърждава избраната от менюто или списъка функция.
Натиснете и задръжте, за да стартирате възпроизвеждането на всички
песни към избраната функция.
Придвижва курсора нагоре или надолу.
Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или
надолу.
Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто,
мести курсора наляво или надясно, за да се покаже списъка с функции.
Извежда предишния или следващия екран от списъка, когато индекс
менюто не е активно
Видео
Списък
Бутони
u
Описание
Потвърждава функцията от списъка.
v/V
Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да
придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
b/B
Извежда предишния или следващ екран от списъка.
15
Photo (снимка)
List (списък)
Бутони
Описание
u
Потвърждава елемента от списъка.
Натиснете и задръжте, за да възпроизведете последователност от
изображения в избраната функция.
Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
Извежда предишния или следващ екран от списъка.
v/V
b/B
Как да използвате 5-знаковия бутон на екрана с миниатюрни
изображения*.
Миниатюрни изображения
Бутони
Описание
u
Показва списъка на песните към избраната функция при работа с музика
или показва избраното изображение при работа с неподвижни изображения. Стартира възпроизвеждането на избраното изображение при
работа с видео изображения.
v/V
Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте за кратко,
за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
b/B
Придвижва курсора наляво или надясно. Натиснете и задръжте, за да
придвижите курсора по-бързо наляво или надясно, а после се придвижете нагоре или надолу през екраните с миниатюрни изображения.
* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на обложка на
албум; сцена от видео изображение или неподвижно изображение. За да изведете миниатюрни изображения
за албуми, изберете 1 страница 40; за видео файлове вижте 1стр. 60.
Продължава f
16
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“)
Music
заглавие на песента
име на изпълнител
заглавие на албума
жанр
година на издаване
състояние на възпроизвеждането
Бутони
Описание
u
Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът N. Ако натиснете бутона u отново, на
екрана се появява символът X и възпроизвеждането се прекратява временно.*1
Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в
меню „Now Playing“
v/V
Натиснете бутона v/V, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Когато сте избрали чрез курсора
жанр, заглавие на албум или друга характеристика, натиснете бутона u, за да
се покаже на екрана списъкът на изпълнителите, чиито песни жанрово съвпадат с възпроизвежданата в момента песен или списъкът на песните от албума,
от който е възпроизвежданата в момента песен.
Когато бутонът v/V е зададен на “Folder +/–” (1 страница 42)
Започва възпроизвеждане от първата песен на следващата папка*2, текущата
папка или предишната папка. Натиснете бутона v, за да преминете към първата песен от текущата или предишната папка. Натиснете бутона V, за да
преминете към първата песен от следващата папка.
b/B
Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента,
предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил
натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте, за да превъртите възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад.
*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза,
не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на
готовност.
*2 Единиците в папките, които плейърът прескача, се различават по списъка преди списъка с песни. Например, ако изберете песен в следния ред: “Изпълнител” – списък с албуми – списък с песни, можете да търсите
песни, като прескачате албуми.
Продължава f
17
Видео
Статус на възпроизвеждане
Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и
функциите на бутоните v/V/b/B също ще бъдат променени.
Бутони
Описание
u
Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът N. Ако натиснете бутона u
отново, на екрана се появява символът X и възпроизвеждането се прекратява
временно.*1 Можете да възпроизвеждате видео изображение само от менюто
„Now Playing“ на видео изображението.
v/V
Натиснете бутона v/V , за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.*2
b/B
Натиснете бутона b/B , за да превъртите възпроизвежданото в момента
видео изображение забързано напред или назад. Неколкократното натискане на
бутона увеличава скоростта на превъртане съответно х10/ х30/ х100 пъти
спрямо нормалната скорост на възпроизвеждане.Чрез натискане и задържане
скоростта се увеличава с 1 ниво, а при освобождаване на бутона се връща към
нормално възпроизвеждане.
Докато възпроизвеждането е на пауза, можете да придвижите леко напред или
назад сцената, като натиснете бутон b/B.
*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза,
не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на
готовност.
2
* Ако функцията „Continuous Playback“ е включена, вие можете да се прехвърлите към началото на следващото или предходното видео изображение директно от възпроизвежданото в момента видео изображение (1 страница 53)
Продължава f
18
Photo (снимка)
Статус на възпроизвеждане
Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и
функциите на бутоните v/V/b/B също ще бъдат променени.
Бутони
Описание
u
На екрана се появява символът N и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона u ,
възпроизвеждането временно се прекратява*1 и на екрана се появява
символът X.
v/V
Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение.
1
* Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и
временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения,
екранът се изключва автоматично, ако за период от време, по-дълъг от настроения в “Screensaver Timing”
(1 страница 102) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото
го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени на пауза и не последва
операция за повече от 3 минути, екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност.
Относно областта за информация
Иконите, показани в таблицата по-долу, се появяват в областта за информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането, настройките
или екраните.
За подробности относно иконите вижте страниците в скоби за всяка от тях.
Икони
Описание
N, X, M, m, Иконите за състояние на възпроизвеждането
•Възпроизвеждане, пауза, бързо превъртане напред/назад, придвиж, , , ,
ване в началото на следващата, текущата или предходната песен
,
и др.
•Леко или бързо придвижване напред/назад (1 стр. 53)
Иконите за заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на
видео записа или на неподвижното изображение
и др.
и др.
Иконите за режима на възпроизвеждане
•Режимът на възпроизвеждане е зададен в положение “Repeat” или
“Shuffle” (1 стр. 38). “Slide Show Repeat” е зададено в положение
“On” (1 стр. 70)
Иконите за обхвата на възпроизвеждането
•Обхватът на възпроизвеждането е зададен в положение
“Selected Range” (избран обхват) (1 стр. 39)
Иконите за настройка на звуковите ефекти (1 стр. 44)
Иконите за видео настройките
•“Continuous Playback” е зададен в положение “On” (1 стр. 59)
•“Zoom Settings” е зададен в положение “Auto” или “Full” (1 стр.
57)
Иконата за оставащия заряд на батерията (1 стр. 114)
19
Показване на екран “Текущо възпроизвеждане“
Можете бързо да изведете екрана “Текущо възпроизвеждане“ (Now Playing) от
различни екрани
бутон BACK/HOME
Now Playing
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню
HOME.
2 Натиснете бутоните v/V/b/B, за да изберете
(Now Playing) и
след това натиснете бутон u за потвърждение.
Появява се подробна информация за файла, който се възпроизвежда в момента.
z Съвети
•Можете да изведете екрана „Now Playing“, като натиснете бутона OPTION / PWR
OFF, за да изберете функцията “Now Playing”.
•Когато възпроизвеждате видео или неподвижни изображения, можете да изберете
“Go to the song playback screen” (Премини към екрана за възпроизвеждане на песента) от
менюто с опции, за да изведете екрана за възпроизвеждане на песен.
20
Използване на бутона OPTION (опции)
Тази функция ви дава възможност да променяте различните настройки чрез
натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е
особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното
меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто
(Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.
Бутон OPTION / PWR OFF
Бутон с 5 функции
1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
2 Чрез бутонитеv/V/b/B изберете функцията, която желаете и след
това натиснете бутона u , за да потвърдите.
На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява
избраната команда.
Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона
„OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте следните страници.
• Показване на менюто „Музикални опции“ (1 страница 35)
• Показване на менюто „опции видео“ (1 страница 63)
• Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ (1 страница 74)
• Показване на менюто „Bluetooth опции“ (1 страница 98)
z Съвет
•Когато има множество менюта, изведете другите менюта чрез натискане на бутон
b/B.
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни (музикална библиотека)
На този плейър можете да възпроизвеждате песни, прехвърлени посредством
Windows Explorer или друг софтуер за прехвърляне на файлове.
Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум,
изпълнител, жанр и други.
Music Library
(музикална
библиотека)
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
Търсене на песни по заглавие на песента
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Music Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „All Songs“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава
в последователността, в която песните са подредени в списъка.
Продължава f
21
22
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни по албум
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Music Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Album“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас албум, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава
в последователността, в която песните са подредени в списъка.
z Съвети
•Можете да възпроизведете всички песни от даден албум в списъка, като го изберете, а
след това натиснете и задържите бутона u в стъпка 4 .
•Можете да промените формата на извеждане на списъка с албумите (1 страница 40).
•Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (1 страница 39)
Продължава f
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни по изпълнител
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Music Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Artist“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас изпълнител, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас албум, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава
в последователността, в която песните са подредени в списъка.
z Съвети
•Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка,
като го изберете, а след това натиснете и задържите бутона u в стъпка 4 или
стъпка 5 .
•Можете да промените формата на извеждане на списъка с албумите ( страница 40).
•Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (1 страница 39)
Продължава f
23
24
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни по жанр
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Music Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Genre“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на жанровете.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас жанр, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас изпълнител, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас албум, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава
в последователността, в която песните са подредени в списъка.
z Съвети
•Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, като го изберете, а след това натиснете и задържите бутона u в стъпка 4 до
стъпка 6 .
•Можете да промените формата на извеждане на списъка с албумите (1 страница 40).
•Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (1 страница 39)
Продължава f
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни по година на издаване
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Music Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Release Year“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с годините на издаване.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас изпълнител, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната
година на издаване.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава
в последователността, в която песните са подредени в списъка.
z Съвети
•Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден
изпълнител в списъка, като изберете съответния елемент от списъка, а след това
натиснете и задържите бутона u в стъпка 4 или стъпка 5 .
•Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (1 страница 39)
Продължава f
25
26
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни по папка
Когато прехвърляте данни в папката “MUSIC” чрез изтегляне и пускане с мишката с програмата Windows Explorer, ще се появят поддиректориите до 8-мо
ниво в папка “MUSIC” и можете да ги възпроизведете. Дори ако използвате друг
софтуер за прехвърлянето на песните, пак ще можете да ги търсите по папка.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Music Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Folder”, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с папките или песента.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната папка или песен, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Когато изберете папка в стъпка 3 , се появява желаната песен или списъкът
(списъците) на папките. Когато изберете песен в стъпка 3 , се появява екранът за възпроизвеждане и песента започва да се възпроизвежда. Повторете
стъпка 4 , ако е необходимо, докато се появи желаната от вас песен. Започва
възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
z Съвет
•Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (1 страница 39)
Забележки
•Плейърът разпознава до 8 поддиректории в основната папка.
•Не можете да възпроизведете всички песни в дадена папка, дори ако изберете папката
от списъка и натиснете и задържите бутона u в стъпка 4 .
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни по начална буква
Тази функция ви дава възможност да търсите песни по началната буква от името на изпълнителя, заглавието на албума или името на песента.
Търсене по начална
буква
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Initial Search), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с категориите, по които можете да проведете
търсенето.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете категорията, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранно меню, от което можете да изберете началната
буква.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете началната буква, по която желаете да проведете търсенето, след което натиснете бутона u, за
да потвърдите избора си.
Когато търсенето приключи, резултатът се появява на екрана.
Когато изберете „Artist“ или „Album“, можете да ограничите резултатите
от търсенето и да изберете дадена песен.
Когато изберете „Artist“ или „Album“ и натиснете и задържите бутона u,
се възпроизвеждат всички песни от избрания елемент.
27
28
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на плейлист
Можете да възпроизвеждате списък с песни (плейлист). Освен това можете да
създавате плейлисти с помощта на приложения Windows Media Player 11 или друг
софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Някои плейлисти обаче може
да не бъдат разпознати от плейъра, в зависимост от използвания за създаването
им софтуер. За подробности относно работата с програмите се обърнете към
помощните им файлове или към техния производител.
бутон BACK/HOME
Списък за
възпроизвеждане
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Playlists), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с плейлистите.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете плейлист, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете изберете желаната от вас песен,
след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава
в последователността, в която са песните са подредени в списъка.
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни въз основа на възпроизвежданата в момента песен
Можете да търсите други песни, албуми и изпълнители по информацията на
възпроизвежданата в момента песен. За да използвате тази функция, “v/V Button
Setting” трябва да бъде зададен в положение “Direct Search” (1 страница 42).
бутон BACK/HOME
“Текущо
възпроизвеждане“
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Now Playing), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Now Playing“ за възпроизвежданата в момента
песен.
3 Натиснете бутона V, за да изведете курсора и изберете елемент, в
който искате да търсите песни, след което натиснете бутона u,
за да потвърдите избора си.
В зависимост от избрания от вас елемент се появяват следните списъци.
• Artist: списък с албумите на възпроизвеждания в момента изпълнител.
•Album: Списък на песните от възпроизвеждания в момента албум.
•Genre: Списък на изпълнители от същия жанр като възпроизвеждания в
момента изпълнител.
•Release Year: Списък на изпълнителите от същата година на издаване като на
възпроизвежданата в момента песен.
29
30
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на песни в случайна
последователност (Intelligent Shuffle)
Плейърът предлага три различни режима на възпроизвеждане в случайна последователност (наричани още „Shuffle Play“).
възпроизвеждане
в случайна
последователност
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна
последователност (Time Mashine Shuffle)
Плейърът избира случайна година и възпроизвежда всички песни от тази година в
случайна последователност.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Intelligent Shuffle), след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Time Mashine Shuffle“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
След като бъде избрана случайна година на издаване, песните от тази година
се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.
z Съвети
•Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (1 страница 38). Дори да отмените “Intelligent Shuffle”, настройката “Shuffle” или Shuffle&Repeat” за режима на възпроизвеждане се запазва.
•Когато стартирате „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя
на „Selected Range“ (1страница 39). Дори да отмените “Time Machine Shuffle”, настройката на “Selected Range” се запазва.
•Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от
следните операции:
– Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора й от “Music Library” и др.
– Промяна режима на възпроизвеждане.
– Промяна обхвата на възпроизвеждане.
– Възпроизвеждане на видео изображение.
Продължава f
Възпроизвеждане на музика
Забележки
•Докато на екрана стои анимацията, появяваща се, когато плейърът избира годината
на издаване, управлението му е блокирано.
• Песни, за които липсват данни за годината на издаване, не се избират в “Time Machine
Shuffle” и не се възпроизвеждат.
•Ако за никоя от песните няма данни за годината на издаване, се стартира възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност.
•Ако всички песни на плейъра са издадени през една и съща година или ако част от
песните са издадени през една и съща година, а за останалите няма данни за годината
на издаване, то анимацията, която обикновено се появява, докато плейърът избира
годината на издаване, не се показва и възпроизвеждането започва веднага.
Продължава f
31
32
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност
Всички песни записани на плейъра се възпроизвеждат в случайна последователност.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Intelligent Shuffle), след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Всички песни се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.
z Съвети
•Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (1 страница 38). Дори да отмените “Intelligent Shuffle”, настройката “Shuffle” или Shuffle&Repeat” за режима на възпроизвеждане се запазва.
•Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от
следните операции:
– Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора й от “Music Library” и др.
– Промяна режима на възпроизвеждане.
– Промяна обхвата на възпроизвеждане.
– Възпроизвеждане на видео изображение.
Възпроизвеждане на музика
Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“
при всяка смяна на песните (New Song Pop Up)
Ако зададете скрийнсейвъра в положение “Clock” или “Blank” (1 страница 101)
и за известно време не се извършва никаква операция, дисплеят ще премине към
показване на часовника или на черен екран. Ако обаче зададете “New Song Pop Up”
to “On”, екранът ще се включва автоматично винаги когато една песен свършва
и започва друга.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за музикални настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „New Song Pop Up“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „On“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Екранът „Now Playing“ ще се включва автоматично винаги когато една песен
свършва и започва друга.
Ако желаете да изключите екрана Now Playing
Изберете „Off“на стъпка 5 . В такъв случай екранното меню „Now Playing“ няма
да се появява при преминаването от една песен на друга.
Забележка
•Тази функция се деактивира, когато извеждате снимки по време на възпроизвеждане на
песни.
33
34
Възпроизвеждане на музика
Изтриване на песни от Музикалната библиотека
Когато изтривате песни от “Music Library”, използвайте софтуера, с който сте
прехвърлили песента или Windows Explorer.
За подробности относно работата със софтуера вижте помощния му файл.
Възпроизвеждане на музика
Показване на менюто „Музикални опции“
Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“
(Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно
меню–списък (включително екранно меню с миниатюрни изображения) като
например списък на песните или менюто „Now Playing“. От менюто с опции
„Music“ имате достъп до различни музикални настройки.
Опциите в менюто са различни в зависимост от това от кой екран сте извикали менюто.
Опции, които се съдържат в меню–списъка
Опция
„Now Playing“
„Detailed Information“
„Play“
„Album Display Format“
Описание / страница за справка
Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат,
битрейт и име на файла.
Възпроизвежда всички песни от списъка с
песни.
Избира формата на албумния списък
(1 страница 40)
35
36
Възпроизвеждане на музика
Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“
Опция
„Play Mode“
„Playback Range“
„Equalizer“
„VPT (Surraound)“
„Cover Art“*1
„Detailed
Information“ *2
Описание / страница за справка
Настройва режима на възпроизвеждане (1 стр. 37).
Настройва обхвата на възпроизвеждане (1 стр. 39).
Персонализира качеството на звука (1 стр. 43).
Персонализира настройките “VPT(Surround)” 1 стр.
46).
Извежда на екрана обложката на албума.
Извежда на екрана подробна информация за песента,
например времетраене, аудио формат, битрейт и име
на файла.
v/V Button Setting Задава работния режим на бутона v/V в положение
“Direct
Search” (Директно търсене) или “Folder (папка) +/–“ (1
стр. 42).
„Clock Display“
Извежда на екрана текущото време (1 стр. 101).
*1 Екран „Cover Art“
Докато е изведен екранът с обложката, можете да преминавате към следваща или
предходна песен, като натиснете бутона b / B.
•Ако песните нямат вложена информация за обложката на албума, ще се изведе стандартното изображение на плейъра.
•Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да
задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг
софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера. Обложката на албума може и да не бъде изведена, в зависимост от
файловия си формат.
*1 Екран „Detailed Information“
Когато изведете този екран от менюто „Now Playing“, можете да преминавате към следваща или предходна песен,
като натиснете бутона b / B.
Времетраене
Файлов формат
Битрейт
Файлове, защитени със сигнал за авторско право
Докато възпроизвеждате песни с вариращ битрейт, на екрана се извежда “VBR”. Изведеното времетраене и лентата са с приблизителни стойности.
Име на файла
Настройване на музика
Настройка на режима на възпроизвеждане
(Play Mode)
Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на случайно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на
избрана песен.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Play Mode“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на режимите на възпроизвеждане.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания режим на възпроизвеждане (виж 1 страница 38), след което натиснете бутона u, за да
потвърдите избора си.
На екрана отново се появява менюто „Music Settings“.
z Съвет
•Можете да изберете режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете
желания режим на възпроизвеждане от менюто „Play Mode“.
Продължава f
37
38
Настройване на музика
Настройване на музика
Списък на режимите на възпроизвеждане
Възпроизвежданото от плейъра съдържание зависи от настройките на обхвата
на възпроизвеждане (1 страница 39).
Режим на възпроизвеждане / икона
Описание
„Normal“
(нормален) / без
икона
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на
тяхното подреждане в списъка.
„Repeat“ /
(повторение)
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка, след което започва циклично възпроизвеждане.
„Shuffle“
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случайна после(в случайна подователност.
следователност)
/
„Shuffle &
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случайна послеRepeat“ (в случай- дователност, след което започва циклично възпроизвеждане на песните.
на последователност -- повторение) /
Repeat 1 Song
(повторение
на една песен) /
Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда многократно.
Забележка
•Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на
„Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
Настройване на музика
Настройване на обхвата на възпроизвеждане
Тази функция ви дава възможност да настроите обхвата на възпроизвеждане на
песните
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Playback Range“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за настройване обхвата на възпроизвеждане.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания обхват на възпроизвеждане, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора
си.
Плейърът поддържа два обхвата на възпроизвеждане.
-- „All Range“ (пълен обхват): Възпроизвежда песните от „Music Library“. Когато желаете да възпроизведете албуми от „Music Library“ по реда на подреждане на песните в списъка, изберете този обхват.
-- „Selected Range“ (избран обхват): На екрана се появява символът и започва
възпроизвеждането на песни само от списъка за възпроизвеждане, от който
сте стартирали възпроизвеждането (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.). (настройка по подразбиране)
z Съвет
•Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете
„Playback Range“ от менюто „Option“.
•
Забележка
•Ако стартирате възпроизвеждане “Time Machine Shuffle”, обхватът на възпроизвеждане автоматично се променя на „Selected Range“.
39
40
Настройване на музика
Настройване формата на информацията за албума
Вашият плейър поддържа три формата за извеждане на информация за албума на
екрана: „Title Only“ (само заглавие), „Title&Cover Art“ (заглавие -- обложка) и „Cover
Art Only“ (само обложка).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
Забележки
•Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с
възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно
работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера.
•Обложката на албума може и да не бъде изведена, в зависимост от файловия си формат.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ , докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Album Display Format“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания формат на информация
за албума, след което натиснете бутона u, за да потвърдите
избора си.
Плейърът поддържа три формата на информация за албума.
„Title Only“ (само заглавие)
„Title&Cover Art“ (заглавие & обложка)
(настройка по подразбиране)
„Cover Art Only“ (само обложка).
Продължава f
Настройване на музика
z Съвет
•Можете да изберете формата на информация за албума и от екранното меню на списъка на албумите. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранното меню на
списъка на албумите и изберете „Album Display Format“ от менюто с опции.
41
42
Настройване на музика
Задаване на Търсене по папки
(Настройка с бутони v/V)
Когато възпроизвеждате музика или поставяте възпроизвеждането на пауза, можете да търсите песни, като прескачате папки. Можете да настроите бутона
v/V да прескача папки или да търси песни от информацията за възпроизвежданата в момента песен.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ , докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “v/V Button Setting” след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• “Direct Search”: Натискайки бутона v/V, можете да изберете информация
за песента, използвайки изведения курсор и да търсите песни от избраната
информация (1 страница 29) (настройка по подразбиране).
• Folder +/–”: Щом натиснете бутонаv/V, плейърът прескача папки.
z Съвет
•Когато плейърът прескача папки в режим “Folder +/–”, елементите в папката се различават в зависимост от списъка преди списъка с песни. Например, ако изберете песен в
следния ред:
“Изпълнител”- списък с албуми – списък с песни, елементите в папката ще използват за
основа албума и можете да търсите песни, като прескачате албуми.
Настройване на музика
Настройване на качеството на звука (Equalizer)
Тази функция ви дава възможност да настройвате качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг критерий.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
Промяна на качеството на звука
Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на
звука на вашия плейър.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Equalizer“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас настройка на
еквалайзера,, след което натиснете бутона u, за да потвърдите
избора си.
Избраната от вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“.
За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте
1 страница 44
Продължава f
43
44
Настройване на музика
Възстановяване на нормалното качеството на звука
Изберете „None“ в стъпка 5 , след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
z Съвет
•Можете да настроите качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.
Забележки
•Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“ имате
чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да
се наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно настройване.
•Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
Списък на настройките на еквалайзера
Настройките на звука се появяват на екрана като буквите в скобите.
Настройка / икона
None / без настройка
(настройка по подразбиране)
Heavy / хеви ( )
Pop / поп (
)
Jazz /джаз (
)
Unique / уникален (
)
Custom 1 / персонална 1
( )
Custom 2 / персонална 2
( )
Описание
Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране)
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-мощен звук.
Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Персонализирани от потребителя настройки на
звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж 1 страница 45
за повече подробности.
Продължава f
Настройване на музика
Персонализиране на настройките за качеството на звука
От екранното меню на плейъра можете да пренастроите стойностите „Clear
Bass“ (бас) и 5 диапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или
„Custom 2“.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Equalizer“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от екранното меню бутона „Edit“,
показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom
2“, чиито стойности желаете да промените, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
6 Чрез бутоните b/B изберете „Clear Bass“ или честотния диапазон,
чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните
v/V изберете желаното от вас ниво.
Регулаторът на нивото на звука „Clear Bass“ може да бъде поставен на всяко
едно от 4-те възможни нива, а 5-те честотните диапазона имат по 7 възможни позиции.
7 Чрез бутона u потвърдете избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
След като регулирате нивото на настройката, не забравяйте да натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона BACK /
HOME, преди да сте потвърдили, настройката ще бъде отменена.
Забележка
•Настройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите
видео изображения.
45
46
Настройване на музика
Постигане на вибриращ звук (VPT (Surround)
В зависимост от песента, която слушате, можете да изберете един от режимите на възпроизвеждане „Studio“, „Live“, „Club“, „Arena“, “Matrix” или “Karaoke” и да
използвате функцията “VPT*1 (Surround)”. Избирането на “Studio,” “Live,” “Club”
или “Arena,” симулира тези звукови полета в слушалките.
Освен това “Matrix” възпроизвежда наситено акустично звуково поле, а “Karaoke”
заглушава вокалите.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „VPT (Surround)“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто за настройване на „VPT (Surround)“.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка на „VPT
(Surround)“ (1 страница 47), след което натиснете бутона u, за
да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
*1 VPT, съкратено от Virtual Phone Technology (виртуална технология за слушалки), е
патентована технология за обработка на звука, разработена от Sony.
Възстановяване на нормалното качеството на звука
Изберете “None” в стъпка 5 , след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Продължава f
Настройване на музика
z Съвет
•Можете да настроите „VPT (Surround)“ и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „VPT (Surround)“ от менюто с опции.
Забележка
•Настройките „VPT (Surround)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
изображения.
Списък на VPT настройките
Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на думата.
Променяйки режимите на възпроизвеждане от „Studio“, „Live“, „Club“ до „Arena“,
вие имате възможността да постигнете все по-вибриращ звук.
Настройка / икона
None
„Studio“ / студийно
( )
„Live“ / на живо
( )
„Club“ / клубно ( )
„Arena“ / стадион
( )
“Matrix”/ матрица
( )
“Karaoke”/ караоке
( )
Описание
„VPT (Surround)“ настройките не са активирани (настройка по подразбиране)
Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио.
Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение.
Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение.
Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион.
Възпроизвежда допълнителен съраунд ефект и създава
естествен, богато допълнен звук.
Създава сценично звуково обкръжение чрез потискане на
звуковото поле и добавяйки съраунд ефект към музиката.
47
48
Настройване на музика
Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)
Функцията „Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите
настройки на левия и десния канал на звука.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Clear Stereo“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• On/ включен: Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате приложените слушалки.
• Off / изключен: Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)
Забележки
•Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
•Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при
използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е
непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.
Настройване на музика
Коригиране на звука във високочестотния
диапазон (DSEE (Sound Enhance))
Чрез активирането на функцията “DSEE (Sound Enhance)*” имате възможност
да слушате богат и естествен звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния
източник.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „DSEE (Sound Enhance)“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• On / включен: Функцията “DSEE*1 (Sound Enhance)” е активирана и при
възпроизвеждането получаваме звук с естествено увеличен честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
• Off / изключен: Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройка по подразбиране)
* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово
разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри
качеството на звука на компресираните звукови файлове чрез възстановяване на високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.
Продължава f
49
50
Настройване на музика
Забележки
•Настройката “DSEE (Sound Enhancer)” не се отнася за звука на възпроизвежданите
видео изображения.
•Функцията “DSEE (Sound Enhancer)” няма да има ефект при възпроизвеждането на
некомпресирани песни или на песни с висок битрейт, при който няма загуба на високи
честоти.
•Ако песните са с много нисък битрейт, функцията “DSEE (Sound Enhancer)” няма да
има ефект.
Настройване на музика
Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)
Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните.
Чрез активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате
песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате
нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е
минимална.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Dynamic Normalizer“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•On / включен: Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
•Off / изключен: Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално
ниво на звука. (настройка по подразбиране)
Забележка
•Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите
видео изображения.
51
52
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео
Имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, прехвърлени с помощта на програмата Media Manager за WALKMAN или Windows
Explorer. Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плейъра (Continuous Playback).
Видео библиотека
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
Video Library, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъка на видео файловете.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете видео файла, който желаете да
възпроизведете, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Възпроизвеждането започва.
z Съвет
•Можете да промените формата на плейлиста на видео файлове в стъпка 2 . За подробна информация вижте „Настройване на формата на плейлиста на видео“ (1 страница
60).
•Видео файловете, които никога не са били възпроизвеждани, са указани чрез иконата
в списъка на видео файловете.
•Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове (1 страница 59),
трябва да изберете настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“.
•Когато „Display“ е настроен на „On“ (1 страница 56), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла,
иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се
показва, когато настройката е „Off“
•Можете да възпроизведете видео файла, който е бил възпроизвеждан последно. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF от списъка с видео файловете и изберете “Most
Recent Video” от менюто с опциите.
•Можете да задавате миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлите на плейъра (1 страница 60).
Забележка
•В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.
Продължава f
Възпроизвеждане на видео
Относно операциите за възпроизвеждане на видео
Към (икона)
Намиране началото на
следващия видео файл
(>)*1
Намиране началото на
текущия видео файл
(.)*2
Плавно превъртане
напред ( )*3
Бутон с 5 функции
Натиснете бутона V.
Натиснете бутона v.
Натиснете бутона B, докато възпроизвеждането
на видео файла е в режим пауза.
Плавно превъртане назад Натиснете бутона b, докато възпроизвеждането
( )*3
на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане
Натиснете и задръжте бутона B, докато възпроизнапред, докато възпровеждането на видео файла е в режим пауза.
извеждането е в режим
пауза (M)*4
Ускорено превъртане
Натиснете и задръжте бутона b, докато възпроизназад, докато възпровеждането на видео файла е в режим пауза.
извеждането е в режим
пауза (m)*4
Ускорено превъртане на- Скоростта при ускореното превъртане напред се
пред (M 1, M 2, M 3) променя всеки път, когато натиснете бутона B и
може да има три стойности (M 1(х10), M 2(х30),
M 3(х100))
За да прекратите действието на операцията,
натиснете бутона u.
Ускорено превъртане на- Скоростта при ускореното превъртане назад се
зад (m 1, m 2, m 3) променя всеки път, когато натиснете бутона b и
може да има три стойности (1m (х10), 2m (х30),
m (х100))
3
За да прекратите действието на операцията,
натиснете бутона u.
*1 Активира се, когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“)
(1 страница 59).
*2 Когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“), можете да
намерите началото на предходния видео файл от възпроизвеждания в момента чрез
двукратно натискане на бутона v.
*3 Интервалът, използван при преместването напред или назад варира в зависимост
от видео файла.
*4 Ускореното превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео
файла.
53
54
Възпроизвеждане на видео
Настройване посоката на екрана при
възпроизвеждане на видео
Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от следните възможности „Vertical “ / вертикална,
„Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална
(лява).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Orientation“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Продължава f
Възпроизвеждане на видео
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от желаните настройки, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• „Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела. (настройка
по подразбиране)
•„Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х 240 пиксела.
Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на “Video Orientation” (1 страница 17).
Вертикална
Източник 4:3
Източник 16:9
Хоризонтална
Източник 4:3
Източник 16:9
z Съвети
•Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Video
Orientation” от менюто с опции.
•Когато „Display“ е настроен на „On“ (1 страница 56), докато видео файлът се
възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео
файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация
не се показва, когато настройката е „Off“
Забележка
•Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла
не се изписва на екрана.
55
56
Възпроизвеждане на видео
Настройване на екрана за възпроизвеждане на
видео
Докато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за
възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Display“,, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от желаните настройки,, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•„On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане
и т.н.
•„Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. (настройка по подразбиране)
z
Съвет съвети
-- Полезни
Можете
промените
посоката
на екрана
при възпроизвеждане
наот
видео
от
•--Можете
дада
промените
посоката
на екрана
при възпроизвеждане
на видео
екранното меню меню
„Now Playing“.
Натиснете
бутона „OPTION
/ PWR OFF“
и изберете
екранното
„Now Playing“.
Натиснете
бутона „OPTION
/ PWR
OFF“ и
„Display“ от
менютоот
с опции.
изберете
„Display“
менюто с опции.
Забележки
Забележка
-- Ако настройката на функцията „Video Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хо•ризонтална
Ако настройката
наили
функцията
“Video
Orientation”
е „Horizontal
(right)“
/ хоризонтална
(дясна)
„Horizontal
(left)“
/ хоризонтална
(лява),
наименованието
(дясна)
илифайла
„Horizontal
(left)“ / хоризонтална
на
видео
не се изписва
на екрана. (лява), наименованието на видео файла не се
изписва на екрана.
Възпроизвеждане на видео
Настройване на функция увеличение
Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Продължава f
57
58
Възпроизвеждане на видео
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от желаните настройки, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• „Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени /
намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9
(издължено), то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението
да съвпадне напълно с размера на екрана, а в свободните части от екрана над и
под изображението се появяват черни ивици. (настройка по подразбиране)
• „Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени,
запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то
се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и дясната част на изображението се изрязват.
• „Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с оригиналната разделителна способност. Ако
видео резолюцията е твърде голяма, лявата, дясната, горната и долната част
от изображението ще бъдат изрязани.
Автоматично увеличение
Пълно увеличение
Изключено увеличение
Източник 4:3
Източник 4:3
Източник 4:3
Източник 16:9
Източник 16:9
Източник 16:9
Пунктираната линия представлява оригиналния размер на изображението.
z Съвет
•Можете да промените настройките за увеличение на видео изображението от
екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете
„Zoom Settings“ от менюто с опции.
Възпроизвеждане на видео
Непрекъснато възпроизвеждане на видео
Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване всички
видео изображения, записани на вашия плейър.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Continuous Playback“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от желаните настройки, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•„On “ / включен: Възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения,
записани на вашия плейър.
•„Off“ / изключен: Възпроизвеждате избраното видео изображение. (настройка по подразбиране)
z Съвет
•Когато изберете настройката на „Continuous Playback“ „Off“ / изключен/, вашият
плейър запаметява позицията, до която е бил възпроизведен видео файлът. Така вие
можете да стартирате отново възпроизвеждането му от позицията, на която сте
прекъснали възпроизвеждането.
59
60
Възпроизвеждане на видео
Настройване на формата на списъка за
възпроизвеждане на видео
Вашият плейър поддържа три формата на списъка за възпроизвеждане на видео.
Тази функция ви дава възможност да изберете един от следните формати: „Title
Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“* (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video List Format“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от желаните настройки, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•„Title Only“ / (само заглавие): В списъка на видео изображенията са показани
само заглавията на файловете.
•„Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка
на видео изображенията са показани миниатюрни изображения, заглавия и
време за възпроизвеждане. (настройка по подразбиране)
•„Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на видео
изображенията са показани само миниатюрни изображения.
* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение
на първата сцена от видео изображението.
z Съвети
•Можете да промените настройките на формата на плейлиста на видео от екранното
меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video List
Display Format“ от менюто с опции.
•Можете да зададете миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлите на плейъра (1 страница 118).
Забележка
•Понякога, в зависимост от формата на файла, има вероятност някои миниатюрни
изображения да не могат да бъдат показани.
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане само на звук от видео файла
Можете да изберете опции, докато плейърът е в режим на задържане при възпроизвеждане, или като възпроизведете видео както обикновено или като изключите екрана и слушате само звука от видео файла.
Изключването на тази функция (настройка „No“) ви помага да пестите енергията на батерията и да удължите живота й.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „On-Hold Display“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете от желаните настройки, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•„Yes“ / (Да): Докато плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане
на видео изображение, функциите на бутоните на плейъра са деактивирани,
но видео изображението се възпроизвежда нормално. (настройка по подразбиране)
•„No“ / (Не): Докато плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане
на видео изображение, функциите на бутоните на плейъра са деактивирани
и екранът се изключва, но звука на видео изображението се възпроизвежда
нормално.
61
62
Възпроизвеждане на видео
Изтриване на видео файлове от Видео библиотеката
Можете да изтривате видео файлове с плейъра от “Видео библиотеката”.
Видео библиотека
бутон BACK/HOME
бутон OPTION / PWR OF
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
Video Library, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъка на видео файловете.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете видео файла, след което натиснете бутона OPTION / PWR OFF.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Delete Video”, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъка на видео файловете.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Yes”, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Избраният видео файл ще бъде изтрит.
z Съвет
•Можете да изтриете видео файл от екранното меню „Now Playing“. Натиснете
бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Delete“ от менюто с опции.
Възпроизвеждане на видео
Показване на менюто „Видео опции “
Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона
„OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с
миниатюрни изображения), като списъка на видео изображенията или екранното
меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции
вие имате достъп до разнообразни видео настройки.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било
активирано менюто.
Опции, които се извеждат в меню–списък
Опции
„Now Playing“
„Play from beginning“
Описание / страница за справка
Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
Намира началото на видео изображението (1
страница 53).
„Detailed Information“
Извежда на екрана подробна информация, като
размер на файла, резолюция, формат на видео /
аудио компресия, име на файла и т.н.
„Video List Display Format“
Настройва формата на плейлиста на видео (1
страница 60).
„Most Recent Video“
Стартира възпроизвеждането на последното
възпроизведено видео изображение.
„Go to the song playback screen“ Появява се екранното меню „Now Playing“ на
последната възпроизведена песен.
Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“
Опция
„Play from beginning“
Описание / страница за справка
Намира началото на видео изображението (1
страница 53).
„Zoom Settings“
Настройва функцията за увеличение (1 страница 57).
„Video Orientation“
Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на видео изображение (1 страница 54).
„Display“
Извежда на екрана информация за видео изображението (1 страница 51).
„Detailed Information“
Извежда на екрана подробна информация, като
размер на файла, резолюция, формат на видео /
аудио компресия, име на файла и т.н.
“Delete Video”
Изтрива видео файл с плейъра (1 стр. 62).
„Brightness“
Настройва яркостта на екрана (1 стр. 103).
“Clock Display”
Извежда часа (1 страница 101).
„Go to the song playback screen“ Появява се екранното меню „Now Playing“ на
последната възпроизведена песен.
63
64
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Възпроизвеждане на неподвижно изображение
Имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си неподвижни изображения, прехвърлени с помощта на програмата Media Manager за WALKMAN или
Windows Explorer. Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на
неподвижни изображения: възпроизвеждане само на едно неподвижно изображение
на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без
прекъсване (slide show play) (1 страница 69).
Библиотека с
неподвижни
изображения
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Photo Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете папка, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона u,
за да потвърдите избора си.
Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда.
Чрез бутоните b/B можете да преминете към предходното или следващото
неподвижно изображение.
Продължава f
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
z Съвет
•Възпроизвеждането на песните продължава дори когато търсите неподвижни изображения в списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното меню „Now Playing“ на избраното
неподвижно изображение.
•Можете да възпроизвеждате всички неподвижни изображения от избрана папка без
прекъсване (slide show play) (1 страница 69).
•Можете да подреждате прехвърлените на вашия плейър неподвижни изображения в
папки. Изберете плейъра (като [WALKMAN]) с помощта на Windows Explorer, изтеглете и пуснете с мишката нова папка като поддиректория на папката “PICTURES” или
“PICTURE”. За подробности относно йерархията на данните вижте1страница 119.
Забележки
•В списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани
имената на не повече от 1000 папки, а в списъка на неподвижните изображения могат
да бъдат записани имената на не повече от 10 000 неподвижни изображения.
•Ако неподвижните изображения са записани в няколко различни папки, общият им
брой на показаните в списъка на неподвижните изображения не може да надхвърли 10
000.
•Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на екрана се появява символът
и неподвижното изображение
не може да бъде възпроизведено.
•Ако неподвижните изображения не са съвместими с DCF 2.0 (или името на папката/
файла е прекалено дълго и т.н.), времето за операции (за извеждане на неподвижни изображения или за изреждането им) може да бъде по-дълго.
65
66
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Настройване на посоката на екрана при
възпроизвеждане на неподвижни изображения
Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical
“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ /
хоризонтална (лява).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo Orientation“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Продължава f
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройк, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• „Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела. (настройка
по подразбиране)
• „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х 240 пиксела.
Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на “Photo Orientation” (1 страница 18).
Вертикална
Хоризонтална
z Съвет
•Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното
изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR
OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.
67
68
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Настройване на екрана за възпроизвеждане на
неподвижни изображения
Докато неподвижното изображениe се възпроизвежда, можете да изведете на
екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Display“, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
• „On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, датата на създаване, статута на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н.
• „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображения. (настройка по подразбиране)
z Съвет
•Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от
екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете
„Display“ от менюто с опции.
Забележка
• Ако настройката на функцията „Photo Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява) (1 страница 66), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана,
дори настройката на „Display“ да е „On“ / включена.
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Възпроизвеждане на серия от неподвижни
изображения
Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване серия от
неподвижни изображения, записани в дадена папка на вашия плейър.
Библиотека с
неподвижни
изображения
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Photo Library), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете папка, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждате без прекъсване на всички неподвижни изображения,
записани в избраната папка.
z Съвет
•Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни
изображения чрез една от следните операции:
– Натиснете и задръжте бутона u , докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения.
– Натиснете бутона u в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно
изображение.
– Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на
папките с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения,
след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции.
Забележка
• Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът
на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана
(1 страница 101).
69
70
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Настройване на режима за възпроизвеждане на
серия от неподвижни изображения
Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения
без прекъсване.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Slide show Repeat“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•„On “ / включена: Циклично възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
•„Off“ / изключена: Възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни
изображения, записани в избраната папка от първото до последното, след
което възпроизвеждането спира. (настройка по подразбиране)
z Съвети
•Можете да промените настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона
„OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от менюто с опции.
Забележка
•Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът
на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана
(1 страница 101).
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения
Можете да зададете интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Slide Show Interval“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short” (кратък), “Normal” (нормален) (настройка по подразбиране) или “Long” (дълъг).
z Съвет
•Можете да промените интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете
бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции.
Забележка
•Показването на дадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е
голям.
71
72
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Настройване на формата на плейлиста на неподвижни изображения
Вашият плейър поддържа три формата на плейлиста на неподвижни изображения. Можете да избирате между „Title Only“ (само заглавие), „Title With
Thumbnail“*1 (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само
миниатюрно изображение).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Photo List Format“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•„Title Only“ / (само заглавие): В списъка с неподвижни изображения са показани
само заглавията на файловете.
•„Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка с
неподвижни изображения са показани миниатюрни изображения и заглавия на
файловете.
•„Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на неподвижни изображения са показани само миниатюрни изображения. (настройка по
подразбиране)
1
* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер
неподвижно изображение.
z Съвет
• Можете да промените настройките на формата на плейлиста на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и
изберете „Photo List Display Format“ от менюто с опции.
Забележка
•В зависимост от формата на файла, някои миниатюрни изображения може да не се
изведат.
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Изтриване на неподвижни изображения от
Библиотеката за неподвижни изображения
Когато изтривате неподвижни изображения от “Photo Library”, използвайте
Media Manager за
WALKMAN или Windows Explorer.
За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на програмата.
Забележка
•Media Manager за WALKMAN не може да изтрива неподвижни изображения, ако сте
променили наименованията им с помощта на Windows Explorer.
73
74
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“
Можете да извикате на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез
натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък
(включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на папките с
неподвижни изображения или екранното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение. От менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате
достъп до разнообразни настройки на неподвижните изображения.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било
активирано.
Опции, които се съдържат в меню–списък
Опция
„Now Playing“
„Begin slide show“
Описание / страница за справка
Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
Стартира възпроизвеждането на непрекъсната
серия неподвижни изображения (1 страница 69).
„Photo List Display Format“ Настройва формата на плейлиста на неподвижни
изображения (1 страница 72)
„Most Recent Photo“
Стартира възпроизвеждането на неподвижнoто
изображениe възпроизведено последно.
„Go to the song playback
Появява се екранното меню „Now Playing“ на песенscreen“
та възпроизведена последна.
Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“
Опция
„Photo Orientation“
„Display“
„Slide Show Repeat“
„Slide Show Interval“
„Brightness“
“Clock Display”
„Go to the song playback
screen“
Описание / страница за справка
Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения (1 страница 66).
Настройка за показване / скриване на информация
за неподвижното изображение (1 страница 68).
Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната
серия неподвижни изображения (1 страница 70).
Избира периода при възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (1 страница
71).
Настройва яркостта на екрана (1 страница 103).
Извежда часа (1 страница 101).
Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.
Listening to Songs through Bluetooth Communication
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Основни факти за технологията Bluetooth
Какво може да прави плейърът с Bluetooth?
В плейъра е вградена безжичната технология Bluetooth. Плейърът комуникира
по безжичен път с Bluetooth устройство*1 (например слушалки, автомобилна
радиоуредба, високоговорители, компактни стерео устройства). Можете да
слушате песни или звук от видео файлове през Bluetooth устройства, предавайки
данни от вашия плейър. Не можете обаче да използвате плейъра, за да приемате
песни или видео звук от Bluetooth устройства.
Този плейър поддържа AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - профил за
аудио/видео дистанционно управление). Можете да управлявате основните
функции на плейъра безжично през свързаното Bluetooth устройство*2 - например Bluetooth слушалки.
*1 Устройствата трябва да поддържат A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - усъвършенстван профил за разпространение на аудио сигнали).
*1 Устройствата трябва да поддържат AVRCP.
z Съвети
•Плейърът може да предава информация за песните - например заглавие на песента и др.
- към Bluetooth устройства, поддържащи AVRCP Ver.1.3. Някои устройство могат да
приемат и друга информация от плейъра, като например състоянието на батерията
или настройките на плейъра. Имайте предвид обаче, че информацията, която едно
Bluetooth устройство може да приеме, се различава за различните устройства.
•Можете да регулирате по безжичен път звука (VOL +/–) на някои устройства, като
използвате бутона VOL +/- на плейъра.
Достъпните Bluetooth функции на плейъра са както следва:
•От съчетаните устройства можете да изберете Bluetooth устройство, което
да комуникира с плейъра.
•Можете да зададете Bluetooth устройство, което използвате често, за “Quick
Connection” (Бърза връзка) (1 страница 81).
•Можете да изберете да приложите или да не приложите звуковите ефекти
(“Equalizer”, “VPT(Surround)”, “DSEE(Sound Enhancer)”, “Dynamic Normalizer”).
Забележки
•Плейърът не може да комуникира с мобилни телефони посредством Bluetooth свързване.
•Плейърът не може да прехвърля данни посредством Bluetooth свързване.
Продължава f
75
76
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Какво представлява Bluetooth технологията?
Безжичната технология Bluetooth е късообхватна безжична технология, позволяваща безжична комуникация на данни между цифрови устройства като компактни стереоуредби или слушалки.
Безжичната технология Bluetooth действа в обхват от около 10 метра.
Не е необходимо да използвате кабел за връзката, тъй като технологията
Bluetooth е безжична, нито пък е необходимо устройствата да са едно срещу друго, какъвто е случаят с технологията на инфрачервените лъчи. Можете например да използвате Bluetooth устройство, поставено в чанта или в джоб.
Технологията Bluetooth е международен стандарт, поддържан от хиляди компании по целия свят и използван от множество компании.
Система за комуникация и съвместими Bluetooth профили на плейъра
Профил се нарича стандартизацията на функцията за всяка спецификация на
Bluetooth устройството. Този плейър поддържа следната версия и профил на
Bluetooth:
• Система за комуникация: Bluetooth спецификация версия 2.0
• Съвместим Bluetooth профил: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile)
Устройства, съвместими с Bluetooth функцията на плейъра
За подробности относно устройствата, които могат да комуникират с плейъра чрез Bluetooth свързване, посетете следния уебсайт:
За клиентите в Европа: http://support.sony-europe.com/DNA
Забележка
• Може да се получат смущения в Bluetooth комуникацията по следните причини:
– Когато извършвате Bluetooth комуникация в близост до метални предмети
– Когато устройство, използващо радио вълни (като безжично LAN устройство или микровълнова фурна), е включено в близост до плейъра или до
Bluetooth устройството.
– Когато Bluetooth антената (ефирна) на плейъра е закрита от някакво препятствие - например ръце.
Bluetooth антена (ефирна)
Listening to Songs through Bluetooth Communication
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Стъпки за използване на Bluetooth свързването
За да слушате песни или видео звук от плейъра посредством Bluetooth устройства, са необходими следните стъпки.
Съчетаване
Съчетайте плейъра и Bluetooth устройство (1
страница 78).
Осъществяване на Bluetooth връзка
Осъществете Bluetooth връзка между плейъра и
Bluetooth устройството (1 страница 81).
Слушане на музика
Възпроизведете песни или видео файлове на плейъра
(1 страница 86).
77
78
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Подготовка за Bluetooth свързване (Съчетаване)
Какво представлява съчетаването?
Bluetooth устройствата трябва да бъда “съчетани” едно с друго предварително.
Щом съчетаването бъде осъществено, не е нужно да извършвате операцията
повторно, освен в следните случаи:
• Когато съчетаването на Bluetooth устройството бъде изтрито от паметта
на плейъра след ремонт и т.н.
• Когато се опитате да съчетаете допълнително Bluetooth устройство, а плейърът вече е съчетан с 8 устройства.
Плейърът може да бъде съчетан с максимум 8 Bluetooth устройства; ако искате
да съчетаете и други, първо изтрийте ненужните Bluetooth устройства, а
после осъществете съчетаването (1 страница 90).
• Когато съчетаването с плейъра бъде изтрито от паметта на Bluetooth устройството.
• Когато плейърът бъде нулиран (1 страница 109), всички Bluetooth устройства се изтриват от паметта му.
Bluetooth
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Поставете плейъра и Bluetooth устройството на разстояние не
повече от 1 метър едно от друго.
2 Включете устройството и го настройте за съчетаване.
За подробности относно подготовката на устройството се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth устройството.
3 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи
основното (HOME) меню.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за
съчетаване.
Продължава f
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Pairing”, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът, който ви информира за процеса на съчетаване. Плейърът
указва статуса на съчетаването и чрез Bluetooth индикатора (1 страница
85).
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете устройството, което искате да
съчетаете, след което натиснете бутона u, за да потвърдите
избора си.
Съчетаването започва. Ако се появи екранът за въвеждане на парола*1, преминете към стъпка 7 . Ако екранът не се появи, съчетаването продължава и се
осъществява.
6 Въведете паролата. Натиснете бутона v/V, за да въведете номера
и бутона b/B, за да движите курсора. След като въведете паролата, натиснете бутона u, за да потвърдите.
След като плейърът и устройството обменят паролите си, съчетаването
започва. След като то бъде осъществено, Bluetooth връзката се установява
автоматично. Вече можете да слушате песни или видео звук през Bluetooth
устройството (1 страница 86).
След като плейърът и устройството бъдат съчетани, отсега нататък те
могат да установяват Bluetooth връзка без ново съчетаване.
*1 Паролата за всички продукти на Sony е “0000”. “Паролата” се нарича и “Код за
достъп” “PIN код”, “PIN номер” или “Парола за достъп”. За да разберете коя от тези
думи се използва или за да потърсите номера, вижте ръководството за експлоатация.
Продължава f
79
80
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
За да отмените процеса на съчетаване
Натиснете бутона BACK / HOME или натиснете и задръжте бутона
BLUETOOTH, за да отмените съчетаването. След като се появи надпис “Pairing
process aborted” (Съчетаването е прекратено), Bluetooth функцията се изключва и
екранът се връща към първа точка на стъпка 5 .
Когато съчетаването остане недовършено
Ако плейърът не успее да довърши съчетаването, се появява надпис “Pairing failed”
(Съчетаването не е осъществено) и екранът се връща към първа точка на стъпка
5 . За да завършите съчетаването, повторете стъпките от стъпка 5 .
Когато получите искане за съчетаване
Ако плейърът получи искане за съчетаване от друго Bluetooth устройство, се появява надпис “You have received a pairing request from a Bluetooth device. Start pairing?”
(Получихте искане за съчетаване от Bluetooth устройство. Да започна ли съчетаване?). Ако изберете “Yes”, съчетаването започва.
z Съвети
•На стъпка 6 , ако не откриете устройството, което искате да съчетаете, изберете
“Search again” (Търси отново) от долната част на списъка. Търсенето започва отначало.
•Плейърът може да се съчетава с устройства само едно по едно. За да го съчетаете с
множество устройства, повторете стъпките от стъпка 1 за всяко съчетаване.
Забележки
•Когато плейърът започне съчетаване, той автоматично спира възпроизвеждането на
текущата песен.
•Не можете да работите с плейъра по време на съчетаване.
•Екранът за въвеждане на парола изчезва след известно време. Ако не успеете да въведете
паролата, преди екранът да изчезне, повторете стъпките от стъпка 5 .
•Ако не работите с плейъра за определен период по време на съчетаването, процесът
автоматично се отменя. В този случай повторете стъпките от стъпка 5 .
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Осъществяване на Bluetooth връзка
Можете да осъществите Bluetooth връзка, като използвате бутона
BLUETOOTH или като действате от основното (HOME) меню.
Забележка
•Преди да осъществите Bluetooth връзка, завършете съчетаването между плейъра и
устройството (1 страница 78).
Осъществяване на Bluetooth връзка посредством бутона BLUETOOTH
(Бързо свързване)
Когато съчетаете плейъра с множество устройства, можете да зададете едно
от тях за “Quick Connection” (Бързо свързване) (1 страница 88).
Бутон BLUETOOTH
1 Настройте Bluetooth устройство, за да го подготвите за
Bluetooth свързване.
За подробности относно настройването на устройството вижте ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth устройството.
2 Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH.
Появява се екранът, който ви информира за процеса на установяване на връзка. Плейърът указва и статуса на свързването чрез Bluetooth индикатора (1
страница 85).
За да прекратите Bluetooth връзката посредством бутона BLUETOOTH
Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH, за да прекратите Bluetooth връзката. След като връзката бъде прекратена, Bluetooth функцията се изключва.
За да отмените процеса на свързване
Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH или натиснете бутона BACK /
HOME, за да отмените процеса. След като се появи надпис “Connection process
aborted” (Процесът на свързване е прекратен), Bluetooth функцията се изключва.
Продължава f
81
82
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
z Съвет
•Ако прекратите Bluetooth връзката от Bluetooth устройството, плейърът влиза в
режим готовност за установяване на връзка. Ако не установите връзка до 10 минути,
Bluetooth функцията автоматично се изключва.
Забележка
•Връзката трябва да бъде осъществена в рамките на 10 минути.
Продължава f
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Осъществяване на Bluetooth връзка от Основното (Home) меню
Bluetooth
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Настройте Bluetooth устройството, за да го подготвите за
Bluetooth свързване.
За подробности относно настройването на устройството вижте ръководството му за експлоатация.
2 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи
основното (HOME) меню.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за
съчетаване.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Devices”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с Bluetooth устройствата.
Съчетани Bluetooth устройства
Иконата Bluetooth се извежда до свързаното в момента устройство.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете устройство, с което ще осъществите Bluetooth свързване, след което натиснете бутона u,
за да потвърдите избора си.
Появява се екранът, който ви информира за процеса на установяване на връзка. Плейърът указва и статуса на свързването чрез Bluetooth индикатора
(1 страница 85).
Продължава f
83
84
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
За да прекратите Bluetooth връзка от Основното (Home) меню
Изберете “Bluetooth Off” от меню Bluetooth. Можете и да изключите Bluetooth
функцията, като натиснете и задържите бутона BLUETOOTH.
z Съвет
•Ако прекратите Bluetooth връзката от Bluetooth устройството, плейърът влиза в
режим готовност за установяване на връзка. Ако не установите връзка до 10 минути,
Bluetooth функцията автоматично се изключва.
Забележка
•Връзката трябва да бъде осъществена в рамките на 10 минути.
Продължава f
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Bluetooth индикатор
Bluetooth индикатор
Off (изключен)
Мига бързо
Мига непрекъснато
Мига бавно и непрекъснато
Мига непрекъснато със
слаба светлина
Примигва два пъти
Примигва веднъж
Статус
Bluetooth функцията е изключена
Докато се извършва съчетаване
•Докато установявате връзка
•По време на режим “Connection Standby” (Готовност за връзка)
•Докато изключвате Bluetooth функцията
Докато задържате Bluetooth връзката, когато плейърът спре да възпроизвежда песни или видео звук,
или пък е в режим готовност
Докато възпроизвеждате песни или видео звук
посредством Bluetooth връзка
•Когато Bluetooth функцията се включи
•Когато съчетаването бъде завършено
•Когато установите Bluetooth връзка
Когато Bluetooth функцията се изключи
z Съвет
•Докато плейърът задържа Bluetooth връзката без да възпроизвежда песни или видео
звук, Bluetooth индикаторът мига бавно и непрекъснато. Плейърът може да поддържа
това състояние в продължение на около 1 ден. Продължителността, за която плейърът може да поддържа това състояние е различна, в зависимост от свързаното
устройство.
85
86
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Слушане на песни или видео звук от Bluetooth
устройство
Можете да слушате песни или видео звук от съчетано устройство.
Забележки
•Проверете следното, преди да започнете работа с плейъра.
– Дали Bluetooth устройството е включено.
– Дали съчетаването на плейъра и Bluetooth устройството е завършено (1 страница
78).
– Дали Bluetooth устройството поддържа същите профили като плейъра (1 страница
154).
•Докато плейърът задържа Bluetooth връзка, не можете да слушате песни или видео звук
от слушалки с кабел или от аксесоари, свързани през WM-PORT.
1 Установете Bluetooth връзка (1 страница 81, 83).
2 Възпроизведете песни или видео файлове на плейъра.
z Съвети
•Докато плейърът задържа Bluetooth връзката без да възпроизвежда песни или видео
звук, Bluetooth индикаторът мига бавно и непрекъснато. Плейърът може да поддържа
това състояние в продължение на около 1 ден. Продължителността, за която плейърът може да поддържа това състояние е различна, в зависимост от свързаното
устройство.
•С Bluetooth устройство можете да извършвате следните безжични операции:
– Възпроизвеждане
– Пауза (Стоп)
– Бързо превъртане напред/назад
– Преминаване към началото на следващата песен/Връщане към песента, която се
възпроизвежда в момента
– Преминаване към първата песен в списъка на следващата папка/Преминаване към
първата песен в списъка на текущата папка
•Можете да регулирате по безжичен път звука (VOL +/–) на някои устройства, като
използвате бутона VOL +/- на плейъра.
Продължава f
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Операции, несъвместими с Bluetooth функцията
Операции или функции
Свързване на аксесоар към
плейъра посредством WMPORT:
•Аксесоари, осигуряващи
захранване
•Други аксесоари
•USB връзка
Употреба на слушалки с
кабел
Кратък звуков сигнал
Резултати
•Плейърът приема зареждане и поддържа Bluetooth
връзка.
•Плейърът игнорира WM-PORT връзката и поддържа
Bluetooth връзка.
•Плейърът реагира на USB връзката и прекъсва
Bluetooth връзката.
Слушалките с кабел са несъвместими с Bluetooth връзката.
Плейърът не предава звукови сигнали при Bluetooth
връзка.
87
88
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Избор на устройство за Бърза връзка
Можете да установите Bluetooth връзка само като натиснете и задържите
бутона BLUETOOTH на плейъра (Quick Connection) (1 страница 81). Можете да
зададете устройство за тази операция.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Settings”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Quick Connection”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете устройство, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Избраното устройство се задава за “Quick Connection” (Бърза връзка).
По подразбиране за “Quick Connection” се задава първото съчетано устройство.
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Проверка на информацията за Bluetooth
устройствата
Можете да проверите информацията за съчетаните устройство - например
име на устройството, адрес на устройството и профили за поддръжка.
Bluetooth
бутон BACK/HOME
бутон “OPTION/PWR OFF”
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за
съчетаване.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Devices”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с Bluetooth устройствата.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете устройство, след което натиснете бутона “OPTION/PWR OFF”.
Появява се менюто с опциите.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Device Information”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се информацията за Bluetooth устройствата. Изведената информация се различава, в зависимост от устройствата.
89
90
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Изтриване на съчетано Bluetooth устройство
от плейъра
Плейърът може да бъде съчетан с до 8 различни устройства (1 страница 78).
Ако искате да съчетаете плейъра с допълнителни устройства, изтрийте някое
ненужно Bluetooth устройство от списъка с Bluetooth устройствата.
Bluetooth
бутон BACK/HOME
бутон “OPTION/PWR OFF”
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за
съчетаване.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Devices”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с Bluetooth устройствата.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете устройство, след което натиснете бутона “OPTION/PWR OFF”.
Появява се менюто с опциите.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Delete”, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Yes”, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Избраното устройство ще бъде изтрито от плейъра.
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Задаване качество на звука (режим Sound Quality)
Можете да настроите качеството на звука за Bluetooth връзката, като регулирате битрейта (A2DP аудио стрийминг).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Settings”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Sound Quality Mode”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с качеството на звука.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
•“Normal Mode” (нормален режим): (Настройка по подразбиране)
•“High Quality Mode” (висококачествен режим): Песните или видео звукът се
предават с високо качество на звука, но връзката може да стане нестабилна.
•“Connect Priority” (приоритет на свързване): Качеството на звука може да не
е толкова добро, колкото на другите режими, но песните или видео звукът
се предават със стабилна връзка. Ако връзката ви е нестабилна, ви препоръчваме да изберете “Connect Priority”.
91
92
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Прилагане на настройката за Звукови ефекти
Можете да изберете дали да приложите или да не приложите звуковите ефекти
(“Equalizer”, “VPT(Surround)”, “DSEE(Sound Enhancer)”, “Dynamic Normalizer”).
Ако решите да ги приложите, задават се всички звукови ефекти.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Settings”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Sound Efect Preset”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът на Bluetooth устройствата с отметка.
Отметката се отбелязва, когато се приложи даденият звуков ефект (настройка по подразбиране).
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаното устройство, след което натиснете бутона u, за да сложите отметка или да я премахнете.
Ще видите звуковите ефекти, приложени или изключени за Bluetooth връзката.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Close”, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Забележки
•Не можете да променяте настройките на звуковите ефекти за Bluetooth устройствата от вашия плейър.
•Функцията “Clear Stereo” не действа по време на Bluetooth връзка.
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Проверка на Bluetooth информацията на
плейъра (Bluetooth информация)
Можете да проверите Bluetooth информацията на плейъра - например версия, име
на модела, BD адрес или профили за поддръжка.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Settings”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Information”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се Bluetooth информацията на плейъра.
“Bluetooth Version:” : Извежда Bluetooth версията.
“Device Name:” :
Извежда името на модела.
“Device Address:” : Извежда BD адреса.
“Profile Version:” : Извежда профилите за поддръжка и тяхната версия.
93
94
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Изключване на Bluetooth функцията (Bluetooth Off)
Можете да изключите Bluetooth функцията от Основното (HOME) меню или
като натиснете бутона Bluetooth (1 страница 81).
Bluetooth
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Bluetooth Off”, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Bluetooth функцията се изключва.
z Съвети
•Bluetooth функцията се изключва и в следните случаи.
– Когато натиснете и задържите бутона “OPTION / PWR OFF”
– Когато натиснете и задържите бутона “BLUETOOTH”
– Когато зарядът на батерията е изразходван
•Ако прекратите Bluetooth връзката от Bluetooth устройството, плейърът влиза в
режим готовност за установяване на връзка. Ако до 10 минути не установите връзка,
Bluetooth функцията автоматично се изключва.
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Влизане в режим готовност за връзка
(Connection Standby)
Можете да установите Bluetooth връзка от Bluetooth устройството. Преди да
задействате устройството, плейърът трябва да влезе в режим готовност за
установяване на връзка (Connection Standby).
Bluetooth
бутон BACK/HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Connection Standby”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява надпис “Connection Standby”. Плейърът може да поддържа това състояние около 10 минути. Плейърът указва статуса на Bluetooth
функцията посредством Bluetooth индикатора (1 страница 85).
95
96
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Предпазни мерки при Bluetooth свързване
•Bluetooth безжичната технология действа в обхват до 10 метра. Максималният обхват на комуникация може да е различен, в зависимост от това дали има
препятствия (човек, метал, стена и др.) или електромагнитна среда.
•Bluetooth антената (ефирна) е вградена в плейъра (1 страница 10). Чувствителността на Bluetooth връзката ще се подобри, ако насочите вградената
Bluetooth антена (ефирна) към свързаното Bluetooth устройство. Разстоянието
за комуникация намалява, когато между свързаното устройство и плейъра има
препятствия.
•Следните условия може да предизвикат смущения, прекъсване на звука или промяна в скоростта на възпроизвеждане.
– Използване на устройствата в метално куфарче.
– Използване на устройствата в раница или чанта, носена на рамо.
– Устройство, използващо честота 2.4 GHz (например безжично LAN устройство), се употребява в близост до плейъра или Bluetooth устройството.
•Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, може да се получат микровълнови смущения, които
да доведат до влошаване скоростта на връзката, шум или невалидна връзка, ако
осъществите Bluetooth свързване в близост до безжично LAN устройство. В
такъв случай извършете следното:
– Осъществете Bluetooth връзка най-малко на 10 метра разстояние от безжичното LAN устройство, като първо изключите LAN устройството.
•Поради характеристиките на безжичната технология Bluetooth, звукът, възпроизвеждан на Bluetooth устройство, идва с леко закъснение от звука, възпроизвеждан на плейъра.
•Микровълните, излъчващи се от Bluetooth устройство, могат да попречат на
функционирането на електронни медицински устройства. Изключете плейъра и другото Bluetooth устройство на следните места, за да не предизвикате
инцидент.
– на място, където има запалим газ, в болница, влак, самолет или бензиностанция.
– в близост до автоматични врати или противопожарна аларма.
Продължава f
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
•Плейърът поддържа възможности за сигурност, които отговарят на Bluetooth
стандарта и осигуряват защитена от проникване връзка при използване на
безжичната технология Bluetooth , но в зависимост от зададените настройки,
нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Бъдете внимателни,
когато комуникирате посредством безжичната технология Bluetooth.
•Не поемаме отговорност за евентуално изтичане на информация по време на
Bluetooth връзка.
•Не можем да гарантираме връзка с всички Bluetooth устройства.
– Необходимо е устройство с Bluetooth функция, което да отговаря на
Bluetooth стандарта, посочен от Bluetooth SIG и да бъде разпознато.
– Дори ако свързаното устройство отговаря на гореспоменатия Bluetooth
стандарт, някои устройства може да не осъществят връзка или да не работят както трябва, в зависимост от функциите или спецификациите на
устройството.
•В зависимост от устройството, което ще свързвате, осъществяването на
връзка може да отнеме известно време.
97
98
Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство
Извеждане на менюто с Bluetooth опции
Можете да изведете менюто с Bluetooth опции, като натиснете бутона
“OPTION / PWR
OFF” в списъка с Bluetooth устройствата. Можете да промените настройката
от менюто.
Опциите, изведени в менюто с опции се различават, в зависимост от екрана, от
който сте извели менюто.
Опции, които се съдържат в меню-списък
Опция
“Now Playing”
“Detailed Information”
“Delete”
„Go to the song playback
screen“
Описание / страница за справка
Извежда екрана “Now Playing”.
Извежда информация за съчетаните устройства
(1 страница 89).
Изтрива Bluetooth устройство от паметта на
плейъра (1 страница 90).
Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.
Настройки
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))
Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за
да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“
(Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата
на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.
Настройката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“,, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „On“ / включена, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво.
За да изключите тази настройка
Изберете „Off“ / изключена в стъпка 5 , след което натиснете бутона u, за
да потвърдите избора си.
Забележка
•“AVLS (Volume Limit)” не функционира по време на Bluetooth връзка.
99
100
Настройки
Изключване на краткия звуков сигнал
Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия
плейър.
Настройката по подразбиране на тази функция е „On“ / включена.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Beep Settings“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
За да включите тази настройка
Изберете „On“ / включена в стъпка 5 , след което натиснете бутона u, за да
потвърдите избора си.
Настройки
Задаване на скрийнсейвър
Можете да зададете скрийнсейвъра в положение “Clock” или “Blank” за случаите,
когато известно време не са изпълнени никакви операции по време на възпроизвеждане на песен. Можете да изберете и “None”, ако не желаете скрийнсейвър.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Type”, след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списък на скрийнсейвъри.
6 Натиснете v/V/b/B за да изберете желаната настройка, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
•Clock: Когато устройството не работи известно време, на екрана се появява часовник вместо скрийнсейвър. (настройка по подразбиране)
•Blank: Когато устройството не работи известно време, екранът се самоизключва.
•„None“ / изключен: На екрана не се появява скрийнсейвър.
101
102
Настройки
Настройка на време за скрийнсейвъра
Можете да настроите време за активиране на скрийнсейвъра между 15, 30 и 60
секунди.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете “Screensaver Timing”, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списък на скрийнсейвъри.
6 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната настройка и след това
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
Можете да изберете интервал за настройка “After 15 sec”, “After 30 sec” (настройка по подразбиране) или “After 60 sec”.
z Съвети
•Докато по екрана преминават символи, той няма да превключи на скрийнсейвър.
•Ако изберете “None” от “Type” на меню “Screensaver”, не можете да задавате
“Screensaver Timing”.
Настройки
Настройване яркостта на екрана (Brightness)
Тази функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от пет възможни нива.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Brightness“, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на яркостта.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаното от вас ниво на яркостта, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
“3” е избран по подразбиране.
След като настроите нивото на яркостта, не забравяйте да натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона „BACK /
HOME“, преди да потвърдите, настройката ще бъде отменена.
z Съвети
•Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждате
видео или неподвижно изображение. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness “ от менюто с опции.
• Ако настроите яркостта на екрана на по-ниско ниво, зарядът на батерията ще издържи по-дълго (1 страница 115).
103
104
Настройки
Настройване на текущото време (Set Date–Time)
Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия
плейър ръчно или да го синхронизирате с това на друго устройство, към което е
свързан, например компютър.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Set Date–Time “, след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
5 Натиснете бутон b/B , за да изберете година и бутон v/V, за да
увеличите/намалите стойността, след което натиснете бутона
u, за да потвърдите избора си.
6 Повторете действията си от стъпка 5 , за да извършите настройки за месец, дата, час и минути.
Продължава f
Настройки
За да изведете на екрана текущото време
• Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в екранното меню „Now Playing“ и
изберете „Clock Display“ от менюто с опции.
z Съвет
•Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности:
„YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или
„DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от
двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).
За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (1 страница 106)
или „Настройване формата на часа“ (1 страница 107).
Забележки
•Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго
време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и
вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
•Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го
настройте отново.
105
106
Настройки
Настройване формата на датата
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (1 страница 104)
от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/
YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Date Display Format“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата на дата.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас настройка, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните
три възможности:
•„YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден
(настройка по подразбиране).
• „MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година
• „DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година
Настройки
Настройване формата на часа
Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата
за извеждане на текущото време (1 страница 104): „12-hour“ (12 часа) или „24hour“ (24 часа).
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Time Display Format“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желаната от вас настройка, след
което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните
три възможности:
•„12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат.
•„24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат.
107
108
Настройки
Показване информация за плейъра
(Unit Information)
Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия
плейър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Unit Information“ , след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с наличните информационни опции.
Налични информационни опции
Опция
„Model“ / модел:
„Firmware“ / операционна
система:
„Total Songs“ / общо
песни:
„Total videos“ / общо
видео изображения:
„Total photos“ / общо
неподвижни изображения:
„WM-PORT“ / WM-порт:
Описание
Извиква на екрана информация за модела на плейъра.
Извиква на екрана информация за операционната
система на плейъра.
Извиква на екрана информация за общия брой на
песните, записани на плейъра.
Извиква на екрана информация за общия брой видео
изображения, записани на плейъра.
Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плейъра.
Извиква на екрана информация за версията на WMPORT.
Настройки
Възстановяване на фабричните настройки
(Reset All Settings)
Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на
плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните,
прехвърлени на вашия плейър.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
Забележки
•Тази функция е достъпна само в режим пауза.
•Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Reset all Settings“ , след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню с настройки.
5 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Yes“ , след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.
За да отмените тази операция
Изберете „No“/ отмяна в стъпка 5 , след което натиснете бутона u, за да
потвърдите избора си. Можете да отмените операция като натиснете бутон
BACK/HOME в стъпка 5 .
Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на
екрана се появява менюто с опции за общи настройки.
109
110
Настройки
Форматиране на паметта (Format)
Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на
плейъра. Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички
данни, музика, видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър.
Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички
важни данни от плейъра са били прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
Забележки
•Тази функция е достъпна само в режим пауза.
•Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Common Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Format“ , след което натиснете
бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички
данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
5 Чрез бутоните v/V изберете „Yes“ , след което натиснете бутона
u, за да потвърдите избора си.
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат
изтрити. Желаете ли да продължите?
6 Чрез бутоните v/V изберете „Yes“ , след което натиснете бутона
u, за да потвърдите избора си.
Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory
formatted“/ паметта форматирана.
Продължава f
Настройки
За да отмените тази операция
Изберете „No“ / не в стъпка 5 или 6 , след което натиснете бутона u, за да
потвърдите избора си.
Забележка
•Не използвайте „Windows Explorer“ или друг софтуер за форматиране на вградената
флаш памет на плейъра.
111
112
Настройки
Избор на работен език
Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия
плейър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плейър.
бутон BACK/HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните v/V/b/B изберете
(Settings), след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
3 Чрез бутоните v/V/b/B изберете „Language Settings“, след което
натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните v/V/b/B изберете желания от вас работен език
(1 страница 113) , след което натиснете бутона u, за да потвърдите избора си.
Настройки
Настройки на работния език
Настройка
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Русский
Описание
Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език.
(настройка по подразбиране)
Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на японски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен
китайски език.
* Дисплеят на японски може да не е възможен за работа, в зависимост от региона
на производство на плейъра.
113
114
Полезни факти
Презареждане на плейъра
Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ
компютър.
За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB
кабел.
Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
,
зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 3 часа).
Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след
дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато
екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
)
Относно индикатора на оставащия в батерията заряд
Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте
1 страница 157 относно трайността на заряда в батерията.
Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако
на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай
презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър.
Забележки
•Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
•Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500
пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван
плейъра.
•Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности.
Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
•Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението
„Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато
на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в
противен случай информацията може да бъде повредена.
•Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
•Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра.
•Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени
или лично асемблирани компютри.
•Ако компютърът влезе в режим пестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”),
докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се
зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.
•Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
Полезни факти
Увеличаване живота на батерията
При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е
възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате
по-дълго плейъра.
Изключвайте плейъра ръчно
Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“, плейърът преминава
в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време, по-дълъг
от един ден, плейърът автоматично ще се изключи напълно.
Промяна на настройките
Можете да пестите заряда на батерията, като направите следните настройки.
Настройки за
“1”
„Brightness“ (1 страница 86)
дисплея
“Blank”
“Type” of “Screensaver” (1 страница
101)
“Screensaver Timing” (1 страница 102) “After 15 sec”
„New Song Pop Up“ (1 страница 33) Изключете.
Настройки за
„Equalizer“ (1 страница 43)
звуковите ефекти “VPT (Surround)“ (1 страница 46)
“DSEE(Sound Enhancer)” (1 страница
Изключете.
49)
„Clear Stereo“ (1 страница 48)
„Dynamic Normalizer“ (1 страница 51)
Настройки за
“No”
„On-Hold Display“ (1 страница 61)
видео изображения
Изключва се.
Bluetooth функция (1 страница 75)
Настройване формата на данните и битрейт
Времето на възпроизвеждане, което може да осигури батерията на плейъра, варира и е в пряка зависимост от формата и битрейта на песните, видео изображенията и неподвижните изображения, които се възпроизвеждат.
За подробности относно времето за зареждане и времето за употреба вижте
1 страници 156, 157.
Продължава f
115
116
Полезни факти
Трансфер на данни
Можете да прехвърляте директно данни, като изтегляте и пускате с мишката
файлове, използвайки Windows Explorer на вашия компютър.
Йерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции.
За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни,
вижте 1 страница 9.
z Съвети
•Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение в броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които можете
да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media
Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това
отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали
вашия софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
•Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна
система.
Забележки
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”,
защото прехвърляните данни може да се повредят.
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” и “PICTURE”.
•Не променяйте името на папките или файловете, разположени директно под папката
“MP_ROOT” или “MPE_ROOT” folder. В противен случай те няма да бъдат изведени на
екрана на плейъра.
Продължава f
Полезни факти
За песните
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папката
“MUSIC”.
Ако обаче директориите ви надминат 8 нива, нито файловете,
нито папките ще бъдат разпознати.
1st
7th
8th
9th
(В плейъра)
Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената
на файловете. В този случай не се прави разлика между
малки и главни букви.
Продължава f
117
118
Полезни факти
За видео файловете
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка
“VIDEO”. На първо ниво папка “VIDEO” ще разпознава или файл,
или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво
обаче няма да бъдат разпознати.
1st
2nd
3rd
(В плейъра)
Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. (Прехвърлените
последно данни са най-отгоре.)
z Съвет
•Можете да задавате JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове, като поставите JPEG файловете в съответните видео папки. Когато изведете списъка с видео файловете, ще видите миниатюрните изображения (малки снимки,
които се извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на
плейъра.
За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално 160 x вертикално 120 точки, разширение: .jpg) и му дайте същото име като
желания видео файл, а после го запазете в папката на видео файла.
Продължава f
Полезни факти
За неподвижните изображения
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в
папка “PICTURE”.
На първо ниво папка “PICTURE” ще разпознае или файл, или
папка. На второ ниво папка “PICTURE” ще разпознава само
файлове. След второ ниво няма да бъдат разпознати нито
файлове, нито папки.
1st
2nd
3rd
*1 Йерархията на данните
в папка “PICTURES” е
същата като в папка
“PICTURE”.
(В плейъра)
Папките, разположени под папка “PICTURE”, се извеждат по
азбучен ред. Файловете на първо ниво на папка “PICTURE” се
съхраняват в папка <PICTURE>.
119
120
Полезни факти
Какво означава Формат и „Bit Rate“?
Какво е аудио формат?
Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и
ги запазвате като аудио файлове.
Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.
“MP3“: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International
Organization for Standartization).
“MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.
“WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава
същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
“ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization
for Standartization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като
формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете
да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този формат.
Какво е битрейт?
Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука,
но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.
Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква
повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да
качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.
Забележка
•Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на
записа от компютъра на плейъра.
Продължава f
Допълнителни функции
Полезни факти
Какво е видео формат?
Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването й като видео файл.
Стандартните формати включват „MPEG- 4“, „AVC“ и др.
“MPEG- 4“: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“)
е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“
(International Organization for Standartization). Този формат за компресиране се
използва за видео и аудио информация.
“AVC“: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) ) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization
for Standartization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при
по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила
и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта
„MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като
„MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/
MPEG-4 AVC“ или“H.264/AVC“.
Какво е формат на неподвижно изображение?
Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на
неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.
“JPEG“: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“
може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от
размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.
z Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от
този плейър
• Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на 1 страница 154.
121
122
Полезни факти
Съхранение на файлове с данни
Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или
друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан
към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer
като [WALKMAN].
Забележки
•Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
•Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not
disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра.
Прехвърляните данни може да се повредят.
•Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия
плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я
директно от плейъра ( 1 страница 110).
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” и “PICTURE”.
•Не променяйте името на папките или файловете, разположени директно под папката
“MP_ROOT” или “MPE_ROOT” folder. В противен случай те няма да бъдат изведени на
екрана на плейъра.
Полезни факти
Обновяване операционната система на плейъра
Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият
плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата
версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете следните уеб
сайтове:
За клиенти в САЩ: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти, закупили устройството в чужбина: http://www.sony.co.jp/overseas/
support
1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от
интернет страницата.
2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на
програмата.
3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната
система на плейъра.
Обновяването на операционната система е завършено.
123
124
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да
отстраните проблема.
1
2
3
4
5
6
Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на
проблема.
Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и др.
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат
изтрити при нулирането.
Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използваните програми.
Потърсете информация относно проблема
в някои от интернет страниците за поддръжка:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти, закупили устройството в чужбина посетете: http://www.sony.
co.jp/overseas/support
Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема,
обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Операции
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.
•Нивото на звука е на нула.
p Увеличете силата на звука (1 страница 10).
•Куплунгът на слушалките не е правилно поставен.
p Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (-- страница
10).
•Куплунгът на слушалките е замърсен.
p Почистете го със сухо и меко парче плат.
•На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
p Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
•Bluetooth функцията е включена.
p Докато Bluetooth функцията е включена, от слушалките на
плейъра няма да излиза звук. Изключете Bluetooth функцията (1
страница 94).
•Батерията е изтощена.
p Заредете батерията докрай (1 страница 114).
p Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра (1 страница 124).
•На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
p Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
•Опитвате се да възпроизведете видео изображения, конвертирани
във формат, който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации”
(1 страница 154).
p Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма “MP3 Conversion Tool”.
p Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в
зависимост от файловия им формат (1 страница 154).
p Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат,
в зависимост от размера на файла или файловия им формат (1
страница 154).
•Поставили сте аудио MP4 файлове във видео папка с изтегляне и
пускане с мишката.
p Поставете ги в папка “MUSIC”, като ги изтеглите и пуснете с
мишката.
•Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл
поради условията на абонамента и др.
p Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат
възпроизведени. Подновете периода, като използвате софтуера, с
който прехвърляте данни.
•След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer
йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на
плейъра (1 страница 116).
Не се възпроизвеждат
песни, видео
и неподвижни
изображения.
Продължава f
125
126
Отстраняване на проблеми
Операции (продължава)
Симптом
Причина/Отстраняване
Данните, прехвърлени на плейъра, не са
показани в съответния списък.
•Достигнат е максималният брой на файловете, които могат
да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 1000 за видео изображения и 10 000 за неподвижни изображения. Освен това максималният брой папки е 1000 папки
за неподвижни изображения в списъка с папки за неподвижни
изображения.
p Изтрийте ненужните данни.
•Поставили сте данни в неподходящо място чрез изтегляне и
пускане с мишката.
p Поставете данните на правилното място чрез изтегляне и
пускане (1 страница 116).
•Наличният капацитет е недостатъчен.
p Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното
място на плейъра.
•След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows
Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (1 страница 116).
•Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде
възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов
формат” от раздел “Спецификации” (1 страница 154).
p Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма “MP3 Conversion Tool”.
Когато изберете “All •Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папкаSongs” или “Album”,
та “MUSIC”.
се извеждат всички
p Поставете ги в папки (поддиректории) на папка “MUSIC”
песни, но когато
чрез изтегляне и пускане с мишката.
изберете “Folder”,
някои песни не се
появяват.
Песните се възпро•Включена е настройката „Selected Range“ на функцията
извеждат само в
„Playback Range“ (1 страница 39).
определен обхват на
p Променете настройките на обхвата на възпроизвеждане.
възпроизвеждане, например само песните
от даден албум.
Не можете да
•Не можете да изтривате песни и неподвижни изображения от
изтриете данни от
плейъра.
плейъра
p Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използвате за
прехвърляне на данни или с „Windows Explorer“.
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Операции (продължава)
Симптом
Причина/Отстраняване
Генерира се шум.
•В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва
радио сигнали, например мобилен телефон.
p Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали,
например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра.
•Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск
или др., са били повредени.
p Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново.
Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е
препоръчително да прекратите работата на всички останали
програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
•Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде
възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (1 страница 154).
p Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма “MP3 Conversion Tool”.
p Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от
определени файлови спецификации.
•Bluetooth връзката е нестабилна
p Може да чуете шум при определени условия на свързване. Сменете мястото на устройствата и рестартирайте връзката.
•При свързването на плейъра към външни високоговорители
чрез поставката (не е включена в комплекта), настройката
“VPT(Surround)” или функцията „Clear Stereo“ може да не са достатъчно ефективни, тъй като плейърът е проектиран за оптимална работа с приложените слушалки. Това не е неизправност.
•Ако не сте приложили звуковите ефекти в “Sound Effect Preset”,
“VPT(Surround)” не функционира по време на Bluetooth връзка (1
страница 92).
Настройката
“VPT(Surround)”
или функцията
„Clear Stereo“ не
са достатъчно
ефективни.
Не можете да ви- •Файлът е .3gp файл (.3gp поддържа само аудио).
дите видео файла, •Видео файлът не е поставен във видео папка.
но чувате звука му. p Поставете видео файловете във видео папка чрез изтегляне и
пускане с мишката.
Бутоните не
•Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“.
работят.
p Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (1 стр. 11).
•Плейърът се е навлажнил от кондензирала влага.
p Изчакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне.
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
p Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен
компютър (1 страница 114).
p Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило,
натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на
плейъра (1 страница 124).
•Не можете да работите с плейъра, докато е изведен надпис
“Connecting”.
p Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с
плейъра.
Продължава f
127
128
Отстраняване на проблеми
Операции (продължава)
Симптом
Причина/Отстраняване
Възпроизвеждането не може •При този плейър няма разлика между временното и
да бъде прекратено.
окончателно прекратяване на възпроизвеждането.
Когато натиснете бутона u, на екрана се появява
индикатор X и възпроизвеждането се прекратява
временно / окончателно.
Плейърът не работи.
•Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на “Windows Explorer“.
p Когато искате да форматирате вградената флаш
памет на вашия плейър, форматирайте я директно
от плейъра ( 1 страница 110).
•Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра,
докато прехвърлянето на данни не е било завършено.
p Прехвърлете всички неповредени файлове обратно
на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (1 страница 110).
•След изтегляне и пускане на файлове посредством
Windows Explorer йерархичните нива на данните не
отговарят на стандартите на плейъра (1 страница
116).
•Прехвърлените файлове са във формат, който не
може да бъде възпроизведен. За подробности вижте
“Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (1 страница 154).
p Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта
на приложената програма “MP3 Conversion Tool”.
p Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат
(1 страница 154).
p Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или
файловия им формат (1 страница 154).
Силата на звука не се увели- •Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)”.
чава.
p Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)” (1
страница 99).
Не се чува звук от десния
•Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака.
канал на слушалките или
p Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай
десният канал се чува от
в жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно.
двете слушалки.
Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изщракване (1 страница 10).
Възпроизвеждането внезап- •Оставащият заряд на батерията е твърде малък или
но се прекратява
недостатъчен.
p Презаредете батерията, като свържете плейъра към
включен компютър (1 страница 114).
•Била е възпроизвеждана песен или видео изображение,
които не могат да бъдат възпроизведени.
p Възпроизведете друга песен или видео изображение.
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Операции (продължава)
Симптом
Причина/Отстраняване
Не се извеждат миниатюрни изображения
•Песните нямат информация за обложка, чийто файлов
формат да се поддържа от плейъра. Миниатюрните
изображения се извеждат само когато песните имат
информация за обложка, чийто файлов формат се
поддържа от плейъра.
p Прехвърлете файловете отново с помощта на
приложения “Windows Media Player” или друг софтуер
с възможност за прехвърляне на данни.
•Името на миниатюрното изображение не съвпада с
неговия видео файл, или видео файлът не се намира на
правилното място.
p Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка “VIDEO”.
•Ако неподвижните изображения нямат миниатюрни
изображения, съвместими с файловия формат Exif,
миниатюрните изображения не могат да бъдат изведени.
p Прехвърлете отново неподвижните изображения с помощта на приложения “Media Manager” за
WALKMAN.
Обложките не се извеждат •Информацията за обложките не е включена към данните.
p Обложката се появява само ако информацията за нея
е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения “Windows Media Player
11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на
данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или към производителя му.
•Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат.
Плейърът не може да форма- •Оставащият заряд на батерията е твърде малък или
тира.
недостатъчен.
p Презаредете батерията, като свържете плейъра към
включен компютър (1 страница 114).
Захранването на плейъра
•Ако възникне неизправност, плейърът автоматично
неволно е било изключено и
се изключва и след това отново се включва.
пак включено.
Плейърът не работи както •Компютърът е бил стартиран или рестартиран,
трябва.
докато плейърът е бил включен към него.
p Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му
“RESET”. Разкачвайте плейъра, когато стартирате
или рестартирате компютъра.
Когато работите с плейъра, •Настройката “Beep Settings” е изключена.
не се чува кратък звуков
p Задайте “Beep Settings” в положение “On” (1 страсигнал.
ница 100).
•Звуковият сигнал не се чува, докато Bluetooth функцията е включена.
Продължава f
129
130
Отстраняване на проблеми
Екран
Симптом
Причина/Отстраняване
Вместо наименованието се
появява символът „s“.
•Наименованието съдържа символ, който не може да
бъде възпроизведен от плейъра.
p Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни
или “Windows Explorer”, за да замените чуждите
символи в наименованието.
Вместо името на албума, из- •В данните не е вложена съответната информация,
пълнителя и т.н. се извежда
като името на албума, изпълнителя и т.н.
“Unknown”.
Извеждат се непознати
•Избран е неправилният език.
символи.
p Коригирайте настройката “Language Settings” (1
страница 112) и отново прехвърлете данните на
плейъра.
Екранът потъмнява,
•За определен период от време, настроен в “Screensaver
докато се възпроизвежда
Timing” (1 страница 102), не са били използвани
неподвижно изображение.
командни бутони.
p Натиснете произволен бутон.
Екранът се изключва.
На екрана се появява съобщение.
•За период от време по-дълъг от 3 минути, не са били
използвани командни бутони, докато плейърът е бил в
режим пауза.
p Натиснете произволен бутон.
•За определен период от време, настроен в “Screensaver
Timing”, не са били използвани командни бутони и
функцията „Screensaver“ е била настроена на “Blank”
(1 стр. 102)
p Натиснете произволен бутон.
p Задайте за „Screensaver“ настройка, различна от
“Blank”.
•Функцията „Hold-On Display“ има настройка „No“.
p Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (1
страница 11).
p Променете настройките на „Hold-On Display“ на
„Yes“ (1 страница 61). Можете да възпроизвеждате
видео изображения дори когато функцията „HOLD“
е активирана.
•Вижте глава „Съобщения за грешки“ (1 страница
139).
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Захранване
Симптом
Причина/Отстраняване
Животът на батерия- •Работната температура е под 5 °C.
та е по-къс от обичайp Това се дължи на характеристиките на батерията и не е
ното.
неизправност.
•Батерията не е имала достатъчно време да се зареди
докрай.
p Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация
.
•Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (1 страница 115).
•Не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
p Ефективността на батерията ще се подобри, ако я
разредите и заредите няколко пъти.
•Когато животът на батерията спадне наполовина от
обичайния, дори и след като сте я заредили докрай, трябва
да подмените батерията.
p Обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
•Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско право.
p Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал
за авторско право, животът на батерията може да се
съкрати.
•Bluetooth функцията е включена.
p Когато Bluetooth функцията е включена, зарядът на батерията се изразходва, дори и ако не работите с плейъра.
Изключете Bluetooth функцията, когато не я използвате.
•Намиращи се в близост Bluetooth устройства или безжични
LAN устройства излъчват радио вълни.
p Когато Bluetooth функцията е включена, радио вълните,
излъчвани от тези устройства, могат да повлияят на
живота на батерията и да го съкратят.
Плейърът не зарежда
•USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на комбатерията
пютъра.
p Разкачете и отново свържете USB кабела.
p Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Батерията се зарежда при температура извън работния й
диапазон от 5 до 35 °C.
p Зареждайте батерията само при температури в работния й диапазон от 5 до 35 °C.
•Компютърът не е включен.
p Включете компютъра.
• Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или
„Hibernation“.
p Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Плейърът се изключва •Плейърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненуавтоматично.
жно изразходване на батерията.
p Натиснете произволен бутон, за да включите отново
плейъра.
Продължава
131
132
Отстраняване на проблеми
Захранване (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Зареждането на батерията
протича твърде бързо.
•Ако преди да започнете зареждането, батерията е
била почти напълно заредена, необходимото за пълното й зареждане време е много кратко.
Връзка с компютър
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Когато свържете плейъра
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на
към компютъра с приложения компютъра.
USB кабел, на дисплея не се
p Изключете го и го включете отново в порта.
появява “Connecting”.
p Използвайте само приложения в комплекта USB
кабел.
•Използвате USB хъб.
p Свързването на плейъра посредством USB хъб
може да не се осъществи. Свържете USB кабела
директно към компютъра.
•На компютъра работи друга програма, различна от
използваната за прехвърлянето на данни.
p Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути
и отново го включете. Ако проблемът продължава,
изключете USB кабела, рестартирайте компютъра
и свържете USB кабела отново.
•“Connecting” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър.
p Стартирайте “Windows Media Player” или
“Windows Explorer”.
Плейърът не се разпознава
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на
от компютъра, когато го
компютъра.
свържете към него.
p Изключете го и го включете отново.
•Използвате USB хъб.
p Свързването на плейъра посредством USB хъб
може да не се осъществи. Свържете USB кабела
директно към компютъра.
•USB портът на компютъра може да е повреден.
Свържете плейъра към друг USB порт.
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър (продължава)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат •Прехвърлянето може да е било прекратено заради
прехвърлени от компютъра смущения като статично електричество и др. Това се
на плейъра.
прави с цел да се предпазят данните от повреда.
p Изключете плейъра и го включете отново.
•Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с
мишката на компютри, на които няма инсталиран
“Windows Media Player 11”, може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да
бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.
p Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди
да инсталирате приложения “Windows Media Player
11” на компютъра, не забравяйте да проверите дали
вашия софтуер или услуги са съвместими с “Windows
Media Player 11”. За подробности относно работата
с “Windows Media Player” и поддръжка за него, посетете следния уебсайт:
http://support.microsoft.com/
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на
компютъра.
p Изключете го и го включете отново.
•На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място.
p Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
•Песни с ограничен период за възпроизвеждане или
ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат
прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности
относно настройките на всеки аудио файл се обърнете
към дистрибутора.
•На плейъра има повредени файлове.
p Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на
компютъра, след което форматирайте вградената
флаш памет на плейъра (1 страница 110).
Продължава f
133
134
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър (продължава)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат
прехвърлени от компютъра
на плейъра (продължение).
•Информацията може да е повредена.
p Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете
отново. Когато извършвате прехвърлянето от
вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на
компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
•Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е
било надхвърлено.
p Изтрийте ненужните данни.
•Опитвате се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или
.m4v файлове на компютър, на който вече е инсталиран “Windows Media Player 10”.
p Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM.
•Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обърнете се към
производителя.
•На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място.
p Прехвърлете ненужната информация обратно на
компютъра, за да увеличите свободното място.
•На плейъра са запазени данни, които не могат да
бъдат възпроизведени от него.
p Ако на плейъра са запазени данни, различни от
песни, видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни.
Прехвърлете информацията, която плейърът не
може да възпроизведе, обратно на компютъра, за
да увеличите свободното място.
•Използвате USB хъб или USB удължител.
p Свързването на плейъра посредством USB хъб или
удължител може да не се осъществи. Свържете
приложения USB кабел директно към компютъра
•Не можете да изтривате или да преименувате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”,
“PICTURES” и “PICTURE”.
На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е
свързан към компютър.
Не можете да изтривате или
да преименувате папките.
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Bluetooth връзка
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Не можете да извършите
съчетаване.
•Плейърът и устройството са твърде раздалечени
един от друг, за да се осъществи Bluetooth връзка.
p Съчетайте ги, като спазвате обхвата за връзка
(1 страница 96).
•Bluetooth устройството не поддържа профилите,
които поддържа плейърът.
p Ако поддържаните профили са различни, плейърът и
устройството не могат да бъдат съчетани.
•Опитвате се да установите връзка с Bluetooth устройство, което не е зададено за “Quick Connection”
(Бърза връзка) с помощта на бутона BLUETOOTH.
p Задайте желаното устройство за “Quick
Connection” в настройката “Quick Connection”
(1 страница 88).
•Bluetooth устройството не е включено.
p Включете устройството и го подгответе за
Bluetooth връзка.
•Bluetooth връзката е прекратена.
p Установете отново Bluetooth връзка (1 страница
81).
•Съчетаването не се е осъществило или не е завършено.
p Плейърът не може да комуникира с устройствата,
с които не е съчетан. Съчетайте плейъра и устройството (1 страница 78).
•Плейърът или Bluetooth устройството са влезли в
режим готовност.
p Извадете ги от режим готовност.
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или
недостатъчен.
p Презаредете батерията, като свържете плейъра
към включен компютър (1 страница 114).
•Съчетаването на плейъра или на Bluetooth устройството е било изтрито от паметта им от форматиране, нулиране на настройките и т.н.
p Съчетайте отново плейъра и устройството.
Bluetooth връзката не стартира.
Продължава f
135
136
Отстраняване на проблеми
Bluetooth връзка (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Не чувате звука от свързано- •Зададена е настройка за заглушаване на звука от
то устройство.
Bluetooth устройството.
p Променете настройката, за да възстановите звука.
•Звукът е намален докрай.
p Не можете да регулирате звука на някои устройства
по безжичен път. Увеличете ръчно звука на устройството или на плейъра.
•Плейърът или Bluetooth устройството не са включени.
p Включете ги и ги подгответе за Bluetooth връзка.
•Bluetooth устройството може да не поддържа A2DP
профил.
p Проверете дали устройството поддържа A2DP
профил (1 страница 75).
•Възпроизвеждането на песента или на видео файла не
е започнало.
p Стартирайте възпроизвеждането на песента или
на видео файла (1 страници 21, 52).
•Bluetooth устройството не е включено.
p Включете устройството и го подгответе за
Bluetooth връзка.
•Bluetooth връзката е прекратена.
p Установете отново Bluetooth връзка (1 страница
81).
Не можете да регулирате
•Ключът HOLD е зададен в положение „HOLD“.
силата на звука.
p Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (1
страница 11).
p Не можете да регулирате звука на някои устройства
по безжичен път. Увеличете ръчно звука на устройството или на плейъра.
Звукът е изкривен или пре•Устройство, използващо честота 2.4 GHz (например
късва.
безжично LAN устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна), се употребява в близост до
плейъра или Bluetooth устройството.
p Осъществявайте Bluetooth връзка далеч от електронни устройства.
•Връзката е затруднена от препятствия като метал,
стени или хора.
p Отстранете препятствията или променете мястото на устройствата, за да осигурите стабилна
връзка.
•Ако не сте приложили звуковите ефекти от “Sound
Effect Preset”, “VPT(Surround)” не функционира по време
на Bluetooth връзка (1 страница 92).
Продължава f
Отстраняване на проблеми
Bluetooth връзка (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Звукът прекъсва често
•Устройство, използващо честота 2.4 GHz (например
безжично LAN устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна), се употребява в близост до
плейъра или Bluetooth устройството.
p Осъществявайте Bluetooth връзка далеч от електронни устройства.
•Връзката е затруднена от препятствия като метал,
стени или хора.
p Отстранете препятствията или променете мястото на устройствата, за да осигурите стабилна
връзка.
•Битрейтът на файловете е неподходящ за използваната среда.
p Стабилността на връзката се основава на битрейта на файловете и на използваната среда. Ако връзката е нестабилна, променете битрейта в “Sound
Quality Mode”, за да осигурите стабилна връзка (1
страница 91).
•Bluetooth връзката е нестабилна.
p При определени условия на връзката може да чувате
шум. Променете мястото на устройствата и
рестартирайте връзката (1 страница 86).
•Може да чувате шум само от едната слушалка, в зависимост от статуса на връзката.
p Прекратете Bluetooth връзката и я осъществете
отново.
•Когато слушате видео звук от някои Bluetooth устройства, звукът може леко да изостава от картината.
Генерира се шум.
Звукът на видео файла изостава от картината.
Продължава f
137
138
Отстраняване на проблеми
Други
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
При работа с плейъра не се
чува кратък звуков сигнал.
•Настройката “Beep Settings” е зададена в положение
„Off“.
p Задайте я в положение „On“ (1 страница 100).
•Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е
свързан към поставката (не е включена в комплекта)
или друго устройство.
•Звуковият сигнал не се чува, когато Bluetooth функцията е включена.
•Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и
при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрани без да работите с
него, за да му позволите да изстине.
•Функцията „New Song Pop Up“ има настройка „On“.
p Задайте на функцията „New Song Pop Up“ настройка „Off“ (1 страница 33).
•Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се
нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът
, след което настройте отново датата и часа
(1 страница 104).
Плейърът загрява.
Екранът се включва при смяната на песните.
Датата и часът са били
нулирани.
Отстраняване на проблеми
Съобщения за грешки
Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани подолу.
Съобщение
Значение
Действие
All group numbers have been used. •Общият брой на файловете в
Песните, надхвърлящи ограничениесписъците (с изключение на спи- то, се записват в „Others“.
(Всички групи са запълнени.)
съка на песните) е надхвърлил
ограничението (8 192 файла).
•Общият брой на файловете,
регистрирани в плейлистите, е
достигнал 65 535.
p
Ако никъде не можете
да намерите желаната песен,
потърсете я в „Others“.
p Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се
записват в “Others“ е необходимо да изтриете ненужните
песни от плейъра с помощта
на софтуера, който използвате
за прехвърляне на песните или
“Windows Explorer”.
p
Ако общият брой на
плейлистите, регистрирани в
плейъра, надхвърли 65 535, плейлистите, надхвърлящи този
номер, няма да бъдат изведени.
Намалете броя на плейлистите
(изтрийте някои от тях) с
помощта на софтуера, който
използвате за прехвърляне на
плейлистите.
Bluetooth device not found. (Не
е открито Bluetooth устройство.)
Плейърът не може да открие наличните за съчетаване Bluetooth
устройства.
Изберете “Search again” от списъка.
Cannot change “Screensaver
Timing” when “Type” is “None”.
(Не можете да промените
“Screensaver Timing”, когато
“Type” е в положение “None”.)
Опитвате се да зададете
“Screensaver Timing”, когато
“Type” е зададен в положение
“None.”
Задайте времето, след което ще се
включи скрийнсейвър в положение,
различно от “None”.
Cannot complete during playback.
Please pause playback and then
try again (Неизпълнима по време
на възпроизвеждане команда.
Моля, прекратете възпроизвеждането и опитайте
отново.)
Опитвате се да активирате
неактивна функция по време на
възпроизвеждане.
Поставете възпроизвеждането на
пауза и опитайте отново.
Cannot complete while Bluetooth
function is enabled. End Bluetooth
function. (Не може да бъде
изпълнено, докато Bluetooth
функцията е включена. Изключете Bluetooth функцията.)
Опитвате се да активирате
Изключете Bluetooth функцията.
функции, които са несъвместими
с Bluetooth функцията.
Cannot delete the connected
Bluetooth device. Please
disconnect. (Свързаното
Bluetooth устройство не
може да бъде изтрито. Моля,
изключете го.)
Опитвате се да изтриете от
паметта на плейъра свързаното
Bluetooth устройство.
Прекратете Bluetooth връзката
(1 страница 81), след което изтрийте Bluetooth устройството
от паметта (1 страница 90).
139
140
Отстраняване на проблеми
Съобщение
Значение
Действие
Cannot display folders beyond this level. Place
songs in folders up to the eighth level. (Папките над това ниво не могат да бъдат
показани. Поставяйте песни в папки до
8-мо ниво.)
Плейърът не може да
Преместете песните над 8-мо
възпроизвежда песни,
ниво в папка на по-ниско ниво с
поставени в папки над помощта на “Windows Explorer”.
8-мо ниво. (1 страница 117).
Cannot pair more than 8 Bluetooth devices.
(Не можете да съчетаете повече от 8
Bluetooth устройства.)
Опитвате се да
съчетаете още едно
Bluetooth устройство,
а плейърът вече е съчетан с 8 устройства.
Плейърът не може да бъде съчетан
с повече от 8 устройства. Изтрийте ненужното устройство
от паметта на плейъра.
Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането невъзможно; форматът
на файла не се поддържа от плейъра)
•Опитвате се да
възпроизведете файл,
който не може да
бъде възпроизведен
на вашия плейър.
•Прехвърлили сте
аудио файл във видео
папка чрез изтегляне
и пускане с мишката.
Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа
от вашия плейър (1 страница
154). Поставете файловете в поддиректори, разположени под папка
“MUSIC”.
Cannot play; file is damaged. Please connect
to compliant software or device and transfer
again. (Възпроизвеждането невъзможно;
файлът е повреден. Моля, свържете към
съвместима програма или устройство и
го прехвърлете отново.)
Файлът, който се
Прехвърлете отново файла на
опитвате да възпроиз- вашия плейър.
ведете, е повреден.
Cannot play; the license is expired. (Възпроизвеждането невъзможно; лицензът е
изтекъл.)
Ограничителният
период за възпроизвеждане на песента е
изтекъл.
Обновете лицензионната информация на песните с помощта на
софтуера, който използвате за
прехвърляне на данни.
Cannot start pairing while connected to
a Bluetooth device. Please disconnect.
(Невъзможно е да започнете съчетаване,
докато плейърът е свързан към Bluetooth
устройство. Моля, изключете го.)
Плейърът се опитва
да започне съчетаване,
докато е установена
Bluetooth връзка.
Прекратете Bluetooth връзката
(1 страница 81), а после започнете съчетаване (1 страница 78).
Change connected Bluetooth device? (Да сменя ли свързаното Bluetooth устройство?)
Опитвате се да
осъществите друга
Bluetooth връзка,
докато прекратявате
текущата.
Изберете “Yes”, ако желаете да смените устройството за осъществяване на връзка.
Could not connect. (Свързването неуспешно.)
Плейърът не е успял да Отстранете препятствията
осъществи Bluetooth
или сменете мястото на устройвръзка.
ствата, за да осигурите Bluetooth
връзка.
Could not find selected device. (Избраното
устройство не е открито.)
Плейърът не може
да открие Bluetooth
устройството,
което сте избрали
от списъка с Bluetooth
устройствата.
Delete failed. (Изтриването неуспешно.)
Плейърът не е успял да Изтрийте видео файла с помощта
изтрие видео файлове. на софтуера, който използвате за
прехвърляне на видео файлове или с
“Windows Explorer”.
Do not disconnect. (Не прекъсвайте връзката)
Плейърът е свързан
към компютър или
друго външно устройство за прехвърляне на
данни.
Уверете се, че няма препятствия
между плейъра и Bluetooth устройството.
Това не е съобщение за грешка. Не
прекъсвайте връзката чрез USB
кабел, докато прехвърлянето не е
приключило.
Отстраняване на проблеми
Съобщение
Значение
Enter Passkey (Въведете парола)
Bluetooth устройство- Въведете парола (1 страница 78).
то изисква въвеждане
на парола, за да започне
съчетаване
Firmware update failed. (Обновяването на
операционната система е неуспешно.)
Обновяването на операционната система
не е било осъществено.
Опитайте отново, следвайки
инструкциите, показани на екрана
на компютъра.
Library error encountered. Please connect to
compliant software or device and transfer again.
(Грешка. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете отново.)
Базата с данни за
песните, видео или
неподвижни изображения е повредена.
p Прехвърлете отново музикалните, видео или файлове с
неподвижни изображения.
p Ако горната мярка не доведе
до решаване на проблема, форматирайте вградената флаш
памет (1 страница 110), след
което отново прехвърлете
данните.
LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на
батерията намалява. Моля, презаредете.)
Зарядът на батерията Презаредете батерията (1 странамалява.
ница 114).
No devices have been paired. Perform pairing.
Плейърът не е съчетан Съчетайте плейъра с Bluetooth
с Bluetooth устройустройство (1 страница 78).
ство.
No items found starting with this letter. (Не са
открити файлове, чието наименование да
започва с тази буква.)
Няма песни, започващи Чрез бутоните v /V/ b / B избес избраната от вас
рете друга начална буква.
начална буква от функцията “Initial Search”.
No Library exist. Please connect to compliant
software or device and transfer again. (Не е
открита библиотека. Моля, свържете
към подходящата програма или устройство и прехвърлете отново.)
Дори след прехвърлянето на данните, на
плейъра не
е открита информация за наличието на
музикални, видео или
файлове с неподвижни
изображения.
Прехвърлете отново музикални,
видео или файлове с неподвижни
изображения на плейъра с помощта
на “Windows Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни.
No photos are available for display. (Не са
открити неподвижни изображения, които
могат да бъдат възпроизведени.)
На плейъра не са
открити неподвижни
изображения, които
могат да бъдат възпроизведени.
Прехвърлете на плейъра неподвижни изображения във формат,
поддържан от плейъра.
No photos are available for display. Please
connect to compliant software or device and
transfer photos. (Не са открити неподвижни
изображения, които могат да бъдат
възпроизведени. Моля, свържете към
подходящата програма или устройство и
прехвърлете неподвижни изображения.)
Опитвате се да
възпроизведете неподвижно изображение,
въпреки че на плейъра
не са записани неподвижни изображения.
Прехвърлете на плейъра неподвижни изображения.
No playable songs are available. (Не са откри- Опитвате се да стартирате възпроизвежти възпроизводими песни)
дане чрез функцията
„Play“ от менюто с
опции, но в избраната
папка няма песни.
Прехвърлете на плейъра песни във
формат, поддържан от плейъра и
стартирайте възпроизвеждане.
No playlists available. Please connect to
compliant software or device and transfer
playlists. (Не са открити плейлисти. Моля,
свържете към подходящата програма или
устройство и прехвърлете плейлисти.)
Прехвърлете плейлисти на плейъра
с помощта на “Windows Explorer”
или друг софтуер за прехвърляне на
данни.
Когато изберете
(Playlists) от основното (Home) меню,
но на плейъра няма
плейлисти, се появява
това съобщение.
Действие
141
142
Отстраняване на проблеми
Съобщение
Значение
Действие
No songs available for playback. Please
connect to compliant software or device and
transfer songs. (Не са открити песни за
възпроизвеждане. Моля, свържете към
подходящата програма или устройство и
прехвърлете песни.)
Опитвате се да
Прехвърлете песни на плейъра.
възпроизведете песен,
въпреки че на плейъра
не са записани песни.
No songs in selected item. (В избрания
елемент не са открити песни.)
В избраната папка
няма песни.
No videos available for playback. Please
connect to compliant software or device and
transfer videos. (Не се открити видео
изображения за възпроизвеждане. Моля,
свържете към подходящата програма
или устройство и прехвърлете видео
файлове.)
Опитвате се да
Прехвърлете видео файлове на
възпроизведете видео плейъра.
изображение, въпреки
че на плейъра не са
записани видео изображения.
Not enough free space in memory. Delete
files to ensure free space. (В паметта няма
достатъчно свободно място. Изтрийте
файлове, за да освободите място.)
Капацитетът на
плейъра е почти
запълнен.
On hold… Cancel HOLD function to activate
controls. (Задържане... Отменете функция
HOLD, за да възстановите управлението
на плейъра)
Преместете ключа „HOLD“ в обНе можете да
работите с плейъра, ратна посока (1 страница 11).
тъй като ключът
„HOLD“ е поставен в
позиция “HOLD“
Pairing failed. (Съчетаването неуспешно.)
Съчетаването не е
завършено.
Извършете съчетаването отново (1 страница 78).
Quick Connection target is not set. (Не е зададено устройство-цел за Бърза връзка.)
Не сте задали устройства за “Quick
Connection”.
Задайте Bluetooth устройство за
“Quick Connection” (1 страница
88).
The device’s memory was not formatted
correctly. Please re-format using Settings
menu. (Паметта на устройството не е
правилно форматирана. Моля, форматирайте я отново от меню “Settings”.)
•Вградената флаш-памет не е била форматирана правилно.
•Вградената флаш-памет е била форматирана на компютър.
Изберете Select “Settings”“Common Settings”- “Format”, за да
форматирате отново вградената флаш памет (1 страница
110).
You have received a pairing request from a
Bluetooth device. Start pairing? (Получихте искане за съчетаване от Bluetooth
устройство. Да започна ли съчетаване?)
Плейърът е получил искане за съчетаване от
Bluetooth устройство.
Изберете “Yes”, ако желаете
съчетаването или “No”, ако не го
желаете.
Прехвърлете песни в поддиректориите, разположени под
папка “MUSIC” с помощта на
“Windows Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни.
Свържете плейъра към компютъра посредством приложения
USB кабел и изтрийте ненужните данни от плейъра ” с
помощта на “Windows Explorer”
или друг софтуер за прехвърляне на данни.
Допълнителна информация
Допълнителна информация
Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася
само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на
Федералната комисия по съобщенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален
прибор Клас B в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната
комисия по съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани
радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно
настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в
отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или
телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване
на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите
смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:
– да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
– да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
– да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която
е включен приемника.
– да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или
телевизионен специалист.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично
споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този
прибор!
Ако имате въпроси относно този продукт:
Посетете: www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866456-SONY (7669)
Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913
Декларация за съответствие
Фирма производител:
SONY
Модел N:
NWZ-A826/A828/A829
Отговорна компания:
Sony Electronics Inc.
Адрес:
16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA
Телефон:
858 942 2230
Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две
условия: (1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и
(2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.
Продължава f
143
144
Допълнителна информация
Следното изявление на FCC/IC се отнася само до версията на този модел, произвеждана за продажба в САЩ и Канада. Другите версии може да не отговарят на
техническите изисквания на FCC/IC.
Този уред отговаря на ограниченията в излагане на радиация, наложени от FCC/
IC за уреди, неподлежащи на контрол и съответства на Препоръките за излагане
на радио честоти (RF) на FCC от Допълнение C към OET65 и RSS-102 на Правилата за излагане на радио честоти (RF) на IC.
Този уред има много ниски нива на RF енергия и се смята, че отговаря на специфичната норма на поглъщане (SAR), без да са необходими тестове.
За потребителите в Канада
Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия:
(1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и (2) този
прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива,
които могат да предизвикат нежелани операции.
Продължава f
Допълнителна информация
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че този
продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в
противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Слушалки
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето
на батериите на правилното място ще предотврати потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За
да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта
след като не го употребявате повече на пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в
събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля,
свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
145
146
Допълнителна информация
Безопасност
•Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други метални
предмети.
•Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има
изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в
плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз
на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с
ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите
си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви,
измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или
наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
•Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия
могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела
от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на
Sony.
•Не хвърляйте плейъра в огън.
•Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия,
сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или
сервизен център на Sony.
Продължава f
Допълнителна информация
Инсталация
•Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен
натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
•Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока
температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета,
механични деформации или повреда на плейъра.
•Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като
например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
•Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
•Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
•Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
•Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за
да избегнете деформация на корпуса или повреда.
– Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си
джоб.
– Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за
слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той
не е подложен на силен натиск.
•Никога не допускайте плейъра да попадне във вода.
Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните
мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
– Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в
съд, пълен с вода.
– Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо
време, например при дъжд или снеговалеж.
– Не навлажнявайте плейъра.
Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи, плейърът може да се навлажни и това да доведе до неизправност или повреда.
•Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките,
а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе
до увреждане на самия кабел.
Продължава f
147
148
Допълнителна информация
Нагряване
Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се
покачи, ако го използвате за дълъг период от време.
Слушалки
Безопасност на пътя
Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да
е затруднен.
Предпазване от увреждане на слуха
Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете
да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на
плейъра.
Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.
Грижа за другите
Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се
съобразявате с хората около вас.
Предупреждение
Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от
ушите си.
Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с
лекар.
Употреба
•Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не
закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите
околните хора.
•Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
•Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която
току-що е бил включен нагревателен уред.
Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни
повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.
Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.
Продължава f
Допълнителна информация
LCD екран
•Внимавайте да не натиснете силно повърхността на LCD екрана. Това може
да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете или
яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
•Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана може да се
появяват заградени с черни ивици. Това не е неизправност на плейъра.
Почистване
•Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за
почистване на очила.
•Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
•Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като
алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
•Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за
свързване.
•Почиствайте периодично куплунга на слушалките.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия
дилър на Sony.
Продължава f
149
150
Допълнителна информация
Важна забележка
•Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на
софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
•Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
•В случай че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го
подмени. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
•Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
•Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
•Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива
от условията на гаранцията.
•Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи
от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете да изведете.
Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
– Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се
изведат.
•Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните
операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.
Продължава f
Допълнителна информация
Пробни данни*1
Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и
неподвижни изображения.
След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.
*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.
•Записаната музика е само за домашно ползване. Използването й извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
•Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни
в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
•В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра
текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
– Капацитета на свързания плейър.
– Плейърът не функционира нормално.
– Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се
поддържат от този плейър.
Уеб сайт за поддръжка
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните
уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
151
152
Допълнителна информация
Авторски права
• ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
• „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
•
и
са търговски марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
• Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
• MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Frauenhofer IIS и
Thomson.
• IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines
Corporation.
• Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
• QuickTime и логото QuickTime са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., съответно използвани по лиценз.
• Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel
Corporation.
• Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ
(“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM
Допълнителна информация
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC
VIDEO“) И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е
БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА
И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ
MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM
• Марката и логото Bluetooth са собственост на Bluetooth
SIG, Inc. и всяка употреба на тези знаци от Sony Corporation
е по лиценз. Други търговски марки или имена са собственост на съответните им притежатели.
• US и чуждестранните патенти са по лиценз на Dolby Laboratories.
• Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки
или запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията ™ и ® не са указани.
Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната
собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”),
за да опазят целостта на своето съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание да не бъдат присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content
(“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content
Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на
Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера
да възпроизвежда незащитено съдържание.to play unprotected content. Списък на
WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато
сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може,
в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.
Програма © 2008 Sony Corporation
Документация© 2008 Sony Corporation
153
154
Спецификации
Поддържани формати на файловете
Музика
Формат на
файловете
MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат, ASF файлов формат, MP4 файлов
формат, Wave-Riff файлов формат
Файлово
разширение
MP3 (.mp3), WMA*1 (.wma), AAC-LC*2 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)
Кодек
MP3
битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
честота на дискретизация*3: 32, 44.1, 48 kHz
WMA*1
битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
честота на дискретизация*3: 44.1 kHz
AAC-LC*2 битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт
(VBR))*4
честота на дискретизация*3: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,
48 kHz
Linear
PCM
битрейт: 1,411 kbps
честота на дискретизация*3: 44.1, 48 kHz
Видео
Формат на файла
MP4 файлов формат, видео формат „Memory Stick“
Разширение
.mp4, .m4v
Кодек
Video
AVC
профил: Baseline
(H.264 / AVC)
ниво: макс. 1.3
битрейт: макс. 768 kbps
MPEG-4
профил: Simple
битрейт: макс. 2 500 kbps
честота на кадрите: макс. 30 fps
разделителна способност: макс. QVGA (320 х 240)
Audio
Размер на файла
макс. 2GB
Брой файлове
макс. 1 000
AAC-LC
брой канали: макс. 2 канала
честота на дискретизация*3: 24, 32, 44.1, 48
kHz
битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
Фото*5
Формат на файла
съвместим с DCF 2.0 / Exif 2.21
Разширение
.jpg
Кодек
профил: Baseline
брой пиксели: макс. 4 000 х 4 000 (16 000 000 пиксела)
Брой файлове
макс. 10 000
*1 WM-DRM 10 файловете са съвместими.
*2 AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.
*3 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.
*4 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.
*5 В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.
155
Максимален възможен брой на записани аудио файлове и времетраене
(приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни
изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.
битрейт
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps
NWZ-A826
песни
2,450
1,850
925
460
370
NWZ-A828
5,050
3,750
1,850
945
755
NWZ-A829
10,200
7,650
3,800
1,900
1,500
време
163 ч. 20 мин.
123 ч. 20 мин.
61 ч. 40 мин.
30 ч. 40 мин.
24 ч. 40 мин.
336 ч. 40 мин.
250 ч. 00 мин.
123 ч. 20 мин.
63 ч. 00 мин.
50 ч. 20 мин.
680 ч. 00 мин.
510 ч. 00 мин.
253 ч. 20 мин.
126 ч. 40 мин.
100 ч. 00 мин.
Максимално възможно времетраене на записани видео файлове
(приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от
условията, при които се използва плейърът.
битреит
Видео формат: 384 kbps
Аудио формат: 128 kbps
Видео формат: 768 kbps
Аудио формат: 128 kbps
NWZ-A826
времетраене
NWZ-A828
времетраене
NWZ-A829
времетраене
15 ч. 00 мин.
30 ч. 40 мин.
62 ч. 00 мин.
8 ч. 30 мин.
17 ч. 30 мин.
35 ч. 30 мин.
Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)
Макс. 10 000.
Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения
може да е по-малък в зависимост от размера им.
Продължава f
156
Допълнителна информация
Капацитет (капацитет за потребителя)*1
NWZ-A826: 4 GB (приблизително 3.57 GB = 3,840,638,976 байта)
NWZ-A828: 8 GB (приблизително 7.30 GB = 7,840,956,416 байта)
NWZ-A829: 16 GB (приблизително 14.7 GB = 15,841,820,672 байта)
*1 Свободното място на плейъра може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.
Изход (слушалки)
Честотен обхват
20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)
Свързване
Слушалки: Стерео мини-жак
WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
Работна температура
5 °C до 35 °C
Захранване
• Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
• USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).
Време за зареждане
Зареждане през USB кабел
Приблизително 3 часа (пълно зареждане)
Приблизително 1.5 часа (зареждане на 80 %)
Продължава f
Допълнителна информация
Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)
Можете да очаквате по-дълъг живот на батерията, ако зададете следните
настройки.
Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато
функциите „New Song Pop Up“ (1 страница 33), “Clear Stereo” (1 страница 48),
“DSEE(Sound Enhancer)” (1 страница 49), “Dynamic Normalizer” (1 страница
51), “Equalizer” (1 страница 43) и “VPT(Surround)” (1 страница 46) са изключени, а “Screensaver” (1 страница 101) е зададен в положение “Blank.”
Освен това, за видео файлове, измерените времена са за случаите, в които
яркостта на екрана (1 страница 103) е зададена на стойност “3”, или когато
“Sound Quality Mode” е зададен на “Normal Mode” (1 страница 91).
Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу
в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на
плейъра.
NWZ-A826/A828/A829
(Bluetooth функцията е включена)
NWZ-A826/A828/A829
(Bluetooth функцията е изключена)
Музика
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps
Приблизително 15 часа
Приблизително 36 часа
Възпроизвеждане в WMA 128 kbps
Приблизително 15 часа
Приблизително 35.5 часа
Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps Приблизително 15 часа
Приблизително 33.5 часа
Възпроизвеждане в Linear PCM 1411
kbps
Приблизително 34.5 часа
Приблизително 15 часа
Видео (Само звук при Bluetooth връзка)
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps Приблизително 7 часа
Приблизително 10 часа
Възпроизвеждане в MPEG-4 768 kbps Приблизително 7 часа
Приблизително 9 часа
Възпроизвеждане в AVC 384 kbps
Приблизително 6 часа
Приблизително 8 часа
Възпроизвеждане в AVC 768 kbps
Приблизително 6 часа
Приблизително 8 часа
Екран
2.4 инча, TFT цветен екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 пиксела), 262
144 цвята.
Размери (ш / в / д, без издадените части)
50.2 x 93.6 x 9.3 mm
Размери (ш / в / д)
51.0 x 93.9 x 9.3 mm
Тегло
Приблизително 58 g
Bluetooth спецификации
• Комуникационна система: Bluetooth спецификация версия 2.0
• Изход: Bluetooth спецификация Power Class 2
• Максимален обхват на връзката: Зрителна линия прибл. 10 метра*1
• Честотна лента: 2.4 GHz лента (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
• Модулационен метод: FHSS
• Съвместими Bluetooth профили*2
-- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
-- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Продължава f
157
158
Допълнителна информация
Bluetooth спецификации (продължение)
• Поддържани кодеци*3: SBC (Subband Codec)
• Обхват на предаване(A2DP): 20 - 20,000Hz (честота на дискретизация 44.1kHz)
*1 Действителният обхват варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета, статично електричество, чувствителност на
приемане, работа на антената (ефирна), операционна система, софтуерно приложение
и др.
*2 Bluetooth профилите са стандартизирани в съответствие с предназначението на
Bluetooth устройството.
*3 Кодекът указва компресията на аудио сигнала и формата на конвертиране.
Системни изисквания
•Компютър
IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните
Windows операционни системи*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack
2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista
Business / Windows Vista Ultimate.
Не се поддържа от 64-битови операционни системи.
Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.
*1 С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от
Microsoft.
•Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
•Памет (RAM): 512 МВ или повече.
•Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително
380 МВ или повече.
•Монитор (Display):
– Разделителна способност: 800 х 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 х 768
точки или повече).
- Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
• CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM).
За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
•Звукова карта.
•SB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
•Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime
7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows
Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player
10 може да се сблъскат с ограничение за файловете (AAC, видео файлове и др.), които
могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.).
•Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
•Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic Music
Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.
Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
– Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
– Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната от производителя операционна система.
– Компютри с няколко операционни системи
– Многомониторни компютърни системи
– Macintosh
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Индекс БГ
Символи
5 функции бутон ................................................. 10, 13
(Repeat) .................................................................38
(Shuffle) ............................................................38
(Shuffle&Repeat) .....................................38
(Repeat 1 song) ...................................................38
v /V Button Setting ..................................................42
(Heavy) ................................................................44
(Pop) ....................................................................44
(Jazz) …… .............................................................44
(Unique) .............................................................44
(Custom 1) ........................................................44
(Custom 2) ........................................................44
(Studio) ................................................................47
(Live) .....................................................................47
(Club) ..................................................................47
(Arena) .................................................................47
(Matrix) ...............................................................47
(Karaoke) .............................................................47
А-Z
A2DP...............................................................................75
AAC ..............................................................................120
AAC-LC .......................................................................154
Adobe Reader...................................................................3
All Range ........................................................................39
Arena ..............................................................................47
AVC ......................................................................121, 154
AVLS (Volume Limit) ..................................................99
AVRCP ...........................................................................75
BACK/HOME бутон ........................................ 10, 13
Bluetooth .......................................................................75
BLUETOOTH бутон ........................................ 10, 81
Bluetooth индикатор ........................................ 10, 85
Clear Stereo ....................................................................48
Club ................................................................................47
DSEE (Sound Enhance) .............................................49
Dynamic Normalizer ..................................................51
Equalizer ........................................................................43
Explorer .........................................................................122
Heavy .............................................................................44
HOLD ключ..................................................................11
Home меню.....................................................................6
Intelligent Shuffle ................................................... .6, 30
Jazz ..................................................................................44
JPEG .....................................................................121, 154
Karaoke ...........................................................................47
Linear PCM .......................................................120, 154
Live ..................................................................................47
Matrix .............................................................................47
Media Manager за WALKMAN .................................9
MP3 ......................................................................120, 154
MP3 Conversion Tool ..................................................9
MPEG-4 ..............................................................121, 154
Music Library .................................................... ......6, 21
Normal ...........................................................................38
Now Playing .....................................................................7
Now Playing екран ......................................................19
On-Hold дисплей ........................................................61
OPTION/PWR OFF бутон ........11, 20
Photo Library ...................................................... .....6, 64
Pop ..................................................................................44
Quick Connection .......................................................88
Repeat ..............................................................................38
RESET (на плейъра) .................................................124
RESET бутон .............................................................12
Shuffle All .......................................................................32
Shuffle play.....................................................................30
Shuffle All ......................................................................32
Time Machine Shuffle ...........30
Slide show .......................................................................69
Slide Show Interval ...............71
Slide Show Repeat ...............70
Sound Effect Preset ......................................................92
Studio .............................................................................47
Time Machine Shuffle .................................................30
Unique.............................................................................44
USB кабел ........................................................................8
Video Library ..................................................... ......6, 52
VOL+/– бутон ...........................................................10
VPT(Surround) .............................................................46
Windows Explorer ..............................................52, 122
Windows Media Player .................................................9
WM-PORT ...........................................................10, 108
WMA ...................................................................120, 154
А, Б, В, Г, Д
Аксесоари .......................................................................8
Аудио формат ...........................................................120
Батерия ....................................................114, 115, 157
Битрейт ...........................................................120, 154
Видео формат ………… .............................................121
Връзка ............................................................................81
Година на издаване ....................................................25
Готовност за връзка ...............................................95
Данни ..........................................................................122
Дата-час ...................................................104, 106, 107
159
160
Допълнителна информация
Е, З, И, К
Език ..............................................................................112
Екран …… .................................................... ............56, 68
Зареждане на батерията ................114
Захранване ..................................................11, 115, 131
Избран обхват ...........................................................39
Интервал ....................................................................71
Информация ..............................................................108
Капацитет.................................................................156
Качество на звука .....................................................43
Компютър..................................................................158
М, Н, О, П
Меню с опции .........................................20, 35, 63, 74
Миниатюрно изображение ............15, 60, 72, 129
Модел ..........................................................................108
Настройка на дата и час .....................................104
Настройка на часа ..................................................104
Настройки ....................................................................7
Настройки на звуковия сигнал ...........................100
Начално търсене .............................................. .....6, 27
Непрекъснато възпроизвеждане .........................59
Нулиране (Форматиране) ....................................110
Нулиране на всички настройки .........................109
Обложка .......................................................................40
Обновяване ................................................................123
Обхват на възпроизвеждане .................................39
Общ брой видео файлове .....................................108
Общ брой неподвижни изображения ...........108
Общ брой песни ......................................................108
Операционна система на плейъра ..............123
Оставащ заряд на батерията ...........................114
Отвор за аксесоари...................................................12
Отстраняване на проблеми ...............................124
Парола ...........................................................................79
Персонализиране ................................... ..............44, 45
Плейлисти ....................................................... ......7, 28
Посока на екрана
при възпроизвеждане на видео ..............................54
Посока на екрана при възпроизвеждане
на неподвижни изображения .................................66
Р, С
Режим на възпроизвеждане ........................... ..37, 38
Режим на качеството на звука ............................91
Ръчно изключване на плейъра ……………...115
Свързващ кабел .............................................................8
Сериен номер ................................................................8
Сила на звука ...............................................................51
Скрийнсейвър ...........................................................101
Слушалки ......................................................... .....8, 148
Стойка .........................................................................12
Съобщения за грешки ............................................139
Т, У, Ф, Я
Търсене на песни ........................................................21
по албум ...................................................................22
по изпълнител ........................................................23
по жанр .....................................................................24
по начална буква ...................................................27
по плейлист ............................................................28
по година на издаване ..........................................25
по име на песента .................................................21
Увеличение ...................................................................57
Формат за извеждане на албум ............................40
Формат за извеждане на дата ...........................106
Формат на неподвижни изображения ............121
Формат на плейлиста на видео ...........................60
Формат на плейлиста
на неподвижни изображения .................................72
Формат на показване на часа .............................107
Форматиране (Нулиране) ....................................110
Яркост ........................................................................103
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за
EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF