Sony | NW-A805 | Sony NW-A805 Инструкции за експлоатация

Съдържание
Меню
Указател
Ръководство за експлоатация
NW-A805 / A 806 / A808
Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация
Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство,
можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или
„Индекс“.
прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите,
от съдържание на това ръководство
прехвърляте се към „Основно (Home) меню“
Можете да изберете това, което търсите,
от списъка с възможни опции в менюто на плейъра
прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите,
от списъка от ключови думи, използвани в ръководството.
продължава
Указател
Преглед на ръководството за експлоатация
Меню
Заедно с плейъра вие получавате ръководствата „Quick Start Guide“ и това ръководство за
експлоатация в PDF-формат. Допълнително след инсталирането на софтуера от приложения
CD-ROM, вие можете да използвате помощните файлове (Help), прeдоставени с всяка от
програмите.
- Ръководството „Quick Start Guide“ съдържа информация как да въведете в експлоатация
плейъра и какви са основните команди, чрез които имате възможност да въвеждате песни,
видео и неподвижни изображения на вашия компютър, да ги прехвърляте на плейъра и да ги
възпроизвеждате.
- Това ръководство за експлоатация съдържа информация относно основните и разширени
характеристики на устройството, позволявайки ви да използвате пълните възможности на
плейъра и да решавате възникналите проблеми.
- Помощният файл „SonicStage Help“ съдържа информация относно особеностите при
използване на програмата „SonicStage“, като например как да въвеждате песни на вашия
компютър или да ги прехвърляте на плейъра (
страница 4).
- Помощният файл „Image Converter Help“ съдържа информация относно особеностите
при използване на програмата „Image Converter“, като например как да прехвърляте видео и
неподвижни изображения на плейъра (
страница 4).
Съдържание
Относно ръководствата за експлоатация
Единична страница
Непрекъснат преглед по двойки
Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача
преминавате на предишната или на
следващата страница.
Две страници се показват едновременно като двойка страници от непрекъсната поредица от двойки страници.
Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или
следващата двойка страници.
Непрекъснат преглед
Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез
преместване на плъзгача преминавате
плавно на предишната или на следващата страница.
Двойки страници
Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на
плъзгача преминавате на предишната
или следващата двойка страници.
продължава
Указател
Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.
Меню
Как да сменим формата на страницата
Съдържание
Полезни съвети
Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например -- страница 3) на всяка страница.
За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете
функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка,
напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете „Search“.
След като вече сте се прехвърлили на нова страница, вие можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните – или --,
разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.
Относно подробностите за използването на приложените програми, вижте помощния файл (Help) на „SonicStage“ / „Image Converter“.
Стартирайте съответната програма и след това натиснете менюто „Help“.
На екрана се появява помощния файл.
В помощния файл на „SonicStage“ плейърът се споменава като „ATRAC Audio Device“.
В помощния файл на „Image Converter“ плейърът се споменава като „Walkman“.
Указател
Забележки
Меню
\
Съдържание
Използване на помощния файл (Help) на „SonicStage“ / „Image Converter“
Съдържание
Презареждане на плейъра ...........................50
ка)............................................................................................17
Търсене на песни по заглавие на песента..............................17
Търсене на песни по албум..........................................................18
Търсене на песни по изпълнител.............................................19
Търсене на песни по жанр...........................................................20
Търсене на песни по оценка...................................................21
Търсене на песни по година на издаване................................22
Търсене на песни от последно прехвърлени албуми.........23
Промяна на режима на възпроизвеждане (Play Mode)......47
Настройване на обхвата на възпроизвеждане.................49
Настройване формата на информацията за албума......50
Настройване на качеството на звука (Equalizer)............52
Промяна на настройките за качество на звука...............52
Персонализиране на настройките за качеството на звука (Custom).....................................................................................54
Постигане на вибриращ звук
(VPT).................................................................................................55
Слушане с чист стерео звук
(Clear Stereo)....................................................................................57
Коригиране на звука във високочестотния диапазон
(DSEE (Sound Enhance)).............................................................58
Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)...60
Отстраняване на проблеми
Търсене на песни по начална буква................................24
Възпроизвеждане на списъка за възпроизвеждане.....25
Отстраняване
на проблеми .....................57
Видове
списъци за възпроизвеждане......................................26
Търсене
на песнизапогрешки
датата на
възпроизвеждане....27
Съобщения
..................................63
Търсене на песни въз основа на последно възпроизведени
Деинсталиране
на
Sonic
Stage ...................67
песни ................................................................................................28
Възпроизвеждане на песни в случайна последователност
(Intelligent Shuffle)..........................................................................29
Възпроизвеждане на вашите 100 любими песни в случайна
последователност.................................................................29
Допълнителна
информация
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в
случайна последователност (Time Mashine Shuffle).........30
Предпазни мерки
..........................................71
Възпроизвеждане
на всички
песни в случайна последователност..........................................................................................31
Авторски права ...........................................75
Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“.................32
Спецификации ..............................................76
Показване
екран „Текущо
възпроизвеждане“ при
Азбучен на
указател
..........................................79
всяка смяна на песните
(New Song Pop Up)........................................................................33
Добавяне/ Редактиране на песни от списъка с избрани песни.................................................................................34
Оценяване на песни............................................................40
Изтриване на песен от плейъра....................................42
Показване на менюто „Музикални опции“ ...............45
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео.........................................................61
Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане
на видео ..........................................................................................63
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео.....65
Настройване на функция увеличение....................................66
Непрекъснато възпроизвеждане на видео...........................68
Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане
на видео............................................................................................69
Настройване на екрана при задържане на възпроизвеждането..................................................................................................70
Показване на менюто „Видео опции “.................................71
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения
Възпроизвеждане на неподвижно изображение.................72
Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения .............................................74
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения.....................................................................76
Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения.....................................................................................................77
Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от
неподвижни изображения..........................................................78
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения..........................................79
Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане
на неподвижни изображения....................................................80
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“...................................................................................................81
Указател
Как информацията за записа се въвежда в
плейъра? ..........................................................54
Съхраняване на данни, различни от аудио
файлове ...........................................................55
Възпроизвеждане на музика
Обновяване на софтуера за управление на
Търсене
на песни
(музикална библиотеплейъра
...........................................................56
Настройки
Меню
Приложени
аксесоари9
Удължаване
живота на батериите .........51
Съставни
Какво ечасти10
формат и битрейт? ....................52
Управление на плейъра12
Възпроизвеждане
на записи без паузи ......53
Използване
на бутона „OPTION“16
Съдържание
Допълнителни функции
Отстраняване на проблеми..................................................108
Съобщения за грешки................................................................117
Деинсталиране на софтуер....................................................121
Допълнителна информация
Меню
Отстраняване на проблеми
Предпазни мерки.........................................................................124
Авторски права..........................................................................130
Спецификации.............................................................................132
Индекс............................................................................................137
Форматиране на паметта (Format).....................................95
Избор на работен език..............................................................97
Допълнителни функции
Презареждане на плейъра...........................................................99
Увеличаване живота на батерията...................................100
Какво означава Формат и Bit Rate?.....................................102
Какво е аудио формат?............................................................102
Какво е видео формат?............................................................103
Какво е формат неподвижно изображение?....................103
Възпроизвеждане на песни без паузи....................................104
Как информацията за песните се въвежда в плейъра?....................................................................................................105
Съхранение на файлове с данни.............................................106
Обновяване операционната система на плейъра..........107
Забележка
В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.
Указател
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))......82
Изключване на сигнала „Beep“..................................................83
Настройване опциите на екрана...........................................84
Настройване на скрийнсейвър ..............................................85
Настройване яркостта на екрана (Brightness)..................86
Настройване на текущото време (Set Date–Time).........87
Избиране на метод на настройка на текущото време........................................................................................................87
Настройване на текущото време ръчно...........................89
Настройване формата на датата........................................90
Настройване формата на часа...............................................91
Показване информация за плейъра (Unit Information)......92
Възстановяване на фабричните настройки
(Reset All Settings)...........................................................................94
Съдържание
Настройки (Settings)
Меню
Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие,
като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения; търсене на
песни и промяна на настройките, както следва.
Съдържание
Основно (Home) меню
музикална библиотека
Artist (изпълнител)19
Genre (жанр)20
Rating (оценка)21
Release Year (година на издаване)22
Recent Transfers(последни прехвърлени)23
видео библиотека
възпроизвеждане на песни в случайна последователност
My Favorite Shuffle (любими песни) ................................29
Time Mashine Shuffle (песни от една и съща година)30
Shuffle All (всички песни)...................................................31
търсене
Artist (по изпълнител).........................................................24
Album (по албум)..................................................................24
Song (по песен)......................................................................24
Clock Display (часовник).............................87
библиотека с неподвижни изображения.........................................................72
Указател
All Songs (всички песни)17
Album (албум)18
Playlist (списък за възпроизвеждане)
Playlist (списък за възпроизвеждане)........................................26
Bookmark List 1 – 5(списък с избрани).............................26, 34
Playback Range (обхват на възпроизвеждане )49
Favorite 100 (любими 100)...........................................................26
Equalizer (еквилайзер)52
Trash Bin (кошче).....................................................................26, 34
VPT (Surround)55
Playback History (история)........................................................26
Clear Stereo (чисто стерео)57
DSEE (Коригиране на високочестотния диапазон)58
DEF „Bookmark List“ (списък с избрани песни)34
Album Display Format (формат на информацията за албума)...50
New Song Pop Up (екран „Текущо възпроизвеждане“ при
смяна на песните)............................................................................33
Video Settings (видео настройки)
Zoom Settings (настройки на увеличението).........................66
Video Disp Direction(посока на видео възпроизвеждането).......................................................................................................63
Display (екран)...................................................................................65
Continuous Playback(непрекъснато възпроизвеждане).......68
Video List Format (формат на списъка за видео възпроизвеждане)69
On-Hold Display (при задържане на изображението).........71
Photo Settings (настройки на неподвижно изображение)
Photo Disp Direction(посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение)................................................................74
Display (екран)...................................................................................76
Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)...............................................................................78
Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)............................................79
Photo List Format (формат на списъка за възпроизвеждане
на серия от неподвижни изображения)..................................80
Common Settings (общи настройки)
Unit Information (информация за плейъра)...............................92
AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука)..........82
Beep Settings (настройки на сигнала Beep)..............................83
Display Time (текущо време).......................................................84
Screensaver (скрийнсейвър)............................................................85
Brightness (яркост)..........................................................................86
Set Date–Time (настройка дата - час).......................................87
Date Display Format (формат на датата)...............................90
Time Display Format(формат на часа).......................................91
Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки)............................................................................................94
Format (форматиране)...................................................................95
Language Settings (настройки на езика).....................................97
„Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“)32
Указател
Dynamic Normalizer(Настройки на нивото на звука)60
Меню
Music Settings (музикални настройки)
Play Mode (режим на възпроизвеждане)47
Съдържание
възпроизвеждане на песни в случайна последователност
Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:
Удължител за слушалки (1 брой)
Меню
Слушалки (1 брой)
Съдържание
Приложени аксесоари
Накрайници (размер S, L) (1 брой)
Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в комплекта)
CD-ROM*2 (1 брой)
- програма SonicStage
- програма Image Converter*3
- ръководство за експлоатация (в PDF формат)
ръководство „Quick Start Guide“
*1 Не използвайте никакъв друг USB кабел освен приложения или предвидените специални
допълнителни кабели.
*2 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.
*3 Използвайте този плейър с приложената програма „Image Converter“ (версия 3.0 или повисока). Този софтуер фигурира като „Image Converter“ в това ръководство.
Как да поставим правилно накрайниците?
Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви, може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо
да поставите накрайниците в правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите
си, така че да прилепнат към тях възможно най-плътно. При закупуването на плейъра вие го
получавате с монтирани накрайници размер М. Ако този размер не пасва добре на ушите ви,
пробвайте един от другите приложени размери, S или L.
Относно серийния номер
Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си
като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър. Можете да проверите
серийния номер на този плейър (
страница 93).
Указател
USB кабел*1 (1 брой)
Съдържание
Съставни части
Меню
Указател
Бутон с 5 функции*1
Стартира възпроизвеждането и предоставя възможност за навигация в екранното меню на плейъра
(-- страница 13).
Куплунг слушалки
За свързване на слушалките или удължаващия кабел.
Вкарайте жака на слушалките в куплунга, докато се чуе
изщракване. Ако слушалките са свързани неправилно,
звукът от слушалките може да не се възпроизвежда
правилно.
Бутон „BACK / HOME“ *2
Натиснете, за да се изкачите на по-горно ниво в менюто
(-- страница 12) или за да се върнете към предходното
меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK /
HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
Когато използвате удължаващия
кабел
Куплунг WM-PORT
Използвайте този куплунг, за да свържете приложения
USB кабел или допълнителни периферни устройства,
като например аксесоари за WM-PORT.
Удължаващ кабел
Слушалки
Възпроизвеждане на записи
Бутон „RESET“
Когато натиснете с острие или друг
подобен предмет бутона RESET, всички
индивидуални настройки на плейъра се изтриват и се заменят с фабрично заложените (-- страница 108).
Отвор за ремък
Използвайте, за да прикрепите ремък (продава се отделно).
*2 Функциите на плейъра, маркирани с --, се
активират, ако натиснете и задържите за кратко
съответния бутон.
Указател
Бутон „VOL + / -“ *1
Регулира силата на звука.
*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.
Меню
Забележка
Плейърът консумира енергия от батерията дори когато е в режим на готовност,
поради което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост
от оставащата в батерията енергия.
Ключ „HOLD“
Докато използвате вашия плейър, можете
да го защитите от нежелани операции
чрез използването на ключа „HOLD“. Чрез
плъзгане на ключа „HOLD“ по посока на
стрелката, всички функционални бутони прекратяват действието си. Когато
преместите ключа „HOLD“ в обратната
посока, действието на функционалните
бутони се възстановява.
Съдържание
Бутон OPTION / PWR OFF*2
Извежда на екрана меню Опции (OPTION)
(-- страница 16).
Ако натиснете и задържите за кратко
бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се
изключва и плейърът минава в режим на
готовност (standby). Ако, докато плейърът е в режим на готовност, натиснете
произволен бутон, се появява екранът
„Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“) и
плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за
повече от един ден, той сам автоматично
ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът е напълно
изключен, първо се появява началният
екран, след което се появява екранът „Now
Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“).
Възпроизвеждане на записи
Меню
За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения или за да променяте настройките на плейъра, използвайте бутона с 5 функции и
бутона „BACK / HOME“. Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите за кратко бутона „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как
се превключват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони. В
посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music
Librаry“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.
Съдържание
Управление на плейъра
Указател
HOME menu
Изберете -- (Music Librаry) и натиснете
бутона --.
Music Librаry
Натиснете
бутона „BACK /
HOME“.
Изберете „Album“ и натиснете бутона
--.
Натиснете и задръжте
за кратко бутона „BACK
/ HOME“.
Album list (списък на албумите)
Натиснете
бутона „BACK /
HOME“.
Изберете желания от вас албум и
натиснете бутона --.
Натиснете и задръжте
за кратко бутона „BACK
/ HOME“.
Song list (списък на песните)
Натиснете
бутона „BACK /
HOME“.
Натиснете и задръжте
за кратко бутона „BACK
/ HOME“.
Натиснете
бутона „BACK /
HOME“.
Натиснете и задръжте
за кратко бутона „BACK
/ HOME“.
Изберете желаната от
вас песен и натиснете
бутона . Възпроизвеждането започва.
Now Playing Screen
Възпроизвеждане на записи
(възпроизвеждане / пауза /
потвърждение)*
Меню
Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални
команди в зависимост от това кое екранно меню е
активно: меню-списък; меню с миниатюрни
изображения или меню „Now Playing“.
* Използвайте релефните точки, за да се ориентирате
по-лесно при опериране с бутоните.
Указател
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто–списък
List screen (меню-списък)
Index (индекс)
List (списък)
Бутони
--
Съдържание
Използване на бутона с 5 функции
Описание
Потвърждава избраната от менюто или списъка функция.
Натиснете и задръжте за кратко, за да стартирате възпроизвеждането
на всички песни към избраната функция при работа с музика или да стар
тирате последователното възпроизвеждане на серия от неподвижни
изображения към избраната функция при работа с неподвижни изображения.
Придвижва курсора нагоре или надолу.
Натиснете и задръжте за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести
курсора наляво / надясно, за да се покаже списъка с функции.
Придвижва курсора нагоре / надолу по страницата, когато индекс менюто
не е активно.
продължава
Thumbnail screen (меню с миниатюрни изображения)
Съдържание
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто с миниатюрни изображения*
миниатюрни изображения
Меню
Описание
Показва списъка на песните към избраната функция при работа с музика или показва избраното
изображение при работа с неподвижни изображения. Стартира възпроизвеждането на избраното
изображение при работа с видео изображения.
Придвижва курсора нагоре или надолу.
Натиснете и задръжте за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
Придвижва курсора наляво или надясно. Когато на екрана са показани миниатюрни изображения,
заглавия на албуми, видео или неподвижни изображения, курсорът се придвижва на следващата
страница нагоре или надолу.
* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на част от обложката на албума;
първата сцена от видео изображение или неподвижно изображение.
Указател
Бутони
Now Playing screen (меню „Текущо възпроизвеждане“)
Музика
Описание
Старти ра възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се
появява символът . Ако натиснете бутона
отново, на екрана се появява символът и
възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“
Натиснете бутона
, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Когато сте избрали чрез курсора жанр, заглавие на албум или друга характеристика, натиснете бутона
, за да се покаже на екрана списъкът на изпълнителите, чиито
песни жанрово съвпадат с възпроизвежданата в момента песен или списъкът на песните от
албума, от който е възпроизвежданата в момента песен.
Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте за кратко, за да превъртите възпроизвежданата в момента песен
бързо напред или назад.
Видео
Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на
екрана се появява символът . Ако натиснете бутона
отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Можете да възпроизвеждате видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението.
Натиснете бутона
, за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.*2
Натиснете бутона
, за да превъртите възпроизвежданото в момента видео изображение
забързано напред или назад. Неколкократното натискане на бутона увеличава скоростта на
превъртане съответно х10/ х30/ х100 пъти спрямо нормалната скорост на възпроизвеждане.
Неподвижно
изображение
На екрана се появява символът
и възпроизвеждането на серия от последователни непод
вижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона , възпроизвеждането временно се
прекратява*3 и на екрана се появява символът*3. Можете да възпроизвеждате серия
от последователни неподвижни изображения само от менюто „Now Playing“ на неподвижното
изображение.
Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение.
*1 Ако за период по-дълъг от 30 секунди, след като възпроизвеждането на песента или видео изображението е било временно прекратено, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на
готовност.
*2 Ако функцията „Continuous Playback“ е включена, вие можете да се прехвърлите към началото на следващото или
предходното видео изображение директно от възпроизвежданото в момента видео изображение (-- страница 68)
*3 Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично,
ако за период от време по-дълъг от настроения в Display Time (-- страница 84) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени в пауза и не последва операция за повече от 30 секунди, екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност.
Указател
Бутони
Меню
заглавие на песента
икона на кошчето
икона избрани песни
оценка
име на изпълнител
заглавие на албума
жанр
състояние на възпроизвеждането
Съдържание
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“
(“Текущо възпроизвеждане“)
Възпроизвеждане на записи
Меню
Тази функция ви дава възможност да редактирате или променяте различните настройки
на песните, видео изображенията и неподвижните изображения чрез натискане на бутона
„OPTION / PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него
можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате
функции от менюто -- (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.
Съдържание
Използване на бутона OPTION (опции)
Бутон с 5 функции
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато възпроизвеждате или сте
задали пауза във възпроизвеждането на песен, видео изображение или неподвижно изображение.
На екрана се появява менюто с опции.
изберете функцията, която желаете и след това натиЧрез бутона
снете бутона
, за да потвърдите.
На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната
команда.
Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в
зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR
OFF“. За повече подробности вижте описанията на менютата Показване на менюто
„Музикални опции“ ( страница 45), Показване на менюто „опции видео“ ( страница
71) или Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ ( страница 81).
Полезни съвети
Ако натиснете бутона
страници.
, функциите на менюто се сменят напред и назад на цели
Забележки
Настройката на функции, които са оцветени в сиво не е възможна.
продължава
Указател
Бутон OPTION / PWR OFF
Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр
и други.
Съдържание
Търсене на песни (музикална библиотека)
бутон с 5 функции
Меню
Music Library
(музикална библиотека)
„BACK / HOME“
Указател
Търсене на песни по заглавие на песента
В списъка на песните те се подреждат по азбучен ред, по пореден номер или в някаква друга
последователност.
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
изберете
(Music Library), след което натиснете бутона
Чрез бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
Чрез бутона
изберете „All Songs“, след което натиснете бутона
за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.
,
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете
, за да потвърдите избора си.
бутона
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в
последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
Можете да добавите дадена песен към списъка за възпроизвеждане на плейъра като
натиснете и задържите за кратко бутона (
, докато песента е маркирана в списъка на
песните ( страница 34).
продължава
В списъка на албумите те се подреждат по азбучен ред, по пореден номер или в някаква друга
последователност.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
, за
Чрез бутона
изберете желания от вас албум, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
Можете да възпроизведете всички песни от даден албум в списъка, ако, докато албумът е маркиран в списъка на албумите, натиснете и задържите за кратко бутона
в
стъпка 4.
Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на
списъка с албумите (страница 50).
Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 49)
Указател
Чрез бутона
изберете - (Music Library), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
Чрез бутона
изберете „Album“, след което натиснете бутона
да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
Съдържание
Търсене на песни по албум
В списъка на албумите те се подреждат по азбучен ред, по пореден номер или в някаква друга
последователност.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи
основното (HOME) меню.
, за
Чрез бутона
изберете желания от вас албум, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
Чрез бутона
изберете желания от вас албум, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка,
ако, докато жанрът, изпълнителят или албумът е маркиран в списъка на жанровете,
списъка на изпълнителите или списъка на албумите, натиснете и задържите за кратко
бутона в стъпка 4 до стъпка 5.
Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на
списъка с албумите ( страница 50).
Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)
Указател
Чрез бутона
изберете - (Music Library), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
Чрез бутона
изберете „Album“, след което натиснете бутона
да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
Съдържание
Търсене на песни по жанр
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
, за
изберете желания от вас жанр, след което натиснете
Чрез бутона
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.
Чрез бутона
изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
Чрез бутона
изберете желания от вас албум, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
--Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, ако, докато жанрът, изпълнителят или албумът е маркиран в списъка на жанровете,
списъка на изпълнителите или списъка на албумите, натиснете и задържите за кратко
в стъпка 4 до стъпка6.
бутона
-- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на
списъка с албумите ( страница 50).
-- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 49)
Указател
Чрез бутона
изберете „Genre“, след което натиснете бутона
да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на жанровете.
Меню
Чрез бутона
изберете
(Music Library), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
Съдържание
Търсене на песни по жанр
Тази функция ви дава възможност да оценявате песните, като им давате от една до пет
звезди ( ) и по-късно да търсите песните по броя звезди, с които сте ги оценили. Повече
детайли за това как да оценявате песните вижте страница 40.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
, за
Чрез бутона
изберете песните с каква звездна оценка (оценени с 1 до
5 ) желаете да слушате, след което натиснете бутона , за да потвърдите
избора си.
На екрана се появява списък на песните с избраната оценка.
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
-- „ Rating“ включва както автоматично присвоявана звездна оценка, отбелязвана с
не запълнени звезди, така и ръчно присвоявана звездна оценка, отбелязвана с запълнени
звезди ( ).
--Можете да възпроизведете всички песни с дадена оценка, ако, докато тази оценка е
маркирана в списъка със звездните оценки, натиснете и задържите за кратко бутона
в стъпка 4.
-- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (страница 49)
Указател
Чрез бутона
изберете (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
изберете „ Rating“, след което натиснете бутона
Чрез бутона
да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на звездните оценки.
Съдържание
Търсене на песни по оценка
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Чрез бутона
изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.
Чрез бутона
изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на
издаване.
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в
последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
--Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден
изпълнител в списъка, като докато годината на издаване или изпълнителят са маркирани
в списъка, натиснете и задържите за кратко бутона
в стъпка 4 или стъпка 5.
-- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (
страница 49)
Указател
Чрез бутона
изберете „Release Year“, след което натиснете бутона
за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с годините на издаване.
Меню
Чрез бутона
изберете (Music Library), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
Съдържание
Търсене на песни по година на издаване
Тази функция ви дава възможност да търсите песни от албумите, прехвърлени при
последните три свързвания с програмата „SonicStage“.
Чрез бутона
- изберете „Recent Transfers“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на последните три свързвания за трансфер чрез програмата
„SonicStage“.
Чрез бутона
изберете желаното от вас свързване за трансфер, след
което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания трансфер.
Чрез бутона
изберете желания от вас албум, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
-- Можете да възпроизведете всички песни от даден трансфер или албум в списъка, ако,
докато трансферът или албумът е маркиран в списъка на трансферите или списъка на
в стъпка 4 или стъпка 5.
албумите, натиснете и задържите за кратко бутона
-- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на
списъка с албумите страница 50).
-- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 49)
Указател
изберете
(Music Library), след което натиснете бутоЧрез бутона
на
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню–списък.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Съдържание
Търсене на песни от последно прехвърлени албуми
Тази функция ви дава възможност да търсите песни по началната буква от името на изпълнителя, заглавието на албума или името на песента.
бутон с 5 функции
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Чрез бутона
изберете (Initial Search), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с категориите, по които можете да проведете търсенето.
„Song“ означава търсене по началната буква от името на песента, „Artist“ означава
търсене по началната буква от името на изпълнител, а „Album“ означава търсене по
началната буква от името на албума.
Чрез бутона
изберете категорията, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранно меню, от което можете да изберете началната буква.
Чрез бутона
изберете началната буква, по която желаете да проведете търсенето, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора
си.
Когато търсенето приключи, резултатът се появява на екрана.
Когато изберете „Artist“ или „Album“, можете да ограничите резултатите от търсенето и да изберете дадена песен.
Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, ако,
докато изпълнителят или албумът са маркирани, натиснете и задържите за кратко
бутона
Указател
бутон „BACK / HOME“
Меню
Търсене по начална буква
Съдържание
Търсене на песни по начална буква
Настройки... Задаване сила на звука посредством функцията Запаметена сила на звука
Можете да възпроизвеждате списък с песни (списък за възпроизвеждане), създаден с помощта
на програмата „SonicStage“ или на самия плейър (Bookmark List).
бутон с 5 функции
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете (Playlists), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
За по-подробна информация за видовете списъци за възпроизвеждане вижте -- страница 26.
Чрез бутоните
изберете списък за възпроизвеждане, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.
Чрез бутоните
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в
последователността, в която са песните са подредени в списъка.
Забележка
-- Обложката, която сте изработили за вашия списък за възпроизвеждане, няма да се появи
на плейъра.
Указател
бутон „BACK / HOME“
Меню
Търсене по начална буква
Съдържание
Възпроизвеждане на списъка за възпроизвеждане
Съществуват пет типа списъци за възпроизвеждане, които са описани по-долу:
Типове списъци за възпроизвеждане
Описание
Bookmark List
1–5
Списък за възпроизвеждане, създаден в плейъра (наричан „Bookmark List“).
Плейърът има пет „Bookmark List“ -а. Номерът на „Bookmark List“, който се
възпроизвежда в момента, се появява като подчертана икона на екрана Now Playing (Текущо възпроизвеждане). За повече подробности относно „Bookmark List“
вижте -- страница 34.
Favorite 100*
Автоматично създаден от „SonicStage“ списък за възпроизвеждане, който
включва 100-те песни, които плейърът е възпроизвеждал най-често, подредени
според броя възпроизвеждания в намаляващ ред. Този списък за възпроизвеждане
се обновява всеки път, когато свържете плейъра към SonicStage.
Trash Bin
Списък за възпроизвеждане, в който се добавят песните, които трябва да
бъдат изтрити. Песните, прибавени към списък „Trash Bin“, се изтриват
при следващото свързване на плейъра към „SonicStage“. Относно детайли как да
прибавяте песни към „Trash Bin“ вижте -- страница 42.
Playback
History
Списък за възпроизвеждане, създаден автоматично от „SonicStage“.
Когато плейърът е свързан към „SonicStage“, песните, които са били
възпроизвеждани по-дълго от 15 секунди, се добавят в Playback History,
подредени по година и месец, в който са били възпроизведени
* Ако общият брой на песните, качени на плейъра, е по-малък от 100, то тогава всички песни са включени в този списък.
Указател
Списък за възпроизвеждане, създаден с помощта на програмата SonicStage.
Подробности за това как да създадете своя списък за възпроизвеждане можете
да научите от помощния файл на „SonicStage“.
Можете да определите формата на списъка за възпроизвеждане (страница 49).
Меню
Playlists
Съдържание
Видове списъци за възпроизвеждане
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Търсене на песни по датата на възпроизвеждане
Списък за възпроизвеждане
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
изберете (Playlists), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
Чрез бутоните
изберете „Playback History“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на датите, на които са възпроизвеждани песни, започвайки от
последната дата на възпроизвеждане.
Чрез бутоните
изберете година и месец на възпроизвеждане, а чрез бутоните
изберете дата, след което натиснете бутона
, за да потвърдите
избора си.
На екрана се появява списък с песните, възпроизведени на избраната дата.
Чрез бутоните
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в
последователността, в която песните са подредени в списъка.
Полезни съвети
-- Хронологията на песните, възпроизвеждани по-дълго от 15 секунди, се обновява и този
запис се използва в хронологията само когато вашият плейър е свързан към „SonicStage“.
-- Когато песента е възпроизвеждана за по-кратко от 15 секунди, това възпроизвеждане не
се добавя в хронологията.
-- Можете да възпроизведете всички песни от дадена дата, месец или година в списъка, ако,
докато датата, месецът или годината са маркирани в списъка на датите, месеците или
годините, натиснете и задържите за кратко бутона .
-- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 49).
Указател
бутон „BACK / HOME“
Меню
Тази функция ви дава възможност да търсите други песни, албуми или изпълнители според
информацията, получена от възпроизвежданата в момента песен.
Съдържание
Търсене на песни въз основа на последно възпроизведени
песни
бутон с 5 функции
бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
(Now Playing), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Now Playing“ за възпроизвежданата в момента песен.
Чрез бутона изберете категорията, в която желаете да търсите песента,
след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява следният списък, в зависимост от категорията, която сте избрали.
-- Artist: списък с албумите на възпроизвеждания в момента изпълнител.
-- Album: Списък на песните от възпроизвеждания в момента албум.
-- Genre: Списък на изпълнители от същия жанр като възпроизвеждания в момента изпълнител.
-- Release Year: Списък на изпълнителите от същата година на издаване като на възпроизвежданата в момента песен.
Указател
Списък за възпроизвеждане
случайна последователност (наричани още „Shuffle Play“).
бутон с 5 функции
Възпроизвеждане на вашите 100 любими песни в случайна последователност.
Плейърът избира 100 най-често възпроизвеждани песни и ги възпроизвежда в случайна
последователност.
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете -- (Intelligent Shuffle), след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
Чрез бутоните
изберете „My Favorite Shuffle“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
След като бъдат подредени в случайна последователност, започва възпроизвеждането на 100 -те най-често възпроизвеждане песни.
Полезни съвети
-- Списъкът на 100-те най-често възпроизвеждани песни се обновява всеки път, когато
плейърът се свързва към „SonicStage“.
-- Ако общият брой на песните, качени на плейъра, е по-малък от 100, то тогава всички
песни ще бъдат възпроизведени в случайна последователност.
-- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
-- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от
следните операции:
- Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора й от Music Library.
- Промяна режима на възпроизвеждане.
- Промяна обхвата на възпроизвеждане.
- Възпроизвеждане на видео изображение.
Указател
бутон „BACK / HOME“
Меню
Списък за възпроизвеждане
Съдържание
Възпроизвеждане на песни в случайна последователност
(Intelligent Shuffle)Плейърът предлага три различни режима на възпроизвеждане в
Плейърът избира случайна година и възпроизвежда всички песни от тази година в случайна
последователност.
Чрез бутоните
изберете „Time Mashine Shuffle“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
След като бъде избрана случайна година на издаване, песните от тази година се подреждат
в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.
Полезни съвети
-- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на
възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
-- Когато стартирате „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на
„Selected Range“.
-- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от
следните операции:
- Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора й от Music Library.
- Промяна режима на възпроизвеждане.
- Промяна обхвата на възпроизвеждане.
- Възпроизвеждане на видео изображение.
Забележки
-- Докато плейърът избира годината на издаване, управлението му се блокира.
-- Ако за никоя от песните няма данни за годината на издаване, се стартира
възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност.
-- Ако всички песни на плейъра са издадени през една и съща година или ако част от песните
са издадени през една и съща година, а за останалите няма данни за годината на издаване,
то анимацията, която обикновено се появява, докато плейърът избира годината на
издаване, не се показва и възпроизвеждането започва веднага.
-- Песните, които нямат данни за годината на издаване, не се включват в Time Machine
Shuffle и не се възпроизвеждат.
Указател
Чрез бутоните
изберете -- (Intelligent Shuffle), след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в
случайна последователност.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Съдържание
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle)
Всички песниq записани на плейъраq се възпроизвеждат в случайна последователност.
Чрез бутоните
изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Всички песни се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.
Полезни съвети
-- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на
възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
-- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от
- Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора x от Music Library.
- Промяна режима на възпроизвеждане.
- Промяна обхвата на възпроизвеждане.
- Възпроизвеждане на видео изображение.
Указател
изберете -- (Intelligent Shuffle), след което натиснете
Чрез бутоните
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в
случайна последователност.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Съдържание
Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност
Меню
Екранът “Текущо възпроизвеждане“ (Now Playing) показва информация за песента, която се
възпроизвежда в момента, като например име на изпълнител и заглавие на албум. Ако регистрирате обложката на албума в „SonicStage“ и я прехвърлите на плейъра заедно с песните,
ще можете да я покажете на екрана. Подробна информация как да регистрирате изображения
от обложки на албуми можете да намерите в помощните файлове на „SonicStage“.
Съдържание
Показване на екран “Текущо възпроизвеждане“
бутон с 5 функции
- бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
изберете
(Now Playing), след което натиснете
Чрез бутоните
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява подробна информация за песента, която се възпроизвежда в момента.
Полезни съвети
-- Ако от опциите на екранното меню „Now Playing“ изберете функцията „Detailed
Information“, на екрана ще се появи подробна информация за песента, като например
времетраене, аудио формат и bit rate*.
*Ако песента е с променлив битрейт, пред стойността се изписва „VBR“.
-- От менюто „Now Playing“ можете да извикате на екрана изображението на обложката
на албума. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, за да изберете функцията „Cover Art“
от екранното меню „Now Playing“.
Забележки
-- Когато възпроизвеждате песни, записани в VBR (variable bit rate) формат, индикаторът
на състоянието, показващ приблизително оставащото време, дава нестабилни данни,
което може да има за резултат извеждането на недостоверна информация.
-- Ако не са регистрирани обложки, на екрана на плейъра се показват предварително
инсталираните изображения.
-- Обложките, регистрирани към списъците за възпроизвеждане, не могат да бъдат изведени на екрана на плейъра.
Указател
“Текущо възпроизвеждане“
Настройки
- бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи
основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за музикални настройки.
Чрез бутоните
изберете „New Song Pop Up“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
Чрез бутоните
изберете „On“, след което натиснете бутона
, за
да потвърдите избора си.
Екранът „Now Playing“ ще се включва автоматично винаги когато една песен свършва и
започва друга.
Ако желаете да изключите екрана Now Playing
Изберете „Off“на стъпка 5. В такъв случай екранното меню „Now Playing“ няма да се
появява при преминаването от една песен на друга.
Ако желаете да се върнете на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Указател
бутон с 5 функции
Меню
Ако промените настройката на екрана на различна от „Always On“ (-- страница 84) и за
определено време не последва никаква операция, екранът се самоизключва. Ако обаче промените настройката на „On“, екранът ще се включва автоматично винаги когато една песен
свършва и започва друга.
Съдържание
Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка
смяна на песните (New Song Pop Up)
бутон с 5 функции
бутон „BACK / HOME“
Добавяне на песен към „Bookmark List“
Натиснете и задръжте за кратко бутона
, докато се активира екранното
меню Now Playing.
На екрана се появява съобщението „Added to „Bookmark List“ 1“ (номерът показва кой
„Bookmark List“ е активиран като такъв по подразбиране) и индикаторът за „Bookmark
List“ (
) се появява на екрана.
Полезни съвети
-- Можете да промените настройката кой „Bookmark List“ да е активиран като такъв
по подразбиране ( страница 39).
-- Първоначално „Bookmark List“ по подразбиране е активиран като „Bookmark List 1“.
-- Можете да добавите песен към „Bookmark List“ от списъка на песните. За целта е
необходимо да маркирате песента, която желаете да добавите към „Bookmark List“, в
списъка на песните и да натиснете и задържите за кратко бутона .
Забележки
-- Не можете да добавите една и съща песен към „Bookmark List“ повече от веднъж.
-- Можете да добавяте песните към „Bookmark List“ една по една. Не можете да добавите към „Bookmark List“ всички песни от един албум наведнъж.
-- Не можете да добавите видео или неподвижно изображение към „Bookmark List“.
Указател
бутон OPTION / PWR OFF
Меню
Bookmark List е функция, която има за цел да събира вашите любими песни в списък. Вашият
плейър поддържа пет различни формата на „Bookmark List“, всеки от които може да съдържа
до 100 песни. За повече подробности относно възпроизвеждането на „Bookmark List“ вижте
– страница 25.
Съдържание
Добавяне/ Редактиране на песни от списъка с избрани песни
Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, която желаете да добавите към „Bookmark List“.
Съдържание
Прибавяне на песни към избрания „Bookmark List“
Тази функция ви дава възможност да прибавяте избрана песен към „Bookmark List“ като
избирате от „Bookmark List 1“ до „Bookmark List 5“.
Меню
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
Чрез бутоните
изберете „Bookmark List“, към който желаете да добавите
избраната песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора
си.
На екрана се появява избрания от вас „Bookmark List“ с икона за избор.
Чрез бутоните
изберете „Close“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню Now Playing.
, за да
Полезни съвети
-- Можете да добавите избрана песен към „Bookmark List“ и директно от списъка с
песните. Докато песента, която желаете да добавите към „Bookmark List“, е маркирана
като избрана в списъка с песните, натиснете бутона OPTION / PWR OFF, след което
изберете „Bookmark“ от менюто с опции.
-- Чрез бутоните
имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да добавяте към „Bookmark List“ непрекъсната серия от песни.
-- Можете да извикате на екрана „Bookmark List“ който е създаден на плейъра чрез
„SonicStage“.
Забележки
-- Не можете да добавите една и съща песен към „Bookmark List“ повече от веднъж.
-- Можете да добавяте песните към „Bookmark List“ една по една. Не можете да добавите към „Bookmark List“ всички песни от един албум наведнъж.
-- Не можете да добавите видео или неподвижно изображение към „Bookmark List“.
продължава
Указател
Чрез бутоните
изберете„Bookmark“, след което натиснете бутона
--, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на „Bookmark List“.
Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, която желаете да премахнете от „Bookmark List“.
Чрез бутоните
изберете „Bookmark List“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Иконата за избор, показана отляво на избрания „Bookmark List“, изчезва.
Чрез бутоните
изберете „Close“, след което натиснете бутона , за да
потвърдите избора си.
Ако песента, която сте премахнали, е била последната в избрания „Bookmark List“, то
вие автоматично ще бъдете прехвърлени към списъка на списъците за възпроизвеждане.
Полезни съвети
-- Можете да премахнете избрана песен от „Bookmark List“, като използвате и списъка
на песните на този „Bookmark List“ или директно от екранното меню Now Playing.
Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, след което изберете „Bookmark“ от менюто с
опции.
-- Чрез бутоните
имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да премахвате от „Bookmark List“ непрекъсната серия от песни.
Указател
изберете „Bookmark“, след което натиснете бутона
Чрез бутоните
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появяват списъците „Bookmark List“.
Списъкът, към който принадлежи възпроизвежданата в момента песен, се появява на
екрана, маркиран с икона за избор отляво.
Меню
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
Съдържание
Премахване на песни от избрания „Bookmark List“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете „Clear Bookmark List“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява диалог за потвърждаване.
Чрез бутоните
изберете „Yes“, след което натиснете бутона , за да
потвърдите избора си.
Всички песни от избрания „Bookmark List“ се премахват.
Ако изберете „No“, избраният „Bookmark List“ остава непроменен и отново се появява
списъкът на списъците за възпроизвеждане.
Полезни съвети
-- Можете да премахнете всички песни от избрания „Bookmark List“, като използвате
и списъка на песните на този „Bookmark List“ или директно от екранното меню Now
Playing. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, след което изберете „Clear „Bookmark
List““ от менюто с опции.
Указател
Чрез бутоните
изберете „Bookmark List“, от който желаете да премахнете всички песни, след което натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
Меню
изберете (Playlists), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на списъците за възпроизвеждане.
Съдържание
Премахване на всички песни от избрания „Bookmark List“
Натиснете бутона OPTION / PWR OFF
На екрана се появява менюто с опции.
изберете Edit Song Order, след което натиснете бутоЧрез бутоните
на , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, използвано за промяна последователността на
песните.
Чрез бутоните
изберете песента, която желаете да преместите,
след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Чрез бутоните
изберете позицията, на която желаете да поставите
песента, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Песента, която сте избрали в стъпка 6 , се премества на позицията, избрана в стъпка
7. За да промените позициите и на други песни, е необходимо да повторите стъпки 6 и
7.
Отмяна на операция
Натиснете бутона „BACK / HOME“ в стъпка 6 или 7.
На екрана се появява екранното меню, използвано за промяна последователността на
песните.
Забележка
Когато изтече периодът от време, настроен в „Display Time“ (страница 84), тези
настройки се отменят.
Указател
Чрез бутоните
изберете „Bookmark List“, последователността на
чиито песни желаете да промените, след което натиснете бутона
, за да
потвърдите избора си.
На екрана се появява списъкът на песните за възпроизвеждане.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
(Playlists), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списъкът на списъците за възпроизвеждане.
Съдържание
Промяна последователността на песните от избрания „Bookmark List“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете (Settings), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
изберете „Bookmark List“, който желаете да настроЧрез бутоните
ите като „Bookmark List“ по подразбиране, след което натиснете бутона
,
за да потвърдите избора си.
Избраният „Bookmark List“ е настроен като „Bookmark List“ по подразбиране.
Полезни съвети
Първоначално като „Bookmark List“ по подразбиране е настроен „Bookmark List 1“
Указател
Чрез бутоните
изберете „DEF „Bookmark List““, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на „Bookmark List“.
Меню
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с опциите на Music Settings.
Съдържание
Промяна на избрания по подразбиране „Bookmark List“
Тази функция ви дава възможност да оцените песните с оценка от една до пет звезди ( ) и
след това да търсите песните по техните звездни оценки (-- страница 21).
Има два вида оценки: оценки, направени ръчно и оценки, направени автоматично от
SonicStage.
Съдържание
Оценяване на песни
Меню
бутон с 5 функции
Указател
бутон „OPTION / PWR OFF“
бутон „BACK / HOME“
Оценяване на песни ръчно
Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, на която желаете да
дадете оценка.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“
На екрана се появява менюто с опции.
Чрез бутоните
изберете „ Rating“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за оценка.
Чрез бутоните
изберете оценка ( ), след което натиснете бутона
за да потвърдите избора си.
Чрез бутоните
изберете „Close“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню „Now Playing“.
,
, за да
Полезни съвети
Чрез бутоните
имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да оценявате непрекъсната серия от песни.
Забележки
-- Когато оценявате песни, тези оценки не могат да се използват за търсене на песен по оценка до следващото включване на плейъра към „SonicStage“.
-- Ако прехвърлите на плейъра песен, която до момента не е била оценявана с „ Rating“ чрез
„SonicStage“, то нейната оценка се изписва на екрана на плейъра като „
“ (ръчна оценка).
Стойността на „ -- Rating“ за дадена песен не може да бъде възстановена, след като песента е
била оценена на плейъра.
Настройки
Чрез бутоните
изберете „Auto“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
, за да
Чрез бутоните
изберете „Close“, след което натиснете бутона , за да
потвърдите избора си.
На екрана се показва оценката на песента, получена от „SonicStage“, след което се показва
Полезни съвети
-- Автоматичните оценки се показват на екрана като незапълнени звезди ). Ръчните
оценки се показват на екрана като запълнени звезди ( ).
-- Автоматичните оценки на „SonicStage“ се основават на хронологията на възпроизведените песни и други операции в „SonicStage“.
-- Чрез бутоните
имате възможност да намирате началото на следващата или предишната песен, като по този начин можете да оценявате непрекъсната серия от песни.
Указател
Чрез бутоните
изберете „ Rating“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за оценка.
Меню
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“
На екрана се появява менюто с опции.
Съдържание
Оценяване на песни автоматично, основано на тяхната оценка в „SonicStage“
Извикайте екранното меню „Now Playing“ на песента, на която желаете да
дадете оценка.
Добавянето на песни към „Trash Bin“ ви дава възможност да ги изтриете от плейъра при
следващото му включване към „SonicStage“. Изтриването на песни от плейъра не води до
изтриването им от „SonicStage“.
Тази функция ви дава възможност да прибавите към „Trash Bin“ до 100 песни.
Съдържание
Изтриване на песен от плейъра
Меню
бутон с 5 функции
бутон „BACK / HOME“
Извикайте екранното меню „Now Playing“ (Текущо Възпроизвеждане) на песента, която желаете да прибавите към „Trash Bin“.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“
На екрана се появява менюто с опции.
Чрез бутоните
изберете „Add to Trash Bin“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
Песента се прибавя към „Trash Bin“ и на екрана се появява съобщението „Added to Trash
Bin“.
Песните, прибавени към „Trash Bin“, имат за индикация иконата „Trash Bin“
и не
могат да бъдат добавяни в други списъци за възпроизвеждане освен в списъка на песните
в „Trash Bin“.
Полезни съвети
Можете да премахнете песен от списъка за възпроизвеждане на „Trash Bin“. Натиснете
бутона „OPTION / PWR OFF“, докато песента, която желаете да премахнете, е маркирана в
списъка с песни, след което изберете от менюто с опции „Add to Trash Bin“.
Забележки
-- След като песента е прибавена към „Trash Bin“ и изтрита от плейъра, тя няма да бъде
прехвърлена автоматично на плейъра следващия път, когато той бъде включен към
„SonicStage“. Повече подробности как да прехвърляте ръчно песни на плейъра можете да
научите от помощният файл на „SonicStage“.
-- Ако добавите песен към „Trash Bin“, докато тя се възпроизвежда, възпроизвеждането на
следващата песен започва веднага след добавянето на предишната към „Trash Bin“.
-- Ако добавите песен към „Trash Bin“, докато сте в режим на случайно възпроизвеждане
(Shuffle Play), песните отново се преподреждат в случаен ред.
Указател
бутон „OPTION / PWR OFF“
„Текущо възпроизвеждане“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете песента от “Trash Bin“, която желаете да
възстановите, след което натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
Чрез бутоните
изберете „Rescue“, след което натиснете бутона
,
за да потвърдите избора си.
На екрана се появява съобщение „Rescued from Trash Bin“ и песента се възстановява от
„Trash Bin“.
Полезни съвети
-- Можете да възстановите песен от „Trash Bin“ и от екранното меню „Now Playing“ на
„Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Rescue“ от менюто с
опции.
Забележки
-- Ако възстановите песен от „Trash Bin“, докато сте в режим на случайно възпроизвеждане (Shuffle Play), песните отново се преподреждат в случаен ред.
Указател
Чрез бутоните
изберете „Trash Bin“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.
Меню
Чрез бутоните
изберете
(Playlists), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на списъците за възпроизвеждане.
Съдържание
Възстановяване на песен от „Trash Bin“
Чрез бутоните
изберете „Rescue All from Trash Bin“, след което нати, за да потвърдите избора си.
снете бутона
На екрана се появява диалог за потвърждение.
Чрез бутоните
изберете „Yes“ , след което натиснете бутона
, за да
потвърдите избора си.
На екрана се появява съобщение „All songs rescued“ и на екрана се показва списъкът на
списъците за възпроизвеждане.
Ако изберете „No“, никоя от песните в „Trash Bin“ няма да бъде възстановена и на екрана се показва списъкът на списъците за възпроизвеждане.
Полезни съвети
-- Можете да възстановите всички песни от „Trash Bin“ и от списъка за възпроизвеждане
на „Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато списъкът за възпроизвеждане на „Trash Bin“ е маркиран и изберете „Rescue All from Trash Bin“ от менюто с
опции.
-- Можете да възстановите всички песни от „Trash Bin“ и от екранното меню „Now
Playing“ на „Trash Bin“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Rescue All
from Trash Bin“ от менюто с опции.
Указател
Чрез бутоните
изберете „Trash Bin“, след което натиснете бутона
„OPTION / PWR OFF“ .
На екрана се появява менюто с опции.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
изберете
(Playlists), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на списъците за възпроизвеждане.
Съдържание
Възстановяване на всички песни от „Trash Bin“
Опция
Описание / страница за справка
„Detailed Information“
Извежда на екрана подробна информация за песента.
„Bookmark“
Извежда на екрана менюто за добавяне/премахване на песен към/от
„Bookmark List“ (-- страници 35, 36).
„Clear „Bookmark List““
Премахва всички песни от „Bookmark List“ (-- страница 37).
„Add to Trash Bin“
Добавя песни към „Trash Bin“ (-- страница 42).
„Rescue“
Възстановява песни от „Trash Bin“ (-- страница 43).
„Rescue All from Trash Bin“
Възстановява всички песни от „Trash Bin“(-- страница 44).
Опции, които се съдържат само в меню–списък
Опция
Описание / страница за справка
„Now Playing“
Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Play“
Възпроизвежда всички песни от списъка с песни
„Album Display Format“
Избира формата на албумния списък (-- страница 50).
„Edit Song Order“
Променя подредбата на песните в „Bookmark List“ (-- страница 38).
Указател
Опции, които се съдържат едновременно в менютата „Now Playing“ и меню–списък
Меню
Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални
опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно меню–списък (включително екранно меню с миниатюрни изображения), такова като списък на песните или менюто
„Now Playing“. От менюто „Music Option“ имате достъп до различни музикални настройки.
Опциите в менюто са различни в зависимост от кой екран сте извикали менюто.
Съдържание
Показване на менюто „Музикални опции“
Опция
Описание / страница за справка
„Play Mode“
Настройва режима на възпроизвеждане (-- страница 47).
„Playback Range“
Настройва обхвата на възпроизвеждане (-- страница 49).
Оценява песните (-- страница 40).
„Equalizer“
Персонализира качеството на звука (-- страница 52).
„VPT (Surraound)“
Персонализира настройките на VPT (-- страница 55).
„Clock Display“
Извежда на екрана обложката на албума (-- страница 50).
Извежда на екрана текущото време (-- страница 87).
Указател
„Cover Art“
Меню
Rating“
Съдържание
Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“
Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на
случайно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.
Настройки
Указател
бутон „BACK / HOME“
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Промяна на режима на възпроизвеждане (Play Mode)
Режим на възпроизвеждане / икона
„Shuffle“ (в случайна
последователност) /
SHUF
„Shuffle -- Repeat“
(в случайна
последователност
-- повторение)
Repeat 1 Song
(повторение на една
песен)
Пълен обхват
След възпроизвеждането на текущата песен започва
възпроизвеждане на песните от „Music Library“ по реда на тяхното
подреждане в списъка.
Избран обхват
След възпроизвеждането на текущата песен започва
възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното
меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и
т.н.) по реда на тяхното подреждане в списъка.
Пълен обхват
След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана
от списъка на песните, започва цикличното възпроизвеждане на
песните от „Music Library“.
Избран обхват
След възпроизвеждането на текущата песен започва цикличното
възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното
меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и
т.н.) по реда на тяхното подреждане в списъка.
Пълен обхват
След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана
от списъка на песните, започва възпроизвеждане на песните от
„Music Library“ в случайна последователност.
Избран обхват
След възпроизвеждането на текущата песен започва
възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното
меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и
т.н.) в случайна последователност.
Пълен обхват
След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана
от списъка на песните, започва цикличното възпроизвеждане на
песните от „Music Library“ в случайна последователност.
Избран обхват
След възпроизвеждането на текущата песен започва цикличното
възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното
меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и
т.н.) в случайна последователност.
Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се
възпроизвежда непрекъснато.
Забележки
-- Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
-- Когато изберете режим „Time Mashine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на „Selected Range“.
Указател
„Repeat“
(повторение)
Описание
Меню
„Normal“ (нормален) /
без икона
Обхват на възпроизвеждане
Съдържание
Списък на режимите на възпроизвеждане
Възпроизвежданото от плейъра съдържание зависи от настройките на обхвата на
възпроизвеждане (-- страница 49).
Тази функция ви дава възможност да настроите обхвата на възпроизвеждане на песните
Съдържание
Настройване на обхвата на възпроизвеждане
бутон с 5 функции
Меню
Настройки
бутон „BACK / HOME“
Указател
Забележка
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Music Setting“.
Чрез бутоните
изберете „Playback Range“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за настройване обхвата на възпроизвеждане.
Чрез бутоните
изберете желания обхват на възпроизвеждане, след
което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Плейърът поддържа два обхвата на възпроизвеждане.
-- „All Range“ (пълен обхват): Възпроизвежда песните от „Music Library“. Когато желаете
да възпроизведете албуми от „Music Library“ по реда на подреждане на песните в списъка,
изберете този обхват.
и започва
-- „Selected Range“ (избран обхват): На екрана се появява символът
възпроизвеждането на песни само от списъка за възпроизвеждане, от който сте
стартирали възпроизвеждането (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.).
(настройка по подразбиране)
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Полезни съвети
--Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете
„Playback Range“ от менюто „Option“.
-- Обхватът на възпроизвеждане варира в зависимост от това от кое екранно меню сте
започнали възпроизвеждането. За повече подробности вижте „Списък на режимите на
възпроизвеждане“ (страница 48).
Забележка
-- Ако стартирате възпроизвеждането на песен от списъка на списъците за възпроизвеждане
( страница 26), то тази настройка е невалидна (с изключение на списъка „Playback History“).
Вашият плейър поддържа три формата за извеждане на информация за албума на екрана: „Title
Only“ (само заглавие), „Title&Cover Art“ (заглавие -- обложка) и „Cover Art Only“ (само обложка).
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Настройване формата на информацията за албума
Настройки
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Music Settings“.
Чрез бутоните
изберете „Album Display Format“, след което
натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
Чрез бутоните
изберете желания формат на информация за албума,
след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Плейърът поддържа три формата на информация за албума.
„Title Only“ (само заглавие)
„Title&Cover Art“ (заглавие -- обложка)
(настройка по подразбиране)
„Cover Art Only“ (само обложка).
Указател
бутон „BACK / HOME“
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Меню
Указател
Полезни съвети
--Можете да извикате на екрана обложка (регистрирана в „SonicStage“). Повече информация
относно това как да регистрирате изображения от обложки на албуми можете да получите
от помощния файл на „SonicStage“. Въпреки това вие нямате възможност да извикате на
екрана обложка или изображение, което сте регистрирали за списък за възпроизвеждане.
-- Можете да изберете формата на информация за албума и от екранното меню на списъка
на албумите. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранното меню на списъка на
албумите и изберете „Album Display Format“ от менюто с опции.
Съдържание
Възстановяване на екрана на предходното меню
Настройване на качеството на звука (Equalizer)
Тази функция ви дава възможност да настройвате качеството на звука в зависимост от
музикалния жанр или друг критерий.
Настройки
бутон „BACK /
HOME“
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Настройване на музика
Указател
Промяна на качеството на звука
Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плейър.
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Music Setting“.
Чрез бутоните
изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
Чрез бутоните
изберете желаната от вас настройка на
еквалайзера, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Избраната от вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции
на „Music Settings“.
За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте – страница 53
Възстановяване на нормалното качеството на звука
Изберете „None“ в стъпка 5 след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Съдържание
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Полезни съвети
-- Можете да настроите качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.
Меню
Забележки
-- Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“, имате
чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да се
наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно настройване.
-- Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
изображения.
Указател
Списък на настройките на еквалайзера
Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на думата
Настройка / икона
Описание
Настройките на качеството на звука не са активирани.
(настройка по подразбиране)
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на
по-мощен звук.
Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на
по-реалистичен звук.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци
да се чуват по-лесно.
Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да
настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж -- страница 54 за
повече подробности.
Персонализиране на настройките за качеството на звука (Custom)
От екранното меню на плейъра можете да пренастроите стойностите „Clear Bass“ (бас) и
5 диапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или „Custom 2“.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
Чрез бутоните
изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
Чрез бутоните
изберете от екранното меню бутона „Edit“,
показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито
стойности желаете да промените, след което натиснете бутона
, за да
потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
Чрез бутоните
изберете „Clear Bass“ или честотния диапазон, чиито
настройки желаете да промените, след което чрез бутоните
изберете
желаното от вас ниво.
Регулаторът на нивото на звука „Clear Bass“ може да бъде поставен на всяко едно от 4те възможни нива, а 5-те честотните диапазона имат по 7 възможни позиции.
Чрез бутона
потвърдете избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Забележка
Настройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите
видео изображения.
Указател
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
Меню
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Съдържание
Настройване на музика
Чрез избор на един от режимите на възпроизвеждане „Studio“, „Live“, „Club“ или „Arena“, вие
имате възможността да постигнете вибриращ звук.
бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
Чрез бутоните
изберете „VPT (Surround)“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто за настройване на „VPT“.
Чрез бутоните
изберете желаната настройка на „VPT“ (-- страница
55), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Възстановяване на нормалното качеството на звука
Изберете „Off“ в стъпка 5, след което натиснете бутона -, за да потвърдите избора
си
Указател
Настройки
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Постигане на вибриращ звук (VPT)
Настройка / икона
Описание
VPT настройките не са активирани (настройка по подразбиране)
Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио.
Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение.
Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение.
Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион.
Указател
Списък на VPT настройките
Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на думата.
Променяйки режимите на възпроизвеждане от „Studio“, „Live“, „Club“ до „Arena“, вие имате
възможността да постигнете все по-вибриращ звук.
Меню
Забележка
-- Настройките „VPT (Surround)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
изображения.
Съдържание
Полезни съвети
-- Можете да настроите VPT и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона
„OPTION / PWR OFF“ и изберете „VPT (Surround)“ от менюто с опции.
Функцията „Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки
на левия и десния канал на звука.
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)
Настройки
бутон „BACK / HOME“
Указател
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
Чрез бутоните
изберете „Clear Stereo“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
Чрез бутоните
изберете от желаните настройки, след което
натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
-- On (w/ ext. cord) / включен (с удължаващ кабел): Активира функцията „Clear Stereo“,
когато използвате слушалките с удължаващия кабел.
-- On (w/o ext. cord) / включен (без удължаващ кабел): Активира функцията „Clear Stereo“,
когато използвате слушалките без удължаващия кабел.
-- Off / изключен: Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук.
(настройка по подразбиране)
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Забележки
-- Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
изображения.
-- Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при
използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да
е непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете
настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.
Меню
Чрез активирането на функцията DSEE* имате възможност да слушате богат и естествен
звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния източник.
Съдържание
Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE
(Sound Enhance))
бутон с 5 функции
бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
изберете
Чрез бутоните
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
Чрез бутоните
натиснете бутона
изберете „DSEE (Sound Enhance)“, след което
, за да потвърдите избора си.
Чрез бутоните
изберете от желаните настройки, след което
натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
-- On / включен: Функцията „DSEE“ е активирана и при възпроизвеждането получаваме
звук с естествено увеличен честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
-- Off / изключен: Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройка по подразбиране)
* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово
разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри
качеството на звука на компресираните звукови файлове чрез възстановяване на
високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.
Указател
Настройки
Меню
Забележки
-- Настройката „DSEE (Sound Enhance)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
изображения.
-- Функцията „DSEE (Sound Enhance)“ няма да има ефект при възпроизвеждането на не
компресирани песни.
-- В зависимост от формата на компресия функцията „DSEE (Sound Enhance)“ може да няма
ефект при някои от възпроизвежданите песни.
Съдържание
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Указател
Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните. Чрез
активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате песните от даден
албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука между песните
така, че разликата между нивата им на запис да е минимална.
бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се
появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете
бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на „Music Settings“.
Чрез бутоните
изберете „Dynamic Normalizer“, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
Чрез бутоните
изберете от желаните настройки, след което
натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
-- On / включен: Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
-- Off / изключен: Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално ниво на звука.
(настройка по подразбиране)
Възстановяване на екрана на предходното меню
Натиснете бутона „BACK / HOME“.
Забележки
Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
изображения.
Указател
Настройки
Меню
бутон с 5 функции
Съдържание
Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)
Меню
Вие имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, прехвърлени с
помощта на програмата „Image Converter “ или „Windows Explorer“. Вашият плейър поддържа
два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one
file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плейъра
(Continuous Playback).
Съдържание
Възпроизвеждане на видео
бутон с 5 функции
бутон „BACK / HOME“
Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана
се появи основното (HOME) меню.
Чрез бутоните
изберете
(Video Library), след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
Появява се списъка на видео файловете.
Чрез бутоните
изберете видео файла, който желаете да
възпроизведете, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора
си.
Възпроизвеждането започва.
Полезни съвети
--Можете да промените формата на списъка за възпроизвеждане на видео файлове в стъпка 2. За подробна
информация вижте „Промяна формата на списъка за възпроизвеждане на видео“ ( страница 69).
-- Видео файловете, които никога не са били възпроизвеждани, са указани чрез иконата NEW в списъка на видео
файловете.
-- Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове (страница 68), трябва да изберете
настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“.
-- За да изтриете видео файл, е необходимо да използвате програмата „Image Converter “ (вижте „Image Converter
Help“) или „Windows Explorer“.
Забележки
-- Когато „Display“ е настроен на „On“ (страница 65), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва
подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане
и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“
-- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.
Указател
Видео библиотека
Настройки... Форматиране на паметта
Натиснете бутона
Съдържание
За да се върнете към предходното меню
/HOME.
За да отмените форматирането
В стъпка
изберете “Cancel” и натиснете бутона
, за да потвърдите операцията.
Меню
Забележка
Не форматирайте вградената флаш памет на плейъра на компютър.
Указател
Download PDF

advertising