Sony | NWZ-S754 | Sony NWZ-S754 S754 Walkman® с 8 GB видео MP3 плейър Инструкции за експлоатация

Упътване за бързо
включване
Как да инсталирате свързания софтуер
Как да използвате плейъра
NWZ-S754/S755
©2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Информация за ръководствата
Освен ръководството Упътване за бързо включване, към този модел има
приложено Ръководство на потребителя (HTML документ), което можете
да прегледате от WALKMAN Guide (Упътване за WALKMAN).
За подробности вижте раздела "Как да инсталирате свързания софтуер
(включен в Ръководство на потребителя))".
Приложени аксесоари
Моля, проверете аксесоарите в пакета.
 Слушалки (1)
 Наушници (Размер S, L) (1)
 USB кабел (1)
 Приставка (1)
Използвайте я, когато свързвате плейъра към поставка (не е приложена) и т.н.




Входен аудио кабел (1)
Адаптер за включване за употреба по време на полет със самолет (единичен/двоен) (1)
Упътване за бързо включване (това ръководство)
Софтуер
Софтуерът е запазен във вградената флаш памет на плейъра и включва
следните елементи:
 Content Transfer (Трансфер на съдържание)
 WALKMAN Guide
 Ръководство на потребителя
За подробности относно инсталирането вижте раздела "Как да инсталирате
свързания софтуер (включен в Ръководство на потребителя)".
Информация за операционна система
Windows и за Windows Media Player
Уверете се, че операционната система на компютъра е Windows ХР (Service
Pack 3 или по-нова версия), Windows Vista*1 (Service Pack 1 или по-нова
версия) или Windows 7*1, а инсталираната на вашия компютър версия
на Windows Media Player е 11 (Windows ХР/Windows Vista) или 12
(Windows 7). За подробности относно употребата или поддръжката
на Windows Media Player, вижте информацията за Windows Media Player
от следния уебсайт:
http://support.microsoft.com/
*1 Не се поддържа [Compatibility mode] за Windows ХР.
2 BG
Три начина за прехвърляне на музика
От CD и др. посредством Windows Media Player
От iTunes*1 и др. посредством Content Transfer
*1 Content Transfer (Трансфер на съдържание) поддържа прехвърляне
на данни от iTunes 9.0 върху плейъра.
Посредством операцията изтегляне и пускане (drag-and-drop),
като използвате Windows Explorer
За подробности относно прехвърлянето на музика, видеоклипове, снимки
или цифрови файлове вижте Ръководство на потребителя.
Можете да прочетете Ръководство на потребителя от WALKMAN Guide.
Информация за софтуера Media Go
Ако използвате софтуера Media Go с вашата PSP® (Playstation® Portable)
или мобилен телефон Sony Ericsson, можете да прехвърляте данни от
Media Go върху плейъра, ако сте обновили софтуера Media Go с последната
версия (версия 1.5 или по-нова).
3 BG
Как да инсталирате свързания софтуер
(включен в Ръководство на потребителя)
1 Свържете плейъра към вашия компютър.
2
USB кабел (приложен)
На компютъра изберете следните опции
в посочената последователност.
Изберете [start] - [My Computer] или [Computer] [WALKMAN] - [Storage Media].
3
Щракнете два пъти върху [Setup.exe].
Извежда се прозорецът за инсталиране.
 Когато изпълните [Setup.exe], файлът [Setup.exe] и папката [Install],
запазени в папка [Storage Media] на плейъра се копират на вашия
компютър като резервно копие, а WALKMAN Guide
и Content Transfer се инсталират на вашия компютър.
4
5
Следвайте инструкциите на екрана.
След като изпълните [Setup.exe], на десктопа на вашия компютър
се извежда иконката за бърз достъп на WALKMAN Guide
Упътване за WALKMAN.
 Когато инсталирането на свързания софтуер бъде завършено,
Content Transfer Трансфер на съдържание стартира
автоматично, докато плейърът е свързан към вашия компютър.
Щракнете два пъти върху (WALKMAN Guide)
на десктопа, за да го стартирате.
За подробности относно прехвърлянето на музика и др. вижте
Ръководство на потребителя, включено в WALKMAN Guide.
4 BG
Съвет
 Можете да стартирате WALKMAN Guide и Content Transfer от менюто
[start] (извежда се, когато щракнете върху [start]).
 Ако изтриете файла [Setup.exe] и папката [Install] от плейъра, като форматирате
вградената флаш памет на плейъра, копирайте тези данни върху плейъра от папката
[Backup] на компютъра. След това свържете плейъра към компютъра и следвайте
описаната по-горе процедура, като започнете от стъпка 1, за да извършите
инсталирането.
Според настройката по подразбиране за инсталиране, резервните данни
се съхраняват в следното устройство [C] на вашия компютър.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S750\Backup
Какво можете да правите с WALKMAN Guide ?
WALKMAN Guide включва следните елементи:
 Ръководство на потребителя
Следното съдържание може да бъде прегледано във вашия интернет браузър.
 Подробности за това как да използвате плейъра
 Как да използвате софтуера, за да прехвърляте съдържание върху плейъра
 Отстраняване на проблеми
 Линк за регистрация на потребителите
 Линк за техническа поддръжка
 Други полезни линкове
Включва информация за линка и т.н. на интернет сайта за сваляне на данни.
Свързаните елементи се различават в зависимост от страната/региона,
в който сте закупили продукта.
Съвет
 След като извършите [Setup.exe], можете да използвате свободното пространство
в папката [Storage Media] по-ефективно, като форматирате вградената флаш памет
на плейъра. За да форматирате вградената флаш памет на плейъра, вижте раздела
"За да нулирате (форматирате) плейъра" от другата страна на брошурата.
5 BG
Как да използвате плейъра
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
Бутон с 5 функции
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда, докато плейърът е свързан към
работещ компютър.
Зареждане
Зареждане...
Около
3 часа
Напълно заредена батерия
Включване и изключване на плейъра
За да включите плейъра
Натиснете произволен бутон.
За да изключите плейъра
Натиснете и задръжте бутона
OPTION/PWR OFF.
6 BG
Как да използвате менюто Home
Менюто Home се извежда, когато натиснете и задържите бутона BACK/HOME.
Oт менюто Home можете да възпроизвеждате звук, да търсите песни,
да променяте настройки и др.
От менюто Home можете да изберете желания елемент
на екрана, като използвате бутона с 5 функции.
НАЧАЛО
Потвърждение.
ОБРАТНО
Връща се към предходния екран.
7 BG
Меню Home
FM радио
SensMe Channels
TM
Снимки
Премахване на шума
Видеоклипове
Музика
Настройки
Към екрана за
възпроизвеждане
на песен
Цифрови файлове
8 BG
Части и бутони
9 BG
 Бутон BACK/HOME
 Бутон с 5 функции*1
Бутон
(възпроизвеждане/пауза/потвърждение)
Бутони /
Бутони /
 Жак за слушалки
 Жак WM-PORT
Свържете USB кабела (приложен) или периферните устройства (не са приложени).
 Дисплей
 Бутон за силата на звука VOL +*1/ Бутон OPTION/PWR OFF
Натиснете този бутон, за да изведете менюто с опциите.
Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF, екранът изгасва
и плейърът преминава в режим готовност.
 Ключ HOLD
 Отвор за каишка
 Бутон RESET
Използвайте малка игла и др.
*1 Тези бутони имат точки, чувствителни на допир. Използвайте ги,
за да си помогнете при извършване на операции с бутоните.
10 BG
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не работи според очакваното, опитайте да решите проблема,
като извършите следните стъпки.
1
Открийте симптомите на проблема в раздела
"Отстраняване на проблеми" в Ръководство
на потребителя и извършете някое от описаните
действия за корекция.
2
Свържете плейъра към вашия компютър,
за да заредите батерията.
3
Натиснете бутона RESET
с малка игла и др.
За подробности относно свързването към компютър вижте таблиците отдясно.
Възможно е някои проблеми да изчезнат, след като заредите батерията.
Бутон RESET
Ако натиснете бутона RESET, докато работите
с плейъра, е възможно запазените данни
и настройки на плейъра да бъдат загубени.
4
5
6
Проверете информацията
относно проблема в помощния файл
(Help) на всеки софтуер.
Вижте информация относно проблема в някой
от интернет сайтовете за техническа поддръжка.
Относно интернет сайтовете за техническа поддръжка вижте раздела
"За най-новата информация".
Ако не успеете да отстраните проблема
посредством описаните по-горе начини,
консултирайте сe с упълномощен сервиз на Sony.
11 BG
Симптом
Плейърът не може да
зареди батерията.
Причина/Отстраняване
 USB кабелът не е свързан правилно към USB






Когато свържете

плейъра към компютъра
посредством USB кабел
(приложен), на екрана
на компютъра не се
извеждат съобщенията

[Connected USB.
The player cannot be
operated.] (Свързано
USB устройство.
Не можете да работите
с плейъра.) или

[Connected USB (MTP).
The player cannot be operated.]
(Свързано USB устройство
(МТР). Не можете да
работите с плейъра.)
(Компютърът не
разпознава плейъра).
12 BG
конектора на вашия компютър.
 Разкачете USB кабела, след това отново го свържете.
 Използвайте приложения USB кабел.
Батерията е заредена при температура на околната
среда извън границите от 5 °С до 35 °С.
 Не можете да заредите батерията, когато е изведена
иконката
. Заредете батерията при температура
на околната среда в границите от 5 °С до 35 °С.
Компютърът не е включен.
 Включете компютъра.
Компютърът е преминал в режим сън или хибернация.
 Извадете компютъра от състоянието на сън
или хибернация.
Използван е USB хъб.
 Ако свържете плейъра посредством USB хъб е възможно
той да не работи. Свържете плейъра към вашия
компютър посредством USB кабел (приложен).
Инсталираната на компютъра операционна
система не се поддържа от плейъра.
 За да заредите плейъра, свържете го към
компютър с операционна система, която се
поддържа от плейъра.
Не сте използвали плейъра за период повече
от една година.
 В зависимост от условията, при които сте
използвали плейъра е възможно батерията
да се е развалила. Консултирайте се с
упълномощен сервиз на Sony.
USB кабелът не е свързан правилно към USB
конектора на вашия компютър.
 Разкачете USB кабела, след това отново го свържете.
 Използвайте приложения USB кабел.
Използван е USB хъб.
 Ако свържете плейъра посредством USB хъб
е възможно той да не работи. Свържете плейъра
директно към вашия компютър посредством
USB кабел (приложен).
Възможно е USB конекторът на вашия компютър
да има проблем.
 Свържете плейъра към друг USB конектор
на компютъра.
Симптом
Причина/Отстраняване
Когато свържете плейъра  Когато използвате плейъра за първи път или когато
към компютъра посредством батерията е изтощена, на плейъра са необходими
около 30 секунди, за да изведе съобщение, след като
USB кабел (приложен),
бъде свързан към компютър. Това не е неизправност.
на екрана на компютъра
Извършва се проверка на достоверността на софтуера

не се извеждат съобщенията и е възможно това да отнеме време. Изчакайте малко.
[Connected USB. The
 Инсталацията на софтуера не е успешна.
player cannot be operated.]
 Преинсталирайте софтуера, като използвате
инсталационната програма. Качените данни
(Свързано USB устройство.
няма да бъдат засегнати.
Не можете да работите
Компютърът
е стартирал друг софтуер, различен
с плейъра.) или [Connected 
от
този, който се използва за прехвърляне на данни.
USB (MTP). The player
 Разкачете USB кабела, изчакайте няколко минути,
cannot be operated.]
след това отново го свържете. Ако проблемът
(Свързано USB устройство
продължи да се проявява, разкачете USB кабела,
рестартирайте компютъра, след това свържете
(МТР). Не можете да
отново USB кабела.
работите с плейъра.)
 В зависимост от софтуера, с който работи вашият
(Компютърът не
компютър, е възможно на плейъра да не се изведе
разпознава плейъра).
съобщение [Connected USB. The player cannot
be operated.] (Свързано USB устройство. Не можете
да работите с плейъра.) или [Connected USB (MTP).
The player cannot be operated.] (Свързано USB
устройство (МТР). Не можете да работите с плейъра.)
 Активирайте Windows Media Player
или Windows Explorer.
Плейърът е нестабилен,  Използван е USB хъб или USB удължител.
докато е свързан към
 Възможно е връзката на плейъра посредством
компютъра.
USB хъб или удължител да не сработи.
Свържете плейъра директно към вашия компютър
посредством USB кабел (приложен).
Когато щракнете два

пъти върху [Setup.exe],
за да инсталирате
свързания софтуер,
[Setup.exe] не се изпълнява,
а се отваря прозорецът
Properties (Свойства).
Инсталирайте свързания софтуер, след като
инсталирате Windows Media Player 11 или 12.
За подробности относно Windows Media Player
вижте следния уеб сайт:
http://support.microsoft.com/
13 BG
За да нулирате (форматирате) плейъра
Можете да форматирате вградената флаш памет на плейъра. Ако паметта
бъде форматирана, всички файлове, включително Ръководство
на потребителя ще бъдат изтрити и всички настройки ще се върнат
към стойностите им по подразбиране. Преди форматиране проверете
запазените в паметта файлове и след това прехвърлете всички
необходими файлове на твърдия диск на вашия компютър или на
друго устройство.
1
Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME,
докато се изведе менюто Home.
2
Изберете
[Settings] - [Common Settings] [Reset/Format] - [Format] - [Yes] - [Yes] в посочената
последователност.
Натиснете бутона /// , за да изберете елемента, след това
натиснете бутона  , за да потвърдите.
Когато нулирането завърши се извежда съобщение
[Memory formatted.] (Паметта е форматирана.)
Забележка
 Не форматирайте вградената флаш памет, като използвате Windows
Explorer. Ако форматирате вградената флаш памет, направете го на плейъра.
14 BG
Предпазни мерки
Слушалки
 Избягвайте да възпроизвеждате устройството с висока сила на звука, тъй като
продължителното възпроизвеждане може да увреди слуха ви.
 При висока сила на звука на открито е възможно звукът да не се чува
добре. Избягвайте да използвате устройството в ситуации, при които
слушането се раздвоява от други дейности, като например докато
шофирате или карате колело.
 Тъй като приложените слушалки имат дизайн, който пропуска въздуха,
звукът от слушалките се чува и извън тях. Запомнете, че не трябва да пречите
на хората, които се намират близо до вас.
Дисплей
 Повърхността на дисплея на плейъра е направена от стъкло.
Работете внимателно с плейъра.
 Повърхността на дисплея има защитен филм, който предпазва в случай,
че стъклото се строши. Не премахвайте този филм.
Забележка за лиценза и търговската марка
Обърнете се към Ръководство на потребителя.
За най-новата информация
Ако имате някакви въпроси или проблеми относно този продукт или се
нуждаете от информация относно съвместимите с този продукт устройства,
посетете следния интернет сайт.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/DNA
15 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising