Sony | NWZ-S544 | Sony NWZ-S544 Инструкции за експлоатация

Ръководство за експлоатация
Как да инсталирате приложения
софтуер
Как да използвате плейъра
Приложени аксесоари
Приложени аксесоари
s Слушалки (1 брой)
s USB кабел (1 брой)
s Приложение (1)
Използвайте когато свързвате
плейъра към допълнителна стойка.
s Стойка (1)
s Ръководство „Quick Start Guide“ (1
брой)
s Софтуер (1)
Софтуерът се съхранява във
вградената флаш памет на плейъра
и включва следните опции. За подробности относно инсталирането, обърнете се към ръководство
„Quick Start Guide“
– Content Transfer
– WALKMAN ръководство
ръководство за експлоатация (в
PDF формат)
За подробности относно това
как да инсталирате, обърнете се
към „Как да инсталирате приложения софтуер”.
II
Преди да свържете плейъра към
компютър
Уверете се, че сте инсталирали
операционна система Windows XP
(Сервизен пакет 2 или по-скорошен)
или Windows Vista (Сервизен пакет 1)
и че инсталираната версия на вашия
компютър е Windows Media Player 11.
За подробности относно употребата или поддръжката на Windows
Media Player, обърнете се към следната уебстраница:
http://www.support.microsoft.com/
Три начина за прехвърляне на музика
Упътване за бързо инсталиране
A От CD посредством Windows Media Player 11
B От iTunes*1 посредством Content Transfer
*1 Content Transfer поддържа трансфер на данни от iTunes 8.1 в плейъра.
C Посредством придърпване и спускане като използвате Windows Explorer
За подробности относно прехвърлянето на музика, видео файлове и снимки,
обърнете се към Упътването за употреба. Упътването за употреба може да се
прегледа от WALKMAN упътването.
III
Как да инсталирате приложения софтуер (включено в упътването за
експлоатация)
1 Свържете плейъра към компютър.
Приложен USB кабел
2 Изберете следната поредност посредством компютъра.
Изберете [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage
Media].
3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].
Появява се упътване за инсталиране.
•Когато извършите [Setup.exe], [Setup.exe] файл и папка [Install] съхранена в
папка [Storage Media] на плейъра се копират във вашия компютър и програми
WALKMAN Guide и Content Transfer се инсталират в компютъра Ви.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
След като сте извършили [Setup.exe], на десктопа на компютъра ви се появява
иконка за WALKMAN Guide.
•Когато плейърът е свързан към компютъра ви и инсталацията на приложения софтуер е завършена, Content Transfer стартира автоматично.
5 Щракнете два пъти върху [WALKMAN Guide] на десктопа, за да
стартирате WALKMAN Guide.
За подробности относно прехвърлянето на музика и т.н, обърнете се към
упътването за експлоатация приложени към WALKMAN Guide.
z Съвет
•Можете да стартирате WALKMAN Guide и Content Transfer от меню [start] (извежда се
като щракнете върху [start]).
•Ако изтриете [Setup.exe] файл и папка [Install] от плейъра като форматирате вградената памет на плейъра, копирайте данните от папка [Backup] в компютъра обратно на
плейъра си. След това свържете плейъра към компютър и следвайте горната процедура
отново от стъпка 1.
Данните за поддръжка се съхраняват в следната локация на [C] драйва на компютъра ви
по подразбиране:
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S540\Backup
IV
Какво можете да направите с WALKMAN Guide
Упътване за бързо инсталиране
WALKMAN Guide включва следните:
s Ръководство за експлоатация
Следното съдържание може да се прегледа в PDF формат
– Подробности относно употребата на плейъра;
– Как да използвате софтуера, за да прехвърляте данни на плейъра;
– Отстраняване на проблеми;
s Линк за клиентска регистрация.
s Линк за поддръжка на клиента.
s Други полезни линкове.
Включва информация за линковете на страницата за сваляне на информация.
Включените опции се различават в зависимост от страната/региона на покупка.
z Съвет
След като сте извършили [Setup.exe] можете да използвате свободното място
в папка [Storage Media] по-ефективно като форматирате вградената памет на
плейъра. За да форматирате вградената памет на плейъра вижте „Нулиране (форматиране) на плейъра” от обратната страна.
V
Как да използвате плейъра
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
5-знаков бутон
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.
Зареждане
Около 2.5 часа
Зареждане...
Напълно зареден
Включване и изключване на плейъра
За да включите
За да изключите
VI
Натиснете който и да е бутон.
Натиснете и задръжте бутон
OPTION/PWR OFF.
Как да използвате меню Home
Упътване за бързо инсталиране
Можете да изведете меню Home като натиснете бутон BACK/HOME на плейъра.
Меню Home е началната точка на всяка опция като търсене на песни, промяна
на настройки и т.н.
От меню Home можете да изберете желаната опция на екрана като натиснете
5-знаковия бутон.
Потвърждение
Връщане към предишен екран
Home меню
FM радио
Разбъркан възпроизвеждане
Запис на глас
Снимки
Видео записи
Музика
Възпроизвеждане на момента
Настройки
Плейлисти
Информационно поле
VII
Части и бутони
Преден панел
1 Вградени високоговорители
2 Бутон BACK/HOME
3 5-знаков бутон*1
u Бутон (възпроизвеждане/пауза/потвърждение)
Бутони v/V
Бутони b/B
4 Дисплей
5 Бутон VOL +/-*1
6 Ключ за извеждане
7 Ключ HOLD
VIII
Заден панел
Упътване за бързо инсталиране
8 Бутон OPTION/PWR OFF
Натиснете, за да изведете менюто с опции.
Ако натиснете и задържите бутон OPTION/PWR OFF, екранът се изключва и
плейърът преминава в режим на готовност.
9 Бутон RESET
Натиснете с помощта на остър предмет.
0 Вход за прикачане на ремък
qa Микрофон
qs Вход за стойка
Използва се за прикачане на приложената стойка.
qd Куплунг WM-PORT
Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства.
qf Куплунг слушалки
*1 Има релефни точки. Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при
работа с бутоните.
IX
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да
отстраните проблема.
1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в
„Отстраняване на проблеми” в упътването за експлоатация
(PDF файл) и пробвайте изредените начини за отстраняване на
проблема.
За подробности относно свързването към компютър, вижте таблиците
отдясно.
2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и др.
Бутон RESET
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът
е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити
при нулирането.
4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл
5
на всяка от използваните програми.
Потърсете информация относно проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка.
Относно страниците за поддръжка вижте „Най-скорошна информация”.
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
X
Причина/Отстраняване
Плейърът не зарежда
батерията
•USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на
компютъра.
c Разкачете и отново свържете USB кабела.
c Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Батерията се зарежда при температура извън работния
й диапазон от 5 до 35 °C.
c Зареждайте батерията само при температури в
работния й диапазон от 5 до 35 °C.
•Компютърът не е включен.
c Включете компютъра.
•Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или
„Hibernation“.
c Изведете компютъра от режим „Sleep“ или
„Hibernation“.
•Остатъчният заряд на батерията е недостатъчен.
c Заредете батерията като свържете плейъра към работещ компютъра за поне 5 минути.
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
c Изключете го и го включете отново в порта.
c Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Използвате USB хъб.
c Свързването на плейъра посредством USB хъб може да
не се осъществи. Свържете USB кабела директно към
компютъра.
•На компютъра работи друга програма, различна от
използваната за прехвърлянето на данни.
c Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути
и отново го включете. Ако проблемът продължава,
изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и
свържете USB кабела отново.
•“Connecting” или “Connected USB (MTP)” може да не се
появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на
вашия компютър.
c Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows
Explorer”.
•USB конекторът на вашия компютър може да има
проблем.
c Свържете плейъра към друг USB конектор на компютъра Ви.
•Плейърът записва или е в режим пауза при запис.
c Компютърът не разпознава плейъра, когато последният е в режими запис или пауза при запис.
Когато свържете
плейъра към компютъра с приложения USB
кабел, на дисплея не се
появява “Connecting” или
“Connected USB (MTP)”.
Когато свържете
плейъра към компютъра с приложения USB
кабел, на дисплея не се
появява “Connecting” или
“Connected USB (MTP)”.
Упътване за бързо инсталиране
Симптом
XI
Симптом
Причина/Отстраняване
Функциите на плейъра
•Използвате USB хъб или USB удължител.
стават нестабилни,
c Свързването на плейъра посредством USB хъб или
когато е свързан към
удължител може да не се осъществи. Свържете плейъра
компютър.
с компютъра като използвате приложения USB кабел.
Когато щракнете два
•Инсталирайте приложения софтуер след като сте
пъти върху [Setup.exe], за
инсталирали Windows Media Player 11. За подробности
да инсталирате приложеотносно Windows Media Player 11, обърнете се към следнания софтуер, [Setup.exe] не та уебстраница:
стартира или се отваря
http://www.support.microsoft.com
прозорец Properties.
Нулиране (форматиране) на плейъра
Можете да форматирате вградената памет на плейъра. Ако паметта
е форматирана, всички файлове включени в Упътването за употреба
(PDF файл) ще се изтрият и настройките ще се върнат към фабричните. Уверете се, че важните за вас файлове са съхранени преди да
започнете да форматирате и след това ги прехвърлете в компютъра
си.
1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се
2
появи меню [Home].
Изберете
[Settings] – [Common Settings] – [Format] –
[Yes] – [Yes] в този ред.
Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете опция и след това
натиснете бутон u, за да потвърдите.
Когато нулирането приключи, се появява надпис [Memory
formatted.]
Забележкa
•Не форматирайте вградената памет посредством Windows Explorer. Ако
форматирате вградената памет, форматирайте посредством плейъра.
XII
Предпазни мерки
Упътване за бързо инсталиране
Относно слушалките
•Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва
да е затруднен.
•При високи нива на звука външните звуци може да не се чуват. Избягвайте да слушате устройството в ситуации, когато слухът ви
не трябва да бъде повлиян, например когато шофирате или карате
мотоциклет.
•Тъй като приложените слушалки имат отворено-въздушен дизайн, звукът от
тях се чува. Не пречете на околните.
Забележка за потребители: Следната информация е приложима само за
потребители от страни налагащи директивите на Европейски съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжки и гаранционни карти.
Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния
номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на
вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела. ______________________
Сериен номер. ________________________
Лицензи и забележки за търговски марки
Обърнете се към Упътването за употреба (PDF файл).
За най-скорошна информация:
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете:
http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:
http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете:
http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
XIII
Забележкa
•В зависимост от страната/региона, в който сте закупили плейъра, някои модели може
да не са налични в търговската мрежа.
Преглед на ръководството за експлоатация
Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация
Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Относно
Home Menu списък” или „Индекс“.
прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите, от съдържание на това ръководство
прехвърляте се към менюто [Home]
Можете да изберете това, което търсите от списък с опции в менюто на плейъра.
прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в
ръководството.
z Съвети
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието или индекса.
•Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния
индикатор (например 1 страница 5) на всяка страница.
•За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната
рамка и напишете ключовата дума в текстовия прозорец.
•Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.
Как да сменим формата на страницата
Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват
да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.
Поле, в което ще намерите текст
Непрекъснат преглед
Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез
преместване на плъзгача преминавате
плавно на предишната или на следващата страница.
2
Единична страница
Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача
преминавате на предишната или на
следващата страница.
Съдържание
Основни приложения и екрани
Съставни части и бутони за
управление......................................................5
Превключване на извеждането между слушалки
и вградените високоговорители ......................7
Включване и изключване на плейъра ........8
Относно Home Menu ...................................9
Как да използвате Home Menu ................12
Как да използваме Option меню ...............15
Въвеждане на текст ...................................20
Относно софтуера .....................................17
Приложен софтуер....................................................17
Съвместим софтуер ................................................17
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика (Music) ........36
Екран за възпроизвеждане на музика....................37
Екран със списък .........................................................38
Търсене на песни ...........................................39
Възпроизвеждане по списък ....................................40
Възпроизвеждане на всички песни в
случаен ред ................................................... 41
Изтриване на песни ....................................42
Използване на музика в меню с опции ...43
Извеждане на екран с подробна
информация .............................................................45
Формат на извеждане на албума ..........................45
Промяна на настройките за музика......46
Подготовка на плейъра
Зареждане на батерията...........................18
Избор на екранен език.................................20
Настройка на дата и час........................... 21
Настройка на режим на
възпроизвеждане ...................................................46
Настройка на качество на звука..........................47
Слушане с Clear Stereo ...............................................48
Регулиране нивото на звука ....................................49
Оптимизиране на качеството на звука извеждан
от вградените високоговорители ................49
Получаване на музика
Избор на начин за прехвърляне на
музика............................................................22
A Прехвърляне на музика без Windows
Media Player 11 ...............................................23
Прехвърляне на музика от CD дискове.............23
Прехвърляне на музика .............................................25
B Прехвърляне на музика посредством
Content Transfer ..........................................27
C Прехвърляне на музика чрез Windows
Explorer .........................................................29
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео .........................50
Екран за възпроизвеждане на видео .....................51
Изтриване на видео ....................................52
Използване на видео меню с опции .........53
Промяна на видео настройките ............54
Настройване на функция увеличение..................54
Настройка на дисплея на видео екрана ..............56
Настройка на видео ориентиране......................57
Прехвърляне на видео/фото файлове
Избор на начин за прехвърляне на видео/
фото файлове ............................................. 31
A Прехвърляне на видео/фото файлове
посредством Content Transfer ...............32
B Прехвърляне на видео/фото файлове
посредством Windows Explorer.............34
Продължава f
3
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения
Общи настройки
Промяна на общите настройки ............. 87
Възпроизвеждане на неподвижно
изображение.................................................58
Екран за възпроизвеждане на неподвижни
изображения ............................................................59
Последователно изреждане на кадри
(слайдшоу) ....................................................60
Изтриване на снимки.................................61
Използване на фото меню с опции .........62
Промяна на настройките за заснемане на
неподвижни изображения .......................63
Настройка на ориентиране по снимки.............64
Настройка на дисплея на фото екрана..............64
Настройка на режим за изреждане на
изображения ............................................................64
Настройка на интервал за изреждане на
изображения ............................................................65
Слушане на FM радио
Слушане на FM радио .................................66
FM радио екран ...........................................................67
Автоматична предварителна настройка на
станции (Auto Preset) ...........................................68
Ръчна предварителна настройка на станции .69
Изтриване на предварително настроени
станции........................................................69
Запис на FM радио ....................................... 70
Възпроизвеждане на записани FМ
програми .......................................................72
Изтриване на записани FM радио
програми .......................................................73
Използване на опции в FM радио меню .74
Промяна на настройките за FM запис .76
Настройка на прием.................................................76
Настройка на моно/стерео ..................................76
Запис/слушане на глас
Запис на глас................................................... 77
Възпроизвеждане на записани гласови
файлове .........................................................79
Изтриване на записани гласови
файлове .........................................................80
Използване на меню с опции за запис на
гласови файлове ..........................................83
Избор на ниво на качеството на запис.............83
Използване на таймер
Настройка на таймер................................84
Настройка на аларма................................................85
Настройка на таймер за автоматично
изключване ...............................................................86
4
Показване информация за плейъра
(Unit Information) ...................................................87
Ограничаване силата на звука
(AVLS (Volume Limit)) ...........................................88
Изключване на краткия звуков сигнал ...............88
Изключване на скрийнсейвър ................................89
Настройване яркостта на екрана
(Brightness) ................................................................89
Настройване на текущото време
(Set Date–Time) ........................................................90
Настройване формата на датата .....................91
Настройване формата на часа .............................91
Възстановяване на фабричните настройки
(Reset All Settings)....................................................92
Форматиране на паметта (Format) ...................92
Избор на работен език на дисплея ..........93
Полезни факти
Увеличаване живота на батерията.......94
Какво означава Формат и Bit Rate?........95
Какво е аудио формат? ............................................95
Какво е видео формат?............................................96
Какво е формат неподвижно изображение?.....96
Съхраняване на данни.................................97
Обновяване операционната система на
плейъра ..........................................................98
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми.....................99
Съобщения ...................................................111
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................113
Забележка за лиценз и авторски права 122
Спецификации.............................................125
Индекс ...........................................................132
Основни бутони и екрани
Съставни части и бутони за управление
Преден панел
1 Вградени високоговорители
6 Ключ за извеждане
Вижте 1стр. 7
Прехвърля извеждането между слушалките и вградените високоговорители на плейъра. (1стр. 7)
2 Бутон BACK/HOME
Натиснете, за да се върнете към предишен екран или меню. Натиснете и
задръжте бутон BACK/HOME, за да
изведете меню [Home] (1стр. 9)
7 Ключ HOLD
Вижте 1стр.9
Можете да запазите плейъра от
инцидентно включване по време на
пренасяне като настроите ключ
HOLD. Като приплъзнете ключ
HOLD по посока на стрелката .,
всички операционни бутони освен
ключа за извеждане се изключват. Ако
приплъзнете ключ HOLD в обратната посока, функция HOLD се отменя.
5 Бутон VOL +*1/–
8 Бутон OPTION/PWR OFF
Регулира силата на звука.
Можете да регулирате силата на
звука съответно от слушалките или
от вградените високоговорители.
(1стр. 7)
Натиснете, за да изведете менюто с
опции (1стр. 15, 43, 53, 62, 74, 81).
Ако натиснете и задържите бутон
OPTION/PWR OFF, екранът се
изключва и плейърът преминава в
режим на готовност (1стр. 8)
3 5-знаков бутон*1
Започва възпроизвеждане и позволява
навигиране на екранните менюта на
плейъра (1стр. 12, 15).
4 Дисплей
*1 Има релефни точки. Използвайте релефните точки, за да се ориентирате
по-лесно при работа с бутоните.
Продължава f
5
Основни бутони и екрани
Заден панел
9 Бутон RESET
Натиснете бутон RESET с помощта
на остър предмет, например карфица,
за да нулирате настройките на плейъра (1стр. 99).
0 Вход за прикачане на ремък
Използва се за прикачане на ремък
(продава се отделно).
Относно пренасяне на приложената стойка
Пренасяйте така че да не загубите
стойката както следва:
Въведете кабела на слушалките пред
отвора на стойката и притиснете
кабела към основата на V-образната
щипка, за да стабилизирате стойката и кабела.
qa Микрофон
Вижте 1стр. 77.
qs Вход за стойка
Използва се за прикачане на приложената стойка.
qd Куплунг WM-PORT
Използвайте този куплунг, за да
свържете приложения USB кабел или
допълнителни периферни устройства.
qf Куплунг слушалки
Забележкa
•Когато поставяте плейъра на стойката, внимавайте да не притиснете или
бутнете плейъра.
6
Поставете куплунга за слушалки
докато щракне на мястото си. Ако
слушалките не са свързани правилно,
звукът от тях няма да е оптимален.
Основни бутони и екрани
Прехвъряне на извеждането между слушалките и вградените високоговорители.
Можете да прехвърлите извеждането между слушалките и вградените високоговорители като приплъзнете ключа за извеждане. Можете да регулирате съответно нивото на звука от слушалките и вградените високоговорители.
Ключ за извеждане
Забележкa
•Когато прехвърлите извеждането към вградените високоговорители, звукът не се
прехвърля отведнъж.
•Не поставяйте кредитни или други магнитно кодирани карти близо до дупките на
вградените високоговорители, тъй като може да се получи повреда в магнитното
кодиране на картите.
1 Настройте ключа за извеждане в положение 5 (високоговорител)
или i (слушалки).
Натиснете бутон VOL +/-, за да регулирате нивото на звука.
Индикаторът за ниво на звука се появява на екрана. Иконка i (слушалки) или
5 (високоговорител) (в зависимост от настоящите настройки) се появява
на дисплея, отляво на индикатора за ниво на звука.
z Съвет
•Можете да настроите [Built-in SP Optimizer] да извежда звук от вградените високоговорители (1стр. 49).
7
Основни бутони и екрани
Включване и изключване на плейъра
Бутон OPTION/PWR OFF
За да включите плейъра
Натиснете който и да е бутон.
z Съвет
•Ако в горната част на екрана се появи [On hold… Cancel HOLD function to activate
controls.], приплъзнете ключ HOLD от задната страна на плейъра по посока обратна на
стрелка ., за да изключите функция HOLD.
За да изключите плейъра
Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF, се появява екран
[POWER OFF], плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се
изключва.
z Съвети
•Сверете датата и часа на плейъра преди да го използвате (стр. 21, 90)
•По време на пауза, ако няма дейност повече от три минути, плейърът автоматично
преминава в режим на готовност, за да пести от заряда на батерията, а екранът се
изключва.
•Докато плейърът е в режим на готовност, ако няма дейност с него повече от 4 часа,
плейърът се изключва напълно автоматично. В този статус батерията се изразходва с
много бавни темпове.
Забележки
•Не можете да работите с плейъра, когато е свързан с компютър. Изключете USB кабела преди да работите с плейъра.
•Плейърът консумира много малко от заряда на батерията в режим на готовност.
Следователно, плейърът може да се изключи напълно неочаквано, в зависимост от
оставащия заряд на батерията.
8
Основни бутони и екрани
Относно меню Home
Следната таблица показва списъка с опции на меню [Home]. За подробности
относно списъците с опции към всяко меню, обърнете се към стр. 10.
За подробности относно всяка опция в менюто, обърнете се към съответната
страница.
Настройки
Музика
Запис на глас
Снимки
Видеозаписи
Разбъркано възпроизвеждане
FM радио
Възпроизвеждане в момента
Плейлисти
Информационно поле
Разбъркано
възпроизвеждане
FM радио
Запис на глас
Снимки
Музика
Видео
Настройки
Плейлисти
Възпроизвеждане в
момента
Позволява да сушате всички песни в плейъра
на случаен принцип (1стр. 41)
Позволява да избирате и записвате FM радио
станции и приеманата в момента радио
програма (1стр. 71).
Позволява да записвате глас посредством
вградения микрофон на плейъра. (1стр. 77)
Позволява да преглеждате снимки прехвърлени в плейъра (1стр. 58).
Позволява да слушате музика прехвърлена в
плейъра. Можете да слушате и глас записан на
плейъра като използвате функция [Запис на
глас] и FM радио програми записани на плейъра (1стр. 36).
Позволява да гледате видео файлове, прехвърлени в плейъра (1стр. 50).
Позволява да извършвате настройки в плейъра (1стр. 87).
Позволява да слушате песни от плейлисти
(1стр. 40).
Изведете възпроизвеждането или екрана със
съдържанието.
Продължава f
9
Основни бутони и екрани
[Разбъркано възпроизвеждане] .................41
[Настройки]
[Музикални настройки]
[FM радио].....................................................66
[Режим на възпроизвеждане] ..................46
[Еквалайзер]..................................................47
[Clear Stereo] .................................................48
[Запис на глас] ................................................77
[Dynamic Normalizer] ................................49
[Built-in SP Optimizer] ................................49
[Снимки]........................................................58
[Видео настройки]
[Настройки за увеличение].....................54
[Музика]
[Всички песни]..................................................39
[Албум]................................................................39
[Изпълнител]....................................................39
[Жанр] ................................................................39
[Година на излизане] ........................................39
[Папка] ................................................................39
[Запис на глас] ............................................ 39, 79
[Запис на FM радио] ................................ 39, 72
[Видео] ...........................................................50
[Видео ориентиране]................................57
[Дисплей] .......................................................56
[Настройки за снимка]
[Фото ориентиране] ..............................63
[Дисплей] .......................................................64
[Повторно изреждане на кадри] ..........64
[Интервал при изреждане на кадри] ...65
[Настройки за FM радио]
[Чувствителност при сканиране] .....76
[Mono/Auto] ................................................76
[Настройки при запис]
[Настройки за битрейт].......................83
[Общи настройки]
[Информация за устройството] ........87
[AVLS (Лимит на силата на звука)].....88
[Звукови настройки]................................88
[Скрийнсейвър]ю .......................................89
[Яркост]........................................................89
[Настройка на дата/час] ................. 21, 90
[Формат за извеждане на дата] ...........91
[Формат за извеждане на час] ...............91
[Нулиране на всички настройки] .........92
[Форматиране] ..........................................92
[Езикови настройки].............................. 20, 93
[Плейлисти] ..................................................40
[Възпроизвеждане в момента]
10
Основни бутони и екрани
Относно информационното поле
Иконките показани в долната таблица се появяват в информационната област. Иконките се различават в зависимост от статуса на възпроизвеждане, настройките на екрана.
За подробности относно всяка иконка, обърнете се към съответната страница.
Иконки
Описание
N, X, M, m, >, ., Статус на възпроизвеждане (1стр. 37, 51, 59)
,
Статус на записа (1стр. 71, 78)
z, zX
Име на песен, на изпълнител, заглавие на видео, снимка,
файл със записан глас, файл със записана радио програма.
FМ радио
Режим на възпроизвеждане (1стр. 46)
Еквалайзер (1стр. 47)
Настройка за увеличение ([Auto] или [Full]) (1стр. 54)
Таймер за автоматично изключване (1стр. 86)
---
Индикация за остатъчен заряд на батерията (1стр.
18)
Слушалки или високоговорител (1стр. 7)
1
* Ако допълнителното периферно устройство, което позволява регулиране на силата на звука е
свързано към WM-PORT жака на плейъра, може да бъде изведена индикация --.
11
Основни бутони и екрани
Основни бутони и екрани
Как да използвате меню Home
Меню Home е началната точка на всяка опция като търсене на песни, промяна на
настройки и т.н.
Можете да изведете меню Home като натиснете бутон BACK/HOME на
плейъра.
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
От меню Home можете да изберете желаната опция на екрана като натиснете
5-знаковия бутон.
Натиснете бутони v/V/b/B, за да изберете опция и след това натиснете
бутон u*1, за да потвърдите избора си.
*1 Има чувствителни на допир бутони. Използвайте ги като отправна точка.
•Бутон v/V/b/B: Избира опцията.
•Бутон u: Потвърждава опцията.
12
Основни бутони и екрани
В това ръководство, инструкциите за работа от меню Home са описани подолу.
Пример: от меню Home, изберете (Музика) b [Албум] b желан албум b
желана песен
Операциите за работа по горния пример следва.
1 Натиснете бутон BACK/HOME.
Появява се меню [Home].
Бутон BACK/HOME
2 Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете
[Музика], след това изберете бутон u, за да
потвърдите.
Появява се меню за търсене.
3 Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете
[Албум], след това изберете бутон u, за да
потвърдите.
Появява се екран със списък с албуми.
Продължава f
13
Основни бутони и екрани
4 Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете желания албум, след това изберете бутон u, за
да потвърдите.
Появява се списъкът с песни от избрания албум.
•Можете да разгледате целия списък посредством
бутони v/V.
5 Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете желаната песен, след това изберете бутон u, за да
потвърдите.
Появява се екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането започва.
За да се върнете към екрана на Home меню по време на работа
Натиснете бутон BACK/HOME.
За да се върнете към предишен екран по време на работа
Натиснете бутон BACK/HOME.
14
Основни бутони и екрани
Как да използвате меню Option
Менюто с опции се различава в зависимост от функциите като Ви позволява да
променяте настройките за всяка опция.
Можете да изведете менюто с опции като натиснете бутон OPTION/PWR
OFF.
Бутон OPTION/PWR
OFF
5-знаков бутон
Можете да изберете желаната опция от менюто с опции посредством 5-знаковия бутон.
Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете опция и след това натиснете
бутон u*1, за да потвърдите.
*1 Има чувствителни на допир бутони. Използвайте ги като отправна точка.
•Бутон v/V/b/B: Избира опцията.
•Бутон u: Потвърждава опцията.
Например, работата по настройка на опция “Play Mode” в опция “Shuffle” е показана по-долу.
1 От екран за възпроизвеждане на музика,
натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Менюто с опции се появява.
бутон OPTION/PWR OFF
Продължава f
15
Основни бутони и екрани
2 Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете [Play
Mode], след това натиснете бутон u, за да потвърдите избора си.
3 Натиснете бутон v/V/b/B, за да изберете
[Shuffle], след това натиснете бутон u, за да
потвърдите избора си.
Режим възпроизвеждане се сменя с “Shuffle”.
Опциите в менюто се различават в зависимост от екрана, в който потупате с
пръст върху бутон OPTION/PWR OFF.
За подробности вижте следните страници.
•„Използване на меню опции с музика” (1стр. 43)
•„Използване на меню опции с видео” (1стр. 53)
•„Използване на меню опции със снимки” (1стр. 62)
•„Използване на меню опции с FM радио” (1стр. 74)
•„Използване на меню опции със запис на глас” (1стр. 81)
16
Основни бутони и екрани
Относно приложения софтуер
Окомплектован софтуер
Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)
Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от компютър
на вашия ‘WALKMAN’ с обикновена drag-and-drop операция. Можете да изпозлвате Windows Explorer или iTunes--, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer.
За подробности относно работата се обърнете към помощния файл на софтуера.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*1, WAV),
Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC)
Baseline Profile, WMV*1)
*1 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате
Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат
z Съвети
•ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плейъра след конвертирането им в MP3
формат. За да конвертирате файлове, свалете MP3 Conversion Tool от страницата на
клиента, която можете да намерите в уеб страниците за поддръжка (1стр. 121).
Съвместим софтуер
Windows Media Player 11
Windows Media Player може да прехвърля аудио данни от CD-та и да прехвърля
данни към плейъра.
Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV),
фото (JPEG)
За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към
помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:
http://www.support.microsoft.com/
z Съвет
•Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат
да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.
Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите
този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане
на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не
забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows
Media Player 11.
17
Подготовка на плейъра
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.
За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB
кабел.
Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
,
зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 2.5 часа).
Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след
дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато
екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
)
Относно индикаторът на батерията
Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу, з ада отрази промяната в заряда.
Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако
на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай
презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър. Вижте
1 страница 129 относно трайността на заряда в батерията.
18
Подготовка на плейъра
Забележки
•Ако заредите плейъра след като не е бил ползван дълго време, компютърът може да не
разпознае плейъра или нищо да не се появи на дисплея. Заредете плейъра за около 5 минути и той ще започне да работи нормално.
•Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
Ако опитате да зареждате батерията извън този температурен обхват, индикаторът на батерията може да започне да примигва и зареждането да не се извърши.
•Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500
пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван
плейъра.
•Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности.
Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от
заряда на батерията.
•Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението
„Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато
на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в
противен случай информацията може да бъде повредена.
•Контролните бутони на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютър.
•Ако не възнамерявате да използвате да използвате плейъра за повече от половин година, зареждайте го поне веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.
•Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра.
•Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени
или лично асемблирани компютри.
•Ако компютърът влезе в режим пестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”),
докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се
зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.
•Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
•Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не
изключвайте компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези операции.
•Докато плейърът се зарежда, той може да загрее. Това не е неизправност.
19
Подготовка на плейъра
Избор на екранен език
Можете да изберете от списък с различни езици език на извеждане на менюта и
съобщения.
Бутон BACK/HOME
[Настройки]
5-знаков бутон
1 От меню [Home] изберете
[Настройки] b [Езикови настройки] b
желани езикови настройки
Настройка
Deutsch
English
Italiano
Русский
Описание
Немски език.
Английски език
Испански език.
Френски език.
Италиански език.
Португалски
Руски език.
Корейски език.
Опростен китайски език.
Традиционен китайски език.
20
Подготовка на плейъра
Настройка на дата и час
Някои програми в плейъра може да не работят правилно, докато не настроите
датата и часа. Настройте дата и час преди да използвате плейъра.
Бутон BACK/HOME
[Настройки]
5-знаков бутон
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Общи настройки” b
„Настройка на дата и час”.
2 Натиснете бутон b/B, за да изберете година, след това натиснете бутон v/V, за да изберете стойност.
3 Като в стъпка 2 , регулирайте настройките за месец, дата, час и
минути.
4 Натиснете бутон u, за да потвърдите избора си.
За да изведете настояще време
За да изведете настояще време, натиснете бутон OPTION/PWR OFF в меню
[Home] или в екран за възпроизвеждане и изберете [Дисплей на часовника] от
менюто с опции.
z Съвет
•Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности:
„YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или
„DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от
двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).
За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (1страница 91)
или „Настройване формата на часа“ (1страница 91).
Забележки
•Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго
време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и
вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
•Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го
настройте отново.
21
Прехвърляне на музика
Избор на начин за прехвърляне на музика
Можете да прехвърлите музика от аудио CD или от интернет и т.н.
За да прехвърлите музика на компютъра си, използвайте подходящия софтуер.
Можете да прехвърлите музика на плейъра по следните три начина
A Прехвърляне на музика от CD посредством Windows Media Player 11
(1стр. 23)
Можете да прехвърлите музика от вашите CD дискове на компютър и след
това да ги прехвърлите към плейъра посредством Windows Media Player 11.
B Прехвърляне на музика от iTunes посредством Content Transfer
(1стр. 27)
Ако вече сте управлявали музика с iTunes, можете да ги прехвърлите към
плейъра посредством Content Transfer.
C Прехвърляне на музика посредством придърпване и спускане като
използвате Windows Explorer (1стр. 29)
Можете да прехвърлите музика директно от компютъра си на плейъра посредством придърпване и спускане чрез Windows Explorer.
z Съвет
•За подробности относно прехвърлянето на данни, обърнете се към помощните файлове на всеки софтуер.
•За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл
формати” (1стр. 125).
•Плейърът не използва софтуер SonicStage (софтуерът SonicStage, разработен от Sony,
управлява музиката в компютъра ви и прехвърля музика на други видове плейъри).
С този плейър можете да прехвърляте музика по гореописаните три начина, без да
използвате SonicStage. ATRAC файловете, управлявани от софтуер SonicStage
Могат да се прехвърлят в плейъра след като бъдат трансформирани в МР3фомат.
За да конвертирате файл, свалете програма MP3 Conversion Tool от страницата за
поддръжка на клиента (1стр. 121).
•Максималният брой файлове за папка от папка [MUSIC] е 4,000.
22
Прехвърляне на музика
A Прехвърляне на музика посредством Windows
Media Player 11
Можете да прехвърлите музика от вашите CD дискове на компютър и след
това да ги прехвърлите към плейъра посредством Windows Media Player 11.
z Съвет
•За подробности относно употреба и поддръжка на Windows Media Player 11, обърнете
се към информацията за Windows Media Player на следната уебстраница:
http://support.microsoft.com/
Прехвърляне на музика от CD дискове
Можете да използвате Windows Media Player 11, за да копирате музика от CD
дискове. Следвайте инструкциите, за да копирате музика от CD дискове на
компютъра си.
1 Въведете аудио CD.
2 Стартирайте Windows Media Player 11 и щракнете върху лента [Rip]
в горната част на прозореца.
Когато сте се свързали към интернет, Windows Media Player 11 получава информация за CD диска (заглавие на CD диска, име на песента или изпълнителя
и т.н.) и ги извежда в прозореца.
Продължава f
23
Прехвърляне на музика
3 Щракнете върху [Start Rip].
Windows Media Player 11 започва да прехвърля от диска.
Прехвърлените песни се обозначават като [Ripped to library]. Изчакайте докато песните бъдат прехвърлени.
z Съвет
•Прехвърлените песни се съхраняват в папка [My Music] (Windows XP) или папка [Music]
(Windows Vista) в компютъра ви. Щракнете върху лента [Library] в Windows Media Player
11, за да ги откриете.
•Windows Media Player 11 получава CD информация от база данни в интернет. Въпреки
това информацията за някои CD дискове може да не е налична в базата данни. Ако
информацията за вашите CD дискове липсва, можете да я добавите след като сте ги
прехвърлили. За повече информация относно добавяне и редактиране на CD информация, обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11. Ако не искате да
прехвърлите някоя песен, махнете отметката в кутийката отляво на заглавието на
песента.
Забележкa
•Прехвърлените песни са ограничени само за домашна употреба. Използването извън
тези ограничения предполага разрешение от собствениците на авторските права.
24
Прехвърляне на музика
Прехвърляне на музика
Можете да използвате Windows Media Player 11, за да прехвърлите музика от
компютъра си на плейъра.
Забележкa
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изведен надпис [Do not
disconnect.], тъй като прехвърляните данни могат да бъдат повредени.
•Ако Content Transfer започне автоматично след като сте свързали плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел, затворете или игнорирайте Content
Transfer, тъй като не се налага да използвате Content Transfer. За подробности относно
настройка на автоматичен старт на Content Transfer, обърнете се към помощния файл
на Content Transfer.
1 Стартирайте Windows Media Player 11 и след това свържете плейъра към компютър посредством приложения USB кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировка
нагоре.
Появява се прозорец [Device Setup].
2 Щракнете върху [Cancel].
Затворете прозореца за автоматично възпроизвеждане, ако се появи като
натиснете [Cancel] или иконка Close.
•Ако натиснете [Finish] вместо [Cancel], всички данни от Windows Media
Player се копират автоматично в плейъра. Ако размерът на данните в
Windows Media Player е по-голям от наличното свободно пространство в
плейъра, процесът по копирането не започва.
•Можете да отворите прозорец [Device Setup] по всяко време. За да го отворите, щракнете с десния бутон върху [WALKMAN] от лявата страна на
прозорец Windows Media Player и след това щракнете върху [Set Up Sync].
Продължава f
25
Прехвърляне на музика
3 Щракнете върху лента [Sync] в прозорец Windows Media Player 11.
4 Придърпайте и спуснете желаните песни в Sync List от дясната
страна на прозореца.
Песните се добавят към Sync List.
5 Щракнете върху [Start Sync], за да започнете синхронизация.
Когато синхронизацията е приключила, в Sync List се появява съобщение, потвърждаващо, че можете да изключите плейъра. След като сте приключили,
затворете Windows Media Player 11 и изключете плейъра от компютъра.
26
Прехвърляне на музика
B Прехвърляне на музика посредством Content
Transfer
Ако вече сте управлявали музика с iTunes и т.н. можете да ги прехвърляте към
плейъра като използвате Content Transfer. Можете да използвате iTunes и т.н. за
да придърпвате и спускате в Content Transfer.
Забележкa
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изведен надпис [Do not
disconnect.], тъй като прехвърляните данни могат да бъдат повредени.
•Content Transfer не може да се използва за Windows Media Player съдържание.
•Съдържание със защита на авторските права не може да се прехвърля.
•Content Transfer поддържа трансфер на данни от iTunes 8.1 в плейъра. За подробности
относно ограниченията за прехвърляне на песни от iTunes, посетете страницата за
поддръжка на клиента (1стр. 121).
1 Свържете плейъра към компютъра си като използвате приложения
USB кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировка
нагоре.
Content Transfer стартира автоматично.
•За подробности относно настройката на автоматично стартиране
и общи дейности на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на
Content Transfer.
•Можете да щракнете върху [All Programs] в меню [start] и след това върху
[Content Transfer] – [Content Transfer], за да стартирате софтуера.
2 Стартирайте iTunes.
Продължава f
27
Прехвърляне на музика
3 Изберете желаните песни от iTunes и т.н. и ги придърпайте и спуснете в Content Transfer.
Content Transfer разпознава типа данни от разширението на името на файла и
ги изпраща в подходящата папка на плейъра.
iTunes и т.н.
Content Transfer
28
Прехвърляне на музика
C Прехвърляне на музика
Прехвърляне на музика посредством Windows Explorer
Можете директно да прехвърлите данни чрез придърпване и спускане като използвате Windows Explorer на компютъра ви.
Йерархията на данни годни за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите
данни правилно, вижте следните инструкции.
z Съвет
•Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение в броя на файловете (видео файлове и др.), които можете да
прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player
11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на
Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните
операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате
Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия
софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
Продължава f
29
Прехвърляне на музика
Забележкa
•Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна
система.
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”,
защото прехвърляните данни може да се повредят. Ако включите или рестартирате
компютъра докато плейърът е свързан към него, плейърът може да се повреди. В такъв
случай прехвърлете използваемите файлове обратно в компютъра и нулирайте настройките на плейъра (1стр. 92).
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и
“FM”.
•Не променяйте папката или имена на файлове директно в папка “MP_ROOT” или
“MPE_ROOT”. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
•Някои файлове може да не бъдат възпроизведени на плейъра поради защита на авторските права. Въпреки че може да прехвърлите повече папки или файлове на плейъра ,
плейърът неможе да възпроизведе или изведе папки, файлове или нива, които надхвърлят лимита.
•Ако Content Transfer започне автоматично след като сте свързали плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел, затворете или игнорирайте Content
Transfer, тъй като не се налага да използвате Content Transfer. За подробности относно
настройка на автоматичен старт на Content Transfer, обърнете се към помощния файл
на Content Transfer.
1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB
кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката
нагоре.
2 Щракнете върху [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media] и след това изберете папка [MUSIC].
Йерархията на данните в компютъра може да се различава в зависимост от
заобикалящата среда.
3 Придърпайте и спуснете папки или файлове в папка [MUSIC] или в
една от подпапките.
Наличността на папки и файлове под 8мо ниво не е гарантирана.
Музикални файлове на компютъра ви
Папка [MUSIC] в плейъра Ви.
30
Прехвърляне на видео/снимки
Избор на начин за прехвърляне на видео/снимки
Можете да прехвърлите видео от записани видео материали от интернет и
т.н. Можете да прехвърлите снимки от цифров фотоапарат и т.н.
За да прехвърлите видео/снимки на компютъра си, използвайте подходящия
софтуер.
Можете да прехвърлите видео/снимки на плейъра по следните три начина:
A Прехвърляне на видео/снимки посредством Content Transfer (1стр.
32)
Можете да прехвърлите видео/снимки, запазени на компютъра Ви към плейъра посредством Content Transfer.
B Прехвърляне на видео/снимки посредством придърпване и спускане
като използвате Windows Explorer (1стр. 34)
Можете да прехвърлите видео/снимки директно от компютъра си на плейъра посредством придърпване и спускане чрез Windows Explorer.
B Прехвърляне на видео/снимки от CD посредством Windows Media
Player 11
Можете да прехвърлите видео/снимки създадени с Windows Media Player 11
от компютър към плейъра посредством Windows Media Player 11.
За подробности относно употреба и поддръжка на Windows Media Player 11,
обърнете се към информацията за Windows Media Player на следната уебстраница:
http://support.microsoft.com/
z Съвет
•За подробности относно прехвърлянето на данни, обърнете се към помощните файлове на всеки софтуер.
•За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл
формати” (1стр. 125).
•Максималният брой файлове за папка от папки [PICTURE], [PICTURES] или [DCIM] е
4,000.
31
Прехвърляне на видео/снимки
A Прехвърляне на видео/снимки посредством
Content Transfer
Можете да прехвърляте видео/снимки от компютъра си на плейъра като използвате Content Transfer. Можете да прехвърляте видео/снимки като придърпвате и
спускате желаните видео/снимки от windows Explorer в Content Transfer.
Забележкa
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изведен надпис [Do not
disconnect.], тъй като прехвърляните данни могат да бъдат повредени.
•Съдържание със защита на авторските права не може да се прехвърля.
1 Свържете плейъра към компютъра си като използвате приложения
USB кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката
нагоре.
Content Transfer стартира автоматично.
•За подробности относно настройката на автоматично стартиране
и общи дейности на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на
Content Transfer.
•Можете да щракнете върху [All Programs] в меню [start] и след това върху
[Content Transfer] – [Content Transfer], за да стартирате софтуера.
32
Прехвърляне на видео/снимки
2 Изберете желаните видео/снимки от Windows Explorer и ги придърпайте и спуснете в Content Transfer.
Content Transfer разпознава типа данни от разширението на името на файла и
ги изпраща в подходящата папка на плейъра.
Видео файлове/снимки на компютъра ви
Content Transfer
33
Прехвърляне на видео/снимки
B Прехвърляне на видео/снимки посредством
Windows Explorer
Можете директно да прехвърлите данни чрез придърпване и спускане като използвате Windows Explorer на компютъра ви.
Йерархията на данни годни за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите
данни правилно, вижте следните инструкции.
z Съвет
•Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от
Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows
Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат
•Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение в броя на файловете (видео файлове и др.), които можете да
прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player
11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на
Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните
операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате
Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия
софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
34
Прехвърляне на видео/снимки
Забележкa
•Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна
система.
•Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not
disconnect”, защото прехвърляните данни може да се повредят. Ако включите или
рестартирате компютъра докато плейърът е свързан към него, плейърът може да се
повреди. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно в компютъра и
нулирайте настройките на плейъра (1стр. 92).
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и
“FM”.
•Не променяйте папката или имена на файлове директно в папка “MP_ROOT” или
“MPE_ROOT”. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
•Някои файлове може да не бъдат възпроизведени на плейъра поради защита на авторските права. Въпреки че може да прехвърлите повече папки или файлове на плейъра ,
плейърът неможе да възпроизведе или изведе папки, файлове или нива, които надхвърлят лимита.
•Ако Content Transfer започне автоматично след като сте свързали плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел, затворете или игнорирайте Content
Transfer, тъй като не се налага да използвате Content Transfer. За подробности относно
настройка на автоматичен старт на Content Transfer, обърнете се към помощния файл
на Content Transfer.
1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB
кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката
нагоре.
2 Щракнете върху [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media] и след това изберете папка [VIDEO] или [PICTURE].
Йерархията на данните в компютъра може да се различава в зависимост от
заобикалящата среда.
3 Придърпайте и спуснете папки или файлове в папка [VIDEO] или
[PICTURE] или в една от подпапките.
•Видео файлове или папки: придърпайте и спуснете в папка [VIDEO] или една
от подпапките.
•Фото файлове или папки: придърпайте и спуснете в папка [PICTURE] или
една от подпапките.
Наличността на папки и файлове под 8мо ниво не е гарантирана.
Видео или фото файлове на компютъра ви
Папка [VIDEO] в плейъра Ви.
Папка [PICTURE] в плейъра Ви.
35
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика (Music)
За да възпроизвеждате музика, изберете (Music), за да изведете екран за възпроизвеждане на музика.
Можете да възпроизвеждате записани FM радио програми и записани гласови
файлове от [Music]. За подробности вижте “Търсене на песни” (1стр. 39).
Музика
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню [Home], изберете
(Music).
Появява се меню за търсене.
•Можете да изберете желания метод на търсене, за да изведе списък на екрана
и да търсите песни. За подробности вижте “Търсене на песни” (1стр. 39).
2 Изберете желания метод на търсене b желаната
песен.
Появява се екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането на песни започва.
•Изберете опции докато се появи списък с песни.
•За подробности относно това как да контролирате
музикалното възпроизвеждане, вижте „Екран за възпроизвеждане на музика” (стр. 37).
Забележкa
•Може да отнеме време, за да стартирате плейъра и да изведете списък с папки/файлове, когато има много папки и файлове запазени на компютъра.
36
Възпроизвеждане на музика
Екран за възпроизвеждане на музика
Име на песен
Име на изпълнител
Име на албум
Жанр
Година на издаване
Статус на възпроизвеждане
Работа с екрана за възпроизвеждане на музика
За да (индикация на екрана)
Направете следното
Възпроизвеждате (N)/направите
пауза (X)*1
Натиснете бутон u
Превъртите бързо напред (M)/назад Докоснете и задръжте бутон b/B.
(m)
Намерите началото на предишна
Натиснете бутон b/B.
(настояща) песен (>)/Намерите
началото на следваща песен (.)
Изведете курсора и преминете по
Натиснете бутон v/V.
всички опции
*1 По време на пауза, ако известно време няма операция,плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
37
Възпроизвеждане на музика
Екран със списък с музика
Следните са пример за екрани със списък
Индекс
Появяват се инициалите на песни и албуми,
имена в секцията на
списъка
Екран със списък на песни
Екран със списък на албуми
Работа на екрана със списъци
38
За да
Потвърдите опция
Направете следното
Да преместите курсора нагоре или
надолу
Натиснете бутон v/V.
•Натиснете и задръжте бутон v/V,
за да се прехвърлите по-бързо напред
или назад.
Преместите курсора наляво/надясно,
когато е изведен индекс.
Изведете предишен/следващ екран от
списъка, когато не е изведен индекс.
Натиснете бутон b/B.
Натиснете бутон u.
Натиснете бутон b/B.
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни
Когато изберете [Music] в меню [Home], се появява меню за търсене. Можете
да изберете желания метод на търсене , за да търсите в списъка желани песни.
Можете също така да търсите в музикален списък желана песен като изберете
[Playlists] в меню [Home].
[Music]
Бутон BACK/HOME
[Playlists]
5-знаков бутон
z Съвет
•“Al Songs”, “Album” и “Artist”са организирани по азбучен ред.
1 От меню Home изберете
(Music) b желания метод на търсене b
желаната песен.
•Изберете опциите както следва докато се появи списък с песни.
Продължава f
39
Възпроизвеждане на музика
Метод на търсене
Метод
All Songs*1 (Всички песни)
Album*1 (Албум)
Artist*1 *2 *3(Изпълнител)
Genre*1 *3 (Жанр)
Release Year*1 *3 (Година на издаване)
Folder*4 *5 (Папка)
Voice Recording*6 (Запис на глас)
FM Recording*7 (FM запис)
Обяснение
Избира песен от списъка с песни.
Избира албум b песен.
Избира изпълнител b албум b песен.
Избира жанр b изпълнител b албум b
песен.
Избира година на издаване b албум b
песен.
Избира папка b песен.
Избира дата на запис на папка b файл с
гласов запис.
Избира дата на запис на папка bзаписана
FM радио програма.
*1 Записаните гласови файлове и FMрадио програми не се извеждат в списъка.
*2 „The” в началото на името на изпълнителя се пропуска когато се организира списъка.
*3 Можете да видите всички песни от избран изпълнител, жанр или година на издаване.
В [Artist], [Genre] или [Release Year] списък с екран, изберете [All[XXX]].
*4 Папки, съдържащи записани гласови файлове и FM радио програми не се извеждат в
списък [Folder].
*5 Първо се извеждат папките по ред на имената, след това файловете. В този случай
главните букви не се отличават от малките.
*6 Можете да запишете глас като използвате вградения микрофон на плейъра (1стр.
77) и ги възпроизведете на плейъра. За подробности относно това как да възпроизведете записани гласови файлове, вижте „Възпроизвеждане на записани гласови файлове”
(1стр. 79).
*7 Можете да запишете FM радио програми на плейъра (1стр. 70) и да ги възпроизведете на плейъра. За подробности относно това как да възпроизведете записани FM радио програми, вижте „Възпроизвеждане на записани FM радио програми” (1стр. 72).
Възпроизвеждане на плейлиста
Можете да възпроизвеждате списъци с песни (плейлисти).
Плейлистите се създават чрез Windows Media Player 11. За информация относно
това как се създава плейлиста, обърнете се към помощния файл на Windows Media
Player 11. Кориците на изображенията регистрирани в плейлиста не се извеждат
в плейъра.
1 От меню [Home], изберете
песен.
40
[Playlists] b желана плейлиста b желана
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на песни в случаен ред
Всички песни записани в плейъра се възпроизвеждат в случаен ред.
[Shuffle All]
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню [Home], изберете
[Shuffle All]
Всички песни се разбъркват. След това се появява екран за възпроизвеждане на
музика и възпроизвеждането на песни започва.
z Съвет
•Когато започнете възпроизвеждане [Shuffle All], режимът на възпроизвеждане се
променя на [Repeat] или [Shuffle&Repeat] (1стр. 46). Дори и да отмените [Shuffle All],
настройката на режими [Shuffle] или [Shuffle&Repeat] се запазва.
•Възпроизвеждане [Shuffle All] се отменя автоматично от която и да е от следните
операции:
– Стартиране на възпроизвеждане на песен избрана от [Music] и т.н.
– Промяна на режим на възпроизвеждане.
Забележкa
•Режимът на възпроизвеждане се различава между песни и файлове със запис на глас. Файлове със запис на глас и записани FM радио програми не се разбъркват дори и да изберете [Shuffle All].
41
Възпроизвеждане на музика
Изтриване на песни
Когато изтривате песни от плейъра, използвайте софтуера, който сте използвали, за да прехвърлите песните или Windows Explorer.
За подробности относно ползването на софтуера, вижте помощния файл на
софтуера.
z Съвет
•Можете да изтриете файлове със запис на глас и записани FM радио програми от самия
плейър. За подробности вижте „Изтриване на записани гласови файлове” (1стр. 80) и
„Изтриване на записани FM радио програми” (1стр. 73).
Забележкa
•Плейърът не може да изтрие песни без да е свързан към компютър.
42
Възпроизвеждане на музика
Използване на меню с музикални опции
Можете да изведете менюто с музикални опции като изберете OPTION/PWR
OFF на екрана със списъци с музика или на екрана с музика за възпроизвеждане. За
това как да използвате меню с музикални опции вижте 1стр. 15.
Менюто с опции може да се различава в зависимост от екрана, от който извеждате менюто с опции. Вижте страниците с препратки за настройки и употреба.
Меню с опции появяващо се в екран със списък
Меню с опции
[Now Playing]
[Go to Recording Screen]
[Go to FM Radio screen]
[Detailed Information]
[Go to the song playback screen]
[Delete This Song]*1
Описание/страници с препратки
Извежда възпроизвеждането или дисплей за
възпроизвеждане на настоящето съдържание.
Извежда екран за запис на глас (1стр. 77) или
екран за запис на FM радио програма (1стр.
70).
Появява се екран на последната приета FM
радио станция (1стр. 66).
Извежда подробна информация за песен като
например време на възпроизвеждане, аудио
формат, битрейт и име на файла (1стр. 45).
Извежда екран за възпроизвеждане на последната възпроизведена песен.
Изтрива файлове със запис на глас и записани
FM радио програми (1стр. 73, 80).
*1 Тази опция се появява само когато е изведен списък със файлове със запис на глас и записани FM радио програми.
Продължава f
43
Възпроизвеждане на музика
Опции, които се появяват в екрана за възпроизвеждане
Меню с опции
Режим възпроизвеждане
Еквалайзер
Built-in SP Optimizer
Cover Art
Подробна информация
Добавяне/Отстраняване
от списък с желания
Аларма
Таймер за автоматично
изключване
Извеждане на часовник
44
Описание/страници с препратки
Настройва режим за възпроизвеждане (1стр.
46).
Персонализира качеството на звука (1стр. 48).
Оптимизира качеството на звука извеждано от
вградените високоговорители (1стр. 49).
Извежда cover art (1стр. 45)
Извежда подробна информация за песните
като време за възпроизвеждане, аудио формат и
битрейт (1стр. 45).
Добавя песни към списък с желани за закупуване
от съответния софтуер./ Отстранява песни
към списък с желани за закупуване от съответния софтуер.
Настройва алармата (1стр. 85)
Настройва таймера за автоматично изключване (1стр. 86)
Извежда настояще време (1стр. 21, 90).
Възпроизвеждане на музика
Извеждане на екран с подробна информация
1 От екран за възпроизвеждане на музика или списък с музика натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
2 Изберете „Подробна информация”.
Екран с подробна информация
Докато извеждате екран от екран за възпроизвеждане на музика, можете да се
преместите към предишна/следваща песен посредством бутон .
Продължителност на песен
Формат на файла
Битрейт
Съдържание със защита от копиране
Докато възпроизвеждате песни с различен битрейт, се показва надпис “VBR”.
Име на файл
Извеждане на екран с cover art (информация за корица)
1 От екран за възпроизвеждане на музика или списък с музика натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
2 Изберете „Cover Art”.
Екран с cover art
Докато е изведен cover art, можете да се преместите към предишна/следваща песен
посредством бутон b/B.
z Съвет
•Ако песните нямат cover art информация, ще се изведе изображението по подразбиране
на плейъра.
•Сover art се появява само когато има налична cover art информация. . можете да настроите cover art като използвате Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност
за прехвърляне и настройка на cover art. За подробности относно работата обърнете
се към помощните файлове или собственика на софтуера. Cover art може да не бъде
изведен в зависимост от формата на файла с cover art.
45
Възпроизвеждане на музика
Промяна на музикалните настройки
За да промените музикалните настройки, изберете
Home, след това изберете „Настройки за музика”.
Бутон BACK/HOME
(Настройки) от меню
Настройки
5-знаков бутон
Настройка на режим на възпроизвеждане
Плейърът предлага различни режими на възпроизвеждане включително възпроизвеждане на случаен принцип и избрано възпроизвеждане.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Режим на възпроизвеждане” b тип желан режим на възпроизвеждане.
Тип
Описание
Нормален/няма иконка
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат според списъка с песни. (Настройка
по подразбиране)
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат според списъка с песни и възпроизвеждането се повтаря.
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат без ред.
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат на случаен принцип и възпроизвеждането се повтаря.
Настоящата песен избрана от списъка с песни се
възпроизвежда повторително.
Повторение/
Разбъркано
възпроизвеждане/
Разбъркано възпроизвеждане
& Повторение/
Повторение на 1 песен/
Забележкa
•Плейърът възпроизвежда песни само в списъци от които започва възпроизвеждането
(списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.)
•Когато стартирате [Shuffle All] възпроизвеждане, режимът на възпроизвеждане се
променя в [Shuffle] или [Shuffle&Repeat].
•Файлове със запис на глас и записани FM радио програми не се включват в режим възпроизвеждане и не се разбъркват или повтарят.
46
Възпроизвеждане на музика
Настройка на качеството на звука (Еквалайзер)
Можете да настроите качество на звука според музикалния жанр и т.н.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Еквалайзер” b тип еквалайзер.
Настройка / икона
Описание
None / без настройка
Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране)
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-мощен звук.
Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ
за вокали.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Персонализирани от потребителя настройки на
звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж 1 страница 48 за
повече подробности.
Heavy / хеви (
)
Pop / поп (
)
Jazz /джаз (
)
Unique / уникален (
Custom 1 /
персонална 1 (
Custom 2 /
персонална 2 (
)
)
)
Забележки
•Ако личните Ви настройки, записани като “Custom1” и “Custom 2” произвеждат
различно ниво звук от другите настройки, може да се наложи да регулирате нивото на
звука ръчно, за да компенсирате.
•Настройка “Equalizer” не се прилага докато възпроизвеждате видео файл или FM радио.
•Настройка “Equalizer” не се прилага докато извеждате звук от вградените високоговорители, когато настройка [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] (1стр. 49). Когато ключът за извеждане е в положение 5 (високоговорител) и [Built-in SP Optimizer] е в
положение [On], не можете да изберете [Еквалайзер]
47
Възпроизвеждане на музика
Персонализиране качеството на звука
Можете да настроите предварително стойността на CLEAR BASS (бас) и
5-бандовия еквалайзер като “Custom1” или “Custom 2”.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Еквалайзер” b [Edit] изведен в “Custom1” или “Custom 2”.
2 Натиснете бутон b/B, за да изберете курсор за CLEAR BASS или
честотния обхват и натиснете v/V, за да регулирате нивото на
настройките и след това изберете бутон u, за да потвърдите.
Появява се екран [Еквалайзер].
•Настройка CLEAR BASS може да бъде настроена в едно от 4 звукови нива и
един от петте честотни обхвати може да бъде настроен в едно от седемте звукови нива.
•След като сте регулирали нивото на настройка, уверете се, че сте натиснали бутон u, за да потвърдите. Ако натиснете бутон BACK/HOME
преди да сте потвърдили, настройката ще бъде отменена.
Функция „Clear Stereo“
„Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на
левия и десния канал на звука.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Clear Stereo” b желан вид Clear Stereo.
Тип
On (включен):
Off (изключен):
Описание
Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате
слушалките с удължаващия кабел.
Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда
нормален звук. (настройка по подразбиране)
Забележки
•Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения или FM радио.
•Настройка “Clear Stereo” не се прилага докато извеждате звук от вградените високоговорители, когато настройка [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] (1стр. 49).
Когато ключът за извеждане е в положение –(високоговорител) и [Built-in SP Optimizer] е
в положение [On], не можете да изберете [Clear Stereo]
•Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при
използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е
непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.
48
Възпроизвеждане на музика
Регулиране нивото на звука (Dynamic Normalizer)
Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните.
Чрез активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате
песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате
нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е
минимална.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика” b
„Dynamic Normalizer” b желан вид Dynamic Normalizer..
Тип
On / включен:
Off / изключен:
Описание
Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално
ниво на звука. (настройка по подразбиране)
Забележки
•Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите
видео изображения или когато използвате FM радио.
•Настройка “Dynamic Normalizer” не се прилага докато извеждате звук от вградените
високоговорители, когато настройка [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] (1стр.
49). Когато ключът за извеждане е в положение 5 (високоговорител) и [Built-in SP
Optimizer] е в положение [On], не можете да изберете [Dynamic Normalizer]
Оптимизиране качеството на звука изведен от вградените високоговорители
(Built-in SP Optimizer)
Плейърът е оборудван с опция Digital Linear Phase Speaker, за да оптимизира качеството на звука от вградените високоговорители..
Опция Digital Linear Phase Speaker постига прецизно локализиране на звука чрез
повишаване амплитудата на честотите и характеристиките на фазата.
Настройката по подразбиране за [Built-in SP Optimizer] е [On].
1 От меню Home изберете
(Настройки) b „Настройки за музика”
b[Built-in SP Optimizer] b желан вид настройка.
Тип
Описание
On / включен: Включва функция [Built-in SP Optimizer], когато от вградените
високоговорители се извежда звук.
Off / изключен: Изключва функция [Built-in SP Optimizer] и извежда нормален
звук от вградените високоговорители, когато от вградените
високоговорители се извежда звук. (настройка по подразбиране)
Забележки
•[Built-in SP Optimizer] не се прилага за звука изведен от слушалките.
•Когато ключът за извеждане е в положение 5 (високоговорител) и [Built-in SP
Optimizer] е в положение [On] (1стр. 49), не можете да изберете настройки [Equalizer],
[Clear Stereo] и [Dynamic Normalizer].
49
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео (Videos)
За да възпроизвеждате видео, изберете
извеждане на видео.
(Видео), за да изведете екран за възпро-
Видео файлове
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню Home изберете
(Видео файлове)
b желан видео файл.
Появява се екран за възпроизвеждане на видео и възпроизвеждането започва.
•За подробности относно това как да работите
с екран за видео възпроизвеждане, вижте “Екран за
видео възпроизвеждане” (стр. 51).
z Съвет
•Когато [Display] е в позиция [On] (1стр. 56) докато се възпроизвежда видео файл, за
последния се появява подробна информация като например заглавие на видео файла,
иконка за възпроизвеждане, изминало време на възпроизвеждане. Тази информация изчезва
когато настройката е [Off].
•Можете да възпроизведете най-скоро възпроизвежданите видео файлове. Натиснете
бутон OPTION/PWR OFF от списъка с видео файлове и след това изберете [Most
Recent Video] от менюто с опции.
•Видео файловете се извеждат според реда на прехвърляне. (Най-скорошните данни се
появяват най-отгоре).
•Можете да настроите JPEG файловете като миниатюрни изображения на видео
файлове като ги поставите в съответните видео папки. Когато изведете списъка с
видео файловете можете да видите миниатюрните изображения за видео файловете
в плейъра. За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл
(хоризонтално 160 х вертикално 120 точки, разширение: .jpg) и го наименувайте както
желания видео файл, след това го запазете в папката с видео файла.
•Максималният размер на видео файловете възможни за възпроизвеждане от този плейър е 240 х 320. За по-подробни спецификации вижте “Спецификации” (1стр. 125).
Забележкa
•Във видео списъците могат да бъдат изведени до 1,000 видео файла.
50
Възпроизвеждане на видео
Екран за възпроизвеждане на видео
Заглавие на видео
Изминало време/Общо време
Информационна област
Работа с екрана за възпроизвеждане на видео
За да (индикация на екрана)
Направете следното
Възпроизвеждате (N)/направите
пауза (X)*1
Натиснете бутон u.
Превъртите бързо напред (M)/назад Докоснете и задръжте бутон b/B на
(m)
тялото на плейъра.
Превъртите бързо напред (>)/назад (.) по време на пауза*2
Превъртите леко напред
или
назад *3
Докоснете и задръжте бутон b/B по
време на пауза.
Намерите началото на настоящия
видео файл
Натиснете бутон v.
Натиснете бутон b/B по време на
пауза.
*1 По време на пауза, ако няма операция в продължение на 3 минути, плейърът автоматично преминава в режим на готовност.
*2 Скоростта на бързо превъртане напред/назад по време на пауза се различава в зависимост от дължината видео файла.
*3 Интервалът за бързо превъртане напред/назад се различава в зависимост от видео
файла.
51
Възпроизвеждане на видео
Изтриване на видео файлове
Когато изтривате видео файлове от плейъра, използвайте софтуера, който сте
ползвали, за да прехвърлите видеофайловете или Windows Explorer.
За подробности относно използването на софтуера, използвайте помощния му
файл.
Забележкa
•Плейърът не може да изтрива файлове без да е свързан към компютър.
52
Възпроизвеждане на видео
Използване на менюто „Видео опции”
Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона
OPTION/PWR OFF от списъка на видео изображенията или екран за видео възпроизвеждане. За подробности как да използвате менюто с опции вижте
1стр. 15.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е
било активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки
и употреба.
Опции, които се съдържат само в меню–списък
Опция
[Now Playing]
Описание / страница за справка
Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане
на настояще съдържание.
[Go to Recording Screen] Извежда се екран за запис на глас (1стр. 77) или екран
за запис на FM (1стр. 70).
[Go to FM Radio screen] Появява се FM радио екран на най-скоро поучената
FM радио станция.
[Play from beginning]
Намира началото на видео файл (1стр. 51).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация като време размер на
файла, резолюция, формат за видео/аудио компресия и
име на файла.
[Most Recent Video]
Започва възпроизвеждане от най-скоро възпроизведения видео файл.
[Go to the song playback Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроscreen]
извежданата песен.
Опции, които се съдържат само в екрана за видео възпроизвеждане
Опция
[Play from beginning]
[Zoom Settings]
[Video Orientation]
[Display]
[Detailed Information]
[Brightness]
[Clock Display]
[Go to the song playback
screen]
Описание / страница за справка
Намира началото на видео файл (1стр. 51).
Настройва функция увеличение (1стр. 54)
настройва видео ориентация (1стр. 57).
Настройва извеждане на видео информация (1стр.
56)
Извежда подробна информация като време размер на
файла, резолюция, формат за видео/аудио компресия и
име на файла.
Настройва яркостта на екрана (1 страница 89).
Извежда настояще време (1стр. 21, 90).
Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.
53
Възпроизвеждане на видео
Промяна на видео настройки
За да промените видео настройките, изберете
след това изберете “Video Settings”.
Бутон BACK/HOME
(Настройки) от меню Home,
Настройки
5-знаков бутон
Настройки за увеличение (Zoom Settings)
Можете да увеличавате образите във видео файл, който възпроизвеждате в
момента.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Video Settings” b “Zoom
Settings” b желан тип настройки за увеличение.
Тип
Описание
„Auto“ /
автоматично:
Размерите на видео изображението са увеличени / намалени,
запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана (настройка по подразбиране).
Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9, то се увеличава/намалява така, че да съвпадне напълно с размера на екрана,
като се запази съотношението (Letterbox).
Източник 4:3
54
Източник 16:9
Възпроизвеждане на видео
Тип
Описание
„Full“ / пълно:
Размерите на видео изображението са увеличени / намалени,
запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео
изображение, то се увеличава/намалява така, че да съвпадне
напълно с размера на екрана, като се запази съотношението.
Източник 4:3
Източник 16:9
•Прекъснатата линия рамка представлява размерът на оригиналното видео изображение.
„Off“ /
изключено:
Размерите на видео изображението не са променяни и то се
възпроизвежда с оригиналната резолюция. Ако видео резолюцията е твърде висока, четирите страни на екрана ще бъдат
отрязани.
Източник 4:3
Източник 16:9
•Прекъснатата линия рамка представлява размерът на оригиналното видео изображение.
55
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане само на видео звук (Display)
Можете да изведете скрита подробна информация за видео файл като например
заглавието, иконката за възпроизвеждане изминалото време на възпроизвеждане
по време на възпроизвеждане.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Video Settings” b
“Display” b желан тип дисплей
Тип
„On“ / (включен):
Описание
Извежда информация за видео файл като например заглавието, иконката за възпроизвеждане изминалото време на
възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
„Off“ / (изключен): Скрива подробна информация за видео файл и я извежда
само когато работите с плейъра (Настройка по подразбиране).
Забележкa
•Ако [Video Orientation] е в положение [Horizontal (right)], заглавието на видео файла не се
извежда.
56
Възпроизвеждане на видео
Настройка на видео ориентиране [Video Orientation]
Можете да настроите видео ориентирането в положение [Vertical] или
[Horizontal (right)]. Работата с 5-знаковия бутон се променя според настройките
на [Video Orientation].
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Video Settings” b [Video
Orientation] b желан тип видео ориентиране.
Тип
Описание
[Vertical]
Извежда 240 х 180 пиксела (Настройка по подразбиране)
Източник 4:3
[Horizontal (right)]
Източник 16:9
Извежда 320 х 240 пиксела
Източник 4:3
Източник 16:9
z Съвет
•Когато [Display] е в позиция [On] (1стр. 56) се извежда скрита подробна информация
за видео файл като например заглавието, иконката за възпроизвеждане изминалото
време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане. Когато настройката е [Off]
подробната информация се скрива.
Забележкa
•Ако [Video Orientation] е в положение [Horizontal (right)], заглавието на видео файла не се
извежда.
57
Преглед на снимки
Преглед на снимки (Photos)
За да възпроизвеждате снимки, изберете
екран за възпроизвеждане на снимки.
(Photos) в меню Home, за да изведете
Снимки
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню Home изберете (Photos) b желана папка
b желана снимка.
Появява се екран за възпроизвеждане на снимки.
•Натиснете бутон b/B, за да изведете предишна/следваща снимка.
•За подробности относно това как да работите с екрана на фото дисплея вижте „Екран на фото дисплея”
(1стр. 59).
58
Преглед на снимки
z Съвет
•В списъка на папки със снимки само папките съдържащи снимки се извеждат по азбучен
ред.
•Възпроизвеждането на песни и прием на FM продължава дори и когато търсите
снимки в списъка със снимки или в папката със снимки от списъка или когато е изведен
екран за извеждане на снимки.
•Можете да изведете снимки от избраната папка продължително (изреждане на изображения ) (1стр. 60).
•Можете да организирате снимки прехвърлени в плейъра по папки. Изберете плейър
(като например [WALKMAN]) като използвате Windows Explorer, издърпайте и спуснете нова папка в папки “PICTURE” или “PICTURES”. За повече подробности относно
йерархията на данни вижте 1стр. 34.
Забележкa
•Всички файлове с разширение .jpg, включително миниатюрни изображения и видео
файлове се разпознават като снимки. Всички папки, съдържащи .jpg файлове се извеждат
в списъка с папките със снимки.
•В списъка с папки със снимки могат да се качат до 8,000 снимки. Това е общият брой на
възможните за качване снимки, независимо в колко папки ги разпределите.
•Ако размерът на снимката е прекалено голям или ако файлът е повреден на екрана се
и снимката не може да бъде възпроизведена.
появява индикация
•Ако снимките не са съвместими с DCF 2.0 (или името на папката/файла е прекалено
дълго и т.н.), времето за работа (за извеждане на снимки и слайдшоу) може да отнеме
повече време.
Екран за извеждане на снимки
Информационно поле
Работа на екрана за извеждане на снимки
Когато промените ориентацията на дисплея в хоризонтална, функцията на
бутон v/V/b/B/ също се променя.
За да (индикация на екрана)
Направете следното
Възпроизвеждате (N)/Направите пауза
(X)*1 в изреждане на кадри
Изведете предишна/следваща снимка
Натиснете бутон u.
Натиснете бутон b/B.
1
* Когато възпроизвеждате песни докато изреждането на кадри е спряно, екранът потъмнява ако не работите с бутоните повече от 30 секунди. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото изреждане на кадри са в режим пауза и не работите
с бутоните повече от 3 минути, екранът се изключва и плейърът преминава в режим
на готовност.
59
Преглед на снимки
Последователно изреждане на кадри (слайдшоу)
Можете да изведете снимките от произволна папка като ги изреждате последователно.
Снимки
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню Home изберете
(Photos).
Появява се списък с папки.
2 Натиснете v/V/b/B бутон, за да изберете папка със снимки и след
това натиснете и задръжте бутон u.
Започва изреждане на снимки в избраната папка.
z Съвет
•Можете да започнете изреждане на кадри чрез всяка от следните операции:
– Натиснете и задръжте бутон u в списък със снимки.
– Натиснете бутон u в екран със списък снимки.
– Натиснете бутон OPTON/PWR OFF в списък с папки със снимки или в списък със
снимки и след това изберете [Begin slide show] от менюто с опции.
Забележкa
•Екранът не се изключва автоматично и не се прехвърля в скрийнсейвър (1стр. 89),
докато възпроизвеждате слайдшоу.
60
Преглед на снимки
Изтриване на снимки
Когато изтривате снимки от плейъра, използвайте софтуера, който сте ползвали, за да ги прехвърлите или Windows Explorer.
За подробности относно употребата на софтуера, обърнете се към помощния
му файл.
Забележкa
•Самият плейър не може да изтрие снимки ако не е включен в компютър.
61
Преглед на снимки
Използване на менюто „Опции за снимки”
Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона
OPTION/PWR OFF от списъка на снимките или екран за възпроизвеждане на
снимки. За това как да използвате менюто с опции вижте 1стр. 15.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било
активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки и
употреба.
Опции, които се съдържат само в меню–списък с папки/снимки
Опция
[Now Playing]
Описание / страница за справка
Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане на настояще съдържание.
[Go to Recording Screen]
Извежда се екран за запис на глас (1стр. 77) или
екран за запис на FM (стр. 70).
[Go to FM Radio screen]
Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция (1стр. 66).
[Begin slide show]
Стартира изреждане на кадри (1стр. 60).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация като време
размер на файла, резолюция и име на файла.
[Most Recent Photo]
Започва възпроизвеждане от най-скоро възпроизведената снимки.
[Go to the song playback screen] Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро
възпроизвежданата песен.
Опции, които се съдържат само в екрана за фото възпроизвеждане
Опция
[Photo Orientation]
[Display]
Описание / страница за справка
Настройва фото ориентация (1стр. 63).
Настройва извеждане на фото информация
(1стр. 64)
[Detailed Information]
Извежда подробна информация като време размер на файла, резолюция, формат за видео/аудио
компресия и име на файла.
[Slide Show Repeat]
Избира режим на възпроизвеждане на слайдшоу
(1стр. 64).
[Slide Show Interval]
Избира интервал за слайдшоу (1стр. 65).
[Brightness]
Настройва яркостта на екрана (1 страница
89).
[Clock Display]
Извежда настояще време (1стр. 21, 90).
[Go to the song playback screen] Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро
възпроизвежданата песен.
62
Преглед на снимки
Промяна на настройките за снимки
За да промените настройките за снимки, изберете
[Home], след това изберете [Photo Settings].
Бутон BACK/HOME
(Настройки) от меню
Настройки
5-знаков бутон
Настройка на фото ориентиране [Photo Orientation]
Можете да настроите видео ориентирането в положение [Vertical] или
[Horizontal (right)] или [Horizontal (left)]. Работата с 5-знаковия бутон се променя
според настройките на [Photo Orientation].
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Photo Settings” b [Photo
Orientation] b желан тип фото ориентиране.
Тип
Описание
[Vertical]
Извежда 240 х 180 пиксела (Настройка по подразбиране)
[Horizontal (right)]/
[Horizontal (left)]
Извежда 320 х 240 пиксела
63
Преглед на снимки
Възпроизвеждане само на фото екран (Display)
Можете да изведете скрита подробна информация за снимка като например
иконката за статус на възпроизвеждане и т.н. по време на възпроизвеждане на
снимка.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Photo Settings” b
“Display” b желан тип дисплей
Тип
„On“ / (включен):
„Off“ / (изключен):
Описание
Извежда информация за фото файл като например заглавието, дата на заснемане, статус на възпроизвеждане,
номер на снимката и т.н.
Скрива подробна информация за снимката (Настройка по
подразбиране).
Забележкa
•Ако [Photo Orientation] е в положение [Horizontal (right)] или [Horizontal (left)] (1стр. 63),
заглавието на снимката не се извежда дори и когато [Display] е в позиция [On].
Настройка на режим на изреждане на кадри [Slide Show Repeat]
Можете да изведете снимки като слайдшоу неколкократно.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Photo Settings” b “Slide
Show Repeat” b желан тип настройка.
Тип
„On“ / (включен):
„Off“ / (изключен):
Описание
Извежда снимки във фото папка неколкократно.
Извежда снимки във фото папка неколкократно до последната снимка, след това се връща към първата снимка
и прави пауза във възпроизвеждането. (Настройка по
подразбиране).
Забележкa
•Екранът не се изключва автоматично и не преминава в режим скрийнсейвър (1стр.
89) докато има изреждане на изображения.
64
Слушане на FM радио
Настройка на интервал при изреждане на изображения [Slide Show Interval]
Можете да настроите времето за извеждане на всяка снимка.
1 От меню Home изберете
(Настройки) b “Photo Settings” b “Slide
Show Interval” b желан тип настройка.
Тип
[Short]
[Normal]
[Long]
Описание
Снимките се сменят със следващи снимки при къс интервал.
Снимките се сменят със следващи снимки при стандартен
интервал (Настройка по подразбиране).
Снимките се сменят със следващи снимки при дълъг интервал.
Забележкa
•Може да отнеме време преди снимка с голям размер да бъде изведена.
65
Слушане и запис на FM радио
Слушане на FM радио
Можете да слушате FM радио като натиснете
да изведете екрана на [FM радио].
(FM радио) в [Home] меню, за
FM радио
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
5-знаков бутон
Забележкa
•Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много.
1 От меню Home изберете
(FM радио)
Появява се екран за FM радио.
2 Натиснете бутон v/V, за да изберете желана чес-
Честота
тота или натиснете b/B, за да изберете предварително избран номер.
•За подробности относно работата с FM радио екран
вижте “FM радио екран” (1стр. 67).
Предварително зададен номер
Забележкa
•Не можете да изберете предварително зададен номер ако не сте запазили предварително станция. Настройте предварително станция посредством [Auto Preset] (1стр. 68)
или настройте предварително станциите ръчно (1стр. 69).
66
Слушане и запис на FM радио
FM радио екран
Честота
Предварително зададен номер
Забележкa
•В зависимост от страната/региона, в който сте закупили плейъра, екранът може да се
различава.
Работа с FM радио екрана
За да
Изберете предишна/следваща честота
Търсите предишна/следваща възможна за прием станция*1
Изберете предишен/следващ предварително
зададен номер*2
Направите пауза/продължите с FM приема
Направете следното
Натиснете бутон v/V.
Натиснете и задръжте
бутон v/V.
Натиснете бутон b/B.
Натиснете бутон u.
*1 Ако чувствителността е твърде висока, променете настройките за “Scan Sensitivity”
(1стр. 76) в позиция “Low”.
*2 Не можете да изберете предварително зададен номер ако няма въведени станции.
Задайте станции като използвате опция “Auto Preset” (1стр. 68).
67
Слушане и запис на FM радио
Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)
Можете да настроите предварително автоматично станции (до 30 станции)
от вашия регион като изберете “Auto Preset”. Когато използвате FM тунер за
първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да настроите
предварително станциите като използвате “Auto Preset”.
1 В FM радио екрана натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се меню с опции.
2 Изберете “Auto Preset” b “Yes”.
Приетите станции ще бъдат запаметени във възходящ ред на честотата.
“Auto preset completed.” се появява, когато запаметяването приключи, след
това вече можете да приемате предварително избраните станции.
•Изберете “No”, за да отмените автоматичната настройка.
z Съвет
•Ако високата чувствителност кара плейъра да приема твърде много нежелани станции, променете настройките за прием (1стр. 76) на “Low”.
Забележкa
•Извършването на “Auto Preset” ще изтрие вече запаметени станции.
68
Слушане и запис на FM радио
Ръчна настройка на излъчвани станции
Можете да настроите излъчвани станции, които “Auto Preset” да не засича
(1стр. 68).
1 В FM радио екран изберете желаната честота.
2 Натиснете и задръжте бутон u.
Честотата, която сте избрали в стъпка 1 е предварително настроена и
приписана на номер, който се появява под честотата.
z Съвет
•Можете да настроите до 30 станции.
Забележкa
•Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.
Изтриване на предварително запаметени станции
1 В FM радио екрана, изберете номер на честотата, която смятате
да изтриете.
2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се менюто с опции.
3 Изберете “Delete from Preset”.
Избраната станция се изтрива и се появява съобщение.
69
Слушане и запис на FM радио
Запис на FM радио
Можете да запишете FM радио програми на плейъра. FM радио програмите се
записват в МР3 формат.
Преди запис, свържете слушалките и потвърдете, че FM радио излъчването е
добро и се чува добре.
FM радио
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
5-знаков бутон
Забележкa
•Ако настройка [Set Date-Time] е неточна, папката с дати може да не е правилно означена. Сверете настоящите дата и час преди да запишете FM радио програми (стр. 21,
90).
1 В FM радио екран, натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се меню с опции.
Ако натиснете бутон OPTION/PWR OFF в FM радио екран по време на
пауза, неможете да изберете [Record].
2 Изберете [Record].
Появява се екран за FM радио запис и плейърът преминава в режим готовност за запис.
3 Натиснете бутон u.
Записът започва. По време на запис можете да слушате записващите се в момента FM радио програми от слушалките или вградените високоговорители.
•За да направите пауза в записа, натиснете бутон u. Натиснете отново,
за да продължите със записа.
70
Слушане и запис на FM радио
4 Натиснете бутон BACK/HOME, за да спрете записа.
Записът се запазва като файл “FM-xxxx-nnn-hhmm*1” в [Record]
– [FM] – [yyyy-mm-dd*2] папка.
*1 Имената на файловете се записват автоматично във формат “FM-xxxx-nnnhhmm” (FM – честота – сериен номер – час и минути).
*2 Имената на папките с е разпределят автоматично във формат „yyyymm-dd” (година – месец – ден). В случай на последователни папки създадени в
един и същ ден, се добавя допълнителен номер (2 до 999) след “dd” в името на
папката.
Екран за FM запис
Име на папка
Име на файл
Оставащо възможно време
Оставащото възможно време не се променя
ако времето за напомняне е повече от 99 часа.
Изминало време
z (по време на пауза при запис)
zX (по време на запис)
Кодек/Битрейт
z Съвет
•При запис в зони със слаб прием може да се получи шум. Записвайте в зони със силен
прием.
•Можете да изберете качество на записа (битрейт) (1стр. 83).
•За да запишете в нова папка, натиснете бутон OPTION/PWR OFF е екран за FM запис
докато записът е спрян и след това изберете [Create New Folder] от менюто с опции.
Следващата FM радио програма, която ще запишете, ще бъде съхранена в нова папка.
Ако названието на папката след означение “dd” достигне 999, не можете да създавате
повече папки.
Забележкa
•Ако преименувате папки от [Record] и [FM] папки на вашия компютър или да поставяте папки, прехвърлени на вашия компютър в папки [Record] и [FM], може да успеете да
ги възпроизведете с плейъра си.
•Можете да съхраните до 4,000 файла от FM радио програми.
•Максималното число за “nnn” (сериен номер в името на файла) е 999. Ако номерът
надвишава 999 трябва да създадете нова папка.
71
Слушане и запис на FM радио
Възпроизвеждане на записани FM радио програми
За да възпроизвеждате записани FM радио програми, изберете [Music], за да изведете екран [Music]. Можете да изведете списък с папки в папка [FM]
Музика
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню [Home] изберете
[Music] b [FM Recording] b желана папка
bжелана за запис FM радио програма.
Екран за възпроизвеждане на музика се появява и възпроизвеждането на записаната FM радио програма започва.
•За подробности относно работата с екран за възпроизвеждане на музика
вижте “Екран за възпроизвеждане на музика” (стр. 37).
z Съвет
•Можете да възпроизведете записани FM радио програми от менюто с опции, което
се появява във FM Radio или FM Recording екран. Във FM Radio или FM Recording екран
натиснете бутон OPTION/PWR OFF, след това изберете [Play Recorded Data] b желана
папка b желана за запис FM радио програма.
Екран за възпроизвеждане на записани FM радио програми
Име на файла
Име на папката
Кодек
Битрейт
72
Слушане и запис на FM радио
Изтриване на записани FM радио програми
Можете да изтриете записани FM радио програми от плейъра.
Музика
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
5-знаков бутон
1 От меню [Home] изберете
[Music] b [FM Recording] b желана
папка.
2 Натиснете v/V/b/B бутон, за да изберете записаната FM радио
програма, която възнамерявате да изтриете и натиснете бутон
OPTION/POWER OFF.
Появява се меню с опции.
3 Изберете [Delete This Song] b [Yes].
Избраната FM радио програма се изтрива.
•Изберете [No], за да отмените изтриването.
Забележкa
•Не можете да изтриете записани FM радио програми по време на възпроизвеждане на
песни.
•Когато песента е била възпроизведена преди изтриване на записани FM радио програми, информацията за последната възпроизведена песен е премахната по същото време
като изтриването на записани FM радио програми.
73
Слушане и запис на FM радио
Използване на FM радио меню с опции
Можете да изведете FM радио меню с опции като изберете бутон OPTION/
PWR OFF в FM радио екран или в FM екран за запис. Можете да изведете менюто
с FM радио опции от списък с файлове/папки на записани FM радио програми или
от екран за възпроизвеждане на музика от записани FM радио програми
За това как да използвате менюто с опции вижте 1стр. 15.
Опциите показани в менюто се различават в зависимост от екрана, от който
ги извеждате. Вижте съответната страница за настройки и употреба.
Опции, появяващи се в FM радио екрана.
Опции
[Record]
[Play Recorded Data]
[Save to Preset]
[Delete from Preset]
[Auto Preset]
[Scan Sensitivity]
[Mono/Auto]
[Clock Display]
[Go to the song
playback screen]
Описание/страница за справка
Извежда екран за FM радио запис (1стр. 70)
Извежда списък с папки от папка [FM] и папка [Record]
(стр. 72).
Запаметява предварително настроени станции (1стр.
69).
Изтрива запаметени предварително настроени станции
(1стр. 69)
Автоматично настройва станции (1стр. 68).
Регулира чувствителността на прием на тунера (1стр.
76)
Променя или моно или стерео (1стр. 76)
Извежда настояще време (1стр. 21, 90).
Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.
Опции, появяващи се в FM радио екрана за запис.
Опции
[Create New Folder]
[Play Recorded Data]
[Bit Rate Settings]
[Go to the song
playback screen]
74
Описание/страница за справка
Прибавя нова папка към папки [FM] и [Record].
Извежда списък с папки от папка [FM] и папка [Record]
(стр. 72).
Настройва качеството на записа (1стр. 83)
Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.
Слушане и запис на FM радио
Опции, появяващи се в екрана със списъци на папки/файлове на записаните FM радио програми.
Опции
[Now Playing]
[Go to Recording Screen]
[Go to FM Radio screen]
[Detailed Information]*1
[Delete This Song]*1
[Go to the song playback
screen]
Описание/страница за справка
Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане на настояще съдържание.
Извежда се екран за запис на глас (1стр. 77) или
екран за запис на FM (стр. 70).
Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция (1стр. 66).
Извежда подробна информация като записана
FM радио програма, време на възпроизвеждане,
аудио формат, битрейт и име на файла (1стр.
45).
Изтрива записан гласов файл или записана FM
радио програма (1стр. 73, 80).
Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро
възпроизвежданата песен.
*1 Тази опция е възможна само когато е изведен списък с файлове.
Опции, появяващи се в екрана за възпроизвеждане на музика на записаните FM радио програми.
Опции
[Play Mode]
[Equalizer]
[Built-in SP Optimizer]
[Cover Art]
[Detailed Information]
Добавяне/Отстраняване
от списък с желания
Аларма
Таймер за автоматично
изключване
Извеждане на часовник
Описание/страница за справка
Настройва режим за възпроизвеждане (1стр.
46).
Персонализира качеството на звука (1стр. 48).
Оптимизира качеството на звука извеждано от
вградените високоговорители (1стр. 49).
Извежда cover art (1стр. 45)
Извежда подробна информация като записана
FM радио програма, време на възпроизвеждане,
аудио формат, битрейт и име на файла (1стр.
45).
Добавя песни към списък с желани за закупуване
от съответния софтуер./ Отстранява песни
към списък с желани за закупуване от съответния софтуер.
Настройва алармата (1стр. 85)
Настройва таймера за автоматично изключване (1стр. 86)
Извежда настояще време (1стр. 21, 90).
75
Слушане и запис на FM радио
Промяна на FM радио настройките
За да промените FM радио настройките, изберете
[Home], след това изберете [FM радио настройки].
(Настройки) от меню
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
Настройка на прием (Scan Sensitivity)
Когато изберете станции чрез функция “Auto Preset” (1стр. 68) или бутон -/-,
FM рисивърът може да приеме много нежелани станции, тъй като чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте приема на
“Low”. “High” е настройката, която се задава по подразбиране.
1 От меню [Home] изберете
(Настройки) b „FM радио настройки”
b „Чувствителност на сканиране” b „Low”.
За да настроите чувствителността на прием към тази по подразбиране,
изберете “High”.
Настройка на Mono/Auto
Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте рисивъра в позиция “Mono” за моно прием. Ако настроите “Auto”, моно/стерео прием
се избира автоматично, в зависимост от условията за прием. “Auto” е фабрична
настройка.
1 От меню [Home] изберете
(Настройки) b „FM радио настройки”
b „Mono/Auto” b „Mono”.
•За да се върнете към автоматична настройка изберете “Auto”.
76
Запис/слушане на глас
Запис на глас
Можете да запишете глас посредством вградения микрофон на плейъра и да
възпроизведете обратно записаните гласови файлове. Файловете се записват в
МР3 формат.
Запис на глас
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
Микрофон
Забележкa
•Ако настройка [Set Date-Time] е неточна, папката с дати може да не е правилно означена. Сверете настоящите дата и час преди да запишете FM радио програми (стр. 21,
90).
•По време на запис не можете да слушате звук от слушалките или вградените високоговорители.
1 от меню [Home] изберете [Voice Recording].
Появява се екран за запис на глас и плейърът преминава към режим на готовност за запис.
2 Натиснете бутон u.
Записът започва.
•За да направите пауза в записа, натиснете бутон u. Натиснете отново,
за да продължите със записа.
Продължава f
77
Запис/слушане на глас
3 Записът се запазва като файл “VR-xxxx-nnn-hhmm*1” в [Record] –
[Voice] – [yyyy-mm-dd*2] папка.
*1 Имената на файловете се записват автоматично във формат “VR-xxxx-nnnhhmm” (VR – сериен номер – час и минути).
*2 Имената на папките се разпределят автоматично във формат „yyyy-mm-dd”
(година – месец – ден). В случай на последователни папки създадени в един и същ ден, се
добавя допълнителен номер (2 до 999) след “dd” в името на папката.
Екран за запис на глас
Име на папка
Име на файл
Оставащо възможно време
Оставащото възможно време не се променя
ако времето за напомняне е повече от 99 часа.
Изминало време
z (по време на пауза при запис)
zX (по време на запис)
Кодек/Битрейт
z Съвет
•Можете да изберете качество на записа (битрейт) (1стр. 83).
•За да запишете в нова папка, натиснете бутон OPTION/PWR OFF е екран за запис
на глас докато записът е спрян и след това изберете [Create New Folder] от менюто
с опции. Следващият запис, който ще запишете, ще бъде съхранен в нова папка. Ако
названието на папката след означение “dd” достигне 999, не можете да създавате повече
папки.
Забележкa
•Ако преименувате папки от [Record] и [Voice] папки на вашия компютър или да поставяте папки, прехвърлени на вашия компютър в папки [Record] и [Voice], може да успеете
да ги възпроизведете с плейъра си.
•Можете да съхраните до 4,000 файла от записи на глас.
•Максималното число за “nnn” (сериен номер в името на файла) е 999. Ако номерът
надвишава 999 трябва да създадете нова папка.
78
Запис/слушане на глас
Възпроизвеждане на записи на глас
За да възпроизвеждате записани гласови файлове, изберете [Music], за да изведете
екран [Music]. Можете да изведете списък с папки в папка [Voice]
Музика
Бутон BACK/HOME
5-знаков бутон
1 От меню [Home] изберете
[Music] b [Voice Recording] b желана
папка bжелан за запис гласов файл.
Екран за възпроизвеждане на музика се появява и възпроизвеждането на записания гласов файл започва.
•За подробности относно работата с екран за възпроизвеждане на музика
вижте “Екран за възпроизвеждане на музика” (стр. 37).
z Съвет
•Можете да възпроизведете записани гласови файлове от менюто с опции, което се
появява във Voice Recording екран. В екран Voice Recording натиснете бутон OPTION/
PWR OFF, след това изберете [Play Recorded Data] b желана папка b желан за запис
гласов файл.
Екран за възпроизвеждане на записани гласови файлове
Име на папка
Име на файл
Кодек
Битрейт
79
Запис/слушане на глас
Изтриване на записани гласови файлове
Можете да изтриете записани гласови файлове от плейъра.
Музика
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR
OFF
5-знаков бутон
1 От меню [Home] изберете
[Music] b [Voice Recording] b желана
папка.
Появява се списък с файлове записани в папка [Voice].
2 Натиснете v/V/b/B бутон, за да изберете записаната гласови
файлове, които възнамерявате да изтриете и натиснете бутон
OPTION/POWER OFF.
Появява се меню с опции.
3 Изберете [Delete This Song] b [Yes].
Избраният гласов файл се изтрива.
Изберете [No], за да отмените изтриването.
Забележкa
•Не можете да изтриете записани гласови файлове по време на възпроизвеждане на
песни.
•Когато песента е била възпроизведена преди изтриване на записани гласови файлове, информацията за последната възпроизведена песен е премахната по същото време като
изтриването на записани гласови файлове.
80
Запис/слушане на глас
Използване на меню с опции за гласови файлове
Можете да изведете меню с опции за гласови файлове като изберете бутон
OPTION/PWR OFF в екран за запис на гласови файлове. Можете да изведете менюто с опции за гласови файлове от списък с файлове/папки на записани гласови
файлове или от екран за възпроизвеждане на музика от записани гласови файлове.
За това как да използвате менюто с опции вижте 1стр. 15.
Опциите показани в менюто се различават в зависимост от екрана, от който
ги извеждате. Вижте съответната страница за настройки и употреба.
Опции, появяващи се в екрана за запис на гласови файлове.
Опции
Описание/страница за справка
[Create New Folder]
Прибавя нова папка към папки [Voice] и
[Record].
[Play Recorded Data]
Извежда списък с папки от папка [Voice] и
папка [Record] (стр. 79).
[Bit Rate Settings]
Настройва качеството на записа (1стр. 83)
[Go to the song playback screen] Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро
възпроизвежданата песен.
Опции, появяващи се в екрана със списъци на папки/файлове на записаните гласови файлове.
Опции
[Now Playing]
[Go to Recording Screen]
[Go to FM Radio screen]
[Detailed Information]*1
[Delete This Song]*1
[Go to the song playback screen]
Описание/страница за справка
Настройва режим за възпроизвеждане или
извеждане на настояще съдържание.
Извежда се екран за запис на глас (1стр. 77)
или екран за запис на FM (стр. 70).
Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция (1стр. 66).
Извежда подробна информация като записана
FM радио програма, време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла
(1стр. 45).
Изтрива записан гласов файл или записана FM
радио програма (1стр. 73, 80).
Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро
възпроизвежданата песен.
*1 Тази опция е възможна само когато е изведен списък с файлове.
Продължава f
81
Запис/слушане на глас
Опции, появяващи се в екрана за възпроизвеждане на музика на
записаните гласови файлове.
Опции
[Play Mode]
[Equalizer]
[Built-in SP Optimizer]
[Cover Art]
[Detailed Information]
Добавяне/Отстраняване от
списък с желания
Аларма
Таймер за автоматично
изключване
Извеждане на часовник
82
Описание/страница за справка
Настройва режим за възпроизвеждане
(1стр. 46).
Персонализира качеството на звука
(1стр. 47).
Оптимизира качеството на звука извеждано
от вградените високоговорители
(1стр. 49).
Извежда cover art (1стр. 45)
Извежда подробна информация като записана FM радио програма, време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла
(1стр. 45).
Добавя песни към списък с желани за закупуване от съответния софтуер./ Отстранява
песни към списък с желани за закупуване от
съответния софтуер.
Настройва алармата (1стр. 85)
Настройва таймера за автоматично изключване (1стр. 86)
Извежда настояще време (1стр. 21, 90).
Запис/слушане на глас
Промяна на настройките за запис
За да промените настройките за запис, изберете (Настройки) от меню [Home],
след това изберете [Настройки за запис].
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
Избор на ниво на качеството на звука (Настройки за битрейт)
Можете да изберете ниво измежду [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] и [MP3 96kbps].
Колкото по-високо е нивото , толкова повече памет плейърът ползва за запис на
звука. [MP3 128kbps] е настройката по подразбиране.
1 От меню [Home] изберете
[Settings] b [Recording Settings] b [Bit
Rate Settings] b [MP3 160kbps] b [MP3 128kbps] (настройка по подразбиране) или [MP3 96kbps].
83
Използване на таймер
Настройка на таймер
Можете да настроите таймера да възпроизвежда песни при определено време
(Аларма). Можете също така да настроите период от време, след който плейърът сам да се изключва (Таймер за автоматично изключване).
Алармата и таймера за автоматично изключване не могат да се настройват за
едно и също време.
Таймерът може да ес настрои в екрана за възпроизвеждане на музика.
Музика
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR
OFF
5-знаков бутон
Забележкa
•Ако настройка [Set Date-Time] е неточна, папката с дати може да не е правилно означена. Сверете настоящите дата и час преди да запишете FM радио програми
(стр. 21, 90).
84
Използване на таймер
Настройване на аларма
Можете да настроите таймера да възпроизвежда песни при определено време
(Аларма).
1 От меню [Home] изберете
[Music] b желан метод на търсене b
желана песен
2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се менюто с опции.
3 Изберете [Alarm].
4 Натиснете бутон b/B, за да изберете час и след това натиснете
v/V бутон, за да промените стойностите.
5 Като в стъпка 4 регулирайте настройките за минути.
6 Натиснете бутон u, за да потвърдите избора си.
Плейърът автоматично прекратява възпроизвеждането на песни и автоматично се изключва.
В настроеното време плейърът възпроизвежда песента, която е възпроизвел
за последно.
За да отмените алармата
След като сте настроили алармата натиснете което и да е копче, за да включите плейъра.
След като се появи надпис [Alarm is now set. Cancel?] (Алармата е настроена. Да
отменя ли?), изберете [Yes].
Ако изберете [No], алармата не се отменя и плейърът се изключва автоматично.
Забележкa
•Алармата няма да се активира ако плейърът е свързан към компютър.изключете USB
кабела преди да настройвате час.
•Ако няма информация за последната възпроизведена песен или последната възпроизведена песен е изтрита, алармата прозвучава с автоматичен сигнал в избраното време.
85
Използване на таймер
Настройка на таймер за автоматично изключване
Можете да настроите период от време, след който плейърът сам да се изключва
(Таймер за автоматично изключване).
1 В екран за възпроизвеждане на музика натиснете бутон OPTION/
PWR OFF.
Появява се менюто с опции.
2 Изберете [Sleep Timer] b желана продължителност на таймера.
Продължителност
[30 мин]
[60 мин]
[90 мин]
[120 мин]
z Съвет
Описание
Изключва плейъра след 30 минути.
Изключва плейъра след 60 минути.
Изключва плейъра след 90 минути.
Изключва плейъра след 120 минути.
•След като сте настроили таймера за автоматично изключване, в информационното
поле на екрана за възпроизвеждане на музика се появява означение .
За да отмените таймера за автоматично изключване
След като сте настроили таймера за автоматично изключване, натиснете бутон BACK/HOME, натиснете и задръжте бутон BACK/HOME или натиснете
бутон OPTION/PWR OFF в екрана за възпроизвеждане на музика.
След като се появи надпис [Sleep Timer is now set. Cancel?] (Таймерът за автоматично изключване e настроен. Да отменя ли?), изберете [Yes].
Ако изберете [No], таймерът за автоматично изключване не се отменя и плейърът се изключва автоматично.
Забележкa
•Таймерът за автоматично изключване няма да е активиран ако плейърът е свързан към
компютър.
•След като сте настроили таймера за автоматично изключване, ако изключите плейъра чрез натискане и задържане на бутон OPTION/PWR OFF и след това включите
плейъра отново таймера за автоматично изключване се отменя.
86
Общи настройки
Промяна на общите настройки
За да промените общите настройки на плейъра, изберете
Home, след това изберете “Common Settings”.
(Settings) от меню
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
Информация за устройството
Извежда се информация като наименование на модела, версия и т.н.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Unit
Information”.
Опция
Модел
Версия
Общ брой песни
Общ брой видео записи
Общ брой снимки
WM-PORT
Описание
Извежда име на модела на плейъра.
Извежда информация за версията на плейъра.
Извежда общия брой песни*1 записани в плейъра.
Извежда общия брой видео записи*1 записани в
плейъра.
Извежда общия брой снимки записани в плейъра.
Извежда информация за версията на WM-PORT.
87
Общи настройки
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit)
Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за
да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“
(Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата
на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “AVLS
(Volume Limit)” b желан тип настройка.
Тип
On
Off
Описание
Поддържа нивото на звука със средни стойности.
Възпроизвежда аудио звука с оригиналната сила на звука (настройка по подразбиране).
Забележкa
•Настройка [(AVLS (Volume Limit)] не се прилага при извеждане на звук от вградените
високоговорители.
Изключване на краткия звуков сигнал
Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия
плейър.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Beep
Settings” b желан тип настройка.
Тип
On
Off
88
Описание
Произвежда кратък звуков сигнал (настройка по подразбиране).
Не произвежда кратък звуков сигнал.
Общи настройки
Настройка на тип скрийнсейвър
Можете да настроите скрийнсейвърът в положение [Clock] или [Blank] когато
няма работа с плейъра повече от 30 секунди по времена възпроизвеждане на песен
или прием на FM излъчване.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b
“Screensaver” b [Type] -bжелан тип настройка.
Тип
Clock
Blank
Описание
Когато няма дейност повече от 30 секунди на дисплея се
появява часовник.
Когато няма дейност повече от 30 секунди екранът се изключва (настройка по подразбиране).
Регулиране на яркостта на екрана
Можете да настроите яркостта на дисплея в едно от следните 5 нива.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b
“Brightness” b желан тип настройка.
Тип
[1] – [5]
Описание
Колкото по-голям е номерът, толкова по-ярък е екранът. [3] е
настройката по подразбиране.
z Съвет
•Ако регулирате яркостта на екрана на по-ниско ниво, батерията ще издържи по-дълго.
Забележкa
•Докато плейърът е свързан посредством USB кабел, яркостта на екрана може да се
регулира на по-ниско ниво независимо от настройката.
89
Общи настройки
Настройване на текущото време (Set Date–Time)
Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Set
Date-Time”.
2 Натиснете бутон b/B, за да изберете годината и след това натиснете бутон v/V, за да промените стойностите.
3 Като в стъпка 2 регулирайте стойностите за месеца, часа и минутите.
4 Изберете бутон u, за да потвърдите.
z Съвет
•За да изведете настояще време натиснете бутон OPTION/PWR OFF в екран за възпроизвеждане на музика и изберете [Clock Display] от менюто с опции.
•Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности:
„YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или
„DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от
двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).
За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (1 страница 91)
или „Настройване формата на часа“ (1 страница 91).
Забележки
•Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго
време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и
вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
•Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го
настройте отново.
90
Общи настройки
Формат за извеждане на дата
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (1 страница 90)
от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/
YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Date
Display Format” b желан тип формат.
Тип
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
Описание
датата се изписва във формата година / месец / ден.
датата се изписва във формата месец / ден / година.
датата се изписва във формата ден / месец / година.
Настройване формата на часа
Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата
за извеждане на текущото време (1 страница 90): „12-hour“ (12 часа) или „24hour“ (24 часа).
1 1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings” b “Time
Display Format” b желан тип формат.
Тип
12-hour
24-hour
Описание
Показва текущото време в 12-часов формат.
Показва текущото време в 24-часов формат.
91
Общи настройки
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)
Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на
плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните,
прехвърлени на вашия плейър.
Забележкa
Тази функция е възможна само в режим пауза.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings”b “Reset All
Settings” b „Yes”.
Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.
•За да отмените тази операция, изберете „No“ в екран за потвърждение.
Форматиране на паметта (Format)
Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на
плейъра.
Забележки
•Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика,
видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър.
Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни
данни от плейъра са били прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър.
•Уверете се, че НЕ сте нулирали вградената флаш памет на плейъра посредством
Windows Explorer. Ако сте, форматирайте отново като използвате плейъра.
•Тази функция е възможна само в режим пауза.
1 От меню Home изберете
(Settings) b “Common Settings”b “Format”.
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички
данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
2 Изберете „Yes“.
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
•За да отмените тази операция, изберете „No“.
3 Изберете „Yes“.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory
formatted“/ паметта форматирана.
•За да отмените тази операция, изберете „No“.
92
Общи настройки
Избор на екранен език
Можете да изберете от списък с различни езици език на извеждане на менюта и
съобщения.
Бутон BACK/HOME
[Настройки]
5-знаков бутон
1 От меню [Home] изберете
[Настройки] b [Езикови настройки] b
желани езикови настройки
Настройка
Deutsch
English
Italiano
Русский
Описание
Немски език.
Английски език
Испански език.
Френски език.
Италиански език.
Португалски
Руски език.
Корейски език.
Опростен китайски език.
Традиционен китайски език.
93
Полезни факти
Относно живота на батерията
При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е
възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате
по-дълго плейъра.
Следните съвети ще ви помогнат да запазите батериите си по-дълго.
Изключвайте плейъра ръчно
Ако натиснете и задържите за кратко бутона OPTION/PWR OFF, плейърът
преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда
на батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време,
по-дълъг от 4 часа плейърът автоматично ще се изключи напълно.
Регулиране на формата на данните и битрейта
Времето на възпроизвеждане ще се различава тъй като зарядът на батерията
може да бъде засегнат от формата и битрейта на песни, видео или фото файловe, които се възпроизвеждат.
За повече подробности относно времето за зареждане и употреба вижте
1стр. 128, 129.
94
Полезни факти
Какво означава Формат и „Bit Rate“?
Какво е аудио формат?
Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и
ги запазвате като аудио файлове.
Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.
“MP3“: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International
Organization for Standartization).
“MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.
“WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
“ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization
for Standartization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като
формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете
да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този
формат.
Какво е защита от копиране?
Някои музикални, видео и фото файлове, които поръчате от сайт за сваляне на
музика или подобна услуга може да приложи технологии за контрол като кодиране, з ада ограничи дублирането и разпространението на тези файлове.
Какво е битрейт?
Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука,
но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.
Продължава f
95
Полезни факти
Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква
повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да
качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.
Забележкa
•Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на
записа от компютъра на плейъра.
Какво е видео формат?
Какво е видео формат?
Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването й като видео файл.
Стандартните формати включват „MPEG- 4“, „AVC“ и др.
“MPEG- 4“: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“)
е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“
(International Organization for Standartization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.
“AVC“: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) ) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization
for Standartization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при
по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила
и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта
„MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като
„MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/
MPEG-4 AVC“ или“H.264/AVC“.
WMV: WMV (Windows Media Video) e format за видео компресия разработен от
Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия
и поддържа контрол на авторски права посрдством DRM.
Какво е формат на неподвижно изображение?
Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на
неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.
“JPEG“: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“
може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от
размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.
z Съвет
•Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с
този плейър, можете да намерите на 1страница 125.
96
Полезни факти
Съхранение на файлове с данни
Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или
друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан
към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer
като [WALKMAN].
Забележки
•Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
•Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not
disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра.
Прехвърляните данни може да се повредят.
•Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я
директно от плейъра (1страница 92).
•Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”,
“MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и
“FM”.
•Не променяйте папки или имена на файлове директно от “MP_ROOT” или “MPE_
ROOT” папки. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
97
Полезни факти
Обновяване операционната система на плейъра
Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият
плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете уеб сайтовете
за поддръжка на клиента (1стр. 121)
1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.
2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на
програмата.
3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната
система на плейъра.|
Обновяването на операционната система е завършено.
z Съвет
•Информация за версията на операционната система на плейъра може да бъде изведена
[Settings] b [Common Settings] b[Unit Information] от меню [Home]
чрез избор на
(1стр. 87).
98
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да
отстраните проблема.
1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в при2
ложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.
Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица
и др.
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити
при нулирането.
Бутон RESET
4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл
5
6
на всяка от използваните програми.
Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка (1стр. 121)
Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
99
Отстраняване на проблеми
Операции
Няма звук.
•Нивото на звука е на нула.
c Увеличете силата на звука (1 страница 5).
•Куплунгът на слушалките не е правилно поставен.
c Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (1 страница 6).
•Куплунгът на слушалките е замърсен.
c Почистете го със сухо и меко парче плат.
•На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
c Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на
аудио и видео данни от компютъра.
От вградените високоговорители няма звук
•Ключът за извеждане е в положение i (слушалки).
c Поставете ключа за извеждане в положение 5 (високоговорители) (1стр. 7).
•Остатъчният заряд на батерията е нисък или недостатъчен.
c Ако остатъчният заряд на батерията е нисък или недостатъчен, звукът от вградените високоговорители може да не бъде изведен, но от слушалките може да бъде
изведен. В този случай заредете плейъра като го свържете към работещ компютър
(1стр. 18).
•Нивото на звука е ниско.
c Звукът от вградените високоговорители може да се чува трудно поради заобикалящия шум. В този случай увеличете силата на звука (1стр. 5).
Не можете да възпроизвеждате данни.
•Батерията е изтощена.
c Заредете батерията докрай (1 страница 18).
c Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете бутона
RESET, за да нулирате плейъра (1 страница 99).
•На плейъра няма съхранени данни.
c Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на
аудио и видео данни от компютъра.
c Опитвате се да възпроизведете видео изображения, конвертирани във формат,
който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов
формат” от раздел “Спецификации” (1 страница 125).
•Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (1 страница 125).
c Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от
размера на файла или файловия им формат (1 страница 125).
c Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради условията
на абонамента и др.
•Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени.
c Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни.
•След придърпване чрез Windows Explorer нивата на йерархията на данните не кореспондират на плейъра (1стр. 29, 34).
100
Отстраняване на проблеми
•Данните може да са повредени.
c Повредените данни във файл могат да бъдат приписани на невъзможен за извеждане
файлов формат. Изтрийте повредените данни и след това прехвърлете данните без
повреда отново посредством компютъра си.
•Файлове от [Record], [Voice] и [FM] папки се преименуват на вашия компютър.
c Ако преименувате файлове от [Record], [Voice] и [FM] папки чрез компютъра си може
да не успеете да ги възпроизведете на плейъра.
Данните, прехвърлени на плейъра, не са показани в съответния списък.
•Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 2000 за видео и 8,000 за неподвижни изображения. Освен това максималният брой папки е 8000 папки за неподвижни изображения в
списъка с папки за неподвижни изображения.
c Изтрийте ненужните данни.
•Данните са поставени на грешно място посредством придърпване.
c Поставете данните на правилното място чрез придърпване (1стр. 29, 34).
•Наличният капацитет е недостатъчен.
c Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра.
•След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива
на данните не отговарят на стандартите на плейъра (1 страница 29, 34).
Когато изберете “All Songs” или “Album”, се извеждат всички песни, но
когато изберете “Folder”, някои песни не се появяват.
•Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папката “MUSIC”.
c Поставете ги в папки (поддиректории) на папка “MUSIC” чрез изтегляне и пускане с
мишката.
Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане, например само песните от даден албум.
•Плейърът възпроизвежда песни само от списъците, от които започва възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.) (1стр. 39).
Не можете да изтриете данни от плейъра
•Не можете да изтриете песни, аудио и видео файлове от плейъра.
c Изтрийте ги като използвате софтуера, който сте ползвали да прехвърлите данни
или Windows Explorer.
Генерира се шум.
•В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали,
например мобилен телефон.
c Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен
телефон, дръжте го далеч от плейъра.
•Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били повредени.
c Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате
прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на
всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
•Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (1 страница 125).
c Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови
спецификации.
Продължава f
101
Отстраняване на проблеми
Плейърът не работи.
•Ключ HOLD е поставен в позиция HOLD.
c Приплъзнете ключа HOLD в противоположна посока (1стр. 5).
•В плейъра се е получил конденз на влага.
c Изчакайте няколко часа, за да се изсуши устройството.
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен
c резаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (1 страница
18).
c Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона
„RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (1 страница 99).
•Докато е изведен надпис [Connecting] или [Connected USB (MTP)], не можете да работите с плейъра.
c Изключете USB връзката и след това работете с плейъра.
Възпроизвеждането не спира
•При този плейър няма разлика между спиране и пауза. Когато натиснете бутон u, се
появява индикация X и възпроизвеждането спира/прави пауза.
Не можете да намерите данните, прехвърлени на плейъра.
•Ако в плейъра има прехвърлени много данни е възможно част от данните да не бъдат
изведени.
•Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на “Windows
Explorer“.
c Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра ( 1 страница 92).
•Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето на данни
не е било завършено.
c Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (1 страница 92).
•След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива
на данните не отговарят на стандартите на плейъра (1 страница 29, 34).
•Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (1 страница 125).
c Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (1 страница 125).
c Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от
размера на файла или файловия им формат (1 страница 125).
Силата на звука не се увеличава.
•Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)”.
c Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)” (1 страница 88).
Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се
чува от двете слушалки.
•Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака.
c Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато
чуете изщракване (1 страница 6).
102
Отстраняване на проблеми
Възпроизвеждането внезапно се прекратява
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
c Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (1 страница 18).
•Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат да бъдат възпроизведени.
c Възпроизведете друга песен или видео изображение.
Не се извеждат миниатюрни изображения
•Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да се поддържа от
плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов формат се поддържа от плейъра.
c Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения “Windows Media Player
11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни.
•Името на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео файл, или видео
файлът не се намира на правилното място.
c Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на
папка “VIDEO”.
Обложките не се извеждат
•Информацията за обложките не е включена към данните.
c Обложката се появява само ако информацията за нея е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения “Windows Media Player 11” или друг
софтуер с възможност за прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности
относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или към производителя му.
•Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат.
Плейърът не може да форматира.
•Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
c Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (1 страница 18).
Захранването на плейъра неволно е било изключено и пак включено.
•Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и след това отново
се включва.
Плейърът не работи както трябва.
•Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът е бил включен към
него.
c Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му “RESET”. Разкачвайте плейъра, когато стартирате или рестартирате компютъра.
103
Отстраняване на проблеми
Екран
Вместо наименованието се появява символът „s“.
•Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра.
c Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни или “Windows Explorer”, за да
замените чуждите символи в наименованието.
Вместо името на албума, изпълнителя и т.н. се извежда “Unknown”.
•В данните не е вложена съответната информация, като името на албума, изпълнителя
и т.н.
Извеждат се непознати символи.
•Избран е неправилният език.
c Коригирайте настройката “Language Settings” (1 страница 20, 93) и отново прехвърлете данните на плейъра.
Екранът потъмнява, докато се възпроизвежда неподвижно
изображение.
•За известен период от време (1 страница 89), не са били използвани командни бутони
според “Screen Off Timer”.
c Натиснете произволен бутон.
Екранът се изключва.
•За известен период от време от 3 минути, не са били използвани командни бутони
според “Screen Off Timer”.
c Натиснете произволен бутон.
•Нямало е дейност повече от 30 секунди при [Screensaver] в положение [Blank] (1стр.
89).
c Натиснете произволен бутон.
c Настройте [Screensaver] в положение различно от [Blank].
На екрана се появява съобщение.
•Вижте глава „Съобщения за грешки“ (1 страница 111).
104
Отстраняване на проблеми
Захранване
Животът на батерията е по-къс от обичайното.
•Работната температура е под 5 °C.
c Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност.
•Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
.
c Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация
•Не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
c Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разредите и заредите няколко
пъти.
•Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайния, дори и след като
сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията.
c Обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
•Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско право.
c Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал за авторско право, животът на батерията може да се съкрати.
Плейърът не зарежда батерията
•USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
c Разкачете и отново свържете USB кабела.
c Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Батерията се зарежда при температура извън работния й диапазон от 5 до 35 °C.
c Зареждайте батерията само при температури в работния й диапазон от 5 до
35 °C.
•Компютърът не е включен.
c Включете компютъра.
•Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“.
c Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Плейърът се изключва автоматично.
•Плейърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно изразходване на батерията.
c Натиснете произволен бутон, за да включите отново плейъра.
Зареждането на батерията протича твърде бързо.
•Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното й зареждане време е много кратко.
Продължава f
105
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър
Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на
дисплея не се появява “Connecting” или “Connected USB (MTP)”.
•Остатъчният заряд на батерията е недостатъчен.
c Заредете батерията като свържете плейъра към работещ компютъра за поне 5
минути.
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
c Изключете го и го включете отново в порта.
c Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
•Използвате USB хъб.
c Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете
USB кабела директно към компютъра.
•На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на
данни.
c Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете
USB кабела отново.
•“Connecting” или “Connected USB (MTP)” може да не се появи на плейъра, в зависимост
от софтуерната среда на вашия компютър.
c Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”.
•USB конекторът на вашия компютър може да има проблем.
c Свържете плейъра към друг USB конектор на компютъра Ви.
•Плейърът записва или е в режим пауза при запис.
c Компютърът не разпознава плейъра, когато последният е в режими запис или пауза
при запис.
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.
•Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения като статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят данните от повреда.
c Изключете плейъра и го включете отново.
•Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютри, на които
няма инсталиран “Windows Media Player 11”, може да има някои ограничени файлове
(AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.
c Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM, а после отново
прехвърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате
приложения “Windows Media Player 11” на компютъра, не забравяйте да проверите
дали вашия софтуер или услуги са съвместими с “Windows Media Player 11”. За подробности относно работата с “Windows Media Player” и поддръжка за него, посетете
следния уебсайт:
http://support.microsoft.com/
•USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
c Изключете го и го включете отново.
•На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място.
c Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното
пространство.
•Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания
не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците
на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се
обърнете към дистрибутора.
106
Отстраняване на проблеми
•На плейъра има повредени файлове.
c Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (1страница 92).
•Информацията може да е повредена.
c Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате
прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на
всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
•Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било надхвърлено.
c Изтрийте ненужните данни.
•Опитвате се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, на който
вече е инсталиран “Windows Media Player 10”.
c Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM.
•Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява,
обърнете се към производителя.
На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.
•На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място.
c Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.
•На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него.
c Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видео файлове или неподвижни
изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към
компютър.
•Използвате USB хъб или USB удължител.
c Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете плейъра с компютъра като използвате приложения USB кабел.
Не можете да изтривате или да преименувате папките.
•Не можете да изтривате или да преименувате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”,
“MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и “FМ”.
107
Отстраняване на проблеми
FM радио
Не можете да чуете добре радио излъчването
•Приеманата честота не е напълно настроена.
c Изберете честотата ръчно, чрез бутоните v/V (стр. 67).
Приемът е слаб или качеството на звука е лошо
•Радиосигналът е слаб.
c Слушайте FM излъчване в близост до прозорец, тъй като сигналът може да е слаб
във вътрешността на сгради или превозни средства.
•Кабелът на слушалките не е изтеглен напълно.
c Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете повече.
FM излъчването е повлияно от външна намеса
•В близост до плейъра е използвано устройство, излъчващо радио вълни като например
мобилен телефон.
c Когато използвате мобилни телефони, моля не го правете в близост до плейъра.
Не можете да чуете FM излъчването
•Слушалките не са свързани
•Кабелът на слушалките действа като антена. Когато е свързано допълнително периферно устройство към WM-PORT жака и слушалките не могат да бъдат свързани, FM
приемът не е възможен.
108
Отстраняване на проблеми
Запис
Оставащото време за запис остава едно и също дори и след като файловете бъдат изтрити
•Поради ограничения на системата, оставащото време за запис може да не намалее ако
са изтрити само кратки файлове.
Не можете да записвате
•Във вградената флаш памет няма достатъчно място.
c Изтрийте излишните файлове.
c Прехвърлете записаните файлове в компютъра си. Нужното свободно място може
да варира в зависимост от битрейта или времето за запис.
•Максималният брой на файловете, които могат да бъдат записани е достигнат.
Максималният брой файлове е съответно 4,000 файла за записани FM радио програми и
записани гласови файлове.
c Изтрийте излишните файлове докато записаните FM радио програми и записани
гласови файлове станат по-малко от 4,000.
c Прехвърлете записаните файлове на компютър.
•Плейърът е свързан към компютър.
c Изключете плейъра от компютъра.
•Серийните номера на файловете са достигнали 999.
c Създайте нова папка (стр. 71, 78).
•Общият брой на записаното врем и оставащото време не се равнява на общото
време за запис.
•Когато записвате много на брой кратки файлове, те могат да бъдат записани автоматично с въведени празни места между тях поради системни ограничения. Това увеличава времето за запис и води до несъответствия.
Записаните файлове не могат да бъдат изтрити
•Файловете и папките, които не могат да бъдат изтрити са поставени в раздел
[Readonly] в компютъра.
c Изтрийте данните посредством Windows Explorer.
•Захранването на компютъра е изтощено.
c заредете батерията напълно (1стр. 18).
•Записаните файлове не могат да бъдат изтрити по време на възпроизвеждането на
песен.
Папката не е изтрита дори и всички файлове в нея да са изтрити.
•В папката има допълнителни файлове.
c Отворете папката посредством Windows Explorer и изтрийте всички файлове освен
файловете записани от плейъра.
109
Отстраняване на проблеми
Таймер
Алармата не функционира.
•Когато настройвате алармата, настройката е спряна по средата или плейърът е бил
изключен без настройката за час и минути да е потвърдена.
•Алармата не функционира докато плейърът е свързан към компютър.
c Изключете USB кабела.
•Оставащият заряд на батерията е недостатъчен.
c Заредете батерията като свържете плейъра към работещ компютър (1стр. 18).
Други
При работа с плейъра не се чува кратък звуков сигнал.
•Настройката “Beep Settings” е зададена в положение „Off“.
c Задайте я в положение „On“ (1 страница 88).
•Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан към поставката (не е включена
в комплекта) или друго устройство.
Плейърът загрява.
•Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той
може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не
е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрани без да работите с
него, за да му позволите да изстине.
Датата и часът са били нулирани.
•Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и
часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана
, след което настройте отново датата и часа (1 странисе появи индикаторът
ца 21, 90).
110
Отстраняване на проблеми
Съобщения за грешки
Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани
по-долу.
All group numbers have been used. (Всички номера за групи са използвани)
•Общият брой на песни регистрирани в плейлистите надвишава 27,000.
c Песните надвишаващи лимита се съхраняват в [Others].
c Ако не можете да намерите песен, първо я потърсете в списък [Others].
c Ако не искате да съхранявате песни надвишаващи лимита в списък [Others], изтрийте ненужните песни от плейъра като използвате софтуера, който спте ползвали за
прехвърляне на песните или Windows Explorer.
c Ако общият брой на регистрираните плейлисти е плейъра надвишава 27,000, плейлистите извън това число няма д бъдат изведени. Намалете броя на плейлистите
(като ги изтриете) като използвате софтуера, който сте ползвали, за да ги прехвърлите.
Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането невъзможно; форматът на файла не се поддържа от плейъра)
•Опитвате се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия
плейър.
c Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа от вашия плейър
(1 страница 125).
Cannot play; license expired. (Не мога да възпроизвеждам; лицензът е
изтекъл)
•Периодът за ограничение на песента е изтекъл.
c Подновете информацията за лиценза на песните като използвате софтуера, който
сте ползвали, за да ги прехвърлите.
Cannot save more than 30 Preset stations. (Не мога да запазя повече от 30
предварително избрани песни)
•Вече има запазени 30 предварително избрани станции.
c Първо изтрийте ненужните станции (-стр. 69), след това настройте станции в
определения лимит.
Do not disconnect (Не изключвайте)
•Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за трансфер
на данни.
c Това не е съобщение за грешка. Не изключвайте USB кабела докато не приключи
трансфера.
Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е
неуспешно.)
•Обновяването на операционната система не е било осъществено.
c Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра.
LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля,
презаредете.)
•Зарядът на батерията намалява.
c Презаредете батерията (1 страница 18).
Продължава f
111
Отстраняване на проблеми
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да освободите място.)
•Капацитетът на плейъра е почти запълнен.
Свържете плейъра към компютъра
посредством приложения USB кабел и изтрийте ненужните данни от плейъра” с помощта на “Windows Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни.
On hold…Cancel HOLD function to activate controls. (Задържане…Отменете функция HOLD, за да активирате контролите)
•Плейърът неможе да работи понеже ключ HOLD е поставен в позиция HOLD.
c За да работите с плейъра, приплъзнете ключ HOLD в противоположната позиция
(1стр. 5).
The device’s memory was not formatted correctly. Please re-format using
Settings menu.
(Паметта на устройството не е форматирана правилно. Моля преформатирайте като използвате меню Настройки).
•Вградената флаш памет не е форматирана правилно.
•Вградената флаш памет е форматирана на компютър.
c Изберете [Settings] – [Common Settings] – [Format], за да форматирате вградената флаш
памет отново (1стр. 92).
112
Допълнителна информация
Допълнителна информация
Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася
само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на
Федералната комисия по съобщенията.
Забележкa:
Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален
прибор Клас B в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната
комисия по съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани
радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно
настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в
отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или
телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване
на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите
смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:
– да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
– да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
– да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която е включен приемника.
– да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или
телевизионен специалист.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично
споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този
прибор!
Продължава f
113
Допълнителна информация
Ако имате въпроси относно този продукт:
Посетете: www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866456-7669
Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел
N: NWZ-S544/S545
Отговорна компания: Sony Electronics Inc.
Адрес:
16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA
Телефон:
858 942 2230
Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две
условия:
1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този
прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и
такива, които могат да предизвикат нежелани операции.
Забележка за потребители: Следната информация е приложима само за
потребители от страни налагащи директивите на Европейски съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжки и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския
съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не
се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната
служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в
който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Слушалки
114
Допълнителна информация
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не
трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите
на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при
неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат подменяни само
от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени
правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в
събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля,
свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
Продължава f
115
Допълнителна информация
Безопасност
•Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други метални
предмети.
•Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има
изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в
плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз
на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с
ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите
си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви,
измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или
наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
•Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия
могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела
от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на
Sony.
•Не хвърляйте плейъра в огън.
•Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия,
сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или
сервизен център на Sony.
116
Допълнителна информация
Инсталация
•Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен
натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
•Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока
температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета,
механични деформации или повреда на плейъра.
•Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като
например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
•Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
•Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
•Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
•Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за
да избегнете деформация на корпуса или повреда.
– Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.
– Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в
чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.
•Никога не допускайте плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
– Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
– Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при
дъжд или снеговалеж.
– Не навлажнявайте плейъра.
Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи, плейърът може да се навлажни и това да доведе до неизправност или повреда.
•Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките,
а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе
до увреждане на самия кабел.
Продължава f
117
Допълнителна информация
Относно статичното електричество
При относителна сухота на въздуха, можете да почувствате леки убождания в
ушите си. Това е резултат на статичното електричество акумулирано в тялото Ви и не е неизправност на плейъра.
Ефектът може да бъде сведен до минимум при употреба на дрехи от естествени
материи.
Нагряване
Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се
покачи, ако го използвате за дълъг период от време.
Слушалки
Безопасност на пътя
Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да
е затруднен.
Предпазване от увреждане на слуха
Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете
да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на
плейъра.
Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.
Грижа за другите
Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се
съобразявате с хората около вас.
Предупреждение
Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от
ушите си.
Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с
лекар.
118
Допълнителна информация
Употреба
•Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не
закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите
околните хора.
•Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
•Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която
току-що е бил включен нагревателен уред.
•Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни
повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.
Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.
Относно дисплея
•Не прилагайте сила на повърхността на LCD дисплея. Това може да причини изкривяване на цветовете или яркостта или да причини повреда на LCD дисплея.
•Ако използвате дисплея на студени места, изображенията
може да се появят с черни ограничителни ленти около тях. Това не е неизправност на плейъра.
Почистване
•Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за
почистване на очила.
•Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
•Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като
алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
•Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за
свързване.
•Почиствайте периодично куплунга на слушалките.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия
дилър на Sony.
Продължава f
119
Допълнителна информация
Софтуер
•Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на
софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
•Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
•Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
•Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
•Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива
от условията на гаранцията.
•Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи
от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете
да изведете.
– Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
– Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се
изведат.
•Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните
операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.
120
Допълнителна информация
Пробни данни*1
Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и
неподвижни изображения.
След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.
*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.
•Записаната музика е само за домашно ползване. Използването й извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
•Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в
резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
•В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра
текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
– Капацитета на свързания плейър.
– Плейърът не функционира нормално.
– Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се
поддържат от този плейър.
Уеб сайт за поддръжка
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните
уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
121
Допълнителна информация
Лицензи и авторски права
•ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
•„WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
•
е търговска марка на Sony Corporation.
•Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
•Adobe и Adobe Reader са търговски марки или запазени търговски марки на
Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
•MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Frauenhofer IIS и
Thomson.
•IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines
Corporation.
•Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки или запазени търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.
•Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel
Corporation.
•Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
•ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ
(“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM
122
Допълнителна информация
•ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/
ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM
•МАРКАТА И ЛОГОТО BLUETOOTH СА СОБСТВЕНОСТ НА BLUETOOTH
SIG, INC. И ВСЯКА УПОТРЕБА НА ТЕЗИ ЗНАЦИ ОТ SONY CORPORATION
Е ПО ЛИЦЕНЗ. ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ИМЕНА СА СОБСТВЕНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.
•US И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПАТЕНТИ СА ПО ЛИЦЕНЗ НА DOLBY
LABORATORIES.
•ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ
СА ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.
•ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЗАЩИТЕН ОТ НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА MICROSOFT CORPORATION. ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЪН
ТОЗИ ПРОДУКТ БЕЗ ЛИЦЕНЗ ОТ MICROSOFT ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА MICROSOFT Е ЗАБРАНЕНА.
•ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРАВА НА WINDOWS MEDIA, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОВА УСТРОЙСТВО (“WM-DRM”), ЗА ДА ОПАЗЯТ ЦЕЛОСТТА
НА СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ (“SECURE CONTENT”), ТАКА ЧЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ИМ СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АВТОРСКИТЕ ПРАВА В
ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ ДА НЕ БЪДАТ ПРИСВОЕНИ.
•В това ръководство обозначенията ™ и ® не са указани.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content
(“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content
Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на
Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера
да възпроизвежда незащитено съдържание.to play unprotected content. Списък на
WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато
сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може,
в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.
Продължава f
123
Допълнителна информация
•Информация относно Expatю
Информация относно Expat
Запазени права ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd и Clark
Cooper.
Запазени права ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
С настоящето се дава позволение на всеки, който разполага с копие на този
софтуер и лицензионни документационни файлове (“Software”), да ползва безплатно и да разполага без ограничение с този софтуер, както и да няма ограниячения
върху правата му да ползва, копира, модифицира, слива, публикува, дистрибутира,
прелицензира и/или продава копия на софтуера и да позволява на хора разполагащи
със софтуера да правят същото при следните условия:
Уведомителната бележка относно авторските права, както и следните забележки трябва да бъдат публикувани във всички направени копия на софтуера.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДЛАГА „КАКТО Е”, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И
ДА БИЛО ВИД, ОПИСАНА ИЛИ ИНСИНУИРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
И ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВСКА СПОСОБНОСТ, СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ОПАЗВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИОТГОВОРНИ ЗА ИСКОВЕ, ПОВРЕДИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДОГОВОР ИЛИ
ИЗВЪН ТАКЪВ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ СОФТУЕРА.
Програма ©2009 Sony Corporation
Документация ©2009 Sony Corporation
124
Допълнителна информация
Спецификации
Поддържани формати на файловете
Музика
Аудио формат
(кодеци)
МР3
Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат
Файлово разширение: .mp3
Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 32, 44.1, 48 kHz
WMA
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Файлово разширение: .wma
битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
* съвместим с WM-DRM 10
AAC-LC*2
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Файлово разширение: .mp4, .m4a
битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт
(VBR))*3
честота на дискретизация*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,
48 kHz
Linear PCM
Медия файлов формат: Wave-Riff файлов формат
Файлово разширение: .wav
битрейт: 1,411 kbps
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz (стерео/моно)
Видео
Видео формати
(кодеци)
Audio формати
(кодеци)
Рамкова честота: макс. 30 fps
Резолюция: макс. QVGA (320 х 240)
AVC
(H.264/AVC)
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Разширение: .mp4, .m4v
Профил: Baseline Profile
Ниво: макс. 1.3
Битрейт: макс. 768 kbps
MPEG-4
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Разширение: .mp4, .m4v
Профил: Simple Profile
Битрейт: макс. 2,500 kbps
Windows Media
Video 9*4
Медия файлов формат:
ASF файлов формат
Разширение: .wmv
Битрейт: Обикновен профил макс. 1,700 kbps, основен профил
макс. 5,000 kbps
*Съвместим с WM–DRM 10
AAC-LC (за
AVC, MPEG-4)
брой канали: макс. 2 канала
честота на дискретизация*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz
битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
WMA (за
Windows Media
Video 9)
Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
Размер на файла
макс. 2 GB
Брой файлове
макс. 1 000
125
Допълнителна информация
Фото*4
Формат на
фотофайла
(кодеци)
JPEG
Брой файлове
макс. 8 000
Медия файлов формат: съвместим сExif 2.21 файлов формат
Разширение: .jpg
Профил: Baseline Profile
Брой пиксели: макс. 4,000 х 4,000 пиксела (16,000,000 пиксела)
Запис
кодек: MP3
битрейт: 1,411 kbps
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
*1 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.
*2 Файлове със защита от копиране AAC-LC не могат да се възпроизвеждат.
*3 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и
негарантирани стойности на битрейт.
*4 Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само след прехвърляне с
Windows Media Player 11.
5
* В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.
Максимален възможен брой снимки за запис и времетраене (Прибл.)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни
изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.
NWZ- S544
NWZ-S545
битрейт песни
време
песни
време
48 kbps
5,050
336 ч. 40 мин.
10,000
666 ч. 40 мин.
64 kbps
3,750
250 ч. 00 мин.
7,700
513 ч. 20 мин.
128 kbps
1,850
123 ч. 20 мин.
3,850
256 ч. 40 мин.
256 kbps
945
63 ч. 00 мин.
1,900
126 ч. 40 мин.
320 kbps
755
50 ч. 20 мин.
1,550
103 ч. 20 мин.
126
Допълнителна информация
Максимално възможно времетраене на записани видео файлове
(приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от
условията, при които се използва плейърът.
NWZ-S544
NWZ-S545
Битрейт*1
времетраене
времетраене
Видео формат:
384 kbps
Видео формат:
768 kbps
30 ч. 10 мин.
61 ч. 40 мин.
17 ч. 10 мин.
35 ч. 10 мин.
Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)
Макс. 8,000.
Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения
може да е по-малък в зависимост от размера им.
Капацитет (капацитет за потребителя)*1
NWZ-S544: 8 GB (приблизително 14.6 GB = 7,623,566,950 байта)
NWZ-S545: 16 GB (приблизително 14.4 GB =15,461,882,266 байта)
*1 Свободното място на плейъра може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.
Продължава f
127
Допълнителна информация
Изход (слушалки)
Честотен обхват
20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)
FM тунер
FM обхват на честотата
87,5 до 108,00 MHz
IF (FM)
Не е възможен
Интерфейс
Слушалки: Стерео мини-жак
WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина
Версия: 1.1
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
Работна температура
5 °C до 35 °C
Захранване
•Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
•USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).
Време за зареждане
Зареждане през USB кабел
Приблизително 2.5 часа (пълно зареждане)
Приблизително 1 час (зареждане на 80 %)
128
Допълнителна информация
Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)
При извеждане от
слушалки
Музика
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps
Видео
Възпроизвеждане в MPEG-4 384
kbps
Възпроизвеждане в AVC Baseline
384 kbps
При получаване на FM сигнал
При запис на FM радио програма
(при представителна честота
битрейт: МР3 128 kbps)
Запис на глас
Запис на глас при МР3 128 kbps
При извеждане от вградените високоговорители
Приблизително 42 часа Приблизително 17 часа
Приблизително 6.5 часа Приблизително 5 часа
Приблизително 4.5 часа Приблизително 3.5 часа
Приблизително 17 часа Приблизително 10 часа
Приблизително 8 часа
Приблизително 11 часа
Времето на живот на батерията може да е различно в зависимост от настройките. Горните примерни часове на използване на батерията се основават на
типичните условия за употреба „Основни настройки за измерване живота на
батерията (Настройки по подразбиране)”, както е показано в долната таблица.
Обърнете внимание, че дори плейърът да е изключен дълго време, малка част от
батерията ще бъде изразходена.
Животът на батерията е различен в зависимост от силата на звука, околната
температура и условията на употреба.
Когато звукът се извежда от вградените високоговорители, животът на батерията може да е много кратък в зависимост от силата на звука.
Настройка
Основна настройка за
измерване на живота на
батерията (Настройка по
подразбиране)
Настройки за екрана
Настройки за ефект
на звука*3
Настройки за извеждане от вградените
високоговорители
[Brightness]*1 (стр. 89)
[Type] от [Screensaver]*2 (стр. 89)
[Equalizer] (1стр. 47)
[Clear Stereo] (1стр. 48)
[Dynamic Normalizer] (1стр. 49)
[Built-in SP Optimizer] (1стр. 49)
[3]
[Blank]
[None]
[Off]
[Off]
[Off]
*1 Когато [Brightness] е в положение [5], животът на батерията може да се съкрати с до
50%.
*2 Когато [Type] от [Screensaver] е в положение [Clock], животът на батерията може да
се съкрати с до 25%.
*3 Когато [Equalizer] е в положение [Custom 1], [Clear Stereo] е в положение [On] и
[Dynamic Normalizer] ев положение [On], животът на батерията може да се съкрати с
до 50%.
*4 Когато [Built-in SP Optimizer] е в положение [On], животът на батерията може да се
съкрати с до 50%.
Продължава f
129
Допълнителна информация
Екран
2.4 инча, TFT цветен дисплей с LED задно осветление, QVGA (240 x 320 пиксела),
262 144 цвята.
Размери (ш / в / д, без издадените части)
49.3 x 99.3 x 10.2 mm
Размери (ш / в / д)
49.8 x 99.3 x 10.4 mm
Тегло
Приблизително 68 g
Приложени аксесоари
•Слушалки (1 брой)
•USB кабел (1 брой)
•Приложение (1)
Използвайте когато свързвате плейъра към допълнителна стойка.
•Стойка (1)
•Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)
•Софтуер (1)
Софтуерът се съхранява във вградената флаш памет на плейъра и включва
следните опции. За подробности относно инсталирането, обърнете се към
ръководство „Quick Start Guide“
– WALKMAN ръководство
– Content Transfer
ръководство за експлоатация (в PDF формат)
130
Допълнителна информация
Системни изисквания
•Компютър
IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от
следните Windows операционни системи*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic (Сервизен пакет 1 или покъсен) / Windows Vista Home Premium (Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows
Vista Business(Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows Vista Ultimate (Сервизен
пакет 1 или по-късен).
Поддържат се 64-битови версии на операционни системи за Windows Vista.
Операционни системи освен гореизброените не се поддържат.
*1 С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от
Microsoft.
•Процесор (CPU): Pentium III 450 MHz или по-бърз. (За Windows Vista 800 MHz
или по-бърз).
•Памет (RAM): 256 МВ или повече (За Windows Vista 512 MВ или повече).
•Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 МВ или повече.
•Монитор (Display):
– Разделителна способност: 800 х 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 х
768 точки или повече).
– Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
•CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM).
За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
•Звукова карта.
•USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
•Необходимо е да имате инсталирани Internet Explorer 7.0 и Windows Media Player
11 --- Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате
Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за
да посетите уебсайта.
Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят
на системните изисквания по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
– Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
– Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната
от производителя операционна система.
– Компютри с няколко операционни системи
– Многомониторни компютърни системи
– Macintosh
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
131
Допълнителна информация
Индекс
Символи
5-знаков бутон....................................................... 5, 12
(Repeat) .................................................................46
(Shuffle) ............................................................46
(Shuffle&Repeat) ......................................46
(Repeat 1 song) ...................................................46
(Heavy) ................................................................47
(Pop) ....................................................................47
(Jazz) …… .............................................................47
(Unique) .............................................................47
(Custom 1) .........................................................47
(Custom 2)..........................................................47
A-Z
AAC .................................................................................95
AAC-LC .......................................................................125
Adobe Reader ..................................................................2
Аlarm...............................................................................85
Auto Preset......................................................................68
AVC ........................................................................96, 125
AVLS (Volume Limit) ..................................................88
Beep Settings ..................................................................88
Bit Rate Settings .............................................................83
Brightness........................................................................89
Built-in SP Optimizer ...................................................49
Content Transfer ............................................................17
Date Display Format ....................................................91
Detailed Information ....................................................45
Display ..................................................................... 56, 64
Dynamic Normalizer ...................................................49
Equalizer .........................................................................47
Explorer ..............................................................29, 34, 97
Firmware..........................................................................98
FM радио .................................................................. 9, 66
Format .............................................................................92
Heavy...............................................................................47
HOLD ключ....................................................................5
Home меню.............................................................. 9, 12
Jazz ..................................................................................47
JPEG .......................................................................96, 126
Language Settings ................................................... 20, 93
Linear PCM...........................................................95, 125
Model: .............................................................................87
Mono/Auto ...................................................................76
MP3 .......................................................................95, 125
MPEG-4 ................................................................96, 125
132
Music .......................................................................... 9, 36
Now Playing .....................................................................9
OPTION/PWR OFF бутон .......................................5
Photo Orientation .........................................................63
Photos......................................................................... 9, 58
Playlists ....................................................................... 9, 40
Play mode .......................................................................46
Pop ..................................................................................47
Release Year.....................................................................40
Repeat ..............................................................................46
Repeat 1 Song ................................................................46
Reset All Settings ...........................................................92
Scan Sensitivity ..............................................................76
Screensaver ......................................................................89
Set Date-Time.......................................................... 21, 90
Settings ..............................................................................9
Общи .........................................................................87
FM радио ..................................................................76
Музика .......................................................................46
Снимки .....................................................................63
Запис ..........................................................................83
Видео..........................................................................54
Shuffle .............................................................................46
Shuffle&Repeat ..............................................................46
Shuffle All .................................................................. 9, 41
Sleep Timer .....................................................................86
Slide Show Interval .......................................................65
Slide Show Repeat.........................................................64
Time Display Format....................................................91
Total photos: ..................................................................87
Total songs: .....................................................................87
Total videos: ...................................................................87
Unique.............................................................................47
Unit Information...........................................................87
USB кабел ................................................................. 6, 25
Video Orientation .........................................................57
Videos......................................................................... 9, 50
Voice Recording .........................................................9, 77
VOL+/– бутон ..............................................................5
Windows Explorer ...........................................29, 34, 97
Windows Media Player ................................................17
WM-PORT .......................................................................6
WMA ............................................................. 17, 95, 125
WMV .............................................................. 17, 96, 125
Zoom ...............................................................................61
Zoom settings/Настройки за увеличение ..............4
Допълнителна информация
A-Я
Аудио формат ....................................................95, 125
Батерия .................................................................. 18, 94
Битрейт.......................................................................95
Вградени високоговорители ................................5, 7
Видео формат ....................................................96, 125
Включване и изключване............................................8
Данни..............................................................................97
Дата и час.....................................................................21
Дисплей ........................................................................5, 9
Екран за възпроизвеждане ................................ 37, 51
Жак за слушалки ...........................................................6
Заряд ...............................................................................18
Запис
FM радио ..................................................................70
Глас ..............................................................................77
Захранване............................................ 5, 8, 18, 94, 105
Изтриване
Снимка ......................................................................61
Записана FM радио програма ............................73
Записан гласов файл ..............................................80
Песен..........................................................................42
Видео ..........................................................................2
Информационно поле ...............................................11
Капацитет.................................................................127
Качество на звука ......................................................47
Ключ за извеждане ...................................................5, 7
Компютър..................................................................131
Меню с опции............................ 15, 43, 53, 62, 74, 81
Микрофон.................................................................6, 77
Миниатюрни изображения..................................103
Настройки на таймера .................................... 21, 90
Нулиране (Форматиране) .......................................92
Нулиране на плейъра ..................................................99
Обхват на възпроизвеждане..................................46
Остатъчен заряд на батерията..........................11
Отвор на стойката ..................................................6
Отвор за ремък ............................................................6
Отстраняване на проблеми..................................99
Последователно изреждане на изображения ....60
Презареждане ...............................................................18
Радио ...............................................................................66
Разбъркано възпроизвеждане ........................... 41, 46
Софтуер........................................................................17
Стойка ............................................................................6
Съобщения .................................................................111
Таймер ............................................................................84
Търсене на песни..........................................................39
Фото формат...................................................96, 126
133
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се
случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising