Sony | NWZ-S763 | Sony NWZ-S763 Инструкции за експлоатация

Зареждане на Bluetooth слушалки с помощта
на вашия компютър
Части и контролни бутони
Безжични стерео
слушалки
Ръководство на потребителя
За да управлявате Bluetooth слушалките
За да
Извършете следното
Включвате/изключвате
Натиснете и задръжте бутона
/POWER за около 2 секунди. При
включване индикаторът мига и се
чува звуков сигнал.
Възпроизвеждате/
въведете пауза
Натиснете бутона
Извършвате сдвояване
Натиснете и задръжте бутона
/POWER за около 7 секунди,
докато индикаторът мига в
червено и синьо.
Откриете началото
на предходната или
настоящата песен/
откриете началото на
следващата песен
Завъртете подвижния ключ към
.
Превъртате бързо
назад/напред
Завъртете и задръжте подвижния
ключ към
.
Увеличите/намалите
силата на звука
Натиснете бутона VOL +/-.
Увеличите/намалите
силата на звука
продължително
Натиснете и задръжте бутона
VOL +/-.
Micro USB кабел (приложен)
1 Отворете капачето на USB жака на Bluetooth
слушалките.
2 Свържете Bluetooth слушалките и вашия компютър,
като използвате Micro USB кабел.
MDR-NWBT10
Едновременно зареждане на вашeто
“WALKMAN” устройство и Bluetooth слушалки
Име на продукта: Безжични стерео
слушалки
Преглед
Използвайки това устройство (наречено в ръководството
Bluetooth слушалки), вие можете да се наслаждавате на
музика от “WALKMAN” устройството посредством безжична
връзка.
• Тези Bluetooth слушалки вече са сдвоени с “WALKMAN”
устройството. Освен това, те са настроени и за
автоматична Bluetooth връзка, когато включите
“WALKMAN” устройството, поради което не ви се налага
предварително да задавате Bluetooth настройката.
• Вижте упътването Ръководство на потребителя на
“WALKMAN” устройството, когато използвате Bluetooth
слушалките.
Зареждане на Bluetooth
слушалките
Батерията на Bluetooth слушалките може да не е заредена
при покупката на продукта. Уверете се, че батерията е
напълно заредена преди да я използвате.
В тази част е обяснено как да извършите зареждане с
помощта на компютър.
Можете да зареждате тези Bluetooth слушалки и с помощта
на “WALKMAN” устройството (Споделяне на захранването).
Вижте упътването Ръководство на потребителя на
“WALKMAN” устройството.
Micro USB кабел (приложен)
Кабел за зареждане (приложен)
1 Отворете капачето на USB жака на Bluetooth
слушалките.
2 Свържете Bluetooth слушалките и вашия компютър,
като използвате кабела за зареждане.
3 Свържете кабела за зареждане и вашия компютър,
като използвате Micro USB кабел.
Забележка за зареждане на Bluetooth слушалките, като
използвате компютър
Не можете да зареждате Bluetooth слушалките чрез Micro USB
кабела и кабела за зареждане (приложен), както е показано
на илюстрацията по-долу.
Слушалки
Подвижен ключ (
)
Bluetooth антена
Не закривайте Bluetooth антената с ръце и др. по време на
Bluetooth връзка. Bluetooth връзката може да прекъсне.
Бутон
/POWER
Индикатор (син) (червен)
Показва състоянието на връзката (син) или захранването
(червен).
USB жак
Бутон VOL +/Бутон RESET
Щипка
/POWER.
Съвет
• Ако Bluetooth слушалките не функционират според
очакванията, натиснете бутона RESET с малка карфица и
др. Информацията за сдвояването ще се запази след като
нулирате устройството. Можете да свържете Bluetooth
слушалките с вашето “WALKMAN” устройство чрез
Bluetooth комуникация без да се налага сдвояване.
Забележка
• Bluetooth слушалките не са водоустойчиви, както не са
устойчиви на плискаща се или пръскаща вода.
- Ако Bluetooth слушалките бъдат намокрени с вода или
пот, вътрешните им части могат да корозират и това
може да причини неизправност в слушалките.
- Внимавайте да не намокрите слушалките и не ги
използвайте на влажни места.
- Не докосвайте контролните бутони или USB жака с мокри
ръце.
- Използвайте сухо парче плат, за да избършете влагата
или потта от Bluetooth слушалките след употреба и
преди да ги свържете към вашия компютър или да ги
заредите.
Технически характеристики
Система за връзка
Версия на Bluetooth технически характеристики 2.1+EDR*1
Изход
Bluetooth технически характеристики клас 2
Максимален обхват на връзката
При пряка видимост прибл. 10 метра*2
Честотен обхват
2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*3
A2DP (Профил за допълнително разпространение на аудио
сигнала)
AVRCP (Аудио-видео профил за дистанционно управление)
Поддържан кодек*4
SBC*5
Източник на захранване
Вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
USB захранване (от компютър чрез USB конектора на
Bluetooth слушалките)
Размери (ш/в/д)
Прибл. 50.5 mm х 24.5 mm х 11.3 mm
Размери (ш/в/д, изправена позиция)
Прибл. 50.5 mm х 25.5 mm х 19.0 mm
Тегло
Прибл. 27 g
Живот на батериите (продължително възпроизвеждане)
Прибл. 4 часа
Време за зареждане
USB зареждане
Прибл. 2.5 часа
*1
EDR е съкращение за Enhanced Data Rate (Подобрен пренос на
данни).
Обхватът може да се различава в зависимост от околната среда.
*3
Bluetooth профилите са стандартизирани в зависимост от целта
на Bluetooth устройството.
*4
Кодекът показва компресията на аудио сигнала и форматa за
преобразуване.
*5
SBC е съкращение за Subband Codec.
*2
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
Забележка за търговските марки
• Търговската марка Bluetooth е нейното лого са
притежание на Bluetooth SIG, Inc. и се използва от Sony
Corporation по лиценз. Всички останали търговски марки и
имена на търговски марки са собственост на съответните
си притежатели.
• “WALKMAN” и логото “WALKMAN” са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електр
Изхвърляне
на стари електрически
в Европейския съюз и други Европейски стра
и събиране
електронни
уреди (приложимо в
на отпадъци)
Европейския
съюзустройството
и други Европейски
Този символ върху
или върху него
страни
системи
за разделно
че тозисъс
продукт
не трябва
да се третира като до
събиране
той трябвана
да отпадъци)
бъде предаден в съответния съби
електрически
и електронни
уреди. или
Катовърху
предад
Този
символ върху
устройството
място, вие
ще помогнете
за предотвратяване
на
неговата
опаковка
показва,
че този продукт
за
околната
среда
и
човешкото
здраве,
които
не трябва да се третира като домакински би
му
на
неподходящо
място.
Рециклирането
на
ма
отпадък. Вместо това той трябва да бъде
съхранят природните ресурси. За подробна инф
предаден в съответния събирателен
на този продукт можете да се обърнете към мес
пункт
за рециклиране на електрически и
събиране на битови отпадъци или магазина, отк
електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното
място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Download PDF

advertising