Sony | NWZ-S763 | Sony NWZ-S763 Инструкции за експлоатация

Windows операционна
система
Упътване за бързо
включване
Как да инсталирате софтуера
Как да използвате вашия “WALKMAN”
Уверете се, че операционната система е Windows
XP (Service Pack 3 или по-нова) или Windows Vista*1
(Service Pack 1 или по-нова) или Windows 7*1.
*1
[Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.
Прехвърляне на музика
От CD и др., като използвате Media Go
3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].
Извежда се прозорецът за инсталация.
• Когато стартирате [Setup.exe], файлът [Setup.
exe], който се съдържа в папката [Storage Media]
на вашия “WALKMAN”, се копира на вашия
компютър. По този начин информацията се
подсигурява и се инсталират ръководството
Упътване за WALKMAN и софтуерът Media Go.
Как да използвате вашето
“WALKMAN” устройство
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
4 Следвайте инструкциите, изведени
на екрана.
Как да използвате основното
меню Home
Можете да изведете менюто Home, като натиснете
и задържите бутона BACK/HOME на плейъра.
Менюто Home е отправна точка за всяко приложение
като например, когато търсите песни, променяте
настройките и др.
От менюто Home можете да изберете желаната опция
на екрана, като използвате бутона с 5 функции.
Бутон с 5 функции
След като стартирате [Setup.exe], на десктопа на
вашия компютър се извежда иконка-препратка
към ръководството Упътване за WALKMAN.
5 Щракнете два пъти върху
(Упътване за WALKMAN) на десктопа,
за да го стартирате.
NWZ-S763/S764/S765/
S763BT/S764BT
©2011 Sony Corporation
Информация за ръководствата
В допълнение към ръководството Упътване
за бързо включване, към този модел е
приложено и Ръководство на потребителя
(HTML формат), което можете да прегледате
от ръководството Упътване за WALKMAN.
За подробности се обърнете към
инструкциите “Как да инсталирате софтуера
(с включено Ръководство на потребителя)”
Съдържание
Моля, проверете наличието на следните артикули в
опаковката.
“WALKMAN” (1)
Слушалки (1)
Тапи (Размер S, L) (1)
Приставка (1)
Използвайте я, когато свързвате вашeто
“WALKMAN” устройство към гнездото (не е
приложено) и др.
Упътване за бързо включване (това ръководство)
Софтуер
Софтуерът се намира във вградената флаш памет
на вашето “WALKMAN” устройство и включва
следното:
- Media Go
- Упътване за WALKMAN
- Ръководство на потребителя и др.
За подробности относно начина на инсталация
се обърнете към “Как да инсталирате софтуера (с
включено Ръководство на потребителя)”.
Media Go поддържа прехвърляне на данни от iTunes 10
към вашия ‘WALKMAN”.
Чрез издърпване и пускане, като
използвате Windows Explorer
Забележка
• Media Go не поддържа съдържание, което използва
технология за цифрово управление на правата
(“WM-DRM”) за Windows Media. Ако прехвърляте
“WM-DRM” съдържание, използвайте Windows
Media Player. Вижте “Технически характеристики” –
“Технически характеристики” – “Файлови формати,
които се поддържат” в упътването Ръководство на
потребителя (HTML формат), за да проверите дали
вашето “WALKMAN” устройство поддържа “WMDRM” съдържание.
За подробности относно прехвърлянето на музика,
видео файлове, снимки или подкасти се обърнете към
Ръководство на потребителя. Упътването Ръководство
на потребителя може да бъде прегледано чрез
ръководството Упътване за WALKMAN.
Как да инсталирате софтуера
(с включено Ръководство на
потребителя)
1 Свържете вашето “WALKMAN”
устройство към вашия компютър,
като използвате USB кабел ( )
или Micro USB кабел ( ) и кабел за
зареждане ( ).
Само за NWZ-S763/S764/S765
USB кабел (1)
Само за S763BT/S764BT
Безжични стерео слушалки (1)
Тапи за безжични стерео слушалки (Размер S, L) (1)
Микро USB кабел (1)
Кабел за зареждане (1)
2 Извършете операциите в следния
ред, като използвате компютър.
Ръководство на потребителя за Безжични стерео
слушалки (1)
Изберете [start] – [My Computer] или [Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media].
Части и контролни бутони
За подробности относно прехвърлянето на музика
и др. се обърнете към Ръководство на потребителя,
включено към Упътване за WALKMAN.
Съвет
• Можете да стартирате Упътване за WALKMAN
и Media Go от менюто [start] (извежда се, като
щракнете върху [start]).
• Ако изтриете файла [Setup.exe] във вашeто
“WALKMAN” устройство, като форматирате
вградената флаш памет на плейъра, копирайте
файла [Setup.exe] и папката [Install] от папката
[Backup] на компютъра към вашия “WALKMAN”.
За да инсталирате, първо свържете плейъра към
компютъра и след това следвайте процедурата,
описана по-горе, като започнете от стъпка 1. След
като приключите инсталацията, изтрийте файла
[Setup.exe] и папката [Install] от вашето “WALKMAN”
устройство.
Данните се запазват в устройство [C] на вашия
компютър по подразбиране както следва.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\
NWZ-S760\Backup
*1
В зависимост от операционната система на
компютъра е възможно да се изведе [Program
Files(x86)].
Какво можете да правите с
ръководство Упътване за WALKMAN?
Ръководство Упътване за WALKMAN включва
следното:
Ръководство на потребителя
Можете да преглеждате следното съдържание във
вашето интернет приложение.
- Подробности за начина на използване на плейъра.
- Как да използвате софтуер за прехвърляне на
съдържание към вашето “WALKMAN” устройство.
- Отстраняване на проблеми
Връзка за регистрация на потребителя
Връзка за помощни страници за потребителя
Други полезни връзки
Включва връзки с информация и др. на интернет
страницата, откъдето можете да сваляте
информация.
Включените опции се различават в зависимост от
държавата/региона на закупуване на устройството.
Съвет
• След като стартирате [Setup.exe], можете да
форматирате вградената флаш памет на плейъра,
за да използвате по-ефективно свободното място
в папката [Storage Media]. За да форматирате
вградената флаш памет на плейъра, вижте “Нулиране
(форматиране) на вашия “WALKMAN”” от другата
страна на листа.
Confirm.
Потвърждава.
Зареждане на батерията
Батерията на вашето “WALKMAN” устройство се
презарежда, докато плейърът е свързан към работещ
компютър.
Return
to the
previous screen.екран.
Връща
към
предходния
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции*1
Основно меню Home
Бутон
(възпроизвеждане/пауза/потвърждение)
 (play/pause/confirm)
button
Зареждане
Charging
Бутони
/ buttons
TM
Канали SensMe
След
3
About
часа
Зарежда
се...
Charging...
FM радио
3 hours
Бутони
/ buttons
Запис на глас
Напълно
зареден
Fully-charged
Музика
Жак за слушалки
Жак WM-PORT
Видеоклипове
Включване и изключване на вашето
“WALKMAN” устройство
За да включите
За да изключите
Натиснете бутон.
Натиснете и задръжте бутона
OPTION/PWR OFF.
Снимки
Bluetooth
Плейлист
Настройки
Свържете USB кабела (приложен) или периферни
устройства (не са приложени).
Дисплей
Bluetooth индикатор
Бутон VOL +*1/Бутон OPTION/PWR OFF
Подкаст
Преминаване
към екран с
възпроизвеждане
на песни
Натиснете, за да изведете менюто с опции.
Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF,
екранът се изключва и плейърът преминава в режим
на готовност.
Ключ HOLD
Отвор за ремък
Микрофон
Използвайте го, за да записвате глас.
Бутон RESET
Използвайте малка карфица или друго.
*1
Бутонът има точка, чувствителна на допир.
Използвайте точката като ориентир.
Отстраняване на проблеми
Симптом
Ако плейърът не функционира както трябва,
пробвайте следните стъпки, за да отстраните
проблема.
Вашият
“WALKMAN”
плейър не
може да зареди
батерията.
1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми
на проблема в “Отстраняване на проблеми”
в упътването Ръководство на потребителя
(HTML формат) и пробвайте изредените
варианти за отстраняване на проблема.
За подробности относно свързването с компютър
вижте таблиците вдясно.
2 Свържете плейъра към вашия компютър, за
да заредите батерията.
Възможно е някои от проблемите да се разрешат
чрез зареждането на батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона
RESET с карфица и др.
Преди да нулирате
вашето “WALKMAN”
устройство се уверете, че
не възпроизвеждате песни,
видеоклипове и др. След
това можете безпроблемно
да нулирате вашия
“WALKMAN”.
Бутон
RESET
RESET
button
4 Проверете за информация, касаеща проблема, в помощния файл на всяка от използваните програми.
5 Потърсете информация за проблема в някои
от интернет страниците за поддръжка.
За информация относно интернет страниците
вижте “Най-нова информация”.
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да
разрешат проблема, се обърнете към найблизкия упълномощен сервиз на Sony.
Когато свържете плейъра към
компютъра с
USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея
не се извежда
[Connected
USB. The player
cannot be
operated.] или
[Connected
USB (MTP). The
player cannot be
operated.]. (Компютърът не разпознава вашето
“WALKMAN”
устройство.)
Причина/Начин на
отстраняване
• USB кабелът не е правилно
поставен в USB порта на
компютъра.
Разкачете и отново свържете USB
кабела.
Използвайте само приложения в
комплекта USB кабел.
• Батерията се зарежда при
температура извън работния й
диапазон от 5°C до 35°C.
Не можете да зареждате
е
батерията, когато иконата
изведена. Зареждайте батерията
само при температури в работния
й диапазон от 5° до 35 °C.
• Компютърът не е включен.
Включете компютъра.
• Компютърът е преминал в режим
на заспиване и хибернация.
Изведете компютъра от от режим
на заспиване и хибернация.
• Използвате USB хъб.
Свързването на плейъра
посредством USB хъб може да не
се осъществи. Свържете плейъра
директно към компютъра, като
използвате USB кабел (приложен
в комплекта).
• Операционната система,
инсталирана на компютъра, не се
поддържа от плейъра.
За да заредите плейъра, свържете
го към компютър с операционна
система, която се поддържа от
плейъра.
• Не сте използвали плейъра
повече от една година.
В зависимост от условията,
при които използвате плейъра,
възможно е производителността
на батерията да се влоши.
Консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
• USB кабелът не е свързан
правилно с USB порта на
компютъра.
Изключете USB кабела и отново
го включете в порта.
Използвайте приложения в
комплекта USB кабел.
• Използвате USB хъб.
Свързването на плейъра
посредством USB хъб може да не
се осъществи. Свържете плейъра
директно към компютъра, като
използвате USB кабел (приложен
в комплекта).
• Възможно е USB конекторът на
вашия компютър да има проблем.
Свържете плейъра към друг USB
конектор на вашия компютър.
Симптом
Когато
свържете
плейъра към
компютъра
с USB кабел
(приложен в
комплекта),
на дисплея
не се извежда
[Connected
USB. The player
cannot be
operated.] или
[Connected
USB (MTP).
The player
cannot be
operated.].
(Компютърът
не разпознава
вашето
“WALKMAN”
устройство.)
(Продължение)
Функциите на
“WALKMAN”
устройството
стават
нестабилни,
когато плейърът
е свързан към
компютър.
Когато щракнете
два пъти върху
[Setup.exe], за
да инсталирате
вградения
софтуер,
[Setup.exe] не
се стартира
и се отваря
прозорецът с
опции.
Причина/Начин на
отстраняване
• Когато използвате плейъра за
първи път или когато зарядът в
батерията е нисък, е възможно
извеждането на съобщение
след извършване на връзка с
компютър да отнеме около 30
секунди. Това не е неизправност.
• Възможно е софтуерът да се
стартира и това може да отнеме
известно време. Изчакайте за
кратко.
• Инсталацията на софтуера е
пропаднала.
Преинсталирайте софтуера,
като използвате инсталационния
файл. Това няма да се отрази на
прехвърлените данни.
• На компютъра работи друга
програма, различна от
използваната за прехвърлянето
на данни.
Изключете USB кабела,
изчакайте няколко минути и
след това отново го включете.
Ако проблемът продължава,
изключете USB кабела,
рестартирайте компютъра и
отново свържете USB кабела.
• Използвате USB хъб или USB
удължител.
Свързването на плейъра
посредством USB хъб или
удължител може да не се
осъществи. Свържете вашето
“WALKMAN” устройство
директно към компютъра,
като използвате USB кабел
(приложен).
• Инсталирайте вградения
софтуер след инсталацията на
Windows Media Player 11 или
по-нова версия. За подробности
относно работата с Windows
Media Player, посетете следния
уебсайт:
http://support.microsoft.com/
Нулиране (форматиране) на вашия
“WALKMAN”
Можете да форматирате вградената памет
на вашето “WALKMAN” устройство. Ако
форматирате паметта, всички файлове,
включително упътването Ръководство на
потребителя (HTML формат), ще се изтрият и
всички настройки ще се върнат в стойностите
си по подразбиране. Уверете се, че преди
форматирането сте проверили данните, запазени
в паметта, и че сте прехвърлили важните данни
на твърдия диск на вашия компютър или на друго
устройство.
Продължителното слушане на
преносимия аудио плейър с висока сила
на звука може да увреди слуха ви.
Бележка на потребителя
Моделът и серийните номера се намират от задната
страна на устройството. Запишете ги на мястото подолу. Обръщайте се към тези номера винаги, когато
се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с
този продукт.
Номер на модела
Сериен номер
1 Натиснете и задръжте бутона BACK/
HOME, докато се изведе менюто Home.
2 Изберете
[Settings] – [Common
Settings] – [Reset/Format] – [Format] –
[Yes] – [Yes] в тази последователност.
Натиснете бутона
, за да изберете
опция, и след това натиснете бутона
, за да
потвърдите избора си.
Когато форматирането приключи, на екрана
се извежда надписът [Memory formatted.]
(Паметта е форматирана.).
Забележка
• Не форматирайте вградената памет, като
използвате Windows Explorer. Ако форматирате
вградената памет, извършете форматирането
чрез вашето “WALKMAN” устройство.
Предпазни мерки
Слушалки
• Избягвайте да използвате слушалките
продължително време и с високо ниво на силата на
звука, защото това може да увреди слуха ви.
• При възпроизвеждане с високо ниво на силата
на звука е възможно да не чувате страничните
звуци. Избягвайте да използвате слушалките
в ситуации, при които слухът ви трябва да е
изострен като например докато шофирате или
когато карате велосипед.
Търговски марки и лицензи
Обърнете се към Ръководство на потребителя (HTML
формат).
Прекаленият звуков натиск от слушалките може да
доведе до загуба на слуха.
Не излагайте батериите (инсталирани или не) на
прекалени горещини, като например на пряка
слънчева светлина, под въздействието на огън или
подобни за дълъг период от време.
WALKMAN:
Измерената консумация на ток е 500 mA
За потребители, които са закупили
устройството с приложен в комплекта
Безжични стерео слушалки
Безжични стерео слушалки:
Измерената консумация на ток е 100 mA
Когато подменяте слушалките, моля, използвайте
модел слушалки, които са предназначени за вашето
устройство.
MDR-EX083, MDR-NWBT10
С настоящето Sony Corp. декларира, че това
устройство отговаря на съществените изисквания и
останалите условия на Директива 1999/5/ЕС.
Подробности могат да бъдат намерени на следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи
този плейър, или ако желаете да получите
информация за съвместими артикули с
продукта, посетете следните интернет
страници:
За клиенти в САЩ посетете:
http://www.sony.com/walkmansupport
За клиенти в Канада посетете:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:
http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други държави/региони посетете:
http://www.sony-asia.com/support
За клиенти, закупили устройството в чужбина,
посетете
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
BG
Изхвърляне на стари електрически и електр
Изхвърляне
на стари електрически
в Европейския съюз и други Европейски стра
исъбиране
електронни
уреди (приложимо
на отпадъци)
символ върхусъюз
устройството
или върху него
вТози
Европейския
и други
че този продуктстрани
не трябвасъс
да се
третира като
Европейски
системи
за до
той трябва да бъде предаден в съответния съби
разделно
събиране
науреди.
отпадъци)
електрически
и електронни
Като предад
Този
символ
върху устройството
или на
място,
вие ще помогнете
за предотвратяване
за околната
среда опаковка
и човешкотопоказва,
здраве, които
върху
неговата
че би
му на неподходящо място. Рециклирането на ма
този
продукт не трябва да се третира
съхранят природните ресурси. За подробна инф
като
домакински
отпадък.
Вместокъм мес
на този
продукт можете
да се обърнете
това
той трябва
даотпадъци
бъде предаден
събиране
на битови
или магазина, отк
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising