Sony | SRF-V1BT | Sony SRF-V1BT Преносим радиочасовник с Bluetooth® Инструкции за експлоатация

4-587-914-11(1) (BG)
Първи стъпки
1
FM/AM РАДИО
с Bluetooth ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Когато използвате устройството за първи път, го свържете към електрически контакт с помощта на адаптер
за променлив ток (в комплекта). В противен случай устройството няма да се включи.
Свържете устройството към
електрически контакт и го заредете.
2
Натиснете SETTINGS.
3
4
Изберете „Time“.
Задайте часа и минутите.
Натиснете ENTER.
Дисплей
Натиснете ENTER.
Натиснете ENTER,
след което натиснете
SETTINGS, за да
излезете от менюто
за настройка.
Вградената батерия ще бъде
“)
напълно заредена („
в рамките на 6 часа.
Инструкции за експлоатация
 Завъртете селектора TUNE,
Час
Минута
за да изберете опция.
Електрически
контакт
 Натиснете ENTER.
Съвет
Изпълнете същата
процедура за следващата
стъпка.
©2016 Sony Corporation
Адаптер за
променлив ток
(в комплекта)
SRF-V1BT
Можете да изберете режим на показване
на часовника: 12-часово или 24-часово
показване на часовника. Вижте
„Настройване на опциите в менюто“
за подробности.
Към DC IN
Дисплей
Слушане на радио
1
2
Разпънете антената за
FM радиоприемане.
3
Включете устройството и изберете функцията „FM“ или „AM“.
Индикатор за захранване
Съвет
Селектор
TUNE
Изберете желана станция.
Настройване чрез сканиране
Ръчна настройка
Натиснете SCAN, за да започнете сканиране на станции.
Можете да настроите желаната честота ръчно.
След като натиснете
еднократно FUNCTION,
можете да изберете
функция и чрез завъртане
на селектора TUNE
и натискане на ENTER.
Натиснете
неколкократно.
Натиснете ENTER.
Ако бъде намерена станция,
която може да бъде
приемана, на дисплея се
показва „[ENTER]:Select“.
Натиснете ENTER, за да
приемете станция. (Ако не
натиснете ENTER в рамките
на 3 секунди, търсенето ще
започне отначало.)
BACK
ENTER
ENTER
Устройството
автоматично
превключва на
избраната функция
в рамките на около
2 секунди.
Съвет
Индикаторът за захранване свети в зелено, докато
устройството е включено. За да поставите устройството
е режим на готовност, натиснете отново .
Съвети
• За да прекъснете сканирането,
натиснете BACK.
• За да промените посоката на
сканиране, завъртете селектора
TUNE по часовниковата стрелка
или обратно на нея.
Предварително задаване на станции (5 FM и 5 AM)
Слушане на предварително зададена станция
1
1
2
Настройте станцията, която искате да
запаметите.
Следвайте стъпките в „Слушане на радио“
по-горе.
Натиснете и задръжте желания бутон за предварително задаване (1–5),
докато на дисплея се покаже „Stored to [PRESET x].“.
2
Изберете функцията „FM“ или „AM“.
Пример: предварително задаване на настроена станция на бутон за предварително задаване 3
Изберете желаната предварително
зададена станция.
Пример: когато е натиснат бутонът за предварително задаване 3
Натиснете неколкократно.
Забележка
За да не промените по погрешка предварително
зададената станция, не задържайте натиснат бутона
за предварително задаване.
Съвети
• Ако опитате да съхраните друга станция със същия номер за
предварително задаване, предишно съхранената ще бъде заменена.
• Бутонът за предварително задаване 3 на устройството има осезаема
точка. Използвайте я за отправна точка при работа с устройството.
За да подобрите приемането на FM/AM радиосигнал
За да регулирате силата на звука
Съвети
• Последно зададената сила на звука се съхранява в паметта
на устройството.
• Бутонът VOL + на устройството има осезаема точка.
Използвайте я за отправна точка при работа с устройството.
Настройване на таймера за включване
1
2
Натиснете SETTINGS.
3
Изберете „On timer“.
Когато поставяте в режим
на готовност
Можете да настроите устройството автоматично да включи радиото в зададеното време.
4
Задайте часа и минутите.
Натиснете ENTER.
Натиснете ENTER.
Първо настройте часовника. Вижте „Първи стъпки“ за подробности.
Задайте станцията за приемане в зададеното време.
Натиснете ENTER.
Натиснете ENTER,
след което
натиснете
SETTINGS, за да
излезете от
менюто за
настройка.
Натиснете ENTER.
Когато настройвате на последно
приеманата станция
 Завъртете селектора TUNE,
Минута
Час
за да изберете опция.
Изпълнете същата
процедура за
следващите стъпки.
Активирайте таймера.
„ “ се показва на дисплея.
Радиото се включва в зададеното
време.
Съвет
Когато избирате от списъка
с предварително зададени
станции, първо задавайте
станциите. Вижте
„Предварително задаване
на станции (5 FM и 5 AM)“
за подробности.
 Натиснете ENTER.
5
Когато избирате от списъка
с предварително зададени станции
За да деактивирате таймера
Натиснете отново ON TIMER.
Забележка
Функцията за таймер за включване е дезактивирана
в изключен режим.
Натиснете ENTER.
Настройване на таймера за
заспиване
Слушане на музика от BLUETOOTH устройство
Като използвате BLUETOOTH връзката, можете да слушате музика от безжично
свързани BLUETOOTH устройство, като смартфони, таблети, компютри и др.
Натиснете неколкократно SLEEP, за да изберете желаното време (в минути).
Съвместими BLUETOOTH устройства
Изискванията за съвместимост за устройствата са
посочени по-долу. Преди да използвате някакво
устройство заедно с това устройство, проверете
дали първото отговаря на изискванията.
• Устройствата трябва да поддържат A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) и AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
• Способност за NFC (изисква се само когато се
използва функцията за NFC сдвояване на
устройството).
Съвет
Информация за режима на готовност на
BLUETOOTH
Режимът на готовност на BLUETOOTH позволява
на устройството да се включва автоматично при
BLUETOOTH свързване от BLUETOOTH устройство.
Вижте „Настройване на опциите в менюто“ за
подробности.
Когато е настроен таймерът за заспиване,
на дисплея се показва „SLEEP“.
Устройството влиза автоматично в режим на
готовност след изтичане на зададеното време.
Съвети
• Последно зададеното време се съхранява в паметта на устройството.
• Можете да проверите оставащото до влизането на устройството в режим на готовност
време, като натиснете отново SLEEP след задаването на таймера за заспиване.
Безжичната технология BLUETOOTH
работи в обхват от около 10 м.
Свързване с BLUETOOTH устройство
1
Ако вашето BLUETOOTH устройство разполага с функция NFC, тази процедура не е нужна.
Вижте „Свързване с едно докосване (NFC)“ по-долу.
2
Включете устройството и изберете функцията „Bluetooth“.
Натиснете
неколкократно.
3
Изберете
„Bluetooth pairing“.
Ако в устройството има информация за сдвояване
Когато използвате устройството за първи
път (ако в него няма информация за
сдвояване)
Устройството
автоматично
превключва на
избраната функция
в рамките на около
2 секунди.
Устройството автоматично ще превключи на
режим на сдвояване. В такъв случай преминете
към Стъпка 3.
 Натиснете SETTINGS.
 Завъртете селектора TUNE,
Последно свързаното
устройство ще бъде
свързано автоматично.
за да изберете опция.
„Waiting for pairing“ се
показва на дисплея.
Преминете към Стъпка 2.
Свързване с едно докосване (NFC)
Смартофни с вградена функция NFC
(операционна система: Android™ 2.3.3
или по-нова, без Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) е технология,
която позволява безжична комуникация
в малък обхват между различни устройства,
като смартфони и IC маркери. Благодарение
на функцията NFC комуникацията на данни
или BLUETOOTH сдвояването например могат
да се постигнат лесно, като само допрете
едно до друго съвместими с NFC устройства
(т.е. символа на маркировката N или
предназначената зона на всяко устройство).
1
Включете функцията
NFC на BLUETOOTH
устройството.
Когато сдвояването завърши, името на
BLUETOOTH устройството ще се покаже
на дисплея.
Изберете „SRF-V1BT“ Ако „SRF-V1BT“
не се покаже, извършете търсене
на устройството.
 Натиснете ENTER.
Когато свързвате с второ и последващи
устройства
Съвместими смартфони
На BLUETOOTH устройството, активирайте функцията
BLUETOOTH и изпълнете процедурата за сдвояване.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с BLUETOOTH устройството.
При подкана за въвеждане на ключ за достъп
въведете „0000“.
За да прекъснете BLUETOOTH връзката
Изберете функция, различна от функцията
за BLUETOOTH.
Слушане на музика
2
Допрете BLUETOOTH
устройството до
маркировката N на това
устройство.
Забележка
Когато сдвояването завърши,
името на BLUETOOTH
устройството ще се покаже
на дисплея.
За да прекъснете BLUETOOTH
връзката
Допрете BLUETOOTH устройството
до маркировката N на това
устройство.
Ако съвместим с NFC смартфон
е с операционна система Android с версия,
по-стара от 4.1.x, изтеглете и стартирайте
приложението „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение
за смартфони с Android, което можете
да получите от Google Play™.
(Приложението може да не се предлага
в някои държави/региони.)
1
Стартирайте възпроизвеждането
на BLUETOOTH устройството.
2
Настройте силата на звука.
Слушане на музика на външно устройство
1
2
Свържете външното устройство към това устройство.
Настройване на яркостта на дисплея
Включете устройството и изберете функцията „AUDIO IN“.
3
Стартирайте възпроизвеждането
на свързаното устройството
и регулирайте силата на звука.
Натиснете неколкократно
Средна
Ниска
Изкл.
Забележка
Кабел за аудиовръзка без
резистор (не е включен
в комплекта)
2 пръстена
Висока (по подразбиране)
Натиснете
неколкократно.
Преносим цифров
музикален плейър и др.
, за да изберете желаната яркост.
Устройството автоматично
превключва на избраната
функция в рамките на около
2 секунди.
Към AUDIO IN
Стереоминиконектор
Когато устройството се захранва от вградената батерия, подсветката на
дисплея се изключва след около половин минута след дадена операция.
Слушане чрез слушалки
Поставяне в изключен режим
Свържете слушалки със стерео- или моно-* миниконектор (не са включени
в комплекта).
Можете да поставите устройството в изключен режим, за да намалите консумацията на енергия,
ако не използвате устройството.
Натиснете и задръжте  за около 2 секунди, за да зададете
изключен режим.
Дисплеят се изключва.
Забележка
Използвайте слушалки със стерео- (3 полюса) или моно- (2полюса) миниконектор.
Няма да се чуе звук, ако се използват други типове конектори.
Забележка
Функцията за таймер за включване е дезактивирана в изключен режим.
Моно-миниконектор*
Съвместими типове
конектори
Съвет
1 пръстен
Когато натиснете , докато устройството е включено, то влиза в режим на готовност.
Ако желаете, в режим на готовност подсветката на дисплея може да бъде включена,
а функцията за таймер за включване се активира.
Стерео-миниконектор
Към  (слушалки)
Не може да се
използват други
типове конектори.
2 пръстена
* Когато слушате стереозвук на
монослушалки, ще чувате звук
само от левия канал.
3 или повече
пръстена
Настройване на опциите в менюто
Опции за BLUETOOTH
Основни операции:
Други опции
Опцията BLUETOOTH може да бъде зададена, когато е избрана функцията
„Bluetooth“.
Bluetooth pairing
Вижте „Свързване с BLUETOOTH
устройство“.
On timer
Вижте „Настройване на таймера за
включване“.
Bluetooth standby
Когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е зададен на „On“,
устройството влиза в режим на
изчакване за BLUETOOTH връзка
дори ако е в режим на готовност.
Когато установявате BLUETOOTH
връзка от BLUETOOTH устройство,
това устройство се включва
автоматично.
Sound
Можете да регулирате силата на
звука.
Treble: Регулирайте нивото на
високочестотен звук.
Bass: Регулирайте нивото на
нискочестотен звук.
Натиснете BACK.
За да излезете от менюто с настройки
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък
(например запалени свещи).
Прекалено високото налягане на
звука от слушалките може доведе
до увреждане на слуха.
Вижте „Първи стъпки“ за
подробности.
12H/24H: Изберете режим на
показване на часовника, 12-часово
или 24-часово показване на
часовника.
Забележка
Часовникът ще бъде нулиран, ако адаптерът
за променлив ток бъде изключен
и вградената батерия напълно изтощена.
Изберете „On“, за да активирате
звуковия сигнал, когато използвате
устройството.
Auto power off
Когато „Auto power off“ е с настройка
„Enable (15min)“, устройството влиза
автоматично в режим на готовност
след около 15 минути, ако няма
операция или аудиосигнал.
Initialize
Изберете „OK“, за да
инициализирате устройството
до фабрични настройки по
подразбиране. Всички настройки,
като например предварително
зададените радиостанции
и информацията за регистрация
при сдвояване, се изтриват.
Забележка
Натиснете отново SETTINGS.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Time setting: Настройва часовника.
Beep
Съвети
• Задайте режима на готовност на
BLUETOOTH на „Off“, за да намалите
консумацията на енергия, когато
устройството е в режим на готовност.
• Индикаторът за захранване светва
в кехлибарено, докато устройството
е в режим на готовност и когато режимът
на готовност на BLUETOOTH е включен.
За да се върнете на горното ниво в менюто
Time
Ако изключите адаптера за променлив ток,
режимът на готовност на BLUETOOTH се
дезактивира.
Предпазни мерки
• Използвайте устройството само
с източниците на захранване,
указани в „Спецификации“. За работа
на променлив ток използвайте само
предоставения адаптер за
променлив ток. Не използвайте
никакъв друг адаптер за променлив
ток.
• Използването на различен от
предоставения адаптер за
променлив ток може да причини
неизправност на устройството, тъй
като поляритетът на конекторите
на другите производители може
да е различен.
• Когато използвате устройството чрез
вградената батерия, се препоръчва
да изключите адаптера за
променлив ток от електрическия
контакт и жака DC IN. Изключвайте
конектора на външното захранване,
преди да използвате устройството.
• Избягвайте излагане на екстремни
температури, директна слънчева
светлина, влага, пясък, прах или
механични сътресения. Никога не
оставяйте в автомобил, паркиран
на слънце.
• Не излагайте устройството на силен
удар или прекомерна сила.
При някои модели дисплеят
е произведен от стъкло. Ако стъклото
се счупи или спука, това може да
доведе до нараняване. В такъв
случай спрете незабавно
използването на устройството и не
докосвайте повредените части.
• Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, разкачете
адаптера за променлив ток
и извадете батериите и предайте
устройството за проверка на
квалифициран персонал, преди
да го използвате отново.
• Тъй като във високоговорителите се
използват силни магнити, дръжте
лични кредитни карти с магнитно
покритие или пружинни ръчни
часовници далеч от устройството,
за да предотвратите възможни
повреди от магнетизъм.
• За да почистите корпуса използвайте
мека суха кърпа. Не използвайте
никакви видове разтворител,
например алкохол или бензен, които
могат да повредят покритието.
• Не използвайте устройството
с мокри ръце, защото това може
да причини късо съединение.
• Не напръсквайте устройството
с вода. Това устройството не
е водоустойчиво.
• Когато не използвате устройството за
продължително време, зареждайте
батерията на всеки 6 месеца.
• При определени обстоятелства,
особено когато въздухът е много сух,
не е необичайно да се получи
разреждане на статично
електричество или удар, когато
тялото ви допре друг предмет,
в конкретния случай – вложките за
ухо да докоснат ухото(ушите) ви.
Енергията от този естествен разряд
е изключително слаба и не се
излъчва от този продукт,
а представлява абсолютно
естествено явление на околната
среда.
• Слушането на силен звук от това
устройство може да се отрази на
слуха ви. От съображения за пътна
безопасност не използвайте това
устройство по време на шофиране
или каране на велосипед.
Ако имате въпроси или
проблеми, свързани
с устройството, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване на
неизправности
Ако останат налице проблеми,
след като сте направили
проверките по-долу, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Обща информация
Дисплеят е затъмнен или няма
никаква индикация.
• Устройството се използва при
екстремно високи или ниски
температури или на място
с прекомерна влажност.
Звукът не може да се усили,
когато устройството се захранва
от вградената батерия.
• Когато оставащият заряд в батерията
намалее (когато иконата на
батерията е празна), максималното
ниво на силата на звука
е ограничено до „22“. Заредете
устройството, като свържете
адаптера за променлив ток
(в комплекта).
Нивото на силата на звука е ниско
при функцията „Bluetooth“ или
„AUDIO IN“ в сравнение с нивото,
когато слушате радио.
• Регулирайте силата на звука на
свързаното устройство.
Устройството влиза автоматично
в режим на готовност.
• По подразбиране устройството
е настроено да влезе в режим на
готовност автоматично след около
15 минути, ако няма операция или
аудиосигнал. Вижте „Auto power off“
в „Настройване на опциите
в менюто“ за подробности.
Радио
Има много слаб сигнал, сигнал със
смущения или незадоволително
приемане.
• Ако сте в сграда, слушайте близо
до прозореца.
• Разпънете антената и регулирайте
дължината и ъгъла за най-добро
приемане.
• Ако до устройството има поставен
мобилен телефон, може да се чуе
силен шум. Дръжте телефона далеч
от устройството.
Не се приема желаната станция,
когато е натиснат бутон за
предварително задаване.
• Уверете се, че сте избрали желаната
честотна лента (FM или AM), преди да
натиснете бутона за предварително
задаване. Към всеки бутон може да
бъде зададена една станция за всяка
честота.
• Възможно е да сте задържали
натиснат бутона за предварително
задаване, към който е била зададена
станцията, което е довело до
нейната замяна с нова. Задайте
отново желаната станция.
• Бутоните за предварително задаване
не могат да бъдат използвани, когато
се показва менюто за настройка.
• Ако сте се преместили в друг регион,
задайте нова станция към бутона за
предварително задаване.
Звукът прескача или разстоянието
за връзка е малко.
• Ако наблизо има устройство,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго(и) BLUETOOTH
устройство(а) или микровълнова
фурна, го преместете, ако
е възможно. Или използвайте двете
устройства далеч от такива
източници.
• Отстранете всяко препятствие между
двете устройства или ги преместете
встрани от препятствието.
• Поставете двете устройства
възможно най-близо едно до друго.
• Преместете това устройство.
• Опитайте да използвате BLUETOOTH
устройството от друга позиция.
Не може да бъде установена
връзка.
• В зависимост от устройството за
свързване то може да има нужда
от известно време да започне
комуникацията.
• Изпълнете сдвояването отново.
(Вижте Стъпка 2 и 3 от „Свързване
с BLUETOOTH устройство“.)
• За да слушате от устройство, което
няма BLUETOOTH функция, например
компютър без BLUETOOTH функция,
свържете устройството към жака
AUDIO IN на устройството. (Вижте
„Слушане на музика на външно
устройство“ за подробности.)
• BLUETOOTH връзка с две BLUETOOTH
устройства не може да бъде
установена едновременно.
Сдвояването е неуспешно.
• Преместете BLUETOOTH устройството
по-близо до това устройство.
• Уверете се, че BLUETOOTH функцията
е активирана на BLUETOOTH
устройството.
• Ако BLUETOOTH връзката не може да
бъде установена след завършване на
сдвояването, изпълнете Стъпка 3 от
„Свързване с BLUETOOTH устройство“.
• Изтрийте името на модела на това
устройство от BLUETOOTH
устройството и изпълнете отново
сдвояването. (Вижте Стъпка 2 и 3 от
„Свързване с BLUETOOTH
устройство“.)
Сдвояването чрез функцията NFC
е неуспешно.
• Опитайте ръчно сдвояване. (Вижте
„Свързване с BLUETOOTH устройство“.
Възможно е някои съвместими с NFC
смартфони да не могат да бъдат
сдвоени чрез функцията NFC на това
устройство в зависимост от
функциите и спецификациите им.
• Стартирайте отново
„NFC Easy Connect“ и бавно движете
смартфона над маркировката N.
• Проверете дали смартфонът
отговаря на изискванията са
съвместимост. (Вижте „Съвместими
смартфони“ или „Свързване с едно
докосване (NFC)“.)
Устройството продължава да не
работи както трябва
Опитайте да натиснете RESET в долната част
с помощта на тънка пръчица. Устройството
ще се рестартира, като запази настройките,
конфигурирани от потребителя.
Спецификации
No preset
Обхват на работната температура
• Към бутона за предварително задаване
няма предварително зададена станция
за избраната честотна лента (FM или AM).
5 °C – 35 °C
Показване на часа
24-часова или 12-часова система
Честотен диапазон
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(стъпка 0,05 MHz)
AM: 531 kHz – 1602 kHz
(стъпка 9 kHz)
Средна честота
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Високоговорител
Прибл. 45 мм в диам., 4 Ω, стерео
Изходна мощност на звука
2,5 W + 2,5 W (когато устройството
се захранва чрез предоставения
адаптер за променлив ток)
1,5 W + 1,5 W (когато устройството
се захранва чрез вградената
батерия)
BLUETOOTH
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация,
версия 4.1
Изходен сигнал
BLUETOOTH спецификация,
Power Class 2
Максимален обхват на
комуникация
Пряка видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента
честотна лента 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими BLUETOOTH
профили*2
A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP
(Audio/Video Remote Control
Profile)
Поддържан кодек*3
SBC*4
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000Hz
(Честота на семплиране 44,1 kHz)
*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета
около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта,
указват целите на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
*3 Кодек: компресия на аудиосигнала
и формат на преобразуването
*4 Кодек за подобхват
Вход
Жак AUDIO IN
(ø 3,5 мм, стерео-минижак)
Изходен сигнал
Жак  (слушалки)
(ø 3,5 мм, стерео-минижак)
Вградена литиево-йонна
акумулаторна батерия
Няма звук.
Захранване
Постоянен ток 5,8 V, 2,0 A
(при използване на предоставения
USB адаптер за променлив ток,
свързан към захранване
с променлив ток 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz) или при използване
на вградената литиево-йонна
батерия
Ако се извършва обслужване
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като например предварително
зададените радиостанции, таймерът за
заспиване и часовникът, могат да бъдат
инициализирани.
Моля, обърнете внимание на настройките
си, в случай че има нужда да ги
конфигурирате отново.
Използваем живот на литиевойонната батерия
1
Изисквания за захранването
BLUETOOTH
• Уверете се, че това устройство не е
твърде отдалечено от BLUETOOTH
устройството и че не е изложено на
смущения от безжична LAN мрежа,
друго безжично устройство на
2,4 GHz или микровълнова фурна.
• Проверете дали BLUETOOTH връзката
е изпълнена правилно между това
устройство и BLUETOOTH
устройството.
• Изпълнете сдвояването отново.
(Вижте „Свързване с BLUETOOTH
устройство“.)
• Пазете далеч от метални предмети
и повърхности.
• Уверете се, че BLUETOOTH функцията
е активирана на BLUETOOTH
устройството.
Съобщения
BLUETOOTH: прибл. 32 часа*
FM: прибл. 31 часа*1
AM: прибл. 15,5 часа*1
*1 Когато се използва указаният източник
на музика и нивото на силата на звука на
устройството е зададено по следния
начин:
— BLUETOOTH: 20;
— FM: 25;
— AM: 30.
BLUETOOTH: прибл. 15 часа*2
FM: прибл. 25,5 часа*2
AM: прибл. 15,5 часа*2
*2 Когато се използва указаният източник
намузика и нивото на силата на звука на
устройството е зададено на максималното
Консумация на електроенергия
В режима на готовност
0,6 W или по-малко
(когато яркостта на дисплея
е зададена на висока и режимът
на готовност на BLUETOOTH
е включен)
В изключен режим
0,2 W или по-малко
Размери
Прибл. 106 мм  172 мм  117 мм
(Ш/В/Д), включително издадените
части и бутони за управление
Тегло
Прибл. 880 г
Принадлежности от комплекта
Адаптер за променлив ток
(AC-E5820) (1)
Гаранция (1)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Бележка за лицензите
и търговските марки
• Словната марка BLUETOOTH
и логотипите са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на такива марки от
Sony Corporation е по лиценз.
• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• Android™ и Google Play™ са
търговски марки на Google Inc.
• Другите търговски марки и имена
са на съответните им притежатели.
В това ръководство символите
™ и не са посочени.
®
Download PDF

advertising