Sony | ICF-DS11IP | Sony ICF-DS11iP DS11iP Базова станция с високоговорител за iPod/iPhone 3GS Инструкции за експлоатация

4-150-697- 42 (1)
Персонална
аудио докинг
система
Ръководство за употреба
BG
ICF-DS11iP
Произведено за
©2010 Sony Corporation
http://www.sony.net/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да се намали риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници,
покривки, пердета и др., и не поставяйте върху него запалени свещи.
За да се намали риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
под влиянието на капеща или плискаща се вода, както и не поставяйте
предмети, пълни с течности (например вази), върху устройството.
Не поставяйте устройството в затворени пространства като лавици или
вградени шкафове.
Не излагайте батериите (самата батерия
или инсталирани в устройството батерии) на прекомерна топлина например
на слънчева светлина, под въздействието на топлина, излъчена от открит пламък и др. за продължителен период от
време.
Тъй като захранващият кабел служи за
изключване на устройството от
електрическата мрежа, свържете го
към лесно-достъпен контакт. Ако забележите някаква неизправност при
работата с уреда, веднага изключете
захранващия кабел от контакта.
Устройството не е изключено от
електрическата мрежа, докато е
свързано към стенния контакт, дори
ако самото устройство е изключено.
Етикетът с името на модела и важна
информация за безопасност се намира от долната страна на устройството.
ВНИМАНИЕ
При неправилна подмяна на батерията съществува опасност от експлозия.
Подменяйте батерията само с такава
от същия вид.
2 BG
Забележка за потребителите: следната
информация е приложима само за техника, продавана в страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Предпазни мерки
 Работете с устройството като
използвате само източника на
захранване, указан в раздела
“Технически характеристики”.
 Тъй като в говорителя има силен
магнит, пазете личните си кредитни
карти с магнитно кодиране или часовници с ръчно навиване на
разстояние от устройството, за да
избегнете евентуалната
неизправност, причинена от магнита.
 Не оставяйте устройството в близост до топлинен източник като
радиатор или климатик, или на
място, изложено на пряка слънчева светлина, на изключително
прашно място, на такова, което е
обект на механични вибрации или
сътресения.
 Предоставяйте добра вентилация,
за да избегнете покачване на
температурата в устройството. Не
поставяйте устройството на повърхности (килим, одеало и др.) или
близо до материали (пердета), които могат да запушат вентилационните отвори.
 Ако във вътрешността на
устройството попадне твърд
предмет или течност, изключете
уреда и го проверете в квалифициран сервиз преди по-нататъшна
употреба.
 За да почистите корпуса, използвайте меко парче плат, навлажнено
с мек почистващ разтвор.
 Не докосвайте кабела на външната
FM антена по време на гръмотевична буря. В допълнение, при подобни ситуации незабавно
изключете захранващия кабел от
радиото.
ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО
ЛИТИЕВАТА БАТЕРИЯ
 Изтрийте батерията със сухо парче
плат, за да подсигурите добър
контакт.
 Когато поставяте батерията, се уверете се, че спазвате правилния поляритет.
 Не хващайте батерията с метални
пинсети, защото това може да причини късо съединение.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в
съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Приложими артикули: Устройство за
дистанционно управление
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои видове батерии този
символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят,
ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електри3 BG
ческо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта
относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Ако имате въпроси или проблеми,
отнасящи се до устройството, моля,
консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Функции
 Съвместим с iPod/iPhone
 Събуждане или заспиване с iPod
/Радио /Аларма
 Лесна за настройка A-B аларма
 Аларма за 2-5-7 дни
 Регулиране яркостта на LCD дисплея
 MEGA BASS
 MEGA Xpand
 Безжично устройство за
дистанционно управление
Технически
характеристики
24-часова система
Раздел за iPod
DC изход: 5V
MAX: 500mA
Раздел радио
Честотен обхват:
Честота
FM
87.5 MHz 108 MHz
4 BG
Честота
AM
531 MHz 1 602 kHz
Стъпка на канала
9 kHz
Общи
Говорител
Прибл. 5.7 cm в диаметър, 6 Ω
Вход
Жак AUDIO IN ( 3.5 mm
стерео минижак)
Изходна мощност
3.5 W + 3.5 W (при 10% хармонично
изкривяване)
Изисквания към захранването
230 V AC, 50 Hz
За поддръжка на часа: 3V DC, батерия
CR2032 (1)
Размери
Прибл. 290.5 mm x 152.0 mm x 139.5
mm (ш/в/д) включително издадените
части и бутони
Тегло:
Прибл. 2.0 kg включително
захранващия блок
Приложени артикули
Устройство за дистанционно
управление (1)
AM кръгова антена (1)
Свързващ аудио кабел (1)
Универсален докинг адаптер
за iPhone (1)
Универсален докинг адаптер
за iPhone 3G и iPhone 3GS (1)
Универсален докинг адаптер
за iPhone 4 (1)
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
Дисплей с време
Вълни
Вълни
Стъпка на канала
0.05 MHz
Съвместими iPod/iPhone модели
Съвместимите iPod/iPhone модели са както следва.
Преди употреба обновете софтуера на вашия iPod/iPhone до последната версия.
iPod touch 3-то
поколение
iPod touch 2-ро
поколение
iPod touch 1-во
поколение
iPod nano 3-то поколение
(видео)
iPod nano 5-то поколение
(видеокамера)
iPod nano 2-ро
поколение (алуминий)
iPod nano 4-то поколение
(видео)
iPodnano1-вопоколение
iPod 5-то поколение
(видео)
5 BG
Съвместими iPod/iPhone модели
iPod nano 4-то поколение
(цветен дисплей)
iPod nano 4-то поколение
iPod classic
iPod mini
iPhone 4
iPhone 3G
Забележки
 В това Ръководство за употреба
iPhone
“iPod” се използва като общо наи-
6 BG
iPhone 3GS
менование за iPod функциите
на iPod и iPhone, освен ако
текстът или илюстрациите не
указват друго.
 Конекторът на устройството е
само за употреба с iPod. Ако
използвате устройства, които
не отговарят на гнездото,
свържете жака AUDIO IN на
устройството с приложения
свързващ аудио кабел.
 Sony не носи отговорност за
загубени данни от iPod
устройството, докато то е
свързано към това оборудване.
Отстраняване на проблеми
Ако направите следните проверки, но
не успеете да отстраните възникналия
проблем, се свържете с най-близкия
упълномощен сервиз на Sony.
След спиране на тока, на часовника мига
индикация “00:00”.
 Батерията е почти изтощена. Сме-
нете я. Извадете старата батерия и
поставете нова.
Радио алармата, алармата на iPod
или будилникът не прозвучават
в зададеното време.
 Проверете дали на дисплея се
извеждат правилно аларма
“A” или аларма “B”.
OFF за най-малко 2 секунди, за да
активирате функцията Автоматично преминаване към лятно часово време.
Свързване на антената
За да свържете AM кръговата
антена
Формата и дължината на антената е
предназначена за приемане на AM
сигнали. Не разглобявайте и не навивайте антената.
1 Свалете само кръговата част от
пластмасовата стойка.
2 Поставете AM кръговата антена.
Радио алармата или алармата на iPod се
активира в зададеното време, но не се
чува никакъв звук.
 Проверете настройката за силата на
звука на алармата.
От вашия iPod не се чува
никакъв звук.
 Проверете дали вашият iPod е здра-
во свързан.
 Регулирайте VOLUME .
3 Свържете АМ терминала на антена-
та към жака AM ANTENNA от задната
страна на устройството.
Вашият iPod не може да бъде управляван посредством това устройство.
 Проверете дали вашият iPod е здра-
во свързан.
Вашият iPod не може да бъде зареден.
 Проверете дали вашият iPod е здра-
во свързан.
Когато започне лятното часово време,
часовникът не преминава автоматично
към него.
 Уверете се, че часовникът е сверен
правилно.
 Натиснете и задръжте едновременно CLOCK и SNOOZE/DATE/SLEEP
За да изключите АМ
кръговата антена
Издърпайте терминала на АМ антената, като натискате заключващия механизъм нагоре.
7 BG
CR2025
Регулиране на AM кръговата антена
Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на
сигнала.
 Не поставяйте AM кръговата антена
близо до устройството или до друго
AV оборудване, защото може да
възникнат смущения в сигнала.
Съвет
Регулирайте посоката на AM кръговата антена, за да получите оптимален
звук на AM предаването.
Подготовка на
устройството за
дистанционно управление
Преди да използвате устройството за
дистанционно управление за първи
път отстранете защитното фолио.
Забележки
 Не се опитвайте да презареждате
батерията.
 Ако не планирате да използвате
устройството за дистанционно
управление за дълъг период от време,
извадете батерията, за да избегнете
повреда, причинена от протичането
й и евентуална корозия.
Батерия за поддръжка на
захранването
За да поддържа точен час, това
устройство разполага с една батерия
CR2032 като резервен източник на
захранване. Батерията поддържа
функциите на часовника и алармата в
случай, че токът спре.
Забележка за клиентите в Европа
Кога да смените батерията
При нормална употреба батерията
(CR2025) трябва да издържи около шест
месеца. Когато вече не можете да
задействате функциите с устройството
за дистанционно управление, сменете
батерията с нова.
8 BG
Часовникът се сверява в заводапроизводител и паметта му се
захранва от предварително инсталираната батерия CR2032 на Sony. Ако
на дисплея започне да мига индикация “00:00”, когато включите за
първи път устройството в контакта,
вероятно батерията е изтощена. В
този случай се свържете с упълномощен сервиз на Sony. Предварително
инсталираната батерия CR2032 се
счита за част от продукта и
неизправността й се покрива от гаранцията.
Трябва да покажете “Забележка за
клиентите в Европа” (в това ръководство) в сервиза на Sony, за да е
валидна гаранцията за този продукт.
ките за алармата и радиостанциите
ще бъдат нулирани.

Кога да смените батерията
Когато батерията се изтощи, на дисплея
се извежда индикатор ”  ”.
Ако токът спре при почти изтощена
батерия, текущото време и настройките
на алармата ще бъдат нулирани.
Сменете батерията с литиева батерия
CR2032 на Sony. При използване на друг
модел батерия може да възникне риск
от пожар или експлозия.
Подмяна на батерията
1 Оставете захранващия кабел
включен към контакта, развийте
с отвертка винтчето, което
прикрепя капачето на отделението за батерията на дъното на
устройството, и свалете капачето
(вижте фиг.  ).
2 Поставете нова батерия в отделе-
нието като полюсът  сочи нагоре
(вижте фиг. ).

Бутон за нулиране
CR2025

3 Поставете капачето на отделението
за батерията обратно и го затегнете като завиете винта с отвертката
(вижте фиг. ).
4 Натиснете  на iPod и iPhone
устройството, RADIO BAND, AUDIO IN
или SNOOZE/DATE/SLEEP OFF , за да
изключите индикатора “  ” на
дисплея.
Забележка
Ако сменяте батерията, не
изключвайте щепсела на захранващия
кабел от контакта. В противен случай
календарът, текущият час и настрой-
Ако времето на дисплея
не е вярно, след като смените
батерията (Нулиране)
Натиснете бутона за нулиране с
остър предмет. Бутонът за нулиране
се намира в малката дупчица, разположена в отделението за батерията
(вижте фиг.  ).
9 BG
FM кабелна
антена
Захранващ
кабел
Бутоните STATION  SELECT PRESET 3,
VOLUME + и  (възпроизвеждане) на
iPod и iPhone имат лека подутина,
осезаема при допир.
Бутоните  и VOL + имат лека
подутина, осезаема при допир.
10 BG
Сверяване на часовника
за първи път
Текущата дата и час на устройството
се задават в завода-производител, и
информацията се запазва
посредством поддържащо захранване
от батерията. При първата употреба
на устройството трябва само да го
включите в контакта и да изберете вашата часова зона.
1 Включете устройството в контакта.
На дисплея се появява текущото
време, означено като CET (Central
European Time – Централно европейско време)
2 Натиснете и задръжте TIME ZONE
за най-малко 2 секунди.
На дисплея започва да мига номер
на регион “1”.
3 Натиснете неколкократно TIME SET
+ или – , за да изберете номер
както следва:
Номер на региона
Часова зона
1 (настройка по
подразбиране)
Централно
европейско време/
Централно
европейско лятно
време
2
0
Източноевропейск
о време/
Източноевропейск
о лятно време
Западноевропейск
о време/
Западноевропейск
о лятно време
4 Натиснете TIME ZONE , за да
потвърдите настройката.
Забележка
Макар че в завода-производител часовникът се сверява правилно, като
резултат от транспортирането или
съхранението може да възникне неточност в изведеното време. Ако е
необходимо, сверете часовника,
изпълнявайки стъпките в раздел
“Ръчно сверяване на часовника”.
Когато започне лятното
часово време
Този модел преминава автоматично
към лятното часово време.
При стартиране на лятното часово
време индикаторът автоматично
се извежда на дисплея и изчезва при
връщането към стандартното време.
Автоматичното преминаване към
лятно часово време се базира на GMT
(Greenwich Mean Time - средно време
по Гринуич).
Номер на регион 0:
 Лятното часово време започва в 1:00
AM през последната неделя на март.
 Стандартното часово време започва
в 2:00 AM през последната неделя
на октомври.
Номер на регион 1:
 Лятното часово време започва в 2:00
AM през последната неделя на март.
 Стандартното часово време започва
в 3:00 AM през последната неделя
на октомври.
Номер на регион 2:
 Лятното часово време започва в 3:00
AM през последната неделя на март.
 Стандартното часово време започва
в 4:00 AM през последната неделя
на октомври.
За да отмените настройката Автоматично преминаване към лятно часово
време, докато то още е в сила
Можете да отмените операцията по
11 BG
автоматично преминаване към лятно
часово време.
Натиснете и задръжте едновременно
CLOCK и SNOOZE/DATE/SLEEP OFF наймалко за 2 секунди, докато на дисплея
е изведен часът.
На дисплея се извеждат индикации
“ " и “OFF”, за да покажат, че
настройката Автоматично преминаване към лятно часово време е била
отменена. Дисплеят се връща към показване на часа.
Ръчно сверяване
на часовника
Забележки
 Промяната на часа посредством
4 Натиснете CLOCK.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да све-
настройката Автоматично преминаване към лятно часово време,
която се използва от устройството
(вижте по-горе), зависи от различия
в обстоятелствата и от законите на
всяка държава/регион. Ако те са в
противовес с желаната настройка,
отменете настройката Автоматично
преминаване към лятно часово време и задайте ръчно извеждане на
DST (лятно часово време), когато
това се наложи. Клиентите, живеещи в страна/регион, които не са въвели преминаването към лятно
часово време, трябва да отменят
настройката Автоматично преминаване към лятно часово време,
преди да започнат да използват
устройството.
 За да активирате отново настройката Автоматично преминаване към
лятно часово време, натиснете и
задръжте едновременно CLOCK и
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF най-малко
за 2 секунди.
На дисплея се извеждат индикации
“ ” и “On”, за да покажат, че
настройката Автоматично преминаване към лятно часово време е
била активирана. Дисплеят се връща към показване на часа.
12 BG
1 Включете устройството.
2 Натиснете и задръжте CLOCK, докато на дисплея започне да мига
индикацията за година.
3 Натиснете неколкократно TIME SET
+ или – , за да зададете годината.
рите месеца, деня, часа и минутите, и после натиснете CLOCK.
Часовникът започва да отброява от
0 секунди.
Забележки
 Ако в продължение на 1 минута не
натиснете бутон, докато сверявате
часовника, сверяването ще бъде
отменено.
 Това устройство има инсталиран календар. Когато сверите датата, денят от седмицата автоматично ще
се изведе.
MON = понеделник,
TUE = вторник, WED = сряда,
THU = четвъртък, FRI = петък,
SAT = събота, SUN = неделя
За да изведете
годината и датата
Натиснете веднъж SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF (SNOOZE на устройството за
дистанционно управление) за датата
и го натиснете отново за годината.
След известно време дисплеят автоматично ще се върне към показване
на текущия час.
Регулиране яркостта на
дисплея
Можете да избирате измежду три
нива на яркост, като натиснете
 BRIGHTNESS.
Високо (по
подразбиране)
Средно
Ниско
Дори когато зададете ниско ниво на
яркостта, то ще се промени в средно
положение, докато алармата работи.
Работа с радиото
- Ръчна настройка
1 Натиснете RADIO BAND, за да включите радиото.
2 Неколкократно натиснете RADIO
BAND, за да и изберете желан
обхват.
Всяко натискане променя обхвата
както следва:
Забележка
Извеждането на FM честотите е с
точност до 0.1 MHz. Например, честоти 88.00 и 88.05 MHz ще се изведат като “88.0 MHz”.
Настройка на радио станция
Устройството автоматично сканира
AM или FM станции.
1 Следвайте стъпки 1 и 2 от "Ръчна
настройка”, за да изберете AM или
FM обхват.
2 Натиснете и задръжте TUNING + или –
(TUNE + или – на устройството за
дистанционно управление).
+: сканира по възходящ ред през
честотните обхвати.
– : сканира по низходящ ред през
честотните обхвати.
Сканирането започва от настроената
в момента честота. Когато станцията
бъде настроена, сканирането спира.
3 Регулирайте силата на звука с помощта на VOLUME + или – (VOL +
или – на устройството за
дистанционно управление).
– Настройка със запаметяване
FM1 и FM2 са едни и същи
честотни обхвати.
3 Натиснете TUNING + или – (TUNE + или
– на устройството за дистанционно
управление), за да настроите желаната станция.
4 Регулирайте силата на звука с по-
мощта на VOLUME + или – (VOL +
или – на устройството за
дистанционно управление).
За да изключите радиото, натиснете OFF .
Можете да запаметите до 10 станции
за FM (5 станции за FM1, 5 станции за
FM2) и 5 станции за АМ.
Запаметяване на станция
1 Следвайте стъпки 1 до 4 от “Ръчна
настройка”, за да настроите честотата, която желаете да запаметите.
2 Натиснете и задръжте бутоните
PRESET 1 до 5 ,
докато дисплеят с номер на
предварително запаметената
станция се промени от мигащ на
постоянно светещ.
STATION  SELECT
13 BG
ПРИМЕР: За да запаметите честота
FM 89.8 MHz на номер за запаметяване 1
– Автоматично
запаметяване на станции
1 Следвайте стъпки 1 и 2 от "Ръчна
настройка”, за да изберете AM или
FM обхват.
2 Натиснете и задръжте RADIO
BAND , докато на дисплея започне
да мига индикацията “AP”.
3 Натиснете DISPLAY/MEMORY.
Устройството автоматично запаметява наличните канали в последователност.
Съвет
След известно време дисплеят
се връща към показване на текущия час.
За да запаметите друга станция,
повторете тези стъпки.
За да промените предварително
настроената станция, настройте
желаната станция и задръжте натиснат бутона STATION  SELECT
PRESET 1 до 5 . Новата станция ще
смени предходната за бутона.
Включване на запаметена станция
За да спрете автоматичната настройка, натиснете OFF/ALARM PRESET.
За да изведете номера и честотата на
настоящата станция
Натиснете веднъж DISPLAY/MEMORY, за
да изведете номера, и натиснете още
веднъж, за да изведете честотата.
Ако натиснете DISPLAY/MEMORY само
веднъж, на дисплея за около 2 секунди
се извежда номерът на станцията
ислед това се появява честотата.
След няколко секунди дисплеят се връща към показване на настоящия час.
1 Следвайте стъпки 1 и 2 от "Ръчна
Подобряване на
приемането
2 Натиснете един от бутоните
FM: Изтеглете FM кабелната антена
настройка”, за да изберете AM или
FM обхват.
STATION  SELECT
PRESET, където е
запазена желаната станция.
Предварително запазената
станция може да бъде избрана и с
помощта на бутоните PRESET + или
– на устройството за дистанционно
управление.
3 Регулирайте силата на звука с помощта на VOLUME + или – (VOL +
или – на устройството за
дистанционно управление).
14 BG
докрай, за да подобрите
чувствителността на
приемането.
АМ: Свържете приложената АМ
кръгова антена към
устройството. Завъртете
антената хоризонтално, за да
постигнете оптимално
приемане.
Забележки относно радио приемането
 Пазете устройства като цифрови
музикални плейъри или мобилни
телефони на разстояние от AM
кръговата антена или от FM
антената, защото може да се появят
смущения в приемането.
 Ако слушате радио, докато към
устройството е свързан iPhone,
може да се появят смущения в
радио приемането.
 Ако слушате радио, докато
зареждате iPod, може да се появят
смущения в радио приемането.
Съвет
Ако FM предаването съдържа
смущения, натиснете MODE , докато на
дисплея се изведе индикация "MONO”.
Радиото ще възпроизвежда моно звук,
но с по-малко смущения.
Работа с iPod
Забележки
 Когато поставяте iPod в устройство-
то, уверете се, че използвате универсалния адаптер за поставяне,
приложен към вашия iPod, или такъв, който можете да закупите от
Apple Inc.
 Конекторът на устройството е само
за употреба с iPod. Ако използвате
устройства, които не отговарят на
гнездото, свържете жака AUDIO IN на
устройството с приложения свързващ аудио кабел.
 Sony не носи отговорност за загуба
на данни от iPod устройството,
докато то е свързано с това
оборудване.
 За подробности относно условията
на работа с вашия iPod, проверете
интернет страницата на Apple Inc.
1 Прикрепете адаптера за вашия
Можете да слушате музика от iPod,
като гo свържете към това
устройство. За да използвате iPod,
вижте Ръководство на потребителя
на вашия iPod.
Ако използвате iPhone, iPhone 3G,
iPhone 3GS или iPhone 4, прикрепете
приложения универсален адаптер за
поставяне на iPhone, iPhone 3G, iPhone
3GS или iPhone 4 преди да извършите
връзката.
Номерът на адаптера, ,  или  е
изведен от долната страна на приложените универсални адаптери за
поставяне. Номер  е за поставяне на
iPhone,  - за iPhone 3G и iPhone 3GS,
а  е за iPhone 4. Преди употреба
проверете номера на адаптера.
iPod/iPhone.
2 Поставете вашия iPod/iPhone в
конектора на устройството.
Универсални адаптери за поставяне
3 Натиснете  на iPod или iPhone



устройството.
Вашият iPod започва автоматично
възпроизвеждане. Можете да
управлявате свързания iPod
15 BG
посредством това устройство или
бутоните на iPod устройството.
4 Регулирайте силата на звука с помощта на VOLUME + или – (VOL +
или – на устройството за
дистанционно управление).
За да
Натиснете
Изключите iPod
устройството
OFF или натиснете
и задръжте  на
iPod или iPhone
устройството.
Въведете
пауза при
възпроизвеж
дане
 на iPod или
iPhone устройство-
Преминете към
следващия
запис
 (напред)
Се върнете към
предходен запис
 (назад)*
Откриете определена точка,
докато слушате
звук
 (напред) или
 (назад) по
Откриете определена точка,
докато наблюдавате дисплея
 (напред) или
 (назад) по
Върнете към
предходното
меню
MENU**
16 BG
то. За да възстановите
възпроизвеждането, натиснете
отново.
време на
възпроизвеждане
и задръжте, докато
откриете точката.
време на пауза и
задръжте, докато
откриете точката.
За да
Натиснете
Изберете опция
в менюто или
запис за възпроизвеждане
 (нагоре)/
 (надолу)**
Влезете в избраното меню
или да стартирате възпроизвеждане
ENTER**
Преминете в
режим на
разбъркано
възпроизвеж
дане
MODE
* Извършването на тази операция по
време на възпроизвеждане връща
възпроизвеждането в началото на
настоящата песен. За да се върнете
към предходния запис, натиснете
два пъти.
** Тези операции работят само когато
използвате приложеното устройство
за дистанционно управление.
Забележки
 Когато поставяте или изключвате
iPod, дръжте iPod устройството под
същия ъгъл като този на конектора
на това устройство, и не въртете и
не поклащайте iPod устройството,
за да предотвратите повреда в конектора.
 Не пренасяйте устройството, докато в конектора е включен iPod. Това може да причини повреда.
 Когато поставяте или изключвате
iPod, хванете докинг станцията
здраво с едната ръка и внимавайте
да не натиснете бутоните на iPod
устройството по грешка
 Преди да изключите iPod
устройството, натиснете пауза при
възпроизвеждане.
За да използвате оборудването като
зарядно устройство за батерията
Можете да използвате оборудването
като зарядно устройство за батерии.
Зареждането започва, когато iPod
устройството бъде свързано към оборудването.
Състоянието на зареждането се
извежда в дисплея на iPod устройството. За подробности вижте упътването
Ръководство на потребителя, приложено към вашия iPod.
Търговски марки
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod
touch са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
“Made for iPod” и “Made for iPhone”
означава, че даден електронен артикул е предназначен специално за
свързване с iPod и неговият разработчик удостоверява, че артикулът
отговаря на работните стандарти на
Apple. Apple не носи отговорност за
функционирането на това устройство
или неговата съвместимост със
стандартите за безопасност и регулация. Моля, обърнете внимание, че
използването на този артикул с iPod
или iPhone може да повлияе на
безжичната връзка.
Настройка на алармата
Това устройство е снабдено с три режима на аларма – iPod, радио аларма
и будилник. Преди да настроите
алармата, не забравяйте да сверите
часовника (вижте раздела “Сверяване
на часовника за първи път”).
За да зададете времето за
включване на алармата
1 Натиснете и задръжте ALARM SET
A или B . Извежда се индикация
“WAKE UP” и часът започва да мига
на дисплея.
2 Натиснете неколкократно TIME SET
+ или –, докато се появи желаният
час. За да превъртате бързо
цифрите за часа, натиснете и
задръжте TIME SET + или –.
3 Натиснете ALARM SET A или B .
Минутите започват да мигат.
4 Повторете стъпка 2 , за да зададете
минутите.
5 Натиснете ALARM TIME SET A
или B . Дните от седмицата започват да мигат.
6 Повторете стъпка 2 , за да зададете
дните от седмицата.
Можете да задавате дните от
следните три опции:
Всеки ден:
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Работен ден:
MON TUE WED THU FRI
Уикенд: SAT SUN
7 Натиснете ALARM SET A или B .
Настройката за режима на алармата се активира.
8 Неколкократно натиснете TIME SET
+ или –, докато желаният режим на
алармата започне да мига. Можете
да избирате измежду 5 настройки:
“iPod”, “FM1”, “FM2”, “AM” или
“BUZZER”. Задайте режима на
алармата както следва:
- iPod: вижте “  " Настройка на
iPod алармата”
- FM1, FM2 или АМ: вижте “  "
Настройка на радио алармата”.
- BUZZER: вижте "  " Настройка
на будилника”.
 Настройка на радио алармата
1 Извършете стъпки от 1 до 8 в
“Настройка на алармата”.
17 BG
2 Натиснете ALARM SET A или B , за
да изберете режим на аларма за
“iPod”.
“VOLUME” се извежда на дисплея.
3 Натиснете TIME SET + или –, за да
регулирате силата на звука.
4 Натиснете ALARM SET A или B .
Настройката е въведена.
5 Ако “A” или “B” не се появят на
дисплея, натиснете отново
ALARM SET A или B .
Вашият iPod ще прозвучи в зададеното време.
Когато използвате iPod touch/iPhone
 За да се събуждате на музика, запа-
зена в iPod touch/iPhone устройството, първо го свържете към това
устройство, следвайте стъпките погоре, за да зададете часа за
включване на алармата и след това
изберете музикална функция.
 Дори настройката за аларма на iPod
устройството да е приключила, ако
изключите захранването на iPod
touch/iPhone устройството преди да
го поставите в това устройство, iPod
алармата няма да работи.
 Настройка на радио алармата
1 Извършете стъпки от 1 до 8 в
“Настройка на алармата”.
2 Натиснете ALARM SET A или B , за
да изберете радио обхват (“FM1”,
“FM2” или “АМ”).
На дисплея започва да мига номера на станцията.
3 Натиснете TIME SET + или -, за да
изберете желания номер на
станция за съответстващите обхвати или “-- --". "-- --" е последната
получена станция.
18 BG
4 Натиснете ALARM SET A или B . На
дисплея се извежда "VOLUME”.
5 Натиснете TIME SET + или –, за да
регулирате силата на звука.
6 Натиснете ALARM SET A или B .
Настройката се въвежда.
7 Ако “A” или “B” не се появят на
дисплея, натиснете
отново ALARM SET A или B
Радиото ще се включи в зададеното време.
 Настройка на будилника
1 Извършете стъпки от 1 до 8 в
“Настройка на алармата”.
2 Натиснете ALARM SET A или B , за
да изберете режим на аларма
“BUZZER”.
Настройката се въвежда.
3 Ако “A” или “B” не се появят на
дисплея, натиснете
отново ALARM SET A или B .
Будилникът ще прозвучи в зададеното време.
Забележка
Не можете да регулирате силата на
звука за алармата на будилника.
За да потвърдите настройка за времето,
в което да се включи алармата.
Натиснете TIME SET + или –. Настрой-
ката ще се изведе на дисплея за около
4 секунди.
За да промените настройката
на алармата
Натиснете и задръжте TIME SET + за
най-малко 2 секунди, за да придвижите времето за включване на алармата
напред. Натиснете и задръжте TIME
SET – за най-малко 2 секунди, за да
придвижите времето за включване на
алармата назад.
Когато пуснете бутона, промененото
време ще се изведе за около 2 секунди. За да промените отново времето за включване на алармата,
натиснете TIME SET + или – в рамките
на тези 2 секунди; в противен случай
промяната на настройката ще остане
такава, каквато е изведена на дисплея.
За да поспите още няколко минути
Натиснете SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(SNOOZE на устройството за
дистанционно управление)
Звукът ще се изключи, но ще се включи автоматично отново след около 10
минути.
Можете да промените времето за
доспиване, като неколкократно натиснете SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(SNOOZE на устройството за
дистанционно управление) в рамките
на 4 секунди.
Максималната продължителност на
времето за доспиване е 60 минути.
За да спрете таймера за доспиване,
натиснете OFF/ALARM RESET (OFF на
устройството за дистанционно
управление).
За да изключите алармата
Натиснете OFF/ALARM RESET (OFF на
устройството за дистанционно
управление), за да изключите алармата.
Алармата ще прозвучи отново по
същото време на следващия ден.
За да изключите алармата
Натиснете  ALARM ON/OFF A или B , за
да изключите индикатора за аларма A
или B от дисплея.
За да включите алармата
Натиснете  ALARM ON/OFF A или B , за
да включите индикатора за аларма A
или B на дисплея.
Забележки
 Когато режимът на алармата е зада-
ден в положение iPod и времето за
включване е настъпило, но към
устройството не е включен iPod, звукът ще прозвучи от будилника.
 Алармата работи както обикновено
в първия и последния ден на лятното часово време. Като резултат, ако
настройката за автоматично задаване на лятно часово време е
активна и ако алармата е настроена
за час, който се прескача при
прескачането в друго време, то
алармата се пропуска; ако алармата
е настроена за часа, в който лятното
часово време свършва, тя ще
прозвучи два пъти.
 Ако зададете едно и също време на
включване за аларма A и B, аларма A
ще бъде с приоритет.
 Ако не извършите никаква операция, докато алармата звучи, тя ще
спре след около 60 минути.
Забележка за алармата в случай
на спиране на тока
В случай, че токът спре, алармата ще
се активира, докато батерията не се
изтощи напълно. Някои функции обаче ще бъдат повлияни както следва:
 Подсветката няма да работи.
 Ако режимът на алармата е зададен
за iPod или радио, той автоматично
ще се смени на будилник.
 Ако не натиснете OFF/ALARM RESET,
алармата ще звучи в продължение
на около 5 минути.
 Ако индикаторът “  ” се изведе на
дисплея, алармата няма да прозвучи при спиране на тока. Ако индикаторът “  ” се изведе, подменете
батерията.
 Функцията snooze (доспиване) няма
да работи. Ако функцията за доспиване вече е зададена и токът спре,
тя няма да проработи.
 При спиране на тока, всяка аларма
ще прозвучи в зададеното време само веднъж.
19 BG
Настройка на таймера за
автоматично изключване
Можете да заспивате на музика и др.,
като използвате вградения таймер за
автоматично изключване, който
автоматично изключва радиото след
предварително зададено време.
За да промените настройката на таймера
за автоматично изключване
Можете да натиснете неколкократно
SLEEP, за да изберете желаната
настройка на таймера за автоматично
изключване, дори след като таймерът
за автоматично изключване е бил
активиран.
1 Натиснете SLEEP, докато
За да деактивирате таймера за
автоматично изключване
2 Натиснете SLEEP, за да зададете
Други полезни функции
устройството е включено.
Извежда се индикация “SLEEP” и
времето, след което устройството
ще се изключи, започва да мига на
дисплея.
продължителността на таймера за
автоматично изключване.
При всяко натискане на SLEEP,
продължителността (в минути) се
променя както следва:
Дисплеят се връща към режима на
часовника за около 4 секунди след
като сте приключили настройката
на времето за заспиване и сте
освободили бутона SLEEP, след
което таймерът за автоматично
изключване се активира.
Устройството ще е активно за
времето, което сте задали, след
което ще се изключи.
За да изключите устройството преди да
е изминало настроеното време
Натиснете SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(SNOOZE на устройството за
дистанционно управление) или
OFF/ALARM RESET (OFF на устройството
за дистанционно управление).
20 BG
Неколкократно натиснете SLEEP, за да
зададете таймера за автоматично
изключване в положение “OFF” на
стъпка 2.
За да получите MEGA Xpand ефект
Натиснете MEGA XPAND. Индикацията
"MEGA Xpand” се извежда на дисплея.
Можете да получите ефект от
разширяване на звуковото поле. За да
се върнете към нормалния звук,
натиснете бутона отново.
За да подсилите басите
Натиснете MEGA BASS . Индикацията
"MEGA BASS” се извежда на дисплея.
Можете да получите висококачествен
бас звук. За да върнете нормалния
звук, натиснете отново бутона.
Свързване на външно
оборудване
За да слушате звук
1 Свържете жака AUDIO IN на
устройството към изходния жак
или жака за слушалки на външното
оборудване, като използвате
свързващия аудио кабел
(приложен в комплекта).
За да се върнете към радиото
Натиснете RADIO BAND.
На дисплея ще се изведат първо
номера, след това честотата на
последната станция.
За да се върнете към iPod
Натиснете  на iPod или iPhone
устройството.
За да спрете да слушате
Натиснете OFF/ALARM RESET (OFF на
устройството за дистанционно
управление) и спрете
възпроизвеждането на свързаното
устройство.
Забележки
 Вижте и ръководството за употреба,
Свързващ
аудио кабел
(приложен в
комплекта)
Към външното
оборудване
2 Натиснете AUDIO IN , за да изведете
“AUDIO IN”.
3 Започнете възпроизвеждане на
оборудването, свързано към жака
AUDIO IN .
4 Регулирайте силата на звука с
приложено към свързаното
оборудване.
 Има вероятност приложения
свързващ аудио кабел да не може да
се използва с някои външни
устройства. В този случай
използвайте кабел, подходящ за
външното оборудване, което
използвате.
 Когато слушате радио при свързано
външно оборудване, изключете
свързаното оборудване, за да
избегнете възникване на смущения.
Ако възникнат смущения, въпреки
че сте изключили оборудването,
разкачете свързаното устройство и
го поставете на разстояние от това
устройство.
помощта на VOLUME + или – (VOL +
или – на устройството за
дистанционно управление).
21 BG
22 BG
Download PDF