Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Преносим DAB/DAB+ радиочасовник с високоговорители Инструкции за експлоатация

4-691-621-11(1)
Първи стъпки
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
Инструкции за експлоатация
Когато използвате устройството за първи път, го свържете към електрически контакт с помощта
на адаптер за променлив ток (в комплекта). В противен случай устройството няма да се включи.
Свържете устройството към електрически
контакт и го заредете.
Вградената батерия ще бъде напълно заредена („
в рамките на до 6 часа.
2
3
Удължете антената.
Включете
устройството.
“)
Електрически
контакт
©2017 Sony Corporation
Настройка на устройството в режим на готовност
Когато включвате устройството за пръв път
Автоматичната настройка на DAB ще започне автоматично след
включване на устройството за пръв път. След като автоматичната
настройка на DAB завърши, устройството приема първата станция в
списъка с DAB станции, запаметен при автоматичната настройка на
DAB. Ако искате да откажете процеса по автоматична настройка на
DAB, натиснете BACK.
За да откажете
процеса по
автоматична
настройка, който е в
ход, натиснете BACK.
Устройството превключва в режим на готовност и
на дисплея се появява часовник.
Напълно изключване (Изключен режим)
Натиснете и задръжте
 за около 2 секунди.
Съвет
Адаптер за
променлив ток
(в комплекта)
Printed in China
Изключване на устройството
Захранването към устройството е спряно и
дисплеят остава празен. Настройвайте устройството
на изключен режим, когато не го използвате, за да
пестите електричество.
За извършване на автоматична настройка отново
по-късно вижте „Изготвяне на нов списък с DAB/FM
станции“ по-долу.
Към DC IN
XDR-V20D
Слушане на радио
1
Включете
устройството.
2
Вижте „Настройване на опциите в менюто“ за ръчна настройка.
3
Изберете функцията „DAB“ или „FM“.
Изберете желаната станция или услуга.
Натиснете неколкократно.
Когато избирате FM функцията за пръв път
Автоматичната настройка на FM ще стартира
автоматично, когато FM функцията се избере за пръв път.
Станция, която
се приема в
момента
Устройството
автоматично
превключва на
избраната функция
след около
2 секунди.
Вторична услуга (след маркировката „L“)
• Дори и ако изберете „Later“ на екрана „Get FM station name“, имената
на FM станциите ще се получават и съхраняват в устройството, докато
слушате излъчванията.
• Имената на FM станциите може да не се предават – това зависи от
станцията.
Станция, която
се приема в
момента
1
1
2
Натиснете и задръжте желания бутон за предварително
задаване (1–5), докато на дисплея се покаже „Stored to [PRESET x].“.
Относно процеса по автоматична
настройка на FM
Можете да откажете процеса по автоматична
настройка на FM, който започва след като за пръв
път се избере FM функцията.
Обаче, ако искате да настроите станции от списъка,
ще трябва да извършите автоматична настройка
на FМ.
За подробности относно това как да извършите
автоматична настройка на FM на по-късен етап
вижте „Изготвяне на нов списък с DAB/FM станции“.
2
Изберете функцията „DAB“
или „FM“.
Пример: Предварително задаване на настроена станция на
бутон за предварително задаване 3
Изберете желаната предварително
зададена станция.
Пример: Когато е натиснат бутонът за предварително задаване 3
Натиснете
неколкократно.
Съвети
За да откажете
процеса по
автоматична
настройка, който
е в ход, натиснете
BACK.
Забележка
• Ако опитате да съхраните друга станция със същия номер
за предварително задаване, предишно съхранената ще
бъде заменена.
• Предварително зададените станции остават в паметта на
уреда дори и след извършване на автоматична
настройка.
• Бутонът за предварително задаване 3 на устройството
има осезаема точка. Използвайте я за отправна точка при
работа с устройството.
Регулиране на силата на звука
Превъртащ се текст
(RT: Radio Text с до 64 символа)*
* Показва се само при получени RDS данни.
Слушане на предварително зададена станция
Следвайте стъпките в „Слушане
на радио“ по-горе.
Име на станция*
Име на станция*
Предварително задаване на станции (5 DAB и 5 FM)
Настройте станцията,
която искате да
запаметите.
Превъртащ се текст (DLS: Dynamic Label
Segment с до 128 символа)
Избрана станция
Съвети
След като натиснете
еднократно FUNCTION,
можете да изберете функция
и чрез завъртане на
селектора TUNE и натискане
на ENTER.
„SC“ светва, когато вторична
услуга се приема.
Избрана станция
За избягване на случайна промяна на
предварителното задаване не
задържайте натиснат бутона за
предварително задаване.
Подобряване на приемането на DAB/FM радио
Изготвяне на нов списък с DAB/FM станции
Ако сте отишли в друг регион, извършете отново автоматични настройки на DAB и FAM.
Изберете функция „DAB“ или „FM“, след което натиснете AUTO TUNE.
Устройството приема първата
станция в новия списък със станции.
Забележка
При регулиране на антената
уверете се, че я държите за
долната част. Антената може
да се повреди, ако я движите
с прекомерна сила, докато я
държите в горната част.
Бележки
• Текущо запаметеният списък със станции ще се изчисти след
стартиране на процеса по автоматична настройка.
• Когато се покаже менюто с настройки, автоматичната настройка
няма да се извърши дори и ако AUTO TUNE е натиснато.
Устройството приема
първата станция в новия
списък със станции.
Съвети
Бележка за FM автоматичната настройка
• Последно зададената сила на звука се съхранява в
паметта на устройството.
• VOL + върху устройството има осезаема точка.
Използвайте я за отправна точка при работа с
устройството.
Уверете се, че сте избрали „By station list“ в „FM tune mode“, преди да
стартирате FM автоматична настройка, Когато „Manual tune“ е избрано,
настройка със сканиране ще стартира вместо това. Вижте
„Настройване на опциите в менюто“ за подробности.
Слушане на музика на външно устройство
1
Свържете външното устройство към това
устройство.
2
Включете устройството.
3
Изберете функцията „AUDIO IN“.
Натиснете
неколкократно.
Стерео миниконектор
2 пръстена
Устройството
автоматично превключва
на избраната функция
след около 2 секунди.
Преносим
цифров
музикален
плейър и др.
Кабел за аудиовръзка
без резистор (не е
включен в комплекта)
Към AUDIO IN
След като натиснете
еднократно FUNCTION,
можете да изберете
функция и чрез завъртане
на селектора TUNE и
натискане на ENTER.
4
Стартирайте възпроизвеждане
на свързаното устройство.
Регулиране на силата на звука
Изберете съответната сила на звука на свързаното
устройство и след това я регулирайте от
устройството с помощта на бутоните VOL + или −.
Настройка на таймера за събуждане
1
2
Задайте час за таймера за събуждане.
Натиснете и задръжте
за около 2 секунди.
Минута
Час
3
Задайте станцията, която желаете да приемате в
настроеното време.
4
Настройте силата на звука.
Ако настройката е на последно приеманата станция
Не задържайте бутона или дисплеят ще
превключи на меню „Timer setting“.
Натиснете
SETTINGS за
изход от менюто
с настройки.
Натиснете BACK,
докато дисплеят не се
върне към менюто
„Wake-up timer“.
Активирайте таймера.
SETTINGS
„ “ ще се появи на
дисплея. Радиото ще се
включи в настроения час.
BACK
Ако избирате от списък с предварително
зададени станции
Дезактивиране на таймера
Забележка
Съвет
Можете също така да настроите таймера за събуждане от
менюто с настройки.
Вижте „Настройване на опциите в менюто“ за подробности.
Натиснете отново WAKE-UP TIMER.
Ако избирате от списък с
предварително зададени
станции, уверете се, че първо
сте задали станциите. Вижте
„Предварително задаване на
станции (5 DAB и 5 FM)“ за
подробности.
Настройване на таймера за заспиване
Забележка
Функцията на таймера за събуждане е
дезактивирана в режим „Изкл.“.
Настройване на яркостта на дисплея
Натиснете неколкократно
желаната яркост.
Натиснете неколкократно SLEEP TIMER, за да изберете
желаното време (в минути).
High
(по подразбиране)
Слушане чрез слушалки
, за да изберете
Middle
Свържете слушалки със стерео или моно миниконектор (не са включени в комплекта).
Low
Бележки
• За да предпазите слуха си, избягвайте прекомерно висока сила на звука при слушане със
слушалки.
• Използвайте слушалки със стерео (3 полюса) или моно (2 полюса) миниконектор. Ако
използвате слушалки с друг тип конектор, може да има шумова намеса или да не се чува звук.
изключено
Когато е настроен таймерът за заспиване, на
дисплея се показва „SLEEP“.
Устройството влиза автоматично в режим на
готовност след изтичане на зададеното
време.
Моно миниконектор*
Забележка
Съвместими типове
конектори
Когато уредът се захранва от вградената батерия, подсветката
на дисплея се изключва около половин минута след последната
операция.
1 пръстен
Стерео миниконектор
2 пръстена
Съвети
• Последно зададеното време се съхранява в паметта на устройството.
• Можете да проверите оставащото до влизането на устройството в режим на готовност
време, като натиснете отново SLEEP TIMER след задаването на таймера за заспиване.
Към  (слушалки)
Не може да се
използват други
типове конектори.
3 или повече
пръстена
* Когато слушате стереозвук на монослушалки,
ще чувате звук само от левия канал.
Настройване на опциите в менюто
Радио опции
Information
Основни операции:
FM tune mode
Показва различна информация за
станцията, която слушате.
Изберете режим на настройване за FM.
Channel: Канал и честота (Вижте
таблицата с DAB честоти в
„Спецификации“.)
настройка можете да изберете желаната
станция от списъка с FM станции, които са
запаметени.
Multiplex name: Етикет на група
Manual tune: Можете ръчно да
(с дължина до 16 знака)
Service name: Име на станцията
PTY: PTY етикет (Вижте „PTY (тип
програма)“ в „Спецификации“.)
Bit rate: Побитова скорост
Signal level: Показва нивото на сигнала
By station list: Чрез автоматична
настроите на желаната FM честота на
интервали от по 0,05 MHz. Завъртете
селектора TUNE, за да изберете честотата.
Настройка със сканиране в режим
„Manual tune“
Натиснете AUTO TUNE (SCAN) за започване на
сканиране на FM станциите.
за DAB станцията, която слушате, в
диапазон от 0 (без сигнал) до 100
(максимален сигнал).
За да се върнете на горното ниво в менюто
Натиснете BACK.
За да излезете от менюто с настройки
Натиснете отново SETTINGS.
Други опции
Радио опциите могат да се настройват, когато е избрана функцията „DAB“ или „FM“.
Timer setting: Задайте час за таймера
Get FM station name: Извършвайте
Wake station: Изберете станцията,
тази операция, когато искате да
получавате RDS информация, като напр.
имена на станции. Изберете „OK“, за да
започнете да сканирате за RDS данни.
Бележки
• Настройте „FM tune mode“ на „By station list“,
преди да извършите тази операция.
• Текущо съхраняваната RDS информация ще
се изчисти, след като сканирането започне.
• Може да отнеме повече време за получаване
на всички налични RDS данни.
изтриете всички нежелани станции от
списъка с FM станции.
Ако няма етикет за група или име на станция,
мястото за етикет или име ще остане празно. Ако
няма PTY етикет, на дисплея ще се появи „No PTY“.
Ако DAB приемането при автоматична
настройка на DAB е слабо, опитайте
ръчна настройка.
Wake-up timer
Можете да редактирате списъка с FM
станции.
Delete FM station: Можете да
Забележка
DAB manual tune
Edit FM station list
Ако годна за приемане станция се открие,
„[ENTER]:Select“ ще се появи на дисплея.
Натиснете ENTER, за да приемете станция. (Ако
не натиснете ENTER в рамките на 3 секунди,
търсенето ще започне отначало.)
Завъртете TUNE селектора, за да
изберете желания DAB канал и след
това натиснете ENTER.
1
Завъртете селектора TUNE за избор на
станцията, която искате да изтриете, и
след това натиснете ENTER.
2
Завъртете селектора TUNE за избор на
„OK“ и след това натиснете ENTER.
Add FM station: Когато слушате ръчно
настроена станция, можете да добавите
станцията към списъка с FM станции.
Изберете „OK“ за добавяне на станция
към списъка. Уверете се, че сте настроили
„FM tune mode“ на „Manual tune“, преди
да използвате тази опция.
Съвет
която желаете да приемате в
настроеното време.
Volume setting: Регулирайте силата на
звука за таймера.
Освен това вижте „Настройка на таймера
за събуждане“.
Sound
Auto power off
Когато „Auto power off“ е с настройка
„Enable (15min)“, устройството влиза
автоматично в режим на готовност след
около 15 минути, ако няма операция или
изходен аудиосигнал.
Initialize
Можете да регулирате силата на звука.
Treble: Регулирайте нивото на
високочестотен звук.
Bass: Регулирайте нивото на
нискочестотен звук.
Изберете „OK“, за да инициализирате
радиото до фабрични настройки по
подразбиране. Всички настройки,
списъци с DAB и FM станции и
предварителни настройки ще се изтрият.
Time
Set time: „Auto (DAB)“ е настроено по
подразбиране. Това позволява на
часовника да се синхронизира с DAB
данните, които се получават. Изберете
„Time setting“ за ръчно настройване на
часовника.
12H/24H: Изберете режим на показване
на часовника, 12-часово или 24-часово
показване на часовника.
Забележка
Часовникът ще бъде нулиран, ако адаптерът за
променлив ток бъде изключен и вградената
батерия напълно изтощена.
Съвети
Радиото стартира сканиране за годни за
приемане станции в избрания канал.
за събуждане.
Beep
Изберете „On“, за да активирате звуковия
сигнал, когато използвате устройството.
• За да промените посоката на сканиране,
завъртете селектора TUNE по часовниковата
стрелка или обратно на нея.
• Натиснете BACK, за да спрете сканирането на
FM станции.
Новата станция, получена чрез ръчна
настройка, се съхранява в списъка с DAB
станции.
Предпазни мерки
• Използвайте устройството само с
източниците на захранване, посочени в
„Спецификации“. За работа на променлив ток
използвайте само предоставения адаптер за
променлив ток. Не използвайте никакъв друг
адаптер за променлив ток.
• Използването на различен от предоставения
адаптер за променлив ток може да причини
неизправност на устройството, тъй като
поляритетът на конекторите на другите
производители може да е различен.
•
•
•
•
• Избягвайте излагане на екстремни
температури, директна слънчева светлина,
влага, пясък, прах или механични сътресения.
Никога не оставяйте в автомобил, паркиран
на слънце.
• Не излагайте устройството на силен удар или
прекомерна сила. При някои модели
дисплеят е произведен от стъкло. Ако
стъклото се счупи или спука, това може да
доведе до нараняване. В такъв случай спрете
незабавно използването на устройството и не
докосвайте поврдените части.
• Ако в устройството попадне твърд предмет
или течност, разкачете адаптера за
променлив ток и извадете батериите и
предайте устройството за проверка на
квалифициран персонал, преди да го
използвате отново.
• Тъй като във високоговорителите се
използват силни магнити, дръжте лични
кредитни карти с магнитно покритие или
пружинни ръчни часовници далеч от
устройството, за да предотвратите възможни
повреди от магнетизъм.
• За да почистите корпуса, използвайте мека
суха кърпа. Не използвайте никакви видове
разтворител, например алкохол или бензин,
които могат да повредят покритието.
• Не използвайте устройството с мокри ръце,
защото това може да причини късо
съединение.
• Не напръсквайте устройството с вода. Това
устройството не е водоустойчиво.
• Когато не използвате устройството за
продължително време, зареждайте
батерията на всеки 6 месеца.
• При определени обстоятелства, особено
когато въздухът е много сух, не е необичайно
да се получи разреждане на статично
електричество или удар, когато тялото ви
допре друг предмет, в конкретния случай –
вложките за ухо да докоснат ухото(ушите) ви.
Енергията от този естествен разряд е
•
изключително слаба и не се излъчва от този
продукт, а представлява абсолютно
естествено явление на околната среда.
Слушането при високи нива на звука за дълги
периоди от време може да увреди слуха ви.
Бъдете особено внимателни при слушане със
слушалки.
Внезапният силен звук може да увреди ушите
ви. Увеличавайте силата на звука постепенно.
Бъдете особено внимателни при слушане със
слушалки.
Не използвайте слушалки, докато вървите,
шофирате автомобил или мотоциклет, карате
колело и др. В противен случай може да се
стигне до пътен инцидент.
Не използвайте слушалки в ситуации, в които
невъзможността да чувате околните звуци
може да доведе до опасност, напр. на
железопътни прелези, на железопътни гари и
на строителни обекти.
Прекалено високото налягане на звука от
слушалките може доведе до увреждане на
слуха.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с устройството, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване на
неизправности
Ако останат налице проблеми, след като
сте направили проверките по-долу, се
консултирайте с най-близкия търговец на Sony.
Общи сведения
Устройството издава звуков сигнал и
не се включва.
• Ако натиснете  при слаба батерия,
устройството няма да се включи. Заредете
устройството чрез свързване на адаптер за
променлив ток (доставен).
Дисплеят е затъмнен или няма
никаква индикация.
• Устройството се използва при екстремно
високи или ниски температури или на място
с прекомерна влажност.
Звукът не може да се усили, когато
устройството се захранва от
вградената батерия.
• Когато батерията се изтощи (когато иконата
с батерия е празна), максималната сила на
звука се ограничава до „22“. Заредете
устройството чрез свързване на адаптер за
променлив ток (доставен).
Силата на звука е ниска при
функцията „AUDIO IN“ в сравнение
със силата на звука при слушане на
радио.
Спецификации
Обхват на работната температура
• Регулирайте силата на звука на свързаното
устройство.
• По подразбиране устройството е настроено
да влезе в режим на готовност автоматично
след около 15 минути, ако няма операция или
аудиосигнал. Вижте „Auto power off“ в
„Настройване на опциите в менюто“ за
подробности.
Радио
Има много слаб сигнал, сигнал със
смущения или незадоволително
приемане.
• Ако сте в сграда, слушайте близо до прозореца.
• Разпънете антената и регулирайте дължината
и ъгъла за най-добро приемане.
• Ако до устройството има поставен мобилен
телефон, може да се чуе силен шум. Дръжте
телефона далеч от устройството.
Не се приема желаната станция,
когато е натиснат бутон за
предварително задаване.
• Уверете се, че сте избрали желания диапазон
(DAB или FM), преди да натиснете бутона за
предварително задаване. Към всеки бутон може
да бъде зададена една станция за всяка честота.
• Възможно е да сте задържали натиснат
бутона за предварително задаване, към който
е била зададена станцията, което е довело до
нейната замяна с нова. Задайте отново
желаната станция.
• Бутоните за предварително задаване не
могат да бъдат използвани, когато се показва
менюто за настройка.
• Ако сте отишли в друг регион, извършете
отново автоматична настройка. (Вижте
„Изготвяне на нов списък с DAB/FM станции“ за
подробности.) След това задайте новата
станция към бутона за предварително
задаване.
Устройството продължава да не
работи както трябва
Опитайте да натиснете RESET в долната част с
помощта на тънка пръчица. Устройството ще се
рестартира, като запази настройките,
конфигурирани от потребителя.
24-часова или 12-часова система
Съобщения
No preset
• Няма предварително зададена към
натиснатия бутон станция в избрания
диапазон (DAB или FM).
Service not available
• Избраната станция или услуга няма
предаване в момента.
Тази функция указва услуги в програмния
тип, като напр. новини или спорт, предавани
в DAB.
Ако услугата не предава програмния тип, се
появява „No PTY“.
Захранване
Честотен обхват
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като например предварително
зададените радиостанции, таймерът и
часовникът, могат да бъдат инициализирани.
Моля, обърнете внимание на настройките си, в
случай че има нужда да ги конфигурирате
отново.
PTY (тип програма)
Въведена от Европейския съюз за радио и
телевизия (EBU) през 1987 г., системата за
предаване на данни (RDS) позволява
приемане на информация, като напр. имена
на станции, чрез 57 kHz сигнал по FM
каналите. Обаче наличността на RDS
данните варира в зависимост от района.
Следователно не винаги е възможно
получаване на RDS информация.
 (слушалки) жак
(ø 3,5 мм, стерео минижак)
Показване на часа
Ако се извършва обслужване
Какво е?
AUDIO IN жак
(ø 3,5 мм, стерео минижак)
Изходен сигнал
5 °C – 35 °C
Устройството влиза автоматично в
режим на готовност.
Вход
DAB (Band-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(интервали от по 0,05 MHz)
Междинна честота
DAB (Band-III): 1750 kHz
FM: 350 kHz
Постоянен ток 5,8 V, 2,0 A (при използване
на предоставения USB адаптер за
променлив ток, свързан към захранване с
променлив ток 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
или при използване на вградената литиевойонна батерия
Експлоатационен срок на литиево-йонната
батерия
Таблица с DAB (Band-III) честоти (MHz)
Канал
Честота
Канал
Честота
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Тонколона
Прибл. 45 мм в диам., 4 Ω, стерео
Изходна мощност на звука
2,5 W + 2,5 W (когато устройството се
захранва чрез предоставения адаптер за
променлив ток)
1,5 W + 1,5 W (когато устройството се
захранва чрез вградената батерия)
Използване на RDS функции
Това радио поддържа следните RDS
функции.
Тип програма
Екран
Няма тип програма
None
Новини
News
Текущи събития
Current Affairs
Информация
Information
Спорт
Sport
Образование
Education
Драма
Drama
RDS функция
Описание
Култура
Arts
Показване на
името на
станцията
Показва името на станцията,
която слушате.
Наука
Science
Разни
Talk
Поп музика
Pop Music
Рок музика
Rock Music
Лека музика
Easy Listening
Лека класическа музика
Light Classical
Сериозна класическа
музика
Classical Music
Друга музика
Other Music
Време
Weather
Финанси
Finance
Детски програми
Children’s
Обществени събития
Factual
Религия
Religion
Слушателски коментари
по телефона
Phone In
Пътуване
Travel
Отдих
Leisure
Джаз музика
Jazz and Blues
Кънтри музика
Country Music
Народна музика
National Music
Предоставени аксесоари
Ретро музика
Oldies Music
Адаптер за променлив ток (AC-E5820) (1)
Гаранция (1)
Фолк музика
Folk Music
Документални
Documentary
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Тест на алармата
Alarm Test
Аларма
Alarm – Alarm !
DAB: Прибл. 17 часа*1
FM: Прибл. 17,5 часа*1
* Когато се използва указаният източник на
музика и нивото на силата на звука на
устройството е зададено по следния начин:
—— DAB: 20
—— FM: 25
1
DAB: Прибл. 11,5 часа*
FM: Прибл. 15,5 часа*2
2
*2 Когато се използва указаният източник на
музика и нивото на силата на звука на
устройството е зададено на максималното
Консумирана мощност
В режима на готовност
0,6 W или по-малко
В изключен режим
0,2 W или по-малко
Размери
Прибл. 106 мм x 157 мм x 117 мм (Ш/В/Д) вкл.
изпъкналите части и контролните уреди
Маса
Прибл. 720 г
RT (радио текст) Показва информация в
свободен текст.
Бележки
• RDS функциите няма да се активират, ако FM
станцията, която се приема, не предава RDS
данни. Те може и да не работят правилно в
зони, където RDS предаването е на
експериментален етап.
• Ако получаваният радиосигнал е слаб, може
да е нужно време за получаване на RDS
данните.
Download PDF