Sony | NWZ-W273 | Sony NWZ-W273 Кратко ръководство за работа и настройка

Упътване за бързо
включване
Как да инсталираме предоставения софтуер
Как да използваме плейъра
NWZ-W273
©2013 Sony Corporation
Информация за ръководствата
Това упътване за бързо включване съдържа
основни инструкции и информация за
инсталиране на предоставения софтуер.
За повече подробности и допълнителни
инструкции прочетете Помощното
ръководство (HTML формат) към
предоставения софтуер, след като го
инсталирате.
2
Приложени артикули
Моля, проверете наличието на следните артикули в
опаковката:
 “WALKMAN” (1)
 USB поставка (1)
 Тапи (Размер S, L) (1)
 Слушалки с регулируема лента за глава (1)
 Упътване за бързо включване
(настоящото ръководство) (1)
 Забележки към характеристиките за водоустойчивост
3
За операционната система
Уверете се, че операционната система е Windows XP
(Service Pack 3 или по-нова), Windows Vista*1 (Service
Pack 2 или по-нова) или Windows 7*1 (Service Pack 1 или
по-нова), или Windows 8.
*1 [Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.
За компютър Mac се уверете, че операционната система е
Mac OS X v10.6 или по-нова.
Не се поддържа от операционни системи, различни от
споменатите горе.
4
Как да свържете своя плейър към USB
поставката (приложена в пакета) и да
заредите батерията
За да свържете плейъра с компютър, трябва да го свържете
правилно с USB поставката (приложена в пакета).
1 Избършете входните и изходните конектори на
плейъра () с мека, суха кърпа.
плейъра към USB
(приложена в пакета).
2 Свържете
поставката
Уверете се, че конекторите на плейъра () и USB
поставката (приложена в пакета) () осъществяват
контакт.
5
3 Свържете
плейъра с работещ компютър чрез
USB поставката (приложена в пакета).
• Ако се появи екран с опции за действия, щракнете
върху Cancel. Зареждането започва.
• Уверете се, че OPR лампичката на USB поставката
(приложена в пакета) свети в червено.
OPR лампичка
Забележки относно зареждането през компютъра
• Заредете батерията, когато OPR лампичката мига бързо в
червено.
• Докато батерията се зарежда, OPR лампичката показва статуса на
зареждане на плейъра.
Можете да видите статуса на OPR лампичката през прозорчето за
нея на USB поставката (приложена в пакета).
Свети в червено: Зарежда се
Изгаснала: Устройството е напълно заредено или не се зарежда
• Времето за зареждане е около 1 час и 30 минути.
• Когато плейърът е зареден докрай, откачете го от компютъра.
• Ако използвате компютър Mac, кликнете върху иконката Еject
на [WALKMAN], намираща се в страничната лента Finder, за да
изключите плейъра.
• Ако компютърът премине в режим Sleep или Hibernation, докато
вашият плейър е свързан с него чрез USB поставката (приложена
6
в пакета), плейърът продължава да се захранва от батерията на
компютъра.
• Ако използвате плейъра за първи път или не сте го използвали
дълго време, може да минат няколко минути, преди компютърът
да разпознае устройството, дори зареждането вече да е започнало
(OPR лампичката свети в червено). Пет минути след като сте
свързали плейъра към компютъра, проверете дали той го
разпознава.
Как да инсталирате предоставения
софтуер
Инсталиране на ръководството за WALKMAN
(WALKMAN Guide) и софтуера Media Go (за Windows)
1 Свържете плейъра с работещ компютър с помощта
на USB поставката (приложена в пакета).
2 Изберете следните опции на компютъра:
- Windows 7 или по-стара: Изберете [Start] – [Computer] или [My
Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Изберете [Desktop] от [Start screen], за да отворите
[File Explorer]. От списъка в [Computer] изберете [WALKMAN] –
[Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Кликнете два пъти върху [Setup.exe].
Появяват се инструкции.
• Когато инсталирате [Setup.exe], файлът [Setup.exe], записан
в папката [FOR_WINDOWS] на плейъра се копира на
компютъра, а ръководството за WALKMAN (WALKMAN
Guide) и софтуерът Media Go се инсталират на компютъра ви.
• Ако [Setup.exe] не стартира, копирайте файла [Setup.exe] на
десктопа и щракнете два пъти върху него.
7
4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
След като инсталацията приключи, на десктопа на компютъра се
извеждат иконки за бърз достъп до WALKMAN Guide и Media Go.
5 Кликнете два пъти върху иконката
(WALKMAN Guide) на десктопа, за да прегледате
съдържанието, например помощното
ръководство (Help guide).
За подробности относно прехвърлянето на музика и др. се
обърнете към Help guide, включен в WALKMAN Guide.
 Съвет
• Можете да инсталирате приложения софтуер на друг компютър
дори ако изтриете файла [Setup.exe], като форматирате вградената
флаш памет на плейъра. Копирайте файла [Setup.exe] и папката
[Install] от папката [Backup] на компютъра към плейъра. След
това свържете плейъра към друг компютър, на който искате да
инсталирате софтуера, и следвайте процедурата, описана погоре, като започнете от стъпка 2.
Папката [Backup] ще откриете в:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 В зависимост от операционната система на вашия компютър е
възможно да се изведе папката [Program Files(x86)].
8
Инсталиране на помощното ръководството
Help guide (за Mac)
1 Свържете своя плейър с работещ компютър
с помощта на USB поставката (приложена в
пакета).
2 От страничната лента Finder на компютъра
изберете [WALKMAN] и отворете папката
[FOR_MAC].
3 Кликнете два пъти върху [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Инсталирането ще започне.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
След като инсталирането приключи, на екрана на компютъра се
появява краткият път (шорткът) до Help Guide.
 Съвет
•
9
Преди да се опитате да изтриете софтуера от плейъра, копирайте
папката [FOR_MAC] на компютъра си, за да разполагате с
резервно копие.
Части и контролни бутони
 Точка, чувствителна на допир
 Регулируема лента на
слушалките
 Тапа
 Слушалка
 Бутони SHUF (Shuffle)/
PLAYLISTS
 Бутон VOL +*1/-
 Конектори
 Лампичка OPR (Operation)
 Бутон за заключване на
захранването
 Бутон  (Захранване)
 Бутон /
 Бутон RESET
 Бутон *1
*1 Бутонът има точки, чувствителни на допир. Използвайте ги при
работа с бутоните.
10
Звук (Само за страни, в които се прилагат
директивите на ЕС)
Първия път, когато повишите звука над определено ниво*1,
се задейства звуков сигнал и се появява съобщение Check
the volume level – „Проверете нивото на звука“, които имат
за цел да предпазят слуха ви. Можете да спрете сигнала,
като натиснете който и да е бутон.
Забележка
• Можете да увеличите звука над определено ниво*1, след като
спрете сигнала и предупредителното съобщение.
• След първото съобщение звуковият сигнал и предупреждението
ще се повтарят на всеки 20 часа работа на плейъра, в които звукът
е над определено ниво*1. Тогава звукът автоматично преминава
на ниво [7].
• Ако сте увеличили звука над определеното ниво*1 и изключите
плейъра, звукът автоматично се връща на определеното ниво*1.
*1 Определеното ниво = [18]
11
Как да поставим тапите
Фабрично в плейъра са поставени тапи размер M (в пакета
са приложени и такива с размер S и L). За да се радвате на
по-добър звук или за удобство, можете да смените тапите
с някой от другите размери, отделно за всяко ухо.
Когато сменяте тапите, завъртете ги, докато ги захванете
добре към плейъра, за да не се откачат и да останат в
ушите ви.
Допълнителни тапи можете да поръчате при най-близкия
представител на Sony.
12
Как да включите плейъра
и да го поставите на ушите си
1 Проверете лявата () и дясната () част на плейъра.
2 Плъзнете бутона за заключване на захранването и
отключете бутон  (Захранване).
3 Натиснете бутона  (Захранване) вдясно () и
задръжте в продължение на 3 сек., за да включите
плейъра.
4 Сложете регулируемата лента на тила си.
5 Поставете слушалките в ушите си.
6 Нагласете плейъра така, че да ви е комфортно.
13
Забележка
• Ако не ви е комфортно, заменете тапите. Прочетете инструкциите
в раздел „Как да поставим слушалките“.
За да не се изплъзне плейърът от ушите ви
Прикачете
регулируемата
лента
към
лентата,
предназначена за врата, и едва тогава сложете плейъра на
ушите си.
Забележка
• След като прикачите регулируемата лента, нагласете дължината й
така, че да ви е комфортно.
•
 Съвет
• Ако плейърът се изплъзне от ушите ви, докато плувате,
стабилизирайте регулируемата лента с лентата на плувните ви
очила.
Сваляне на плейъра
Свалете внимателно плейъра от ушите си.
14
Слушане на музика
Бутон (Захранване)
Бутон
/
Бутон
Включване и изключване
на плейъра
Натиснете и задръжте
бутона  (Захранване)
в продължение на 3
секунди, за да включите
или изключите плейъра.
Щом го включите, не
забравяйте да плъзнете
бутона за заключване, за
да „заключите“ бутона 
(Захранване).
Забележка
• Когато носите плейъра,
не забравяйте да плъзнете
бутона за заключване, за да
не се включи устройството
погрешка.
15
Възпроивеждане на песни
Натиснете бутон .
Пауза
Натиснете бутон .
Предишна/следваща песен
Натиснете бутон (Назад) или бутон 
(Напред).
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте
следните стъпки, за да отстраните проблема.
1 Потърсете наблюдаваните от вас симптоми на
проблема в „Отстраняване на проблеми” на Help
Guide (във формат HTML) и пробвайте описаните
начини за отстраняване на проблема.
За подробности относно свързването с компютър вижте
следващата таблица.
2 Нулирайте плейъра, като
натиснете бутон RESET с
химикалка, кламер и т.н.
Преди да нулирате плейъра,
уверете се, че:
• плейърът не е свързан с
компютъра
• плейърът не възпроизвежда
музика в момента.
16
Бутон RESET
Симптом
Компютърът
не разпознава
плейъра.
17
Причина/Начин на отстраняване
• Плейърът не е прикачен правилно към USB
поставката (приложена в пакета).
 Нагласете плейъра плътно в USB
поставката (приложена в пакета).
Устройството ще започне да се зарежда
(лампичката ще светне в червено) дори да
не е свързано правилно, но е възможно
компютърът да не го е разпознал. В
такъв случай отстранете плейъра от USB
поставката (приложена в пакета) и после
го поставете отново в USB поставката
(приложена в пакета).
• Захранването на батерията е недостатъчно.
 Заредете батерията отново. Ако
използвате плейъра за първи път или
не сте го използвали дълго време,
може да минат няколко минути, преди
компютърът да разпознае устройството,
дори зареждането вече да е започнало
(OPR лампичката свети в червено). Пет
минути след като сте свързали плейъра
към компютъра, проверете дали той го
разпознава.
• Компютърът стартира друг софтуер вместо
подходящия.
 Откачете USB поставката (приложена
в пакета), изчакайте няколко минути и
я свържете отново. Ако проблемът не
е разрешен, откачете USB поставката
(приложена в пакета), рестартирайте
компютъра, после отново го свържете
към USB поставката.
Когато щракнете • Инсталирайте предоставения софтуер след
два пъти върху
инсталацията на Windows Media Player 11
[Setup.exe], за
или по-нова версия. За подробности относно
да инсталирате
работата с Windows Media Player посетете
предоставения
следния уебсайт: http://support.microsoft.
софтуер, [Setup.
com/
exe] не стартира
и се отваря
прозорецът с
опции.
Докато
• Плейърът може да е в режим ZAPPIN
възпроизвеждате
(прослушване на първите секунди от всяка
една песен,
песен). За повече подробности, прочетете
започва
Help guide.
следващата.
18
Предпазни мерки
За тапите
Тапите „запечатват“ ушите ви. Поради това съществува
риск от увреждане на ушите или тъпанчетата ви в случай
на силен натиск върху тапите или при внезапното им
сваляне. Изваждайте тапите от ушите си внимателно.
За слушалките
• Избягвайте прекалено високия звук при продължителното
слушане на музика от плейъра, защото това може да увреди
слуха ви.
• При висок звук може да не чувате околния шум. Избягвайте
да слушате аудио от плейъра в ситуации, в които трябва да
използвате слуха си, например при шофиране или каране на
велосипед.
• Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се чува и от
странични хора. Моля, съобразявайте се с хората, намиращи се
в близост до вас.
Търговски марки и лицензи
Обърнете се към Помощно ръководство
(HTML формат).
Продължителното слушане на преносимия
аудио плейър на висок звук може да увреди
слуха ви.
Бележки на потребителя
Моделът и серийните номера се намират на задната
страна на устройството. Запишете ги на мястото по-долу.
19
Използвайте тези номера винаги когато се обаждате на
своя доставчик на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела .........
Сериен номер .............
Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми, отнасящи се за
този плейър, или желаете да получите информация
за съвместими с продукта артикули, посетете
следните интернет страници:
За клиенти в САЩ:
http://www.sony.com/walkmansupport
За клиенти в Канада:
http://esupport.sony.com/ca
За клиенти в Европа:
http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Южна Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
За клиенти, закупили устройството в чужбина
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
20
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising