Sony | ICF-F12S | Sony ICF-F12S Инструкции за експлоатация

3-278-927-21(1)
FM/SW/MW радио с
3 честотни обхвата
ICF-F11S / ICF-F12S
Ръководство за употреба
© 2007 Sony Corporation
Телескопична антена
A
Задна част
R20 (размер D) х 2
Поставете в отделението първо страната E на батерията.
B
2
FM
MW
SW
Забележка за потребители в страните, които
прилагат директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля, обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Функции
• Дълъг живот на батериите, когато използвате
батерии R20 (размер D).
• Радио с изключителна мощност
• Лесно за пренасяне устройство благодарение на
приложения ремък за пренасяне.
Инсталиране на
батериите
(Вижте фиг. A)
1 Отворете капачето на отделението за
2
3
батериите.
Поставете две батерии R20 (размер D)
(не са приложени), като се съобразите с
поляритета.
Затворете капачето.
Живот на батериите (Прибл. часове) (JEITA*)
Когато използвате FM
SW
MW
Sony R20 (размер D) 200 220
220
* Измерената стойност е според стандартите на
JEITA (Асоциация на японската електронна и
технологична промишленост). Реалният живот
на батериите може да се различава в зависимост
от начина на работа с устройството.
Кога да смените батериите
Когато звукът отслабне или ако съдържа
смущения, сменете батериите с нови.
• Когато не планирате да използвате устройството
дълго време, извадете батериите, за да избегнете
повреда, причинена от протичането им и
евентуална корозия.
Работа с радиото
1
2
3
4
Задайте ключа POWER в положение ON.
Изберете желаната честота.
Настройте станцията, като използвате
TUNING.
Регулирайте силата на звука, като
използвате VOLUME.
За да изключите радиото
Задайте ключа POWER в положение OFF.
За да слушате със слушалки
Свържете слушалки (не са приложени) към жака
v (слушалки).
Говорителят се изключва, когато свържете
слушалките.
Подобряване на
приемането
(Вижте фиг. B)
FM: Изтеглете телескопичната антена и
регулирайте ъгъла за оптимално приемане.
MW: Завъртете устройството хоризонтално,
за да постигнете оптимално приемане. В
устройството е вградена феритна антена.
SW: Изтеглете телескопичната антена вертикално.
Забележка
Регулирайте посоката на
антената, като държите долната
й част. Антената може да се
повреди, ако я преместите
прекалено енергично.
Забележки за батериите
• Не се опитвайте да зареждате батерии от сух
вид.
• Не пренасяйте батерии от сух вид заедно с
монети или други метални предмети. Това може
да доведе до повишаване на температурата,
ако положителният и отрицателният полюс на
батерията случайно се свържат чрез метален
предмет.
• Не използвайте едновременно батерии от
различни видове.
• Когато сменяте батериите, сменете всички с
нови.
3
Прикрепяне на
приложения ремък за
пренасяне
Когато пренасяте устройството, използвайте
приложения ремък за пренасяне.
Прекарайте ремъка през отворите в двата края на
устройството.
Прекарайте ремъка през закопчалката.
Предпазни мерки
• Работете с устройството само с 3 V DC с две
батерии R20 (размер D).
• Табелката с информация за работното напрежение
и др. се намира от задната страна на устройството.
• Избягвайте излагането на устройството на крайно
високи и ниски температури, на пряка слънчева
светлина, влага, пясък, прах или механични
вибрации. Не оставяйте устройството в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Ако в устройството попадне чужд предмет,
извадете батериите и проверете уреда в
квалифициран сервиз преди по-нататъшна
употреба.
• В превозни средства или сгради, радио
приемането може да е трудно или да
съдържа смущения. Опитайте да поставите
радиоприемника близо до прозорец.
• Тъй като за говорителите се използват силни
магнити, не поставяйте кредитни карти с магнитно
кодиране или самонавиващи се ръчни часовници
близо до устройството, за да предотвратите
евентуалната им повреда, причинена от магнитите.
• За да почистите корпуса, използвайте меко парче
плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той трябва да
бъде предаден в съответния събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Като предадете този продукт на правилното място,
вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно рециклирането на
този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Ако имате въпроси или проблеми, отнасящи се
до устройството, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
4
Технически
характеристики
Честотен обхват:
Обхват
ICF-F11S
FM
87.5-108 MHz
MW
530-1 605 kHz
SW
2.3-7.35 MHz
ICF-F12S
87.5-108 MHz
526.5-1 606.5 kHz
5.9-18 MHz
Говорител:
9.2 cm в диаметър, 4 –
Изход
Жак v (слушалки) (--3.5 mm минижак)
Изходно напрежение
300 mW (максимално)
Изисквания към захранването:
3 V DC, две батерии R20 (размер D)
Размери
Прибл. 216 х 129.8 х 68.6 mm (ш/в/д) вкл.
издадените части и бутоните
Тегло:
Прибл. 676 g вкл. ремък за пренасяне и батерии
Приложени артикули
Ремък за пренасяне (1)
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
5
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising