Sony | MZ-RH1 | Sony MZ-RH1 Инструкции за експлоатация

2-669-084-13 (1)
Инструкции за експлоатация
MZ-RH1
MZ-M200
Hi-MD Walkman
®
Преносим
MD рекордер
“WALKMAN” и логото “WALKMAN”
са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
© 2006 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
устройството с вестници, покривки, пердета
и др. Не поставяйте запалени свещи върху
устройството.
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност – например вази.
Възможно е някои държави да регулират
изхвърлянето на батериите, които се
използват за захранване на този продукти
това да става на определени места.
Внимание
Използването на оптични инструменти с този
продукт увеличава риска от увреждане на
зрението.
ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО
ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ЛЪЧА
ВНИМАНИЕ - CLASS 1M НЕВИДИМО
ЛАЗЕРНО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ.
НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО С ОПТИЧНИ
ИНСТРУМЕНТИ.
ВНИМАНИЕ
Ако батерията бъде неправилно подменяна,
съществува опасност от експлоадирането й.
Подменяйте батерията само със същия или
еквивалентен вид.
2
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА
КАКВАТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНА,
СЛУЧАЙНА ИЛИ СЛЕДСТВЕНА
ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА ЗАГУБА НА
ДАННИ, ПРИЧИНЕНА ОТ ДЕФЕКТНИ
УРЕДИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ.
За потребители, които са закупили
продукта в САЩ
Бележки на потребителя
Серийният номер е отбелязан от задната
страна на капачето на отделението за диска,
а номерът на модела е отбелязан от задната
страна на устройството.
Запишете серийния номер и номера на
модела на мястото, оставено по-долу.
Обръщайте се към тези цифри винаги, когато
ви се наложи да се свързвате с вашия дилър
на Sony относно този продукт.
Модел №.____________________________
Сериен №. ___________________________
Регистрация на продукта
Моля регистрирайте този продукт в интернет
на адрес www.sony.com/walkmanreg
<http://www.sony.com/walkmanreg>
Правилната регистрация ще ни позволи
периодично да ви изпращаме електронни
писма относно обновявания на софтуера,
нови продукти, услуги и други важни новини.
Благодарим ви!
Ако имате въпроси относно този
продукт, посетете:
www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна
информация на потребителите: 1-(866)456-7669
Или пишете на адрес: Sony Customer
Information Services Center
12451 Gateway Blvd., Ft. Myers, FL 33913
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел Nо.: MZ-RH1, MZ-M200
Отговорна компания: Sony Electronics Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 USA
Телефон: 858-942-2230
Този прибор отговаря на параграф 15 от
правилника на Федералната комисия по
съобщенията. Експлоатацията трябва да
отговаря на следните две условия: (1) Този
прибор не трябва да причинява нежелани
радиосмущения и (2) този прибор трябва
да приема всички засечени радиосигнали,
включително и такива, които могат да
предизвикат нежелани операции.
Това устройство е тествано и отговаря на
ограниченията за клас В цифрови устройства,
съответстващи с част 15 от правилата
FCC. Тези ограничения са създадени, за да
предоставят защита срещу опасна намеса
при инсталацията на продукта. Оборудването
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако тя не бъде използвана
според инструкциите, това може да причини
смущения в радио връзките.
Не даваме гаранция, че при определена
инсталация няма да се получат смущения.
Ако това оборудване причинява смущения в
радио или телевизионното приемане, което
може да бъде установено чрез неколкократно
изключване и включване на устройството,
потребителят може да отстрани тези
смущения, като предприеме някоя от
следните мерки:
- като преориентира антената за приемане на
сигнала.
- ако увеличи разстоянието между
устройството и приемника.
- ако свърже оборудването към контакт,
който е различен от този, в който е включен
приемникът.
- като се свържете с доставчика на
устройството или с професионален радио/
телевизионен техник, и потърсите помощ
от него.
Предупреждаваме ви, че всякакви
модификации и промени, които не са изрично
одобрени в това ръководство, могат да
нарушат гаранцията ви и да ви попречат да
работите с това устройство.
Обозначението CE е валидно само за
продукти, разпространявани в държавите,
в които това е въведено със закон - главно в
държавите от ЕЕА (European Economic Area Европейска Икономическа Област).
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ на устройството
или неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да бъдат
причинени. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за
дистанционно управление, слушалки
3
Съдържание
Забележка за потребители ...................... 6
Какво можете да правите
с този продукт ............................................ 8
Подготовка за включване
Проверка на приложените аксесоари .... 9
Упътване за частите и контролните
бутони ........................................................12
Подготовка на източника на захранване
14
Дискове, които можете да използвате ....17
Работни режими на рекордера .............17
Използване на рекордера с компютър
Какво можете да правите посредством
връзка с компютър ..................................18
Инсталиране на софтуера SonicStage/MD
Simple Burner ............................................19
Системни изисквания ............................. 19
Инсталиране на SonicStage/MD Simple
Burner на вашия компютър .................... 20
Свързване на рекордера към вашия
компютър ..................................................21
Използване на SonicStage ......................23
Прехвърляне на аудио данни ................. 23
Прехвърляне на аудио данни от вашия
компютър към рекордера........................ 24
Прехвърляне на аудио данни от
рекордера към вашия компютър ............ 25
Преглед на помощния файл на SonicStage.. 26
Използване на MD Simple Burner ..........27
Запис, като използвате операциите
за запис (режим на Лесен запис) ........... 27
Запис с операции от компютъра
(режим на Стандартен запис) ................ 28
Запазване на диск на данни, които не са
аудио ..........................................................30
4
Запис на диск
Запис на диск ............................................31
Изведени опции по време на запис ......35
Запис от външен свързан компонент...37
Възпроизвеждане на диск
Възпроизвеждане на диск .....................39
Опции, извеждани при възпроизвеждане...41
Избор на режим на възпроизвеждане....43
Възпроизвеждане на записи в избрания
режим за възпроизвеждане .................... 43
Слушане само на избрани записи
(Bookmark възпроизвеждане) ................ 43
Повторно възпроизвеждане на записи (Repeat
Play - Повторно възпроизвеждане) ............... 44
Повторно слушане на определен участък
от записа (A-B Repeat - A-B повторно
възпроизвеждане).................................... 44
Настройка на звука..................................45
Настройка на виртуалния звук, за да
създадете различна акустика (Виртуален
съраунд звук) ........................................... 45
Избор на качество на звука (Шестлентов
еквалайзер) .............................................. 45
Автоматично нормализиране на нивото
на възпроизвеждания звук (Dynamic
Normalizer - Динамичен нормализатор) ...46
Използване на менюто Menu
Менюта на рекордера ............................. 54
Менюта на устройството за
дистанционно управление ..................... 54
Преместване на записа на диск ............. 56
Промяна на реда на групите на диска ... 56
Прибавяне на заглавия (Въвеждане на
заглавия)................................................... 57
Менюта с опции ........................................58
Настройка на часовника ......................... 61
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ...................62
Съобщения................................................71
Допълнителна информация
Предпазни мерки.....................................75
Технически характеристики ..................78
Пояснения .................................................80
Азбучен указател .....................................85
Редактиране
Разделяне на запис (Разделяне)............47
Настройка на точката за разделяне преди
разделянето на записа (Пробно разделяне)......47
Комбиниране на записи (Combine Събиране)..................................................48
Използване на менюто (Menu)...............49
Менюта за запис .......................................50
Ръчно регулиране на нивото на записа .....52
Меню за възпроизвеждане....................53
Менюта за редактиране..........................54
5
Забележкa за потребители
6
Приложен софтуер SonicStage/MD
Simple Burner
• Законите за авторските права забраняват
възпроизвеждането на софтуера или
ръчния презапис в цялост, или на част от
него, както и отдаването му под наем, без
разрешението на държателя на авторските
права.
• SONY не носи отговорност за финансови
щети или пропуснати печалби,
включително искове на трети лица,
възникнали от използването на софтуера,
приложен към този плейър.
• В случай, че в резултат на дефект възникне
проблем със софтуера, SONY ще извърши
подмяна. За всички други случаи SONY не
носи отговорност.
• Софтуерът, приложен към този плейър, не
може да бъде използван с друго оборудване
освен с това, за което е предназначен.
• Моля, обърнете внимание, че поради
продължаващите усилия за повишаване на
качеството, е възможно спецификациите
на софтуера да се променят без
предупреждение.
• Работата на този плейър с друг софтуер,
различен от приложения, не се покрива от
условията на гаранцията.
• Възможността да извеждате различни
езици на приложения софтуер зависи от
операционната система, инсталирана на
вашия компютър. За по-добри резултати,
моля, уверете се, че инсталираната
операционна система е съвместима с езика,
който желаете да изведете.
- Не даваме гаранция за правилното
извеждане на всички езици на приложения
софтуер.
- Не могат да бъдат изведени символи,
създадени от потребителя, а също и някои
по-специални символи.
• В зависимост от типа на текста и символите
е възможно текстът, изведен на софтуера, да
не бъде изписан правилно. Това се дължи
на:
- Възможностите на свързаното устройство.
- Неправилно функциониране на
устройството.
Пробен запис
Преди запис на еднократни събития
направете пробен запис, за да се уверите, че
рекордерът работи правилно.
Не се предоставя компенсация за
неосъществен запис
Sony не предоставя компенсации за
неосъществен запис вследствие на повреда в
рекордера, носителя за запис и др.
Предпазни мерки, свързани с
авторското право
Телевизионни програми, филми, видео
записи и други материали могат да бъдат
защитени от авторски права. Възможно е
неразрешеният презапис на такива материали
да противоречи на закона за авторското
право.
Търговски марки
• SonicStage е търговска марка или запазена
търговска марка на Sony Corporation.
• MD Simple Burner, OpenMG, “MagicGate”,
“MagicGate Memory Stick”, “Memory
Stick”, Hi-MD, Net MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus и техните лога са търговски
марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT и
Windows Media са регистрирани търговски
марки или търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и други държави.
• IBM и PC/AT са запазени търговски
марки на International Business Machines
Corporation.
• Macintosh е търговска марка на Apple
Computer Inc.
• Pentium е търговска марка или запазена
търговска марка на Intel Corporation.
• MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и нейните патенти са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
• Всички други търговски марки или
запазени търговски марки са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
• TM или ® не се използват навсякъде в това
ръководство.
• CD и музикални данни от Gracenote
Inc., copyright ® 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® софтуер, copyright 20002004 Gracenote. Този продукт и услуга
могат да попадат под един или повече от
следните патенти #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773; #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207; #6,240,459, #6,330,593 и други
патенти, които са издадени или чакащи.
Някои услуги се предлагат по лиценз от
Open Globe, Inc. за US патент 6,304,523.
Gracenote е регистрирана търговска марка
на Gracenote. Логото Gracenote и логотипът,
както и логото “Powered by Gracenote”, са
търговски марки на Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Документация © 2006 Sony Corporation
7
Какво можете да правите с този продукт
С този рекордер вие не само можете да записвате и възпроизвеждате музикални данни, но
можете и да прехвърляте към него аудио данни от компютър, като използвате приложения
софтуер SonicStage. Също така, можете да прехвърляте и след това да обработвате на
компютър аудио данни, които сте записали директно на рекордера или на друг MD компонент.
2ECORDING
Запис
( стр.
31)
PAGE
0LAYINGPAGE
Възпроизвеждане
( стр. 39)
Запис
чрез микрофон
2ECORDINGBYMICROPHONE
$IGITALRECORDING
Цифров
запис
!NALOGRECORDING
Аналогов
запис
Приложените/допълнителните
слушалки,
4HESUPPLIEDOPTIONALHEADPHONES
EARPHONESSPEAKERSSTEREOSYSTEMETC
говорители,
стерео система и др.
Прехвърляне
на музикални
4RANSFERMUSICDATA
RECORDEDONTHERECORDER
данни, записани на рекордер
ORANOTHER-$COMPONENT
или
на друг MD компонент,
FROMTHERECORDERTOTHE
от
рекордера
към компютъра.
COMPUTER
Прехвърляне на аудио данни
4RANSFERAUDIODATATOTHE
към рекордера
RECORDER
,INEAR0#-!42!#-0
(Линеен PCM/ATRAC/MP3)
Аудио CD, Интернет, Музикални
!UDIO#$S)NTERNET-USIC&ILESETC
файлове
и др.
9OUCANALSOTRANSFERNONAUDIO
(Също
така, можете да прехвърляте
DATASUCHASTEXTDATAIMAGEDATA
към
рекордера и данни, които не
ETCTOTHERECORDER
са аудио, като например текстови
данни, данни с изображения и др.)
5SINGTHERECORDERWITHACOMPUTER
Използване
на рекордера с помощта на компютър
( стр. 18)
PAGE
8
Подготовка за включване
Проверка на приложените
аксесоари
• Кабел на
захранването1)
• USB кабел
• Слушалки
• Устройство за
дистанционно
управление2)
• Литиево-йонна
акумулаторна
батерия LIP-4WM
• Кутийка за
акумулаторната
батерия
• Стерео микрофон
(само за MZ-M200)
Подготовка за включване
• Променливотоков
адаптер
(100 V – 240 V)
• CD-ROM 3)
(Windows: SonicStage/MD Simple Burner,
Macintosh: Hi-MD Music Transfer за Mac)
• Инструкции за експлоатация (това
ръководство)
• Инструкции за експлоатация (Hi-MD Music
Transfer за Mac)
1)
Формата на щекера се различава в
зависимост от региона, от който сте
закупили рекордера. Към моделите за
Европа, Азия и Чили са приложени два
кабела, като щекерите са с различна форма.
Използвайте кабела, който съвпада с
дизайна на контактите в региона, в който
използвате устройството.
2)
Към моделите в Северна и Латинска
Америка е приложено устройство за
дистанционно управление с феритна
обвивка.
3)
Не възпроизвеждайте CD-ROM на аудио
CD плейър. За подробности относно “HiMD Music Transfer за Mac” се обърнете към
листа с инструкции, приложен към този
рекордер.
Когато използвате рекордера, следвайте
предпазните мерки, описани по-долу, за
да избегнете деформация на корпуса или
повреда.
• Не сядайте, ако сте поставили плейъра в
задния си джоб.
• Оптичен кабел (за европейския, азиатския и
чилийския модели)
• Калъф за носене
• Феритна обвивка (малък размер)
- Три броя за европейския, азиатския и
чилийския модели
- Две броя за североамериканския и
латиноамериканския MZ-RH1 модели
- Една брой за североамериканския MZМ200 модел
• 1GB Hi-MD диск (освен за европейския,
азиатския и чилийския модели)
• Ако съхранявате плейъра в чанта с увити
около него кабели на слушалките, се
уверете, че устройството не е подложено на
силен натиск.
9
Как да използвате приложената
феритна обвивка
Рекордерът е снабден с феритни обвивки за
връзките към приложеното устройство за
дистанционно управление, допълнителния
стерео микрофон и допълнителния линеен
кабел. (Трябва да прикрепите феритните
обвивки така, че да са в съответствие с EMC
стандартите.) Уверете се, че сте ги свързали,
когато използвате рекордера с компютър.
Ако не сте го направили, свързването им не е
необходимо.
1 Отворете феритната обвивка.
За североамериканските и
латиноамериканските модели MZ-RH1:
• За допълнителен стерео микрофон:
Навийте кабела около феритната обвивка
два пъти/ Прибл. 1 cm от щекера
• За допълнителен линеен кабел: Прекарайте
кабела през феритната обвивка веднъж/
Прибл. 1 cm от щекера.
За североамериканския модел MZ-M200:
• За допълнителен линеен кабел: Прекарайте
кабела през феритната обвивка веднъж/
Прибл. 1 cm от щекера
За европейския, азиатския и чилийския модели:
ESD-SR-110 за приложеното
устройство за дистанционно
управление и допълнителния
стерео микрофон
2017-0930 за допълнителен линеен
кабел
Обърнете се към стъпка 2, за да
видите разстоянието от щекера,
свързан към рекордера.
За североамериканските и латиноамериканските
модели MZ-RH1:
ESD-SR-110 за допълнителен
стерео микрофон и допълнителен
линеен кабел
3 Затворете феритната обвивка. Уверете се,
че щипките са плътно затворени.
За североамериканския модел MZ-M200:
ESD-SR-110 за допълнителен линеен
кабел
2 Навийте кабелите около феритните
обвивки както следва.
За европейския, азиатския и чилийския
модели: Навийте веднъж кабела около
феритната обвивка/ Прибл. 4 cm от щекера
• За приложеното устройство за
дистанционно управление: Навийте кабела
около феритната обвивка веднъж/ Прибл. 1
cm от щекера
• За допълнителен стерео микрофон:
Навийте кабела около феритната обвивка
два пъти/ Прибл. 1 cm от щекера
• За допълнителен линеен кабел: Навийте
кабела около феритната обвивка веднъж/
Прибл. 1 ст от щекера.
10
За да прикрепите щипката в обратна посока
1 Свалете щипката.
2 Прикрепете щипката в обратна посока.
Допълнителни аксесоари
Оптичен кабел POC-15B, POC-15AB
Линеен кабел RK-G129, RK-G136
Стерео микрофони ECM-MS907, ECM-719
Стерео слушалки от MDR-серия*
Активни говорители от серия SRS
Записващи MD дискове от серия ES
1 GB Hi-MD диск HMD1GA
Литиево-йонна акумулаторна батерия
LIP-4WM
* Когато използвате допълнителни слушалки,
използвайте само такива със стерео мини
щекер. Не можете да използва слушалки с
микро щекер.
Подготовка за включване
•
•
•
•
•
•
•
•
Не можете да използвате следните
устройства:
• Въртящо се устройство за дистанционно
управление RM-WMC1
• Принтер за отпечатване на MD етикети
MZP-1
• MD контролер с IC памет RPT-M1
Възможно е вашият дилър да не успее да ви
набави всички гореописани аксесоари. Моля,
обърнете се към вашия дилър за подробна
информация относно аксесоарите, които са
достъпни във вашата страна.
11
Упътване за частите
и контролните бутони
Рекордер
12
Устройство за дистанционно управление
Жак на свързващия USB кабел ( стр. 14,
21, 37)
Отделение за батерията ( стр. 14)
Бутон
(група) +/- ( стр. 40, 58)
Щипка ( стр. 10)
Бутон P MODE/ (повтаряне)
( стр. 43, 58)
Бутон SOUND ( стр. 45, 58)
* Има осезаема точка.
Заключване на контролните бутони (HOLD)
Плъзнете ключа HOLD
на рекордера или
на устройството за дистанционно управление
по посока на стрелката. Можете да
предотвратите случайно натискане на бутони,
докато носите рекордера, като заключите
контролните бутони. Можете да използвате
функцията HOLD по отделно за рекордера и
за устройството за дистанционно управление.
Например, дори ако е активирана функцията
HOLD на рекордера, вие можете да работите
с устройството, като използвате устройството
за дистанционно управление, освен ако
не зададете и HOLD на устройството за
дистанционно управление.
Подготовка за включване
Бутон OPEN ( стр. 31, 39)
Жак LINE IN (OPT) ( стр. 37)
Жак MIC (PLUG IN POWER)* ( стр. 31)
Жак (слушалки)/жак LINE OUT
( стр. 39, 59)
Рекордер: бутони VOL +*/- ( стр. 39, 61)
Устройство за дистанционно управление:
VOL +/- ( стр. 39, 46)
Рекордер: бутон • DISPLAY/ MENU
( стр. 32, 35, 41, 49)
Устройство за дистанционно управление:
Бутон DISPLAY ( стр. 36, 42, 49)
Работна лампичка ( стр. 33, 35, 41)
Прозорец на дисплея ( стр. 35, 41)
Ключ HOLD ( стр. 15)
Рекордер: бутон (стоп) • бутон CANCEL
( стр. 22, 33, 40, 49)
Устройство за дистанционно управление:
бутон (стоп) ( стр. 40, 49)
Бутон (пауза) ( стр. 33, 40, 48)
Ключ REC ( стр. 27, 33)
Бутон T MARK ( стр. 33, 47)
Рекордер: Лост с контролни бутони (
(възпроизвеждане)/ENT*, FF (AMS, бързо
превъртане напред), FR (AMS, бързо
превъртане назад)) ( стр. 39, 47, 49)
&&
&2
Преместете
(FF/FR)
-OVE&&&2
Натиснете
( /ENT)
0USH%.4
Устройство за дистанционно управление:
Лост с контролни бутони (
(възпроизвеждане, пауза)/ ENT,
(AMS, бързо превъртане назад),
(AMS, бързо превъртане напред)) ( стр.
39, 49)
13
Подготовка на източника
на захранване
Заредете акумулаторната батерия преди
да я използвате за първи път или когато
се е изтощила. Операциите могат да бъдат
извършвани на рекордера или посредством
устройството за дистанционно управление,
докато зареждате.
4 Свържете захранващия кабел и USB
кабела към променливотоковия
адаптер.
USB
кабел
53"CABLE
1 Плъзнете и отворете капачето на
отделението за батерията по посока
на стрелката.
Променливотоков
адаптер
!#POWERADAPTOR
Захранващ
кабел
!#POWERCORD
5 Свържете другия край на USB кабела
към рекордера и захранващия кабел
към мрежата от 220 V.
2 Поставете акумулаторната батерия.
Поставете батерията като се съобразите с
терминалите и .
Рекордер
2ECORDER
Към мрежата
4OAWALLот
220 V OUTLET
Към
жака на свързващия
4OTHE53"CABLE
CONNECTINGJACK
USB
кабел
6 Уверете се, че зареждането е
Поставете батерията с
етикета нагоре.
3 Затворете капачето.
14
започнало.
Когато зареждането започне, индикаторът
и времето за зареждане (“Charging
--min left” (“Остават --минути”)) се
извеждат в началото на зареждането.
Когато времето за зареждане изчезне,
зареждането приключва, като батерията е
с достатъчно заряд. Достигането на тази
точка за напълно разредена батерия отнема
приблизително 1 час, при което ще бъде
заредена на 80%. За да заредите батерията
на 100%, е необходимо процесът по
зареждане да продължи още около 2 часа.
Ако индикацията за зареждането изчезне
скоро след като започнете процесът,
това означава, че зарядът на батерията е
достатъчен.
и
• Захранването от компютъра към рекордера спира,
когато компютърът премине в режим suspend, sleep
или hibernation, докато рекордерът е свързан към
компютъра.
• Когато зареждате акумулаторната батерия се
уверете, че преди да свържете USB кабела сте
поставили батерията в рекордера. Ако поставите
батерията след като свържете USB кабела, е
възможно батерията да не се зареди.
• Зареждайте акумулаторната батерия в температурен
обхват от +5oС до +35oС. Възможно е времето
за зареждане да се различава в зависимост от
състоянието на рекордера и околната температура.
• Повторното презареждане причинява намаляване
на капацитета на акумулаторната батерия с
времето.
• Спрете рекордера преди да смените акумулаторната
батерия.
• Когато използвате рекордера за дълго време като
например, когато записвате, ви препоръчваме да
включвате устройството към мрежата от 220 V.
• Можете да извършвате операции с рекордера
или с устройството за дистанционно управление,
докато зареждате батерията, с помощта на
променливотоков адаптер, както можете да
извършвате и операции, свързани с работата с
компютър, докато зареждате, като използвате
захранване от USB терминала. В тези случаи обаче
времето за зареждане ще бъде по-дълго.
• Когато свързвате USB кабел към рекордера,
се уверете, че не докосвате лоста с контролни
бутони или бутоните на рекордера. Ако натиснете
контролните бутони или някои други бутони,
докато USB кабелът е свързан, е възможно
операцията по зареждането на батерията да не
стартира.
За да проверите оставащото захранване
в батерията
Оставащото захранване в батерията се
извежда на дисплея както е показано по-долу.
С намаляването на индикацията за нивото на
батерията, оставащият заряд също намалява.
и
• Дисплеят показва приблизителния оставащ заряд
на батерията.
• В зависимост от работните условия дисплеят
може да увеличи или намали индикацията спрямо
реалния оставащ заряд.
Подготовка за включване
Зареждане на акумулаторната батерия
чрез връзка с компютъра (захранване
от USB терминала)
Можете да заредите акумулаторната батерия
на рекордера, като свържете устройството
към USB порта на компютъра. Когато
свържете рекордера към компютър,
захранването (захранване от терминала)
от компютъра започва да зарежда
акумулаторната батерия на рекордера.
Достигането на тази точка за напълно
разредена батерия отнема приблизително
1 час, при което батерията бъде заредена
на 80%. За да заредите батерията на 100%,
е необходимо да продължите процеса по
зареждане още около 2 часа.
За подробности относно връзките се
обърнете към “Свързване на рекордера към
вашия компютър” ( стр. 21).
Преди да използвате рекордера
Уверете се, че рекордерът не е заключен (
стр. 13). Плъзнете ключа HOLD на рекордера
или на устройството за дистанционно
управление в посока, която е обратна на
часовниковата стрелка.
Ключ HOLD
Ключ
HOLD
(/,$SWITCH
15
Живот на батерията 1)
Тази стойност се различава в зависимост от начина на използва на рекордера.
Когато записвате/възпроизвеждате продължително време в режим Hi-MD
(Единици: прибл. часове)
7HEN
Когато
Записвате
2ECORDING
$ISCTYPE
,INEAR0#Вид на диска
Линеен
PCM
1GB
Hi-MD диск
'"(I-$DISC
60/74/80-минутен
MINUTE
STANDARDDISCдиск
стандартен
Възпроизвеждате
1GB
Hi-MD диск
0LAYING
'"(I-$DISC
60/74/80-минутен
MINUTE
STANDARDDISCдиск
стандартен
(I30
Hi-SP
(I,0
Hi-LP
-02)
MP3
ˆ
ˆ
Когато записвате/възпроизвеждате продължително време в режим MD
(Единици: прибл. часове)
7HEN
$ISCTYPE
30
Когато
Вид
на диска
SP
60/74/80-минутен
стандартен диск Записвате
2ECORDING
MINUTESTANDARDDISC
60/74/80-минутен
стандартен диск Възпроизвеждате
0LAYING
MINUTESTANDARDDISC
,0
LP2
,0
LP4
Измерената стойност отговаря на стандартите на JEITA (Асоциация на японската електронна и
технологична промишленост).
1)
Измерено при използване на напълно заредена литиево-йонна акумулаторна батерия с “EL
Light” в менюто, зададен в положение “Auto Off” ( стр. 59).
2)
Когато прехвърляте със скорост 128 kbps.
3)
Рекордерът не може да записва в режим MP3. Прехвърлете MP3 аудио данните, като
използвате приложения софтуер SonicStage ( стр. 24).
Повторното презареждане причинява намаляване на капацитета на акумулаторната батерия във
времето. Като резултат, животът на батерията ще намалее с течение на времето. Моля, сменете
батерията, когато животът й е достигнал около половината от обозначеното по-горе време.
16
Дискове, които можете да използвате
Този рекордер поддържа възпроизвеждане на следните дискове:
1 GB Hi-MD диск
Работни режими на рекордера
Този рекордер притежава два работни режима: “режим Hi-MD” и “режим MD”.
Работният режим автоматично се разпознава, когато поставите диск.
Подготовка за включване
60/74/80-минутни
стандартни дискове
1 GB Hi-MD диск
5SETHEDISCASIS
Използвайте
диска както е
60/74/80-минутен
стандартен диск
MINUTESTANDARDDISC
Дискът
съдържа
4HEDISC
материал,
CONTAINS
MATERIAL
записан
в режим
RECORDEDIN
Hi-MD
(I-$MODE
Празен
диск
"LANKDISC
5SETHEDISCASIS
Използвайте
диска както е
3ELECT(I-$MODE
Изберете
режим Hi-MD
Изберете
работен режим в
3ELECTTHEOPERATIONMODEIN
настройката
“Disc Mode” (Режим
THEh$ISC-ODEvPAGE
наSETTINGOFTHERECORDERMENUOR
диска) ( стр. 59) в менюто
наTHEOPERATIONMODESETTINGOF
рекордера или настройка за
работен
режим на приложения
THESUPPLIEDSOFTWARE
софтуер.
Режим
Hi-MD
(I-$MODE
Можете
да се
9OUCANENJOYTHE(I-$
наслаждавате
на Hi-MD
FUNCTIONS
функции.
!DISCRECORDEDIN(I-$
Диск,
записан в режим
MODECANNOTBEUSEDONAN
Hi-MD,
не може да се
-$PLAYEROR-$7ALKMAN
използва
с MD плейър или
THATDOESNOTSUPPORT(I-$
MD
Walkman, който не
MODE
поддържа
режим Hi-MD.
Режим MD
-$MODE
Диск, записан в режим MD,
Дискът
4HEDISC
съдържа
CONTAINS
материал,
MATERIAL
RECORDEDIN
записан
в
-$MODE
режим
MD
3ELECT-$MODE
Изберете
режим MD
Използвайте
диска както е
5SETHEDISCASIS
!DISCRECORDEDIN-$MODE
може да бъде използван с
CANALSOBEUSEDONAN-$
MD плейър или MD Walkman,
PLAYEROR-$7ALKMANTHAT
който не поддържа режим
DOESNOTSUPPORT(I-$
Hi-MD, но Hi-MD функциите
MODEBUTTHE(I-$
му не могат да бъдат
FUNCTIONSCANNOTBEUSED
използвани.
17
Използване на рекордера
с компютър
Какво можете да правите
посредством връзка с
компютър
Когато използвате приложения софтуер
• Можете да прехвърляте аудио данни
между компютъра и рекордера
Приложеният софтуер SonicStage ви
позволява да прехвърляте аудио данни
между рекордера и вашия компютър.
Можете да прехвърляте аудио данни от
компютъра към рекордера, или можете
да прехвъляте аудио данни, записани на
рекордера или на друг MD компонент,
към вашия компютър. За подробности
се обърнете към помощния файл на
SonicStage.
• Можете директно да записвате от CD
на MD
Приложеният софтуер MD Simple Burner
ви позволява да записвате CD от CD
устройството на компютъра директно на
диск, който се намира в рекордера.
Когато използвате диска в рекордера като
устройство за съхранение на данни
Когато използвате рекордера в режим Hi-MD,
рекордерът се извежда в Windows Explorer
като външно устройство, което ви позволява
да прехвърляте данни, които не са аудио, като
например текстови или снимкови файлове.
За подробности се обърнете към “Запазване
на диск на данни, които не са аудио” ( стр.
30).
Зареждане на акумулаторната батерия на
рекордера (захранване от USB терминала)
Можете да заредите акумулаторната батерия,
докато рекордерът е свързан с компютър.
Когато използвате Macintosh компютър
Вижте листа с инструкции “Прехвърляне
на Hi-MD музика за Mac”, приложен към
рекордера.
18
Когато възпроизвеждате аудио файлове и
използвате софтуер, звукът се извежда от
• говорителите на компютъра, когато е
поставен диск, който се използва в режим
Hi-MD.
• оборудването, като например слушалки,
свързани към рекордера, когато е поставен
диск, който се използва в режим MD.
Ако мястото, където зареждате батерията,
е твърде студено или твърде горещо,
индикацията за батерията (
) ще започне
да мига на дисплея и зареждането чрез
захранване от USB терминала няма да
бъде възможно. Батерията трябва да бъде
зареждана в температурен обхват от +5oC до
+35oС.
Инсталиране на софтуера Sonic Stage/MD Simple Burner
Системни изисквания
За да използвате софтуера SonicStage/MD Simple Burner, имате нужда от следните системни
изисквания
IBM
PC/AT или подобен компютър
)"-0#!4OR#OMPATIBLE
•s #050ENTIUM)))-(ZORHIGHER
Процесор (CPU): Pentium III 450 MHz или по-бърз
• Необходимо дисково пространство: 200 MB или повече (препоръчително
s (ARDDISKDRIVESPACE-"ORMORE'"ORMOREISRECOMMENDED
1.5 GB или повече) (Необходимото дисково пространство ще се различава в
4HEAMOUNTSPACEWILLVARYACCORDINGTO7INDOWSVERSIONANDTHENUMBER
зависимост от версията на Windows и броя музикални файлове, запазени на
OFMUSIClLESSTOREDONTHEHARDDISK
твърдия диск.)
•s 2!--"ORMORE
Памет (RAM): 256 МВ или повече
•s #$DRIVECAPABLEOFDIGITALPLAYBACKBY7$-!#$227
CD устройство (поддържащо цифрово възпроизвеждане с
Други
/THERS
WDM) (За запис на CD ви е необходимо CD-R/RW устройство)
DRIVEISNECESSARYFOR#$WRITING
• Звукова карта
s 3OUND"OARD
• USB порт
s 53"PORT
Операционна
/PERATING
система
3YSTEM
Фабрично
инсталирана:
&ACTORYINSTALLED
Windows
XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition
7INDOWS80-EDIA#ENTER%DITION7INDOWS80-EDIA#ENTER%DITION
2004/Windows
XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows
7INDOWS80-EDIA#ENTER%DITION7INDOWS800ROFESSIONAL7INDOWS
XP
Home Edition/Windows 2000 Professional (Service Pack 3 или по-нов)/
80(OME%DITION7INDOWS0ROFESSIONAL3ERVICE0ACKORLATER
Windows
Millennium Edition/Windows 98 Second Editon
7INDOWS-ILLENNIUM%DITION7INDOWS3ECOND%DITION
Дисплей
$ISPLAY
High
Color (16-битов цвят) или по-висок профил, 800 х 600 точки или
(IGH#OLORBITORHIGHER§DOTSORBETTER§DOTSOR
повече
(препоръчваме 1,024 х 768 точки или повече)
BETTERISRECOMMENDED
Други
/THERS
•s )NTERNETACCESSFORONLINEREGISTRATIONAND#$$"USE
Интернет достъп за регистрация и използване на CDDB
•s )NTERNETACCESSAND-ICROSOFT)NTERNET%XPLORERVERSIONORHIGHERFORUSE
Интернет достъп и Microsoft Internet Explorer (версия 5.5 или по-нова) за
използване на EMD услуги
OF%-$SERVICES
• Windows Media Player (версия 7.0 или по-нова), инсталирана за
s 7INDOWS-EDIA0LAYERVERSIONORHIGHERINSTALLEDFORPLAYING7-!
възпроизвеждане на WMA файлове.
lLES
Използване на рекордера с компютър
Компютър
#OMPUTER
Този софтуер не се поддържа от операционни системи, различни от описаните по-горе,
индивидуално асемблирани компютри, операционни системи, които са надстройки на
оригинално инсталираната от производителя операционна система, компютри с няколко
операционни системи, многомониторни компютърни системи или Macintosh компютри.
и
• Безпроблемните операции не са гарантирани за всички компютри, които отговарят на
системните изисквания.
• NTFS форматът при Windows XP/Windows 2000 Professional може да бъде използван само
със стандартни настройки (по подразбиране).
• Безпроблемните операции не са гарантирани при използване на функциите на компютъра
Suspend, Sleep или Hibernation.
19
Инсталиране на SonicStage/MD Simple Burner на вашия
компютър
Уверете се, че сте инсталирали драйвера за този рекордер от приложения CD-ROM.
Ако SonicStage, Net MD Simple Burner или OpenMG Jukebox са вече инсталирани, старите
версии на съществуващия софтуер ще бъдат изтрити и на тяхно място ще бъде записана новата
версия. Функциите и музикалните данни от старата версия ще се запазят.
1 Затворете всички Windows приложения.
Успешната инсталация може да пропадни в следните случаи. Уверете се, че те не са налице,
когато инсталирате софтуера.
• Ако не сте влезли в системата като “Administrator” (администратор) или “Computer
Administrator” (компютърен администратор) (когато използвате Windows 2000/Windows
XP)
• Ако е включен антивирусният софтуер. (Този софтуер използва голямо количество от
системните ресурси.)
2 Поставете приложения CD-ROM в CD устройството на вашия компютър.
Инсталационната програма автоматично стартира и се извежда прозорецът за инсталация.
3 Когато се изведе екранът [Region Selection], изберете региона, в който ще
използвате софтуера SonicStage, и след това щракнете върху [Next].
Ако екранът [Region Selection] не се изведе, пропуснете тази стъпка.
4 Щракнете върху [Install SonicStage and MD Simple Burner] и след това следвайте
изведените инструкции.
Внимателно прочетете инструкциите.
;)NSTALL3ONIC3TAGEAND-$3IMPLE"URNER=
[Install
SonicStage and MD Simple Burner]
Инсталацията
може да отнеме 20 до 30
4HEINSTALLATIONMAYTAKETOMINUTES
минути
в зависимост от системната среда
DEPENDINGONYOURSYSTEMENVIRONMENT
на
компютъра.
-AKESURETORESTARTYOURCOMPUTERONLYAFTER
Рестартирайте
компютъра след като
THEINSTALLATIONISCOMPLETED
инсталацията приключи.
20
Свързване на рекордера към вашия компютър
Свържете вашия рекордер към компютъра, както следва.
Захранването (захранване от терминала) се подава през USB порта на компютъра, така че да
използвате рекордера без да се налага използване на заряда от батерията.
#OMPUTER
Компютър
USB
кабел
53"CABLE
4OTHE53"CABLE
Към
свързващия жак за
CONNECTINGJACK
USB
кабела
Към
USB порт
4OTHE53"PORT
Използване на рекордера с компютър
Когато използвате Windows ME или Windows 98SE
• Ако свържете рекордера към компютър и режимът на рекордера е зададен в положение “HiMD” (настройка по подразбиране), и след това поставите 60/74/80-минутен стандартен диск,
възможно е работният режим автоматично да се промени в Hi-MD, дори и да не записвате
нищо.
• Когато изключите USB кабела, на дисплея на компютъра се извежда съобщение “Unsafe
Removal of Device” (Несигурно изключване на устройството). Това не представлява проблем.
Щракнете върху “OK”, за да премахнете съобщението.
1 Поставете диск в рекордера
2 Уверете се, че рекордерът е спрян и функцията HOLD не е зададена.
3 Свържете рекордера към компютъра, като използвате USB кабел.
4 Проверете връзките.
Ако всички връзки са правилно извършени, прозорецът на дисплея се извежда както следва.
В зависимост от работния режим се извежда индикация “Hi-MD” или “MD”.
21
Когато изключите USB кабела от компютъра
Уверете се, че изключвате рекордера както следва. Ако не го направите, е възможно данните да
се повредят.
1 Уверете се, че работната лампичка на рекордера не мига бързо.
2 Натиснете • CANCEL на рекордера.
Уверете се, че работната лампичка на рекордера е изключена.
На дисплея се извежда съобщението “EJECT DISC OK”.
В зависимост от условията е възможно извеждането на съобщението “EJECT DISC OK” да
отнеме известно време.
3 Изключете USB кабела от компютъра.
Когато извадите диска от рекордера
1 Следвайте стъпки 1 и 2 от “Когато изключите USB кабела от компютъра” по-горе.
2 Извадете диска от рекордера.
Рекордерът поддържа високоскоростна USB* връзка.
* Съвместим със спецификациите на USB 2.0.
и
• Уверете се, че USB кабелът не е свързан, докато рекордерът работи. Това може да повреди рекордера или да
изведе силен шум.
• Възможно е разпознаването на рекордера от компютъра да отнеме известно време в зависимост от връзката.
Ако работите с рекордера или компютъра преди рекордерът да бъде разпознат, на дисплея се извежда
съобщение “RECONNECT USB”. Ако това се случи, отново свържете USB кабела.
• Ако работната лампичка мига бързо, не изключвайте USB кабела. Това може да причини повреда в рекордера
или да унищожи аудио данните.
• Ако използвате рекордера, свързан към компютър, ви препоръчваме да използвате напълно заредена
акумулаторна батерия. Това е предпазна мярка срещу евентуални спирания на захранването, изключване
на USB кабела или други непредвидени обстоятелства. Подобни случаи могат да доведат до грешки в
операциите, неуспех на трансфера или проблем с аудио данните.
• Ако изключите USB кабела от рекордера и желаете отново да го включите, изчакайте най-малко 2 секунди
преди повторното му свързване.
• Уверете се, че докато извършвате операция по запис, рекордерът е поставен на стабилна повърхност, която
не е изложена на вибрации.
• Уверете се, че не включвате рекордера към компютъра, докато устройството извършва операция по запис или
възпроизвеждане.
• Системата може да се повреди, ако вашият компютър премине в режим suspend, sleep или hibernation, докато
е свързан с рекордера. Уверете се, че сте изключили всякакви опции за автоматична промяна на режима.
• Уверете се, че не включвате рекордера и компютъра чрез USB хъб.
• Когато рекордерът е свързан към компютър, захранването (захранване от терминала) се подава към
рекордера през USB порта. Ако компютърът (например преносим компютър) работи със захранване от
батерия, връзката може да причини изтощаване на батерията на компютъра. Ето защо ви препоръчваме да
използвате компютър, който е включен посредством променливотоков адаптер към мрежата от 220 V.
• Безпроблемните операции не са гарантирани за всички компютри, които отговарят на системните
изисквания.
22
Използване на SonicStage
Прехвърляне на аудио данни
Софтуерът SonicStage може да бъде използван единствено с аудио дискове
. Нормалните операции не са гарантирани, ако използвате презаписан диск.
с маркировката
[ Music Source]
(Източник на
музика)
Използване на рекордера с компютър
Аудио данните от аудио CD могат да бъдат записани и запазени в My Library на SonicStage.
Ако желаете автоматично да получите информацията за диска (например имена на песни или
изпълнители), компютърът трябва да бъде свързан към Интернет. За подробности относно
записа и прехвърлянето на музика от Интернет или от твърдия диск на вашия компютър се
обърнете към помощния файл на SonicStage.
[CD Info]
(Информация за
диска)
1 Щракнете два пъти върху
(иконата [SonicStage]) на десктопа.
SonicStage се стартира.
2 Поставете аудио CD, което желаете да запишете, в CD устройството на вашия
компютър.
3 Насочете към
или [ Music Source] и щракнете върху [Import a CD].
4 Щракнете върху
.
Записът започва.
За да спрете записа.
Щракнете върху
.
• Ако желаете да промените формата, режима на запис и битрейта на аудио CD записа, на стъпка 4 щракнете
върху
преди да щракнете върху
и задайте формата и битрейта.
• Ако информацията за диска не може да бъде автоматично получена, щракнете върху [CD Info] преди
да щракнете върху
на стъпка 4. Когато правите това, вашият компютър трябва да бъде свързан с
Интернет.
23
Прехвърляне на аудио данни от вашия компютър към
рекордера
Аудио данните, запазени в My Library на SonicStage, могат да бъдат прехвърлени към
рекордера.
Прехвърлените аудио данни съдържат информация за записите, като например име на албума
и изпълнителя.
[Transfer
]
;4RANSFER=
(Прехвърляне)
4HE-Y
Списък
My
Library,IBRARYLIST
1 Поставете диск в рекордера и свържете рекордера към вашия компютър
(
стр. 21).
2 Насочете към на [Transfer ] и щракнете върху [Hi-MD] или [Net MD].
3 Щракнете върху записите, които желаете да прехвърлите в списъка My Library.
4 Щракнете върху
.
Работната лампичка на рекордера светва в червено и прехвърлянето на избрания запис
започва.
За да спрете прехвърлянето
Щракнете върху
.
Ако желаете да промените формата и битрейта, на стъпка 4 щракнете върху
щракнете върху
и задайте формата и битрейта.
преди да
Внимавайте да не изключите USB кабела и да не извадите акумулаторната батерия, докато
прехвърляте аудио данни.
24
Прехвърляне на аудио данни от рекордера към вашия
компютър
Аудио данните, които са прехвърлени от вашия компютър и запазени на MD, или данните,
записани с този рекордер или друг MD компонент, могат да бъдат прехвърлени към My Library
на SonicStage в компютъра.
Информацията за име на албума или записа може да се получи от Интернет след като
прехвърлите аудио данните. За подробности се обърнете към помощния файл на SonicStage.
Използване на рекордера с компютър
[Transfer
]
;4RANSFER=
(Прехвърляне)
,ISTOFTRACKSON
Списък
със
THEDISCна диска
записи
1 Поставете диск в рекордера и свържете устройството към вашия компютър
(
стр. 21).
2 Насочете към на [Transfer ] и щракнете върху [Hi-MD] или [Net MD].
3 Щракнете в списъка от дясната страна на екрана (Hi-MD или Net MD), за да
изберете записите, които желаете да прехвърлите на вашия компютър.
4 Щракнете върху
.
Прехвърлянето на записите, избрани в стъпка 3, започва.
За да спрете прехвърлянето
Щракнете върху
.
Когато на диска има данни, записани на MD компонент, се извежда диалогов прозорец, който
ви пита дали да запази тези записи във WAV формат. За да запазите записите като музикални
файлове във WAV формат, поставете отметка на “Save in WAV format when importing”,
щракнете върху бутона Browse, задайте папката, в която да запазят файловете, и щракнете
върху бутона [OK].
25
и
• Когато в рекордера е зареден диск в режим Hi-MD и капачето за защита от запис на диска е отворено, аудио
данните не могат да се прехвърлят към компютъра. Уверете се, че капачето за защита от запис на диска е
затворено ( стр. 76).
• Записите, прехвърлени от компютър в режим “Net MD”, или записи, които са закупени посредством услугата
EMD и после са прехвърлени на рекордера, могат да бъдат прехвърляни само на компютъра, от който са били
взети.
• Когато прехвърляте записи, записани в линеен PCM формат на рекордера, към компютър, за да ги
редактирате (разделяте ( стр. 47) или комбинирате ( стр. 48)) в My Library, в зависимост от дължината
на записите и възможностите на вашия компютър е възможно редактирането да отнеме известно време.
Това е резултат от ограниченията на системата MiniDisc. Ако желаете да редактирате дълги песни, записани
в линеен PCM формат, препоръчваме ви да извършвате редактирането първо на рекордера и след това да
прехвърляте редактираните данни на компютъра.
Преглед на помощния файл на SonicStage
Помощният файл на SonicStage предлага по-детайлна информация за начина
на използване на SonicStage.
Щракнете върху [Help] – [SonicStage Help], докато SonicStage работи.
[SonicStage
Help]
;3ONIC3TAGE(ELP=
(Помощен
файл на SonicStage)
26
Използване на MD Simple Burner
MD Simple Burner ви позволява да записвате на рекордера музикални записи от аудио диск в
CD устройството на вашия компютър без да се налага данните да се запазват на твърдия диск
на компютъра.
Съществуват два режима за запис от аудио CD: режим на Лесен запис (запис посредством
извършване на операциите от рекордера) и режим на стандартен запис (запис посредством
извършване на операциите от компютъра).
Запис, като използвате операциите за запис
(режим на Лесен запис)
1 Поставете диск в рекордера и свържете устройството към вашия компютър
(
стр. 21).
2 Поставете аудио CD, което желаете да запишете, в CD устройството на вашия
компютър.
3 Натиснете и плъзнете REC на рекордера.
Работната лампичка на рекордера мига в червено и записът започва. Всички записи на диска
се записват като нова група. Уверете се, че не сте изключили USB кабела, докато записът не
приключи.
Използване на рекордера с компютър
Софтуерът MD Simple Burner е съвместим единствено с аудио дискове, имащи
обозначението
. Операциите не са гарантирани, ако дискът е презаписан.
За да спрете записа
Щракнете върху
на дисплея на компютъра.
Можете да спрете записа и като натиснете • CANCEL на рекордера.
Преди да започнете записа, можете да зададете следните настройки, като щракнете с десен
бутон върху иконката
MD Simple Burner в лентата със задачи на дисплея на компютъра.
• Можете да изберете режим на запис, като изберете [recording mode].
- [Net MD]: [LP2] или [LP4]
- [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP] или [48kbps]
• Можете да запишете единствено първия запис, като изберете [Recording settings] – [Record
1st Track Only].
• Mожете да изберете настройка, когато CDDB има повече от един избор за набавяне на
информация, като изберете [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
- [User Selection]: Извежда се прозорец за избор.
- [No Resolve]: Не се сваля информация за диска.
- [First Choice]: Сваля се информацията от първата опция.
Не можете да записвате в режим на Лесен запис, докато са активирани опциите MD Simple
Burner или OpenMG софтуера (SonicStage, OpenMG Jukebox и др.) в стандартен режим.
27
Запис с операции от компютъра
(режим на Стандартен запис)
1 Поставете диск в рекордера и свържете устройството към вашия компютър
(
стр. 21).
2 Щракнете два пъти върху
(иконката MD Simple Burner) на десктопа.
Активира се MD Simple Burner.
3 Поставете аудио CD, което желаете да запишете, в CD устройството
на вашия компютър.
Можете да работите с MD Simple Burner от следните два прозореца на дисплея.
Прозорец за запис на всички песни на диска
[REC/STOP]
За да започнете запис на всички песни на диска като нова
група, щракнете тук.
За
P спретеG записа, щракнете [STOP].
Общо4OTALTIMEOFTHE
време на избраните
песниSELECTEDTRACKSOF#$
на диска
#$ICON
Иконка
за диска
!LBUMNAME#$
Име
на албума (CD)
Име !RTISTNAME#$
на изпълнителя (CD)
[Open]
;/PEN=
За да отворите
4OOPENTHEDISPLAYAS
дисплея
както е
SHOWNON
PAGE
показано на стр.
CLICKHERE
29, щракнете тук.
28
MD иконка
-$ICON
Име$ISCNAME-$
на диска (MD)
2EMAININGRECORDING
Оставащо
време за запис
наTIMEOFTHEINSERTEDDISC
поставения диск
Падащо
меню за режим на запис
2ECORDINGMODEDROPDOWNMENU
.ET-$,0,0
Net
MD:LP2/LP4
(I-$0#-(I30(I,0KBPS
Hi-MD:
PCM/Hi-SP/Hi-LP/48 kbps
Прозорец за запис на избрани песни от аудио CD
[CONFIG]
Щракнете тук, за да извършите следното:
- Задайте CD-ROM устройството
- Прегледайте информацията за версията на MD Simple Burner
- Потвърдете информацията за диска, регистрирана в CDDB
Информация за записа
(CD)
Име
на албума
!LBUMTITLE
;2%#34/0=
Използване на рекордера с компютър
Име на
изпълнителя
!RTISTNAME
Общо
време на избраните
4OTALTIMEOFTHE
SELECTEDTRACKSOF#$
песни
на диска
Информация за записа
(MD)
4RACKINFORMATION-$
Можете
да
9OUCANCHANGETHE
промените
името и
на записа.
Име
на диска номера
TRACKNAMEANDTRACK
$ISCNAME
(MD)
-$
NUMBER
[New ;.EW'ROUP=
Group] (Нова група)
;'ET#$)NFO=
[Get
CD Info]
)NFORMATIONOFANAUDIO#$
Информацията
за
2ECORDINGMODE
Падащо
меню за режим
ALBUMNAMETRACKNAMEETC
аудио
диска (име на
DROPDOWNMENU
на
запис
WILLBEREmECTEDINTHETRACKLIST
албума, име на записа
;#LOSE=
и др.) ще се отрази в [Close]
4OCLOSETHEDISPLAYASSHOWN
списъка с песни.
За
да затворите дисплея както е
ONPAGECLICKHERE
показано
на стр. 28, щракнете тук.
Участък с бутони за управление на диска
#$OPERATINGSECTION
Използвайте тези контролни бутони, за да се уверите, че
5SETHESECONTROLSTOCONlRMTHETRACKSON
песните на аудио CD са тези, които желаете да запишете.
AUDIO#$TOBERECORDED
За да не откажете избора на песните, щракнете тук.
4ODESELECTALLTRACKSCLICKHERE
За
да изберете всички песни, щракнете тук.
4OSELECTALLTRACKSCLICKHERE
#HECKBOXES
Кутийки
за маркиране
#HECKTHEBOXOFTHETRACKSTHATYOUWANTTORECORD
Поставете
отметка на песента, която желаете да запишете.
[Erase]
;%RASE=
(Изтриване)
[All Erase] (Изтриване
;!LL%RASE=
на всички)
2EMAININGTIMEOFTHEINSERTEDDISC
Оставащо
време на поставения диск
29
Запазване на диск на данни, които не са аудио
Ако свържете рекордера към компютър и поставеният диск е в режим Hi-MD, дискът се
разпознава като носител за запис от Windows Explorer. Това ви позволява да запазвате данни,
които не са аудио, като например текстови или снимкови данни.
Относно свободното място за запис на всеки диск се обърнете към “Свободно място за запис
на всеки диск (форматиран с рекордера/SonicStage)” по-долу.
1 Поставете в екордера диск в режим Hi-MD и свържете устройството към вашия
компютър ( стр. 21).
Рекордерът се разпознава като външно устройство и може да бъде прегледан в Windows
Explorer.
Можете да използвате рекордера по същия начин като другите устройства.
и
• Рекордерът не се разпознава като носител за запис на данни, когато е активиран софтуерът
SonicStage.
• Ако форматирате диска на компютъра се уверете, че сте го направили с помощта на
софтуера SonicStage.
• Внимавайте да не изтриете папката и файла за управление на данни (папка HDMHIFI и файл
Hi-MD.IND) в Windows Explorer.
Свободно място за запис на всеки диск (форматиран с рекордера/SonicStage)
Свободното място се различава в зависимост от вида на диска.
'"(I-$DISC
MINUTE
MINUTE
MINUTE
74-минутен
60-минутен
1GB
Hi-MD диск 80-минутен
STANDARDDISCдиск стандартен
STANDARDDISCдиск стандартен
STANDARDDISCдиск
стандартен
Общ
размер
4OTALSIZE
-"
Място
за управление -"
$ISCMANAGEMENT
SPACE
на
диска*
Свободно
&REESPACE място
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
* Това е мястото, което се използва за управление на файлове на диска. Размерът на мястото
за управление на диска се променя в зависимост от работните условия на вашия компютър и
други фактори. Ето защо, реалното свободно място, което можете да използвате, е по-малко
от изведеното в Windows Explorer.
30
Запис на диск
Запис на диск
Тази част описва процедурата на запис от стерео микрофон. Уверете се, че акумулаторната
батерия има достатъчен заряд, преди да започнете записа. За подробности относно
допълнителния стерео микрофон, вижте “Допълнителни аксесоари” ( стр. 11).
стерео микрофона към MIC (PLUG IN POWER).
#ONNECTTHESTEREOMICROPHONETO-)#0,5').0/7%2
Свържете
Запис на диск
3TEREOMICROPHONE
Стерео
микрофон*
* Формата на стерео микрофона,
4HESHAPEOFTHESTEREOMICROPHONE
SUPPLIEDWITHTHE-:-ISDIFFERENT
приложен към MZ-M200, е
4O-)#0,5').0/7%2
Към
MIC (PLUG IN POWER)
различна
OPEN, за да отворите
капачето ( ). Поставете диск по посока на
0RESS/0%.TOOPENTHELID
)NSERTADISCINTHEDIRECTIONOFTHEARROW
Натиснете
стрелката
( ) и затворете капачето.
ANDCLOSETHELID
 OPEN
/0%.
 сWITHTHELABELSIDE
етикета нагоре
FACINGUP
Продължава
31
Проверете
работния режим.
#ONlRMTHEOPERATIONMODE
Този
рекордер притежава два работни режима, “режим Hi-MD” и “режим MD”.
4HISRECORDERHASTWOOPERATIONMODESh(I-$MODEvANDh-$MODEv4HEOPERATIONMODE
Работният
режим автоматично се разпознава, когато поставите диск. След като
ISAUTOMATICALLYRECOGNIZEDWHENEVERTHEDISCISINSERTED!FTERYOUINSERTADISCCHECKTHE
поставите
диск,
проверете работния режим в прозореца на дисплея на рекордера.
OPERATIONMODEONTHEDISPLAYWINDOWOFTHERECORDER9OUCANALSOCHECKTHERECORDINGMODE
Можете
да проверите и настройката за режима на запис (“REC Mode” в менюто).
SETTINGh2%#-ODEvINTHEMENU#HANGETHERECORDINGMODEIFNECESSARY
PAGE
Променете режима на запис, ако това е необходимо ( стр. 50).
h(I-$vLIGHTSUPWHENTHEOPERATIONMODEIS(I-$MODEAND
Когато
работният режим е “Hi-MD”, светва индикацията “Hi-MD”, а когато режимът е
h-$vLIGHTSUPWHENTHEOPERATIONMODEIS-$MODE
“MD”,
светва индикацията “MD”.
Режим
на запис
2ECORDINGMODE
2ECORDINGMODE
• Когато използвате 1GB Hi-MD диск, работният режим ще бъде само Hi-MD.
s
• 7HENUSINGA'"(I-$DISCTHEOPERATIONMODEWILLONLYBE(I-$
Когато използвате стандартен диск (60/74/80 минути), работният режим може да
s 7HENUSINGASTANDARDDISCMINUTESTHEOPERATIONMODECANBESETASFOLLOWS
бъде зададен както следва.
$ISCCONDITION
Състояние
на диска
Празен
диск
"LANKDISC
Дискът
съдържа материали,
4HEDISCCONTAINSMATERIAL
записани
в режим Hi-MD
RECORDEDIN(I-$MODE
Дискът
съдържа материали,
4HEDISCCONTAINSMATERIAL
RECORDEDIN-$MODE
записани
в режим MD
/PERATIONMODE
Работен
режим
Режимът,
който е зададен в менюто за “Disc Mode”*.
4HEMODESETFORTHEh$ISC-ODEv
INTHEMENU
3ETh$ISC-ODEvTOh(I-$vORh-$v
Задайте
“Disc Mode” в положение “Hi-MD” или “MD”
(I-$
-$
*
2EFERTO
За подробности
относно относно “Disc Mode” в менюто се бърнете към
PAGEFORh$ISC-ODEvINTHEMENU
стр. 59.
натиснете DISPLAY/MENU и потвърдете настройката
Неколкократно
0RESS$)30,!9-%.5REPEATEDLYANDCONlRMTHERECORDINGLEVELSETTING2%#
за
нивото на запис (REC property).
PROPERTY
Изведената индикация ще се различава в зависимост от настройката “REC Level”
4HEINDICATIONDISPLAYEDWILLVARYACCORDINGTOTHEh2%#,EVELvPAGESETTINGINTHE
( стр. 50) в менюто.
MENU
• “REC Auto”: “REC Level” е зададен в положение “REC (AGG)”. Рекордерът
s h2%#!UTOvh2%#,EVELvISSETTOh2%#!'#v4HERECORDERADJUSTSTHERECORDINGLEVEL
автоматично регулира нивото на записа.
• AUTOMATICALLY
“REC XX”: “REC Level” е зададен в положение “Manual”. Извежда се нивото на
s h2%#88vh2%#,EVELvISSETTOh-ANUALv4HERECORDINGLEVELTHATWASLASTSETAPPEARS
записа, което сте задали за последно.
9OUCANALSOCHECKTHEMICROPHONERECORDINGSETTINGh-)#3ENSvORh-)#!'#vINTHE
Можете да проверите едновременно и настройката за запис от микрофон (“MIC Sens”
MENUATTHESAMETIME#HANGETHESETTINGIFNECESSARY
PAGE
или
“MIC AGC” в менюто). Променете настройката, ако
това е необходимо ( стр. 50).
“REC Auto” се
извежда, когато “REC Level”
h2%#!UTOvAPPEARSWHENh2%#
е зададен в,EVELvISSETTOh!UTO!'#v
положение “Auto (AGC)”.
-ICROPHONESENSITIVITYh-)#3ENSv
Чувствителност
на микрофона (“MIC Sens”)
h(IGHv(IGHSENSITIVITYh3ENS(IGHv
•s“High”:
Висока чувствителност (“Sens High”)
s
v,OWv,OWSENSITIVITYh3ENS,OWv
• “Low”: Ниска чувствителност (“Sens Low”)
!UTOMATICMICROPHONERECORDINGLEVELADJUSTMENT
Режим
за автоматична настройка на нивото при запис с
MODEh-)#!'#v
микрофон
(“MIC AGC”)
NONE3TANDARDMODEh3TANDARDv
•s(без
индикация): стандартен режим (“Standard”)
музикален режим (“For Music”)
•s“h ”:v-USICMODEh&OR-USICv
32
Уверете се, че работната лампичка е изключена ( ) и след това натиснете и
#ONlRMTHATTHEOPERATIONLAMPISOFFANDTHENPRESSANDSLIDE2%#ONTHE
плъзнете REC на рекордера ( ).
RECORDER
Работната лампичка светва в червено и записът започва.
4HEOPERATIONLAMPLIGHTSUPINREDANDRECORDINGSTARTS
Ако поставите диск, на който е записвано предварително, записът започва след края на
)FYOUINSERTAPREVIOUSLYRECORDEDDISCTHERECORDINGSTARTSAFTERTHEEXISTINGCONTENTS
съществуващото съдържание.
 Работна
лампичка
4HEOPERATIONLAMP
 REC
2%#
4O да
За
0RESS
Натиснете
Спрете
3TOP
Натиснете
• CANCEL. (Работната лампичка се изключва.)
0RESSq#!.#%,4HEOPERATIONLAMPDISAPPEARS
Запис на диск
"ASICRECORDINGOPERATIONS
Основни
операции при запис
Въведете
режим
0AUSE
на пауза
Натиснете
*. (Работната лампичка мига в червено.)
0RESS
4HEOPERATIONLAMPmASHESINRED0RESSAGAINTORESUME
RECORDINGнатиснете , за да възстановите записа.
Отново
Извадите
диска
Натиснете
CANCEL и отворите капачето. (Капачето не се
2EMOVETHEDISC
0RESSq#!.#%,ANDOPENTHELID4HELIDDOESNOTOPENUNTIL
h3YSTEM&),%72)4).'vDISAPPEARSFROMTHEDISPLAYANDTHEOPERATION
отваря,
докато съобщението “SystemFILE WRITING” не изчезне
LAMPSTOPSmASHING
от
дисплея и работната лампичка не спре да мига.
0RESS4-!2+4HEOPERATIONLAMPDISAPPEARSFORAMOMENT
Прибавяте
маркировки на записите Натиснете
T MARK. (Работната лампичка изчезва за момент.)
!DDINGTRACKMARKS
*
!TRACKMARKISADDEDATTHEPOINTWHEREYOUPRESS
В точката, в която отново сте натиснали 
, за
да възстановите записа след пауза, се
AGAINTORESUMERECORDINGWHILEPAUSINGTHUSTHE
REMAINDEROFTHETRACKWILLBECOUNTEDASANEWTRACK
прибавя
маркировка; остатъкът от записа ще се счита за нов запис.
33
и
• Уверете се, че по време на операция по
запис сте поставили рекордера на стабилна
повърхност, която не е изложена на
вибрации.
• Ако започнете записа преди работната
лампичка да е изгаснала, е възможно
първите няколко секунди от материала
да не са се запишат. Преди да започнете
записа се уверете, че работната лампичка
на рекордера не свети.
• Рекордерът автоматично превключва
източника на входен сигнал в следния
ред; оптичен вход, вход за микрофон и
аналогов вход. Не можете да записвате
през микрофона, докато към жака LINE IN
(OPT) има свързан оптичен кабел.
• Възможно е микрофонът да запише
работния звук от рекордера. В този случай
отдалечете микрофона от рекордера.
Моля, обърнете внимание, че работният
звук от рекордера може да се запише, ако
микрофонът, който използвате, е с къс
конектор.
• Когато използвате моно микрофон, се
записва само левият канал.
• Уверете се, че не свързвате USB кабела,
докато рекордерът работи. Това може да
повреди рекордера или да изведе силен
шум.
• Не докосвайте микрофона и щекера му,
докато извършвате операция по запис с
рекордера, когато устройството е включено
към мрежата от 220 V. Това може да
причини смущения в записа.
• Не местете и не тръскайте рекордера и
не изключвайте източника на захранване,
докато записвате или докато е изведена
индикация “DATA SAVE” или “SystemFILE
WRITING” (“DATA SAVE” или “SYSTEM
WRITE” на устройството за дистанционно
управление). Ако го направите, е възможно
данните записани до момента, да не се
запишат на диска, или е възможно данните
на диска да се повредят.
• Записът не може да бъде извършен, когато
дискът няма достатъчно свободно място
за запис.
34
• Ако захранването бъде прекъснато
(например, ако отстраните батерията
или ако тя се изтощи, или ако
променливотоковият адаптер бъде
изключен), докато се извършва операция
по запис или редактиране, или докато е
изведено съобщението “DATA SAVE” или
“SystemFILE WRITING” (“DATA SAVE”
или “SYSTEM WRITE” на устройството за
дистанционно управление), отварянето на
капачето няма да бъде възможно, докато не
възстановите захранването.
• Когато работите с микрофон, който ползва
захранване от устройството, към което
е включен, микрофонът може да бъде
управляван, дори когато захранващият му
ключ е неактивен, тъй като до него достига
захранване.
• Можете да изберете режим за регулиране на
чувствителността на микрофона или режим
за автоматична настройка на нивото на запис,
така че избраният режим да съответства с
източника на звук ( стр. 50).
• Рекордерът е зададен да създава нова група
при всеки запис по подразбиране. Ако не
желаете да създавате група, задайте “Group
REC” в положение “Off” ( стр. 51).
• За да започнете записа от определена точка
на диска, въведете рекордера в режим на
пауза при запис в желаната точка, след
което започнете записа от тази точка.
• Можете да слушате звука по време на
запис. Промяната на силата на звука няма
да промени нивото на записа.
• След като веднъж настроите часовника,
записите автоматично се маркират с датата
и часа на записа ( стр. 61).
• Препоръчваме ви, когато планирате да
работите с рекордера продължително
време, особено в случаи на запис, да
използвате рекордера със захранване от
мрежата от 220 V.
Изведени опции
по време на запис
Прозорец на дисплея на рекордера
Промяна на дисплея на рекордера
Неколкократно натиснете DISPLAY/MENU.
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят
се променя както следва. (Измервателят за
нивото на записа се извежда в дисплея с
информация 1 ( от лявата страна на тази
страница) по време на запис.)
Докато записвате/докато
рекордерът е спрян
Номер на групата, номер на записа и
възпроизведено време
 'ROUPNUMBERTRACKNUMBERANDELAPSEDTIME
Запис на диск
Индикация за батерията ( стр. 15)
Работна лампичка
• По време на запис: светва (червено)
• По време на пауза при запис: мига
(червено)
• Когато оставащото време за запис на
диска е по-малко от 3 минути: мига
бавно (червено)
• Когато записвате с микрофон: мига
спрямо нивото на силата на звука
(огледало на гласа) (червено)
Дисплей с информация 1
• Измервател на нивото (графиката погоре)
• Работен режим (пример: Hi-MD)
• Режим на запис (пример: Hi-SP)
• Индикация за синхронизиран запис
(SYNC)
Дисплей с информация 2
Обърнете се към “Промяна на дисплея на
рекордера” ( вдясно)

'ROUPNUMBERTRACKNUMBERREMAINING
Номер
на групата, номер на записа,
оставащо
време за запис и оставащо
RECORDINGTIMEANDREMAININGFREESPACE
свободно място 1)

.UMBEROFTRACKSAFTERTHECURRENTTRACKAND
Брой
записи след настоящия запис и
оставащо
време след настоящото място
REMAININGTIMEAFTERTHECURRENTLOCATIONON
на
диска2)
THEDISC

2%#PROPERTYCURRENTRECORDINGSETTINGSSUCH
REC property (Приоритет на записа) (настоящи
ASRECORDINGLEVELMICROPHONESETTINGETC
настройки за запис като например ниво на записа,
настройки
PAGE
на микрофона и др.) ( стр. 32)

#URRENTDATEANDTIME
Настояща
дата и час

2) 3)
3PECTRUM!NALYZER3TANDARD
Спектрален анализ (стандартен)

2) 3)
3PECTRUM!NALYZER#IRCLE
Спектрален анализ (цикличен)
Оставащото свободно място се извежда само
когато използвате диска в режим Hi-MD и ако
рекордерът е спрян.
2)
Извежда се само когато рекордерът е спрян.
3)
Показва нивото на всяка от следните честоти
както за L-канал, така и за R-канал: 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1.6 kHz, 4 kHz, 10 kHz.
1)
35
Прозорец на дисплея на устройството
за дистанционно управление
Промяна на дисплея на устройството за
дистанционно управление
Неколкократно натиснете DISPLAY. Всеки
път, когато натиснете бутон, дисплеят се
променя както следва.
Докато записвате/докато
рекордерът е спрян
Индикация на диска
Номер на записа/Общ брой записи на
диска
Дисплей с информация
Вижте “Промяна на дисплея на
устройството за дистанционно
управление” ( вдясно)
Индикация за батерията
на записа и възпроизведено време
 Номер
4RACKNUMBERANDELAPSEDTIME

4RACKNUMBERREMAININGRECORDINGTIMEAND
Номер
на записа, оставащо време за запис
иREMAININGFREESPACE
оставащо свободно
място1)

.UMBEROFTRACKSONTHEDISCANDPLAYMODE
Брой
записи на диска, режим на
2) 3)
ANDRELATEDINFORMATION
възпроизвеждане
и информация

#URRENTDATEANDTIME
Настояща
дата и час
Оставащото свободно място се извежда
само когато използвате диска в режим HiMD режим и ако рекордерът е спрян.
2)
Извежда се само когато рекордерът е спрян.
3)
Изведените опции се различават в
зависимост от избрания режим на
възпроизвеждане. (Пример: Когато
режимът на възпроизвеждане бъде
зададен в положение ”Goup”, се извеждат
съобщенията “Group” и “ : Group name”.)
1)
и
36
• В зависимост от настройките за група,
работните условия и настройките на диска,
е възможно да не успеете да изберете
определени индикации или е възможно
индикациите да се извеждат по различен
начин.
• Когато поставите в рекордера диск,
използван в режим Hi-MD, свободното
място ще се изведе като “2.0 МВ”, когато
оставащото време за запис стигне “R 00:00
(“-00:00” на устройството за дистанционно
управление). Това е ограничение на
системата, където “2.0 МВ” е капацитетът,
който се пази за домейна.
Запис от външен свързан
компонент
Можете да извършвате цифрови записи, като
използвате оптичен кабел, свързан към CD
плейър, цифров телевизор или друго цифрово
оборудване. Уверете се, че за тази процедура
използвате оптичен кабел.
3 Свържете оптичния кабел към
рекордера и външния компонент.
За подробности относно допълнителния
оптичен кабел вижте “Допълнителни
аксесоари” ( стр. 11).
CD #$PLAYER-$PLAYER
плейър, MD плейър,
DVD$6$6IDEOPLAYERETC
видео плейър и др.
1 Свържете захранващия кабел и USB
USB
кабел
53"CABLE
Към4OADIGITAL
цифров
(оптичен)
OPTICALOUTJACK
изходен жак
/PTICAL
Оптичен
MINIPLUG
мини
щекер
Запис на диск
кабела към променливотоковия
адаптер.
/PTICAL
Оптичен
PLUG
кабел
Оптичен
/PTICALCABLE
щекер
Променливотоков
!#POWERADAPTOR
адаптер
!#POWERCORD
Захранващ
кабел
2 Свържете другия край на USB кабела
към рекордера, а захранващия кабел
свържете към мрежата от 220 V.
4OAWALL
Към мрежата
от 220 VOUTLET
Рекоредер
2ECORDER
4O,).%)./04
Към
LINE IN (OPT)
Към
жака на
4OTHE53"CABLE
CONNECTINGJACK
свързващия
USB
кабел.
4 Натиснете OPEN, за да отворите
капачето, и поставете диск в
рекордера.
5 Потвърдете настройките на работния
режим и нивото за запис.
Вижте стъпки 3 и 4 от “Запис на диск”
( стр. 32).
6 Натиснете бутона, въвеждащ пауза, на
източника на звук, който желаете да
записвате, и се уверете, че работната
лампичка на рекордера е изгаснала.
Продължава
37
7 Натиснете и плъзнете REC на
рекордера, и възпроизведете
източника на захранване, който
желаете да записвате.
Обозначенията на записите автоматично
се прибавят в същата точка като източника
на звук.
Когато записът е аналогов
Можете да записвате от оборудване с
аналогов изход, например касетофон, радио
или телевизор.
1 Като използвате допълнителен свързващ
кабел (RK-G129 и др.), свържете жака LINE
IN (OPT) на рекордера към жака LINE OUT
на радиокасетофона, телевизора или друг
външен компонент.
Свържете края с феритната обвивка на
свързващия кабел към рекордера.
2 Натиснете и плъзнете REC.
3 Започнете възпроизвеждане на източника.
• Рекордерът е зададен да създава нова група
при всеки запис по подразбиране. Ако не
желаете да създавате група, задайте “Group
REC” в положение “Off” ( стр. 51).
• За подробности относно допълнителния
свързващ кабел, вижте “Допълнителни
аксесоари” ( стр. 11).
38
Възпроизвеждане на диск
Възпроизвеждане на диск
Натиснете
OPEN, за да отворите
капачето ( ). Поставете диск по посока на
)NSERTADISCINTHEDIRECTIONOFTHEARROW

0RESS/0%.TOOPENTHELID
стрелката
( ) и затворете капачето.
ANDCLOSETHELID
Предварително свържете слушалките с устройството за дистанционно управление на рекордера.
#ONNECTTHEEARPHONESWITHTHEREMOTETOTHERECORDERBEFOREHAND
Слушалки с устройство за
%ARPHONESWITH
дистанционно
управление
THEREMOTE
4OTHE,).%/54
Към
/жак
LINE
JACK OUT
 сWITHTHELABELSIDE
етикета нагоре
FACINGUP
Натиснете
контролните
бутони ( /ENT),
за да възпроизведете ( ) и
ANDADJUSTTHEVOLUMEBYPRESSING
0RESSTHEJOGLEVER
%.4TOPLAY
регулирайте
6/,n силата на звука, като натиснете VOL +/- ( ).
Силата
на звука ще се изведе в прозореца на дисплея.
4HEVOLUMEWILLBESHOWNINTHEDISPLAY
 6/,n
 Контролни
бутони
*OGLEVER
%.4 (
Възпроизвеждане на диск
 OPEN
/0%.
/ENT)
На
устройството за дистанционно управление
/NTHEREMOTE
Натиснете
контролните
бутони ( /ENT). Възпроизвеждането започва. Можете да
0RESSTHEJOGLEVER
%.40LAYBACKSTARTS9OUCANADJUSTTHEVOLUMEBYTURNINGTHE6/,
регулирате
nCONTROLсилата на звука и като завъртите VOL+/-.
6/,nCONTROL
%.4 (
*OGLEVER
Контролни
бутони
/ENT)
39
Основни операции за възпроизвеждане
/PERATIONONTHERECORDER/PERATIONONTHEREMOTEISIN
Операции
на рекордера (Операциите на устройството
PARENTHESES
за
дистанционно управление са в скоби)
лоста с контролните бутони ( /ENT).
0LAY
0LAYFROMAPOINT от Натиснете
Възпроизвеждате
0RESSTHEJOGLEVER%.40LAYBACKSTARTSFROMTHEPOINTYOULAST
Възпрозапочва от точката, в която сте спрели
WHEREYOUSTOPPED
STOPPEDPLAYING0RESSTHEJOGLEVER%.4
в която сте Възпроизвеждането
извеж- точка,
възпроизвеждането за последно. (Натиснете лоста с
THERECORDER
спрели
рекордера
дате
контролните
бутони
( /ENT).)
PREVIOUSLY
4O да
За
рекордерът е спрян, натиснете и задръжте лоста с
0LAYFROMTHElRST от Докато
Възпроизвеждате
&ROMSTOPPRESSANDHOLDTHEJOGLEVER%.4UNTILPLAYBACK
TRACKINADISC
STARTS0RESSANDHOLDTHEJOGLEVER%.4
бутони ( /ENT), докато възпроизвеждането
първия
запис на диска контролните
започне. (Натиснете и задръжте лоста с контролните бутони
( /ENT).)
3TOP
Спрете
0AUSE2ESUMEPLAY
• (Натиснете лоста с контролните
Въведете
пауза/Възстановите Натиснете
0RESS0RESSTHEJOGLEVER%.4
AFTERPAUSING след пауза бутони ( /ENT).)
възпроизвеждането
3TOPPLAYBACK
CANCEL. (Натиснете .)
Спрете
възпроизвеждането Натиснете
0RESSq#!.#%,0RESS
веднъж лоста с контролните бутони към FR или неколкократно
-OVETHEJOGLEVERTOWARD&2ONCEORMOVETHEJOGLEVERTOWARD&2
3EARCH
&INDTHEBEGINNINGOF
Откриете
началото на Преместете
Търсите
REPEATEDLYUNTILYOUREACHTHEBEGINNINGOFTHEDESIREDTRACK
към FR, докато достигнете началото на желания запис.
THECURRENTTRACKOR
настоящия
запис или преместете
-OVETHEJOGLEVERTOWARDONCEORMOVETHEJOGLEVERTOWARD
PREVIOUSTRACKSзаписи
или неколко(Преместете
веднъж лоста с контролните бутони към
предходните
&INDTHEBEGINNINGOF
Откриете
началото
THENEXTTRACK
на
следващия запис
'OBACKWARDSOR
Превъртите
назад
FORWARD
или
напред
REPEATEDLY
кратно
го преместете към
.)
Преместете веднъж лоста с контролните бутони към FF.
-OVETHEJOGLEVERTOWARD&&ONCE-OVETHEJOGLEVERTOWARD
ONCE
.)
(Преместете веднъж лоста с контролните бутони към
В режим на възпроизвеждане или пауза, преместете
$URINGPLAYBACKORPAUSEMOVEANDHOLDTHEJOGLEVERTOWARD&2&&
-OVEANDHOLDTHEJOGLEVERTOWARD
и задръжте лоста с контролните бутони към FR/FF.
(Преместете и задръжте лоста с контролните бутони
към
/
.)
Изведете
следваща или пре- Неколкократно
0RESS nONTHEREMOTEREPEATEDLY
#UETOTHENEXTOR
натиснете
+/- на устройството за
PREVIOUSGROUPWHILE
дходна
група, докато възпро- дистанционно управление.
PLAYINGTRACKINA
извеждате
запис от групата*
GROUP
'ROUPSKIP
(Прескачане
на група)
2EMOVETHEDISC
Извадите
диска
Натиснете
• CANCEL и отворете капачето**.
0RESSq#!.#%,ANDOPENTHELID
0RESSANDOPENTHELID
(Натиснете и отворете капачето.)
*
Преминава към началото на всеки десети запис по време на възпроизвеждане на диск без
настройки за група.
** След като отворите капачето, точката за активиране на възпроизвеждането се променя в
посока началото на първия запис
и
• Уверете се, че докато рекордерът работи USB кабелът не е свързан. Това може да повреди
рекордера или да изведе силен шум.
• Възпроизвеждания звук може да прескача, ако:
- рекордерът е изложен на силни и продължителни сътресения.
- се възпроизвежда замърсен или надраскан диск.
Когато използвате диск в режим Hi-MD, звукът може да пропадне за максимум 12 секунди.
40
Опции, извеждани при
възпроизвеждане
Прозорец на дисплея на рекордера
Промяна на дисплея на рекордера
Неколкократно натиснете DISPLAY/MENU.
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят
се променя както следва.
Докато възпроизвеждате
Номер на групата, номер на записа и
възпроизведено време
 'ROUPNUMBERTRACKNUMBERANDELAPSEDTIME

'ROUPNUMBERTRACKNUMBERANDREMAINING
Номер
на групата, номер на записа и оставащо
TIMEOFTHECURRENTTRACK
време
за запис на настоящия запис

Възпроизвеждане на диск
Индикация за батерията ( стр. 15)
Работна лампичка
След като извършите редактиране в
режим на възпроизвеждане или пауза при
възпроизвеждане: мига бавно (червено)
Дисплей с информация 1
Измервател на нивото (графиката по-горе)
Дисплей с информация 2
Вижте “Промяна на дисплея на рекордера”
( вдясно)
.UMBEROFTRACKSAFTERTHECURRENTTRACKAND
Брой
записи след настоящия запис и
REMAININGTIMEAFTERTHECURRENTLOCATIONON
оставащо
време след настоящото място
THEDISC
на
диска

2ECORDINGDATEANDTIME
Дата и час на записа*

3PECTRUM!NALYZER3TANDARD
Спектрален анализ (стандартен)**

3PECTRUM!NALYZER#IRCLE
Спектрален анализ (цикличен)**
* Датата и часът на записа се извеждат само
ако има записани такива.
** Показва нивото на всяка от следните
честоти както за L-канал, така и за
R-канал: 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1.6 kHz,
4 kHz, 10 kHz.
41
Прозорец на дисплея на устройството
за дистанционно управление
4RACKNUMBERANDALBUMNAME(I-$$ISC
Номер
на записа и име на албума
NAME-$
(Hi-MD)/
Име на диска (MD)

.UMBEROFTRACKSINTHEDISCPLAYMODEAND
Брой
записи на диска, режим на
RELATEDINFORMATIONи информация1)
възпроизвеждане
Индикация на диска
Номер на записа/Общ брой записи на
диска
Дисплей с информация
Вижте “Промяна на дисплея на
устройството за дистанционно
управление” ( следва)
Информация за режима на
възпроизвеждане и режима за повторно
възпроизвеждане ( стр. 43, 44)
Настройки на звука ( стр. 45)
Индикация за батерията
Промяна на дисплея на устройството
за дистанционно управление
Неколкократно натиснете DISPLAY. Всеки
път, когато натиснете бутон, дисплеят се
променя както следва.
Докато възпроизвеждате
 Номер
4RACKNUMBERANDELAPSEDTIME
на записа и възпроизведено време

4RACKNUMBERANDREMAININGTIMEOFTHECURRENT
Номер
на записа и оставащо време от
TRACK
настоящия
запис

2
4RACKNUMBERRECORDINGDATEANDTIME
Номер
на записа, дата и час на записа
)

3)
4RACKNUMBERANDAUDIOFORMATINFORMATION
Номер
на записа и информация за аудио формата
Изведените опции се различават в
зависимост от избрания режим на
възпроизвеждане. (Пример: Когато
режимът на възпроизвеждане бъде
зададен в положение “Group”, се извеждат
съобщенията “Group” и “ : Group name”.)
2)
Датата и часът на записа се извеждат само
ако има записани такива.
3)
Режимът на запис, кодеците и
информацията за битрейт се извеждат,
когато дискът се използва в режим Hi-MD,
а информацията за режима на запис се
извежда, когато дискът се използва в режим
MD.
1)
и

4RACKNUMBERANDTRACKNAME
Номер
на записа и име на записа

4RACKNUMBERANDARTISTNAME(I-$'ROUP
Номер
на записа и име на изпълнителя
NAME-$
(Hi-MD)/
Име на групата (MD)
42

• В зависимост от настройките за групата,
работните условия и настройките на
диска, е възможно изборът на определени
индикации да бъде ограничен, или е
възможно индикациите да се извеждат по
различен начин.
• Когато възпроизвеждате МР3 запис с VBR
(вариращ битрейт), изведеният битрейт
може да се различава от битрейта, изведен
в софтуера SonicStage.
• Когато са включени виртуалният съраунд,
шест-лентовият еквалайзер и динамичният
нормализатор, условията за техните
настройки се извеждат в спектралния
анализ.
Избор на режим на
възпроизвеждане
Тази функция може да бъде зададена само на
устройството за дистанционно управление.
Възпроизвеждане
на записи в избрания режим
за възпроизвеждане
1 Натиснете P MODE/ за 2 секунди или
повече.
2 Преместете лоста с контролните
Повторете процедурата на стъпка 2, за да
изберете желания запис.
Избраният запис се възпроизвежда.
• Когато изберете “Group”, “Artist” или
“Album”
Повторете процедурата на стъпка 2, за
да изберете желаната група, изпълнител
или албум, и след това отново повторете
процедурата в стъпка 2, за да изберете
желания запис.
Избраният запис се възпроизвежда.
• Когато изберете “Bookmark”
Обърнете се към “Слушане само
на избрани записи (Bookmark
възпроизвеждане)” ( на тази страница)
Слушане само на избрани
записи (Bookmark
възпроизвеждане)
Можете да маркирате записи на диска и да
ги възпроизвеждате. Последователността на
маркираните записи не може да се променя.
1 Докато възпроизвеждате записите,
Дисплей
/
$ISPLAY
.ORMALˆ
'ROUP
!RTIST
!LBUM
"OOKMARK
Режим
на възпроизвеждане
0LAYMODE
Възпроизвеждат се всички
!LLTRACKSAFTERTHESELECTED
записи след избрания.
TRACKAREPLAYED
Възпроизвеждат се записи
4RACKSINASPECIlEDGROUP
AREPLAYED
от определана група.
Възпроизвеждат се записи
4RACKSBYASPECIlEDARTIST
от определен изпълнител.
AREPLAYED
Възпроизвеждат се записи
4RACKSINASPECIlEDALBUM
от определен албум.
AREPLAYED
Възпроизвеждат
се
"OOKMARKEDTRACKSARE
PLAYED
маркирани
записи.
* Извежда се само за дискове, които се
използват в Hi-MD режим.
Възпроизвеждане на диск
бутони към
/
, за да изберете
желания режим на възпроизвеждане,
и след това натиснете контролните
бутони.
Когато преместите лоста с контролните
бутони, индикацията се променя, а
когато го натиснете, на дисплея се извежда
индикацията .
3 • Когато изберете “Normal”
които желаете да маркирате,
натиснете лоста с контролните бутони
за 2 или повече секунди.
В дисплея се извежда индикация “ON”, а
индикацията “ “ бавно мига.
2 Повторете стъпка 1, за да маркирате
други записи.
3 Извършете стъпка 1 и на стъпка
2 от “Възпроизвеждане на
записи в избрания режим за
възпроизвеждане” ( на тази
страница) изберете “Bookmark”.
4 Преместете лоста с контролните
бутони към
/
, за да изберете
запис, и след това натиснете
контролните бутони, за да въведете
избора си.
Рекордерът започва възпроизвеждане от
избрания маркиран запис до последния
маркиран запис.
43
За да изтриете маркировките
Докато възпроизвеждате запис, за който
желаете да изтриете маркировката, натиснете
за 2 или повече секунди лоста с контролните
бутони.
Повторно възпроизвеждане
на записи
(Repeat Play - Повторно
възпроизвеждане)
Избирайки опцията режим на повторно
възпроизвеждане (Repeat Play), вие можете
да слушате записи, избрани в режима на
възпроизвеждане, по следните начини.
1 Неколкократно натиснете P MODE/
, за да изберете желания режим на
повторно възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона,
дисплеят се променя както следва.
Дисплей
$ISPLAY
Режим на повторно
2EPEATMODE
възпроизвеждане
Всички
записи се повтарят
!LLTRACKSREPEAT!LL
(Всички
записи на диска се
TRACKSONTHEDISCARE
възпроизвеждат
повторно.)
PLAYEDREPEATEDLY
Един
запис се повтаря
3INGLETRACKREPEAT4HE
(Избраният
запис се
SELECTEDTRACKISPLAYED
възпроизвежда
повторно).
REPEATEDLY
3(5&
Разбъркано
повторно
3HUFmEREPEAT!LLTRACKS
възпроизвеждане
ONTHEDISCAREPLAYEDIN
(Всички
записи на диска
RANDOMORDERREPEATEDLY
се възпроизвеждат
повторно в случаен ред)
А-В
повторно
!"2EPEATPLAY4RACKS
възпроизвеждане
(Записите
BETWEENTHESELECTED
между
избраните точки А и В
POINTS!AND"ARE
се
възпроизвеждат
повторно.)
PLAYEDREPEATEDLY
!!"
44
Повторно слушане
на определен участък
от записа
(A-B Repeat - A-B повторно
възпроизвеждане)
Можете повторно да слушате определен
участък в даден запис, като изберете начална
точка А и крайна точка В. Уверете се, че
точки А и В се намират в един и същи запис.
1 Докато възпроизвеждате,
неколкократно натиснете P MODE/ ,
докато в дисплея се изведе индикация
“A—“.
“A” (начална точка) мига в дисплея.
2 Натиснете лоста с контролните бутони
в началната точка (А).
Точка “А” светва и индикацията “B”
започва да мига в дисплея.
3 Натиснете лоста с контролните бутони
в крайната точка (В).
В дисплея се извеждат индикациите “А-В”
и “ “, и участъкът между точките А и В
започва да се възпроизвежда повторно.
Можете да нулирате точки А и В, като
преместите лоста с контролните бутони към
, докато устройството е в режим А-В
повторно възпроизвеждане.
За да отмените режима на повторното
възпроизвеждане (Repeat Play)
Неколкократно натиснете P MODE/ , докато
не изчезне от дисплея.
Настройка на звука
Можете да изберете един от следните три
ефекта.
• V-SUR (Виртуален Съраунд VPT
Акустика):
Предлага 4 вида условия за виртуален
съраунд.
• 6-BAND EQUALIZER:
Предлага 6 различни качества на звука.
• DYNAMIC NORMALIZER:
Автоматично нормализира нивото на звука.
Тази функция може да бъде зададена само за
устройството за дистанционно управление.
(Шестлентов еквалайзер)
1 Докато възпроизвеждате,
неколкократно натиснете SOUND,
докато в дисплея се изведе “SND”.
2 Натиснете SOUND за 2 или повече
секунди.
3 Преместете лоста с контролните
бутони към
/
, за да изберете
режима на звука.
Всеки път, когато преместите лоста с
контролните бутони, и се променят
както следва.
Възпроизвеждане на диск
Настройка на виртуалния звук, за
да създадете различна акустика
Избор на качество на звука
(Виртуален съраунд звук)
1 Докато възпроизвеждате,
неколкократно натиснете SOUND,
докато в дисплея се изведе индикация
“SUR”.
2 Натиснете SOUND за 2 или повече
секунди.
3 Преместете лоста с контролните
бутони към
/
, за да изберете
съраунд режима.
Всеки път, когато преместите лоста с
контролните бутони, и се променят
както следва.
Нивата
за всяка от честотите се извеждат
,EVELOFEACHFREQUENCYAPPEARSALTERNATELY
едно
след друго.
(Z(Z(ZK(ZK(ZK(Z
(100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1.6 kHz, 4 kHz, 10 kHz)


(EAVY
3.$(
0OPS
3.$0
*AZZ
3.$*
5NIQUE
3.$5
#USTOM
3.$
#USTOM
3.$
4 Натиснете лоста с контролните бутони,
за да въведете избора си.


3TUDIO
3523
,IVE
352,
#LUB
352#
!RENA
352!
За да отмените настройката
Неколкократно натиснете SOUND, докато в
дисплея се изведе съобщението “Normal”.
4 Натиснете лоста с контролните бутони,
за да въведете избора си.
За да отмените настройката
Неколкократно натиснете SOUND, докато в
дисплея се изведе съобщението “Normal”.
45
Настройка на качеството на звука
Можете да регулирате звука и да запазите
резултатите в “Custom1” и “Custom2”.
1 Извършете стъпки от 1 до 3 в “Избор на
качество на звука (6-честотен еквалайзер)”
( стр. 45) и изберете “Custom1” или
“Custom2”.
2 Натиснете лоста с контролните бутони.
3 Неколкократно преместете лоста с
/
, за да
контролните бутони към
изберете честотния обхват.
Честотен обхват (100 Hz)
Съществуват шест честотни обхвата.
100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1.6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
Автоматично
нормализиране на нивото на
възпроизвеждания звук
(Dynamic Normalizer - Динамичен
нормализатор)
Тази функция автоматично нормализира
нивото на звука на записания материал, за
да постигнете удобно слушане по време на
възпроизвеждане.
1 По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете SOUND,
докато в дисплея се изведе индикация
“D-Normal”.
“d” се извежда единствено в .
4 Неколкократно завъртете VOL +/-, за да
изберете нивото на звука.
2 Завъртете VOL +/-, за да регулирате
нивото на силата на звука.
Ниво (+10 dB)
Можете да изберете от седем нива.
-10 dB, -6 dB, -3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да извършите
настройките за оставащите честотни
обхвати.
6 Натиснете лоста с контролните бутони, за
да въведете избора си.
• Тъй като тази функция автоматично
балансира нивото на силата на звука,
тя минимизира нуждата от постоянна
настройка на силата на звука, особено за
дискове, които съдържат записи с различно
нио на силата на звука.
• Тази функция ви позволява да слушате
записи с ниска сила на звука на места,
където заобикалящите шумове са силни,
без да се налага да увеличавате много
силата на звука.
За да отмените настройката
Неколкократно натиснете SOUND, докато в
дисплея се изведе съобщението “Normal”.
46
Редактиране
Разделяне на запис
(Разделяне)
Mожете да разделите запис с маркировка,
докато възпроизвеждате, и след това, от
частта, която е след маркировката, можете да
създадете нов запис. Можете да задавате тази
функция само на рекордера.
1 Докато сте в режим на
възпроизвеждане или пауза,
натиснете T MARK в точката, в която
желаете да поставите маркировка.
Настройка на точката за
разделяне преди разделянето
на записа (Пробно разделяне)
Можете да фино да настроите позицията на
маркировката на записа преди да извършите
самото разделяне.
1 Докато устойството е в режим на
възпроизвеждане или пауза, за 2 или
повече секунди натиснете T MARK.
Неколкократно се възпроизвеждат 4
секунди от записа от точката, в която сте
натиснали T MARK.
T MARK е натиснат в тази точка.
бутони към FF/FR, за да регулирате
точката на разделяне.
Преместването на лостчето премества и
точката за разделяне напред или назад.
Точката за разделяне може да бъде
преместена максимум на 8 секунди напред
или назад от точката, в която сте натиснали
T MARK на стъпка 1.
Точката,
в която
4HEPOINT4-!2+
Точката
за разделяне се
4HEDIVIDINGPOINTSHIFTS
сте ISPRESSEDIN
натиснали T
мести
на максимум 8
AMAXIMUMOFSECONDS
MARK
на стъпка 1.
STEP
секунди
напред или назад.
FORWARDORBACKWARDS
Преместеният
четирисекунден
4HEMOVEDFOURSECONDINTERVALPLAYS
интервал
неколкократно се
BACKREPEATEDLY
възпроизвежда.
3 Натиснете лоста с контролните
Редактиране
Не можете да разделяте запис, ако:
• записът е бил прехвърлен от компютър.
• записът е записан в режим Hi-MD, като е
използван софтуерът MD Simple Burner.
• точката на разделяне е в началото или края
на записа.
• разделянето увеличи общия брой записи
на диска и се надвишава максималният
позволен брой (2,047 записа за диск, който
се използва в режим Hi-MD или 254 записа
за диск, който се използва в режим MD).
2 Преместете лоста с контролните
бутони, за да потвърдите точката за
разделяне.
На дисплея се извежда индикация “MARK
ON” и записът се разделя.
Можете да използвате функцията за контрол
на скоростта (Speed Control) ( стр. 53)
по време на подготовката на функцията за
разделяне. Това ви позволява да намалите
скоростта на възпроизвеждане, за да
извършите разделянето по-точно.
Препоръчваме ви да използвате рекордера, за
да разделяте дълги записи, записани в линеен
PCM формат.
Прехвърлянето на такива записи и
разделянето им на компютър може да отнеме
прекалено много време.
Неколкократно се възпроизвеждат 4 секунди
от записа се възпроизвеждат.
47
Комбиниране на записи
(Combine - Събиране)
Можете да изтривате маркировки на записа,
за да комбинирате записите преди и след
маркировката.
Тази функция може да бъде зададена само за
рекордера.
Не можете да комбинирате записи, ако:
• един от двата или и двата записа са
прехвърлени от компютър.
• един от двата или и двата записа са
записани в режим Hi-MD посредством
използването на софтуера MD Simple
Burner.
• данните са записани в различен режим на
запис.
1 Докато възпроизвеждате записа
с маркировка, който желаете да
изтриете, натиснете , за да въведете
режим на пауза.
2 Открийте маркировката на записа,
като леко преместите лостчето с
контролни бутони към FR.
Например, за да изтриете третата
маркировка на записа, открийте началото
на третия запис. На дисплея се извежда
индикация “00:00”. В дисплея за няколко
се извежда съобщението “MARK”.
3 Натиснете T MARK, за да изтриете
маркировката.
На дисплея се извежда съобщението
“MARK OFF”. Маркировката на записа се
изтрива и двата записа се събират в един.
48
Когато изтриете маркировка на записа,
докато събирате два записа, вторият запис
ще приеме данните за заглавието и датата на
запис на първия.
• Когато изтриете маркировка между
два последователни записа, които са в
различни групи, вторият запис преминава
към групата на първия. В допълнение, ако
комбинирате запис, който е зададен в група
с такъв, който не е (два последователни
записа), вторият запис ще получи
настройките за регистрация на първия.
• Препоръчваме ви да използвате рекордера,
за да комбинирате дълги записи в линеен
PCM формат. Възможно е прехвърлянето на
тези записи и събирането им на компютъра
може да отнеме изключително дълго време.
Използване на менюто Menu
Използване на менюто (Menu)
$)30,!9-%.5
q#!.#%,
Лост
с контролни бутони
*OGLEVER
&&&2
%.4
(FF,
FR, /ENT)
Натиснете
DISPLAY/MENU за 2 или повече секунди.
0RESS$)30,!9-%.5FORSECONDSORMORE
Неколкократно
преместете лоста с контролните бутони към FF/FR,
-OVETHEJOGLEVERTOWARD&&&2REPEATEDLYTOSELECTTHEITEM
за да изберете опция.
Натиснете
лоста с контролните
0RESSTHEJOGLEVER
%.4 бутони (
Повторете
стъпки 2 и 3.
2EPEATSTEPSAND
Настройката
ще се въведе.
4HESETTINGWILLBEENTERED
$)30,!9
Използване на менюто Menu
На устройството за дистанционно
управление
Някои опции за възпроизвеждане и
редактиране в менюто могат да бъдат
задавани и с помощта на устройството за
дистанционно управление.
/ENT).
3 Натиснете лоста с контролните бутони
(
/ENT).
4 Повторете стъпки 2 и 3.
За да се върнете към предходните
настройки
Натиснете • CANCEL ( на устройството
за дистанционно управление).
За да спрете операцията
Натиснете • CANCEL ( на устройството
за дистанционно управление) за 2 или повече
секунди.
*OGLEVER
Лост
с контролни
%.4
бутони
( , , /ENT)
1 Натиснете DISPLAY за 2 или повече
секунди.
2 Неколкократно преместете лоста с
контролните бутони към
изберете опция.
/
, за да
49
Менюта за запис
Изберете “REC Settings” в менюто. Менютата, които се отнасят до записа, могат да бъдат
регулирани само на рекордера
)TEMS
Настройки
2%#-ODE
REC
Mode
(Режим
REC)
Опции ( :$EFAULTSETTINGS
Настройки по подразбиране)
/PTIONS
Времето
за запис е приблизително 28 минути на 80-минутен
2ECORDINGTIMEISAPPROXIMATELYMINUTESONMINUTE
STANDARDDISCANDAPPROXIMATELYHOURANDMINUTESON
стандартен
диск, и приблизително един час и тридесет и четири
'"(I-$DISC,INEAR0#-RECORDING
минути
(1 h 34 min) на 1GB Hi-MD диск (линеен PCM запис).
Времето
за запис е приблизително два часа и двадесет минути (2
2ECORDINGTIMEISAPPROXIMATELYHOURSANDMINUTESON
(I30
hMINUTESTANDARDDISCANDAPPROXIMATELYHOURSAND
20 min) на 80-минутен стандартен диск и приблизително седем
MINUTESON'"(I-$DISC
часа
и петдесет и пет минути (7 h 55 min) на 1GB Hi-MD диск.
Времето
за запис е приблизително десет часа и десет минути
2ECORDINGTIMEISAPPROXIMATELYHOURSANDMINUTESON
(I,0
MINUTESTANDARDDISCANDAPPROXIMATELYHOURSON'"
(1
h 10 min) на 80-минутен стандартен диск и приблизително
(I-$DISC
тридесет
и четири часа (33 h) на 1GB Hi-MD диск.
Времето
за запис е приблизително един час и двадесет
2ECORDINGTIMEISAPPROXIMATELYHOURANDMINUTESON
30
MINUTESTANDARDDISC
минути
(1 h 20 min) на 80-минутен стандартен диск.
Времето
за запис е приблизително два часа и четиридесет
2ECORDINGTIMEISAPPROXIMATELYHOURSANDMINUTESON
,0
MINUTESTANDARDDISC
минути
(2 h 40 min) на 80-минутен стандартен диск.
Времето
за запис е приблизително пет часа и двадесет
2ECORDINGTIMEISAPPROXIMATELYHOURSANDMINUTESON
,0
MINUTESSTANDARDDISC
минути
(5 h 20 min) на 80-минутен стандартен диск.
0#-
REC
Level
2%#,EVEL
!UTO!'#
(Ниво на
записа) REC -ANUAL
-)#!'#
3TANDARD
Рекордерър
автоматично регулира нивото на записа.
4HERECORDERADJUSTSTHERECORDINGLEVELAUTOMATICALLY
Можете
ръчно да регулирате нивото на записа
( стр. 52).
9OUCANADJUSTTHERECORDINGLEVELMANUALLY
PAGE
Режим
за настройка на нивото на запис на микрофона за
-ICROPHONERECORDINGLEVELADJUSTMENTMODEFORRECORDING
източници
на запис като например разговор. Нивото на
SOURCESSUCHASCONVERSATIONS4HERECORDINGLEVELIS
записа
автоматично се регулира, за да подтисне смущенията
AUTOMATICALLYADJUSTEDTOSUPPRESSDISTORTIONANDPRODUCECLEAR
иRECORDINGS#ANBESELECTEDWHILEh2%#,EVELvISSETTOh!UTO
да произведе ясен запис. Тази опция може да се избира,
докато “REC Level” е зададен в положение “Auto” (AGC).
!'#v
&OR-USIC
-)#3ENS
3ENS(IGH
3ENS,OW
4IME-ARK
/FF
/N
50
Режим
за настройка на нивото на запис на микрофона
-ICROPHONERECORDINGLEVELADJUSTMENTMODEFORRECORDING
за
източници на запис като например музикални
SOURCESSUCHASMUSICCONCERTSORJAMSESSIONS4HERECORDING
концерти
и други изпълнения на живо. Нивото на
LEVELISAUTOMATICALLYADJUSTEDTOOBTAINGREATERDISTORTION
записа автоматично се регулира, за да се получи поSUPPRESSIONANDNATURALVOLUMETRANSITIONSCLOSETOTHOSEINTHE
малко изкривяване на звука и по-естествен звук, който
еORIGINALSOUND#ANBESELECTEDWHILEh2%#,EVELvISSETTO
близък до оригиналния. Може да се избира, докато
h!UTO!'#v
“REC
Level” е зададен в положение “Auto” (AGC).
Чувствителност
на микрофона за запис на звуци с
-ICROPHONESENSITIVITYFORRECORDINGSOUNDSOFNORMALVOLUME
нормална
сила - например разговори.
SUCHASACONVERSATION
-ICROPHONESENSITIVITYFORRECORDINGLOUDORCLOSERANGE
Чувствителност
на микрофона за запис на силни звуци или такива,
идващи
от близко разстрояние - например музикални концерти.
SOUNDSSUCHASAMUSICCONCERT
Маркировката
на записа автоматично се прибавя,
4RACKMARKSAREAUTOMATICALLYADDEDASTHEYAPPEARINTHE
когато
се появи в източника на звук.
SOUNDSOURCE
4IMEMIN
4RACKMARKSAREADDEDATSPECIlEDINTERVALS4HISINTERVALCAN
Маркировките
на записа се прибавят на определени
Време
01
4IMEMIN
BESETINMINUTEUNITSUPTOMINUTES
интервали.
Те могат да бъдат задавани в интервали от 1
минута
–
минута в рамките на 60 минути от записа.
60 минути
)TEMS
Настройки
'ROUP2%#
39.#2%#
/PTIONS
Опции ( : $EFAULTSETTINGS
настройка по подразбиране)
Рекордерът не създава нова група в началото на
/FF
4HERECORDERDOESNOTMAKEANEWGROUPATTHESTARTOF
RECORDING
записа.
4HERECORDERMAKESANEWGROUPATTHESTARTOFRECORDING
Рекордерът създава нова група в началото на записа.
/N
/FF
/N
Извършва се нормален запис.
.ORMALRECORDINGISPERFORMED
Извършва се синхронизиран запис (по време на
3YNCHRORECORDINGISPERFORMEDRECORDINGSTARTSANDSTOPSIN
SYNCWITHTHESOUNDSOURCEWHENDIGITALRECORDING
цифров запис записът започва и спира синхронизирано
с източника на звук).
Извежда се само за дискове, използвани в режим Hi-MD. Аудио компоненти, маркирани с
или
, поддържат “PCM”, “Hi-SP” и “Hi-LP” режими на запис.
логото
2)
Извежда се само за дискове, използвани в режим MD.
3)
Аудио компоненти, маркирани с логото
или
, поддържат “LP2” и “LP4” режими
на запис.
1)
Настройка за запис с микрофона
(“MIC AGC”)
Не можете да задавате настройката “MIC
AGC”, ако рекордерът е зададен в положение
за ръчно регулиране на нивото на запис
(докато “REC Level” в менюто е зададен в
положение “Manual”) ( стр. 52).
Използване на менюто Menu
Когато записвате звук (например музика)
с ниска сила на звука и заобикалящите
звуци са силни (шум от публика, музика и
др.), подходяща настройка за “MIC AGC” е
“Standard”.
Настройки за прибавяне на маркировки на
записа (“Time Mark”)
Използване на Time Mark настройката за
прибавяне на маркировки на записа по
време на запис
• Когато времето за запис надвиши времевия
интервал за Time Mark:
Рекордерът прибавя маркировки за записа
в точката, в която сте задали интервал, и от
тази точка рекордерът прибавя маркировка
всеки път, когато интервалът изтече.
Пример: изминали са осем минути от
записа, когато интервалът Time Mark е
зададен в положение 5 минути.
Маркировка на записа ще бъде прибавена
на осмата минута (след началото на записа)
и на всеки пет минути след това.
• Когато времевият интервал, зададен за
Time Mark, надвишава времето на записа:
рекордерът прибавя маркировка на записа,
когато зададения Time Mark интервал
изтече.
Пример: изминали са три минути от записа,
когато интервалът Time Mark е зададен в
положение 5 минути.
Маркировка на записа ще бъде прибавена
на осмата минута (след началото на записа)
и на всеки пет минути след това.
51
Индикацията “T” се извежда преди дисплея с
време за маркировка на записа, прибавена от
настройката “Time Mark”.
и
• “Time Mark” може да бъде зададен, когато
записвате само с аналогов входен конектор
или микрофон.
• Ако по време на операция по запис
прибавите маркировка, като натиснете
T MARK или (пауза) и др., от тази
точка нататък рекордерът автоматично
ще започне да прибавя маркировки на
регулярни интервали от време спрямо
настройката “Time Mark”.
• Настройката “Time Mark” се отменя, когато
свържете към рекордера цифров оптичен
кабел.
Настройка за синхронизиран запис
(“SYNC REC”)
Когато по време на синхронизиран запис
от свързания плейър не се извежда звук за
около 3 секунди, рекордерът автоматично
преминава в режим на готовност. Когато
звукът от плейъра отново се изведе,
рекордерът възстановява синхронизирания
запис. Ако задържите рекордера в режим
на готовност за пет или повече минути,
устройството автоматично се изключва.
и
52
• Функцията за въвеждане на пауза не може
ръчно да бъде включвана или изключвана
по време на синхронизиран запис.
• Не превключвайте настройката “SYNC
REC” по време на запис. Възможно е
записът да не се извърши правилно.
• Дори когато от източника на звук не се
извежда звук, възможно е да има случаи,
в които поради смущенията, които се
извеждат от източника на звук, записът
да не влезе автоматично в режим на
пауза, докато се извършва операция по
синхронизиран запис.
• Ако по време на синхронизиран запис за
приблизително 2 секунди бъде разпознат
тих участък от източник на звук, различен
от CD или MD, в точката, в която тихият
участък приключва, автоматично се
прибавя нова настройка за записа.
Ръчно регулиране
на нивото на записа
Ако е необходимо, можете ръчно да
регулирате нивото на записа по време на
аналогов или цифров запис.
1 Докато записът е спрян или
устройството е в режим на пауза,
влезте в менюто ( стр. 49) и изберете
“REC Settings” – “REC Level” – “Manual”.
2 Натиснете и плъзнете REC, докато
натискате .
Работната лампичка мига в червено
и рекордерът преминава в режим на
готовност за запис.
3 Възпроизведете източника.
4 Докато наблюдавате измервателя
на нивото в дисплея, регулирайте
нивото на записа, като местите лоста с
контролните бутони към FF/FR.
Задайте нивото, така че измервателят
да светне в позиция около “-12dB”. Ако
въвеждането на висок звук доведе до
светването на индикацията “OVER” ( ),
намалете нивото на записа.
5 Отново натиснете
, за да започнете
записа.
Ако източникът е външно свързан
компонент, възпроизведете компонента от
началото на материала, който желаете да
записвате, след което започнете записа.
• Можете да регулирате нивото на записа,
като местите лостчето с контролни бутони.
• Дори след като записът приключи, нивото
на записа остава същото, докато не го
регулирате отново.
и
• Не можете да регулирате нивата на левия и
десния канали по отделно.
• За да регулирате ръчно нивото на
записа, докато се изпълнява операция по
синхронизиран запис, извършете стъпките
от 1 до 4, описани в тази част, като “SYNC
REC” е зададен в положение “Off”. След
това задайте настройката” SYNC REC” в
положение “On” и започнете записа (
стр. 51).
Менюто за възпроизвеждане може да бъде настройвано само с помощта на устройството за
дистанционно управление.
)TEMS
Настройки
3PEED#TRL
/PTIONS
Опции
n
Променя
скоростта на възпроизвеждане. Нормалната скорост на
#HANGESTHEPLAYBACKSPEED4HENORMALPLAYBACKSPEEDCAN
BEVARIEDINSTEPS
възпроизвеждане
може да настройва на петнадесет стъпки.
За да се върнете към нормалната скорост
Задайте скоростта на възпроизвеждане в
положение 0%.
Когато зададете скорост на възпроизвеждане,
различна от 0%, от лявата страна на времевия
дисплей на устройството за дистанционно
управление се извежда индикация “SC”.
и
• Когато използвате функцията за контрол на
скоростта, е възможно да чувате шумове
или ехо от възпроизвеждането.
• Функциите за виртуален съраунд,
шест лентов еквалайзер и динамичен
нормализатор се изключват, когато
използвате функцията за контрол на
скоростта.
Използване на менюто Menu
Меню за възпроизвеждане
53
Менюта за редактиране
Менютата за редактиране могат да бъдат използвани както на рекордера, така и на
устройството за дистанционно управление.
Преди редактиране
Уверете се, че не местите и не клатите рекордера, както и че не изключвате източника на
захранване, докато редактирате или докато е изведена индикация “SystemFILE WRITING”.
Ако го направите, редактираните до този момент данни може да не се запишат на диска или
данните на диска може да се повредят.
Менюта на рекордера
Изберете “Edit” в менюто.
)TEMS
Настройки
-OVE
/PTIONS
Опции
4RACK-OVE
Променя
поредността на записите
диска (
#HANGESTHETRACKORDERONTHEDISC
PAGE
на
%RASE
&ORMAT
* Извежда се само за дискове, използвани в режим Hi-MD.
Менюта на устройството за дистанционно управление
)TEMS
/PTIONS
Настройки
Опции
Title
4ITLE( стр. 57) 4RACK
PAGE
'ROUP
!RTIST
!LBUM
$ISC
!DDSATRACKNAME
Прибавя
име на записа.
!DDSAGROUPNAME
Прибавя
име на групата.
!DDSANARTISTNAMETOATRACK
Прибавя
име на изпълнителя за записа.
!DDSANALBUMNAMETOATRACK
Прибавя
име на албума за записа.
!DDSADISCNAME
Прибавя
име на диска.
* Извежда се само за дискове, използвани в режим Hi-MD.
54
стр. 56).
Променя
поредността на групите 
наPAGE
диска ( стр. 56).
#HANGESTHEGROUPORDERONTHEDISC
Изтрива
запис. Тази настройка може да бъде използвана, когато
4RACK%RASE
%RASESATRACK#ANBEUSEDWHENTHETRACKYOUWANTTOERASEIS
PLAYED който желаете да изтриете, се възпроизвежда.
записът,
'ROUP%RASE
%RASESAGROUPANDALLTRACKSINAGROUP#ANBEUSEDWHENATRACK
Изтрива
група и всички записи в нея. Тази настройка може
да
бъде използвана, когато запис от групата, която желаете
INTHEGROUPYOUWANTTOERASEISPLAYED
да изтриете се възпроизвежда.
Изтрива
целия диск. Тази настройка може да бъде
!LL4R%RASE
%RASESTHEENTIREDISC#ANBEUSEDWHILETHERECORDERISSTOPPED
използвана, докато рекордерът е спрян.
Форматира
диска, като възстановява състоянието му по време на закупуването му.
&ORMATSADISCTORESTOREITTOTHECONDITIONITWASINATTHETIMEOFPURCHASE
'ROUP-OVE
Функция за изтриване (Erase)
Функция за форматиране (“Format”)
Когато изтривате запис или група
Обърнете внимание, че след като веднъж
изтриете записан материал, той не може да
бъде възстановен. Проверете съдържанието
преди изтриването.
Когато форматирате диск
Когато форматирате диск, броят на
разрешените трансфери се влияе по следния
начин.
• За 1Gb Hi-MD диск, броят на разрешените
трансфери за записите се възстановява,
когато поставите диск в рекордера и когато
рекордерът е свързан към компютър.
• За 60/74/80-минутен стандартен диск,
броят на разрешените трансфери
за записите намалява с един. За да
предотвратите това намаляване ,
възстановете разрешените трансфери,
като прехвърлите записите отново на
компютъра, преди да форматирате диска.
За да изтриете част от записите
Прибавете маркировки за записите в
началото и в края на участъка, който
желаете да изтриете, след което извършете
изтриването ( стр. 47).
Чрез форматирането на диска всички данни
(включително тези, които не са в аудио
формат) ще бъдат изтрити. Ако смятате,
че дискът съдържа такива данни, за да
потвърдите съдържанието му, поставете
диска в рекордера и свържете рекордера към
компютър.
Използване на менюто Menu
Когато изтривате записи, прехвърлени
от вашия компютър
Когато се опитвате да изтриете записи,
прехвърлени от компютър, в дисплея се
извеждат съобщенията “TRACK FROM PC”
и “ERASE OK?”. Ако сте изтрили записи,
прехвърлени от компютър, потвърждаването
на трансфера за записа ще бъде както следва.
• Ако записите са били прехвърлени в режим
Hi-MD, потвърждаването на трансфера за
записа автоматично се възстановява, когато
поставите диск в рекордера и след това
свържете рекордера към компютъра.
• Ако записите са прехвърлени в MD
режим, потвърждаването на трансфера за
записите ще се загуби. Ако не желаете да
загубите информацията за потвърждаване
на трансфера, възстановете, като отново
прехвърлите записите на компютъра преди
да ги изтриете.
и
• Не можете да използвате функцията
“Erase”, за да изтривате данни, които не са
в аудио формат (например текстови данни и
данни с изображения) на диск, използван в
режим Hi-MD.
• Когато изтриете всички записи в групата,
използвайки функцията “Track Erase”,
групата автоматично се изтрива от диска.
55
Преместване на записа на диск
Можете да премествате запис от една група
в друга или извън група. Когато премествате
записи, номерата им автоматично се
променят. Тази функция може да бъде
зададена само за рекордера.
1 Докато рекордерът е спрян или
възпроизвежда запис, който желаете
да преместите, влезте в менюто
( стр. 49) и изберете “Edit” – “Move” –
“Track Move”.
Ако избраният запис е в група, номерът на
групата, към която данните принадлежат
понастоящем, се извежда на дисплея.
Ако избраният запис не принадлежи към
група, номерът му се извежда на дисплея.
3 Преместете лоста с контролните
бутони към FF/FR, за да изберете
номер на записа, и след това
натиснете лоста, за да въведете
избора си.
Изберете нов номер за записа.
(Пример: когато преместите
избрания запис в група 02 с номер
на записа 10)
Ако извадите всички записи бъдат от една
група,групата автоматично изчезва от диска.
Промяна на реда на групите
на диска
Тази функция може да бъде задавана само на
рекордера.
1 Докато рекордерът е спрян или
2 • Ако местите запис от вътрешността
на група извън нея, или ако на диска
не съществуват групи
Пропуснете тази стъпка.
• Ако местите запис в същата група.
Натиснете лоста с контролните бутони,
докато се изведе номерът на групата,
към която принадлежи избраният
понастоящем запис.
• Ако местите запис към различна
група
Преместете лоста с контролните бутони
към FF/FR, за да изберете номера на
групата, в която ще местите записа, след
което натиснете лоста с контролните
бутони.
Изберете номера на групата, в
която ще местите записа.
56
възпроизвежда запис в дадена група,
чиито ред желаете да промените,
влезте в менюто ( стр. 49) и изберете
“Edit” - “Move” – “Group Move”.
В дисплея се извежда номера на групата,
към който принадлежи избраният запис.
2 Преместете лоста с контролните
бутони към FF/FR, за да изберете
нов номер на групата, и след това
натиснете лоста, за да въведете
избора си.
Изберете нов номер за групата.
(Пример: когато премествате “Group
01” към втора група (Group 02))
Прибавяне на заглавия
(Въвеждане на заглавия)
Можете да прибавяте заглавия, докато
рекордерът възпроизвежда или е спрян.
• Когато прибавяте име на записа,
изпълнителя или албума:
Прибавете заглавието, докато записът се
възпроизвежда или докато рекордерът е
спрян.
• Когато прибавяте име на групата:
Прибавете заглавието, докато
възпроизвеждате запис в групата или
докато рекордерът е спрян.
Тази функция може да бъде задавана само на
устройството за дистанционно управление.
Максимален брой символи за едно име
Имена на записи, групи, изпълнители,
албуми и дискове: Прибл. 200 за всяко (като
се включва смесица от всички възможни
символи).
Ако въведете символа “//” между символите
в името на диска, като например “abc//def”,
има вероятност да не може да използвате
функцията за групи (само за режим MD).
1 Влезте в менюто (
стр.49) и изберете
“Title”, след това изберете една от
следните опции.
4ITLE
$ISPLAY
Заглавие
Дисплей
Име
на записа
4RACKNAME
4RACK
Име
на групата
'ROUPNAME
'ROUP
Име
на изпълнителя (за запис)* !RTIST
!RTISTNAMETOATRACK
Име
на албума (за запис)* !LBUM
!LBUMNAMETOATRACK
Име
на диска
$ISCNAME
$ISC
* Извежда се само за дискове, използвани
в режим Hi-MD.
Използване на менюто Menu
Възможни символи
Главни и малки букви от английската азбука
и азбуките на други европейски езици*
Цифри от 0 до 9
Символи**
* Азбуките на други европейски езици се
извеждат само за дискове, използвани в
режим Hi-MD.
** Възможните символи ще се различават за
режими Hi-MD и MD.
Максимален брой символи, които могат да
бъдат въведени за един диск*
В режим Hi-MD:
Максимум около 55,000 символи
В режим MD:
Максимум около 1,700 символа
* Броят на заглавията, които могат да бъдат
запазени на един диск, зависи от броя на
символите, които се въвеждат за имената на
записите, групите, изпълнителите, албумите
и диска.
Продължава
57
3 Повторете стъпка 2 и въведете всички
2 Завъртете бутона VOL +/-, за да
изберете буква, и след това натиснете
лостчето с контролни бутони, за да
въведете избора си.
Извежда се избраната буква и курсорът
P P
се премества на следващата
позиция.
символи за името.
4 Натиснете лоста с контролните
бутони за 2 секунди или повече, за да
въведете заглавието.
и
Контролните бутони, които се използват за
въвеждане на символи и техните функции,
са описани по-долу.
&UNCTIONS
Функции
За
да преместите
4OMOVETHECURSOR
курсора
наляво или
TOTHELEFTORRIGHT
надясно.
За
да въведете
4OENTERALETTER
буква.
/PERATION
Операции
Преместете
лоста с
-OVETHEJOGLEVER
контролните
бутони към
TOWARD
/
.
Натиснете
лоста с
0RESSTHEJOGLEVER
контролните бутони
/ENT).
(%.4
• Рекордерът може да изведе, но не може
да задава имена с японски “Katakana”
йероглифи.
• Рекордерът не може да презаписва име на
запис, група, изпълнител, албум или диск с
повече от 200 символа, създадено на друго
устройство (само за режим MD).
За
да превключите Натиснете
P MODE/
4OSWITCHBETWEEN
0RESS0-/$%
между
главни
CAPITALLETTERS
.
букви,
малки букви
SMALLLETTERSAND
иNUMBERSMARKS
цифри/знаци
a
0).
(A
!A
За
да превключите Натиснете
SOUND.
4OSWITCHCAPITAL
0RESS3/5.$
между
главни букви
LETTERSANDSMALL
иLETTERS!A
малки букви.
За
да въведете
4OINSERTABLANK
празно
SPACE място.
0RESS Натиснете
За
да изтриете
4ODELETEALETTER
буква.
0RESS n -.
Натиснете
+.
Менюта с опции
Изберете “Option” в менюто. Менютата с опции могат да бъдат използвани както на рекордера,
така и на устройството за дистанционно управление.
)TEMS
Настройки
Опции
(настройките, които се извеждат на устройството
за дистанционно
/PTIONSITEMDISPLAYEDONTHEREMOTEISINPARENTHESES
$EFAULTSETTINGS
управление, са в скоби) ( : Настройка по подразбиране)
!6,3
/FF
!6,3/FF
Силата на звука се променя без да се ограничава нивото.
4HEVOLUMECHANGESWITHOUTLIMITINGTHEVOLUMELEVEL
/N
!6,3/N
Силата
на звука се ограничава, за да се минимизира изтичането
4HEVOLUMEISLIMITEDTOMINIMIZESOUNDLEAKAGEORSOUNDPRESSURE
ONTHEEARS)FTHEVOLUMEISTURNEDUPTOOHIGHh!6,3./6/,
на
звука или напрежението върху ушите. Ако увеличите твърде
/0%2!4)/.vAPPEARSANDTHEVOLUMEISKEPTATAMODERATELEVEL
много
силата на звука, се извежда индикацията “AVLS NO VOL
OPERATION” и силата на звука се запазва на прилично ниво.
Off
(Изключен
/FF"EEP/FF
звуков сигнал)
Звуковият
сигнал е изключен.
4HEBEEPISTURNEDOFF
Звуков
"EEP
сигнал
On
(Включен Звуковият
сигнал се чува, когато работите с рекордера.
4HEBEEPSOUNDSWHENYOUOPERATETHERECORDER
/N"EEP/N
звуков сигнал)
58
)TEMS
Настройки
%,,IGHT
"ACKLIGHT
1UICK-ODE
$ISC-ODE
Опции
(настройките, които се извеждат на устройството
за дистанционно
/PTIONSITEMDISPLAYEDONTHEREMOTEISINPARENTHESES
$EFAULTSETTINGS
управление,
са в скоби)
( : Настройка по подразбиране)
Y
Когато
за около 10 секунди не е извършвана операция,
!UTO/FF
7HENNOOPERATIONHASOCCURREDFORSECONDSTHEDISPLAYWINDOW
прозорецът
на дисплея се затъмнява. Ако още 5 секунди не се
DARKENS)FNOOPERATIONOCCURSFORMORESECONDSTHEDISPLAY
извършва
операция, прозорецът на дисплея автоматично се
WINDOWAUTOMATICALLYTURNSOFFTOCONSERVEBATTERYPOWERONLYTHE
изключва, за да запази заряда на батерията (остава да свети
BATTERYLEVELINDICATIONREMAINSLIT
единствено
индикацията за ниво на батерията остава).
Прозорецът
на дисплея остава да свети, докато рекордерът работи.
4HEDISPLAYWINDOWREMAINSLITWHILETHERECORDERISOPERATING
/N
Задното
осветяване на устройството за дистанционно
4HEBACKLIGHTONTHEREMOTETURNSONWHENANOPERATIONOCCURS
!UTO
управление
се включва, когато извършите операция с
ONTHERECORDERORREMOTE)FNOOPERATIONHASOCCURREDFORAFEW
рекордера
или с устройството за дистанционно управление.
SECONDSITAUTOMATICALLYTURNSOFFAGAIN
Ако не извършите операция няколко секунди, задното
осветяване отново автоматично се изключва.
Задното
осветяване е включено, докато рекордерът работи.
/N
4HEBACKLIGHTSTAYSONWHILETHERECORDERISOPERATING
Задното
осветяване е изключено.
/FF
4HEBACKLIGHTSTAYSOFF
Ако
не работите с рекордера за известно време, устройството
)FYOUDONOTOPERATETHERECORDERFORAWHILETHERECORDERTURNSOFF
автоматично
се изключва, за да предотврати изразходване на батерията.
AUTOMATICALLYTOPREVENTWEARINGDOWNTHEBATTERY
/N
1UICK/N
Рекордерът
не се изключва автоматично. Възпроизвеждането
4HERECORDERDOESNOTTURNOFFAUTOMATICALLY0LAYBACKSTARTSQUICKLY
бързо
започва, когато натиснете бутона за възпроизвеждане.
AFTERTHEPLAYBACKBUTTONISPRESSED
(I-$
Когато
поставите 60/74/80-минутен стандартен диск, който не
7HENYOUINSERTAMINUTESTANDARDDISCTHATCONTAINSNO
съдържа
аудио данни или данни с изображения, режимът на
AUDIODATAORNODATASUCHASIMAGESTHEDISCMODEISSETTOTHE
диска
се задава в положение Hi-MD.
(I-$MODE
-$
7HENYOUINSERTAMINUTESTANDARDDISCTHATCONTAINSNO
Когато
поставите 60/74/80-минутен стандартен диск, който не
съдържа
аудио данни или данни с изображения, режимът на диска
AUDIODATAORNODATASUCHASIMAGESTHEDISCMODEISSETTOTHE
се
задава
в положение MD. Ако желаете да използвате диск, записан
-$MODE)FYOUWANTTOUSETHEDISCRECORDEDONTHISRECORDERON
сANOTHERCOMPONENTTHATDOESNOTSUPPORT(I-$RECORDTHEDISC
този рекордер на друг компонент, който не поддържа Hi-MD,
запишете
диска, като зададете “Disc Mode”, в положение “MD”.
WITHh$ISC-ODEvSETTOh-$v
#LOCK3ET
Изберете
тази опция, когато свързвате приложеното
3ELECTWHENCONNECTINGTHESUPPLIEDREMOTETOTHE,).%/54
устройство
за дистанционно управление към жака /LINE
JACKONTHERECORDERORWHENCONNECTINGHEADPHONESOREARPHONES
OUT на рекордера, или когато свързвате слушалки директно
DIRECTLYTOTHE,).%/54JACK
към
жака /LINE OUT.
Изберете
тази опция, когато използвате допълнителен
,INE/UT
3ELECTWHENUSINGANOPTIONALAUDIOCONNECTINGCORDTOCONNECTTHE
аудио
свързващ кабел, за да свържете жака /LINE OUT на
,).%/54JACKONTHERECORDERTOANEXTERNALCOMPONENTFOR
рекордера
към външен компонент за извеждане на звука.
SOUNDOUTPUT
Сверява дата и часа ( стр.
61).
3ETSTHEDATEANDTIME
PAGE
&76ERSION
Извежда
версията на фърмуера на рекордера.
$ISPLAYSTHEVERSIONOFTHElRMWAREINTHERECORDER
!UDIO/UT
(EADPHONE
Използване на менюто Menu
/FF
1UICK/FF
AVLS е съкращение за “Система за автоматично ограничаване на силата на звука”.
2)
Можете да зададете тази опция само на рекордера.
3)
Можете да зададете тази опция само на устройството за дистанционно управление.
1)
59
Настройка на дисплея на рекордера
(“EL Light”)
и
• Дори когато зададете “EL Light” в
положение “Auto Off”, прозорецът на
дисплея няма да се изключи, докато:
- използвате рекордера с променливотоков
адаптер.
- зареждате акумулаторната батерия
- рекордерът е свързан към компютър.
- избрана е опция в менюто.
- рекордерът превърта напред, назад или
използва AMS.
- се извършва функцията за пробно
разделяне.
- се извеждат съобщения.
• Ако зарядът на батерията отслабне по
време на запис (индикацията за ниво се
), прозорецът на дисплея
извежда като
се затъмнява, за да се запази зарядът на
батерията, независимо от настройката за
“EL Light”.
• Работната лампичка не се изключва, дори
когато зададете “EL Light” в положение
“Auto Off”.
Настройка за режим за бърза работа
(“Quick Mode”)
Когато зададете “Quick Mode” в положение
“On” (“Quick On” на устройство за
дистанционно управление), рекордерът
продължава да получава захранване, дори
когато не работите с него. Захранването
автоматично прекъсва, когато батериите се
изтощят.
Настройка за режим на диска (“Disc Mode”)
и
60
• Дори когато изберете “MD” като настройка
за “Disc Mode”, работният режим може да
бъде само “Hi-MD”, когато използвате 1GB
Hi-MD дискове.
• Режимът на работа, зададен в менюто
“Disc Mode”, се отнася за празен 60/74/80минутен стандартен диск, който използвате
с рекордера, дори когато сте избрали
различен режим на работа в софтуера
SonicStage, или когато след форматирането
с помощта на софтуера SonicStage в
дисплея се извежда различен режим.
Настройка за жака /LINE OUT
(“Audio Out”)
и
• Ако “Audio Out” е зададен в положение
“Line Out”, функциите Виртуален съраунд,
Шестлентов еквалайзер или Динамичен
нормализатор няма да работят.
• Когато е свързано устройството за
дистанционно управление, “Audio out” не
може да бъде зададен в положение “Line
Out”.
• Когато свързвате слушалките директно към
рекордера, уверете се, че сте задали “Audio
Out” в положение “Headphone”.
• Когато “Audio Out” е зададен в положение
“Line Out”, не свързвайте слушалките.
Звукът от слушалките ще бъде твърде
силен.
• Ако рекордерът е свързан към компонент
като например активен говорител, и в
случаите, когато “Audio Out” е зададен в
положение “Headphone”, се уверете, че сте
задали “Beep” в положение “Off” (“Beep
Off” на устройството за дистанционно
управление).
Настройка на часовника
След като веднъж сверите часовника,
рекордерът автоматично задава часа и датата
на записа за всеки от записите. Тази функция
може да бъде зададена само на рекордера.
1 Докато рекордерът е спрян влезте в
менюто ( стр. 49) и изберете “Option”
– “Clock Set”.
2 Променете настоящата година,
като натиснете VOL +/-, и след това
натиснете лоста с контролните бутони.
Цифрата за месеца започва да мига.
3 Повторете стъпка 2, за да въведете
настоящия месец, дата, час и минута.
Когато натиснете лоста с контролните
бутони, за да въведете минутата,
часовникът започва да работи.
• Докато сверявате часовника, можете да
изберете опция за настройка (година,
месец, дата и др.) като преместите лоста с
контролните бутони към FF/FR.
• Ако свържете рекордера към компютър и
включите софтуера SonicStage, часовникът
на рекордера автоматично ще се свери
спрямо часовника на компютъра (само
когато режимът на работа на рекордера е
“Hi-MD”).
Използване на менюто Menu
За да изведете настоящия час
Докато рекордерът е спрян или записва,
неколкократно натиснете DISPLAY/MENU
(DISPLAY на устройството за дистанционно
управление).
За да изберете 24-часов или 12-часов
цикъл на часовника
Докато сверявате часовника, натиснете
DISPLAY/MENU.
За да поддържате точно време
След като веднъж сверите часовника точното
време ще се поддържа, докато рекордерът
е свързан с източник на захранване като
например заредена акумулаторна батерия или
мрежата от 220V.
Въпреки това, ако не е свързан източник на
захранване или ако акумулаторната батерия
се изтощи, настройките на часовника ще се
върнат след 3 минути в стойностите си по
подразбиране.
и
• Aко желаете времевата маркировка за
важни записи да бъде точна, се уверете, че
времето е правилно зададено.
• При нормални условия времето на
часовника може да варира в рамките на +/3 минути за месец.
• Прехвърлените записи няма да включват
информация за дата на записа, дори ако
часовникът е сверен.
• Когато компютърът премине в режима
Suspend, Sleep или HiberNation, докато
рекоредрът е свързан, захранването
към него ще прекъсне. Ето защо, ако
акумулаторната батерия е изтощена или не
е заредена в рекордера, настройката за часа
може да се загуби.
61
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем, докато работите с рекордера, следвайте стъпките, описани подолу, преди да се консултирате с най-близкия сервиз на Sony. Ако се изведе съобщение,
препоръчваме ви да го запишете.
1 Проверете дали проблемът е описан в “Отстраняване на проблеми”.
Проверете също “Съобщения” ( стр. 71), за да оправите проблема.
2 Ако след стъпка 1 все още не можете да разрешите проблема, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
Докато
зареждате
7HILECHARGING
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
4HERECHARGEABLEBATTERYDOESNOT
Зареждането
на акумулаторната
STARTCHARGING4HERECHARGEABLE
батерия
не започва.
BATTERYCANNOTBEFULLYCHARGED
Акумулаторната
батерия не може
да бъде заредена напълно.
Акумулаторната батерия е неправилно поставена или
4HERECHARGEABLEBATTERYHASBEENINSERTEDINCORRECTLYORTHE!#
променливотоковият адаптер, захранващият кабел или USB кабелът
POWERADAPTORTHE!#POWERCORDORTHE53"CABLEHASBEEN
не
са свързани правилно. Поставете правилно акумулаторната
CONNECTEDINCORRECTLY)NSERTTHERECHARGEABLEBATTERYCORRECTLYOR
батерия или свържете правилно променливотоковия адаптер,
CONNECTTHE!#POWERADAPTORTHE!#POWERCORDORTHE53"
захранващия кабел или USB кабела.
CABLECORRECTLY
Акумулаторната батерия не е поставена. Поставете в рекордера
.ORECHARGEABLEBATTERYISINSERTED)NSERTTHERECHARGEABLEBATTERY
 акумулаторна батерия ( стр. 14).
Акумулаторната
PAGE батерия е изтощена. Заредете батерията.
Извеждането на индикацията и стартирането на зареждането след
4HERECHARGEABLEBATTERYISDEPLETED#HARGETHERECHARGEABLE
като
свържете USB кабела отнема 1 минута. Ако зареждането не
BATTERY)TTAKESONEMINUTEAFTERCONNECTINGTHE53"CABLETO
започне дори след като е изтекла една минута, отново свържете
THERECORDERFORANINDICATIONTOAPPEARANDCHARGINGTOSTART)F
USB кабела към рекордера.
CHARGINGDOESNOTSTARTEVENAFTERAMINUTERECONNECTTHE53"
Температурата на околната среда е твърде висока или ниска
CABLETOTHERECORDERAGAIN
(В дисплея се извежда индикацията “CHARGE +5oC - +35oC”).
4HESURROUNDINGTEMPERATUREISTOOHIGHORTOOLOWh#(!2'%
 Зареждайте батерията в температурен обхват между +5oC и +35oC.
#n #&n&vAPPEARSINTHEDISPLAY#HARGETHE
Ако работите с рекордера, докато зареждате с помощта на
променливотоковия адаптер, или ако извършвате операции,
BATTERYATATEMPERATUREOF # &TO # &
свързани
с компютър, докато зареждате със захранване от USB
4HEBATTERYWILLTAKELONGERTOCHARGEIFYOUOPERATETHERECORDER
терминала, е възможно пълното зареждане на батерията да отнеме
WHILECHARGINGTHEBATTERYWITHTHE!#POWERADAPTORORDO
повече време. За по-бързо зареждане не работете с рекордера.
COMPUTERRELATEDOPERATIONSWHILECHARGINGWITH53"BUSPOWER
В момента, в който сте свързали USB кабела, сте натиснали лоста с
&ORFASTERCHARGINGDONOTOPERATETHERECORDER
контролните бутони или един от бутоните на рекордера.
9OUPRESSEDTHEJOGLEVERORONEOFTHEBUTTONSONTHERECORDERAT

THETIMEYOUCONNECTTHE53"CABLE
Задали
сте “Quick Mode” в положение “On” (“Quick On” на
h1UICK-ODEvWASSETTOh/Nvh1UICK/NvONTHEREMOTE

устройството
за дистанционно управление) ( стр. 59). Ако
PAGE)FYOUSETh1UICK-ODEvTOh/Nvh1UICK/NvONTHE
зададете
“Quick
Mode”
в
положение
“On”
(“Quick
On”
на
REMOTETHEPOWERSTAYSONINSIDETHERECORDEREVENWHENTHERE
устройството за дистанционно управление), захранването се
ISNOOPERATIONCAUSINGTHERECHARGEABLEBATTERYLIFETOSHORTEN
подава към рекордера, дори когато не извършвате операции, което
)FTHERECHARGEABLEBATTERYISNOTFULLYCHARGEDTHEBATTERY
причинява
намаляване на живота на акумулаторната батерия. Ако
MAYBECOMEDRAINEDAFTERAWHILE)FTHISHAPPENSCHARGETHE
акумулаторната
батерия не е напълно заредена, тя ще се изтощи поRECHARGEABLEBATTERYAGAIN
бързо.
Ако това се случи, отново заредете акумулаторната батерия.
Капацитетът на акумулаторната батерия е намалял, защото тя е
4HECAPACITYOFTHERECHARGEABLEBATTERYHASDECREASEDBECAUSE
достигнала
края на живота си. Сменете акумулаторната батерия с
THEBATTERYISREACHINGTHEENDOFITSSERVICELIFE2EPLACETHE
нова
(не е приложена в комплекта).
RECHARGEABLEBATTERYWITHTHENEWONEOPTIONAL
4HERECHARGEABLEBATTERYHAS
Акумулаторната
батерия се е
BECOMEDRAINEDEVENWHENTHE
изтощила,
дори когато рекордерът
RECORDERWASNOTUSEDFORAWHILE
не
е бил използван известно време.
%VENWHENFULLYCHARGEDTHELIFE
Дори
когато батерията е напълно
OFTHEBATTERYISONLYABOUTHALF
заредена,
животът на батерията
еWHATITNORMALLYIS4HEREMAINING
наполовина от нормалния.
CHARGINGTIMEISABOUTAHALFTHE
Оставащото
време за запис е около
USUALTIME
половина
от обикновеното.
4HERECORDERBECOMEHOTDURING
Това е нормално и не представлява опасност.
Рекордерът
се нагорещява по време 4HISISNORMALANDPOSESNODANGER
THECHARGINGPROCEDURE
на
зареждане.
62
Докато рекордерът е свързан към компютър
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
4HERECORDERISNOTRECOGNIZEDBY
Рекордерът
не се разпознава от
THECOMPUTER
компютъра.
USB кабелът не е здраво свързан. Свържете здраво USB кабела към
4HE53"CABLEISNOTlRMLYCONNECTED#ONNECTTHE53"CABLE
рекордера
и компютъра ( стр. 21). Ако рекордерът
все още не се
lRMLYTOTHERECORDERANDTHECOMPUTER
PAGE)FTHE
разпознава,
изключете USB кабела, рестартирайте
компютъра и
RECORDERISSTILLNOTRECOGNIZEDDISCONNECTTHE53"CABLERESTART
след това отново свържете USB кабела.
THECOMPUTERANDTHENRECONNECTTHE53"CABLE
Използва
се USB хъб. Свържете USB кабела директно към USB
!53"HUBISUSED#ONNECTTHE53"CABLEDIRECTLYTOTHE53"
порта на компютъра.
PORTOFTHECOMPUTER
Мрежовата
връзка е пропаднала. Изключете USB кабела, изчакайте
поне 2 секунди и след това отново го свържете. Ако рекордерът
.ETWORKCOMMUNICATIONHASFAILED$ISCONNECTTHE53"CABLE
все
още не се разпознава, изключете USB кабела, рестартирайте
WAITATLEASTSECONDSANDTHENRECONNECTIT)FTHERECORDERISSTILL
компютъра
и след това отново свържете USB кабела.
NOTRECOGNIZEDDISCONNECTTHE53"CABLERESTARTTHECOMPUTER
Ако
използвате Windows 2000 Professional и изключите USB кабела
ANDTHENRECONNECTTHE53"CABLE
след рестартиране на компютъра, възможно е при повторното
)NTHECASEOF7INDOWS0ROFESSIONALIFYOUDISCONNECT
свързване на USB кабела рекордерът да не бъде разпознат от
A53"CABLEAFTERTURNINGONORRESTARTINGTHECOMPUTERTHE
компютъра.
В този случай изключете USB кабела, рестартирайте
COMPUTERMAYNOTRECOGNIZETHERECORDERWHENYOURECONNECT
компютъра
и отново свържете USB кабела. Също така, опитайте да
THE53"CABLE)NTHISCASEDISCONNECTTHE53"CABLERESTARTTHE
обновите
вашата операционна система.
В
рекордера няма поставен диск. Проверете дали е така.
COMPUTERANDTHENRECONNECTTHE53"CABLE4RYUPDATINGYOUR
Инсталацията
на софтуера е била неуспешна. Изключете рекордера
OPERATINGSYSTEMALSO
и отново инсталирайте софтуера ( стр. 20).
!DISCISNOTINSERTEDINTHERECORDER#HECKIFADISCISINSERTEDIN
THERECORDER
4HESOFTWAREINSTALLATIONFAILED$ISCONNECTTHERECORDERAND
INSTALLTHESOFTWAREAGAINPAGE
Поставеният диск е записан в MD режим. Поставете диск, записан
4HEINSERTEDDISCISRECORDEDIN-$MODE)NSERTADISCRECORDED
вIN(I-$MODE
режим Hi-MD.
Поставили сте празен 60/74/80-минутен стандартен диск като
!BLANKMINUTESTANDARDDISCHASBEENINSERTEDWITH
менюто “Disc Mode” е зададено в положение “MD”. Задайте “Disc
h$ISC-ODEvINTHEMENUSETTOh-$v3ETh$ISC-ODEvTOh(I
Mode”
в положение “Hi-MD” ( стр. 59).
-$vPAGE
Разпознаването на SonicStage отнема време. Моля изчакайте.
)TTAKESTIMETORECOGNIZE3ONIC3TAGE0LEASEWAIT
Работи друг софтуер. Свържете USB кабела след като измине
4HEOTHERAPPLICATIONSOFTWAREISRUNNING2ECONNECTTHE53"
известно време. Ако компютърът все още не разпознава рекордера,
CABLEAFTERAWHILE)FTHECOMPUTERSTILLDOESNOTRECOGNIZETHE
изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и отново
RECORDERDISCONNECTTHE53"CABLERESTARTTHECOMPUTERAND
свържете USB кабела.
RECONNECTTHE53"CABLE
Работили сте с рекордера или компютъра преди рекордерът да бъде
9OUOPERATEDTHERECORDERORTHECOMPUTERBEFORETHERECORDERWAS
разпознат от компютъра. Отново свържете USB кабела ( стр.
21).
RECOGNIZEDBYTHECOMPUTER2ECONNECTTHE53"CABLE
PAGE
Капачето на отделението за батерията не е затворено здраво.
4HEBATTERYCOMPARTMENTLIDISNOTlRMLYCLOSED2EINSERTTHE
Отново поставете акумулаторната батерия и здраво затворете
RECHARGEABLEBATTERYANDCLOSETHEBATTERYCOMPARTMENTLIDlRMLY
капачето на отделението.
4HETEMPERATUREOFTHEBATTERYCHARGINGLOCATIONISTOOLOWORTOO
Температурата на околната среда, в която зареждате батерията,
HIGH#HARGETHERECHARGEABLEBATTERYWITHINATEMPERATURERANGE
е твърде висока или твърде ниска. Зареждайте акумулаторната
OF # &TO # &
батерия в температурен обхват между +5oC и +35oС.
4HERECORDERISNOTRECOGNIZED
Рекордерът
не се разпознава като
ASANEXTERNALDEVICEIN7INDOWS
външно
устройство в Windows
%XPLORER
Explorer.
%VENTHOUGHTHE53"CABLEIS
Въпреки
че USB кабелът се използва
USEDTOCONNECTTHERECORDERTHE
за
свързване с рекордера, дисплеят
DISPLAYONTHERECORDERDOESNOT
на
рекордера не показва, че
INDICATEITISCONNECTED
устройството
е свързано.
Вh2%#/..%#453"vAPPEARSIN
дисплея се извежда съобщението
THEDISPLAY USB”.
“RECONNECT
#HARGINGBY53"BUSPOWER
Зареждането
чрез захранване
CANNOTBEDONE
от
USB жака не може да бъде
извършено.
Отстраняване на проблеми
3YMPTOM
Симптом
Продължава
63
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
4HERECHARGEABLEBATTERYCANNOT
Акумулаторната
батерия не може
BECHARGEDSUFlCIENTLYTHROUGH
да
бъде достатъчно заредена чрез
53"BUSPOWER
захранване
от USB терминала.
Ако работите с рекордера, докато устройството е свързано към
)FYOUOPERATETHERECORDERWHILEITISCONNECTEDTOACOMPUTERIT
компютър,
зарежданетп на акумулаторната батерия чрез захранване
TAKESTIMEFORTHERECHARGEABLEBATTERYTOBESUFlCIENTLYCHARGED
от USB терминала ще отнеме известно време, ако искате зарядът да е
BY53"BUSPOWER&ORFASTERCHARGINGDONOTOPERATETHE
достатъчен. За да заредите по-бързо батерията, не работете с рекордера.
RECORDER
9OUAREUSINGAN/3THATDOESNOTSUPPORTTHISSOFTWARE
 Използвате операционна система, която не поддържа този софтуер
PAGE
(стр. 19)
Не са затворени всички прозорци с приложения. Ако започнете
!LLWINDOWSAPPLICATIONSARENOTCLOSED)FYOUSTARTTHE
инсталацията, докато има други програми, които работят, е възможно
INSTALLATIONWHILEOTHERPROGRAMSARERUNNINGAMALFUNCTION
да се получи повреда. Това е особено вярно за програми, които
MAYOCCUR4HISISESPECIALLYTRUEFORPROGRAMSTHATREQUIRELARGE
изискват
голямо количество системни ресурси, като например
AMOUNTSOFSYSTEMRESOURCESSUCHASVIRUSCHECKSOFTWARE
антивирусен
софтуер.
На твърдия диск няма достатъчно място. Необходимо ви е 200 МВ или
4HEREISNOTENOUGHHARDDISKSPACEONYOURHARDDISK9OUNEED
повече
свободно място на твърдия диск.
-"ORMOREFREESPACEONYOURHARDDISK
4HEINSTALLATIONWASNOT
Инсталацията
не е успешна.
SUCCESSFUL
4HEINSTALLATIONAPPEARSTOHAVE
Инсталацията
е спряла преди да
еSTOPPEDBEFOREITHASCOMPLETED
приключила.
64
Проверете дали под инсталационния прозорец не се е извело
#HECKFORTHEAPPEARANCEOFANERRORMESSAGEBENEATHTHE
съобщение
за грешка. Натиснете клавишите [Alt] или [Tab], за да
INSTALLATIONWINDOW0RESSTHE;!LT=KEYOR;4AB=KEYTODISPLAY
изведете
цялото съобщение, и следвайте инструкциите на екрана.
ANYMESSAGETHATHASAPPEAREDANDTHENFOLLOWTHEDISPLAYED
Ако
няма съобщение за грешка, инсталацията е в прогрес. Изчакайте
INSTRUCTIONS)FTHEREISNOMESSAGETHEINSTALLATIONISSTILLIN
известно време.
PROGRESS7AITALITTLEWHILELONGER
Индикаторната лента за прогрес
на дисплея на вашия компютър не
се движи и лампичката за достъп
на вашия компютър не светва в
продължение на няколко минути,
докато се извършва операция по
инсталация.
Не можете да записвате аудио данни,
когато натиснете и плъзнете ключа
REC, докато използвате софтуера
MD Simple Burner.
Инсталацията прогресира нормално. Моля изчакайте. Инсталацията
може да отнеме 30 или повече минути в зависимост от вашето CD
устройство или системната среда.
Въпреки че рекордерът е разпознат
от компютъра, устройството не
работи нормално.
Използвате USB хъб. Свържете USB кабела директно към USB порта
на компютъра.
Използвате рекордера на място, което е подложено на вибрации.
Използвайте рекордера на място, което не е под повлиянието на
вибрации и сътресения.
Рекордерът не може да използван
като устройство за съхранение на
данни.
Софтуерът SonicStage или MD Simple Burner е включен. Затворете
софтуера SonicStage или MD Simple Burner.
Времето за възпроизвеждане на
прехвърления запис се различава
от времето, което се извежда на
монитора на вашия компютър.
Това се дължи на разликата в изчисленията между рекордера и
компютъра.
Рекордерът не е правилно свързан към компютъра. Свържете правилно
рекордера към вашия компютър, като използвате USB кабел.
В CD устройството на компютъра няма поставен аудио диск.
Поставете аудио диска.
Капацитетът на диска е недостатъчен. Поставете друг диск.
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
Не можете да прехвърляте аудио
данни от вашия компютър, ако
те ще запълнят оставащото
време за запис на компютъра.
Заради ограниченията, налагани от системата, аудио данните се
записват на стъпки от по няколко секунди. Ето защо, когато записвате
много кратки записи, общото време за запис се увеличава, но не
съвпада с оставащото време за запис.
Размерът на диска, който се
извежда на компютъра, не е
същият като този, който е
отпечатан на самия диск.
Разликите се получават поради употребата на бинарна система за
индикиране на размера на диска в компютъра и десетична система
за извеждане на размера на диска ( стр. 30) и други носители за
запис.
Не можете да работите с
рекордера.
Не можете да работите с рекордера, докато той е свързан с
компютъра.
Капачето не се отваря.
Това се получава, ако изключите USB кабела по средата на
прехвърляне на данни, докато записвате или редактиране данни
на вашия компютър, и ако акумулаторната батерия не е поставена
в рекордера или е изтощена. Отново свържете USB кабела или
поставете напълно заредена акумулаторна батерия в рекордера, и
след това натиснете • CANCEL.
По време на запис
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
Това е резултат на ограниченията, които се налагат от системата. 2.0
MВ е капацитетът, необходим за съхранение на домейна.
Първите няколко секунди от
записа не се записват.
Ако започнете записа преди да се изведе работният режим и ако
работната лампичка все още свети на дисплея, данните няма да се
записват в първите няколко секунди от първия запис. Изчакайте
със стартирането на записа, докато се изведе работният режим и
работната лампичка изчезне.
Не можете да създавате
нови групи.
Това се случва поради системните ограничения на мини диска (само
за режим MD). Когато общият брой на символите, използвани на
диска (за имена на записи, изпълнители, албуми, групи и име на
диска) надвиши 1,700, създаването на нова група е невъзможно.
Записът на групи (“Group REC”) е зададен в положение “On” (Не
можете да презаписвате записи.). Задайте настройката за запис на
група в положение “Off” ( стр. 51).
Отстраняване на проблеми
Оставащото време за запис се
извежда като “R00:00” и записът
не може да бъде извършен,
независимо че е изведена
индикация за 2.0 MВ свободно
място.
Рекордерът винаги създава нова
група, когато записвате.
Продължава
65
3YMPTOM
Симптом
Записът не може
да бъде извършен
правилно.
Възможно е аудио източниците да не са правилно свързани. Изключете
аудио източниците и отново ги свържете ( стр. 31, 37).
От преносимия CD плейър не се извеждат цифрови сигнали. Когато
записвате по цифров път от преносим CD плейър, използвайте
променливотоковия адаптер и изключете функцията против
прескачане (например ESP) на CD плейъра.
Извършили сте аналоговия запис, като сте използвали свързващ кабел
с трансформатор. Използвайте свързващ кабел без трансформатор
( стр. 11).
Нивото на записа е твърде ниско, за да записвате (когато регулирате
нивото ръчно). Въведете режим на пауза при запис на рекордера и
регулирайте нивото ( стр. 52).
Рекордерът е свързан към компютър. По време на запис изключете
устройството.
Източниците на захранване са били изключени или захранването е
прекъснато, докато се извършва операция по запис. В следствие на
това, записът на материала на диска е неуспешен. Отново извършете
записа.
Възможно е записът да не се извърши, ако оставащото време за запис
на диска е 48 секунди или по-малко (извежда се индикация “DISC
FULL”). Сменете диска.
Капачето не се
отваря след запис.
Капачето не се отваря, докато индикацията “SystemFILE WRITING”
не изчезне от дисплея.
Извежда се индикация “TRACK FULL”
дори преди дискът да е достигнал
максималното време за запис и
записът не може да се извърши.
Това се получава заради ограниченията, които се налагат от системата.
Когато на диска бъдат записани 2,047 записа (за диск, използван
в режим Hi-MD) или 254 записа (за диск, използван в режим MD)
индикацията “TRACK FULL” се извежда независимо от общото
записано време. Не можете да записвате повече от 2,047 записа или
254 записа на един диск. За да продължите записването, изтрийте
ненужните записи.
Това се получава заради ограниченията на мини системата на мини
диска (само в режим MD). Записите с времетраене под 12 секунди
(в режим SP), 24 секунди (в режим LP2 или моно) или 48 секунди (в
режим LP4) не се броят и затова изтриването им може да не доведе до
увеличаване на времето за запис.
Оставащото време за запис не
се увеличава, дори след като сте
изтрили няколко кратки материала.
66
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
Сборът на записаното време
и оставащото време на диска
не дава максималното време
за запис (60, 74 или 80 минути).
Това се получава поради ограниченията на мини системата на
мини диска (само в режим MD). Обикновено записът се извършва с
минимално количество единици от приблизително 2 секунди (в режим
SP), 4 секунди (моно запис или запис в режим LP2) или 8 секунди (запис
в режим LP4). Когато записът бъде спрян, последната единица от него
винаги използва тази единица от 2 секунди, 4 секунди или 8 секунди,
дори реалният запис да бъде по-кратък. По същия начин, когато отново
стартирате записа след режим стоп, рекордерът автоматично въвежда
празно място с дължина 2 секунди, 4 секунди или 8 секунди преди
следващия запис. (Това се случва, за да се предотврати случайното
изтриване на предходен запис, когато започвате запис на нов.) Затова
реалното време за запис ще намалява всеки път, когато спирате запис с
максимум 6 секунди, 12 секунди или 24 секунди
Съобщението “TRACK FULL”
се извежда преди дискът да е
достигнал максималният брой
записи или време за запис.
Това се получава заради ограниченията на мини системата на мини
диска. Повторният запис или изтриване може да причини фрагментация
и разпръсване на данните. Въпреки че тези разпръснати данни могат да
бъдат прочетени, всеки от фрагментите се счита за отделен запис. В този
случай броят на записите може да достигне 2,047 (за диск, използван в
режим Hi-MD) или 254 (за диск, използван в режим MD) и е вероятно
по-нататъшният запис да е невъзможен. За да продължите записването,
изтрийте излишните записи.
Докато възпроизвеждате
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
Избрали сте режим на повторно възпроизвеждане. Върнете в режим на
нормално възпроизвеждане ( стр. 44).
Режимът за възпроизвеждане е променен. Върнете го в положение
“Normal” ( стр. 43).
Дискът не се
възпроизвежда от
първия запис.
Възпроизвеждането на диска е спряно преди да е достигнал последния
запис. Натиснете лоста с контролните бутони ( /END) ( /END на
устройството за дистанционно управление) за 2 или повече секунди, за
да започнете възпроизвеждане ( стр. 40).
Възпроизвежданият звук прескача.
Рекордерът е поставен на място, където е изложен на продължителни
вибрации. Поставете рекордера на стабилна повърхност.
Ако записът е твърде кратък, звукът може да прескача.
Поради специалната технология за цифрова аудио компресия, която
се използва в режима LP4, в много редки случай при определени
източници на звук е възможно да се чуе кратък шум.
Чува се кратък шум.
Отстраняване на проблеми
Дискът не се
възпроизвежда
нормално.
Продължава
67
3YMPTOM
Симптом
Звукът съдържа
високо ниво статично
електричество.
Силата на звука на записа
е твърде ниска.
68
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
Операциите се смущават от силни магнитни полета, причинени от
телевизор или подобни устройства. Преместете рекордера на разстояние
от източника на силните магнитни полета.
Записът е направен в аналогов режим или сте използвали свързващ
кабел с трансформатор. Използвайте правилен свързващ кабел без
трансформатор.
Нивото на записа е твърде ниско. Регулирайте ръчно нивото, докато
записвате ( стр. 52).
Силата на звука не може
да бъде увеличена.
Функцията AVLS е зададена в положение “ON” (“AVLS ON ” на
устройството за дистанционно управление). Задайте AVLS в положение
“Off” (“AVLS OFF” на устройството за дистанционно управление)
( стр. 58).
От слушалките не се чува звук.
Щекерът на слушалките не е здраво свързан. Поставете щекера на
слушалките здраво в рекордера.
Щекерът е замърсен. Почистете щекера.
Дискът не може да се
възпроизвежда на друг компонент.
Компонентът не поддържа Hi-MD. Дисковете, използвани в режим
Hi-MD, могат да бъдат възпроизвеждани само на компоненти, които
поддържат Hi-MD.
Редактираните записи могат да
проявяват пропадания в звука по
време на операции за търсене.
Това се получава поради системните ограничения на мини диска.
Фрагментацията на данни може да причини пропадане в звука по време
на търсене, защото записите се възпроизвеждат с по-висока скорост от
нормалното възпроизвеждане.
Когато възпроизвеждате запис,
записан от касетъчен дек или чрез
усилвател, или когато слушате звук
от касетъчен дек или усилвател,
звукът от десния канал не се чува.
Не можете да възпроизвеждате
MP3 аудио записи.
Ако касетъчният дек или усилвателят е свързан с моно кабел, от
десния канал не се чува звук. Уверете се, че използвате стерео
свързващ кабел.
Датата и часа на записа
не се извеждат.
Работната лампичка мига бавно по
време на възпроизвеждане.
Датата и часът на записа се извеждат, ако са били записани. Когато
прехвърляте запис от вашия компютър, датата и часът не се извеждат.
Видът на поддържаните от този рекордер MP3 записи е MPEG-1 Audio
Layer-3, прехвърлени чрез софтуера SonicStage, и чрез семплираща
честота от 32, 44.1 или 48 KHz.
Работната лампичка мига бавно, когато съдържанието на операция по
редактиране, извършена по време на възпроизвеждане или в режим
на пауза при възпроизвеждане, е готова да бъде записана на диска.
Когато възпроизвеждането на рекордера бъде спряно, редактираното
съдържание се записва на диска и работната лампичка се изключва.
3YMPTOM
Симптом
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
Рекордерът запазва съдържанието от операцията по редактиране.
Капачето не се отваря, докато индикацията “SystemFILE WRITING” не
изчезне от дисплея.
Редактирането не може
да бъде извършено.
Източникът на захранване е изключен или захранването е било
прекъснато, докато се извършва операция по редактиране. Отново
извършете операцията по редактирането.
Данните, които не са в аудио
формат, не могат да бъдат
изтривани.
Данните, които не са в аудио формат, не могат да бъдат изтривани
посредством функцията за изтриване. Проверете съдържанието,
като свържете рекордера към вашия компютър. Ако изтриването на
съдържанието не представлява проблем, изключете рекордера от
компютъра и след това извършете форматирането ( стр. 54).
Записите не могат
да бъдат събирани.
Това се получава поради системните ограничения на мини диска.
Когато записите са разпръснати и дължината на всеки от тях е кратка, е
възможно да не успеете да събирате записи.
Събирането на записи със следните дължини може да се окаже
невъзможно.
Режим Hi-MD
LinearPCM: 9 секунди или по-малко
Hi-SP: 8 секунди или по-малко
Hi-LP: 32 секунди или по-малко
Режим MD
SP: 12 секунди или по-малко
LP2/Моно: 24 секунди или по-малко.
LP4: 48 секунди или по-малко
Не можете да комбинирате данни, записани в различни режими,
например запис в стерео режим и запис в моно режим; не можете да
комбинирате и данни, извършени с цифрова връзки, а също и такива,
извършени с аналогово свързване.
Дискът не може да се
редактира на други
компоненти.
Компонентът не поддържа режим Hi-MD. Редактирайте на друг
компонент, който поддържа режим Hi-MD.
Отстраняване на проблеми
Капачето не се отваря.
69
3YMPTOM
Симптом
70
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина
и/или начин на отстраняване
Рекордерът не работи
или работи лошо.
Акумулаторната батерия не е заредена. Заредете батерията.
Силата на звука е ниска. Увеличете нивото на силата на звука.
Не е зареден диск. Поставете записан диск.
Функцията “HOLD” е включена. Изключете “HOLD”, като плъзнете
ключа “HOLD” в посока, обратна на стрелката ( стр. 15).
Капачето не е здраво затворено. Затворете го, докато щракне.
Във вътрешността на рекордера се е кондензирала влага в случаите,
когато внесете устройството директно от студено на топло място.
Извадете диска и оставете рекордера на топло за няколко часа, докато
влагата се изпари ( стр. 78).
Променливотоковият адаптер, захранващият кабел или USB кабелът не
са здраво свързани. Свържете ги здраво.
Зарядът на акумулаторната батерия е отслабнал (На дисплея мига
съобщението “LOW BATTERY” или на дисплея не се извежда нищо).
Заредете акумулаторната батерия ( стр. 14) или свържете рекордера
към мрежата от 220 V.
Дискът е повреден или не съдържа точните данни за запис или
редактиране. Поставете диска отново. Запишете диска. Ако
съобщението за грешка все още се извежда, подменете с друг диск.
В системата има вътрешна грешка. По време на работ, рекордерът е бил
ударен, бил е изложен на прекалено високо статично електричество,
на необичайно електрическо напрежение, причинено от светкавици
и др. Изключете източниците на захранване и USB кабела. Оставете
рекордера за около 30 секунди и отново свържете захранването.
Дисплеят не се включва.
Опитвате се да работите с рекордера с помощта на устройството за
дистанционно управление, докато “EL Light” е зададен в положение
“Auto Off” ( стр. 59). Използвайте бутоните на рекордера.
Работният режим на празен
60/74/80-минутен стандартен
диск се различава от режима след
форматиране или от режима,
избран в софтуера SonicStage.
Когато използвате празен 60/74/80-минутен стандартен диск в
рекордера, ще се активира работният режим, зададен в менюто ”Disc
Mode”. Използвайте менюто “Disc Mode”, за да промените работния
режим според вашите желания.
Съобщения
3YMPTOM
Съобщение
ACCESS
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
Рекордерът записва данни на диска или компютърът чете данни от
диска, докато устройството е свързано към компютър. Изчакайте,
докато процесът приключи.
Рекордерът не е успял да прочете диска, който се намира в него, докато
е свързан към компютър. Отново свържете рекордера към компютъра
или пак заредете диск.
AUDIO FILE ERROR
В рекордера е поставен диск, който не може да бъде записван или
възпроизвеждан. Аудио данните или файлът за управление на диска е
повреден. Поставете друг диск.
AVLS
NO VOL OPERATION
Опцията “AVLS” е зададена в положение “On” (“AVLS On” на
устройството за дистанционно управление) и силата на звука не може
да се увеличава повече. Задайте в положение “Off” (“AVLS Off” на
устройството за дистанционно управление) ( стр. 58).
BLANKDISC
Зареден е диск без запис.
BUSY WAIT A MOMENT
Рекордерът се опитва да прочете информацията на диска. Опитвате се
да работите с рекордера, докато той се опитва да прочете записания
диск. Изчакайте, докато съобщението изчезне (в редки случаи това
може да отнеме около 1 минута).
CANNOT EDIT
Опитвате се да комбинирате материал, записан в различни режими.
Опитвате се да изтриете маркировка, докато избирате първия запис на
диска.
Опитвате се да записвате върху маркировка.
Опитвате се да събирате записи, чието общо времетраене надвишава
999 минути и 59 секунди.
Избрали сте “Edit” в менюто на рекордера или “Title” в менюто
на устройството за дистанционно управление, докато се извършва
операция по запис.
Избрали сте “Format” в менюто, докато рекордерът работи.
Опитвате се да промените заглавие със символи, които рекордерът не
може да редактира.
CANNOT OPERATE
Натиснали сте или T MARK на рекордера или P MODE/ на
устройството за дистанционно управление по време на синхронизиран
запис.
Натиснали сте SOUND на устройството за дистанционно управление,
докато използвате функцията за контрол на скоростта.
Натиснали сте T MARK на рекордера за 2 секунди или повече, докато
редактирате заглавие (различно от името на диска) на диск, използван
в режим MD режим, или докато редактирате заглавие на диска,
използван в режим Hi-MD.
Опитвате се да възпроизвеждате записи с ограничения на
възпроизвеждането.
Опитвате се да възпроизвеждате МР3 аудио записи, които рекордерът
не може да възпроизвежда. Видът на поддържаните от този рекордер
МР3 дискове е MPEG-1 Audio Layer-3, прехвърлени чрез софтуера
SonicStage със семплираща честота от 32, 44.1 или 48 kHz.
CANNOT PLAY
Отстраняване на проблеми
ACCESS ERROR
Продължава
71
3YMPTOM
Съобщение
CANNOT SET
72
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
Избрали сте “REC Mode” или “Group REC” в менюто на рекордера,
или сте избрали “SpeedCtrl” в менюто на устройството за
дистанционно управление, докато записвате или докато устройството
е в режим на пауза при запис.
Избрали сте “Time Mark” в менюто по време на цифров запис или
докато устройството е в режим на пауза при запис.
Избрали сте “REC Level” в менюто, докато рекордерът е в режим на
пауза при синхронизиран запис.
Избрали сте “REC Level”, докато рекордерът не е спрян или в режим
на пауза при запис.
Избрали сте “MIC AGC”, докато “REC Level” в менюто е зададен в
положение “Manual”.
CHARGE
+5oC +35oC
Опитвате се да зареждате акумулаторната батерия на място, където
температурата на околната среда надвишава определените граници
за този рекордер. Зареждайте батерията при температури от +5oС до
+35oС.
DATA SAVE
Рекордерът записва информация на системния файл, като например
информация за записани данни или информация за редактиране.
Изчакайте, докато процесът приключи. (Не излагайте рекордера на
удари и внимавайте да не прекъснете източника на захранване).
DC IN TOO HIGH
Волтажът на захранването е твърде висок (Не се използват
приложеният променливотоков адаптер или захранващият кабел).
Използвайте приложения променливотоков адаптер или захранващ
кабел.
DISC FULL
Опитвате се да записвате диск, на който няма достатъчно свободно
място.
END
Рекордерът е стигнал до края на последния запис в избрания режим
на възпроизвеждане, докато възпроизвеждате или местите лостчето
към FF (
на устройството за дистанционно управление).
Натиснали сте лоста с контролните бутони ( /ENT) ( /ENT на
устройството за дистанционно управление) в края на последния запис
от диска.
ERROR
В системата има вътрешна грешка. Рекордерът е ударен или е
изложен на прекалено високо статично електричество, на необичайно
електрическо напрежение, причинено от светкавици и др., докато
работи. Изключете източниците на захранване и USB кабела. Оставете
рекордера за около 30 секунди и отново свържете захранването.
FORMAT
ERROR DISC
Поставили сте диск, чиито формат, който не се поддържа от
рекордера. Поставете стандартен MD или диск, който се използва в
режим Hi-MD.
Поставен е диск, форматиран на компютъра без помощта на софтуера
SonicStage. Когато форматирате диск на компютъра, уверете се че
използвате софтуера SonicStage.
HOLD
Рекордерът е заключен. Плъзнете HOLD срещу стрелката, за да
отключите рекордера ( стр. 15).
IN MENU
Работите с устройството за дистанционно управление, докато
избирате меню на рекордера. Извършете настройката с рекордера.
Работите с рекордера, докато избирате меню на устройството за
дистанционно управление. Извършете настройката с устройството за
дистанционно управление.
3YMPTOM
Съобщение
LINE OUT
NO VOL OPERATION
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
Опитвате се да промените силата на звука, докато “Audio Out” в
менюто е зададен в положение “Line Out”. Задайте “Audio Out” в
положение “Headphone” ( стр. 59).
Зарядът на акумулаторната батерия е слаб. Заредете акумулаторната
батерия ( стр. 14).
MEMORY OVER
Опитвате се да записвате, като сте поставили рекордера на място,
подложено на продължителни вибрации. Поставете рекордера на
стабилно място и започнете отново записа.
NO BookmarkedTRACK
Избрали сте възпроизвеждане на записи с маркировки без да сте
маркирали записи. Маркирайте записите ( стр. 43).
NO DIGITAL COPY
Опитвате се да направите копие на диск, защитен от Системата за
Защита от Серийно Копиране. Извършете аналогов запис ( стр. 38).
NO DISC
Опитвате се да възпроизвеждате или записвате без да сте поставили
диск в рекордера. Поставете диск.
NO GROUP
Избрали сте “Group Erase” или “Group Move” в менюто на рекордера
или “Title” – “Group” в менюто на устройството за дистанционно
управление, когато използвате диск без групи.
NO INPUT SIGNAL
Рекордерът не може да разпознае цифрови входни сигнали.
Уверете се, че сте свързали източника здраво ( стр. 37). Ако извършвате
аналогов запис, не обръщайте внимание на това съобщение.
NON GROUPED TRACK
Избрали сте “Group Erase” или “Group Move” в менюто на рекордера,
или сте избрали “Title” – “Group” в менюто на устройството за
дистанционно управление, когато сте избрали запис, който не
принадлежи към група.
NO TRACK
Опитвате се да възпроизвеждате диск без записи, който се използва в
режим Hi-MD.
P/B ONLY DISC
Опитвате се да записвате или редактирате на оригинално записан
диск (P/B означава “възпроизвеждане”). Заредете диск с възможност
за запис.
PC--MD
Работите с рекордера или с устройството за дистанционно управление,
докато рекордерът е свързан към компютър ( стр. 22).
PLAY MODE
Работите с рекордера, докато сте избрали режим на възпроизвеждане
на устройството за дистанционно управление.
Опитвате се да запишете или редактирате диск, чието капаче е
поставено в положение за защита от запис. Плъзнете капачето в
другата позиция ( стр. 76).
PROTECTED DISC
PUSH START BUTTON
Опитвате се да отворите капачето, докато рекордерът запазва
информация за диска и докато устройството е свързано към компютър.
Изчакайте, докато индикацията “SystemFILE WRITING” изчезне от
дисплея, след като натиснете • CANCEL.
READ ERROR
Рекордерът не може да чете правилно информацията на диска.
Поставете диска отново.
Записът не е правилно извършен. Поставете рекордера на място, което
не е изложено на вибрации, и отново извършете записа.
Дискът е замърсен с отпечатъци от пръсти, надраскан е или не е
стандартен. Отново опитайте, като използвате друг диск.
REC ERROR
Отстраняване на проблеми
LOW BATTERY
73
3YMPTOM
Съобщение
RECONNECT USB
74
#ASEANDORCORRECTIVEACTION
Причина и/или начин на отстраняване
Опитвате се да работите с рекордер или компютър преди рекордерът
да бъде разпознат от компютъра. Свържете отново USB кабела.
REHEARSAL
Опитвате се да работите с устройството за дистанционно управление,
докато извършвате функцията за пробно разделяне ( стр. 47).
Извършете настройката на рекордера.
SORTING
Рекордерът подрежда информация след като сте избрали “Artist” или
“Album” в режима на възпроизвеждане.
SOUND
Работите с рекордера, докато задавате функцията за обработка на звука
( стр. 45) на устройството за дистанционно управление. Настройте
устройството за дистанционно управление.
STANDBY
Съобщението се извежда, когато рекордерът е записвал данни
на диска, докато е свързан към компютър, и ако устройството е в
готовност за незабавно извършване на друг запис. Ако се опитвате
да записвате данни на диска, докато индикацията “STANDBY” не
е изведена, възможно е стартирането на записа да отнеме известно
време.
SystemFILE WRITING
Рекордерът запазва информация (начална и крайна позиции за
записа) от паметта на диска ( стр. 80). Изчакайте, докато процесът
приключи.
TEMP OVER REC STOP
Рекордерът е прегрял. Оставете го да изстине.
TitleFULL
Опитвате се да въведете символи, които надвишават максимално
допустимия брой (приблизително 200 символа) за заглавие.
Опитвате се да въведете символи, които надвишават максималния
брой (приблизително 55,000 символа в режим Hi-MD или 1,700
символа в режим MD) за диска.
TOC DATA ERROR
Рекордерът не може да прочете правилно информацията за диска.
Поставете друг диск.
TRACK FROM PC NO EDIT
Опитвате се да събирате или разделяте записи, които са прехвърлени
от компютър, или такива, които са записани в режим Hi-MD, като
използвате софтуера MD Simple Burner.
TRACK FROM PC NO REC
Опитвате се да записвате по средата на защитен запис, който е
прехвърлен от компютъра, или се опитвате да записвате в средата на
запис в режим Hi-MD с помощта на софтуера MD Simple Burner.
TRACK FULL
Опитвате се да запишете повече от 2,047 записа (за диск, използван
в режим Hi-MD) или 254 записа (за диск, използван в режим MD).
Изтрийте ненужните записи ( стр. 54).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• Не поставяйте чужди тела в жака за
свързващия USB кабел.
• Не докосвайте оптиката на рекордера
и винаги я поддържайте чиста.
Противното може да доведе до повреда
и рекордерът няма да работи правилно.
За да предотвратите влизането на прах
в рекордера се уверете, че капачето е
затворено, освен когато поставяте или
изваждате дискове.
Източници на захранване
Рекордер
• Внимавайте да не клатите устройството,
а също и не го удряйте. Освен повреда в
рекордера и невъзможност за прочитане на
дискове или провален запис, е възможно да
се получи и загуба или повреда на записани
данни.
• Внимавайте да не намокрите рекордера.
Внимавайте да не намокрите устройството,
когато го използвате в дъждовно време или
при подобни условия.
• Вашият рекордер е проектиран за
употреба в температурен обхват от 0oС
до 40oС. Записът на прекалено студени
или горещи места, които излизат извън
границите на този температурен обхват, не
е препоръчителен.
Загряване
Възможно е рекордерът да се затопли, ако го
използвате продължително време. Това не е
индикация за повреда.
Забележка за механичния звук
Докато работи, рекордерът издава механичен
звук, който е следствие на работата на
системата за пестене на енергия в рекордера,
и не е свързан с наличие на проблем.
Инсталация
• Ако използвате рекордера на места,
изложени на статично електричество и
други смущения, е възможно записът да
не се извърши правилно или е възможно
записаните данни да се изгубят.
• Никога не използвайте рекордера на места,
изложени на силна светлина, температура,
влага или вибрация.
• Никога не увивайте рекордера в нещо,
когато устройството работи със захранвате
от променливотоковия адаптер. Рекордерът
може да прегрее и това ще причини
неизправност или повреда.
Допълнителна информация
• Използвайте захранване от мрежата от 220
V или акумулаторната батерия.
• Свържете променливотоковия адаптер към
леснодостъпен контакт. Ако забележите
нещо нередно в променливотоковия
адаптер или захранващия кабел, незабавно
изключете устройството от мрежата.
• Рекордерът не е изключен от източника на
захранване, докато е включен в мрежата
от 220 V, дори ако самото устройство е
изключено.
• Изключете рекордера от източника на
захранване (променливотоков адаптер или
акумулаторна батерия), когато не планирате
да го използвате известно време. За да
изключите променливотоковия адаптер,
дърпайте щепсела - никога не дърпайте
самия захранващ кабел.
• Внимателно почистете рекордера, след
като сте го използвали на морския бряг
или на други прашни места. В противен
случай соленият въздух може да причини
корозия на металните уплътнения или е
възможно във вътрешността на рекордера
да попадне прах, а това може да доведе до
неизправност.
75
76
Зареждане
Опаковка на мини диска
• Не използвайте приложения
променливотоков адаптер, захранващия
кабел или USB кабела, за да зареждате
друг вид батерия, освен приложения или
проектирания за тях (LIP-4WM).
• Уверете се, че използвате приложения
променливотоков адаптер, захранващ кабел
или USB кабел.
• Зареждайте акумулаторната батерия в
температурен обхват от 5--С до 35--С.
Времето за зареждане ще бъде различно
в зависимост от температурата на
околната среда (ако тя е ниска, времето за
зареждане ще бъде по-дълго. Това е една
от характеристиките на литиево-йонната
батерия.)
• Ако не използвате рекордера дълго
време, изключете захранващия кабел
от мрежата, извадете акумулаторната
батерия от рекордера и я съхранявайте на
сухо и хладно място. За да предотвратите
дефектиране на акумулаторната батерия,
се уверете, че не сте прибрали батерията за
съхранение, докато тя е напълно заредена
или напълно разредена.
• Възможно е рекордерът да се нагрее,
докато се извършва операция по зареждане;
това не представлява опасност.
• Ако капацитетът на акумулаторната
батерия падне наполовина, сменете
батерията с нова.
• Ако не планирате да използвате рекордера
за определен период от време, извадете
акумулаторната батерия, изключете
USB кабела от рекордера и изключете
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
• Когато пренасяте или съхранявате мини
диска, поставете диска в кутийката му.
• Не отваряйте затвора.
• Не поставяйте кутийката на места,
изложени на силна светлина, високи или
ниски температури, влага или прах.
• Прикрепете приложения етикет на
обозначеното за това място на диска. Не го
залепвайте на други места по повърхността
на диска.
Защита на записан диск
За да защитите диск от запис, плъзнете
капачето встрани, за да отворите отделението.
В това положение на диска устройството
не може да записва или редактира. За да
записвате/редактирате отново, плъзнете
капачето обратно, така че да се вижда.
Капаче
4AB
"ACKOFTHEDISC
Задна
част на
диска
Записаният/
2ECORDEDEDITED
редактираният
MATERIALISPROTECTED
материал е защитен.
Записаният/
2ECORDEDEDITED
редактираният
MATERIALISNOT
материал
не е защитен.
PROTECTED
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с вашия рекордер, моля, обърнете се към
най-близкия доставчик на Sony. (Ако се
появи някакъв проблем, докато дискът е в
рекордера, препоръчваме ви да оставите
диска в рекордера, когато се консултирате с
вашия доставчик, за да бъде по-лесно открита
причината за повредата.)
Слушалки
Почистване
Безопасност на пътя
Не използвайте слушалки, докато карате
автомобил, велосипед или друго моторно
превозно средство. Това може да причини
проблеми и е незаконно в много области.
Също така, това може да бъде и опасно, ако
възпроизвеждате записи с високо ниво на
силата на звука, докато вървите, особено ако
пресичате улицата. Трябва да бъдете особено
внимателни и да не използвате рекордера в
потенциално опасни ситуации.
Защита на вашия слух
Избягвайте използването на слушалки с
високо ниво на силата на звука. Експертите в
тази област не препоръчват продължително
и силно възпроизвеждане. Ако чуете звънене
в ушите си, намалете силата на звука или
спрете възпроизвеждането.
Грижа за другите
Поддържайте силата на звука в средно ниво.
Това ще ви позволява да чувате външни звуци
и да усещате, когато около вас има хора.
• Почиствайте корпуса на рекордера със сухо
парче мек плат или парче, навлажнено с
вода или мек почистващ разтвор. В никакъв
случай не използвайте разтвор, който може
да повреди покритието, като алкохол или
бензин.
• За да отстраните праха по кутийката на
диска, почистете със сухо парче плат.
• Възможно е устройството да не работи
правилно, ако по лещата е попаднал прах.
Уверете се, че сте затворили капака на
отделението за диска, когато поставяте или
изваждате диск.
• За да получите най-добро качество на
звука, използвайте парче мек плат, за да
почистите кабелите на слушалките или на
устройството за дистанционно управление.
Замърсените кабели може да са причина за
отклонение или пропадания в звука.
• Почиствайте терминалите на
акумулаторната батерия с памуче или
меко парче плат, както е показано на
илюстрацията.
Устройство за дистанционно
управление
Забележки за батерията
Неправилната употреба на батерията може
да доведе до изтичане на течност или
до експлозия. За да предотвратите тези
инциденти, съблюдавайте за следните
предпазни мерки:
• Поставете батерията правилно, като
спазвате поляритета + и -.
• Извадете батерията, когато няма да
използвате рекордера за дълго време.
Допълнителна информация
Приложеното устройство за дистанционно
управление е проектирано за употреба само
с този рекордер. Рекордерът не може да бъде
управляван с устройства за дистанционно
управление, приложени към други системи.
77
Кондензация на влага
Ако рекордерът бъде внесен директно от
студено на топло място или бъде поставен в
много влажна стая, във вътрешността му или
по повърхността на корпуса може да се появи
влага. Ако това се случи, рекордерът няма да
работи правилно.
Кондензацията на влага се получава лесно,
когато:
• Рекордерът бъде внесен от студено място,
като например от ски писта в отоплявана
стая.
• Рекордерът бъде изнесен от охладена стая
или автомобил навън в горещ ден и др.
Как да предотвратите кондензация на влага
Когато внасяте рекордера от студено на топло
място, сложете го в полиетиленова торбичка
и го оставете да се адаптира към условията
в новото място за известен период от време
(около 1 час).
Ако се получи кондензация на влага
Изключете рекордера и изчакайте около един
час, докато влагата се изпари. Уверете се, че
влагата се е изпарила преди да използвате
рекордера.
78
Технически
характеристики
Система за възпроизвеждане на аудио
Мини диск цифрова аудио система
Лазерно диодни особености
Продължителност на излъчването:
продължително
Лазерен изход: по-малък от 44.6
(Този изход е стойността, измерена от
разстояние 200 mm от повърхността
на лещата на оптичен блок със 7 mm
диафрагма.)
Време за запис и възпроизвеждане
Вижте “Списък с времена за запис на всеки
от дисковете” ( стр. 81).
Обороти
От 350 до 3600 оборота в минута (CLV)
Поправка на грешки
Hi-MD:
LCD (Long Distance Code)/BIS (Burst Indicator
Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Честота
44.1 kHz
Преобразувател на честотата
Оптичен (цифров) вход: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Работна температура
+5oС до +35oС
Оперативно време на батерията**
Вижте “Живот на батерията” (-- стр. 16)
Размери
Прибл. 8.8 х 84.4 х 14.7 mm (ш/в/д) (без
издадените части и контролни бутони)
Тегло
Прибл. 96 g (само за рекордера)
Прибл. 106 g (включително акумулаторна
батерия)
* Жакът LINE IN (OPT) се използва, за да
свържете или цифровия (оптичен) кабел,
или линейния (аналогов) кабел.
** Измерено по стандартите на JEITA.
Американските и чужди модели са
лицензирани от Dolby Laboratories
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Аудио формати, които се поддържат от
този рекордер
Запис
Линеен PCM (44.1 kHz/16 бита)
ATRAC3plus (Hi-SP, Hi-LP)
АТRAC3 (LP2, LP4)
ATRAC (SP)
Възпроизвеждане:
Линеен PCM
ATRAC3plus
АТRAC3
ATRAC
MP3 (само за възпроизвеждане) (MPEG-1
Audio Layer-3, честота 32/44.1/48 kHz,
битрейт 32-320 kbps (фиксирана/варираща
честота))
ATRAC е съкращение на Adaptive
Transform Acoustic Coding - Адаптивно
трансформирано акустично кодиране.
Система за модулация
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML (Partial
Response Maximum Likehood)
MD:
EFM (Модулация от осем към четиринадесет)
Честотен обхват (При цифров и аналогов
вход)
20 до 20,000 Hz 3 dB
Входове*
MIC (PLUG IN POWER): стерео мини-жак
(минимално входно ниво 0,13 mV)
LINE IN (OPT): стерео мини-жак за аналогов
вход (минимално входно ниво 49 mV)/
оптичен (цифров) мини жак за оптичен
(цифров) вход
Изходи
/LINE OUT: стерео мини-жак (жак за
дистанционно управление)/ изход 194 mV
(10 )
Максимално изходно ниво (захранване)
4.5 mW + 4.5 mW (16 ) (Европейски модел)
Изисквания към захранването
Променливотоков адаптер на Sony 5V AC
100V – 240 V, 50/60 Hz
Литиево-йонна акумулаторна батерия
LIP-4WM, 3.7 V, 370 mAh, литиево-йонна
79
Пояснения
Hi-MD
“Hi-MD” е нов формат за мини диск. Включвайки новата технология за ATRAC3plus аудио
компресия, Hi-MD е нов формат за запис, който предоставя по-дълго време за запис от
стандартните MD дискове. Hi-MD дисковете могат да бъдат използвани и като носители за
данни, които не са в аудио формат, като например текст или неподвижни изображения.
ATRAC
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding - Адаптивно трансформирано акустично
кодиране) е общ термин за технология за аудио компресия, която удовлетворява изискванията
за високо качество на звука и високи стойности на компресията. Могат да се използват три
версии на компресията: ATRAC (режим SP (нормален MD формат)), ATRAC3 (режими LP2
и LP4) и ATRAC3plus (режими Hi-SP и Hi-LP). В сравнение с обикновен CD, компресията за
ATRAC е около 10 пъти по-голяма, а за ATRAC3plus – около 20 пъти.
Режими “Hi-MD” и “MD”
Този рекордер има два режима на работа – “Hi-MD” и “MD”, които автоматично се
разпознават, когато поставите диск.
$ISC
Диск
1GB
Hi-MD диск
'"(I-$DISC
60/74/80-минутен
MINUTE
стандартен
диск
STANDARDDISC
-ODE
Режим
Празен диск
"LANKDISC
Диск,
съдържащ музика
$ISCCONTAININGMUSIC
вIN(I-$MODE
режим Hi-MD
Диск,
съдържащ музика
$ISCCONTAININGMUSIC
вIN-$MODE
режим MD
Hi-MD
(I-$
Прилага
се работният режим, зададен
4HEOPERATIONMODESETINTHEh$ISC
в-ODEv
менюто“Disc
Mode” ( стр. 59).
PAGEMENUISAPPLIED
(I-$
-$
LinearPCM
LinearPCM е цифрова система за аудио декодиране без компресия. Когато записвате в този
режим, вие можете да се наслаждавате на звук с високо качество, еднакво с това на аудио CD.
Значение на фразата “no sound” (няма звук)
Фразата “No sound” означава състояние на рекордера, при което входящото ниво е около
4.8 mV по време на аналогов входен сигнал, или е по-малко от -89 dB по време на оптичен
(цифров) вход (с 0 dB като цяло (максимално ниво на записа за мини диск)).
Системни файлове
Системните файлове се съхраняват на място на диска, което се използва за запазване на
информация, различна от аудио файлове: например номерата на записите.
Ако мини дискът представляваше книга, системните файлове щяха да бъдат съдържанието
или азбучният указател на книгата. Рекордерът презаписва системните файлове, когато
се извършва операция като например запис, прибавяне или изтриване на маркировки или
преместване на записи. ( Когато рекордерът презаписва системните файлове, в дисплея се
извежда индикация “SystemFILE WRITING”). Докато рекордерът записва информация на
диска се уверете, че не местите и не клатите рекордера, както и, че не изключвате източниците
на захранване, защото информацията може да се запише неправилно или е възможно
съдържанието на диска да се изгуби.
80
Списък с времена за запис на всеки от дисковете (Прибл.)
Времето за запис се различава в зависимост от вида на диска, режима на диска, кодека и битрейта.
Когато използвате диск в режим Hi-MD
7HENRECORDINGONTHERECORDER
2ECORDINGTIME
Когато
записвате на рекордера
Време
за запис*
#ODEC
2ECORDINGMODE
'"(I-$
MINUTE
MINUTE
MINUTE
Кодек/
Режим
на запис на 1GB
Hi-MD 80-минутен
74-мунутен
60-минутен
"ITRATE
ONTHERECORDER диск
DISC
STANDARDDISC
STANDARDDISC
STANDARDDISC
Битрейт
рекордера
стандартен
диск стандартен
диск стандартен
диск
1HOURAND
час и 34
28
минути
26
минути
21 минути
,INEAR0#-
0#MINUTES
MINUTES
MINUTES
-BPS
MINUTES
минути
!42!#
!42!#PLUS (I30
KBPS
!42!#PLUS (I,0
KBPS
7HOURSAND
часа и 55 HOURSAND
2 часа и 20
2HOURSAND
часа и 10
MINUTES
MINUTES
MINUTES
минути
минути
минути
34
часа
часа и 20
10
часа и 10 9HOURSAND
HOURS
HOURSAND
MINUTES
MINUTES
минути
минути
1HOURAND
час и 40
MINUTES
минути
7HOURSAND
часа и 40
MINUTES
минути
7HENTRANSFERRINGFROMTHECOMPUTER
2ECORDINGTIME
Когато
прехвърляте от компютъра
Време за запис*
#ODEC"ITRATE
'"(I-$
MINUTE
MINUTE
MINUTE
Кодек/
1GB
Hi-MD 80-минутен
74-мунутен
60-минутен
DISC
STANDARDDISC
STANDARDDISC
STANDARDDISC
Битрейт
диск
стандартен
диск стандартен
диск стандартен
диск
28
минути
1HOURAND
час и 34
26
минути
,INEAR0#--BPS
MINUTES
MINUTES
MINUTES
21
минути
MINUTES
минути
!42!#
!42!#PLUSKBPS
!42!#PLUSKBPS
!42!#PLUSKBPS
!42!#PLUSKBPS
!42!#KBPS
!42!#KBPS
!42!#KBPS
-0
KBPS
1HOURAND
час и 35
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 20
MINUTES
минути
3HOURSAND
часа и 10
MINUTES
минути
34
часа
10
часа и 10
HOURS
HOURSAND
MINUTES
минути
45
часа
13
часа и 30
HOURS
HOURSAND
MINUTES
минути
16
часа и 30 4HOURSAND
HOURSAND
часа и 50
MINUTES
MINUTES
минути
минути
20
часа и
6HOURSAND
часа и 10
HOURSAND
MINUTES
MINUTES
40
минути минути
32
часа и 40 9HOURSAND
HOURSAND
часа и 50
MINUTES
MINUTES
минути
минути
17
часа
5HOURS
часа
HOURS
1HOURAND
час и 30
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 10
MINUTES
минути
3HOURS
часа
1 час и 10
HOURAND
MINUTES
минути
1 час и 40
HOURAND
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 20
MINUTES
минути
9HOURSAND
часа и 20
7HOURSAND
часа и 40
MINUTES
MINUTES
минути
минути
12
часа и 30 10
HOURSAND
HOURS
часа
MINUTES
минути
4HOURSAND
часа и 30
3HOURSAND
часа и 40
MINUTES
MINUTES
минути
минути
4HOURSAND
часа и 40
5HOURSAND
часа и 40
MINUTES
MINUTES
минути
минути
9HOURS
часа
7HOURSAND
часа и 20
MINUTES
минути
4HOURSAND
часа и 30
3HOURSAND
часа и 30
MINUTES
MINUTES
минути
минути
Допълнителна информация
!42!#PLUSKBPS
5HOURSAND
часа и
MINUTES
30
минути
7HOURSAND
часа и 55
MINUTES
минути
HOURS
11
часа
* Когато прехвърляте 4 минутни запис
** MP3 файловите формати са както следва: MPEG-1 Audio Layer-3/семплираща честота 44.1
kHz/фиксиран битрейт.
Продължава
81
Когато използвате диск в режим MD
7HENRECORDINGONTHERECORDER
2ECORDINGTIME
Когато
записвате на рекордера
Време за запис*
#ODEC"ITRATE
2ECORDINGMODE
MINUTE
MINUTE
MINUTE
74-мунутен
60-минутен
Кодек/
Режим
на запис 80-минутен
STANDARDDISC
STANDARDDISC
STANDARDDISC
стандартен
диск стандартен
диск стандартен
диск
Битрейт
на ONTHERECORDER
рекордера
!42!#
!42!#KBPS
30
!42!#KBPS
,0
!42!#KBPS
,0
1HOURAND
час и 20
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 40
MINUTES
минути
5HOURSAND
часа и 20
MINUTES
минути
7HENTRANSFERRINGFROMTHECOMPUTER
Когато
прехвърляте от компютъра
#ODEC"ITRATE
Кодек/
Битрейт
1 час и 14
HOURAND
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 28
MINUTES
минути
4HOURAND
часа и
MINUTES
56
минути
1HOUR
час
2HOURS
часа
4HOURS
часа
2ECORDINGTIME
Време за запис*
MINUTE
MINUTE
MINUTE
80-минутен
74-мунутен
60-минутен
STANDARDDISC
STANDARDDISC
STANDARDDISC
стандартен
диск стандартен
диск стандартен
диск
!42!#
!42!#STEREOKBPS
1HOURAND
час и 20
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 40
MINUTES
минути
5HOURSAND
часа и 20
MINUTES
минути
!42!#KBPS
!42!#KBP
1HOURAND
час и 14
MINUTES
минути
2HOURSAND
часа и 28
MINUTES
минути
4HOURAND
часа и 56
MINUTES
минути
1HOUR
час
2HOURS
часа
4HOURS
часа
HENTRANSFERRINGMINUTETRACKS
*7
Когато
прехвърляте 4 минутни записи
Възпроизвеждане на записани дискове на други MD компоненти
!BOUTPLAYINGRECORDEDDISCSONOTHER-$COMPONENTS
Възможността на MD компонента за възпроизвеждане на дискове с материал, записан
4HEABILITYOFAN-$COMPONENTTOPLAYBACKDISCSCONSISTINGOFTRACKSRECORDEDDIRECTLYONTHE
директно на рекордера или прехвърлен от компютър, зависи от вида на диска и аудио формата,
RECORDERORTRANSFERREDFROMTHECOMPUTERDEPENDSONTHEDISCTYPEANDAUDIOFORMATUSEDFOR
който се използва за запис. Моля за подробности се обърнете към следната таблица за
RECORDING0LEASEREFERTOTHEFOLLOWINGTABLEFORDETAILS
подробности.
$ISCTYPE
Вид
на диска
&ORMAT
Формат
#OMPONENTUSEDFORPLAYBACK
Компонент, който
се използва за възпроизвеждане
#OMPONENTTHAT
Компонент,
който
SUPPORTS(I-$
поддържа
Hi-MD*
1GB
Hi-MD диск
'"(I-$DISC
(I-$
Hi-MD
MINUTE
STANDARDDISC
60/74/80-минутен
стандартен диск
(I-$
-$,0
-$
UDIOCOMPONENTSMARKEDWITHTHE
* !Аудио
компоненти, отбелязани с OR
логото LOGOMARK
или
OR
LOGOMARK
!UDIOCOMPONENTSMARKEDONLYWITHTHE
** Аудио компоненти, отбелязани с логото
или
82
#OMPONENTTHAT
Компонент,
който
SUPPORTS-$,0
поддържа
MDLP**
Компонент,
който
#OMPONENTTHAT
не
поддържа
DOESNOTSUPPORT
MDLP
-$,0
Забележка за цифров запис
Рекордерът използва система за управление на серийното копиране, която гарантира
създаването само на копия от първо поколение с помощта на съответния софтуер. Вие можете
да правите копия само от дискове, записани в домашни условия, като използвате аналогова
(линеен изход) връзка.
Софтуер на CD или MD
Микрофон, плейър, тунер и др. (с
аналогови изходни жакове)
Аналогов
запис
!NALOGRECORDING
$IGITALRECORDING
Цифров
запис
Диск,
записан в домашни
(OMERECORDEDDISC
условия
Диск,(OME
записан
RECORDED
в домашни
DISC
условия
.ODIGITAL
2ECORDABLE
Няма
цифров Диск
с
RECORDING
DISC
запис
възможност
за запис
Цифров
запис
$IGITALRECORDING
.ODIGITAL
2ECORDABLE
с
Диск 2ECORDABLE
с
Няма
цифров Диск
DISC
RECORDING
DISC
възможност
възможност
за запис
за запис
запис
Допълнителна информация
Ограничения за редактиране на записи, прехвърлени към вашия компютър
Това устройство е проектирано така, че функциите за редактиране (например прибавяне или
изтриване на маркировки) не работят за записи, които са прехвърлени от вашия компютър.
Това условие е налично, за да се предотврати загубата на право на прехвърляне от записите.
За да редактирате тези записи, първо прехвърлете записите на компютъра и след това ги
редактирайте с помощта на компютъра.
DSP TYPE-S за ATRAC/ATRAC3
Този рекордер поддържа DSP-TYPE-S, техническа характеристика на Sony минидиск декове
от високо ниво, които притежават процесори за обработка на цифрови сигнали (DSP). Тази
характеристика позволява на рекордера да произвежда висококачествен звук от материал,
записан в режим MDLP. Тъй като запазва DSP TYPE-R поддръжка, рекордерът произвежда
изключителни резултати по време на възпроизвеждане в режим SP (нормален стерео).
Подтискане на прескачането на звука (G-PROTECTION)
Функцията G-PROTECTION е разработена, за да ви предостави по-високо ниво на
устойчивост спрямо съществуващите плейъри
83
Различия между цифрови (оптични) и аналогови (линейни) входове
Входният жак на този рекордер работи както като цифров, така и като аналогов входен жак.
Свържете рекордера към CD плейър или касетофон, като използвате или цифров (оптичен)
вход, или аналогов (линеен) вход. За да записвате чрез цифров (оптичен) вход, вижте “Запис от
външен свързан компонент” ( стр. 37) и за да записвате чрез аналогов (линеен) вход “Когато
записът е аналогов” ( стр. 38).
$IFFERENCE
Разлика
$IGITALOPTICALINPUT
Цифров (оптичен) вход
!NALOGLINEINPUT
Аналогов (линеен) вход
Източник
за
#ONNECTABLE
свързване
SOURCE
Оборудване
с цифров (оптичен)
%QUIPMENTWITHADIGITALOPTICALOUTPUT
изходен
жак (CD плейър, DVD плейър
JACK#$PLAYER$6$PLAYERETC
и др.)
Оборудване
с аналогов (линеен)
%QUIPMENTWITHANANALOGLINE
изходен
жак (касетъчен дек, радио,
OUTPUTJACK#ASSETTEDECKRADIO
плейър
и
др.)
RECORDPLAYERETC
Кабел,
който
5SABLECORD
можете
да
използвате
Сигнал
от
3IGNALFROMTHE
SOURCE
източника
Оптичен
кабел (с оптичен или оптичен- Линеен
кабел (с 2 фоно щекера или
/PTICALCABLEWITHANOPTICALORANOPTICAL
,INECABLEWITHPHONOPLUGSORA
мини
щекер)
стр. 37)
MINIPLUG
STEREOMINIPLUG
стерео
мини щекер)
( стр. 38)
(PAGE
PAGE
Аналогов
Цифров
$IGITAL
!NALOG
Дори
когато сте свързали цифров източник
%VENWHENADIGITALSOURCESUCHAS
(като
например CD), сигналът, който сте
A#$ISCONNECTEDTHESIGNALSENTTO
изпраща
към рекордера, е аналогов.
THERECORDERISANALOG
Маркировки
4RACKMARKS
на записа
Автоматично
маркиран (копиран)
Маркиран
автоматично
-ARKEDAUTOMATICALLY
-ARKEDCOPIEDAUTOMATICALLY
AFTERMORETHANSECONDSOFNO
•s ATTHESAMEPOSITIONSASTHESOURCEWHEN
в същата позиция като източника
•s след
повече от 2 секунди без звук
PAGEORLOWLEVEL
THESOUNDSOURCEISA#$ORAN-$
(когато източникът на звук е CD или
(SOUND
стр.
80)
или участък с ниско
SEGMENT
s AFTERMORETHANSECONDSOFNOSOUND
MD).
ниво.
WHENTHERECORDERISPAUSEDWHILE
PAGEORLOWLEVELSEGMENTWITHA
• след
повече от 2 секунди без звук
•s когато
рекордерът е в режим на
RECORDING
SOUNDSOURCEOTHERTHANA#$ORAN-$
(
стр.
80)
или
участък
с
ниско
ниво
пауза
при
запис.
s WHENTHERECORDERISPAUSEDSECONDSOF
(с източник на звук, различен от CD
NOSOUNDISENCOUNTEREDWHILESYNCHRO
или MD).
RECORDING
• когато рекордерът е зададен в режим
на пауза (по време на синхронизиран
запис се разпознават 3 секунди без
звук)
Записано ниво
на звука
Същото като източника.
Може да се регулира и ръчно
(Контрол на нивото на цифровия
запис) (“Ръчно регулиране на нивото
стр. 52).
на записа”,
Автоматично регулиране (зависи
от настройката за нивото на запис).
Може да бъде и ръчно регулирана
(“Ръчно регулиране на нивото на
записа”,
стр. 52).
Възможно е маркировките на записа да бъдат неправилно копирани:
• когато записвате от някои CD плейъри или мулти диск плейъри, като използвате цифров
(оптичен) вход.
• когато източникът е в режим на разбъркано или програмирано възпроизвеждане, докато
записвате, като използвате цифров (оптичен) вход. В този случай възпроизведете източника
в режим на нормално възпроизвеждане.
• когато през цифровия (оптичен) вход се записват програми със звук, който се предава по
цифров път (например цифров телевизор).
84
Прозорец на дисплея 35
Работна лампичка
33
Работни режими
17, 32, 80
Разделяне 47
Режим на бърз запис 59
Режим на възпроизвеждане
43
Режим на запис
50
Режим на работа с дискове
Сверяване на часовника
61
Свързване 14, 21, 31
Синхронизиран запис
51
Системен файл
80
Системни изисквания
19
Стандартен режим (MD Simple Burner)
Събиране 48
Съхранение на данни 30
Трансфер 24
Феритна обвивка
10
Формат 54
Фърмуер (FW версия)
59
Цифров запис
37
Чувствителност на микрофона 50
Азбучен указател
27
59
28
Допълнителна информация
Символи
6-лентов еквалайзер 45
А-Z
A-B повторно възпроизвеждане 44
ATRAC 80
AVLS
58
DSP TYPE-S
83
EL светлина
59
Hi-MD
17, 80
HOLD
13, 15
MD Simple Burner
19, 27
SonicStage 19, 23
А-Я
Аналогов запис
38
Аудио формат
79
Вид на диска
17
Виртуален съраунд 45
Време за запис
81
Въвеждане на заглавие
57
Възпроизвеждане с маркировка 43
Динамичен нормализатор
46
Допълнителни аксесоари
11
Живот на батерията 16
Задно осветяване
59
Запис на група
51
Запис с микрофон
31
Зареждане 14
Захранване от USB терминала 15
Звуков сигнал
58
Изтриване 54
Инсталиране
20
Кондензация на влага
78
Контрол на скоростта
53
Лесен режим (MD Simple Burner)
Линеен PCM
80
Маркировка на записа
33, 50
Меню
49
Място за съхранение 30
Ниво на запис
32, 50, 52
Ниво на записа с микрофон (MIC AGC)
Основни операции 33, 40
Повторно възпроизвеждане
44
Помощен файл на SonicStage 26
Почистване
77
Преместване на записи/групи 56
Прехвърляне
23
Приложени аксесоари
9
Пробно разделяне
47
50
85
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
86
Download PDF