Sony | TDM-iP10 | Sony TDM-iP10 Инструкции за експлоатация

3-279-558-11(1)
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
Инструкции за експлоатация
TDM-iP10
©2007 Sony Corporation
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте устройството в затворени
пространства като например лавици или
вградени шкафове.
Етикетът се намира от долната страна на
устройството.
Инсталирайте системата така, че в случай
на проблем да имате лесен достъп до
захранващия кабел, за да можете да го
изключите незабавно от стенния контакт.
Изхвърляне
на стари
електрически и
електрони уреди
(Приложимо
за страните от
Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковката показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се собщинския офис
във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
2BG
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио,
108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми
с гаранцията се обръщайте към адресите,
които са указани в отделните сервизни
книжни и гаранционни карти.
За потребители в Европа
Обозначението CE е
валидно само за продукти,
разпространявани в
държавите, в които това
е въведено със закон - главно в държавите от
ЕЕА (European Economic Area - Европейска
Икономическа Област).
Търговски марки
• iPod е търговска марка на Apple Inc.,
регистрирана в САЩ и други държави.
• Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са собственост на съответните им
притежатели. Означенията ™ и ® не са
посочени в това ръководство.
Съвместими iPod модели
Съвместимите iPod модели са както следва. Преди употреба обновете софтуера
на вашия iPod.
iPod touch
iPod пето
поколение
(видео)
iPod nano трето
поколение
(видео)
iPod nano първо
поколение
iPod classic
iPod четвърто
поколение
(цветен дисплей)
BG
iPod nano второ
поколение
(алуминий)
iPod
четвърто
поколение
iPod мини
Забележки
• Това устройство е проектирано за работа само с iPod. Не можете да свързвате друг преносим
аудио плейър.
• Sony не поема отговорност в случай, че записаните на iPod устройството данни се загубят
или повредят, когато използвате свързано iPod устройство към това устройство.
• За подробности относно приложените iPod адаптери се обърнете към инструкциите,
приложени към адаптерите. Когато използвате други iPod модели, трябва да закупите от Apple
Inc съвместим адаптер.
• Този продукт е проектиран специфично за работа с iPod и е сертифициран от разработчика,
така че да съответства със стандартите за работа на Apple.
3BG
Съдържание
Преглед.......................................5
Подготовка
за включване
1: Проверка на приложените
аксесоари....................................6
2: Списък с местоположението
на частите...................................6
3: Инсталиране на TDM-iP10....7
Работа с iPod
Извършване
на основни операции.................10
Допълнителна
информация
Отстраняване на проблеми........11
Предпазни мерки........................12
Технически характеристики......13
4BG
Преглед
Можете да се наслаждавате на аудио съдържание от iPod, като свържете това
устройство към AV система посредством DIGITAL MEDIA PORT интерфейс (серии
Sony, DAV и др.).
• Можете да работите с вашия iPod чрез контролните му бутони, контролните
бутони на AV системата и устройството за дистанционно управление, приложено
към AV системата (стр. 10).
• Можете да използвате това устройство и като зарядно устройство за батерии
(стр. 9).
iPod и TDM-iP50
AV система (серия Sony
DAV, серия STR и др.)
Забележки
• Съкръщението на DIGITAL MEDIA PORT (порт за мултимедийни устройства) е DMPORT.
• TDM-iP10 не поддържа извеждане на видео сигнал. Дори ако вашият iPod притежава функция
за възпроизвеждане на видеоклипове/снимки, вие не можете да преглеждате видео или
фото съдържание на телевизора или друго устройство. Въпреки това, вие можете да
възпроизвеждате звука от видео съдържанието през свързаната AV система.
5BG
Подготовка за включване
1: Проверка на приложените аксесоари
Устройство (1)
Инструкции за експлоатация (1)
iPod адаптери (1 комплект)
За подробности относно iPod адаптерите се обърнете към инструкциите, приложени към тях.
2: Списък с местоположението на частите
1 Кабел DIGITAL MEDIA PORT (стр. 7)
2 iPod конектор (стр. 8)
3 Индикатор на захранването: Свети в зелено, когато захранването
е включено (стр. 9).
6BG
3: Инсталиране на TDM-iP10
Свържете и позиционирайте TDM-iP10 както е показано на илюстрацията по-долу.
Кабел DIGITAL
MEDIA PORT
AV система (серия Sony
DAV, серия STR и др.)
TDM-iP10
Забележка
Това устройство автоматично се включва/изключва, когато свързаната AV система (серия DAV
и др.) бъде включена/изключена.
продължава
7BG
За да свържете/изключите
устройството
За да поставите iPod в
устройството
1 Изберете iPod адаптера,
DMPORT
Към жака DMPORT
Свържете
кабела, така че
двете означения
f да се изравнят.
който е подходящ за вашия
iPod. За подробности относно
приложените адаптери,
вижте приложените към тях
инструкции.
2 Поставете адаптерите към
За да извадите кабела DIGITAL MEDIA
PORT от жака DMORT, натиснете
бутоните от двете страни.
Свързване
устройството.
1 Свържете кабела DIGITAL
MEDIA PORT на това
устройство към жака
DIGITAL MEDIA PORT на
AV системата (серия DAV
и др.). Преди да направите
връзката се уверете, че AV
системата е изключена.
2 Включете AV системата със
свързан DIGITAL MEDIA
PORT жак и изберете
функцията DIGITAL MEDIA
PORT.
Изключване
Преди да изключите кабела, изключете
AV системата.
8BG
3 Поставете iPod в
конектора на устройството.
Забележки
• Когато поставяте или изваждате iPod
устройството, спазвайте същия ъгъл, под
който е поставен iPod конекторът на това
устройство и не въртете iPod устройството,
за да предотвратите повреда в конектора.
• Не пренасяйте устройството, когато iPod
устройството е поставено върху конектора.
Това може да причини неизправност.
• Когато поставяте или изключвате iPod,
хванете устройството с една ръка и
внимавайте да не натиснете бутоните на
iPod устройството по грешка.
За да използвате
устройството като зарядно
устройство за батерии
Можете да използвате устройството
като зарядно устройство за батерии.
Докато индикаторът POWER свети,
батерията се зарежда. Състоянието за
зареждане се извежда на дисплея на
iPod устройството. За подробности
вижте ръководството на потребителя
за вашия iPod устройство.
За да извадите
iPod адаптера
За да извадите iPod адаптера,
повдигнете го с нокът или
плосък предмет, като използвате
гнездото в адаптера.
9BG
Работа с iPod
Извършване на
основни операции
Можете да работите с вашия iPod,
като използвате бутоните му, бутоните
на свързаната посредством DIGITAL
MEDIA PORT порта (серия DAV и
др.) AV система, и устройството за
дистанционно управление на AV
системата.
Забележки
• За да използвате iPod, се обърнете към
ръководството на потребителя на вашия iPod.
• Преди да изключите iPod устройството,
въведете пауза при възпроизвеждане.
Основни операции
Следните операции са достъпни с
AV системата или устройството за
дистанционно управление.
Натиснете
За да
Започнете възпроизвеждане.
Въведете пауза при
възпроизвеждане.
Работи по същия начин както
като прекарвате пръста си
обратно на часовниковата
(по часовниковата) стрелка
по колелото за управление
на iPod устройството.
Работи като централния
бутон на iPod устройството.
10BG
Натиснете
За да
Натиснете и отпуснете,
за да прескочите към
следващата (предходната)
песен/видеоклип или аудио
файл/подкаст. Задръжте, за
да превъртате бързо напред
(назад).
Превъртате бързо напред
(назад).
Извършва същите функции
като бутона за менютата на
iPod устройството.
Регулира силата на звука.
Забележки
• Насочете устройството за дистанционно
управление към AV системата.
• В зависимост от свързаната AV система
е възможно операциите или бутоните да
се различават. Вижте инструкциите за
експлоатация на AV системата.
• Докато възпроизвеждате видеоклипове, не
можете да използвате m/M. Можете
да превъртате бързо назад (напред), като
задържите ./>.
• За да промените нивото на силата на звука,
използвайте контролния бутон за сила на
звука на свързаната AV система или на
устройството за дистанционно управление.
• Силата на звука не се променя, дори да я
регулирате на iPod устройството.
• В зависимост от съдържанието, времето за
стартиране на възпроизвеждането може да
се окаже по-дълго.
Допълнителна
информация
Видеоклипът/снимката от iPod
устройството не се появява на
телевизионния екран.
Отстраняване на
проблеми
• Устройството не поддържа извеждане
на видео сигнали. Дори ако вашият iPod
притежава функция за възпроизвеждане на
видеоклипове/снимки, вие не можете да
преглеждате видео или фото съдържание на
телевизора или друго устройство.
Ако се получи проблем, докато
работите с устройството, открийте
го в следващия списък с проблеми и
опитайте да го отстраните по описания
начин. Ако проблемът продължава,
свържете се с вашия доставчик на
Sony. Обърнете внимание, че ако по
време на поправката в сервиза някои
части бъдат подменени, е възможно
да не получите обратно повредените
елементи. Когато носите системата
за поправка, се уверете, че оставяте
цялата система.
Този продукт е част от една цяла
система система и за да се локализира
проблемът, е необходимо наличието на
цялата система.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Отстранете препятствията между
системата и устройството за
дистанционно управление.
• Насочете устройството за
дистанционно управление към
сензора на AV системата (серия
DAV и др.).
• Разстоянието между устройството
за дистанционно управление и AV
системата е твърде голямо.
• Сменете батерията.
• Уверете се, че вашият iPod* е
здраво свързан.
• Изберете функцията DMPORT на
AV системата.
• Включете и изключете AV
системата.
Не се чува звук.
• Проверете връзките.
• Уверете се, че устройството е
здраво свързано.
• Уверете се, че вашият iPod* е
здраво свързан.
• Уверете се, че вашият iPod*
възпроизвежда музика.
• В зависимост от съдържанието,
стартирането на
възпроизвеждането може да
отнеме известно време.
Чува се шум или се появяват
други смущения.
• Преместете устройството на
растояние от причинителя на
смущенията.
Звукът е изкривен.
• Намалете силата на звука на
свързаната AV система.
• Задайте настройката “EQ” на iPod
устройството в положение “Off”
или “Flat”.
* Вижте “Съвместими iPod модели”
(стр. 3).
продължава
11BG
Предпазни мерки
Безопасност
Ако в системата попадне твърд
предмет или течност, изключете
системата и преди по-нататъшна
употреба я проверете в сервиз.
Поставяне
• Не поставяйте системата на
наклонени повърхности.
• Не поставяйте устройството на
места, които са
– крайно горещи или студени
– прашни или замърсени
– много влажни
– подложени на вибрации
– изложени на директна слънчева
светлина.
• Бъдете внимателни, когато поставяте
устройството върху обработен с
препарати под (например лакиран,
полиран и т.н.), тъй като е възможно
подовата повърхност да стане на
петна или да се обезцвети.
Относно прегряването
• Въпреки че по време на работа
устройството се нагрява, това не е
неизправност.
• За да предотвратите покачването
на температурата в устройството,
поставете устройството на места с
подходяща вентилация.
Ако имате въпроси или проблеми
с вашето устройство, моля,
консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
12BG
Почистване
За да почистите устройството,
използвайте парче мек плат,
навлажнено с мек почистващ разтвор.
В никакъв случай не ползвайте
абразивни материали, прахове или
разредител като алкохол, бензин или
разтворител.
Технически
характеристики
Общи
Изисквания към захранването:
DC IN: 5 V, 600 mA
(посредством DIGITAL
MEDIA PORT)
Размери:
Прибл. φ 80 х
22 (h) mm
Тегло:
Прибл. 174 g
(включително кабелите)
Дължина Прибл.
на кабела: 1 m
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
13BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising