Sony | XLR-K2M | Sony XLR-K2M XLR-K2M адапторен комплект и микрофон Инструкции за експлоатация

4-546-775-01 (1) (BG)
Български
Преди да започнете работа с продукта, моля,
прочетете внимателно това ръководство и го запазете
за справка в бъдеще.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
Пазете далеч от досега на деца, за да предотвратите
случайно поглъщане.
Комплект
с XLR адаптер
За потребителите в Европа
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване (приложимо
за държавите от Европейския съюз
и други страни в Европа със системи
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци. Вместо това той трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този продукт,
ще помогнете за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
Инструкции за експлоатация
XLR-K2M
© 2014 Sony Corporation
< Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС >
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
Функции
XLR-K2M е комплект, включващ микрофон
и XLR адаптер за устройство с мултиинтерфейсно
гнездо за аксесоари.
Някои модели фотоапарати/видеокамери
с мултиинтерфейсно гнездо за аксесоари не
могат да се ползват с този комплект.
За подробности относно съвместимите с това
устройство модели фотоапарати/видеокамери
посетете уебсайта на Sony за вашия регион или
се консултирайте със съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен сервиз на Sony.

4
5
10
6
7
11
8
9
12 13
Бележки за употреба
• Микрофонът е прецизен инструмент. Не го
изпускайте, удряйте или подлагайте на силни удари.
• Ако микрофонът е поставени в близост до
високоговорители, може да възникне пищене
(акустична обратна връзка). Ако това се
случи, отдалечете максимално микрофона
от високоговорителите или намалете силата
на звука им.
• Не вдигайте и не носете фотоапарата/видеокамерата
само за това устройство, когато е прикрепено.
• За да носите това устройство, отстранете го от
фотоапарата/видеокамерата, поставете предпазното
капаче на конектора му и сложете устройството
в предоставената чанта за носене.
14
1
3
2
Забележки относно смяната на обектива
• Преди да смените обектива, отстранете това
устройство от фотоапарата.
• Преди да смените обектива, проверете дали по
него или по корпуса на фотоапарата няма влакна
от екрана против вятър. Отстранете евентуалните
влакна с продухващо средство и т.н. и след това
сменете обектива.
• След използването на това устройство се препоръчва
почистване на обектива.
15
16
17
 Идентифициране на
частите
18
19
20
21
1 Екран против вятър 2 Микрофон
3 Държач на микрофона
4 Превключвател REC CH SELECT (INPUT1)
5 Превключвател ATT (INPUT1)
6 Превключвател INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)
7 Превключвател ATT (INPUT2)
8 Превключвател INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)
9 Превключвател LOW CUT (INPUT1)
10 Превключвател AUTO/MAN (CH1)
11 Селектор AUDIO LEVEL (CH1)
12 Превключвател AUTO/MAN (CH2)
13 Селектор AUDIO LEVEL (CH2) dial
14 Превключвател LOW CUT (INPUT2)
15 Заключваща гайка 16 Мултиинтерфейсно краче
17 Предпазно капаче на конектора
18 Лостче за освобождаване 19 Държач за кабелите
20 Жак INPUT2 21 Жак INPUT1
Въвеждане на външен звук: 20, 21
Избор на източник на звука: 6, 8
Избор на нивото на източника на звука: 5, 7
Избор на канал за запис: 4
Избор на ниво на запис: 10, 11, 12, 13
Включване/изключване на намаляването
на шума от вятъра: 9, 14

 Прикрепване
1
3
2
на XLR адаптера
1 Свалете предпазното капаче
от конектора на XLR адаптера.
Проверете дали заключващият щифт не излиза
от долната страна на мултиинтерфейсното
краче на XLR адаптера.
2 Вкарайте мултиинтерфейсното
краче на XLR адаптера
в мултиинтерфейсното гнездо
за аксесоари на фотоапарата/
видеокамерата.
3 Затегнете заключващата гайка
на адаптера.
1
3
Забележки
• Вкарайте мултиинтерфейсното краче на XLR
адаптера докрай в мултиинтерфейсното гнездо
за аксесоари на фотоапарата/видеокамерата
и затегнете заключващата гайка. Уверете се,
че устройството е прикрепено добре.
При свалянето на XLR адаптера
2
Преди да свалите адаптера, развийте докрай
заключващата гайка.

2
3
1
Поставете превключвателя LOW CUT
(INPUT1) или LOW CUT (INPUT2)
в позиция ON.
Използване на външно аудио
устройство
Настройте по следния начин, когато използвате
микрофон, различен от предоставения, или
външно аудио устройство (миксер и др.).
1 Изберете източника на звук за
входния сигнал.
4
5
Поставете превключвателя INPUT1/INPUT2 (LINE/
MIC/MIC+48V) в позицията, която съответства
на устройството, включено към жаковете
INPUT1/INPUT2.
Външно аудио устройство (миксер и др.): LINE
Динамичен микрофон или микрофон с вградена
батерия: MIC
Микрофон, съвместим с фантомно захранване 48 V:
MIC+48V
Забележки
• Ако свържете устройство, което не поддържа
фантомно захранване 48 V, поставянето на този
превключвател в позиция MIC+48V може да
причини повреда. Проверете, преди да свържете
устройството.
• Ако шумът от неизползвания жак ви смущава,
поставете превключвателя INPUT1/INPUT2
(LINE/MIC/MIC+48V) за него в позиция LINE.
2 Задайте входното ниво
на микрофона.
 Поставяне на микрофона
1 Поставете екрана против вятър (–1)
на микрофона.
2 Отключете фиксатора на държача
на микрофона и отворете капака.
3 Поставете микрофона в държача
с името на модела (ECM-XM1) нагоре.
Затворете капака и заключете
фиксатора.
4 Свържете конектора на микрофона
към жака INPUT1 на XLR адаптера.
Ако свързвате едно устройство, включете конектора
на микрофона в жака INPUT1.
5 Поставете кабела на микрофона
в държача за кабели (–19) на
XLR адаптера.
• За аудио запис вижте „Настройване на
аудиосигнала“.
• Ако кабелът бъде дръпнат твърд силно или
е прикрепен твърде хлабаво към държача на
кабели, микрофонът в държача може много
да се наклони.
За пълноценна защита срещу вибрации се уверете,
че микрофонът не е прекалено наклонен.
При изключването на кабела
на микрофона
 Отстранете микрофона от държача му.
 Изключете конектора на микрофона, като натиснете
надолу лостчето за освобождаване (–18).
Настройване на
аудиосигнала
Използване на предоставения
микрофон
С микрофона можете насочено да записвате
монофоничен звук.
1 Поставете превключвателя INPUT1
(LINE/MIC/MIC+48V) в позиция
MIC+48V.
2 Поставете превключвателя REC CH
SELECT (INPUT1) в позиция CH1·CH2.
Тази настройка позволява запис едновременно на
CH1 и CH2. Поставете превключвателя в позиция CH1,
ако искате да записвате само на CH1.
Настройване на нивото на запис
Можете да настройвате нивото на запис на входния
сигнал от жаковете INPUT1/INPUT2.
Не можете да настройвате нивото на запис на
вътрешния микрофон и входния жак MIC.
1 Поставете в позиция MAN
превключвателя AUTO/MAN (CH1/CH2)
за канала, който ще бъде настройван.
2 Настройте подходящото ниво на
силата на звука, като завъртите
селектора AUDIO LEVEL.
Проверете дали нивото на звука е правилно
с помощта на слушалки или измервател на
нивото на звука.
За да възстановите автоматичната
настройка
Поставете превключвателя AUTO/MAN (CH1/CH2)
в позиция AUTO.
Намаляване на шума от вятъра
Можете да намалите сигнала от шума на вятъра от
жаковете INPUT1/INPUT2.
Когато превключвателят INPUT1/INPUT2 (LINE/
MIC/MIC+48V) е в позиция MIC или MIC+48V,
можете да зададете входното ниво посредством
превключвателя ATT (INPUT1/INPUT2).
Настройте съобразно с чувствителността
на микрофона.
Когато използвате предоставения микрофон
(ECM-XM1), се препоръчва ATT 10dB.
Входните нива са следните.
ATT 0dB: -60 dBu
ATT 10dB: -50 dBu
ATT 20dB: -40 dBu
Забележки
• Когато превключвателят INPUT1/INPUT2
(LINE/MIC/MIC+48V) е в позиция LINE, входното
ниво е фиксирано на +4 dBu. Дори да върнете
превключвателя ATT в изходна позиция, входното
ниво не се променя.
3 Задайте канала за запис.
Можете да изберете канала, който ще се записва,
чрез превключвателя REC CH SELECT (INPUT1).
Позиция на
превключвателя
Записван звук на CH1 и CH2
REC CH SELECT
(INPUT1)
CH1
INPUT1
CH1·CH2
CH2
CH1
INPUT1
CH1
INPUT2
CH2
• За да използвате стереомикрофон с два
конектора XLR (триизводни), свържете левия
канал с жака INPUT1 и десния – с жака INPUT2,
след което поставете превключвателя
REC CH SELECT (INPUT1) в позиция CH1.
Спецификации
Максимални размери (прибл.)
XLR адаптер (XLR-A2M)
116,5 мм × 105,5 мм × 75 мм (ш/в/д)
(без кабела и издадените части)
Микрофон (ECM-XM1)
21 мм × 162 мм (диаметър/дължина)
(без екрана против вятър и кабела)
Тегло (прибл.)
XLR адаптер (XLR-A2M) 250 г
Микрофон (ECM-XM1) 121,5 г
Работна температура:
От 0°C до 40°C
Температура на съхранение: От -20°C до +60°C
Входни жакове
Жакове INPUT1/INPUT2: XLR, триизводен, женски
MIC: -60 dBu/-50 dBu/-40 dBu, 3 kΩ (килоома)
LINE: +4 dBu, 10 kΩ (килоома)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Елементи в комплекта
XLR адаптер (XLR-A2M) (1), микрофон (ECM-XM1) (1),
екран против вятър (1), предпазно капаче на
конектора (1), чанта за носене (1), комплект
отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Мултиинтерфейсното гнездо за аксесоари е търговска
марка на Sony Corporation.
Download PDF

advertising