Sony | ECM-AW3 | Sony ECM-AW3 ECM-AW3 Безжичен микрофон Инструкции за експлоатация

Безжичен микрофон
Упътване за употреба
A




 






B
-1
-3
2
-2
C




3
D
4
Български
Направляваща информация
За потребители в Европа
Предпазни мерки
Не излагайте батериите на твърде силна топлина като например тази от директна слънчева
светлина, огън и така нататък.
Твърде силното налягане при употреба на слушалки може да доведе до загуба на слух.
Внимание
Електромагнитни полета с определена честота
могат да нарушат звука от този микрофон.
Този продукт е тестван и съвместим с ограниченията наложени от EMC за използване на
свързващи кабели с дължина под 3 м.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за
страните от Европейския
съюз и други европейски страни със система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството
или опаковката му показва, че продуктът не се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите
този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени в противен случай.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте закупили
продукта.
С настоящето Sony Corporation декларира, че
безжичен микрофон ECM-АW3 е съвместим с основните изисквания и други допълнителни клаузи
на Директива 1999/5/ЕС.
За повече подробности посетете следната
интернет страница:
http://www.compliance.sony.de/
този продукт може да се ползва в следните
страни и региони.
Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария,
Исландия, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария и Обединеното кралство.
Sony може и да не разпространява този продукт
в магазинната мрежа на някои страни, дори и те
да се появяват на опаковката на продукта като
страни, в които е планирано разпространение.
Това устройство е одобрено от съответните
органи в страните, в които се продава. Използването на устройството с премахнат стикер за
одобрение може да е наказуемо от закона.
5
Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за
бъдеща употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Прекалено силният шум от слушалки може да
доведе до загуба на слух.
Направляваща информация
Страни и региони
Този продукт може да се използва в страната или
региона, в който е закупен (ако е извън пределите
на Европа).
За потребители в Европа
Моля обърнете се към другите инструкции.
Това устройство е одобрено за употреба в страната или региона, в който е закупено. Използването на това устройство с премахнат стикер за
одобрение може да е наказуемо от закона.
Страни и региони
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за клас В цифрови устройства, съответстващи
с част 15 от правилата FCC. Тези ограничения са
създадени, за да предоставят защита срещу опасна намеса
при инсталацията на продукта. Оборудването генерира,
използва и може да излъчва радио-честотна енергия и ако
тя не бъде използвана според инструкциите, това може
да причини смущения в радио връзките.
Не даваме гаранция, че дори при определена инсталация
няма да се получат смущения. Ако това оборудване причинява смущения в радио или телевизионното приемане,
което може да бъде установено чрез неколкократно
изключване и включване на устройството, вие можете
да отстраните тези смущения, като предприеме някоя
от следните мерки:
– Преориентирайте антената за приемане на сигнала.
– Увеличете разстоянието между устройството и
приемника.
– Свържете оборудването към контакт, който е различен от този, в който е включен приемникът.
– Свържете се с доставчика на устройството или с професионален радио/телевизионен техник и потърсете
помощ от него.
За потребители в Европа
Обърнете се към другите инструкции за безопасна употреба.
6
Опции
• Безжичният микрофон е създаден за употреба
със записващо устройство като съвместима
видеокамера, IC рекордер с входящ жак за микрофон за ясен запис на моно звук дори когато
източникът на звук е далеч от записващото
устройство.
• За всеки рисивър инсталиран на видеокамерата
са осигурени микрофон и слушалки, както и микрофон за обекта (наричан по-долу „микрофон”).
Човекът, който заснема с камерата и обектът
могат да си комуникират , когато са разделени и
да записват звук.
Звукът, доловен от микрофона, може да бъде
записан от записващото устройство. (Звукът
от рисивъра не може да бъде записан. Ако
устройството за запис няма слушалки или жак
за слушалки, човекът от страната на рисивъра
не може да чуе звук от другата страна по време
на запис).
• Безжичният микрофон може да се използва
като транрисивър, така че звукът от всеки
край да може да се преглежда от другия край
посредством слушалки директно свързани към
жаковете за слушалките или към микрофона или
рисивъра.
• Безжичният микрофон се основава на Bluetooth
технологията за безжична комуникация.
Bluetooth безжична технология
за комуникация
• Bluetooth безжичната технология за комуникация позволява комуникация между различни
Bluetooth безжични устройства без употреба
на кабели. Устройствата, които могат да
използват тази технология включват настолни
компютри, периферни компютърни устройства и мобилни телефони.
• Рисивърът и микрофонът са фабрично настроени да комуникират един с друг, така че операции
като включване, разпознаване и въвеждане на парола обикновено не са нужни. Въпреки това комуникацията с рисивър или микрофон, които не
са част от комплекта или някое друго Bluetooth
устройство като например мобилен телефон,
настолен компютър и т.н. не е възможно.
Забележки
• Работата на безжичният микрофон може да
бъде повлияна в следните ситуации:
– Когато между редната част на рисивъра и
микрофона има препятствия като например
хора метални обекти, стени или огледални
повърхности.
– Когато се използва в близост до безжична
LAN среда, в среда, в която работят няколко
Bluetooth устройства, близо до микровълнова
фурна или на място с наличие на електромагнитни вълни.
• Ако микрофонът е поставен в близост до видеокамера или IC рекордер, в записа може да има
RF шум или смущения. Поддържайте микрофона
на поне 1 метър разстояние от видеокамера по
време на употреба.
• Ако има смущения или няма записан звук поради
влошена комуникация, лампичката за комуникация на рисивъра мига бързо. Уверете се, че
разстоянието между устройствата не е твърде голямо и че между тях няма препятствия.
Продължете работа след като лампичката
престане да мига.
Забележки за употреба
• Не оставяйте течност или чужди предмети да
попаднат в опаковката.
• Ме разглобявайте и не модифицирайте безжичния микрофон.
• Не използвайте безжичния микрофон в медицински звена като например болници, близо
до медицински електроуреди, в самолети или
ако причинява радио смущения при работа с
трети уред. RF енергията излъчвана от това
устройство може да взаимодейства с други
устройства и да причини инциденти.
• Устройството за безжична комуникация може
да се използва само в региони, в които е получило одобрение.
• Това устройство за безжична комуникация е
прецизен инструмент. Не изпускайте, удряйте
и не прилагайте сила при работа с него.
• Не излагайте безжичния микрофон на високи
температури и влажност.
• Ако слушалката е поставена в близост до
микрофона (устройство за улавяне на звук) по
време на запис, може да се чуе виене (акустичен
ефект). Ако това се случи, поставете слушалката по-далече от микрофона (устройство за
улавяне на звук) или намалете нивото на звука в
слушалката.
• Ако докоснете микрофона по време на запис,
на записа ще се появи шум. Внимавайте да не
докосвате микрофона с ръце.
• Когато използвате при ниски температури,
показателите на батерията падат по-бързо,
отколкото ако използвате при нормални
температури (25°С) и времето на работа се
съкращава.
• Не излагайте батериите на прекалена топлина
като например директна слънчева светлина,
огън и т.н.
Относно търговските марки
• Bluetooth търговските марки са притежание
на собственика си и се използват от Sony
Corporation под лиценз.
• Всички други имена на продукти споменати в
това упътване може да са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните компании. Освен това маркировките ™ и ®
не са споменати навсякъде в това упътване.
Разпознаване на части (вижте
илюстрация A)
Микрофон (A-1)*
Рисивър (A-2)*
* [MICROPHONE] и [RECEIVER] се отпечатват
съответно на микрофона и рисивъра, както е
показано на илюстрацията.
[MICROPHONE] / [RECEIVER]
1 Power switch
За да предотвратите изтощаване на батерията, изключете Power switch, когато не
използвате устройството.
2 Лампичка за комуникация
Лампичката светва, мига или изгасва в
зависимост от статуса на устройството и
комуникацията, която извършват.
Статус
Рисивър
Микрофон
Веднага след включване на рисивъра и
микрофона
Мига бавно в синьо
(режим на готовност)
Извършена е връзка
и може да бъде
записан ясен звук.
Свети в синьо.
Изключване на
видеокамерата или
рисивъра.
Изключва се.
Мига бавно в
синьо
(режим на
готовност)
Изключване на
микрофона.
Мига бавно в
синьо
(режим на
готовност)
Изключва се.
Прекъснат аудио
сигнал поради лош
статус на комуникация.
Мига бързо в синьо.
7
3 Жак за слушалки
Когато към жака за слушалки на рисивъра са
свързани слушалки, звукът прихванат от
микрофона може да бъде проследен.
Когато към жака за слушалки на микрофона
са свързани слушалки, звукът прихванат от
рисивъра може да бъде проследен.
Когато приложеният кабел за запис свързва
жака за слушалки на рисивъра и микрофонния
жак на записващото устройство,звукът
записан от микрофона може да се запише на
записващото устройство.
4 Микрофон (устройство за улавяне на звук).
5 Кукичка за ремък
Можете да прикачите ремък (не е приложен)
към микрофона.
Използвайте когато се налага.
6 Предупредителна лампичка за батерията
(BATT).
Предупредителната червена лампичка мига
веднъж в секунда когато зарядът на батерията на микрофона намалее. Подменете с нова
батерия незабавно.
7 Бутон за регулиране нивото на звука
3#(VOLUME)
8 Капаче за отделението на батерията.
9 Щипка
Използвайте, за да прикачите микрофона към
дрехи или приложената гривна.
Използвайте, за да прикачите микрофона към
ремъка за китка на видеокамерата ви.
Микрофонът може да бъде поставен на бюро
и така нататък като използвате щипката
като стойка.
0 Екран на прозореца
Поставете микрофона, за да намалите пукащия звук причинен от рязко поемане на въздух
или вятър.
BПоставяне на батерията
Въвеждане на батерията
Подгответе батерия (не е приложена)
Използвайте размер ААА сухи алкални батерии
или Ni-MH батерии с презареждане.
Препоръчваме ви да използвате батерии с марката Sony. Това устройство може да не работи с
оптималните си характеристики при употреба
на батерии от друг производител.
1 Отстранете капачето за отделението
на батериите.
2 Поставете батерията в отделението
правилно като следвате индикацията
за поляритет отвътре.
3 Прикачете пак капачето за отделението на батериите.
8
Забележки
Проверете индикациите за поляритет 3 #на
батериите. Поставянето на батерията с
погрешния полюс може да причини смущения и
протичане.
Прикачане на MICROPHONE/
RECEIVER
Прикачане към дрехи и т.н.
Прикачете микрофона към джоб посредством
щипката.
Прикачете микрофона в позиция, която е удобна
за запис и е най-удачна при проследяване на звука
посредством слушалката прикачена към рисивъра
(както е описано по-късно). Можете да проследявате звука и като свържете рисивъра към
записващо устройство посредством кабела за
запис и слушалките на записващото устройство.
За повече подробности относно проследяването
на звука вижте свързаната секция отдолу.
Забележки
Ако използвате електрическо медицински устройство като например пейсмейкър, не прикачайте
микрофона към нагръден или вътрешен джоб. Използването на микрофона в близост до медицинско електрическо устройство може да повлияе
негативно на устройството.
Използване на гривната (вижте илюстрация
(C-1)
Прикачете микрофона посредством щипката към
гривната и носете гривната на китката си.
Използване на закачалката за слушалки
(вижте илюстрация (C-2)
Ако слушалките се изхлузват твърде лесно,
когато ги ползва дете или някой с по-малки уши,
използвайте закачалката за слушалки. Прикачете
слушалките към закачалката за слушалки, както е
показано (илюстрация C–2–A)
Прикачете рамото на слушалките към ухото си,
след това регулирайте позицията на слушалките
така че да е най-близо до ушния Ви канал. (C–2 в
илюстрацията е когато прикачате към ляво ухо).
Прикачане на рисивъра към ремъка за китка
на видеокамерата (вижте илюстрация C-3)
Когато използвате рисивър с видео камера,
прикачете щипката където е видима и нищо не
блокира микрофона, както е показано на илюстрацията.
Използване на безжичния
микрофон
Използване на безжичния микрофон като микрофон
Преди да свържете рисивъра към записващото
устройство, уверете се,че бутоните на рисивъра
и записващото устройство са поставени в
положение OFF.
1 Свържете приложения кабел за запис
към жака за слушалки на рисивъра и
входния жак за микрофон на записващото устройство.
Кабелът за запис е безпосочен кабел. При записващо устройство с моно звук, записът ще
бъде моно. При стерео звук, записът ще бъде
записан с ляв и десен канал.
промените нивото на звука на рисивъра,
нивото на записващото устройство също
се променя.
– По време на запис с видеокамера , звуковият сигнал за потвърждение, който звучи в
началото на записа може да бъде отразен.
Препоръчваме ви да поставите опция
[BEEP] в положение [OFF] на видеокамерата
ви. За повече подробности обърнете се към
инструкциите за употреба на видеокамерата.
Използване на безжичния микрофон
като трансрисивър
1 Свържете приложените слушалки към
жака за слушалки на микрофонаи и
рисивъра.
2 Включете записващото устройство и
преминете в режимна готовност.
2 Настройте ключовете за захранване на
микрофона и рисивъра в положение ON.
3 Настройте ключа за захранване на микрофона и рисивъра в положение ON.
Незабавно след като са свързани лампичките
за комуникация на двете устройства започват бавно да мигат в синьо, което показва, че
те се опитват да разпознаят, да се свържат
или засекат другото устройство. Когато
връзката е осъществена и устройството
за запис е готово за осъществяване на чист
запис, лампичката за комуникация на всяко от
устройствата светва в синьо.
Забележки
4 След като сте се уверили, че лампичката на рисивъра свети, започнете запис
посредством записващото устройство.
– Когато свързвате рисивъра към записващото устройство, уверете се, че използвате
кабела за запис. Приложеният кабел за запис
има вграден резистор за регулиране нивото
на звука между жака на слушалката и входния
жак на микрофона.
– Нивото на звук на слушалката винаги се
връща към настройките по подразбиране,
когато изключвате захранването. Препоръчваме ви да поддържате настройките по
подразбиране за запис.
– Използвайте бутона за регулиране на звука, за
да регулирате звука на слушалката директно
от жака на слушалката.
– Ако искате да регулирате нивото за запис на
аудио, регулирайте го посредством устройство за запис. Когато регулирате нивото на
звука на свързаната слушалка, регулирайте го
посредством устройството за запис. Ако
• Ако захранването на микрофона се изключи или
рисивърът и микрофонът не са свързани когато
започнете запис, може да бъде записан шум или
изобщо да няма звук. Уверете се, че лампичката
за комуникация на всяко от двете устройства
свети в синьо и връзката е осъществена и едва
след това започнете запис.
• Ако върху микрофона бъде упражнен натиск,
заобикалящият шум ще бъде намален или изключен за две-три секунди от автоматичното
регулиране на нивото и след това ще се върне
към първоначално ниво. Това не е неизправност.
• Звукът, засечен от рисивъра не се записва.
• Когато натиснете бутона за регулиране на звука
бързо, нивото се променя с една стойност.
Когато задържите, нивото продължава да се
променя. Регулирайте звука преди да започнете
записа или задръжте бутона натиснат, за да не
се отразява прищракващият звук в записа.
• Препоръчваме ви да изключвате рисивъра,
когато не използвате за запис. (Времето за
готовност на микрофона е около три пъти
по-дълго от това на рисивъра).
• След като ключът за захранване е поставен в
позиция OFF може да отнеме известно време
преди лампичката за комуникация на устройството да се изключи. Това не е неизправност.
• Безжичният микрофон обработва и прехвърля
цифров звук, при което се получава малко разстояние между излъчването на звука и реалното
му отразяване в запис. В резултат, когато
проследявате посредством слушалка, можете да
чуете ехо. По същия начин, при преглеждането
на снимки със записан звук от този микрофон
може да доведе до ефект на отлагане. Това не е
неизправност.
9
• Регулирайте аудио нивото на запис посредством устройството за запис или като
променяте разстоянието между обекта и
микрофона.
• Когато остатъчният заряд на батерията
е нисък, лампичката за комуникация може да
примигва на неравни интервали и микрофонът
и рисивърът може да не осъществяват комуникация помежду си. Това не е неизправност.
Подменете батериите.
• Sony не носи отговорност за неуспехи с аудио
запис поради проблем на продукта.
Спецификации
Безжична комуникация
Комуникационна система
Bluetooth specification Ver. 2.0
Извеждане
Bluetooth specification Power Class 1
Основен съвместим Bluetooth профил:
Advanced Audio Distribution Profile, Audio
Video Remote Control Profile
Обхват на работа*
до 50 метра
Микрофон (трансмитер)
Време на готовност
прибл. 9 часа**
Рисивър
Време на готовност
прибл. 3 часа**
Микрофон (трансмитер)/рисивър
Система на микрофона
Моно, без посока
Изисквания за захранването
1.5 V (размер ААА алкални батерии или
презареждащи се никелово-магнезиеви
батерии*** с размер ААА)
Консумация на електроенергия
Прибл. 0.3 W
Честотен обхват
300 – 9,000 Hz
Време на работа
Около 3 часа**
Размери (в/ш/д)
Прибл. 24 х 75 х 33.5 мм
Тегло
Прибл. 26 гр. (без батерия)
Операционна температура
5 до 40 градуса по Целзий
Температура на съхранение
-20 до +60 градуса по Целзий
*
Това е приблизителна стойност на разстоянието на комуникация ако между микрофона и
видеокамерата няма пречки.
В зависимост от мястото на запис, например ако между видеокамерата и микрофона
има пречки, отразяващи повърхности, радиовълни и т.н.
** С алкални батерии с марка Sony и при температура 25 градуса по Целзий.
Когато използвате при по-ниски температури, животът на алкалните батерии ще се
скъси. Използването на презареждащи се никелово-магнезиеви батерии е препоръчително.
*** Батериите не са включени. Не използвайте
манганови батерии.
10
Включени аксесоари
Микрофон (трансмитер) (ECM-АW3(T))
(1),Рисивър (ECM-АW3(R)) (1), кабел за запис (1),
екран (1), калъф за пренасяне (1), лента за китка
(1), слушалки (2), закачалка за слушалки (1), комплект документи
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
11
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising