Sony | ECM-HW2 | Sony ECM-HW2 HW2 Микрофон Инструкции за експлоатация

Безжичен микрофон
Упътване за употреба




-1






-2

 






2


-1
-2
-3
-4
3

-1
-3


-1
4
-2
Български
Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за
бъдеща употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
Опции
Безжичният микрофон е създаден за употреба със
съвместима видеокамера с Active Interface Shoe.
• Безжичният микрофон може да долови звук от
субект с голяма дистанция от видеокамерата
ясно.
• Когато използвате с видеокамера съвместима с
5.1-канален запис, безжичният микрофон може
да осигури звукът на централния канал като
спомогне записването на чист и ясен звук.
• Безжичният микрофон се основава на Bluetooth
технологията за безжична комуникация.
• За всеки рисивър инсталиран на видеокамерата
са осигурени микрофон и слушалки, както и микрофон за обекта (наричан по-долу „микрофон”).
Човекът, който заснема с камерата и обектът
могат да си комуникират , когато са разделени
и да записват звук.
Bluetooth безжична технология за комуникация
• Bluetooth безжичната технология за комуникация позволява комуникация между различни
Bluetooth безжични устройства без употреба
на кабели. Устройствата, които могат да
използват тази технология включват настолни
компютри, периферни компютърни устройства и мобилни телефони.
• Рисивърът и микрофонът са фабрично настроени
да комуникират един с друг, така че операции като
включване, разпознаване и въвеждане на парола обикновено не са нужни. Въпреки това комуникацията с рисивър или микрофон, които не са част от комплекта
или някое друго Bluetooth устройство като например
мобилен телефон, настолен компютър и т.н. не е
възможно.
Забележки
• Работата на безжичният микрофон може да бъде
повлияна в слените ситуации:
– Когато между редната част на рисивъра и микрофона има препятствия като например хора метални обекти, стени или огледални повърхности.
– Когато се използва в близост до безжична LAN
среда, в среда, в която работят няколко Bluetooth
устройства, близо до микровълнова фурна или на
място с наличие на електромагнитни вълни.
• Ако микрофонът е поставен в близост до видеокамера, в записа може да има RF шум или смущения.
Поддържайте микрофона на поне 1 метър разстояние
от видеокамера по време на употреба.
• Ако има смущения или няма записан звук поради
влошена комуникация, лампичката за комуникация на
рисивъра мига бързо. Уверете се, че разстоянието
между устройствата не е твърде голямо и че между
тях няма препятствия. Продължете работа след
като лампичката престане да мига.
Забележки за употреба
• Не оставяйте течност или чужди предмети да
попаднат в опаковката.
• Не разглобявайте и не модифицирайте безжичния микрофон.
• Не използвайте безжичния микрофон в медицински звена като например болници, близо до
медицински електроуреди, в самолети или ако
причинява радио смущения при работа с трети
уред. RF енергията излъчвана от това устройство може да взаимодейства с други устройства и да причини инциденти.
• Устройството за безжична комуникация може
да се използва само в региони, в които е получило одобрение.
• Това устройство за безжична комуникация е
прецизен инструмент. Не изпускайте, удряйте
и не прилагайте сила при работа с него.
• Не излагайте безжичния микрофон на високи
температури и влажност.
• Ако слушалката е поставена в близост до
микрофона (устройство за улавяне на звук) по
време на запис, може да се чуе виене (акустичен
ефект). Ако това се случи, поставете слушалката по-далече от микрофона (устройство за
улавяне на звук) или намалете нивото на звука в
слушалката.
• Ако докоснете микрофона по време на запис,
на записа ще се появи шум. Внимавайте да не
докосвате микрофона с ръце.
• Не дръжте видеокамерата за рисивъра.
• Когато използвате при ниски температури,
показателите на батерията падат по-бързо,
отколкото ако използвате при нормални
температури (25°С) и времето на работа се
съкращава.
• Не излагайте батериите на прекалена топлина
като например директна слънчева светлина,
огън и т.н.
Относно търговските марки
• Bluetooth търговските марки са притежание
на собственика си и се използват от Sony
Corporation под лиценз.
• Всички други имена на продукти споменати в
това упътване може да са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните компании. Освен това маркировките ™ и ®
не са споменати навсякъде в това упътване.
5
Относно ключа за смяна на
режими
Налични са следните режими. Изберете един от
тях като превключите Power/Mode на рисивъра
и започнете запис.
• Режим SINGLE|
Само звукът уловен от микрофона се записва.
Микрофонът улавя моно звук от обекта и заобикалящата среда ясно дори и когато камерата
е далече от микрофона.
• Режим 5.1ch MIX
Когато използвате видеокамера съвместима
с 5.1-канален запис, този безжичен микрофон
работи като централен микрофон за 5.1-канален запис. Естественият звук около микрофона
и видеокамерата може да бъде записан чрез
5.1-канален запис с безжичния микрофон.
• Режим MONO MIX
Звукът уловен от микрофона и видеокамерата
се записва като моно. (Когато рисивърът и
микрофонът уловят един и същи звук, може да
се чуе прищракване или ехо. Когато използвате
видеокамера съвместима с 5.1-канален запис, Ви
препоръчваме да използвате безжичния микрофон в режим 5.1ch MIX.)
• Във всеки един от тези три режима е възможно да чуете звук от страна на рисивъра или
микрофона, когато свързвате слушалките при
осъществена комуникация. Това прави възможно
за човек записващ сцена с видеокамера и обект
поддържащ микрофон да общуват докато са на
разстояние.
Разпознаване на части
(вижте илюстрация A)
Рисивър (вижте илюстрация A-1)
1 Жак за слушалки
Звукът, който улавя микрофона може да бъде
проследен.
2 Предна част (устройство за прием)
3 Копче за заключване.
4 Конектор (терминал)
5 Бутон за регулиране нивото на звука
3# (VOLUME)
6 Лампичка за комуникация
Лампичката светва, мига или изгасва в
зависимост от статуса на устройството и
комуникацията, която извършват.
6
Статус
Рисивър
Веднага след
включване на
рисивъра и микрофона
Мига бавно в синьо (режим
на готовност)
Микрофон
Извършена е
връзка и може да
бъде записан ясен
звук.
Свети в синьо.
Изключване на
видеокамерата
или рисивъра.
Изключва се
Изключване на
микрофона.
Мига бавно Изключва се.
в синьо
(режим на
готовност)
Прекъснат аудио
сигнал поради
лош статус на
комуникация.
Мига бързо
в синьо.
Мига бавно
в синьо
(режим на
готовност)
Мига бързо в
синьо.
7 Предупредителна лампичка за батерията на микрофона (MIC BATT).
Предупредителната червена лампичка мига
веднъж в секунда когато зарядът на батерията на микрофона намалее. Подменете с нова
батерия незабавно.
8 Микрофон (устройство за улавяне на
звук).
9 Ключ за изключване/смяна на режими
Микрофон (вижте илюстрация A-2)
0 Ключ за захранване
За да предотвратите изхарчване на батерията, изключвайте, когато не употребявате.
qa Лампичка за комуникация (Вижте таблицата в 6)
qs Жак за слушалки
Звукът, който улавя рисивъра може да се
проследява.
qd Микрофон (устройство за улавяне на
звук).
qf Кукичка за ремък
Можете да прикачите ремък (не е приложен)
към микрофона.
Използвайте когато се налага.
qg Предупредителна лампичка за батерията (BATT).
Предупредителната червена лампичка мига
веднъж в секунда когато зарядът на батерията на микрофона намалее. Подменете с нова
батерия незабавно.
qh Бутон за регулиране нивото на звука
3# (VOLUME)
qj Капаче за отделението на батерията.
qk Щипка
Използвайте, за да прикачите микрофона към
дрехи или приложената гривна. Микрофонът
може да бъде поставен на бюро и така нататък като използвате щипката като стойка.
ql Екран на прозореца
Поставете микрофона, за да намалите пукащия звук причинен от рязко поемане на въздух
или вятър.
Прикачане на безжичния
микрофон
Рисивър (вижте илюстрация B)
Уверете се, че сте изключили захранването на
рисивъра и видеокамерата, когато прикачате
рисивъра към видеокамерата и премествате
рисивъра от видеокамерата.
1 Уверете се, че копчето за заключване на рисивъра е завъртяно напълно
по посока обратна на часовниковата
стрелка 1 (вижте илюстрация B–1).
2 Изравнете стрелката от долната
страна на рисивъра 2 със стрелката
на видеокамерата 3 (вижте илюстрация B–1).
3 Поставете терминала на рисивъра
в гнездо 4 на видеокамерата и след
това приплъзнете рисивъра по посока
на стрелката 3 докато задържате
копчето за заключване натиснато (вижте илюстрация B–1).
4 Завъртете копчето за заключване
по посока обратна на часовниковата
стрелка (вижте илюстрация
–2).
5 Завъртете рисивъра така че да е по
посока на обектива на видеокамерата.
Рисивърът може да бъде завъртан на около
270 градуса. Завъртете предната част на рисивъра по посока на обектива на видеокамерата (вижте илюстрация B–3). Завъртането
на рисивъра на повече от 270 градуса може да
причини неизправност.
За да отстраните рисивъра
1 Завъртете копчето за заключване
по посока обратна на часовниковата стрелка .
2 Задръжте копчето за заключване
и приплъзнете рисивъра по посока
обратна от тази при прикачане.
Забележки
• Когато завъртате копчето за заключване внимавайте
да не завъртите основния корпус на рисивъра.
• Ако ви е трудно да прикачите рисивъра, завъртете
копчето за заключване по посока обратна на часовниковата стрелка , докато спре. Заключването ще бъде
освободено.
• Вижте илюстрация B–4 за характеристиките на
антената на рисивъра (означение е за предната
част).
• Ако предната част (устройство за прием) на рисивъра не е с лице към микрофона (обикновено страната
с обектива на видеокамерата, която е с лице към
обекта), приемът ще бъде слаб).
Микрофон (вижте илюстрация C)
Преди прикачане
Подгответе батерия (не е приложена)
Използвайте размер ААА сухи алкални батерии
или Ni-MH батерии с презареждане.
Препоръчваме ви да използвате батерии с марката Sony. Това устройство може да не работи с
оптималните си характеристики при употреба
на батерии от друг производител.
1 Отстранете капачето за отделението на батериите.
2 Поставете батерията в отделението правилно като следвате индикацията за поляритет отвътре.
3 Прикачете пак капачето за отделението на батериите.
Забележки
Проверете индикациите за поляритет 3# на
батериите. Поставянето на батерията с погрешния
полюс може да причини смущения и протичане.
7
Прикачане към дрехи и т.н.
Прикачете микрофона към джоб посредством
щипката.
Прикачете микрофона в позиция, която е удобна
за запис и е най-удачна при проследяване на звука
посредством слушалката прикачена към рисивъра
(както е описано по-късно).
Забележки
Ако използвате електрическо медицински устройство като например пейсмейкър, не прикачайте
микрофона към нагръден или вътрешен джоб.
Използването на микрофона в близост до медицинско
електрическо устройство може да повлияе негативно
на устройството.
Използване на гривната (вижте илюстрация D)
Прикачете микрофона посредством щипката
към гривната и носете гривната на китката си.
Използване на закачалката за слушалки (вижте илюстрация E)
Ако слушалките се изхлузват твърде лесно,
когато ги ползва дете или някой с по-малки уши,
използвайте закачалката за слушалки. Прикачете
слушалките към закачалката за слушалки, както е
показано (илюстрация E–1)
Прикачете рамото на слушалките към ухото си,
след това регулирайте позицията на слушалките
така че да е най-близо до ушния Ви канал. (E в
илюстрацията е когато прикачате към ляво ухо).
Използване на безжичния
микрофон
1 Изключете захранването на видеокамерата и я поставете в режим
на готовност.
2 Приплъзнете ключа Готовност/
смяна на режими на рисивъра, за да
изберете желания режим и включете захранването на микрофона.
Веднага след като ключът за включване/
готовност на рисивъра и микрофона са в
позиция ON, лампичката за комуникация и на
двете устройства започва бавно да мига в
синьо, през което време двете устройства се
опитват да се засекат и разпознаят взаимно, както и да осъществят връзка. Когато
връзката е осъществена и видеокамерата е
готова за запис на ясен звук, лампичката за
комуникация на всяко от двете устройства
светва в синьо.
3 Уверете се лампичката за комуникация на рисивъра свети и натиснете бутона за старт на записа на
видеокамерата.
8
Забележки
• Ако ключът за включване/готовност е включен по
време на запис, режимът може да не се смени или може
да се появи шум или да има липса на звук. Спрете записа и превключете ключа за включване/готовност.
• За да избегнете записа на утвърдителен звуков
сигнал (BEEP) при старта на запис с видеокамера и
микрофон, препоръчваме Ви да настроите [BEEP] в
положение [OFF] на видеокамерата ви. За повече подробности обърнете се към упътването за употреба
на видеокамерата Ви.
• Когато използвате безжичния микрофон в режим
MONO MIX, ако рисивърът и микрофонът уловят
един и същ звук, това може да доведе до появя на ехо и
прищракващ звук. Поставете микрофона по-далече от
рисивъра, за да не улови едни и същи звуци.
• Ако захранването на микрофона се изключи или рисивърът и микрофонът не са свързани когато започнете
запис, може да бъде записан шум или изобщо да няма
звук. Уверете се, че лампичката за комуникация на всяко от двете устройства свети в синьо и връзката е
осъществена и едва след това започнете запис.
• Ако върху микрофона бъде упражнен натиск, заобикалящият шум ще бъде намален или изключен за две-три
секунди от автоматичното регулиране на нивото и
след това ще се върне към първоначално ниво. Това не
е неизправност.
Преглед на звука през слушалка
• Звукът, който микрофонът поема може да
бъде чут чрез свързване на слушалка към жака за
слушалки на рисивъра. Звукът, който рисивърът прихваща може да бъде чут чрез свързване
на слушалка към жака за слушалки на микрофона.
(Въпреки че видеокамерата прихваща и записва
звуци с вградения си микрофон или с микрофона
на рисивъра в 5.1-канален MIX режим и MONO
MIX режим, тези звуци не могат да се преглеждат през жака за слушалки на рисивъра. Само
звукът прихванат от микрофона (трансмитера) може да бъде проследяван.)
• Нивото на звука на слушалката може да бъде
регулирано посредством 3 и # на бутона за
контрол на звука (Нивото на записания звук
може да бъде променяно посредством този
бутон). Когато натиснете за кратко нивото
на звука се променя с една степен. Когато натиснете и задържите, нивото се променя неколкократно. Когато регулирате докато записвате,
на записа ще бъде отразен прищракващ звук от
натискането на този бутон. Регулирайте звука
преди да започнете записа или задръжте бутона
натиснат, за да не се отразява прищракващия
звук в записа.
• Безжичният микрофон обработва и прехвърля
цифров звук, при което се получава малко разстояние между излъчването на звука и реалното
му отразяване в запис. В резултат, когато
проследявате посредством слушалка, можете да
чуете ехо. По същия начин, при преглеждането
на снимки със записан звук от този микрофон
може да доведе до ефект на отлагане. Това не е
неизправност.
Спецификации
Време на работа
Безжична комуникация
Комуникационна система Bluetooth specification
Ver. 2.0
Извеждане
Bluetooth specification
Power Class 1
Основен съвместим Bluetooth профил:
Advanced Audio
Distribution Profile,
Audio Video Remote
Control Profile
Обхват на работа*
до 100 метра
* Това е приблизителна стойност
на разстоянието
на комуникация ако
между микрофона и
видеокамерата няма
пречки.
В зависимост от
мястото на запис,
например ако между
видеокамерата и микрофона има пречки,
отразяващи повърхности, радиовълни
и т.н.
Рисивър
Система на микрофона Моно, без посока
Изисквания за захранването
Посредством адаптер
(прибл. 7.2 V)
Консумация на електроенергия Прибл. 0.3 W (Когато рисивърът е прикачен, операционното време
на батерията на камерата намалява с около 10%.)
Размери (в/ш/д)
Прибл. 48 х 66 х 51 мм
Тегло
Прибл. 59 гр.
Микрофон (трансмитер)
Размери (в/ш/д)
мм
Тегло
рия)
Около 3 часа (с алкални
батерии с марка Sony
и при температура
25 градуса по Целзий).
Когато използвате
при по-ниски температури, животът на
алкалните батерии ще
се скъси. Използването
на презареждащи се
никелово-магнезиеви
батерии е препоръчително.
Прибл. 24 х 75 х 33.5
Прибл. 26 гр. (без бате-
Рисивър/микрофон (трансмитер
Операционна температура
5 до 40°C
Температура на съхранение
-20 до +60°C
Включени аксесоари
Рисивър (ECM-HW2(R)) (1), Микрофон (трансмитер) (ECM-HW2(T)) (1), екран (1), калъф за пренасяне (1), лента за китка (1), слушалки (2), закачалка
за слушалки (1), комплект документи
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Тази маркировка указва употребата на адаптер
от такъв вид с видео продукти с марката Sony.
Видео компоненти и аксесоари снабдени с тази
система са създадени да улеснят ефектния ви
запис.
Система на микрофона Моно, без посока
Изисквания за захранването
1.5 V (размер ААА
алкални батерии
или презареждащи се
никелово-магнезиеви батерии** с размер ААА)
** Батериите не са
включени. Не използвайте манганови
батерии.
Консумация на електроенергия
Прибл. 0.3 W
Честотен обхват
300 – 9,000 Hz
9
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising