Sony | CMT-X5CD | Sony CMT-X5CD Hi-Fi система с BLUETOOTH® технология Инструкции за експлоатация

4-528-304-11(1) (BG)
Персонална аудиосистема
BG Инструкции за експлоатация
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте продукта
в края на експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля,
прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Бутонът на дистанционното управление
или устройството ви позволява бързо да
превъртате назад/напред, да избирате
запис, файл или папка (за MP3 диск) и др.
Първи стъпки
За изваждане на компактдиска
Създаване на ваша собствена
програма (възпроизвеждане
на програма)
Забележка
Забележка
Възпроизвежда програмирания запис или
файл от компактдиск.
В това ръководство е обяснено извършването на операциите главно чрез използване
на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните на устройството
със същите или подобни имена.
С тази система не могат да се използват 8-сантиметрови
компактдискове.
Не зареждайте компактдиск с нестандартна форма
(напр. сърце, квадрат, звезда). Това може да причини
непоправима повреда на системата.
Не използвайте компактдиск с лепенка, стикери или
лепило върху него, тъй като това може да причини
неизправност.
Когато изваждате компактдиск, не докосвайте
повърхността му.
Местоположение на елементите за управление
Дистанционно управление
Натиснете  (изваждане)  на устройството.
Устройство (отпред/отгоре)
Отгоре
За промяна на режима на
възпроизвеждане
Преди работа с тази система
©2014 Sony Corporation
CMT-X5CD/CMT-X5CDB
За потребители в Европа
Бележка за потребителите:
информацията по-долу
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открит пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане
на течности върху устройството и не
поставяйте върху него предмети, пълни
с течности, като например вази.
Тъй като за изключването на устройството
от електрическата мрежа се използва
захранващият щепсел, включете го
в леснодостъпен променливотоков
електрически контакт. Ако забележите
нещо необичайно във функционирането
на устройството, изключете незабавно
захранващия щепсел от променливотоковия
електрически контакт.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като например слънце и огън.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в променливотоковия
електрически контакт, дори ако самото то
е изключено.
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Табелката с данни се намира на долната
външна страна.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи опасността за очите.
Устройството
е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка се
намира на долната
външна страна.
ВНИМАНИЕ
Съществува опасност от експлозия, ако батерията бъде поставена неправилно. Сменяйте
само със същия или с еквивалентен тип.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано
на законодателството на Европейския
съюз, трябва да бъдат отправяни
към упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването или гаранцията,
вижте адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване или
гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване е съвместимо с основните
изисквания и други приложими разпоредби
на Директива 1999/5/ЕО. За подробности,
моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
За потребители в Европа
и Австралия
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му указва, че продуктът не
трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци. Вместо това продуктът трябва
да бъде предаден в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето му. Рециклирането
на материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Само за
Европа
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
указва, че предоставената с продукта батерия
не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето й. Рециклирането
на материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси.
1
Когато използвате дистанционното
управление за първи път
Батерията е фабрично поставена в дистанционното
управление. Преди да използвате дистанционното
управление за първи път, отстранете
изолационното покритие, прикрепено към
държача на батерията. За подробности вижте
„Смяна на батерията“.
2
3
4
5
Устройство (отзад)
Натиснете  , за да спрете
възпроизвеждането.
Ако в стъпка 4 изберете „REPEAT“, не е
необходимо да спирате възпроизвеждането.
3
Натиснете / , за да изберете „CD MENU“,
след което натиснете .
Натиснете / , за да изберете
„PLAYMODE“ или „REPEAT“, след което
натиснете .
Натиснете / , за да изберете
режима на възпроизвеждане, след
което натиснете .
Можете да избирате от следните режими
на възпроизвеждане.
Режим на въз- Ефект
произвеждане
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната
страна и цифров аудиозапис върху другата.
Тъй като обаче страната с аудиоматериала не
съответства на стандарта за компактдискове
(CD), възпроизвеждането на този продукт не
е гарантирано.
NORMAL
FOLDER*
SHUFFLE
Бележка за лицензите
и търговските марки
FLDR.SHUF*

(USB) порт
Свържете USB устройство.
Забележка
Можете да използвате iPhone/iPod с тази система само
чрез Bluetooth или връзка.
Настройване на часовника
1
2
 Жак AUDIO IN (външен вход)
Свържете допълнителното външно оборудване
със свързващ аудиокабел (не е включен
в комплекта).
 ~ AC IN (220-240 V AC) вход
Свържете захранващия кабел (включен
в комплекта) към електрическия контакт.
 FM ANTENNA
(само за CMT-X5CD)
DAB/FM ANTENNA
(само за CMT-X5CDB)
Свържете FM или DAB/FM антената.
* На илюстрацията по-горе е показан модел
CMT-X5CD.
Натиснете  , за да включите системата.
Натиснете TIMER .
Ако се показва „PLAY SET“, натиснете / ,
за да изберете „CLOCK“, след което
натиснете .
3
Натиснете /  за да настроите часа,
след което натиснете .
4
Натиснете / , за да настроите минутите,
след което натиснете .
Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите
захранващия кабел или бъде прекъснато захранването.
За показване на часовника, когато
системата е изключена
Натиснете DISPLAY  неколкократно, за да
се покаже часовникът за около 8 секунди.
Ако системата е в режим на готовност
на BLUETOOTH, часовникът не се показва
при натискане на DISPLAY .
Приемане на DAB/DAB+
радиостанция (само за CMT-X5CDB)
Когато включите системата за първи път след
закупуването й, автоматичното сканиране
за DAB станции се стартира автоматично
и създава списък на наличните услуги.
По време на тази процедура се показва
„********“. Не натискайте никакви бутони
на устройството или на дистанционното
управление по време на автоматичното
сканиране за DAB станции. В противен
случай сканирането ще бъде преустановено
и е възможно списъкът на услугите да не бъде
създаден правилно. За да стартирате ръчно
автоматичното сканиране за DAB станции,
изпълнете процедурата „Ръчно стартиране
на автоматичното сканиране за DAB станции“.
Ако сте се преместили в друг регион,
извършете ръчно първоначалното
сканиране за DAB станции и запишете
отново съдържанието на предаванията.
Слушане на компактдиск
Възпроизвеждане на CD-DA/
MP3 диск
1
2
Натиснете FUNCTION , за да изберете „CD“.
Поставете компактдиск в слота за дискове 
в горната част на устройството.
Заредете компактдиск със страната с етикета
(отпечатана страна) към вас.
Страна с етикет
(отпечатана страна)
 (отваряне/затваряне) 
Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако превключвате към функцията „CD“
от друга функция, когато в слота вече има
поставен компактдиск, натиснете  ,
след като обозначението „READING“ изчезне
от дисплея .
Режим на възпроизвеждане
ALL (многократно възпроизвеждане на всички
записи)
ONE (многократно възпроизвеждане на един
запис)
OFF
Натиснете / , за да изберете
желания запис или файл, след което
натиснете .
Повторете стъпките по-горе, за да
програмирате други записи или файлове.
4
Натиснете  .
Започва възпроизвеждането на програмата
ви от записи или файлове.
За отмяна на възпроизвеждането
на програма
В стъпка 1 изберете „NORMAL“ за „PROGRAM“,
след което натиснете .
6
Натиснете CLEAR  при спряно
възпроизвеждане. С всяко натискане на бутона
се изтрива последно програмираният запис
или файл.
Когато бъдат изтрити всички програмирани
записи или файлове, се показва „NO STEP“.
Съвет
Можете да програмирате до 25 записа или файла. Ако се
опитате да програмирате повече от 25 записа или файла,
ще се покаже „FULL“. В такъв случай изтрийте ненужните
записи.
За да възпроизведете отново същата програма,
.
натиснете
Съвет
За настройване на предварително
зададена радиостанция
Натиснете PRESET +/– , за да изберете
предварително зададения номер, към който
е записана желаната станция.
Ръчно стартиране на автоматичното
сканиране за DAB станции
(само за CMT-X5CDB)
Преди да настроите DAB/DAB+ станции, трябва
да извършите първоначално сканиране за DAB
станции.
Ако сте се преместили в друг регион,
извършете също така ръчно първоначалното
сканиране за DAB станции, за да актуализирате
информацията за DAB/DAB+ услугите.
1
2
Натиснете MENU .
3
Натиснете / , за да изберете „INIT:SCAN“,
след което натиснете .
4
Натиснете / , за да изберете „OK“, след
което натиснете .
Сканирането започва. Ходът на сканирането
се обозначава чрез звездички (*******).
В зависимост от DAB/DAB+ услугите,
предлагани във вашия регион, сканирането
може да отнеме няколко минути.
Системата възпроизвежда
многократно всички записи
от даден диск или папка.
„ “ свети на дисплея .
Системата възпроизвежда
многократно избрания запис.
„ 1“ свети на дисплея .
Отменя многократното
възпроизвеждане.
Не запаметявайте ненужни папки или файлове на диск
с MP3 файлове.
Папките, в които няма MP3 файлове, не се разпознават
от системата.
Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове
с разширение „.mp3“.
Дори когато името на файла е с разширение „.mp3“,
ако той не е аудио MP3 файл, при възпроизвеждането
може да се получи силен шум, който да причини повреда
на системата.
Максималният брой MP3 папки и файлове, съвместим
със системата, е:
 999* папки (включително основната папка);
 999 файла;
 250 файла в една папка;
 8 нива на папките (в дървовидната структура
на файловете).
* Тук се включват папките, в които няма MP3 или други
файлове. Броят на папките, които системата може
да разпознае, може да е по-малък от действителния
в зависимост от структурата на папките.
Не може да се гарантира съвместимост с всеки софтуер
за кодиране/запис на MP3, CD-R/RW устройства и
носители за запис. Несъвместимите MP3 дискове може
да произведат шум, прекъснат звук или изобщо да не се
възпроизведат.
.
Ако след програмирането извадите диска или изключите
захранващия кабел, всички програмирани записи
и файлове се изтриват.
Слушане на радио
Слушане на файл от USB
устройство
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
Настройване на радиостанция
1
Натиснете FUNCTION , за да изберете „FM“
или „DAB*“ (CMT-X5CDB).
2
Натиснете и задръжте PRESET +/– , докато
индикацията за честотата на дисплея 
не започне да се променя, след което
освободете бутона.
Търсенето спира автоматично при приемане
на FM стерео излъчване (Автоматично
сканиране). „ST“ свети на дисплея .
Можете да възпроизвеждате аудиофайлове,
съхранявани на USB устройство, като например
WALKMAN® или цифров мултимедиен
плейър, чрез тази система, като свържете USB
устройство към системата.
За подробности относно съвместимите USB
устройства вижте „Съвместими устройства
и версии“.
1
Натиснете FUNCTION , за да изберете
„USB“.
2
Свържете USB устройството към (USB) порта
 от задната страна на устройството.
Свържете USB устройството директно или
чрез предоставения заедно с него USB кабел
към (USB) порта
.
Изчакайте, докато се скрие обозначението
„READING“.
Ръчна настройка
Натиснете многократно PRESET +/– , за да
настроите желаната станция.
Забележка относно DAB/DAB+
станциите (само за CMT-X5CDB)
3
Когато настроите станция, предоставяща услуги RDS,
се извежда информация от предаванията, като например
име на услугата или на станцията.
Когато настройвате DAB/DAB+ станция, може да минат
няколко секунди, преди да чуете звук.
Основната услуга се приема автоматично след края
на вторичната услуга.
Съвет
Ако приемането на FM стерео излъчване е с шумове,
натиснете MENU  и изберете последователно
„TUNE:MENU“, „FM MODE“ и „MONO“, за да настроите моно
приемане. Това намалява шума.
Предварително задаване
на радиостанции
Можете да зададете предварително желаните
радиостанции.
1
Настройте желаната станция, след което
натиснете MENU .
2
Натиснете / , за да изберете
„TUNE:MENU“, след което натиснете
.
3
Натиснете / , за да изберете „MEMORY“,
след което натиснете .
4
Натиснете / , за да изберете „OK“,
след което натиснете .
5
Натиснете / , за да изберете
предварително зададения номер, след което
натиснете .
Предварително зададен номер
В зависимост от типа на свързаното USB устройство
може да измине известно време, преди да се покаже
обозначението „READING“.
Не свързвайте USB устройството чрез USB концентратор.
Когато е свързано USB устройство, системата прочита
всички файлове от него. Ако има много папки или
файлове на USB устройството, прочитането му може
да отнеме повече време.
Когато са свързани няколко USB устройства, предаването
на сигнали от системата или приключването на четенето
от USB устройството може да отнеме много време.
Не може да се гарантира съвместимост с всеки
софтуер за кодиране/запис. Ако аудиофайловете в USB
устройството са кодирани първоначално с несъвместим
софтуер, те може да генерират шум или да се повредят.
Максималният брой папки и файлове на USB
устройството, съвместим със системата, е:
 1 000* папки (включително основната папка);
 3000 файла;
 250 файла в една папка;
 8 нива на папките (в дървовидната структура
на файловете).
* Тук се включват папките, в които няма аудиофайлове за
възпроизвеждане, и празните папки. Броят на папките,
които системата може да разпознае, може да е помалък от действителния в зависимост от структурата
на папките.
Системата не поддържа непременно всички функции,
осигурявани от свързаното USB устройство.
Папките, в които няма аудиофайлове, не се разпознават.
Аудиоформатите, които можете да слушате с тази
система, са:
 MP3: разширение на файла „.mp3“;
 WMA*: разширение на файла „.wma“;
 AAC*: разширение на файла „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският формат
е различен, системата може да генерира шум или
да се повреди.
* Файлове, които са със защита на авторските права
DRM (управление на цифровите права), или файлове,
изтеглени от онлайн музикален магазин, не могат да
бъдат възпроизвеждани на тази система. Ако се опитате
да възпроизведете такъв файл, системата изпълнява
следващия незащитен аудиофайл.
Слушане на музика
с опционални
аудиокомпоненти
Забележка
Забележка
Този тунер не поддържа услуги за пренос на данни.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3 дискове
Натиснете / , за да изберете
„TUNE:MENU“, след което натиснете
Ако във вашата държава или регион не се поддържа
DAB/DAB+ предаване, се показва „NO SERV“.
При тази процедура се изчистват всички вече съхранени
предварително зададени настройки.
Преди да изключите проводниковата DAB/FM антена,
се уверете, че системата е изключена, за да запазите
своите DAB/DAB+ настройки.
* DAB е само за CMT-X5CDB.
Ефект
Натиснете / , за да изключите
захранването, след което натиснете / 
отново, за да го включите.
Можете да зададете предварително до 20 FM или
20 DAB/DAB+ и 20 FM станции (CMT-X5CDB).
Ако в стъпка 5 изберете вече записан предварително
зададен номер, предварително зададената
радиостанция се заменя с текущо настроената.
За изтриване на програмиран запис
или файл
* Този режим на възпроизвеждане е приложим само
за MP3 дискове.
REPEAT
Забележка
Забележка
Намерете място и ориентация, които осигуряват добро
приемане на сигнал, след което закрепете антените
към стабилна повърхност (прозорец, стена и др.).
Закрепете с тиксо края на проводниковата FM антена.
PROGRAM
Възпроизвежда запис или
файл.
Възпроизвежда всички записи
в избраната папка. „FLDR”
свети на дисплея .
Възпроизвежда всички записи
или файлове в произволен
ред. „SHUF“ свети на
дисплея .
Възпроизвежда всички записи
или файлове в избраната
папка в произволен ред.
„FLDR. SHUF“ свети на
дисплея .
Възпроизвежда
програмираните записи или
файлове. „PGM“ свети
свети на дисплея .
За подробности вижте
„Създаване на ваша собствена
програма (възпроизвеждане
на програма)“.
Когато използвате MP3 диск, натиснете
+/– , за да изберете папката със
записите или файловете, които искате да
програмирате.
Ако искате да възпроизведете всички записи
или файлове от папката, натиснете .
Общо време на възпроНомер на
избрания запис извеждане на избрания
запис или файл
или файл
Натиснете MENU .
PLAYMODE
Забележка за DualDisc дискове
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен неин филиал.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
„WALKMAN“ и логото на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
© 2013 CSR plc и компаниите от групата й.
Марката aptX® и логото aptX са търговски
марки на CSR plc или една от компаниите от
групата й и може да са регистрирани в една
или повече юрисдикции.
Марката и логотипите с думата BLUETOOTH®
са регистрирани търговски марки,
собственост на BLUETOOTH SIG, Inc.
и всяко използване на такива марки от
Sony Corporation е по лиценз.
N Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ
и други държави.
Android и Google Play са търговски марки
на Google Inc.
Имената на системи и продукти, посочени
в това ръководство, са основно търговски
марки или регистрирани търговски марки
на производителите. В това ръководство
символите ™ и ® са пропуснати.
Apple, логото на Apple, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano и iPod touch са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави. App Store е марка
за услуга на Apple Inc.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен съответно за свързване
конкретно към iPod или iPhone и че
е одобрен от разработчика като отговарящ
на стандартите за производителност на
Apple. Apple не носи отговорност за работата
на това устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже влияние
върху ефективността на безжичната връзка.
„Xperia“ и „Xperia Tablet“ са търговски марки
на Sony Mobile Communications AB.
2
Режим на възпроизвеждане
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове, които
съответстват на стандарта за компактдискове
(CD). Напоследък някои звукозаписни
компании предлагат на пазара разнообразни
музикални дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права. Моля,
имайте предвид, че някои от тези
дискове не съответстват на стандарта
за компактдискове и е възможно да не могат
да бъдат възпроизвеждани на този продукт.
В стъпка 5 на раздел „За промяна на режима
на възпроизвеждане“ изберете „PROGRAM“,
след което натиснете .
Режимът на възпроизвеждане ви позволява
да възпроизвеждате една и съща музика
многократно или да я слушате в произволен
ред.
Отпред
Неизправностите, възникнали при
нормална употреба на системата, ще
бъдат ремонтирани от Sony в съответствие
с условията, определени в ограничената
гаранция за системата. Sony обаче не носи
отговорност за последици, възникнали от
невъзможност за възпроизвеждане поради
повредена или неизправна система.
1
“COMPLETE” се извежда на дисплея
 и радиостанцията се регистрира
с предварително зададения номер.
Повторете стъпките по-горе, за да запишете
още радиостанции.
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
Можете да извършвате операции, като
бързо превъртане назад/напред и избиране
на запис, файл или папка, с помощта на
дистанционното управление или бутона
на устройството.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Когато се възпроизвежда от USB
устройството, може да се избере режимът
на възпроизвеждане. Натиснете MENU
, след което изберете „USB MENU“.
Изберете „PLAYMODE“ или „REPEAT“.
За подробности вижте „За промяна
на режима на възпроизвеждане” от „Слушане
на компактдиск“. Когато се възпроизвежда
файл от USB устройство, не може да се
изпълнява програмирано възпроизвеждане.
Съвет
Ако към устройството се свърже USB устройство,
батерията започва автоматично да се зарежда.
USB устройството може да се зарежда дори когато
системата е изключена.
Ако USB устройството не може се зареди, отстранете го
и след това го свържете отново. За подробности относно
състоянието на зареждане на USB устройството вижте
инструкциите за експлоатация към USB устройството.
Възпроизвеждане на
музика от опционални
аудиокомпоненти
Можете да възпроизвеждате запис от
опционални аудиокомпоненти, свързани
към устройството.
Забележка
Най-напред натиснете VOL – , за да намалите силата
на звука.
1
Натиснете FUNCTION , за да изберете
функцията „AUDIO IN“.
2
Включете свързващия аудиокабел
в жака AUDIO IN  от задната страна
на устройството и в изходния порт
на опционалното външно оборудване.
3
Стартирайте възпроизвеждане на свързания
компонент.
Регулирайте силата на звука на свързания
компонент по време на възпроизвеждането.
4
Изберете [SONY:CMT-X5CD] или
[SONY:CMT-X5CDB] (тази система).
При подкана за въвеждане на парола
в BLUETOOTH устройството въведете „0000“.
Ако тази система не се показва на дисплея
на устройството, започнете отново от
стъпка 1.
Когато сдвояването завърши, на дисплея
„PAIRING“ се сменя с името на свързаното
BLUETOOTH устройство и BLUETOOTH
индикаторът светва.
8
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
В зависимост от BLUETOOTH устройството
натиснете отново  . Също така може да
се наложи да стартирате музикален плейър
на BLUETOOTH устройството.
9
Натиснете VOL +/– , за да регулирате
силата на звука.
Ако силата на звука не може да се промени
от системата, регулирайте я от BLUETOOTH
устройството.
Операции, като бързо превъртане назад/
напред, избиране на музика или папка,
могат да се извършват с помощта
на дистанционното управление или
бутоните на устройството.
Съвет
Докато се установява BLUETOOTH връзка с едно
BLUETOOTH устройство, можете да извършите
операция по сдвояване или да се опитате да
установите BLUETOOTH връзка с друго BLUETOOTH
устройство. Текущо активната BLUETOOTH връзка
се отменя, когато успешно се установи BLUETOOTH
връзка с друго устройство.
Забележка
Описаните по-горе операции може да не са налични при
някои BLUETOOTH устройства. Освен това действителните
операции може да се различават в зависимост от
свързаното BLUETOOTH устройство.
След извършване на операция по сдвояване не
е необходимо тя да се изпълнява повторно. В следните
случаи обаче тя трябва да се изпълни повторно:
 Информацията за сдвояването е изтрита при
ремонтиране на BLUETOOTH устройството.
 Опитвате да сдвоите системата с повече от 10
BLUETOOTH устройства.
Тази система може да се сдвои с до 9 BLUETOOTH
устройства. Ако сдвоите друго BLUETOOTH устройство,
след като е било извършено сдвояване с 9 устройства,
информацията на първото свързано към системата
устройство се заменя с тази на новото устройство.
 Информацията за регистрация на сдвояването на тази
система се изтрива от свързаното устройство.
 Ако инициализирате системата или изтриете историята
на сдвояванията от нея, цялата информация за
сдвояванията се изтрива.
Звукът от тази система не може да се изпрати към
BLUETOOTH високоговорител.
„Ключът за достъп“ може да е наречен „Passcode“ (код за
достъп), „PIN code“ (ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер),
„Password“ (парола) и др.
За проверка на адреса на свързано
BLUETOOTH устройство
Натиснете DISPLAY , докато на дисплея 
се показва името, зададено на свързаното
BLUETOOTH устройство. Адресът на BLUETOOTH
устройството се показва на два реда върху
дисплея на системата  в продължение
на 8 секунди.
За отмяна на връзката с BLUETOOTH
устройството
Прекратете BLUETOOTH връзката от BLUETOOTH
устройството. На дисплея  се показва
„BT AUDIO“.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим на
готовност, ако силата на звука на свързания компонент
е твърде слаба. За подробности вижте „Настройване
на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“.
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство
и слушане на музика
Можете да слушате музика от своето
BLUETOOTH устройство чрез безжична връзка.
Преди да използвате BLUETOOTH функцията,
извършете сдвояване, за да регистрирате
BLUETOOTH устройството.
Забележка
Поставете BLUETOOTH устройството, което искате да
свържете, на разстояние до един метър от системата.
Ако BLUETOOTH устройството е съвместимо
с технологията за сензорен контакт (NFC), пропуснете
следващата процедура. Вижте „Слушане на музика
с едно докосване (NFC)“.
1
Натиснете FUNCTION , за да изберете
„BT AUDIO“.
2
3
Натиснете MENU .
4
Натиснете / , за да изберете „PAIRING“,
след което натиснете .
5
Натиснете / , за да изберете „OK“,
след което натиснете .
Когато „PAIRING“ започне да мига на дисплея
, системата преминава в режим на
сдвояване.
Забележка
Редът на възпроизвеждане от системата може да се
различава от този на свързания цифров музикален
плейър.
Не забравяйте да изключите системата, преди да
отстраните USB устройството. Отстраняването на USB
устройството при включена система може да повреди
данните в него.
Когато е необходимо свързване чрез USB кабел,
свържете чрез кабела, предоставен с USB устройството
за свързване. За подробности относно свързването
вижте инструкциите за експлоатация, предоставени
с USB устройството, което искате да свържете.
Натиснете VOL +/  на дистанционното
управление, за да регулирате силата
на звука.
7
6
Натиснете / , за да изберете „BT MENU“,
след което натиснете .
Потърсете системата с BLUETOOTH
устройството.
На дисплея на BLUETOOTH устройството
може да се покаже списък с намерените
устройства.
За изтриване на информацията
за регистрация на сдвояването
1
След стъпка 3 на „Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство и слушане на
музика“ изберете DEL LINK и след това
натиснете .
2
Натиснете / , за да изберете „OK“, след
което натиснете .
На дисплея  се показва „COMPLETE“
и цялата информация за сдвояването
се изтрива.
Забележка
Ако сте изтрили информацията за сдвояването,
не можете да осъществите BLUETOOTH връзка,
освен ако не извършите отново сдвояване.
Слушане на музика чрез
регистрирано устройство
След стъпка 1 на „Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство и слушане на
музика“ осъществете връзка от BLUETOOTH
устройството със системата, след което
натиснете   на устройството, за да
започне възпроизвеждането.
Слушане на музика с едно
докосване (NFC)
NFC е технология за безжична комуникация
в малък обхват между различни устройства,
като мобилни телефони и IC маркери.
Трябва само да допрете смартфона/таблета до
системата. Системата се включва автоматично,
извършва се сдвояване и се установява
BLUETOOTH връзка.
Най-напред включете настройките на NFC.
1
Допрете смартфона/таблета до N-mark 
на устройството.
Допрете смартфона/таблета до устройството
и задръжте така, докато смартфонът/
таблетът започне да вибрира.
Вижте ръководството на потребителя
на смартфона за това, коя част от него
се използва за сензорен контакт.
2
След като осъществите връзката,
натиснете  .
За да прекратите установената връзка,
допрете смартфона/таблета до N-Mark 
на устройството.
Съвет
Съвместими са смартфоните, които са снабдени
с функция NFC (съвместима операционна система:
Android версия 2.3.3 или по-нова с изключение
на Android 3.x).
Проверете в уебсайта по-долу за информация
за съвместими устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
 За да прекратите установената връзка,
допрете смартфона/таблета до N-Mark 
на устройството.
 Ако смартфонът/таблетът не реагират,
въпреки че са допрени до устройството,
изтеглете на тях приложението
„NFC Easy Connect“ и го стартирайте. След
това ги допрете отново до устройството.
„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение,
предназначено за използване изключително
с Android™. Сканирайте следния 2D код.
Системата извършва отново обратно броене
(около 15 минути), преди да влезе в режим на готовност
дори когато е активирана функцията за автоматично
влизане в режим на готовност в следните случаи:
 когато във функцията „USB“ се свързва USB устройство;
 когато е натиснат бутон на дистанционното управление
или на устройството.
* DAB е само за CMT-X5CDB.
Настройване на таймера
за възпроизвеждане
Забележка
Уверете се, че сте настроили часовника, преди да
настроите таймера.
Вижте „Настройване на часовника“.
Таймер за възпроизвеждане
Настройване на режима
на готовност на BLUETOOTH
Когато режимът на готовност на BLUETOOTH
е активиран, системата влиза в режим
на чакане на BLUETOOTH връзка дори когато
е изключена. Този режим е деактивиран
по подразбиране.
1
2
Натиснете MENU .
3
Натиснете / , за да изберете „BT STBY“,
след което натиснете .
4
5
Натиснете / , за да изберете
„STBY:MODE“, след което натиснете
.
Можете да слушате CD, MP3 диск,
USB устройство или радио всеки ден
в предварително зададен час.
Настройката на таймера за възпроизвеждане
остава в сила, докато не бъде отменена.
1
2
3
4
Натиснете / , за да изберете „ON“ или
„OFF“, след което натиснете .
Натиснете / , за да изключите системата.
5
Съвет
Когато тази система е настроена на „ON“, тя се включва
автоматично и можете да слушате музика, като
активирате BLUETOOTH на свързания компонент.
6
 Когато допрете смартфон/таблет, съвместим
с NFC, към системата, докато към нея
е свързано друго BLUETOOTH устройство,
връзката с това BLUETOOTH устройство
се прекратява и системата се свързва към
смартфона/таблета.
Забележка
 В някои държави и региони не може да се
изтегли приложение, съвместимо с NFC.
 За някои смартфони/таблети тази функция
може да е налична без изтегляне на
„NFC Easy Connect”. В този случай работата
и спецификациите на смартфона/таблета
може да се различават от описанието в това
ръководство.
За подробности вижте ръководството
за потребителя, предоставено със смартфона/
таблета.
Можете да приемате данните във формат
AAC или aptX кодек от BLUETOOTH
устройство. Те осигуряват възпроизвеждане
с висококачествен звук.
Фабричните настройки на „BT AAC“ и „BT APTX“
са „ON“.
1
2
Натиснете MENU .
3
Натиснете / , за да изберете „BT AAC“
(AAC кодек) или „BT APTX“ (aptX кодек),
след което натиснете .
4
Когато устройството е включено, можете да
управлявате BLUETOOTH сигнал. Настройката
по подразбиране e ON.
1
2
Включете устройството.
3
След като се покаже „RF OFF“ (безжичният
BLUETOOTH сигнал е изключен) или „RF ON“
(безжичният BLUETOOTH сигнал е включен),
освободете бутона.
Натиснете и задръжте   и /  на
устройството.
Когато тази настройка е зададена на OFF, BLUETOOTH
функцията не е налична.
Когато тази настройка е изключена, устройството се
включва от смартфона/таблета с едно докосване (NFC)
от устройството.
Когато тази настройка е изключена, режимът на
готовност на BLUETOOTH не може да бъде настроен.
Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е включен
и устройството е изключено, режимът на готовност
на BLUETOOTH също се изключва.
Когато тази настройка е изключена, устройството
и BLUETOOTH устройството не могат да се сдвоят.
Дори когато тази настройка е изключена все пак може
да се използва кабелна връзка.
Забележка
Ако започнете настройка по време на BLUETOOTH връзка,
последната се прекъсва.
Ако звукът прекъсва по време на приемане във формат
AAC кодек, в стъпка 4 задайте настройка „OFF“, за да
отмените настройките. В такъв случай системата приема
във формат SBC кодек.
Допълнителна
информация
Настройване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност
Системата влиза автоматично в режим на
готовност след около 15 минути, когато не
се изпълняват операции или не се извежда
аудиосигнал (функция за автоматично
влизане в режим на готовност).
Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е включена по подразбиране.
1
2
Натиснете MENU .
3
Натиснете / , за да изберете
„AUTO:STBY“, след което натиснете
4
Натиснете / , за да изберете „ON“ или
„OFF“, след което натиснете .
Натиснете / , за да изберете
„STBY:MODE“, след което натиснете
.
Съвет
2 минути преди системата да влезе в режим на готовност,
на дисплея  се показва „AUTO:STBY“.
Забележка
Функцията за автоматично влизане в режим на готовност
не се отнася за функцията на тунера
(FM/DAB*) дори когато е активирана.
Системата не може да влезе автоматично в режим
на готовност в следните случаи:
 докато използва функцията FM или DAB*;
 докато се разпознава аудиосигнал;
 при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
 докато работи таймерът за възпроизвеждане или
таймерът за заспиване.
Натиснете / , за да изберете „PLAY:SET“,
след което натиснете .
Времето за стартиране мига на дисплея .
Натиснете / , за да изберете времето,
след което натиснете .
Следвайте същата процедура, за да
настроите „MINUTE“ за момента на започване
на работа, след което „HOUR“ и „MINUTE“
за момента на спиране на работа.
Можете лесно да персонализирате звука или
да използвате препоръчителните настройки
на Sony „CA+“.
Управление на устройство, свързано
чрез USB
Можете да възпроизвеждате музика от
устройство, свързано към USB конектора.
Какво можете да управлявате с помощта
на „SongPal“ зависи от свързаното устройство.
Спецификацията и дизайнът на
приложението могат да бъдат променяни без
предупреждение.
Избор на устройство
Изберете устройство,
съвместимо със „SongPal“.
Натиснете / , за да изберете
желания източник на звук, след което
натиснете .
Показва се екранът за потвърждение
на таймера за възпроизвеждане.
Можете да зададете басите и високите
честоти или да настроите тона според
предпочитанията си.
Натиснете / , за да изключите системата.
1
2
Натиснете SOUND .
Натиснете / , за да изберете „CA+“,
„P-EQ“ (звуков ефект) или „WIDE ST“
(стерео ефект), след което натиснете .
CA+: Настройте към препоръчителното
качество на звука на Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Изберете желания звук от
следните стилове:
„R AND B/HIP HOP“, „ROCK“, „POPS“, „CLASSIC“,
„JAZZ“, „FLAT“, „CUSTOM“
WIDE ST (WIDE STEREO): Изберете „HIGH“
или „NORMAL“, след което натиснете .
Ако искате да настроите по-естествен стерео
звук, изберете „NORMAL“.
Използване на таймерите
Натиснете / , за да изберете „PLAY SEL“,
след което натиснете .
Настройката на таймера се показва
на дисплея .
Натиснете / , за да изберете определен
час, след което натиснете .
Можете да избирате от „10MIN“ (10 минути)
до „90MIN“ (90 минути) през стъпка от
10 минути.
За отмяна на функцията на таймера
за заспиване
В стъпка 3 по-горе изберете „OFF“.
Панел за управление на избраната
функция.
Отстраняване
на неизправности
Отстраняване на
неизправности
Намерете проблема в контролния
списък по-долу и извършете посоченото
коригиращо действие.
Ако проблемът продължи, свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
Натиснете и задръжте  от задната страна
на дистанционното управление, след което
извадете държача по посока на стрелката.
Ако индикаторът за режим на
готовност  мига
Незабавно изключете захранващия кабел
и се уверете, че електрическият контакт,
в който е бил включен, е със спецификация
AC 220 V.
 След като индикаторът за режим на
готовност  спре да мига, свържете
отново захранващия кабел към контакта
и включете системата. Ако проблемът
продължи, свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Общи
Системата не се включва.
2
Сменете батерията, като знакът „+“ трябва да
сочи нагоре, след което поставете държача
в слота.
„+“ сочи нагоре
 Уверете се, че сте включили правилно
захранващия кабел в електрическия контакт.
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след около
15 минути, когато не се извършват операции
или не се извежда аудиосигнал. Вижте
„Настройване на функцията за автоматично
влизане в режим на готовност“.
Държач на батерията
Забележка
Избършете батерията със суха кърпа, за да гарантирате
добър контакт.
Не хващайте батерията с метални пинцети, тъй като
може да възникне късо съединение.
Използването на батерии, различни от CR2025, може да
предизвика пожар или експлозия.
 Следните дискове могат да увеличат времето
до стартиране на възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен формат;
 диск, в който има много папки.
USB устройство
2
Съвет
За да проверите оставащото време на таймера
за заспиване, изпълнете стъпки 1 и 2 по-горе.
Таймерът за заспиване работи дори ако часовникът
не е настроен.
Мини плейър
След стъпка 3 на раздел „За проверка на
настройката” изберете „OFF“, след което
натиснете .
1
 Дискът може да е замърсен или надраскан.
Ако дискът е замърсен, избършете го.
 Преместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
За отмяна на функцията на таймера
Работното разстояние на дистанционното
управление се намалява с изтощаването
на батерията. Когато не можете вече да
управлявате устройството с дистанционното
управление, сменете батерията с нова литиева
батерия CR2025 (не е включена в комплекта).
Звукът прескача или дискът не
се възпроизвежда.
 Уверете се, че текущият режим на
възпроизвеждане е правилен. Ако е „SHUFFLE“
или „PROGRAM“, променете настройката.
Уверете се, че захранващият кабел
е стабилно свързан.
Смяна на батерията
 Дискът не е бил финализиран (CD-R или
CD-RW диск, към който могат да се добавят
данни).
Възпроизвеждането не започва
от първия запис или файл.
Натиснете / , за да изберете „TIMER SEL“,
след което натиснете .
Настройване на таймера
за заспиване
3
Показва функциите на избраното
устройство и приложенията,
инсталирани на смартфона/iPhone.
Натиснете / , за да изберете „SELECT“,
след което натиснете .
Забележка
Натиснете / , за да изберете „SLEEP“,
след което натиснете .
Начален екран
Натиснете TIMER .
Таймерът за заспиване има приоритет пред таймера
за възпроизвеждане.
Натиснете MENU .
Показани са различни звукови
настройки. Това меню може да
се извежда от всеки екран чрез
прелистване отдясно.
1
Системата предлага таймер за заспиване
и таймер за възпроизвеждане.
1
2
Дискът или файлът не
се възпроизвеждат.
За проверка на настройката
4
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора
за него  на устройството и поставете
устройството далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление към
сензора  на устройството.
 Приближете дистанционното управление
до системата.
 Сменете батериите.
 Консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Настройки на свързаното устройство
Внезапно е отменена настройката
на часовника или работата на таймера
за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се извършват
операции, настройката на часовника или тази
на таймера за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията от
началото.
 Знаците, които могат да бъдат показвани
от тази система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > * +, [ ] @ \ _).
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не се разпознава.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Може да е свързано несъвместимо USB
устройство.
 USB устройството не работи правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени
с USB устройството, за това, как да отстраните
този проблем.
Дистанционното управление не работи.
“LOCKED” се извежда на дисплея 
и дискът не може да се извади от слота
за диск .
Забележка
3
 Отдалечете системата от източниците на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
 Препоръчва се използване на разклонител
за променливотоково захранване с филтър
за шум (не е включен в комплекта).
CD-DA/MP3 диск
Ако системата вече е включена в предварително
зададения час, таймерът за възпроизвеждане няма да
се задейства. Не работете със системата, докато тя не се
включи и не се стартира възпроизвеждането с таймера.
Когато за източник на звук на таймера
за възпроизвеждане е зададена радиостанция,
която настройвате чрез автоматично
сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка (MANUAL),
и смените радиочестотата или честотната лента
след настройването на таймера, настройката на
радиостанцията за таймера също ще се промени.
Когато за източник на звук на таймера за
възпроизвеждане е зададена радиостанция, настроена
чрез предварително задаване на радиостанция,
и смените честотата на радиостанцията или честотната
лента след настройването на таймера, настройката на
радиостанцията за таймера няма да се промени. Фината
настройка на радиостанцията за таймера е фиксирана
на честотата, която сте настроили.
Регулиране на звука
Системата се изключва автоматично
в зададения час.
.
Натиснете TIMER .
Няма звук.
 Увеличете силата на звука на устройството.
 Уверете се, че външният компонент е свързан
правилно към жака AUDIO IN , и настройте
функцията на „AUDIO IN“.
 Зададената станция може временно да
е спряла излъчването.
Получава се силно бучене или шум.
Настройки на звука
Системата се включва автоматично преди
предварително зададения час.
 за FM или DAB*: около 15 секунди преди предварително
зададения час
 за CD или USB устройство: около 90 секунди преди
предварително зададения час
Когато източникът на звук е CD, можете да
препрограмирате таймера за възпроизвеждане.
Вижте „Създаване на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма)“.
Когато източникът на звук е радио, уверете се, че сте
настроили радиостанцията предварително.
За да промените настройката на таймера, изпълнете
процедурите отначало.
* DAB е само за CMT-X5CDB.
1
2
Натиснете / , за да изберете „BT MENU“,
след което натиснете .
Натиснете / , за да изберете „ON“,
след което натиснете .
Подгответе източника на звук.
Google Play™ и App Store предлагат
приложение, специално предназначено
за този модел.
Съвет
Настройване на
безжичния BLUETOOTH
сигнал на ON/OFF
Съвет
Възпроизвеждане с кодек
за висококачествен звук
(AAC/aptX)
Информация относно
„SongPal“
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Съвместими устройства
и версии“.
Свързано е неподдържано
USB устройство.
 Може да възникнат следните проблеми:
 USB устройството не се разпознава;
 имената на файловете или папките не
се показват на системата;
 възпроизвеждането не е възможно;
 звукът прескача;
 има шум;
 възпроизвежда се изкривен звук.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
Има шум, прескачане или изкривен
звук.
 Свързано е неподдържано USB устройство.
Свържете поддържано USB устройство.
 Изключете системата, свържете отново
USB устройството и след това я включете.
 Самите музикални данни съдържат шум
или звукът е изкривен. Шумът може да
е възникнал при създаването на музикалните
данни поради състоянието на компютъра.
В този случай изтрийте файла и изпратете
отново музикалните данни.
 Файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
Показва се „READING“ за
продължително време или
стартирането на възпроизвеждането
отнема дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
 има много папки или файлове на
USB устройството;
 файловата структура е изключително
сложна;
 няма достатъчно свободно място в паметта;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Името на файл или папка
(име на албум) не се показва правилно.
 Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените в него
данни може да са повредени.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Може да е свързано несъвместимо USB
устройство.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Задайте режим на възпроизвеждане
„NORMAL“.
USB устройството не може да се
зарежда.
 Уверете се, че USB устройството е правилно
свързано към (USB) порта
.
 USB устройството може да не се поддържа
от тази система.
 Изключете USB устройството и след това
го свържете отново. За подробности
относно състоянието на зареждане на
USB устройството вижте инструкциите
за експлоатация към USB устройството.
Тунер
Получава се силно бучене или шум
(на дисплея  мига „STEREO“) или
не могат да се приемат програми.
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Дръжте антените далече от устройството,
кабела за високоговорители или
другите AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното
електрическо оборудване.
Чуват се едновременно няколко
радиостанции.
Съобщения
По време на работа може да се покаже или да
мига едно от следните съобщения.
CANNOT PLAY: Системата не може да
възпроизведе аудиофайл поради
неподдържан формат на файла или
ограничение за възпроизвеждането.
CAN’T PLAY: Поставили сте диск, който не може
да бъде възпроизведен чрез тази система,
като например CD-ROM и DVD диск.
COMPLETE: Операцията по предварително
настройване на радиостанция е завършила
успешно.
DATA ERROR: Опитали сте да възпроизведете
файл, който не може да бъде възпроизведен.
ERROR: Работили сте със системата по време
на инициализацията. Изчакайте малко, докато
инициализацията завърши.
FULL: Опитали сте да програмирате повече от
25 записа или файла.
LOCKED: Слотът за дискове  е блокиран и не
можете да извадите диска. Свържете се с найблизкия търговец на Sony.
NO DEVICE: Не е свързано USB устройство или
свързаното USB устройство е отстранено.
NO DISC: Няма диск в плейъра или сте
заредили диск, който не може да бъде
възпроизведен.
NO MEMORY: Запаметяващият носител не
е поставен в USB устройството или не може
да бъде идентифициран от системата.
NO STEP: Всички програмирани записи са
изтрити.
NO SUPPORT: Системата не поддържа
свързаното USB устройство.
NO TRACK: В USB устройството или диска
няма файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.
NOT IN USE: Натиснали сте бутон, чрез който не
може да се използва.
OVER CURRENT: Отстранете USB устройството
от порта и изключете системата, след което
я включете отново.
PUSH STOP: Опитали сте да превключите
режима на въпроизвеждане във функцията
CD или USB по време на възпроизвеждане.
READING: Системата чете информацията от
компактдиска или USB устройството. Някои
бутони не работят по време на четене.
TIME NG: Зададена е една и съща стойност
за времената на начало и край на таймера
за възпроизвеждане.
 В случай че твърд предмет или течност
попадне в системата, изключете я от контакта
и я предайте за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да я използвате отново.
 Захранващият кабел може да се подменя
само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено
положение или на места, където е твърде
горещо, студено, прашно, мръсно, влажно
или без подходяща вентилация или които
са изложени на пряка слънчева или ярка
светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които са били
специално обработени (например с восък,
смазка, лак), тъй като това може да доведе
до поява на петна или обезцветяване на
повърхността.
 Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много
влажно помещение, възможно е върху
лещите във вътрешността на плейъра за
компактдискове да се кондензира влага,
която да доведе до неизправност. В такъв
случай извадете диска и оставете системата
включена за около един час, докато влагата
се изпари. Ако системата все още не работи
дори след повече време, свържете се с найблизкия търговец на Sony.
Относно повишаването
на температурата
 Повишаването на температурата на
устройството по време на зареждане или
продължителна работа е нормално и не
представлява причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата продължително
време при голяма сила на звука, не
докосвайте корпуса, тъй като той може да
е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните отвори.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мека кърпа, леко
навлажнена със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
тъкани, почистващи прахове или разтворители,
като например разредител, бензин или спирт.
Съвместими устройства
и версии
iPhone/iPad/iPod touch
Предпазни мерки/
спецификации
Проверете уебсайтовете по-долу
за подробности относно най-новите
поддържани версии на съвместимите
устройства:
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Свържете в сноп кабелите на антената, като
използвате предлаганите в търговската
мрежа щипки за кабели, и регулирайте
дължините на кабелите.
Предпазни мерки
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция.
Дискове, които тази система МОЖЕ да
възпроизвежда
iPhone 5s

 аудио CD-DA дискове;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни от CD-DA записи
и MP3 файлове).
iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
iPad Air*

iPad mini с Retina дисплей*

 CD-ROM
 CD-R/CD-RW, различни от записаните във
формат на музикален компактдиск или в MP3
формат, отговарящи на ISO9660 Level 1/Level
2, Joliet;
 CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесиен
формат, без да е затворена сесията;
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа,
CD-R/CD-RW с драскотини или замърсявания
или CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо
записващо устройство;
 неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
 CD-R/CD-RW дискове с файлове, които
са различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
файлове;
 8-сантиметрови дискове;
 дискове с нестандартна форма (например
сърце, квадрат, звезда);
 дискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
 дискове под наем или употребявани дискове,
върху които има печати с излизащо навън
лепило;
 дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
iPad (4-то поколение)*

iPad mini*

iPad (3-то поколение)*

iPad 2*

iPad*

iPod touch (5-то поколение)

iPod touch (4-то поколение)

iPod touch (3-то поколение)*

iPod nano (7-мо поколение)*

 Проверете всички връзки на антената, след
което изпълнете процедурата за автоматично
сканиране за DAB станции. Вижте „Ръчно
стартиране на автоматичното сканиране за
DAB станции (само за CMT-X5CDB)“.
 Текущата DAB/DAB+ услуга може да не е
налична. Натиснете TUNING +/– , за да
изберете друга услуга.
 Ако сте се преместили в друг регион, някои
услуги/честоти може да са променени
и да не успеете да настроите обичайното
си предаване. Извършете процедурата
по автоматично сканиране за DAB станции,
за да запишете повторно съдържанието
на предаванията. (Изпълнението на тази
процедура изчиства всички вече запаметени
предварително зададени настройки.)
Предаването на DAB/DAB+ станции
е прекъснато.
 Проверете местоположението на системата
или настройте ориентацията на антената,
за да увеличите указаната стойност
за качество на сигнала.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството,
за да възстановите фабричните настройки
на системата.
1
2
Изключете захранващия кабел и се уверете,
че индикаторът за режим на готовност
 не свети. След това свържете отново
захранващия кабел и включете системата.
Натиснете и задръжте FUNCTION  и /
 на устройството, докато на дисплея се
покаже „RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като например предварително
зададените радиостанции, таймерът и
часовникът, се изтриват.
Ако проблемът продължи, след като извършите всичко посочено по-горе, се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Забележка
Ако изхвърлите устройството или го предоставите на
друго лице, нулирайте устройството от съображения за
сигурност.
Съвместими модели
Не използвайте CD-R/CD-RW диск без съхранени данни. Това може да повреди диска.
Забележки относно CD-DA дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте диска
от центъра към ръба с кърпа за почистване.
 Не почиствайте дисковете с разтворители,
като бензин, разредител, стандартни
препарати за почистване или антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
Относно безопасността
 Извадете напълно захранващия кабел от
електрическия контакт, ако не възнамерявате
да го използвате за продължителен период от
време. При изваждане на кабела на системата
от контакта винаги го дръжте за щепсела.
Никога не дърпайте самия кабел.
Bluetooth®
* „SongPal“ не поддържа iPod touch (3-то поколение),
iPod classic и iPod nano.
„SongPal“ не поддържа iPad от януари 2014 г.
Bluetooth технологията работи с iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (5-то поколение),
iPod touch (4-то поколение).
USB устройство
Проверете уебсайтовете по-долу
за подробности относно най-новите
поддържани версии на съвместимите
устройства:
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Безжична технология
BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология с обхват
на късо разстояние, която свързва цифрови
устройства, като персонални компютри
и цифрови фотоапарати. Чрез безжичната
технология BLUETOOTH можете да работите
с устройствата, които са в обхват около
10 метра.
Безжичната технология BLUETOOTH се използва
обикновено за връзка между две устройства,
но едно устройство може да бъде свързано
към няколко.
Не са ви необходими кабели, за да се свържете,
както е при USB връзката, нито пък се налага
да поставяте устройствата едно срещу
друго, както при безжичната инфрачервена
технология. Можете да използвате
технологията с едно BLUETOOTH устройство
в чантата или джоба си.
Безжичната технология BLUETOOTH е глобален
стандарт, който се поддържа от хиляди
компании. Те произвеждат продукти, които
отговарят на неговите изисквания.
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Профилът представлява стандартен
набор от възможности за различните
BLUETOOTH продукти. Вижте „Спецификации”
за подробности относно поддържаната версия
и профили на BLUETOOTH.
Забележка
За да използвате BLUETOOTH устройство, свързано към
тази система, то трябва да поддържа същия профил,
като нея. Имайте предвид, че функциите на BLUETOOTH
устройството може да се различават в зависимост
от спецификациите му дори ако профилът му е същият
като на тази система.
Поради свойствата на безжичната технология
BLUETOOTH възпроизвеждането при тази система
леко се забавя спрямо аудиовъзпроизвеждането
на предаващото устройство.
Ефективен обхват на комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва да се
използват на разстояние едно от друго
приблизително 10 метра (без препятствия).
Ефективният обхват на комуникация може
да бъде по-малък при следните условия:
 когато между устройствата с BLUETOOTH
връзка се намира човек, метален предмет,
стена или друго препятствие;
 на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови фурни, които
се използват;
 места, където има други електромагнитни
вълни.
Влияние на други устройства
BLUETOOTH устройствата и безжичните LAN
мрежи (IEEE 802.11b/g) използват една и съща
честотна лента (2,4 GHz). Когато използвате
BLUETOOTH устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична LAN
мрежа, може да се получи електромагнитна
интерференция. Това може да доведе до пониски скорости на преноса на данни, до шум
или до невъзможност за свързване. Ако
това се случи, пробвайте следните мерки
за отстраняване на проблема:
 Опитайте се да свържете тази система
и BLUETOOTH мобилния телефон или
BLUETOOTH устройството, когато се
намирате на разстояние поне 10 метра
от оборудването с безжична LAN мрежа.
 Изключвайте захранването на безжичното
LAN оборудване, когато BLUETOOTH
устройството е на разстояние по-малко
от 10 метра.
Влияние върху други устройства
Радиовълните, разпространявани от тази
система, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като тези
смущения могат да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването на
системата, BLUETOOTH мобилния телефон и
BLUETOOTH устройството на следните места:
 в болници, влакове и самолети;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележка
Тази система поддържа функции за защита, които
отговарят на спецификацията BLUETOOTH, като средство
за гарантиране на сигурност при комуникация чрез
технологията BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може да
се окаже недостатъчна в зависимост от съдържанието
на настройките и други фактори, така че винаги бъдете
внимателни, когато осъществявате комуникация
посредством технологията BLUETOOTH.
Sony не може да носи отговорност по никакъв начин
за щети или други загуби, които са резултат от изтичане
на информация по време на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства, чиито
профил е същият като на тази система.
BLUETOOTH устройствата, свързани към тази система,
трябва да отговарят на BLUETOOTH спецификацията,
зададена от BLUETOOTH SIG, Inc., и съответствието им
трябва да бъде сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH спецификацията,
може да има случаи, при които характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH устройството правят
свързването невъзможно или водят до различни методи
за управление, показване или работа.
Може да възникне шум или да няма звук в зависимост
от BLUETOOTH устройството, свързано към тази система,
от комуникационната среда или от околните условия.
Спецификации
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална): 16 вата +
16 вата
(при 8 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
RMS изходна мощност (еталонна): 20 вата +
20 вата (за канал при 8 ома, 1 kHz)
Входове/Изходи
Жак AUDIO IN (външен вход):
Стерео минижак, чувствителност 700 mV,
импеданс 47 килоома
USB:
USB порт: Тип А, 5 V DC, 1,5 A
Секция на CD-DA/MP3 плейъра
Система: Система за компактдискове
и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малко от
44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние
200 mm от повърхността на лещата
на обектива на блока за оптично четене
с бленда 7 mm.
Честотна характеристика: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение сигнал-шум: над 90 dB
Динамичен диапазон: над 90 dB
Секция на тунера
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Обхват на настройка: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Антена: проводникова FM антена
Клеми за антена: 75 ома, небалансирани
Секция на DAB/DAB+ тунера (само за
CMT-X5CDB):
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен тунер
Честотен обхват*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
Антена: проводникова DAB/FM антена
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III)
Честота
Обозначение
Честота
Обозначение
174,928 MHz 5A
209,936 MHz 10A
176,640 MHz 5B
211,648 MHz 10B
178,352 MHz 5C
213,360 MHz 10C
180,064 MHz 5D
215,072 MHz 10D
181,936 MHz 6A
216,928 MHz 11A
183,648 MHz 6B
218,640 MHz 11B
185,360 MHz 6C
220,352 MHz 11C
187,072 MHz 6D
222,064 MHz 11D
188,928 MHz 7A
223,936 MHz 12A
190,640 MHz 7B
225,648 MHz 12B
192,352 MHz 7C
227,360 MHz 12C
194,064 MHz 7D
229,072 MHz 12D
195,936 MHz 8A
230,784 MHz 13A
197,648 MHz 8B
232,496 MHz 13B
199,360 MHz 8C
234,208 MHz 13C
201,072 MHz 8D
235,776 MHz 13D
202,928 MHz 9A
237,488 MHz 13E
204,640 MHz 9B
239,200 MHz 13F
206,352 MHz 9C
208,064 MHz 9D
* Честотите в тази система се показват
до втората цифра след десетичната запетая.
Секция на високоговорителите
Система високоговорители:
Високоговорител за пълен обхват
Пасивен радиатор
Номинален импеданс: 8 ома
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система:
Стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Изход:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
Максимален обхват на комуникация:
Пряка видимост приблиз. 10 m*1
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържан метод за защита на съдържание:
SCMS-T метод
Поддържан кодек:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Честотен диапазон на предаване:
20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране на 44,1 kHz)
*1
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като например
препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна,
статично електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и др.
*2
BLUETOOTH стандартните профили показват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност: 24 вата
Размери (Ш/В/Д) (включително изпъкналите
части):
приблиз. 385 mm × 178 mm × 81 mm
Тегло: приблиз. 2,7 kg
Включени принадлежности: Дистанционно
управление (RM-AMU197) (1), литиева батерия
CR2025 (1), кабел за променливотоково
захранване (1), проводникова FM антена (1),
проводникова DAB/FM антена (1) (само за
CMT-X5CDB), Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство) (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W
(всички безжични мрежови портове са изключени)
Режим на готовност в мрежа: 3 W (всички безжични
мрежови портове са включени)
Download PDF

advertising