Sony | CMT-SBT40D | Sony CMT-SBT40D Hi-Fi система с BLUETOOTH® технология Инструкции за експлоатация

Домашна
аудиосистема
Първи стъпки
Възпроизвеждане на диск
Слушане на радио
Инструкции за експлоатация
Слушане на файл от USB
устройство
Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности
Предпазни мерки/спецификации
CMT-SBT40D
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открит пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Тъй като за изключването на устройството
от електрическата мрежа се използва
захранващият щепсел, включете го
в леснодостъпен променливотоков
електрически контакт. Ако забележите
нещо необичайно във функционирането
на устройството, изключете незабавно
захранващия щепсел от променливотоковия
контакт.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като например слънце и огън.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в променливотоковия
електрически контакт, дори ако самото то
е изключено.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може да доведе до увреждане
на слуха.
свързани с обслужването или гаранцията,
вижте адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване или
гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване е съвместимо с основните
изисквания и други приложими разпоредби
на Директива 1999/5/ЕО.
За подробности, моля, посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
указва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това продуктът
трябва да бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат
при неподходящо третиране след
изхвърлянето му. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.
Само за Европа
Устройството е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1. Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
Бележка за клиентите: следващата
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано
на законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
2BG
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
указва, че предоставената с продукта батерия
не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след изхвърлянето им.
Рециклирането на материалите ще спомогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.
Преди работа с тази
система
Неизправностите, възникнали при
нормална употреба на системата,
ще бъдат ремонтирани от Sony
в съответствие с условията,
определени в ограничената
гаранция за системата. Sony обаче
не носи отговорност за последици,
възникнали от невъзможност
за възпроизвеждане поради
повредена или неизправна система.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове,
които съответстват на стандарта
за компактдискове (CD). Напоследък
някои звукозаписни компании предлагат
на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права.
Моля, имайте предвид, че някои от тези
дискове не съответстват на стандарта
за компактдискове и е възможно да
не могат да бъдат възпроизвеждани
на този продукт.
Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната
страна и цифров аудиозапис върху
другата. Въпреки това понеже страната
с аудио материала не отговаря на
стандарта за компактдискове (CD),
възпроизвеждането на този продукт
не е гарантирано.
3BG
Забележка относно операциите
за възпроизвеждане на
DVD диск
Някои операции за възпроизвеждане
на DVD диск може умишлено да
са ограничени от производителите
на софтуер. Тъй като системата
възпроизвежда DVD дисковете според
съдържанието им, някои функции за
възпроизвеждане може да не са налице.
Забележка относно
двуслойните DVD дискове
Картината и звукът на
възпроизвеждането може
временно да бъдат прекъснати
при превключването на слоевете.
Код на регион
(само за DVD VIDEO дискове)
Системата има код на регион, отпечатан
на задната страна на устройството, и ще
възпроизвежда само DVD VIDEO дискове
(само възпроизвеждане), обозначени
с идентичен код на регион или с
.
Забележка относно
мултисесийни дискове
Тази система може да възпроизвежда
непрекъснати сесии на диск, когато те са
записани в същия формат като първата
сесия. Сесия, записана в различен
формат, и тези които следват след нея,
не могат да бъдат възпроизвеждани.
Имайте предвид, че дори ако сесиите са
записани в един и същи формат, някои
от тях може да не се възпроизведат.
4BG
Съдържание
Преди работа с тази система ...............................................................3
Първи стъпки
Местоположение и функции на елементите за управление ...........7
Подготвяне на дистанционното управление................................... 12
Прикрепване на подложките за високоговорителите ................... 12
Свързване на телевизора .................................................................. 13
Настройване на цветовата система .................................................. 13
Настройване на часовника ................................................................ 14
Възпроизвеждане на диск
Възпроизвеждане на DVD/CD ........................................................... 15
За промяна на режима на възпроизвеждане ................................ 15
Създаване на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма) ............................................. 17
Други операции за възпроизвеждане ........................................... 18
Слушане на радио
Настройване на радиостанция......................................................... 20
Предварително задаване на радиостанции ................................... 20
Избиране на предварително зададена радиостанция................... 21
Слушане на файл от USB устройство
Възпроизвеждане на файл от USB устройство.................................22
Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти
Възпроизвеждане на музика от опционални
аудиокомпоненти .......................................................................... 24
5BG
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
Сдвояване на системата с BLUETOOTH устройство
и слушане на музика...................................................................... 25
Слушане на музика чрез регистрирано устройство ...................... 27
Слушане на музика с едно докосване (NFC) .................................... 27
Допълнителна информация
Настройване на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност .................................................................... 29
Задаване на режима на готовност на BLUETOOTH ......................... 30
Настройване на безжичния BLUETOOTH сигнал на ON/OFF .......... 30
Настройване на звука .........................................................................31
Използване на таймерите ..................................................................31
Настройване на таймера за заспиване ..........................................31
Настройване на таймера за възпроизвеждане ............................. 32
Използване на менюто за настройка............................................... 33
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности...................................................... 35
Съобщения ......................................................................................... 38
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки............................................................................... 40
Съвместими USB устройства и версии ............................................. 42
Безжична технология BLUETOOTH.................................................... 42
Спецификации.................................................................................... 44
6BG
Първи стъпки
Местоположение и функции
на елементите за управление
Забележка
Първи стъпки
В това ръководство е обяснено извършването на операциите главно чрез използване
на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните
на устройството със същите или подобни имена.
Устройство (отпред/отгоре)
7BG
Дистанционно управление
 Бутон  (отваряне/затваряне)
Използвайте, за да отворите или
затворите тавата на диска .
 Дисплей
 Тава на диска
Използвайте, за да поставите диск
(стр. 15).
 Устройство: бутон за управление
VOLUME
Дистанционно управление:
бутон VOLUME +/–
Използва се за регулиране на силата
на звука.
 Жак  (слушалки)
За свързване на слушалки.
  (USB) порт
Използвайте за свързване на USB
устройство (стр. 22).
 Бутон / (захранване)
За включване или изключване
на захранването.
 Сензор за дистанционно управление

 Бутони / (предишен/
следващ)
За преминаване към началото
на даден запис или файл.
Бутон TUNING +/–
За настройване на желаната
радиостанция.
Дистанционно управление:
бутони / (бързо превъртане
назад/напред)
Използвайте за бързо превъртане
напред или назад на даден запис или
файл.
Дистанционно управление:
бутони PRESET +/–
Използвайте за извикване на
предварително зададени станции.
8BG
(BLUETOOTH) LED
Свети или мига, за да покаже
състоянието на BLUETOOTH връзката.
 Устройство: бутони FUNCTION/
PAIRING
 Използвайте, за да смените
източника. При всяко натискане
източниците се сменят в следната
последователност: DVD/CD 
USB  BT AUDIO  FM  AUDIO IN
 Натиснете и задръжте, за да влезете
в режим на BLUETOOTH сдвояване.
Дистанционно управление:
бутони DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/
AUDIO IN
Използвайте, за да изберете
източника.
 Устройство: бутон 
(възпроизвеждане/пауза)
Дистанционно управление: бутони
 (възпроизвеждане)/ (пауза)
За стартиране или поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
 Бутон  (стоп)
Използвайте за спиране на
възпроизвеждане.
 N-Mark
Доближете до този знак смартфон/
таблет, снабден с функция NFC, за да
извършите BLUETOOTH регистрация,
свързване или изключване с едно
докосване (стр. 27).
 Бутон EQ
Използвайте за избор на звуков ефект
(стр. 31).
 Бутон AUDIO/SUBTITLE
 Използвайте, за да изберете формат
на аудио сигнала, когато са налични
няколко аудио сигнала.
 Използвайте, за да изберете режима
на приемане на FM сигнали
(моно или стерео), когато слушате
FM стерео програми (стр. 20).
 Използвайте, за да изберете езика
на субтитрите, когато те са налице
на няколко езика (стр. 18).
 Бутон  (Връщане)/DVD MENU
 Използвайте за връщане към
предишния екран по време на
работа в списъка с папки или
файлове, показан на екрана
на телевизора.
 Използвайте, за да отворите или
затворите менюто на DVD диска
по време на възпроизвеждане
на DVD-видео.
 MUTING
Използвайте, за да включите или
изключите звука.

DISPLAY
Използвайте за показване или
скриване на падащото меню за режим
на търсене или за информация
относно текущото възпроизвеждане.
На мястото на неразпознаваем знак се
показва долна черта „_“.
 Бутон SETUP
Използвайте, за да отворите или
затворите менюто за настройка.
 Бутон
(въвеждане)
Използвайте за потвърждаване на
елемент.
Първи стъпки
 Бутон BLUETOOTH MENU
Използвайте за отваряне или
затваряне на менюто BLUETOOTH
(стр. 25, 26, 30).
 Бутон SHIFT
Натиснете и задръжте, за да
използвате бутоните с числа, TIME ,
ZOOM  и SUBTITLE .
 Бутони ///
Използвайте за избиране на елемент.
 Бутон DVD TOP MENU
 Използвайте, за да отворите
главното меню на DVD диска по
време на възпроизвеждането му.
 Използвайте, за да включите или
изключите функцията PBC по време
на възпроизвеждане на VIDEO CD
с тази функция.
 Бутон ANGLE
Използвайте за превключване ъгъла
на камерата, когато на DVD VIDEO
диска са записани няколко такива.
 Бутон PLAY MODE/ZOOM
 Използвайте за избор на режима
на възпроизвеждане (стр. 15).
 Използвайте за влизане в режим на
предварително зададени настройки
за FM радио (стр. 20).
 Използвайте, за да увеличите или
намалите мащаба на показана
картина, когато гледате DVD VIDEO,
VIDEO CD, Xvid видеофайл или
графичен JPEG файл.
 Бутон MEGA BASS
Използвайте за подсилване на
басовия звук (стр. 31).
 Бутон TIMER MENU
Използвайте за настройване на
менюто на таймера (стр. 31).
 Бутон TIME/DIMMER
 Използвайте в комбинация с SHIFT
, за да покажете часовника.
Тази операция работи дори когато
системата е изключена (стр. 14).
 Използвайте, за да промените
яркостта на дисплея .
9BG
 Бутон TV INPUT
Използвайте за превключване
на източника на входен сигнал на
телевизора между телевизионния
сигнал и друг източник на входен
сигнал. Имайте предвид, че с това
дистанционно управление могат да се
управляват само телевизори Sony.
Бутон TV / (захранване)
За включване или изключване на
телевизора. Имайте предвид, че с това
дистанционно управление могат да се
управляват само телевизори Sony.
10BG
Устройство (отзад)
Първи стъпки
 FM ANTENNA
Свържете FM антената.
Забележка
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал, след
което закрепете FM антената към стабилна
повърхност (прозорец, стена и др.).
 Закрепете с тиксо края на проводниковата
FM антена.
 Жакове AUDIO IN и VIDEO OUT
AUDIO IN:
свържете външен аудио компонент
чрез кабел за аудио свързване
(не е включен в комплекта).
VIDEO OUT:
свържете входния жак за видеосигнал
на телевизора или проектора с видео
кабел (включен в комплекта).
 Проводникова FM антена
(Разтяга се хоризонтално.)
 Към десния високоговорител
 Към левия високоговорител
 Кабел за високоговорител
(червен/)
 Кабел за високоговорителя
(черен/)
 Към електрически контакт
 SPEAKERS
Свързване на високоговорителите.
 Вход ~ AC IN (120 – 240 V AC)
Свържете кабела за
електрозахранване към
електрическия контакт.
11BG
Подготвяне на
дистанционното
управление
Прикрепване на
подложките за
високоговорителите
Поставете една батерия R6 (размер AA)
(не е включена в комплекта), като
спазвате поляритета, както е показано
по-долу.
Прикрепете включените в комплекта
подложки за високоговорители към
всеки ъгъл на долната страна на
високоговорителите, за да
предотвратите хлъзгането им.
Забележки относно използването на
дистанционното управление
 При нормално използване батерията
ще издържи около шест месеца.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг период
от време, извадете батерията, за да
избегнете евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
12BG
Настройване на
цветовата система
Свържете входния жак за видеосигнал на
телевизора си към жака VIDEO OUT 
на устройството чрез включения
в комплекта видео кабел.
Ако е необходимо, променете цветовата
система на [PAL] или [NTSC], след като
свържете телевизора. Фабричната
настройка за цветовата система по
подразбиране е [PAL] за модели за
Европа, Русия, Океания, Китай, Африка
и Средния Изток и [NTSC] за други
модели. Имайте предвид, че функцията
за настройване на цветовата система не
е достъпна при модели за Северна
и Латинска Америка (с изключение
на модела за Аржентина).
1
Натиснете / , за да
включите системата.
2
Натиснете SETUP  във
функцията DVD/CD.
При свързване на видео плейър
Свържете телевизора и видео плейъра
с видео и аудио кабели (не са включени
в комплекта), както е показано по-долу.
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
Телевизор
Избрана категория
Видео плейър
Първи стъпки
Свързване на
телевизора
Избран елемент
за настройка
Устройство
Не свързвайте директно.
Ако свържете видео плейър между тази
система и телевизора, може да има
загуба на видеосигнала, когато го
гледате от системата. Не свързвайте
видео плейър между тази система
и телевизора.
Категории на настройката
3
Опции
Натиснете / , за да
изберете настройки за
[SCREEN], след това
натиснете .
13BG
4
Натиснете / , за да
изберете [TV System], след
това натиснете .
5
Натиснете / , за да
изберете [PAL] или [NTSC],
след това натиснете
.
Настройване на
часовника
1
Натиснете / , за да
включите системата.
2
Натиснете TIMER MENU .
3
Натиснете / , за да
изберете „CLOCK“, след
това натиснете
.
4
Натиснете / , за да
изберете часа, след това
натиснете
.
5
Натиснете / , за да
зададете минутите, след
това натиснете
.
Натиснете SETUP, за да изключите
менюто за настройка.
Забележка
 Показването на изображение на
телевизионния екран може да бъде
прекъснато за момент след смяна на
цветовата система.
Ако настройвате часовника за първи
път, продължете към стъпка 4.
Завършете настройката
на часовника.
Забележка
 Настройките на часовника ще се нулират,
ако изключите кабела за електрозахранване
или бъде прекъснато захранването.
За показване на часовника,
когато системата е изключена
Натиснете TIME/DIMMER , докато
държите натиснат бутона SHIFT .
Часовникът се показва в продължение
на около 8 секунди.
14BG
За да извадите DVD/CD
Възпроизвеждане на диск
Натиснете   на устройството.
Съвет
Възпроизвеждане
на DVD/CD
Натиснете DVD/CD .
2
Натиснете   на
устройството, за да отворите
тавата на диска , и поставете
диск в нея.
Заредете DVD/CD със страната
с етикета (отпечатана страна) нагоре.
Забележка
 Не поставяйте диск с нестандартна форма
(напр. сърце, квадрат, звезда). Това може да
причини непоправима повреда на системата.
 Не използвайте диск с лепенка или стикери
върху него, тъй като това може да причини
неизправност.
 Когато изваждате диск, не докосвайте
повърхността му.
 Не свързвайте USB устройство, когато
възпроизвеждате DVD. Това може да
причини изкривяване при
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане на диск
1
 Можете да заключите тавата на диска, за да
не се отваря и затваря. Натиснете и задръжте
бутоните FUNCTION  и TUNING-  на
устройството едновременно за 5 секунди, на
дисплея ще се появи „LOCKED“  и бутонът
  вече няма да работи. Повторете същата
процедура, за да отключите тавата на диска.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Режимът на възпроизвеждане ви
позволява да възпроизвеждате една
и съща музика многократно или да
я слушате в произволен ред.
Страна с етикет (отпечатана страна)
3
4
Натиснете   на
устройството, за да затворите
тавата на диска .
1
Натиснете PLAY MODE .
2
Натиснете / , за да
изберете „PROGRAM“ или
„REPEAT“, след това
натиснете
.
3
Натиснете / , за да
изберете режим за
възпроизвеждане, след
това натиснете
.
Натиснете  .
Ако превключвате функцията
към „DVD/CD“ от друга функция,
когато вече има поставен диск,
натиснете  , след като
обозначението „LOADING“
изчезне от дисплея .
Бутонът на дистанционното
управление или устройството ви
позволява бързо да превъртате
назад/напред и да избирате запис,
файл или папка (MP3/WMA) и др.
Можете да избирате от следните
режими на възпроизвеждане.
15BG
PROGRAM
CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD
Режим на
Ефект
възпроизвеждане
Режим на
Ефект
възпроизвеждане
PROGRAM*
ONE
Възпроизвежда
многократно
избрания запис.
На дисплея се показва
„REP 1“ .
FOLDER*1
Възпроизвежда
многократно всички
записи в избраната
папка. На дисплея се
показва „REP FLD“ .
ALL
Възпроизвежда
многократно всички
записи в диска.
На дисплея се показва
„REP ALL“ .
SHUFFLE*2
Възпроизвежда
многократно всички
записи в произволен
ред. На дисплея се
показва „SHUFFLE“ .
OFF
Отменя
многократното
възпроизвеждане.
Възпроизвежда
програмираните
записи или файлове.
За подробности вижте
„Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане
на програма)“ (стр. 17).
* Този режим на възпроизвеждане е приложим
само за CD-DA дискове.
REPEAT
DVD
Режим на
Ефект
възпроизвеждане
CHAPTER
TITLE
ALL
OFF
Възпроизвежда
многократно
избраната глава.
На дисплея се показва
„REP CHP“ .
Възпроизвежда
многократно
избраното заглавие.
На дисплея се показва
„REP TIT“ .
Възпроизвежда
многократно цялото
съдържание.
На дисплея се показва
„REP ALL“ .
Отменя
многократното
възпроизвеждане.
*1 Този режим на възпроизвеждане
е приложим само за възпроизвеждане
на USB устройство или MP3/WMA диск.
*2 Този режим на възпроизвеждане
е приложим само за възпроизвеждане на
CD-DA, USB устройство или MP3/WMA диск.
Забележка
 Режимът на възпроизвеждане се изключва
автоматично, когато изключите кабела
за електрозахранване.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3/WMA дискове
 Не запаметявайте ненужни папки или
файлове на диск с MP3/WMA файлове.
 Папките, в които няма MP3/WMA
файлове, не се разпознават от
системата.
 Системата може да възпроизвежда
само MP3/WMA файлове с разширение
„.mp3“ или „wma“.
Дори ако името на файла
е с разширение „.mp3“ или „.wma“,
но той не е аудио MP3/WMA файл, при
възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да причини повреда
на системата.
16BG
 Максималният брой MP3/WMA папки
и файлове, съвместим със системата, е:
 188* папки (включително основната
папка);
 999 файла;
 999 файла в една папка;
 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
3
 Не може да се гарантира съвместимост
с всеки софтуер за кодиране/запис
на MP3/WMA, CD-R/RW устройства
и носители за запис. Несъвместимите
MP3/WMA дискове може да причинят
шум или прекъснат звук или да не
се възпроизвеждат изобщо.
Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане
на програма)
Възпроизвежда програмирания запис
или файл в CD-DA. Изисква се управление
на телевизионния екран, за да създадете
своя собствена програма.
1
Натиснете PLAY MODE .
2
Натиснете / , за да
изберете „PROGRAM“, след
това натиснете
.
На телевизионния екран се извежда
менюто за програма.
Възпроизвеждането се поставя
автоматично на пауза, докато се
създава програмата.
Програмиран запис
Натиснете и задръжте бутона
SHIFT , след това натиснете
бутоните с числа, за да
въведете двуцифрен номер
на запис (например „02“ за
запис 2).
Числата от лявата страна
представляват реда на
възпроизвеждане.
4
Натиснете   и повторете
процедурата от стъпка 3, за да
програмирате допълнителни
записи.
5
Натиснете /// , за да
изберете [PLAY] и да
стартирате
възпроизвеждането на
програмата.
Възпроизвеждане на диск
* Това включва папките, в които няма MP3/
WMA или други файлове. Броят на
папките, които системата може да
разпознае, може да е по-малък от
действителния в зависимост от
структурата на папките.
Програмиране на запис
Можете също да стартирате
възпроизвеждането на програмата
чрез натискане на  .
За отмяна на
възпроизвеждането
на програма
Изтрийте създадената програма.
1 В стъпка 2 на раздел „Създаване
на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма)“
(стр. 17) изберете „PROGRAM“, след
което натиснете
.
2 Натиснете /// , за да изберете
[CLEAR], след това натиснете
.
17BG
За изтриване на програмиран
запис
1 В стъпка 2 на раздел „Създаване
на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма)“
(стр. 17) изберете „PROGRAM“,
след което натиснете
.
2 Натиснете /// , за да изберете
номера на записа, който искате да
изтриете.
3 Натиснете и задръжте SHIFT , след
това натиснете „00“.
4 Показаният номер на запис се променя
на „--“ и записът се изтрива.
Съвет
 Можете да програмирате до 16 записа или
файла.
 За да възпроизведете същата програма
отново, натиснете  .
Забележка
 Ако след програмирането извадите диска
или изключите захранващия кабел, всички
програмирани записи и файлове се изтриват.
Други операции за
възпроизвеждане
Промяна на ъглите
(само за съвместими DVD VIDEO
дискове)
Натиснете ANGLE  многократно по
време на възпроизвеждането, за да
изберете желания ъгъл.
Извеждане на субтитри
(само за DVD VIDEO дискове
и Xvid видеофайлове)
Натиснете SUBTITLE  многократно,
докато държите натиснат бутона
SHIFT , по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания език за субтитри.
Промяна на аудио езика
Натиснете AUDIO  многократно по
време на възпроизвеждане, за да
изберете желания аудио език.
18BG
Възпроизвеждане на VIDEO CD
с PBC функции
Когато започвате да възпроизвеждате
VIDEO CD с функции PBC (контрол на
възпроизвеждането), се извежда менюто
за PBC. Натиснете PRESET+/– , за да
изберете елемент, след това натиснете
, за да потвърдите.
Възпроизвеждане без
използване на PBC
Когато изключвате функцията PBC,
можете да изберете желан запис,
като натиснете / .
Увеличаване на показаното
изображение
Можете да увеличите или намалите
мащаба на изображението, когато
гледате DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid
видеофайл или JPEG изображение.
Натиснете ZOOM , докато държите
натиснат бутона SHIFT , за да увеличите
изображението.
При всяко натискане на бутона нивото
на увеличение се променя. Можете да
превъртате увеличеното изображение
нагоре, надолу, наляво или надясно,
като натиснете /// .
Търсене на заглавие, глава,
запис и др.
При възпроизвеждане на DVD диск
DISPLAY  по време на
възпроизвеждане.
1 Натиснете
В горната част на екрана на телевизора ще
се появи падащото меню.
2 Натиснете / , за да предвижите
подчертаването към зоната на
заглавието или главата.
3 Натиснете бутоните с числа, докато
държите натиснат бутона SHIFT ,
за да въведете номер на заглавие или
глава (например „02“ за заглавие 2,
„003“ за глава 3).
, за да прескочите
на избраното заглавие или глава.
4 Натиснете
При възпроизвеждане на CD
DISPLAY  по време
на възпроизвеждане.
1 Натиснете
В горната част на екрана на телевизора ще
се появи падащото меню.
2 Натиснете / , за да преместите
подчертаването към зоната на номера
на запис.
3 Натиснете бутоните с числа, докато
държите натиснат бутона SHIFT ,
за да въведете двуцифрения номер
на записа (например „02“ за запис 2).
При възпроизвеждане на аудио файл/
графичен JPEG файл или видеофайл
Натиснете бутоните с числа, докато
държите натиснат бутона SHIFT , за да
въведете двуцифрения номер на файла
(например „02“ за файл 2).
Възпроизвеждане на диск
, за да прескочите към
избрания запис.
4 Натиснете
19BG
Слушане на радио
Настройване на
радиостанция
Предварително
задаване на
радиостанции
Можете да зададете предварително
желаните радиостанции.
1
2
Натиснете FM .
Натиснете и задръжте бутона
TUNING +/– .
Индикацията за честотата на дисплея
 започва да се променя и спира
автоматично, когато бъде прието
FM стерео излъчване
(Автоматично настройване).
Ръчна настройка
Натиснете TUNING +/–  многократно,
за да настроите желаната станция.
Всяко натискане настройва честотата
нагоре/надолу с една честотна стъпка.
Съвет
 Ако приемането на FM стерео програма
е с шумове, натиснете AUDIO 
многократно, за да изберете „MONO“,
след това изберете
, за да изберете
моно приемане. Това намалява шума.
 Когато настроите станция, предоставяща
услуги RDS, на дисплея се показва името
на станцията.
1
Настройте желаната станция.
2
Натиснете PLAY MODE .
3
Натиснете PRESET+/– , за да
изберете предварително
зададен номер, след това
натиснете
.
На дисплея мига номер на
предварително зададена станция .
Можете също да изберете
предварително зададен номер,
като натиснете /  или като
задържите натиснат бутона SHIFT
и след това използвате бутоните
с числа.
Предварително зададен номер
„COMPLETE“ се показва на дисплея 
и радиостанцията се регистрира
с предварително зададения номер.
Повторете стъпките по-горе, за да
запишете още радиостанции.
Съвет
 Можете да настроите предварително
до 20 FM станции.
 Ако в стъпка 3 изберете вече записан
предварително зададен номер,
предварително зададената радиостанция
се заменя с текущо настроената.
20BG
Избиране на
предварително
зададена радиостанция
1
Натиснете FM .
2
Натиснете PRESET +/– , за да
изберете предварително
зададен номер.
Слушане на радио
Можете също да изберете
предварително зададен номер, като
натиснете бутоните с числа, докато
държите натиснат бутона SHIFT .
21BG
Съвет
Слушане на файл от USB устройство
Възпроизвеждане
на файл от USB
устройство
Чрез тази система можете да
възпроизвеждате аудио файлове,
съхранени на USB устройство, като
например WALKMAN® или цифров
мултимедиен плейър, като свържете
USB устройство към нея.
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Съвместими USB
устройства и версии“ (стр. 42).
1
Натиснете USB .
2
Свържете USB устройството
към  (USB) порта 
на предната страна
на устройството.
Свържете USB устройството директно
или чрез предоставения заедно
с него USB кабел към  (USB)
порта .
Изчакайте, докато изчезне
обозначението „SEARCH“.
3
22BG
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
Можете да извършвате операции,
като бързо превъртане назад/напред
и избиране на запис, файл или папка,
с помощта на дистанционното
управление или бутона
на устройството.
 Когато се възпроизвежда от USB
устройството, може да се избере режимът
на възпроизвеждане. Натиснете бутона
PLAY MODE  и изберете „REPEAT“.
За подробности вижте „За промяна
на режима на възпроизвеждане“ (стр. 15).
Възпроизвеждането на програма не може
да бъде зададено за файлове на USB
устройството.
 Ако към устройството се свърже USB
устройство, батерията започва автоматично
да се зарежда. Ако USB устройството не може
се зареди, отстранете го и след това го
свържете отново. Някои USB устройства не
могат да бъдат зареждани чрез системата.
За подробности относно състоянието
на зареждане на USB устройството вижте
инструкциите за експлоатация към USB
устройството.
Забележка
 Редът на възпроизвеждане от системата
може да се различава от този на свързания
цифров музикален плейър.
 Не забравяйте да изключите системата,
преди да извадите USB устройството.
Изваждането на USB устройството при
включена система може да повреди
данните в него.
 Когато е необходимо свързване чрез
USB кабел, свържете чрез кабела,
предоставен с USB устройството за
свързване. За подробности относно
свързването вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с USB
устройството, което искате да свържете.
 В зависимост от типа на свързаното USB
устройство може да измине известно време,
преди да се покаже обозначението „SEARCH“.
 Не свързвайте USB устройството чрез
USB концентратор.
 Когато е свързано USB устройство, системата
прочита всички файлове от него. Ако има
много папки или файлове на USB
устройството, прочитането му може да
отнеме повече време.
 Когато са свързани няколко USB устройства,
предаването на сигнали от системата или
приключването на четенето от USB
устройството може да отнеме много време.
 Не може да се гарантира съвместимост
с всеки софтуер за кодиране/запис.
Ако аудиофайловете в USB устройството
са кодирани първоначално с несъвместим
софтуер, те може да генерират шум или да
се повредят.
 Максималният брой папки и файлове на USB
устройството, съвместим със системата, е:
 188* папки (включително основната
папка);
 999 файла;
 999 файла в една папка;
 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
* Тук се включват папките, в които няма
аудиофайлове за възпроизвеждане,
и празните папки. Броят на папките, които
системата може да разпознае, може да
е по-малък от действителния в зависимост
от структурата на папките.
** Файлове, които са със защита на авторските
права DRM (управление на цифровите
права), или файлове, изтеглени от онлайн
музикален магазин, не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система.
Ако се опитате да възпроизведете такъв
файл, системата изпълнява следващия
незащитен аудиофайл.
Слушане на файл от USB устройство
 Системата не поддържа непременно всички
функции, осигурявани от свързаното USB
устройство.
 Папките, в които няма аудиофайлове, не се
разпознават.
 Аудио форматите, които можете да слушате
с тази система, са:
 MP3: разширение на файла „.mp3“;
 WMA**: разширение на файла „.wma“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският
формат е различен, системата може да
генерира шум или да се повреди.
23BG
Забележка
Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти
Възпроизвеждане
на музика от
опционални
аудиокомпоненти
Можете да възпроизвеждате запис
от опционални аудио компоненти,
свързани към устройството.
Забележка
 Натиснете бутона VOLUME – 
предварително, за да намалите силата
на звука.
1
Натиснете бутона AUDIO IN .
2
Включете свързващия аудио
кабел в жака AUDIO IN 
на задната страна на
устройството и в изходния
извод на опционалното
външно оборудване.
3
Стартирайте възпроизвеждане
на свързания компонент.
Регулирайте силата на звука
на свързания компонент по време
на възпроизвеждането.
4
24BG
Натиснете бутона
VOLUME +/– , за да настроите
силата на звука.
 Системата може да влезе автоматично
в режима на готовност, ако силата на звука
на свързания компонент е твърде слаба.
За подробности вижте „Настройване
на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност“ (стр. 29).
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Сдвояване на
системата
с BLUETOOTH
устройство и
слушане на музика
Можете да слушате музика от своето
BLUETOOTH устройство чрез безжична
връзка.
Преди да използвате BLUETOOTH
функцията, извършете сдвояване, за да
регистрирате BLUETOOTH устройството.
2
Системата влиза в режим на
сдвояване. „PAIRING“ се показва
на дисплея  и индикаторът
(BLUETOOTH) LED  мига бързо.
3
4
Изберете [SONY:CMT-SBT40D]
(тази система).
Натиснете бутона BLUETOOTH
MENU .
5
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
При подкана за въвеждане на парола
в BLUETOOTH устройството въведете
„0000“.
Ако тази система не се показва на
дисплея на устройството, започнете
отново от стъпка 1.
Когато сдвояването е завършено,
BLUETOOTH връзката се установява
автоматично. „BT AUDIO“ се показва
на дисплея  на системата и
индикаторът (BLUETOOTH) LED 
светва.
Изпълнете тази стъпка в рамките
на 5 минути, иначе сдвояването ще
бъде отменено. Ако сдвояването
бъде отменено, повторете
процедурата от стъпка 1.
Забележка
Ако е избрана BLUETOOTH function,
когато няма информация за
сдвояване, системата ще влезе
автоматично в режим на сдвояване.
Можете също да извършите
сдвояване чрез използването
на бутон на устройството. Вижте
„За извършване на сдвояване
чрез използването на бутон
на устройството“ (стр. 26).
Потърсете системата
с BLUETOOTH устройството.
На дисплея на BLUETOOTH
устройството може да се покаже
списък с намерените устройства.
 Поставете BLUETOOTH устройството, което
искате да свържете, на разстояние до един
метър от системата.
 Ако BLUETOOTH устройството е съвместимо
с технологията с едно докосване (NFC),
пропуснете следващата процедура. Вижте
„Слушане на музика с едно докосване (NFC)“
(стр. 27).
1
Натиснете / , за да
изберете „PAIRING“, след това
натиснете
.
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството натиснете  
отново. Също така може да се
наложи да стартирате музикален
плейър на BLUETOOTH устройството.
25BG
6
Натиснете бутона
VOLUME +/– , за да настроите
силата на звука.
Ако силата на звука не може да се
промени от системата, регулирайте
я от BLUETOOTH устройството.
За извършване на сдвояване
чрез използването на бутон
на устройството
1 Натиснете бутона FUNCTION  многократно,
за да изберете „BT AUDIO“.
2 Натиснете и задръжте бутона FUNCTION ,
докато индикаторът (BLUETOOTH) LED 
започне да мига бързо.
Системата влиза в режим на сдвояване.
„PAIRING“ се показва на дисплея .
За да установите BLUETOOTH връзка,
извършете същата процедура от стъпка 2
с помощта на дистанционно управление.
Съвет
 Докато има установена BLUETOOTH връзка
с едно BLUETOOTH устройство, можете да
извършите операция за сдвояване с друго.
Забележка
 Описаните по-горе операции може да не са
налични при някои BLUETOOTH устройства.
Освен това действителните операции може
да се различават в зависимост от свързаното
BLUETOOTH устройство.
 След извършване на операция по сдвояване
не е необходимо тя да се изпълнява
повторно. В случаите по-долу обаче тя трябва
да се изпълни повторно.
 Информацията за сдвояването е изтрита
при ремонтиране на BLUETOOTH
устройството.
 При опит да сдвоите системата с повече
от 8 BLUETOOTH устройства.
Тази система може да се сдвоява с до
8 BLUETOOTH устройства. Ако сдвоите
друго BLUETOOTH устройство, след
като е било извършено сдвояване
с 8 устройства, информацията на първото
свързано към системата устройство се
заменя с тази на новото устройство.
 Информацията за регистрация
на сдвояването на тази система е изтрита
от свързаното устройство.
 Ако инициализирате системата или
изтриете историята на сдвояванията от
нея, цялата информация за сдвояванията
се изтрива.
26BG
 Звукът от тази система не може да се изпрати
към BLUETOOTH високоговорител.
 „Ключът за достъп“ може да бъде наречен
„код за достъп“, „ПИН код“, „ПИН номер“,
„парола“ и др.
 Докато има установена BLUETOOTH връзка
с едно BLUETOOTH устройство, не можете да
установите BLUETOOTH връзка с друго. Първо
прекратете връзката и след това свържете
с друго устройство.
 Системата поддържа само кодек за
подобхват.
За да прекратите операцията
за сдвояване с BLUETOOTH
устройството
Натиснете бутона BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  или променете източника.
Съвет
 Когато системата не разполага с информация
за сдвояване, операцията за сдвояване не
може да бъде отменена.
За да отмените връзката
с BLUETOOTH устройството
Натиснете бутоните BLUETOOTH MENU 
и / , за да изберете „DISCONCT“, след
това натиснете
.
Съвет
 Можете също да прекратите BLUETOOTH
връзката от BLUETOOTH устройството.
За изтриване на информацията
за регистрация на сдвояването
1 Натиснете бутона BLUETOOTH .
2 Натиснете и задръжте бутоните
FUNCTION  и   на устройството
едновременно, докато се появи
„RESET“ на дисплея .
Забележка
 Ако сте изтрили информацията за
сдвояването, не можете да осъществите
BLUETOOTH връзка, освен ако не извършите
отново сдвояване.
Слушане на музика чрез
регистрирано
устройство
След стъпка 1 на „Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство и слушане на
музика“ осъществете връзка от
BLUETOOTH устройството със системата,
след което натиснете  , за да
започне възпроизвеждането.
Слушане на музика
с едно докосване
(NFC)
NFC е технология за безжична
комуникация в малък обхват между
различни устройства, като мобилни
телефони и IC маркери.
Трябва само да допрете смартфона/
таблета до системата. Системата се
включва автоматично, извършва
се сдвояване и се установява
BLUETOOTH връзка.
Най-напред включете настройките
на NFC.
1
Допрете смартфона/таблета
до устройството и задръжте така,
докато смартфонът/таблетът
започне да вибрира или издаде
кратък звук
Вижте ръководството на
потребителя на смартфона/таблета
за това, коя част от тях се използва
за сензорен контакт.
2
След като осъществите
връзката, натиснете  .
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
Допрете смартфона/таблета
до маркировката N  на
устройството.
Започва възпроизвеждане.
За да прекратите установената
връзка, допрете смартфона/таблета
до маркировката N  на
устройството.
Съвет
 Съвместими са смартфоните, които са
снабдени с функция NFC (съвместима
операционна система: Android версия 2.3.3
или по-нова, с изключение на Android 3.x).
Проверете в уебсайта по-долу за
информация за съвместими устройства.
http://support.sony-europe.com/
27BG
 Ако смартфонът/таблетът не реагират,
въпреки че са допрени до устройството,
изтеглете на тях приложението
„NFC Easy Connect“ и го стартирайте.
След това ги допрете отново до устройството.
„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение,
предназначено за използване изключително
с Android™. Сканирайте следния 2D код.
 Когато допрете смартфон/таблет, съвместим
с NFC, към системата, докато към нея
е свързано друго BLUETOOTH устройство,
връзката с това BLUETOOTH устройство
се прекратява и системата се свързва към
смартфона/таблета.
Забележка
 В някои държави и региони не може да се
изтегли приложение, съвместимо с NFC.
 При някои смартфони/таблети тази функция
може да е налице, без да е изтеглено
„NFC Easy Connect“. Ако е така, работата
и спецификациите на смартфона/таблета
може да се различават от описаните в това
ръководство. За подробности прегледайте
ръководството на потребителя,
предоставено със смартфона/таблета ви.
 BLUETOOTH връзката може да бъде
неуспешна, ако системата бъде докосната
със смартфон/таблет с NFC функция, докато
зарежда CD/DVD или търси USB устройство.
 Когато устройството бъде включено
и възпроизвеждането стартирано чрез
BLUETOOTH връзка с помощта на едно
докосване (NFC), възпроизведеният звук
може да не се чуе от началото на записа.
За да стартирате възпроизвеждането
от самото начало, натиснете   или
установете BLUETOOTH връзка след
включването на системата.
28BG
Забележка
Допълнителна информация
Настройване
на функцията
за автоматично
влизане в режим
на готовност
Системата влиза автоматично в режим
на готовност след около 15 минути,
когато не се изпълняват операции
или не се извежда аудиосигнал
(функция за автоматично влизане
в режим на готовност).
Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност е включена
по подразбиране.
Натиснете / , за да
включите системата.
2
Натиснете и задръжте / 
за повече от 3 секунди.
„AUTO STANDBY ON“ се показва
на дисплея .
За да изключите функцията,
повторете същата процедура.
„AUTO STANDBY OFF“ се показва на
дисплея  и функцията се изключва.
Допълнителна информация
1
 Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност не се отнася за функцията
на тунера (FM) дори когато е активирана.
 Системата не може да влезе автоматично
в режим на готовност в следните случаи:
 докато използва функцията FM;
 докато се разпознава аудио сигнал;
 при възпроизвеждане на аудио записи
или файлове;
 докато работи таймерът за
възпроизвеждане или таймерът
за заспиване.
 Системата извършва отново обратно броене
(около 15 минути), преди да влезе в режим
на готовност дори когато е активирана
функцията за автоматично влизане в режим
на готовност в следните случаи:
 когато по време на функцията USB
е свързано USB устройство;
 когато е натиснат бутон на
дистанционното управление
или на устройството.
Съвет
 Когато системата влезе в режим
на готовност, „STANDBY“ се показва
и премигва 8 пъти на дисплея .
29BG
Задаване
на режима
на готовност
на BLUETOOTH
Настройване
на безжичния
BLUETOOTH сигнал
на ON/OFF
Когато режимът на готовност на
BLUETOOTH е активиран, системата влиза
в режим на чакане на BLUETOOTH връзка
дори когато е изключена. Този режим
е деактивиран по подразбиране.
Когато устройството е включено, можете
да управлявате BLUETOOTH сигнал.
Настройката по подразбиране e ON.
1
Натиснете бутона BLUETOOTH
MENU .
2
Натиснете / , за да
изберете „BT: STBY“, след
това натиснете
.
3
Натиснете / , за да
изберете „ON“ или „OFF“,
след това изберете
.
4
Натиснете / , за да
изключите системата.
Съвет
 Когато този режим е зададен на „ON“,
системата се включва автоматично и можете
да слушате музика, като установите
BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство.
Забележка
 Когато системата не разполага с информация
за сдвояване, този режим не е наличен. За да
използва този режим, системата трябва да
е свързана към устройството и да разполага
с информацията за сдвояване с него.
30BG
1
Включете устройството.
2
Натиснете и задръжте
бутоните   и   на
устройството едновременно
за 5 секунди.
3
След като се покаже „BT OFF“
(безжичният BLUETOOTH
сигнал е изключен) или „BT ON“
(безжичният BLUETOOTH
сигнал е включен), освободете
бутона.
Съвет
 Когато тази настройка е зададена на OFF,
BLUETOOTH функцията не е налична.
 Ако устройството бъде докоснато със
смартфон/таблет с NFC функция, когато
настройката е OFF, системата се включва
и тази настройка се променя на ON.
 Когато тази настройка е изключена, режимът
на готовност на BLUETOOTH не може да бъде
настроен.
 Когато тази настройка е изключена,
устройството и BLUETOOTH устройството
не могат да се сдвоят.
Настройване
на звука
Използване на
таймерите
Можете да изберете желания звук
от различните стилове и да промените
ефективността на басовия звук.
Системата предлага таймер за заспиване
и таймер за възпроизвеждане.
Избиране на желания звук
Натиснете бутона EQ  многократно,
за да изберете желания звук от следните
стилове:
„ROCK“, „POP“, „JAZZ“, „CLASSIC“,
„R AND B/HIP HOP“, „FLAT“.
Промяна на ефективността
на басовия звук
Натиснете бутона MEGA BASS .
Всяко натискане включва („BASS ON“)
или изключва („BASS OFF“) функцията.
Съвет
 Настройката по подразбиране е „BASS ON“.
Забележка
 Таймерът за заспиване има приоритет пред
таймера за възпроизвеждане.
Настройване на таймера
за заспиване
Системата се изключва автоматично
в зададения час.
Натиснете TIMER MENU .
2
Натиснете / , за да
изберете „SLEEP“, след това
натиснете
.
3
Натиснете / , за да
изберете конкретното време,
след това натиснете
.
Можете да изберете от „SLEEP 10“
(10 минути) до „SLEEP 90“ (90 минути)
в стъпка от 10 минути или „AUTO“.
Ако изберете „AUTO“, системата се
изключва автоматично след края
на възпроизвеждането на CD или
USB устройство.
Допълнителна информация
1
Съвет
 За да проверите оставащото време
на таймера за заспиване, изпълнете
стъпки 1 и 2 по-горе.
 Таймерът за заспиване работи дори ако
часовникът не е настроен.
За отмяна на функцията
на таймера за заспиване
В стъпка 3 по-горе изберете „OFF“.
31BG
Настройване на таймера
за възпроизвеждане
Можете да слушате CD, USB устройство
или радио в предварително зададен час.
Забележка
 Уверете се, че сте настроили часовника,
преди да настроите таймера (стр. 14).
1
Подгответе източника на звук.
2
Натиснете TIMER MENU .
3
Натиснете / , за да
изберете „PLAY SET“, след
това изберете
.
Времето за стартиране мига
на дисплея .
4
Натиснете / , за да
изберете времето, след
това натиснете
.
Следвайте същата процедура, за
да настроите „MINUTE“ за момента
на започване на работа, след което
„HOUR“ и „MINUTE“ за момента
на спиране на работа.
5
Натиснете / , за да
изберете желания източник на
звук, след това натиснете
.
Показва се екранът за потвърждение
на таймера за възпроизвеждане.
6
32BG
Натиснете / , за да
изключите системата.
Съвет
 Когато източникът на звук е радио, уверете
се, че сте настроили радиостанцията, преди
да изключите системата (стр. 20).
 За да промените настройката на таймера,
изпълнете процедурите отначало.
Забележка
 Системата се включва автоматично
точно във времето, зададено от таймера
за възпроизвеждане. Когато източникът
на звук е CD, MP3/WMA диск или USB
устройство, може да измине известно време,
докато започне възпроизвеждането.
 Ако системата вече е включена
в предварително зададения час, таймерът
за възпроизвеждане няма да се задейства.
 Когато за източник на звук за таймера
за възпроизвеждане е зададен на
радиостанция, последната използвана
честота ще бъде използвана и за таймера
за възпроизвеждане. Ако смените честотата
на радиостанцията след настройването
на таймера, настройката за радиостанция
за таймера също ще се промени.
За проверка на настройката
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете / , за да изберете
„SELECT“, след това натиснете
.
3 Натиснете / , за да изберете
„PLAY SEL“, след това изберете
Настройката на таймера се показва
на дисплея .
За отмяна на функцията
на таймера
Изберете „OFF“ в стъпка 3 от „За да
проверите настройката“ (стр. 32).
.
Настройки за [SCREEN]
Използване
на менюто
за настройка
[TV System]
[PAL]: за телевизор със система PAL.
[NTSC]: за телевизор със система NTSC.
[Auto]: за телевизор, който е съвместим
с PAL и NTSC.
Можете да извършвате различни други
настройки на елементите от менюто.
Елементите, които се показват, може да
се различават в зависимост от държавата
или региона. Настройката по
подразбиране е подчертана.
1
Натиснете SETUP  във
функцията DVD/CD.
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
Избрана категория
Избран елемент
за настройка
[Screen Saver]
[ON]: автоматично включване на
скрийнсейвъра, когато системата
е в режим стоп, на пауза, без диск
или на изваждане на диска за повече
от 15 минути.
[OFF]: изключва функцията
за скрийнсейвър.
[TV Type]
[16:9]: изберете тази опция, когато
свързвате с широкоекранен телевизор
или такъв с функция за широкоекранен
режим.
Категории на настройката
Опции
2
Натиснете /// ,
за да изберете категория
за настройка и елемент,
след това натиснете
.
3
Натиснете / , за да
изберете опция, която искате
да промените, след това
натиснете
, за да
потвърдите избора си.
4
Натиснете SETUP , за да
затворите менюто с настройки.
[4:3LB]: извежда се широка картина
с черни ленти в горната и долната част.
Допълнителна информация
[4:3PS]: извежда се картина с пълна
височина върху целия екран, отрязана
отстрани.
33BG
Настройки за [LANGUAGE]
Настройки за [PREFERENCE]
[OSD] (Извеждани на екрана съобщения)
[Rating]
Можете да избирате показвания език
на телевизионния екран.
Можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD дискове
с оценки. Сцени могат да се блокират
или заместват с други сцени.
Ако сте настроили парола, уверете се,
че сте отключили защитата с парола,
като въведете паролата си (вижте
„[Password]“), преди да промените
нивото на оценките.
[Audio]
Можете да избирате предпочитания
език на звука за DVD дискове с няколко
аудио записа.
[Subtitle]
Можете да избирате езика на субтитрите,
записани върху DVD VIDEO диск.
[Menu]
Можете да избирате езика за менюто
на диск.
Настройки за [AUDIO]
[DRC]
Регулира нивото на динамичния обхват
за изходен аудио сигнал.
Настройки за [VIDEO]
[Brightness]
Регулира нивото на яркост
на изображението.
[Contrast]
Регулира нивото на контраст
на изображението.
[Hue]
Регулира нивото на оттенъка на
изображението (цветовия тон).
[Saturation]
Регулира нивото на наситеност
на изображението.
[Sharpness]
Регулира нивото на рязкост на контурите
на изображението.
Натиснете / , за да изберете ниво
на оценка [0 Lock ALL] до [8 No Limit], след
това натиснете
.
[Password]
Можете да настроите парола за
настройките за [Rating] и [Default],
за да избегнете нежелани операции.
Въведете нова четирицифрена парола,
след това натиснете
.
Ако искате да промените паролата,
въведете своята парола, за да отключите
полето за въвеждане, след което
въведете нова парола.
Ако забравите паролата си, изпълнете
процедурата по-долу, за да потвърдите
текущо зададената парола.
1 Натиснете DVD/CD .
2 Натиснете   на устройството,
за да отворите тавата на диска.
3 Натиснете бутоните   и ZOOM ,
докато държите натиснат бутона SHIFT ,
след това натиснете
.
Ще се покаже [CUSTOM PAGE] и ще можете да
потвърдите зададената към момента парола.
За да излезете от [CUSTOM PAGE], натиснете
SETUP.
[Default]
Можете да нулирате всички опции
на менюто за настройки и своите
персонални настройки до фабричните
стойности по подразбиране
Ако сте настроили парола, уверете се,
че сте отключили защитата с парола, като
въведете паролата си. Вижте „[Password]“
от „Настройки за [PREFERENCE]“ (стр. 34),
преди да извършите нулирането.
Натиснете  , за да изберете [Restore], след
това натиснете
.
34BG
Ако „PROTECT“ се покаже на дисплея 
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем, докато работите
със системата, следвайте стъпките,
описани по-долу, преди да се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Ако се покажe съобщение за грешка,
не забравяйте да отбележите
съдържанието му за справка.
1
Проверете дали проблемът
е посочен в този раздел:
„Отстраняване на
неизправности“.
2
Проверете следните уебсайтове
за поддръжка на потребители.
http://support.sony-europe.com/
В тези уебсайтове ще намерите найновата информация за поддръжка
и често задавани въпроси.
Ако все още не можете да
разрешите проблема след
стъпки 1 и 2, се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Когато давате продукта на ремонт,
занесете цялата система (основното
устройство и дистанционното
управление).
За да се определи секцията, която
има нужда от ремонт, е необходима
цялата система.
Уверете се, че + и – кабелите за
високоговорители не са в късо съединение.
Уверете се, че нищо не блокира
вентилационните отвори на системата.
След като проверите горепосочените
елементи и не откриете никакви
проблеми, свържете отново
захранващия кабел и включете
системата. Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия търговец
на Sony.
Общи
Системата не се включва.
 Уверете се, че сте включили правилно
захранващия кабел в електрическия
контакт.
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след
около 15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Вижте „Настройване на функцията
за автоматично влизане в режим
на готовност“ (стр. 29).
Внезапно е отменена настройката
на часовника или работата на таймера
за възпроизвеждане.
Отстраняване на неизправности
3
Изключете незабавно кабела за
електрозахранване и проверете
следните елементи, след като
„PROTECT“ изчезне.
 Ако изтече около минута, без да се
извършват операции, настройката на
часовника или тази на таймера за
възпроизвеждане се отменят автоматично.
Повторете операцията от началото.
35BG
Няма звук.
 Увеличете силата на звука на устройството.
 Уверете се, че външният компонент
е свързан правилно към жака AUDIO IN ,
и задайте за функцията настройка
„AUDIO IN“.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис или файл.
 Уверете се, че текущият режим
на възпроизвеждане е правилен.
Ако режимът е „SHUFFLE“ или „PROGRAM“,
променете настройката (стр. 15).
 Зададената станция може временно да
е спряла излъчването.
Получава се силно бучене или шум.
 Отдалечете системата от източниците
на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
 Препоръчва се използване на разклонител
за променливотоково захранване с филтър
за шум (не е включен в комплекта).
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора
за него на устройството и поставете
устройството далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление
към сензора  на устройството.
 Приближете дистанционното управление
до системата.
 Сменете батериите.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат
времето до стартиране на
възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен формат;
 диск, в който има много папки.
Изображение
Няма изображение.
 Кабелът за видео свързване не е свързан
добре.
 Устройството не е свързано към входен жак
на телевизора.
 Системата не е избрана от видео входа
на телевизора.
 Уверете се, че сте свързали системата
и телевизора си с видео кабела
(включен в комплекта), за да можете
да виждате изображение.
DVD/CD-DA/MP3/WMA
„LOCKED“ се показва на дисплея 
и дискът не може да бъде изваден.
 Функцията за заключване на тавата на
диска е активирана. Изключете функцията
(стр. 15).
 Съотношението на кадъра в диска
е фиксирано.
Дискът или файлът не се
възпроизвеждат.
На телевизионния екран се получава
неравномерност на цветовете.
 Дискът не е бил финализиран (CD-R или
 Във високоговорителите на системата има
CD-RW диск, към който могат да се добавят
данни).
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
 Дискът може да е замърсен или надраскан.
Ако дискът е замърсен, избършете го.
 Преместете системата на място без
вибрации (например върху стабилна
стойка).
36BG
Дори след настройване на
съотношението на кадъра в „[TV Type]“
под „Настройки за [SCREEN]“, картината
не изпълва телевизионния екран.
магнитни части, така че може да се получи
магнитно изкривяване. При поява
на неравномерност на цветовете
на телевизионния екран проверете
следните елементи.
 Поставете високоговорителите на
разстояние поне 0,3 метра от телевизора.
 Ако неравномерността на цветовете
продължи, изключете телевизора
и го включете след 15 до 30 минути.
 Преместете високоговорителите подалеч от телевизора.
Настройката [TV System] не отговаря на
телевизора ви.
 Нулиране на настройките
(вижте „[Default]“ под „Настройки
за [PREFERENCE]).
USB устройство
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Съвместими USB
устройства и версии“ (стр. 42).
Свързано е неподдържано USB
устройство.
 Може да възникнат следните проблеми:
 USB устройството не се разпознава;
 имената на файловете или папките не
се показват на системата;
 възпроизвеждането не е възможно;
 звукът прескача;
 има шум;
 възпроизвежда се изкривен звук.
Няма звук.
 няма достатъчно свободно място
в паметта;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Името на файл или папка (име на албум)
не се показва правилно.
 Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените
в него данни може да са повредени.
 Знаците, които могат да бъдат показвани
от тази система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > +, [ ] \ _).
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не се разпознава;
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Може да е свързано несъвместимо
USB устройство.
 USB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с USB устройството, за това,
как да отстраните този проблем.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
 Свързано е неподдържано USB устройство.
Свържете поддържано USB устройство.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Може да е свързано несъвместимо
USB устройство.
 Изключете системата, свържете отново
USB устройството и след това я включете.
 Самите музикални данни съдържат шум
или звукът е изкривен. Шумът може да
е възникнал при създаването на
музикалните данни поради състоянието на
компютъра. В този случай изтрийте файла
и изпратете отново музикалните данни.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Уверете се, че текущият режим
на възпроизвеждане е правилен.
Ако режимът е „Shuffle“, променете
настройката (стр. 15).
 Файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
Показва се „SEARCH“ за продължително
време или стартирането на
възпроизвеждането отнема много време.
 Процесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
 има много папки или файлове на
USB устройството;
 файловата структура е изключително
сложна;
Отстраняване на неизправности
Има шум, прескачане или изкривен звук.
Възпроизвеждането не се стартира.
USB устройството не може да се зарежда.
 Уверете се, че USB устройството
е правилно свързано към  (USB) порта .
 USB устройството може да не се поддържа
от тази система.
 Изключете USB устройството и след това го
свържете отново. За подробности относно
състоянието на зареждане на USB
устройството вижте инструкциите
за експлоатация към USB устройството.
37BG
Тунер
Има силно бучене или шум (на дисплея
мига „STEREO“ ), или не могат да се
приемат програми.
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Дръжте антените далече от устройството
и други AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните
съобщения.
DISC ERR
Поставили сте диск, който не може да
бъде възпроизведен чрез тази система,
например CD-ROM, или опитвате да
възпроизведете файл, който не може
да бъде възпроизведен.
електрическо оборудване.
COMPLETE
Чуват се едновременно няколко
радиостанции.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Вържете в сноп кабелите на антената, като
използвате предлаганите в търговската
мрежа скоби за кабели, и регулирайте
дължините на кабелите.
За възстановяване
на фабричните настройки
на системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки.
1 Включете системата.
2 Натиснете и задръжте бутоните
FUNCTION  и   на устройството
едновременно, докато се появи
„RESET“ на дисплея .
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като предварително зададените
радиостанции, таймера и часовника,
се изтриват.
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец на Sony.
Забележка
 Ако изхвърлите устройството или го
предоставите на друго лице, нулирайте
устройството от съображения за сигурност.
38BG
Операцията по предварително
настройване на радиостанция
е завършила успешно.
LOCKED
Функцията за заключване на тавата
на диска е активирана.
NO USB
Не е свързано USB устройство,
свързаното USB устройство е отстранено
или системата не поддържа USB
устройството.
NO DISC
Няма диск в плейъра или сте поставили
диск, който не може да бъде зареден.
NO FILE
В USB устройството или диска няма
файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.
OVER CURRENT
Системата отчита пренапрежение
в свързаното USB устройство.
Отстранете USB устройството от порта
и изключете системата, след което
я включете отново.
LOADING
Системата зарежда информация
от диска. Някои бутони не работят
по време на зареждане.
SEARCH
Системата търси информацията
в USB устройството. Някои бутони
не работят по време на търсене.
TIME NG
Зададена е една и съща стойност
за времената на начало и край
на таймера за възпроизвеждане.
Отстраняване на неизправности
39BG
 дискове, върху които има остатъци
от тиксо, хартия или стикер;
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ да
възпроизвежда:
 аудио CD-DA дискове;
 CD-R/CD-RW (аудио данни от CD-DA







записи и MP3/WMA файлове);
8-сантиметрови дискове;
DVD VIDEO;
DVD-ROM;
DVD-R/DVD-RW;
DVD+R/DVD+RW;
VIDEO CD;
CDG.
Не използвайте CD-R/CD-RW диск
без съхранени данни. Това може да
повреди диска.
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда:
 CD-ROM;
 дискове CD-R/CD-RW, различни от





40BG
записаните във формат на музикален
компактдиск или MP3/WMA формат,
отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet;
дискове CD-R/CD-RW, записани
в мултисесиен формат, без да
е затворена сесията;
CD-R/CD-RW с лошо качество на
записа, CD-R/CD-RW с драскотини или
замърсявания или CD-R/CD-RW,
записани на несъвместимо записващо
устройство;
неправилно финализирани CD-R/
CD-RW;
дискове CD-R/CD-RW с файлове, които
са различни от MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3/WMA) файлове;
дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда);
 дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати
с излизащо навън лепило;
 дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
Забележки относно дисковете DVD/CD-DA/
MP3/WMA
 Преди възпроизвеждане избърсвайте
диска от центъра към ръба с кърпа
за почистване.
 Не почиствайте дисковете
с разтворители, като бензин,
разредител, стандартни препарати
за почистване или антистатичен спрей,
предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
Относно безопасността
 Извадете напълно захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате
за продължителен период от време.
При изваждане на кабела на системата
от контакта винаги го дръжте
за щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
 В случай че твърд предмет или течност
попадне в системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка
на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
 Захранващият кабел може да се
подменя само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено
положение или на места, където
е твърде горещо, студено, прашно,
мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени
на пряка слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне
на системата върху повърхности,
които са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе
до поява на петна или обезцветяване
на повърхността.
 Не поставяйте тежки предмети върху
системата.
 Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или е
поставена в много влажно помещение,
възможно е върху лещите във
вътрешността на системата да
кондензира влага, която да доведе до
неизправност. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена
за около един час, докато влагата
се изпари. Ако системата все още
не работи дори след повече време,
свържете се с най-близкия търговец
на Sony.
Относно повишаването на температурата
устройството по време на зареждане
или продължителна работа
е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата
продължително време при голяма сила
на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните
отвори.
Почистване на корпуса
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако оставите едно и също
изображение (неподвижен видео
образ или изображение на
извежданите на екрана съобщения
и т.н.), показано на телевизора за
продължителен период от време,
рискувате да повредите трайно
телевизионния екран.
Прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
Относно преместването на системата
Преди да преместите системата,
уверете се, че в нея няма поставен диск,
и изключете кабела за електрозахранване от електрическия контакт.
Относно боравенето с дискове
 За да поддържате диска чист,
хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността му.
 Не залепвайте хартия или тиксо към
диска.
 Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух. Не ги
оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
е възможно температурата вътре да
се повиши значително.
Предпазни мерки/спецификации
 Повишаването на температурата на
Относно цветовата система на телевизора
Почиствайте тази система с мека кърпа,
леко навлажнена със слаб препарат за
почистване. Не използвайте никакви
видове абразивни тъкани, почистващи
прахове или разтворители, като
например разредител, бензин или спирт.
41BG
Съвместими USB
Безжична
устройства и версии технология
BLUETOOTH
Проверете уебсайтовете по-долу
за подробности относно най-новите
поддържани версии на съвместимите
устройства.
http://support.sony-europe.com/
BLUETOOTH е безжична технология
с обхват на близко разстояние, която
свързва цифрови устройства, като
персонални компютри и цифрови
фотоапарати. Чрез безжичната
технология BLUETOOTH можете да
работите с устройствата, които са
в обхват около 10 метра.
Безжичната технология BLUETOOTH се
използва обикновено за връзка между
две устройства, но едно устройство може
да бъде свързано към няколко.
Не са ви необходими кабели, за да
свържете, както е при USB връзката, нито
пък се налага да поставяте устройствата
едно срещу друго, както при безжичната
инфрачервена технология. Можете
да използвате технологията с едно
BLUETOOTH устройство в чантата или
джоба си.
Безжичната технология BLUETOOTH
е глобален стандарт, който се поддържа
от хиляди компании. Те произвеждат
продукти, които отговарят на неговите
изисквания.
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Профилът представлява стандартен
набор от възможности за различните
BLUETOOTH продукти. Вижте
„Спецификации“ (стр. 44) за подробности
относно поддържаната версия и профили
на BLUETOOTH.
42BG
Забележка
 За да използвате BLUETOOTH устройство,
свързано към тази система, то трябва да
поддържа същия профил, като нея. Имайте
предвид, че функциите на BLUETOOTH
устройството може да се различават
в зависимост от спецификациите му дори ако
профилът му е същият като на тази система.
 Поради свойствата на безжичната технология
BLUETOOTH възпроизвеждането при тази
система леко се забавя спрямо аудиовъзпроизвеждането на предаващото устройство.
Ефективен обхват на комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва да
се използват на разстояние едно
от друго приблизително 10 метра
(без препятствия).
Ефективният обхват на комуникация
може да бъде по-малък при следните
условия:
 когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена
или друго препятствие;
 на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови фурни, които
се използват;
 места, където има други
електромагнитни вълни.
Влияние на други устройства
Радиовълните, разпространявани от тази
система, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на системата, BLUETOOTH
мобилния телефон и BLUETOOTH
устройството на следните места:
 в болници, влакове и самолети;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележка
 Тази система поддържа функции за защита,
които отговарят на спецификацията
BLUETOOTH, като средство за гарантиране
на сигурност при комуникация чрез
технологията BLUETOOTH. Тази сигурност
обаче може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието на
настройките и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 Sony не може да носи отговорност по
никакъв начин за щети или други загуби,
които са резултат от изтичане на информация
по време на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като на тази система.
 BLUETOOTH устройствата, свързани към тази
система, трябва да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, зададена от BLUETOOTH SIG,
Inc., и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има случаи,
при които характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH устройството
правят свързването невъзможно или водят
до различни методи за управление,
показване или работа.
 Може да възникне шум или да няма звук
в зависимост от BLUETOOTH устройството,
свързано към тази система, от
комуникационната среда или от околните
условия.
Предпазни мерки/спецификации
BLUETOOTH устройствата и безжичните
LAN мрежи (IEEE802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz). Когато
използвате BLUETOOTH устройство близо
до устройство с възможност за работа
в безжична LAN мрежа, може да се
получи електромагнитна интерференция.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на преноса на данни, до шум
или до невъзможност за свързване.
Ако това се случи, пробвайте следните
мерки за отстраняване на проблема:
 опитайте се да свържете тази
система и BLUETOOTH мобилния
телефон или BLUETOOTH
устройството, когато се намирате
на разстояние поне 10 метра
от оборудването с безжична
LAN мрежа;
 изключвайте захранването
на безжичното LAN оборудване,
когато BLUETOOTH устройството е на
разстояние по-малко от 10 метра.
Влияние върху други устройства
43BG
Формат на цветовата система за видео
Спецификации
Модели за Северна и Латинска Америка
(с изключение на модела за Аржентина):
NTSC
Други модели: NTSC/PAL
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална):
Секция на тунера
20 вата + 20 вата (при 8 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
Секция на FM тунера:
RMS изходна мощност (еталонна):
25 вата + 25 вата (на канал, при 8 ома,
1 kHz)
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
антена:
проводникова FM антена
Входове/Изходи
AUDIO IN:
Секция на високоговорителите
жак AUDIO IN (външен вход):
стерео минижак, чувствителност 1 V,
импеданс 47 килоома
Система високоговорители:
USB:
Тонколона:
USB порт: тип А, 5 V DC, 1,5 A
стерео стандартен жак, 8 ома или повече
високоговорител за ниски честоти:
95 мм, тип конус
високоговорител за високи честоти:
57 мм, тип конус
VIDEO OUT:
Номинален импеданс:
максимално изходно ниво 1 Vp-p,
8 ома
Жак  (HEADPHONE):
двупосочна, бас рефлектор, магнитно
екранирана
небалансиран, без синхронизация, товар
импенданс 75 ома
Секция BLUETOOTH
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ:
Комуникационна система:
приема импеданс 8 ома
стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Изход:
Секция на плейъра за дискове
Система:
система за компактдискове, цифров звук
и видео
Свойства на лазерните диоди
Максимален обхват на комуникация:
пряка видимост приблиз. 10 m*1
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Времетраене на излъчването: постоянно
Изходна мощност на лазера*: По-малко
от 1000 μW
Метод на модулация:
* Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата
на обектива на блока за оптично четене
с бленда 7 мм.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Честотна характеристика
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
44BG
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
Поддържан метод за защита на съдържание
SCMS-T метод
Поддържан кодек
SBC (кодек за подобхват)
Честотен диапазон на предаване
20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране
на 44,1 kHz)
*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 Стандартните профили на BLUETOOTH
указват целта на BLUETOOTH комуникацията
между устройствата.
Общи
Изисквания за захранването:
променлив ток 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност:
35 вата
Размери (Ш/В/Д)
(включително изпъкналите части):
централно устройство: прибл. 170 мм ×
132,5 мм × 222 мм
тонколона: прибл. 132,5 мм × 214 мм ×
207 мм
Тегло:
централно устройство: прибл. 1,4 кг
тонколона: прибл. 1,7 кг
дистанционно управление
(RM-AMU214) (1), видео кабел (1),
проводникова FM антена (1), подложки
за високоговорители (8), инструкции за
експлоатация (това ръководство) (1),
гаранционна карта (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Консумирана мощност в режим на готовност:
0,5 W (при изключени BLUETOOTH мрежови
портове)
Режим на готовност на BLUETOOTH: 5,9 W
(при включени BLUETOOTH мрежови портове)
Предпазни мерки/спецификации
Включени принадлежности:
45BG
Търговски марки и др.
 Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други държави.
 Този продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен неин филиал.
 Технологията за аудиокодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
 „WALKMAN“ и логото на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
 Марката и логотипите с думата BLUETOOTH®
са регистрирани търговски марки,
собственост на BLUETOOTH SIG, Inc.
и всяко използване на такива марки
от Sony Corporation е по лиценз.
 N Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ
и други държави.
 Имената на системи и продукти, посочени
в това ръководство, са основно търговски
марки или регистрирани търговски марки
на производителите. В това ръководство
символите ™ и ® са пропуснати.
 Тази система включва Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
„Dolby“ и символът „двойно D“ са търговски
марки на Dolby Laboratories.

е търговска марка на DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
 ОТНОСНО MPEG-4 VISUAL: ТОЗИ ПРОДУКТ Е
ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА
УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА
ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO“),
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ
MPEG-4, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО
ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА MPEG-4 VIDEO.
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА
НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА
С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ
http://www.mpegla.com/
 Всички други търговски марки са търговски
марки на съответните им притежатели.
46BG
©2014 Sony Corporation
4-540-127-11(2) (BG)
Download PDF

advertising