Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Компактна Hi-Fi система Инструкции за експлоатация

4-460-924-12(1) (BG)
©2013 Sony Corporation
BG
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открит пламък (като например запалени
свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Тъй като за изключването на уреда от
електрическата мрежа се използва щепсел,
включете го в леснодостъпен електрически
контакт. Ако забележете нещо необичайно
във функционирането на устройството,
изключете незабавно захранващия щепсел
от променливотоковия електрически
контакт.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Изхвърляне на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Устройството не е изключено от
захранването, докато е включено
в електрическия контакт, дори ако
самото то е изключено.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти
с този продукт ще увеличи опасността
за очите.
Това устройство
е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка
се намира върху
задната външна
страна.
Бележка за клиентите:
следващата информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитванията относно съответствието на
продукта, базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
Този символ върху продукта или опаковката
му указва, че той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци. Вместо
това продуктът трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето му. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт се обърнете към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта.
Приложими принадлежности:
Дистанционно управление
Само за
Европа
Първи стъпки
Слушане на радио
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други държави
в Европа със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката указва, че предоставената
с този продукт батерия не трябва да се
изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето й. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте продукта
в края на експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта.
Този продукт е предназначен за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
Напоследък някои звукозаписни компании
предлагат на пазара разнообразни
музикални дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права. Моля,
имайте предвид, че някои от тези дискове не
отговарят на стандарта за компактдискове
и е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на този продукт.
®
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „AUTO“, след което
натиснете TUNING+/TUNING .
Сканирането спира автоматично,
когато бъде открита станция.
Избиране на папка
Ако сканирането за FM станция не спре,
натиснете  , за да го прекратите, след
което изпълнете ръчна настройка (вижте
по-долу).
За ръчна настройка
Бележка за лицензите
и търговските марки
 Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
 Windows Media е регистрирана търговска
марка или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или
в други държави.
 В този продукт е използвана технология,
която е обект на определени права
на интелектуална собственост на
Microsoft. Забранява се употребата или
разпространението на тази технология
извън този продукт без съответния лиценз
или лицензи от Microsoft.
 Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите TM и не са посочени.
За автоматично сканиране
Натиснете FM .
2 Извършете настройката.
Дистанционно управление
 Проводникова FM антена
(Разгънете я хоризонтално.)
 Към десния високоговорител
 Към левия високоговорител
 Кабел за високоговорителя (червен/)
 Кабел за високоговорителя (черен/)
 Към електрическия контакт
 АНТЕНА
Прикрепване на подложките
за високоговорителите
Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте антената.
Дръжте антената далече от кабелите
на високоговорителите и от кабела
за електрозахранване, за да избегнете
прихващането на шум.
Прикрепете включените в комплекта
подложки за високоговорителите към всеки
ъгъл на долната част на високоговорителите,
за да предотвратите хлъзгането им.
Свържете външен аудиокомпонент.
В това ръководство е обяснено извършването
на операциите главно чрез използване на
дистанционното управление, но те могат
да бъдат осъществени и чрез бутоните на
устройството със същите или подобни имена.
За използване на дистанционното
управление
Плъзнете и отстранете капака на отделението
за батерии. Поставете вътре батерията R6
(размер AA) (не е включена в комплекта), като
първо поставите страната, обозначена с 
и спазвате поляритета, показан по-долу.
 ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
 При нормално използване батерията
ще издържи около шест месеца.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг период
от време, извадете батерията, за да избегнете
евентуална повреда поради протичане
или окисляване.
При транспортиране на системата
1 Не оставяйте диск в устройството за
компактдискове, за да предпазите
механизма му.
2 Натиснете  (включено/готовност) 
на устройството, за да изключите
системата, и се уверете, че „STANDBY“
спира да мига.
3 Изключете кабела за
електрозахранване.
За настройване на часовника
1 Натиснете  , за да включите
системата.
2 Натиснете TIMER MENU , за да
изберете режима на настройка
на часовника.
Ако се покаже „SELECT“, натиснете
/  неколкократно, за да
изберете „CLOCK“, и след това
натиснете (въвеждане) .
3 Натиснете /  неколкократно,
Свържете кабела за електрозахранване към
електрически контакт.
3 Натиснете PRESET+/PRESET 
Операции
1 Изберете функцията за компактдиск.
Натиснете CD .
2 Поставете диск.
Натиснете   на устройството и поставете
диск в дисковото устройство така, че
страната с етикета да е ориентирана
нагоре.
За да затворите дисковото устройство,
натиснете   на устройството.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Възпроизвеждането на CD-DA диск се
стартира автоматично.
Натиснете  (възпроизвеждане) ,
за да възпроизведете MP3/WMA диск.
Други операции
За
Натиснете
Поставяне на
 (пауза) .
възпроизвеждането За да възобновите
в пауза
възпроизвеждането,
натиснете  .
Спиране на
 (стоп)  двукратно.
възпроизвеждането
(избиране на папка) +/
  неколкократно.
Избиране на папка
от MP3/WMA диск
Избиране на запис  (превъртане
или файл
назад)/ (превъртане
напред) .
Намиране на точка Задръжте натиснат 
в запис или файл
(превъртане назад) 
(бързо превъртане
напред)  по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Забележка
* Само за MP3/WMA диск
Натиснете DISPLAY . Часовникът се показва
в продължение на около 8 секунди.
За да намалите шума при слаб сигнал от
FM стерео станция, натиснете FM MODE 
неколкократно, докато се покаже „MONO“,
за да изключите приемането на стерео сигнал.
Ще загубите стерео ефекта, но приемането
на сигнала ще се подобри.
неколкократно, за да изберете
желания предварително зададен
номер.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
За показване на часовника, когато
системата е изключена
Съвет
 Захранване
за да зададете часа, след което
натиснете .
4 Използвайте същата процедура, за да
настроите минутите.
Настройките на часовника ще се загубят, ако
изключите кабела за електрозахранване или
бъде прекъснато захранването.
Когато настроите станция, предоставяща
услуги RDS, на дисплея се показва името
на станцията (само при модела за Европа).
за да изберете режима на паметта
на тунера.
Свържете кабелите на високоговорителите.
Възпроизвеждане на
компактдиск/MP3/WMA
диск
Забележки относно използването
на дистанционното управление
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „MANUAL“, след което
натиснете TUNING+/TUNING 
неколкократно, за да настроите
желаната станция.
Предварително задаване на
радиостанции
1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY ,
 Жак AUDIO IN
Натиснете REPEAT 
неколкократно, докато се
покаже „RPT“, „RPT FLDR*“
или „RPT ALL“.
За промяна на режима на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато плейърът спре. Можете да изберете
нормално възпроизвеждане („FLDR“ за всички
MP3/WMA файлове в папката в диска),
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или
„FLDRSHUF“ за разбъркано възпроизвеждане
от папка) или възпроизвеждане на програма
(„PROGRAM“).
Забележка относно повторното
възпроизвеждане
„RPT 1“ указва, че се повтаря единичен запис или
файл, докато не спрете възпроизвеждането.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3/WMA дискове
 Не запазвайте други типове записи или
файлове или ненужни папки на диск с MP3/
WMA файлове.
 Папките, в които няма MP3/WMA файлове,
се пропускат.
 MP3/WMA файловете се възпроизвеждат по
реда на записването им върху диска.
 Аудиоформатите, които можете да слушате
с тази система, са:
 MP3: разширение на файла “.mp3“;
 WMA: разширение на файла “.wma“.
 Дори ако името на файла е с правилното
разширение, но истинският формат е различен,
при възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да доведе до повреда
на системата.
 Максималният брой на:
 папките е 256 (включително основната
папка);
 MP3/WMA файловете е 999;
 нивата на папките (дървовидната структура
на файловете) е 8.
 Не може да се гарантира съвместимост
с всички софтуери за кодиране/запис на
MP3/WMA, записващи устройства и носители.
Несъвместимите MP3/WMA дискове може да
причинят шум или прекъснат звук или да не се
възпроизвеждат изобщо.
Забележка относно възпроизвеждането
на мултисесийни дискове
Системата може да възпроизвежда непрекъснати
сесии на диск, когато те са записани в същия
формат като първата сесия. Сесия, записана
в различен формат, и тези които следват след
нея, не могат да бъдат възпроизвеждани. Имайте
предвид, че дори ако сесиите са записани в един
и същи формат, някои от тях не може да не
се възпроизведат.
Други операции
За
Поставяне на
възпроизвеждането
в пауза
Спиране на
възпроизвеждането
1 Изберете функцията FM.
Музикални дискове,
кодирани с технологии за
защита на авторските права
Инструкции за експлоатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната страна
и цифров аудиозапис върху другата. Тъй
като обаче страната с аудиоматериала не
отговаря на стандарта за компактдискове
(CD), възпроизвеждането на този продукт
не е гарантирано.
Домашна аудиосистема
CMT-S20
Забележка за DualDisc
дискове
Ако за избрания номер вече е зададена
друга станция, тя ще бъде заменена от
новата.
4 Натиснете
, за да запаметите
станцията.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да
запаметите други станции.
Можете да настроите предварително до
20 FM станции. Предварително зададените
станции се съхраняват в продължение на
около половин ден дори ако изключите
кабела за електрозахранване или бъде
прекъснато захранването.
За настройване на предварително
зададена радиостанция
Ако сте запаметили радиостанция под
предварително зададен номер от 1 до 6,
за да я зададете, трябва само да натиснете
TUNER MEMORY NUMBER (от 1 до 6) , когато
функцията на системата е настроена на AM
или FM.
Ако сте запаметили радиостанция под
предварително зададен номер 7 или
по-голям, натиснете TUNING MODE 
неколкократно, докато се покаже „PRESET“,
след което натиснете PRESET+/PRESET 
неколкократно, за да изберете желания
предварително зададен номер.
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
Аудиоформатите, които могат да
бъдат възпроизвеждани в тази система,
са MP3/WMA*.
* Файлове със защита на авторските права DRM
(управление на цифровите права) не могат да
бъдат възпроизвеждани на тази система.
Файлове, изтеглени от онлайн музикален
магазин не могат да бъдат възпроизвеждани
на тази система.
Проверете уебсайтовете по-долу за
информация за съвместимите USB устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/LA
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
1 Изберете функцията за USB.
Натиснете USB .
2 Свържете USB устройството
към (USB) порта .
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете  .
Избиране на файл
Намиране на точка
във файл
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете
 . За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете  .
 . За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете  *.
За да отмените
възпроизвеждането,
натиснете   отново.
+/

неколкократно.
/ .
Задръжте натиснат
/  по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Натиснете REPEAT 
неколкократно, докато
се покаже „RPT 1“,
„RPT FLDR“ или „RPT ALL“.
* При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл
(с променлива побитова скорост) системата
може да възобнови възпроизвеждането от
друго място.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато USB устройството е спряно. Можете
да изберете нормално възпроизвеждане
(„FLDR“ за всички файлове в папката в USB
устройството), разбъркано възпроизвеждане
(„SHUF“ или „FLDRSHUF“ за разбъркано
възпроизвеждане от папка) или
възпроизвеждане на програма („PROGRAM“).
Забележка относно повторното
възпроизвеждане
„RPT ALL“ показва, че се всички аудиофайлове
в USB устройството се повтарят, докато не спрете
възпроизвеждането.
Забележки
 Когато е необходимо свързване чрез USB
кабел, свържете предоставения такъв към USB
устройството, което искате да включите.
Вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с USB устройството, което искате
да свържете, за подробности за начина на
работа.
 Възможно е да изминат около 10 секунди,
преди да се покаже „SEARCH“, в зависимост
от типа на свързаното USB устройство.
 Не свързвайте системата и USB устройството
чрез USB концентратор.
 При поставяне на USB устройство системата
прочита всички файлове в него. Ако има
много папки или файлове в USB устройството,
прочитането на USB устройството може да
отнеме повече време.
 При някои свързани USB устройства след
извършването на операция може да има
забавяне, преди тя да се изпълни от тази
система.
 Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/
запис не може да бъде гарантирана. Ако
аудиофайловете в USB устройството са
кодирани първоначално с несъвместим
софтуер, те може да причинят шум или
прекъснат звук или да не се възпроизвеждат
изобщо.
 Тази система не може да възпроизвежда
аудиофайлове от USB устройство в следните
случаи:
 когато броят на аудиофайловете в папката
надвишава 999;
 когато общият брой на аудиофайловете
в USB устройството надвишава 999;
 когато броят на папките в USB устройството
надвишава 256 (включително папката „ROOT“
и празните папки).
Тези стойности може да се различават
в зависимост от файла и структурата на
папките. Не запазвайте други типове файлове
или ненужни папки в USB устройство
с аудиофайлове.
 Системата може да възпроизвежда само
до 8 папки в йерархична структура.
 Тази система не поддържа непременно всички
функции, осигурявани от свързаното USB
устройство.
 Файловете и папките се показват в реда на
създаването им в USB устройството.
 Папките, в които няма аудиофайлове,
се пропускат.
 Аудиоформатите, които можете да слушате
с тази система, са:
 MP3: разширение на файла “.mp3“;
 WMA: разширение на файла “.wma“.
Имайте предвид, че дори ако името
на файла е с правилно разширение, но
истинският формат е различен, може да
се възпроизведе шум или да възникне
неизправно функциониране на системата.
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Можете да използвате системата като
зарядно устройство за батерии за USB
устройства, които разполагат с функция за
презареждане, докато системата е включена.
Зареждането започва, когато USB
устройството се свърже към
(USB) порта .
Ходът на зареждането се извежда върху
дисплея на USB устройството. За подробности
прегледайте ръководството за потребителя
на USB устройството.
Забележки относно зареждането
на USB устройство с тази система
 Не можете да използвате системата като
зарядно устройство за батерии, когато
е изключена.
 Някои USB устройства могат да се зареждат
само когато системата е във функцията USB.
Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане
на програма)
Промяна на дисплея
1 Изберете функцията CD или USB.
Проверка на
показанието
на часовника,
когато
системата
е изключена
Натиснете CD  или USB .
2 Изберете режима на
възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато се покаже „PROGRAM“ при спрян
плейър.
3 Изберете желания номер на запис
или файл.
Натиснете /  неколкократно,
докато се покаже желаният номер на запис
или файл.
При програмиране на MP3/WMA файлове
натиснете
+/
  неколкократно,
за да изберете желаната папка и след това
желания файл.
Избран номер на
запис или файл
Общо време на
възпроизвеждане
на избрания запис
или файл (само за
CD-DA диск)
4 Програмирайте избрания запис
или файл.
Натиснете , за да въведете избрания
запис или файл.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да
програмирате допълнителни записи
или файлове, като общият им брой
трябва да е не повече от 64.
6 За да възпроизведете програмата си от
записи или файлове, натиснете  .
Програмата остава достъпна, докато не
изпълните една от следните операции:
 смяна на функцията.
 изключване на системата.
 разкачване на кабела за електрозахранване.
 отваряне на отделението за компактдиск.
За да възпроизведете отново същата
програма, натиснете  .
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
Натиснете PLAY MODE .
За изтриване на последния запис
или файл от програмата
Натиснете CLEAR  при спрян плейър.
Използване на
опционалните
аудиокомпоненти
1 Подгответе звуковия източник.
Свържете допълнителен аудиокомпонент
към жака AUDIO IN  на устройството
посредством аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта).
2 Изключете звука.
Натиснете VOLUME  .
3 Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете AUDIO IN .
4 Стартирайте възпроизвеждането.
Стартирайте възпроизвеждането на
свързания компонент и регулирайте
силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим
на готовност, ако силата на звука на свързания
компонент е твърде слаба. Регулирайте силата
на звука на компонента по съответния начин.
Вижте „За изключване на функцията за
автоматично влизане в режим на готовност“.
За
Натиснете
Промяна на
информацията
на дисплея*
Натиснете DISPLAY 
неколкократно, когато
системата е включена.
Натиснете DISPLAY 
когато системата
е изключена. Часовникът
се показва в продължение
на 8 секунди.
* Можете например да виждате информация
за компактдиск/MP3/WMA диск или
информацията от USB устройство, като:
 номера на запис или файл по време
на нормално възпроизвеждане;
 името на записа, файла или заглавието
по време на нормално възпроизвеждане;
 името на изпълнителя по време на нормално
възпроизвеждане;
 името на албума или папката по време на
нормално възпроизвеждане;
 общото време на възпроизвеждане
или общия брой записи на CD-DA диск
(само при избран нормален режим на
възпроизвеждане и спрян плейър);
 общия брой папки (албуми) на MP3/WMA
диска или USB устройството (само
при избран нормален режим на
възпроизвеждане и спрян плейър
или USB устройство).
Забележки относно информацията
на дисплея
 Знаците, които не могат да бъдат показани,
се извеждат като „–“.
 Не се показва следната информация:
 общото време на възпроизвеждане
за MP3/WMA диск и USB устройство;
 оставащото време на възпроизвеждане
за MP3/WMA файл.
 Не се показва правилно следната информация:
 изтеклото време на възпроизвеждане на
MP3/WMA файл, кодиран с VBR (променлива
побитова скорост);
 имената на папките и файловете, които не
отговарят на ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet
по отношение на формата на разширение.
 Показва се следната информация:
 оставащото време на възпроизвеждане
за запис;
 информацията в маркерите ID3 за MP3
файлове, когато са използвани маркери ID3
версия 1 и версия 2 (информацията
в маркерите ID3 версия 2 има приоритет,
когато за единичен MP3 файл са използвани
маркери ID3 версия 1 и 2);
 до 31 знака от информацията в маркерите
ID3, изписана с главни букви (от A до Z),
цифри (от 0 до 9) и символи (+ – . / [ ] _ | ~).
Използване на таймерите
Системата предлага две функции на таймери.
Ако използвате и двата таймера, този за
заспиване има приоритет.
Таймер за заспиване:
Можете да заспите, докато слушате музика.
Тази функция работи дори когато часовникът
не е настроен.
Натиснете SLEEP  неколкократно. Ако
изберете „AUTO“, системата се изключва
автоматично след спиране на текущия диск
или USB устройство или след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събудите с възпроизвеждане
на съдържание от компактдиск, сигнал от FM,
USB устройство или аудиокомпонент, свързан
към жака AUDIO IN  в предварително
зададено време.
Уверете се, че сте настроили часовника.
1 Подгответе звуковия източник.
Подгответе звуковия източник и след това
натиснете VOLUME +/ , за да регулирате
силата на звука.
За да започнете от конкретен запис или
аудиофайл от компактдиска, създайте своя
собствена програма.
2 Изберете режима на настройка
на таймера.
Регулиране на звука
За
Натиснете
Регулиране на VOLUME +/ .
силата на звука
Генериране на
по-динамичен
звук
BASS BOOST .
Настройване
на звуковия
ефект
Натиснете EQ 
неколкократно, докато
се покаже желаният
звуков ефект.
Натиснете TIMER MENU .
Ако часовникът не е настроен, системата
ще бъде в режим на настройка на
часовника. В такъв случай настройте
часовника.
3 Настройте таймера за
възпроизвеждане.
Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „PLAY SET“, след което
натиснете .
4 Задайте времето за стартиране на
възпроизвеждането.
Натиснете /  неколкократно,
за да зададете часа, след което натиснете
. Използвайте горепосочената
процедура, за да зададете минутите.
5 Използвайте процедурата от стъпка 4,
за да зададете времето за спиране на
възпроизвеждането.
6 Изберете звуковия източник.
Натиснете /  неколкократно,
докато се покаже желаният звуков
източник, след което натиснете .
7 Изключете системата.
Натиснете  . Системата се включва
автоматично преди предварително
зададеното време.
Ако в този момент тя вече е включена,
таймерът за възпроизвеждане няма да се
задейства. Не работете със системата от
момента на включването й до стартирането
на възпроизвеждането.
За проверка на настройката
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „SELECT“, след което
натиснете .
3 Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „PLAY SEL“, след което
натиснете .
За отмяна на таймера
Повторете същата процедура както по-горе,
докато в стъпка 3 се покаже „OFF“, след което
натиснете .
За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера на възпроизвеждане
остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.
Отстраняване на
неизправности
1 Уверете се, че кабелът за
електрозахранване и кабелите на
високоговорителите са свързани
правилно и стабилно.
2 Намерете проблема в контролния
списък по-долу и извършете
посоченото коригиращо действие.
Ако проблемът продължи, свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
Ако на дисплея се покаже
„PROTECT“
Изключете незабавно кабела за
електрозахранване и проверете следните
елементи, след като „PROTECT“ изчезне.
 Има ли късо съединение между кабелите
+ и  на високоговорителите?
 Нещо блокира ли вентилационните
отвори на системата?
След като проверите горепосочените
елементи и установите, че всичко е наред,
свържете отново кабела за
електрозахранване и включете системата.
Ако проблемът продължи, свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
 Включен ли е кабелът за
електрозахранване?
Системата е влязла неочаквано
в режим на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след
около 30 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Вижте „За изключване на функцията за
автоматично влизане в режим на готовност“.
Направена е внезапна отмяна на
настройката на часовника или на
работата на таймера за
възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се
извършват операции, настройката на
часовника или тази на таймера за
възпроизвеждане се отменят автоматично.
Повторете операцията от началото.
Няма звук.
 Има ли късо съединение между
кабелите + и  на високоговорителите?
 Използвате ли само високоговорителите
от комплекта?
 Нещо блокира ли вентилационните отвори
на системата?
 Указаната станция може временно да
е спряла излъчването.
Звукът идва от един канал или левият
и десният канал са небалансирани.
 Разположете високоговорителите възможно
най-симетрично.
 Свържете само високоговорителите
от комплекта.
Силно бучене или шум.
 Отдалечете системата от източниците
на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
 Монтирайте филтър за шум (предлага
се отделно) към захранващия кабел.
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора
за него  на устройството и поставете
системата далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление
към сензора.
 Приближете дистанционното управление
по-близо до системата.
Плейър за компактдискове/MP3/
WMA плейър
Звукът прескача или дискът
не се възпроизвежда.
 Почистете диска и го поставете отново.
 Преместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
 Отдалечете високоговорителите от
системата или ги поставете върху
отделни стойки. При голяма сила на звука
вибрациите на високоговорителите може
да предизвикат прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
 Върнете се към нормално възпроизвеждане,
като натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато изчезнат „PROGRAM“ и „SHUF“.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат времето
за започване на възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен режим;
 диск, който не е бил финализиран
(към който може да се добавят данни);
 диск, в който има много папки.
USB устройство
Свързаното USB устройство не може да
се зарежда.
 Файловете, които са шифрирани или
защитени с пароли и др., не могат да бъдат
възпроизведени.
Предпазни мерки
 Уверете се, че USB устройството е свързано
стабилно.
 Някои USB устройства могат да се зареждат
само когато системата е във функцията USB.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои
USB устройства за съхранение може да не
поддържат тези FAT системи. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на всяко
USB устройство за съхранение или се свържете
с производителя.
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
Използвате ли поддържано USB
устройство?
Тунер
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
 Ако свържете неподдържано USB
устройство, могат да възникнат следните
проблеми. Потърсете информация
за съвместими USB устройства на
уебсайтовете с URL адресите, изброени
в „Възпроизвеждане на файл от USB
устройство“.
 USB устройството не е разпознато.
 Имената на файловете и папките не
се показват на системата.
 Възпроизвеждането не е възможно.
 Звукът прескача.
 Има шум.
 Възпроизвежда се изкривен звук.
Показва се „OVER CURRENT“.
 Открит е проблем, свързан с нивото на
електрическия ток от
(USB) порта .
Изключете системата и отстранете USB
устройството от
(USB) порта . Уверете
се, че няма проблем с USB устройството.
Ако извеждането на тези съобщения
продължи, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата, след което свържете
отново USB устройството.
Има шум, прескачане или изкривен
звук.
 Изключете системата, след което свържете
отново USB устройството.
 Самите музикалните данни съдържат шум
или звукът е изкривен. Шумът може да
възникнал при създаването на музикалните
данни поради условия, свързани
с компютъра. Създайте музикалните
данни отново.
 Файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
Показва се „SEARCH“ за продължително
време или стартирането
на възпроизвеждането отнема
дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
 има много папки или файлове на USB
устройството;
 файловата структура е изключително
сложна;
 капацитетът на паметта е прекалено
голям;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Грешна визуализация
 Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените
в него данни може да са повредени.
 Знаците, които могат да бъдат показвани от
тази система, са само цифри и букви. Други
знаци не се показват правилно.
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в „Възпроизвеждане на файл от
USB устройство“.
 USB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация на USB
устройството за това, как да отстраните този
проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени във „Възпроизвеждане на файл от
USB устройство“.
 Натиснете  , за да стартирате
възпроизвеждането.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
 Настройте нормален режим на
възпроизвеждане.
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
 Аудиофайловете може да имат
неподходящи разширения. Тази система
поддържа следните разширения на имена
на файлове:
 MP3: разширение на файла “.mp3“;
 WMA: разширение на файла “.wma“.
 Аудиофайловете може да са създадени във
формати, различни от MP3/WMA.
 USB устройствата за съхранение,
форматирани с файлови системи, различни
от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
 Ако използвате USB устройство с няколко
дяла, само файловете на първия дял могат
да бъдат възпроизведени.
Силно бучене или шум или
невъзможност за приемане на станции.
 Свържете правилно антената.
 Пробвайте с друго местоположение
и ориентация за по-добро приемане.
 Дръжте антената далече от кабелите на
високоговорителите и от кабела за
електрозахранване, за да избегнете
прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното
електрическо оборудване.
Може да се чуват едновременно
няколко радиостанции.
 Пробвайте с друго местоположение
и ориентация за по-добро приемане.
 Свържете в сноп кабела на антената, като
използвате предлаганите в търговската
мрежа щипки за кабели например,
и регулирайте дължината му.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
1 Изключете и включете отново кабела
за електрозахранване, след което
включете системата.
2 Задръжте натиснати   на
дистанционното управление и EQ 
на устройството, докато на дисплея
се покаже „RESET OK“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като предварително зададените
радиостанции, таймера и часовника,
се изтриват.
За изключване на функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност
Системата е снабдена с функция за
автоматично влизане в режим на готовност.
С нейна помощ системата влиза автоматично
в режим на готовност след около 30 минути,
когато не се извършват операции или не се
извежда аудиосигнал.
Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да
я изключите.
Задръжте натиснат  , когато
системата е включена, докато се
покаже „AUTO STANDBY OFF“.
За да включите функцията, повторете
процедурата, докато се покаже
„AUTO STANDBY ON“.
Забележки
 Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е невалидна за функцията FM.
 Системата не може да влезе автоматично
в режим на готовност в следните случаи:
 когато е открит аудиосигнал;
 когато е свързано USB устройство;
 при възпроизвеждане на аудиозаписи
или файлове;
 докато работи предварително зададеният
таймер за възпроизвеждане или
за заспиване.
Съобщения
DISC ERR: поставили сте диск, който не може
да се възпроизведе.
FULL: опитвате се да програмирате повече
от 64 записа или файла (стъпки).
NO FILE: в CD-R/CD-RW дисковете в USB
устройството няма файлове, които могат
да бъдат възпроизведени.
NO STEP: всички програмирани записи
са изтрити.
NO USB: не е свързано USB устройство или
е свързано неподдържано USB устройство.
PLAY SET: опитали сте да изберете таймера,
когато таймерът за възпроизвеждане не
е настроен.
PLS STOP: натиснали сте PLAY MODE  по
време на възпроизвеждане.
SELECT: натиснали сте TIMER MENU  по
време на работа на таймера.
TIME NG: зададена е една и съща стойност за
времената на начало и на край на таймера
за възпроизвеждане.
 аудио компактдиск;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3/WMA
файлове).
 CD-ROM;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните
във формат на музикален компактдиск,
отговарящ на ISO9660 Level 1/Level 2
или Joliet;
 CD-R/CD-RW, записани в мултисесия, която
не е завършена чрез „приключване на
сесията“;
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа,
CD-R/CD-RW с драскотини или
замърсявания или CD-R/CD-RW, записани на
несъвместимо записващо устройство;
 неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
 дискове с файлове, които са различни от
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA;
 дискове с нестандартна форма (например
сърце, квадрат, звезда);
 дискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
 дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати, чието
лепило излиза извън тях;
 дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
Забележки за дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте диска
от центъра към ръба с кърпа за почистване.
 Не почиствайте дисковете с разтворители,
като бензин, разредител, препарати за
почистване или антистатичен спрей,
предназначен за винилови грамофонни
плочи.
 Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници на
топлина, като например въздухопроводи
с горещ въздух. Не ги оставяйте
в автомобил, паркиран на директна
слънчева светлина.
Относно безопасността
 Изключете кабела за електрозахранване
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да използвате устройството
за продължителен период от време. При
изключване на устройството винаги
хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
 В случай че тежък предмет или течност
падне върху системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да
я използвате отново.
 Кабелът за електрозахранване може да се
подменя само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено
положение или на места, където е твърде
горещо, студено, прашно, мръсно, влажно
или без подходяща вентилация или които
са изложени на директна слънчева или ярка
светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на
устройството или високоговорителите върху
повърхности, които са били специално
обработени (например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до поява на
петна или обезцветяване на повърхността.
 Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността на
компактдиск плейъра да се кондензира
влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена за
около половин час, докато влагата
се изпари.
Относно повишаването
на температурата
 Повишаването на температурата на
устройството по време на работа
е нормално и не представлява причина
за безпокойство.
 Ако сте използвали системата
продължително време при голяма сила на
звука, не докосвайте корпуса, тъй като той
може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи
магнитно изкривяване на картината на
разположени в близост телевизори. В такъв
случай изключете телевизора, изчакайте
между 15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мек парцал, леко
навлажнен със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като разредител, бензин
или спирт.
Спецификации
Главно устройство
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална):
4 вата + 4 вата (8 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност
(еталонна): 5 вата + 5 вата (8 ома при 1 kHz,
10% ОХИ)
Вход
AUDIO IN (стерео минижак):
Чувствителност 1 V, импеданс 50 килоома
Изходи
SPEAKERS: Поддържа импеданс 8 ома
Секция на CD плейъра
Система: система за компактдискове и цифров
звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малка
от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм от
повърхността на лещата на обектива на блока за
оптично четене с апертура 7 мм.
Честотна характеристика: 20 Hz  20 kHz
Отношение сигнал-шум: Над 90 dB
Динамичен диапазон: Над 90 dB
Секция на тунера
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Антена: проводникова FM антена
Обхват на настройка: 87,5 MHz  108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Секция на USB
(USB) порт: Тип A, максимален ток 500 mA
Поддържани аудиоформати
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Високоговорител
Система от високоговорители: пълен обхват,
диаметър 8 см, тип конус
Номинален импеданс: 8 ома
Размери (Ш/В/Д): приблиз.
148 мм × 240 мм × 127 мм
Тегло: приблиз. 1,2 кг нето за високоговорител
Количество: 2 броя
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
Променлив ток 120 V  240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност: 18 вата
Размери (Ш/В/Д, включително найизпъкналите части) (без високоговорителите):
приблиз. 170 мм × 133 мм × 240 мм
Тегло (без високоговорителите):
приблиз. 1,3 кг
Количество (главно устройство): 1 брой
Включени принадлежности: дистанционно
управление (1), проводникова FM антена (1),
подложки за високоговорителите (8)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
 Консумирана мощност в режим на готовност:
0,5 W
 В печатните платки не са използвани
халогенирани забавители на горенето.
Download PDF

advertising