Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Инструкции за експлоатация

Домашна
аудиосистема
Първи стъпки
Операции
Мрежови връзки
Инструкции за експлоатация
Допълнителна
информация
Отстраняване
на неизправности
Предпазни мерки/
спецификации
CMT-SBT300W/SBT300WB
ВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от
пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открит
пламък (като например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте
капене и разливане на
течности върху устройството
и не поставяйте върху него
предмети, пълни с течности,
като например вази.
Тъй като за изключването
на уреда от електрическата
мрежа се използва основния
щепсел, включете го
в леснодостъпен
променливотоков
електрически контакт.
Ако забележете нещо
необичайно във
функционирането
на устройството, изключете
незабавно основния щепсел
от променливотоковия
контакт.
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Устройството не е изключено
от захранването, докато
е включено в електрическия
контакт, дори ако самото
то е изключено.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
2BG
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи опасността за очите.
Това устройство
е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
За клиентите в Австралия
Монтиращите и боравещи
с това оборудване хора
трябва да пазят разстояние
от минимум 20 см между
предавателната антена
и тялото си (с изключение
на крайниците: ръце, китки,
крака и глезени).
За клиентите в Европа
Трябва да се използват
правилно екранирани
и заземени кабели за връзка
с хост компютри и/или
периферни устройства.
Прекалено високото налягане
на звука от слушалките може
да доведе до увреждане на
слуха.
Бележка за клиентите:
Следващата
информация
е приложима само
за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите
на ЕС.
Този продукт е произведен
от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Запитванията
относно съответствието
на продукта, базирано
на законодателството
на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни
към упълномощения
представител,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани
с обслужването или
гаранцията, прегледайте
адресите, посочени
в отделните документи
за сервизно обслужване
или гаранция.
С настоящото Sony Corp.
декларира, че това
оборудване е съвместимо
с основните изисквания
и други свързани разпоредби
на Директива 1999/5/ЕО.
За подробности, моля, отидете
на следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта
или опаковката му указва, че
той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
Вместо това продуктът трябва
да бъде предаден в подходящ
пункт за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на
този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на
евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
иначе биха могли да
възникнат при неподходящо
третиране след изхвърлянето
му. Рециклирането на
материалите ще спомогне
за запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този
продукт, моля, обърнете
се към местната
администрация, към службата
за събиране на битови
отпадъци или към магазина,
от който сте закупили
продукта.
Само за Европа
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други държави
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката указва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се
изхвърля заедно с битовите
отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии,
ще помогнете за
предотвратяването на
евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
иначе биха могли да
възникнат при неподходящо
третиране след изхвърлянето
й. Рециклирането на
материалите ще спомогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните
изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва
да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията,
предайте продукта в края
на експлоатационния му
цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии,
моля, прегледайте раздела
за безопасното изваждане
на батерията от продукта.
Предайте батерията
в подходящ пункт
за рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на
този продукт или батерията,
моля, обърнете се към
местната администрация,
към службата за събиране
на битови отпадъци или
към магазина, от който сте
закупили продукта.
3BG
Преди работа с тази система
Неизправностите, възникнали при
нормална употреба на системата,
ще бъдат ремонтирани от Sony
в съответствие с условията,
определени в ограничената гаранция
за тази система. Sony обаче не носи
отговорност за последици,
възникнали от невъзможност
за възпроизвеждане поради
повредена или неизправна система.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове,
отговарящи на стандарта за
компактдискове (CD). Напоследък
някои звукозаписни компании предлагат
на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права.
Моля, имайте предвид, че някои от
тези дискове не отговарят на стандарта
за компактдискове и е възможно да
не могат да бъдат възпроизвеждани
на този продукт.
Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната
страна и цифров аудиозапис върху
другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не отговаря на
стандарта за компактдискове (CD),
не се гарантира възможността
на този продукт да възпроизвежда
подобни дискове.
4BG
Съдържание
Преди работа с тази система .............................................................. 4
Характеристики на тази система........................................................ 8
Слушане на музика от разнообразни източници ............................ 8
Слушане на музика чрез мрежи ..................................................... 8
Първи стъпки
Местоположение и функции на елементите за управление .......... 9
Устройство (отпред) ...................................................................... 9
Дистанционно управление ...........................................................10
Връзки .................................................................................................. 13
Свързване на антените, високоговорителите
и кабела за електрозахранването............................................ 13
Свързване на iPod/iPhone/iPad или USB устройство ...................... 14
Подготвяне на антената за безжична LAN мрежа .......................... 15
Прикрепване на подложките за високоговорителите ................... 16
Поставяне на батериите..................................................................... 17
Настройване на часовника ................................................................ 18
Операции
Възпроизвеждане на CD-DA/MP3 диск ............................................ 19
Създаване на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма) ..................................................22
Възпроизвеждане на аудио от iPod/iPhone/iPad ........................... 24
Съвместими модели на iPod/iPhone/iPad .................................... 24
Зареждане на iPod/iPhone/iPad ....................................................25
Възпроизвеждане на файл от USB устройство ................................27
Зареждане на USB устройство ..................................................... 29
Подготовка за BLUETOOTH връзка ................................................... 30
Сдвояване на системата с BLUETOOTH устройство ........................ 31
Свързване с едно докосване (NFC) ................................................33
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка...................................35
5BG
Мрежови връзки
Как да се свържете към мрежа ......................................................... 37
Конфигуриране на безжична мрежа ............................................... 38
Опция 1: Метод с използване на приложение
за смартфони и таблети
(устройства с Android/iPhone/iPod touch/iPad) ........................ 38
Опция 2: Метод за ръчна настройка чрез сканиране
за точка на достъп (за PC/Mac) ................................................. 39
Опция 3: Метод за настройка с помощта на бутона WPS
на точка на достъп, която поддържа WPS .................................41
Конфигуриране на кабелни мрежи.................................................. 43
Опция 4: DHCP метод ................................................................... 43
Слушане на аудио съдържание чрез DLNA
(Digital Living Network Alliance)...................................................... 44
Слушане на аудиосъдържание на компютър с Windows 8 ............. 45
Слушане на аудиосъдържание на компютър с Windows 7 ............. 49
Слушане на аудиосъдържание на компютър
с Windows Vista/Windows XP ....................................................51
Използване на поточно предаване на музика по интернет
(Музикални услуги)......................................................................... 54
Подготовка на мобилното устройство за контролер ..................... 54
Наслаждаване на поточно предавана по интернет музика ........... 55
Използване на AirPlay........................................................................ 57
Използване на приложението „WALKMAN“
на Xperia/Xperia Tablet.................................................................... 59
Допълнителна информация
Слушане на радио .............................................................................. 60
Настройване на радиостанция..................................................... 60
Предварително задаване на радиостанции ..................................61
Ръчно стартиране на автоматичното сканиране
за DAB станции (само за CMT-SBT300WB) ................................. 62
Използване на опционалните аудиокомпоненти .......................... 63
Настройване на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност .................................................................... 64
Задаване на режима на готовност на BLUETOOTH/мрежата ........ 65
Актуализиране на софтуера.............................................................. 66
Настройване на звука ........................................................................ 67
Промяна на дисплея .......................................................................... 68
Използване на таймерите................................................................. 69
Настройване на таймера за заспиване ......................................... 69
Настройване на таймера за възпроизвеждане ............................. 69
6BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности ......................................................72
Съобщения ..........................................................................................78
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки............................................................................... 80
Безжична технология BLUETOOTH ................................................... 82
Спецификации ................................................................................... 84
7BG
Характеристики на тази система
Слушане на музика от разнообразни източници
стр. 19
стр. 27
Музикален
компактдиск
USB устройство
стр. 24
стр. 60
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Външен компонент
стр. 63
* AM е налице само за CMT-SBT300W, а DAB – само за CMT-SBT300WB.
Слушане на музика чрез мрежи
стр. 54
стр. 57
стр. 59
Музикални услуги
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
стр. 30
стр. 44
Съвет
Тази система е снабдена с функцията DSEE за възпроизвеждане на ясни високи
честоти въпреки влошеното качество в следствие компресията.
Тя възпроизвежда звука от силно компресирани източници, например MP3, с естествен
и богат звук, близък до оригинала.
Функцията DSEE се активира автоматично при разпознаването на формата на звуковия
източник.
8BG
Първи стъпки
Местоположение и функции
на елементите за управление
Първи стъпки
Устройство (отпред)
Забележка за функцията за автоматично влизане в режим на готовност
Тази система влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не
се извършват операции или не се извежда аудиосигнал. Функцията за автоматично
влизане в режим на готовност е активирана по подразбиране. За да дезактивирате
тази функция, вижте стр. 64.
9BG
Дистанционно
управление
На дистанционното управление:
FUNCTION бутони: CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER и AUDIO IN
Натиснете съответния бутон,
за да активирате желаната функция.
 BLUETOOTH бутон/индикатор
За свързване/прекратяване на
връзката с BLUETOOTH устройство
или извършване на операция по
сдвояване (стр. 32, 32, 36).
Централната лампа указва
състоянието на BLUETOOTH връзката.
За подробности вижте „Относно
индикатора BLUETOOTH“ (стр. 30).
  бутон (възпроизвеждане/пауза)
За стартиране и поставяне на пауза
на възпроизвеждането на CD-DA
или MP3 дискове или на файлове
в свързан iPod/iPhone/iPad, USB
устройство или устройство
с BLUETOOTH.
  бутон (стоп)
За спиране на възпроизвеждането
на CD-DA или MP3 дискове или на
файлове в свързан iPod/iPhone/iPad,
USB устройство или устройство
с BLUETOOTH.
В това ръководство е обяснено
извършването на операциите главно
чрез използване на дистанционното
управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните
на устройството със същите
или подобни имена.
 Бутон / (захранване)
За включване и изключване
на захранването.
 Индикатор STANDBY
Свети, когато захранването
е изключено. Индикаторът мига,
когато устройството открие
неизправност. Вижте „Ако
индикаторът STANDBY  примигва“
(стр. 72).
 Сензор за дистанционно управление
 Бутон(и) FUNCTION
На устройството: Бутон FUNCTION
С всяко натискане на бутона
функцията се превключва на CD,
USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM,
TUNER AM* и AUDIO IN.
* AM е налице само за CMT-SBT300W,
а DAB – само за CMT-SBT300WB.
10BG
 Бутони за настройване на радио/
операции с аудио
На устройството: Бутони TUNE +/–
и /
• Бутони TUNE +/–
За настройване на желана
радиостанция или за избор
на номер на предварително
настроена радиостанция.
• Бутони /
За преминаване към началото на
даден запис или файл. Можете
да превъртате бързо напред или
назад записа или файла, като
задържите бутона.
На дистанционното управление:
Бутони TUNE +/–, / и /
• Бутони TUNE +/–
За настройване на желана
радиостанция или за избор
на номер на предварително
настроена радиостанция.
• Бутони /
За преминаване към началото
на даден запис или файл.
• Бутони /
За бързо превъртане напред
или назад на запис или файл.
 N-Mark
Доближете смартфон с NFC функция
до този знак, за да регистрирате,
създадете или прекратите BLUETOOTH
връзка с едно докосване. За тази
операция се изисква предварително
конфигуриране (стр. 34).
 Дисплей
Показва информация за настройките
на устройството.
 Тава на диска
За зареждане на CD-DA или MP3
дискове (стр. 19).
 Индикатор на състоянието
Информира за работното състояние
на системата.
 Бутон EQ
За избор на елемент за регулиране —
баси или високи честоти (стр. 67).
 Бутон FM MODE
За избор на моно или стерео FM
приемане (стр. 61).
 Бутон TUNER MEMORY
За запаметяване на радиостанции
като предварително зададени (стр. 61).
 Бутони за управление
• Бутони ///
За избор на елемент или за промяна
на настройка.
• Бутони
+/–
За избор на папка (албум) от MP3
диск или USB устройство.
 Бутон RETURN
За връщане към предишно състояние.
  бутон (отваряне/затваряне)
За отваряне/затваряне на тавата
на диска (стр. 19).
 Бутон REPEAT
За избор на възпроизвеждане
с повторение (стр. 20, 28).
 Бутон BASS BOOST
За включване или изключване на
функцията за усилване на басите
(стр. 67).
 Бутон PLAY MODE
За избор на режима на
възпроизвеждане (стр. 20, 22, 23, 28).
 Бутон за регулиране на силата
на звука
На устройството: Бутон VOLUME
Завъртете наляво или надясно,
за да регулирате силата на звука.
На дистанционното управление:
Бутон VOLUME +/–
Натиснете бутона + или –
за регулиране на звука.
 USB порт
За свързване на iPod/iPhone/iPad.
За подробности вижте „Свързване на
iPod/iPhone/iPad или USB устройство“
(стр. 14).
 Бутон TIMER MENU
За настройване на часовника
или таймера за възпроизвеждане
(стр. 18, 70).
 Бутон SLEEP
За настройване на таймера
за заспиване (стр. 69).
Първи стъпки
 Жак  (слушалки)
За свързване на слушалки.
 Бутон TUNING MODE
За избор на режима на настройване
на радиото. При всяко натискане
на бутона режимът на настройка
се променя на AUTO, PRESET или
MANUAL (стр. 60).
 Бутон DISPLAY
За промяна на показваната на дисплея
 информация (стр. 18, 36, 68).
 Бутони BASS +/–
За регулиране на звука на басите
(стр. 67).
 Бутони TREBLE +/–
За регулиране на звука на високите
честоти (стр. 67).
 Бутон CLEAR
За изтриване на програмиран
запис или папка (стр. 23).
  бутон (за индикатор
на състоянието)
За включване/изключване на
индикатора на състоянието .

бутон (въвеждане)
За въвеждане на избрания елемент
или настройка.
11BG
 Бутон OPTIONS
За извеждане на менюто с опции.
Натиснете / , за да изберете
следващото меню с опции.
DEL LINK: За изтриване на
информацията за BLUETOOTH
сдвояване (стр. 33).
BT/NW STBY: За регулиране режима
на готовност на BLUETOOTH/мрежата
(стр. 65).
AUTO STBY: За настройване
на функцията на автоматично влизане
в режим на готовност (стр. 64).
BT AAC: За получаване на данни във
формат на AAC кодек от BLUETOOTH
устройство (стр. 31).
WPS: За свързване с мрежа чрез
WPS-съвместимо мрежово
устройство (стр. 41).
NW RESET: За инициализиране
на мрежова връзка (стр. 39, 58).
UPDATE: За актуализиране на
софтуера (стр. 66).
Наличните менюта може да се
различават в зависимост от текущо
използваната функция.
12BG
Връзки
Задна страна на
високоговорителя
Първи стъпки
Свързване на антените, високоговорителите и кабела
за електрозахранването
червено 
Вход за захранване (AC IN)
След свързване на цялото оборудване
свържете кабела за електрозахранване 
към електрическия контакт.
Конектори за високоговорителите
(ляв/десен)
Свържете стабилно кабела за десния
високоговорител  към R, а за левия
високоговорител  – към L.
Жак AUDIO IN (външен вход)
Свържете допълнителното външно
оборудване със свързващ аудиокабел
(не е включен в комплекта).
LAN конектор
Свържете мрежови кабел (не е включен
в комплекта).
13BG
Антени
 Проводникова FM антена (включена
в комплекта)
(Само за CMT-SBT300W)
 AM рамкова антена (включена
в комплекта)
(Само за CMT-SBT300W)
 Проводникова DAB/FM антена
(включена в комплекта)
(Само за CMT-SBT300WB)
За да приемате радио програми,
свържете антените.
Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което закрепете антените към
стабилна повърхност (прозорец,
стена и т.н.).
Дръжте антените далече от устройството,
кабела за електрозахранване и другите
AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
Закрепете с тиксо края
на проводниковата FM антена.
За да подготвите рамковата
AM антена
Навийте кабела около
антената и изправете
стойката й.
Изправете антената
и я притиснете към
вдлъбнатината,
докато щракне.
Свързване на iPod/iPhone/iPad или USB устройство
Свържете iPod/iPhone/iPad или USB устройството към USB порта .
За свързване на iPod/iPhone/iPad* към
USB порта използвайте USB кабела,
доставен с вашия iPod/iPhone/iPad.
* Кои модели iPod/iPhone/iPad може
да се използват с тази система вижте
в „Съвместими модели на iPod/iPhone/iPad“
(стр. 24).
14BG
Подготвяне на антената
за безжична LAN мрежа
При осъществяване на безжична връзка
нагласете безжичната антена в задната
част на устройството във вертикално
положение.
Първи стъпки
Забележка за индикатора за силата
на сигнала на безжичната LAN мрежа
Когато системата е включена и се
осъществи безжична LAN връзка*
с точката на достъп, на дисплея  светва
символът „ “. Проверете състоянието на
приемане на сигнала на безжичната LAN
мрежа и монтирайте системата на място,
където сигналът е силен. Колкото повече
сегменти има, толкова по-силен
е сигналът.
*
се показва също и при връзка
посредством мрежови (LAN) кабел.
15BG
Прикрепване на подложките
за високоговорителите
Прикрепете включените в комплекта
подложки към долната част на
високоговорителите, за да
предотвратите хлъзгането им.
16BG
Поставяне на батериите
Първи стъпки
Поставете двете включени в комплекта
батерии R6 (размер AA), като първо
вкарате страната с  и внимавате
да спазите поляритета, както е показано
по-долу.
Забележки
• При нормално използване батериите
ще издържат около 6 месеца.
• Не използвайте едновременно стари
и нови батерии, нито такива от различен тип.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг период
от време, извадете батериите, за да
избегнете евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
17BG
Настройване на часовника
Настройте часовника с помощта на
бутоните на дистанционното управление.
4
Следвайте същата процедура,
за да настроите минутите.
Забележка
Настройките на часовника ще се нулират, ако
изключите кабела за електрозахранването или
бъде прекъснато захранването.
Показване на часовника, когато
системата е изключена
Натиснете DISPLAY  неколкократно,
за да се изведе часовникът. Часовникът
се показва в продължение на около
8 секунди.
Ако системата е в режим на готовност
на BLUETOOTH/мрежата, часовникът
не се показва при натискане
на DISPLAY .
1
Натиснете / (захранване) ,
за да включите системата.
2
Натиснете TIMER MENU ,
за да изберете режима за
настройване на часовника.
Ако на дисплея мига „PLAY SET“,
натиснете /  неколкократно,
за да изберете „CLOCK“, след което
натиснете
(въвеждане) .
3
18BG
Натиснете неколкократно
/ , за да зададете часа,
след което натиснете
(въвеждане) .
Операции
Възпроизвеждане на CD-DA/MP3 диск
Страна с етикет (отпечатана страна)
Операции
 (отваряне/затваряне) 
1
2
3
Натиснете CD FUNCTION .
Натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството,
докато на дисплея  се покаже „CD“.
Натиснете бутона  (отваряне/
затваряне) , за да отворите
тавата на диска .
Поставете диск със страната
с етикета нагоре.
4
Натиснете бутона  (отваряне/
затваряне) , за да затворите
тавата на диска .
5
Натиснете бутона 
(възпроизвеждане/пауза) .
Възпроизвеждането се стартира.
Когато на дисплея се покаже „NO DISC“
Не сте поставили диск в тавата
на диска или поставеният диск не
може да се възпроизведе на тази
система. Какви дискове може
да се възпроизвеждат вижте
в „Предпазни мерки“ (стр. 80).
19BG
Забележки
• Ако не можете да извадите диска и на
•
•
•
дисплея  се показва „LOCKED“, се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Не поставяйте диск с нестандартна форма
(напр. сърце, квадрат, звезда). Това може да
причини непоправима повреда на системата.
Не използвайте диск с лепенка, стикери или
лепило върху него, тъй като това може
да причини неизправност.
Когато изваждате диск, не докосвайте
повърхността му.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно
при спрян плейър. Режимите на
възпроизвеждане, от които можете
да избирате, са нормален режим
(на дисплея няма индикация или
се показва „FLDR“*), разбъркано
възпроизвеждане (показва се „SHUF“
или „FLDR SHUF“*) или възпроизвеждане
на програма (показва се „PGM“).
Други операции
Режим на възпроизвеждане
За
Направете следното:
Поставяне
на възпроизвеждането
на пауза
Натиснете  .
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
Спиране
на възпроизвеждането
Натиснете  .
Избиране на
запис или файл
Натиснете / .
Намиране на
точка в запис
или файл
Задръжте натиснат
/ 
(или / 
на устройството)
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Не можете да променяте режима
на възпроизвеждане по време
на възпроизвеждане. Спрете
възпроизвеждането и след това
променете режима на възпроизвеждане.
Натиснете REPEAT 
неколкократно, докато се
покаже символът
„ “(повтаряне на
всички записи или
файлове) или „ 1“
(повтаряне на един
запис или файл).
Ако кабелът за електрозахранване бъде
изключен от електрическия контакт,
когато системата е включена,
устройството се връща към нормален
режим на възпроизвеждане.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
20BG
* Когато на дисплея се показва „FLDR“ или
„FLDR SHUF“, ще бъдат възпроизведени
всички файлове в избраната папка на
MP3 диска.
При възпроизвеждане на CD-DA диск
системата изпълнява същата операция
като при нормалното възпроизвеждане
(няма индикация) или при разбърканото
възпроизвеждане „SHUF“.
Ако се покаже „PUSH STOP“
Избиране
на папка
от MP3 диск
Натиснете
неколкократно
+/ .
Изваждане
на диск
Натиснете  
на устройството.
Забележка относно режима
на възпроизвеждане
Забележки относно повторното
възпроизвеждане
• „
“ указва, че всички записи или
файлове ще се повтарят, докато
не спрете възпроизвеждането.
• „ 1“ указва, че ще се повтаря един
запис или файл, докато не спрете
възпроизвеждането.
• Ако кабелът за електрозахранване
бъде изключен от електрическия
контакт, когато системата е включена,
повторното възпроизвеждане
се отменя.
Забележки относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
• Когато режимът на разбъркано
Операции
възпроизвеждане е зададен на „SHUF“,
системата възпроизвежда разбъркано
всички записи или файлове на диска.
Когато режимът на разбъркано
възпроизвеждане е зададен на
„FLDR SHUF“, системата възпроизвежда
разбъркано всички записи или
файлове в избраната папка.
• Когато изключите системата,
избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или
„FLDR SHUF“) се изчиства
и устройството се връща към
нормален режим на възпроизвеждане
(няма индикация или се показва
„FLDR“).
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3 дискове
• Не запазвайте ненужни папки или
файлове в диск с MP3 файлове.
• Папките, в които няма MP3 файлове,
не се разпознават от системата.
• Системата може да възпроизвежда
само MP3 файлове с разширение
„.mp3“.
• Дори ако името на файла
е с разширение „.mp3“, но той
не е аудио MP3 файл, при
възпроизвеждането му може да
се генерира силен шум, който да
причини повреда на системата.
• Максималният брой MP3 папки
и файлове, които системата може
да разпознае, е:
– папките е 999* папки (включително
основната папка);
– 999 файла;
– 250 файла в една папка;
– 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
• Не може да се гарантира съвместимост
с всички софтуери за кодиране/запис
на MP3, CD-R/RW устройства
и носители. Несъвместимите MP3
дискове може да произведат
шум или прекъсващ звук или да
не се възпроизвеждат изобщо.
* Включително папките, в които няма MP3
или други файлове. Броят на папките, които
системата може да разпознае, може да е помалък от действителния в зависимост
от структурата на папките.
21BG
Създаване на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма)
Програмирайте избраните записи
или файлове с помощта на бутоните
на дистанционното управление.
3
Изберете папка (само
за MP3 диск).
• Натиснете неколкократно
+/ , докато изберете
желаната папка.
• Ако искате да програмирате
всички файлове в папката,
натиснете
.
4
Изберете желания номер на
запис или файл.
Натиснете / 
неколкократно, докато се покаже
желаният номер на запис или файл.
Избран номер
на запис или
файл
1
2
Общо време
на възпроизвеждане
на избрания запис
или файл
Натиснете CD FUNCTION .
Натиснете FUNCTION  на
устройството неколкократно, докато
на дисплея  се покаже „CD“.
При спрян плейър натиснете
неколкократно PLAY MODE ,
докато на дисплея се покаже
„PGM“, за да изберете режима
на възпроизвеждане
на програма.
5
Натиснете
6
Повторете стъпки от 3 до 5,
за да добавите други записи
или файлове към програмата.
.
Когато общото време за
възпроизвеждане на CD-DA диск
надвишава 100 минути или когато
програмирате MP3 файлове,
се показва „- -.- -“.
Можете да програмирате
до C25 записа или файла.
22BG
Ако се покаже „STEP FULL“
Опитали сте да включите 26 записа
или файла в програмата.
Изтрийте някой от програмираните
записи или файлове и след това
включете новия запис или файл
в програмата.
Вижте „Изтривана на програмата“
(стр. 23).
7
Натиснете  .
• Програмата се запазва, докато не
Операции
Започва възпроизвеждането на
програмата ви от записи или
файлове.
извадите диска от тавата или не
изключите кабела на
електрозахранването.
• За да възпроизведете
отново същата програма,
натиснете  .
За отмяна на
възпроизвеждането
на програмата
При спрян плейър натиснете
неколкократно PLAY MODE , докато
от дисплея изчезне „PGM“.
Изтривана на програмата
Натиснете CLEAR  при спрян плейър.
С всяко натискане на бутона се изтрива
последно включеният в програмата запис
или файл. Когато бъдат изтрити всички
програмирани записи или файлове,
се показва „NO STEP“.
Забележки
• Ако извадите диска след програмирането му,
•
всички програмирани записи или файлове
се изтриват.
Ако кабелът за електрозахранване бъде
изключен от електрическия контакт, когато
системата е включена, програмираните
записи или файлове се изтриват.
23BG
Възпроизвеждане на аудио от iPod/
iPhone/iPad
На системата може да се възпроизвежда
аудиосъдържание от iPod/iPhone/iPad,
като свържете двете устройства. Можете
да управлявате своя iPod/iPhone/iPad
чрез бутоните на тази система.
Съвместими модели
на iPod/iPhone/iPad
Моделите на iPod/iPhone/iPad, които
може да се използват с тази система
са следните:
Съвместим модел
USB
връзка
AirPlay
връзка
iPod touch
(5-то поколение)


iPod touch
(4-то поколение)


iPod touch
(3-то поколение)


iPod nano
(7-мо поколение)

—
iPod nano
(6-то поколение)

—
iPod nano
(5-то поколение)

—
iPod nano
(4-то поколение)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(4-то поколение)


iPad mini


iPad
(3-то поколение)


iPad 2


iPad


към м. април 2013 г.
24BG
Обозначението върху даден електронен
аксесоар „Made for iPod“, „Made for
iPhone“ или „Made for iPad“ означава,
че въпросният аксесоар е произведен
конкретно за свързване съответно
на iPod, iPhone или iPad и че
е сертифициран от разработчика
като покриващ стандартите на Apple
за производителност. Apple не носи
отговорност за работата на това
устройство, нито за съвместимостта
му със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod, iPhone или iPad може
да окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
1
Натиснете USB FUNCTION .
Натиснете FUNCTION  на
устройството неколкократно, докато
на дисплея  се покаже „USB“.
2
Забележки
Свържете USB кабела, включен
в комплекта на iPod/iPhone/
iPad, с USB порта 
на устройството.
• Производителността на системата може
•
•
3
Свържете USB кабела, включен
в комплекта на iPod/iPhone/
iPad, към самия iPod/iPhone/
iPad.
4
Когато на дисплея 
се покаже „iPod“, натиснете
 , за да стартирате
възпроизвеждането.
Други операции
Можете да изпълнявате долупосочените
операции с помощта на бутоните на
дистанционното управление или на
основното устройство на системата.
За
Направете следното:
Поставяне
на възпроизвеждането
на пауза
Натиснете  
или  . За да
възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона
отново.
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете  .
Избиране на
запис или глава
от аудиокнига/
подкаст
Натиснете / .
Намиране на
точка в запис или
глава от
аудиокнига/
подкаст
Задръжте натиснат
/  (/ 
на устройството)
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
•
Операции
На дисплея  индикаторът на
функцията се променя от „USB“
на „iPod“.
•
да се различава в зависимост от
спецификациите на вашия iPod/iPhone/iPad.
Не пренасяйте системата с включен към нея
iPod/iPhone/iPad. Това може да причини
неизправност.
За да регулирате силата на звука използвайте
бутоните VOLUME +/  на дистанционното
управление или бутона VOLUME 
на устройството.
За да използвате iPod/iPhone/iPad,
прегледайте ръководството за потребителя
на самия iPod/iPhone/iPad.
Sony не поема отговорността в случай на
загуба или повреда на записани на iPod/
iPhone/iPad данни при използване на
въпросния iPod/iPhone/iPad с тази система.
Зареждане на iPod/
iPhone/iPad
iPod/iPhone/iPad започва автоматично
да се зарежда, когато го свържете към
включената система.
1
Включете захранването
на системата.
Натиснете / (захранване) ,
за да включите системата.
2
Свържете iPod/iPhone/iPad към
USB порта на устройството.
За подробности относно свързването
вижте стр. 14.
iPod/iPhone/iPad започва да
се зарежда. За подробности
прегледайте ръководството
за потребителя на вашия iPod/
iPhone/iPad.
25BG
Спиране на зареждането на iPod/
iPhone/iPad
Натиснете / , за да изключите
системата, след което изключете
вашия iPod/iPhoneiPad.
Забележки по зареждането
• Не можете да зареждате iPod/iPhone/iPad
при изключена система.
• Ако системата влезе в режим на готовност по
•
26BG
време на зареждане на iPod/iPhone/iPad,
зареждането спира. Преди зареждане
изключете функцията за автоматично
влизане в режим на готовност.
За подробности вижте „Настройване на
функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“ (стр. 64).
За да разберете дали се извършва
зареждане, или не, проверете иконата на
батерията на дисплея на iPod/iPhone/iPad.
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
* Файлове, които са със защита на авторските
права DRM (управление на цифровите
права), или файлове, изтеглени от онлайн
музикален магазин, не могат да бъдат
възпроизвеждани чрез тази система. Ако
се опитате да възпроизведете такъв файл,
системата възпроизвежда следващия
незащитен аудио файл.
1
Натиснете USB FUNCTION .
2
Свържете USB устройството
директно или чрез
предоставения с него USB
кабел към USB порта 
на основното устройство
на системата.
3
Натиснете  ,
за да стартирате
възпроизвеждането.
Натиснете FUNCTION  на
устройството неколкократно, докато
на дисплея  се покаже „USB“.
Операции
На тази система може да се
възпроизвеждат аудио файлове,
съхранени на USB устройство, като
свържете USB памет или USB
устройство към нея.
Аудиоформатите, които могат
да бъдат възпроизвеждани в тази
система, са MP3/WMA*/AAC*.
Проверете уебсайтовете по-долу за
информация за съвместимите USB
устройства.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Други операции
Можете да изпълнявате долупосочените
операции с помощта на бутоните на
дистанционното управление или на
основното устройство на системата.
27BG
*2
За
Направете следното:
Поставяне
на възпроизвеждането на
пауза
Натиснете  .
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
Спиране
на възпроизвеждането
Натиснете  .
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете  *1.
За да отмените
възпроизвеждането,
натиснете отново  *2.
Избиране
на папка
Натиснете неколкократно
+/ .
Избиране
на файл
Натиснете / .
Намиране
на точка във
файл
Задръжте натиснат
/  (/ 
на устройството) по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT 
неколкократно, докато
се покаже символът „ “
(повторение на всички
аудио файлове) или „ 1“
(повторение на един аудио
файл).
1
*2
При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA
файл (с променлива побитова скорост)
системата може да възобнови
възпроизвеждането от друго място.
Когато възобновяването на
възпроизвеждането бъде отменено,
дисплеят се връща към броя на папките.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно
при спрян плейър. Режимите на
възпроизвеждане, от които можете
да избирате, са нормален режим
(на дисплея няма индикация
или се показва „FLDR“*1) или разбъркано
възпроизвеждане (показва се „SHUF“
или „FLDR SHUF“*2).
*1
28BG
Когато не е избрана индикация, системата
възпроизвежда всички файлове в USB
устройството. Когато е избрано „FLDR“,
системата възпроизвежда всички файлове
в избраната папка на USB устройството.
Когато е избрано „SHUF“, системата
възпроизвежда разбъркано всички аудио
файлове в USB устройството. Когато
е избрано „FLDR SHUF“, системата
възпроизвежда разбъркано всички
аудио файлове в избраната папка.
Забележка относно режима
на възпроизвеждане
Ако кабелът за електрозахранване бъде
изключен от електрическия контакт,
когато системата е включена,
устройството се връща към нормален
режим на възпроизвеждане.
Забележки относно повторното
възпроизвеждане
• „
“ указва, че всички записи или
файлове ще се повтарят, докато
не спрете възпроизвеждането.
• „ 1“ указва, че ще се повтаря един
запис или файл, докато не спрете
възпроизвеждането.
• Ако кабелът за електрозахранване
бъде изключен от електрическия
контакт, когато системата е включена,
повторното възпроизвеждане
се отменя.
Забележка относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният
режим на разбъркано възпроизвеждане
(„SHUF“ или „FLDR SHUF“) се изчиства
и устройството се връща към нормален
режим на възпроизвеждане
(няма индикация или се показва „FLDR“).
Забележки
• Редът на възпроизвеждане от системата
•
•
•
може да се различава от този на свързания
цифров музикален плейър.
Не забравяйте да изключите системата,
преди да извадите USB устройството.
Изваждането на USB устройството при
включена система може да повреди
данните в USB устройството.
Ако трябва да свържете USB устройство
посредством USB кабел, използвайте USB
кабела, доставен със самото устройство.
За подробности относно свързването вижте
инструкциите за експлоатация към USB
устройството, което искате да свържете.
При някои USB устройства може да измине
известно време, преди да се покаже
„READING“.
• Не свързвайте USB устройството чрез
USB концентратор.
• Когато е свързано USB устройство, системата
•
•
* Включително папките, в които няма аудио
файлове за възпроизвеждане, и празните
папки. Броят на папките, които системата
може да разпознае, може да е по-малък
от действителния в зависимост от
структурата на папките.
• Системата не поддържа непременно всички
•
•
функции, с които свързаното USB устройство
разполага.
Папките, в които няма аудио файлове, не
се разпознават.
Аудиоформатите, които можете да слушате
с тази система, са:
– MP3: разширение на файл „.mp3“;
– WMA: разширение на файл „.wma“;
– AAC: разширение на файл „.m4a“, „.mp4“
или „.3gp“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският
формат е различен, може да се възпроизведе
шум или да възникне неизправно
функциониране на системата.
USB устройството започва автоматично
да се зарежда, когато го свържете към
включената система.
1
Включете захранването
на системата.
Натиснете / (захранване) ,
за да включите системата.
2
Свържете USB устройството
към USB порта на основното
устройство на системата.
Операции
•
прочита всички файлове в USB устройството.
Ако USB устройството съдържа много папки
и файлове, прочитането на USB устройството
може да отнеме дълго време.
Когато са свързани няколко USB устройства,
предаването на сигнали от системата или
приключването на четенето от USB
устройството може да отнеме повече време.
Съвместимостта с всеки софтуер за
кодиране/запис не може да бъде
гарантирана. Ако аудио файловете в USB
устройството са кодирани първоначално
с несъвместим софтуер, те може да
произведат шум или да доведат до повреда.
Максималният брой папки и файлове
на USB устройството, които системата
може да разпознае, е:
– 1 000* папки (включително основната
папка);
– 3 000 файла;
– 250 файла в една папка;
– 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
Зареждане на
USB устройство
За подробности относно свързването
вижте стр. 14.
За спиране на зареждането
на USB устройството
Натиснете / , за да изключите
системата, след което изключете
USB кабела.
Забележки по зареждането
• Не можете да зареждате USB устройства
•
в изключената система. Някои USB
устройства не могат да се зареждат поради
характеристиките си.
Ако системата влезе в режим на готовност
по време на зареждане на USB устройство,
зареждането спира. Преди зареждане
изключете функцията за автоматично
влизане в режим на готовност.
За подробности вижте „Настройване на
функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“ (стр. 64).
29BG
Подготовка за BLUETOOTH връзка
Можете да слушате музика от iPod/
iPhone/iPad или BLUETOOTH
устройство чрез безжична връзка.
Преди да използвате функцията
BLUETOOTH, извършете сдвояване,
за да регистрирате BLUETOOTH
устройството.
Системата поддържа регистриране
и свързване на BLUETOOTH устройство
и NFC, което дава възможност
за комуникация с данни, за която
е необходимо само докосване
на устройството на определено място.
За подробности за NFC вижте „Свързване
с едно докосване (NFC)“ (стр. 33).
Какво представлява
сдвояването?
BLUETOOTH устройствата, които искате
да свържете, трябва да се регистрират
предварително едно към друго.
Сдвояването е операцията по
регистриране на две устройства.
След извършване на операция по
сдвояване не е необходимо тя да се
изпълнява повторно. В случаите по-долу
обаче операцията по сдвояване трябва
да се изпълни повторно.
• Информацията за сдвояването
е изтрита при ремонтиране
на BLUETOOTH устройството.
• При опит да сдвоите системата с 10
или повече BLUETOOTH устройства.
Тази система може да се сдвои с до
9 BLUETOOTH устройства. Ако сдвоите
друго BLUETOOTH устройство, след
като е било извършено сдвояване
с 9 устройства, информацията
на първото свързано със системата
устройство се заменя с тази
на новото устройство.
• Информацията за регистрация на
сдвояването на тази системата се
изтрива от свързаното устройство.
30BG
• Ако инициализирате системата или
изтриете историята на сдвояванията
от нея, цялата информация
за сдвояванията се изтрива.
Относно индикатора BLUETOOTH
Индикаторът на BLUETOOTH в средата
на бутона BLUETOOTH  позволява
проверка на състоянието на BLUETOOTH.
Състояние
на системата
Цвят на
индикатора
Състояние
на индикатора
Системата
Син
е в режим
на готовност
на BLUETOOTH
(когато е включена)
Мига
бавно.
По време на
BLUETOOTH
сдвояване
Мига
бързо.
Син
Системата се опитва Син
да се свърже
с BLUETOOTH
устройство
Мига.
Системата
Син
е осъществила
връзка с BLUETOOTH
устройство
Свети.
Тази система поддържа BLUETOOTH
профилите A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile — усъвършенстван
профил за аудио) и AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile — профил за
дистанционно управление на аудио
и видео). За подробности вижте
„Безжична технология BLUETOOTH“
(стр. 82).
Забележки
• За подробности по операциите
•
на BLUETOOTH устройството, което
искате да свържете, направете справка
в ръководството за експлоатация към
самото BLUETOOTH устройство.
BLUETOOTH устройствата, които свързвате,
трябва да поддържат A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Активиране на приемане
на AAC кодек
Можете да получавате данни във формат
AAC кодек от BLUETOOTH устройство.
За да активирате получаването, задайте
настройка чрез менюто за опции.
Натиснете OPTIONS , за да се покаже
менюто за настройки.
2
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете „BT AAC“, след което
натиснете
.
3
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете „ON“ или „OFF“, след
което натиснете
.
Операции
1
ON: за приемане във формат AAC кодек
OFF: за приемане във формат SBC кодек
Забележки
• Ако започнете настройка при активна
BLUETOOTH връзка, последната се прекъсва.
• Ако използвате продукт на Apple,
•
актуализирайте софтуера му до най-новата
версия. За подробности относно
актуализирането прегледайте инструкциите
за експлоатация към продукта на Apple.
Ако звукът спре по време на приемане във
формат AAC кодек, задайте менюто BT AAC
на „OFF“.
1
Поставете BLUETOOTH
устройството, което искате
да свържете, на разстояние
до 1 метър от системата.
2
Натиснете BLUETOOTH
FUNCTION .
Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство
Пример за свързване
BLUETOOTH устройство,
например „WALKMAN“*
* Проверете в инструкциите за експлоатация
на вашия WALKMAN дали той е BLUETOOTH
устройство, или не.
Натиснете неколкократно бутона
FUNCTION  на устройството, докато
на дисплея  се покаже „BT AUDIO“.
Индикаторът BLUETOOTH мига бавно
в синьо.
• Ако системата някога се
е свързвала автоматично
с BLUETOOTH устройството,
натиснете BLUETOOTH 
на системата, за да откажете
връзката, така че на дисплея 
да се покаже „BT AUDIO“.
31BG
3
Натиснете и задръжте
BLUETOOTH  на системата
за 2 или повече секунди.
6
Включете BLUETOOTH
устройството и осъществете
BLUETOOTH връзка.
Индикаторът BLUETOOTH мига
бързо в синьо и на дисплея 
мига „PAIRING“.
Системата е в режим на сдвояване.
4
Извършете операцията
по сдвояването на BLUETOOTH
устройството и потърсете
тази система с BLUETOOTH
устройството.
След като търсенето приключи, на
дисплея на BLUETOOTH устройството
може да се покаже списък на
намерените устройства.
Когато сдвояването приключи
и връзката с BLUETOOTH
устройството се установи успешно,
дисплеят  от „PAIRING“ се променя
на „BT AUDIO“, а индикаторът
BLUETOOTH  мига бавно в синьо.
• В зависимост от типа на
BLUETOOTH устройството връзката
може да се стартира автоматично
след приключване на сдвояването.
Забележки
• „Ключ за достъп“ може да се нарича също
•
• Тази система се показва като
•
•
•
5
„SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)“ или
„SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)“.
Ако не се покаже, изпълнете отново
процедурата от стъпка 1.
Когато установявате връзка с тази
система, изберете аудиопрофила (A2DP,
AVRCP) на BLUETOOTH устройството.
Ако BLUETOOTH устройството не
поддържа AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), не можете
да осъществите възпроизвеждане
или спиране на възпроизвеждането
на системата.
За подробности по операциите
на BLUETOOTH устройството, което
искате да свържете, направете справка
в ръководството за експлоатация
към самото BLUETOOTH устройство.
•
Съвет
Можете да сдвоявате или да опитате
да създадете BLUETOOTH връзка с друго
BLUETOOTH устройство, докато има вече
установена BLUETOOTH връзка с едно
BLUETOOTH устройство. Активната към момента
BLUETOOTH връзка се отменя, когато успешно
се установи BLUETOOTH връзка с друго
устройство.
За изтриване на информацията
за регистрация на сдвояването
1 Натиснете BLUETOOTH FUNCTION .
• Натиснете неколкократно бутона
Изберете „SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)“ или
„SONY:CMT-SBT300WB
(Bluetooth)“ в дисплея на
BLUETOOTH устройството.
•
При подкана за въвеждане
на ключ за достъп на BLUETOOTH
устройството въведете „0000“.
2
32BG
„код за достъп“, „PIN код“, „PIN номер“,
„парола“ и др.
Състоянието на готовност на системата за
сдвояване се отменя след около 5 минути.
Ако сдвояването не е успешно, повторете
процедурата от стъпка 1.
Ако искате да извършите сдвояване
с няколко BLUETOOTH устройства, изпълнете
процедурата от стъпка 1 до 6 поотделно
за всяко от BLUETOOTH устройствата.
FUNCTION  на устройството, докато
на дисплея  се покаже „BT AUDIO“.
Когато системата е свързана с дадено
BLUETOOTH устройство, зададеното на
свързаното BLUETOOTH устройство име
се показва на дисплея  на системата.
Натиснете BLUETOOTH  на системата,
за да отмените връзката с това BLUETOOTH
устройство, така че на дисплея  да се
покаже „BT AUDIO“.
Натиснете OPTIONS , за да се покаже
менюто за настройки.
3
4
Натиснете неколкократно / , за
да изберете „DEL LINK“, след което
натиснете
.
• За някои смартфони тази функция
може да е налична без изтегляне на
„NFC Easy Connect“. В такъв случай
операцията и характеристиките на
смартфона може да се различават
от описаните в това ръководство.
За подробности прегледайте
ръководството на потребителя,
предоставено със смартфона ви.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете „OK“, след което
натиснете
.
На дисплея  се показва „COMPLETE“
и цялата информация за сдвояването
е изтрита.
Забележка
1
Посетете уебсайта по-долу, за
да инсталирате приложението.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ако получавате достъп чрез 2D код
Прочетете следния 2D код, за да получите
достъп.
Операции
Ако сте изтрили информацията за сдвояването,
не можете да осъществите BLUETOOTH връзка,
освен ако не извършите отново сдвояване.
За да се свържете отново с BLUETOOTH
устройство, трябва да въведете на BLUETOOTH
устройството ключа за достъп.
Свързване с едно
докосване (NFC)
NFC е технология, която позволява
безжична комуникация в малък обхват
между различни устройства, като
мобилни телефони и IC маркери.
NFC дава възможност за комуникация
на данни, за която е необходимо
само докосване на устройството
на определено място.
Съвместими са смартфоните,
които са снабдени с функция NFC
(съвместима операционна система:
Android версия 2.3.3 или по-нова
с изключение на Android 3.x).
2
Активирайте NFC функцията
на смартфона си.
За подробности прегледайте ръководството
на потребителя, предоставено със
смартфона ви.
За приложението „NFC Easy Connect“
Това е безплатно приложение,
използвано специално за Android.
Потърсете в интернет подробна
информация за „NFC Easy Connect“
и изтеглете приложението.
• В някои държави и региони не може да
Проверете в уебсайта по-долу
за информация за съвместими
устройства.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
се изтегли приложение, съвместимо с NFC.
Подготовка на смартфона (Android)
На смартфона трябва да е инсталирано
приложение, съвместимо с NFC. Ако това
не е така, можете да изтеглите „NFC Easy
Connect“ от Google Play.
• В някои държави и региони не
може да се изтегли приложение,
съвместимо с NFC.
33BG
Осъществяване на връзка
със смартфона ви чрез
едно докосване
Трябва само да докоснете системата
със смартфона. Системата се включва
автоматично, извършва се сдвояване
и се установява BLUETOOTH връзка.
1
Стартирайте приложението „NFC Easy
Connect“ на смартфона си.
Проверете дали се показва екранът
на приложението.
2
Докоснете устройството със
смартфона.
Докоснете със смартфона N-Mark на
устройството и ги задръжте допрени,
докато смартфонът извибрира.
Завършете свързването със смартфона,
като следвате инструкциите, показвани
на екрана.
Направете справка в ръководството
на потребителя на смартфона за частта,
която се използва за сензорен контакт.
Прекратяване на връзка с едно докосване
За да прекратите установената връзка,
докоснете със смартфона N-Mark
на устройството.
Превключване на свързано устройство
с едно действие
Когато докоснете устройството със
смартфон, съвместим с NFC, докато
към тази система е свързано друго
BLUETOOTH устройство, връзката с това
BLUETOOTH устройство се прекратява
и системата се свързва със смартфона.
Ако докато смартфонът е свързан с тази
система, докоснете с него друг комплект
BLUETOOTH слушалки или
високоговорител, съвместими
с NFC, връзката на смартфона
със системата се прекратява и той
се свързва с докосваното BLUETOOTH
устройство.
34BG
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Преди да възпроизвеждате музика,
се уверете, че:
• Функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH
устройството е активирана.
• Сдвояването със системата вече
е изпълнено.
1
Натиснете BLUETOOTH
FUNCTION .
Индикаторът BLUETOOTH мига
бавно в синьо.
• Натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството,
докато на дисплея  се покаже
„BT AUDIO“.
2
Операции
Можете да управлявате сдвоено
със системата BLUETOOTH устройство
и възпроизвеждате музика посредством
BLUETOOTH връзка.
Можете да регулирате силата на звука
на системата и да изпълнявате
операциите възпроизвеждане и спиране
с помощта на BLUETOOTH устройство.
За подробности относно операциите
вижте инструкциите за експлоатация
към BLUETOOTH устройството.
Установете BLUETOOTH връзка
с BLUETOOTH устройството.
След като връзката се установи,
на дисплея  се показва „CONNECT“,
след което се изписва зададеното
на BLUETOOTH устройството име.
• Ако BLUETOOTH устройството вече
се е свързвало с тази система, то
може да се свърже автоматично,
без да е необходимо потребителят
да извършва някакви действия.
• За подробности по операциите
на BLUETOOTH устройството
направете справка
в ръководството за
експлоатация към самото
BLUETOOTH устройство.
3
Натиснете  , за
да стартирате
възпроизвеждането.
• В зависимост от BLUETOOTH
устройството, може да се наложи
преди това да стартирате
музикален плейър на BLUETOOTH
устройството.
• В зависимост от BLUETOOTH
устройството, може да се наложи
да натиснете двукратно  .
35BG
4
Натиснете VOLUME +/ , за
да регулирате силата на звука.
• Завъртете бутона VOLUME  на
устройството наляво или надясно,
за да регулирате силата на звука.
• Ако силата на звука не се променя,
го регулирайте на самото
BLUETOOTH устройство.
Други операции
Можете да изпълнявате долупосочените
операции с помощта на бутоните на
дистанционното управление или на
основното устройство на системата.
За
Направете следното:
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Натиснете  *.
Спиране
на възпроизвеждането
Натиснете  .
Избиране
на папка
Натиснете
Избиране
на файл
Натиснете / .
Намиране
на точка във
файл
Задръжте натиснат
/  (или
/  на
устройството) по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
+/ .
* В зависимост от BLUETOOTH устройството,
може да се наложи да натиснете
двукратно  .
Забележка
Описаните в настоящото ръководство
операции може да не са налични на някои
BLUETOOTH устройства. Освен това,
действителните операции може да се
различават в зависимост от свързаното
BLUETOOTH устройство.
36BG
Проверка на адреса на свързаното
BLUETOOTH устройство
Натиснете DISPLAY , докато на
дисплея  се показва името на
свързаното BLUETOOTH устройство.
Адресът на BLUETOOTH устройството
се показва на дисплея на две части
за 8 секунди.
Прекратяване на връзка с BLUETOOTH
устройство
Натиснете BLUETOOTH  на системата.
На дисплея  се показва „DISCONNECT“.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството, връзката може да бъде
прекратена автоматично, след като
спрете възпроизвеждането.
Мрежови връзки
Как да се свържете към мрежа
Конфигурирайте мрежата, след като
проверите мрежовата си среда.
Използвайте долните описания
за справка.
Изберете подходящия метод и започнете
да правите мрежовите настройки.
Не включвайте мрежов (LAN) кабел
в системата.
• Опция 1: Метод с използване
на приложение за смартфони
и таблети (устройства с Android/
iPhone/iPod touch/iPad) (стр. 38)
• Опция 2: Метод за ръчна настройка
чрез сканиране за точка на достъп
(за PC/Mac) (стр. 39)
• Опция 3: Метод за настройка
с помощта на бутона WPS на точка
на достъп, която поддържа WPS
(стр. 41)
Мрежови връзки
Конфигуриране на безжична
мрежа
Конфигуриране на кабелна
мрежа
• Опция 4: DHCP метод (стр. 43)
Съвет
За свързване на постоянен IP адрес
и настройване на прокси сървър използвайте
екрана в стъпка 8 на „Опция 2: Метод за ръчна
настройка чрез сканиране за точка на достъп
(за PC/Mac)“ (стр. 39).
37BG
Конфигуриране на безжична мрежа
Забележка
Когато конфигурирате безжична мрежа,
може да се изисква да разполагате с името
на безжичната мрежа (SSID) и ключа за
сигурност (WEP или WPA ключ). Ключът
за защита (или мрежов ключ) е ключ за
шифроване, който служи за ограничаване
на устройствата, с които може да се осъществи
комуникация. Той се използва за осигуряване
на по-висока сигурност за устройства,
комуникиращи чрез рутер за безжична
LAN мрежа/точка на достъп.
1
Трябва да разполагате с името
на безжичната мрежа (SSID)
и ключа за сигурност на рутера
за безжична LAN мрежа/
точката на достъп за справка.
SSID (име на безжичната мрежа)
Ключ за сигурност (WEP или WPA ключ)
Опция 1: Метод
с използване
на приложение за
смартфони и таблети
(устройства с Android/
iPhone/iPod touch/iPad)
За SSID на мрежата и ключа за
защита вижте инструкциите за
експлоатация на рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп.
2
Изтеглете приложението
„NS Setup“.
Забележки
• Преди да стартирате тази процедура, имайте
•
•
предвид, че Wi-Fi мрежата няма да
е защитена, докато конфигурирането
не приключи. След като конфигурирането
приключи, Wi-Fi мрежата ще бъде отново
защитена, когато зададете защита
на безжичната LAN мрежа.
Долната процедура трябва да се изпълни
в рамките на 30 минути. Ако не можете
да я изпълните, изключете системата
и започнете отново от стъпка 1.
Ако възникне проблем по време
на конфигурирането на мрежата, започнете
отново от стъпка 1.
Можете да изтеглите безплатното
приложение от „Google Play“
за устройства с Android или
от „App Store“ за iPhone/iPod touch/
iPad на съответния уебсайт.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8
Ако получавате достъп чрез 2D код
Прочетете следния 2D код, за
да получите достъп.
38BG
Android
iOS
Можете лесно да потърсите
приложението, като напишете
„NS Setup“ в екрана за търсене.
7
Стартирайте приложението
„NS Setup“.
8
Извършете конфигурирането,
като следвате екранните
инструкции.
Когато конфигурирането приключи,
натиснете бутона „Play test sound“
(Изпълни тестов звук), за да се
потвърди операцията на системата,
като се възпроизведе тестов сигнал.
Забележки
повторете стъпките след стъпка 4.
3
Натиснете / (захранване) ,
за да включите системата.
4
Натиснете OPTIONS , за да се
покаже менюто за настройки.
5
Натиснете неколкократно
/  за да изберете
„NW RESET“, след което
натиснете
. Когато на
дисплея се покаже „OK“,
натиснете
.
Системата автоматично се изключва.
6
Натиснете / (захранване) ,
за да включите системата.
Когато на дисплея  примигне
символът
, изпълнете долната
операция.
Ако извършвате конфигурирането
с iPhone/iPod touch/iPad
От началния екран отворете
[Settings] (Настройки) — [Wi-Fi]
и изберете
„Sony_Wireless_Audio_Setup“.
Ако „Sony_Wireless_Audio_Setup“
не се покаже, изчакайте, докато
на дисплея  премигне
символът
, след което
изпълнете отново търсенето.
• Не свързвайте мрежов (LAN) кабел.
Мрежови връзки
• Ако „Sony_Wireless_Audio_Setup“ не се появи,
Опция 2: Метод за ръчна
настройка чрез сканиране
за точка на достъп
(за PC/Mac)
Забележка
Имайте предвид, че Wi-Fi мрежата няма
да е защитена, докато конфигурирането
не приключи. След като конфигурирането
приключи, Wi-Fi мрежата ще бъде отново
защитена, когато зададете защита на
безжичната LAN мрежа.
1
Трябва да разполагате с името
на безжичната мрежа (SSID)
и ключа за сигурност на рутера
за безжична LAN мрежа/
точката на достъп за справка.
SSID (име на безжичната мрежа)
Ключ за сигурност (WEP или WPA ключ)
За SSID на мрежата и ключа
за защита вижте инструкциите
за експлоатация на рутера
за безжична LAN мрежа/точката
на достъп.
39BG
2
Натиснете OPTIONS , за да се
покаже менюто за настройки.
3
Натиснете неколкократно
/  за да изберете
„NW RESET“, след което
.
натиснете
Изберете или докоснете
иконата
или
.
От списъка с мрежи изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
За Windows 7/Windows 8
Включете компютъра PC.
Докоснете или щракнете върху
работния плот на стартовия екран.
Изберете иконата
или
в долния край на екрана.
От списъка с мрежи изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Системата автоматично се изключва.
4
Натиснете / (захранване) ,
за да включите системата.
5
Свържете устройството към
Mac или PC.
За Mac OS X
Включете компютъра Mac.
Изберете иконата
в горния
край на екрана.
От списъка с мрежи изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
За Windows 8 (Windows UI)
Включете компютъра PC.
Преместете показалеца
на мишката в горния десен
(или долния десен) ъгъл
на стартовия екран, за да
се покажат препратките,
и изберете [Settings] (Настройки).
Ако компютърът разполага
със сензорен екран, отворете
препратките като плъзнете пръста
си от десния край навътре
на стартовия екран, след което
изберете [Settings] (Настройки).
40BG
За Windows Vista
Включете компютъра PC.
Щракнете върху иконата
в долния край на екрана.
Изберете [Connect to a network]
(Свързване с мрежа).
От списъка с мрежи изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
6
Отворете екрана [Sony Network
Device Setting] (Настройки
на мрежово устройство
на Sony).
За Mac
Стартирайте Safari и изберете
[Bonjour] под
([Bookmarks]
(Показалци)), след което изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].
За PC
Отворете браузъра и въведете
един от долните URL адреси
в адресната лента.
7
Когато се покаже екранът
[Language Setup] (Езикови
настройки), изберете
желания език.
11
В следващия екран
изберете [OK].
Системата автоматично
се рестартира.
12
Свържете компютъра Mac или
PC с рутера за безжична LAN
мрежа/точката на достъп.
Забележка
Тази процедура трябва да се изпълни
в рамките на 30 минути. Ако не можете
да я изпълните, изключете системата
и започнете отново от стъпка 3.
Изберете [Network Settings]
(Мрежови настройки)
от менюто.
Network Settings (Мрежови настройки)
9
Опция 3: Метод за
настройка с помощта
на бутона WPS на точка
на достъп, която
поддържа WPS
1
Изберете SSID на рутера за
безжична LAN мрежа/точката
на достъп и въведете ключа
за защита (ако е зададен
такъв).
SSID
10 Изберете [Apply] (Приложи).
Мрежови връзки
8
Проверете дали мрежовият
(LAN) кабел (не е включен
в комплекта) е изключен.
Ако мрежовият (LAN) кабел
е включен, го изключете, докато
е изключен и кабелът
за електрозахранване.
2
Натиснете OPTIONS , за да се
покаже менюто за настройки.
3
Натиснете / 
неколкократно, за да
изберете „WPS“, след
което натиснете
.
На дисплея  се показва „OK“.
• За да откажете конфигурирането,
натиснете / , за да изберете
„CANCEL“, след което натиснете
.
41BG
4
Натиснете
5
Натиснете бутона WPS
на точката на достъп.
.
„WPS“ започва да мига.
Бутон WPS*
* Разположението и формата на бутона
WPS са различни на различните модели
на точки на достъп.
Съвет
Вижте инструкциите за експлоатация
на рутера за безжична LAN мрежа/точката
на достъп за подробности относно
бутона WPS.
42BG
Конфигуриране на кабелни мрежи
Опция 4: DHCP метод
1
Проверете дали компютърът
и рутерът са включени.
2
Свържете системата към
рутера посредством мрежов
(LAN) кабел (не е включен
в комплекта).
3
Свържете компютъра към
рутера чрез втори мрежов
(LAN) кабел (не е включен
в комплекта) или чрез
безжична LAN връзка.
Мрежови връзки
Обикновено DHCP настройката
е зададена на ON, когато свържете
компютъра в мрежата.
Изпробвайте долния метод,
ако използвате кабелна мрежа.
Задайте предварително DHCP
настройката на компютъра на ON.
Мрежови (LAN) кабел
(не е включен в комплекта)
или безжична LAN връзка
Мрежов (LAN) кабел (не е
включен в комплекта)
4
Включете системата.
Когато връзката се осъществи,
на дисплея  светва символът
.
43BG
Слушане на аудио съдържание чрез
DLNA (Digital Living Network Alliance)
На тази система можете да
възпроизвеждате аудио съдържание
от DLNA-съвместими сървъри, като
например компютър, мрежови рекордер
и др., и да контролирате сървъра чрез
приложението „Network Audio Remote“*.
За тази операция е нужен
DLNA-съвместим контролер (устройство
за дистанционно управление и др.).
Можете да използвате Windows 7/
Windows 8 както за сървър, така и за
контролер.
Устройство с Network Audio Remote*
или DLNA контролер
Управление
Сървър
Мрежово
контролиран
плейър (тази
система)
Access
Доставка
* Network Audio Remote е приложение за iOS
и Android. Sony предоставя приложението
„Network Audio Remote“ безплатно.
За подробности вижте долния уебсайт.
Можете да изтеглите безплатното
приложение от „Google Play“ за устройства
с Android или от „App Store“ за iPhone/iPod
Touch/iPad на съответния уебсайт.
Можете лесно да потърсите
приложението, като напишете „Network
Audio Remote“ в екрана за търсене.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
Ако получавате достъп чрез 2D код
Прочетете следния 2D код, за да получите
достъп.
44BG
Android
iOS
Системата може да възпроизвежда
аудиосъдържание, съхранено на
сървъра, във формати MP3, линеен PCM,
WMA и AAC*. На тази система не може
да се възпроизвежда аудиосъдържание
със защита на авторските права DRM
(управление на цифровите права).
* Системата може да възпроизвежда
AAC файлове само с разширение „.m4a“,
„.mp4“ или „.3gp“.
Забележки
• Разпознаването на всяко DLNA-съвместимо
•
•
устройство, което към момента се използва,
може да отнеме известно време, когато
се наслаждавате на аудиосъдържание
чрез домашната мрежа.
Тази система не може да възпроизвежда
файлове във формат WMA със защита
на авторските права с DRM. Ако на тази
система не може да се възпроизведе WMA
файл, проверете свойствата на въпросния
файл на компютъра – за да видите дали
е защитен с DRM.
Отворете папката или тома, където
е съхранен WMA файлът, и щракнете с десен
бутон върху него, за да се покаже прозорецът
[Property] (Свойство). Ако има раздел [Licence]
(Лиценз), файлът е защитен с DRM и не може
да се възпроизвежда на тази система.
Възможно е да не може да се възпроизвежда
определен тип съдържание с DLNA CERTIFIED
продукти.
Съвет
Мрежовата функция е налична при
възпроизвеждане на аудиосъдържание
на DLNA -съвместим сървър или устройство
за управление, въпреки че не може да
се избере чрез функционалните бутони
на основното устройство на тази система.
Слушане на
аудиосъдържание на
компютър с Windows 8
Windows 8 поддържа DLNA1.5. Windows 8
може да се използва както за сървър,
така и за контролер. Можете да слушате
аудиосъдържание на сървъра с помощта
на функцията [Play To] (Изпълни с)
на Windows 8.
Контрол и доставяне
на съдържание
Мрежово
контролиран
плейър (тази
система)
Забележка
Елементите, показани на компютъра, може
да се различават от показаните в настоящия
раздел в зависимост от версията
на операционната система или от
компютърната среда. За подробности
направете справка с помощния раздел
на компютъра.
Изберете иконата
3
Щракнете с десен бутон върху
свързаната мрежа или
натиснете и задръжте,
след което изберете [Turn
sharing on or off] (Включване
или изключване
на споделянето).
или
.
Мрежови връзки
DLNA контролер/
сървър (Windows 8базиран компютър)
2
Конфигуриране на компютър
с Windows 8
1
Преместете показалеца на
мишката в горния десен
(или долния десен) ъгъл на
стартовия екран, за да се
покажат препратките,
и изберете [Settings]
(Настройки).
Ако компютърът разполага
със сензорен екран, отворете
препратките като плъзнете пръста си
от десния край навътре на стартовия
екран, след което изберете [Settings]
(Настройки).
45BG
4
Изберете [Yes, turn on sharing
and connect to devices]
(Да, включи споделянето
и се свържи с устройства).
3
Преместете показалеца на
мишката в горния десен
(или долния десен) ъгъл
на стартовия екран, за да
се покажат препратките,
и изберете [Devices]
(Устройства).
Ако компютърът разполага със
сензорен екран, отворете
препратките като плъзнете пръста
си от десния край навътре на
стартовия екран, след което
изберете [Devices] (Устройства).
Слушане на аудиосъдържание,
съхранено на компютър
с Windows 8
Използване на „Music“ (Музика)
на Windows 8 (Windows UI)
1
На стартовия екран изберете
[Music] (Музика).
4
Изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Системата влиза в режим на
мрежови функции и избраното
аудиосъдържание
се възпроизвежда.
2
46BG
Изберете желаното
аудиосъдържание и го пуснете
да се възпроизвежда.
Използване на Windows Media Player
1
4
Изберете [Play To] (Изпълни с)
от менюто.
Щракнете с десен бутон върху
стартовия екран.
Ако компютърът разполага със
сензорен екран, плъзнете пръста си
от долния край нагоре на стартовия
екран и изберете [All apps] (Всички
приложения) в долния десен ъгъл
на екрана.
5
2
Изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Мрежови връзки
Показва се списъкът с устройства.
Изберете [Windows
Media Player].
Системата влиза в режим
на мрежови функции
и избраното аудиосъдържание
се възпроизвежда.
3
Щракнете с десен бутон върху
желаното аудиосъдържание
или го натиснете и задръжте.
47BG
Конфигуриране на DLNA контролера
за работа с този PC
1
3
Докоснете или щракнете върху
[Stream] (Поточно предаване)
и изберете [More streaming
options] (Още опции за поточно
предаване).
4
Проверете дали всички
устройства са разрешени.
Щракнете с десен бутон върху
стартовия екран.
Ако компютърът разполага със
сензорен екран, плъзнете пръста
си от долния край нагоре
на стартовия екран и изберете
[All apps] (Всички приложения)
в долния десен ъгъл на екрана.
2
Изберете [Windows
Media Player].
Ако не са, изберете [Allow all]
(Позволяване на всички) и отворете
екрана [Allow All Media Devices]
(Разреши всички мултимедийни
устройства). Изберете [Allow all
computers and media devices]
(Разреши всички компютри
и медийни устройства).
5
Изберете [OK], за да затворите
екрана.
Конфигурирането е завършено.
Можете да слушате съхранената
на компютъра музика с помощта
на DLNA контролера.
48BG
Слушане на
аудиосъдържание на
компютър с Windows 7
2
Windows 7 поддържа DLNA1.5. Windows 7
може да се използва както за сървър,
така и за контролер. Можете да слушате
аудиосъдържание на сървъра с помощта
на функцията [Play To] (Изпълни с)
на Windows 7.
Изберете [Public network]
(Публична мрежа) под
[View your active networks]
(Показване на активните
мрежи).
Ако на дисплея се показва нещо,
различно от [Public network]
(Публична мрежа), преминете
към стъпка 5.
Контрол и доставяне
на съдържание
Мрежови връзки
DLNA контролер/
сървър (Windows 7базиран компютър)
Мрежово
контролиран плейър
(тази система)
Забележка
Елементите, показани на компютъра, може
да се различават от показаните в настоящия
раздел в зависимост от версията на
операционната система или от компютърната
среда. За подробности направете справка
с помощния раздел на компютъра.
Конфигуриране на компютър
с Windows 7
1
Отворете [Start] (Старт) –
[Control Panel] (Контролен
панел) и изберете [View
network status and tasks]
(Преглед на състояние
и задачи на мрежа) под
[Network and Internet]
(Мрежа и интернет).
Показва се екранът [Network and
Sharing Center] (Център за мрежи
и споделяне).
Съвет
Ако желаният елемент не вижда,
променете типа на показване на
прозореца „Control Panel“
(Контролен панел).
Показва се екранът [Set Network
Location] (Избор на местоположение
на мрежата).
3
Изберете [Home network]
(Домашна мрежа) или [Work
network] (Работна мрежа)
съобразно средата, в която
се използва системата.
4
Следвайте инструкциите
на дисплея съобразно средата,
в която се използва системата.
Когато извършите промяната,
проверете дали в екрана
[Network and Sharing Center] (Център
за мрежи и споделяния) елементът
под [View your active networks]
(Показване на активните мрежи)
се е променил на [Home network]
(Домашна мрежа) или [Work network]
(Работна мрежа).
49BG
5
6
Изберете [Change advanced
sharing settings] (Промяна на
разширените настройки
за споделяне).
7
Ако в прозореца с опции
за поточно предаване на
мултимедия се покаже [Media
streaming is not turned on]
(Поточното предаване на
мултимедия не е включено),
изберете [Turn on media
streaming] (Включване
на поточното предаване
на мултимедия).
8
Изберете [Allow all]
(Позволяване на всички).
Изберете [Choose media
streaming options...] (Избор
на опции за поточно
предаване на мултимедия)
от [Media streaming] (Поточно
предаване на мултимедия).
Отваря се екранът [Allow All Media
Devices] (Разреши всички
мултимедийни устройства). Ако
достъпът до мрежата за всички
устройства в локалната мрежа е
зададена на [Allowed] (Разрешен),
изберете [OK] и затворете екрана.
9
Изберете [Allow all computers
and media devices]
(Разреши всички компютри
и мултимедийни устройства).
[OK], за да затворите
10 Изберете
екрана.
50BG
Слушане на аудиосъдържание,
съхранено на компютър
с Windows 7
1
2
Изберете желаното
аудиосъдържание, след
което щракнете върху
него с десен бутон.
За да използвате Windows Vista/
Windows XP* като сървър за слушане
на музика, трябва да конфигурирате
Windows Media Player 11.
*
Изберете [Play To] (Изпълни с)
от менюто.
Windows Media Player 11 не е инсталиран
на Windows XP от производителя. Влезте
в уебсайта на Microsoft, изтеглете
инсталиращата програма, след което
инсталирайте Windows Media Player 11
на компютъра.
Актуализирайте софтуерната версия на
компютъра до XP Service Pack 2 или по-нова
версия, след което инсталирайте Windows
Media Player 11. Не можете да инсталирате
Windows Media Player 11 на по-стари версии
на XP от Service Pack 2.
Мрежови връзки
3
Стартирайте [Windows
Media Player] в Windows 7.
Слушане на
аудиосъдържание
на компютър
с Windows Vista/
Windows XP
Забележка
Елементите, показани на компютъра, може
да се различават от показаните в настоящия
раздел в зависимост от версията на
операционната система или от компютърната
среда. За подробности направете справка
с помощния раздел на компютъра.
4
Показва се списъкът с устройства.
Конфигуриране на компютър
с Windows Vista/Windows XP
Изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
1
Отворете [Start] (Старт) —
[All Programs] (Всички
програми) и изберете
[Windows Media Player].
Windows Media Player 11 се стартира.
2
Изберете [Media Sharing...]
(Споделяне на мултимедия...)
от менюто [Library]
(Библиотека).
Ако използвате Windows XP,
преминете към стъпка 8.
Системата влиза в режим на
мрежови функции и избраното
аудиосъдържание
се възпроизвежда.
51BG
3
Когато се покаже символът
изберете [Networking...]
(Работа в мрежа...).
,
Показва се екранът [Network and
Sharing Center] (Център за мрежи
и споделяне).
4
6
Проверете дали [Location type]
(Тип място) е променено на
[Private] (Частно) и изберете
[Close] (Затвори).
7
Уверете се, че в екрана
[Network and Sharing Center]
(Център за мрежи и споделяне)
е показано [Private network]
(Частна мрежа) и го затворете.
8
Ако в екрана [Media Sharing]
(Споделяне на мултимедия),
показан в стъпка 2, няма
отметка до [Share my media]
(Сподели моите мултимедийни
файлове), поставете отметка
до [Share my media] (Сподели
моите мултимедийни файлове)
и изберете [OK].
Изберете [Customize]
(Персонализиране).
Показва се екранът [Set Network
Location] (Избор на местоположение
на мрежата).
5
52BG
Поставете отметка до [Private]
(Частно) и изберете [Next]
(Напред).
Показва се списък с устройствата,
които можете да свържете.
9
Изберете [Settings...]
(Настройки...), което се показва
до [Share my media to:]
(Сподели моите мултимедийни
файлове за:).
отметка до [Allow
10 Поставете
new devices and computers
automatically] (Позволявай
автоматично нови устройства
и компютри) и изберете [OK].
След като потвърдите, че системата може да
се свърже към компютъра и да изпълнява
аудиоданните, изчистете тази отметка.
Мрежови връзки
Забележка
Слушане на аудиосъдържание,
съхранено на компютър
с Windows Vista/Windows XP
Можете да възпроизвеждате
аудиосъдържание с помощта
на DLNA контролер.
53BG
Използване на поточно предаване
на музика по интернет
(Музикални услуги)
Можете да слушате поточно предавана
по интернет музика без компютър. За да
слушате поточно предавана по интернет
музика, инсталирайте приложението
„Network Audio Remote“ на мобилното
си устройство и използвайте
устройството като контролер.
Контролер
Управление
Достъп
Доставка
Интернет
Тази система
Подготовка на мобилното
устройство за контролер
Подгответе мобилното устройство,
например смартфон или таблет,
да служи като контролер.
1
Изтеглете приложението
„Network Audio Remote“.
Можете да изтеглите безплатното
приложение от „Google Play“
за устройства с Android или
от „App Store“ за iPhone/iPod touch/
iPad на съответния уебсайт.
Можете лесно да потърсите
приложението, като напишете
„Network Audio Remote“ в екрана
за търсене.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/
id398312883?mt=8
Ако получавате достъп чрез 2D код
Прочетете следния 2D код, за да
получите достъп.
Android
Забележки
• Преди да се използвате функцията за
•
поточно предавана по интернет музика,
проверете дали:
– системата и мобилното устройство
са свързани към една и съща мрежа*;
– системата е включена;
– системата и мобилното устройство
са свързани към интернет*;
– системата е разпозната от контролера.
* За подробности вижте „Как да се свържете
към мрежа“ (стр. 37).
Трябва да регистрирате системата си, за
да можете да използвате Music Unlimited.
За подробности по регистрирането посетете
следния уебсайт (само за моделите
за Океания):
http://munlimited.com/home
54BG
iOS
Наслаждаване на поточно
предавана по интернет
музика
3
Изберете [Music Services]
(Музикални услуги) от [Browse
Music] (Преглед за музика).
4
Изберете [Music Unlimited]
или [vTuner].
Съвет
Показаните в долния раздел екрани са от iPad.
Екраните на устройствата с Android или iPhone/
iPod Touch са различни.
Докоснете или щракнете върху
иконата
на екрана на
устройството с Android
или iPhone/iPod touch/iPad.
2
Изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)]
от списъка.
Мрежови връзки
1
Показваните в списъка услуги може
да се различават в различните
региони. Изберете [Music Unlimited]
или [vTuner].
5
Изберете желаното
съдържание и стартирайте
възпроизвеждането му.
Съвет
Ако възпроизвеждането не се стартира,
извършете процедурата отново от стъпка 1.
55BG
За потвърждаване/
редактиране на името
на устройството
Можете да потвърдите и редактирате
името на това устройство от екрана за
настройки Device Details (Подробности
за устройството) в браузъра.
Име на
устройството
Съвети
• Възможно е звукът от това устройство да
•
•
56BG
е много силен, когато зададете силата
на звука на прекалено високо ниво от
устройството с Android или iPhone/iPod
touch/iPad.
За подробности относно използването
на Android OS или iOS, вижте помощните
материали за съответната операционна
система.
За подробности относно използването
на приложението „Network Audio Remote“
докоснете или щракнете върху иконата
„Помощ“ или „Опции“ на самото
приложение.
Използване на AirPlay
На тази система може да се
възпроизвежда музиката, съхранена
на Mac или компютър, както и iTunes,
iPhone, iPod touch, iPad, чрез AirPlay.
Музиката може да се възпроизвежда
безжично, без да свързвате системата
с друго устройство.
2
Изберете иконата
в долния
десен ъгъл на екрана на вашия
iPhone, iPod touch или iPad или
в прозореца на iTunes.
iPhone, iPod touch или iPad
Мрежови връзки
Контрол и поточно предаване
Съвместими модели на iPhone/
iPod touch/iPad
iPod touch (5-то поколение),
iPod touch (4-то поколение),
iPod touch (3-то поколение), iPhone 5,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4-то поколение), iPad mini,
iPad (3-то поколение), iPad 2, iPad:
iOS4.3.3 или по-нова версия
Mac, PC: iTunes10.2.2 или по-нова версия
iTunes
Забележки
• Вижте „Съвместими модели на iPhone/iPod
•
•
1
touch/iPad“ на тази страница за подробности
относно поддържаните версии на iOS
и iTunes.
Актуализирайте iOS или iTunes до най-новата
налична версия, преди да ги използвате
с тази система.
Вижте инструкциите за експлоатация
на устройството си за подробности
за работата с iPhone, iPod touch, iPad,
iTunes или AirPlay.
Стартирайте приложението
на вашия iPhone, iPod touch,
iPad или iTunes.
57BG
3
Съвети
Изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] в менюто AirPlay
на iTunes или на iPhone,
iPod touch или iPad.
iPhone, iPod touch или iPad
• Ако възпроизвеждането не се стартира,
извършете процедурата отново от стъпка 1.
• Възможно е звукът от тази система да
•
•
•
iTunes
4
Стартирайте
възпроизвеждането на
аудиосъдържание на iPhone,
iPod touch, iPad или в iTunes.
Системата влиза в режима на
функцията AirPlay и избраното
аудиосъдържание се
възпроизвежда.
За потвърждаване/редактиране на името
на устройството
Можете да потвърдите и редактирате
името на тази система от екрана за
настройки в браузъра.
За подробности вижте екрана Device
Details (Подробности за устройството)
в стъпка 8 от „Екран „Device Details“
(Подробности за устройството)“ (стр. 41).
Редактираното име на устройството
може да се върне в начално състояние,
като се изпълни командата „NW RESET“
(стр. 39).
58BG
е много силен, когато зададете силата
на звука на прекалено високо ниво от iPhone,
iPod touch, iPad или iTunes.
За подробности за използването на iTunes
вижте помощта на iTunes.
Възможно е контролерът за силата на звука
на iPhone, iPod touch, iPad или iTunes да не
може да управлява силата на звука на
тази система.
Услугата AirPlay е налична при
възпроизвеждане на аудиосъдържание
от iPhone/iPod touch/iPad, въпреки че не
може да се избере чрез функционалните
бутони на основното устройство на
тази система.
Използване на приложението
„WALKMAN“ на Xperia/Xperia Tablet
На тази система може да се
възпроизвежда музиката, съхранена
на смартфон Xperia/Xperia Tablet
чрез приложението „WALKMAN“.
Xperia/Xperia Tablet
Мрежови връзки
Контрол и поточно предаване
Забележки
• Актуализирайте операционната система
•
Android до най-новата налична версия, преди
да използвате мобилното устройства с тази
система.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на смартфона Xperia/Xperia
Tablet.
1
Стартирайте приложението
„WALKMAN“ на смартфона
Xperia/Xperia Tablet.
2
Изберете иконата
в горния
десен ъгъл на смартфона
Xperia/Xperia Tablet.
4
Натиснете бутона за
възпроизвеждане, за да
започне възпроизвеждането
на аудиосъдържание на
смартфона Xperia/Xperia Tablet.
Системата влиза в режим на
мрежови функции и избраното
аудиосъдържание се
възпроизвежда.
Съвети
3
• Ако възпроизвеждането не започне,
Изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] на екрана, показан
в стъпка 2.
извършете процедурата отново от стъпка 1.
• За подробности за използването на
•
•
операционната система Android вижте
помощта за операционната система Android.
Мрежовата функция е налична при
възпроизвеждане на аудиосъдържание от
Xperia/Xperia Tablet, въпреки че не може
да се избере чрез функционалните бутони
на основното устройство на тази система.
На тази система може да се възпроизвежда
музика от някои модели „WALKMAN“
с помощта на функцията Music Throw.
За подробности относно функцията
Music Throw прегледайте инструкциите
за експлоатация на вашия „WALKMAN“.
59BG
Допълнителна информация
Слушане на радио
2
Натиснете TUNING MODE 
неколкократно, докато
на дисплея  се покаже
„AUTO“.
При всяко натискане на бутона
режимът на настройка се променя
на AUTO, PRESET или MANUAL.
3
Натиснете TUNE +/– .
На дисплея  индикацията на
честотата започва да се променя.
Когато бъде настроена
радиостанция, търсенето спира
автоматично, а на дисплея се
появява „STEREO“ (при приемане
на FM стерео излъчване)
(автоматично сканиране).
Настройване на
радиостанция
1
Натиснете TUNER FUNCTION ,
за да изберете радиочестотна
лента.
Натиснете FUNCTION 
на устройството неколкократно,
докато на дисплея  се покаже
„TUNER FM“, „TUNER AM“
(CMT-SBT300W), „DAB“ или
„TUNER FM“ (CMT-SBT300WB).
60BG
Ръчна настройка
Натиснете TUNING MODE 
неколкократно, докато на дисплея 
се появи „MANUAL“, след което
натиснете TUNE +/– , за
да направите фина настройка
на желаната станция.
Забележки за DAB/DAB+ станциите
(само за CMT-SBT300WB)
• Когато настроите станция,
предоставяща услуги RDS, се извежда
информация от предаванията,
като например име на услугата
или на станцията.
• При настройка на DAB/DAB+станция
може да минат няколко секунди,
преди да чуете звук.
• След края на вторичната услуга
основната се приема автоматично.
• Този тунер не поддържа услуги
за пренос на данни.
2
Съвет
Натиснете TUNER MEMORY .
Предварително зададен номер
Ако приемането на FM стерео програма
е с шумове, натиснете FM MODE 
неколкократно, докато на дисплея се появи
„MONO“, за да изберете моно приемане.
Това намалява шума.
3
„MONO“ се показва за четири секунди.
За промяна на интервала за
AM настройка (с изключение
на моделите за Европа)
1
Натиснете FUNCTION  на
устройството неколкократно,
за да изберете AM станцията.
2
Натиснете / (захранване) , за
да изключите системата.
3
Натиснете и задръжте FUNCTION 
и натиснете / (захранване) 
на устройството.
На дисплея  се появява „STEP 9K“ или
„STEP 10K“.
Когато промените интервала, всички
предварително зададени AM станции
ще бъдат изтрити.
Предварително задаване
на радиостанции
Можете да изберете предварително
зададените радиостанции.
1
Ако за избрания номер вече
е зададена друга станция, тя
ще бъде заменена от новата.
4
Натиснете
, за да
запаметите станцията.
На дисплея  се показва
„COMPLETE“.
5
Повторете стъпки от 1 до 4, за
да запишете други станции.
Можете да настроите до 20 FM
и 10 AM предварително зададени
станции (CMT-SBT300W), или 20 DAB/
DAB+ и 20 FM предварително
зададени станции (CMT-SBT300WB).
Допълнителна информация
Настройката по подразбиране на интервала
за AM настройка е 9 kHz (или 10 kHz за
някои области). Използвайте бутоните
на устройството, за да извършите тази
операция.
Натиснете TUNE +/– 
неколкократно, за да изберете
номер на предварително
зададена станция.
За настройване на
предварително зададена
радиостанция
Натиснете TUNING MODE 
неколкократно, докато на дисплея 
се покаже „PRESET“, след което натиснете
TUNE +/– , за да изберете номера, на
който е запазена желаната станция.
Настройте станцията, която
искате да изберете за
предварително зададена.
61BG
Ръчно стартиране на
автоматичното сканиране
за DAB станции (само
за CMT-SBT300WB)
Преди да настроите фино DAB/DAB+
станции, трябва да извършите
първоначално сканиране за DAB станции.
Когато се преместите в друг регион,
извършете също така ръчно
първоначалното сканиране
за DAB станции, за да актуализирате
информацията за DAB/DAB+ услугите.
1
Натиснете TUNER FUNCTION 
неколкократно, докато на
дисплея  се покаже „DAB“.
Натиснете FUNCTION  на
устройството неколкократно, докато
на дисплея  се покаже „DAB“.
2
Натиснете OPTIONS ,
за да се покаже менюто
за настройки.
3
Натиснете / 
неколкократно, докато
изберете „INITIAL“, след
което натиснете
.
4
Натиснете / 
неколкократно, за да
изберете „OK“, след което
натиснете
.
Сканирането започва. Ходът на
сканирането се обозначава чрез
звездички (*******). В зависимост от
DAB/DAB+ услугите, предлагани във
вашия регион, сканирането може
да отнеме няколко минути.
Когато то завърши, се създава
списък с налични услуги.
62BG
Забележки
• Ако във вашата държава или регион не
•
•
се поддържа DAB/DAB+ излъчване,
се показва „NO SERV“.
При тази процедура се изчистват всички
вече съхранени предварително зададени
настройки.
Преди да изключите проводниковата DAB/FM
антена, се уверете, че системата е изключена,
за да запазите своите DAB/DAB+ настройки.
Използване на опционалните
аудиокомпоненти
3
Натиснете AUDIO IN
FUNCTION .
Натиснете FUNCTION  на
устройството неколкократно, докато
на дисплея  се покаже „AUDIO IN“.
Стартирайте възпроизвеждане
на свързания компонент.
Регулирайте силата на звука на
свързания компонент по време
на възпроизвеждането.
5
1
Натиснете VOLUME   на
дистанционното управление,
за да намалите силата звука.
Завъртете бутона VOLUME 
на устройството обратно на
часовниковата стрелка, за да
намалите силата на звука.
2
Натиснете VOLUME +/  на
дистанционното управление,
за да регулирате силата
на звука.
Допълнителна информация
4
Завъртете бутона VOLUME 
на устройството наляво или надясно,
за да регулирате силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим
на готовност, ако силата на звука на свързания
компонент е твърде слаба. Регулирайте този
параметър по съответния начин. Вижте
„Настройване на функцията за автоматично
влизане в режим на готовност“ (стр. 64).
Свържете допълнителен аудио
компонент в жака AUDIO IN 
(стр. 13).
Свържете допълнителното
външно оборудване със свързващ
аудиокабел (не е включен
в комплекта).
63BG
Настройване на функцията
за автоматично влизане в режим
на готовност
Системата е снабдена с функция за
автоматично влизане в режим на
готовност. С нейна помощ системата
влиза автоматично в режим на готовност
след около 15 минути, когато не
се извършват операции или не
се извежда аудиосигнал.
На дисплея  за 2 минути се показва
„AUTO STBY“, преди системата да влезе
в режим на готовност.
Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност е включена
по подразбиране. Можете да
я изключите чрез менюто за опции.
64BG
1
Натиснете OPTIONS , за да се
покаже менюто за настройки.
2
Натиснете / 
неколкократно, за да изберете
„AUTO STBY“, след което
натиснете
.
3
Натиснете / 
неколкократно, за да изберете
„ON“ или „OFF“, след което
натиснете
.
Забележки
• Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност не действа за функцията
на тунера (FM/AM/DAB*) дори когато
е активирана.
• Системата не може да влезе автоматично
в режим на готовност в следните случаи:
– докато се търси аудиосигнал;
– при възпроизвеждане на аудиозаписи или
файлове;
– докато работи предварително зададеният
таймер за заспиване или за
възпроизвеждане.
• Системата извършва отново обратно броене
(15 минути), преди да влезе в режим
на готовност, дори когато е активирана
функцията за автоматично влизане
в режим на готовност в следните случаи:
– когато е свързано USB устройство
– когато е натиснат бутон на
дистанционното управление или
на устройството.
* AM е налице само за CMT-SBT300W,
а DAB — само за CMT-SBT300WB.
Задаване на режима на готовност
на BLUETOOTH/мрежата
Можете да активирате/дезактивирате
режима на готовност на BLUETOOTH/
мрежата. Когато режимът на готовност
на BLUETOOTH/мрежата е активиран,
системата влиза в режим на чакане на
BLUETOOTH или мрежова връзка дори
когато е изключена. Режимът на
готовност на BLUETOOTH/мрежата
е изключен по подразбиране.
Натиснете OPTIONS , за да се
покаже менюто за настройки.
2
Натиснете / 
неколкократно, за да изберете
„BT/NW STBY“, след което
натиснете
.
3
Натиснете / 
неколкократно, за да изберете
„ON“ или „OFF“, след което
натиснете
.
4
Натиснете / (захранване) ,
за да изключите системата.
Допълнителна информация
1
Когато настройката „BT/NW STBY“
е зададена на „ON“, щом активирате
BLUETOOTH или AirPlay на свързания
компонент, системата се включва
и можете да слушате музика.
Забележка
Възпроизвеждането на DLNA устройство
или използването на музикални услуги
е невъзможно.
65BG
Актуализиране на софтуера
Можете да актуализирате софтуера на
тази система, като изтеглите най-новата
версия по мрежа.
Ако системата открие нова актуализация,
когато се свърже с интернет на
дисплея  се показва „UPDATE“. Можете
да актуализирате софтуера чрез менюто
за опции.
1
Натиснете OPTIONS , за да се
покаже менюто за настройки.
2
Натиснете / 
неколкократно, за да изберете
„UPDATE“, след което
натиснете
.
3
Натиснете / 
неколкократно, за да
изберете „OK“, след
което натиснете
.
Актуализирането започва.
Забележки
• Обикновено извършването на
•
66BG
актуализацията от системата може да отнеме
около 3 до 10 минути. Възможно е да отнеме
и повече време в зависимост от мрежовата
среда.
Не оперирайте с устройството, нито
с дистанционното управление по време
на актуализиране. По време на
актуализация също така не трябва
да изключвате системата, нито кабела
за електрозахранване.
Настройване на звука
Можете да зададете усилването
на басите или да регулирате тона
според собствените си предпочитания.
Натиснете неколкократно BASS BOOST ,
докато изберете „ON“ или „OFF“.
Регулиране на басите и високите честоти
Натиснете BASS +/– , за да регулирате
усилването на басите, или TREBLE +/– ,
за да регулирате високите честоти.
• На устройството натиснете
неколкократно EQ , докато изберете
„BASS“ или „TREBLE“, и регулирайте
избраната настройка чрез TUNE +/– .
Допълнителна информация
Настройване на усилването на басите
Съвет
Тази система е снабдена с функцията DSEE
за възпроизвеждане на ясни високи честоти
въпреки влошеното качество в следствие
компресията.
Функцията DSEE обикновено се активира
автоматично при разпознаването на звуковия
източник, но в зависимост от използваната
функция това може и да не се случи.
67BG
Промяна на дисплея
Забележки относно информацията на дисплея
• Знаците, които не може да бъдат показани,
се извеждат като „_“.
• Не се показват следните елементи:
– оставащото време на възпроизвеждане
За
Направете следното:
Натиснете DISPLAY 
Преглед на
информацията неколкократно при
на дисплея *1 включена система.
Показване на
часовника
Натиснете DISPLAY 
неколкократно при
изключена система.*2
Часовникът се показва
за около 8 секунди.
*1 Можете да преглеждате информацията,
описана по-долу, по време на
възпроизвеждане на CD-DA/MP3 диск.
*2 Информацията не се показва в режим
на готовност на BLUETOOTH/мрежата.
CD-DA диск
– оставащото време за възпроизвеждане
на запис по време на възпроизвеждане
– общото оставащо време
за възпроизвеждане
MP3 диск
– името на записа или файла
– името на изпълнителя
– името на албума или папката
•
•
или общото време на възпроизвеждане
за MP3 диск;
– оставащото време на възпроизвеждане
за MP3 файл.
Не се показват правилно следните елементи:
– изтеклото време на възпроизвеждане
на MP3 файл, кодиран с VBR (променлива
побитова скорост);
– имената на папките и файловете, които
не отговарят на ISO9660 Level 1, Level 2
или Joliet по отношение на формата
на разширение.
Показват се следните елементи:
– общото време на възпроизвеждане
на CD-DA диск (освен при избран
режим PGM и спрян плейър);
– оставащото време на възпроизвеждане
за запис върху CD-DA диск;
– оставащото време на възпроизвеждане
за CD-DA диск (само при избран нормален
режим по време на възпроизвеждането);
– информацията в етикета ID3 за MP3
файлове. Извеждането на информацията
от етикет ID3 версия 2 е с приоритет,
когато за единичен MP3 файл се използват
едновременно етикети ID3 версия 1
и версия 2;
– до 64 символа за маркерите ID3, като
са разрешени главни букви (от A до Z),
цифри (от 0 до 9) и символи (˝ $ % ’ ( ) * + ,
– . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Забележки относно информацията на дисплея
за DAB/DAB+ (само за CMT-SBT300WB)
Показва се и следната информация:
– до 8 знака от името на услугата, до 128 знака
от DLS (динамичен сегмент на етикета)
и до 16 знака от етикета на групата;
– стойност между 0 и 100, указваща качеството
на сигнала.
68BG
Използване на таймерите
Системата предлага таймер за заспиване
и таймер за възпроизвеждане.
Таймерът за заспиване има приоритет
пред таймера за възпроизвеждане.
Можете да настроите таймера чрез
бутоните на дистанционното управление.
Настройване на таймера
за възпроизвеждане
Можете да слушате CD-DA или MP3 диск,
или радио всеки ден в предварително
определен час.
Преди да настроите таймера, се
уверете, че сте настроили часовника.
Допълнителна информация
Настройване на таймера
за заспиване
Системата се изключва автоматично след
изтичане на времето, за което е настроен
таймерът за заспиване. Таймерът
за заспиване работи дори ако
часовникът не е настроен.
1
Натиснете неколкократно
SLEEP , за да укажете
времето.
• Изберете „30MIN“, за да настроите
системата да се изключи след
30 минути.
• За отмяна на функцията на таймера
за заспиване изберете „OFF“.
1
Подгответе звуковия източник.
• Подгответе звуковия източник
и регулирайте силата на звука, като
завъртите бутона VOLUME  на
устройството наляво или надясно
или натиснете VOLUME +/– 
на дистанционното управление.
Наличните звукови източници са:
CD, USB и TUNER (FM, AM или DAB)*1
FUNCTION
• За да възпроизведете само
желаните записи или файлове от
диска, създайте програма. Вижте
„Създаване на ваша собствена
програма (възпроизвеждане
на програма)“ (стр. 22).
69BG
• За да слушате радио, настройте
желаната станция чрез
автоматично сканиране, ръчно
сканиране или от предварително
зададена станция (стр. 60).
6
*1 FM или AM за CMT-SBT300W, или FM
или DAB за CMT-SBT300WB.
2
Натиснете TIMER MENU .
3
Натиснете / 
неколкократно, за да изберете
„PLAY SET“, след което
натиснете
.
Времето за стартиране мига
на дисплея .
4
След приключване на избора
на звуковия източник се показва
екранът за потвърждение на таймера
за възпроизвеждане.
7
Ако на дисплея мига „TIME NG“
Зададени са едни и същи стойности
за времето за стартиране и за
спиране. Променете времето
на спиране.
Натиснете / (захранване) ,
за да изключите системата.
• След настройване на таймера за
възпроизвеждане системата се
включва автоматично около
15 секунди (за FM, AM или
DAB*) или около 90 секунди
(за CD-DA диск или USB устройство)
преди предварително
зададения час.
• Ако системата е включена
в предварително зададения час,
таймерът за възпроизвеждане
няма да се задейства. Не работете
със системата, докато тя не
се включи и не се стартира
възпроизвеждането с таймера.
Задайте времето за стартиране
на операцията.
Използвайте същата
процедура, както при стъпка 4,
за да настроите времето за
спиране на операцията.
Натиснете /  неколкократно,
докато се покаже желаният
звуков източник, след което
натиснете
.
Наличните звукови източници са:
CD, USB и TUNER (FM, AM или DAB)*1
FUNCTION.
*1 FM или AM за CMT-SBT300W, или FM
или DAB за CMT-SBT300WB.
Натиснете /  неколкократно,
за да зададете часа, след което
натиснете
. Индикацията
за минутите мига. Използвайте
горепосочената процедура,
за да зададете минутите.
След настройване на времето за
стартиране, системата преминава
към настройване на времето
за спиране.
5
Изберете звуковия източник.
* AM е налице само за CMT-SBT300W,
а DAB – само за CMT-SBT300WB.
За проверка на настройката
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „SELECT“, след което
натиснете
.
3
Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „PLAY SEL“, след
което натиснете
.
Настройката на таймера се показва на
дисплея .
70BG
За отмяна на таймера
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „SELECT“, след което
натиснете
.
3
Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „OFF“, след което
натиснете
.
За промяна на настройката
За да промените настройката на таймера
за възпроизвеждане, изпълнете същата
процедура.
Забележки
• Когато за звуков източник за таймера за
Допълнителна информация
•
възпроизвеждане е зададена радиостанция,
която настройвате чрез автоматично
сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка
(MANUAL), и смените радиочестотата или
честотната лента след настройването на
таймера, настройката на радиостанцията
за таймера също ще се промени.
Когато за звуков източник за таймера
за възпроизвеждане е зададена
радиостанция, настроена предварително
(номер на предварително зададена станция
от 1 до 20), и смените честотата на
радиостанцията или честотната лента след
настройването на таймера, настройката
на радиостанцията за таймера няма
да се промени. Фината настройка на
радиостанцията за таймера е фиксирана
на това, което сте настроили.
Съвет
Настройката на таймера на възпроизвеждане
остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.
71BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Ако възникне проблем, докато работите
със системата, следвайте стъпките,
описани по-долу, преди да се свържете
с най-близкия търговец на Sony. Ако
се покажe съобщение за грешка,
не забравяйте да отбележите
съдържанието им за справка.
1
Проверете дали проблемът
е посочен в този раздел:
„Отстраняване
на неизправности“.
2
Проверете следните уебсайтове
за поддръжка на клиенти.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За клиентите в други държави/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
Ще намерите най-новата
информация за поддръжка и често
задавани въпроси на тези
уебсайтове.
3
Ако все още не можете да
разрешите проблема след
стъпки 1 и 2, се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Когато изпращате продукта
за ремонт, изпратете цялата
система (основното устройство
и дистанционното управление).
За да се определи частта, която
има нужда от ремонт, е необходима
цялостната система.
72BG
Ако индикаторът STANDBY  примигва
Незабавно изключете кабела за
електрозахранване и проверете
следните неща:
• Има ли късо съединение при
кабела на високоговорителя?
След като индикаторът STANDBY 
спре да мига, свържете повторно
кабела за електрозахранването
и включете системата. Ако проблемът
продължи, свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
 Правилно ли е включен в ел. мрежата
кабелът за електрозахранването?
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след
около 15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Вижте „Настройване на функцията за
автоматично влизане в режим на готовност“
(стр. 64).
Направена е внезапна отмяна
на настройката на часовника
или на работата на таймера
за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се
извършват операции, настройката
на часовника или тази на таймера
за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията
от началото.
Няма звук.
 Уверете се, че кабелите на
високоговорителите са свързани правилно.
 Уверете се, че се използват
високоговорителите от комплекта.
 Завъртете бутона VOLUME  на
устройството по часовниковата стрелка или
натиснете VOLUME +  на дистанционното
управление, за да увеличите силата на
звука.
 Уверете се, че слушалките са изключени
от жака за слушалки.
 Уверете се, че външният компонент е
свързан правилно към жака AUDIO IN ,
и изберете функцията AUDIO IN.
 Указаната станция може временно
да е спряла излъчването.
 Балансът на левия и десния канал е
неправилен. Проверете дали левия
и десния високоговорители са правилно
свързани.
 Свържете високоговорителите
от комплекта.
Възниква силно бучене или шум.
 Отдалечете системата от източниците
на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
 Препоръчва се използване на разклонител
за променливотоково захранване с филтър
за шум (не е включен в комплекта).
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора
за него на устройството и поставете
системата далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление
към сензора на устройството.
 Приближете дистанционното управление
до системата.
На дисплея се извежда  „LOCKED“
и дискът не може да се извади от тавата
на диска.
 Консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Дискът или файлът не се възпроизвежда.
 Дискът не е бил финализиран (CD-R
или CD-RW диск, към който могат да
се добавят данни).
Звукът прескача или дискът не
се възпроизвежда.
 Почистете диска и го поставете отново.
 Преместете системата на място без
вибрации (например върху стабилна
стойка).
 Причина за прекъсването на звука може
да е трептене на високоговорителите
в зависимост от нивото на силата на звука.
Отдалечете високоговорителите
от устройството или променете
местоположението им.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис или файл.
 Върнете се към нормално
възпроизвеждане, като натиснете
PLAY MODE  неколкократно в режим
стоп, докато от дисплея  се скрият и двете
индикации „PGM“ и „SHUF“.
Отстраняване на неизправности
 Поставете високоговорителите симетрично.
CD-DA/MP3 диск
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат
времето за започване на
възпроизвеждането:
• записан със сложна дървовидна
структура диск;
• диск, записан в мултисесиен формат;
• диск, в който има много папки.
73BG
iPod/iPhone/iPad
Няма звук.
 Уверете се, че устройството iPod/iPhone/
iPad е правилно свързано с USB порта .
 Спрете възпроизвеждането и свържете
устройството iPod/iPhone/iPad със
системата.
 Уверете се, че устройството iPod/iPhone/
iPad е актуализирано с най-новия софтуер.
Ако не е, актуализирайте устройството iPod/
iPhone/iPad, преди да го използвате със
системата.
 Завъртете бутона VOLUME  на
устройството по часовниковата стрелка или
натиснете VOLUME +  на дистанционното
управление, за да увеличите силата на
звука.
 Възможно е тази система да не поддържа
iPod/iPhone/iPad. Вижте „Съвместими
модели на iPod/iPhone/iPad“ (стр. 24).
Звукът е изкривен.
 Уверете се, че устройството iPod/iPhone/
iPad е правилно свързано с USB порта .
 Завъртете бутона VOLUME  на
устройството по часовниковата стрелка или
натиснете VOLUME +  на дистанционното
управление, за да увеличите силата на
звука.
 Задайте настройката „EQ“ на iPod/iPhone/
iPad на „Off“ (Изкл.) или „Flat“ (Равно).
 Възможно е тази система да не поддържа
iPod/iPhone/iPad. Вж. „Съвместими модели
iPod/iPhone/iPad“ (стр. 24).
iPod/iPhone/iPad не функционира.
 Изключете всички други приложения на iOS,
които се изпълняват на устройството iPod/
iPhone/iPad. За подробности
прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с устройството iPod/iPhone/iPad.
 Уверете се, че устройството iPod/iPhone/
iPad е правилно свързано с USB порта .
 Уверете се, че устройството iPod/iPhone/
iPad е актуализирано с най-новия софтуер.
Ако не е, актуализирайте устройството iPod/
iPhone/iPad, преди да го използвате
със системата.
 Тъй като системата и iPod/iPhone/iPad
работят по различен начин, не можете да
управлявате iPod/iPhone/iPad чрез бутоните
на дистанционното управление или на
устройството. В този случай използвайте
бутоните за управление на самия iPod/
iPhone/iPad.
74BG
iPod/iPhone/iPad не може да се зарежда.
 Уверете се, че устройството iPod/iPhone/
iPad е правилно включено в USB порта 
посредством предоставения със самия iPod/
iPhone/iPad кабел.
 iPodiPhoneiPad не се зарежда, когато
системата е изключена.
USB устройство
Свързано е неподдържано
USB устройство.
 Ако свържете неподдържано
USB устройство, може да възникнат
описаните по-долу проблеми.
Потърсете информация за съвместими
USB устройства на уебсайтовете
с URL адресите, изброени в раздела
„Възпроизвеждане на файл
от USB устройство“ (стр. 27).
• USB устройството не се разпознава.
• Имената на файловете и папките не
се показват на системата.
• Възпроизвеждането не е възможно.
• Звукът прескача.
• Има шум.
• Възпроизвежда се изкривен звук.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
 Свързано е неподдържано USB устройство.
Свържете поддържано USB устройство.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Самите музикалните данни съдържат шум
или звукът е изкривен. Шумът може
да е възникнал при създаването на
музикалните данни поради състоянието
на компютъра. В този случай изтрийте
файла и изпратете отново музикалните
данни.
 Файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
Показва се „READING“ за продължително
време или стартирането на
възпроизвеждането отнема дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
• има много папки или файлове
на USB устройството;
• файловата структура е изключително
сложна;
• няма достатъчно свободно място
в паметта;
• вътрешната памет е фрагментирана.
Името на файл или папка (име на албум)
не се извежда правилно.
Други знаци се показват като „_“.
USB устройството не се разпознава.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в раздела „Възпроизвеждане на
файл от USB устройство“ (стр. 27).
 USB устройството не работи правилно.
Вижте как да отстраните този проблем
в инструкциите за експлоатация
на самото USB.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в раздела „Възпроизвеждане на
файл от USB устройство“ (стр. 27).
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Настройте нормален режим
на възпроизвеждане.
 Уверете се, че USB устройството е свързано
правилно.
 Не може да се извършва зареждане, когато
захранването на системата е изключено.
 USB устройството може да не се поддържа
от тази система. Проверете информацията
в уебсайтовете относно съвместимите
USB устройства.
Тунер
Има силно бучене или шум (в прозореца
на дисплея  мига STEREO) или не могат
да се приемат програми.
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Дръжте антените далече от устройството,
кабела за високоговорители или другите
AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното
електрическо оборудване.
Може да се чуват едновременно няколко
радиостанции.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Свържете в сноп кабелите на антената, като
използвате предлаганите в търговската
мрежа щипки за кабели например,
и регулирайте дължините на кабелите.
Отстраняване на неизправности
 Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените
в USB устройството данни може да
са повредени.
 Знаците, които могат да бъдат показвани
от тази система, са следните:
• главни букви (A до Z);
• цифри (0 до 9);
• символи (< > * +, [ ] @ \ _).
USB устройството не може да се зарежда.
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция.
 Проверете всички връзки на антените,
след което изпълнете процедурата
за автоматично сканиране за
DAB станции. Вижте „Ръчно стартиране на
автоматичното сканиране за DAB станции
(само за CMT-SBT300WB)“ (стр. 62).
 Текущата DAB/DAB+ услуга може
да не е налице.
Натиснете TUNE +/– , за да изберете
различна услуга.
 Ако сте се преместили на друг регион,
някои услуги/честоти може да са
променени и да не успеете да настроите
обичайното си предаване. Извършете
процедурата по автоматично сканиране
за DAB станции, за да запишете повторно
съдържанието на предаванията.
(Изпълнението на тази процедура изчиства
всички вече запаметени предварително
зададени настройки.)
75BG
Предаването на DAB/DAB+ програми
е прекъснато.
Скоростта на комуникация на безжичната
LAN връзка изведнъж падна много.
 Проверете местоположението на системата
или настройте ориентацията на антената, за
да увеличите указаната стойност за качество
на сигнала.
 Скоростта на комуникация на безжичната
LAN мрежа се занижава за IEEE802.11nсъвместими рутери за безжична LAN мрежа/
точки на достъп, ако за метод на защита
е зададен WEP или WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Схемата за шифроване (защита) варира
в зависимост от самото устройство.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на рутера/точката
на достъп.
Мрежова връзка
Системата не може да се свърже към
мрежата. (Друго оборудване по мрежата
не може да открие или разпознае
системата.)
 Проверете дали на дисплея  свети
символът
.
 Придобиването на IP адрес от страна на
системата може да отнеме около 1 минута,
когато системата е включена в
комуникационна среда без рутер.
 Ако използвате постоянен IP адрес,
е възможно същият IP адрес да се използва
от друго оборудване. Използвайте различен
IP адрес.
Системата не може да се свърже към
мрежата посредством безжична LAN
връзка.
 Ако мрежовият (LAN) кабел е включен
в системата, системата автоматично се
опитва да установи кабелна LAN връзка.
Ако предпочитате да използвате безжична
LAN връзка, не включвайте мрежовия (LAN)
кабел в системата.
 Проверете настройките на рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп.
Ако SSID стелт режимът на точката на достъп
е зададен на ON (ВКЛ.), го задайте на OFF
(ИЗКЛ.). За подробности за настройките
на точката на достъп вижте нейните
инструкции за експлоатация.
Системата не може да се свърже към
мрежата чрез WPS.
 Настройте мрежата след търсене на точката
на достъп чрез сканиране за точки
на достъп.
Музикални услуги
Системата не може да се свърже
с музикални услуги.
 Уверете се, че рутерът за безжична LAN
връзка/точката на достъп е включен(а).
 Проверете дали на дисплея  се показва
символът
. Ако не се показва, настройте
наново безжичната мрежа (стр. 38).
 Когато системата е свързана към безжична
мрежа, поставете рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп и системата
по-близо едни до други и направете
настройката отново.
 В зависимост от доставчиците, се
разрешава само една връзка с интернет.
В такъв случай системата не може да
се свърже, когато връзката е заета.
Консултирайте се с оператора
или доставчика си на услуги.
 Когато включите мобилния си телефон
(устройство с Android, Xperia/Xperia Tablet
или iPhone/iPod touch/iPad), след като е бил
изключен, опитайте да рестартирате
приложението „Network Audio Remote“.
Домашна мрежа
Контролерът не може да открие тази
система. (Контролерът не може да
преглежда съдържанието на тази
система.)
 Уверете се, че контролерът е свързан
с домашната мрежа.
 Мултикаст контролът на точката на достъп
е активиран.
76BG
Музиката стартира автоматично.
 Системата вероятно се контролира от друг
компонент. За да откажете контрола,
изключете режима BLUETOOTH/Network
Standby (стр. 65).
Звукът прекъсва.
 DLNA сървърът е претоварен. Затворете
всички изпълняващи се приложения.
 Безжичния сигнал е слаб. Спрете
микровълновата печка.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Проверете дали аудио файлът е неправилен
или изтрит от сървъра. Вижте инструкциите
за експлоатация на сървъра.
 Сървърът се опитва да възпроизведе аудио
файл, който е в неподдържан от системата
формат. Проверете информацията за аудио
формати на сървъра.
 Достъпът от тази система не се разрешава
от сървъра. Променете настройките
на сървъра така, че да разрешават
достъпа от тази система. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация
на сървъра.
AirPlay
 Сървърът е претоварен. Затворете
всички изпълняващи се приложения.
Това устройство не може да се
управлява.
 Актуализирайте софтуерната версия на
iPhone/iPod Touch/iPad до най-новата
налична версия.
Възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки.
Използвайте бутоните на устройството,
за да възстановите фабричните
настройки на системата.
1
Изключете кабела за
електрозахранване и се уверете,
че индикаторът STANDBY  не свети.
След това свържете отново кабела
за електрозахранване и включете
системата.
2
Натиснете и задръжте   и / 
на устройството, докато на дисплея
се покаже „ALL RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, например за часовника, таймера,
предварително зададените радиостанции
и мрежата, се изтриват.
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе, се
свържете с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване на неизправности
 Дезактивирайте мултикаст контрола на
рутера за безжична LAN мрежа/точката на
достъп. Ако е разрешен, извеждането на
аудио може да отнеме няколко минути. За
подробности прегледайте инструкциите за
експлоатация на рутера за безжична LAN
мрежа/точката на достъп.
Звукът прескача по време
на възпроизвеждане.
iPhone/iPod Touch/iPad не открива
системата.
 Вижте „Мрежова връзка – Системата не
може да се свърже към мрежа“ (стр. 76).
 Уверете се, че устройството с iOS или
компютърът с iTunes са свързани към
домашната ви мрежа.
 Преди да използвате устройството със
системата, актуализирайте iOS или iTunes
до най-новата налична версия.
Музиката стартира автоматично.
 Системата вероятно се контролира от
друг компонент. За да откажете контрола,
изключете режима BLUETOOTH/Network
Standby (стр. 65).
77BG
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните
съобщения.
NO CONNECT
CANNOT DOWNLOAD
NO DEVICE
Системата не е успяла да изтегли
данните за актуализацията по време
на актуализацията на софтуера. Влезте
в менюто за настройки и актуализирайте
отново софтуера.
Не е свързано USB устройство
или свързаното USB устройство
е отстранено.
CANNOT PLAY
Системата не може да възпроизведе
аудио файл поради неподдържан
формат на файла или ограничение
за възпроизвеждането.
CAN’T PLAY
NO DISC
Няма диск в плейъра или сте заредили
диск, който не може да бъде
възпроизведен.
NO MEMORY
Запаметяващият носител не е поставен
в USB устройството или не може да бъде
идентифициран от системата.
Поставили сте диск, който не може
да бъде възпроизведен на тази система,
като например CD-ROM и DVD диск.
NO STEP
COMPLETE
NO SUPPORT
Операцията по предварителното
настройване на станцията завърши
успешно.
Системата не поддържа свързаното
USB устройство.
DATA ERROR
Всички програмирани записи са изтрити.
NO TRACK
Опитали сте да възпроизведете файл,
който не може да бъде възпроизведен.
В USB устройството или диска няма
файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.
ERROR
NOT IN USE
Работили сте със системата по време
на инициализацията. Изчакайте малко,
докато инициализацията приключи.
Натиснали сте бутон, чрез който не може
да се възпроизвежда.
INITIAL
Системата инициализира настройките
на мрежата. Някои бутони на системата
няма да функционират по време на
този процес.
LOCKED
Тавата на диска  е блокирана и не
можете да извадите диска. Свържете се с
най-близкия търговец на Sony.
78BG
Системата не може да се свърже
мрежата.
OVER CURRENT
Отделете USB устройството от порта
и изключете системата, след което
я включете отново.
PUSH STOP
Натиснали сте PLAY MODE  по време
на възпроизвеждане в CD или
USB функцията.
READING
Системата чете информацията от диска
или USB устройството. Някои бутони
не работят по време на четене.
STEP FULL
Опитвате се да програмирате повече
от 25 записа или файла.
TIME NG
Зададена е една и съща стойност
за времената на начало и на край
на таймера за възпроизвеждане.
UPDATE ERROR
Системата не може да актуализира
софтуера. Изключете системата
и я включете отново. Системата
ще опита да актуализира софтуера.
Ако се покаже същото съобщение,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Отстраняване на неизправности
79BG
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ да
възпроизвежда:
Забележки за CD-DA дисковете
• аудио CD-DA дискове;
• CD-R/CD-RW (аудиоданни от CD-DA
диска от центъра към ръба с кърпа
за почистване.
• Не почиствайте дисковете
с разтворители, като бензин,
разредител, препарати за почистване
или антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
• Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на директна слънчева
светлина.
записи и MP3 файлове).
Не използвайте CD-R/CD-RW диск без
записани данни. Това може да повреди
диска.
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
• CD-ROM;
• CD-R/CD-RW, различни от записаните
•
•
•
•
•
•
•
•
80BG
във формат на музикален компактдиск,
отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet;
CD-R/CD-RW дискове, записани
в мултисесиен формат, без да
е затворена сесията;
CD-R/CD-RW с лошо качество
на записа, CD-R/CD-RW с драскотини
или замърсявания или CD-R/CD-RW,
записани на несъвместимо записващо
устройство;
неправилно финализирани CD-R/
CD-RW;
CD-R/CD-RW дискове с файлове, които
са различни от MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3) файлове;
дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда);
дискове, върху които има остатъци
от тиксо, хартия или стикер;
дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати, чието
лепило излиза извън тях;
дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
• Преди възпроизвеждане избърсвайте
Относно безопасността
• Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате
за продължителен период от време.
При изключване на системата винаги
хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
• В случай че тежък предмет или течност
падне върху системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка
на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
• Захранващият кабел може да
се подменя само в квалифициран
сервиз.
Относно разположението
• Не поставяйте системата в наклонено
Относно повишаването на температурата
• Повишаването на температурата
на устройството по време на работа
е нормално и не представлява причина
за безпокойство.
• Ако сте използвали системата
продължително време при голяма
сила на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
• Не запушвайте вентилационните
отвори.
Предпазни мерки/спецификации
положение или на места, където
е твърде горещо, студено, прашно,
мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени на
директна слънчева или ярка светлина.
• Бъдете внимателни при поставяне
на системата върху повърхности,
които са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до
поява на петна или обезцветяване
на повърхността.
• Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или
е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху
лещите във вътрешността на плейъра
на компактдискове да се кондензира
влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай
извадете диска и оставете системата
включена за около половин час, докато
влагата се изпари.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не
е магнитно екранирана и е възможно
да се получи магнитно изкривяване
на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете
телевизора, изчакайте между 15
и 30 минути и го включете отново.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мека кърпа,
леко навлажнена със слаб препарат
за почистване. Не използвайте никакви
видове абразивни подложки,
почистващи прахове или разтворители
като разредител, бензин или спирт.
81BG
Безжична технология BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология
с обхват на късо разстояние, която
свързва цифрови устройства, като
персонални компютри и цифрови
фотоапарати. Чрез безжичната
технология BLUETOOTH можете да
работите с устройствата, които са
в обхват до около 10 метра.
Безжичната технология BLUETOOTH
се използва обикновено за връзка между
две устройства, но едно устройство може
да бъде свързано към няколко.
Не са ви необходими кабели, за да
се свържете, както е при USB връзката,
нито пък се налага да поставяте
устройствата едно срещу друго, както
при безжичната инфрачервена
технология. Можете да използвате
технологията дори с BLUETOOTH
устройство, което е чантата или
джоба ви.
Безжичната технология BLUETOOTH
е глобален стандарт, който се поддържа
от хиляди компании. Те произвеждат
продукти, които отговарят на този
глобален стандарт.
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Профилът представлява стандартен
набор от възможности за различните
BLUETOOTH продукти. Вижте
„Спецификации“ (стр. 84) за подробности
относно поддържаните версии
и профили на BLUETOOTH.
Забележки
• За да използвате BLUETOOTH устройство,
•
82BG
свързано към тази система, то трябва да
поддържа същия профил, като нея. Имайте
предвид, че функциите на BLUETOOTH
устройството може да се различават
в зависимост от спецификациите му дори ако
профилът му е същият като на тази система.
Поради свойствата на безжичната технология
BLUETOOTH възпроизвеждането
при тази система леко се забавя
спрямо аудиовъзпроизвеждането
на предаващото устройство.
Ефективен обхват на комуникация
BLUETOOTH устройствата може да се
използват на разстояние едно от друго
до около 10 метра (без препятствия).
Ефективният обхват на комуникация
може да бъде по-малък при следните
условия:
– когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена
или друго препятствие;
– на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
– около микровълнови фурни,
докато работят;
– места, където има други
електромагнитни вълни.
Влияние на други устройства
BLUETOOTH устройствата и безжичните
LAN мрежи (IEEE802.11b/g) използват
една и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитна интерференция.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на преноса на данни, до шум
или до невъзможност за свързване.
Ако това се случи, пробвайте следните
мерки за отстраняване на проблема:
– Опитайте се да свържете тази
система и мобилния телефон
с BLUETOOTH или с BLUETOOTH
устройството, като ги отдалечите
на разстояние най-малко 10 метра
от оборудването за безжична
LAN мрежа.
– Изключвайте захранването
оборудването за безжична
LAN мрежа, когато използвате
BLUETOOTH устройството
на разстояние под 10 метра.
Влияние върху други устройства
Радиовълните, разпространявани от тази
система, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на тази система, мобилния
телефон с BLUETOOTH и BLUETOOTH
устройството на следните места:
– в болници, влакове и самолети;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележки
• Тази система поддържа функции
•
•
•
Предпазни мерки/спецификации
•
за сигурност, които отговарят
на спецификацията BLUETOOTH, като
средство за гарантиране на сигурност
при комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може
да се окаже недостатъчна в зависимост
от съдържанието на настройките и други
фактори, така че винаги бъдете внимателни,
когато осъществявате комуникация
посредством технологията BLUETOOTH.
Sony не носи никаква отговорност за щети
или други загуби, които са в резултат от
изтичане на информация по време на
комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като на тази система.
BLUETOOTH устройствата, свързани с тази
система, трябва да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, зададена от BLUETOOTH SIG,
Inc., и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има случаи,
при които характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване
или работа.
Може да възникне шум или да няма звук
в зависимост от BLUETOOTH устройството,
свързано към тази система, от
комуникационната среда или
от околните условия.
83BG
Спецификации
Секция на усилвателя
50 Hz — 20 kHz
Изходна мощност (номинална):
Отношение сигнал-шум:
25 вата + 25 вата (на 6 ома, 1 kHz, 1% THD)
Над 90 dB
RMS изходна мощност (еталонна):
Динамичен диапазон:
50 вата + 50 вата (на канал при 6 ома,
1 kHz)
Над 90 dB
Входове/Изходи
AUDIO IN:
Жак AUDIO IN (външен вход):
Стерео минижак, чувствителност 700 mV,
импеданс 47 килоома
Жак  (слушалки):
Стерео минижак, 8 ома или повече
USB:
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps — 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps — 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps — 320 kbps
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB порт:
Тип А, 5 V постоянен ток, 2,1 A
Секция на CD-DA/MP3 плейъра
Система:
система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди:
Времетраене на излъчването: Постоянно
Изходна мощност на лазера*: По-малко от
44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично четене
с апертура 7 мм.
84BG
Честотна характеристика:
Секция на тунера
Секция за АМ тунера (само за CMT-SBT300W):
Обхват на настройка:
При моделите за Европа:
531 kHz — 1 602 kHz (с интервал
за настройка от 9 kHz)
Други модели:
530 kHz — 1 710 kHz (с интервал
за настройка от 10 kHz)
531 kHz — 1 710 kHz (с интервал
за настройка от 9 kHz)
Антена:
Рамкова AM антена
Междинна честота:
400 kHz
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Обхват на настройка:
87,5 MHz — 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена:
Проводникова FM антена
Секция на DAB/DAB+ тунера (само
за CMT-SBT300WB):
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен
тунер
Честотен обхват:
Band-III:
174,928 (5A) MHz — 239,200 (13F) MHz*
Антена:
Проводникова DAB/FM антена:
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III):
Секция на високоговорителите
Честота
Етикет
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
218,640 MHz
11B
Поддържан метод за защита на съдържание
220,352 MHz
11C
SCMS-T метод
222,064 MHz
11D
Честотен диапазон на предаване
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
20 Hz — 20 000 Hz (със семплиране
на 44,1 kHz)
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Двупосочна система високоговорители,
бас рефлектор
Събуфер: 120 мм, тип конус
Високоговорител за високи честоти:
25 мм, с мека мембрана
Номинален импеданс:
6 ома
Размери (Ш × В × Д):
приблиз. 150 мм × 270 мм × 220 мм
Тегло:
приблиз. 2,5 кг (за устройство)
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система:
BLUETOOTH стандарт версия 3.0
Изход:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
Максимален обхват на комуникация:
Пряка видимост приблиз. 10 м*1
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
Предпазни мерки/спецификации
230,784 MHz
Система високоговорители:
*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта
показват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
* Честотите в тази система се показват до
втората цифра след десетичната запетая.
85BG
Секция на мрежата
LAN порт:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Скоростта на комуникациите може
да варира в зависимост от
комуникационната среда. Тази система
не гарантира скорост и качество на
комуникацията на 10BASE-T/100BASE-TX.)
Безжична LAN мрежа:
Съвместими стандарти:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Честотна лента 2,4 GHz
(2,4000 GHz — 2,4835 GHz)
Налични канали — от ch1 до ch13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
променлив ток 220 V — 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия:
36 вата
Размери (Ш/В/Д, включително
най-изпъкналите части, но без
високоговорителите):
приблиз. 290 мм × 106 мм × 221 мм
Тегло (без високоговорителите):
приблиз. 2,5 кг
Включени принадлежности:
дистанционно управление (RM-AMU171) (1),
батерии R6 (размер AA) (2), кабел
за високоговорител (2), подложки
за високоговорителите (2),
FM проводникова/AM рамкова антена (1)
(само за CMT-SBT300W), проводникова
DAB/FM антена (1) (само за
CMT-SBT300WB), Ръководство
за бърза настройка (1), инструкции
за експлоатация (настоящото
ръководство) (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Консумация на електроенергия в режим
на готовност: 0,5 W
86BG
Търговски марки и др.
• Windows, логотипът на Windows и Windows
•
•
Media са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен филиал
на Microsoft.
AirPlay, логотипът на AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
„
“ е марка на Wi-Fi Alliance.
•
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance®
са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки на Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA
•
•
•
•
•
Предпазни мерки/спецификации
•
CERTIFIED™ са търговски марки, марки
за услуги или знаци за съответствие
на Digital Living Network Alliance.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
Логотипите и марката с думата BLUETOOTH®
са регистрирани търговски марки,
собственост на BLUETOOTH SIG, Inc., и всяко
използване на такива марки от страна на
Sony Corporation е лицензирано. Другите
търговски марки и имена са на съответните
им притежатели.
N Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc.
в Съединените щати и в други държави.
Android е търговска марка на Google Inc.
„Xperia“ и „Xperia Tablet“ са търговски марки
на Sony Mobile Communications AB.
Имената на системи и продукти, посочени
в това ръководство, са основно търговски
марки или регистрирани търговски марки
на производителите.
В това ръководство символите ™ и ®
са пропуснати.
87BG
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (BG)
Download PDF

advertising