Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Кратко ръководство за работа и настройка

A
1
Насладете се на музиката
с Xperia/iPhone и безжична мрежа
2
3
Ръководство за бърза настройка
Създаване на безжична връзка между системата и рутер
за безжична LAN мрежа, поддържащ WPS
Проверете дали мрежовият (LAN) кабел е изключен
от системата , след което включете кабела за
електрозахранването.
Натиснете бутона /, за да включите системата.
Червеният индикатор STANDBY изгасва, след което
символът започва да примигва в прозореца на
дисплея.
Може да отнеме няколко минути, преди символът
Индикатор STANDBY Бутон /
В тази брошура ще намерите информация как да се насладите на музиката от смартфон Xperia (или Xperia
Tablet)/iPhone (или iPad/iPod) с помощта на функцията DLNA или AirPlay и безжична мрежа.
да започне да примигва.
Прозорец на
дисплея
Домашна аудиосистема
4 Натиснете
бутона OPTIONS на дистанционното
управление, за да се покаже „BT/NW STBY”. Натиснете
неколкократно бутона / на дистанционното
управление, за да изберете „WPS”, след което натиснете
бутона .
Ако на дисплея не се покаже
„WPS”, изчакайте около 2 минути.
 искате да се възпроизвежда музика от друг смартфон или от компютър;
 приложението „WALKMAN”* не е инсталирано на вашия смартфон Xperia;
Ако символът
не се появи в рамките на около 5, е възможно
конфигурирането да не е правилно изпълнено. Ако това се случи,
повторете стъпките от стъпка 4 нататък.
Ако и след това конфигурирането е неуспешно, опитайте метод за връзка
описан от задната страна на тази брошура.
5
Когато на дисплея се появи съобщението „OK”, натиснете
бутона .
За потребители на Xperia
Възпроизвеждане на музика,
съхранявана в Xperia
За потребители на iPhone
Възпроизвеждане на музика,
съхранявана в iPhone
8 Уверете
се, че рутерът за безжична LAN мрежа
е включен. Трябва да разполагате със SSID на мрежата
и ключ за сигурност предварително.
Вижте инструкциите за експлоатация на рутера за безжична LAN мрежа.
SSID
SSID:
Ключ за сигурност:
За потребители на Xperia
Свързване на Xperia с безжична LAN мрежа
За потребители на iPhone
Свързване на iPhone с безжична LAN мрежа
„WPS” започва да мига.
Възпроизвеждане на музика, съхранявана в Xperia
 Стартирайте
Разполага ли с бутон WPS вашият
рутер за безжична LAN мрежа?
От списъка с мрежи
изберете мрежата
със SSID от стъпка 8
и въведете ключа за
сигурност, за да се
свържете към нея.
За подробности
прегледайте
инструкциите за
експлоатация на
Xperia.
Докоснете [Settings]
(Настройки).
(приложението
[WALKMAN]).
От списъка с мрежи
изберете мрежата
със SSID от стъпка 8
и въведете ключа за
сигурност, за да се
свържете към нея.
За подробности
направете справка
с инструкциите за
експлоатация на
iPhone.
Създаване на безжична връзка между
системата и рутер за безжична LAN мрежа
с приложението за Xperia/iPhone „NS Setup”
Докоснете [Settings]
(Настройки).
и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Докато се
възпроизвежда
музика, на дисплея
на системата се
показва „NETWORK”
(МРЕЖА).
Възпроизвеждане на музика, съхранявана в iPhone
 Стартирайте
* Вашият смартфон Xperia може да не разполага с приложението „WALKMAN”. В такъв случай не може да се използва тази функция. С тази функция можете
да слушате музика с някои модели „WALKMAN”, но може да е нужно да изпълните друга операция. За подробности направете справка с инструкциите за
експлоатация на самия „WALKMAN”.
 Докоснете иконата
Докоснете [Wi-Fi].
Свързване на iPhone с безжична LAN мрежа
Не
,
9 Създайте
безжична връзка между смартфона и рутера за
безжична LAN мрежа.
Свързване на Xperia с безжична LAN мрежа
Да
След като на дисплея на системата премигне „WPS”,
за няколко секунди премигва съобщението „CONNECT”,
а когато връзката бъде осъществена светва символът .
//
 искате да се възпроизвежда музика чрез BLUETOOTH.
Създаване на безжична връзка между
системата и рутер за безжична LAN мрежа,
поддържащ WPS
7
Ключ за сигурност
CMT-SBT300W/SBT300WB
Вижте инструкциите за експлоатация на тази система, в случай че:
При някои рутери трябва да продължите да
натискате бутона WPS.
Когато смартфонът ви се свърже с рутера за безжична LAN мрежа, отидете към
следния раздел:
За да можете да използвате безжичната мрежа, е необходим рутер за безжична LAN мрежа (включително точка на достъп).
4-464-271-11(1) (BG)
© 2013 Sony Corporation
6 Задръжте
натиснат за няколко секунди бутона
WPS на рутера за безжична LAN мрежа.
Докоснете [Wi-Fi].
(приложението
[Music] (музика)).
 Докоснете иконата
и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Докато се
възпроизвежда
музика, на
дисплея на
системата се
показва „AirPlay”.
B
1
Създаване на безжична връзка между системата и рутер за безжична LAN мрежа с приложението за Xperia/iPhone „NS Setup”
Можете да създадете безжична връзка между тази система и рутер за безжична LAN мрежа, като изтеглите приложението „NS Setup” на своя смартфон и следвате долните стъпки.
2 Уверете
се, че рутерът за безжична LAN мрежа
е включен. Трябва предварително да разполагате
Проверете дали мрежовият (LAN) кабел е изключен
от системата , след което включете кабела за
електрозахранването.
3 Натиснете бутона /, за да включите системата.
със SSID на мрежата и ключа за сигурност.
Индикатор STANDBY Бутон /
Вижте инструкциите за експлоатация на рутера за безжична LAN мрежа.
Прозорец на
дисплея
4 Червеният
индикатор STANDBY изгасва, след което
символът
започва да примигва в прозореца на
дисплея.
Може да отнеме няколко минути, преди символът
да започне да
примигва.
Изпълнете конфигурирането с помощта на приложението на
смартфона „NS Setup”.
SSID
За потребители на Xperia
Конфигуриране в Xperia
За потребители на iPhone
Конфигуриране в iPhone
Ключ за сигурност
SSID:
Ключ за сигурност:
Конфигуриране в Xperia
 Изтеглете безплатното
Възпроизвеждане на музика, съхранявана в Xperia
 Изпълнете настройката с помощта на приложението [NS Setup].
 Стартирайте
приложение „NS Setup” от
„Google Play”.
Системата проверява
дали конфигурирането
е изпълнено успешно,
или не е. Изчакайте няколко
секунди, докато се покаже
следващият екран.
Ако се появи екран  от
раздела „Отстраняване на
неизправности” по-долу,
следвайте указаните там
инструкции.
Системата се подготвя за
създаването на безжична
връзка. Изчакайте няколко
секунди, докато се покаже
следващият екран.
За изтегляне чрез
2D код.
Докоснете [NS Setup].
Докоснете
[Let’s get started]
(Да започваме).
(приложението
[WALKMAN]).
Изберете мрежата
със SSID от стъпка 2.
Въведете ключа
за сигурност от
стъпка 2.
Докоснете [Play test sound]
(Изпълни тестов звук), за да се
потвърди правилната операция
на системата чрез тестов звук.
Възпроизвеждане на музика, съхранявана в iPhone
 Изпълнете настройката с помощта на приложението [NS Setup].
 Стартирайте
приложение „NS Setup”
от “Apple Store”.
За изтегляне чрез
2D код.
и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Докато се възпроизвежда
музика, на дисплея на
системата се показва
„NETWORK” (МРЕЖА).
Конфигуриране в iPhone
 Изтеглете безплатното
 Докоснете иконата
Системата се подготвя
за създаването на
безжична връзка.
Изчакайте няколко
секунди, докато се
покаже следващият
екран.
Ако се появи екран  от
раздела „Отстраняване
на неизправности”
по-долу, следвайте
указаните там
инструкции.
Докоснете [Settings]
(Настройки).
Докоснете [Wi-Fi].
Докоснете [Sony_
Wireless_...]*1, за да
поставите отметка,
след което се върнете
на началния екран.
Докоснете [NS
Setup].
Докоснете
[Let’s get started]
(Да започваме).
(приложението
[Music] (Музика)).
Системата проверява
дали конфигурирането
е изпълнено успешно,
или не е. Изчакайте
няколко секунди, докато
се покаже следващият
екран.
Ако се появи екран
 или  от раздела
„Отстраняване на
неизправности” по-долу,
следвайте указаните
там инструкции.
Изберете мрежата
със SSID от
стъпка 2.*2
Въведете ключа
за сигурност от
стъпка 2.
 Докоснете иконата
и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Докато се
възпроизвежда
музика, на
дисплея на
системата се
показва „AirPlay”.
Докоснете [Play test sound]
(Изпълни тестов звук), за
да се потвърди правилната
операция на системата чрез
тестов звук.
*1 Може да отнеме няколко минути, докато се появи [Sony_Wireless Audio_Setup]. Ако не се появи, върнете системата в начално състояние, като следвате стъпките от „Връщане на системата в начално състояние” в „Отстраняване на неизправности”.
в горния десен ъгъл, за да се актуализира екранът.
*2 Ако SSID не се покаже, докоснете иконата
Връщане на системата в начално състояние
Отстраняване на неизправности
По време на конфигурирането може да се покажат долупоказаните екрани. Ако това се случи, следвайте съответните инструкции.



Ако се появят  или ,
върнете системата
в начално състояние,
като следвате стъпките
от “Връщане на системата
в начално състояние”
вдясно. След това отново
изпълнете операциите
за конфигуриране от
първата стъпка на 
в “Конфигуриране
в Xperia” или
„Конфигуриране в iPhone”.

Ако се появи ,
изпълнете отново
операциите за
конфигуриране от
първата стъпка на 
в „Конфигуриране
в iPhone”.
Ако се появи
, следвайте
инструкциите
на дисплея.
Ако и след това
конфигурирането е
неуспешно или на дисплея
на системата се покаже
„NO CONNECT” (НЯМА
ВРЪЗКА), върнете системата
в начално състояние, като
следвате стъпките във
„Връщане на системата в
начално състояние” вдясно.
Върнете системата в начално състояние по долуописания начин.
Върнете системата в начално състояние също така, ако по време на конфигурирането на iPhone не се покаже
„Sony_Wireless_Audio_Setup”.
1
Изключете кабела за електрозахранването от контакта и се уверете, че индикаторът STANDBY не свети. След това
включете кабела за електрозахранването и включете системата.
2
Задръжте натиснати бутоните на системата  (стоп) и /, докато се появи „ALL RESET”.
Индикатор
STANDBY
Бутон /
Бутон  (стоп)
Download PDF

advertising