Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 HiFi система с Wi-Fi/Bluetooth® технология Ръководство за Wi-Fi

Този документ ще ви запознае с това как да възпроизвеждате музика след свързване на това устройство към Wi-Fi мрежата ви.
4-567-666-11(1) (BG)
Предоставени документи
Wi-Fi мрежата ви позволява лесно да се насладите на музика, съхранена на безжично устройство в дома ви, например компютър или смартфон/iPhone. За други връзки или методи на слушане вижте Инструкциите за експлоатация или Помощното ръководство (указано вдясно).
Ръководство за стартиране за Wi-Fi (този документ)
Изберете метод за Wi-Fi според устройството си, след което
отидете на „ Свързване на устройството към Wi-Fi мрежата
ви“ по-долу.
Първо Подгответе устройството и дистанционното управление.
Домашна аудиосистема
Ръководство за
стартиране за Wi-Fi
1 Свържете
4 Поставете
високоговорителите
към устройството,
преди да включите
системата.
2 батерии в
дистанционното
управление.
Слушане на музика по Wi-Fi мрежата ви
2 Поставете антената в изправена позиция.
Xperia
Използвайте смартфон с Android с инсталирано
приложение SongPal (безплатно приложение), за да
конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
iPhone
Използвайте iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано
приложение SongPal (безплатно приложение), за да
конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
Уверете се, че LAN кабелът не
е свързан. Не може да се използват
едновременно и кабелна
и безжична връзка.
CMT-SX7/SX7B
Описва настройките на часовника, слушането на CD,
радио или музика, съхранена на BLUETOOTH/USB/друго
устройство и др.
Задайте музика, съхранена на компютъра ви,
за споделяне чрез Media Go и управлявайте чрез
приложението SongPal*1, инсталирано на смартфона ви.
Компютър (Media Go)
Компютър (iTunes)
Помощно ръководство (уеб документ за компютър/
смартфон)
Компютър (Windows Media Player)
Описва подробности за това как да слушате музика, съхранена
на личния ви компютър или смартфон, по безжична/кабелна
мрежа.
Слушайте музика на своя smartphone/iPhone/iPad/
iPod touch, като управлявате чрез SongPal.
Смартфон (SongPal app)
Xperia (приложение WALKMAN®)
Конфигурирайте Wi-Fi настройките чрез браузър на компютър.
Вижте Инструкциите за експлоатация в отделния документ
„Слушане на музика по Wi-Fi мрежа“.
PC
Описва как да слушате музика, съхранена на компютъра
ви или друго устройство в Wi-Fi мрежата ви.
Инструкции за експлоатация (отделен документ)
Използвайте безжичен рутер с WPS (AOSS) бутон, за да
конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството чрез
натискане на бутона.
WPS
3 Включете
устройството
към
електрически
контакт.
Изберете устройство или софтуер за възпроизвеждане на музика,
след това отидете на „ Слушане на музика чрез устройството“
на задната страница.
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
*1 Ако използвате Media Go на компютъра си директно, без смартфон, се изисква метод на свързване, различен от
мрежа (напр. BLUETOOTH връзка).
 Свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви
Xperia
Използвайте смартфон с Android,
например Xperia, на който има
инсталирано приложението SongPal
(безплатно приложение), за да
конфигурирате Wi-Fi настройките
на устройството.
Този метод изисква Wi-Fi връзка
на смартфона и BLUETOOTH връзка
между смартфона и устройството.
Информацията за Wi-Fi настройките
се изпраща от смартфона към
устройството чрез BLUETOOTH.
• Някои безжични рутери имат
няколко SSID.
Свържете устройството и смартфона
си с Android към еднакъв SSID.
Нужни елементи: Смартфон Xperia™ или друг смартфон с Android, безжичен рутер
1
2
3
4
5
6
Предварителни стъпки:
Натиснете бутона / (захранване),
за да включите устройството.
Установете BLUETOOTH връзка между двете устройства.
Проверете дали индикаторът
(BLUETOOTH) свети на дисплея.
Конфигурирайте настройките за
Wi-Fi, като следвате инструкциите
на SongPal.
Изчакайте докато
светне на
дисплея, след това рестартирайте
устройството.
 Свържете смартфона си към Wi-Fi мрежата.
Ако смартфонът ви не поддържа функцията NFC,
вижте  до  вдясно.
 Запишете SSID и паролата за рутера,
към който ще свържете смартфона,
в полетата по-долу.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на рутера.
 Настройте устройството на режим на сдвояване.
Мига
Допрете
и задръжте,
докато
смартфонът
реагира.
 Инсталирайте SongPal на смартфона си.
MENU
//ENTER
Натиснете /, за да изберете [Bluetooth
Menu], след това натиснете ENTER.
Натиснете /, за да изберете [Pairing],
след това натиснете ENTER.
Индикаторът за режим на готовност светва
започва да
в жълтозелено, а след това
мига на дисплея за около 1 минута.
След като проверите
дали
свети,
изключете
и отново включете
устройството.
свети
Показва се екранът вдясно.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена,
се показва името на смартфона и (BLUETOOTH)
светва на дисплея.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Може да измине повече от 1 минута, докато
светне на дисплея. Рестартирайте устройството
след това. Wi-Fi връзката е установена, когато
светне отново след рестартирането.
Докоснете
[CMT-SX7xx].
Натиснете /, за да изберете [Ok],
след това натиснете ENTER.
Сдвояването завършва след около 1 минута.
свети
Докоснете
и стартирайте
SongPal, след това
докоснете [Open
the Bluetooth
setting screen].
FUNCTION
Натиснете MENU веднъж.
Ако на дисплея се изисква
въвеждане на парола,
изберете SSID и въведете
паролата, записана
в Стъпка 1 – .
Включете BLUETOOTH функцията
на смартфона.
Натиснете неколкократно FUNCTION,
за да изберете [BLUETOOTH].
 Допрете смартфона до маркировката N
на устройството.
Парола:
 В рамките на 5 минути, потърсете
устройството на смартфона.
Използвайте дистанционното управление и проверете дисплея за потвърждение
на състоянието на устройството по време на настройката.
Следвайте инструкциите на екрана.
SSID:
Потърсете „SongPal“
в Google Play™
Несъвместим с NFC смартфон
 Докоснете и стартирайте [SongPal]
на смартфона си.
Индикацията [Pairing] мига.
Вижте задната страница за възпроизвеждане
iPhone
Използвайте iPhone с инсталирано
приложение SongPal (безплатно
приложение), за да конфигурирате
Wi-Fi настройките на устройството.
Този метод изисква Wi-Fi връзка
на iPhone и BLUETOOTH връзка
между iPhone и устройството.
Информацията за Wi-Fi настройките
се изпраща от iPhone към
устройството чрез BLUETOOTH.
• Някои безжични рутери имат
няколко SSID. Свържете
устройството и iPhone
към еднакъв SSID.
Нужни елементи: iPhone/iPad/iPod touch, безжичен рутер
1
2
3
4
5
6
Предварителни стъпки:
Натиснете бутона / (захранване),
за да включите устройството.
Установете BLUETOOTH връзка между двете устройства.
Проверете дали индикаторът
(BLUETOOTH) свети на дисплея.
Конфигурирайте настройките за Wi-Fi, като следвате инструкциите
на SongPal.
Изчакайте докато
светне на
дисплея, след това рестартирайте
устройството.
 Уверете се, че вашият
iPhone е свързан към
Wi-Fi мрежата ви.
 Настройте устройството на режим на сдвояване.
Използвайте дистанционното управление и проверете дисплея за потвърждение
на състоянието на устройството по време на настройката.
 В рамките на 5 минути, потърсете
устройството на своя iPhone.
Натиснете неколкократно FUNCTION,
за да изберете [BLUETOOTH].
Мига
Натиснете MENU веднъж.
 Докоснете и стартирайте
[SongPal] на своя iPhone.
свети
Докоснете [Settings] 
[Bluetooth].
Показва се екранът вдясно.
 Когато се покаже
екранът вдясно,
докоснете [OK].
FUNCTION
MENU
Следвайте инструкциите
на екрана.
 Ако се покаже [Share Wi-Fi settings?],
докоснете [Allow].
//ENTER
След като проверите
дали
свети,
изключете
и отново включете
устройството.
свети
Натиснете /, за да изберете [Bluetooth
Menu], след това натиснете ENTER.
 Инсталирайте SongPal на своя iPhone.
Включете BLUETOOTH.
Натиснете /, за да изберете [Pairing],
след това натиснете ENTER.
Потърсете SongPal
в App Store
Индикаторът за режим на готовност светва
започва да
в жълтозелено, а след това
мига на дисплея за около 1 минута.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена,
се показва името на устройството
и (BLUETOOTH) светва на дисплея.
Натиснете /, за да изберете [Ok],
след това натиснете ENTER.
Може да измине повече от 1 минута, докато
светне на дисплея. Рестартирайте устройството
след това. Wi-Fi връзката е установена, когато
светне отново след рестартирането.
Индикацията [Pairing] мига.
Докоснете [CMT-SX7xx].
Вижте задната страница за възпроизвеждане
WPS
Конфигурирайте Wi-Fi настройките
на устройството с натискане
на всеки WPS (AOSS) бутона на
безжичния рутер у на устройството.
• Прегледайте инструкциите за
експлоатация на рутера си, за да
проверите дали е съвместим с WPS
(Wi-Fi Protected Setup™)
Нужен елемент: Безжичен рутер с WPS (AOSS) бутон
1
2
3
4
Натиснете бутона / (захранване),
за да включите устройството.
Настройте устройството на режим WPS.
В рамките на 2 минути, натиснете
WPS бутона*2 на рутера.
Проверете дали
Използвайте дистанционното управление и проверете дисплея за потвърждение
на състоянието на устройството по време на настройката.
свети на дисплея.
Можете да използвате компютърен браузър, за да конфигурирате настройките за Wi-Fi на
устройството. Свържете устройството към компютъра си чрез предлаган в търговската мрежа
мрежов (LAN) кабел.
 Натиснете MENU веднъж.
свети
 Натиснете /, за да изберете [WPS
Setting], след това натиснете ENTER.
Мига
 Натиснете /, за да изберете [Ok],
след това натиснете ENTER.
Ако Wi-Fi връзката е неуспешна
//ENTER
MENU
Индикацията [WPS] мига.
WPS Setting  Ok
Индикаторът за режим на готовност светва
започва да
в жълтозелено, а след това
мига на дисплея за около 1 минута.
В зависимост от безжичния рутер натиснете
и задръжте WPS бутона за няколко секунди.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на рутера.
Индикацията се променя като: [WPS] 
[Connecting]  [Complete!]. Wi-Fi връзката
светне.
е установена, когато
За подробности вижте Инструкциите за експлоатация, „Слушане на музика по Wi-Fi мрежа“.
*2 WPS бутонът може да е наречен „AOSS button“
в зависимост от безжичния рутер.
Вижте задната страница за възпроизвеждане
Продължение: Задна страница „ Слушане на музика чрез устройството“
 Слушане на музика чрез устройството
Може да бъдат начислени такси за изтегляне на приложението или за прегледа на Помощното ръководство. Дизайнът и изгледът на приложението могат да бъдат променяни без предупреждение.
©2015 Sony Corporation
Музика, съхранена на компютъра ви
Музика съхранена на вашия смартфон/iPhone
Нужни елементи: компютър с инсталирано приложение Media Go, смартфон /iPhone/iPad/iPod touch
с инсталирано приложение SongPal
Компютър (Media Go)
Можете да слушате съхранена на
компютъра музика с помощта на софтуера
Media Go. Media Go изисква смартфон
с инсталирано приложение SongPal
(безплатно приложение) като контролер.
1
2
3
Свържете устройството, компютър
и смартфон/iPhone към Wi-Fi мрежата си.
Натиснете неколкократно бутона
FUNCTION, за да изберете NETWORK.
Подгответе Media Go.
 Стартирайте [Media Go] на компютъра си.
 Изберете [Preferences...] от менюто [Tools].
• Предварително отидете на следния URL адрес
и инсталирайте Media Go (безплатен софтуер)
на компютъра си.
За потребители в Европа:
http://www.sony.eu/support
За потребители в САЩ:
http://esupport.sony.com/US
За потребители в Канада:
http://esupport.sony.com/CA/
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
Смартфон (SongPal app)
Нужен елемент: смартфон /iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано приложение SongPal
Можете да слушате музика, съхранена
на вашия смартфон/iPhone чрез SongPal
(безплатно приложение).
• За повече подробности относно SongPal
вижте Инструкциите за експлоатация
„Относно SongPal“.
1
2
3
Свържете устройството и смартфон/
iPhone към Wi-Fi мрежата си.
Задайте устройството в SongPal.
Възпроизведете музика на смартфона/
iPhone си чрез управление от SongPal.
 Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone.
Ако приложението SongPal вече е инсталирано,
пропуснете тази процедура и отидете на .
NETWORK
 Докоснете своя смартфон/
iPhone.
Потърсете SongPal в Google Play или
App Store.
FUNCTION
 Докоснете и стартирайте [SongPal].
Следвайте инструкциите на екрана.
 Когато се покаже екранът
вдясно, докоснете [CMT-SX7xx].
Preferences
Устройството превключва на режим NETWORK.
Свържете устройството и всички други устройства към
еднакъв SSID на рутера си.
Вижте задната страница за свързване на устройството
свети
към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че
на дисплея.
 Изберете песен за възпроизвеждане
и регулирайте силата на звука.
Свържете устройството и смартфон/iPhone към еднакъв
SSID на рутера си.
Вижте задната страница за свързване на устройството
свети
към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че
на дисплея.
Музиката се възпроизвежда.
4
5
Задайте Media Go на компютъра си
като сървър.
Възпроизведете музика на компютъра си чрез управление от смартфона/iPhone.
Xperia (приложение WALKMAN®)
 Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone.
 Изберете [Media Sharing], след това проверете
[Library name].
Ако приложението SongPal вече е инсталирано,
пропуснете тази процедура и отидете на .
[Library name] може да се промени на избрано от
вас име.
 Когато се покаже екранът
вдясно, докоснете [CMT-SX7xx].
 Изберете [Library name],
отбелязано в Стъпка 4 – .
Потърсете SongPal в Google Play или
App Store.
Media Sharing
 Докоснете и стартирайте [SongPal].
Library name
 Докоснете [Music].
Следвайте инструкциите на екрана.
 Докоснете [Home Network].
Уверете се, че сте поставили отметка и на трите
елемента от [Media Sharing].
Не могат да се възпроизвеждат
видеоклипове и снимки.
Можете да слушате съхранена на вашия
смартфон Xperia музика с помощта
на предварително инсталираното
приложение WALKMAN®.
• В зависимост от модела на Xperia
приложението WALKMAN® може да не
е предварително инсталирано. В такъв
случай тази функция не може да се използва.
• Предварително актуализирайте
операционната система Android OS
на вашия Xperia до най-новата версия.
• Вашият смартфон Xperia може да трябва
да забрани [Auto-select wireless option] от
[Throw settings]. За подробности прегледайте
Ръководството на потребителя на вашия
смартфон Xperia.
1
2
Свържете устройството и Xperia към
Wi-Fi мрежата си.
Възпроизведете музика на смартфона Xperia си чрез управление от WALKMAN®.
 Докоснете
и стартирайте
([WALKMAN®])
на вашия Xperia.
 Възпроизведете музика и регулирайте силата
на звука.
 Докоснете , след
това докоснете
[CMT-SX7xx].
Свържете устройството и Xperia към еднакъв SSID на
рутера си.
Вижте задната страница за свързване на устройството
свети
към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че
на дисплея.
 Изберете песен от списъка и я възпроизведете.
 След като потвърдите екрана, изберете [OK].
Нужен елемент: смартфон Xperia, съвместим с приложението WALKMAN®
Регулирайте силата на звука чрез SongPal.
Музиката се възпроизвежда.
Музиката се възпроизвежда.
Компютър (iTunes)
Можете да слушате съхранена на
компютъра музика в iTunes на
устройството чрез AirPlay.
• Предварително актуализирайте iTunes до
най-новата версия.
Нужен елемент: компютър с инсталирано приложение iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Свържете устройството и компютъра към
Wi-Fi мрежата си.
Възпроизведете музика на компютъра си чрез управление от iTunes.
 Стартирайте iTunes на компютъра си.
 Изберете
 Изберете [CMT-SX7xx] в менюто на AirPlay в iTunes.
(AirPlay) в прозореца на iTunes.
Нужен елемент: iPhone/iPad/iPod touch
Можете да слушате музика, съхранена на
вашия iPhone/iPad/iPod touch чрез AirPlay.
1
2
• Предварително актуализирайте софтуера на
iPhone/iPad/iPod touch до най-новата версия.
• Илюстрациите на екрана са за iOS 8
и са примерни.
Свържете устройството и iPhone/iPad/
iPod touch към Wi-Fi мрежата си.
Възпроизведете музика, като използвате устройството iPhone/iPad/iPod touch.
 Плъзнете екрана нагоре,
за да се покаже
контролният център.
 Докоснете [CMT-SX7xx].
 Изберете песен за възпроизвеждане
и регулирайте силата на звука.
 Докоснете
Свържете устройството и компютъра към еднакъв SSID
на рутера си.
Вижте задната страница за свързване на устройството
свети
към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че
на дисплея.
(AirPlay).
 Възпроизведете музика и регулирайте силата
на звука.
Свържете устройството и iPhone/iPad/iPod touch към
еднакъв SSID на рутера си.
Вижте задната страница за свързване на устройството
свети
към Wi-Fi мрежата ви и се уверете, че
на дисплея.
Музиката се възпроизвежда.
Музиката се възпроизвежда.
Компютър (Windows Media Player)
Можете да слушате музика на устройството чрез
Windows Media Player на компютър.
• Вижте Помощното ръководство за повече подробности.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link:
За повече информация относно устройството вижте други документи
Насладете се на музика във всяко помещение чрез Wi-Fi.
Можете да слушате любимата си музика, съхранена на компютъра
или мобилния ви телефон, както и музика от поточни услуги,
в различни помещения с пълно качество на звука.
Инструкции за експлоатация (отделен документ)
Използвайте инсталираното на вашия смартфон/iPhone
приложение SongPal, за да управлявате функцията.
Ако използвате няколко устройства, които са съвместими
с функцията SongPal Link, всичките те трябва да бъдат свързани
към една и съща Wi-Fi мрежа. За повече подробности вижте
Помощното ръководство посочено вдясно или Ръководството
за стартиране за Wi-Fi, предоставено със всяко устройство.
• Информация за безопасност
• Местоположение и функции на елементите
за управление
• Настройване на часовника
• Слушане на CD и радио
• Метод на свързване/възпроизвеждане
с BLUETOOTH, USB или други устройства
• Относно функцията NFC
Помощно ръководство (уеб документ за компютър/смартфон)
• Wi-Fi мрежова връзка с помощта
на компютър
• Меню с използваеми настройки
• Актуализация на софтуера
• Свързване с приложението SongPal
• Отстраняване на неизправности
• Спецификации
и др.
• Подробности за Wi-Fi мрежова връзка
• Свързване с приложението SongPal
• Мрежова връзка и метод за възпроизвеждане
за всяка ОС/устройство
и др.
URL адрес на Помощното ръководство:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF

advertising