Sony | CMT-SBT20B | Sony CMT-SBT20B Hi-Fi система с Bluetooth® и DAB радио Инструкции за експлоатация

Домашна
аудиосистема
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Слушане на компактдиск
Слушане на радио
Слушане на файл от USB
устройство
Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности
Предпазни мерки/спецификации
CMT-SBT20B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открити източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на уреда от електрическата мрежа,
включете го към леснодостъпен контакт. Ако
забележите нещо необичайно в устройството,
незабавно изключете щепсела на захранващия
кабел от електрическия контакт.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце и огън.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в електрическия контакт,
дори ако самото то е изключено.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти заедно
с този продукт ще увеличи опасността за очите.
За клиентите в Европа
Устройството е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1. Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
Бележка за клиентите: следващата
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на
законодателството на Европейския съюз, трябва
да бъдат отправяни към упълномощения
представител, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани
2BG
с обслужването или гаранцията, вижте
адресите, посочени в отделните документи
за сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL
адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Валидността на обозначението CE е ограничена
само до тези държави, където се прилага
законово, основно държавите в ЕИП
(Европейското икономическо пространство).
За клиентите в Европа и Австралия
Изхвърляне на използвани батерии
и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта,
батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва
да се третират като битови
отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите символи
за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в края
на живота им в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Тази система е проектирана за използване
за следните цели:
•• възпроизвеждане на музикални
източници от дискове или USB
устройства;
•• слушане на радиостанции;
•• възпроизвеждане на музикални
източници на BLUETOOTH устройства.
Преди работа
с тази система
Неизправностите, възникнали
при нормална употреба на
системата, ще бъдат ремонтирани
от Sony в съответствие с условията,
определени в ограничената гаранция
за системата. Sony обаче не носи
отговорност за последици, възникнали
от невъзможност за възпроизвеждане
поради повредена или неизправна
система.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
Този продукт е предназначен за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
Напоследък някои звукозаписни
компании предлагат на пазара
разнообразни музикални дискове,
кодирани с технология за защита
на авторските права.
Моля, имайте предвид, че някои от тези
дискове не съответстват на стандарта
за компактдискове и е възможно да не
могат да бъдат възпроизвеждани на този
продукт.
Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който
са комбинирани DVD запис върху
едната страна и цифров аудиозапис
върху другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не отговаря на
стандарта за компактдискове (CD),
не се гарантира възможността на този
продукт да възпроизвежда подобни
дискове.
3BG
Съдържание
Преди работа с тази система............................................................... 3
Първи стъпки
Местоположение и функции на контролите...................................... 6
Подготвяне на дистанционното управление....................................10
Прикрепване на подложките за високоговорителите......................... 10
Настройване на часовника.................................................................10
Слушане на компактдиск
Възпроизвеждане на CD-DA/MP3/WMA диск................................... 12
За промяна на режима на възпроизвеждане........................................12
Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане
на програма).......................................................................................14
Слушане на радио
Настройване на радиостанция...........................................................16
Ръчно стартиране на автоматичното сканиране за DAB станции........17
Предварително задаване на радиостанции..................................... 17
Избиране на предварително зададена радиостанция........................18
Слушане на файл от USB устройство
Възпроизвеждане на файл от USB устройство.................................19
За промяна на режима на възпроизвеждане....................................... 20
Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти
Използване на опционалните аудиокомпоненти............................ 21
4BG
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
Сдвояване на системата с BLUETOOTH устройство и слушане
на музика..............................................................................................22
Сдвояване с устройство, което няма NFC функция............................... 23
Сдвояване с устройство, което има NFC функция................................. 24
Изтриване на информацията за сдвояването...................................... 26
Сдвояване на допълнителни устройства.............................................. 26
Допълнителна информация
Настройване на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност..........................................................................................27
Настройване на режима на готовност на BLUETOOTH.................... 28
Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала....................... 28
Регулиране на звука........................................................................... 29
Използване на таймерите.................................................................. 29
Настройване на таймера за заспиване................................................. 29
Настройване на таймера за възпроизвеждане.................................... 30
Промяна на дисплея............................................................................ 31
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности.......................................................32
Съобщения.......................................................................................... 36
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки................................................................................ 38
Уебсайтове за съвместими устройства............................................ 39
Безжична технология BLUETOOTH.................................................... 40
Спецификации.....................................................................................41
5BG
Първи стъпки
Местоположение и функции
на контролите
Забележка
В това ръководство са обяснени предимно операциите с използване на дистанционното
управление, но същите могат да се изпълняват и с бутоните на устройството, които са
с идентични или подобни имена.
Устройство (отпред/отгоре)
6BG
Дистанционно управление
Дистанционно управление: бутони
FUNCTION (CD, USB, BLUETOOTH,
FM/DAB, AUDIO IN)
Използвайте, за да изберете източника.
 Устройство: бутон 
(възпроизвеждане/пауза)*
Първи стъпки
Дистанционно управление: бутон
 (възпроизвеждане)*/ (пауза)
За стартиране и поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
Бутон  (стоп)
Използвайте за спиране
на възпроизвеждане.
 Маркировка N
Доближете до този знак смартфон/
таблет, снабден с функция NFC, за да
извършите BLUETOOTH регистрация,
свързване или изключване с едно
докосване (стр. 24).
Бутони / (предишен/
следващ)
Използвайте, за да изберете писта
или файл.
Бутон / (включено/в готовност)
Използвайте, за да включите
системата или да я поставите
в режим на готовност.
 Сензор за дистанционно
управление
Индикатор
(BLUETOOTH)
Свети или мига, за да покаже
състоянието на BLUETOOTH връзката.
 Устройство: бутон FUNCTION/PAIRING
•• Използвайте, за да изберете
източника. При всяко натискане
източниците се сменят в следната
последователност:
CD  USB  BT AUDIO  FM  DAB
 AUDIO IN
•• Натиснете и задръжте, за да влезете
в режим на BLUETOOTH сдвояване.
Бутони TUNING +/–
За настройване на желаната
радиостанция.
Дистанционно управление: бутони
/ (превъртане назад/напред)
Използвайте за превъртане напред/
назад на дадена писта или файл.
Дистанционно управление:
бутони PRESET +/–
Използвайте за извикване на
предварително зададени станции.
Бутон  (отваряне/затваряне)
Използвайте, за да отворите или
затворите тавата на диска .
Дисплей
 Тава на диска
Използвайте, за да поставите диск
(стр. 12).
7BG
 Устройство: бутон за управление
Използвайте за избиране на елемент.
Дистанционно управление:
бутон VOLUME +*/–
Използва се за регулиране на силата
на звука.
Бутони +/–
За избор на папка (албум) от MP3/
WMA диск или USB устройство.
 (USB) порт
Използвайте за свързване на USB
устройство (стр. 19).
 Бутон BLUETOOTH MENU
Използвайте за отваряне или
затваряне на менюто BLUETOOTH
(стр. 24, 26, 28).
 Бутон EQ
Използвайте за избор на звуков ефект
(стр. 29).
 Бутон MEGA BASS
Използвайте за подсилване
на басовия звук (стр. 29).
 Бутон MUTING
Използвайте, за да включите или
изключите звука.
 Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
•• Използвайте, за да изберете
режима на възпроизвеждане
(стр. 13).
•• Използвайте, за да изберете
режима на настройка (стр. 16).
 Бутон REPEAT/FM MODE
•• Използвайте за избор на режима
на повтарящо възпроизвеждане
(стр. 13).
•• За избор на моно- или стерео- FM
приемане (стр. 16).
 Бутон CLEAR
Използвайте, за да изтриете
програмирана писта или файл
(стр. 14).
 Бутон RETURN
За връщане към предходното
състояние.
Бутон
(въвеждане)
Използвайте за потвърждаване
на елемент.
8BG
Бутони ///
VOLUME
 Бутон TUNER MEMORY
За запаметяване на радиостанции
като предварително зададени
(стр. 17).
 TUNER MEMORY, номерирани бутони
(1 до 4)
Използвайте, за да настроите
4 регистрирани DAB/FM станции.
 Бутон TIMER MENU
За настройване на часовника или
таймера за възпроизвеждане
(стр. 10, 30).
 Бутон SLEEP
За настройване на таймера за
заспиване (стр. 29).
 Бутон DISPLAY
Използвайте за промяна
на информацията, показвана
на дисплея  (стр. 31).
На мястото на неразпознаваем
знак се показва долна черта „_“.
Ако натиснете този бутон, когато
захранването е изключено, се показва
часовникът.
* Бутонът  на устройството и бутонът 
and VOLUME + на дистанционното управление
имат осезаема точка. Използвайте осезаемата
точка като отправна точка при работа със
системата.
Устройство (отзад)
 DAB/FM антена
Свържете DAB/FM антената.
•• Инсталирайте системата на
място/в посока с добро приемане.
Зони с лошо приемане: Зони с добро приемане:
далеч от прозорци и др. близо до прозорци и др.
•• Избягвайте следните видовете места:
Между сгради
Близо до мобилни
телефони,
електрически уреди
На метални бюра
или маси
Първи стъпки
 Проводникова DAB/FM
антена
К
ъм десния
високоговорител
К
ъм левия
високоговорител
К
абел за високоговорител
(червен/)
К
абел за високоговорител
(черен/)
К
ъм електрически контакт
•• Закрепете с тиксо или топлийка
и др. края на проводниковата DAB/FM
антена.
•• Дръжте антената далеч от кабелите
за високоговорителите, захранващия
и USB кабела, за да избегнете
прихващането на шум.
•• Преди да изключите DAB/FM антената,
се уверете, че системата е изключена,
за да запазите собствените си DAB и FM
настройки.
 Жак за аудиовход
Свържете допълнителното външно
оборудване със свързващ аудио кабел
(не е включен в комплекта).
Високоговорители
Свържете високоговорителите.
Левият и десният високоговорители
са еднакви. Можете да свържете и двата
високоговорителя към всеки от жаковете
за високоговорители независимо от
индикациите L и R над жаковете.
Захранване
Свържете кабела за електрозахранване
към електрическия контакт.
9BG
Подготвяне на
дистанционното
управление
Настройване
на часовника
Поставете една батерия R6 (размер AA)
(не е включена в комплекта), като спазвате
поляритета, както е показано по-долу.
Бележки относно използването
на дистанционното управление
•• При нормално използване батерията ще
издържи около шест месеца.
•• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг период
от време, извадете батерията, за да избегнете
евентуална повреда поради протичане или
окисляване.
1
Натиснете / , за да
включите системата.
2
Натиснете TIMER MENU ,
за да влезете в режим
на сверяване на часовника.
Индикаторът за часа мига на
дисплея .
Прикрепване
на подложките за
високоговорителите
Прикрепете включените в комплекта
подложки за високоговорителите
към всеки ъгъл на долната страна
на високоговорителите, за да
предотвратите хлъзгането им.
10BG
Ако се покаже „SELECT“ или
„PLAY SET“, натиснете / ,
за да изберете „CLOCK“,
след което натиснете .
3
Натиснете / , за да
изберете часа, след това
натиснете .
Индикаторът за минутите мига
на дисплея .
4
Натиснете / , за да
зададете минутите, след
това натиснете .
Забележка
За показване на часовника,
когато системата е изключена
Натиснете DISPLAY . Часовникът
се показва в продължение на около
8 секунди.
Първи стъпки
•• Настройките на часовника ще се нулират,
ако изключите кабела за електрозахранване
или бъде прекъснато захранването.
11BG
Други операции
Слушане на компактдиск
Възпроизвеждане
на CD-DA/MP3/
WMA диск
1
Натиснете CD .
2
Натиснете  
на устройството, за да отворите
тавата на диска , и поставете
диск в нея.
За
Натиснете
 . За да
Поставяне на
възпроизвеждането възобновите
възпроизвеждането,
на пауза
натиснете  .
Спиране на
 . За да
възпроизвеждането възобновите
възпроизвеждането,
натиснете  *.
За да отмените
възпроизвеждането,
натиснете отново  .
Избиране на папка
от MP3/WMA диск
Избиране на писта
или файл
Намиране на точка
в писта или файл
Заредете компактдиск със страната
с етикета (отпечатана страна) нагоре.
+/
–
неколкократно.
/ .
Задръжте натиснат
бутона / 
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
* При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл
(с променлива побитова скорост) системата
може да възобнови възпроизвеждането от
друго място.
За изваждане на компактдиска
Натиснете   на устройството.
Забележка
Страна с етикет (отпечатана страна)
3
Натиснете  
на устройството, за да
затворите тавата на диска .
4
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
•• Не поставяйте диск с нестандартна форма
(напр. сърце, квадрат, звезда). Това може да
причини непоправима повреда на системата.
•• Не използвайте диск с лепенка или стикери
върху него, тъй като това може да причини
неизправност.
•• Когато изваждате диск, не докосвайте
повърхността му.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Режимът на възпроизвеждане ви
позволява да възпроизвеждате една
и съща музика многократно или да
я слушате в произволен ред.
12BG
1
2
Натиснете  , за да спрете
възпроизвеждането.
Натиснете неколкократно
PLAY MODE , за да изберете
режим на възпроизвеждане.
Можете да избирате от следните
режими на възпроизвеждане.
Режим на
Ефект
възпроизвеждане
Възпроизвежда
всички файлове
в избраната
папка.
За да превключите режима повтарящо
възпроизвеждане, натиснете
неколкократно REPEAT . Режимите
за повтарящо възпроизвеждане
са избираеми и по време на
възпроизвеждане, и по време
на спряно възпроизвеждане.
Можете да избирате от следните режими
на възпроизвеждане.
Режим на
Ефект
възпроизвеждане
REP ONE
(Повтаряне
на една писта)
Възпроизвежда
многократно избрана
писта или файл.
SHUF (Разбъркано Възпроизвежда
възпроизвеждане) всички записи
или файлове
в произволен ред.
REP FLDR*
(Повтаряне
на папка)
Възпроизвежда
многократно всички
файлове в избраната
папка.
FLDRSHUF*
(Разбърквано
възпроизвеждане
на папка)
Възпроизвежда
всички файлове
в избраната папка
в произволен ред.
REP ALL
(Повтаряне
на всички)
Възпроизвежда
всички писти или
файлове многократно.
PROGRAM
(Програма)
Възпроизвежда
програмираните
записи или
файлове.
За подробности
вижте „Създаване
на ваша собствена
програма
(възпроизвеждане
на програма)“
(стр. 14).
REP OFF
(Повтарянето
е изключено)
Изключва
повтарящото
възпроизвеждане.
OFF (Нормално
възпроизвеждане)
Възпроизвежда
всички писти
или файлове
последователен
ред.
* Този режим на възпроизвеждане
е приложим само за възпроизвеждане
на USB устройство или MP3/WMA диск.
Ако се покаже „PLS STOP“
Не можете да променяте режима
на възпроизвеждане по време
на възпроизвеждане. Спрете
възпроизвеждането и след това
променете режима на възпроизвеждане.
Слушане на компактдиск
FLDR* (Папка)
За да използвате режима на
повтарящо възпроизвеждане
* Този режим на възпроизвеждане е приложим
само за възпроизвеждане на USB устройство
или MP3/WMA диск.
Забележка
•• Режимът на възпроизвеждане се изключва
автоматично, когато изключите кабела за
електрозахранване.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3/WMA дискове
•• Не запаметявайте ненужни папки или
файлове на диск с MP3/WMA файлове.
•• Папките, в които няма MP3/WMA
файлове, не се разпознават от
системата.
•• Системата може да възпроизвежда
само MP3/WMA файлове с разширение
„.mp3“ или „.wma“. Дори когато името
на файла е с разширение „.mp3“ или
„.wma“, ако той не е аудио MP3/WMA
файл, при възпроизвеждането може да
се получи силен шум, който да причини
повреда на системата.
13BG
•• Максималният брой папки и файлове,
които системата може да разпознае, е:
–– 256* папки (включително основната
папка);
–– 999 файла;
–– 999 файла в една папка;
–– 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
* Това включва папките, в които няма MP3/
WMA или други файлове. Броят на папките,
които системата може да разпознае,
може да е по-малък от действителния
в зависимост от структурата на папките.
3
Когато възпроизвеждате MP3/
WMA диск, натиснете +/– ,
за да изберете папката със
записите или файловете,
които искате да програмирате.
4
Натиснете / , за да
изберете желаната писта или
файл, след което натиснете .
•• Не може да се гарантира съвместимост
с всеки софтуер за MP3/WMA кодиране/
софтуер за запис и CD-R/RW устройства.
Несъвместимите MP3/WMA дискове
може да причинят шум или прекъснат
звук или да не се възпроизвеждат
изобщо.
Номер на
избраната
писта или файл
За MP3/WMA файл името или
заглавието на избрания файл
се показва първо на дисплея 
и общото време за възпроизвеждане
не се показва.
Забележка относно възпроизвеждането
на мултисесийни дискове
Системата може да възпроизвежда
непрекъснати сесии на диск, когато те са
записани в същия формат като първата
сесия. Сесия, записана в различен
формат, и тези които следват след нея,
не могат да бъдат възпроизвеждани.
Имайте предвид, че дори ако сесиите
са записани в един и същи формат, някои
от тях може да не се възпроизведат.
Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане
на програма)
Възпроизвежда програмираната писта
или файл.
1
2
14BG
Натиснете  , за да спрете
възпроизвеждането.
Натиснете неколкократно
PLAY MODE , за да изберете
„PROGRAM“.
Общо време на
възпроизвеждане на
избраната писта (само за
CD-DA диск)
5
Повторете Стъпка 4 (за CD-DA
писти) или Стъпка 3 до 4
(за MP3/WMA файлове),
за да програмирате.
Можете да програмирате общо
до 64 писти или файла.
6
Натиснете  .
Започва възпроизвеждането
на програмата ви от записи или
файлове.
За отмяна на програмното
възпроизвеждане
Натиснете неколкократно PLAY MODE ,
за да изберете „OFF“.
За изтриване на програмиран
запис или файл
Натиснете CLEAR  при спрян плейър.
С всяко натискане на бутона се изтрива
последно програмираният запис
или файл.
Когато бъдат изтрити всички
програмирани писти или файлове,
се показва “NO STEP”.
Съвет
•• За да възпроизведете отново същата
програма, натиснете  .
Забележка
Слушане на компактдиск
•• Можете да програмирате до 64 записа
или файла. Ако се опитате да програмирате
повече от 64 писти или файла, ще се покаже
„FULL“.
•• Ако изпълните която и да е от операциите
по-долу, след като сте програмирали, всички
програмирани писти и файлове ще бъдат
изтрити.
–– Промяна на функцията.
–– Изключване на системата.
–– Разкачване на кабела за
електрозахранване.
–– Отваряне на тавата на диска.
15BG
2
Слушане на радио
Настройване
на радиостанция
1
Натиснете неколкократно
FM/DAB .
Изберете функцията „FM“ или „DAB“.
Извършете настройката.
За настройване на DAB/DAB+
станция
Натиснете неколкократно
PRESET +/– , за да настроите
желаната станция.
За автоматично сканиране
(само за FM лента)
Натиснете неколкократно
TUNING MODE , докато се покаже
„AUTO“, след което натиснете
TUNING +/– . Сканирането спира
автоматично, когато бъде открита
станция.
Приемане на DAB/DAB+
радиостанция
Когато включите изберете функцията
„DAB“ за първи път след закупуването на
системата, автоматичното сканиране за
DAB станции се стартира автоматично
и създава списък на наличните услуги.
По време на автоматично сканиране
на DAB станции ходът на сканирането
се указва като процент. Не натискайте
никакви бутони на устройството или на
дистанционното управление по време
на автоматичното сканиране за DAB
станции. В противен случай сканирането
ще бъде преустановено и е възможно
списъкът на услугите да не бъде
създаден правилно.
За да изпълните ръчно автоматичното
сканиране на DAB станции, изпълнете
процедурата от „Ръчно стартиране
на автоматичното сканиране за
DAB станции“ (стр. 17). Ако сте се
преместили в друг регион, извършете
ръчно първоначалното сканиране
за DAB станции и запишете отново
съдържанието на предаванията.
Ако сканирането за FM станция
не спре, натиснете  , за да го
прекратите, след което изпълнете
ръчна настройка.
За ръчна настройка
(само за обхват FM)
Натиснете неколкократно
TUNING MODE , докато се покаже
„MANUAL“, след което натиснете
неколкократно TUNING +/– , за да
настроите желаната станция. Всеки
път, когато натиснете TUNING +/– ,
честотата се променя стъпка по
стъпка. Ако задържите в натиснато
положение TUNING +/– , честота
се променя непрекъснато, докато
освободите бутона.
Забележки относно DAB/DAB+ станциите
•• При настройка на DAB/DAB+ станция може
да минат няколко секунди, преди да чуете
какъвто и да е звук.
•• След края на вторичната услуга основната
се приема автоматично.
•• Този тунер не поддържа услуги за пренос
на данни.
Съвет
16BG
•• Когато настроите FM станция, предоставяща
услуги RDS, на дисплея се показва името на
услугата или името на станцията (само при
модела за Европа).
•• Ако приемането на FM стереопрограма
е с шумове, натиснете неколкократно
FM MODE , за да изберете „MONO“,
за да изберете приемане на моносигнал.
Това намалява шума.
Ръчно стартиране
на автоматичното
сканиране за DAB
станции
1
Натиснете неколкократно
TUNING MODE , докато
се покаже „SCAN“.
2
Натиснете , за да
извършите сканиране.
Предварително
задаване на
радиостанции
Можете да зададете предварително
желаните радиостанции.
Когато то завърши, се създава списък
с налични услуги.
Забележка
•• Ако във вашата държава или регион не се
поддържа DAB/DAB+ излъчване, се показва
„NO SERV“.
•• При тази процедура се изчистват всички
вече съхранени предварително зададени
настройки.
•• Преди да изключите DAB/FM антената, се
уверете, че системата е изключена, за да
запазите собствените си DAB/DAB+ настройки.
Слушане на радио
Сканирането започва. Ходът на
сканирането се указва като процент.
В зависимост от DAB/DAB+ услугите,
предлагани във вашия регион,
сканирането може да отнеме
няколко минути.
1
Настройте желаната станция.
2
Натиснете TUNER MEMORY .
3
Натиснете неколкократно
PRESET +/– , за да изберете
номер за предварително
задаване, след което
натиснете .
Можете също да изберете
предварително зададен номер, като
натиснете номер за TUNER MEMORY
(1 до 4)  или /// .
Номер за предварително задаване
„COMPLETE“ се показва на дисплея 
и радиостанцията се регистрира
с номера за предварително задаване.
Повторете стъпките по-горе, за да
запишете още радиостанции.
17BG
Съвет
•• Можете да настроите предварително
до 20 DAB/DAB+ и до 20 FM станции.
•• Ако в стъпка 3 изберете вече записан
предварително зададен номер,
предварително зададената радиостанция
се заменя с текущо настроената.
Избиране на
предварително зададена
радиостанция
За да изберете радиостанции,
регистрирани към номер за
предварително задаване
от 1 до 4
1 Натиснете неколкократно FM/DAB ,
за да изберете функцията „FM“ или
„DAB“.
2 Натиснете номер за TUNER MEMORY
(1 до 4) .
За да изберете радиостанции,
регистрирани към номер за
предварително задаване
5 или следващ
1 Натиснете неколкократно FM/DAB , за
да изберете функцията „FM“ или „DAB“.
2 Натиснете неколкократно TUNING MODE
, за да изберете „PRESET“.
3 Натиснете неколкократно
PRESET +/– , за да изберете желания
номер за предварително задаване.
18BG
Други операции
Слушане на файл от USB устройство
Възпроизвеждане
на файл от USB
устройство
1
Натиснете USB .
2
Свържете USB устройството към
(USB) порта  на предната
страна на устройството.
Свържете USB устройството директно
или чрез предоставения заедно
с него USB кабел към (USB) порта .
Изчакайте, докато изчезне „SEARCH“.
3
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
Натиснете
 . За да
Поставяне на
възпроизвеждането възобновите
възпроизвеждането,
на пауза
натиснете  .
Спиране на
 . За да
възпроизвеждането възобновите
възпроизвеждането,
натиснете  *.
За да отмените
възпроизвеждането,
натиснете отново  .
Избиране на папка
Избиране на файл
Намиране на точка
в писта или файл
+/
–
неколкократно.
/ .
Задръжте натиснат
бутона / 
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
* При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл
(с променлива побитова скорост) системата
може да възобнови възпроизвеждането от
друго място.
Забележки за отстраняването на USB устройство
Не забравяйте да изключите системата,
преди да извадите USB устройството.
Изваждането на USB устройството при
включена система може да повреди
данните в него.
За използване на системата
като зарядно устройство за
батерии
Слушане на файл от USB устройство
Чрез тази система можете да
възпроизвеждате аудиофайлове,
съхранявани на USB устройство,
като например WALKMAN® или цифров
мултимедиен плейър, като свържете USB
устройство към нея.
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Уебсайтове за
съвместими устройства“ (стр. 39).
За
USB устройства, които са оборудвани
с акумулаторна батерия, могат да бъдат
зареждани с тази система.
Зареждането на батерията започва,
когато USB устройството бъде свързано
към (USB) порта  на устройството.
Ако устройството не може да бъде
заредено, опитайте да разкачите
и след това да свържете повторно.
За информация относно това как да
проверите състоянието на зареждане,
вижте инструкциите за експлоатация
на USB устройството си.
19BG
Забележки относно зареждането на USB
устройства с тази система
•• Не можете да използвате системата
като зарядно устройство за батерии,
когато е изключена.
•• Зареждането на батерията може
да не е възможно в зависимост от
спецификациите на USB устройството.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Можете да промените режима на
възпроизвеждане, когато е избрана USB
функцията. За подробности вижте „За
промяна на режима на възпроизвеждане“
(стр. 12).
Забележка
•• Редът на възпроизвеждане от системата може
да се различава от този на свързания цифров
музикален плейър.
•• Когато е необходимо свързване чрез USB
кабел, свържете чрез кабела, предоставен
с USB устройството за свързване.
За подробности относно свързването вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени
с USB устройството, което искате да свържете.
•• Може да измине известно време, преди
„SEARCH“ да се покаже след свързването,
в зависимост от тип свързано USB устройство.
•• Не свързвайте USB устройството чрез USB
концентратор.
•• Когато е свързано USB устройство,
системата прочита всички файлове от него.
Ако има много папки или файлове на USB
устройството, прочитането му може да отнеме
повече време.
•• При някои свързани устройства след
извършването на операция може да има
забавяне, преди тя да се изпълни от тази
система.
•• Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/
запис не може да бъде гарантирана.
Ако аудиофайловете в USB устройството
са кодирани първоначално с несъвместим
софтуер, те може да генерират шум или
да се повредят.
20BG
•• Максималният брой папки и файлове, които
системата може да разпознае, е:
–– 256* папки (включително основната папка);
–– 999 файла;
–– 999 файла в една папка;
–– 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
* Тук се включват папките, в които няма
аудиофайлове за възпроизвеждане,
и празните папки. Броят на папките,
които системата може да разпознае, има
вероятност да е по-малък от действителния
в зависимост от структурата на папките.
•• Системата не поддържа непременно всички
функции, осигурявани от свързаното USB
устройство.
•• Папките, в които няма аудиофайлове,
не се разпознават.
•• Аудио форматите, които можете да слушате
с тази система, са:
–– MP3: разширение на файла „.mp3“;
–– WMA**: разширение на файла „.wma“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският
формат е различен, системата може да
генерира шум или да се повреди.
** Файлове, които са със защита на авторските
права DRM (управление на цифровите права),
или файлове, изтеглени от онлайн музикален
магазин, не могат да бъдат възпроизвеждани
на тази система. Ако се опитате да
възпроизведете такъв файл, системата
изпълнява следващия незащитен аудиофайл.
Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти
Използване
на опционалните
аудиокомпоненти
Можете да слушате звук от опционален
аудиокомпонент, свързан към системата.
Забележка
1
Натиснете AUDIO IN .
2
Свържете опционален
аудиокомпонент към жака
AUDIO IN  на устройството
посредством аналогов
аудиокабел (не е включен
в комплекта).
3
Стартирайте възпроизвеждане
на свързания компонент.
Регулирайте силата на звука на
свързания компонент по време
на възпроизвеждането.
4
Натиснете VOLUME +/– , за да
регулирате силата на звука.
Слушане на музика с опционални аудиокомпоненти
•• Намалете звука на системата, като
натиснете VOLUME – , преди да стартирате
възпроизвеждането, за да избегнете
внезапно извеждане на силен звук
от високоговорителите.
Забележка
•• Системата може да влезе автоматично
в режим на готовност, ако силата на звука
на свързания компонент е твърде слаба.
За подробности вижте „Настройване
на функцията за автоматично влизане в
режим на готовност“ (стр. 27).
21BG
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
Сдвояване на системата с BLUETOOTH
устройство и слушане на музика
Можете да се наслаждавате на безжично възпроизвеждане на песни, съхранени
на BLUETOOTH устройство. При устройства, които имат функция NFC (смартфони,
таблети и др.), BLUETOOTH връзката може да бъде установена лесно, като трябва
само да допрете устройството до системата.
Започнете със сдвояване!
Когато свързвате BLUETOOTH устройства, двете устройства трябва да се регистрират
взаимно предварително. Това се нарича „сдвояване“. Сдвояването трябва да се
извърши, когато свързвате две устройства за първи път. След като дадено устройство
бъде регистрирано чрез сдвояване, то няма нужда да бъде сдвоявано отново, когато
свързвате към същото устройство.
Има два метода на сдвояване: сдвояване чрез функцията NFC и сдвояване чрез ръчно
активиране на функцията BLUETOOTH. Изберете метода на сдвояване, който съответства
на устройството ви.
 Сдвояване с устройство, което няма NFC функция (стр. 23)
Режим на сдвояване!
CMT-SBT20B
След като настроите системата в режим на сдвояване,
я намерете на BLUETOOTH устройството си, за да започнете
сдвояването.
Връзката е установена!
 Сдвояване с устройство, което има NFC функция (стр. 24)
Трябва само да допрете смартфон/таблет с NFC функция до
системата. Системата ще се включи автоматично и ще започне
сдвояването.
Връзката е установена!
22BG
Сдвояване с устройство,
което няма NFC функция
3
Ако бъдете подканени да въведете
ключ за достъп, въведете „0000“.
Ако системата не се покаже в списъка
с устройства, започнете отново от
Стъпка 1.
Дръжте BLUETOOTH устройството
и системата в рамките на 1 метър
помежду им за тази операция.
1
Натиснете BLUETOOTH .
Когато сдвояването завърши,
„BT AUDIO“ ще се покаже на
дисплея  и индикаторът
(BLUETOOTH)  ще спре да мига.
Ако няма информация за сдвояване
в системата, като например когато
използвате BLUETOOTH устройство
за първи път след покупката на
системата, системата автоматично
ще превключи на режим на
сдвояване.
Натиснете  .
5
Натиснете VOLUME +/– , за да
регулирате силата на звука.
2
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с BLUETOOTH устройството.
Списък с намерените устройства
може да се покаже на дисплея
на BLUETOOTH устройството.
Започва възпроизвеждане.
С помощта на бутоните на системата
или дистанционното управление
можете да управлявате
възпроизвеждането/поставянето
на пауза (/ ) и предишно/
следващо (/ ). Спирането
на възпроизвеждането и други
операции могат да бъдат
управлявани с помощта на
BLUETOOTH устройството.
Слушане на музика на сдвоено
устройство
Натиснете BLUETOOTH .
Последното свързвано устройство ще бъде
свързано автоматично. Ако връзката не може
да бъде установена, се уверете, че BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH устройството се
активира, след което изберете системата
(„CMT-SBT20B“), за да стартирате процеса
на свързване.
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
4
„PAIRING“ мига на дисплея 
и индикаторът (BLUETOOTH) 
мига бързо.
Включете (активирайте)
функцията BLUETOOTH на
BLUETOOTH устройството.
Изберете [CMT-SBT20B]
(тази система).
За отмяна на сдвояването
Натиснете BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  или променете източника.
23BG
Прекъсване на BLUETOOTH
връзката
1 Натиснете BLUETOOTH MENU .
2 Натиснете / , за да изберете
„DISCONNECT“, след което
натиснете .
Забележка
•• Ако възпроизвеждането не започне
след натискането на   в Стъпка 4 от
„Сдвояване с устройство, което няма NFC
функция“ (стр. 23), натиснете отново  
или стартирайте възпроизвеждането
на BLUETOOTH устройството.
•• Операциите може да се различават
в зависимост от BLUETOOTH устройството ви.
•• Тази система може да бъде сдвоена с до
8 BLUETOOTH устройства. Ако сдвоите ново
устройство след сдвояването на 8 устройства,
информацията за сдвояване на устройството,
свързано първо със системата, се презаписва
с тази на новото устройство.
•• След извършване на операция по сдвояване
не е необходимо тя да се изпълнява повторно.
В случаите по-долу обаче тя трябва да се
изпълни повторно.
–– Информацията за сдвояване е била изтрита
поради ремонт и др.
–– Информацията за регистрация на
сдвояването на тази система е изтрита
на BLUETOOTH устройството.
–– Ако нулирате системата до настройки
по подразбиране (стр. 36), цялата
информация за сдвояване ще бъде изтрита.
•• Звукът от тази система не може да се изпрати
към BLUETOOTH високоговорител.
•• „Ключът за достъп“ може да е наречен
„Passcode“ (код за достъп), „PIN code“
(ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер),
„Password“ (парола) и др.
•• Докато има установена BLUETOOTH връзка
с едно BLUETOOTH устройство, не можете
да установите BLUETOOTH връзка с друго
BLUETOOTH устройство. Първо прекъснете
връзката и след това свържете с новото
устройство.
•• Системата поддържа само кодек за
подобхват (SBC).
24BG
Сдвояване с устройство,
което има NFC функция
Съвместими са смартфоните, които
са снабдени с функция NFC (съвместима
операционна система: Android™ версия
2.3.3 или по-нова, с изключение на
Android 3.x).
За подробности вижте „Уебсайтове за
съвместими устройства“ (стр. 39).
Какво представлява „NFC“?
NFC (Near Field Communication) е технология,
която позволява безжична комуникация
в малък обхват между различни устройства,
като мобилни телефони и IC маркери.
Благодарение на функцията NFC може
лесно да се осъществи комуникация на данни
само чрез допиране до съответния символ
или определена зона на съвместимо с NFC
устройство.
1
Включете функцията NFC
на смартфона/таблета.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
смартфона/таблета.
2
Допрете смартфона/таблета
до маркировката N 
на устройството.
Смартфонът/
таблетът реагира,
след като
системата бъде
разпозната
Слушане на музика на сдвоено
устройство
Натиснете BLUETOOTH .
Последното свързвано устройство ще бъде
свързано автоматично. Ако връзката не може
да бъде установена, се уверете, че BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH устройството се
активира, след което изберете системата
(„CMT-SBT20B“), за да стартирате процеса на
свързване.
Прекъсване на BLUETOOTH
връзката
Допрете отново устройството до
маркировката N  на модула.
Съвет
Следвайте екранните инструкции
за установяване на връзката.
Когато BLUETOOTH връзката бъде
установена, на дисплея се показва
„BT AUDIO“ .
4
Натиснете  .
Започва възпроизвеждане.
С помощта на бутоните на системата
или дистанционното управление
можете да управлявате
възпроизвеждането/поставянето
на пауза (/ ) и предишно/
следващо (/ ). Спирането
на възпроизвеждането и други
операции могат да бъдат
управлявани с помощта на
BLUETOOTH устройството.
Натиснете VOLUME +/– , за да
регулирате силата на звука.
•• Ако допрете смартфон/таблет с активирана
функция NFC до системата, докато вече
е свързана с различно BLUETOOTH устройство,
връзката ще се превключи към допрения
смартфон/таблет.
•• Ако допрете устройството до маркировката
N , докато системата чете данни от
компактдиск или USB устройство, BLUETOOTH
връзката може да е неуспешна. Допрете
устройството до системата след приключване
на четенето.
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
3
•• Ако смартфонът/таблетът не реагират,
въпреки че са допрени до устройството,
изтеглете на тях приложението
„NFC Easy Connect“ и го стартирайте.
След това ги допрете отново до устройството.
„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение,
предназначено за използване изключително
с Android. Сканирайте следния 2D код.
25BG
Забележка
•• Ако възпроизвеждането не започне
след натискането на   в Стъпка 3 от
„Сдвояване с устройство, което има NFC
функция“ (стр. 24), натиснете отново  
или стартирайте възпроизвеждането
на BLUETOOTH устройството.
•• В някои държави и региони не може да се
изтегли приложение, съвместимо с NFC.
•• Когато използвате NFC функцията,
сдвояването, включването на системата
и установяването на BLUETOOTH връзките
се извършват автоматично, като допрете
устройството. Въпреки това, когато използвате
NFC функцията, докато системата е изключена,
звукът при възпроизвеждането може да
не се чуе от началото на пистата. За да
рестартирате възпроизвеждането отначало,
натиснете  , за да изберете повторно
пистата или изключете системата и след
това допрете отново смартфона/таблета си
до маркировката N , след като включите
отново системата.
Изтриване
на информацията
за сдвояването
За да изтриете информацията за
сдвояването, системата трябва да бъде
нулирана до настройки по подразбиране
чрез процедурата по-долу.
1
Натиснете и задръжте
бутоните FUNCTION  и  
на устройството едновременно,
докато „RESET“ се покаже на
дисплея .
Забележка
•• Ако информацията за сдвояване за сдвоено
устройство е изтрита, няма да можете да
използвате това устройство, освен ако
не извършите сдвояването отново.
•• Ако системата е нулирана до настройки
по подразбиране, ,всички конфигурирани
от потребител настройки в добавка към
информацията за сдвояване, например
предварително зададени радиостанции,
настройки на таймера и часовника, ще бъдат
изтрити.
26BG
Сдвояване
на допълнителни
устройства
Тази система може да се сдвои със и да
съхрани информация за сдвояването за
до 8 BLUETOOTH устройства.
Ако устройството не разполага
с NFC функция:
1 Натиснете BLUETOOTH MENU 
и използвайте / , за да изберете
„PAIRING“, след което натиснете .
2 Следвайте стъпки 2-3 в „Сдвояване
с устройство, което няма NFC функция“
(стр. 23), за да изпълните
сдвояването.
За извършване на сдвояване чрез
използването на бутон на устройството
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION , за да изберете
„BT AUDIO“.
2 Натиснете и задръжте FUNCTION ,
докато индикаторът
(BLUETOOTH)  не започне
да мига бързо.
3 Следвайте стъпки 2-3 в „Сдвояване
с устройство, което няма NFC
функция“ (стр. 23), за да
изпълните сдвояването.
Съвет
•• За да установите BLUETOOTH връзка
с новосдвоено устройство, докато системата
е свързана с различно устройство, първо
прекратете BLUETOOTH връзката текущо
използваното устройство, след кеото
установете връзката с новото устройство.
Ако устройството има NFC
функция:
Следвайте процедурата в „Сдвояване
с устройство, което има NFC функция“
(стр. 24), за да изпълните сдвояването
с новото устройство.
Забележка
Допълнителна информация
Настройване
на функцията
за автоматично
влизане в режим
на готовност
•• Системата не може да влезе автоматично
в режим на готовност в следните случаи:
–– докато използва функцията за тунер;
–– докато се разпознава аудио сигнал;
–– при възпроизвеждане на аудио записи
или файлове;
–– докато работи таймерът за
възпроизвеждане или таймерът за
заспиване.
•• Системата нулира 15-минутното време за
обратно броене за влизане в режим на
готовност в следните случаи:
–– когато по време на функцията USB
е свързано USB устройство;
–– когато е натиснат бутон на дистанционното
управление или на устройството.
Системата влиза автоматично в режим
на готовност след около 15 минути,
когато не се изпълняват операции или
не се извежда аудиосигнал (функция
за автоматично влизане в режим
на готовност).
Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност е включена
по подразбиране.
Натиснете / , за да
включите системата.
2
Натиснете и задръжте / 
за повече от 3 секунди.
3
След като се покаже
„AUTO STANDBY OFF“
(автоматичното влизане
в режим на готовност
е изключено) или
„AUTO STANDBY ON“
(автоматичното влизане
в режим на готовност
е включен), освободете
бутоните.
Допълнителна информация
1
Съвет
•• Когато системата влезе в режим на готовност,
„STANDBY“ се показва и мига 8 пъти на
дисплея .
27BG
Настройване
на режима
на готовност
на BLUETOOTH
Включване
или изключване
на BLUETOOTH
сигнала.
Когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е активиран, системата
влиза в режим на чакане на BLUETOOTH
връзка дори когато е изключена. Този
режим е деактивиран по подразбиране.
Когато системата е включена, можете
да управлявате BLUETOOTH сигнал.
BLUETOOTH сигналът е включен по
подразбиране.
1
Натиснете / , за да
включите системата.
Натиснете / ,
за да изберете „BT: STBY“,
след което натиснете .
2
Натиснете и задръжте бутоните
  и   на устройството
едновременно за 5 секунди.
3
Натиснете / ,
за да изберете „ON“ или „OFF“,
след което натиснете .
3
4
Натиснете / ,
за да изключите системата.
След като се покаже „BT OFF“
(безжичният BLUETOOTH
сигнал е изключен) или „BT ON“
(безжичният BLUETOOTH
сигнал е включен), освободете
бутоните.
1
Натиснете BLUETOOTH MENU .
2
След като системата се изключи,
индикаторът (BLUETOOTH) мига
бавно.
Съвет
•• Когато този режим е зададен на „ON“,
системата се включва автоматично и можете
да слушате музика, като установите
BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство.
•• Дезактивирането на режима на готовност
на BLUETOOTH намалява консумацията
на енергия в режим на готовност.
Забележка
•• Когато системата не разполага с информация
за сдвояване, този режим не е наличен. За да
използва този режим, системата трябва да
е свързана към устройството и да разполага
с информацията за сдвояване с него.
28BG
Съвет
•• Когато тази настройка е зададена на „BT OFF“,
BLUETOOTH функцията не е налична.
•• Ако устройството бъде докоснато със
смартфон/таблет с NFC функция, когато
настройката е изключена, системата се
включва и тази настройка се променя
на „BT ON“.
•• Когато тази настройка е изключена, режимът
на готовност на BLUETOOTH не може да се
зададе.
•• Когато тази настройка е изключена, системата
и BLUETOOTH устройството не могат да бъдат
сдвоени.
Регулиране
на звука
Използване
на таймерите
Можете да изберете желания звук от
различните стилове и да промените
ефективността на басовия звук.
Системата предлага таймер за заспиване
и таймер за възпроизвеждане.
Избиране на желания звук
•• Таймерът за заспиване има приоритет пред
таймера за възпроизвеждане.
Забележка
Натиснете неколкократно бутона EQ ,
за да изберете желания звук от следните
стилове:
„R AND B/HIP HOP“, „FLAT“, „POP“, „JAZZ“,
„ROCK“, „CLASSIC“.
Съвет
Настройване на таймера
за заспиване
•• Настройката по подразбиране
е „R AND B/HIP HOP“.
Системата се изключва автоматично
в зададения час.
Промяна на ефективността
на басовия звук
1
Съвет
•• Настройката по подразбиране е „BASS ON“.
Можете да изберете от „SLEEP 90“
(90 минути) до „SLEEP 10“ (10 минути)
или „AUTO“. Всеки път, когато
натиснете бутона, таймерът за
заспиване намалява с 10 минути.
Ако изберете „AUTO“ системата
се изключва автоматично след
спиране на компактдиск или USB
устройство или в рамките
на 100 минути.
Съвет
•• За да проверите оставащото време
на таймера за заспиване, натиснете
отново SLEEP .
•• Таймерът за заспиване работи дори
ако часовникът не е настроен.
Допълнителна информация
Натиснете MEGA BASS .
Всяко натискане включва („BASS ON“)
или изключва („BASS OFF“) функцията.
Натиснете неколкократно
SLEEP , за да изберете
указаното време.
За отмяна на функцията
на таймера за заспиване
Натиснете неколкократно SLEEP ,
за да изберете „OFF“.
29BG
Настройване на таймера
за възпроизвеждане
6
Можете да слушате CD, USB устройство
или радио в предварително зададен час.
Забележка
•• Уверете се, че сте настроили часовника,
преди да настроите таймера (стр. 10).
1
Подгответе звуковия източник
и след това натиснете
VOLUME +/– , за да
регулирате силата на звука.
2
Натиснете TIMER MENU ,
за да влезете в режим
на сверяване на таймера.
3
Натиснете / , за да
изберете „PLAY SET“,
след което натиснете .
Показва се „ON TIME“, след което
индикаторът за часа започва
да мига на дисплея .
4
Натиснете / , за да
изберете часа, след това
натиснете .
Индикаторът за минути мига
на дисплея .
Натиснете / , за да
изберете желания източник на
звук, след това натиснете .
Показва се екранът за потвърждение
на таймера за възпроизвеждане.
7
Натиснете / , за да
изключите системата.
Съвет
•• Когато източникът на звук е радио, уверете се,
че сте настроили радиостанцията, преди да
изключите системата (стр. 16).
•• За да промените настройката на таймера,
изпълнете процедурите отначало.
•• Настройката на таймера на възпроизвеждане
остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.
Забележка
•• Системата се включва автоматично точно
във времето, зададено от таймера за
възпроизвеждане. Когато източникът
на звук е CD, MP3/WMA диск или USB
устройство, може да измине известно
време, докато започне възпроизвеждането.
•• Ако системата вече е включена
в предварително зададения час, таймерът
за възпроизвеждане няма да се задейства.
•• Когато за източник на звук за таймера за
възпроизвеждане е зададен на радиостанция,
последната настройвана честота ще бъде
използвана и за таймера за възпроизвеждане.
Ако смените честотата на радиостанцията
след настройването на таймера, настройката
за радиостанция за таймера също ще се
промени.
За проверка на настройката
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете / , за да изберете
„SELECT“, след което натиснете
5
Натиснете / , за да
зададете минутите, след
това натиснете .
Показва се „OFF TIME“, след което
индикаторът за часа започва да мига
на дисплея . Следвайте същата
процедура, за да настроите часа
и минутите за времето за спиране
за таймера за възпроизвеждане.
30BG
.
3 Натиснете / , за да изберете
„PLAY SEL“, след което натиснете
Настройката на таймера се показва на
дисплея .
.
За отмяна на функцията
на таймера
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете / , за да изберете
„SELECT“, след което натиснете
Забележки относно информацията
на дисплея
.
3 Натиснете / , за да изберете „OFF“,
след което натиснете
.
Промяна
на дисплея
За
Натиснете
DISPLAY 
Промяна
на информацията неколкократно, когато
системата е включена.
на дисплея*
DISPLAY , когато
Проверка
системата е изключена.
на показанието
Часовникът се показва
на часовника,
когато системата в продължение
на 8 секунди.
е изключена
Допълнителна информация
* Можете например да преглеждате
информация за CD-DA/MP3/WMA диск или
информация за USB устройство, като номер
на писта, име на файл/папка, име на албум
или изпълнител и оставащо време за
възпроизвеждане.
Можете да видите също така информация
за DAB/DAB+ станция, като името на услугата,
етикета на канала, DLS (динамичен сегмент
на етикета) или етикета на групата.
•• Знаците, които не могат да бъдат показани,
се извеждат като „_“.
•• Не се показва следната информация:
–– общото време на възпроизвеждане
за MP3/WMA диск и USB устройство;
–– оставащото време на възпроизвеждане
за MP3/WMA файл;
–– информация за WMA маркер
(име на песента/име на албума/
име на изпълнителя).
•• Не се показва правилно следната
информация:
–– изтеклото време на възпроизвеждане
на MP3/WMA файл, кодиран с VBR
(променлива побитова скорост);
–– имената на папките и файловете, които
не отговарят на ISO9660 Level 1, Level 2
или Joliet по отношение на формата
на разширение.
•• Показва се следната информация:
–– оставащото време на възпроизвеждане
за писта;
–– информацията в маркерите ID3 за MP3
файлове, когато са използвани маркери
ID3 версия 1 и версия 2 (информацията
в маркерите ID3 има приоритет, когато
за един MP3 файл са използвани маркери
ID3 версия 1 и 2);
–– до 64 знака от информацията в маркерите
ID3, изписана с главни букви (от A до Z),
цифри (от 0 до 9) и символи (< > +, [ ] \ _);
–– до 17 знака от името на услугата, до 64 знака
от DLS (динамичен сегмент на етикета)
и до 17 знака от етикета на групата,
изписани с главни букви (от A до Z),
цифри (от 0 до 9) и символи (< > +, [ ] \ _).
31BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване
на неизправности
Ако възникне проблем, докато
работите със системата, следвайте
стъпките, описани по-долу, преди да
се свържете с най-близкия търговец
на Sony. Ако се покажe съобщение за
грешка, не забравяйте да отбележите
съдържанието му за справка.
1
2
Проверете дали проблемът
е посочен в този раздел:
„Отстраняване
на неизправности“.
Проверете следните уебсайтове
за поддръжка на потребители.
За клиентите в Европа:
http://www.sony.eu/support
За клиентите в други държави/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
3
Ще намерите най-новата
информация за поддръжка и често
задавани въпроси на тези
уебсайтове.
Ако все още не можете да
разрешите проблема след
стъпки 1 и 2, се свържете с найблизкия търговец на Sony.
Когато изпращате продукта за
ремонт, изпратете цялата
система (основното устройство,
високоговорителите
и дистанционното управление).
За да се определи секцията, която
има нужда от ремонт, е необходима
цялата система.
32BG
Ако на дисплея се покаже „PROTECT“ 
Изключете незабавно захранващия
кабел и проверете следните елементи,
след като „PROTECT“ изчезне.
•• Уверете се, че + и – кабелите за
високоговорители не са в късо
съединение.
•• Уверете се, че нищо не блокира
вентилационните отвори
на системата.
След като проверите горепосочените
елементи и не откриете никакви
проблеми, свържете отново
захранващия кабел и включете
системата. Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия търговец
на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
CCУверете се, че сте включили правилно
захранващия кабел в електрическия
контакт.
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
CCТова не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след
около 15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Вижте „Настройване на функцията
за автоматично влизане в режим на
готовност“ (стр. 27).
Внезапно е отменена настройката
на часовника или работата на таймера
за възпроизвеждане.
CCАко изтече около минута, без да се
извършват операции, настройката
на часовника или тази на таймера за
възпроизвеждане се отменят автоматично.
Повторете операцията от началото.
Няма звук.
CCИма ли късо съединение между кабелите
за високоговорители + и –?
CCИзползвате ли само високоговорителите
от комплекта?
CCНещо блокира ли вентилационните отвори
на системата?
CCУвеличете силата на звука на устройството.
CCУверете се, че външният компонент
е свързан правилно към жака AUDIO IN ,
и задайте за функцията настройка AUDIO IN
(АУДИОВХОД) (двойно, едно и също).
CCЗададената станция може временно да
е спряла излъчването.
Звукът идва от един канал или левият
и десният канали са небалансирани.
CCРазположете високоговорителите
възможно най-симетрично.
CCСвържете само високоговорителите
от комплекта.
Получава се силно бучене или шум.
CCОтдалечете системата от източниците
на шум.
CCСвържете системата към друг стенен
контакт.
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
CCДискът може да е замърсен или издраскан.
Ако дискът е замърсен, избършете го.
CCПреместете системата на място без
вибрации (например върху стабилна
стойка).
CCОтдалечете високоговорителите
от системата или ги поставете върху
отделни стойки. При висока сила на звука
вибрациите на високоговорителите може
да предизвикат прескачането му.
Възпроизвеждането не започва
от първата писта или файл.
CCЗадайте режима на възпроизвеждане
на „OFF“ (режим на нормално
възпроизвеждане) (стр. 12).
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
CCСледните дискове могат да увеличат
времето до стартиране
на възпроизвеждането:
•• диск, записан със сложна дървовидна
структура;
•• диск, записан в мултисесиен формат;
•• диск, в който има много папки.
CCПрепоръчва се използване на разклонител
Дистанционното управление не работи.
CCОтстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора 
за него на устройството и поставете
системата далече от флуоресцентно
осветление.
CCНасочете дистанционното управление към
сензора за дистанционно управление 
на устройството.
CCПриближете дистанционното управление
до системата.
CCЗаменете батерията с нова.
Плейър за дискове
Дискът или файлът не се възпроизвеждат.
CCДискът не е бил финализиран (CD-R или
CD-RW диск, към който могат да се добавят
данни).
USB устройство
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Уебсайтове за
съвместими устройства“ (стр. 39).
Свързано е неподдържано USB
устройство.
CCМоже да възникнат следните проблеми:
•• USB устройството не се разпознава;
•• имената на файловете или папките
не се показват на системата;
•• възпроизвеждането не е възможно;
•• звукът прескача;
•• има шум;
•• възпроизвежда се изкривен звук.
Отстраняване на неизправности
за променливотоково захранване с филтър
за шум (не е включен в комплекта).
Няма звук.
CCUSB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
33BG
Има шум, прескачане или изкривен звук.
Показва се „OVER CURRENT“.
CCСвързано е неподдържано USB устройство.
CCОткрит е проблем, свързан с нивото
Свържете поддържано USB устройство.
CCИзключете системата, свържете отново USB
устройството и след това я включете.
CCСамите музикални данни съдържат шум
или звукът е изкривен. Може да е попаднал
шум при създаването на музикалните
данни поради състоянието на компютъра.
Създайте музикалните данни отново.
CCФайловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
Показва се „SEARCH“ за продължително
време време или стартирането на
възпроизвеждането отнема дълго време.
CCПроцесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
•• има много папки или файлове на USB
устройството;
•• файловата структура е изключително
сложна;
•• няма достатъчно свободно място
в паметта;
•• вътрешната памет е фрагментирана.
Името на файл или папка (име на албум)
не се показва правилно.
CCЗнаците, които могат да бъдат показвани
от тази система, са следните:
•• главни букви (A до Z);
•• цифри (0 до 9);
•• символи (< > +, [ ] \ _).
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не се разпознава;
CCИзключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
CCМоже да е свързано несъвместимо USB
устройство.
CCUSB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с USB устройството, за това,
как да отстраните този проблем.
на електрическия ток от (USB) порта .
Изключете системата и извадете USB
устройството от (USB) порта . Уверете се,
че няма проблем с USB устройството. Ако
извеждането на тези съобщения продължи,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
Възпроизвеждането не се стартира.
CCИзключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
CCМоже да е свързано несъвместимо USB
устройство.
Възпроизвеждането не започва
от първия файл.
CCЗадайте режима на възпроизвеждане
на „OFF“ (режим на нормално
възпроизвеждане) (стр. 12).
USB устройството не може да се зарежда.
CCУверете се, че USB устройството е правилно
свързано към
(USB) порта .
CCUSB устройството може да не се поддържа
от тази система.
CCЗареждането на батерията може
да не е възможно в зависимост от
спецификациите на USB устройството.
CCИзключете USB устройството и след това
го свържете отново. За подробности
относно състоянието на зареждане на USB
устройството вижте инструкциите за
експлоатация към USB устройството.
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
CCАудиофайловете може да имат
неподходящи разширения. Тази система
поддържа следните разширения на имена
на файлове:
– MP3: разширение на файла „.mp3“;
– WMA: разширение на файла „.wma“.
CCАудиофайловете могат да са създадени
във формати, различни от MP3/WMA.
CCUSB устройствата за съхранение,
форматирани с файлови системи, различни
от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
CCАко използвате USB устройство с няколко
дяла, само файловете на първия дял могат
да бъдат възпроизведени.
CCФайловете, които са шифрирани или
защитени с пароли и др., не могат
да бъдат възпроизведени.
34BG
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства за съхранение
може да не поддържат тези FAT системи.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на всяко USB устройство за
съхранение или се свържете с производителя.
BLUETOOTH устройство
Не може да се извърши сдвояване.
CCПриближете BLUETOOTH устройството
до системата.
CCМоже да не е възможно да се извърши
Тунер
Чува се силно бучене или шум или
не могат да се приемат предавания.
CCСвържете правилно антената.
CCНамерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената
(стр. 9).
CCДръжте антените далече от устройството
и други AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
CCИзключете близко разположеното
електрическо оборудване.
Чуват се едновременно няколко
радиостанции.
CCНамерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената
(стр. 9).
използвате предлаганите в търговската
мрежа скоби за кабели, и регулирайте
дължините на кабелите.
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция.
CCПроверете всички връзки на антените
(стр. 9), след което изпълнете
процедурата за автоматично сканиране за
DAB станции. Вижте „Ръчно стартиране
на автоматичното сканиране за DAB
станции“ (стр. 17).
CCТекущата DAB/DAB+ услуга може да не
е достъпна. Натиснете PRESET+/PRESET– ,
за да изберете различна услуга.
CCАко сте се преместили на друг регион,
някои услуги/честоти може да са
променени и да не успеете да настроите
обичайното си предаване.
Извършете процедурата по автоматично
сканиране за DAB станции (стр. 17), за да
запишете повторно съдържанието на
предаванията. (Изпълнението на тази
процедура изчиства всички вече
запаметени предварително зададени
настройки.)
CCУверете се, че сте въвели правилния ключ
за достъп при избора на номер на модела
(тази система) на BLUETOOTH устройството
(стр. 23).
Не е възможна връзка.
CCBLUETOOTH устройството, към което се
опитвате да се свържете, не поддържа
профила A2DP и не може да бъде свързано
със системата.
CCАктивирайте BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH устройството.
CCУстановете връзка от BLUETOOTH
устройството.
CCИнформацията за регистрация
на сдвояването е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване.
CCИзтрийте информацията за регистриране
на сдвояване от BLUETOOTH устройството
(стр. 22) и отново извършете операцията
за сдвояване (стр. 22).
Звукът прескача или варира, или връзката
се губи.
CCРазстоянието между системата и BLUETOOTH
устройството е прекалено голямо.
CCАко между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия, отстранете
ги или ги избегнете.
CCАко наблизо има оборудване, което
генерира електромагнитно излъчване,
например безжична LAN мрежа, друго
BLUETOOTH устройство или микровълнова
печка, преместете ги на разстояние.
Звукът от вашето BLUETOOTH устройство
не може да бъде чут на тази система.
Отстраняване на неизправности
CCВържете в сноп кабелите на антената, като
сдвояване, ако около системата има други
BLUETOOTH устройства. В такъв случай
изключете останалите BLUETOOTH
устройства.
CCНай-напред увеличете силата на звука
на вашето BLUETOOTH устройство, след
което регулирайте силата на звука чрез
VOLUME +/– .
35BG
Има силно бръмчене, шум или
изкривен звук.
CCАко между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия, отстранете
ги или ги избегнете.
CCАко наблизо има оборудване, което
генерира електромагнитно излъчване,
например безжична LAN мрежа, друго
BLUETOOTH устройство или микровълнова
печка, преместете ги на разстояние.
CCНамалете силата на звука на свързаното
BLUETOOTH устройство.
За възстановяване
на фабричните настройки
на системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки.
1 Натиснете / , за да включите
системата.
2 Натиснете и задръжте бутоните
FUNCTION  и   на устройството
едновременно, докато „RESET“
се покаже на дисплея .
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като настройките на мрежата,
предварително зададените радиостанции,
таймера, часовника и информацията за
сдвояване за BLUETOOTH устройствата,
се изтриват.
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец на Sony.
Забележка
•• Ако изхвърлите устройството или го
предоставите на друго лице, нулирайте
устройството от съображения за сигурност.
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните съобщения.
COMPLETE
Операцията по предварително
настройване на радиостанция
е завършила успешно.
DISC ERR
Поставили сте диск, който не
може да бъде възпроизведен чрез
тази система, например CD-ROM,
или опитвате да възпроизведете файл,
който не може да бъде възпроизведен.
FULL
Опитали сте да програмирате повече
от 64 записа или файла.
NO DISC
Няма диск в плейъра или сте поставили
диск, който не може да бъде зареден.
NO FILE
В USB устройството или диска няма
файлове, които могат да бъдат
възпроизведени.
NOPRESET (само за DAB/DAB+)
Няма запаметена предварително
зададена станция.
NO SERV (само за DAB/DAB+)
Във вашата държава или регион не
се поддържат DAB/DAB+ предавания.
NO STEP
Няма програмирана писта или файл
за програмно възпроизвеждане
или всички програмирани писти
или файлове са били изтрити.
NO TEXT (само за DAB/DAB+)
В приетата услуга няма текстова
информация.
NO USB
Не е свързано USB устройство,
свързаното USB устройство
е отстранено или системата
не поддържа USB устройството.
36BG
OVER CURRENT
Системата отчита пренапрежение
в свързаното USB устройство. Отстранете
USB устройството от порта и изключете
системата, след което я включете отново.
PLS STOP
Опитали сте да превключите режима
на възпроизвеждане във функцията CD
или USB по време на възпроизвеждане.
READING
Системата прочита информация
от компактдиска. Някои бутони
не работят по време на четене.
SEARCH
Системата търси информацията в USB
устройството. Някои бутони не работят
по време на търсене.
TIME NG
Зададена е една и съща стойност за
времената на начало и край на таймера
за възпроизвеждане.
TUNING
Отстраняване на неизправности
Системата настройва радиостанция.
Някои бутони не работят по време
на настройване.
37BG
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда:
•• аудио компактдиск;
•• CD-R/CD-RW (аудио данни от CD-DA
записи и MP3/WMA файлове);
•• 8-сантиметрови дискове;
Не използвайте CD-R/CD-RW диск
без съхранени данни. Това може
да повреди диска.
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда:
•• CD-ROM;
•• CD-R/CD-RW, различни от записаните
във формат на музикален компактдиск,
отговарящ на ISO9660 Level 1/Level 2
или Joliet;
•• CD-R/CD-RW, записани в мултисесия,
която не е завършена чрез
„приключване на сесията“;
•• CD-R/CD-RW с лошо качество на
записа, CD-R/CD-RW с драскотини
или замърсявания или CD-R/CD-RW,
записани на несъвместимо записващо
устройство;
•• неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
•• дискове с файлове, които са различни
от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA;
•• дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда);
•• дискове, върху които има остатъци
от тиксо, хартия или стикер;
•• дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати
с излизащо навън лепило;
•• дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
38BG
Забележки относно CD-DA/MP3/WMA
дисковете
•• Преди възпроизвеждане избършете
диска от центъра към ръба с кърпа за
почистване.
•• Не почиствайте дисковете
с разтворители, като бензин,
разредител, стандартни препарати
за почистване или антистатичен спрей,
предназначен за винилови грамофонни
плочи.
•• Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на директна слънчева
светлина.
За безопасност
•• Изключете напълно захранващия кабел
от електрическия контакт, ако няма
да го използвате продължително време.
При изваждане на кабела на системата
от контакта винаги го дръжте за
щепсела. Никога не дърпайте самия
кабел.
•• В случай че твърд предмет или течност
попадне в системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка
на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
•• Захранващият кабел може да се
подменя само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
•• Не поставяйте системата под наклон
или на места, където е прекалено
горещо, студено, прашно, мръсно
или влажно, където няма достатъчно
проветряване или където ще бъде
подложена на вибрации, пряка
слънчева светлина или ярка светлина.
•• Не поставяйте системата в близост
до осветителни тела. Топлината
от осветлението може да деформира
корпуса или да причини неизправност
на системата.
•• Бъдете внимателни при поставяне
на системата върху повърхности,
които са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак), тъй като
това може да доведе до поява на петна
или обезцветяване на повърхността.
•• Не поставяйте тежки предмети върху
системата.
•• Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или
е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите
във вътрешността на системата да
кондензира влага, която да доведе до
неизправност. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена
за около един час, докато влагата
се изпари. Ако системата все още
не работи дори след повече време,
свържете се с най-близкия търговец
на Sony.
Относно повишаването на температурата
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не
е магнитно екранирана и е възможно
да се получи магнитно изкривяване
на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете
телевизора, изчакайте между
15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
Почистване на корпуса
Преди да преместите системата,
уверете се, че в нея няма поставен диск,
и изключете кабела за електрозахранване
от електрическия контакт.
Относно боравенето с дискове
•• За да поддържате диска чист,
хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността му.
•• Не залепвайте хартия или тиксо
към диска.
•• Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина, тъй
като е възможно температурата вътре
да се повиши значително.
Уебсайтове за
съвместими
устройства
Проверете уебсайтовете по-долу за
най-новата информация относно
съвместимите USB и BLUETOOTH
устройства.
За клиентите в Европа:
http://www.sony.eu/support
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Предпазни мерки/спецификации
•• Повишаването на температурата
на устройството по време на зареждане
или продължителна работа е нормално
и не представлява причина за
безпокойство.
•• Ако сте използвали системата
продължително време при голяма
сила на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
•• Не запушвайте вентилационните
отвори.
Относно преместването на системата
Почиствайте тази система с мек парцал,
леко навлажнен със слаб препарат за
почистване. Не използвайте никакви
видове абразивни тъкани, почистващи
прахове или разтворители, като
например разредител, бензин или спирт.
39BG
Безжична
технология
BLUETOOTH
Безжичната технология BLUETOOTH
е безжична технология с малък обхват,
която позволява безжичен обмен
на данни между цифрови устройства,
като компютър или цифрова камера.
Безжичната технология BLUETOOTH
работи в обхват от около 10 м.
Свързването на две устройства като
нужда е често срещано, но някои
устройства могат да бъдат свързани
към няколко други едновременно.
Няма нужда да използвате кабел за
връзката, нито е нужно устройствата
да са насочени едно към друго, както
например при инфрачервената
технология. Можете например
да използвате такова устройство
в чанта или джоб.
Стандартът BLUETOOTH е международен
стандарт, който се поддържа и прилага
от хиляди компании по света.
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Профилът представлява стандартен
набор от възможности за различните
BLUETOOTH продукти. Вижте „Уебсайтове
за съвместими устройства“ (стр. 41)
за подробности относно поддържаните
версии и профили на BLUETOOTH.
Забележка
•• За да използвате BLUETOOTH устройство,
свързано към тази система, то трябва да
поддържа същия профил, като нея. Имайте
предвид, че функциите на BLUETOOTH
устройството може да се различават
в зависимост от спецификациите му дори ако
профилът му е същият като на тази система.
•• Поради свойствата на безжичната
технология BLUETOOTH възпроизвеждането
при тази система леко се забавя спрямо
аудиовъзпроизвеждането на предаващото
устройство.
40BG
Ефективен обхват на комуникация
BLUETOOTH устройствата може да се
използват на разстояние едно от друго
до около 10 метра (без препятствия).
Ефективният обхват на комуникация
може да бъде по-малък при следните
условия.
–– когато между устройствата с BLUETOOTH
връзка има човек, метален предмет,
стена или друго препятствие;
–– на места с инсталирана безжична LAN
мрежа;
–– около микровълнови фурни, които се
използват;
–– Места, където има други
електромагнитни вълни.
Смущения от други устройства
BLUETOOTH устройствата и безжичните
LAN мрежи (IEEE802.11b/g) използват
една и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH устройство
близо до устройство с възможност за
работа в безжична LAN мрежа, може
да се получи електромагнитно смущение.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на преноса на данни, до шум
или до невъзможност за свързване.
Ако това се случи, пробвайте мерките
по‑долу за отстраняване на проблема.
–– Опитайте се да свържете системата
и BLUETOOTH устройството, когато сте
на поне 10 метра от безжичното LAN
оборудване.
–– Изключвайте захранването
оборудването за безжична LAN
мрежа, когато използвате BLUETOOTH
устройството на разстояние под
10 метра.
Смущения към други устройства
Радиовълните, разпространявани от тази
система, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй
като тези смущения може да доведат
до неизправност, винаги изключвайте
захранването на системата и BLUETOOTH
устройството на следните места:
–– в болници, влакове и самолети;
–– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележка
Спецификации
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална):
5,2 вата + 5,2 вата (8 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
RMS изходна мощност (еталонна):
6 вата + 6 вата (за канал при 8 ома, 1 kHz)
Входове/Изходи
AUDIO IN:
Жак AUDIO IN (външен вход):
стерео-минижак, чувствителност 1 V,
импеданс 12 килоома
USB:
USB порт: тип А, 5 V постоянен ток, 500 mA
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ:
Поддържа импеданс 8 ома
Секция на CD-DA/MP3/WMA
плейъра
Система:
система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди:
времетраене на излъчването: постоянно
изходна мощност на лазера*: по-малка
от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата
на обектива на блока за оптично четене
с бленда 7 мм.
Честотна характеристика:
20 Hz – 20 kHz
Съотношение сигнал-шум:
над 90 dB
Динамичен диапазон:
над 90 dB
Секция на тунера
Предпазни мерки/спецификации
•• Тази система поддържа функции
за сигурност, които отговарят
на спецификацията BLUETOOTH, като
средство за гарантиране на сигурност при
комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
Тази сигурност обаче може да се окаже
недостатъчна в зависимост от съдържанието
на настройките и други фактори, така
че винаги бъдете внимателни, когато
осъществявате комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
•• Sony не носи никаква отговорност за щети или
други загуби, които са в резултат от изтичане
на информация по време на комуникация
посредством технологията BLUETOOTH.
•• BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като на тази система.
•• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на BLUETOOTH спецификацията, зададена
от Bluetooth SIG, Inc. и съответствието им
трябва да бъде сертифицирано. Но дори
когато дадено устройство отговаря на
BLUETOOTH спецификацията, може да има
случаи, при които характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH устройството
правят свързването невъзможно или
водят до различни методи на управление,
показване или работа.
•• Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази система,
от комуникационната среда или от околните
условия.
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен
тунер
антена:
проводникова DAB/FM антена
41BG
Секция на DAB/DAB+ тунера:
Поддържан метод за защита на съдържание
Честотен обхват
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
SCMS-T метод
Поддържан кодек
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III)
Честота
Етикет Честота
Етикет
174,928 MHz
5A
209,936 MHz 10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz 5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz 11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz 11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz 7B
225,648 MHz 12B
192,352 MHz
SBC (кодек за подобхват)
Честотен диапазон на предаване
20 Hz – 20,000 Hz (при семплиране
на 44,1 kHz)
*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета
около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz 7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz 13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz 13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz 13C
пълен обхват, диаметър 8 см, тип конус
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
Номинален импеданс:
202,928 MHz 9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz 9B
239,200 MHz 13F
206,352 MHz 9C
208,064 MHz 9D
Секция за FM тунер
Секция на високоговорителите
Система високоговорители:
8 ома
Размери (Ш/В/Д):
прибл. 148 мм × 240 мм × 127 мм
Тегло:
прибл. 1,2 кг нето за високоговорител
Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Количество:
Секция BLUETOOTH
Обща информация
Комуникационна система:
Изисквания за захранването:
BLUETOOTH стандарт версия 4.0
Изход:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
Максимален обхват на комуникация:
пряка видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента:
Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
42BG
2 броя
променлив ток 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност:
24 вата
Размери (Ш/В/Д) (включително
изпъкналите части):
прибл. 170 мм × 133 мм × 222 мм
Тегло:
Прибл. 1,3 кг
Принадлежности от комплекта:
дистанционно управление
(RM-AMU216) (1), проводникова DAB/FM
антена (1), подложки за
високоговорители (8), Инструкции за
експлоатация (това ръководство) (1)
Условия на съхранение:
Продуктите трябва да бъдат съхранявани
в кутия от картон на тъмни, сухи и добре
проветряеми помещения, изолирани
от места за съхранение на киселини
и основи.
Температура на съхранение:
–10 °C до +45 °C
Влажност при съхранение: 30% до 70%
Работна температура: 5 °C до 35 °C
Влажност при работа: 30% до 70%
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Консумирана мощност в режим
на готовност:
Когато режимът на готовност на BLUETOOTH
е изключен: 0,3 W
Когато режимът на готовност на BLUETOOTH
е включен: 2,5 W
Търговски марки и др.
Предпазни мерки/спецификации
•• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в Съединените щати
и/или в други държави.
•• Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на такава технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft
или от клон, упълномощен от Microsoft.
•• Технологията за аудиокодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
•• „WALKMAN“ и логото на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
•• Думата BLUETOOTH® и логотипите
са регистрирани търговски марки
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване
на подобни марки от Sony Corporation
е по лиценз.
•• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
•• Android™ е търговска марка на Google Inc.
•• Имената на системи и продукти, посочени
в това ръководство, са основно търговски
марки или регистрирани търговски марки
на производителите.
Обозначенията ™ и са пропуснати в това
ръководство.
®
43BG
©2015 Sony Corporation
4-582-332-11(2) (BG)
Download PDF

advertising