Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Многофункционална аудио система с Bluetooth® и NFC Кратко ръководство за работа и настройка

4-528-300-11(1) (BG)
Най-напред подгответе устройството и дистанционното управление
Подготвяне на дистанционното управление
Включване на устройството
Батерията е фабрично поставена в дистанционното управление.
Преди да използвате дистанционното управление за първи път, отстранете
изолационното покритие, прикрепено към държача на батерията.
 Свържете захранващия кабел (включен в комплекта) към задната част
на устройството.
 Свържете захранващия кабел към електрическия контакт.
 Натиснете /, за да включите устройството.
Персонална аудиосистема
Ръководство за бързо
стартиране
Слушайте музика чрез безжичната мрежа
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
Xperia
В това Ръководство за бързо стартиране
е обяснено как да конфигурирате безжична
мрежа с помощта на „SongPal“* и да слушате
музика в Xperia™/iPhone чрез безжичната
мрежа.
Xperia
За слушане на музика в Xperia

Вижте тази страна.
iPhone
Свързване към безжична мрежа чрез „SongPal“
1
2
3
4
Уверете се, че вашето устройство Xperia
е свързано към безжичната мрежа.
Инсталирайте „SongPal“ на вашето
устройство Xperia, след което стартирайте
приложението.
Установете BLUETOOTH връзка между
устройството и Xperia, като следвате
инструкциите на приложението.
Конфигурирайте настройките за Wi-Fi, като
следвате инструкциите на приложението.
Запишете SSID и паролата на рутера
на предоставените по-долу места.
Потърсете „SongPal“
в Google Play™ Store.
Допрете Xperia до N-Mark на устройството.
Въведете паролата, която
записахте в стъпка 1,
след това докоснете [OK].
Допрете и задръжте, докато
вашето устройство Xperia реагира.
За слушане на музика в iPhone

Вижте обратната страна.
SSID:
Когато Wi-Fi връзката
бъде установена,
се показва началният
екран на „SongPal“.
Затворете „SongPal“,
след което рестартирайте
устройството.
Парола:
* „SongPal“ е приложение за управление
на различни аудио устройства Sony с помощта
на смартфон/iPhone.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на рутера.
След като стартирате „SongPal“, следвайте
инструкциите на приложението.
Дизайнът на приложението може да бъде
променян без предупреждение.
Ако вашето устройство Xperia не поддържа
функцията NFC, вижте „Когато вашето устройство
Xperia няма NFC“.
5
Когато вашето устройство Xperia няма NFC
Възпроизведете музика.
 Стартирайте
([WALKMAN®]
приложението)*
на вашето устройство
Xperia.
,
 Докоснете
изберете
[SONY:CMT-X7××],
след което стартирайте
възпроизвеждането.
Използвайте дистанционното управление, за да
настроите устройството в режим на сдвояване.
На дисплея се показва състоянието на
устройството.
Дисплей
FUNCTION
MENU
/
* Вашето устройство Xperia може да не разполага
с приложението [WALKMAN®]. В такъв случай тази
функция не може да се използва.
По време на музикалното изпълнение на дисплея
се показва „HOME NET“.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Натиснете FUNCTION, за да изберете
„BT AUDIO“.
 Натиснете MENU.
 Натиснете /, за да изберете „BT MENU“,
след което натиснете .
 Натиснете /, за да изберете „PAIRING“,
след което натиснете .
Установете BLUETOOTH
връзка от вашето
устройство Xperia.
 Докоснете
[SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
 Докоснете [Open the
Bluetooth setting screen]
(Отваряне на екрана за
настройка на Bluetooth).
 Натиснете /, за да изберете „OK“,
след което натиснете .
Когато „PAIRING“ започне да мига на дисплея,
устройството влиза в режим на сдвояване.
Преминете към стъпка 4.
iPhone
Свързване към безжична мрежа чрез „SongPal“
1
2
3
4
Уверете се, че вашият iPhone е свързан
към безжичната мрежа.
Инсталирайте „SongPal“ на вашия iPhone,
след което стартирайте приложението.
Настройте устройството в режим
на сдвояване.
Установете BLUETOOTH връзка
от вашия iPhone.
Запишете SSID и паролата на рутера
на предоставените по-долу места.
Потърсете „SongPal“ в App Store.
Използвайте дистанционното управление, за да
настроите устройството в режим на сдвояване.
На дисплея се показва състоянието на
устройството.
SSID:
Дисплей
Парола:
След като стартирате „SongPal“, следвайте
инструкциите на приложението.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на рутера.
FUNCTION
MENU
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Натиснете FUNCTION, за да изберете
„BT AUDIO“.
 Натиснете MENU.
 Натиснете /, за да изберете „PAIRING“,
след което натиснете .
 Натиснете /, за да изберете „OK“,
след което натиснете .
Когато „PAIRING“ започне да мига на дисплея,
устройството влиза в режим на сдвояване.
5
6
Конфигурирайте настройките за Wi-Fi, като
следвате инструкциите на приложението.
Възпроизведете музика.
Въведете паролата, която
записахте в стъпка 1, след
това докоснете [OK].
Когато Wi-Fi връзката бъде
установена, се показва
началният екран на
„SongPal“.
Затворете „SongPal“,
след което рестартирайте
устройството.
 Включете BLUETOOTH.
 Натиснете /, за да изберете „BT MENU“,
след което натиснете .
/
 Докоснете [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
 Докоснете [Settings]
(Настройки) 
[Bluetooth].
 Плъзнете пръст по
екрана от долу нагоре,
за да се покаже
контролният център.
 Докоснете
[AirPlay],
изберете
[SONY:CMT-X7××],
след което стартирайте
възпроизвеждането.
По време на
възпроизвеждане на
музика на дисплея се
показва „AirPlay“.
Дизайнът на приложението може да бъде променян
без предупреждение.
Създаване на безжична връзка с помощта на бутона WPS на рутера за безжична LAN мрежа
Информация относно „SongPal“
1
2
3
Настройки на звука
Проверете дали мрежовият (LAN) кабел
(не е включен в комплекта) е отстранен
от устройството, след което включете
устройството.
Настройте устройството на режим WPS.
Натиснете и задръжте бутона WPS*
за най-малко 3 секунди.
Индикатор за режим на готовност
Избор на устройство
Изберете устройство, съвместимо със
„SongPal“.
Начален екран
Показва функциите на избраното устройство,
музикалните услуги и приложенията,
инсталирани на смартфона/iPhone.
Настройки на свързаното устройство
Показани са различни звукови/мрежови
настройки. Това меню може да се
извежда от всеки екран чрез прелистване
отдясно.
Мини плейър
Панел за управление на избраната
функция.
Музикална услуга
Можете да се наслаждавате на различни
музикални услуги.
 Натиснете MENU, за да изберете „NETWORK“.
Управление на устройствата
в домашната мрежа
 Натиснете /, за да изберете „WPS“,
след което натиснете .
Можете да възпроизвеждате музика,
съхранявана в компютъра или на DLNA сървър,
по мрежата.
 Когато на дисплея се появи „OK“,
натиснете .
„WPS“ мига на дисплея.
Индикаторът за режим на готовност светва
започва да мига на дисплея.
в зелено, а
Можете лесно да персонализирате звука или да
използвате препоръчителните настройки на
Sony „CA+“.
След като на дисплея премигне „WPS“,
за няколко секунди премигва съобщението
„CONNECT“, а когато връзката бъде установена,
.
светва символът
* За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на рутера за безжична LAN мрежа.
Wi-Fi връзката може да се установи и с помощта на персонален компютър или мрежата може да бъде кабелна. За допълнителна информация вижте инструкциите
за експлоатация.
Управление на поставен
в устройството компактдиск или
устройство, свързано чрез USB
Можете да възпроизвеждате поставен
в устройството компактдиск или музика
от устройство, свързано към USB конектора.
Какво можете да управлявате с помощта
на „SongPal“ зависи от свързаното устройство.
Спецификацията и дизайнът на приложението
могат да бъдат променяни без предупреждение.
Download PDF

advertising