Sony | CMT-FX205 | Sony CMT-FX205 FX205 Микрокомпонентна Hi-Fi система с USB Инструкции за експлоатация

Устройство
Unit
Подготовка
Getting Startedза включване
Listeningна
to the
radio
Слушане
радио
1 Изберете “TUNER FM” или “TUNER АМ”.
1 Неколкократно
Select “TUNER FM”
or “TUNER
AM.”
натиснете
TUNER/BAND
 repeatedly.
Press TUNER/BAND
2 Настройте
желаната станция.
автоматично
2 ЗаPerform
tuning. сканиране
Микро HI-FI
Компонентна Система
Неколкократно натиснете TUNING MODE ,
докато
се изведе индикация
For automatic
scanning “AUTO”, след това
Когато
станцията
е настроена,
натиснете
+/- .MODE
Press TUNING
repeatedly
until “AUTO”
сканирането
спира.
На дисплея
. Scanning
stopsсе
appears, andавтоматично
then press +/
извеждат
индикациите
“TUNED”
и “ST”
(само за
automatically
when a station
is tuned
in, and
стерео програми).
“TUNED” and “ST” (for stereo programs only) light
up in the display.
Инструкции за експлоатация
Remote
Устройство
за дистанционно управление
Printed in Czech Republic
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
WARNING
За да
намалите
риска
отdo
пожар,
не покривайте
To
reduce
the risk
of fire,
not cover
the ventilation
вентилационните
отвори
на newspapers,
устройството
с
opening
of the apparatus
with
tablecloths,
вестници,
покривки,
пердета
и др. flame
Не поставяйте
curtains,
etc.
Do not place
the naked
sources such
запалени
свещи върху
as
lighted candles
on theустройството.
apparatus.
За
да
намалите
риска
или
токов
не
To reduce the risk of fireотorпожар
electric
shock,
doудар,
not expose
мокрете
устройството,
го от пръскане
и place
this
apparatus
to drippingпазете
or splashing,
and do not
навлажняване, и не поставяйте върху устройството
objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
предмети, пълни с течност – например вази.
Do
not install the
appliance in aвconfined
space, such as a
Не поставяйте
устройството
затворени
bookcase
or built-in
пространства,
като cabinet.
например лавици или вградени
шкафове.
As
the main plug is used to disconnect the unit from the
mains,
connect
the unit
to anзаeasily
accessible
Тъй като
щепселът
служи
изключване
наAC outlet.
Should
you notice
an abnormality in
the unit,
disconnect
устройството
от електрическата
мрежа,
свържете
уреда
към
леснодостъпен
контакт.
Ако забележите
the
main
plug
from the AC outlet
immediately.
нещо
в работата
на устройството,
Do
notненормално
expose batteries
or apparatus
with batteryнезабавно изключете щепсела от контакта.
installed to excessive heat such as sunshine, fire or the
Не излагайте батерията или уреда на въздействието
like.
на високи температури, като например на влиянието
The
unit isслънчева
not disconnected
from
theили
mains
as long as it
на пряка
светлина,
огън
подобни.
is connected to the AC outlet, even if the unit itself has
Устройството не е изключено от мрежата, докато
been turned off.
захранващият кабел е свързан към контакта, дори
Excessive
sound pressure
from earphones and
самото устройство
да е изключено.
headphones
can
cause натиск
hearingот
loss.
Прекаленият
звуков
слушалките може да
причини слухови смущения.
CAUTION
ВНИМАНИЕ
The
use of optical instruments with this product will
Употребата
на оптични инструменти с този продукт
increase
eye hazard.
увеличава риска от нараняване на очите.
Това
устройство
е
This appliance
is classified
класифицирано
като
as a CLASS 1 LASER
продукт
CLASS
1 LASER.
product. This
marking
Етикетът
се намира
is located on
the rear на
задния
exterior.панел.
Забележка
за потребители:
следната
Notice
for customers:
the following
информация
касае
оборудването,
information is only applicable toпродадено
в страни, които
под условията
equipment
soldпопадат
in countries
applyingнаEU
директивите
на
Европейския
съюз
directives.
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
The
of this Токио,
product108-0075
is Sony Corporation,
1-7-1manufacturer
Konan Minato-ku,
Япония.
1-7-1
Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075
The
Оторизираният
представител
за ЕМС иJapan.
безопасност
Authorized
for EMC
andHedelfi
product
safety is
на продуктаRepresentative
е Sony Германия
GmbH,
nger
Sony
Deutschland
GmbH, Hedelfinger
Strasse
61,и70327
Strasse
61, 70327 Щутгарт,
Германия. За
сервиз
Stuttgart,
Germany.
any serviceмоля,
or guarantee
matters,
проблеми,
касаещиFor
гаранцията,
обръщайте
please
to the които
addresses
given in separate
service or
се къмrefer
адресите,
са посочени
в отделните
сервизни documents.
книжни или гаранционни карти.
guarantee
Изхвърляне
на стари
Disposal of Old
Electrical &
електрически
и електронни уреди
Electronic Equipment
(Приложимо
страните
от
(Applicable inзаthe
European
Европейския
съюз
и
други
Union and other European
европейски
страни,
използващи
countries with
separate
система
за
разделно
collection systems) събиране
наthe
отпадъци)
This symbol on
product or on its packaging indicates
Тозиthis
символ
на устройството
или на
неговата
that
product
shall not be treated
as household
опаковка
показва,
чеbe
този
продукт
трябва
да се
waste.
Instead
it shall
handed
over не
to the
applicable
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
collection point for the recycling of electrical and
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
electronic
equipment.
By ensuring
this product уреди.
is
рециклиране
на електрически
и електронни
disposed
of correctly,
you will на
help
prevent potential
Изхвърляйки
този продукт
правилното
място, вие
negative
consequences
for the environment
human
предотвратявате
потенциални
негативниand
последици
health,
whichсреда
couldиotherwise
be здраве,
caused by
inappropriate
за околната
човешкото
които
в
waste
handling
of this
The recycling
of materials
противен
случай,
приproduct.
неправилното
изхвърляне
will
help to conserve
natural
resources.
For more detailed
на продукта,
могат да
се получат.
Рециклирането
на материалите
щеrecycling
помогнеofзаthis
запазването
на
information
about
product, please
естествените
ресурси.
За по-подробна
информация
contact
your local
Civic Office,
your household
waste
относноservice
рециклирането
този продукт,
моля,the
disposal
or the shopнаwhere
you purchased
свържете се с местния градски офис, службата за
product.
изхвърлянеaccessories:
на отпадъци
или сcommander
магазина, от който сте
Applicable
Remote
закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно
управление
.
Note on DualDiscs
Забележка
дискове
A DualDisc is a за
twoдвустранни
sided disc product
which mates
(DualDisc)
DVD recorded material on one side with digital
Двустранните
дискове
са продукт,
койтоsince
съдържа
audio material on
the other
side. However,
the DVD
записан
материал
едната
страна иtoцифров
аудио
audio material
side от
does
not conform
the Compact
материал
другата.playback
Въпреки
тъй катоisстраната
с
Disc (CD)от
standard,
onтова,
this product
not
аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD)
guaranteed.
стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е
гарантирано.
Music discs encoded with copyright
Музикални
дискове, кодирани с помощта
protection technologies
Thisтехнологиите
product is designedза
to защита
playback discs
that conform
на
на авторското
to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various
право
musicпродукт
discs encoded
with copyright
protection дискове,
Този
е проектиран
да възпроизвежда
technologies
are marketed
by some
record
които
съответстват
с компакт
диск
(CD)companies.
стандарта.
Please be aware
that музикални
among thoseкомпании
discs, there
are some
Напоследък
някои
произвеждат
дискове,
кодирани
технологиите
that do not
conformпосредством
to the CD standard
and may за
not be
защита
playableна
byавторското
this product.право. Моля вземете предвид
факта, че някои от тези дискове не съответстват
сLicense
компакт and
диск Trademark
стандарта и неNotice
могат да бъдат
възпроизвеждани
на това
устройство.
 MPEG Layer-3 audio
coding
technology and patents
licensed from за
Fraunhofer
IIS and
Thomson.
Забележка
лиценза
и търговските
 All other trademarks and registered trademarks are of
марки
TM
®
and marks
their respective
holders. In thisзаmanual,
• MPEG-Layer
3 технологията
аудио кодиране
е
are not specified.
лицензирана
от Fraunhofer IIS и Thomson.
• Всички останали търговски марки и регистрирани
търговски марки са собственост на съответните им
притежатели. Означенията TM и ® не са посочени в
това ръководство.
говорителя
 Кабел
Speakerзаcord
(Red/)(Червен/ )
говорителя
(Черен/ )
 Кабел
Speakerзаcord
(Black/)
 Към
To leftляв
speaker
говорител
Антени
Antennas
За
свържете
допълнителни
слушалки
To да
connect
an optional
headphones
Открийте
място
и нагласете
антената,
за да good
Find
a location
and
an orientation
that provide
постигнете
добро
след това задайте
reception,
and
thenприемане,
set up the antenna.
настройките
на антената.
Keep
the antennas
away from the speaker cords and the
Дръжте
антената
разстояние
от кабелите на
power
cord
to avoidнаpicking
up noise.
говорителите и захранващия кабел, за да избегнете
смущения.
Изхвърляне
на използвани
Disposal of waste
batteriesбатерии
(приложимо
заthe
страните
от
(applicable in
European
Европейския
съюзEuropean
и други
Union and other
европейски
страни,
използващи
countries with
separate
система
за
разделно
collection systems) събиране на
отпадъци)
This symbol on
the battery or on the packaging indicates
that the
battery
with
this
not be
Този
символ
наprovided
батериите
или
наproduct
тяхнатаshall
опаковка
показва,
този продукт
treated asче
household
waste.не трябва да се третира като
домашен
On certainотпадък.
batteries this symbol might be used in
Химическият
символ
на живака
(Hg)
или
оловото (Pb)
combination with
a chemical
symbol.
The
chemical
се
добавят,
батерията
съдържа
повече
от 0.0005%
symbols
for ако
mercury
(Hg) or
lead (Pb)
are added
if the
живак
0.004%
олово.
batteryили
contains
more
than 0.0005% mercury or 0.004%
Изхвърлянето
на
батериите
на
правилното
място
ще
lead.
предотврати потенциални негативни последици за
By ensuring these batteries are disposed of correctly,
околната среда и човешкото здраве, които в противен
you will при
helpнеправилното
prevent potentially
negative на
consequences
случай,
изхвърляне
продукта,
for theда
environment
and human health
could ще
могат
се случат. Рециклирането
на which
материалите
otherwiseзаbeзапазването
caused by inappropriate
wasteресурси.
handling of
помогне
на естествените
battery.чеThe
recycling
of the
materials willили
help to
Вthe
случай,
поради
мерки
за безопасност
conserve natural
resources.
интегритет
на данните
продуктът трябва постоянно
In бъде
case of
products
that for safety,
performance or data
да
свързан
с батерията,
то отстраняването
на
батерията
от устройството
трябва даconnection
се извършва
integrity reasons
require a permanent
with an
единствено
квалифициран
сервиз.
Заbeдаreplaced
се уверите,
incorporatedвbattery,
this battery
should
by
че
батерията
щеstaff
бъдеonly.
правилно
изхвърлена,
когатоwill
qualified
service
To ensure
that the battery
животът
изтече, предайте
правилния
be treatedйproperly,
hand overбатерията
the productв at
end-of-life
събирателен
пункт
за рециклиране
на recycling
електрическо
to the applicable
collection
point for the
of и
електронно
electrical andоборудване.
electronic equipment.
За по-подробна информация относно всички други
For all other batteries, please view the section on how
видове батерии, моля, прегледайте частта относно
to remove theсваляне
battery from
the product
Hand the
безопасното
на батериите
от safely.
продукта.
battery over
to the applicable
collection
point for the
Предайте
батериите
в правилния
събирателен
пункт за
recycling of waste
batteries.
рециклиране
на батерии.
Forпо-подробна
more detailedинформация
information about
recycling
of this
За
относно
рециклирането
product
or battery,моля,
pleaseсвържете
contact your
Civic Office,
на
този продукт,
се с local
общинската
your household
waste
disposal
service
the shop where
служба
във вашия
град,
службата
за or
изхвърляне
на
отпадъци
или the
с магазина,
you purchased
product. от който сте закупили
продукта.
(Изтеглете
антената
хоризонтално)
 FM антена
lead antenna
(Extend
it horizontally.)
антена
 АМ
AM кръгова
loop antenna
десен
говорител
 Към
To right
speaker
мрежата
 Към
To wall
outlet от 220 V
Свържете
слушалките
жака PHONES
Connect headphones
to към
the PHONES
jack  onнаthe
устройството.
unit.
Ако индикацията “TUNED” не се изведе и
, за да спрете
сканирането не спре, натиснете
If “TUNED” след
does това
not light
up and the
scanning
does
сканирането,
извършете
ръчна
настройка
not stop, press   to stop scanning, then perform
(по-долу).
manual
tuning (below).
Когато
настройвате
станция, която предлага RDS
услуги,
наin
станцията
се извежда
дисплея
When името
you tune
a station that
providesна
RDS
(само
за Европейския
модел).
services,
the station name
appears on the display
За(European
ръчна настройка
model only).
Неколкократно натиснете TUNING MODE ,
докато
се изведе
индикация “MANUAL”, след това
For manual
tuning
, за даuntil
настроите
неколкократно
Press TUNINGнатиснете
MODE +/repeatedly
желаната
станция.
“MANUAL”
appears, and then press +/ 
Съвет
repeatedly to tune in the desired station.
За да намалите смущенията на слаби FM стерео станции,
неколкократно
натиснете FM MODE , докато се изведе
Tip
индикация
“MONO”,
заaда
изключите
приемането.
To reduce static
noise on
weak
FM stereoстерео
station,
press FM MODE
 repeatedly until “MONO” appears to turn off stereo reception.
Настройка на радио станции
radioстанция.
stations
1Presetting
Задайте желаната
Tune in theTUNER
desired
station. , за да изберете
21 Натиснете
MEMORY
в паметта на тунера.
2 режим
Press TUNER MEMORY  to select the tuner
 Speakers
Говорители
Insert
only the stripped portion of the cord.
memory mode.
Поставете само оголената част на кабела.
Захранване
Power
Connect
theзахранващия
power cord toкабел
a wallкъм
outlet.
Свържете
мрежата от 220 V.
If
theщекерът
plug doesнеnot
fit the
detach the
supplied
Ако
може
да wall
влезеoutlet,
в контакта,
отстранете
plug
adaptor (only
for models
with
an adaptor).
приложения
адаптер
(само заequipped
моделите
с адаптер).
3 Неколкократно натиснете +/- , за да изберете
желания номер на станция.
на +/
съответния
номер to
вече
имаthe
зададена
 repeatedly
3 Ако
Press
select
desiredдруга
preset
станция,
number.то първата зададена станция се сменя от
новата станция.
If another station is already assigned to the selected
4 Натиснете
ENTER
, за да is
запазите
preset number,
the station
replacedстанцията.
by the new
5 Повторете
station. стъпки от 1 до 4, за да запазите и други
4 станции.
Press ENTER  to store the station.
Можете да настроите до 20 FM и 10 AM станции.
Настроените
се 4запазват
около
половин
5 Repeat stepsстанции
1 through
to store за
other
stations.
ден,
дори
ако
изключите
кабела
на
захранването
You can preset up to 20 FM and 10 AM stations. The
или ако токът спре.
preset stations are retained for about half a day even
6 Заifда
настроените
радио
youизведете
disconnect
the power cord
or ifстанции,
a power failure
неколкократно
натиснете TUNNING MODE ,
occurs.
докато се изведе индикацията “PRESET”, и след това
6 неколкократно
To call up a preset
radio station,
за даTUNING
изберете
натиснете
+/- ,press
repeatedly
until “PRESET” appears, and
MODE 
желания
номер
на станцията.
then press +/  repeatedly to select the desired
preset number.
за selector
избор на напрежението
Ключ
Voltage
За моделите
с ключ
за избор
на напрежението,
For
models with
a voltage
selector,
set VOLTAGE
задайте VOLTAGE SELECTOR към стойността на
SELECTOR to the local power line voltage.
местното напрежение.
This ръководство
manual mainlyобяснява
explains основно
operations
using the
Това
операциите
сremote,
устройството
използването
на
but the посредством
same operations
can also be performed
устройството
за дистанционно
управление,
ноsimilar
същите
using the buttons
on the unit having
the same or
операции
names. могат да бъдат извършени и с бутоните на
самата система, които имат същите или подобни имена.
Toда
useизползвате
the remote устройството
За
Slide and remove the battery compartment lid, and insert
за
дистанционно управление
the two R6 (size AA) batteries,  side first, matching the
Плъзнете и свалете капачето на отделението за
polarities shown
below.двете приложени батерии
батериите,
и заредете
R6 (размер АА), като поставите първо страната
Съобразете поляритета, указан по-долу.
.
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
Playing
a fileкойто
of the
device
Аудио
форматът,
можеUSB
да се възпроизвежда
на
Notes on using the remote
 With normal use, the batteries should last for about six months.
 Do not mix an old battery with a new one or mix different types of
Забележки
при използването на устройството
batteries.
за
управление
 Ifдистанционно
you do not use the remote
for a long period of time, remove the
• При
нормална
употреба
батериите
трябвало
batteries
to avoid damage
from battery
leakageби
and
corrosion. да
издържат около 6 месеца.
• Не смесвайте стари и нови батерии, а също и
When
carrying this system
различни видове батерии.
•1Ако
не планирате
използвате
Remove
a disc toда
protect
the CDустройството
mechanism.
за дистанционно управление за дълъг период от

2време,
Pressизвадете
 (power)
on the
unit
to turn off
the от
батериите,
за да
избегнете
риска
system and
confirm
that “STANDBY” stops flashing.
протичане
или
корозия.
3 Unplug the power cord.
Когато пренасяте системата
1To
Извадете
set theдиска,
clockза да защитите CD механизма.
21Натиснете
(захранване)
на устройството, за
Press   to
turn on the system.
да изключите системата, след това се уверете, че
мига.
2индикацията
Press CLOCK/TIMER
SETне
to select the clock set
“STANDBY”
mode.
3 Изключете
кабела на захранването.
If “PLAY SET” flashes, press /  repeatedly
Настройка
на часовника
to select “CLOCK,
” and then press ENTER .
13Натиснете
, заrepeatedly
да включите
системата.
Press / 
to set
the hour, then
2 Натиснете
CLOCK/TIMER
SET , за да изберете
.
press ENTER
режима за настройка на часовника.
4Ако
Use
same procedure
toSET”,
set the
minutes.
наthe
дисплея
мига “PLAY
неколкократно
натиснете
Note
, за да изберете “CLOCK” и
.
след
това
натиснете
ENTER
The
clock
settings
are lost when
you disconnect
the power cord or if a
failure occurs. натиснете
3power
Неколкократно
, за да
настроите часа, и след това натиснете ENTER
To display the clock when the system is off
.
4Press
Изпълнете
същата
процедура,
за да настроите
. The
DISPLAY
clock is displayed
for about
минутите.
8 seconds.
Забележка
Настройките за часа ще се загубят, когато изключите
захранващия кабел или ако токът спре.
За да извеждате часа, докато системата
е изключена
Натиснете DISPLAY
секунди.
. Часът се извежда за около 8
Операции
Operations
Playing
a CD/MP3 discна CD/MP3 диск
Възпроизвеждане
1 Изберете CD функция.
1 Натиснете
Select the CD
CD function.
.
.
Press CD 
2 Поставете
диск.
2 Натиснете
Place a disc. PUSH OPEN/CLOSE
на
устройството
поставете диска
етикета
нагоре в
сon
the unit,
Press  PUSHи OPEN/CLOSE
шейната за диска.
and place a disc with the label side up on the CD
За да затворите шейната на диска, натиснете
compartment.
PUSH
OPEN/CLOSE на устройството.
To close the CD compartment, press  PUSH OPEN/
3 Започнете
възпроизвеждане.
the unit.
CLOSE  on (възпроизвеждане)
.
Натиснете
3Други
Startоперации
playback.
.
За Press
да  (play) Натиснете
Въведете
пауза
Other
operations
(пауза) . Натиснете пак,
за да стартирате отново
To
Press
възпроизвеждането.

Pause
playback

(pause)
Спрете
(стоп) .. To resume play, press
възпроизвежданетоthe button again.
Stop playback
 (stop) .
Изберете папка на неколкократно
(избор на
Select
a
folder
on
МР3 диск
(select+ folder)

/ -+ . /
папка)
an MP3 disc
Изберете запис илиrepeatedly.
(назад)/
(напред) .
Select
 (go back)/ (go forward)
файл a track or

file
.
Задръжте
натиснат бутона
Намерите
Find
a point точка
in a отHold down
 (rewind)/
(fast
(превъртане
назад)/
определена
по and
(превъртане
напред)
 during
записа
track
orили
file файла forward)
playback,
времеthe
на възпроизвеждане
и го
release
button at the desired
отпуснете в желаната от вас точка.
point.
Изберете
повторно
 repeatedly
неколкократно
REPEAT
,
Select
Repeat
Play REPEAT
until “REP”
възпроизвеждане orдокато
изведе индикация
“REP1”сеappears.
“REP” или “REP1”.
To
the play mode
За change
да промените
режима
Press PLAY MODE  repeatedly while the player is
на възпроизвеждане
stopped.
You can select normal play (“ ” for all MP3
Неколкократно натиснете PLAY MODE ,
files in the folder on the disc), shuffle play (“SHUF”
докато плейърът е спрян. Можете да изберете
SHUF*”
forна
folder
shuffle), or program play
or
“
нормален
режим
възпроизвеждане
(“PGM”).
(“ “ за всички МР3 файлове в папка на диска),
* When playing a CD-DA (audio) disc,
(SHUF) Play performs the
разбъркано възпроизвеждане (“SHUF”
или “
same operation as normal (SHUF) Play.
SHUF*” за разбъркване на папка) или програмно
възпроизвеждане
Note
on Repeat Play(“PGM”).
“REP1”
indicates
that a single trackCD-DA
or file is repeated
you stop
* Когато
възпроизвеждате
диск, until(SHUF)
playback.
възпроизвеждането извършва същата операция
катоonпри
нормално
(SHUF) възпроизвеждане.
Note
shuffle
play mode
When
you turn за
off the
system, theвъзпроизвеждане
selected shuffle play mode (“SHUF”
Забележки
повторно
or
“
SHUF”) is“REP1”
cleared and
the play mode
returns
to normal
Индикацията
показва,
че един
запис
или play
mode (“
”).
файл се повтаря, докато не го спрете.
Забележки за режима на разбъркано
възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният режим
на възпроизвеждане (“SHUF” или “ SHUF”)
се изчиства и режимът се връща към режим на
нормално възпроизвеждане (“ “).
Notes on playing
MP3 discs
Забележки
за възпроизвеждане
на МР3 дискове
Doзапазвайте
not save otherдруги
types ofвидове
tracks or файлове
files, or unnecessary
folders on a
• Не
или ненужни
disc thatнаhas
MP3 който
files. съдържа МР3 файлове.
папки
диск,
Folders that have no MP3 files are skipped.
• Папки,
които не съдържат MP3 файлове, се
 MP3 files are played back in the order that they are recorded onto
пропускат.
the disc.
• МР3
файловете
възпроизвеждат
реда,
в който
The system
can onlyсе
play
MP3 files that have в
a file
extension
of са
записани
на диска.
“.mp3”.
• Системата
може
самоifМР3
Even when file
nameда
hasвъзпроизвежда
the “.mp3” file extension,
the actual
file differs,сplaying
this file may
generate a loud noise which could
файлове
разширение
“.mp3”.
damage
the speaker
and the
system may malfunction.
• Ако
на диска
имаsystem
файлове
с разширение
“.mp3”,

The maximum
number
of:
които
не са МР3,
устройството
може да възпроизведе

folders
is
255
(including
the
root
folder).
шум и да се повреди.
MP3 files is 512.
• Максимален
брой:
folder levels (the tree structure of files) is 8.
-
Папки:
255 (включително основната).
 Compatibility with all MP3 encoding/writing software, recording
- device,
МР3 файлове:
512.
and recording
media cannot be guaranteed. Incompatible
- MP3
Нива
наmay
папки
(за noise
структура
на файлове):
8. not play
discs
produce
or interrupted
audio or may
• Съвместимостта
с
всички МР3 кодиращи/записващи
at all.
софтуери, записващи устройства и носители не е
Notes
on playing
multisession discs
гарантирана.
Несъвместимите
дискове могат да
 If the first session on the disc is a CD-DA session, the other sessions
произведат
шум,
да прекъснат звука или изобщо да
on the disc cannot be recognized regardless of the session format;
не
се CD-DA
възпроизведат.
only
tracks in the first session can be played back.
 If the sessionза
format
for the first session is CD-ROM and the
Забележки
възпроизвеждане
sessions are recorded in the same format, the system will
на following
мултисесийни
дискове
continue to play back MP3 files accordingly in multiple sessions
• Ако
започва
съсanother
CD-DA
сесия,
другите
untilдискът
the system
encounters
session
recorded
in a different
сесии
format.на диска няма да се разпознаят, независимо
от формата на първата сесия; могат да се
възпроизвеждат само CD-DA записите от първата
сесия.
• Ако форматът за първата сесия е CD-ROM и
следните сесии се записват в същия формат,
устройството ще продължи да възпроизвежда MP3
файлове в зависимост от сесиите, докато системата
не разпознае сесия, записана в друг формат.
тази
система,
е MP3*.
The audio
format
that can be played back on this system
* На тази система не могат да се възпроизвеждат файлове с
isDRM
MP3*.
(защита на авторското право) сигнали.
* Възможно
Files with DRM
(Digital Rights
Management)
copyright
protection
е файловете,
свалени
от интернет
музикален
cannot beда
played
on this system.
магазин,
не сеback
възпроизведат
на тази система.
Files downloaded from an online music store may not be played
За back
подробности
относно съвместимостта с вашето
on this system.
USB
устройство
посетете
интернет
страницата
за
Check
the websites
below for
the information
about
поддръжка.
compatible USB devices.
За потребители в Европа:
For customers in Europe and Russia:
<http://support.sony-europe.com/>
<http://support.sony-europe.com/>
1For
Изберете
функцията
USB.
customers
in Latin America:
Натиснете USB .
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
2For
Свържете
USB
към порта
(USB) .
customers
in устройството
other countries/regions:
3<http://www.sony-asia.com/support>
Започнете възпроизвеждането.
.
1 Натиснете
Select the USB function.
Други
Pressоперации
USB .
За
да
Натиснете
2 Connect the USB device
to the
(USB) port .
. Натиснете пак, за
Въведете пауза
3 Start playback.
да стартирате отново
Press  .
възпроизвеждането.
Спрете
. За да възстановите
Other operations възпроизвеждането, натиснете
възпроизвеждането
*. За да отмените
To
Press
възстановяването,
отново

Pause playback
 . To resume play, press
the
.
натиснете
button again.
Изберете
папка
+ 
неколкократно
Stop playback

. To resume play, press
- .resume play, press 
*. To/ cancel
 again./
Изберете файл
.
Select a folder


+
/

repeatedly./
Намерите определена Задръжте натиснат
на
точка
файла
Select от
a file
/
. възпроизвеждане
по време
отпуснете
бутона
желаната
 вduring
Find a point in
Holdи down
/
от васand
точка.
a file
playback,
release the button at
Изберете повторно the desired
point. REPEAT ,
неколкократно
възпроизвеждане
докато
изведе индикация
сеrepeatedly
Select Repeat Play REPEAT
until “REP”
“REP” appears.
или “REP1”.
or “REP1”
** Когато
възпроизвеждате
VBR
файл,
може да
When playing
a VBR MP3 file,
theMP3
system
mayсистемата
resume playback
възстанови
възпроизвеждането
от различна точка.
from
a different
point.
За да промените режима
To change the play mode
на
възпроизвеждане
Press
PLAY MODE  repeatedly while the USB device
Неколкократно натиснете PLAY MODE , докато
is stopped. You can select normal play (“ ” for all files
USB устройството е спряно. Можете да изберете
in the folder
on the USB
device), shuffle play
or
“ за всички
режим
на нормално
възпроизвеждане
(“ (“SHUF”
SHUF”),
or program
play
(“PGM”).
“
файлове
в папката
на USB
устройството),
разбъркано
SHUF”) или
възпроизвеждане
Note on Repeat Play(“SHUF” или “
програмно
възпроизвеждане
“REP” indicates
that all audio files on a(“PGM”).
USB device are repeated until
you stop playback.
Забележки
за режима на повторно
възпроизвеждане
Note on shuffle play mode
Индикацията
показва,
че всички
аудио
When you turn off“REP”
the system,
the selected
shuffle play
modeфайлове
(“SHUF”
на
устройството
се повтарят,
спрете
or “USBSHUF”)
is cleared and
the play modeдокато
returns не
to normal
play
mode (“
”).
възпроизвеждането.
Забележки за режима на разбъркано
възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният режим
на възпроизвеждане (“SHUF” или “ SHUF”)
се изчиства и режимът се връща към режим на
нормално възпроизвеждане ( ).
За
изберете
памет on
на USB
Toда
select
a memory
the устройството
USB device
Ако
притежава
една
If theUSB
USBустройството
device has more
than oneповече
memoryот(for
памет
(например
вграденаand
памет
и картаcard),
с памет),
example,
internal memory
a memory
you can
вие
можете
изберете
кояand
памет
се използва,
select
whichда
memory
to use
thenдаstart
playback. след
което
да започнете
възпроизвеждането.
You cannot
select a memory
during playback. Make sure
Не можете да изберете паметта по време на
to select a memory before starting playback.
възпроизвеждане. Уверете се, че сте избрали
Use buttons
on да
theзапочнете
unit to select
a memoryпо
on the USB
паметта
преди
операцията
device.
възпроизвеждането.
Използвайте
бутоните
на устройството,
за the
да USB
 repeatedly
1 Press FUNCTION
to select
изберете
паметта на USB устройството.
function.
12Неколкократно
натиснете
за да.
Connect the USB
device toFUNCTION
the
(USB) ,port
изберете USB функция.
While holding
down ENTER 
, press
 .(USB) .
23Свържете
USB устройството
към
порта
 repeatedly
Press /
to ENTER
select a memory
34Докато
държите натиснат
бутона
,
number.
.
натиснете
Proceed to step натиснете
5 if only one memory can, за
be да
selected.
4 Неколкократно
изберете
на паметта.
To cancelномер
this operation,
press  .
Преминете към стъпка 5, ако паметта, която можете
5даPress
ENTERе 
. една.
изберете,
само
.
За
да
отмените
тази
операция, натиснете
Notes
USB cable
connection
5 When
Натиснете
ENTER
. is necessary, connect the USB cable
supplied with the USB device to be connected. See the operation
Забележки
manual supplied with the USB device to be connected for details on
• Когато
е необходима
връзка с USB кабел, свържете
the operation
method.
приложен
към USB
устройството.
За
USB
It mayкабела,
take about
10 seconds before
“READING”
appears depending
on the
type of USB device
connected.
да
се запознаете
с подробности
относно начина
на
Do работа,
not connect
system andкъм
the USB
device through aзаUSB hub.
сеthe
обърнете
ръководството
експлоатация,
When the USB device
is inserted, the
system
all the files on the
приложено
към
USBreads
устройството.
USB device. If there are many folders or files on the USB device, it
•В
зависимост
от
вида
на
USB
устройството
е
may take a long time to finish reading the USB device.
извеждането
на индикацията
възможно
With some connected
USB devices,
after an operation“READING”
is performed,
да
отнеме
10 секунди.
there
may be около
a delay before
it is performed by this system.
•Не
свързвайте
и USBsoftware
устройството
Compatibility
with системата
all encoding/writing
cannot be чрез
USB
хъб. If audio files on the USB device were originally encoded
guaranteed.
with incompatible
software,
files may produce
noise or
• Когато
включите
USBthose
устройството,
системата
interrupted
audio,
or may not
at all.
чете
всички
файлове
наplay
устройството.
Ако на
USB
This system
cannot play audio
files on the
USB device
in the
устройството
има много
папки
или файлове,
following cases;
прочитането им може да отнеме повече време.
when the number of audio files in a folder exceeds 999.
• При
някои свързани USB устройства е
when the total number of audio files on a USB device exceeds
възможно
след като бъде извършена операция
5,000.
възпроизвеждането
на системата
да exceeds
се забави.
when the number of folders
on a USB device
255
• Съвместимостта
с всички
кодиращи/записващи
(including the “ROOT”
folder and
excluding empty folders).
софтуери
неmay
е гарантирана.
These numbers
vary depending Ако
on theаудио
file andфайловете
folder structure.
Do USB
not save
other types of files
unnecessary
folders on a USB
на
устройството
са or
кодирани
с несъвместим
device that has
софтуер,
те audio
могатfiles.
да съдържат смущения, звукът да
спре
The system
play back
of 8 folders only.
или can
изобщо
даtoнеa depth
се възпроизведе.
 This system does not necessarily support all the functions provided
• Системата
не
може
да
възпроизвежда
аудио
in a connected USB device.
файлове на USB устройството в следните случаи:
 Resume play is cancelled when you turn off the system.
когато
броятareна
аудио in
файловете
папката
-Files
and folders
displayed
the order of в
their
creation on the
надвиши
USB
device. 999.
когато
бройfiles
наare
аудио
файловете на USB
-Folders
thatобщият
have no audio
skipped.
устройството
надвишава
 The
audio format that
you can listen5000.
to with this system is MP3 with
“.mp3” file
extension.
-anкогато
броят
на папките на USB устройството
Note
that even when
name has the correct
file “ROOT”
extension, ifиthe
надвишава
255file
(включително
папка
без
actual file differs, the system may produce noise or may malfunction.
празните папки).
Възможно е тези цифри да се различават в
To
use the system as battery charger
зависимост от структурата на файловете и папките.
You
use the system
as a battery
charger
forненужни
USB
Не can
запазвайте
други видове
файлове
или
devices
haveустройство,
a rechargeable
function
whenаудио
the
папки that
на USB
което
съдържа
system
is
on.
файлове.
chargingможе
beginsдаwhen
the USB device
is connected
•The
Системата
възпроизвежда
папки
до осмо
(USB) port . The charge status appears in
toниво.
the
USB
device не
display.
For details,
seeфункции,
the user’s guide
•the
Тази
система
поддържа
всички
коитоof
се поддържат
your
USB device.от свързаното USB устройство.
• Когато изключите системата, възстановеното
Note on charging the USB device with this system
възпроизвеждане се отменя.
You cannot use the system as a battery charger in the following cases;
•Файловете
и папките се извеждат в реда, в който са
the CD player/USB device power is turned off and the tuner
създадени
на USB
function is selected.
Seeустройството.
“To improve tuner reception.”
•Папките
без аудио
when the system
is off. съдържание се пропускат.
• Аудио форматите, които можете да слушате с тази
система, са МР3 с разширение на файла “mp3”.
Обърнете внимание, че дори когато имената на
файловете притежават правилното разширение,
системата може да възпроизведе шум и да се
развали, ако форматът на файла не съвпада с
разширението.
За да използвате системата като
зарядно устройство за батерията
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за акумулаторни USB устройства, докато
системата е включена и е избрана USB функция.
Зареждането започва, когато USB устройството
(USB) . Състоянието
е свързано към порта
на зареждането се извежда в дисплея на USB
устройството. За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
вашето USB устройство.
Забележка за зареждане на USB устройството
с тази система
Не можете да използвате тази система като зарядно
устройство за батерии в следните случаи;
- когато захранването на CD плейъра/USB
устройството е изключено и сте избрали функцията
с таймерите. Вижте “За да подобрите приемането от
тунера”
- когато системата е изключена.
Creating your
program
Създаване
наown
ваша
собствена
програма
(Program Play)
(Програмно възпроизвеждане)
Select theCD
CDили
or USB
11 Изберете
USB function.
функция.
 repeatedly.
Press FUNCTION
Неколкократно
натиснете
FUNCTION
.
2 Изберете
на възпроизвеждане.
Select theрежим
play mode.
Докато плейърът е спрян,
неколкократно натиснете
Press PLAY MODE  repeatedly until “PGM”
PLAY MODE , докато се изведе индикация “PGM”.
appears while the player is stopped.
3 Изберете желания номер на записа или файла.
3 Неколкократно
Select the desired
track or file number. , докато се
натиснете
 repeatedly
изведе
желаният номер
на записа
или
until
theфайла.
desired track
Press /
Когато
MP3 файлове, неколкократно
or file програмирате
number appears.
+ / MP3
- files,
, за даpress
изберете
желаната
натиснете
+
/

When programming
папка,
и след това
изберете
желания
файл.
 repeatedly
to select
the desired
folder,
and then
select the desired file.
Общо време за
възпроизвеждане на избрания
Selected track or file number
Total
time of the selected
записplaying
или файл
track or file
4 Програмирайте избрания запис или файл.
4 Натиснете
Program the
selected, за
track
or file. избрания запис
да въведете
ENTER
или
файл.
Press
ENTER  to enter the selected track or file.
55 Повторете
стъпки
3 и 4, 4
заtoдаprogram
програмирате
Repeat steps
3 through
additional
допълните
записи
или
файлове;
можете
tracks or files, up to a total of 25 tracks
or да
files.
програмирате максимум до 25 записа или файла.
6
To
play
your
program
of
tracks
or
files,
press
 .
6 За да възпроизведете вашата програма от записи
Theфайлове,
program натиснете
remains available until
you open the CD
.
или
Програмата
щеTo
се play
възпроизвежда,
докато
не отворите
compartment.
the same program
again,
press
отделението
за диска. За да възпроизвеждате отново
 .
.
същата програма, натиснете
Избран номер на запис или файл
Toда
cancel
Program
Play
За
отмените
програмното
възпроизвеждане
Press PLAY
MODEе 
repeatedly
until “PGM”
Докато
плейърът
спрян,
неколкократно
натиснете
disappears
while
player
is stopped. “PGM” изчезне.
докато
индикацията
PLAY MODE ,the
За
изтриете
последния
или
файл
Toда
delete
the last
track orзапис
file of
the
program
от
програмата
Press
CLEAR  while the player is stopped.
Натиснете CLEAR , докато плейърът е спрян.
Toда
view
programинформацията
information, such
as total като
За
прегледате
за програмата,
track number
of брой
the program
например
общия
на записите в програмата
Press DISPLAY 
repeatedly.
Неколкократно
натиснете
DISPLAY .
Използване
наaudio
допълнително
Using optional
components
аудио
оборудване
Prepare theизточника
sound source.
11 Подгответе
за звук.
Свържете
допълнителен
компонент
жака
Connect additional
audioаудио
component
to the към
AUDIO
устройството,
като използвате
AUDIO
 onна
the
unit using an audio
analog cord
IN jackIN
аналогов
аудио кабел (не е приложен в комплекта).
(not supplied).
22 Намалете
силата
на звука.
Turn down
the volume.
Натиснете VOLUME – .
Press VOLUME  .
3 Изберете функцията AUDIO IN.
3 Неколкократно
Select the AUDIO
IN function.
натиснете
FUNCTION .
 repeatedly.
Press FUNCTION
4 Започнете
възпроизвеждане.
възпроизвеждане на свързания компонент
4 Започнете
Start playback.
и регулирайте нивото на силата на звука.
Start playback of the connected component and adjust
Забележка
the volume.
Възможно е системата автоматично да влезе в режим
Note
на
готовност, ако нивото на силата на звука на
The system may
enter standbyе mode
automatically
if the volume
свързания
компонент
твърде
ниско. Регулирайте
level of the
is too low.
Adjustтова.
the component’s
силата
наconnected
звука наcomponent
компонента
спрямо
Вижте “За
volume accordingly. See “To turn off the automatic standby function.”
да
изключите функцията за автоматично влизане в
режим на готовност”.
Adjusting the
Настройка
на sound
звука
To да
Press Натиснете
За
Регулирате
силата VOLUME
Adjust the volume
+/ .+/- .
VOLUME
на
звука a more
Generate
DSGX  on the unit.
Генерирате
по-динамичен DSGX на устройството.
dynamic sound
звук
(Dynamic Sound
(Dynamic
Generator Sound
X-tra) Generator
X-tra)
Set the sound
EQ .
Зададете звуков ефект
EQ .
effect
Changing
the display
Смяна
на дисплея
За да
Натиснете
To
Press
Промените
Неколкократно DISPLAY
Change
repeatedly
when еthe
, докато
системата
информацията
на DISPLAY 
information on
system isвключена.
on.
дисплея*
the display*часа, докато
Проверите
Неколкократно DISPLAY
Check the еclock
whenсистемата
the systemеis off.
DISPLAY 
системата
изключена
, когато
изключена.
се
when the system
The clock
is displayedЧасовникът
for 8 seconds.
извежда за 8 секунди.
is off
** Можете
даyou
преглеждате
информация
за CD/MP3
For example,
can view CD/MP3
disc information
or the USB
device или
information,
such as;
диск
USB устройство,
като например;
track or на
file записа
number during
normal в
play.
-номер
или файла
режим на нормално
възпроизвеждане.
track or file name (“ ”) during normal play.
artistна
name
(“ ”)или
during
normal
в режим на нормално
-име
запис
файл
( )play.
възпроизвеждане.
album or folder name (“
”) during normal play.
total playing
time and total
of tracks
the CD-DA
) в режим
на on
нормално
-име
на изпълнител
( number
disc (only when normal play mode is selected and the player is
възпроизвеждане.
stopped).
) в MP3
режим
нормално
-име
на папка
или албум
total number
of folders
(albums)( on the
disc на
or the
USB
възпроизвеждане.
device (only when normal play mode is selected and the player or
- общо
възпроизвеждане и общ брой
the USBвреме
device на
is stopped).
на CD-DA
диск
(само
в or
режим
наdevice
нормално
записи
volume label
if it exists on
the MP3
disc
the USB
(only
when normal play modeиisдокато
selected плейърът
and the playerе or
the USB
възпроизвеждане
в режим
device is stopped).
стоп).
- общonброй
папки information
(албуми) на MP3 диска или USB
Notes
the display
устройството
(само
когатоappear
сте избрали
режим на
 Characters
that cannot
be displayed
as “_”.
нормално
възпроизвеждане
и плейърът и USB
 The
following are
not displayed;
са an
спрени).
устройството
total playing time for
MP3 disc and a USB device.
-етикет,
такъв
remainingако
playing
timeсъществува
for an MP3 file.за МР3 диска или
 The
following
are not displayed
correctly;
USB
устройството
(само
когато сте избрали режим
на
elapsed
playing time
of an MP3 file encoded
using VBR (variable
нормално
възпроизвеждане
и плейърът
или USB
bit rate).
устройството
са спрени).
folder and file names that do not follow either the ISO9660
Забележки
за2информацията
на дисплея
Level 1, Level
or Joliet in the expansion
format.
•Символи,
не могат да се изведат, се изписват
The followingкоито
are displayed;
като
“_”. playing time for a track.
remaining
• Не
сеtag
извежда
следната
ID3
information
for MP3информация:
files when ID3 version 1 and
versionвреметраене
2 tags are used (ID3
version
2 tag information
- общо
за МР3
диска
и USB display has
priority when both ID3 version 1 and version 2 tags are used for a
устройството.
single MP3 file).време на MP3 файл.
- оставащото
up to 32 characters of ID3 tag information using uppercase letters
• Следната
информация не се извежда правилно:
(A to Z), numbers (0 to 9), and symbols (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = >
- времето
на МР3 файлове,
@ [ \ ] _ ` {за
| } възпроизвеждане
! ? ^ ~).
кодирани с помощта на VBR.
- имената на папките и файловете, които не са
според формата с разширение ISO9660 (варираща
честота).
• Извежда се следната информация:
- оставащото
време
за възпроизвеждане
The
system offers
two timer
functions. If you на
useзапис.
both
- ID3 tag
МР3 файлове, когато се
timers,
theинформацията
Sleep Timer hasза
priority.
използва ID3 версия 1 или 2 (ID3 tag информация,
версия
2 е с приоритет, когато за един MP3 файл са
Sleep
Timer:
ID3toверсия
и 2).function works even if
Youизползвани
can fall asleep
music. 1This
- максимум
символа за ID3 tag информация,
the
clock is not32set.
когато
използвате
главни
букви
(А “AUTO,
до Z), цифри
 repeatedly.
If you
select
” the (0
Press
SLEEP
до 9)automatically
и символи (˝turns
$ % ’off
( ) after
* + , the
– . /current
< = > @disc
[ \ ]or
_`{
system
| } device
! ? ^ ~)stops, or within 100 minutes.
USB
Using the timers
Play Timer:
Използване
You can wake up to на
CD, таймерите
FM/AM reception or USB device
Системата
предлага 2 функции с таймер. Ако ги
at a preset time.
използвате
едновременно,
таймерът за автоматично
Make sure you
have set the clock.
изключване е с приоритет.
1 Prepareза
the sound source.
Таймер
автоматично изключване
Prepare
the
sound source, and then press VOLUME
(Sleep Timer):
to adjust the
+/ 
Можете
да заспивате
наvolume.
музика. Тази функцията
To start
from
a specific
track orчасовника.
audio file, create
работи,
дори
когато
не стеCD
сверили
your own program.
Неколкократно
натиснете SLEEP . Ако изберете
“AUTO”,
се изключва след като
2 Selectсистемата
the timer автоматично
set mode.
настоящият диск или USB устройство свършат, или
CLOCK/TIMER SET .
следPress
100 минути.
Таймер
на
3 Set the за
playстартиране
timer.
възпроизвеждането
(PlaytoTimer):
select “PLAY SET,”
Press /  repeatedly
Можете
да се ENTER
събуждате
. от CD, FM/AM радиостанция
then press
или USB устройство в предварително зададено от вас
4 Set the time to start playback.
време.
 repeatedly
Уверете
че сте сверили
часовника.
to set the time, then
Press се,
/
.
press ENTER
1 Подгответе
източника
на звук.
източника
на звук
след
това
5Подгответе
Use the same
procedure
as in иstep
4 to
setнатиснете
the time
VOLUME
+/- , за да регулирате нивото на силата
to stop playback.
на звука.
6ЗаSelect
the sound
да започнете
от source.
определен запис на диска или
аудио
създайте
ваша собствена
програма.
 repeatedly
until theCD
desired
sound
Pressфайл,
/
.
source appears,
then
press ENTER
2 Изберете
режима
за настройка
на
таймера.
CLOCK/TIMER
SET .
7Натиснете
Turn off the
system.
3 Задайте
таймера
за
стартиране
на 15 seconds before
Press  . The system turns on
възпроизвеждането
the preset time.
, за да
Неколкократно натиснете
If the system
is on
at the
preset
time,
the PlayENTER
Timer
изберете
“PLAY
SET”,
и след
това
натиснете
will
. not play. Do not operate the system from the time
the system
turns on
until the playback
starts.
4 Задайте
времето
за започване
на
възпроизвеждането.
To
check the setting
Неколкократно натиснете
, за да
.
1зададете
Press CLOCK/TIMER
SELECT
часа, и след това
натиснете
ENTER .
52Използвайте
същата
процедурата
като описаната
 repeatedly
Press /
to select
“PLAY SEL,”
в стъпка
4, press
за да ENTER
зададете
.времето, в което да спре
and then
възпроизвеждането.
cancel the
timer на звук.
6To
Изберете
източника
Repeat
the same procedure
appears
, докато
Неколкократно
натиснетеas above until “OFF”
звук,
появи
желаният
източник
и след това
.
inсеstep
2, and
then press
ENTERна
натиснете ENTER .
change the
setting
7To
Изключете
системата.
Start
over from step 1.
. Системата се включва 15 секунди
Натиснете
преди зададеното време.
Tip
Ако
системата
е включена
в зададеното
The
Play
Timer setting
remains as long
as the setting isвреме,
not cancelled
manually.
таймерът за възпроизвеждане няма да сработи. Не
работете със системата от момента, в който тя се
включи, до момента, в който възпроизвеждането
стартира.
За да проверите настройката
1 Натиснете CLOCK/TIMER SET .
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “PLAY SEL”, и след това натиснете ENTER .
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като описаната по-горе,
докато на стъпка 2 се изведе индикация “OFF”; след
това натиснете ENTER .
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава
активна, докато не я отмените ръчно.
Видове
проблеми и
Troubleshooting
тяхното
отстраняване
11Уверете
се, че
кабел
и кабелите
на
Make sure
theзахранващият
power cord and
speaker
cords are
говорителите
правилно
и здраво свързани.
correctly andса
firmly
connected.
2 Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и
2предприемете
Find your problem
in the checklist
below,
and take
съответните
мерки за
отстраняването
му.the indicated corrective action.
If the issue persists, contact your nearest Sony dealer.
Ако проблемът продължи, свържете се с найблизкия
сервиз на
Sony. on the display
If “PROTECT”
appears
Ако
на дисплея
се изведе
индикация
“PROTECT”
Immediately
unplug
the power
cord, and
check the
Незабавно
изключете
захранващия
кабел и проверете
following items
after “PROTECT”
disappears.
следното, след като индикацията “PROTECT”
 Are the + and  speaker cords short-circuited?
изчезне.
Is anythingдали
blocking
the ventilation
holes of the
•
Проверете
краищата
+ и – на кабелите
на
system?
говорителите
не са дали на късо?
have
above items and
found
• After
Дали you
нещо
не checked
блокираthese
вентилационните
отвори,
to
be all right,
power
cord,страна
and turn
намиращи
се reconnect
от горнатаthe
или
задната
на on
the
system. If the issue persists, contact your nearest
системата?
След
проверите горните положения, свържете
Sonyкато
dealer.
отново захранващия кабел и включете системата. Ако
проблемът продължава, се свържете с най-близкия
сервиз на Sony.
General
Общи
характеристики
The system
does not turn on.
 Is the power
cord
plugged in?
Системата
не се
включва.
• Проверете дали захранващият кабел е включен.
The system has entered standby mode
unexpectedly.
Системата
неочаквано е влязла в режим
на
готовност.
 This
is not a malfunction. The system enters standby
• Това
е неизправност.
Системата
автоматично
modeнеautomatically
in about
30 minutes
when there is
влиза
в режимorна
готовност
около 30
no operation
audio
signal output.
Seeминути,
“To turnслед
off
последно-извършената
операция
the automatic standby function.
” или когато не се
извеждат аудио сигнали. Вижте “За да изключите
функцията
за автоматично
влизане
в режим
на
The
clock setting
or the Play
Timer
operation
готовност”.
has
been cancelled unexpectedly.
 If about a minute
elapses with
noоперациите
operation, theс clock
Настройките
на часовника
или
setting or
Timer setting is cancelled
automatically.
таймера
за Play
възпроизвеждане
неочаквано
се
Perform the operation again from the beginning.
отменят.
• Ако е изминала 1 минута без да бъде извършена
There
is noнастройката
sound. за часа или таймера
операция,
заAre
the + and  speaker
cords short-circuited?
възпроизвеждане
автоматично
се отменят.
отново
операцията
отначало.
Извършете
Are you using
only the
supplied speakers?
 Isсеanything
blocking the ventilation holes of the system?
Не
чува звук.
The specified
station
may have
stopped
•Проверете
дали
кабелите
+ и –temporarily
на високоговорителите
broadcast.
не
са дали на късо.
• Проверете дали използвате само приложените
Sound
comes from one channel, or the left and
високоговорители.
volumes
unbalanced. отвори от задната
•right
Проверете
далиare
вентилационните
на speakers
системата
са блокирани
с нещо.
страна
Place the
as не
symmetrically
as possible.
•Възможно
е станцията
временно
Connect only
the supplied
speakers.да е спряла
излъчването.
Severeидва
humотorедин
noise.
Звукът
канал или силата на звука от
 Moveи the
system
away from sources
of noise.
левия
десния
говорители
не е балансирана.
Connect the
system to a different
outlet. по•Поставете
говорителите
колкотоwall
е възможно
симетрично.
Install a noise filter (available separately) to the power
• Свържете
единствено приложените говорители
cord.
Появява
се жужене
илиfunction.
шум.
The remote
does not
• Преместете системата на разстояние от източника на
шум.
Remove any obstacles between the remote and the
 on the
remote sensor
and position
the unit
• Свържете
системата
къмunit,
различен
контакт.
away from противошумов
fluorescent lights.
• Поставете
филтър (продава се
отделно)
Point theкъм
remote
at the на
system’s
sensor.
линията
захранването.
 Move the remote closer to the system.
Устройството за дистанционно управление
не работи.
player
•CD/MP3
Отстранете
препятствието между устройството
за дистанционно управление и сензора на
The
sound skips,
or the disc
will not
устройството,
и поставете
системата
на play.
разстояние от
флуоресцентното
Wipe the disc clean,
and replace it.
осветление.
•Насочете
за дистанционно
управление
Move the устройството
system to a location
away from vibration
(for
към
датчика
на системата.
example,
on top
of a stable stand).
•Приближете
устройството
заthe
дистанционно
Move the speakers
away from
system, or place them
управление
до системата.
on separate stands.
At high volume, speaker vibration
may cause the sound to skip.
CD/МР3 плейър
Play does not start from the first track.
Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
Return to Normal
by pressing PLAY MODE 
•Почистете
диска иPlay
го сменете.
repeatedly until
both “PGM”
and “SHUF”
• Преместете
системата
на място,
което неdisappear.
е подложено
на вибрации (например на стабилна поставка).
playback
takes на
more
time than
usual.
•Starting
Преместете
говорителите
разстояние
от системата
или
Theги
following
discs
increase
the time Когато
it takes to
поставете
наcan
отделни
поставки.
start playback;
слушате
записи с висока сила на звука, е възможно
вибрациите
от говорителите
да причинят
прескачане
 a disc recorded
with a complicated
tree structure.
на
звука.
a disc recorded in multisession mode.
 a disc that has not been
finalizedот
(aпървия
disc to which
data
Възпроизвеждането
не започва
запис.
can be added).натиснете PLAY MODE , докато
• Неколкократно
 a disc that has
manyиfolders.
индикациите
“PGM”
“SHUF” изчезнат, и се върнете
в режим на нормално възпроизвеждане.
USB deviceна диска отнема повече време
Прочитането
от обичайното.
connected
USB device
cannot be charged.
•The
Възможно
е стартирането
на възпроизвеждането
за
следните
Make sureдискове
the USBдаdevice
is connected
securely.
отнеме
повече време.
-Ifзаyou
have
turned със
off the
CD player/USB
device
power,
диск,
записан
сложна
дървовидна
структура.
-select
за диск,
записанother
в мултисесиен
режим.
a function
than the tuner
function, or turn
-on
за the
диск,
не е финализиран
на improve
който
CDкойто
player/USB
device power.(диск,
See “To
могатreception.
да бъдат” прибавяни данни).
tuner
- за диск с много папки.
Are you using a supported USB device?
 If you
connect an unsupported USB device, the
USB
устройство
following problems may occur. Check the information
Свързаното
USBabout
устройство
не може
on the websites
compatible
USB devices with
даURLs
бъдеlisted
заредено.
under “Playing a file of the USB device.”
• Уверете се, че сте избрали функцията USB.
 The USB device is not recognized.
• Ако сте изключили захранването на CD плейъра/
 File
or folder names
are not функция,
displayed on
this system.
USB
устройството,
изберете
различна
от
 Playback за
is not
possible.
функцията
тунера,
или включете захранването
на
CD
The плейъра/USB
sound skips. устройството. Вижте “За да
подобрите
приемането от тунера”.
 There is noise.

A
distorted
is output. което се поддържа?
Използвате ли sound
USB устройство,
• Ако свържете USB устройство, което не се поддържа,
е възможно да се появят следните проблеми.
Вижте информацията за съвместимите USB
устройства в списъка с интернет страници във
“Възпроизвеждане на файл от USB устройство”.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на папките и файловете не се извеждат на
тази система.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има смущения.
- Извежда се звук със смущения
Извежда
се индикация
“OVER CURRENT”.
“OVER CURRENT”
appears.
• Появил
се е has
проблем
с нивотоwith
на напрежението
A problem
been detected
the level of electrical
(USB
порта)
.
наcurrent
електрическата
from the мрежа
(USB)отport 
. Turn
off the system
Изключете
системата
и
USB
устройството
от port
and remove the USB device from the
(USB)
Уверете
че с USB
устройството
(USB
порта)
. Make
sure .there
is noсе,
problem
with
the USB device.
няма проблем. Ако този дисплей продължава да се
If this display pattern persists, contact your nearest
появява, свържете с най-близкия доставчик на Sony.
Sony dealer.
Няма звук.
• There
USB устройството
не е свързано правилно.
is no sound.
системата
след товаcorrectly.
отново свържете
Изключете
The USB device
is not иconnected
Turn off the
USB
устройството.
system,
then reconnect the USB device.
Звукът съдържа смущения или прескача.
is noise,
skipping,
distorted
sound.
• There
Изключете
системата
и следorтова
отново включете
USB
Turnустройството.
off the system, then reconnect the USB device.
• Музикалните
данни
смущения.
Възможно
The music data
itself съдържат
contains noise,
or the sound
is
е distorted.
шумът даNoise
се е генерирал
по време
на when
записаcreating
may have been
entered
вследствие
на компютъра.
Опитайте
music data на
dueсъстоянието
to the conditions
of the computer.
отново.
Create the music data again.
• Битрейтът,
кодиране
файловете,
е
The bit rateизползван
used when за
encoding
theна
files
was low. Send
твърде
нисък.with
Прехвърлете
с поfiles encoded
higher bit файлове,
rates to theкодирани
USB device.
висок битрейт, на USB устройството.
ЗаToдаimprove
подобрите
приемането
от тунера
tuner
reception
“READING”
is displayed
for an extended
Индикация
“READING”
е изведена
твърде time,
or it takes a long
timeили
before
playback starts.
продължително
време
възпроизвеждането
отнема
повече
време.
 The reading
process
can take a long time in the
• Процесът
разчитането може да отнеме известно
following по
cases.
време
в следните
 There
are manyслучаи:
folders or files on the USB device.
- Ако на USB устройството се съдържат много папки
 The file structure is extremely complex.
или файлове.
Theструктурата
memory capacity
is excessive.
-
Ако
на файла
е крайно сложна
Theкапацитетът
internal memory
is fragmented.
-
Ако
на паметта
е надвишен.
- Ако вградената памет е фрагментирана.
За да върнете настройките на системата
в To
стойностите
по подразбиране
reset theим
system
to factory settings
Erroneous display
Неправилен дисплей
Send the music
data to
the USB device
again,
asUSB
the
• Прехвърлете
отново
музикалните
данни
към
data
stored
in
the
USB
device
may
have
been
corrupted.
устройството, защото данните, запазени в USB
устройството,
The character codes
be displayed by this
може that
да саcan
повредени.
system are
and които
alphabets
only.
• Кодовете
наnumbers
символите,
могат
даOther
бъдат
charactersотare
not displayed
correctly.
изведени
системата,
са само
цифри и букви от
азбуката. Другите символи не се извеждат правилно.
The USB device is not recognized.
USB устройството не се разпознава.
 Turn off the system and reconnect the USB device, then
• Изключете системата, включете отново USB
turn on the system.
устройството
и след това включете системата.
Check the information
on the
websites about USB
• Проверете
информацията
за съвместимите
compatible на
USB
devices with
URLs listed
underвъв
устройства
интернет
страниците,
указани
“Playing a file of theна
USB
device.
” устройство”.
“Възпроизвеждане
файл
от USB
Theустройството
USB device does
workправилно.
properly. Refer
to the се
• USB
не not
работи
Обърнете
към
заmanual
експлоатация,
приложено
към
USBръководството
device operation
for how to
deal with this
USB
устройството, за да се запознаете с начините за
problem.
справяне с този проблем.
Play does not start.не започва.
Възпроизвеждането
Turn off theсистемата,
system andвключете
reconnectотново
the USB
device, then
• Изключете
USB
turn on the system.
устройството
и след това включете системата.
Check the information
on the
websites about USB
• Проверете
информацията
за съвместимите
compatible на
USB
devices with
URLs listed
underвъв
устройства
интернет
страниците,
указани
“Възпроизвеждане
файл
от USB
“Playing a file of theна
USB
device.
” устройство”.
, за playback.
да започнете възпроизвеждане.
• Натиснете
Press   to start
Възпроизвеждането не започва от първата песен.
does
not start
from the
first track.
• Play
Задайте
режим
на нормално
възпроизвеждане.
 Set the play mode to Normal Play mode.
Файловете не могат да се възпроизвеждат.
• Files
МР3 файлът
разширение “.mp3”.
cannotне
beпритежава
played back.
• Данните не са запазени в MP3 формат.
Theносителят
MP3 file does
not have the на
extension
• USB
за съхранение
данни, “.mp3”.
форматиран с
файлова
The dataсистема,
is not stored
in MP3отformat.
различна
FAT 16 или FAT 32, не
сеUSB
storage devices formatted with file systems other
поддържа.*
thanизползвате
FAT16 or FAT32
are unsupported.*
• Ако
USB носител
за съхранение на данни,
можете
възпроизвеждате
само
разделен
If you useнаa части,
partitioned
USBдаstorage
device, only files
файловете
първатаcan
част.
on the firstвpartition
be played.
• Защитени
файлове
от пароли
и други
могат даetc.
се
Files that are
encrypted
or protected
by не
passwords,
възпроизвеждат.
cannot be played back.
* Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32. но някои USB
*носители
This system
supports FAT16
and FAT32,
USB storage
за съхранение
на данни
можеbut
да some
не поддържа
някои
may not support
all of these FAT.
For ръководството
details, see the
отdevices
FAT форматите.
За подробности
вижте
operation manual of each USB storage device or contact the
за експлоатация, приложено към всеки USB носител, или се
manufacturer.
свържете с производителя.
Tuner
Тунер
Severe hum
or noise,
stations
cannot be
Получава
се жужене
илиor
шум,
или станциите
received.
or “ST”
flashes мигат
on the
не
могат да(“TUNED”
се получават.
(На дисплея
display.) “TUNED” и “ST”.)
индикациите
• Свържете
правилно
Connect the
antennaантената.
properly.
• Открийте
мястоand
и ориентация,
които
осигуряват
Find a location
an orientation
that provide
good
добро
приемане,
след
отново
настройте
reception,
and then
setтова
up the
antenna
again.
антената.
Keep theантените
antennasна
away
from the от
speaker
cordsнаand the
• Дръжте
разстояние
кабелите
power cord toиavoid
picking upкабел,
noise.за да не се
говорителите
захранващия
получат
Turn offсмущения
nearby electrical
equipment.
в звука.
• Изключете намиращите се наоколо електрически
уреди.
To
change the AM tuning interval (except
Заmodels
да промените
интервала
на АМ
настройка
(освен
for Europe,
Russia,
Saudi
Arabia,
заKuwait
моделите
Европа, Русия, Саудитска Арабия,
andзаEgypt)
Кувейт
Египет)
The AMи tuning
interval is factory-preset to 9 kHz (or
Интервалът
на АМ
настройка е зададен по
10 kHz for some
areas).
подразбиране на 9 kHz (за някои области 10 kHz).
Use buttons on the unit to change the AM tuning
Използвайте бутоните на устройството, за да
interval. АМ интервала за настройка.
промените
1 Tune in any AM station, and then turn off the
1 Задайте
system.АМ станция и изключете системата.
2 Натиснете DISPLAY , за да изведете часовника.
2 Press DISPLAY  to display the clock.
3 Докато задържате
, натиснете
.
, press
.
3Всички
Whileпредварително
holding down 

настроени
АМ
станции
се All
изтриват.
да нулирате
интервала,
повторете
the AMЗа
preset
stations are
erased. To
reset the
процедурата.
interval to the factory preset, repeat the procedure.
Изключете
захранването
на CDpower
плейъра/USB
Turn off CD
player/USB device
by using the
устройството, като използвате функцията за
system’s power management function. By default, CD
управление на захранването на системата. По
player/USB device
power is turned
подразбиране,
захранването
на CDon.
плейъра/USB
Use buttons on
the unit to turn off the CD player/USB
устройството
е включено.
power. захранването на CD плейъра/USB
Заdevice
да изключите
устройството,
използвайте
бутоните
устройството.
 repeatedly
1 Press FUNCTION
to на
select
the CD
function.
1 Неколкократно
натиснете FUNCTION , за да
CD 
функция.
2изберете
Press 
to turn off the system.
2 Натиснете
, за да изключите системата.
3 After “STANDBY” stops flashing, press DISPLAY 
3 След
като
“STANDBY”
да мига,
to display the clock спре
and then
pressнатиснете
  while
, за да
изведете
и след
DISPLAY
, untilчасовника,
“CD/USB PWR
OFF”това
holding down
,
докато
държите
натиснат
,
натиснете
appears.
докато се изведе съобщението “CD/USB PWR OFF”.
With CD
player/USB се
device
power turned
off, access
Времето
за прочитане
увеличава,
ако захранването
is increased. Inустройството
addition, when
the tuner function
на time
CD плейъра/USB
е изключено.
power
is not supplied
to the
USB device,
За is
даselected,
включите
захранването
на CD
плейъра/USB
so it is not recognized
charged evenдокато
if connected.
устройството,
повторетеand
процедурата,
се
изведе
съобщението
“CD/USB
PWRpower,
ON”. repeat the
To turn
on CD player/USB
device
procedure until “CD/USB PWR ON” appears.
Ако системата все още не работи правилно, върнете
If the systemна
still
does not operate
properly,им
reset
настройките
системата
в стойностите
по the
system
to
factory
settings.
подразбиране.
the unit to reset
the unit to its вfactory
ЗаUse
да buttons
върнетеon
настройките
на устройството
default settings.
стойностите
им по подразбиране, използвайте
бутоните
на системата.
1 Disconnect
and reconnect the power cord, and then
turn on the
system.
1 Изключете
захранващия
кабел, включете го отново и
след това включете системата.
2 While holding down FUNCTION  and + ,
2 Докато
pressдържите
 . натиснат бутона FUNCTION и
.
+ , натиснете
All user-configured
settings,
such as presetкато
radio
Всички
настройки, които
сте направили,
stations,радио
timer, станции,
and the clock,
are и
deleted.
например
таймер
час, ще бъдат
изтрити.
To turn off the automatic standby function
ЗаThis
да system
изключите
функцията
автоматично
is equipped
with anза
automatic
standby
влизане
режим
function.вWith
thisготовност
function, the system enters standby
Тази
система
притежава
функция
за автоматично
mode
automatically
in about
30 minutes
when there is no
влизане
в режим
готовност.
С тази функция системата
operation
or audio
signal output.
автоматично влиза в режим на готовност около 30
By default, the automatic standby function is turned on.
минути след псоледно-извършената операция или
Use buttons
on the unit
to turn
off the automatic standby
когато
не се извежда
аудио
сигнали.
function.
Тази
функция автоматично се активира според
настройките
по
подразбиране
наsystem
устройството.
 while the
is on, until
Hold down
Използвайте
бутоните
на устройството, за да
“AUTO. STBY
OFF” appears.
изключите функцията за автоматично влизане в режим
To turn on the function, repeat the procedure until
на готовност.
“AUTO. STBY ON” appears.
, докато системата
Задръжте натиснат бутона
Notes
е включена, докато се изведе съобщение “AUTO. STBY
OFF”.
“AUTO STANDBY” lights up in the display when the automatic
standby function is turned on.
За
да включите функцията, повторете процедурата,
 The automatic standby function is invalid for the tuner functions
докато
се even
изведе
съобщение
“AUTO.
STBY
(FM/AM),
when
“AUTO STANDBY”
lights
up inON”.
the display.
Забележки
 The system may not enter standby mode automatically in the
• Съобщението
“AUTO
STANDBY”
светва
в
дисплея,
following cases;
когато
автоматично влизане в режим на
when функцията
an audio signalза
is detected.
when a USB
device
is connected.
готовност
бъде
включена.
during playback
of audio tracks or
files.
• Функцията
за автоматично
влизане
в режим на
while the preset
Play Timer
or Sleep Timer
is in process.
готовност
не работи
за функции
с тунера
(FM/AM),
дори когато “AUTO STANDBY” светне в дисплея.
• Възможно е в следните случаи системата да не влезе
автоматично в режим на готовност;
- когато бъде разпознат аудио сигнал.
- когато свържете iPod или USB устройство.
- по време на възпроизвеждане на аудио записи или
CANNOT
файлове.PLAY : You tried to play an unsupported file on
the USBпредварително
device.
- докато
зададените таймери за
DATA
ERROR : You
tried to play
unplayableработят.
file on the
автоматично
включване
или an
изключване
USB device.
DEVICE ERROR : The USB device could not be
recognized or an unknown device is connected.
CANNOT
PLAY:
да възпроизведете
FULL : You
tried Опитвате
to programсеmore
than 25 tracks orфайл,
files
който
не се поддържа на USB устройството.
(steps).
DATA
ERROR:
се да
възпроизведете
NoDEVICE
: NoОпитвате
USB device
is connected
or the файл,
който
не може
се възпроизвежда
на USB
connected
USBдаdevice
has been stopped.
устройство.
NO DISCERROR:
: There is
no устройството
disc in the player,
youда
have
DEVICE
USB
не or
може
бъде
loaded a disc
that
cannot beнепознато
played. устройство.
разпознато
или
е свързано
NoMEMORY
: The
memory
selected for
playback
FULL:
Опитвате
се да
програмирате
повече
от 25has no
memory
inserted
in the USB device.
записа
илиmedia
файла
(стъпки).
NoDEVICE:
Неof
е свързано
USB устройство
USB
NO STEP : All
the programmed
tracks haveили
been
устройството
е спряно.
erased.
NO
Няма: зареден
диск в плейъра
илиisсте
NODISC:
SUPPORT
An unsupported
USB device
заредили
диск, който не може да бъде възпроизведен
connected.
на тази
система.
NO
TRACK
: Playable file on the USB device is not loaded
NoMEMORY: Паметта, която сте избрали за
in the system.
възпроизвеждане, няма носител, поставен в USB
NOT
USED : You tried to perform a specific operation
устройството.
under
where that operation
prohibited.
NO STEP:conditions
Всички програмирани
записиisили
файлове
OVER
: You
have reached the end of the disc while
са били
изтрити.
 during еplayback
 Свързано
or pause. което
NOpressing
SUPPORT:
USB устройство,
системата
не поддържа.
PUSH
SELECT
: You tried to set the clock or timer during
NOtimer
TRACK:
В системата е зареден файл, който
operation.
не може
да се
възпроизведе.
PUSH
STOP
: You
pressed PLAY MODE  during
NOT
USED: Опитали сте да извършите специфична
playback.
операция при положение, че операцията е забранена.
SET CLOCK : You tried to select the timer when the clock
OVER: Стигнали сте края на диска, докато сте
is not set.
по време на възпроизвеждане
натискали
SET TIMER
: You
tried toсе
select
the timerвреме
when или
the Play
PUSH
SELECT:
Опитате
да зададете
да
Timer is not
set. по време на операция с таймерите.
настроите
таймер
TIMESTOP:
NG : The
Play Timer
andMODE
end timesпо
areвреме
set to
PUSH
Натиснали
стеstart
PLAY
same time.
наthe
възпроизвеждане.
SET CLOCK: Опитали сте се да изберете таймер без да
е сверен часовникът.
SET TIMER: Опитали сте се да изберете таймера
без да е настроен таймерът за стартиране на
възпроизвеждането или записа.
TIME NG: Началните и крайни времена на таймера за
стартиране на възпроизвеждането съвпадат.
Messages
Съобщения
Предпазни
Precautions мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
• Аудио
дискове
Discs that
this system CAN play
• CD-R/CD-RW
 Audio CD (аудио данни/МР3 файлове)
 CD-R/CD-RW
(audio
data/MP3
files) да
Дискове,
които тази
система
НЕ МОЖЕ
възпроизвежда
Discs that
this system CANNOT play
• CD-ROM
дискове
 CD-ROM дискове, различни от записаните
• CD-R/CD-RW
в музикален
CD other
формат
или
МР3
формат,in music CD
CD-R/CD-RW
than
those
recorded
съответстващ
със
системите
ISO9660
Level 1/Level
format or MP3
format
conforming
to ISO9660
Level2,
Joliet
1/Level 2, Joliet
• CD-R/CD-RW
дискове,
в мултисесия,
 CD-R/CD-RW
recordedзаписани
in multisession
that haveкоито
not
неended
са с правилно
сесия
by “closingзавършена
the session”
• CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на записа,
 CD-R/CD-RW
of poor recording
quality, CD-R/
замърсени
или надраскани
CD-R/CD-RW
дискове или
CD-RW that have
scratches
or areна
dirty,
or CD-R/CDCD-R/CD-RW
дискове,
записани
несъвместимо
RW recorded
with an incompatible recording device
записващо
устройство
 CD-R/CD-RW
which isкоито
finalized
incorrectly
• CD-R/CD-RW
дискове,
не са
затворени
правилно
 Discs containing files other than MPEG 1 Audio Layer• Дискове,
3 (MP3)които
files съдържат файлове, различни от
MPEG
Layer-3 (MP3)
файлове
 Discs 1ofAudio
non-standard
shape (for
example, heart,
• Дискове
нестандартна форма (например
square, сstar)
правоъгълни,
сърцевидни
илиpaper,
звездовидни)
 Discs that have
adhesive tape,
or sticker attached
• Дискове със самозалепваща се лента, хартия или
to them
стикер върху тях
 Rentalили
or used
discs with
attached
seals where the glue
• Наети
използвани
дискове
с прикрепена
extends beyond
the seal
маркировка,
на която
лепилото излиза отстрани
 Discs that
have labels
printed using
ink thatна
feels tacky
• Дискове
с етикети,
отпечатани
с помощта
when touched
специално
мастило, които са лепкави на допир
Забележки
Notes on относно
discs дисковете
• Преди
възпроизведете
диска,
с from
 Beforeдаplaying,
wipe the disc
withпочистете
a cleaningго
cloth
почистващо
парче
плат.
Почиствайте диска от
the center out
to the
edge.
центъра към периферията.
 Do not clean discs with solvents, such as benzine,
• Не използвайте разтвори като бензин, разтворител
thinner, or commercially available cleaners or antiи почистващи препарати, разпространени в
static spray мрежа,
intendedа for
vinyl
LPs.
търговската
също
и антистатичен
спрей за
 Do not expose
discs to плочи.
direct sunlight or heat sources
винилови
грамофонни
as hot air
ducts, norнаleave
it in
a car parked
in
• Неsuch
излагайте
дисковете
пряка
слънчева
светлина
direct
sunlight. на топлина, като климатици; не ги
или
на източници
оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева
On safety
светлина.
 Completely disconnect the power cord (mains lead)
Безопасност
from the wall outlet (mains) if it is not going to be used
• Изключете
системата
от 220
V, ако няма
for an extended
periodотofмрежата
time. When
unplugging
the
даunit,
бъдеalways
използвана
известен
време.
grip theзаplug.
Neverпериод
pull theот
cord
itself.За да
изключите
кабел, издърпайте го, като го
 Should anyзахранващия
solid object or liquid get into the system,
държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
unplug the system, and have it checked by qualified
• Ако в системата попадне твърд предмет или течност,
personnel before operating it again.
изключете устройството и преди по-нататъшна

The AC power
cord canв be
changed only by a qualified
употреба
го проверете
сервиз.
service facility.кабел трябва да бъде подменян само в
• Захранващият
квалифициран сервиз.
On placement
Поставяне
 Do not place the system in an inclined position or in
• Неlocations
поставяйте
системата
на hot,
наклонени
повърхности
that are
extremely
cold, dusty,
dirty, or
или
на места,
които
са крайно
горещи or
или
студени,
humid
or lacking
adequate
ventilation,
subject
to
прашни
илиdirect
замърсени,
безlight.
вентилация,
vibration,
sunlightвлажни,
or a bright
подложени
на вибрации
илиunit
изложени
на директна
 Be careful when
placing the
or speakers
on
слънчева
светлина.
surfaces или
that ярка
have been
specially treated (for example,
• Бъдете
внимателни,
когато
поставяте
системата
with wax, oil, polish) as staining or discoloration of the
или говорителите върху обработен с препарати под
surface may result.
(например, обработен с лак, полиран и т.н.), тъй като
If the system
is brought
directly from
a cold на
to aпетна
warm
евъзможно
подовата
повърхност
да стане
location
or is placed in a very damp room, moisture
или
да се обезцвети.
may
condenseеon
the lensдиректно
inside theотCD
player,на
and
• Ако
системата
внесена
студено
causeмясто,
the system
malfunction.
In thisвлажна
situation,
топло
или еtoпоставена
в много
стая, по
removeнаthe
disc,
and leave
theдаsystem
turned onвлага.
for
лещите
CD
плейъра
може
се кондензира
about
anсеhour
until
the moisture
evaporates.
Ако
това
случи
е възможно
системата
да не работи
правилно. В този случай извадете диска и оставете
On heat buildup
системата
включена за около час, докато влагата се
 Heat buildup on the unit during operation is normal
изпари.
and is not cause for alarm.
Относно
 Do notпрегряването
touch the cabinet if it has been used
• Въпреки
че поat
време
работаbecause
системата
се нагрява,
continuously
a highнаvolume
the cabinet
may
това
не
е
неизправност.
have become
hot.
• Не докосвайте корпуса на устройството, ако
 Do not obstructвреме
the ventilation
holes.
продължително
използвате
системата с
висока сила на звука, тъй като температурата на
On the speaker system
повърхността на корпуса се покачва.
Thisпокривайте
speaker system
is not magnetically
shielded, and
• Не
вентилационните
отвори.
the picture on nearby TV sets may become magnetically
Система
говорители
distorted.
In this situation, turn off the TV, wait 15 to
Системата
отand
говорители
не еon.
защитена от магнитни
turn it back
30 minutes,
полета
и is
е възможно
картината
телевизор,
поставен
If there
no improvement,
moveнаthe
speakers far
away
в близост,
да се извежда със смущения. В този случай
from the TV.
изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и
след
това отново
го включете.
Cleaning
the cabinet
Ако
все this
ощеsystem
няма подобрение,
преместете
Clean
with a soft cloth
slightly moistened
говорителите
на разстояние
от Do
телевизора.
with a mild detergent
solution.
not use any type
of abrasive pad,
scouring powder, or solvent, such as
Почистване
на корпуса
benzine,
or alcohol.използвайте парче мек
Заthinner,
да почистите
системата,
плат, навлажнено мек почистващ разтвор. В никакъв
случай не ползвайте абразивни материали, прахове или
разредител като алкохол, бензин или разтворител.
Технически
Specifications
характеристики
Main unitустройство
Главно
Amplifier section
Усилвател
European and Russian models:
Модели
за Европа:
DIN power output (rated): 5 watts + 5 watts (4 ohms at 1 kHz, DIN)
DIN Continuous
изходно напрежение
(измерено):
5 4Wwatts
+ 5+W4 watts
(4 ома
при 1at
RMS power output
(reference):
(4 ohms
kHz,1DIN)
kHz, 10% THD)
Music power output
watts + 9 watts(справка):
(4 ohms at 14kHz,
Продължително
RMS(reference):
изходно 9напрежение
W +10%
4W
THD)
(4 ома
при 1 kHz, 10% THD)
Other models:
Изходна
сила на звука (справка): 9 + 9 вата (4 ома при 1 KHz, 10%
DIN power output (rated): 5 watts + 5 watts (4 ohms at 1 kHz, DIN)
THD)
Continuous RMS power output (reference): 4 watts + 4 watts (4 ohms at
1 kHz, 10% THD)
Входове
Input IN (стерео мини жак): чувствителност 550 mV, импеданс
AUDIO
AUDIO IN (stereo mini jack): Sensitivity 550 mV, impedance 50 kilohms
50 килоома
Outputs
Изходи
PHONES (stereo mini jack): Accepts headphones with an impedance of
PHONES
8 ohms(стерео
or more минижак): Приема слушалки с 8 и повече ома
SPEAKERS:
Accepts
impedanceотof44ома
ohms
SPEAKER:
Приема
импеданс
player section
CDCDплейър
System: Compact disc and digital audio system
Система:
Компакт-дискова аудио система с цифров звук
Laser Diode Properties
Лазер
Emission Duration: Continuous
Продължителност
наthan
емисията:
Laser Output*: Less
44.6μW Непрекъсната
output is the
value measurement
* This
Изход
на лазера*:
По-малко
от 44.6 at a distance of 200mm from the
surface on the
Optical Pick-up
Block with 7mm
aperture.
* Тозиobjective
изход еlens
стойността,
измерена
от разстояние
200 mm
от
Frequency response: 20 Hz  20 kHz
лещите
на оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Signal-to-noise ratio: More than 90 dB
Честотен
20 Hz
20dB
kHz
Dynamicобхват:
range: More
than–90
Съотношение на сигнала към шума: Повече от 90 dB
Tuner section
Динамичен
обхват:superheterodyne
Повече от 90tuner
dB
FM stereo, FM/AM
Тунер
FM tuner section:
Tuning range
FM стерео,
FM/AM тунер
Brazilian model: 87.5 MHz  108.0 MHz (100 kHz step)
FM тунер:
Other models: 87.5 MHz  108.0 MHz (50 kHz step)
Обхват
на тунера:
– 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Antenna:
FM lead87.5
antenna
Intermediate
frequency:
225 kHz
Антена:
FM водеща
антена
Средна
честота:
AM tuner
section:225 kHz
Tuning range
АМ тунер:
Models for Europe, Russia, Saudi Arabia, Kuwait and Egypt:
Обхват
на тунера:
531 (9
– 1,602
kHz (9 kHz стъпка)
531 kHz
 1,602 kHz
kHz step)
Антена:
АМ кръгова
Australian
model: антена
531 kHz
 1,710
Средна
честота:
53kHz
kHz(9 kHz step)
530 kHz  1,710 kHz (10 kHz step)
USBLatin American models:
Поддържан
530 kHz битрейт:
1,710 kHz (10 kHz step)
kHz 11,710
kHzLayer-3):
(9 kHz step)
МР3531
(MPEG
Audio
32 kbps – 320 kbps, VBR
Other models:
Честота:
531 kHz  1,602 kHz (9 kHz step)
MP3530
(MPEG
1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
kHz  1,610 kHz (10 kHz step)
(USB)
порт:
Тип antenna
А, максимално напрежение 500 mA
Antenna:
AM loop
Intermediate frequency: 53 kHz
Говорител
USB section
Система
говорители: пълен обхват, 8 cm в диаметър, коничен тип
Supported
bit rate: 4 ома
Измерен
импеданс:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
Размери
Sampling frequencies:
Размери
(ш/в/д):
Прибл.
148 mm
х 240 mm
MP3 (MPEG
1 Audio
Layer-3):
32/44.1/48
kHz х 127 mm
Тегло: (USB)
Прибл.
1.23
kgA,нето
на говорител
port:
Type
maximum
current 500 mA
Speakerхарактеристики
Общи
Speaker system:
range, 8 cm dia.,230
coneVtype
Изисквания
къмFull
захранването:
AC, 50/60 Hz
Rated impedance: 4 ohms
Консумация
на енергия:
28 вата
Dimensions (W/H/D):
Approx.
148 mm × 240 mm × 127 mm
Размери
(ш/в/д)
(без
говорителите):
Mass: Approx.
1.23
kg net
per speaker
Прибл.
158 х 240 х 225.5 mm
General
Тегло
говорителите): 2.1 kg
Power (без
requirements:
European аксесоари:
and Russian models:
AC 230за
V, дистанционно
50/60 Hz
Приложени
Устройство
управление
Australian model: AC 230 V  240 V, 50/60 Hz
(1), FM
водеща антена (1), АМ кръгова антена (1)
Latin American models (except for Brazilian, Mexican and Argentine
models):
110 V  120 Vхарактеристики
or 220 V  240 V, 50/60
Hz, adjustable
with
Дизайнът
и AC
техническите
са обект
на промяна
voltage selector
без предупреждение.
Brazilian model: AC 127 V or 220 V, 60 Hz, adjustable with voltage selector
Mexican model: AC 120 V, 60 Hz
Models for Middle
and NearвEast:
AC 110
 120 V or 220
• Консумация
на енергия
режим
наVготовност:
0.5 VW 240 V,
50/60 Hz, adjustable with voltage selector
• При
производството
на
някои
печатни
платки
не
са
Korean model: AC 220 V, 60 Hz
използвани
елементи.
Taiwan model:халогенирани
AC 120 V, 50/60огнезащитни
Hz
Thai model: AC 220 V, 50/60 Hz
Other models: AC 220 V  240 V, 50/60 Hz
Power consumption:
European and Russian models: 28 watts
Latin American models (except for Mexican and Argentine models):
28 watts
Models for Middle and Near East: 28 watts
Other models: 25 watts
Dimensions (W/H/D) (excl. speakers):
Approx. 158 mm × 240 mm × 225.5 mm
Mass (excl. speakers): Approx. 2.1 kg
Supplied accessories: Remote Commander (1), FM lead/AM loop antenna (1)
Design and specifications are subject to change without notice.
 Standby power consumption: 0.5 W
 Halogenated flame retardants are not used in the certain printed
wiring boards.
Download PDF

advertising