Sony | CMT-G2BNIP | Sony CMT-G2BNiP Инструкции за експлоатация

Micro HI-FI
Component System
(Микро HI-FI
компонентна
система)
Инструкции за експлоатация
CMT-G2NiP/G2BNiP
Първи стъпки
Мрежови връзки
Операции
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Предпазни мерки/
спецификации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не поставяйте открити източници
на пламък върху устройството,
като например запалени свещи.
За да намалите опасността
от пожар или токов удар,
не допускайте върху това
устройство да попадат капки
или пръски и не поставяйте върху
него съдове, пълни с течности,
например вази.
Тъй като за изключването на уреда
от електрическата мрежа се
използва основния щепсел,
включете го в леснодостъпен
променливотоков електрически
контакт. Ако забележете нещо
необичайно във функционирането
на устройството, изключете
незабавно основния щепсел от
променливотоковия контакт.
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекалено висока температура,
като например слънце, огън или
подобни.
Устройството не е изключено от
захранването, докато е включено
в електрическия контакт, дори ако
самото то е изключено.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи опасността за очите.
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от
КЛАС 1. Тази маркировка се
намира върху задната външна
страна.
2BG
За клиентите в Австралия
Това оборудване трябва да се
монтира и използва на поне 20 см
или повече от радиатор или от
човешкото тяло (с изключение
на крайниците: ръце, китки, крака
и глезени).
За клиентите в Европа
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели за
връзка с хост компютри и/или
периферни устройства.
Прекалено високото налягане
на звука от слушалките може да
доведе до увреждане на слуха.
Бележка за клиентите:
Следващата информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Япония. Упълномощен
представител за ЕМС и за
безопасност на продуктите е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването и гаранцията,
моля, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи
за сервизно обслужване
и гаранция.
С настоящото Sony Corp.
декларира, че това оборудване
е съвместимо с основните
изисквания и други
свързани разпоредби на
Директива 1999/5/ЕО.
За подробности, моля,
отидете на следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен да се
използва в следните държави:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SK
За клиенти, които
използват този продукт
в следните държави:
Норвегия:
Използването на това
радиооборудване не е разрешено
в географската зона в радиус от
20 км от центъра на Ню Олесун,
Свалбард в Норвегия.
Франция:
Функцията за WLAN на тази
микро HI-FI компонентна система
трябва да се използва единствено
и само в сгради.
Използването й на открито
е забранено на територията
на Франция. Уверете се,
че функцията за WLAN на тази
микро HI-FI компонентна система
е дезактивирана, преди да я
използвате извън сгради.
(Решение 2002-1009 на ART,
изменено от Решение 03-908
на ART, относно ограниченията
за използване на радиочестоти).
Италия:
Използването на RLAN мрежата се
регулира:
– по отношение на личната
употреба от Законодателен
декрет № 259 от 1.8.2003 г.
(„Code of Electronic
Communications“ – Кодекс за
електронни комуникации).
По специално, член 104 указва
кога се изисква предварително
получаване на общо
разрешение, а член 105 указва
кога се допуска свободна
употреба;
– по отношение на
предоставянето на обществото
на RLAN достъп до
телекомуникационни мрежи
и услуги според Министерски
декрет от 28.5.2003 г.
с измененията и член 25 (общо
разрешение за електронни
комуникационни мрежи
и услуги) на Кодекса за
електронни комуникации.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му указва, че той не
трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо
това продуктът трябва да бъде
предаден в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на
евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след
изхвърлянето му. Рециклирането
на материалите ще спомогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката указва,
че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии,
ще помогнете за
предотвратяването на
евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след
изхвърлянето й. Рециклирането
на материалите ще спомогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на
експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии, моля,
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерията, моля,
обърнете се към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
3BG
Преди работа с тази система
За защитата на авторските права
Музикалните данни не могат да се използват
без разрешението на Music притежателя на
авторското право, освен ако се използват
единствено за лично забавление.
За илюстрациите, използвани
в това ръководство
Използваните в настоящото ръководство
илюстрации и екрани може да се различават
от действителните.
Илюстрациите за определен модел, който
може да е с различни функции, обаче също са
използвани в това ръководство, за да се обясни
съответната функция.
Как се използва това ръководство
В това ръководство е обяснено как се работи
с устройството основно чрез бутоните на
дистанционното управление. Бутоните на
основното устройство със същото или подобно
име на тези на дистанционното управление
може да се използват за извършване на същите
операции.
За услуги, които може да се
използват заедно с интернет
връзка
Имайте предвид, че интернет-базираните
услуги подлежат на промяна или прекратяване
без известие.
Неизправностите, възникнали при
нормална употреба на системата,
ще бъдат ремонтирани от Sony
в съответствие с условията, определени
в ограничената гаранция за тази система.
Sony обаче не носи отговорност за
последици, възникнали от невъзможност
за възпроизвеждане поради повредена или
неизправна система.
4BG
Съдържание
Преди работа с тази система ........................................................................................... 4
Характеристики на тази система ................................................................................... 8
Слушане на музика от разнообразни източници ................................................. 8
Използване на системата с отговарящи на DLNA устройства........................... 8
Поточно предаване на музика от iTunes с AirPlay ................................................ 9
Първи стъпки
Проверка на включените принадлежности............................................................10
Ръководство за частите и уредите за управление...............................................11
Основно устройство .................................................................................................11
Дистанционно управление .....................................................................................12
Въвеждане на знаци .................................................................................................14
Управление на меню/списък ..................................................................................15
Подготвяне на устройството, дистанционното управление
и високоговорителите.................................................................................................16
Свързване на антените, кабелите на високоговорителите
и захранващия кабел .........................................................................................16
Използване на дистанционното управление .....................................................18
Прикрепване на подложките за високоговорителите .....................................18
Използване на iPod/iPhone .....................................................................................19
Настройване на антената за безжична LAN мрежа ...........................................19
Извършване на основни настройки...........................................................................20
Включване на системата ..........................................................................................20
Настройване на часовника .....................................................................................21
Изключване на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност .........................................................................................................21
Мрежови връзки
Свързване на системата към домашната ви мрежа ............................................22
Проверка на безжичната LAN среда на домашната ви мрежа ........................23
Търсене на точка на достъп и настройване на безжична мрежа
(метод на сканиране за точка на достъп) ......................................................23
Настройване на безжична мрежа чрез точка на достъп,
съвместима с WPS ...............................................................................................25
Настройване на кабелна мрежа .............................................................................27
5BG
Операции
Възпроизвеждане на компактдиск/MP3 диск........................................................29
Слушане на радио...............................................................................................................31
Настройване на радиостанция ..............................................................................31
Предварително задаване на радиостанции .......................................................32
Извършване на първоначално сканиране за DAB станции ръчно ................33
Слушане от iPod или iPhone............................................................................................34
Възпроизвеждане на файл от USB устройство.......................................................35
Слушане на аудиосъдържание, съхранено на сървър ......................................37
Настройване на сървъра .........................................................................................37
Възпроизвеждане на аудиосъдържание, съхранено на сървър ...................41
Слушане на музикални услуги.......................................................................................44
Предварително задаване на станции ...................................................................45
Наслаждаване на разнообразни музикални услуги .........................................46
Използване на функцията PARTY STREAMING ........................................................47
Стартиране на PARTY ................................................................................................47
Присъединяване към PARTY ...................................................................................48
Използване на AirPlay .......................................................................................................49
Актуализиране на софтуера...........................................................................................51
Слушане на аудиоматериали от външен компонент ..........................................53
Възпроизвеждане в различни режими.....................................................................54
Непрекъснато възпроизвеждане ..........................................................................54
Възпроизвеждане в произволен или програмиран ред..................................55
Създаване на ваша собствена програма .............................................................55
Търсене на елемент чрез ключова дума...................................................................56
Допълнителна информация
Настройване на функции, свързани с мрежови операции ..............................57
Проверка на настройките на мрежата .................................................................57
Задаване на режима на готовност на мрежата ...................................................57
Задаване на автоматично разрешение за достъп..............................................58
Задаване на функцията PARTY STREAMING ..........................................................59
Преименуване на устройството ............................................................................60
Промяна на настройките на звука...............................................................................61
Регулиране на басите и високите честоти ...........................................................61
Използване на таймерите ...............................................................................................62
Използване на таймера за заспиване ...................................................................62
Използване на таймера за възпроизвеждане ....................................................63
Промяна на настройките на дисплея.........................................................................64
6BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности.................................................................................66
Съобщения .................................................................................................................74
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки................................................................................................................76
Спецификации .....................................................................................................................78
Модели iPod/iPhoneiPod/iPhone, съвместими с тази система........................81
Речник......................................................................................................................................82
Индекс .....................................................................................................................................84
7BG
Характеристики на тази система
Слушане на музика от разнообразни източници
Можете да слушате музика от различни звукови източници с големи количества музикално
съдържание. Следните звукови източници са налице в тази система.
Музикални услуги по интернет
Системата
Външен компонент
Сървър
FM/AM/DAB*
Компактдиск
USB устройство
iPod/iPhone
* DAB функцията е налице само за CMT-G2BNiP.
Използване на системата с отговарящи на DLNA устройства
Тази система отговаря на стандарта на DLNA. Можете да слушате музика по различни начини чрез
системата заедно с други отговарящи на DLNA устройства Свързването й към други DLNA
устройства ви позволява да слушате аудиосъдържание, съхранено на сървър, дори и да се намират
в различни помещения. Освен това функцията PARTY STREAMING на системата ви позволява да
възпроизвеждате аудиосъдържание едновременно с други устройства, които имат функция PARTY
STREAMING* (стр. 47). Можете да използвате всички налични на системата функции като звуков
източник за функцията PARTY STREAMING.
* Наличните съвместими с PARTY STREAMING устройства може да се различават в зависимост от държавите
или регионите. За подробности за наличните устройства се свържете с най-близкия търговец на Sony.
Системата
Поточно предаване на звук/
PARTY STREAMING
8BG
За DLNA
DLNA е съкращение от Digital Living Network Alliance. Това е името на организация, която установява указания
(указания на DLNA), както и името на метода, позволяващ устройствата в едно домакинство да споделят цифрово
съдържание (напр. музикални и графични данни и др.) през домашна мрежа.
Поточно предаване на музика от iTunes с AirPlay
Чрез безжична мрежа можете да възпроизвеждате аудиосъдържание на устройства с iOS,
като iPhone, iPod touch, iPad или iTunes Library на компютъра си с тази система.
Компютър
iPhone/iPod touch/iPad
9BG
Първи стъпки
Проверка на включените принадлежности
Дистанционно управление (1)
Подложки за високоговорителите (8)
Проводникова FM антена (1)*
Батерии R6 (размер AA) (2)
Рамкова AM антена (1)
Захранващ кабел (1)
Модели за Европа (с изключение на модела за Великобритания)
Проводникова DAB антена (1) (само за
CMT-G2BNiP)*
Модел за Великобритания
Модел за Австралия
Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство) (1)
В това ръководство са предоставени пълни
обяснения на различните настройки,
операции и процедурата за връзка с мрежата.
То съдържа и предпазни мерки за
безопасно използване на системата.
Ръководство за бърза настройка (1)
В това ръководство е обяснено как да се
настройва връзката с мрежата и как се
използват функциите, които са налице след
свързване към мрежа.
Кабели на високоговорителите (2)
* Формата на буксата за антената може да се
различава от илюстрациите в зависимост от
държавите и регионите.
Ако откриете, че има липсващи или повредени
принадлежности, се свържете с най-близкия
търговец на Sony.
10BG
Ръководство за частите и уредите
за управление
A Бутон I/1 (захранване)
Използвайте, за да включите или изключите
захранването (стр. 20).
B Индикатор STANDBY
Следните цветове указват състоянието
на захранване на системата.
Цвят
Състояние
Режим на
на системата готовност
на мрежата
Зелено
Вкл.
Вкл./изкл.
Кехлибарено
Изкл.
Вкл.
Червено
Изкл.
Изкл.
C Прозорец на дисплея
За подробности за съдържанието
на дисплея вижте стр. 64.
D Бутон Z
Използвайте, за да отворите или затворите
тавата на диска (стр. 29).
E Бутон NX (възпроизвеждане/пауза)
Използвайте, за да стартирате или
поставите на пауза възпроизвеждането.
Първи стъпки
Основно устройство
F Бутони TUNE +/–
Използвайте, за да настроите желаната
станция.
Бутони ./> (пропускане назад/
пропускане напред)
Използвайте, за да изберете запис или файл.
Бутони m/M (търсене назад/търсене
напред)
Използвайте, за да намерите точка в запис
или файл.
Бутони M/m
Използвайте, за да изберете елемент,
посочен на дисплея.
Бутон ENTER
Използвайте, за да въведете избрания
елемент или настройка.
G Бутон OPTIONS
Използвайте, за да изведете менюто с опции
(стр. 41).
Елементите в менюто се различават
в зависимост от избраната функция.
H Бутон BACK
Използвайте за връщане към предишния
дисплей.
11BG
I Тава на диска
Използвайте, за да поставите диск (стр. 29).
J
(USB) порт
Използвайте, за да свържете към
съвместимо USB устройство
(страници 35, 36).
K Конектор PHONES
Свържете слушалки.
L Копче BASS/TREBLE
M Копче FUNCTION
Използвайте, за да изберете функция
(стр. 30).
N Бутон за управление VOLUME
Използвайте, за да регулирате силата
на звука.
O Сензор за дистанционно управление
P Бутон x (стоп)
Използвайте за спиране на
възпроизвеждането.
Дистанционно управление
A Бутон DISPLAY
Използвайте за показване на информация,
например за времето на запис, часовника
и др. (страници 21, 32, 42, 45, 64).
Използвайте за шифроване и разкриване
на ключа за сигурност (стр. 24).
B Бутон SLEEP
Използвайте, за да зададете или потвърдите
настройките на таймера за заспиване
(стр. 62).
C Бутони за избор на функции
• Бутон HOME NETWORK (страници 23,
25, 26, 27, 41, 57, 58, 59)
• Бутон MUSIC SERVICES (страници 44,
45, 46)
• Бутон AirPlay (стр. 49)
• Бутон USB (страници 35, 55)
• Бутон CD (страници 29, 55)
• Бутон TUNER (страници 31, 33)
• Бутон FUNCTION +/–
D Бутон PLAY MODE
Използвайте, за да изберете режима на
възпроизвеждане (страници 29, 35, 42, 55).
Бутон REPEAT
Използвайте, за да слушате диск, USB
устройство, отделен запис или файл
многократно (страници 29, 35, 42, 54).
E Бутони с цифри/текст*
Използвайте за избор на станция чрез
съответния номер (стр. 32).
Използвайте, за да изберете желаната буква
(ABC, DEF и т.н.) при въвеждане на знаци
(страници 14, 15, 56).
12BG
Бутон CLEAR
Използвайте, за да изтриете буква (стр. 14).
Използвайте, за да изтриете програмиран
запис или файл (стр. 55).
Бутон
(обратно)
Използвайте, за да обърнете реда на
знаците, зададени за бутоните с цифри/
текст (стр. 14).
F Бутон MEMORY
Използвайте, за да зададете предварително
FM станции, DAB/DAB+ станции (само за
CMT-G2BNiP) (стр. 32) или музикални
услуги (стр. 45).
G Бутони M/m
Използвайте, за да изберете елемент,
посочен на дисплея (страници 14, 15).
Бутони </,
Използвайте, за да преместите фокуса,
докато въвеждате знаци (стр. 14).
Използвайте, за да изберете предишното
или следващото съвпадение, докато търсите
елемент чрез ключова дума (стр. 56).
Бутон ENTER
Използвайте, за да въведете избрания
елемент или настройка (страници 14, 15).
H Бутон BACK
Използвайте за връщане към предишния
дисплей.
I Бутони ./>
Използвайте, за да обозначите началото
на запис (страници 32, 34, 42, 55).
Използвайте, за да изберете запис или файл
(страници 29, 35).
Бутони +/–
Използвайте, за да изберете радиостанция
(страници 31, 33).
Бутони
(папка) +/–
Използвайте, за да изберете папка
(страници 29, 35, 55).
J Бутони за управление
Използвайте при всички функции, за да
извършвате основни операции.
• Бутон X (пауза) (страници 29, 34, 35, 42)
• Бутон x (стоп) (страници 29, 31, 35, 42)
• Бутон N (възпроизвеждане)*
(страници 29, 34, 35, 42, 54, 55)
• Бутон m/M (търсене назад/търсене
напред) (страници 29, 34, 35)
L Бутон Z (отваряне/затваряне)
Използвайте, за да отворите или затворите
тавата на диска (стр. 29).
M Бутон ?/1 (захранване)
Използвайте, за да включите или изключите
захранването (страници 20, 63).
N Бутон FM MODE
Използвайте, за да изберете режима на
приемане на FM сигнали (моно или стерео)
(стр. 32).
Първи стъпки
Бутон CHARACTER
Използвайте, за да изберете типа на знаците
(стр. 14).
K Бутон PARTY
Използвайте за управление на функцията
PARTY STREAMING. Задръжте натиснат
бутона, за да стартирате или затворите
PARTY (страници 47, 48).
O Бутон TUNING MODE
Използвайте, за да изберете режима
на настройка (страници 31, 33).
P Бутон ALPHABET SEARCH
Използвайте за търсене на елемент чрез
ключова дума (страници 42, 45, 56).
Q Бутон TREBLE
Използвайте за управление на звука
(стр. 61).
Бутон BASS
Използвайте за управление на звука
(стр. 61).
R Бутон TIMER MENU
Използвайте, за да изведете менюто
на таймера (страници 21, 63).
S Бутон MUTING
Използвайте за временно изключване
на звука. Натиснете бутона отново, за да
възстановите звука.
T Бутони VOLUME +*/–
Използвайте, за да регулирате силата
на звука (страници 34, 53, 63).
U Бутон OPTIONS
Използвайте, за да изведете менюто
с опциите (страници 15, 23, 25, 26, 27, 33, 35,
41, 42, 45, 57, 58, 59).
(Налице е само когато е избрана функцията
за DAB, USB, домашна мрежа, музикална
услуга.)
* Звездичката (*) указва бутоните, които имат
осезаема точка (бутон с цифра „5“, бутон
„VOLUME +“ и бутон N (възпроизвеждане)).
13BG
Въвеждане на знаци
2
Може да се наложи да въвеждате знаци
по време на операции по настройка, напр.
мрежови настройки.
За подробности за наличните знаци вижте
„Списък на знаците за въвеждане“ (стр. 15).
3
Бутони с цифри/
текст
Натиснете съответните бутони
с цифри/текст, за да изберете
желаните знаци.
Натиснете бутона (ABC, DEF и т.н.)
неколкократно, докато се покаже желания
знак.
Ако искате да въведете пунктуационни
знаци (напр. „!, ?“) и други символи (напр.
„#, %“), изберете за тип на знаците „abc“
или „ABC“, след което натиснете бутона
с цифра/текст 0 или 1 неколкократно.
Натиснете ENTER, за да запазите
текстовия низ.
Други операции
За
Направете следното:
Изтриване на токущо въведен знак
Натиснете CLEAR.
Обръщане на реда
на знаците, зададени
за бутоните с цифри/
текст.
Натиснете
.
Неколкократното
натискане на бутон № 2
например обикновено
извежда „A“, „B“, „C“
и „2“. С натискането на
този бутон обаче редът
се променя на „2“, „C“,
„B“ и „A“.
Възстановяване
на предишното
състояние
Натиснете BACK.
Преместване
на курсора
Натиснете </,, за да
преместите курсора
наляво или надясно.
Натиснете M/m, за да
преместите курсора
в началото или в края
на текстовия низ.
Примерен дисплей при търсене на елемент чрез
ключова дума:
AКурсор (текуща позиция)
BСимволът за прекратяване указва края на текстовия низ
CТекуща позиция на курсора/брой знаци, които сте въвели
DТип на знаците
1
Натиснете CHARACTER
неколкократно, за да изберете
желания тип знаци.
При всяко натискане на бутона типът на
знаците се променя в последователността
„abc“ (малки букви) t „ABC“ (главни
букви) t „123“ (цифри).
14BG
Списък на знаците за въвеждане
В таблицата по-долу са показани знаците
и цифрите, които можете да въвеждате за всеки
тип знаци („abc“, „ABC“, или „123“). Можете
да проверите знаците, номерата и символите,
които са зададени на всеки бутон с цифра/
текст.
A Име на настройка или функция
B Елемент, който се избира в момента
C Указва, че има повече нива под текущото
abc
ABC
123
1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
1
2
abc2
ABC2
2
3
def3
DEF3
3
4
ghi4
GHI4
4
5
jkl5
JKL5
5
6
mno6
MNO6
6
За
Направете следното:
7
Превъртане на
дисплея
Задръжте натиснат M/m.
Връщане към
предходното ниво
в менюто
Натиснете BACK.
Отмяна
на операцията
в менюто
Натиснете OPTIONS.
7
pqrs7
PQRS7
8
tuv8
TUV8
8
9
wxyz9
WXYZ9
9
0
/\|–~=_+#
$%&^“*?
/\|–~=_+#
$%&^“*?
0
(интервал) 0
(интервал) 0
2
Натиснете ENTER.
Избраният елемент се прилага или
изпълнява. Повторете стъпки 1 и 2,
ако се покаже менюто или списъкът
за следващото ниво.
Първи стъпки
Бутон
с цифра/
текст
Други операции
Управление на меню/списък
Елементите в меню или списък се различават
според елемента за настройка и избрания
звуков източник.
1
Докато е показано менюто с опции
или списък, натиснете M/m, за да
изберете желания елемент.
15BG
Подготвяне на устройството, дистанционното
управление и високоговорителите
Свързване на антените, кабелите на високоговорителите
и захранващия кабел
1
или
4
2
Черен
5
3
или
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ включвайте захранващия
кабел в електрически контакт,
докато не бъдат направени
всички останали връзки.
A Към електрическия контакт
B Рамкова антена
C Проводникова FM антена (разгънете я хоризонтално)
D Свържете кафявата страна.
E 75­омов коаксиален кабел с мъжки конектор тип F (не е включен
в комплекта) (само за CMT-G2BNiP)
16BG
F Към външна DAB антена (не е включена в комплекта) (само за CMT-G2BNiP)
G Проводникова DAB антена (разгънете я хоризонтално) (само за CMTG2BNiP)
H Свържете бялата страна.
I Към левия високоговорител
J Към десния високоговорител
1
Свържете проводниковата
FM антена.
3
Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, и след
това настройте антената. Уверете се,
че антената е напълно разгъната.
Свържете проводниковата
DAB антена (само за CMT-G2BNiP).
Уверете се, че антената е напълно
разгъната.
Проводникова DAB антена
Проводникова FM антена
Дръжте антената далече от кабелите на
високоговорителите и от захранващия
кабел, за да избегнете прихващането
на шум.
Използвайте 75­омов коаксиален кабел
(не е включен в комплекта), за да свържете
устройството към външна антена, за да
подобрите приемания сигнал.
Първи стъпки
или
или
Използвайте 75­омов коаксиален кабел
с мъжки конектор тип F (не е включен
в комплекта), за да свържете външна
DAB антена (не е включена в комплекта),
за да получите DAB/DAB+предавания
с по-високо качество.
4
Свържете кабелите на
високоговорителите.
Забележка
2
Свържете рамковата AM антена.
Първо, отстранете покритието, прикрепено към
края на кабела на високоговорителя.
Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, и след това
настройте антената. Уверете се, че
антената е напълно разгъната.
Свържете конекторите на
високоговорителя към конекторите
SPEAKERS на устройството.
Дръжте антената далече от кабелите на
високоговорителите и от захранващия
кабел, за да избегнете прихващането
на шум.
Черен
17BG
Свържете другия край на кабелите на
високоговорителите към клемите на
високоговорителите.
Използване на
дистанционното
управление
Извадете капака на отделението за батерии
и поставете две батерии R6 (размер AA), като
първо поставите страната, обозначена с E,
и спазвате поляритета.
Черен #
5
Включете захранващия кабел
в електрически контакт.
Индикаторът STANDBY на устройството
светва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ включвайте захранващия кабел
в електрически контакт, докато не бъдат
направени останалите връзки.
При осъществяване на кабелна LAN връзка
Свържете мрежови (LAN) кабел (не е включен
в комплекта) към NETWORK
.
За подробности вижте „Настройване на
кабелна мрежа“ (стр. 27).
Забележки относно използването на дистанционното
управление
• При нормално използване батериите ще издържат
около шест месеца.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии, нито такива от различен тип.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг период
от време, извадете батериите, за да избегнете
евентуална повреда поради протичане или
окисляване.
Прикрепване на
подложките за
високоговорителите
Прикрепете подложките към долната част
на високоговорителите, за да предотвратите
хлъзгането им.
18BG
Използване на iPod/iPhone
Свържете iPod/iPhone към
(USB) порта чрез
USB кабел, предоставен с iPod/iPhone.
Първи стъпки
Настройване на антената
за безжична LAN мрежа
При осъществяване на безжична връзка
нагласете безжичната антена в задната част
на устройството във вертикално положение.
Забележка за индикатора за силата на сигнала на
безжичната LAN мрежа
„ “ светва, когато системата се включи и се установи
връзка на безжичната LAN мрежа към точката на
достъп. Проверете състоянието на приемане на
сигнала от безжичната LAN мрежа. Колкото повече
сегменти има, толкова по-силен е сигналът.
19BG
Извършване на основни настройки
При първото включване на системата след
покупката трябва да се направят няколко
основни настройки.
• Network Standby – „Off“ (фабрична
настройка)
В режим на готовност се консумира по-малко
енергия, отколкото когато режимът на
готовност на мрежата е зададен на „On“,
въпреки че минава повече време, докато
системата възобнови операциите след
повторното и включване.
• Network Standby – “On”
В този режим на готовност системата е
свързана към мрежата и остава частично
активна, за да може бързо да възобнови
операциите при управление по мрежата или
след повторното й включване. За да настроите
режима на готовност на мрежата, вижте
„Задаване на режима на готовност на мрежата“
(стр. 57).
Приемане на DAB/DAB+
радиостанция (само за CMTG2BNiP)
Включване на системата
Натиснете ?/1 (захранване).
Системата се включва и индикаторът
STANDBY светва в зелено.
За изключване на системата
Натиснете ?/1 (захранване).
Системата се изключва и индикаторът
STANDBY светва в червено. Когато режимът
на готовност на мрежата е зададен на „On“
индикаторът STANDBY светва в кехлибарено
и на дисплея се показва часовникът.
20BG
Когато включите системата за първи път след
закупуването й, първоначалното сканиране
за DAB станции се стартира автоматично
и запазва списък на наличните услуги.
Не натискайте никакви бутони на устройството
или на дистанционното управление по време на
първоначалното сканиране за DAB станции.
В противен случай сканирането ще бъде
прекъснато и е възможно списъкът на услугите
да не бъде създаден правилно.
За да стартирате ръчно първоначалното
сканиране за DAB станции, изпълнете
процедурата „Извършване на първоначално
сканиране за DAB станции ръчно“ (стр. 33).
Настройване на часовника
Часът на часовника трябва да е настроен
правилно, за да функционира таймерът.
Натиснете ?/1 (захранване), за да
включите системата.
2
Натиснете TIMER MENU, за да
изберете режима на настройка
на часовника.
Ако мига „PLAY SET?“, натиснете M/m
неколкократно, за да изберете „CLOCK
SET?“, след което натиснете ENTER.
3
4
Натиснете M/m неколкократно,
за да зададете часа, след което
натиснете ENTER.
Използвайте същата процедура,
за да настроите минутите.
Системата е снабдена с функция за
автоматично влизане в режим на готовност.
Системата влиза автоматично в режим на
готовност след около 30 минути, ако не се
извършват операции или не се извежда
аудиосигнал.
Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да
я изключите.
Задръжте натиснат ?/1, докато
системата е включена, докато се
покаже „AUTO STANDBY OFF“.
За включване на функцията
Повторете процедурата, докато се покаже
„AUTO STANDBY ON“.
Забележки
• „AUTO STANDBY“ се показва на дисплея за
За показване на часовника
•
Натиснете DISPLAY, докато системата е
изключена.
Часовникът се показва в продължение на
около 8 секунди.
•
Забележки
• Ако „Network Standby“ е зададен на „On“
•
и системата е изключена, се показва дисплеят
на часовника.
Настройките на часовника ще се загубят,
ако изключите захранващия кабел или бъде
прекъснато захранването.
Първи стъпки
1
Изключване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност
2 минути, преди системата да влезе в режим
на готовност.
Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност не се отнася за функцията на тунера
(FM/AM/DAB) дори ако е активирана.
Системата не може да влезе автоматично в режим
на готовност в следните случаи:
– когато е открит аудиосигнал;
– при възпроизвеждане на аудиозаписи или
файлове;
– когато е активен предварително зададеният
таймер за възпроизвеждане или за заспиване.
21BG
Мрежови връзки
Свързване на системата към домашната
ви мрежа
В този раздел е обяснено как да свържете системата към домашната си мрежа. Можете да го направите
или чрез безжична, или чрез кабелна LAN връзка. Проверете метода на свързване чрез схемата по-долу
Не забравяйте да прочетете „Проверка на безжичната LAN среда на домашната ви мрежа“ (стр. 23)
предварително, когато свързвате системата чрез безжична LAN връзка. За подробности за това, какъв
метод на свързване поддържа рутерът за безжична LAN мрежа/точката на достъп, вижте
инструкциите за експлоатация на рутера за безжична LAN мрежа/точката на достъп.
Каква връзка искате да използвате, за да свържете системата към домашната си мрежа –
безжична или кабелна?
Безжична
Кабелна
Имате ли рутер за безжична LAN връзка/точка
на достъп?
Да
Не
Ще използвате ли настройката WPS*1, за да свържете системата към
домашната си мрежа?
Да
Искате ли да имате рутер или модем
с функция на рутер?
Да
Трябва ви рутер за безжична
LAN връзка/точка на достъп.
Не
Трябва ви
рутер.
Не
Кой метод на свързване възнамерявате да
използвате – метода на конфигуриране с WPS
бутона или този с WPS PIN код?
Метод на
конфигуриране
с бутон
Използвайте метода на
конфигуриране с WPS
бутона (стр. 25).
Метод
с PIN код
Използвайте метода
с WPS PIN код (стр. 26).
Използвайте метод на
сканиране за точка на
достъп (стр. 23).
*2
Използвайте метода
на ръчна настройка
(стр. 25).*2
Използвайте метода
на свързване с кабел
(стр. 27).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) е стандарт, създаден от Wi-Fi Alliance, който ви позволява да настроите безжична
мрежа лесно и сигурно.
*2 Използвайте метода на ръчна настройка, ако не можете да намерите желаната точка на достъп чрез метода на
сканиране за точка на достъп.
Какво може да прави системата, когато е свързана към мрежа
• Системата може да възпроизвежда аудиосъдържание, съхранено на сървър (компютър и др.)
в домашната ви мрежа (стр. 37).
22BG
• Системата може да възпроизвежда музикални услуги по интернет (стр. 44).
Проверка на безжичната
LAN среда на домашната ви
мрежа
• В зависимост от средата на домашната ви мрежа
Интернет
•
Рутер за безжична
LAN връзка/точка
на достъп
рутерът за безжична LAN мрежа/точката на достъп
може да са настроени така, че да не могат да се
свържат чрез WPS дори да са съвместими с този
метод. За подробности за това, дали рутерът за
безжична LAN мрежа/точката на достъп са
съвместими с WPS, или не, както и за настройката
на връзка чрез WPS, вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп.
Може да възникнат трудности при настройката, ако
системата е прекалено далече от рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп. В такъв случай
преместете устройствата по-близо едно до друго.
Сървър
Трябва ви следната среда, за да използвате
функциите „Home Network“, „Music Service“,
„AirPlay“ и „PARTY STREAMING“. Потвърдете
средата предварително.
Трябва да е налице среда на безжична
LAN домашна мрежа. (Уверете се, че се
използва рутер за безжична LAN
мрежа.)
Към безжичната ви домашна LAN мрежа
трябва да е свързано устройство, което
може да се използва като сървър
(компютър и др.)*.
Трябва да е налице достъп до интернет.
(Когато искате да слушате музикални
услуги.)
* За подробности за сървърите, които са съвместими
с тази система, вижте стр. 37.
Има няколко метода на свързване, които
можете да използвате, за да настроите
безжична мрежа: търсене на точка на достъп,
използване на метода на свързване чрез WPS
(или с бутон или с PIN код) или ръчна
настройка. Изберете метода на свързване,
който можете да използвате за своята домашна
мрежа, с помощта на схемата на стр. 22.
Забележки
• Не използвайте функцията за безжична LAN връзка
•
на места, където се използва медицинско
оборудване (напр. пейсмейкър) или където
употребата на безжични комуникации е забранена.
Преди да осъществите връзка с домашната мрежа,
трябва да подготвите рутер за безжична LAN
мрежа/точка на достъп. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройството.
Търсене на точка на достъп
и настройване на безжична
мрежа (метод на сканиране
за точка на достъп)
Мрежови връзки
Устройството
Можете да настроите безжична мрежа чрез
търсене на точка на достъп. За да настроите
мрежата чрез този метод на свързване, ще
трябва да изберете или въведете следната
информация. Проверете следната информация
предварително и я запишете в предоставеното
по-долу място.
Името на мрежата (SSID*1), което я
идентифицира*2. (Това ще е
необходимо в стъпка 6.)
:
Ако безжичната ви домашна мрежа
е защитена чрез шифроване, ключът
за сигурност (WEP ключ, WPA/WPA2
ключ) за нея*2. (Това ще е необходимо
в стъпка 7.)
:
*1 SSID (Service Set Identifier – идентификатор
на набора услуги) е името, което идентифицира
конкретна точка на достъп.
*2 Тази информация трябва да е налице от етикет
върху рутера ви за безжична LAN мрежа/точка
на достъп, от инструкциите за експлоатация,
от лицето, което е настроило безжичната ви мрежа
или от информацията, предоставена от доставчика
ви на интернет услуги.
За подробности за операциите с менюто
и въвеждането на знаци по време на настройка
вижте „Управление на меню/списък“ (стр. 15)
и „Въвеждане на знаци“ (стр. 14).
23BG
1
Изберете като функция HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES или
AirPlay.
8
Ако се покаже дисплеят с настройките
на мрежата, преминете към стъпка 4.
Ако не се покаже, натиснете OPTIONS.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„Network“, след което натиснете
ENTER.
3
Натиснете M/m, за да изберете
„Settings“, след което натиснете
ENTER.
4
Натиснете M/m, за да изберете
„Wireless LAN Settings“, след което
натиснете ENTER.
Ако се покаже „Change Setting?“, изберете
„OK“, след което натиснете ENTER.
5
Натиснете M/m, за да изберете
„Сканиране за точка на достъп“,
след което натиснете ENTER.
Системата започва да търси точки на
достъп и показва списък с до 20 налични
имена на мрежи (SSID).
6
Натиснете M/m, за да изберете
желаното име на мрежа (SSID),
след което натиснете ENTER.
Показва се екранът с настройките за
сигурност.
7
Въведете ключа за сигурност (WEP
ключ, WPA/WPA2 ключ), след което
натиснете ENTER.
По подразбиране ключът за сигурност ще
се показва като „*****“. Натиснете
DISPLAY неколкократно, за да шифровате
и разкриете ключа за сигурност.
Показва се екранът с настройките за IP.
24BG
За настройката на IP, натиснете
M/m, за да изберете „Auto“,
след което натиснете ENTER.
Показва се екранът с настройките за
прокси сървър.
При използване на фиксиран
IP адрес
Изберете „Manual“ в стъпка 8, след което
натиснете ENTER. Появява се екранът
за въвеждане на IP адрес.
Въведете стойностите за „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary
DNS“ и „Secondary DNS„. Когато
натиснете ENTER, след като въведете
стойността за „Secondary DNS“, се показва
екранът с настройки за прокси сървър.
9
За настройката на прокси сървър,
натиснете M/m, за да изберете
„Do Not Use“, след което натиснете
ENTER.
Показва се екранът за потвърждение.
При използване на прокси сървър
Изберете „Use“ в стъпка 9, след което
натиснете ENTER. Появява се екранът
за въвеждане на прокси адрес.
Задайте стойности за „Proxy Address“
и „Port Number“. Когато натиснете
ENTER, след като въведете стойността
за „Port Number“, се показва екранът за
потвърждение.
M/m, за да изберете
10 Натиснете
„OK“, след което натиснете ENTER.
След като са завършени настройките
на мрежата, се показва „Complete!“ и на
дисплея светва „ “. За да се върнете
в менюто с опциите, натиснете ENTER.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да отнемат
известно време.)
настройките
11 Направете
на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 37).
Съвет
Когато проверявате състоянието и настройките на
мрежата, натиснете OPTIONS, след което изберете
„Network“ – „Information“ – желания елемент
за настройка в менюто.
Забележка
Ако не можете да намерите
желаното име на мрежа (SSID)
(метод на ръчна настройка)
Можете да въведете желаното име на мрежа
(SSID) ръчно, ако не се показва в списъка.
1
2
3
4
5
Изберете „Manual Registration“
в стъпка 5 на „Търсене на точка на
достъп и настройване на безжична
мрежа (метод на сканиране за точка
на достъп)“ (стр. 23).
Можете лесно да настроите безжична мрежа
чрез точка на достъп, съвместима с WPS.
WPS настройката може да се направи или
чрез метода на конфигурация на бутон,
или чрез метода на PIN (персонален
идентификационен номер) код.
Какво представлява WPS
(Wi­Fi Protected Setup)?
WPS е стандарт, създаден от Wi-Fi Alliance,
който ви позволява да настроите безжична
мрежа лесно и сигурно.
Настройване на безжична мрежа
чрез метод на конфигуриране
с WPS бутон
Можете да настроите WPS безжична връзка
с едно натискане на определен бутон.
1
Натиснете M/m, за да изберете
„Direct Input“, след което натиснете
ENTER.
2
Въведете името на мрежата (SSID),
след което натиснете ENTER.
3
Натиснете M/m, за да изберете
желаната настройка за сигурност,
след което натиснете ENTER.
4
Следвайте стъпки от 7 до 11
в „Търсене на точка на достъп
и настройване на безжична мрежа
(метод на сканиране за точка на
достъп)“ (стр. 23).
Мрежови връзки
Ако мрежата ви не е защитена чрез шифроване
(чрез ключа за сигурност), дисплеят за настройки
за сигурност няма да се покаже в стъпка 7.
Настройване на безжична
мрежа чрез точка на достъп,
съвместима с WPS
5
Изберете като функция HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES или
AirPlay.
Ако не се покаже, натиснете OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете
„Network“, след което натиснете
ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Settings“, след което натиснете
ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Wireless LAN Settings“, след което
натиснете ENTER.
Ако се покаже „Change Setting?“, изберете
„OK“, след което натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете „WPS
Push“, след което натиснете ENTER.
25BG
6
Следвайте екранните указания
и натиснете WPS бутона на точката
на достъп.
Съобщение: Натиснете WPS бутона на
точката на достъп в рамките на 2 минути
WPS бутон на рутера
за безжична LAN
мрежа/точката на
достъп
4
5
6
7
7
След като са завършени настройките
на мрежата, се показва „Complete!“ и на
дисплея светва „ “. За да се върнете
в менюто с опциите, натиснете ENTER.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да отнемат
известно време.)
Направете настройките на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 37).
8
Съвет
Когато проверявате състоянието и настройките на
мрежата, натиснете OPTIONS, след което изберете
„Network“ – „Information“ – желания елемент за
настройка в менюто.
Настройване на безжична мрежа
чрез метод на конфигуриране
с WPS PIN код
Ако точката на достъп поддържа връзка
с WPS PIN (персонален идентификационен
номер) код, можете да настроите WPS
безжична връзка, като въведете PIN кода
на системата в рутера за безжична LAN мрежа/
точка на достъп.
1
2
3
26BG
Изберете като функция HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES или
AirPlay.
Ако не се покаже, натиснете OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете
„Network“, след което натиснете
ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Settings“, след което натиснете
ENTER.
9
Натиснете M/m, за да изберете
„Wireless LAN Settings“, след което
натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Manual Registration“, след което
натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете „WPS
PIN“, след което натиснете ENTER.
Показва се списък с наличните SSID
(точки на достъп).
Натиснете M/m, за да изберете
желаното име на мрежа (SSID),
след което натиснете ENTER.
Показва се PIN кодът (8-цифрен) на
системата. Оставете PIN кода на дисплея,
докато не се осъществи връзката. (Всеки
път, когато извършвате тази операция,
се показва различен PIN код.)
Въведете PIN кода на системата
в рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп.
Системата стартира настройките на
мрежата.
След като са завършени настройките
на мрежата, се показва „Complete!“ и „ “
светва на дисплея. За да се върнете
в менюто с опциите, натиснете ENTER.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да отнемат
известно време.)
Направете настройките на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 37).
Съвети
• Когато проверявате състоянието и настройките на
•
мрежата, натиснете OPTIONS, след което изберете
„Network“ – „Information“ – желания елемент за
настройка в менюто.
За подробности за въвеждането на PIN кода
в рутера за безжична LAN мрежа/точката на достъп
вижте инструкциите за експлоатация, предоставени
с рутера за безжична LAN мрежа/точката на достъп.
Настройване на кабелна
мрежа
1
Интернет
Свържете системата към
устройство, което има връзка
със сървъра.
Устройството
Устройството
Рутер, концентратор и др.
Рутер
Към порта
NETWORK
Конфигурацията на връзката зависи
от средата на домашната ви мрежа.
• Когато сървърът (компютър и т.н.)
е свързан към рутер или концентратор:
t Ако на рутера или концентратора е
налице неизползван порт, свържете
системата към него.
t В противен случай добавете
концентратор и свържете сървъра
и системата към него.
• Когато не се използва рутер*:
t Добавете рутер и свържете сървъра
и системата към него.
Трябва ви следната среда, за да използвате
функциите „Home Network“, „Music Service“
и „PARTY STREAMING“. Потвърдете средата
предварително.
Трябва да е налице среда на кабелна
LAN домашна мрежа. (Уверете се,
че се използва рутер.)
Към кабелната ви домашна LAN мрежа
трябва да е свързано устройство, което
може да се използва като сървър
(компютър и др.)*.
Трябва да е налице достъп до интернет.
(При слушане на музикални услуги.)
* Например, когато сървърът (компютър
и т.н.) е свързан директно към модем,
който няма функция на рутер.
* За подробности за сървърите, които са съвместими
с тази система, вижте стр. 37.
Уверете се, че използвате мрежови (LAN) кабел
с феритна сърцевина (не е включен
в комплекта) или екраниран мрежови кабел (не
е включен в комплекта) за кабелната връзка.
За подробности за операциите с менюто
и въвеждането на знаци по време на настройка
вижте „Управление на меню/списък“ (стр. 15)
и „Въвеждане на знаци“ (стр. 14).
Мрежови (LAN) кабел
Мрежови връзки
Сървър
Сървър
2
Изберете HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES или AirPlay като функция.
Ако не се покаже, натиснете OPTIONS.
3
Натиснете M/m, за да изберете
„Network“, след което натиснете
ENTER.
4
Натиснете M/m, за да изберете
„Settings“, след което натиснете
ENTER.
27BG
5
Натиснете M/m, за да изберете
„Wired LAN Settings“, след което
натиснете ENTER.
8
След като мрежовите настройки
завършат, се показва „Complete!“.
Натиснете ENTER.
Екранът се връща на менюто с опции.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да отнемат
известно време.)
Показва се екранът с настройките за IP.
Ако се покаже „Change Setting?“, изберете
„OK“, след което натиснете ENTER.
6
За настройката на IP, натиснете
M/m, за да изберете „Auto“, след
което натиснете ENTER.
Показва се екранът с настройките
за прокси сървър.
При използване на фиксиран
IP адрес
Изберете „Manual“ в стъпка 6, след което
натиснете ENTER. Появява се екранът
за въвеждане на IP адрес.
Въведете стойностите за „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary
DNS“ и „Secondary DNS“. Когато
натиснете ENTER, след като сте въвели
стойност за „Secondary DNS“, се показва
екранът с настройки за прокси сървър.
7
За настройката на прокси сървър,
натиснете M/m, за да изберете
„Do Not Use“, след което натиснете
ENTER.
Показва се екранът за потвърждение.
При използване на прокси сървър
Изберете „Use“ в стъпка 7, след което
натиснете ENTER. Появява се екранът за
въвеждане на прокси адрес.
Въведете стойности за „Proxy Address“
и „Port Number“. Когато натиснете
ENTER, след като въведете стойността за
„Port Number“, се показва екранът за
потвърждение.
28BG
Натиснете M/m, за да изберете
„OK“, след което натиснете ENTER.
9
Направете настройките
на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва
да настроите сървъра (стр. 37).
Съвет
Когато проверявате състоянието и настройките на
мрежата, натиснете OPTIONS, след което изберете
„Network“ – „Information“ – желания елемент за
настройка в менюто.
Операции
Възпроизвеждане на компактдиск/MP3 диск
Можете да възпроизвеждате аудио
компактдискове и CD-R/RW дискове,
записани с MP3 аудиозаписи. Вижте
„За дисковете, който могат да бъдат
възпроизвеждани“ за подробности (стр. 77).
Други операции
Направете следното:
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Натиснете X (пауза).
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете X отново.
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете x (стоп).
Избиране на папка
от MP3 диск
Натиснете
(папка) +/–
неколкократно.
Избиране на запис
или файл
Натиснете .
(пропускане назад)/>
(пропускане напред).
Операции
За
Търсене на папка
Натиснете BACK по
и файл на MP3 диска време на
възпроизвеждане,
натиснете M/m, за да
изберете желаната папка,
след което натиснете
ENTER. Натиснете M/m,
за да изберете желания
файл, след което
натиснете ENTER.
1
Натиснете Компактдиск,
за да изберете функцията
за компактдиск.
2
Поставете диск.
3
Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
Натиснете Z (отваряне/затваряне), за да
отворите тавата, поставете диск в нея (с
етикета нагоре) и натиснете Z (отваряне/
затваряне), за да я затворите.
Намиране на точка
в запис или файл
Задръжте натиснат down
m (търсене назад)/M
(търсене напред) по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране на
повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT
неколкократно, докато
светне „REP“ или „REP1“
(стр. 54).
Избор на разбъркано
възпроизвеждане
или
възпроизвеждане
на програма
При спряно
възпроизвеждане
натиснете PLAY MODE
неколкократно, докато
светне желаният режим
на възпроизвеждане
(„SHUF“, „PGM“ и т.н.)
(стр. 54).
29BG
Забележка относно повторното възпроизвеждане
„REP1“ указва, че се повтаря единичен запис или файл,
докато не спрете възпроизвеждането.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3 дискове
• Не запазвайте други типове записи или файлове
•
•
•
•
•
•
или ненужни папки върху диск, съдържащ MP3
файлове.
Папките, в които няма MP3 файлове, се пропускат.
MP3 файловете се възпроизвеждат по реда на
записването им върху диска.
Системата може да възпроизвежда само
MP3 файлове с разширение „.mp3“.
Дори ако името на файла е с разширение „.mp3“,
но истинският формат е различен, при
възпроизвеждането може да се получи силен шум,
който да повреди високоговорителите и да доведе
до неизправно функциониране на системата.
Максималният брой на:
– папките е 255 (включително основната папка);
– MP3 файловете е 511;
– MP3 файловете и папките, които могат да се
съдържат в един диск, е 512;
– нивата на папките (дървовидната структура на
файловете) е 8.
Не може да се гарантира съвместимост с всички
софтуери за кодиране/запис на MP3, записващи
устройства и носители. Несъвместимите MP3
дискове може да причинят шум или прекъснат звук
или да не се възпроизвеждат изобщо.
За предпазване на механизма на
компактдиска
При пренасяне на тази система извадете диска,
за да не допуснете повреждане на механизма на
компактдиска и на самия диск. Използвайте
бутоните на устройството.
1
2
3
4
30BG
Отворете тавата и извадете диска.
Натиснете FUNCTION неколкократно,
за да изберете функцията
за компактдиск.
Натиснете и задръжте Z
в продължение на 5 секунди или
повече.
След като се покаже „LOCK“,
извадете захранващия кабел.
Слушане на радио
Настройване на
радиостанция
Настройването на DAB/DAB+ е налице само
за CMT-G2BNiP.
Преди да настроите DAB/DAB+ станции,
се уверете, че е извършено първоначалното
сканиране за DAB станции и че списъкът
с компоненти на услугата е съхранен
в системата.
1
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете „TUNER DAB“,
„TUNER FM“ или „TUNER AM“.
2
Извършете настройката.
Операции
Можете да настройвате FM, AM или DAB/
DAB+ станции (само за CMT-G2BNiP).
Предварителното задаване на станциите ви
позволява да ги извиквате по номер.
Имайте предвид, че приемането на RDS
услуги е налице само за моделите за Европа,
а настройването на DAB/DAB+ е налице само
за CMT-G2BNiP.
За автоматична настройка:
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато светне „AUTO“,
след което натиснете +/–. Когато бъде
настроена станция, сканирането спира
автоматично и на дисплея светва
„TUNED“ и „ST“ (само за
стереопрограми).
Ако „TUNED“ не светне и сканирането
за FM станция не спре, натиснете x,
за да го прекратите, след което изпълнете
ръчна настройка.
За ръчна настройка
(само за обхват FM):
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато изчезнат „AUTO“
и „PRESET“, след което натиснете +/–
неколкократно, за да настроите желаната
станция.
31BG
За предварителни настройки:
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато светне „PRESET“,
след което натиснете неколкократно +/–,
за да изберете желания предварително
зададен номер. За подробности за
предварителното задаване на станции
вижте „Предварително задаване на
радиостанции“ (стр. 32).
Други операции
За
Направете следното:
Преглеждане на
информация като
честотата на
текущата станция
Натиснете DISPLAY
неколкократно.
Избор на други
станции
Натиснете ./>
неколкократно, за да
изберете желаната
станция.
Натиснете съответния
бутон с цифра на
дистанционното
управление, за да изберете
предварително зададения
номер на желаната
станция.
Когато настроите DAB или FM станция,
предоставяща услуги RDS, или DAB/DAB+
станция, на дисплея се показва името
на услугата или на станцията.
За да намалите статичния шум при слаб сигнал
от FM стереостанция
Натиснете FM MODE неколкократно, докато
светне „MONO“, за да изключите приемането
на стереосигнал.
Съвет
Предварително задаване на
радиостанции
За по-добро приемане на излъчването опитайте
да промените посоката или местоположението
на антената. Разположете я например по-близо до
прозорец или навън. Ако приеманият сигнал не се
подобри, опитайте да свържете външна антена
(не е включена в комплекта). Дръжте антената
далече от захранващия кабел, за да избегнете
прихващането на шум.
С предварителното задаване на радиостанции
можете лесно да ги избирате повторно чрез
съответния предварително зададен номер.
Можете да настроите предварително до 20 FM
и 20 DAB/DAB+ станции.
Забележки
1
Настройте желаната станция.
2
Натиснете MEMORY.
3
Натиснете M/m, за да изберете
желания предварително зададен
номер.
• При настройка на DAB/DAB+ станция може да
минат няколко секунди, преди да чуете звук.
• При настройване на DAB/DAB+ станция основната
услуга се приема автоматично, когато вторичната
услуга приключи.
Текущо избраният предварително зададен
номер мига.
Ако на избрания номер вече е зададена
друга станция, тя ще бъде заменена
от новата.
32BG
4
Натиснете ENTER.
Показва се „Complete!“ и станцията
е предварително зададена.
За избор на предварително зададена
радиостанция
Натиснете TUNING MODEнеколкократно,
докато се покаже „PRESET“, след което
натиснете неколкократно +/–, за да изберете
желания предварително зададен номер.
3
Забележки
•
По време на приемане на DAB/DAB+ вторичните
услуги могат също да бъдат предварително зададени.
•
във вашия регион, сканирането може да отнеме
няколко минути.
Всички предварително зададени станции,
съхранени в системата, се изчистват, когато
извършите първоначално сканиране за
DAB станции или когато сканирането
бъде отменено.
Преди да изключите проводниковата DAB антена,
се уверете, че системата е изключена, за да запазите
собствените си DAB/DAB+ настройки.
Операции
Можете да задавате предварително DAB/DAB+ услуга
само когато тя може да бъде приемана.
Първоначалното сканиране за
DAB станции се стартира и се запазва
информацията за наличните DAB/
DAB+ услуги.
• В зависимост от DAB/DAB+ услугите, предлагани
Съвет
Забележка относно предварителното задаване на DAB/
DAB+ станции
Натиснете ENTER.
Извършване на
първоначално сканиране
за DAB станции ръчно
Когато включите системата за първи път след
закупуването й, първоначалното сканиране за
DAB станции се стартира, за да се запази
автоматично информацията за DAB/DAB+
услугите. Когато се преместите в друга област,
извършете ръчно първоначалното сканиране
за DAB станции, за да актуализирате
информацията за DAB/DAB+ услугите.
1
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете функцията DAB.
2
Натиснете OPTIONS.
Показва се „Initial Scan? Push ENTER“.
33BG
Слушане от iPod или iPhone
Можете да управлявате своя iPod/iPhone чрез
дистанционното управление и да слушате
музика и друго аудиосъдържание, съхранено
на iPod/iPhone.
1
Изберете функцията за USB.
2
Свържете iPod/iPhone към
порта чрез USB кабела,
предоставен с iPod/iPhone.
3
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Когато системата е включена, можете да я
използвате като зарядно устройство за батерии
за iPod/iPhone.
Свържете iPod/iPhone към
(USB) порта чрез
USB кабела, предоставен с iPod/iPhone. Ходът
на зареждането се извежда върху дисплея
на iPod/iPhone. За подробности прегледайте
ръководството за потребителя на iPod/iPhone.
(USB)
Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
За спиране на зареждането
на iPod/iPhone
Извадете устройството iPod/iPhone.
Зареждането на iPod/iPhone спира
и при изключване на системата.
Забележки
• Ако батерията на iPod/iPhone е изтощена, системата
Други операции
За
Направете следното:
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Натиснете X (пауза).
Натиснете X или N,
за да възобновите
възпроизвеждането.
Избиране на запис
или глава от
аудиокнига/подкаст
./>
За бързо превъртане
напред или назад
задръжте бутона.
Намиране на точка
в запис или глава от
аудиокнига/подкаст
Задръжте натиснат m/
M по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране на
Натиснете ENTER.
маркирания елемент
Превъртане нагоре/
надолу на менютата
на iPod
Натиснете M/m
Връщане към
предишно меню или
избиране на меню
Натиснете BACK.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34BG
може да не разпознае устройството. В такъв случай
го заредете чрез компютър и др. и след това го
включете към системата.
Производителността на системата може да се
различава в зависимост от спецификациите
на вашия iPod/iPhone.
Не пренасяйте устройството с iPod/iPhone
в конектора. Това може да причини неизправност.
Преди да изключите iPod/iPhone, поставете
възпроизвеждането на пауза.
Задръжте натиснат ./> за търсене напред
или назад, докато се възпроизвежда видеоклип,
ако m/M не работи.
Тъй като системата и iPod/iPhone работят по
различен начин, не можете да работите с iPod/
iPhone чрез бутоните на дистанционното
управление или на устройството. В този случай
използвайте бутоните за управление на iPod/iPhone.
Когато към системата е включен iPhone и получите
обаждане по време на възпроизвеждане, то ще се
постави на пауза и ще можете да приемете
входящото повикване.
За да промените силата на звука, натиснете
VOLUME +/– на дистанционното управление.
Тя няма да се промени, когато я регулирате чрез
iPod/iPhone.
За да използвате iPod/iPhone, вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с iPod/iPhone.
Sony не може да поеме отговорност, ако данните,
записани на Pod/iPhone, бъдат загубени или
повредени при използване на Pod/iPhone с това
устройство.
Бутоните PLAY MODE и REPEAT на
дистанционното управление не работят, когато
е избрано „iPod&iPhone“ като функция.
Възпроизвеждане на файл от USB устройство
Аудиоформатите, които могат да бъдат
възпроизвеждани в тази система, са MP3*/
WMA*/AAC*.
Проверете уебсайтовете по-долу за
информация за съвместимите USB устройства.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За клиентите в Океания:
http://www.sony-asia.com/support
Натиснете USB, за да изберете
функцията за USB.
2
Свържете USB устройството към
(USB) порта.
3
Натиснете N (възпроизвеждане),
за да стартирате
възпроизвеждането.
Операции
* На тази система не могат да бъдат
възпроизвеждани файлове, които са със защита на
авторските права DRM (управление на цифровите
права) или са изтеглени от онлайн музикален
магазин.
1
Други операции
За
Направете следното:
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Натиснете X (пауза).
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете X отново.
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете x (стоп).
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете N
(възпроизвеждане)*1.
За да отмените
възпроизвеждането,
натиснете x отново.
Избиране на папка
Натиснете
(папка) +/–
неколкократно.
Избиране на файл
Натиснете ./>.
Търсене на папка
и файл
Натиснете BACK
по време на
възпроизвеждане,
натиснете M/m, за да
изберете желаната папка,
след което натиснете
ENTER. Натиснете M/m,
за да изберете желания
файл, след което
натиснете ENTER.
Намиране на точка
във файл
Задръжте натиснат m/
M по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
35BG
За
Направете следното:
Избиране на
паметта в USB
устройството*2
Натиснете OPTIONS, след
което ENTER. Натиснете
M/m неколкократно, за да
изберете желания номер
на паметта, след което
натиснете ENTER.
Избиране на
повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT
неколкократно, докато
светне „REP“ или „REP1“
(стр. 54).
Избор на разбъркано
възпроизвеждане
или
възпроизвеждане
на програма
При спряно
възпроизвеждане
натиснете PLAY MODE
неколкократно, докато
светне желаният режим
на възпроизвеждане
(„SHUF“, „PGM“ и т.н.)
(стр. 54).
*
1
При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл
(с променлива побитова скорост) системата може
да възобнови възпроизвеждането от друго място.
2
* Не можете да изберете памет по време на
възпроизвеждане или прехвърляне. Уверете се,
че сте избрали паметта преди стартирането на
възпроизвеждането.
Забележки
• Тази система не може да възпроизвежда
•
•
•
•
•
аудиофайлове от USB устройство в следните случаи:
– когато броят на аудиофайловете в папката
надвишава 999;
– когато общият брой на аудиофайловете в USB
устройството надвишава 999;
– когато броят на папките в USB устройството
надвишава 999 (включително папката „ROOT“
и празните папки).
Тези номера може да са различни в зависимост
от файла и структурата на папките.
Не запазвайте други типове файлове или ненужни
папки в USB устройство с аудиофайлове.
Системата може да възпроизвежда само до 8 папки
в йерархична структура.
Тази система не поддържа непременно всички
функции, осигурявани от свързаното USB
устройство.
Възобновяването на възпроизвеждането се отменя,
ако изключите системата.
Папките, в който няма аудиофайлове, се пропускат.
Аудиоформатите, които можете да слушате с тази
система, са:
– MP3: разширение на файл „.mp3“;
– WMA: разширение на файл „.wma“;
– AAC: разширение на файл „.m4a“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският формат
е различен, може да се възпроизведе шум или да
възникне неизправно функциониране на системата.
• Когато е необходимо свързване чрез USB кабел,
•
•
•
•
•
36BG
свържете предоставения такъв с USB устройството,
което искате да включите. Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с USB устройството,
което искате да включите, за подробности за начина
на работа.
Минават около 10 секунди, преди да се покаже
„Reading“ в зависимост от типа на свързаното
USB устройство.
Не свързвайте системата и USB устройството чрез
USB концентратор.
Когато е свързано USB устройство, системата
прочита всички файлове в него. Ако има много
папки или файлове на USB устройството,
прочитането на USB устройството може да отнеме
повече време.
При някои свързани USB устройства след
извършването на операция може да има забавяне,
преди тя да се изпълни от тази система.
Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис
не може да бъде гарантирана. Ако аудиофайловете
в USB устройството са кодирани първоначално
с несъвместим софтуер, те може да причинят шум
или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат
изобщо.
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за батерии за USB устройства, които
разполагат с функция за презареждане, докато
системата е включена. Зареждането започва,
когато USB устройството се свърже към
(USB) порта. Ходът на зареждането се извежда
върху дисплея на USB устройството.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с USB
устройството.
Слушане на аудиосъдържание, съхранено
на сървър
Тази система може да възпроизвежда
аудиосъдържание, съхранено на сървър (напр.
компютър), който поддържа стандартите на
DLNA (Digital Living Network Alliance).
домашната си мрежа.
t Вижте „Свързване на системата към
домашната ви мрежа“ (стр. 22).
• Когато свържете системата към
мрежата, настройте сървъра.
t Вижте „Настройване на сървъра“
(стр. 37).
За DLNA
DLNA е съкращение от Digital Living Network Alliance.
Това е името на организация, която установява
указания (указания на DLNA), както и името на
метода, позволяващ устройствата в едно домакинство
да споделят цифрово съдържание (напр. музикални
и графични данни и др.) през домашна мрежа.
За да слушате аудиосъдържание, съхранено на
сървъра ви, с тази система, трябва да настроите
сървъра предварително. С тази система са
съвместими следните сървърни устройства:
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 и 2.1;
• мрежова аудиосистема на Sony с твърд диск;
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• мрежови аудио-видео приемник на Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*;
• Microsoft Windows Media Player 12,
инсталиран на Windows 7 (стр. 37);
• Microsoft Windows Media Player 11,
инсталиран на Windows Vista/Windows XP
(стр. 39).
Операции
За слушане на аудиосъдържание,
съхранено на сървър
• Първо свържете системата към
Настройване на сървъра
* Не е налице в някои държави или региони.
Ако сървърът има функция, която ограничава
достъпа от други устройства, трябва да
промените настройката му така, че да дава
достъп на системата до него.
В този раздел е обяснено как да настроите
Windows Media Player, когато го използвате
като сървър.
За подробности за настройките на други
сървърни устройства вижте инструкциите
за експлоатация или помощта за съответните
устройства или приложения.
Забележка
Елементите, показани на компютъра, може да се
различават от показаните по-долу в зависимост
от версията на операционната система или от
компютърната среда. За подробности вижте
помощта за операционната система.
x При използване на Windows 7
В този раздел е обяснено как да настроите
инсталиран от производителя Windows Media
Player 12 за Windows 7.
За подробности за това, как да работите
с Windows Media Player 12, вижте помощта
за Windows Media Player 12.
37BG
1
Отидете на [Start/Старт] – [Control
Panel/Контролен панел].
4
5
2
Изберете [View network status and
tasks/Преглед на състояние и задачи
на мрежа] под [Network and Internet/
Мрежа и интернет].
6
Показва се прозорецът [Network and
Sharing Center/Център за мрежи и
споделяне].
Изберете [Home network/Домашна
мрежа] или [Work network/Работна
мрежа] съобразно средата, в която
се използва системата.
Следвайте инструкциите на дисплея
съобразно средата, в която се
използва системата.
Когато настройките са завършени,
проверете дали елементът под [View your
active networks/Показване на активните
мрежи] е променен на [Home network/
Домашна мрежа] или [Work network/
Работна мрежа] в прозореца [Network and
Sharing Center/Център за мрежи и
споделяне].
Изберете [Change advanced sharing
settings/Промяна на разширените
настройки за споделяне].
Съвет
3
Ако желаният елемент не се покаже на дисплея,
опитайте да промените типа на показване на
контролния панел.
Изберете [Public Network/Публична
мрежа] под [View your active
networks/Показване на активните
мрежи].
Ако на дисплея е показано нещо,
различно от [Public Network/
Публична мрежа], преминете към
стъпка 6.
Показва се прозорецът [Set Network
Location/Избор на местоположение на
мрежата].
38BG
7
Изберете [Choose media streaming
options…/Избор на опции за
поточно предаване на
мултимедия…] от [Media streaming/
Поточно предаване на мултимедия].
8
9
Ако се покаже [Media streaming is not
turned on/Поточното предаване на
мултимедия не е включено]
в прозореца с опции за поточно
предаване на мултимедия, изберете
[Turn on media streaming/Включване
на поточното предаване на
мултимедия].
Изберете [Allow all/Разреши всички].
10
11
12
Изберете [Allow all computers and
media devices/Разреши всички
компютри и мултимедийни
устройства].
В този раздел е обяснено как да настроите
Windows Media Player 11, инсталиран на
Windows Vista/XP*.
За подробности за това, как да работите
с Windows Media Player 11, вижте помощта
за Windows Media Player 11.
* Microsoft Windows Media Player 11 не е инсталиран
на Windows XP от производителя. Влезте
в уебсайта на Microsoft, изтеглете инсталиращата
програма, след което инсталирайте Windows
Media Player 11 на компютъра си.
1
2
3
Изберете [OK], за да затворите
прозореца.
Обновете списъка със сървъри.
След като приключите настройването
на Windows Media Player 12, обновете
списъка със сървъри в системата
и изберете този сървър от него.
За подробности за избирането на сървър
вижте „За обновяване на списъка със
сървъри“ (стр. 41).
Отидете на [Start/Старт] – [All
Programs/Всички програми].
Операции
Отваря се прозорецът [Allow All Media
Devices/Разреши всички мултимедийни
устройства]. Ако всички устройства
в локалната мрежа са зададени на
[Allowed/Разрешени], изберете [OK]
и затворете прозореца.
x При използване на
Windows Vista/XP
4
Изберете [Windows Media Player].
Windows Media Player 11 се стартира.
Изберете [Media Sharing…/
Споделяне на мултимедия…] от
менюто [Library/Библиотека].
Ако използвате Windows XP, преминете
към стъпка 9.
Когато се покаже
, изберете
[Networking…/Работа в мрежа…].
Показва се прозорецът [Network and
Sharing Center/Център за мрежи и
споделяне].
39BG
5
Изберете [Customize/
Персонализиране].
9
Ако няма отметка за [Share my media/
Сподели моите мултимедийни
файлове] в прозореца [Media
Sharing/Споделяне на мултимедия],
показан в стъпка 3, поставете
отметка на [Share my media/Сподели
моите мултимедийни файлове], след
което изберете [OK].
Показва се списък с устройствата, които
можете да свържете.
6
Показва се прозорецът [Set Network
Location/Избор на местоположение на
мрежата].
Поставете отметка на [Private/
Частна] и изберете [Next/Напред].
10
11
7
8
40BG
Проверете дали [Location type/Тип
местоположение] е променено на
[Private/Частна] и изберете [Close/
Затвори].
Проверете дали в прозореца
[Network and Sharing Center/Център
за мрежи и споделяне] е показано
[(Private network)/(Частна мрежа)]
и го затворете.
Изберете [Settings…/Настройки…],
което се показва до [Share my media
to:/Сподели моите мултимедийни
файлове за:].
Поставете отметка на [Allow new
devices and computers automatically/
Позволявай автоматично нови
устройства и компютри] и изберете
[OK].
Забележка
12
Махнете отметката от този елемент, след като
потвърдите, че системата може да бъде свързана
към сървъра и да възпроизвежда
аудиосъдържание, съхранено на него.
Обновете списъка със сървъри.
След като приключите настройването
на Windows Media Player 11, обновете
списъка със сървъри в системата
и изберете този сървър от него.
За подробности за избирането на сървър
вижте „За обновяване на списъка със
сървъри“ (стр. 41).
За обновяване на списъка със
сървъри
Когато добавите нов сървър към домашната
мрежа или не можете да намерите желания
сървър в списъка, обновете списъка със
сървъри.
1
2
Докато списъкът със сървъри
е показан, натиснете OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете
„Refresh“, след което натиснете
ENTER.
Показва се обновеният списък със
сървъри.
Възпроизвеждане
на аудиосъдържание,
съхранено на сървър
Системата може да възпроизвежда
аудиосъдържание, съхранено на сървъра,
във формати MP3, линеен PCM, WMA и AAC*.
Аудиосъдържание със защита на авторските
права DRM (управление на цифровите права)
не може да бъде възпроизвеждано на тази
система. За това, как да проверите защитата
на на авторските права на WMA файл,
вижте стр. 73.
* Системата може да възпроизвежда AAC файлове
само с разширение „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“.
Операции
Съвет
Системата пази история на последните пет свързани
сървъра и те се извеждат в най-горната част
на списъка. В него могат да бъдат показани
до 20 сървъра.
За изтриване на сървър
от списъка
1
2
3
Докато е показан списъкът със
сървъри, натиснете M/m, за да
изберете сървъра, който искате
да изтриете, и натиснете OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
Натиснете M/m, за да изберете
„Delete“, след което натиснете ENTER.
Показва се екранът за потвърждение.
Натиснете M/m, за да изберете „OK“,
след което натиснете ENTER.
Показва се „Complete!“ и избраният
сървър се изтрива.
Забележка
Дори ако изтриете сървъра от списъка, той ще се
покаже отново там, ако системата го открие в мрежата
(също както когато обновите списъка със сървъри).
1
Натиснете HOME NETWORK, за да
изберете функцията за домашна
мрежа.
Ако последният избран елемент
(списък за изпълнение, албум, папка и др.)
се покаже на телевизионния екран,
натиснете BACK неколкократно, докато
се покаже списъкът със сървъри.
Когато се покаже „No Server“ или когато
списъкът със сървъри не е налице,
натиснете OPTIONS. Изберете „Refresh“,
след което натиснете ENTER. Показва се
обновеният списък със сървъри.
41BG
2
Забележки
Натиснете M/m, за да изберете
желания сървър, след което
натиснете ENTER.
Забележка
Ако сървърното устройство поддържа стандарта
Wake-on-LAN, системата включва сървъра
автоматично. Ако сървърното устройство
не поддържа стандарта Wake-on-LAN, включете
сървъра предварително. За подробности
за настройките или операциите на Wake-onLAN на сървъра ви вижте инструкциите за
експлоатация или помощта за него.
3
Натиснете M/m, за да изберете
желания елемент (списък за
изпълнение, албум, папка и др.),
след което натиснете ENTER.
Ако се покаже друг елемент, повторете
стъпка 3, за да стесните избора, докато не
се покаже желаният елемент. Показаните
елементи зависят от свързания сървър.
4
Натиснете M/m, за да изберете
желания запис, след което
натиснете ENTER.
Възпроизвеждането се стартира.
Уверете се, че звукът се извежда от
високоговорителите на системата.
A Име на изпълнителя
B Име на записа
C Изминало време
D Кодек
Съвети
• Ако изберете папка (напр. папка на изпълнител,
•
42BG
папка на жанр и др.) и след това натиснете
бутона N, системата възпроизвежда всички
елементи в нея.
Системата възобновява възпроизвеждането от
последния избран елемент, когато функцията е
променена на „Home Network“, докато системата
не бъде изключена. Когато „Network Standby“
е зададено на „On“ възпроизвеждането се
възобновява от последния избран елемент
дори ако сте изключили системата.
• Записите, които системата не може да
•
•
•
възпроизвежда, също се показват на дисплея.
Не можете да подредите списък със записи,
които могат да се възпроизвеждат.
Над името на записа, който не може да се
възпроизвежда в системата, се показва „!“,
и той се пропуска.
Възпроизвеждането не се възобновява от
последния избран елемент, ако изключите
захранващия кабел от стенния контакт.
Възможно е да отнеме известно време, докато
системата покаже елементи при преглед на папка,
съдържаща голямо количество аудиосъдържание.
В такъв случай използвайте функцията за търсене
по ключова дума (стр. 56).
Други операции
За
Направете следното:
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза*
Натиснете X (пауза)
по време на
възпроизвеждане.
Натиснете N
(възпроизвеждане), за да
възобновите
възпроизвеждането.
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете x (стоп).
Преминаване към
Натиснете ./>
началото на текущия неколкократно.
запис, предишния
или следващия запис
Изберете отново
елемента, който
искате да
възпроизведете.
Натиснете BACK
неколкократно, докато
се покаже желаната
директория.
Или натиснете OPTIONS,
изберете „Server List“, след
което изберете желания
елемент.
За да се върнете на екрана
за възпроизвеждане,
натиснете OPTIONS
и изберете „Now Playing“.
Търсене на желания
елемент чрез
ключова дума
Докато избирате
съдържанието в сървъра,
натиснете ALPHABET
SEARCH и въведете
ключова дума (стр. 56).
Промяна на сървъра При спряно
възпроизвеждане
натиснете OPTIONS.
Изберете „Server List“,
след което натиснете
ENTER. Изберете
желания сървър, след
което натиснете ENTER.
За
Направете следното:
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT
неколкократно, докато
светне „REP“ или „REP1“
(стр. 54).
Избор на разбъркано При спряно
възпроизвеждане
възпроизвеждане
натиснете PLAY MODE
неколкократно, докато
светне желаният режим
на възпроизвеждане
(„SHUF“ и т.н.) (стр. 54).
Преглеждане на
наличната
информация
* В зависимост от сървъра или записа поставянето
на възпроизвеждането на пауза може да не работи,
когато е избрана функцията „Home Network“.
Операции
Натиснете DISPLAY
неколкократно, за да
видите името на
изпълнителя, на албума,
изминалото време,
часовника и др.
43BG
Слушане на музикални услуги
Можете да слушате предлагани в интернет
музикални услуги с тази система (функция
„Music Services“).
За да използвате тази функция, системата
трябва да е свързана с мрежата, а тя трябва
да има връзка с интернет. За подробности за
настройването на мрежата вижте „Свързване
на системата към домашната ви мрежа“
(стр. 22).
Посетете уебсайта по-долу за повече
информация за музикалните услуги:
http://www.sony.net/audio/musicservices
Следните стъпки обясняват как да изберете
„vTuner“ като примерна музикална услуга,
предлагана в интернет.
1
Показва се списъкът с доставчици
на услуги. Ако системата автоматично
покаже последната избрана услуга или
станция, натиснете BACK неколкократно,
докато се покаже списъкът с доставчици
на услуги.
Музикални услуги
Забележка
Преди да използвате музикални услуги, може да се
наложи да регистрирате системата си в зависимост
от доставчика на услугите. За подробности за
регистрацията посетете сайта за поддръжка на
клиенти на доставчика на услуги.
Натиснете MUSIC SERVICES, за да
изберете функцията „Music
Service“.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„vTuner“, след което натиснете
ENTER.
3
Натиснете M/m, за да изберете
желаната папка или станция,
след което натиснете ENTER.
• Натиснете M/m, за да изберете елемента.
• Натиснете ENTER, за да отидете към
следващата директория или да слушате
станцията.
• Натиснете BACK, за да се върнете към
предишната директория.
Съвет
Системата показва последната избрана услуга или
станция, когато функцията е променена на „Music
Services“, докато системата не бъде изключена. Когато
„Network Standby“ е зададено на „On“, се показва
последната избрана услуга или станция дори ако сте
изключили системата.
Забележка
Ако се покаже „No Service“ и не можете да получите
списък с доставчици на услуги, натиснете OPTIONS
и изберете „Refresh“.
44BG
Други операции
Направете следното:
Промяна на
станцията или
услугата
Натиснете BACK, за да
се върнете към списъка
с доставчици на услуги,
след което изберете
отново услугата. За да
се върнете на екрана за
възпроизвеждане отново,
натиснете OPTIONS
и изберете „Now Playing“.
Използване на
различни функции,
докато системата
избира или
възпроизвежда
станция или услугата
Натиснете OPTIONS.
Изведеният елемент може
да се различава според
избрания елемент или
директория.
Избиране на опции
за услугите
Докато се избира
или възпроизвежда
съдържание в услугата,
натиснете OPTIONS.
Изберете „Service
Options“, след което
натиснете ENTER.
Съдържанието на
опцията за услугата
се различава според
избраната услуга.
Търсене на желания
елемент чрез
ключова дума
Докато избирате
съдържанието в услугата,
натиснете ALPHABET
SEARCH и въведете
ключова дума (стр. 56).
Преглеждане на
наличната
информация
Натиснете DISPLAY
неколкократно, за да
видите името на
изпълнителя, на албума,
часовника и др.
Показване на
менюто за мрежата
Докато се избира
или възпроизвежда
съдържание в услугата,
натиснете OPTIONS.
Изберете „Network“, след
което натиснете ENTER.
Предварително задаване
на станции
С предварителното задаване на желани
станции можете лесно да ги избирате повторно
чрез съответния предварително зададен номер.
Можете да настроите предварително до
20 радиостанции.
1
Изберете желаната станция.
2
По време на приемане на сигнал
натиснете MEMORY.
Показва се списъкът с предварително
зададена памет.
3
Натиснете M/m, за да изберете
предварително зададен номер,
след което натиснете ENTER.
4
Повторете стъпки от 1 до 3,
за да зададете предварително
други станции.
Операции
За
За слушане на предварително
зададена станция
1
2
3
Натиснете MUSIC SERVICES, за да
изберете функцията „Music Service“.
Показва се списъкът с доставчици
на услуги. Ако системата автоматично
покаже последната избрана станция,
натиснете BACK неколкократно, докато се
покаже списъкът с доставчици на услуги.
Натиснете M/m, за да изберете
„Preset“, след което натиснете ENTER.
В горната част на списъка с доставчици
на услуги се показва „Preset“.
Натиснете M/m, за да изберете
желаната предварително зададена
станция, след което натиснете ENTER.
45BG
Съвет
Изберете предварително зададената станция
с помощта на бутоните с цифри. Натиснете бутона
с цифра, който отговаря на предварително зададения
номер, след което натиснете ENTER, за да изберете
предварително зададената станция директно.
Забележка
Възможно е да има няколко станции, които не могат
да бъдат зададени предварително в зависимост от
доставчиците на услуги. Ако опитате да зададете
предварително такава станция, на дисплея се показва
„Not Available“.
Наслаждаване
на разнообразни
музикални услуги
Можете да слушате съдържанието
на разнообразни музикални услуги,
предлагани в интернет.
Посетете уебсайта по-долу за повече
информация за музикалните услуги,
как да им се наслаждавате и за кода
за регистрация на системата.
http://www.sony.net/audio/musicservices
Проверка на кода за регистрация
Възможно е да се наложи да въведете кода за
регистрация на системата, когато използвате
нова музикална услуга.
1
2
Натиснете MUSIC SERVICES, за да
изберете функцията „Music Service“.
Показва се списъкът с доставчици на
услуги. Ако системата автоматично
покаже последната избрана услуга или
станция, натиснете BACK неколкократно,
докато се покаже списъкът с доставчици
на услуги.
Натиснете M/m, за да изберете
„Registration Code“, след което
натиснете ENTER.
Показва се кодът за регистрация
на системата.
46BG
Използване на функцията PARTY STREAMING
PARTY гост
PARTY гост
Стартиране на PARTY
Можете да стартирате PARTY, така че другите
устройства, поддържащи функцията PARTY
STREAMING, да могат да възпроизвеждат
същата музика дори и да са в различни стаи.
1
Уверете се, че устройствата „PARTY
гост“ са включени и са готови да се
присъединят към PARTY.
2
Възпроизведете желания
аудиоизточник.
Операции
Аудиосъдържанието, което се възпроизвежда
на тази система в момента, може да се
възпроизвежда едновременно и на всички
устройства, отговарящи на функцията PARTY
STREAMING в домашната ви мрежа.
По време на поточно предаване в режим
PARTY устройство, наречено „PARTY хост“,
стартира PARTY и започва да предава поточно
музика, а устройство, наречено „PARTY гост“
се присъединява към PARTY и получава
музика от „PARTY хост“.
Преди да използвате функцията PARTY
STREAMING, се уверете, че „PARTY
STREAMING“ е зададено на „On“ (стр. 59).
Аудиосъдържанието на всички
аудиоизточници (функциите за FM,
AM, DAB (само за CMT-G2BNiP),
компактдиск, USB, iPod/iPhone,
AUDIO IN, домашна мрежа и музикални
услуги) на системата може да бъде
предавано поточно.
PARTY хост
PARTY гост
3
Задръжте натиснат PARTY, докато
се покаже „START PARTY“.
Системата стартира поточно предаване
чрез PARTY като PARTY хост.
За затваряне на PARTY
Можете да използвате функцията PARTY
STREAMING с други устройства*, които
имат показания по-долу логотип на PARTY
STREAMING.
* Наличните съвместими с PARTY STREAMING
устройства може да се различават в зависимост от
държавите или регионите. За подробности за
наличните устройства се свържете с най-близкия
търговец на Sony.
Задръжте натиснат PARTY, докато се покаже
„CLOSE PARTY“.
47BG
Присъединяване към PARTY
Системата може да се присъедини към PARTY,
което е стартирано от друго устройство, така че
можете да слушате аудиосъдържанието,
възпроизвеждано в друга стая.
Докато устройството „PARTY хост“
е в режим PARTY, натиснете PARTY.
Показва се „JOIN PARTY“ и системата се
присъединява към PARTY като „PARTY гост“.
За излизане от PARTY
Натиснете PARTY.
Показва се „LEAVE PARTY“ и системата излиза
от PARTY.
Съвет
Ако „Network Standby“ е зададено на „On“, системата
се включва и се присъединява към PARTY
автоматично, когато устройството „PARTY хост“
стартира PARTY.
Забележки
• Не можете да се присъедините към PARTY
•
•
48BG
в следните случаи:
– ако сте активирали PARTY на тази система;
– ако вече сте се присъединили към друго PARTY.
Ако натиснете PARTY, когато не е стартирано
PARTY, но устройство, съвместимо с функцията
PARTY STREAMING, възпроизвежда, то ще бъде
„PARTYхост“, а системата ще се присъедини към
PARTY като „PARTY гост“.
Функцията на устройството „PARTY гост“
автоматично се превключва на HOME NETWORK,
когато устройството се присъедини към PARTY.
Дори ако устройството „PARTY гост“ излезе от
PARTY, функцията остава HOME NETWORK.
PARTY STREAMING в среда на безжична
LAN мрежа
При някои съвместими с IEEE802.11n
рутери за безжична LAN мрежа/точка
на достъп, скоростта на прехвърляне през
безжична LAN мрежа може да се намали,
когато е избрано „WEP“ или „WPA/WPA2PSK (TKIP)“ за метод на шифроване.
Ако звукът прескача по време на
възпроизвеждане при поточно предаване
чрез функцията PARTY STREAMING,
опитайте да промените метода на
шифроване на „WPA/WPA2-PSK (AES)“.
Това може да подобри скоростта на
предаване и възпроизвеждането.
Конфигурациите на шифроването варират
в зависимост от модела. Моля, вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с рутера/точката на достъп.
Можете също да получите помощна
информация за настройките на безжичната
LAN мрежа на следните уебсайтове:
За клиентите в Европа:
http://www.sony.net/audio/netsettings
За клиентите в Океания:
http://www.sony-asia.com/support
Използване на AirPlay
Можете да възпроизвеждате аудиосъдържание
на устройства с iOS в мрежата си, като iPhone,
iPad, iPod touch или iTunes.
Control & stream
1
Докоснете/щракнете върху
иконата
в долния десен ъгъл
на екрана на устройството с iOS
или прозореца на iTunes.
[iOS device]
Операции
Съвместими модели iPod/iPhone/
iPad
iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G,
iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad2 (с iOS 4.2 или
по-нова версия), iTunes 10 (компютър) или понова версия
Забележки
• Вижте „Съвместими модели iPod/iPhone/iPad“
•
•
•
на тази страница за подробности за поддържаните
версии на iOS или iTunes.
Актуализирайте iOS или iTunes до най-новата
версия, преди да използвате със системата.
Вижте инструкциите за експлоатация на
устройството си за подробности за работата
с устройства с iOS, iTunes или AirPlay.
Не можете да използвате тази система като
PARTY хост, докато използвате функцията AirPlay.
[iTunes]
49BG
2
Изберете „CMT-G2NiP“
в менюто на AirPlay в iTunes
или устройството с iOS.
[iOS device]
За потвърждаване/редактиране
на името на устройството
1
2
3
Натиснете AirPlay, за да изберете
функцията за AirPlay.
Натиснете OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете
„Device name“.
Показва се името на устройството,
показано в момента на устройството
с iOS или iTunes.
Вижте „Преименуване на устройството“
(стр. 60) за указания за това, как да
преименувате устройството.
За управление на
възпроизвеждане чрез AirPlay
[iTunes]
Можете да използвате бутоните VOLUME+/–,
N, X, x, . и >. Управлението от
системата и от дистанционното управление е
активно само когато системата е избрана като
устройство за изходен сигнал.
Когато използвате iTunes, задайте устройство
iOS да приема управление от тази система и от
дистанционното управление, когато искате да
ги използвате за управление на устройството
с iOS.
Съвети
• Приоритет се дава на най-скорошната команда
3
Стартирайте възпроизвеждането
на аудиосъдържание на
устройството с iOS или в iTunes.
AirPlay е избрана като функция
на системата автоматично.
Съвет
•
•
Ако не се стартира, извършете процедурата отново
от стъпка 1.
•
•
50BG
за управление на системата. Системата стартира
възпроизвеждане на аудиосъдържание от друго
устройство, когато приеме управление от снабдено
с AirPlay устройство дори ако тази система се
използва AirPlay с първоначалното устройство.
Когато зададете прекалено висока сила на звука
чрез устройства с iOS или iTunes, от тази система
може да се изведе много силен звук.
Бутоните PLAY MODE и REPEAT на
дистанционното управление не работят, когато
е избрано „iPod&iPhone“ като функция.
За подробности за използването на iTunes вижте
помощта на iTunes.
Възможно е силата на звука на устройствата с iOS
или iTunes да не може да се свърже със силата на
звука на тази система.
Актуализиране на софтуера
4
5
6
• Не изключвайте системата, не изваждайте
Изберете като функция HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES или
AirPlay.
2
Натиснете OPTIONS.
3
Когато се покаже „Found latest
update. Push ENTER!“, натиснете
ENTER.
Ако актуализацията не е налице,
се показва „No update required.
Push ENTER!“.
мрежовия кабел и не извършвайте никакви
действия на системата по време на актуализиране.
Ако опитате да актуализирате софтуера, когато е
включен таймерът за заспиване, той ще се изключи
автоматично.
1
Натиснете M/m, за да изберете
„Update“, след което натиснете
ENTER.
Системата започва да проверява
наличната актуализация на софтуера.
Забележки
•
Натиснете M/m, за да изберете
„Software Update“, след което
натиснете ENTER.
Операции
С изтеглянето на последната версия на
софтуера можете да се възползвате от найновите функции. Системата осъществява
достъп до сървъра на Sony, за да
актуализира софтуера.
Ако е налице нова актуализация, на
телевизионния екран се показва „UPDATE“,
когато сте свързани с интернет и използвате
функцията „Home Network“ или „Music
Services“.
Уверете се, че другото оборудване, свързано
към системата е спряно, преди да
актуализирате софтуера.
За подробности за наличната актуализация
на софтуера вижте сайта за поддръжка на
клиенти (стр. 66).
7
Натиснете M/m, за да изберете „OK“,
след което натиснете ENTER.
Показва се съобщение за потвърждение
дали се съгласявате, или не с условията на
актуализацията на софтуера. Потвърдете
съобщението и прочетете „ЛИЦЕНЗНО
СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛ ЗА СОФТУЕРА НА SONY“
(стр. 87), след което натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Network“, след което натиснете
ENTER.
51BG
8
Натиснете M/m, за да изберете
„Agree“, след което натиснете
ENTER.
Системата започва да актуализира
софтуера. Възможно е да отнеме известно
време (най-много около 20 минути),
докато системата завърши
актуализацията. Необходимото време
зависи от обема на данните
в актуализациите, типа на връзка на
мрежата, средата на мрежова
комуникация и др.
След като актуализацията на софтуера
завърши, се показва „Compleat! Push
power on the unit.“.
Натиснете ?/1 на устройството, за да
изключите системата и тя се актуализира
до новата версия.
За отмяна на процедурата
Изберете „Cancel“ в стъпка 7.
За връщане към предишния екран
Натиснете BACK, преди приемникът да
започне актуализацията на софтуера.
Не можете да се върнете към предишния
екран след началото на актуализацията.
52BG
Слушане на аудиоматериали от външен
компонент
4
Стартирайте възпроизвеждането
на свързания компонент
и регулирайте силата на звука
от него.
Възпроизвежданият звук се извежда
извежда от високоговорителите на тази
система. За подробности за управлението
на свързан компонент вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с него.
Операции
Можете да слушате възпроизвеждан звук от
външен компонент (напр. преносим музикален
плейър и т.н.), свързан към конектора AUDIO
IN 1 или AUDIO IN 2 на устройството.
Използвайте свързващ аудиокабел (не е
включен в комплекта), за да свържете
конектора AUDIO IN 1 или AUDIO IN 2
на устройството с изходния аудиоконектор
на външния компонент.
Уверете се, че свързващият аудиокабел
(не е включен в комплекта) е здраво включен
в двата конектора. Ако не е, може да се
генерира шум в аудиоизхода.
Забележки
• Намалете силата на звука на тази система чрез
1
Свържете допълнителни
аудиокомпоненти към
конекторите AUDIO IN 1 или
AUDIO IN 2 на устройството
с помощта на аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта).
•
VOLUME –, преди да изключите външния
компонент.
Системата може да влезе автоматично в режим
на готовност, ако силата на звука на свързания
компонент е твърде слаба. Регулирайте този
параметър по съответния начин. Вижте
„Изключване на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност“ (стр. 21).
Конектори AUDIO IN 1/2
2
Натиснете VOLUME –, за да
намалите силата на звука
на тази система.
3
Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
функцията AUDIO IN 1 или
AUDIO IN 2.
53BG
Възпроизвеждане в различни режими
Можете да слушате записи в произволен режим
(разбъркано възпроизвеждане), в програмиран
ред (възпроизвеждане на програма) или един
запис неколкократно (повторно
възпроизвеждане).
Режими на възпроизвеждане
Наличните режими на възпроизвеждане
зависят от избрания аудиоизточник.
*1 Налиже е само когато е избрана функцията
на компактдиск или USB.
*2 Когато е избрана функцията „Home Network“,
някои записи или файлове може да се
възпроизвеждат в произволен ред.
*3 Когато изключвате системата, избраният режим
на разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или
„
SHUF“) се изчиства и устройството се връща
към нормален режим на възпроизвеждане
*4 При възпроизвеждане на CD-DA диск (аудиодиск)
режимът
SHUF (Разбъркване на папки)
изпълнява същата операция като SHUF
(Разбъркване).
*5 Когато е избрана функцията на компактдиск,
всички записи или файлове се възпроизвеждат
неколкократно до пет пъти.
Индикатор за режима на възпроизвеждане
Показван елемент
Описание
Няма (нормално
състояние)
Системата възпроизвежда
всички записи или
файлове последователно.
(папка)*1
Системата възпроизвежда
всички записи или
файлове в текущо
избраната папка.
SHUF
(разбъркване)*2*3
Системата възпроизвежда
записите или файловете
в произволен ред.
SHUF
(Разбъркване на
папки)*1*3*4
Системата възпроизвежда
записите или файловете
в текущо избраната
в произволен ред.
PGM (Програма)*1
Системата възпроизвежда
записи или файлове
в програмирания ред.
За подробности за
създаването на програма
вижте „Създаване на
ваша собствена програма“
(стр. 55).
REP (Повторение)*5
Системата възпроизвежда
всички записи или
файлове неколкократно.
REP1 (Повторение 1) Системата възпроизвежда
текущо избрания запис
или файл неколкократно,
докато не спрете
възпроизвеждането.
54BG
Непрекъснато
възпроизвеждане
1
Натиснете неколкократно REPEAT,
за да изберете желания режим
на повторно възпроизвеждане.
Режимът на повторно възпроизвеждане
се променя, както следва:
Нормално t „REP“ t „REP1“ t
Нормално
2
Натиснете N.
Възпроизвеждането се стартира
в избрания режим.
За отмяна на повторното възпроизвеждане
Натиснете REPEAT неколкократно, за да
изберете нормален режим на възпроизвеждане.
Възпроизвеждане
в произволен или
програмиран ред
2
При спряно възпроизвеждане
натиснете PLAY MODE
неколкократно, докато
светне „PGM“.
Показва се екранът за програма.
1
При спряно възпроизвеждане
натиснете PLAY MODE
неколкократно, за да изберете
желания режим на
възпроизвеждане.
3
Натиснете N.
Възпроизвеждането се стартира
в избрания режим.
За отмяна на режима на разбъркано
възпроизвеждане или възпроизвеждане
на програма
При спряно възпроизвеждане натиснете PLAY
MODE неколкократно, за да изберете
нормалния режим на възпроизвеждане.
Създаване на ваша
собствена програма
Можете да програмирате до 25 записа
или файла.
Имайте предвид, че само функциите за
компактдиск и за USB са налице за създаване
на програма.
1
Операции
При програмиране на аудио файлове
натиснете
+/– неколкократно, за да
изберете желаната папка и след това
желания файл.
Режимът на възпроизвеждане се променя,
както следва:
Нормално t „ “ t „SHUF“ t
„
SHUF“ t „PGM“ t Нормално
2
Натиснете ./>
неколкократно, за да изберете
желания номер на запис или файл.
Натиснете Компактдиск или USB,
за да изберете функцията за
компактдиск или за USB.
A Избран номер на запис или файл
B Общо време на възпроизвеждане на избрания запис или файл
4
Натиснете ENTER, за да добавите
запис или файл към програмата.
5
Повторете стъпки 3 и 4, за да
добавите други записи или
файлове.
6
Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждане на програма.
Програмата остава налице, докато не
отворите тавата на диска или не извадите
USB устройството.
За да възпроизведете отново същата
програма, натиснете N.
За отмяна на възпроизвеждането на програмата
При спряно възпроизвеждане натиснете PLAY
MODE неколкократно, докато изгасне„PGM“.
За изтриване на последния запис от програмата
При спряно възпроизвеждане натиснете CLEAR.
55BG
Търсене на елемент чрез ключова дума
Когато е показан списък (напр. с изпълнители,
със записи и др.), можете да въведете ключова
дума, за да търсите желан елемент.
Имайте предвид, че търсенето по ключова дума
е налице само когато е избрана функцията
„Home Network“ или „Music Service“.
Забележка
Въведете ключова дума, която съответства
на буквите или дума в началото на името или
заглавието на елемента, който искате да търсите.
Когато системата търси елемент, „The“
в началото на името, както и интервалът
след тази дума, се игнорират.
A поле за въвеждане
B Текущото местоположение на курсора/брой знаци, които
сте въвели
C Тип на знаците
Бутони
с цифри/текст
3
1
Докато е показан списък
с елементи (с изпълнители,
със записи и т.н.), натиснете
ALPHABET SEARCH.
Показва се елемент, който отговаря
на ключовата дума.
Ако изведеният елемент не е този, който
търсите, натиснете </, за да се покаже
предишният/следващият елемент.
Натиснете ALPHABET SEARCH отново,
за да се върнете в екрана за въвеждане на
ключова дума.
4
Появява се екранът за въвеждане
на ключова дума.
2
56BG
Натиснете ENTER, за да
приключите с въвеждането
на ключова дума.
Когато намерите желания елемент,
натиснете ENTER.
Повторете стъпки от 1 до 3, за да стесните
избора, докато не се покаже желаният
запис.
Въведете ключова дума.
Използвайте бутоните с цифри/текст, за да
въведете ключова дума. Ключовата дума
може да съдържа до 15 знака. За
подробности за въвеждането на знаци
вижте „Въвеждане на знаци“ (стр. 14).
5
Натиснете M/m, за да изберете
желания запис, след което
натиснете ENTER.
Възпроизвеждането се стартира.
Допълнителна информация
Настройване на функции, свързани с мрежови
операции
4
Натиснете M/m, за да изберете
елемента за настройка, който да
проверите, след което натиснете
ENTER.
Показва се текущата настройка.
Можете да проверите следните
настройки*.
DNS Settings
SSID
Primary DNS
Security Setting
Secondary DNS
IP Settings
Proxy Settings
IP Address
Proxy Address
Subnet Mask
Port Number
Default Gateway
MAC Address
Допълнителна информация
Connection
* Стойностите по време на настройка се
различават в зависимост от мрежовата
среда и метода на свързване.
Проверка на настройките
на мрежата
Можете да проверите текущото състояние
на настройките на мрежата.
Задаване на режима на
готовност на мрежата
1
Изберете HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES или AirPlay като функция,
след което натиснете OPTIONS.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„Network“, след което натиснете
ENTER.
1
Изберете HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES или AirPlay като функция,
след което натиснете OPTIONS.
3
Натиснете M/m, за да изберете
„Information“, след което натиснете
ENTER.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„Network Standby“, след което
натиснете ENTER.
Докато режимът „Network Standby“ е зададен
на „On“, системата може да е винаги свързана
и да се контролира по мрежата.
57BG
3
Натиснете M/m, за да изберете
„Off“ или „On“, след което
натиснете ENTER.
Показван
елемент
Описание
Off*
Системата консумира помалко енергия, отколкото
когато режимът на
готовност на мрежата
е зададен на „On“,
въпреки че минава
повече време, докато
системата възобнови
операциите след
повторното и включване.
Индикаторът STANDBY
свети в червено.
On
3
Натиснете M/m, за да изберете
„Auto Access“, след което
натиснете ENTER.
4
Натиснете M/m, за да изберете
„Allow“ или „Not Allow“, след което
натиснете ENTER.
Системата е свързана
към мрежата, въпреки
че захранването й е
изключено, и остава
частично активна, за да
може бързо да възобнови
операциите при
управление по мрежата.
Индикаторът STANDBY
свети в кехлибарено.
Показван
елемент
Описание
Allow*
На всички устройства
в домашната мрежа е
разрешен достъп до тази
система. Тази система
може да стартира PARTY
като хост устройство и да
се присъедини към
PARTY като гост
устройство при
необходимост.
Not Allow
Системата ограничава
ново устройство, което се
опитва да получи достъп
до нея. При свързване
на ново устройство към
домашната мрежа го
добавете към списъка
с устройства и задайте
разрешение за достъп
(стр. 58).
* Фабрична настройка
* Фабрична настройка
Задаване на автоматично
разрешение за достъп
Можете да зададете ограничения на достъпа
или разрешения за устройствата в списъка
с устройства.
1
Натиснете HOME NETWORK,
след което OPTIONS.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„Access Settings“, след което
натиснете ENTER.
Забележка
Към списъка с устройства могат да се добавят
до 20 устройства. Ако вече са регистрирани
20 устройства, се показва „Device Full“ и новото
устройство не може да се добави към списъка. В такъв
случай изтрийте ненужни устройства от списъците
(стр. 41).
За добавяне на устройства към
списъка
1
2
3
Натиснете HOME NETWORK,
след което OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете
„Access Settings“, след което
натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Control Device“, след което
натиснете ENTER.
Показва се списъкът с устройства.
BG
58
4
5
Натиснете m неколкократно, за да
изберете „Add Device“, след което
натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
желаното устройство, след което
натиснете ENTER.
Избраното устройство се добавя към
списъка. За подробности за задаването на
разрешение за достъп вижте „За задаване
на разрешение за достъп за устройствата“
(стр. 59).
За задаване на разрешение за
достъп за устройствата
1
2
3
4
5
6
Натиснете HOME NETWORK,
след което OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете
„Access Settings“, след което
натиснете ENTER.
Можете да настроите системата да използва
функцията PARTY STREAMING.
1
Натиснете HOME NETWORK,
след което OPTIONS.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„PARTY STREAMING“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете M/m, за да изберете
„On“ или „Off“, след което
натиснете ENTER.
Показван
елемент
Описание
On*
Системата може да бъде
открита от други
устройства в домашната
мрежа. Системата може
да стартира или затвори
PARTY, както и да се
присъедини към или да
излезе от PARTY.
Off
Системата може да бъде
открита от други
устройства в домашната
мрежа. Системата обаче
не може да стартира
или затвори PARTY,
нито да се присъедини
към или да излезе
от PARTY.
Натиснете M/m, за да изберете
„Control Device“, след което
натиснете ENTER.
Показва се списъкът с регистрираните
устройства.
Натиснете M/m, за да изберете
желаното устройство, след което
натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Access“, след което натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете
„Allow“ или „Not Allow“, след което
натиснете ENTER.
Допълнителна информация
Можете да зададете разрешения за достъп
за устройство от списъка с устройства.
Само устройствата с настройка „Allow“
се разпознават в домашната мрежа.
Задаване на функцията
PARTY STREAMING
* Фабрична настройка
За изтриване на устройство от списъка
Изберете „Delete“ в стъпка 5, след което
натиснете ENTER. Изберете „OK“ на дисплея
за потвърждение, след което натиснете ENTER.
59BG
Преименуване
на устройството
Можете да промените името на устройството,
за да бъде лесно разпознаваемо от другите
устройства в домашната мрежа.
1
Изберете HOME NETWORK, MUSIC
SERVICES или AirPlay като функция,
след което натиснете OPTIONS.
2
Натиснете M/m, за да изберете
„Device Name“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете ENTER, за да изберете
текущото име на устройството.
4
Преименувайте устройството
и натиснете ENTER.
Името на устройството може да съдържа
до 30 знака.
За подробности за въвеждането на знаци
вижте „Въвеждане на знаци“ (стр. 14).
60BG
Промяна на настройките на звука
Допълнителна информация
Регулиране на басите
и високите честоти
Можете да регулирате басите и високите
честоти съобразно предпочитанията си.
1
Натиснете BASS или TREBLE.
2
Натиснете M/m, за да регулирате
нивото.
Показва се екранът за настройки, когато
не се извърши операция в продължение
на 4 секунди.
61BG
Използване на таймерите
Системата предлага две функции на таймери.
Ако използвате и двата таймера, този за
заспиване има приоритет.
Използване на таймера за
заспиване
Можете да настроите таймера така,
че системата да влезе в режим на заспиване
автоматично след определен период от
време (функция на таймер за заспиване).
Тази функция работи дори когато часовникът
не е настроен.
1
Възпроизведете желания
аудиоизточник.
2
Натиснете SLEEP неколкократно.
След изтичането на избраното време системата
се изключва автоматично.
Забележка
Ако извършите следните операции, преди да се
изключи таймерът за заспиване, той се нулира.
– Изключете захранващия кабел.
– Изключете системата.
– Възстановете фабричните настройки на системата.
62BG
Използване на таймера
за възпроизвеждане
Можете да настроите таймера за
възпроизвеждане да стартира
възпроизвеждане от компактдиск, USB, iPod/
iPhone или да настроите FM или DAB/DAB+
станция (само за CMT-G2BNiP) в определен
час (функция на таймера за възпроизвеждане).
Уверете се, че часът на часовника е зададен
правилно.
1
5
Задайте времето, в което да спре
възпроизвеждането.
Повторете стъпка 4, за да зададете часа
и минутите за спиране на
възпроизвеждането.
6
Натиснете M/m неколкократно,
за да изберете желания звуков
източник за възпроизвеждане,
след което натиснете ENTER.
7
Натиснете ?/1, за да изключите
системата.
Подгответе звуковия източник.
Съвет
Настройката на таймера на възпроизвеждане остава
в сила, докато не отмените таймера ръчно.
Забележки
2
Натиснете TIMER MENU.
• Настройката за таймера за възпроизвеждане се
•
3
Натиснете M/m неколкократно,
за да изберете „PLAY SET?“, след
което натиснете ENTER.
Показва се екранът за настройки
за „ON TIME“.
•
изтрива, ако изключите захранващия кабел от
стенния контакт.
Ако системата вече е включена в предварително
зададения час, таймерът за възпроизвеждане няма
да се активира. Не работете със системата от
момента на включването й до стартирането
на възпроизвеждането.
Крайният час за таймера за възпроизвеждане
не може да бъде същият като началния.
Допълнителна информация
Изберете звуковия източник и след това
натиснете VOLUME +/–, за да регулирате
силата на звука.
За да започнете от конкретен запис или
аудиофайл от компактдиска, създайте
своя собствена програма.
Забележки за потребителите на iPod/iPhone
• Уверете се, че iPod/iPhone не възпроизвежда, когато
4
използвате таймера за възпроизвеждане.
Задайте времето за стартиране
на възпроизвеждането.
• Този таймер може да не се активира в зависимост
1 Натиснете M/m неколкократно, за да
зададете часа, след което натиснете
ENTER.
Курсорът се премества на позицията
за минутите.
За проверка на настройката
2 Натиснете M/m неколкократно,
за да зададете минутите, след което
натиснете ENTER.
Показва се екранът за настройки
за „OFF TIME“.
3 Натиснете M/m неколкократно, за да
от състоянието на свързания iPod/iPhone.
1 Натиснете TIMER MENU.
2 Натиснете M/m неколкократно, за да
изберете „TIMER SELECT?“, след което
натиснете ENTER.
изберете „PLAY SELECT?“, след което
натиснете ENTER.
За отмяна на таймера
Повторете същата процедура както по-горе,
докато в стъпка 3 се покаже „TIMER OFF?“,
след което натиснете ENTER.
За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.
63BG
Промяна на настройките на дисплея
Можете да промените информацията и режима
на дисплея.
Режим на дисплея
Когато системата
е изключена*2
Режим на пестене
на енергия*3
Дисплеят се изключва,
за да пести енергия.
Таймерът и часовникът
продължават да работят.
Часовник*4
Визуализира се
часовникът.
*1
Процедурите за настройки за промяна
на режима и информацията на дисплея
се различават според това, дали устройството
е включено, или изключено.
За
Направете следното:
Промяна на
информацията
на дисплея*1
Натиснете DISPLAY
неколкократно, когато
системата е включена.
Промяна на режима
на дисплея
Натиснете DISPLAY
неколкократно, когато
системата е изключена*2.
Системата предлага следните режими
на дисплея.
Когато е включен режимът на готовност
на мрежата, не можете да промените режима
на дисплея. Задайте „Network Standby“ на „Off“
(стр. 57).
64BG
Можете например да виждате информация
за компактдиск/MP3 диск или от USB устройство,
като:
– номера на запис или файл по време на нормално
възпроизвеждане;
– името на записа или файла („ “) по време
на нормално възпроизвеждане;
– името на изпълнителя („ “) по време
на нормално възпроизвеждане;
– името на албума или папката („ “) или името
на папката („ “) по време на нормално
възпроизвеждане;
– общото време на възпроизвеждане или общия
брой записи на CD-DA диска (само при избран
нормален режим на възпроизвеждане и спряно
възпроизвеждане);
– общия брой папки (албуми) на MP3 диска или
USB устройството (само при избран нормален
режим на възпроизвеждане и спряно
възпроизвеждане);
– етикет на том, ако има такъв на MP3 диска или
USB устройството (само при избран нормален
режим на възпроизвеждане и спрян плейър или
USB устройство).
Можете също да видите информация за DAB/
DAB+ станциите (само за CMT-G2BNiP), като
името на услугата, етикета на канала,
предварително зададения номер, честотата,
DLS (динамичен сегмент на етикета) или
етикета на групата.
Можете да видите и информация за музикалните
услуги, като име на услугата, име на станцията
(„ “), име на изпълнителя („ “), име на записа
(„ “), име на албума („ “), изтеклото време на
възпроизвеждане и информация за следващия
запис.
*2 Индикаторът STANDBY на устройството свети,
когато системата е изключена.
*3
Не можете да настроите часовника в режим
на пестене на енергия.
*4
Дисплеят на часовника се превключва в режим
на пестене на енергия автоматично след 8 секунди.
Забележки относно информацията на дисплея
• Знаците, които не може да бъдат показани,
се извеждат като „_“.
• Не се показват следните елементи:
– общото време на възпроизвеждане за MP3 диск
и USB устройство;
– оставащото време на възпроизвеждане
за MP3 файл.
• Не се показват правилно следните елементи:
– изтеклото време на възпроизвеждане на
•
Забележка за информацията на дисплея за DAB/DAB+
(само за CMT-G2BNiP)
Показва се и следната информация:
– до 8 знака от името на услугата, до 128 знака от DLS
(динамичен сегмент на етикета) и до 16 знака от
етикета на групата;
– стойност между 0 и 100, указваща качеството
на сигнала.
Допълнителна информация
MP3 файл, кодиран с VBR (променлива
побитова скорост);
– имената на папките и файловете, които
не отговарят на ISO9660 Level 1, Level 2 или
Joliet по отношение на формата на разширение.
Показват се следните елементи:
– оставащото време на възпроизвеждане за запис;
– информацията в маркерите ID3 за MP3 файлове,
когато са използвани маркери ID3 версия 1
и версия 2 (информацията в маркерите ID3 има
приоритет, когато за единичен MP3 файл са
използвани маркери ID3 версия 1 и 2).
65BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Ако възникне проблем, докато работите със
системата, следвайте стъпките, описани подолу, преди да се свържете с най-близкия
търговец на Sony. Ако се покажат съобщение
за грешка и код за грешка (Cxxx), не забравяйте
да отбележите съдържанието им за справка.
1
2
Проверете дали проблемът е
посочен в този раздел:
„Отстраняване на неизправности“.
Проверете следните уебсайтове
за поддръжка на клиенти.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За клиентите в Океания:
http://www.sony-asia.com/support
3
Ще намерите най-новата информация
за поддръжка и често задавани въпроси
на тези уебсайтове.
Ако все още не можете да разрешите
проблема след стъпки 1 и 2,
се свържете с най-близкия
търговец на Sony.
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Когато изпращате продукта за ремонт,
изпратете цялата система (основното
устройство, дистанционното управление
и високоговорителите).
За да се определи частта, която има нужда
от ремонт, е необходима цялостната
система.
66BG
Ако индикаторът STANDBY мига в червено
Незабавно изключете захранващия кабел
и проверете следните елементи.
• Има ли късо съединение между кабелите
+ и – на високоговорителите?
• Нещо блокира ли вентилационните
отвори върху или на гърба на основното
устройство?
• Има ли късо съединение в конектора на
iPod/iPhone?
След като индикаторът STANDBY спре да
мига, свържете повторно захранващия
кабел и включете системата. Ако проблемът
продължи, свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Общи
Демонстрацията се показва на дисплея след
изключване на захранващия кабел, въпреки
че системата не е включена.
, Натиснете DISPLAY веднъж, докато системата
е изключена. Демонстрацията изчезва.
Системата не се включва.
, Включен ли е захранващият кабел?
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
, Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след около
30 минути, когато не се извършват операции или
не се извежда аудиосигнал. Вижте „Изключване
на функцията за автоматично влизане в режим на
готовност“ (стр. 21).
Направена е внезапна отмяна на настройката
на часовника или на работата на таймера
за възпроизвеждане.
, Ако изтече около минута, без да се извършват
операции, настройката на часовника или тази
на таймера за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията от началото.
Няма звук.
, Има ли късо съединение между кабелите + и –
на високоговорителите?
, Използвате ли само високоговорителите
Плейър за компактдискове/
MP3 плейър
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
, Почистете диска и го поставете отново.
, Преместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
, Отдалечете високоговорителите от системата или
ги поставете върху отделни стойки. При висока
сила на звука вибрациите на високоговорителите
може да предизвикат прескачането му.
от комплекта?
, Нещо блокира ли вентилационните отвори
на системата?
, Указаната станция може временно да е спряла
излъчването.
, Разположете високоговорителите възможно найсиметрично.
, Свържете само високоговорителите
от комплекта.
Има силно бръмчене или шум.
, Отдалечете системата от източниците на шум.
, Свържете системата към друг електрически
, Върнете се към нормално възпроизвеждане,
като натиснете PLAY MODE неколкократно,
докато изчезнат „PGM“ и „SHUF“.
Стартирането на възпроизвеждането отнема
повече време от обичайното.
, Следните дискове могат да увеличат времето
за започване на възпроизвеждането:
• диск, записан със сложна дървовидна
структура;
• диск, записан в мултисесиен режим;
• диск, който не е бил финализиран
(към който може да се добавят данни);
• диск, в който има много папки.
контакт.
, Монтирайте филтър за шум (не е включен
Тунер
Отстраняване на неизправности
Звукът идва от един канал или левият
и десният канали са небалансирани.
Възпроизвеждането не започва от първия
запис.
в комплекта) към захранващия кабел.
Дистанционното управление не работи.
, Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора за него
на устройството и поставете системата далече от
флуоресцентно осветление.
, Насочете дистанционното управление към
сензора на устройството.
, Приближете дистанционното управление
до системата.
, Батериите може да са изтощени. Сменете
батериите с нови.
Има силно бучене или шум или не може да се
приемат станции (на дисплея мига „TUNED“
или „ST“).
, Свържете правилно антената.
, Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
, Дръжте антените далече от кабелите на
високоговорителите и от захранващия кабел,
за да избегнете прихващането на шум.
, Изключете близко разположеното електрическо
оборудване.
Индикаторът STANDBY продължава да свети
след изваждането на захранващия кабел.
, Индикаторът STANDBY може да не изгасне
веднага след изваждането на захранващия кабел.
Индикаторът автоматично ще се изключи след
около 40 секунди. Това не е неизправност.
67BG
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция (само за CMT-G2BNiP).
iPod/iPhone не работи.
, Ако батерията на iPod/iPhone е изтощена,
, Проверете всички връзки на антените, след което
изпълнете процедурата за автоматичното
сканиране за DAB станции (вижте „Извършване
на първоначално сканиране за DAB станции
ръчно“ (стр. 33)).
, Текущата DAB/DAB+ услуга може да не е налице.
Натиснете +/–, за да изберете друга услуга.
, Ако сте се преместили на друг регион, някои
услуги/честоти може да са променени и да не
успеете да настроите обичайното си предаване.
Извършете процедурата по автоматично
сканиране за DAB станции, за да запишете
повторно съдържанието на предаванията.
(Изпълнението на тази процедура изчиства
всички вече запаметени предварително зададени
настройки.)
Предаването на DAB/DAB+ станции
е прекъснато (само за CMT-G2BNiP)
, Проверете местоположението на системата или
настройте ориентацията на антената, за да
увеличите указаната стойност за качество на
сигнала. Вижте „Промяна на настройките на
дисплея“ (стр. 64) за повече подробности
за качеството на сигнала.
iPod/iPhone
Няма звук.
, Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
, Уверете се, че iPod/iPhone възпроизвежда музика.
, Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран с найновия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте го, преди да го използвате със
системата.
, Регулирайте силата на звука.
Звукът е изкривен.
, Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
, Изключете звука.
, Задайте настройката „EQ“ на iPod/iPhone на „Off“
или „Flat“.
68BG
устройството може да не работи с тази система.
В такъв случай го заредете чрез компютър и др.
и след това го включете към системата.
, Изключете всички други приложения на iOS,
изпълнявани в iPod/iPhone. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPod/iPhone.
, Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
, Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран с найновия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте го, преди да го използвате със
системата.
, Тъй като системата и iPod/iPhone работят по
различен начин, не можете да работите с iPod/
iPhone чрез бутоните на дистанционното
управление или на устройството. В този случай
използвайте бутоните за управление на iPod/
iPhone.
, Изключете iPod/iPhone, и го свържете отново.
iPod/iPhone не може да се зарежда.
, Ако батерията на iPod/iPhone е изтощена,
устройството може да не работи с тази система.
В такъв случай го заредете чрез компютър и др.
и след това го включете към системата.
, Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
, Само когато системата е включена, можете да я
използвате като зарядно устройство за батерии
за iPod/iPhone.
Силата на звука на звънене на iPhone
не се променя.
, Регулирайте силата на звука на звънене на iPhone.
USB устройство
Когато са свързани едновременно iPod/iPhone
и USB устройство, те не се зареждат.
, Не можете да зареждате едновременно iPod/
iPhone и USB устройството.
Използвате ли поддържано USB устройство?
, Ако свържете неподдържано USB устройство,
Показва се „Over Current!“.
, Открит е проблем, свързан с нивото на
електрическия ток от
(USB) порта.
Изключете системата и извадете USB
устройството от
(USB) порта. Уверете се,
че няма проблем с USB устройството.
Ако извеждането на тези съобщения продължи,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
, Процесът по прочитането може да отнеме дълго
време в следните случаи:
• има много папки или файлове
на USB устройството;
• файловата структура е изключително сложна;
• няма достатъчно свободно място в паметта;
• вътрешната памет е фрагментирана.
Грешна визуализация
, Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените
на него може да са повредени.
, Знаците, които могат да бъдат показвани от тази
система са само цифри и букви. Други знаци не се
показват правилно.
USB устройството не е разпознато.
, Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
, Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в „Възпроизвеждане на файл от USB
устройство“ (стр. 35).
, USB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това, как да
отстраните този проблем.
Отстраняване на неизправности
могат да възникнат следните проблеми.
Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в „Възпроизвеждане на файл от USB
устройство“ (стр. 35).
• USB устройството не е разпознато.
• Имената на файловете и папките не се показват
на системата.
• Възпроизвеждането не е възможно.
• Звукът прескача.
• Има шум.
• Възпроизвежда се изкривен звук.
Показва се „Reading“ за продължително
време време или стартирането на
възпроизвеждането отнема дълго време.
Възпроизвеждането не се стартира.
Няма звук.
, USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново USB
устройството.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
, Изключете системата и свържете отново
, Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
, Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в „Възпроизвеждане на файл от USB
устройство“ (стр. 35).
, Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждане.
USB устройството.
, Самите музикалните данни съдържат шум или
звукът е изкривен. Шумът може да възникнал
при създаването на музикалните данни поради
условията на компютъра. Създайте музикалните
данни отново.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
, Настройте нормален режим на възпроизвеждане.
, Файловете са кодирани с ниска побитова скорост.
Изпратете към USB устройството файлове,
кодирани с по-висока побитова скорост.
69BG
Файловете не могат да бъдат възпроизведени.
, Аудиофайлът не е с разширение „.mp3“, „.wma“,
„.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“.
, Данните не са съхранени във формат MP3/WMA/
AAC.
, Не могат да се възпроизвеждат WMA файлове
със защита на авторските права с DRM. За това,
как да проверите защитата на на авторските
права на WMA файл, вижте (стр. 73).
, USB устройствата за съхранение, форматирани
с файлови системи, различни от FAT16 или
FAT32, не се поддържат.*
, Ако използвате USB устройство с няколко дяла,
само файловете на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
, Файловете, които са шифрирани или защитени
с пароли и др., не могат да бъдат възпроизведени.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои
USB устройства за съхранение може да не
поддържат тези FAT системи. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на всяко
USB устройство за съхранение или се свържете
с производителя.
Мрежова връзка
Домашна мрежа
Системата не може да се свърже към мрежата.
, Уверете, се че рутерът за безжична LAN мрежа/
точката на достъп са включени.
, Уверете се, че сървърът е включен.
, Настройките на мрежата на системата може да са
неправилни. Проверете състоянието на мрежата.
Натиснете OPTIONS, за да влезете в менюто за
опциите и изберете „Information“ – „Connection“.
Ако се покаже „No Connection“, настройте
отново мрежовата връзка (стр. 22).
, Сървърът може да е нестабилен.
Рестартирайте го.
, Потвърдете, че системата и сървърът са свързани
правилно към рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп.
, Потвърдете, че сървърът е настроен правилно
(стр. 37). Уверете се, че системата е регистрирана
в сървъра и че позволява поточно предаване на
музика от сървъра.
, Когато системата е свързана към безжична
мрежа, преместете устройството и рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп поблизо едни до други.
, Ако функцията ICF (защитна стена за връзка
Показва се съобщение за грешка.
, Проверете естеството на грешката. Вижте
„Съобщения“ (стр. 74).
Системата не може да се свърже към мрежата.
, Проверете състоянието на мрежата. Натиснете
OPTIONS, за да влезете в менюто за опциите
и изберете „Information“ – „Connection“. Ако
се покаже „No Connection“, настройте отново
мрежовата връзка (стр. 22).
, Когато системата е свързана чрез безжична
мрежа, преместете устройството и рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп поблизо едни до други и направете настройката
отново.
, Проверете настройките на рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп и направете
настройката отново. За подробности за
настройките на устройствата вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени
с тях.
, Уверете се, че се използва рутер за безжична
LAN мрежа.
, Безжичните мрежи се влияят от
електромагнитното излъчване от микровълнови
фурни и други устройства. Преместете
устройството далече от такива устройства.
, Уверете, се че рутерът за безжична LAN мрежа/
точката на достъп са включени.
70BG
с интернет) е активна на компютъра, тя може да
пречи на системата да се свърже с компютъра
(само когато компютърът се използва като
сървър). Може да се наложи да промените
настройките за защитната стена, за да позволите
на системата да се свърже. (За подробности за
промяната на настройките на защитната стена
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с компютъра.)
, Ако сте нулирали настройките на системата или
сте извършили възстановяване на системата на
сървъра, направете отново настройките на
мрежата (стр. 22).
Сървърът (напр. компютър) не се показва
в списъка със сървъри. (На дисплея се показва
„No Server“.)
Звукът прескача по време
на възпроизвеждане.
, Честотният диапазон на безжичната ви LAN
, Възможно да сте включили този приемник,
преди да сте включили сървъра. Влезте в менюто
за опции и изберете „Refresh“ в екрана на списъка
със сървъри, за да обновите списъка със сървъри
(стр. 41).
, Уверете, се че рутерът за безжична LAN мрежа/
точката на достъп са включени.
, Уверете се, че сървърът е включен.
, Потвърдете, че сървърът е настроен правилно
(стр. 37). Уверете се, че системата е регистрирана
в сървъра и че позволява поточно предаване на
музика от сървъра.
, Потвърдете, че системата и сървърът са свързани
правилно към рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп. Влезте в менюто за опции
и изберете „Information“, за да проверите
настройките (стр. 57).
, Вижте инструкциите за експлоатация на рутера
за безжична LAN мрежа/точката на достъп
и проверете настройката за мултикаст.
Ако тя е активиране в рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп, деактивирайте я.
Не можете да възпроизвеждате нормално
аудиоданни.
, Избрано е разбъркано възпроизвеждане.
Настройте нормален режим на възпроизвеждане
(стр. 54).
, Когато използвате компютъра като сървър,
той може да изпълнява много приложения.
Ако на него е активиран антивирусен софтуер,
деактивирайте го временно, тъй като използва
голямо количество системни ресурси.
, В зависимост от мрежовата среда или наличието
на радиосмущения може да не е възможно да
възпроизвеждате записи с повече от едно
устройство едновременно. Изключете другото
устройство, за да позволите на системата за
възпроизвежда записите.
Показва се „Cannot Play“.
, Не можете да възпроизвеждате други файлове
освен аудиофайлове.
, Потвърдете, че сървърът е настроен правилно
(стр. 37). Уверете се, че системата е регистрирана
в сървъра и че позволява поточно предаване на
музика от сървъра.
, Проверете дали аудиофайлът на сървъра не е
повреден или изтрит. Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със сървъра.
, Не могат да се възпроизвеждат следните записи:
• запис, който нарушава ограниченията
за възпроизвеждане;
• запис с неправилна информация
за авторските права;
• запис, закупен от онлайн музикален магазин,
който не позволява поточно предаване
в домашна мрежа;
• запис в неподдържан от системата формат
(стр. 41).
Възпроизвеждането не се стартира или
не преминава автоматично към следващия
запис или файл.
, Проверете дали избраният запис не е изтрит от
, Уверете се, че форматът на аудиофайла, който се
, Уверете, се че рутерът за безжична LAN мрежа/
опитвате да възпроизведете, се поддържа от тази
система (стр. 41).
, Не могат да се възпроизвеждат WMA файлове
със защита на авторските права с DRM. За това,
как да проверите защитата на на авторските
права на WMA файл, вижте стр. 73.
Отстраняване на неизправности
На дисплея се показва „No Server“ или
системата не може да се присъедини към
PARTY.
мрежа може да е прекалено нисък. Преместете
устройството и рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп по-близо едни до други, без да
има препятствия между тях.
сървъра. Ако това е така, изберете друг запис.
точката на достъп са включени.
, Уверете се, че сървърът е включен.
, Сървърът може да е нестабилен.
Рестартирайте го.
, Потвърдете, че системата и сървърът са свързани
правилно към рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп.
Показва се „No Track“.
, Ако няма записи или папки в избраната папка,
не можете да удължите папката, за да се покаже
съдържанието й.
71BG
Не можете да възпроизвеждате запис
в защитен с авторски права WMA формат.
Системата не може да възпроизвежда записа,
който се възпроизвежда в момента от
PARTY хост.
, За това, как да проверите защитата на на
авторските права на WMA файл, вижте стр. 73.
Не можете да изберете вече избран запис.
, Информацията за записа може да е променена
на сървъра. Изберете отново сървъра в списъка
със сървъри (стр. 41).
Устройствата в домашната мрежа не могат
да се свържат със системата.
, „Network Standby“ може да е зададено на „Off“.
Включете системата или задайте „Network
Standby“ на „On“ (стр. 57).
, PARTY хост възпроизвежда запис
с аудиоформат, който не може да се
възпроизвежда на системата.
, Може да отнеме известно време, преди
да се изведе възпроизвежданият звук.
Системата се е присъединила към
непредвидено PARTY.
, Ако е стартирано повече от едно PARTY, когато
системата се присъединява, тя може да не се
присъедини към желаното от вас PARTY.
Затворете другото PARTY, след което се
присъединете към желаното PARTY.
, Проверете дали мрежата е настроена правилно.
Ако не е, не може да се осъществи връзка
(стр. 57).
AirPlay
, За устройството в списъка с устройства е избрано
„Not Allow“ (стр. 58) или то не е добавено
в списъка с устройства (стр. 58).
, Разрешено е да се зададат до 20 устройства, който
могат да се свържат. Изтрийте ненужните
устройства от списъка и задайте „Auto Access“
на „Allow“ (стр. 58).
, Работата на сървъра за системата се прекратява,
ако системата изпълнява една от следните
операции.
• Възпроизвеждане на запис, съхранен на
сървъра (системата работи като плейър)
• Актуализиране на приложението на системата
• Форматиране на системата.
, Системата не може да предава поточно
аудиосъдържание към няколко плейъри.
Системата може да се свърже само към едно
плейър едновременно.
, Проверете настройката си на защитната стена
в софтуера за защита. Вижте уебсайта (стр. 66)
за подробности.
, Уверете се, че устройството с iOS или
компютърът с iTunes са свързани към
домашната ви мрежа.
, Актуализирайте версията на софтуера AirPlay
на системата и на устройството с iOS до найновата версия (стр. 51).
Звукът прескача.
, Звукът може да прескача в зависимост от
фактори, като мрежовата среда, когато
използвате безжична мрежа.
Системата не може да бъде включена
автоматично, когато до нея имат достъп
устройства в мрежата.
, Сървърите са претоварени. Затворете всички
, Самата система не поддържа стандарта Wake-on-
Това устройство не може да се управлява.
LAN. Поради това тя не може да се включи
от Wake-on-LAN, когато „Network Standby“
е зададено на „Off“. Задайте „Network Standby“
на „On“, така че системата да може да отговаря за
операции от други устройства по мрежа (стр. 57).
Устройствата в мрежата не могат да включат
системата.
, Системата не може да бъде включена със
стартиране с Wake-on-LAN от други устройства
в мрежата.
72BG
Устройството не може да бъде открито
от устройство с iOS.
ненужни приложения, които използвате
понастоящем.
, Актуализирайте версията на софтуера на
устройството с iOS до най-новата версия (стр. 51).
, Актуализирайте версията на софтуера на
системата до най-новата версия (стр. 51).
, Уверете се, че не се предава поточно съдържание
от друго устройство към съвместимо с AirPlay
устройство едновременно.
Бутоните, като N, X, x, . и >
не работят.
Системата не реагира на никакви операции.
Системата не функционира правилно.
, Уверете се, че настройките, които позволяват
, Вътрешната система на устройството може да
на iTunes да приема контрол от това устройство,
са активни.
, Системата не е избрана като дистанционен
високоговорител на устройството с iOS. Изберете
устройството като мрежови високоговорител.
Музикални услуги
Не можете да свържете системата към услуга.
, Уверете, се че рутерът за безжична LAN мрежа/
точката на достъп са включени.
, Проверете състоянието на мрежата. Натиснете
OPTIONS, за да влезете в менюто за опциите
и изберете „Information“ – „Connection“. Ако
се покаже „No Connection“, настройте отново
мрежовата връзка (стр. 22).
, Когато системата е свързана чрез безжична
, Ако договорът ви с доставчика ви на интернет
ограничава връзката до едно устройство
едновременно, това устройство няма да има
достъп до интернет, ако вече е свързано друго
устройство. Консултирайте се с оператора или
доставчика си на услуги.
Звукът прескача.
, Честотният диапазон на безжичната ви LAN
мрежа може да е прекалено нисък. Преместете
устройството и рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп по-близо едни до други, без да
има препятствия между тях.
За проверка за защита на авторските права
Тази система не може да възпроизвежда
файлове във формат WMA със защита на
авторските права с DRM. Ако на тази система
не може да се възпроизведе WMA файл,
проверете свойството на този файл на
компютъра си, за да видите дали е защитен
с DRM.
Отворете папката или тома, където е съхранен
WMA файлът, и щракнете с десен бутон върху
него, за да се покаже прозорецът [Properties/
Свойства]. Ако има раздел [License/Лиценз],
файлът е защитен с DRM и не може да се
възпроизвежда на тази система.
За възстановяване на фабричните настройки
на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството, за да
възстановите фабричните настройки на
системата по подразбиране.
Отстраняване на неизправности
мрежа, преместете устройството и рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп поблизо едни до други и направете настройката
отново.
не функционира правилно или системата да е
подложена на силен електрически шум, причинен
от аномалии в електрозахранването поради
изпускане, прекалено статично електричество
или гръмотевици. В такъв случай изключете
захранващия кабел, изчакайте около 30 секунди
и включете отново захранващия кабел.
1 Изключете и включете отново захранващия
кабел, след което включете системата.
2 Докато държите натиснат x, натиснете ?/1,
докато се покаже „RESET“.
Други
Всички конфигурирани от потребителя настройки,
като настройките на мрежата, предварително
зададените радиостанции, таймера и часовника,
се изтриват.
Системата не работи добре.
, Системата може да е под влиянието на статично
електричество или други фактори. В такъв случай
я рестартирайте. Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните й настройки
(стр. 73).
, Ако се покаже предупредително съобщение,
следвайте указанията му.
73BG
Съобщения
При запитвания не забравяйте да отбележите
кода на грешката (Cxxx), ако се появи такъв
на дисплея.
Аудиоплейър
CD Over:
Достигнали сте края на диска, докато
държите натиснат бутона M по време
на възпроизвеждане или пауза.
Data Error:
Опитали сте да възпроизведете файл
с неподдържан формат от USB устройството.
Not Supported:
Свързано е неподдържано USB устройство.
OFF TIME NG!:
Зададена е една и съща стойност за времената
на начало и на край на таймера за
възпроизвеждане.
Push STOP!:
Натиснали сте PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Step Full!:
Опитвате се да програмирате повече
от 25 записа или файла (стъпки).
Error:
Настройки на мрежата
USB устройството не е разпознато или
е свързано непознато устройство.
Connection Error:
LOCKED:
Тавата на диска не се отваря. Свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
No Device:
Не е свързано USB устройство или свързаното
USB устройство е спряно.
No Disc:
Няма диск в плейъра или сте заредили диск,
който не може да бъде възпроизведен.
Системата не е успяла да се свърже с мрежата.
Input Error!:
Въведените стойности са неправилни или
невалидни.
Not in Use:
Извършва се операция, която понастоящем
е забранена.
Not Supported:
Точката на достъп не поддържа метода с WPS
PIN код.
No Memory:
За избраната памет за възпроизвеждане няма
поставен носител с памет в USB устройството.
Домашна мрежа
No Preset (само DAB/DAB+):
Cannot Connect:
Няма запаметена предварително зададена
станция.
Системата не може да се свърже с избрания
сървър.
No Service (само DAB/DAB+):
Cannot Get Info:
Във вашата държава или регион не се
поддържат DAB/DAB+ предавания.
Системата не може да извлече информация за
сървъра или съдържанието.
No Step:
Cannot JOIN:
Всички програмирани записи са изтрити.
Системата не е успяла да се присъедини към
PARTY.
No Track:
Файл с поддържан формат от USB
устройството не е зареден в системата.
Not in Use:
Опитали сте да изпълните специфична
операция при условия, в които тя е забранена.
74BG
Cannot Play:
Системата не може да възпроизведе аудиофайл
поради неподдържан формат на файла или
ограничения за възпроизвеждането.
Cannot START:
No Preset:
Системата не е успяла да стартира PARTY.
В системата не е съхранена станция
за избрания предварително зададен номер.
Data Error:
Опитали сте да възпроизведете файл, който
не може да бъде възпроизведен.
No Service:
Device Full!:
No Station:
Не можете да регистрирате повече устройства
в списъка с устройства.
Няма станция в избраната услуга.
No Server:
• Избраната услуга не е налице.
• Извършва се операция, която понастоящем
Няма сървър в мрежата, към който системата
може да се свърже. Опитайте да обновите
списъка със сървъри (стр. 41).
No Track:
В избраната папка на сървъра няма файл, който
може да бъде възпроизведен.
Not Found:
Not in Use:
Извършва се операция, която понастоящем
е забранена.
Музикални услуги
Not Available:
не е налице.
Not in Use:
Извършва се операция, която понастоящем
е забранена.
Актуализация на софтуера
Cannot connect:
Приемникът няма достъп до сървъра, за да
изтегли последната версия на софтуера. Влезте
в менюто за настройки и актуализирайте
софтуера отново (стр. 51).
Cannot download:
Системата не може да се свърже със сървъра.
Приемникът не е успял да изтегли данните
за актуализацията по време на актуализация
на софтуера. Влезте в менюто за настройки
и актуализирайте софтуера отново (стр. 51).
Cannot Get Data:
Update Error:
Cannot Connect:
Системата не може да получи съдържание
от сървъра.
Cannot Play:
Системата не може да възпроизведе услуга или
станция поради неподдържан формат на файла
или ограничения за възпроизвеждането.
Отстраняване на неизправности
Няма елемент на сървъра, който отговаря на
ключовата дума.
Няма доставчик на услуги.
Приемникът не може да актуализира софтуера.
Изключете приемника и го включете отново.
Приемникът ще опита да актуализира
софтуера. Ако се покаже същото съобщение,
се свържете с най-близкия търговец на Sony.
Data Error:
• Опитали сте да възпроизведете файл, който
не може да бъде възпроизведен.
• Системата не разпознава данните на
сървъра.
Need Software update:
Услугата не е налице за текущата версия
на софтуера на системата.
Посетете уебсайта по-долу за повече
информация за актуализацията на софтуера:
http://www.sony.net/audio/musicservices
75BG
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки
Относно безопасността
Относно това устройство
• Изключете захранващия кабел от електрическия
• Ако сте се свързали към външна мрежа, като
•
•
контакт, ако не възнамерявате да използвате
системата за продължителен период от време.
При изключване на устройството винаги хващайте
щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
В случай че тежък предмет или течност падне върху
устройството, изключете го от контакта и го
предайте за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да го използвате отново.
Захранващият кабел може да се подменя само
в квалифициран сервиз.
Относно разположението
•
• Не поставяйте устройството в наклонено
•
•
•
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи магнитно
изкривяване на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте между 15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, отдалечете високоговорителите
от телевизора.
Относно повишаването на температурата
Не изпускайте това устройство
• Повишаването на температурата на устройството
Не го подлагайте на силни удари. Това може да
причини неизправност в устройството.
•
•
76BG
положение или на места, където е твърде горещо,
студено, прашно, мръсно, влажно или без
подходяща вентилация или които са изложени на
директна слънчева или друга ярка светлина.
Бъдете внимателни при поставяне на устройството
или високоговорителите върху повърхности, които
са били специално обработени (например с восък,
смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване на повърхността.
Ако устройството е внесено директно от студено
на топло място или е поставено в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на компактдиск плейъра да се
кондензира влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай извадете диска
и оставете устройството включено за около
половин час, докато влагата се изпари.
интернет, и сте разрешили достъп от други
устройства, може да възникне неупълномощен
достъп от злонамерени външни лица в зависимост
от конфигурацията на мрежата ви. Това може да
доведе до повреди, напр. фалшифициране на данни.
За да избегнете този проблем, преди да използвате
системата, трябва да:
– използвайте рутер и да го конфигурирате
правилно;
– регистрирате оборудването, което може да
получава достъп до устройството.
Забранено е да се изпращат или оставят защитени
с авторски права продукт към външна мрежа, до
която имат достъп много хора, без разрешението на
автора според Закона за авторските права.
Относно поддръжката на DLNA:
Този продукт е създаден в съответствие
с указанията на DLNA версия 1.5. Той е
комерсиализиран, за да получи официална
акредитация от DLNA. Той може да бъде надстроен,
за да поддържа взаимна свързаност.
по време на работа е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
Ако сте използвали устройството продължително
време при голяма сила на звука, не докосвайте
корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
Не блокирайте вентилационните отвори в задната
част на това устройство.
За коригирането на силата на звука
При внезапно извеждане на висока сила на звука може
да възникне повреда във високоговорителите. Уверете
се, че сте намалили силата на звука, преди да
стартирате възпроизвеждане.
При преместване на устройството
Съобразяване с други хора
Не местете устройството, докато е поставен
компактдиск. Това може да повреди компактдиска.
Поддържайте силата на звука на средно ниво от
съображения за съседите ви, особено през нощта.
Почистване на корпуса
• Не използвайте дискове под наем или втора
Почиствайте това устройство с мек парцал, леко
навлажнен със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни подложки,
почистващи прахове или разтворители като
разредител, бензин или спирт.
•
За дисковете, който могат да бъдат
възпроизвеждани
• Дискове, които тази система МОЖЕ
•
Забележки за компактдисковете
• Не драскайте и не залепвайте стикери по
повърхността на диска.
• Компактдисковете с нестандартна форма
•
•
(напр. звезда, сърце или квадрат) не могат да се
възпроизвеждат на тази система. Това може да
повреди устройството.
При почистване на диска го избърсвайте от центъра
към ръба с кърпа за почистване. Ако дискът е
изключително замърсен, избършете го с леко
навлажнена кърпа, след което – със суха. Не
почиствайте диска с бензин, разредител, препарати
за почистване, достъпни в търговската мрежа, или
антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
Не поставяйте дисковете на топли места,
включително такива, изложени на пряка слънчева
светлина, близо до източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух, или
в паркирани автомобили.
Забележки относно възпроизвеждането на
MP3 дискове
• Това устройство поддържа MP3 формат, честота на
•
•
•
семплиране от 32, 44,1 или 48 kHz и побитова
скорост от 32 до 320 kbps. Ако възпроизвеждате
диск, записан с друга честота на семплиране или
побитова скорост на това устройство,
възпроизвеждането може да прекъсне, да
възникнат високи шумове или прекъсване на звука
или да се повредят високоговорителите.
Ако файл на диска е с разширение MP3, но не е
MP3 файл, устройството може да го пропусне или
да възникне неизправност.
Това устройство не поддържа файлове, записани
във формат MP3 Pro.
При следните условия действителното изминало
или оставащо време за MP3 файл може да се
различава от показаното:
– при възпроизвеждане на MP3 файл с VBR
(променлива побитова скорост);
– при извършване на операция за бързо
превъртане напред или назад.
Музикални дискове, кодирани с технологии
за защита на авторските права
Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на
дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове
(CD). Напоследък някои звукозаписни компании
предлагат на пазара разнообразни музикални дискове,
кодирани с технология за защита на авторските права.
Моля, имайте предвид, че някои от тези дискове
не отговарят на стандарта за компактдискове и е
възможно да не могат да бъдат възпроизвеждани
на този продукт.
Предпазни мерки/спецификации
да възпроизвежда
– аудио компактдиск;
– CD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3 файлове).
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
– CD-ROM
– CD-R/CD-RW, различни от записаните във
формат на музикален компактдиск или в MP3
формат, отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2
или Joliet;
– CD-R/CD-RW, записани в мултисесия, която
не е завършена чрез „приключване на сесията“;
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа, CD-R/
CD-RW с драскотини или замърсявания или
CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо
записващо устройство;
– неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
– дискове с файлове, които са различни от MPEG 1
Audio Layer­3 (MP3);
– дискове с нестандартна форма (например сърце,
квадрат, звезда);
– дискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
– дискове под наем или употребявани дискове,
върху които има печати, чието лепило излиза
извън тях;
– дискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво
на пипане мастило.
употреба, върху които има лепило, подаващо се
под залепения върху тях етикет. Ако го направите,
има възможност дискът да залепне за компоненти
в устройството, което да причини неизправност.
Не използвайте достъпни в търговската мрежа
препарати за почистване, тъй като това може да
причини неизправност в устройството.
Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани
DVD запис върху едната страна и цифров
аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не отговаря на стандарта за
компактдискове (CD), възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
77BG
Спецификации
Основно устройство
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗВУКОВАТА
МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(Само за модела за Съединените щати)
С натоварване от 6 ома и на двата канала от
120 Hz – 10 000 Hz; номинално 50 вата на канал
минимална RMS мощност, с не повече от 10%
общо хармонично изкривяване от 250 миливата
на номиналната изходна мощност.
Секция на усилвателя
Секция на безжичната LAN връзка
Съвместими стандарти:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 бита WEP 128 бита,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP))
Радиочестота:
2,4 GHz
Секция на компактдиск плейъра
Система:
Система за компактдискове и цифров звук
При моделите за Европа:
Свойства на лазерните диоди
Изходна мощност (номинална):
Времетраене на излъчването: Постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малка от
44,6 μW
40 вата + 40 вата (6 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна):
50 вата + 50 вата (6 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Музикална изходна мощност (еталонна):
60 вата + 60 вата (6 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Модел за Австралия:
Изходна мощност (номинална):
40 вата + 40 вата (6 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна):
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм от
повърхността на лещата на обектива на блока за
оптично четене с апертура 7 мм.
Честотна характеристика:
20 Hz – 20 kHz
Отношение сигнал-шум:
Над 90 dB
Динамичен диапазон:
Над 90 dB
50 вата + 50 вата (6 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Други модели:
Секция на тунера
Изходна мощност (номинална):
Секция на AM тунера:
35 вата + 35 вата (6 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна):
43 вата + 43 вата (6 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
78BG
Обхват на настройка:
При модела за Европа:
531 kHz – 1602 kHz (с интервал за настройка
от 9 kHz)
Други модели:
530 kHz – 1710 kHz (с интервал за настройка
от 10 kHz)
531 kHz – 1710 kHz (с интервал за настройка
от 9 kHz)
Антена:
Етикет
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
Секция на DAB/DAB+ тунера
(само за CMT-G2BNiP):
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен тунер
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
Антена:
239,200 MHz
13F
Междинна честота:
400 kHz
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена:
Проводникова FM антена
Клеми за антена:
75 ома, небалансирани
Междинна честота:
200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Честотен обхват
Проводникова DAB/FM антена
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III)
Секция за iPod/iPhone
Честота
Етикет
Съвместими модели iPod/iPhone
174,928 MHz
5A
Вижте стр. 81.
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
Секция на USB
180,064 MHz
5D
Поддържана побитова скорост:
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
MP3 (MPEG 1 Audio Layer­3): 32 kbps –
320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
187,072 MHz
6D
Честоти на семплиране:
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
MP3 (MPEG 1 Audio Layer­3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
Предпазни мерки/спецификации
Честота
Рамкова AM антена
Високоговорител
Система високоговорители:
Двупосочна система високоговорители,
бас рефлектор
Високоговорители:
Субуфер 130 мм, тип конус
Високи честоти 25 мм, с мека мембрана
79BG
Номинален импеданс:
6 ома
Размери (Ш × В × Д):
приблиз. 160 мм × 270 мм × 252 мм
Тегло:
приблиз. 3,8 кг нето за високоговорител
Входове/Изходи
Клеми за FM антена:
75 ома, небалансирани
Клема за DAB/DAB+ антена:
75 ома, F женска
AUDIO IN (RCA):
чувствителност 700 mV, импеданс 47 килоома
SPEAKERS:
Поддържа импеданс 6 ома – 16 ома
(USB) порт:
Тип A, максимален ток 1 A
NETWORK
порт:
10BASE-T/100BASE-TX
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
При моделите за Европа:
променлив ток 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Модел за Австралия:
променлив ток 230 V – 240 V, 50/60 Hz
Други модели:
променлив ток 220 V – 230 V, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
50 вата
Размери (Ш × В × Д) (без високоговорителите):
приблиз. 220 мм × 141 мм × 335 мм
Тегло (без високоговорителите):
приблиз. 5,6 кг
Включени принадлежности:
Вижте стр. 10.
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
• Консумация на електроенергия в режим
на готовност: 0,5 W
80BG
Модели iPod/iPhoneiPod/iPhone, съвместими
с тази система
Можете да използвате следните модели iPod/iPhone с това устройство. Актуализирайте своето
устройство iPod/iPhone с най-новия
софтуер, преди да го използвате.
iPod touch
3-то поколение
iPod touch
2-ро поколение
iPod touch
1-во поколение
iPod nano
6-то поколение
iPod nano
5-о поколение
(видеокамера)
iPod nano
4-то поколение
(видео)
iPod nano
3-то поколение
(видео)
iPod nano
2-ро поколение
(алуминий)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Предпазни мерки/спецификации
iPod touch
4-то поколение
81BG
Речник
AAC
MAC адрес
WEP
Съкращение за Advanced Audio
Coding. Това е стандарт за
компресиране на аудиофайлове,
определен от MPEG (Motion
Picture Experts Group), работна
група на ISO (Международна
организация по стандартизация)/
IEC (Международна
електротехническа комисия).
Съкращение за Media Access
Control адрес. Това е
идентификационно име, зададено
за всички мрежови устройства.
Всяко устройство има собствен
уникален адрес. MAC адресът
може да е необходим при
идентифициране на устройството
отделно от други устройства
(като DLNA сървър).
Съкращение за Wired Equivalent
Privacy. Ключ за шифроване,
използва при безжични LAN
мрежи. Като IEEE стандарт,
базиран на криптографския
алгоритъм RC4, WEP се използва
за защита на IEEE 802.11b
безжични мрежи. По време на
предаване на съобщение между
безжична LAN точка на достъп
и клиентско устройство
изпращащото устройство
шифрова данните, а приемащото
ги разшифрова. За да възникне
комуникация, двете устройства
трябва да използват общ код,
който се нарича „WEP key“.
Нивото на шифроване се указва от
броя на битовете на ключа, напр.
64 бита или 128 бита. Колкото
повече са битовете, толкова
по-високо е нивото на сигурност.
DLNA
Съкращение за Digital Living
Network Alliance. DLNA е
организация с нестопанска цел,
която установява указанията за
създаване на цифрово
съдържание, споделяно по мрежи.
За подробности вижте:
http://www.dlna.org/home/
DNS
Съкращение за Domain Name
System. Сървър, който превежда
имена на домейни към IP адреси
или IP адреси към имена на
домейна. DNS се определя от
IP адрес. Нарича се също „DNS
сървър“.
IP адрес
IP адресите обикновено се състоят
от четири групи от по три цифри,
разделени с точка (напр.
192.168.239.1). Всички устройства
в една мрежа трябва да имат IP
адрес.
LAN
Съкращение за локална мрежа.
LAN е общо наименование за
мрежи, настроени за комуникация
между устройства, включително
компютри, принтери и факс
машини, в сравнително малки
пространства, като офиси
и сгради.
82BG
MP3
Съкращение за MPEG 1 Audio
Layer-3. Това е стандарт за
компресиране на аудиофайлове,
определен от MPEG (Motion
Picture Experts Group), работна
група на ISO (Международна
организация по стандартизация).
Той позволява компресиране на
аудиофайлове до около 1/10 от
размера на данните на стандартен
компактдиск. Тъй като
алгоритъмът на кодиране на
MP3 е разкрит, има различни
кодиращи/декодиращи
механизми, съвместими с този
стандарт. Поради това MP3
стандартът се използва широко
в компютърната сфера.
SSID
Съкращение за Service Set
IDentifier – идентификатор на
набора услуги. Това е името, което
идентифицира конкретна точка на
достъп в една безжична LAN
мрежа по стандарта IEEE 802.11.
За да се свърже с точка на достъп,
клиентското устройство трябва да
е настроено със същото SSID. SSID
може да съдържа до 32 знака.
За по-висока сигурност
обикновено се използва
и мрежови ключ. В такъв случай
не може да се осъществи връзка,
освен ако SSID не отговаря на
мрежовия ключ.
WMA
Съкращение за Windows Media
Audio. WMA е технология за
аудиокомпресиране, разработена
от Microsoft Corporation, който
позволява аудиофайловете да се
компресират до около 1/22 от
размера на данните на стандартен
компактдиск.
Доставчик на интернет услуги
Съкращение за Wi-Fi Protected
Access. Стандарт за шифроване на
безжични LAN мрежи, създаден от
Wi-Fi Alliance за отстраняване на
редица сериозно проблеми със
сигурността при WEP системата.
Освен името на мрежата (SSID)
и ключа за шифроване (WEP) този
протокол използва рамка за
удостоверяване на потребителите,
наречена „EAP“ (Extensible
Authentication Protocol –
разширяем протокол за
удостоверяване), и протокол,
наречен „TKIP“ (Temporal Key
Integrity Protocol – протокол за
интеграция на временен ключ),
който автоматично актуализира
кода за шифроване на редовни
интервали за по-висока сигурност.
Фирма, която предлага услуга
за свързване към интернет.
WPA2
Прокси сървър
Съкращение за Wi-Fi Protected
Access 2. Стандарт за шифроване
за безжични LAN мрежи. Като
надстроена версия на WPA,
създаден от the Wi-Fi Alliance, този
стандарт използва криптография
с AES (разширен стандарт за
шифроване), за да осигури
по-силна защита от WPA.
Програма или сървър, които
осигуряват интернет достъп
за компютри зад защитна стена
или по-бързо изтегляне на уеб
страници.
WPS
Съкращение за Wi-Fi Protected
Setup. Стандарт за безжични
мрежи, създаден от Wi-Fi Alliance,
който ви позволява да настроите
безжична мрежа лесно и сигурно.
Налице са методът с бутон
и методът с PIN код.
Мрежови ключ (ключ за
сигурност)
Ключ за шифроване, използван
за ограничаване на устройствата,
с които може да възникне
комуникация. Той се използва
за осигуряване на по-висока
сигурност за устройства,
комуникиращи чрез рутер
за безжична LAN мрежа/точка
на достъп.
Побитова скорост
Побитовата скорост е мярка за
обема данни, изразен в битове
в секунда (bps).
Рутер
Устройство, което свързва мрежи,
като преобразува протоколите
и адресите на всяка мрежа.
При свързване на няколко
мрежови устройства към интернет
е необходим рутер. Самият
термин „router“ може да се отнася
за всяко от тези устройства.
Термини, свързани
с DAB (Digital Audio
Broadcasting –
цифрово
разпространение
на звук) (само за
CMT-G2BNiP)
Динамичен сегмент на етикета
Текстовите данни, предавани
за всеки канал или услуга.
Етикет на групата
При DAB няколко цифрови
радиоканала се предават чрез
предаване на един радиосигнал
или на една честота. Групата
канали, изпратени по този начин,
се нарича „група“, а „етикет
на групата“ е името на тази група.
Етикет на услугата
Наименованието на отделен
цифров аудиоканал или услуга.
Предпазни мерки/спецификации
WPA
Байт
Една от основните единици за
изразяване на преобразувани
в цифров вид данни
в компютрите. Тези данни
обикновено се изразяват
в двоични цифри (нули
и единици). Една единица данни
е един бит. Един байт се състои от
осем бита.
83BG
Индекс
84BG
A–Z
Б
AAC 82
AirPlay 49
DAB тунер 31
DLNA 8
DNS 82
FM тунер 31
IP адрес 24, 28, 82
iPod/iPhone 19, 34
Адаптери за скачване 19
Зареждане 34
Слушане 34
Съвместими модели 81
MAC адрес 82
MP3 29
PARTY STREAMING 47
Допълнителна настройка 59
Присъединяване 48
Стартиране 47
SSID 23, 82
USB устройство 35
Wake-on-LAN 42
WEP 82
Windows 7 37
Windows Media Player 11 39
Windows Media Player 12 37
WMA 82
WPA 83
WPA2 83
WPS 25, 83
PIN код 26
Бутон 25
Баси 61
Безжична мрежа 23
Търсене 23
А
И
Автоматичен режим на
готовност 21
Актуализиране 51
Антена за безжична LAN
мрежа 19
Аудиоформат 35, 41
Име на мрежата 23
Име на устройството
Преименуване 60
Индикатор за режим на
готовност
Необичайно състояние 66
Цвят 11
Индикатор за сила на сигнала
на безжичната LAN
мрежа 19
В
Високи 61
Включени
принадлежности 10
Връзки
AUDIO IN 53
DLNA 8
Адаптери за скачване за
iPhone 19
Антена 16, 17
Безжични 23
Домашна мрежа 22
Захранващ кабел 16, 17
Кабели на
високоговорителите 16, 17
Кабелна 27
Мрежови кабел 18
Въвеждане на знаци 14
Възпроизвеждане на
програма 29, 36, 54
Д
Дистанционно управление 12
З
Звуков ефект 61
Звукови източници
Налице 8
Интернет 44
Информация на дисплея 64
К
Кабелна мрежа 27
Ключ за сигурност 83
Ключова дума 56
Код за регистрация 46
Компактдиск 29
М
Музикални услуги 44
Меню за опции 45
Предварително задаване 45
Н
Настройки
Windows 7 37
Дисплей 64
Допълнителни настройки на
мрежата 57
Звук 61
Мрежова връзка 22
При използване на Windows
Vista/XP 39
Разрешение за достъп 58
Сървър 37
Таймер 62
Часовник 21
Настройки на мрежата 22
Безжична 23
Допълнителни
настройки 57
Кабелна 27
Метод на свързване 22
Проверка 57
О
Отстраняване на
неизправности 66
П
Повторно
възпроизвеждане 29, 36,
43, 54
Подложки за
високоговорителите 18
Предварително задаване
Музикални услуги 45
Тунер 32
Предпазни мерки 76
При използване на Windows
Vista/XP 39
Проводникова DAB антена 17
Проводникова FM антена 17
Прокси сървър 24, 28, 83
Таймер за
възпроизвеждане 63
Таймер за заспиване 62
Точка на достъп 23
Тунер 31
Предварително задаване 32
Първоначално сканиране за
DAB станции 33
Слушане 31
Търсене по азбучен ред 56
Р
Управление на меню 15
Управление на списък 15
С
Сайт за поддръжка 66
Свързване на
устройството 16
Списък със сървъри
Изтриване 41
Обновяване 41
Създаване програми 55
Сървър 37
Windows 7 37
Аудиоформат 41
Изтриване 41
Обновяване 41
При използване на Windows
Vista/XP 39
Слушане 41
Списък 41
Ф
Фиксиран IP адрес 24, 28
Функция за домашна
мрежа 37
Допълнителни настройки на
мрежата 57
Настройки на сървъра 37
Слушане 41
Х
Характеристики 8
Ч
Часовник 21
Части и бутони за
управление 11
Ш
Шлюз по подразбиране 24, 28
Предпазни мерки/спецификации
Разбъркано
възпроизвеждане 29, 36,
43, 54
Разрешение за достъп 58
Редактиране
Списък с устройства 58
Списък със сървъри 41
Режим на
възпроизвеждане 54
Режим на готовност на
мрежата 57
Режим на настройка 31
Ръчна настройка
IP адрес 24, 28
Прокси сървър 24, 28
Точка на достъп 25
У
Т
Таймер 62
Таймер за
възпроизвеждане 63
Таймер за заспиване 62
85BG
Търговски марки и др.
• PARTY STREAMING и логотипът на PARTY
•
•
•
•
•
•
•
•
STREAMING са търговски марки на
Sony Corporation.
VAIO и VAIO Media са регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
и Windows Media са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените щати и/или
в други държави.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана
в САЩ и в други държави.
iPhone е търговска марка на Apple Inc.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Works with
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към
iPod или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му със стандартите
за безопасност и нормативните разпоредби.
„
“ е марка на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логотипът на DLNA и DLNA
•
•
•
•
•
•
•
86BG
CERTIFIED™ са търговски марки, търговски марки
за услуги или знаци за съответствие на Digital Living
Network Alliance.
Wake-on-LAN е търговска марка на International
Business Machines Corporation в Съединените щати.
Този продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата или
разпространението на тази технология извън този
продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен
неин филиал.
Имената на системи и продукти, посочени в това
ръководство, са основно търговски марки или
регистрирани търговски марки на
производителите.
В това ръководство Microsoft Windows XP Home,
Microsoft Windows XP Professional и Microsoft
Windows XP Media Center се наричат Windows XP.
В това ръководство Microsoft Windows Vista Home
Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium,
Microsoft Windows Vista Business и Microsoft
Windows Vista Ultimate се наричат Windows Vista.
В това ръководство Microsoft Windows 7 Starter,
Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft
Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7
Ultimate се наричат Windows 7.
В това ръководство символите ™ и ®
са пропуснати.
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА СОФТУЕРА
НА SONY
Трябва да прочетете внимателно следното споразумение, преди да използвате СОФТУЕРА НА SONY (дефиниран
по-долу). Използването на СОФТУЕРА НА SONY означава, че приемате споразумението. Ако не сте съгласни
с него, не сте упълномощени да използвате СОФТУЕРА НА SONY.
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това лицензно споразумение с крайния потребител („ЛСКП“)
представлява юридическо споразумение между Вас и Sony Corporation („SONY“), производителя на хардуерното
устройство Sony („ПРОДУКТ“) и лицензодателя на СОФТУЕРА НА SONY. Целият софтуер на Sony и софтуерът
на трети страни (извън софтуера със собствен отделен лиценз), включени към Вашия ПРОДУКТ, както и всички
актуализации и надстройки към тях, се наричат тук „СОФТУЕР НА SONY“. Можете да използвате СОФТУЕРА
НА SONY само с ПРОДУКТА.
Като използвате СОФТУЕРА НА SONY, Вие приемате да спазвате Общите условия на ЛСКП. Ако не сте съгласни
с общите условия на ЛСКП, SONY не е склонна да Ви предостави лиценз за СОФТУЕРА НА SONY. В такъв случай
не трябва да използвате СОФТУЕРА НА SONY.
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА НА SONY
СОФТУЕРЪТ НА SONY е защитен от законите за авторските права и международните договори за авторските
права, както и от други закони и договори за интелектуалната собственост. СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира,
а не се продава.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Всички права на собственост, авторски и други права в и относно СОФТУЕРА НА SONY са собственост на SONY
или нейните лицензодатели. Това ЛСКП Ви дава право да използвате СОФТУЕРА НА SONY само за лични
нужди.
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОГРАНИЧЕНИЯТА И ПРАВАТА
Разделяне на компоненти. СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира като единичен продукт. Съставящите го
компоненти не може да бъдат отделяни.
Използване с единичен ПРОДУКТ. Можете да използвате СОФТУЕРА НА SONY само с единичен ПРОДУКТ.
Даване под наем. Не можете да давате или да вземате под наем СОФТУЕРА НА SONY.
Прехвърляне на софтуер. Можете да прехвърлите за постоянно всичките си права съгласно това ЛСКП само
когато прехвърляте СОФТУЕРА НА SONY заедно с ПРОДУКТА и като част от него, при положение, че не
запазите копия, че прехвърлите целия СОФТУЕР НА SONY (включително, но не само всички копия, съставящи
компоненти, носители, ръководства с инструкции, други печатни материали, електронни документи, дискове за
възстановяване и това ЛСКП) и че получателят приема общите условия на това ЛСКП.
Предпазни мерки/спецификации
Ограничения. Нямате право да копирате, променяте, проектирате по обратен път, декомпилирате или разлагате
на съставните му части СОФТУЕРА НА SONY изцяло или частично.
Прекратяване. Без това да засяга други права, SONY може да прекрати това ЛСКП, ако не спазвате Общите му
условия. В такъв случай при поискване от SONY Вие трябва да изпратите ПРОДУКТА на адрес, посочен от SONY,
и SONY ще Ви го изпрати обратно възможно най-скоро след изтриване на СОФТУЕРА НА SONY от ПРОДУКТА.
Поверителност. Вие приемате да запазите поверителността на информацията, съдържаща се в СОФТУЕРА НА
SONY, която не е публично известна, и да не я разкривате на други лица без предварително писмено одобрение от
SONY.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ НА SONY не е устойчив на грешки и не е проектиран, произведен или предназначен за употреба
или препродажба като оборудване за онлайн контрол в опасни среди, изискващи безотказна работа, като
например работата на ядрени централи, навигационни или комуникационни системи за летателни апарати,
контрол на въздушния трафик, директни животоподдържащи устройства или оръжейни системи, при които
отказът на СОФТУЕРА НА SONY би могъл да доведе до смърт, нараняване или тежки физически увреждания или
щети на околната среда („дейности с висок риск“). SONY и нейните доставчици изрично отхвърлят всяка
гаранция, изрична или по подразбиране, за пригодност за дейности с висок риск.
87BG
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА НА SONY
Вие изрично потвърждавате и приемате, че използването на СОФТУЕРА НА SONY е на Ваша собствена
отговорност. СОФТУЕРЪТ НА SONY се предоставя „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ и без гаранция от какъвто и да е
вид, като SONY, нейните доставчици и лицензодателите на SONY (наричани общо „SONY“ само за целите на този
раздел) ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СОФТУЕРА НА SONY, СА БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОГРАМНИ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ
ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НИТО ЧЕ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА НА SONY ЩЕ БЪДЕ
КОРИГИРАНА. ОСВЕН ТОВА SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ПРЕДСТАВЯНИЯ ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА SONY ПО ОТНОШЕНИЕ НА
НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ КАЧЕСТВА. УСТНАТА ИЛИ
ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН
ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА НА
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ И В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
Без да се ограничава нищо от предходното, специално се поставя условието, че СОФТУЕРЪТ НА SONY не е
проектиран, нито предназначен за използване с продукт, различен от ПРОДУКТА. SONY не дава гаранция,
че който и да е продукт, софтуер, съдържание или данни, създадени от Вас или от трета страна, няма да бъдат
повредени от СОФТУЕРА НА SONY.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
SONY, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (наричани общо „SONY“ САМО за целите на този
РАЗДЕЛ) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЪПЪТСТВАЩИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ,
СВЪРЗАНИ СЪС СОФТУЕРА НА SONY, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ОСНОВАВАЩИ СЕ НА НАРУШАВАНЕТО
НА КОЯТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, НА НАРУШАВАНЕТО НА ДОГОВОР,
НА НЕБРЕЖНОСТ, НА СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ТЕОРИЯ НА
ПРАВОТО. ТАКИВА ВРЕДИ ВКЛЮЧВАТ, НО БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ПРОПУСНАТИ
ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ИЛИ НА
СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЙ И ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА
ДАЛИ SONY Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ
ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС СЪГЛАСНО ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА ТОВА ЛСКП ЩЕ
БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА СУМА, РАЗПРЕДЕЛИМА КЪМ СОФТУЕРА
НА SONY.
ИЗНОС
Ако използвате или прехвърляте СОФТУЕРА НА SONY в или към държава, различна от държавата Ви на
пребиваване, трябва да спазвате приложимите закони и разпоредби относно износа, вноса и митническите
формалности.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Това ЛСКП ще бъде тълкувано, уреждано и прилагано в съответствие със законите на Япония, без да се вземат
предвид каквито и да е разпоредби за конфликт на правни норми. Всеки спор, произтичащ от това ЛСКП, ще бъде
разглеждан изключително от компетентния съд и под юрисдикцията на съдилищата в Токио, Япония, като
с настоящото Вие и SONY давате съгласието си за това. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА
ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ЛСКП.
ДЕЛИМОСТ
Ако бъде установено, че някоя част от това ЛСКП е невалидна или неприложима, останалите части остават
валидни.
Ако имате въпроси във връзка с това ЛСКП или с предоставяната от него ограничена гаранция, можете да се
свържете със SONY, като ни пишете на адреса за контакт, посочен в гаранционната карта, включена в опаковката
на продукта.
88BG
Предпазни мерки/спецификации
89BG
90BG
Предпазни мерки/спецификации
91BG
©2011 Sony Corporation
4-299-598-11(1) (BG)
Download PDF