Sony | CMT-EH15 | Sony CMT-EH15 Инструкции за експлоатация

Забележка за потребители: следната
информация касае оборудването,
продадено в страни, които попадат
под условията на директивите на
Европейския съюз
Микро HI-FI
Компонентна
Система
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и
проблеми, касаещи гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са посочени в отделните
сервизни книжни или гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Инструкции за експлоатация
Отпечатано в Чехия
ВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Употребата на оптични инструменти с този
продукт увеличава риска от нараняване на очите.
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
Освен за потребителите в САЩ
и Канада
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
мокрете устройството, пазете го от пръскане и
навлажняване, и не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност – например вази.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, пердета и др.
Не поставяйте запалени свещи върху устройството.
Тъй като щепселът служи за изключване на
устройството от електрическата мрежа, свържете
уреда към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо ненормално в работата на
устройството, незабавно изключете щепсела на уреда
от контакта.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или вградени
шкафове.
Не излагайте батерията или уреда на влиянието на
високи температури, като например на пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
Това устройство е
класифицирано като
продукт CLASS 1 LASER.
Етикетът се намира на
задния панел.
Само за европейския модел
Прекаленият звуков натиск от слушалките може да
причини слухови смущения.
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се получат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно
управление
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите,
че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато
животът й изтече, предайте батерията в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
За по-подробна информация относно всички други
видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батериите в правилния събирателен пункт
за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Основни операции
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете контролера
VOLUME на системата) .
Двустранните дискове са продукт, който съдържа
DVD записан материал от едната страна и цифров
аудио материал от другата. Въпреки това, тъй
като страната с аудио материала не е съвместима с
Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането
на този продукт не е гарантирано.
Отворете капачето
за бутоните за
касетъчния дек.
Натиснете
Възпроизведете
по-динамичен звук
(Dynamic Sound Generator X-tra)
Зададете звуковия ефект
DSGX  на
устройството.
Съвет
1 Изберете CD функция.
За да настроите станция със слаб сигнал
2 Поставете диск.
Натиснете  PUSH OPEN/CLOSE на устройството
и поставете диска с етикета нагоре в шейната за
диска.
За да затворите шейната на диска, натиснете PUSH
OPEN/CLOSE  на устройството.
Натиснете  (възпроизвеждане) (или CD/ 
(възпроизвеждане/пауза)  на устройството).
За да използвате устройството за
дистанционно управление
Плъзнете и свалете капачето на отделението за
батериите , и заредете двете приложени батерии
R6 (размер АА) (не са приложени в комплекта), като
поставите първо страната . Съобразете поляритета,
указан по-долу.
За да
Въведете режим
на пауза
Натиснете
Спрете
възпроизвеждането
Изберете папка на
МР3 диск
Изберете запис или
файл
 (стоп) .
Намерите определена
точка от записа или
файла
 (пауза) (или CD/
на устройството) .
Натиснете пак, за да
възстановите отново
възпроизвеждането.
+/- (избор на папка) 
/ (назад/
напред) (/ на
устройството) .
Задръжте натиснат бутона
/ (превъртане
назад/превъртане
напред)  по време
на възпроизвеждане и
отпуснете в желаната от вас
точка.
Неколкократно REPEAT ,
докато се изведе индикация
“REP” или “REP1”.
Открийте място и нагласете антената, за
да постигнете добро приемане, след това
задайте настройките на антената.
Изберете повторно
възпроизвеждане
Дръжте антената на разстояние от кабелите
на говорителите и захранващия кабел, за да
избегнете смущения.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Забележки относно използването на устройството за
дистанционно управление
FM антена (Изтеглете антената хоризонтално)
 При нормална употреба батериите би трябвало да издържат
около 6 месеца.
 Не смесвайте стари и нови батерии, а също и различни видове
батерии.
 Ако не планирате да използвате устройството за дистанционно
управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да
избегнете риска от протичане или корозия.
Сверяване на часовника
За да сверите часовника, използвайте бутоните на
устройството за дистанционно управление.
1 Включете системата.
АМ кръгова антена
Натиснете  (включване/готовност) .
2 Изберете режим за настройка на часовника.
Говорители
Поставете само оголената част на кабела.
Кабел за говорителя (Червен/)
Ляв говорител
Кабел за говорителя (Черен/)
Натиснете CLOCK/TIMER SET . Ако на дисплея
се изведе настоящият режим, неколкократно
натиснете / , за да изберете “CLOCK”, и
след това натиснете ENTER .
3 Задайте времето.
Неколкократно натиснете / , за да
настроите часа, след това натиснете ENTER .
Използвайте същата процедура, за да настроите
минутите.
Настройките за часовника се отменят, когато
изключите захранващия кабел или ако
захранването прекъсне.
Избор на музикален източник
Натиснете следните бутони (или неколкократно
натиснете FUNCTION ).
За да изберете
Натиснете
CD
За да изберете
Касетофон
CD .
Натиснете TUNER/
BAND .
неколкократно
FUNCTION , докато
се изведе индикация
“TAPE”.
Компонент* (свързан
чрез аудио кабел)
AUDIO IN .
Контакт на стената
* Ако компонентът притежава функция AVLS (Автоматично
ограничаване на силата на звука) или BASS BOOST, изключете
функцията, за да предотвратите изкривяване на звука от говорителите.
Натиснете +/- (или TUNING +/- на устройството)
. Когато станцията бъде настроена, сканирането
автоматично спира. Когато настройвате станция,
която предлага RDS услуги, името на станцията се
извежда на дисплея.
Възпроизвеждане на CD/MP3 диск
3 Започнете възпроизвеждане.
Това ръководство обяснява основно операциите
със системата посредством използването на
устройството за дистанционно управление, но
същите операции могат да бъдат извършени и с
бутоните на самата система, които имат същите или
подобни имена.
3 Настройте желаната станция.
EQ  .
PUSH OPEN/CLOSE
MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е
лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
Ако щекерът не може да влезе в контакта,
отстранете приложения адаптер (само за
моделите с адаптер).
Десен говорител
За да
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват с компакт диск (CD)
стандарта. Напоследък някои музикални компании
произвеждат дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторското право. Моля
вземете предвид факта, че някои от тези дискове не
съответстват с компакт диск стандарта и не могат да
бъдат възпроизвеждани на това устройство.
Антени
2 Изберете режим на настройка.
Неколкократно натиснете TUNING MODE ,
докато на дисплея се изведе индикация “AUTO”.
Натиснете CD  (или неколкократно натиснете
FUNCTION).
Музикални дискове, кодирани
с помощта на технологиите за
защита на авторското право
Стабилно свързване на системата
Неколкократно натиснете TUNER/BAND .
За да добавите звуков ефект
Преди да използвате системата
За моделите с ключ за избор на напрежението,
задайте VOLTAGE SELECTOR към стойността
на местното напрежение.
Свържете захранващия кабел към мрежата
от 220 V.
1 Изберете “FM” или “АМ”.
Настройка на силата на звука
Забележка за двустранни
дискове (DualDisc)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък.
Химическият символ на живака (Hg) или оловото
(Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще
предотврати потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси.
Захранване
Слушане на радио
Настройка на звука
Неколкократно натиснете PLAY MODE , докато
плейърът е спрян. Можете да изберете нормален
режим на възпроизвеждане ( “ ” за всички
МР3 файлове в папка на диска), разбъркано
възпроизвеждане (“SHUF” или “ SHUF*”) или
програмирано възпроизвеждане (“PGM”).
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF)
възпроизвеждането извършва същата операция като SHUF
възпроизвеждането.
Забележки за режима на повторно възпроизвеждане
 Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат
повторно до 5 пъти.
 Индикацията “REP1” показва, че един запис или файл се
повтаря, докато не го спрете.
Забележки за възпроизвеждане на МР3 дискове
 Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на
диск, който съдържа МР3 файлове.
 Папки, които не съдържат MP3 файлове, се пропускат.
 МР3 файловете се възпроизвеждат в реда, в който са записани
на диска.
 Системата може да възпроизвежда само МР3 файлове с
разширение “.МР3”.
 Ако на диска има файлове с разширение “.MP3”, които не са
МР3, устройството може да възпроизведе шум и да се повреди.
 Максималният брой:
 папки е 150 (включително основната).
 МР3 файлове е 255.
 МР3 файлове и папки, които се съдържат на един диск, е 256.
 нива на папки (за структура на файлове) е 8.
 Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/записващи софтуери,
записващи устройства и носители не е гарантирана.
Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да
прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
Забележки за възпроизвеждане на мултисесийни
дискове
 Ако дискът започва със CD-DA сесия, другите сесии на диска
няма да се разпознаят, независимо от формата на първата
сесия; могат да се възпроизвеждат само CD-DA записите от
първата сесия.
 Диск със смесен CD формат се разпознава като CD-DA (аудио)
диск.
За да спрете автоматичното сканиране, натиснете  (стоп) .
Неколкократно натиснете TUNING MODE ,
докато се изведе индикация “MANUAL”, след това
неколкократно натиснете +/- (или TUNING +/– на
устройството) , за да настроите желаната станция.
За да намалите смущенията на слаби FM
стерео станции
Неколкократно натиснете FM MODE , докато
се изведе индикация “MONO” – по този начин ще
изключите стерео приемането.
Възпроизвеждане на касета
За да възпроизвеждате касета, използвайте бутоните
на устройството.
1 Изберете функцията за възпроизвеждане на касети.
Неколкократно натиснете FUNCTION .
2 Заредете касета.
Натиснете  (стоп/изваждане)  и заредете
касетата в държача. За да предотвратите
повреждане на касетата във вътрешността на дека,
се уверете, че лентата не е прегъната.
3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете  (възпроизвеждане) .
За да
Въведете режим
на пауза
Натиснете
 (пауза) . Натиснете
отново бутона, за
да възстановите
възпроизвеждането.
Спрете
възпроизвеждането
Превъртите бързо
назад или напред
 (стоп/изваждане) .
/ (бързо превъртане
назад/напред) .
* Уверете се, че сте натиснали  (стоп/изваждане) – след като
касетата е навита докрай.
Забележка
Не изключвайте системата по време на възпроизвеждане или
запис.
Смяна на дисплея
За да промените
Натиснете
Информацията на
дисплея1)
неколкократно DISPLAY ,
докато системата е включена.
Режима на дисплея
(Часовник)
неколкократно DISPLAY
, когато системата е
изключена 2). Часовникът се
извежда за 8 секунди.
1)
Можете да преглеждате информация за CD/MP3 диск, като
например запис или номер на файла, по време на режим на
нормално възпроизвеждане, или можете да видите общото
време за възпроизвеждане, докато плейърът е в режим стоп.
2)
Индикаторът STANDBY Lсветва, когато изключите системата.
Забележки за информацията на дисплея
 Не се извежда следната информация:
 общото времетраене на CD-DA диска в зависимост от
режима на възпроизвеждане.
 общото времетраене на МР3 диск.
 оставащото време за възпроизвеждане на МР3 файла.
 Не се извежда правилно следната информация:
 времето за възпроизвеждане на МР3 файлове, кодирани с
помощта на VBR.
 имената на папките и файловете, които не отговарят на
формата ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet в разширението.
 Извежда се следната информация:
 ID3 tag информацията за МР3 файлове, когато се използва
ID3 версия 1 и версия 2.
 до максимум 15 символа за ID3 tag информация, когато
използвате главни букви (А до Z), цифри (0 до 9) и символи (‘
< > * + , - / @ [ \ ] _).
Използване на допълнително
аудио оборудване
За да свържете допълнителни слушалки
Свържете слушалките към жака PHONES  на
устройството.
За да свържете допълнително аналогово
устройство
Свържете допълнителен аналогов компонент
към жака ANALOG IN  на устройството, като
използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в
комплекта). Намалете силата на звука на системата и
след това изберете функцията AUDIO IN.
Отстраняване на проблеми
Други операции
1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите
Създаване на ваша собствена
програма (Програмирано
възпроизвеждане)
Използвайте бутоните на устройството за
дистанционно управление, за да създадете ваша
собствена програма.
1 Натиснете CD , за да изберете CD функция.
2 Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете
PLAY MODE  докато се изведе индикация “PGM”.
3 Неколкократно натиснете / , докато се
изведе желаният номер на записа.
Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно
+/- , за да изберете желаната папка, и
натиснете
след това изберете желания файл.
Избран запис или номер на файл
Запис на касета
Използвайте само касети от вида TYPE I (нормални).
Можете да записвате само участъците, които
харесвате, като източникът може да бъде
включително свързан аудио компонент.
Използвайте бутоните на устройството, за да
записвате на касета.
1 Заредете касета за запис, като поставите страната,
върху която желаете да записвате, напред.
2 Подгответе източника за запис.
Изберете желания източник за запис.
Поставете диска, който желаете да запишете.
Когато записвате папка от МР3 диск, неколкократно
натиснете PLAY MODE  на устройството за
дистанционно управление, за да изберете “ , и
след това неколкократно натиснете
+/- , за да
изберете желаната папка.
За да записвате само любимите си CD песни или
МР3 файлове в желан от вас ред, извършете стъпки
от 2 до 5 в “Създаване на ваша собствена програма”.
3 Започнете записа.
4 Натиснете ENTER , за да прибавите записа или
файла към програмата.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате
допълните записи или файлове; можете да
програмирате максимум до 15 записа или файла.
6 За да възпроизведете вашата програма от записи
или файлове, натиснете  .
Програмата ще се възпроизвежда, докато
не отворите отделението за диска. За да
възпроизвеждате отново същата програма, изберете
CD функцията и натиснете  
За да отмените режима на програмното
възпроизвеждане, докато плейърът е спрян,
неколкократно натиснете PLAY MODE , докато
индикацията “PGM” изчезне.
За да изтриете последния запис или файл от
програмата, натиснете CLEAR , докато плейърът
е спрян.
За да прегледате информацията за програмата, като
например общия брой на записите в програмата,
неколкократно натиснете DISPLAY .
Настройка на радио станции
Можете да настроите вашите любими радио станции
и да ги възпроизвеждате, като избирате съответния
номер за станция.
За да настройвате станции, използвайте бутоните на
устройството за дистанционно управление.
1 Неколкократно натиснете TUNER/BAND , за да
изберете “FM” или “АМ”.
2 Неколкократно натиснете TUNING MODE ,
докато се изведе индикация “AUTO” (или “MANUAL”
за станция със слаб сигнал).
3 Натиснете +/- , за да настроите желаната станция.
Когато станцията е настроена, сканирането
автоматично спира. На дисплея се извеждат
индикациите “TUNED” и “STEREO” (за стерео
програми).
Ако индикацията “TUNED” не се изведе и
сканирането не спре, натиснете TUNING MODE
, докато се изведе индикация “MANUAL”,
след това неколкократно натиснете +/- , за да
настроите желаната станция.
4 Натиснете TUNER MEMORY .
Номер на станцията
Натиснете  (запис)  и след това започнете
възпроизвеждането на желания източник за запис.
Дискът се възпроизвежда автоматично.
Ако съществува шум, докато записвате от тунера,
насочете антената в друга посока, за да намалите
смущенията.
Докато извършвате операция по запис, не можете
да слушате звук от други източници.
За да спрете записа, натиснете  .
Съвет
За да избегнете записването на шума при спиране на записа,
препоръчваме ви първо да натиснете бутона   и след това да
натиснете  .
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции с таймер. Ако ги
използвате едновременно, таймерът за автоматично
изключване е с приоритет.
желания номер на станция.
Ако на съответния номер вече има зададена друга
станция, то първата зададена станция се сменя от
новата станция.
6 Натиснете ENTER .
7 Повторете стъпки от 1 до 6, за да запазите и други
станции.
Можете да настроите до 20 FM и 10 AM станции.
Настроените станции се запазват за около половин
ден, дори ако изключите кабела на захранването
или ако токът спре.
8 За да изведете настроените радио станции,
неколкократно натиснете TUNNING MODE ,
докато се изведе индикацията “PRESET”, и след това
неколкократно натиснете +/- , за да изберете
желания номер на станцията.
За да промените интервала на АМ настройка от
настройка по подразбиране на 9 kHz (или 10 kHz, за
някои области; тази функция не работи за моделите
за Европа и Русия), задайте която и да е АМ станция,
и изключете системата. Натиснете DISPLAY, за
да изведете часовника и докато държите натиснат
бутона TUNING +  на устройството, натиснете 
. Всички предварително настроени АМ станции
се изтриват. За да нулирате интервала, повторете
процедурата.
Когато индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете захранващия кабел и проверете
следното.
 Ако вашата система има селектор за напрежението,
проверете дали той е зададен в правилна позиция.
След като индикаторът STANDBY  на устройството спре
да мига, свържете отново захранващия кабел и включете
системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с найблизкия сервиз на Sony.
Общи характеристики
Системата неочаквано се изключва по време
на работа.
 Проверете дали краищата + и – на кабелите на
говорителите не са дали на късо.
Уверете се, че кабелите на говорителите са правилно
свързани.
Не се чува звук.
 Проверете дали кабелите + и – на
високоговорителите не са дали на късо.
 Проверете дали използвате само приложените
високоговорители.
 Проверете дали вентилационните отвори от задната
страна на системата не са блокирани с нещо.
Звукът идва от един канал или силата на
звука от левия и десния говорители не е
балансирана.
Подгответе източника на звук и след това
натиснете VOLUME +/- , за да регулирате
нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис на диска
или MP3 файла, създайте ваша собствена CD
програма.
2 Натиснете CLOCK/TIMER SET .
3 Неколкократно натиснете / , за да
изберете “PLAY SET” и след това натиснете ENTER .
На дисплея се извежда индикация “ON TIME” и
индикацията за час започва да мига.
4 Задайте времето за стартиране на
възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете / , за да
зададете часа, и след това натиснете ENTER .
Индикацията за минутата мига. Използвайте
процедурата по-горе, за да зададете минутите.
в стъпка 4, за да зададете времето, в което
възпроизвеждането или записът да спрат.
6 Изберете източника на звук.
Неколкократно натиснете / , докато
се изведе желаният източник на звук; след
това натиснете ENTER . Дисплеят показва
настройките на таймера.
7 Натиснете  , за да изключите системата.
Системата се изключва 15 секунди преди зададеното
време.
Ако системата е включена в зададеното време,
таймерът за стартиране на възпроизвеждането няма
да сработи.
За да включите или отново да проверите таймера,
натиснете CLOCK/TIMER SELECT , неколкократно
натиснете / , докато се изведе
индикацията “PLAY SEL” и след това натиснете
ENTER .
За да отмените таймера, повторете същата процедура
като описаната по-горе, докато се изведе индикация
“OFF”, и след това натиснете ENTER .
За да промените настройката, започнете отново от
стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава активна,
докато не я отмените ръчно.
5 (пет)
6 (шест)
8 (осем)
0 (нула)
D
 Преместете системата на разстояние от източника
на шум.
 Свържете системата към различен контакт.
 Поставете противошумов филтър (продава се
отделно) към линията на захранването.
 Отстранете препятствието между устройството
за дистанционно управление и сензора  на
устройството, и поставете системата на разстояние
от флуоресцентното осветление.
 Насочете устройството за дистанционно
управление към датчика на системата.
 Приближете устройството за дистанционно
управление до системата.
1 Подгответе източника на звук.
Индикация
2 (две)
Появява се жужене или шум.
Можете да заспивате на музика. Тази функцията
работи дори когато не сте сверили часовника.
Неколкократно натиснете SLEEP . Ако изберете
“AUTO”, системата автоматично се изключва след
като възпроизвеждането на настоящия диск или
USB устройство спре, или след 100 минути.
Ако касетъчният дек все още възпроизвежда или
записва в зададеното време, системата се изключва
след като касетъчният дек спре.
Можете да се събуждате от CD или тунера в
предварително зададено от вас време.
Примери на дисплея
Дисплей
A
B
Устройството за дистанционно управление
не работи.
Таймер за стартиране на
възпроизвеждането (Play Timer):
COMPLETE : Настройката е приключила успешно.
FULL : Опитвате се да програмирате повече от
15 записа (стъпки).
NO DISC : В плейъра няма зареден диск или сте
заредили диск, който не може да бъде
възпроизведен на тази система.
NO STEP : Всички програмирани записи или файлове
са били изтрити.
NOT USED : Натиснали сте неработещ бутон.
OVER : Стигнали сте края на диска, докато сте
натискали   по време на възпроизвеждане,
или докато устройството е в режим на пауза.
PUSH SELECT : Опитали сте се да зададете часа или
таймера по време операция с таймера.
PUSH STOP : Натиснали сте PLAY MODE  по време
на възпроизвеждане.
READING : Системата чете информация от диска.
Някои бутони не работят.
SET CLOCK : Опитали сте се да изберете таймер без да
е сверен часовникът.
SET TIMER : Опитали сте се да изберете таймера
без да е настроен таймерът за стартиране на
възпроизвеждането.
TIME NG : Началните и крайни времена на таймера
съвпадат.
 Поставете говорителите колкото е възможно
по-симетрично.
 Свържете единствено приложените говорители
Таймер за автоматично изключване (Sleep
Timer):
5 Използвайте същата процедурата като описаната
5 Неколкократно натиснете +/- , за да изберете
на говорителите са правилно и здраво свързани.
2 Открийте проблема в списъка с проблеми
по-долу и предприемете съответните мерки за
отстраняването му.
Ако проблемът продължи, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Съобщения
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
 Почистете диска и го сменете.
 Преместете системата на място, което не е
подложено на вибрации (например на стабилна
поставка).
 Преместете говорителите на разстояние от
системата или ги поставете на отделни поставки.
Когато слушате записи с висока сила на звука, е
възможно вибрациите от говорителите да причинят
прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва от първия запис.
 Неколкократно натиснете PLAY MODE , докато
индикациите “PGM” и “SHUF” изчезнат, и се
върнете в режим на нормално възпроизвеждане.
Прочитането на диска отнема повече време
от обичайното.
 Възможно е стартирането на възпроизвеждането
за следните дискове да отнеме повече време.
 за диск, записан със сложна дървовидна
структура.
 за диск, записан в мултисесиен режим.
 за диск, който не е финализиран (диск, на който
могат да бъдат прибавяни данни).
 за диск с много папки.
Тунер
Получава се жужене или шум, или станциите
не могат да се получават. (На дисплея мигат
съобщенията “TUNED” и “STEREO”.)
 Свържете антената правилно.
 Открийте място и ориентация, които осигуряват
добро приемане, след това отново настройте антената.
 Поставете антените на разстояние от кабелите на
говорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да
не се получат смущения в звука.
 Изключете намиращите се наоколо електрически
уреди.
Касетъчен дек
Получава се виене или свистене на звука, или
звукът пропада.
 Почистете валячетата и ролките. Също така,
почистете и демагнетизирайте главите. За подробности
вижте “Предпазни мерки”.
Ако системата все още не работи правилно,
върнете настройките на системата в
стойностите им по подразбиране.
За да върнете настройките на устройството в
стойностите им по подразбиране, използвайте бутоните
на системата.
1 Изключете захранващия кабел, включете го отново
и след това включете системата.
2 Натиснете едновременно  ,   и  .
Всички настройки, които сте направили, като например
радио станции, таймер и час, ще бъдат изтрити.
Безопасност
 Устройството не е изключено от мрежата от 220
V докато е свързано към контакта, дори и самото
устройство да е изключено.
Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма
да бъде използвана за известен период от време.
За да изключите захранващия кабел, издърпайте
го, като го държите за щекера. Никога не дърпайте
самия кабел.
 Ако в системата попадне твърд предмет или
течност, изключете устройството и преди понататъшна употреба го проверете в сервиз.
 Захранващият кабел трябва да бъде подменян само
в квалифициран сервиз.
Поставяне
 Не поставяйте системата на наклонени
повърхности или на места, които са крайно горещи
или студени, прашни или замърсени, влажни, без
вентилация, подложени на вибрации или изложени
на директна слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни, когато поставяте системата
или говорителите върху обработен с препарати под
(например, обработен с лак, полирани и т.н.), тъй
като е възможно подовата повърхност да стане на
петна или да се обезцвети.
 Ако системата е внесена директно от студено на
топло място, или е поставена в много влажна стая,
по лещите на CD плейъра може да се кондензира
влага. Ако това се случи е възможно системата да
не работи правилно. В този случай извадете диска
и оставете системата включена за около час, докато
влагата се изпари.
Относно прегряването
 Въпреки че по време на работа системата се
нагрява, това не е неизправност.
 Не докосвайте корпуса на устройството, ако
продължително време използвате системата с
висока сила на звука, тъй като температурата на
повърхността на корпуса се покачва.
 Не покривайте вентилационните отвори.
Система говорители
K
Системата от говорители не е защитена от магнитни
полета и е възможно картината на телевизор,
поставен в близост, да се извежда със смущения. В
този случай изключете телевизора, изчакайте 15 до
30 минути и след това отново го включете.
Ако все още няма подобрение, преместете
говорителите на разстояние от телевизора.
M
Почистване на корпуса
O
За да почистите системата, използвайте парче
мек плат, навлажнено с мек почистващ разтвор. В
никакъв случай не ползвайте абразивни материали,
прахове или разредител като алкохол, бензин или
разтворител.
G
H
Q
R
S
Z
,
@
Предпазни мерки
Предпазване от случайно изтриване на
записа
За да предотвратите случаен запис върху касетата,
счупете капачето за защита от запис от страна А или
В, както е показано на илюстрацията.
Счупете капачето за
защита от запис
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
 Аудио дискове
 CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3 файлове)
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
 CD-ROM дискове
 CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните
в музикален CD формат или МР3 формат,
съответстващ със системите ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet или мултисесиен
 CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия,
които не са завършили правилно сесията
 CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на
записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW
дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на
несъвместимо записващо устройство
 CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени
правилно
 Дискове, които съдържат файлове, различни от
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове
 Дискове с нестандартна форма (например
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни)
 Дискове със самозалепваща се лента, хартия или
стикер върху тях
 Наети или използвани дискове с прикрепена
маркировка, на която лепилото излиза отстрани
 Дискове с етикети, отпечатани с помощта на
специално мастило, които са лепкави на допир
Забележки относно дисковете
 Преди да възпроизведете диска, почистете го с
почистващо парче плат. Почиствайте диска от
центъра към периферията.
 Не използвайте разтвори като бензин, разтворител
и почистващи препарати, разпространени в
търговската мрежа, а също и антистатичен спрей,
предназначен за винилови грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или на източници на топлина, като климатици;
не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
Ако по-късно решите отново да използвате касетата
за запис, покрийте дупката с тиксо.
Когато използвате касета, която е по-дълга
от 90 минути
Не препоръчваме използването на касета, която
е по-дълга от 90 минути, освен в случаите, когато
ви се налага да възпроизвеждате или записвате
продължително време.
Почистване на главите
Почиствайте главите на всеки 10 часа употреба като
за целта използвате почистваща касета (продава
се отделно) от сух или мокър тип. Уверете се, че
сте почистили главите, преди да започнете важен
запис или след използване на стара касета. Ако
не почиствате своевременно главите, това може
да причини лошо качество на звука или да доведе
до невъзможност за запис на устройството, или
невъзможност за възпроизвеждане на касети. За
подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към почистващата касета.
Технически характеристики
Главно устройство
Усилвател
DIN изходно напрежение (измерено): 4 W + 4 W (4 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 5 W + 5 W
(4 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 7 + 7 вата
Входове
AUDIO IN (стерео мини жак): чувствителност 800 mV, импеданс
47 килоома
Изходи
PHONES (стерео минижак): Приема слушалки с импеданс 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 4 ома
CD плейър
Система: Компакт-дискова аудио система с цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 μW
* Този изход е стойността, измерена от разстояние 200 mm от лещите
на оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 90 dB
Касетъчен дек
Записваща система: 2 канална с 4 пътечки, стерео
Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
Антена:
FM водеща антена
АМ кръгова антена
FM тунер:
Обхват на тунера: 87.5 – 108.0 MHz (стъпка 100 kHz)
Средна честота: 10.7 MHz
АМ тунер:
Обхват на тунера: 531 – 1,602 kHz (9 kHz стъпка)
Средна честота: 450 kHz
Говорител
Система говорители: пълен обхват, 8 cm в диаметър, коничен тип
Измерен импеданс: 4 ома
Размери (ш/в/д): Прибл. 148 mm х 241 mm х 135.5 mm
Тегло: Прибл. 1.3 kg нето на говорител
Общи характеристики
Изисквания към захранването: AC 230 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 25 вата
Размери (ш/в/д) (без говорителите): Прибл. 155 х 241 х 224.6 mm
Тегло (без говорителите): 2.2 kg
Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1), FM/
АМ антена (1)
Дизайнът и техническите характеристики са обект на промяна без
предупреждение.
 Консумация на енергия в режим на готовност: 1.0 W
 При производството на някои печатни платки не са
използвани халогенирани огнезащитни елементи.
 При производството на корпусите не са използвани
халогенирани огнезащитни елементи.
Download PDF

advertising