Sony | CMT-CPZ3 | Sony CMT-CPZ3 CMT-CPZ3 Микрокомпонентна Hi-Fi връзка Инструкции за експлоатация

4-178-679-11(1)
Микро
Micro HI-FIHI-FI
Компонентна
Component System Система
Инструкции
за експлоатация
Operating Instructions
GB
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
Printed in China
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
WARNING
За
намалите
риска
от do
пожар,
не покривайте
To да
reduce
the risk
of fire,
not cover
the ventilation
вентилационните
отвори
на newspapers,
устройството
с вестници,
opening of the apparatus
with
tablecloths,
покривки,
пердета
др. Не
свещи
curtains, etc.
Do notиplace
theпоставяйте
naked flameзапалени
sources such
върху
устройството.
as lighted
candles on the apparatus.
За
намалите
риска
отorпожар
или
токов
не
To да
reduce
the risk
of fire
electric
shock,
doудар,
not expose
мокрете
устройството,
го от напръскване
и
this apparatus
to drippingпазете
or splashing,
and do not place
навлажняване,
не поставяйте
върхуon
устройството
objects filled withи liquids,
such as vases,
the apparatus.
предмети, пълни с течност – например вази.
Do not install the appliance in a confined space, such as a
Не
поставяйте
устройството
bookcase
or built-in
cabinet. в затворени пространства,
като например лавици или вградени шкафове.
As the main plug is used to disconnect the unit from the
Тъй
като
щепселът
служи
изключване
наAC outlet.
mains,
connect
the unit
to anзаeasily
accessible
устройството
от електрическата
мрежа,
свържете
уреда
Should you notice
an abnormality in
the unit,
disconnect
към
леснодостъпен
контакт.
Акоimmediately.
забележите нещо
the main
plug from the
AC outlet
ненормално в работата на устройството, незабавно
Do not expose
batteries
or apparatus with batteryизключете
щепсела
от контакта.
installed to excessive heat such as sunshine, fire or the
Не
like.излагайте батерията на високи температури, като
например на влиянието на пряка слънчева светлина,
Excessive
pressure from earphones and
огън
или sound
подобни.
headphones can cause hearing loss.
Прекаленият звуков натиск от слушалките може да
причини слухови смущения.
ВНИМАНИЕ
CAUTION
Употребата
на оптични
инструменти
този продукт
The use of optical
instruments
with this сproduct
will
увеличава
от нараняване на очите.
increase eyeриска
hazard.
Това
е
This устройство
appliance is classified
класифицирано
като
as a CLASS 1 LASER
продукт
1 LASER.
product. CLASS
This marking
Етикетът
is located се
onнамира
the rearна
задния
exterior.панел.
Забележка
за потребители:
Notice for customers:
the following
следната
информация
касае
information is only applicable
оборудването,
продадено
в
to equipment sold
in countries
applyingкоито
EU directives.
страни,
попадат под
The manufacturerна
of this
product is Sony Corporation,
условията
директивите
на
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. The
Европейския
съюз
Authorized Representative for EMC and product safety is
Производителят
този продукт
е Sony
Corporation,
Sony Deutschlandна
GmbH,
Hedelfinger
Strasse
61, 70327
1-7-1
Konan,
Minato-ku,
Токио,
108-0075
Япония.
Stuttgart,
Germany.
For any
service
or guarantee
matters,
Оторизираният
заin
ЕМС
и безопасност
please refer to theпредставител
addresses given
separate
service or на
продукта
Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
guarantee еdocuments.
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми,
касаещи гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са посочени в отделните сервизни книжни или
гаранционни карти.
Изхвърляне
на Electrical
стари електрически
Disposal of Old
& Electronic и
електронни
Equipment уреди
(Applicable inза
the
European
(Приложимо
страните
отUnion and
other European
countries
with
separate
Европейския
съюз
и други
европейски
collection
systems) система за
страни,
използващи
разделно събиране на отпадъци)
Този
символ on
на устройството
на packaging
неговата опаковка
This symbol
the product orили
on its
indicates
показва,
че този продукт
третира като
that this product
shall notне
beтрябва
treatedдаasсеhousehold
домашен
отпадък.
Вместо
това, той
бъде
waste. Instead
it shall
be handed
overтрябва
to theда
applicable
предаден
съответните
пунктовеofзаelectrical
рециклиране
collectionвpoint
for the recycling
and на
електрически
и електронни
уреди. this
Изхвърляйки
electronic equipment.
By ensuring
product isтози
продукт
място,
вие предотвратявате
disposedна
of правилното
correctly, you
will help
prevent potential
потенциални
негативниfor
последици
за околната
negative consequences
the environment
and среда
human
и
човешкото
които в противен
случай,
при
health,
whichздраве,
could otherwise
be caused
by inappropriate
неправилното
на продукта,
могатof
даmaterials
се получат.
waste handlingизхвърляне
of this product.
The recycling
Рециклирането
на материалите
ще помогне
за запазването
will help to conserve
natural resources.
For more
detailed
на
естествените
ресурси.
За по-подробна
информация
information
about
recycling
of this product,
please
относно
рециклирането
на тозиyour
продукт,
моля, waste
свържете
contact your
local Civic Office,
household
се
с местния
градски
заpurchased
изхвърляне
disposal
service
or theофис,
shopслужбата
where you
theна
отпадъци
product. или с магазина, от който сте закупили продукта.
Приложими
аксесоари:
Устройство
за дистанционно
Applicable accessories:
Remote
commander
управление
Изхвърляне
на използвани
батерии in
Disposal of waste
batteries (applicable
(приложимо
страните
от Европейския
the Europeanза
Union
and other
European
съюз
и други
страни,
countries
withевропейски
separate collection
използващи
система за разделно
systems)
събиране на отпадъци)
Този
символon
наthe
батериите
опаковка
This symbol
battery orили
on на
theтяхната
packaging
indicates
показва,
че този
продуктwith
не трябва
да се shall
третира
като
that the battery
provided
this product
not be
treated as household
waste. On certain
batteries
this
домашен
отпадък. Химическият
символ
на живака
symbol
might
be used
with
a chemical
(Hg)
или
оловото
(Pb)inсеcombination
добавят, ако
батерията
symbol. The
chemical
symbolsживак
for mercury
(Hg) or
lead
съдържа
повече
от 0.0005%
или 0.004%
олово.
(Pb) are added ifнаthe
battery contains
more than
0.0005%
Изхвърлянето
батериите
на правилното
място
ще
mercury or 0.004%
lead. By ensuring
these
batteries за
are
предотврати
потенциални
негативни
последици
disposed ofсреда
correctly,
you will help
prevent
potentially
околната
и човешкото
здраве,
които
в противен
negative при
consequences
for theизхвърляне
environment
human
случай,
неправилното
наand
продукта,
health да
which
could otherwise
be caused
by inappropriate
могат
се случат.
Рециклирането
на материалите
ще
waste handling
of the battery.
The recyclingресурси.
of the
помогне
за запазването
на естествените
materials
help to conserve
resources.
В
случай,will
че поради
мерки заnatural
безопасност
или
In case of products
that for
safety, performance
or data
интегритет
на данните,
продуктът
трябва постоянно
integrity
reasons require
a permanent
connection with
да
бъде свързан
с батерията,
то отстраняването
на an
incorporated
this battery
should
beизвършва
replaced by
батерията
отbattery,
устройството
трябва
да се
qualified service
staff only. To ensure
that the battery will
единствено
в квалифициран
сервиз.
be treated
properly,
over the
at end-of-life
За
да се уверите,
чеhand
батерията
щеproduct
бъде правилно
to the applicable
collection
point
for the recycling
изхвърлена,
когато
животът
й изтече,
предайтеof
electrical and
electronic equipment.
батерията
в правилния
събирателен пункт за
For all other batteries,
please view
section on how
рециклиране
на електрическо
и the
електронно
to remove the battery from the product safely. Hand the
оборудване.
battery
over to theинформация
applicable collection
for други
the
За
по-подробна
относноpoint
всички
recycling
of
waste
batteries.
видове батерии, моля, прегледайте частта относно
For more detailed information about recycling of this
безопасното сваляне на батериите от продукта.
product or battery, please contact your local Civic Office,
Предайте батериите в правилния събирателен пункт за
your household waste disposal service or the shop where
рециклиране на батерии.
you purchased the product.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка
за двустранни
Note on DualDiscs
A
DualDisc
is
a
two
sided disc product which mates
дискове (DualDisc)
Основни
операции
Basic Operations
DVD recorded material
one side with
digital
Двустранните
дискове on
са продукт,
който
съдържа
audio
material
on
the
other
side.
However,
the
DVD записан материал от едната странаsince
и цифров
audio material
side
not conform
the Compact
аудио
материал
от does
другата.
Въпрекиtoтова,
тъй като
Disc (CD)сstandard,
playback не
onеthis
product isсnot
страната
аудио материала
съвместима
Compact
guaranteed.
Disc
(CD) стандарта, възпроизвеждането на този
Selecting
a music source
Избор
на музикален
източник
Натиснете следните бутони (или неколкократно
Press the following buttons (or press FUNCTION 
натиснете FUNCTION ).
repeatedly).
продукт не е гарантирано.
Music discs encoded with copyright
Музикални
дискове, кодирани
protection technologies
product is designed
to playback discs that conform
сThis
помощта
на технологиите
за
to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various
защита
на авторското право
music discs encoded with copyright protection
За select
да изберете
To
CD
CD
Tuner
Тунер
Tape
Касетофон
Component (connected
Компонент
(свързан
using
an audio
cord)
чрез аудио кабел)
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове,
technologies are marketed by some record companies.
които съответстват с компакт диск (CD) стандарта.
Please be aware that among those discs, there are some
Напоследък някои музикални компании произвеждат
that do not conform to the CD standard and may not be
дискове, кодирани посредством технологиите за
playable by this product.
защита на авторското право. Моля вземете предвид
факта,
някоиaudio
от тези
дискове
не съответстват
MPEG че
Layer-3
coding
technology
and patents
сlicensed
компакт
диск
стандарта
и
не
могат
да бъдат
from Fraunhofer IIS and Thomson.
възпроизвеждани на това устройство.
Натиснете
Press
CD  на
CD
onустройството
the remote. за
дистанционно управление.
TUNER/BAND .
TUNER/BAND .
TAPE
onустройството
the remote. за
TAPE на
дистанционно
управление.
FUNCTION
repeatedly
неколкократно
FUNCTION
until
“MD” appears.
, докато се изведе
индикация “MD”.
Adjusting
Настройкаthe
наsound
звука
Настройка на силата на звука
To
adjust the
volume
Натиснете
VOLUME
+/- на устройството за
Press
VOLUMEуправление
+/ on the remote
(or turn the
дистанционно
(или завъртете
контролера
VOLUME control
on the unit)
на системата)
. .
MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е
лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
За да добавите звуков ефект
To add a sound effect
За да
To
Възпроизведете
Generate
a moreзвук
по-динамичен
dynamic
(Dynamicsound
Sound
(Dynamic
Generator Sound
X-tra)
Натиснете
Press
на устройството.
DSGX
DSGX  on the unit.
Generator X-tra)
Зададете звуковия ефект неколкократно EQ
Set the sound effect
EQ  on the remote
на устройството за
repeatedly
to select “BASS”
дистанционно управление,
or “TREBLE,” and then
за да изберете “BASS”
press +/  on the remote
или “TREBLE”, и след
repeatedly (or turn the BASS
това натиснете +/or TREBLE control  on the
на устройството за
unit) to adjust the level.
дистанционно управление
(или завъртете контролния
бутон BASS или TREBLE
на системата), за да
регулирате нивото.
Playing a CD/MP3 disc
1 Select the CD function.
Press CD  on the remote.
Възпроизвеждане на CD/MP3 диск
21 Изберете
Load a disc.
CD функция.
Преди да използвате системата
Before using the system
theдистанционно
label side up.
Insert a disc
in theнаdisc
slot  withза
устройството
Натиснете
CD
управление.
2 Поставете диск.
Поставете диска в шейната за диска като
внимавате етикетът да сочи нагоре.
Използване на устройството за дистанционно
управление
To use the
remoteкапачето на отделението за
Плъзнете
и свалете
Slide and remove
theтова
battery
compartment
lid , and
батериите
, след
заредете
две R6 (размер
АА)
insert
the
two
supplied
R6
(size
AA)
batteries,
side
батерии, като внимавате да поставете първостраната
first, matching the polarities shown below.
и съобразите с поляритета, който е указан по-долу.
3 Start playback.
Press  (play)  on the remote (or CD  (play/
pause)  on the unit).
Стабилно
свързване
на системата
Hooking up
the system
securely
Когато
пренасяте
When carrying
thisсистемата
system
Използвайте бутоните на устройството, за да
Use buttons on the unit to perform the following
извършите
procedure. следната процедура.
1 Натиснете
(захранване) , за да изключите
1системата,
Press  (power)  to turn on the system, then
след това
неколкократно натиснете
press FUNCTION  repeatedly to switch the
FUNCTION
за да превключите функцията към CD.
function to, CD.
2 Уверете се, че в устройството не е зареден диск,
2заMake
sure that no disc is loaded in the disc slot to
да защитите CD механизма.
protect the CD mechanism.
3 Задръжте натиснат бутона (стоп)/CANCEL и
3след
Hold
down
 (stop)/CANCEL
pressсе
това
натиснете
DSGX и and
+ then
, докато
 and
 until “LOCK” appears.
+
DSGX
изведе индикация “LOCK”.
Unplug the
powerнаcord.
44Изключете
кабела
захранването.
Speakers
Говорители
Натиснете
жака
Press down ушенцата
on the tab под
below
the на
jackговорителя
on the
иspeaker
поставете
съответния
кабел за speaker
говорителя.
and insert
the appropriate
cord. Make
metal
leads (not the
Уверете
се, sure
че в the
жака
на говорителя
е part
covered with
vinyl insulation)
are securely
поставена
единствено
оголената
метална
inserted
into the(без
speaker
jacks. Insert
the end
част
на кабела
изолацията).
Поставете
of theна
cord
marked
with a red
line intoлиния,
the + в
края
кабела,
маркиран
с червена
jack and
cord withкабела
no marking
into the
жака
+, иthe
поставете
без маркировка
jack. -.
вжака
Make sure
the projections
Уверете
се,toчеmatch
жаковете
SPEAKERon
на the
SPEAKER jacksсъвпадат
on the unit
and the speaker
устройството
с кабелите
на
cords, and insert
cords firmly
to the
говорителите,
и the
поставете
стабилно
SPEAKERвjacks.
кабелите
жаковете SPEAKER.
Крачета
за говорителите
Speaker pads
Черен
Black
Прикрепете
приложените
към
долната
част на
Attach the supplied
speaker крачета
pads to the
bottom
of the
говорителя,
за да избегнете
speakers to prevent
slipping. хлъзгането.
Червен
Red
Left speaker
Ляв
говорител
Антени
Antennas
АМ
антена
AMкръгова
loop antenna
Забележки за използване на устройството
Notes on using the remote
за
дистанционно
 With
normal use, theуправление
batteries should last for about six months.
• При
нормална
батериите
да издържат
Do not
mix an old работа
battery with
a new one трябва
or mix different
types of
batteries.
около
6 месеца.
If you
do not use стари
the remote
for a long
period а
ofсъщо
time, remove
• Не
смесвайте
с нови
батерии,
не the
batteries to avoid damage from battery leakage and corrosion.
работете и с батерии от различни видове.
• To
Ако
неthe
планирате
set
clock да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от време,
1извадете
Turn onбатериите,
the system.за да предотвратите повреда
. на батериите или корозия.
Press от
(power)
вследствие
протичане
2
Select
the
clock
set
mode.
Настройка на часовника
Press
CLOCK/TIMER
1 Включете системата. SET  on the remote. If the
current mode (захранване)
appears on the display,
press /
Натиснете
.
 on the remote repeatedly to select “CLOCK SET”
2 Изберете
режим за настройка на часовника.
and then press ENTER  on the remote.
Натиснете CLOCK/TIMER SET на устройството
3за Set
the time. управление. Ако на дисплея се
дистанционно
изведе
режим,
натиснете
on theнеколкократно
remote repeatedly
to set
Pressнастоящият
/ 
наthen
устройството
за дистанционно
 on the remote.
the hour, and
press ENTER
управление,
за да
изберете
SET”, и след
Use the same
procedure
to“CLOCK
set the minute.
това
ENTER
устройството
за the
Theнатиснете
clock settings
are lostна
when
you disconnect
дистанционно
power cord orуправление.
if a power failure occurs.
3 Задайте времето.
Неколкократно натиснете
на
устройството за дистанционно управление, за да
настроите часа, след това натиснете ENTER на
устройството за дистанционно управление.
Използвайте същата процедура, за да настроите
минутите.
Настройките за часовника се отменят, когато
изключите захранващия кабел или ако захранването
прекъсне.
To
Press
3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
на remote (or
Pause
playback (възпроизвеждане)
 (pause)  on the
(или
устройството за дистанционно
управление
CD
on the
CD  (play/pause)
(възпроизвеждане/пауза)
на устройството).
unit). To resume
play, press the
button
again.
За да
Натиснете
Stop playback
 (stop) .
Въведете режим на пауза (пауза) на устройството
Remove a disc
CD  (eject)  on the unit.
за дистанционно
Select a group on an
. Or turn
+/
управление
(или the
CDjog dial
MP3 disc
 on
the unit and press PUSH
(възпроизвеждане/пауза)
 on the unitНатиснете
(turn the
ENTER
на устройството).
onвъзстановите
the unit during
jog dial
пак,
за да
playback
until
“GROUP” appears,
отново
възпроизвеждането.
and then
press PUSH
ENTER 
Спрете
(стоп)
.
възпроизвеждането on the unit to select the desired
group).
Извадите диска
CD (изваждане)
Select a track or file
/
(go back/go forward)
на устройството.

 on
jog dial
Изберете група на МР3 . Or turn
+/- the
. Или
завъртете
the
unit
and
press
PUSH
ENTER
диск
на устройството
диска
 on the unit. To cancel, press
и натиснете PUSH ENTER
 on the unit.
CANCEL
на системата
(завъртете
Find a point in a
Holdдиска
down /
(rewind/
на системата
по
track or file
fast време
forward)
during playback,
на 
възпроизвеждане,
and докато
release се
theизведе
buttonиндикация
at the
desired
point. и след това
“GROUP”,
натиснете
PUSH ENTER
 repeatedly
Select Repeat Play
REPEAT
until
на or
системата,
за да изберете
“REP”
“REP 1” appears.
желаната група).
Изберете
запис
файл
To
change
theили
play
mode
(преминаване
. is
напред/
назад)
Press PLAY MODE  repeatedly
while
the player
Илиplay
завъртете
диска
all MP3
stopped. You can select normal
(“ ” for
на устройството
и or
files in the group on the disc), shuffle
play (“SHUF”
след(“PGM”).
това натиснете
SHUF*”), or program play
“
наthe same
ENTER
* When playing a CD-DA disc, PUSH
(SHUF)
Play performs
operation as SHUF Play.
системата. За да отмените,
натиснете CANCEL
на
устройството.
Намерите определена
точка от записа или
файла
Открийте
място
и ориентирайте
антената
Find a location
and
an orientation that
така,
че good
да се reception,
осигури най-добро
приемане;
provide
and then set
up the
след
това настройте антената.
antenna.
За
да the
избегнете
смущения,
антената
Keep
antennas
away fromдръжте
the speaker
на
разстояние
от кабелите
на говорителите
cords
and the power
cord to avoid
picking
upзахранващия
noise.
и
кабел.
Стенен
контакт
Wall socket
FMантена
lead antenna
FM
(Extend it horizontally.)
(Изтеглете
антената хоризонтално.)
or
или
Power
Захранване
Connect brown
side. част
Свържете
кафявата
Свържете
Connect the
захранващия
power cord toкабел
a wallкъм
socket.
мрежата от 220 V.
If theщекерът
plug doesнеnot
fit the
wall socket,
detachотстранете
the supplied
Ако
може
да влезе
в контакта,
plug adaptor (only
for models
with
an adaptor).
приложения
адаптер
(само заequipped
моделите
с адаптер).
Изберете повторно
възпроизвеждане
Задръжте натиснат бутона
(превъртане
по време
назад/напред)
на възпроизвеждане и
отпуснете в желаната от вас
точка.
Неколкократно REPEAT ,
докато се изведе индикация
“REP” или “REP1”.
За да промените режима на възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE , докато
плейърът е спрян. Можете да изберете нормален
режим на възпроизвеждане ( “ ” за всички
МР3 файлове в папка на диска), разбъркано
възпроизвеждане (“SHUF” или “ SHUF*”) или
програмирано възпроизвеждане (“PGM”).
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF)
възпроизвеждането извършва същата операция като SHUF
възпроизвеждането.
Notes on loading
discs
Забележки
за зареждане
на дискове
youвключите
turn on the system,
the discдискът
is not pulled
into
• When
Когато
системата,
няма
даthe
сеdisc slot
until
“NOвDISC”
appears in
the display.
Do not attempt
to push in
зареди
системата,
докато
на дисплея
е изведена
the disc until “NO DISC” appears.
индикация “NO DISC”. Не се опитвайте да натискате
 If you load a disc that is not playable by this system, it will be ejected
диска навътре, докато е изведена индикацията “NO
automatically.
DISC”.
 Do
not load an 8 cm disc with an adaptor. Doing so may cause the
• system
Ако заредите
диск, който не може да се
to malfunction.
 When
you remove a disc,
handle
the disc дискът
by its edgeавтоматично
and pull it
възпроизвежда
с тази
система,
straight
out of the disc slot. Do not touch the surface.
ще се извади.
•Note
Не зареждайте
8 cm дискове с адаптер. Това може да
on the jog dial
причини
системата.
Only
the first 9повреда
charactersвare
displayed when performing the group
trackвадите
search, or
file search.
•search,
Когато
диск,
придържайте го за краищата и
го извадете директно от отделението. Внимавайте
Notes on Repeat Play
да не докосвате повърхността на диска.
За
To да
Въведете
режим
Pause playback
на пауза
Забележки
за мултифункционалния диск
it.
Когато извършвате търсене на папки, записи или
Notes on playing
MP3 discs
файлове,
се извеждат
само първите 9 символа от
 Do not save other types of files or unnecessary groups on a disc that
имената.
Съвет
Ако изберете “ ”, касетъчният дек автоматично
спира, след като касетата се повтори 5 пъти.
 All tracks or files on a disc are played repeatedly up to five times.
 “REP 1” indicates that a single track or file is repeated until you stop
has MP3 files.
 Groups that have no MP3 files are skipped.
Забележки
относно
повторното
 MP3 files are played
back in
the order that възпроизвеждане
they are recorded onto
• the
Всички
disc. записи или файлове на диска се
възпроизвеждат
неколкократно
доa 5fileпъти.
 The
system can only play
MP3 files that have
extension of
• “.MP3”.
“REP 1” показва, че един запис или файл се
 Ifповтарят,
there are files
on the disc
that have theвъзпроизвеждането.
“.MP3” file extension,
докато
не отмените
but that are not MP3 files, the unit may produce noise or may
malfunction.
Забележки
за възпроизвеждане на МР3 дискове
 The maximum number of:
•
Не
запазвайте
записи,
groups
is 256 (including
theфайлове
root folder).или ненужни папки
наMP3
диск,

filesкойто
is 511. съдържа МР3 файлове.
•
Папките,
които
неthat
съдържат
MP3 файлове,
се is 512.
MP3 files and
groups
can be contained
on a single disc
пропускат.

directory levels (the tree structure of files) is 8.
• Compatibility
МР3 файловете
възпроизвеждат
в реда,recording
в който
with allсе
MP3
encoding/writing software,
device,
and recording
media cannot be guaranteed. Incompatible
са записани
на диска.
discs mayможе
produce
or interrupted audio
or МР3
may not play
• MP3
Системата
даnoise
възпроизвежда
само
at all.
файлове с разширение “.MP3”.
•Notes
Ако on
на playing
диска има
файлове discs
с разширение “.МР3”,
multisession
 Ifно
theтеdisc
withфайлове,
a CD-DA (or
MP3) session, itможе
is recognized
неbegins
са МР3
устройството
да as
aвъзпроизведе
CD-DA (or MP3)шум
disc, and
sessions are not played back.
и даother
се повреди.
disc with a mixed
CD format is recognized as a CD-DA (audio)
• AМаксимален
брой:
disc.
- групи: 256 (включително основната папка).
- МР3 файлове: 511.
- МР3 файлове и папки, които се съдържат на един
диск: 512.
- нива (за структура на файлове): 8.
• Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/
1 записващи
Select “FM” or “AM.”
софтуери, записващи устройства
 repeatedly.
TUNER/BAND
иPress
носители
не е гарантирана.
Несъвместимите
могат
да произведат
шум, да прекъснат
2 дискове
Select the
tuning
mode.
звука или изобщо да не се възпроизведат.
Press TUNING
MODE  repeatedlyнаuntil “AUTO”
Забележки
за възпроизвеждането
appears.
мултисесийни дискове
•3 Ако
дискът
CD-DA (или МР3) сесия,
Tune
in theзапочва
desired със
station.
той се разпознава като CD-DA (или МР3) диск
Press +/ on the remote (or TUNING +/ on the
и възпроизвеждането продължава, докато не се
unit) . Scanning stops automatically when a station
разпознае друга сесия.
is tuned in, and then “TUNED” and “STEREO” (for
• Диск със смесен CD формат се разпознава като CDstereo
programs)
DA
(аудио)
диск. appear.
Listening to the radio
1 Изберете “FM” или “АМ”.
.
When youрежим
tune inнаa station
that provides RDS
2 Изберете
настройка.
services, the station
name appears
onMODE
the display.
Неколкократно
натиснете
TUNING
,
докато на дисплея се изведе индикация “AUTO”.
To stop automatic scanning
3Press
Настройте желаната
 (stop)  on theстанция.
remote.
Натиснете +/- на устройството за дистанционно
TUNING
на устройството)
Toуправление
tune in a (или
station
with a+/weak
signal
. Когато does
станцията
бъдеand
настроена,
сканирането
If “TUNED”
not appear
the scanning
does not
автоматично
спира.
На дисплея
се извеждат
 repeatedly
until “AUTO”
stop,
press TUNING
MODE
индикациите “TUNED” и “STEREO” (само за стерео
and
“PRESET” disappear, and then press +/ on the
програми).
remote (or TUNING +/ on the unit)  repeatedly to
tune in the desired station.
To reduce static noise on a weak FM stereo
station
Press FM MODE  repeatedly until “MONO” appears
станция, която предлага RDS
toКогато
turn offнастройвате
stereo reception.
услуги, името на станцията се извежда на дисплея.
За да спрете автоматичното сканиране
Натиснете (стоп)
на устройството за
дистанционно управление.
Playing a tape
За да настроите станция със слаб сигнал
1 Select
the tape function.
Ако
индикацията
“TUNED” не се изведе и
on the
remote.
Press TAPEнеспре,
сканирането
неколкократно
натиснете
, докато индикациите “AUTO”
TUNING
2 Insert aMODE
tape.
и “PRESET” изчезнат; след това неколкократно
and load a TYPE
Press TAPE
 устройството
(eject)  on the
натиснете
+/- на
за unit,
дистанционно
I (normal)(или
tapeTUNING
into the cassette
with the side, за
управление
+/– на holder
устройството)
you want toжеланата
play facing
forward. Make sure there is
да настроите
станция.
no slack in the tape to avoid damaging the tape or the
За да намалите смущенията на слаби
deck.
FMtape
стерео
станции
Неколкократно
натиснете
FMunit
MODE
, докато
 on the
3 Press DIRECTION
repeatedly
to select
се изведе
“MONO”
по този
начин
“” toиндикация
play one side.
Select–“”
or “”
toще
play
изключите
стерео приемането.
both sides.
4 Start playback.
(or TAPE 
Press  (play)  on the remote
Възпроизвеждане
на касета

on the unit). Press the button again to play
(play)
1 Изберете
функцията за възпроизвеждане на
the reverse side.
Спрете възпроиз- (стоп) на устройството за дисRewind or fast
/ (rewind/fast forward) .
веждането
танционно управление (или TAPE
forward
(стоп) на устройството).
Tip
Превъртите
бързо
(бързо превъртане назад/
If you select “,” the tape deck stops automatically after repeating
назад
или напред
the sequence
five times. напред) .
Changing the display
To change
Press
Смяна
наonдисплея
Information
DISPLAY  repeatedly when the
За
промените system
Натиснете
theда
display*
is on.
Информацията
неколкократно
DISPLAY
,
 repeatedly
Display mode
DISPLAY
when the
на
дисплея*
докато
системата е включена.
(See
below.)
system
is off.
Режима
на дисплея
DISPLAY
* For example,
you can viewнеколкократно
CD/MP3 disc information,
such as, the
(Вижте
track or по-долу.)
file number or group
nameсистемата
during normal
play, or the total
когато
е изключена.
play time while the player is stopped.
* Можете да преглеждате информация за CD/MP3 диск, като
например
на файла,
по време
на режим на
The
systemзапис
offersили
theномер
following
display
modes.
нормално възпроизвеждане, или можете да видите общото
1)
Display
When the
system
is off,
време заmode
възпроизвеждане,
докато
плейърът
е в режим стоп.
Системата
предлага
следните
Clock
The
clock is режими
displayed.на извеждане.
Power Saving
display
is turned еoff
to conserve1)
Режим
на дисплеяThe
Когато
системата
изключена,
Mode2)
power.
The timer
and clock continue
Часовник
Извежда
се часовникът.
to operate.
Режим на пестене Дисплеят е изключен, за да
1)
The
STANDBY
2) indicator lights up when the system is off.
пести захранването. Таймерът
на
енергия
2)
When the system is in Power Saving Mode, the following functions
и часовникът продължават да
are unavailable:
работят.
setting the clock.
1) changing
the CDSTANDBY
power manage
function.
Индикаторът
светва,
когато изключите
системата.
Notes on the display information
2)
Не following
можетеare
даnot
зададете
следните функции в режим
 The
displayed;

playing на
timeенергия:
for a CD-DA disc depending on the play mode.
наtotal
пестене

playing time
for an MP3 disc.
- total
сверяване
на часовника
remaining playing time for an MP3 file.
- промяна на функцията за управление на
 The following are not displayed correctly;
захранването на CD.
elapsed playing time of an MP3 file encoded using a VBR (variable
bit rate). за информацията на дисплея
Забележки
group
and file names
that do not
follow either the ISO9660 Level
•
Не
се извежда
следната
информация:
1, Level 2 or Joliet in the expansion format.
общото
времетраене
на
CD-DA
диск, в зависимост
 The following are displayed;
от режима
на възпроизвеждане.
ID3
tag information
for MP3 files when ID3 version 1 and version
- 2общото
времетраене на МР3 диск.
tags are used.

to 124 characters
of ID3
information using uppercase
- up
оставащото
време
за tag
възпроизвеждане
на МР3letters
(A
to Z), numbers (0 to 9), and symbols (’< > * + ,  / @ [ \ ] _).
файл.
• Не се извежда правилно следната информация:
- времето за възпроизвеждане на МР3 файлове,
кодирани с помощта на VBR.
- имената на папките и файловете, които не
отговарят на формата с разширение ISO9660 Level
To 1,
connect
an optional
headphones
Level 2 или
Joliet в разширението.
headphones
to информация:
the PHONES jack  on the
•Connect
Извежда
се следната
unit.
- ID3 tag информацията за МР3 файлове, когато се
версия 1 иanalog
версия component
2.
To използва
connect ID3
an optional
- до максимум
124analog
символа
за ID3 tag
информация,
Connect
additional
component
to the
ANALOG
когато
използвате
главни
букви
(А
до
цифри

on the unit using an audio analogZ),
cord
(not (0
IN jack
до 9) иTurn
символи
supplied).
down(‘<>*+,-/@[\]_).
the volume on the system, and
then press FUNCTION  repeatedly to select “MD.”
Using optional audio components
Слушане на радио
Неколкократно натиснете TUNER/BAND
Stop playback
Натиснете
Press
 (пауза)
(pause) на
onустройството
the remote (or
on the unit).
TAPE
 (pause) 
за дистанционно
управление
To
resume
press the button
(или
TAPEplay,(пауза)
на
again.
устройството).
Натиснете
отново,(or
за да
on the remote

(stop) бутона
 on the unit).
възстановите
TAPE
 (stop)възпроизвеждането.
касети.
Натиснете TAPE
на устройството за
дистанционно управление.
2 Заредете касета
Натиснете TAPE (изваждане)
на устройството
и заредете TYPE I (нормална) касетата в държача
като страната, която желаете да възпроизвеждате,
е насочена към вас. За да предотвратите увреждане
на касетата във вътрешността на дека, се уверете, че
лентата не е прегъната.
3 Неколкократно натиснете DIRECTION
”, за да
на устройството, за да изберете “
възпроизвеждате касетата едностранно. Изберете
“ ” или “
”, за да възпроизвеждате и двете
страни.
4 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(възпроизвеждане)
на
устройството за дистанционно управление
(или TAPE
(възпроизвеждане)
на
устройството). Отново натиснете бутона, за да
възпроизведете обратната страна.
To connect an optional
digital component
Използване
на допълнително
Connect a component with a digital optical input jack
аудио
оборудване
to the CD DIGITAL OUT jack  on the unit using
За
да свържете
допълнителни
слушалки
a digital
optical cord
(square, not supplied).
You can
Свържете
слушалките
към жака
на
digitally record
from a CD-DA
discPHONES
onto the connected
устройството.
component.
За
да свържете допълнително аналогово
Note
устройство
You cannot make a digital recording of copy guarded discs and MP3
tracks using aдопълнителен
digital component аналогов
connected toкомпонент
this system.
Свържете
към жака ANALOG IN на устройството, като
използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в
комплекта). Намалете силата на звука на системата
и неколкократно натиснете FUNCTION , за да
изберете “MD”.
За да свържете допълнително
цифрово устройство
Свържете допълнителен цифров компонент към
жака CD DIGITAL OUT на устройството, като
използвате цифров оптичен кабел (не е приложен в
комплекта). Можете да записвате по цифров път от
CD-DA диск на свързан компонент.
Забележка
Не можете да извършвате цифров запис на дискове, защитени
от копиране и МР3 записи, като използвате цифрови
компоненти, свързани към тази система
Видове проблеми
Troubleshooting
и тяхното отстраняване
Други
Otherоперации
Operations
Creating your
CDсобствена
program
Създаване
наown
ваша
програма
(Program Play)
(Програмирано възпроизвеждане)
Use buttons on the remote to create your own program.
Използвайте бутоните на устройството за
1 Press CD  to
select the CD
function.
дистанционно
управление,
за да
създадете ваша
собствена
програма.
2 Press PLAY
MODE  repeatedly until “PGM” appears
while the player
1 Натиснете
CD ,isзаstopped.
да изберете CD функция.
23 Докато
плейърът
е
спрян,
неколкократно
Press /  repeatedly
until the desired
натиснете
PLAYappears.
MODE докато се изведе
track number
индикация
“PGM”. MP3 files, press
+/ 
When programming
3 Неколкократно
натиснете
се
repeatedly to select
the desired group, and, докато
then select
изведе
желаният
the desired
file. номер на записа.
Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно
+/- , за да изберете желаната папка,
натиснете
и след това изберете желания файл.
Selected track or
file number
Избран запис или
Total playing time of program
(including selected track or file)
Общо време за възпроизвеждане
4 Press ENTER
to add theнаtrack
or file to the
номер на
файл
програма
program.
4 Натиснете
ENTER
за да the
прибавите
или
“ . ”
appears,when
total timeзаписа
exceeds
100
файла
към
minutes
forпрограмата.
a disc, or when you select a CD track
Когато
надвиши
100orминути
за диск,
whose времето
number is
21 or over,
when you
select или
an
когато
изберете CD запис с номер над 21, или когато
MP3 file.
изберете МР3 файл, се извежда индикация
5 “ Repeat steps
3 through 4 to program additional
”.
tracks or files, up to a total of 25 tracks or files.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате
6 допълните
To play your
program
tracks orможете
files, press
записи
илиof
файлове;
да 
(play) .
програмирате
максимум до 25 записа или файла.
remains available
until you eject
the
6 ЗаThe
даprogram
възпроизведете
вашата програма
от записи
disc. To play the same program again, select the CD
или файлове, натиснете
(възпроизвеждане) .
function, and press  (play) .
Програмата ще се възпроизвежда, докато
не отворите отделението за диска. За да
Toвъзпроизвеждате
cancel Programотново
Play същата програма, изберете
 repeatedly(възпроизвеждане)
Press
MODE
until “PGM”
CD PLAY
функция
и натиснете
.
disappears while the player is stopped.
За да отмените програмното възпроизвеждане
To delete
the last
track or
file of the program
Докато
плейърът
е спрян,
неколкократно
натиснете
Press CLEAR
theиндикацията
player is stopped.
PLAY
MODE , while
докато
“PGM” изчезне.
За да изтриете последния запис или файл от
To view program information, such as total
програмата
track number
of the
program
Натиснете
CLEAR
, докато
плейърът е спрян.
Press DISPLAY  repeatedly.
За да прегледате информацията за програмата,
Tip например общия брой на записите в
като
You can also use the jog dial  on the unit to select files in step 3.
програмата
Turn the jog dial  and press PUSH ENTER  on the unit to select
Неколкократно
натиснете
DISPLAY
the desired group, and
then select the
desired file. .
Съвет
Можете да използвате диска за избор на режим на
устройството и за да изберете файлове на стъпка 3.
Завъртете диска за избор на режим и натиснете
PUSH
наfavorite
устройството,
за да изберете
You canENTER
preset your
radio stations
and tune
желаната
група, иbyслед
това изберете
желанияpreset
файл.
them in instantly
selecting
the corresponding
number.
Use buttons on the remote to preset stations.
Presetting radio stations
Настройка
на радио
станции
1 Tune in the desired
station (see
“Listening to the
Можете
да настроите вашите любими радио станции
radio”).
и да ги възпроизвеждате, като избирате съответния
2 PressзаTUNER
MEMORY .
номер
станция.
За да настройвате станции, използвайте устройството
за дистанционно управление.
1 Задайте желаната станция (вижте “Слушане на
радио”).
2 Натиснете TUNER MEMORY .
Preset number
3 Press +/  repeatedly to select your desired
preset number.
If another station is already assigned to the selected
preset number, the station is replaced by the new
Номер
наnumber
станцията
Preset
station.
Press ENTER .натиснете +/- , за да изберете
34 Неколкократно
желания номер на станция.
5 Repeat steps 1 through 4 to store other stations.
Ако на съответния номер вече има зададена друга
You can preset
up to зададена
20 FM andстанция
10 AM stations.
станция,
то първата
се сменяThe
от
preset станция.
stations are retained for about half a day even
новата
if you disconnect the power cord or if a power failure
4 Натиснете
occurs. ENTER .
56 Повторете
стъпки от 1 до 4, за да запазите и други
To call up a preset radio station, press TUNING
станции.

repeatedly until “PRESET” appears, and
MODE
Можете
да настроите
до 20 FMto
и select
10 AMthe
станции.
desired
then press
+/  repeatedly
Настроените
станции се запазват за около половин
preset number.
ден, дори ако изключите кабела на захранването или
ако токът да спре.
6 За да изведете настроените радио станции,
неколкократно натиснете TUNNING MODE ,
докато се изведе индикацията “PRESET”, и след това
неколкократно натиснете +/- , за да изберете
желания номер на станцията.
Recording
onto a tape
Запис
на касета
Using the Timers
Използване
на таймерите
Можете
да записвате
на касети
от вида
You can record
on a TYPE
I (normal)
tapeTYPE
in twoI ways:
(нормални) по два начина:
Системата
предлага
функции
с таймер.
можете
The system offers
three3 timer
functions.
You Не
cannot
едновременно
да
използвате
таймера
за
стартиране
activate both the Play Timer and the Rec Timer at the
на
възпроизвеждането
(Play
Timer)
и таймерът
за
same
time. If you use either
with
the Sleep
Timer, the
стартиране
на
записа
(Rec
Timer).
Ако
използвате
Sleep Timer has priority.
някой от двата таймера заедно с таймера за
автоматично
Sleep Timer:изключване (Sleep Timer), таймерът за
автоматично
изключване
Timer) еworks
с приоритет.
You can fall asleep
to music.(Sleep
This function
even if
the clockза
is not
set.
Таймер
автоматично
изключване (Sleep Timer):
 on the на
remote
repeatedly.
If you select
Press SLEEP
Можете
да заспивате
музика.
Тази функцията
“AUTO,”дори
the system
turns
off after the
работи,
когатоautomatically
не сте сверили
часовника.
current disc or tape
stops or SLEEP
in 100 minutes.
Неколкократно
натиснете
на устройството
CDсинхронизиран
Synchro Recording:
CD
запис
You can record
an entire
CD onto
a tape. от диска на
Можете
да запишете
цялото
съдържание
касета.
Manual Recording:
Ръчен
You canзапис
record just the portions you like from a sound
Можете
да записвате
само участъците,
които
source, including
connected
audio components.
харесвате, като източникът, от който записвате, може
Useбъде
buttons
on the unitсвързан
to control
tapeкомпонент.
recording.
да
включително
аудио
Използвайте
бутоните
на устройството,
за да
1 Load a recordable
tape
with the side you
want to
record facing
forward.
записвате
на касета.
12 Заредете
касета
запис,
поставите страната,
Prepare the
tapeзаdeck
for като
recording.
върху
желаете
записвате,
напред.
да
repeatedly
to select
the tape
Press която
FUNCTION
2 Подгответе
function. касетъчния дек за запис.
, заand
да
Неколкократно
натиснете
FUNCTION
 on the
unit repeatedly
Press DIRECTION
изберете
дека.to record on one side, or “” or “”
select “”
Неколкократно
натиснете
to record on both
sides. DIRECTION на
устройството
и
изберете
“ of
”, за
записвате
To switch the recording sides
theдаtape,
press от
едната
или изберете
“ ”, или
”, заfor
да
 repeatedly
(“”“appears
TAPEстрана,
 (play)
записвате
страни.
recordingот
onдвете
the front,
and “” for the reverse side),
Заand
да превключите
страната
за
запис,
неколкократно
.
then press TAPE
 (stop)
(възпроизвеждане) (за
натиснете TAPE
3запис
Prepare
the recording
source.
от предната
страна
се извежда индикация
“ For
”, аCD
за запис
от Recording:
обратната страна се извежда “ ”), и
Synchro
след
това
натиснете
TAPE
(стоп)
. the CD
repeatedly
to select
Press
FUNCTION
function. източника за запис
3 Подгответе
ЗаLoad
CD синхронизиран
the disc you wantзапис:
to record.
Неколкократно
FUNCTION
, за
да
When recordingнатиснете
a group from
an MP3 disc,
press
изберете
CD функцията.
 repeatedly to select “ ,” and then
PLAY MODE
Поставете
диска,
желаете
да запишете.
който
+/
repeatedly
to select
the desired
press
Когато
group.записвате папка от МР3 диск, неколкократно
натиснете
MODE
, заCD
даtracks
изберете
“ desired
”, и
To recordPLAY
only your
favorite
in your
след
това
неколкократно
натиснете
+/- your
, за да
order,
perform
steps 2 through
5 of “Creating
изберете
own CDжеланата
program.”папка.
За да записвате само любимите си песни от CD
Manual
Recording:
в For
желан
от вас
ред, извършете стъпки от 2 до 5 в
Select the desired
source
to record.
“Създаване
на ваша
собствена
програма”
4ЗаSet
the
tape
deck
to
stand
by
for
recording.
ръчен запис:
Изберете
желания
източник
за
запис.
For CD Synchro Recording:
4 Задайте
касетъчния
.в положение на готовност
Press CD
SYNCHROдек
за запис.
Recording:запис:
ЗаFor
CDManual
синхронизиран
Press TAPE
SYNCHRO
REC .
Натиснете
CD
.
ръчен
запис:
5ЗаStart
recording.
Натиснете
TAPE you
REC
. listen to other sources.
While recording,
cannot
5 Започнете записа.
For
CD Synchro
Recording:
Не
можете
да слушате
други източници, докато
Press TAPE  (pause) . When the recording is
записвате.
the CD player
and the tape deck stop
Заcompleted,
CD синхронизиран
запис:
automatically.
If both
sides of .the
tape are
being
Натиснете
TAPE
(пауза)
Когато
записът
recorded on,
the tapeиreaches
the endдек
of the front
приключи,
CDand
плейърът
касетъчният
side part-wayспират.
throughАко
a track,
the entire
is
автоматично
записвате
и наtrack
двете
recorded
again
from
the
beginning
of
the
reverse
страни на касетата, и краят на лентата достигнеside.
по
For Manual
Recording:
средата
на запис
на песен, цялата песен се записва
, and на
then
start playing the
Press TAPE
 (pause) 
повторно
от обратната
страна
касетата.
Заdesired
ръченrecording
запис: source.
If there is noise
recording
fromтова
the започнете
tuner,
Натиснете
TAPEwhile
(пауза)
, след
reposition the appropriate
antenna
to reduceзаthe
възпроизвеждането
на желания
източник
запис.
noise.
Ако
съществува шум, докато записвате от тунера,
насочете антената в друга посока, за да намалите
To
stop recording
смущенията.
Press TAPE  (stop)  or CD  (stop)  (for CD
За
да спрете
записа
Synchro
Recording
only).
Натиснете TAPE (стоп) или CD (стоп) (само
за
синхронизиран
ToCD
pause
recording запис).
(Manual Recording only)
на
Press
 (pause)
. пауза при запис
За
да TAPE
въведете
режим
(само
за
ръчен
запис)
Notes
Натиснете
TAPE
(пауза)
.
 Recording stops
if you change
to a different
function.
 You cannot eject the disc during CD Synchro Recording.
Забележки
•Tips
Записът спира, ако промените функцията.
• IfНе
можете
диска по
време CD
на 
CD
you
stop the да
CDизвадите
Synchro Recording
by pressing
(stop) ,
the
tape stops after making
about a 4 seconds blank (unrecorded)
синхронизиран
запис.
space before stopping.
Съвети
 When you record on both sides, be sure to start from the front side.
• IfАко
запис
чрез
you спрете
start fromCD
the синхронизирания
reverse side, recording stops
at the
end of the
натискане
, касетата спира,
reverse
side. на бутона CD (стоп)
когато се запише 4-секундно празно място (без
запис).
• Когато записвате от двете страни на касетата, се
уверете, че сте стартирали от предната страна. Ако
стартирате записа от обратната страна, записът ще
спре в края на страната.
за дистанционно управление. Ако изберете “AUTO”,
Play Timer:
системата автоматично се изключва след като
You can wake up to CD, tape or tuner at a preset time.
настоящият диск или касета свършат, или след 100
минути.
Rec Timer:
You can record
a preset radio
station at a specified time.
Таймер
за стартиране
на възпроизвеждането
(Play
Timer):
Use buttons on the remote to control the Play Timer and
Можете
да се събуждате
от CD,
тунера в
the Rec Timer.
Make sure you
haveкасета
set theили
clock.
предварително зададено от вас време.
1 Prepare the sound source.
Таймер за стартиране на записа (Rec Timer):
For Play
Можете
да Timer:
записвате настроени радиостанции в
Prepare the sound
source,
then press VOLUME
предварително
зададено
от and
вас време.
the volume.
+/  to adjust
За таймерите
за стартиране
на записа и
възпроизвеждането
използвайте
наcreate
To start from a specific
CD track бутоните
or MP3 file,
устройството
заprogram.
дистанционно управление. Уверете
your own CD
се, че сте сверили часовника.
For Rec Timer:
1 Подгответе
звук.
Tune in the източника
preset radioна
station.
За таймер за стартиране на възпроизвеждането
2 (Play
PressTimer):
CLOCK/TIMER SET .
източника
на звук иtoслед
това
натиснете
 repeatedly
3 Подгответе
Press /
select
“PLAY
SET”
VOLUME
+/- then
, заpress
да регулирате
or “REC SET”
ENTER .нивото на силата
на“ON
звука.
TIME” appears, and the hour indication flashes.
За да започнете от определен запис на диска или
4 MP3
Set the
timeсъздайте
to start playing
or recording.
файла,
ваша собствена
CD програма.

Press
/
repeatedly
to
set
the
hour, and
За таймер за стартиране на запис (Rec Timer):
.
then pressжеланата
ENTER радиостанция.
Настройте
The minuteCLOCK/TIMER
indication flashes.
2 Натиснете
SET Use
. the procedure
above to set the minute.
3 Неколкократно натиснете
, за да
5 изберете
Use the same
as inSET”,
step и4 след
to setтова
the time
“PLAYprocedure
SET” или “REC
to stop playing
натиснете
ENTERor recording.
.
дисплея
се извежда
индикация
TIME” и
6 На
Select
the sound
source
or prepare“ON
the tape.
индикацията за час започва да мига.
For Play Timer:
4 Задайте времето
за започване на
repeatedly until the desired
Press /
възпроизвеждането.
sound source appears, and then press ENTER . The
Неколкократно натиснете
, за да
display shows the timer settings.
зададете часа, и след това натиснете ENTER .
For Rec Timer:за минутата мига. Използвайте
Индикацията
 to select
процедурата
по-горе,
да press
зададете
минутите.
Load a recordable
tapeзаand
TAPE
the tape function.
5 Използвайте
същата процедурата като описаната
 on the
unit repeatedly
andспре
DIRECTION
вPress
стъпка
4, за да зададете
времето,
в което да
select “” to recordили
on one
side, or “” or “”
възпроизвеждането
записа.
to record източника
on both sides.
6 Изберете
на звук или подгответе касета.
switch за
theстартиране
recording sides
of the tape, press 
ЗаToтаймер
на възпроизвеждането
 repeatedly (“” appears for recording on the
(play)
(Play
Timer):
front, and “” for
the reverse side), and then
press 
, докато
Неколкократно
натиснете
желаният
.
се(stop)
изведе
източник на звук; след
натиснете
ENTER
. Дисплеят
 to turn
7 това
Press
 (power)
off the показва
system.
настройките
на таймера.
The system turns
on 15 seconds before the preset time.
ЗаIf таймер
за стартиране
на запис
the system
is on at the preset
time,(Rec
the Timer):
Play Timer
Поставете
касета
възможност
запис и
and the Rec
Timerс will
not play orзаrecord.
натиснете TAPE , за да изберете функцията за
Toдека.
activate or check the timer again
Натиснете
DIRECTION
устройството
и 
Press
CLOCK/TIMER
SELECTна
, press /
изберетеuntil
“ “PLAY
”, за да SEL”
записвате
от SEL”
едната
страна,
repeatedly
or “REC
appears,
and
илиpress
натиснете
”, за да записвате от
then
ENTER“ ”. или “
двете страни.
ToЗаcancel
the timerстраната за запис на касетата,
да превключите
Repeat
the same procedure
as above
until “TIMER OFF”
неколкократно
натиснете
(възпроизвеждане)
appears,
andотthen
press ENTER
(за запис
предната
страна
се .извежда индикация
“ ”, а за запис от обратната страна – “ ”), и след
To change the setting
това натиснете (стоп) .
Start over from step 1.
7 Натиснете
(захранване) , за да изключите
Tips
системата.
 The Play Timer setting remains as long as the setting is not canceled
Системата се изключва 15 секунди преди
manually.
зададеното
 The
Rec Timer isвреме.
canceled automatically after the Rec Timer has
been
Акоactivated.
в зададеното време системата е включена,
 The
volume isза
reduced
to minimum
during the Rec Timer.
таймерът
стартиране
на възпроизвеждането
или
таймерът за стартиране на записа няма да сработят.
За да включите или отново да проверите таймера
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT ;
неколкократно натиснете
, докато се
изведе индикацията “PLAY SEL” или “REC SEL”, и след
това натиснете ENTER .
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като горе описаната,
докато се изведе индикация “TIMER OFF”; след това
натиснете ENTER .
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвети
• Настройката на таймера за възпроизвеждане
остава активна, докато не я отмените ръчно.
• Настройката за таймера за запис автоматично се
отменя, когато активирате таймера за запис.
• Силата на звука се намалява до минимум по време
на запис с таймера.
1 Уверете
се, the
че захранващият
и кабелите
Make sure
power cord andкабел
speaker
cords areна
говорителите
правилно
и здраво свързани.
correctly and са
firmly
connected.
22 Открийте
проблема
в
списъка
с проблеми
Find your problem in the checklist
below, and take
по-долу
и предприемете
съответните мерки за
the indicated
corrective action.
отстраняването му.
If the
issue persists,
contact свържете
your nearest
dealer.
Ако
проблемът
продължи,
се Sony
с найблизкия сервиз на Sony.
If the STANDBY indicator flashes
Когато
индикаторът
STANDBY
Immediately
unplug the power
cord, and мига
check the
Незабавно
изключете захранващия кабел и
following item.
проверете
следното.
 If your system has a voltage selector, is the voltage
• Дали
вашата
има
селектор за
selector
set to система
the correct
voltage?
напрежението и дали той е зададен в правилна
 Are the + and  speaker cords short-circuited?
позиция?
Are you using
only
the supplied
• Проверете
дали
краищата
+ и speakers?
– на кабелите на
 говорителите
Is anything blocking
the ventilation
не са дали
на късо? holes on the rear
of the използвате
system?
• Дали
само приложените говорители?
the
STANDBY
indicator
 stops flashing,
•After
Дали
нещо
не блокира
вентилационните
отвори
reconnect
theили
power
cord, страна
and turnнаonсистемата?
the system. If
от горната
задната
на dealer.
След
като
индикаторът
the issue
persists,
contact STANDBY
your nearest Sony
устройството спре да мига, свържете отново
захранващия кабел и включете системата. Ако
индикаторът все още мига, свържете се с найGeneral
близкия сервиз на Sony.
Sound comes from one channel, or the left and
right volumes
are unbalanced.
Общи
характеристики
 Place the speakers as symmetrically as possible.
Звукът идва от един канал или силата на звука от
 Connect
only the
supplied speakers.
левия
и десния
говорители
не е балансирана.
• Поставете говорителите колкото е възможно поSevere
hum
or
noise.
симетрично.
Move the system
away from
sources of говорители
noise.
• Свържете
единствено
приложените
 Connect the system to a different wall socket.
Появява се жужене или шум.
Install a noiseсистемата
filter (available
separately)отtoизточника
the power
• Преместете
на разстояние
cord.
на
шум.
• Свържете системата към различен контакт.
remoteпротивошумов
does not function.
•The
Поставете
филтър (продава се
 отделно)
Remove any
obstacles
between
the remote and the
към
линията
на захранването.

remote sensor
on the unit, and position the unit
Устройството за дистанционно управление
away from fluorescent lights.
не работи.
Point the remote
at the system’s
sensor.
• Отстранете
препятствието
между
устройството
 за
Move
the remote closer
to the system.
дистанционно
управление
и сензора
на
устройството, и поставете системата на разстояние
от флуоресцентното осветление.
• Насочете устройството за дистанционно
управление
към датчика
системата.
The
sound skips,
or the на
disc
will not play.
• Приближете
за дистанционно
Wipe the disc устройството
clean, and replace
it.
до системата.
 управление
Move the system
to a location away from vibration (for
CD/MP3 player
example, плейър
on top of a stable stand).
CD/МР3
 Move the speakers away from the system, or place them
Звукът
прескача
или
не сеspeaker
възпроизвежда.
on separate
stands.
At дискът
high volume,
vibration
• Почистете
диска
и го
may cause the
sound
toсменете.
skip.
• Преместете системата на място, което не е
подложено
на start
вибрации
на стабилна
Play
does not
from(например
the first track.
 поставка).
Return to Normal Play by pressing PLAY MODE 
• Преместете
говорителите
разстояние
от
repeatedly until
both “PGM”наand
“SHUF” disappear.
системата или ги поставете на отделни поставки.
Когато слушате
записи
високаtime
силаthan
на звука,
е
Starting
playback
takesс more
usual.
вибрациите
говорителите
да причинят
 възможно
The following
discs take aотlonger
time to start
playback.
прескачане
на звука.
 a disc recorded
with a complicated tree structure.
Възпроизвеждането не започва от първия запис.

a
disc
recorded
in multisession
• Неколкократно натиснете
PLAYmode.
MODE , докато

a
disc
that
has
not
been
finalized
(a disc toиwhich
data
индикациите “PGM” и “SHUF” изчезнат,
се
can be вadded).
върнете
режим на нормално възпроизвеждане.
 a disc that has
many groups.
Прочитането
на диска
отнема повече време от
обичайното.
• Възможно е стартирането на възпроизвеждането за
следните дискове да отнеме повече време.
- за диск,
записан
със сложна
дървовидна
Severe
hum
or noise,
or stations
cannot be
структура.
received.
- за диск, записан в мултисесиен режим.
 Connect the antenna properly.
- за диск, който не е финализиран (диск, на който
 Find
a location
and
an orientation
that provide good
могат
да бъдат
прибавяни
данни).
thenпапки.
set up the antenna again.
-reception,
за диск сand
много
Tuner
 Connect a commercially available external antenna.
Тунер
 Keep the antenna away from the speaker cords and the
power cord
avoid picking
up noise.
Получава
сеto
жужене
или шум,
или станциите не
 Consult
your
nearest Sony dealer if the supplied AM
могат
да се
получават.
antenna hasантената
come offправилно.
the plastic stand.
• Свържете
Turn off nearby
electrical
equipment.
• Открийте
място
и ориентация,
които осигуряват
добро приемане, след това отново настройте
антената.
• Свържете антена, която се продава в търговската
мрежа.
The
sound exhibits excessive wow or flutter or
•dropout.
Дръжте антените на разстояние от кабелите на
захранващия кабел и USB кабела, за
 говорителите,
Clean the capstans,
pinch rollers and tape heads. See
да не се получат смущения в звука.
“Precautions” for details.
• Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony,
за да разберете дали към приложената АМ антена е
закрепена стойката.
off CD player
power byсеusing
the CD
power
•Turn
Изключете
намиращите
наоколо
електрически
management
function. By default, CD power is turned
уреди.
Tape deck
To improve tuner reception
on. You cannot change the setting in Power Saving Mode.
Касетъчен
Use buttons on дек
the unit to turn off CD player power.
Получава
се виене
или
свистенеto
наselect
звука,
1 Press FUNCTION
repeatedly
the CD
или
звукът пропада.
function.
• Почистете валячетата и ролките. Също така,
 to turn off
2 почистете
Press и(power)
the system.
демагнетизирайте
главите.
За
вижте
“Предпазни
мерки”.
3 подробности
After “STANDBY”
stops
flashing, press
 (power)
 while holding CD  (stop) .
За да подобрите приемането от тунера
“CD POWER”
and “OFF”
With CD player
Изключете
захранването
наappear.
CD плейъра,
power
turned off,
disc access
is increased.
като
използвате
функцията
за time
управление
на To
turn on CD на
player
repeat the procedure
until
захранването
CD.power,
По подразбиране
захранването
“CD POWER”
and “ON”
appear.
е включено.
Не можете
да промените
настройката в
режим на пестене на захранването. За да изключите
захранването
CD плейъра,
използвайте
бутоните
To reset theнаsystem
to factory
settings
на
системата.
If the
system still does not operate properly, reset the
1system
Неколкократно
натиснете
, заsystem
да to
to factory settings.
You FUNCTION
cannot reset the
изберете
CD in
функция.
factory
settings
Power Saving Mode.
2Use
Натиснете
за да
buttons on the(захранване)
unit to reset the ,unit
toизключите
its factory
системата.
default
settings.
31 След
като “STANDBY”
спре да
натиснете
Disconnect
and reconnect
theмига,
power
cord, and then
(захранване)
на устройството, докато задържате
turn on the system.
CD (стоп) .
 and 
2 Извеждат
Press TAPEсесъобщенията
(stop) , DISPLAY
“CD POWER”
и “OFF”.
прочитане
at the same
(power) за
Времето
наtime.
диска се увеличава, ако
захранването
на CDsettings,
плейъраsuch
е изключено.
За да
All user-configured
as preset radio
включите
захранването
на CD
stations, timer,
and the clock,
areплейъра,
deleted. повторете
процедурата, докато се изведат съобщенията “CD
POWER” и “ON”.
За да върнете системата в настройките
йMessages
по подразбиране
Ако системата все още не работи правилно, върнете
настройките
на системата
в стойностите
им по
COMPLETE : The
preset operation
ended normally.
подразбиране. Не можете да върнете настройките по
LOCKED : Contact your nearest Sony dealer.
подразбиране в режим на пестене на захранването.
NO DISC : There is no disc in the player, or you have
За да върнете настройките на устройството в
loaded a disc that cannot be played.
стойностите им по подразбиране, използвайте
NO STEP : All of the programmed tracks have been
бутоните на системата.
erased.
1NO
Изключете
го отново
TAB : You захранващия
cannot record кабел,
becauseвключете
the overwrite
иprotection
след товаtab
включете
has been системата.
removed from the cassette.
2NO
Натиснете
едновременно
TAPE : There
is no tape in TAPE
the tape(стоп)
deck. , DISPLAY
(захранване)
NOTиIN USE
: You pressed an. invalid button.
Всички
настройки,
които
като
OVER
: You
have reached
the сте
endнаправили,
of the disc while
например
радио
станции,
таймер
и
час,
ще
бъдат

pressing  (fast forward)
during playback
or
изтрити.
pause.
PUSH SELECT : You tried to set the clock or timer during
timer operation.
PUSH STOP : You pressed PLAY MODE  during
playback.
COMPLETE:
е приключила
успешно.
SET CLOCK :Настройката
You tried to select
the timer when
the clock
LOCKED:
is not set.Свържете се с най-близкия доставчик на
Sony.
SET
TIMER : You tried to select the timer when the Play
NO
DISC:
зареден
диск
Timer
orНяма
Rec Timer
is not
set.в плейъра или сте
заредили
койтоtoне
може да
бъдеthan
възпроизведен
STEP
FULL диск,
: You tried
program
more
25 tracks
на
тази(steps).
система.
or files
NO
STEP:
записи
илиand
файлове
TIME
NG :Всички
The Playпрограмирани
Timer or Rec Timer
start
end
са
били
times
areизтрити.
set to the same time.
NO TAB: Не можете да записвате, защото капачето за
Displayотexamples
защита
презаписване е счупено.
NO
TAPE:
В
касетъчния
дек няма поставена касета.
Display
indicates
NOT IN USE: Натиснали сте неработещ бутон.
(two)на диска, докато сте
OVER: Стигнали сте2края
натискали
(бързо
превъртане напред) по време
6 (six)
на възпроизвеждане, или докато устройството е в
режим на пауза. 8 (eight)
PUSH SELECT: Опитали сте се да зададете часа или
A
таймера по време операция с таймера.
PUSH STOP: Натиснали
B сте PLAY MODE по време
на възпроизвеждане.
D сте се да изберете таймер без да е
SET CLOCK: Опитали
сверен часовникът. G
SET TIMER: Опитали сте се да изберете таймера
H
без да е настроен таймерът
за стартиране на
възпроизвежданетоKили записа.
STEP FULL: Опитали сте да програмирате повече от 25
M
записа или файла (стъпки).
TIME NG: Началните и крайни времена на таймера
O or 0 (zero)
за стартиране на възпроизвеждането или записа
съвпадат.
Q
Съобщения
Примери на дисплея
Дисплей
R
Индикация
S or 5 (five)
2 (две)
(two)
Z
6 (шест)
(six)
,
(eight)
8 (осем)
@
A
B
PrecautionsDG
H
Discs that this system
CAN play
 Audio CD
K
 CD-R/CD-RW (audio data/MP3 files)
M
Discs that this system CANNOT play
O или
0 (нула)
or 0 (zero)
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW other
than
those recorded in music CD
Q
format or MP3 format conforming to ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet R
 CD-R/CD-RW recorded
in
multisession that have not
или
5 (пет)
S or
5 (five)
ended by “closing the session”
Z recording quality, CD-R/CD CD-R/CD-RW of poor
RW that have scratches or are dirty, or CD-R/CD-RW
,
recorded with an incompatible
recording device
 CD-R/CD-RW which
@ is finalized incorrectly
 Discs containing files other than MPEG 1 Audio Layer3 (MP3) files
 Discs of non-standard shape (for example, heart,
square, star)
 Discs that have adhesive tape, paper, or sticker attached
Дискове,
to them които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
 Rental or used discs with attached seals where the glue
• Аудио
extendsдискове
beyond the seal
• CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3 файлове)
 Discs that have labels printed using ink that feels tacky
Дискове,
които тази система НЕ МОЖЕ
when touched
да
възпроизвежда
 An
8 cm disc with an adaptor
• CD-ROM дискове
on discsдискове, различни от записаните
•Notes
CD-R/CD-RW
музикален
CD
формат
илиwith
МР3
формат, cloth from
 вBefore
playing,
wipe
the disc
a cleaning
the center out toсъс
theсистемите
edge.
съответстващ
ISO9660 Level 1/Level 2,
или
мултисесиен
 Joliet
Do not
clean
discs with solvents, such as benzine,
thinner, or commercially
available cleaners
or anti• CD-R/CD-RW
дискове, записани
в мултисесия,
static spray
for vinyl
LPs. сесията
които
не саintended
завършили
правилно
• CD-R/CD-RW
дискове
с лошо
качество
на sources
Do not expose discs
to direct
sunlight
or heat
such as hot
air ducts,или
norнадраскани
leave it in a car
parked in
записа,
замърсени
CD-R/CD-RW
direct sunlight.
дискове
или CD-R/CD-RW дискове, записани на
несъвместимо записващо устройство
safety
•On
CD-R/CD-RW
дискове, които не са затворени
 правилно
The unit is not disconnected from the AC power source
(mains) asкоито
long as
it is connected
to the
wall socket,
• Дискове,
съдържат
файлове,
различни
от
even if the unit itself has been turned off.
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове
Completely
disconnect theформа
power(например
cord (mains lead)
• Дискове
с нестандартна
from the wall socket (mains) if it is not going to be used
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни)
for an extended period of time. When unplugging the
• Дискове със самозалепваща се лента, хартия или
unit, always grip the plug. Never pull the cord itself.
стикер върху тях
 Should any solid object or liquid get into the system,
• Наети или използвани дискове с прикрепена
unplug the system, and have it checked by qualified
маркировка,
на която
лепилото
излиза отстрани
personnel before
operating
it again.
• Дискове с етикети, отпечатани с помощта на
 The AC power cord can be changed only by a qualified
специално
мастило, които са лепкави на допир
service facility.
• 8 cm дискове с адаптер
Предпазни мерки
Забележки относно дисковете
On placement
• Преди да възпроизведете диска, почистете го с
 почистващо
Do not place the
system
an inclined position
or in
парче
плат.inПочиствайте
диска от
locations that are extremely hot, cold, dusty, dirty, or
центъра навън.
humid or lacking adequate ventilation, or subject to
• Не използвайте разтвори като бензин, разтворител
vibration, direct sunlight or a bright light.
и почистващи препарати, разпространени в
 Be careful when placing the unit or speakers on
търговската мрежа, а също и антистатичен спрей за
surfaces that have been specially treated (for example,
винилови
грамофонни
плочи. or discoloration of the
with wax, oil,
polish) as staining
• Не
излагайте
дисковете
на пряка слънчева светлина
surface may result.
източници
на топлина,
като aклиматици;
не ги
 или
If theнаsystem
is brought
directly from
cold to a warm
оставяйте
в
автомобил,
паркиран
на
пряка
слънчева
location or is placed in a very damp room, moisture
светлина.
may condense on the lens inside the CD player, and
Безопасност
cause the system to malfunction. In this situation,
• Устройството
е изключено
от мрежата
remove the disc,неand
leave the system
turnedот
on220
for
V
докато
е свързано
дори и самото
about
a few
hours untilкъм
the контакта,
moisture evaporates.
устройство да е изключено.
heat buildup
•On
Изключете
системата от мрежата от 220 V, ако няма
 да
Heat
buildup
on the unit
during operation
is време.
normalЗа да
бъде
използвана
за известен
период от
and is not cause
for alarm. кабел, издърпайте го, като го
изключите
захранващия
 държите
Do not touch
the cabinet
if it has
been usedсамия кабел.
за щекера.
Никога
не дърпайте
continuously
at a high
volume
because
the cabinet
may
• Ако
в системата
попадне
твърд
предмет
или течност,
have becomeустройството
hot.
изключете
и преди по-нататъшна
 употреба
Do not obstruct
the ventilation
holes.
го проверете
в сервиз.
• Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в
On
the speakerсервиз.
system
квалифициран
This speaker system is not magnetically shielded, and
Поставяне
the picture on nearby TV sets may become magnetically
•distorted.
Не поставяйте
системата
на off
наклонени
повърхности
In this situation,
turn
the TV, wait
15 to 30
или на and
места,
които
са on.
крайно горещи или студени,
minutes,
turn
it back
или
замърсени, move
влажни,
вентилация,
If прашни
there is no
improvement,
the без
speakers
far away
подложени
from
the TV. на вибрации или изложени на директна
слънчева или ярка светлина.
the cabinet
•Cleaning
Бъдете внимателни,
когато поставяте системата
Clean
this system with
a softобработен
cloth slightly
moistened под
или говорителите
върху
с препарати
with
a mild detergent
solution.
not use any
typeтъй
(например,
обработен
с лак,Do
полирани
и т.н.),
ofкато
abrasive
pad, scouring
powder,
or solvent,даsuch
as на
е възможно
подовата
повърхност
стане
thinner,
benzine,
alcohol.
петна или
да сеorобезцвети.
• Ако системата е внесена директно от студено на
Toтопло
prevent
a tape
being
accidentally
място,
или еfrom
поставена
в много
влажна стая, по
recorded
over
лещите на CD плейъра може да се кондензира влага.
Break off the cassette’s overwrite protection tab from side
Ако това се случи е възможно системата да не работи
A or B as illustrated.
правилно. В този случай извадете диска и оставете
системата включена за около час, докато влагата се
изпари.
Break off the
Относно прегряването
cassette tab
• Въпреки че по време на работа системата се нагрява,
това не е неизправност.
• Не докосвайте корпуса на устройството, ако
продължително време използвате системата с
Toвисока
later reuse
forтъй
recording,
cover the broken
силаthe
на tape
звука,
като температурата
на tab
with
adhesive tape.
повърхността
на корпуса се покачва.
•About
Не покривайте
вентилационните
отвори.
a tape longer
than 90 minutes
Система
The use ofговорители
the tape with more than 90 minutes of play
Системата
от говорителиexcept
не е защитена
от магнитни
time is not recommended
for long, continuous
полета
и еorвъзможно
recording
playback. картината на телевизор, поставен
в близост, да се извежда със смущения. В този случай
Cleaning the
tape heads
изключете
телевизора,
изчакайте 15 до 30 минути и
Use drywet-type
cleaning cassette (available
след
товаorотново
го включете.
separately)
after
every
10 hours ofпреместете
use, before you start an
Ако
все още
няма
подобрение,
important recording,
or after playing
an old tape. Failure
говорителите
на разстояние
от телевизора.
to clean the tape heads can cause degraded sound quality
Почистване на корпуса
or an inability of the unit to record or play tapes. For
За
да почистите
използвайте
парче
мек плат,
details,
refer to theсистемата,
instructions
of the cleaning
cassette.
навлажнено мек почистващ разтвор. В никакъв случай
не ползвайте абразивни материали, прахове или
разредител като алкохол, бензин или разтворител.
Предпазване от случайно изтриване на записа
За да предотвратите случаен запис върху касетата,
счупете капачето за защита от запис от страна А или В,
както е показано на илюстрацията.
Счупете капачето
Break
off the
за
защита
от запис
cassette tab
Ако по-късно решите отново да използвате касетата за
запис, покрийте дупката с тиксо.
Когато използвате касета, която е по-дълга
от 90 минути
Не препоръчваме използването на касета, която
е по-дълга от 90 минути, освен в случаите, когато
ви се налага да възпроизвеждате или записвате
продължително време.
Почистване на главите
Почиствайте главите на всеки 10 часа употреба като
за целта използвате почистваща касета (продава се
отделно) от сух или мокър тип. Уверете се, че сте
почистили главите, преди да започнете важен запис
или след използване на стара касета. Ако не почиствате
своевременно главите, това може да причини лошо
качество на звука или да доведе до невъзможност
за запис на устройството, или невъзможност за
възпроизвеждане на касети. За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към почистващата касета.
Технически
характеристики
Specifications
Главно
устройство
Main unit
Усилвател
Amplifier section
DIN
напрежение
(измерено):
+ 60atW
(4 ома
при 1 kHz, DIN)
DIN изходно
power output
(rated): 60
W + 60 W60
(4 W
ohms
1 kHz,
DIN)
Продължително
напрежение
+ 75atW
(4 ома
Continuous RMS RMS
powerизходно
output (reference):
75(справка):
W + 75 W75
(4 W
ohms
1 kHz,
при
kHz, 10% THD)
10%1THD)
Изходи
Outputs
CD
дължина на
вълната:
660 nm
CD DIGITAL
DIGITAL OUT:
OUT: Оптична
Optical Wavelength:
660
nm
PHONES
минижак):
Приемаheadphones
слушалки with
с 8 и an
повече
ома of 8
PHONES (стерео
(stereo mini
jack): Accepts
impedance
SPEAKER:
Приема импеданс от 4 ома
ohms or more
CD SPEAKER:
плейър Accepts impedance of 4 ohms
Система: Компакт-дискова аудио система с цифров звук
CD player section
Лазер
System: Compact disc and digital audio system
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Laser Diode Properties
Изход
на Duration:
лазера*: По-малко
от 44.6 W
Emission
Continuous
*Laser
ТозиOutput*:
изход е стойността,
измерена
от разстояние 200 mm от лещите на
Less than 44.6
μW
7 mm
диафрагма.at a distance of 200 mm from the
This outputблок
is theсъс
value
measurement
* оптичния
Честотен
обхват:
20 Hz –on
20the
kHzOptical Pick-up Block with 7 mm aperture.
objective
lens surface
Дължина
вълната:
– 810
Frequencyна
response:
20770
Hz nm
 20
kHznm
(±1 dB)
Wavelength:
Касетъчен
дек770 nm  810 nm
Записваща
система: 2 канална с 4 пътечки, стерео
Tape deck section
Recording system: 4-track 2-channel, stereo
Тунер
FM
стерео,
Tuner
sectionFM/AM тунер
FM
FMтунер:
stereo, FM/AM superheterodyne tuner
на тунера: 87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
FMОбхват
tuner section:
Антена:
FM водеща
антена
Tuning range:
87.5 MHz
 108.0 MHz (50 kHz step)
Терминали
заlead
антената:
75 ома небалансирани
Antenna: FM
antenna
Средна
10.7
Antennaчестота:
terminals:
75MHz
ohms unbalanced
frequency: 10.7 MHz
АМIntermediate
тунер:
AM
tuner section:
Обхват
на тунера: 531 – 1,602 kHz (9 kHz стъпка)
Tuning range:
531 kHzантена
 1,602 kHz (9 kHz step)
Антена:
АМ кръгова
Antenna:
AM
antenna
Терминали
за loop
антената:
Терминал за външна антена
Antennaчестота:
terminals:
Средна
450External
kHz antenna terminal
Intermediate frequency: 450 kHz
Говорител
Speaker говорители: 2-посочна, тип бас-рефлекс
Система
Speaker system: 2-way, bass-reflex type
Говорители
Speaker
Уфър:units
13 cm, коничен тип от фибростъкло
Woofer: 2.5
13 cm
glass
fiber cone
Туитър:
cm,dia.,
твърд
куполен
типtype
Tweeter:
cm dia., hard-dome-type
Номинален2.5
импеданс:
4 ома
Nominal
impedance:
4
ohms
Размери (ш/в/д): Прибл. 178 mm х 240 mm х 280 mm
Dimensions
(w/h/d):
Approx.
178 mm × 240 mm × 280 mm
Тегло:
Прибл.
3.7 kg нето
на говорител
Mass: Approx. 3.7 kg net per speaker
Общи характеристики
General
Изисквания към захранването: 230 V AC, 50/60 Hz
Power requirements: 230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 60 вата
Power consumption: 60 watts
Размери (ш/в/д) (без говорителите): Прибл. 175 х 240 х 295 mm
Dimensions (w/h/d) (excl. speakers): Approx. 175 mm × 240 mm × 295 mm
Тегло (без говорителите): 3.8 kg
Mass (excl. speakers): Approx. 3.8 kg
Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1)/
Supplied R6
accessories:
Remote
Commander
AA)водеща
batteriesантена
(2)/ (1)/
Батерии
(размер АА)
(2)/АМ
кръгова (1)/R6
антена(size
(1)/FM
AM loop antenna (1)/FM lead antenna (1)/Speaker cords (2)/Speaker pads (8)
Кабели за говорители (2)/Крачета за говорители (8)
US and foreign patents
licensed
from
Laboratories.
Американските
и чужди
патенти
саDolby
лицензирани
от Dolby Laboratories.
Design andиspecifications
subject to change
notice.
Дизайнът
техническитеare
характеристики
саwithout
обект на
промяна без
предупреждение.
 Standby power consumption: 0.3 W

retardants
areнаnot
used in the
certain printed
• Halogenated
Консумация flame
на енергия
в режим
готовност:
0.3 W
boards.
• wiring
При производството
на някои печатни платки не са използвани
халогенираниflame
огнезащитни
елементи.
 Halogenated
retardants
are not used in cabinets.
• При производството на корпусите не са използвани халогенирани
огнезащитни елементи.
Download PDF

advertising