Sony | CMT-HX5BT | Sony CMT-HX5BT Инструкции за експлоатация

Микро Hi-Fi
Аудио Система
Инструкции за експлоатация
1 BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници, покривки,
пердета и др.
Не поставяйте запалени свещи върху
устройството.
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност – например вази.
Свържете устройството към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо
ненормално в работата на устройството,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици
или вградени шкафове.
Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева светлина, огън или подобни.
Освен за потребителите в САЩ и
Канада
Това устройство е продукт CLASS 1
LASER. Етикетът се намира на задния
панел.
Забележка за потребители в страните, които попадат под условията на
директивите на Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на
продукта, EMC и R&TTE, производителят
на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми, касаещи с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са
посочени в отделните сервизни книжни или
гаранционни карти.
2 BG
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно управление
Забележка за двустранни дискове
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който
съдържа DVD записан материал от едната
страна и цифров аудио материал от другата.
Въпреки това, тъй като страната с аудио
материала не е съвместима с Compact Disc
(CD) стандарта, възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на
авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват с компакт
диск (CD) стандарта. Напоследък някои
музикални компании произвеждат дискове,
кодирани посредством технологиите за
защита на авторското право. Моля вземете
предвид факта, че някои от тези дискове не
съответстват с компакт диск стандарта и
не могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство.
• Маркировката Bluetooth, както и логата й
са притежание на Bluetooth SIG Inc. и всяка
употреба на тези маркировки от страна на
Sony Corporation са извършени с лиценз. Други
търговски марки и имена са на съответните
им собственици.
• “WALKMAN” и логото “WALKMAN” са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• MICROVAULT е търговска марка на Sony
Corporation.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и техните лога
са търговски марки на Sony Corporation.
• Щатските и чужди патенти са лицензирани
от Dolby Laboratories.
• MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране
е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
3 BG
Съдържание
Ръководство за частите и
бутоните ..........................................................5
Информация на дисплея..................................9
Подготовка за експлоатация
Свързване на системата здраво ................10
Настройка на часовника................................12
Основни операции
Възпроизвеждане на CD/MP3 диск...............13
Слушане на радио ............................................14
Използване на функцията Bluetooth ............15
Слушане на музика от USB
устройство ......................................................21
Използване на допълнителни аудио
компоненти.......................................................23
Настройка на звука ........................................23
Промяна на дисплея .........................................24
Основни операции
Създаване на ваша собствена програма
(Програмно възпроизвеждане) ......................25
Настройка на радио станции.......................26
Използване на таймерите ............................27
4 BG
Други
Видове проблеми и тяхното
отстраняване ..................................................28
Съобщения ........................................................32
Предпазни мерки ..............................................33
Спецификации...................................................35
Bluetooth безжична технология ....................36
USB и Bluetooth устройства,
които могат да се възпроизвеждат ..........38
Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за дистанционно управление. Същите операции могат да бъдат извършени, като използвате бутоните
на самото устройство, които имат аналогични или подобни имена.
Устройство (HCD-HX5/ Рисивър за компакт дискове)
Преден панел
Ръководство за частите и бутоните
Ръководство за частите и бутоните
Горен панел
Продължава
5BGBG
Устройство за дистанционно управление
(RM-SCU35)
5
Бутон BLUETOOTH OPR (стр. 17, 19, 20)
Натиснете, за да осъществите връзка, за да
прекъснете или за да направите свързване с
друго Bluetooth устройство.
6
Устройство: VOLUME (стр. 13, 14, 17, 20,
21, 23)
Устройство за дистанционно управление:
бутон VOLUME +/- (стр. 13, 14, 17, 20, 21,
23)
Завъртете или натиснете, за да регулирате
нивото на силата на звука.
7
Жак AUDIO IN (стр. 23)
Свържете допълнителен аудио компонент.
8
Жак PHONES
Свържете слушалките.
9
(отваряне/затваряне)
Бутон
(стр. 13)
1
Бутон
31, 32)
(захранване) (стр. 12, 27,
Натиснете, за да включите системата.
2
Индикатор STANDBY (стр. 24, 28)
Светва, когато системата бъде изключена.
3
BLUETOOTH индикатор (стр. 19, 20)
Светва, когато функция Bluetooth e активирана.
4
Сензор за устройство за дистанционно управление (стр. 28)
6 BG
Натиснете, за да отворите или затворите
шейната на диска.
10
(USB) порт (стр. 21, 38)
Свържете към допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB
носител за съхранение на данни).
11
Бутони за възпроизвеждане и функциониране
Устройство: бутон BLUETOOTH
(възпроизвеждане/пауза) (стр. 16, 17)
Натиснете, за да изберете функция Bluetooth.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането на музика на Bluetooth устройство
(Bluetooth мобилен телефон и т.н.).
(възпроизУстройство: бутон USB
веждане/пауза) (стр. 21)
Натиснете, за да изберете USB функция.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза,
когато възпроизвеждате на допълнително
USB устройство (цифров музикален плейър
или USB носител за съхранение на данни).
Устройство за дистанционно управление:
Бутон USB (стр. 21)
Натиснете, за да изберете USB функция.
12
Устройство: Бутон /CANCEL (стоп/
отмяна) (стр. 13, 14, 16, 17, 19, 22)
Устройство за дистанционно управление: Бутон (стоп) (стр. 13, 14, 16,
17, 19, 22)
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
Натиснете, за да отмените търсенето.
13
Бутон SEARCH (стр. 13, 22)
Натиснете, за да влезете или излезете от
режима за търсене.
14
Бутон ENTER (стр. 12, 25, 26, 27)
Натиснете, за да въведете настройката.
15
Бутон
(назад/напред) (стр.
13, 16, 17, 22, 25)
Натиснете, за да изберете запис или файл.
Устройство: Бутон TUNE +/- (настройка) (стр. 14)
Устройство за дистанционно управление: Бутон +/- (настройка) (стр. 14, 26)
Натиснете, за да настроите желаната
станция.
Бутон
22, 25)
+/- (избор на папка) (стр. 13,
Натиснете, за да изберете папка.
Бутон
(превъртане назад/напред) (стр. 13, 16, 17, 22)
Натиснете, за да откриете точката в
записа или файла.
16
Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
(стр. 13, 14, 22, 25, 26)
Ръководство за частите и бутоните
Устройство: Бутон CD
(възпроизвеждане/пауза) (стр. 13)
Натиснете, за да изберете CD функция.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане на диска.
Устройство за дистанционно управление:
Бутон CD (стр. 13)
Натиснете, за да изберете CD функция
Устройство за дистанционно управление:
(възпроизвеждане), бутон
Бутон
(пауза)
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане.
Бутон TUNER/BAND (стр. 14)
Натиснете, за да изберете TUNER функция.
Натиснете, за да изберете режим на FM или
АМ приемане.
Устройство: Бутон AUDIO IN (стр. 23)
Натиснете, за да изберете AUDIO IN
функция.
Бутон FUNCTION (стр. 19, 20)
Натиснете, за да изберете функцията.
Натиснете, за да изберете режима на възпроизвеждане на диска, MP3 диска или друго
допълнително USB устройство (цифров
музикален плейър или USB носител за съхранение на данни).
Натиснете, за да изберете режим на
настройка.
17
Бутони за звука (стр. 23)
Устройство: Бутон DSGX
Устройство за дистанционно управление: Бутон EQ
Натиснете, за да изберете звуковия ефект.
18
Бутон DISPLAY (стр. 17, 24)
Натиснете, за да промените информацията
на дисплея.
Продължава
7 BG
19
Бутон CLOCK/TIMER SELECT (стр. 27)
Бутон CLOCK/TIMER SET (стр. 12, 27)
Натиснете, за да сверите часовника и таймера за възпроизвеждане.
20
Бутон REPEAT/FM MODE
(стр. 13, 14, 22)
Натиснете, за да слушате неколкократно
диска, една песен или файл.
Натиснете, за да изберете FM режим на
приемане (моно или стерео).
21
Отделение за батериите (стр. 11)
22
Бутон CLEAR (стр. 17, 19, 25)
Натиснете, за да изтриете предварително
програмиран файл или запис.
Натиснете, за да изтриете, зададена информация за свързване и регистрация с друго
Bluetooth устройство.
23
Бутон TUNER MEMORY (стр. 26)
Натиснете, за да настроите радио станции.
24
Бутон SLEEP (стр. 27)
Натиснете, за да зададете таймера за самостоятелно изключване.
8 BG
1
Възпроизвеждане/пауза
2
DSGX (стр. 23)
3
Режим на приемане на тунера (стр. 14)
Приемане на тунера (стр. 14)
4
Текстова информация
5
Аудио формат
6
Режим на възпроизвеждане (стр. 13, 22)
Ръководство за частите и бутоните
Информация на дисплея
7
Таймер (стр. 27)
8
USB MEMORY
Свети, когато е свързано допълнително USB устройство.
9 BG
Подготовка за експлоатация
Надеждно свързване на системата
Стенен контакт
Десен високоговорител
Ляв високоговорител
А FM антена (Изтеглете антената хоризонтално.)
B Бяла част за североамериканските модели
C Кафява част за други региони
D АМ кръгова антена
A Захранване
За моделите, които имат селектор на напрежението, задайте VOLTAGE SELECTOR към
местното напрежение.
Свържете захранващия кабел към мрежата
от 220 V.
Ако щекерът не може да влезе в контакта,
отстранете приложения адаптер (само за
моделите с адаптер).
B Високоговорители
C Антени
Открийте място и ориентирайте антената така, че да се осигури най-добро приемане;
след това настройте антената.
За да избегнете смущения, дръжте антената
далеч от кабелите на високоговорителите,
захранващия кабел и USB кабела.
10 BG
Забележки
1
Извадете диска, за да защитите
CD механизма.
2
Натиснете CD 11, за да включите
функцията към CD.
3
Задръжте натиснат бутона
SEARCH 13 на устройството и
1 на устройнатиснете
ството, докато се появи индикация
“STANDBY”.
• При нормална работа, батериите трябва да
издържат до около 6 месеца.
• Не смесвайте една стара и една нова батерия,
както и различни видове батерии.
• Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батериите, за да избегнете повреда
вследствие на протичане или корозия.
4
След като се появи индикация
“LOCK”, изключете кабела на
захранването.
Крачета на високоговорителите
За да предотвратите хлъзгане на високоговорителите, прикрепете приложените крачета
за високоговорителите към долната част на
високоговорителите.
Подготовка за експлоатация
Когато пренасяте системата
За да използвате устройството за дистанционно управление
Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите 21 и заредете двете
приложени батерии R6 (размер АА); първо
поставете страната , като се съобразявате с поляритета на батериите, както е
показано по-долу.
11 BG
Настройка на часовника
За тази операция използвайте бутоните на устройството за дистанционно
управление.
1
2
1 , за да вклюНатиснете
чите системата.
Натиснете CLOCK/TIMER SET 19 .
Ако настоящият режим е изведен на
дисплея, неколкократно натиснете
15 , за да изберете “CLOCK
SET?” и след това натиснете ENTER 14 .
3
Неколкократно натиснете
15 , за да настроите часа и след това натиснете
ENTER 14 .
4
Изпълнете същата процедура,
за да настроите минутите.
Настройките за часа ще се загубят, когато
изключите захранващия кабел или ако
токът спре.
За да изведете часа докато системата е
изключена
Натиснете DISPLAY 18 . Часът се извежда за
около 8 секунди.
12 BG
Други операции
Основни операции
За да
Възпроизвеждане на
CD/MP3 диск
Изберете CD функция.
Натиснете CD 11 .
2
Поставете диск.
9 на устройството
Натиснете
и поставете диска с етикета нагоре в
шейната за диска.
За да затворите шейната на диска, отново
9 на устройството.
натиснете
Не затваряйте насила с пръсти шейната
на диска, защото това може да причини
неизправност.
3
4
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(или CD
устройството) 11 .
на
Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 6 .
Основни операции
1
Натиснете
Въведете режим
(или CD
на
на пауза
устройството) 11 .
Натиснете отново, за да
възстановите възпроизвеждането отново.
Спрете възпро12 .
извеждането
Изберете папка
+/- 15 .
на МР3 диск
Изберете запис
15 .
или файл
Изберете папка SEARCH 13 . Натиснете
и файл на MP3
15 , за да избедиск, докато
рете желаната папка; след
преглеждате
това натиснете
имена на папки ENTER 14 . Натиснете
или файлове на
15 , за да избередисплея
те желания файл; след това
натиснете ENTER 14 .
Намерите опПо време на възпроизвежределена точка дане задръжте натиснат
15 ; отпуснете в
от записа или
желаната от вас точка.
файла
Изберете
REPEAT 20 неколкократно
повторно
докато се появи индикация
възпроизвеждане “REP” или “REP1”.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE
16 докато плейърът е в режим стоп. Вие
можете да изберете режим на нормално
” за всички МР3
възпроизвеждане (“
файлове в папката на диска), разбъркано
SHUF*”)
възпроизвеждане (“SHUF” или “
или програмно възпроизвеждане (“PGM”).
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като при режим на нормално
(разбъркано) възпроизвеждане.
Забележки за повторно
възпроизвеждане
• Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат неколкократно до 5 пъти.
• “REP1” показва, че един запис или файл ще се
повтаря докато не го спрете.
Продължава
13 BG
Забележки за възпроизвеждане на
МР3 дискове
• Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на диск, който съдържа МР3
файлове.
• Папки, които не съдържат MP3 файлове, се
пропускат.
• МР3 файловете се възпроизвеждат в реда, в
който са записани на диска.
• Системата може да възпроизвежда само МР3
файлове, които имат разширение “.MP3”.
• Ако на диска има файлове с разширение “.МР3”,
които не са МР3, устройството може да
възпроизведе шум и да се повреди.
• Максимален брой:
- папки: 255 (включително основната).
- МР3 файлове: 511.
- МР3 файлове и папки, които се съдържат
на един диск: 512.
- нива (за структура на файлове): 8.
Слушане на радио
1
Изберете “FM” или “АМ”.
Неколкократно натиснете TUNER/
BAND 11.
2
Изберете режим на настройка.
Неколкократно натиснете TUNING
MODE 16 докато на дисплея се
изведе индикация “AUTO”.
3
• Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и
носители не е гарантирана. Несъвместимите
дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
Когато настройвате станция, която
предлага RDS услуги, името на станцията
се появява на дисплея (само за Европейския
модел).
Забележки за възпроизвеждане на
мултисесийни дискове
• Ако дискът започва със CD-DA (или МР3)
сесия, той се разпознава като CD-DA (или
МР3) диск и възпроизвеждането продължава
докато не се разпознае друга сесия.
• Диск със смесен CD формат няма да бъде
разпознат като CD-DA (аудио) диск.
Настройте желаната станция.
Натиснете +/- (или TUNE +/- на
устройството) 15 . Когато станцията
е настроена, сканирането автоматично
спира. На дисплея се появяват индикациите
“TUNED” и “ST” (само за стерео програми).
4
Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 6 .
За да спрете автоматичното сканиране
12 .
Натиснете
За да настроите станция със слаб сигнал
Ако индикацията “TUNED” не се появи и сканирането не спре, неколкократно натиснете
TUNING MODE 16 докато индикациите
“AUTO” и “PRESET” изчезнат; след това
неколкократно натиснете +/- (или TUNE
+/– на устройството) 15 , за да настроите
желаната станция.
За да намалите смущенията на слаби FM
стерео станции
Неколкократно натиснете FM MODE 20
докато се появи индикация “MONO”, за да
изключите стерео приемането.
14 BG
Използване на функция
Bluetooth
Слушане на музика от вашия Bluetooth мобилен
телефон или друго Bluetooth устройство
посредством безжична връзка.
Основни операции
Тази система поддържа Bluetooth A2DP и AVRCP
профили. За повече подробности относно
безжичната технология Bluetooth, вижте
“Bluetooth безжична технология” (стр. 36).
Проверете уебстраницата отбелязана по-долу
относно съвместимите устройства.
За клиенти в Европа:
http://sonydigital-link.com/dna
Слушане на музика от Bluetooth
мобилен телефон или Bluetooth
устройство
Следвайте описаните по-долу стъпки, за да
можете да слушате музика от Bluetooth устройство с тази система.
Свързване на системата с Bluetooth устройство
Свързване с регистрирани устройства
Възпроизвеждане на музика от Bluetooth
устройство
За повече подробности относно работата на
Bluetooth устройствата, обърнете се също към
инструкциите за експлоатация приложени към
Bluetooth устройството, с което работите.
Продължава
15 BG
Свързване на системата с
Bluetooth устройство
4
Свързването е операция, преди която
Bluetooth устройствата се регистрират взаимно. Използвайте описаните по-долу стъпи,
за да свържете системата с друго Bluetooth
устройство. След като е приключена процедурата по разпознаване, не се налага тя да се
извършва отново.след като разпознаването е
приключило, продължете с “Възпроизвеждане
на музика на Bluetooth устройство” (стр. 17).
1
Поставете Bluetooth устройството, което ще свързвате със
системата на максимум 1 метър
от системата.
2
Изберете функция Bluetooth.
3
Работейки с Bluetooth устройството извършете разпознаването.
Натиснете BLUETOOТH
върху устройството.
11
За повече подробности относно
работата на Bluetooth устройството, обърнете се към инструкциите
за експлоатация приложени към
вашето Bluetooth устройство.Докато
търсите тази система с Bluetooth
устройството на дисплея на Bluetooth
устройството може да се появи списък
с откритите Bluetooth устройства.
Тази система се появява с името “CMTHX5BT”.
Когато установявате връзка с тази
система изберете аудио профил (A2DP,
AVRCP) на Bluetooth устройството.
Ако Bluetooth устройство не поддържа
AVRCP, не можете да възпроизвеждате
или да извършвате други операции с
тази система (стр. 17).
16 BG
Въведете парола.
Въвеждането на парола може да се изисква в зависимост от вида на Bluetooth
устройството.
Когато се появи брояч и на екрана се
изпише “PIN?”, въведете парола за системата, както следва:
и
на
Натиснете
дистанционното управление (или
на устрой+/- и
ството) 15 , за да въведете същата
парола, която е въведена на Bluetooth
устройството и след това натиснете
ENTER 14 .
След като разпознаването е приключило
и връзката е установена, дисплеят на системата се променя както следва:
име на Bluetooth устрой“Connect”
ството
За да отмените въвеждането
на парола
Натиснете
12
Забележки
• “Passcode” (парола) може да се нарича “Passkey”,
“PIN code”, “PIN number” или “Password” и т.н.
в зависимост от устройството.
• Системата поддържа само пароли с 4 знака
(цифри).
• Режим на готовност за свързване на тази
система се отменя автоматично след 30
секунди. Ако разпознаването не е успешно,
повторете процедурата от стъпка 1.
• Докато е свързана към Bluetooth устройство,
системата не може да бъде разпозната и не
може да се осъществи връзка с друго Bluetooth
устройство.
За да изтриете информацията
за разпознаване
1
Натиснете BLUETOOTH
11 на устройството.
2
Натиснете CLEAR 22.
3
Натиснете ENTER 22
На екрана се появява надпис
“Complete!” и всичката информация за разпознаване е изтрита.
Появява се “Delete?”
Забележка
За да свържете към Bluetooth устройство
след като сте извършили тази операция,
трябва отново да въведете парола.
Възпроизвеждане на музика
на Bluetooth устройство
Можете да работите с Bluetooth
устройство като свържете системата и
Bluetooth устройство посредством AVRCP.
Ако системата не е свързана с Bluetooth
устройство посредством AVRCP на екрана
се появява надпис “Not in Use”, когато
работите със системата.
1
2
Изберете функция Bluetooth.
Натиснете BLUETOOTH
устройството.
11 на
Осъществете връзка от
Bluetooth устройството.
За повече подробности относно работата на Bluetooth устройството, обърнете се към
инструкциите за експлоатация приложени към Bluetooth устройството.
След като връзката е осъществена
дисплеят на системата се променя както следва: “Connect” - име на Bluetooth
устройството
(или BLUETOOTH
на устройството) 11 .
В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да стартирате AV
софтуера на Bluetooth устройството
предварително.
Регулирайте силата на звука.
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME върху устройството) 6 .
За да проверите адреса на
свързаното Bluetooth устройство
Натиснете DISPLAY 18 , докато името на
Bluetooth устройството се появи на дисплея на
системата.
Адресът на Bluetooth устройството се появява
за около 8 секунди.
Основни операции
Когато системата е свързана към
Bluetooth устройство ( когато на
дисплея се появи име на устройството
или друга информация), натиснете и
задръжте BLUETOOTH OPR 5 върху
устройството за около 2 секунди и
така ще поставите системата в режим
готовност за свързване.
Започнете възпроизвеждане
Натиснете
За да отмените свързването
с Bluetooth устройство
НатисНатиснете BLUETOOTH OPR 5 на
устройството за около 2 секунди докато се появи “Disconnect” или докато информацията на
дисплея (име на устройството и т.н.) изчезне.
Други операции
За да
Натиснете
Направите пауза във
(или BLUETOOTH
възпроизвеждането на устройството) 11
Спрете възпроизвеж12
дането
Изберете файл
15
Намерите определена Задръжте
точка във файл
15
.
Забележка
Тези операции може да не са възможни за някои
видове Bluetooth устройства. Освен това
реалните операции може да се различават
от в зависимост от свързаното Bluetooth
устройство.
Продължава
17 BG
Забележки относно връзките
с Bluetooth устройства
Ако не можете да се свържете с разпознато
Bluetooth устройство, извършете разпознаване
между системата и устройството отново.
В зависимост от вида Bluetooth устройство,
можете да регулирате силата на звука като
използвате управление от устройството.
Слушане на музика от системата посредством Bluetooth
слушалки
Можете да слушате музика от системата посредством Bluetooth слушалки като използвате
безжично свързване (wireless).
Когато натиснете BLUETOOTH -- -- на устройството докато са свързани Bluetooth слушалки,
може да отнеме известно време преди да се
осъществи връзка между системата и друго
Bluetooth устройство.
Следвайте стъпките по-долу, за да слушате
музика от системата посредством Bluetooth
слушалки.
Разпознаване на Bluetooth слушалките от
системата.
Свързване към регистрирани слушалки
Възпроизвеждане на музика на системата
За подробности относно работата на
Bluetooth слушалките обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към Bluetooth
слушалките.
18 BG
Разпознаване на Bluetooth
слушалките от системата.
Изберете функция различна от
Bluetooth.
Натиснете FUNCTION 11 неколкократно.
Поставете Bluetooth слушалките, които ще свързвате със системата на
максимум 1 метър от системата.
Поставете Bluetooth слушалките в
режим разпознаване.
За повече подробности относно работата на
Bluetooth слушалките обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към тях.
Натиснете и задръжте бутон
BLUETOOTH OPR 5 натиснат за
около 7 секунди, докато индикатор
BLUETOOTH 3 започне да примигва.
Звукът, изведен през високоговорителите
спира.
Натиснете
12 .
Забележки
“Passcode” (парола) може да се нарича “Passkey”,
“PIN code”, “PIN number” или “Password” и т.н. в
зависимост от устройството.
Системата поддържа само пароли с 4 знака
(цифри).
Режим на готовност за свързване на тази система се отменя автоматично след 30 секунди.
Ако разпознаването не е успешно, повторете
процедурата от стъпка 1.
Докато е свързана към Bluetooth устройство,
системата не може да бъде разпозната и не
може да се осъществи връзка с друго Bluetooth
устройство.
Основни операции
Разпознаването е операция, при която Bluetooth
устройствата се регистрират едно друго предварително. Следвайте стъпките по-долу, за да
свържете системата с Bluetooth слушалки. След
като разпознаването е приключило, не се налага
то да се извършва отново. Ако разпознаването
вече е приключило, продължете с “Възпроизвеждане на музика от системата@ (стр. 20).
За да отмените въвеждането на парола
За да изтриете информацията за разпознаване
Натиснете BLUETOOTH
устройството.
11 на
Когато системата е свързана към Bluetooth
устройство ( когато на дисплея се появи име
на устройството или друга информация),
натиснете и задръжте BLUETOOTH OPR 5
върху устройството за около 2 секунди и така
ще поставите системата в режим готовност
за свързване.
Натиснете CLEAR 22 .
Появява се “Delete?”
Натиснете ENTER 14
Въведете паролата
Следвайте същите процедури като в стъпка
4 от “Свързване на системата с Bluetooth
устройство” (стр. 16).
След като разпознаването е приключило и
връзката е осъществена дисплеят на системата
се променя както следва:
Име на Bluetooth устройството
“Connect”
На екрана се появява надпис “Complete!” и всичката информация за разпознаване е изтрита.
Забележки
За да свържете към Bluetooth устройство след
като сте извършили тази операция, трябва
отново да въведете парола.
Продължава
19 BG
Възпроизвеждане на музика
на системата
Можете да работите със системата от
Bluetooth слушалките като ги свържете със
системата посредством AVRCP.
Изберете функция различна от функция Bluetooth
Натиснете бутон FUNCTION 11 неколкократно.
Установете връзка с Bluetooth слушалките.
Натиснете и задръжте BLUETOOTH OPR
5 върху устройството за около 2 секунди,
докато светне индикаторът BLUETOOTH
3 , след това освободете бутона. Ако е било
свързано повече от 1 Bluetooth устройство,
системата ще опита да се свърже с трите
най-скорошно разпознати устройства. (Прави се опит за свързване с до 3 устройства и
ако не може да се установи връзка опитите се
прекратяват).
След като разпознаването е приключило и
връзката е осъществена дисплеят на системата се променя както следва:
“Connect”
Име на Bluetooth устройството
Започнете възпроизвеждане на музика
от функцията избрана в стъпка 1.
В зависимост от вида Bluetooth слушалки,
можете да работите със системата (възпроизвеждане, устройство за дистанционно
управление и т.н.) посредством панела за
контрол на слушалките..
За повече подробности относно работата
на Bluetooth слушалките обърнете се към
инструкциите за експлоатация приложени
към тях.
Регулиране на силата на звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете копчето за контрол на звука на устройството.
20 BG
За да отмените свързването с Bluetooth устройство
Натиснете BLUETOOTH OPR –на устройството за около 2 секунди докато BLUETOOTH
индикаторът се изключи.
Забележки
Ако не можете да се свържете с разпознати
Bluetooth слушалките, извършете свързването
между системата и слушалките отново.
Когато функцията, в която работи устройството е различна от Bluetooth и BLUETOOTH
OPR 5 , докато системата е свързана с
друго Bluetooth устройство, може да отнеме
известно време преди да се осъществи връзка
със слушалките.
В тази система има различни настройки за промяна на звука при слушане през високоговорителите и през жак PHONES 8 на устройството
или посредством Bluetooth слушалки.
Слушане на музика от
USB устройство
Изберете USB функцията.
Натиснете USB 11 .
2
Свържете допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB носител за съхранение на данни) към
(USB) порта
10 , както е показано по-долу.
* Файлове със защита на авторските права
(Digital Rights Management) не могат да бъдат
USB устройство (цифров
музикален плейър
или USB носител на данни)
Основни операции
Можете да свържете допълнително USB
устройство (Цифров музикален плейър или
USB носител за съхранение на данни) към
(USB) порт 10 на устройството и да
слушате музика, запазена на USB устройството. Вижте “USB устройства, които могат
да се възпроизвеждат” (стр. 38) за списък на
USB устройствата, които могат да бъдат
свързани към системата.
Аудио форматите, които могат да бъдат
възпроизведени от тази система, са както
следва: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*.
възпроизвеждани на тази система.
1
Когато USB връзката е наложителна,
свържете приложения към USB устройството USB кабел.
За подробности относно начина на
работа вижте ръководството за
експлоатация, приложено към USB
устройството, което ще свързвате. Когато USB устройството е
свързано, дисплеят се променя както
следва: “Reading” “ATRAC AD 1)” или
“STORAGE DRIVE 2)”.
1)
Когато свързвате цифров музикален
плейър.
Когато свързвате USB носител на данни.
Заглавието се извежда след това, ако има
записано такова.
2)
Забележка
В зависимост от вида на свързаното USB
устройство, възможно е появяването на индикацията “Reading” да отнеме около 10 секунди.
3
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(или USB
устройството) 11.
4
Регулирайте нивото на силата на
звука.
на
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 6 .
Продължава
21 BG
Други операции
Забележки за USB устройството
За да
• Не свързвайте системата с USB устройство
през USB хъб.
• При някои свързани USB устройства е
възможно след задаване на операцията да има
забавяне преди операцията да бъде извършена
от системата.
• Тази система не поддържа всички функции,
които се поддържат от свързаното USB
устройство.
• Възможно е редът на възпроизвеждане за
системата да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното USB устройство.
12 и се уверете,
• Винаги дръжте натиснат
че преди да изключите USB устройството
е изведена индикация “No Device”. Ако изключите USB устройството без да е изведена
индикацията “No Device”, това може да доведе
до повреда на данните или на самото USB
устройство.
• Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на USB устройство, което не
съдържа аудио файлове.
• Папки, които не съдържат аудио файлове, се
пропускат.
• Файловете се възпроизвеждат в реда, в който
са записани на USB устройството.
• Максималният брой папки и файлове, който
може да се съдържа на едно USB устройство, е
както следва:
-Цифров музикален плейър: 65,535 групи (максимум 999 записа в група).
-USB носител за съхранение на данни: 999
файла.
Възможно е максималният брой файлове и
папки да се различава в зависимост от структурата на файловете и папките.
• Аудио форматите, които можете да слушате
с тази система, са както следва:
- МР3: разширение на файла „mp3”
- Windows Media Audio файл: разширение
“.wma”
- AAC: разширение “.m4a”
Обърнете внимание, че дори когато имената
на файловете притежават гореспоменатите
разширения, системата може да възпроизведе
шум и да се развали, ако файлът не съвпада с
разширението.
• Съвместимостта с всички кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и
носители не е гарантирана. Несъвместимите
дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
Натиснете
Въведете режим
(или USB
на пауза
на устройството) 11 .
Натиснете отново, за да
възстановите възпроизвеждането отново.
Спрете възпро12 .
извеждането
Изберете папка
+/- 15 .
15 .
Изберете файл
Изберете папка
и файл докато
преглеждате
имена на папки
или файлове на
дисплея*
Намерите определена точка
от записа или
файла
SEARCH 13 .Натиснете
15 , за да
изберете желаната папка;
след това натиснете
ENTER 14 . Натиснете
15 , за да изберете желания
файл; след това натиснете
ENTER 14 .
Задръжте натиснат
15 по време
на възпроизвеждане и го
пуснете в желаната от вас
точка.
Неколкократно натиснете
Изберете
REPEAT 20 , докато се
повторно
възпроизвеждане появи индикация “REP” или
“REP1”.
Изключите USB Задръжте
11 докато
устройството се появи индикация “No
Device”, след това изключете USB устройството.
* Можете да търсите различна информация,
като например албум или жанр за цифрови
музикални плейъри.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE
16 докато USB устройството е спряно.
Можете да изберете режим на нормално
възпроизвеждане
” за всички файлове в папката на
(“
цифровия музикален плейър), разбъркано
SHUF”)
възпроизвеждане (“SHUF” или “
или програмно възпроизвеждане (“PGM”).
22 BG
Използване на допълнителни аудио компоненти
Настройка на звука
1
За да
Намалете нивото на силата на
звука.
Натиснете VOLUME - (или завъретете
VOLUME на устройството) 6 .
3
Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете AUDIO IN 11 на устройството.
4
Започнете да възпроизвеждате от
свързания компонент.
5
Регулирайте нивото на силата на
звука
За да прибавите звуков ефект
Генерирате подинамичен звук
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Зададете звуков
ефект
Натиснете
17 на устройствоDSGX 16
то.
EQ 17 неколкократно, за
да изберете “BASS” или
“TREBLE” и след това,
за да регулирате нивото,
неколкократно натиснете
+/- 15 .
Основни операции
2
Свържете допълнителен аудио
компонент към жака AUDIO IN 7
на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е
приложен в комплекта).
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 6 .
23 BG
Промяна на дисплея
За да
Промените
информацията
на дисплея1)
Проверите
часа, докато
системата е
изключена
Натиснете
DISPLAY 18 неколкократно докато системата е
включена.
DISPLAY 18 , когато
системата е изключена2).
Часовникът се извежда за
8 секунди.
1)
Например, вие можете да преглеждате информация за CD/MP3 диск или информацията на
USB устройство, като например запис или
номер на файла или име на папката по време
на нормално възпроизвеждане или да видите
общото време за възпроизвеждане, докато
плейърът е в режим стоп.
2)
Индикаторът STANDBY 2 на устройството светва, когато системата е изключена.
Забележки за информацията на
дисплея
• Символи, които не могат да се извеждат, се
появяват като “_”.
• Не се извежда следната информация:
- общо времетраене на CD-DA диск, в зависимост от режима на възпроизвеждане.
- общо времетраене или оставащо време за
МР3 диск и USB устройство.
• Не се извежда правилно следната информация:
- имена на папки и файлове, които не отговарят на изискванията на ISO9660 Level 1, Level
2 или са разширение Joliet.
• Извежда се следната информация:
- ID3 tag информация за МР3 файлове, когато
се използва ID3 версия 1 или 2 (максимум 62
символа за МР3 диск).
- ID3 tag информация за “ATRAC” файлове,
когато използвате ID3 версия 2.
24 BG
Други операции
4
CD
Създаване на ваша
собствена програма
Индикацията “--.-- “ се появява, когато
общото времетраене на програмата
надвиши 100 минути за CD или когато
изберете CD запис, чиито номер е 21 или
повече, или когато изберете МР3 файл.
(Програмно възпроизвеждане)
1
Натиснете ENTER 14 , за да
прибавите записа или файла към
програмата.
Изберете желаната функция.
USB
Общото времетраене на програмата не
може да бъде изведено, затова се появява
индикация “--.--“.
Натиснете CD 11 , за да изберете CD
функция.
USB
5
2
Неколкократно натиснете PLAY
MODE 16 докато се появи индикация “PGM” и плейърът е спрян.
Повторете стъпки от 3 до 4, за
да програмите допълните записи
или файлове, до достигане на максимум 25 записа или файла.
6
3
Неколкократно натиснете
15 се появи желаният
номер на записан или файлът.
За да възпроизведете вашата
програма от записи или файлове,
натиснете
11 .
Натиснете USB 11 , за да изберете USB
функция.
Когато програмирате файлове, неколкократно натиснете
+/- 15 , за да изберете желаната папка; след това изберете
желания файл.
Пример: Когато програмирате записи на
CD
Избран запис или
номер на файла
Общо време за
възпроизвеждане на програмата (включително
избрания запис или файл)
Други операции
CD
Програмата е достъпна и може да бъде
възпроизвеждана, докато не отворите
отделението за диска или не изключите
USB устройството. За да възпроизвеждате отново същата програма, натиснете
11 .
За да отмените програмното възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян неколкократно
натиснете PLAY MODE 16 докато индикацията “PGM” изчезне.
За да изтриете последния запис или файл от
програмата
Натиснете CLEAR 22 докато системата е
в режим стоп.
25 BG
Настройка на радио
станции
Вие можете да настроите вашите любими
радио станции и да ги възпроизвеждате
просто като избирате съответния номер
за станция.
За да настроите станция, използвайте
бутоните на устройството за дистанционно управление.
1
Задайте желаната станция (вижте “Слушане на радио”) (стр. 14).
2
Натиснете TUNER MEMORY 23.
3
Неколкократно натиснете
+/- 15 , за да изберете желания
номер на станция.
Ако на съответния номер има вече зададена друга станция, предишната зададена
станция се заменя от новата станция.
4
5
Натиснете ENTER 14 .
Повторете стъпки от 1 до 4, за
да запазите и други станции.
Можете да настройвате до 20 FM и 10
AM станции. Настроените станции се
запазват за около половин ден, дори ако
кабелът на захранването е изключен или
ако токът спре.
26 BG
6
За да изведете настроените радио
станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE 16 докато се
изведе индикацията “PRESET” и
след това неколкократно натиснете +/- 15 , за да изберете желания
номер на станцията.
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции с таймер.
Ако използвате и двата таймера, таймерът
за самостоятелно изключване е с приоритет.
5
Използвайте същата процедурата
като описана в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре
възпроизвеждането.
6
Изберете източника на звук.
Таймер за самостоятелно
изключване:
Можете да заспивате на музика. Тази функцията работи, дори когато не сте сверили
часовника.
Ако изберете “AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящият
диск свърши или след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събуждате в предварително
зададено от вас време от възпроизвеждане
от CD, тунера или допълнително USB
устройство.
Използвайте бутоните на устройството за
дистанционно управление, за да контролирате таймера за възпроизвеждане. Уверете се,
че сте сверили часовника.
1
2
3
Подгответе източника на звук.
Подгответе източника за звук и след това
натиснете VOLUME +/- 6 , за да регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис или
файл, създайте ваша собствена програма
(стр. 25).
Натиснете CLOCK/TIMER SET 19 .
Неколкократно натиснете
15 , за да изберете
“PLAY SET?” и след това натиснете ENTER 14 .
На дисплея се извежда индикация “ON
TIME” и индикацията за час започва да мига.
4
7
1 , за да изклюНатиснете
чите системата.
Системата се включва 15 секунди преди
зададеното време. Ако системата е включена в зададеното време, таймерът за
възпроизвеждане няма да сработи.
Забележка
Преди да изключите системата ако сте извършили свързване с Bluetooth слушалки, звукът
изведен през Play Timer може да се извежда през
Bluetooth слушалките.
Други операции
Неколкократно натиснете SLEEP24.
Неколкократно натиснете
15 докато се появи желаният източник
на звук и след това натиснете
ENTER 14 . Дисплеят показва настройките на таймера.
За да включите или проверите таймера
отново
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT 19 ,
15
неколкократно натиснете
докато се изведе “PLAY SEL?” и след това
натиснете ENTER 14 .
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като по-горе
описаната докато се появи индикация
“TIMER OFF?”, след това натиснете ENTER
14 .
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане
остава, докато не я отмените ръчно.
Задайте времето за стартиране
на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете
15 , за да зададете часа и след
това натиснете ENTER 14 -.
Индикацията за минутата мига. Използвайте процедурата по-горе, за да зададете
минутите.
27 BG
Появява се жужене или шум.
Други
Видове проблеми и
тяхното отстраняване
1
Уверете се, че захранващият
кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво
свързани.
2
Открийте проблема в списъка с
проблеми по-долу и предприемете
съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължава, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Когато индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете захранващия кабел и
проверете следното.
• Дали вашата система има селектор за напрежението и дали той е зададен в правилна
позиция?
• Дали използвате само приложените високоговорители?
• Дали нещо не блокира вентилационните
отвори от горната или задната страна на
системата?
След като индикаторът STANDBY 2
на устройството спре да мига, свържете
отново захранващия кабел и включете
системата. Ако индикаторът все още мига,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Общи характеристики
Звукът идва от един канал или силата на
звука от левия и десния високоговорител
не е балансирана.
• Поставете високоговорителите колкото е
възможно по-симетрично.
• Свържете единствено приложените високоговорители
28 BG
• Преместете системата далеч от източника
на шум.
• Свържете системата към различен контакт.
• Поставете противошумов филтър (продава
се отделно) към линията на захранването.
Не се чува звук
Ако BLUETOOTH 5 индикаторът свети или
примигва, когато е избрана функция различна
от Bluetooth, през високоговорителите или
жак PHONES 8 не се извежда звук. Натиснете
и задръжте BLUETOOTH OPR 5 за около 2
секунди, докато BLUETOOTH индикаторът
3 се изключи.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Отстранете препятствието между
устройството за дистанционно управление
и сензора 4 на устройството и поставете
системата по-далеч от флуоресцентното
осветление.
• Насочете устройството за дистанционно
управление към датчика на системата.
• Приближете устройството за дистанционно
управление до системата.
Индикаторът STANDBY 2 продължава да свети след като сте изключили
кабела на захранването.
• Възможно е индикаторът STANDBY 2 да не
се изключи веднага след като изключите кабела
на захранването. Това не е неизправност.
Индикаторът ще се изключи след около 40
секунди.
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
• Почистете диска и го сменете.
• Преместете системата на място, което не
подложено на вибрации (например на стабилна
поставка).
• Преместете високоговорителите далеч от
системата или ги поставете на отделни
поставки. Когато слушате записи с висока
сила на звука, възможно е вибрациите от
високоговорителите да причинят прескачане
на звука.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
Звукът от Bluetooth устройство не
може да се чуе от системата
• Неколкократно натиснете PLAY MODE
16 докато индикациите “PGM” и “SHUF”
изчезнат и се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане
• Увеличете звука на вашето Bluetooth устройство и след това регулирайте силата на звука
посредством VOLUME +/- 6 .
Прочитането на диска отнема много
време
• Ако между системата и Bluetooth устройството има препятствия за сигнала,
отстранете ги.
• Ако има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване като например безжичен
LAN,друго Bluetooth устройство или микровълнова печка в близост, преместете ги.
• Намалете звука на свързаното Bluetooth
устройство.
Bluetooth устройство
Не може да се извърши разпознаване
• Преместете Bluetooth устройството поблизо до системата за поддържаните видове
устройства.
• Разпознаването може да не е възможно ако
около системата има други Bluetooth устройства. В такъв случай изключете другите
устройства.
Звукът от Bluetooth слушалките е
изкривен
• Намалете звука от слушалките като използвате VOLUME - 6 . Ако вашите слушалки
имат контрол на звука, използвайте го , за да
регулирате силата на звука.
• Натиснете DSGX 17 неколкократно, докато се появи “DSGX OFF”.
• Натиснете EQ 17 неколкократно, за да
изберете “BASS” или “TREBLE” и след това
натиснете -- 15 неколкократно.
Други
• Възможно е започването на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече
време.
- диск, записан със сложна дървовидна структура.
- диск, записан в мултисесиен режим.
- диск, който не е финализиран (диск, на който
могат да бъдат прибавяни данни).
- диск с много папки.
Шум или жужене
Връзката не е възможна
• Bluetooth устройството, което се
опитвате да свържете не поддържа A2DP и
AVRCP профили, и следователно не може да
се свърже със системата.
• Включете функция Bluetooth на устройството.
• Изтрита е информацията по разпознаването.
Извършете разпознаването отново.
• Докато сте свързани с Bluetooth устройство,
тази система не може да бъде разпозната и
свързана към трето Bluetooth устройство.
Звукът прескача, варира или се губи
връзка
• Системата и Bluetooth устройството са
твърде далеч едни от други.
• Ако между системата и Bluetooth устройството има препятствия за сигнала,
отстранете ги.
• Ако има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване като например безжичен
LAN,друго Bluetooth устройство или микровълнова печка в близост, преместете ги.
Продължава
29 BG
USB устройство
USB устройството не може да бъде
(USB порт) 10 .
свързано към
Използвате ли USB устройство, което се
поддържа?
• Ако свържете USB устройство, което не се
поддържа, възможно е да се появят следните
проблеми. Вижте “USB устройства, които
могат да се възпроизвеждат” (стр. 29) за
поддържаните видове устройства.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на папките и файловете не се
извеждат на тази система.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има смущения.
• USB устройството е свързано наобратно.
Свържете USB устройството в правилната
посока.
Появява се индикация “Over current”.
• Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от (USB порта)
10 . Изключете системата и отстранете
USB устройството от
(USB порта) 10
. Уверете се, че няма проблем с USB устройството. Ако този дисплей продължава да се
появява, свържете с най-близкия доставчик
на Sony.
Няма звук.
• USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата, след това свържете
отново USB устройството и проверете
дали индикаторът “USB MEMORY” свети.
Звукът съдържа смущения.
• Битрейтът, който е използван при кодирането на файла, е нисък. Прехвърлете към USB
устройството файлове, кодирани с по-голям
битрейт.
Звукът съдържа смущения или
прескача.
• Изключете системата и след това отново
включете USB устройството.
• Музикалните данни съдържат смущения. Шумът може да се е генерирал при създаването
на музикалните данни вследствие на състоянието на компютъра. Отново създайте
музикалните данни.
• Когато използвате USB носител за съхранение
на данни, копирайте файловете на вашия
компютър, форматирайте USB носителя във
формат FAT16 или FAT32 и отново копирайте файловете на USB носителя.*
30 BG
USB носителят за съхранение на
данни, който е бил използван на друго
оборудване, не работи.
• Възможно е данните да записан във формат,
който не се поддържа. Ако е така, първо подсигурете важните файлове на USB носителя,
като ги копирате на твърдия диск на вашия
компютър. След това форматирайте USB
носителя за съхранение на данни във FAT16
или FAT32 файлова система и прехвърлете
отново подсигурените аудио файлове на USB
носителя.*
Индикация “Reading” е изведена твърде дълго.
• Възможно е разчитането на данните,
записани на USB устройството да отнеме известно време, ако са записани много папки или
файлове. Ето защо препоръчваме да следвате
тези насоки.
- Общ брой папки на USB устройството: 100
или по-малко
- Общ брой файлове в папка: 100 или по-малко
Неправилен дисплей
• Прехвърлете отново музикалните данни
към USB устройството, защото е възможно
данните, запазени в USB устройството, да
са повредени.
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата и след това отново
включете USB устройството.
• Свържете USB устройство, което системата може да възпроизвежда.
(или USB
на устрой• Натиснете
ството) 11 , за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва от
първата песен.
Файловете не могат да се възпроизвеждат.
• USB носителят за съхранение на данни,
форматиран с файлова система, различна от
FAT16 или FAT32, не се поддържа.*
• Ако използвате USB носител за съхранение на
данни, разделен на части, можете да възпроизвеждате само файловете в първата част.
• Не можете да възпроизвеждате файлове,
защитени от пароли и други.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT 32,
но е възможно някои USB носители за
съхранение на данни да не поддържат някои
от FAT форматите. За подробности
вижте ръководството за експлоатация
на всеки USB носител или се свържете с
производителя.
Получава се жужене или шум, или станциите не могат да се получават. (На дисплея
мигат “TUNED” или “ST”.)
• Свържете антената правилно.
• Открийте място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, след това отново
настройте антената.
• Дръжте антените далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB
кабела, за да не се получат смущения в звука.
• Свържете антена, която се продава в търговската мрежа.
• Консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony, дали приложената АМ антена е закрепена
стойката.
• Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.
За да промените интервала на АМ
настройка
Други
• Задайте режим на нормално възпроизвеждане.
Тунер
Интервалът на АМ настройка е зададен по
подразбиране на 9 kHz (или 10 kHz за някои
области; тази функция не работи при европейския модел).
Използвайте бутоните на устройството, за
да промените АМ интервала за настройка.
1
Задайте АМ станция и след това
изключете системата.
2
Докато задържате TUNER/BAND
11, натиснете
1.
Всички предварително настроени АМ
станции се изтриват.
За да нулирате интервала , повторете
процедурата.
Продължава
31 BG
За да подобрите приемането от
тунера
Съобщения
Изключете захранването на CD плейъра,
като използвате функцията за управление
на захранването на CD. По подразбиране
захранването е включено.
CD/MP3 плейър, тунер
Complete!: Настройката е приключила
успешно.
1
Неколкократно натиснете
FUNCTION 11, за да изберете CD
функция и след това изключете
системата.
2
2 След като “STANDBY” спре да
1 на усмига, натиснете
тройството докато задържате
/CANCEL 12 на устройството.
Появява се индикация “CD POWER OFF”.
С изключено захранване на CD плейъра, времето за прочитане на диска се увеличава. За
да включите захранването на CD плейъра,
повторете процедурата, докато се появи
индикация “CD POWER ON”.
За да върнете системата в настройките й по подразбиране
Ако устройството все още не работи правилно, върнете настройките на системата в
стойностите им по подразбиране.
За тази операция използвайте бутоните на
системата.
1
Изключете захранващия кабел,
включете го отново и след това
включете системата.
2
Натиснете едновременно
/CANCEL 12 , DSGX 17 и
отваря.
Свържете се с най-близкия доставчик на
Sony.
No Disc: Няма зареден диск в плейъра или
сте заредили диск, който не може да
бъде възпроизведен на тази система.
No Step: Всички програмирани записи или
файлове са били изтрити.
Over: Стигнали сте края на диска докато
сте натискали
15 по време на
възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза.
Push Select!: Опитали сте се да зададете
часа или таймера по време операция с
таймера.
Push Stop!: Натиснали сте PLAY MODE
16 по време на възпроизвеждане.
Reading: Системата чете информация от
диска. Някои бутони не работят
SET CLOCK!: Опитали сте се да изберете
таймер без да е сверен часовникът.
SET TIMER!: Опитали сте се да изберете
таймера без да е настроен таймерът за
възпроизвеждане.
Step Full!: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки)
TIME NG!: Началните и крайни времена на
таймера за възпроизвеждане съвпадат.
Bluetooth устройство
1.
Всички настройки, които сте направили,
като например радио станции, таймери и
час, ще бъдат изтрити.
32 BG
Invalid: Натиснали сте невалиден бутон.
LOCKED: Отделението за диска не се
Connect: Извършва се Bluetooth свързване
Disconnect: Комуникацията между
Bluetooth устройства е прекъсната
No Device: Не е разпознато Bluetooth
устройство или свързването не е
възможно
Not in Use: Системата не е свързана към
Bluetooth устройство посредством
AVRCP.
PIN?: Системата изисква парола. За повече
подробности вижте: “Използване на
функция Bluetooth” (стр. 15).
Please Wait: Cистемата се подготвя за
Bluetooth устройството.
Bluetooth устройство
ATRAC AD: Свързали сте ATRAC аудио
Предпазни мерки
Дискове, които тази система може
да възпроизвежда
• Аудио дискове
• CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3 файлове)
Дискове, които тази система НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда
• CD-ROM дискове
• CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или МР3 формат,
съответстващ със системите ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet или мултисесиен.
• CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия,
които не са завършили правилно сесията.
• CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на
записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW
дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на
несъвместимо записващо устройство.
• CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени
правилно.
• Дискове, които съдържат файлове, различни
от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове.
• Дискове с нестандартна форма (например
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни).
• Дискове със самозалепваща се лента, хартия
или стикер върху тях.
• Наети или използвани дискове с прикрепена
маркировка, на която лепилото излиза
отстрани.
• Дискове с етикети, отпечатани с помощта
на специално мастило, които са лепкави на
допир.
Други
устройство.
Error: USB устройството не може да бъде
разпознато или е свързано непознато
устройство.
Invalid: Извършили сте невалидна или
забранена операция.
No Device: Не е свързано USB устройство
или свързаното устройство е спряно.
No Step: Всички програмирани записи или
файлове са изтрити
No Track: В системата не е зареден файл,
който може да се възпроизведе.
Not Supported: Свързано е неподдържано
USB устройство.
Please Wait: Системата се подготвя за
работа с USB устройството.
Reading: Системата разпознава USB
устройството.
Removed: USB устройството е било
изключено.
Step Full!: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки)
STORAGE DRIVE: Свързан е USB носител за
съхранение на данни.
Забележки относно дисковете
• Преди да заредите диска, почистете го с
почистващо парче плат. Почиствайте диска
от центъра навън.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител и почистващи препарати, разпространени в търговската мрежа, а също и
антистатичен спрей за винилови грамофонни
плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина (като
климатици); не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
Продължава
33 BG
Относно безопасността
Система високоговорители
• Изключете системата от мрежата от 220 V,
ако няма да бъде използвана за известен период
от време. За да изключите захранващия кабел,
издърпайте го, като го държите за щекера.
Никога не дърпайте самия кабел.
• Ако в системата попадне твърд предмет или
течност, изключете я и преди по-нататъшна
употреба я проверете в сервиз.
• Захранващият кабел трябва да бъде подменян
само в квалифициран сервиз.
Системата от високоговорители не е
защитена от магнитни полета и е възможно
картината на телевизора, поставен в близост, да бъде изведена със смущения. В този
случай изключете телевизора, изчакайте
15 до 30 минути и след това отново го
включете. Ако все още няма подобрение,
преместете високоговорителите по-далеч
от телевизора.
Относно поставянето
За да почистите корпуса, бутоните и
панела, използвайте сухо парче мек плат или
парче, навлажнено с вода или мек почистващ
разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разредител
като алкохол, бензин или разтворител.
• Не поставяйте системата на наклонени
повърхности или на места, които са крайно
горещи или студени, прашни или замърсени,
влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или
ярка светлина.
• Бъдете внимателни, когато поставяте системата или високоговорителите върху обработен с препарати под (например, обработен
с лак, полирани и т.н.), тъй като е възможно
подовата повърхност да стане на петна или
да се обезцвети.
• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена в
много влажна стая, по лещите на CD плейъра
може да се кондензира влага. Ако това се случи,
възможно е системата да не работи правилно.
В този случай извадете диска и оставете
системата включена за около час, докато
влагата се изпари.
Относно прегряването
• Въпреки че по време на работа системата се
нагрява, това не е неизправност.
• Ако продължително време използвате системата с висока сила на звука, температурата на
повърхността на корпуса се покачва.
• Не покривайте вентилационните отвори.
34 BG
Почистване на корпуса
Спецификации
Основно устройство
Усилвател
Европейски модел:
DIN изходно напрежение (измерено):
60 + 60 вата (4 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 75 + 75 вата
(4 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 75 + 75
вата (4 ома при 1 kHz, 10% THD)
Входове:
Изходи:
PHONES (стерео минижак): Приема
слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 4 ома
Bluetooth част
Комуникационна система
Bluetooth Standard version 2.0
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Около 10 м
Честотен обхват:
2.4 GHz
Метод на модулация:
FHSS
Съвместими Bluetooth профили:
А2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържани кодеци:
Прием : SBC (Sub Band Codec), MP3
Предаване: SBC
1) Обхватът може да варира в зависимост от препятствията между
устройствата, магнитните полета
около микровълнова фурна, статично
електричеството, чувствителност на
прием, антени, операционна система,
софтуерни приложения и прочие.
2) Стандартните Bluetooth профили показват причината за Bluetooth комуникация между устройствата.
Поддържан битрейт
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps,VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Честота
МР3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
ATRAC: 44.1 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
CD плейър
Система: Компакт-дискова аудио система с
цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията:
непрекъснато
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 μW
* Този изход е стойността измерена
от разстояние 200 mm от лещите на
оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече
от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 90 dB
Други
AUDIO IN (стерео мини жак):
волтаж 250 mV, импеданс 47 килоома
порт: Вид А, максимално
напрежение 500 mA
USB част
Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
FM тунер:
Обхват на тунера
Европейски модел:
87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена: FM водеща антена
Терминали за антената: 75 ома небалансирани
Средна честота: 10.7 MHz
АМ тунер:
Обхват на тунера
Европейски модел:
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)
Антена: АМ кръгова антена, терминал за
външна антена
Средна честота: 450 kHz
Продължава
35 BG
Високоговорител
Система високоговорители: 2-посочна,
3-устройства, бас-рефлекс
Високоговорители: Ууфър 12 cm x 2, коничен
тип,
Туитър 2,5 cm, кубовиден тип
Номинален импеданс: 4 ома
Размери (ш/в/д): Прибл. 145 х 300 х 200 mm
Тегло: Прибл. 2.6 kg нето на високоговорител
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Европейски модели: 220 – 240V AC,
50/60 Hz
Консумация на енергия: 50 вата
Размери (ш/в/д) (без високоговорителите)
Прибл. 285 х 120 х 215 mm
Тегло (без високоговорителите): 2.7 kg
Приложени аксесоари: Устройство за
дистанционно управление (1) (RM-SCU35),
R6 (размер АА) батерии (2), АМ кръгова
антена (1), FM водеща антена (1), Крачета за
високоговорителите (8)
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
• Консумация на енергия в режим на
готовност: 0.5 W
• Не са използвани халогенирани
леснозапалими елементи при производството на някои печатни
платки.
• Не са използвани халогенирани
леснозапалими елементи при производството на корпусите.
36 BG
Bluetooth безжична технология
Безжичната Bluetooth технология е технология с тесен обхват свързваща цифрови
устройства като например персонални
компютри и цифрови фотоапарати. С помощта на Bluetooth безжичната технология
можете да свързвате устройства отдалечени едно от друго на около 10 м.
Безжичната Bluetooth технология се използва
обикновено за свързване на две устройства,
но тя може да се използва и за свързване на
едно устройство с няколко други.
Не ви трябват кабели, за да се установите
връзка, както е при USB връзките и не се
налага да поставяте устройства с лице
едно към друго, както е при инфрачервеното свързване. Можете да използвате
технологията докато едното устройство
е в джоба Ви.
Безжичната Bluetooth технология е глобален
стандарт поддържан от хиляди фирми. Тези
фирми произвеждат продукти, отговарящи
на глобалните стандарти.
Поддържана Bluetooth версия и профили
Профили се отнася за основния комплект
възможности на Bluetooth продуктите.
Тази система поддържа следните версии и
профили.
Поддържана Bluetooth верси
Bluetooth Standard version 2.0
Поддържани Bluetooth профили:
А2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ефективен обхват на комуникация
Ефект върху други устройства:
Bluetooth устройствата трябва да се
използват на разстояние (без препятствия)
10 метра едно от друго. Ефективният
обхват на комуникация може да се скъси при
следните обстоятелства:
-Когато между двете Bluetooth устройства
има човек, метален обект, стена или друго
препятствие;
-Места, където има безжична LAN връзка;
-Около микровълнови печки, докато се
използват;
-Места, където има други електромагнитни вълни.
Ардио вълните излъчвани от тази система
могат да попречат на работата на някои
медицински устройства. Тъй като това
може да предизвика неизправност, винаги
изключвайте системата от захранването,
както и мобилни телефони с Bluetooth и други Bluetooth устройства на следните места:
-В блници, влакове, самолети, на бензиностанции и други места, където има
избухливи газове.
-Близо до автоматични врати и противопожарни аларми.
Bluetooth устройствата, както и безжичните LAN устр ойства използват една и
съща честота (2.4 GHz). Когато използвате
вашето Bluetooth устройство в близост до
безжично LAN устройство, може да се получи електромагнитна намеса. Резултатът от
това може да е по-бавен трансфер на данни,
шум или невъзможност за свързване. Ако
това се случи опитайте едно от следните:
- Опитайте да свържете системата с
мобилен телефон с Bluetooth, докато сте
поне на 10 метра от LAN оборудване.
- Изключете захранването на безжичното
LAN oборудване, като използвате Bluetooth
устройството на разстояние до 10 метра.
Забележки
•Тази система поддържа функции за
сигурност, които съвпадат с Bluetooth
спецификациите като начин за осигуряване
на безопасност при употреба на Bluetooth
технологията. Въпреки това тези мерки
за сигурност може да не са достатъчни
в зависимост от настройките и други
фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато извършвате комуникация
посредством Bluetooth технология.
•Sony не поема отговорност за загуба на
данни в резултат на комуникация през
Bluetooth устройства.
•Bluetooth комуникация не може да се
гарантира за всички Bluetooth устройства,
които имат същия профил като тази
система.
•Bluetooth устройствата, които се свързват с тази система трябва да съвпадат
с Bluetooth спецификациите препоръчани
от Bluetooth SIG., Inc. и трябва да имат
сертификат за съвместимост. Въпреки
това, дори и едно устройсртво да има
нужния сертификат, може да има случаи,
при които характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството
да направят свързването невъзможно или
може да се окаже, че начинът на управление
е различен, дисплеят и т.н.
•Може да се получи смущение и ли абсолютно изключване на звука в зависимост от
свързаното Bluetooth устройство, средата
на комуникация или заобикалящата среда.
Други
Ефект върху други устройства:
37 BG
USB устройства, които
могат да се възпроизвеждат
Sony USB носители за съхранение на данни
(до януари 2007)
Име на продукта Име на модела
USB devices
Можете да възпроизвеждате следните Sony
USB устройства на тази система. Други
USB устройства не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система.
Sony цифрови музикални плейъри
(до януари 2007)
Име на продукта Име на модела
За последната информация относно съвместимите устройства проверете интернет
страниците по-долу.
За потребители в САЩ:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
За потребители в Канада:
Английски <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Френски <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>
За потребители в Европа:
<http://sonydigital-link.com/dna>
За потребители в Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
За потребители в Азия и Океания:
http://www.css.ap.sony.com/
Забележки
• Не използвайте USB устройства, различни
от тези. Операциите с модели, които не са
описани тук, не са гарантирани.
• Операциите не винаги са гарантирани, дори
когато използвате тези USB устройства.
• Възможно е някои от тези USB устройства
да не могат да бъдат закупени в определени
области.
Забележки за Walkman
• Не можете да възпроизвеждате линеен PCM
звук на тази система.
• Не можете да възпроизвеждате аудио формата ATRAC Advanced lossless с тази система.
• Не можете да възпроизвеждате музика, записана директно на Walkman без да използвате
компютър с тази система
38 BG
Bluetooth устройства
• Можете да проверите следните интернет
страници за Bluetooth съвместими устройства.
• За потребители в САЩ:
• <http://www.sony.com/shelfsupport>
• За потребители в Канада:
• Английски <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
• Френски <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>
• За потребители в Европа:
• <http://sonydigital-link.com/dna>
• За потребители в Латинска Америка:
• <http://www.sony-latin.com/pa/info>
• За потребители в Азия и Океания:
• http://www.css.ap.sony.com/
Други
39 BG
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за
EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска
BGподдръжка.
40
http://www.sony.bg
Download PDF