Sony | CMT-HX50BTR | Sony CMT-HX50BTR Инструкции за експлоатация

3-294-004- 11(1)
Микро Hi-Fi
Аудио
Система
Инструкции за експлоатация
© 2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар, не покривайте устройството с вестници,
покривки, пердета и др. Не поставяйте
запалени свещи върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов
удар, не излагайте устройството на
течности и не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с течност – например вази.
Тъй като захранващия кабел се използва,
за да изключите устрйството от
мрежата, свържете устройството към
леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо ненормално в устройството,
изключете щепсела от контакта
незабавно.
Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например
лавици или вградени шкафове.
Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптични инструменти
с този продукт ще увеличи риска за
очите ви.
Освен за потребителите в САЩ
Това устройство е класифицирано като
продукт CLASS 1 LASER. Етикетът се
намира на задния панел.
Само за европейските модели
Прекалено силен натиск от слушалките
може да причини загуба на слуха.
2BG
Забележка за потребители в
страните, които използвате директивите на Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на продукта, EMC и R&TTE,
производителя на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония.
Оторизираният представител е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията,
обръщайте се към адресите, които са ви
дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
В това ръководство Sony Corp. Заявява,
че това оборудване е в съответствие с
изискванията и подобни клаузи на директива 1999/5/ЕС. За подробности моля
вижте следния интернет адрес: http://
www.compliance.sony.de/
Норвегия : иползването на това радио
оборудване не е разрешено в радиус от
20 км от центъра на Ny-Alesund, Svalbard
в Норвегия.
Изхвърляне на стари
електрически и електроуреди (за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни с
разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че този продукт
не се третира като домашен отпадък.
Вместо това трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електроуреди. Ако
изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен
случай. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на някои
естествени ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или магазина, в който сте
закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Забележка за двустранни дискове
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който съдържа DVD записан материал от
едната страна и цифров аудио материал
от другата. Въпреки това, тъй като
страната с аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта,
възпроизвеждането на този продукт не
е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани с
помощта на технологиите за
защита на авторското право
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Изхвърлянето на батериите на
правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат в противен случай,
при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените
ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте устройството, когато животът му изтече, в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Относно всички
други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват
с компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторското
право. Някои от тези дискове не съответстват с компакт диск стандарта и
не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
• Марката Bluetooth и нейните лога са
притежание на Bluetooth SIG, Inc. И
използването на тези марки от Sony
Corporation е лицензирано. Други търговски марки и имена са притежание на
съответните им компании.
• “WALKMAN” и логото “WALKMAN”
са регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
• MPEG-Layer 3 технологията за аудио
кодиране е лицензирана от Fraunhofer
IIS и Thomson.
• Windows Media е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други държави.
3BG
Съдържание
Ръководство за частите и
бутоните...............................................5
Информация на дисплея......................9
Подготовка за експлоатация
Свързване на системата здраво ... 10
Настройка на часовника ................. 12
Основни операции
Възпроизвеждане на CD/
MP3 диск.............................................. 13
Слушане на радио .............................. 14
Използване на функцията
Bluetooth .............................................. 15
Запис на диск на USB
устройство........................................ 21
Слушане на музика от USB
устройство ...................................... 24
Използване на допълнително аудио
оборудване .......................................... 26
Използване на DIGITAL MEDIA
PORT ..................................................... 27
Регулиране на звука............................. 27
Промяна на дисплея .......................... 28
Други операции
Създаване на ваша
собствена програма
(Възпроизвеждане на програма) ..... 29
Настройка на радио станции ....... 30
Използване на таймери ................... 31
4BG
Други
Видове проблеми и тяхното
отстраняване .................................... 32
Съобщения .......................................... 37
Предпазни мерки ............................... 38
Спецификации .................................... 39
Безжична технология Bluetooth ..... 42
Устройства, които са
съвместими с тази система .......... 43
Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството
за дистанционно управление, но същите операции могат да бъдат извършени като
използвате бутоните на устройството, които имат същите или подобни имена.
Устройство (HCD-HX70BTR, HDC-HX50BTR/Компакт диск риемник)
Преден панел
Ръководство за частите и бутоните
Ръководство за частите и бутоните
Горен панел
Продължава
5BG
Устройство за дистанционно управление (RM-AMU009)
4
BLUETOOTH индикатор (стр. 19, 20)
Светва, когато Bluetooth функцията е
включена.
5
BLUETOOTH бутон (стр. 17, 19, 20)
Натиснете, за да извършите връзка
или да изключите, както и да своите
Bluetooth устройства.
6
Устройство: VOLUME (стр. 13, 14, 17,
20, 24, 26)
Устройство за дистанционно управление: бутон VOLUME +/- (стр. 13, 14, 17,
20, 24, 26)
Завъртете или натиснете, за да регулирате силата на звука.
7
(USB) порт (стр. 21, 24, 43)
Свържете допълнително USB оборудване.
8
Бутон (отваряне/затваряне) (стр. 13)
Натиснете, за да отворите или затворите шейната на диска.
1
Бутон
(захранване) (стр. 12, 31, 36)
Натиснете, за да включите системата.
2
Индикатор STANDBY (стр. 28, 32)
Светва, когато системата бъде изключена.
3
Сензор за дистанционно управление
(стр. 32)
6BG
9
Жак AUDIO IN (стр. 17)
Свържете допълнителен аудио компонент.
q;
Жак PHONES
Свържете слушалките.
(възпроизУстройство: бутон USB
веждане/пауза) (стр. 24)
Натиснете, за да изберете USB функция.
Натиснете, за да стартирате или
въведете пауза при възпроизвеждане на
допълнително USB устройство.
Устройство: Бутон CD
( възпроизвеждане/пауза) (стр. 13)
Натиснете, за да изберете CD функция.
Натиснете, за да стартирате или въведете пауза при възпроизвеждане на диска.
Устройство за дистанционно управление: Бутон
(възпроизвеждане), бутон
(пауза)
Натиснете, за да стартирате или въведете пауза при възпроизвеждане.
Устройство: Бутон TUNER/BAND
(стр. 14)
Натиснете, за да изберете TUNER
функция.
Натиснете, за да изберете режим на FM
или АМ приемане.
Устройство: Бутон FUNCTION (стр.
13, 14, 24, 26)
Устройство за дистанционно управление: бутон FUNCTION (стр. 13, 14, 24,
26)
Натиснете, за да изберете функцията.
qs
Устройство: Бутон /CANCEL (стоп/
отмяна) (стр. 13, 14, 16, 17, 19, 25)
Устройство за дистанционно управление: Бутон (стоп) (стр. 13, 14, 16, 17,
19, 25)
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
Натиснете, за да отмените търсенето.
qd
Бутон SEARCH (стр. 13, 25)
Натиснете, за да влезете или излезете
от режима за търсене.
qf
Устройство: Бутон ENTER (стр. 13, 16,
19, 21, 22, 25, 29)
Натиснете , за да въведете настройката.
Ръководство за частите и бутоните
qa
Бутони за възпроизвеждане и функциониране
Устройство:бутон BLUETOOTH
(възпроизвеждане/пауза) (стр. 16, 17)
Натиснете, за да изберете функцията
Bluetooth. Натиснете за да стартирате
или въведете пауза при възпроизвеждане на музика на Bluetooth устройство
(Bluetooth мобилен телефон и др.)
qg
Бутон
/
(назад/напред) (стр. 13,
17, 23, 25, 29)
Натиснете, за да изберете запис или
файл.
Устройство: Бутон TUNE +/- (настройка) (стр. 14)
Устройство за дистанционно управление: Бутон +/- (настройка) (стр. 14, 30)
Натиснете, за да настроите желаната
станция.
Бутон
+/- (избор на папка) (стр. 13,
17, 23, 25, 29)
Натиснете, за да изберете папка.
Бутон
/
(превъртане назад/напред) (стр. 13, 16, 17, 25)
Натиснете, за да откриете точката в
записа или файла.
Продължава
7BG
qh
Бутон CD-USB SYNC/REC1 (стр. 21, 22)
Натиснете, за да записвате от диск в
устройство, свързано към допълнително
USB устройство.
wd
Бутон
RETURN
Натиснете, за да се върете към предходното меню, когато използвате DIGITAL
MEDIA PORT адаптера (не е приложен).
qj
Бутон USB MENU (стр. 22, 23)
Натиснете, за да изтриете аудио
файлове и папки от свързаното допълнително USB устройство. Натиснете,
за да изберете коя памет да се чете, ако
USB устройството има повече от една
памет.
wf
Бутон V/v/B/b (стр. 12, 31)
Натиснете, за да изберете опциите в
менюто.
qk
Бутони за звука (стр. 27)
Устройство: Бутон DSGX
Устройство за дистанционно управление: Бутон EQ
Натиснете, за да изберете звуковия
ефект.
ql
Бутон CLEAR (стр. 17, 19, 29)
Натиснете, за да изтриете предварително програмиран файл или запис.
Натиснете, за да изтриете регистрацията за сдвояване на Bluetooth устройството.
w;
Бутон TIMER MENU (стр. 12, 31)
Натиснете, за да сверите часовника и
таймера за възпроизвеждане.
wa
Бутон TOOL MENU
Натиснете, за да изберете меню, когато
използвате DIGITAL MEDIA PORT адаптор (не е приложен)
ws
Отделение за батериите (стр. 12)
8BG
wg
Бутон TUNER MEMORY (стр. 30)
Натиснете, за да настроите радио
станции.
wh
Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
(стр. 13, 14, 21, 25, 29, 30)
Натиснете, за да изберете режима на
възпроизвеждане на диска, MP3 диска или
друго допълнително USB устройство.
Натиснете, за да изберете режим на
настройка.
wj
Бутон REPEAT/FM MODE (стр. 13, 14,
25)
Натиснете, за да слушате диска, една
песен или файл неколкократно.
Натиснете, за да изберете FM режим на
приемане. (моно или стерео)
wk
Бутон SLEEP (стр. 31)
Натиснете, за да зададете таймера за
засписване.
wl
Бутон DISPLAY (стр. 17, 28)
Натиснете, за да промените информацията на дисплея.
Ръководство за частите и бутоните
Информация на дисплея
1
Възпроизвеждане/пауза
6
Аудио формат
2
BLUETOOTH
Светва, когато изберете Bluetooth
функция.
7
Режим на възпроизвеждане (стр. 13, 25)
3
Режим на приемане на тунера (стр. 14)
Приемане на тунера (стр. 14)
4
CD-USB запис (стр. 21)
5
Текстова информация
8
DSGX (стр. 27)
9
Таймер (стр. 31)
q;
USB MEMORY
Светва, когато свържете допълнително
USB устойство.
9BG
Подготовка за експлоатация
Свързване на системата здраво
Моделът CMT-HX50BTR е използван за илюстрации.
Стенен контакт
Десен високоговорител
Ляв високоговорител
A FM антена (изтеглете я хоризонтално)
B Бяла част за североамериканските модели
C Кафява част за други региони
D АМ антена
10BG
A Високоговорители
Свържете само оголената част на кабела
на високоговорителя в жака SPEAKER.
Свържете само оголената част и след
това завъртете гайката по посока на
часовниковата стрелка.
Черно
(#)
Червен
(3)
Червен
(3)
B Захранване
За моделите със селектор на напрежението, задайте VOLTAGE SELECTOR към
местното напрежение.
Свържете захранващия кабел към
мрежата от 220 V. Ако щекерът не
може да влезе в контакта, отстранете
приложения адаптер (само за моделите
с адаптер).
C Антени
Открийте място и нагласете антената за добро приемане, след това я
настройте.
Дръжте антената далеч от кабелите на
високоговорителите, захранващия кабел
и USB кабела, за да избегнете смущения.
Когато пренасяте системата
1 Извадете диска, за да защитите CD
механизма.
2 Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно, за да включите функцията към CD.
3 Задръжте натиснат бутона SEARCH
qdна устройството и натиснете
1 на устройството, докато се
появи индикация „STANDBY”.
4 След като се появи индикация
„LOCK”, изключете кабела на захранването.
Подготовка за експлоатация
За CMT-HX70BTR, свържете другия край
на кабела за високоговорителя към терминалите на високоговорителя, както е
показано по-долу.
Забележки
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерите се
различават във всяка област.
• Не свързвайте адаптер, различен от
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Не свързвайте и не изключвайте
DIGITAL MEDIA PORT адаптера към/
от DMPORT, докато системата е
включена.
• Когато пренасяте системата Когато
използвате DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (не е приложен), който има
видео изходна функция, свържете адаптера директно към телевизора.
Крачета на високоговорителите
Прикрепете приложените крачета за
високоговорителите към долната част,
за да предотвратите хлъзгане на високоговорителите.
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера (не е приложен). Трябва да свържете
DIGITAL MEDIA PORT адаптера към
допълнително аудио устройство (преносим аудио плейър и др.)
Продължава
11BG
За да използвате устройството за
дистанционно управление
Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите – и заредете две
приложени батерии размер R6 (размер
АА), първо страната --, като се съобразявате с поляритета по-долу.
Настройка на часовника
За тази операция използвайте бутоните
на устройството за дистанционно
управление.
1
2
Забележки
• При нормална работа, батериите
трябва да издържат до около 6 месеца.
• Не смесвайте стари и нови батерии,
както и различни видове батерии.
• Ако не използвате устройството
за дистанционно управление за дълъг
период от време, извадете батериите,
за да избегнете протичане или корозия.
3
4
Натиснете
1, за да включите
системата.
Натиснете TIMER MENUws .
Индикацията за час мига на дисплея.
Ако на дисплея мига “PLAY SET?”,
натиснете v/V wf неколкократно,
за да изберете „CLOCK SET?” и след
това натиснете ENTER qf .
Натиснете v/V wf неколкократно,
за да настроите часа и след това
натиснете qf.
Изпълнете същата процедура, за да
настроите минутите.
Настройките за часа ще се загубят,
когато изключите захранващия
кабел или ако токът спре.
За да извеждате часа, докато системата е изключена
Натиснете DISPLAY . Часът се извежда
за около 8 секунди.
12BG
Други операции
Основни операции
Възпроизвеждане на
CD/MP3 диск
2
3
4
Изберете CD функция.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
Поставете диск.
Натиснете 8 на устройството и поставете диска с етикета
нагоре в шейната за диска.
За да затворите шейната на диска,
натиснете 8 на устройството
отново.
Не натискайте насила с пръсти
шейната на диска, за да я затворите, защото това може да причини
неизправност.
Започнете възпроизвеждане.
(или CD
на
Натиснете
устройството) qa.
Регулирайте силата на звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството)
6.
Натиснете
Въведете пауза
(или CD
на
устройството) qa .
Натиснете отново, за да
стартирате възпроизвеждането отново.
Спрете възпр.
qs.
Изберете папка на
МР3 диск
+/- qg.
Изберете запис
или файл
/
.
Изберете папка и
файл на MP3 диск,
докато преглеждате имена на папки
или файлове на
дисплея
SEARCH qd. Натиснете
/
qg, за да изберете желаната папка, след
това натиснете
(или
ENTER на устройството)
qf. Натиснете
/
qg, за да изберете желания
файл, след това натиснете
(или ENTER на устройството) qf.
Намерите определена точка от
записа или файла
Задръжте натиснат
/
qg по време на възпроизвеждане и го пуснете
в желаната от вас точка.
Основни операции
1
За да
Изберете повтор- REPEAT wj неколкократно възпроизвежно, докато се появи индидане
кация „REP” или “REP1”.
За да промените режима на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE wh неколкократно, докато плейърът е спрян. Вие
можете да изберете нормален режим на
възпроизвеждане („ „ за всички МР3
файлове в папка на диска), разбъркано възпроизвеждане („SHUF” или “ SHUF*”)
или програмно възпроизвеждане (“PGM”).
*Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF) възпроизвеждането извършва
същата операция като при нормално
(разбъркано) възпроизвеждането.
Продължава
13BG
Забележки за повторно възпроизвеждане
• Всички записи или файлове на диска се
възпроизвеждат неколкократно до 5
пъти.
• „REP1” показва, че един запис или файл
се повтаря, докато не го спрете.
• Забележки за възпроизвеждане на МР3
дискове
• Не запазвайте други видове файлове
или ненужни папки на диск, който
съдържа МР3 файлове.
• Папки, които не съдържат MP3 файлове, се пропускат.
• МР3 файловете се възпроизвеждат в
реда, в който са записани на диска.
• Системата може да възпроизвежда
само МР3 файлове с разширение „.MP3”.
• Ако на диска има файлове с разширение
„.МР3”, които не са МР3, устройството може да възпроизведе шум и да се
повреди.
• Максимален брой:
- Папки: 255 (включително
основната).
- МР3 файлове: 511
- МР3 файлове и папки, които се
съдържат на един диск: 512
- Нива ( за структура на файлове): 8
• Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат
да произведат шум, да прекъснат звука
или изобщо да не се възпроизведат.
Забележки за възпроизвеждане на мултисе-
сийни дискове
• Ако дискът започва със CD-DA (или
МР3) сесия, той се разпознава, той
се разпознава като CD-DA (или МР3)
диск и възпроизвеждането продължава,
докато не се разпознае друга сесия.
• Диск със смесен CD формат няма да
бъде разпознат като CD-DA (аудио)
диск.
Слушане на радио
1
2
3
4
Изберете “TUNER FM” или “TUNER
АМ”.
Натиснете FUNCTION +/- (или
TUNER/BAND на устройството)
qa неколкократно.
Изберете режим на настройка.
Натиснете TUNING MODE неколкократно, докато на дисплея се
появи индикация “AUTO”.
Настройте желаната станция.
Натиснете +/- (или TUNE + или - на
устройството) qg. Когато станцията е настроена, сканирането
спира автоматично. На дисплея се
появяват индикациите “TUNED” и
“ST” (само за стерео програми).
Когато настройвате станция,
която предлага RDS услуги, името
на станцията се появява на дисплея
(само за Европейския модел)
Регулирайте силата на звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството)
6.
За да спрете автоматичното сканиране
Натиснете
qs.
За да настроите станция със слаб
сигнал
Ако индикацията “TUNED” не се появи
и сканирането не спре, натиснете
TUNING MODE wh неколкократно, докато индикациите „AUTO” и „PRESET”
изчезнат и след това натиснете +/- (или
TUNE +/– на устройството) qg неколкократно, за да настроите желаната
станция.
За да намалите смущенията на слаби
FM стерео станции
Натиснете FM MODE wj неколкократно, докато се появи индикация „MONO”,
за да изключите стерео приемането.
14BG
Използване на
Bluetooth функция
Вие можете да слушате музика от вашия
Bluetooth мобилен телефон или Bluetooth
устройство чрез безжична връзка.
Основни операции
Системата поддържа Bluetooth A2DP и
AVRCP профили. За подробности относно Bluetooth безжичната технология,
вижте „Bluetooth безжична технология”
(стр. 42)
Проверете интернет страниците подолу за информация, относно съвместимите устройства. За потребители в
САЩ: http://www.sony.com/shelfsupport/
За потребители в Канада: на английски:
http://www.sony.ca/ElectronicSupport/
На френски: http://fr.sony.ca/
ElectronicSupport/
За потребители в Европа: http://support.
sony-europe.com/
За потребители в Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp/
За потребители в Азия и Океания:
http://www.sony-asia.com/support/
Слушане на музика от
Bluetooth мобилен телефон или
Bluetooth устройство
Следвайте процедурата по-долу, за да
слушате музика от Bluetooth устройство с тази система.
Сдвояване на тази система с Bluetooth
устройство
Свързване към регистрирано устройство
Възпроизвеждане на музика на Bluetooth
устройство
За подробности относно операциите с
Bluetooth устройството, вижте също
ръководството за експлоатация, приложено към вашето Bluetooth устройство.
Продължава
15BG
Сдвояване на тази система с Bluetooth
устройство
Сдвояването е операция, при която
Bluetooth устройства се регистрират
едно с друго предварително. Използвайте процедурата по-долу, за да сдвоите
системата с вашето Bluetooth устройство. След като извършите операция по
сдвояването, тя не бива да се извършва
отново. Ако сдвояването е приключило,
преминете към „Възпроизвеждане на музика на Bluetooth устройство” (стр. 17).
1
Поставете Bluetooth устройството, с което системата ще
осъществява връзка, на максимум 1
метър от нея.
2
Изберете Bluetooth функция.
Натиснете BLUETOOTH
на устройството.
3
Работете с Bluetooth устройството, за да извършите операцията по
сдвояване.
За подробности относно операциите на Bluetooth устройството,
вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашето
Bluetooth устройство.
Когато търсите тази система с
Bluetooth устройство, в дисплея на
му се появява списък с откритите
устройства, в зависимост от вида
на Bluetooth устройството. Тази
система се появява като „CMTHX70BTR” или “CMT-HX50BTR”, в
зависимост от модела.
Когато връзката с тази система
бъде осъществена , изберете аудио
профил (A2DP, AVRCP) на Bluetooth
устройството. Ако Bluetooth
устройството не поддържа AVRCP
профил, вие не можете да извършвате операции по възпроизвеждане
или други операции със системата
(стр. 17).
16BG
qa
4
Въведете паролата.
В зависимост от вида на Bluetooth
устройството е възможно да се
наложи въвеждането на парола.
Когато се появят индикацията
„PIN?” и обратното броене, въведете паролата в системата, както
следва:
Натиснете
/
и
/
на
устройството за дистанционно
управление (или
+/- и
/
на
устройството) qg, за да въведете
същата парола като тази, която
сте въвели в Bluetooth устройството, след което натиснете (или
ENTER на устройството) qf.
След като сдвояването приключи
и връзката бъде осъществена,
дисплеят на системата се променя
както следва:
„Connect”
Име на Bluetooth
устройството
За да отмените въвеждането на паролата по средата
Натиснете qs .
Ако въвеждането на паролата все още се
изисква, изключете Bluetooth устройството.
Забележки
• Passkey (парола) може да се изведе и
като “Passcode”, “PIN code”, “PIN
number” или “Password”, в зависимост
от устройството.
• Тази система поддържа само цифрови
пароли до 4 цифри.
• Състоянието на готовност за
сдвояване на системата се отменя след
около 30 секунди.
• Ако сдвояването не се получи, повторете процедурата от стъпка 1.
• Докато сте свързали към Bluetooth
устройство, тази система не може да
бъде разпозната и връзката не може да
бъде осъществена с трето Bluetooth
устройство.
За да изтриете цялата информация по
регистрация на сдвояване
1 Натиснете BLUETOOTH – на
3
Забележка
За да свържете системата с Bluetooth
устройство след като извършите тази
операция, вие трябва да въведете паролата отново.
Възпроизвеждане на музика на Bluetooth
устройство
Вие можете да работите с Bluetooth устройство, като свържете системата и
Bluetooth устройство и като използвате
AVRCP.
1
2
Изберете Bluetooth функция.
Натиснете BLUETOOTH
qa
на устройството.
Осъществете връзка от Bluetooth
устройството.
За подробности относно операциите на Bluetooth устройството,
вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашето
Bluetooth устройство.
След като връзката бъде осъществена, дисплея на системата се променя
както следва:
„Connect”
Име на Bluetooth
устройството
4
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(или BLUETOOTH
на устройството) qa.
В зависимост от Bluetooth устройството, възможно е да трябва
да стартирате AV софтуера на
Bluetooth устройството преди
това.
4 Регулирайте силата на звука.
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството)
6.
За да проверите адреса на свързаното
Bluetooth устройство
Натиснете DISPLAY wl, докато се
появи името на Bluetooth устройство
на дисплея на системата.
Адресът на Bluetooth устройството се
появява за 8 секунди.
Основни операции
2
устройството.
Когато системата е свързана с
Bluetooth устройство (когато
името на Bluetooth устройството
или друга информация се появи на
дисплея на системата), натиснете
и задръжте BLUETOOTH 5 на
устройството за около 2 секунди,
за да поставите системата в режим
на готовност на Bluetooth.
Натиснете CLEAR ql .
Появява се индикация „Delete?”.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Появява се индикация „Complete!” и
цялата информация за сдвояването
се изтрива.
3
За да отмените връзката с Bluetooth
устройството
Натиснете и задръжте BLUETOOTH –
на устройството за около 2 секунди, докато не се появи индикация „Disconnect”
или докато информацията на дисплея
(име на устройството и др.) не изчезне.
Други операции
За да
Натиснете
Въведете пауза при (или BLUETOOTH
възпроизвеждане на устройството) qa
Спрете възпр.
qs
Изберете папка
+/- qg
Изберете файл
/
qg
Откриете опреде- Задръжте натиснат
лена точка във файл /
qg.
Забележка
Тези операции може да не бъдат налице
за определени Bluetooth устройства. В
допълнение, операциите може да се различават, в зависимост от свързаното
Bluetooth устройство.
Продължава
17BG
Забележки за връзката с Bluetooth
устройства
• Ако не можете да свържете към сдвоено Bluetooth устройство, извършете
операцията по сдвояване между системата и устройството отново.
• В зависимост от вида на Bluetooth
устройството, вие можете да регулирате силата на звука, като използвате
контролните бутони на Bluetooth
устройството.
• Когато натиснете BLUETOOTH
qa на устройството, докато са
свързани Bluetooth слушалки, възможно
е осъществяването на връзката между
системата и Bluetooth устройството
да отнеме известно време.
• Използвайте Bluetooth устройство с
A2DP или AVRCP възможност, заедно
със системата в P2P среда.
Слушане на музика на тази
система като използвате
Bluetooth слушалки
Вие можете да слушате музика на тази
система като използвате Bluetooth
слушалки чрез безжична връзка.
Съвет
Bluetooth устройствата, които са били
свързвани с тази система, са регистрирани в системата.
Когато не е осъществена Bluetooth
връзка, вие можете лесно да свържете
системата към Bluetooth устройство,
като натиснете BLUETOOTH
qa
на устройството. (Системата опитва
да осъществи връзка с до 3 устройства,
като се започва от последно свързаното
устройство и опитите приключват,
когато бъде осъществена връзка.) Тази
функция може да не работи, в зависимост от Bluetooth устройството,
което използвате.
Ако не може да бъде осъществена
връзка, системата се връща в режим на
готовност.
18BG
Следвайте процедурата по-долу, за да
слушате музика от Bluetooth слушалки с
тази система.
Сдвояване на тази система с Bluetooth
слушалки
Свързване към регистрирано устройство
Възпроизвеждане на музика на тази
система
За подробности относно операциите с
Bluetooth слушалките, вижте също ръководството за експлоатация, приложено
към вашите Bluetooth слушалки.
Сдвояване на тази система с Bluetooth
слушалки
За да отмените въвеждането на паролата по средата
Сдвояването е операция, при която
Bluetooth устройства се регистрират
едно с друго предварително. Използвайте процедурата по-долу, за да сдвоите
системата с вашите Bluetooth слушалки.
След като извършите операция по
сдвояването, тя не бива да се извършва
отново. Ако сдвояването е приключило,
преминете към „Възпроизвеждане на
музика на системата” (стр. 20).
Натиснете
Изберете функция, различна от
Bluetooth функцията.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
2
Поставете Bluetooth слушалките, с
които системата ще осъществява
връзка, на максимум 1 метър от нея.
3
Работете с Bluetooth слушалките,
за да извършите операцията по
сдвояване.
За подробности относно операциите на Bluetooth устройството,
вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашите
Bluetooth слушалки.
4
Натиснете и задръжте
BLUETOOTH 6 на устройството
за около 7 секунди, докато индикаторът BLUETOOTH 5 мига.
Звукът изведен от високоговорителите е спрян.
5
Въведете паролата.
Следвайте процедурата в стъпка
4 от „Сдвояване на тази система с
Bluetooth устройство” (стр. 16).
След като сдвояването приключи и връзката бъде осъществена,
дисплеят на системата се променя
както следва:
„Connect”
Име на Bluetooth
устройството
Забележки
• Passkey (парола) може да се изведе и
като “Passcode”, “PIN code”, “PIN
number” или “Password”, в зависимост
от устройството.
• Тази система поддържа само цифрови
пароли до 4 цифри.
• Състоянието на готовност за
сдвояване на системата се отменя след
около 30 секунди.
• Ако сдвояването не се получи, повторете процедурата от стъпка 1.
• Докато сте свързали към Bluetooth
устройство, тази система не може да
бъде разпозната и връзката не може да
бъде осъществена с трето Bluetooth
устройство.
• Възможно е сдвояването да не се
осъществи, ако около системата има
други Bluetooth устройства. В този
случай, изключете другото Bluetooth
устройство.
Основни операции
1
qs.
За да изтриете цялата информация по
регистрация на сдвояване
1 Натиснете BLUETOOTH qa на
устройството.
Когато системата е свързана с
Bluetooth устройство (когато
името на Bluetooth устройството
или друга информация се появи на
дисплея на системата), натиснете
и задръжте BLUETOOTH 5 на
устройството за около 2 секунди,
за да поставите системата в режим
на готовност на Bluetooth.
2 Натиснете CLEAR ql.
Появява се индикация „Delete?”.
3 Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Появява се индикация „Complete!” и
цялата информация за сдвояването
се изтрива.
Забележка
За да свържете системата с Bluetooth
слушалки след като извършите тази операция, вие трябва да въведете паролата
отново.
Продължава
19BG
Възпроизвеждане на музика на системата
Вие можете да работите с тази система от Bluetooth слушалките, като свържете системата и Bluetooth слушалките
и като използвате AVRCP.
1
2
3
20BG
Изберете функция, различна от
Bluetooth функцията.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
Осъществете връзка с Bluetooth
слушалките.
Натиснете и задръжте
BLUETOOTH 5 на устройството
за около 2 секунди, докато индикаторът BLUETOOTH 4 светне,
след това освободете бутона.
Звукът, изведен от високоговорителите, спира.
Ако повече от едно Bluetooth
устройство е било свързвано към
системата и то се намира около нея,
системата се опитва да се свърже
с трите последни устройства.
(Системата опитва да осъществи
връзка с до 3 устройства, като се
започва от последно свързаното устройство и опитите приключват,
когато бъде осъществена връзка.)
След като връзката бъде осъществена, дисплея на системата се променя
както следва:
„Connect”
Име на Bluetooth
устройството
Започнете възпроизвеждане на музика за функцията, избрана в стъпка 1.
В зависимост от вида на Bluetooth
слушалките, вие ще можете да
управлявате тази система (възпроизвеждане, сила на звука и др.)
посредством контролните бутони
на слушалките.
За подробности относно операциите на Bluetooth слушалките, вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към вашите Bluetooth
слушалки.
4
Регулирайте силата на звука.
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството)
6.
За да отмените връзката с Bluetooth
слушалките
Натиснете и задръжте BLUETOOTH
5 на устройството за около 2 секунди,
докато индикаторът BLUETOOTH
4 се изключи. Звукът се извежда през
високоговорителите.
Забележки
• Ако не можете да свържете към
сдвоени Bluetooth слушалки, извършете
операцията по сдвояване между системата и слушалките отново.
• Когато смените функцията на
системата в положение, различно
от Bluetooth функция и натиснете
BLUETOOTH 5 на устройството,
докато е свързано Bluetooth устройство, възможно е осъществяването на
връзката между системата и Bluetooth
устройството да отнеме известно
време.
• Тази система запазва различни настройки за сила на звука, за моментите, когато слушате през високоговорителите
или жака PHONES q; на устройството или когато слушате през Bluetooth
слушалки.
• Използвайте Bluetooth устройство с
A2DP или AVRCP възможност, заедно
със системата в P2P среда.
Запис от диск на USB
устройство
2
3
Синхронизиран запис
Вие можете да записвате цял диск на
USB устройство.
1
4
Свържете USB устройство за запис
към
(USB) порта 7 както е
показано по-долу. Когато е нужна
връзка, посредством USB кабел, свържете USB кабела, който е приложен
към USB устройството, което ще
свързвате.
5
Основни операции
Вие можете да свържете допълнително
USB устройство към порта
(USB)
7 на устройството и да записвате
музика от диск на USB устройство.
Вие можете да записвате само от CDDA или MP3 диск.
Аудио форматът на файловете записани
от тази система е МР3.
Подходящият размер на записа е 1 МВ на
минута запис от CD. Размерът може да е
по-голям, когато записвате от MP3 диск.
Вижте „USB устройства” (стр. 43) за
списък с USB устройствата, които
можете да свържете към системата.
Вижте ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството, което ще свързвате, за
подробности относно начина на
работа.
Изберете CD функция, след което
заредете диска, който желаете да
запишете.
Натиснете PLAY MODE wh неколкократно, за да изберете режима на
възпроизвеждане, когато CD плейъра
е спрян.
Режимът на възпроизвеждане
автоматично се променя в нормален
режим на възпроизвеждане, ако
стартирате записа в режим на
разбъркано, повторно или програмирано възпроизвеждане (когато
не са програмирани записи и МР3
файлове).
За подробности относно режима
на възпроизвеждане, вижте „За да
промените режима на възпроизвеждане” (стр. 13).
Натиснете CD-USB SYNC REC1 qh
на устройството.
Индикацията „REC” мига и дисплеят се променя от „SYNC REC”,
“xxxMB Free” (оставащо свободно
място на USB устройството) и
“Push ENTER”.
USB устройството влиза в режим
на готовност за запис и CD плейъра
влиза в режим на пауза при възпроизвеждане.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Записът започва. Когато записът
приключи, CD плейъра и USB устройството автоматично спират.
USB устройство
Продължава
21BG
Запис на единична песен или
МР3 файл по време на възпроизвеждане (REC1)
Вие можете лесно да записвате песен или
МР3 файл, които се възпроизвеждат в
момента на USB устройството.
1
2
3
4
5
Свържете USB устройство за запис
към
(USB) порта 7.
Изберете CD функция, след което
заредете диска, който желаете да
запишете.
Изберете записа или МР3 файла, който желаете да запишете, след това
започнете възпроизвеждане.
Натиснете CD-USB SYNC/REC1
qh на устройството, докато
избраната песен или МР3 файл се
възпроизвеждат.
Индикацията „REC” мига и дисплеят се променя от „REC 1”, “xxxMB
Free” (оставащо свободно място
на USB устройството) и “Push
ENTER”.
USB устройството влиза в режим
на готовност за запис и CD плейъра
влиза в режим на пауза при възпроизвеждане.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Записът започва. Когато записът
приключи, CD плейъра продължава
възпроизвеждането.
За да изберете местоположение за
запис на USB устройството
Ако USB устройството има повече от
една памет (например, вградена памет и
карта с памет), вие можете да изберете
коя памет да се чете и започнете записа.
1
2
3
4
5
6
7
Свържете USB устройство за запис
(USB) порта7.
към
Изберете USB функция.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
Натиснете USB MENU qj на
устройството в режим стоп.
Появява се индикация „Select?”. Ако
изберете аудио файл или папка, се
появява индикация „Erase?”. Натиснете
/
qg неколкократно,
за да изберете USB устройството.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Появява се името на паметта.
Изведеното име се различава, в
зависимост от спецификациите на
USB устройството.
Натиснете
/
qg неколкократно, за да изберете паметта.
Преминете към стъпка 6, ако сте
избрали само една памет.
За да отмените тази операция,
натиснете qs.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Започнете запис, като следвате
стъпки от 2 до 5 в „Синхронизиран
запис” или „Запис на единична песен
или МР3 файл по време на възпроизвеждане (REC1)”
За да спрете записа
Натиснете
22BG
qs.
За да изключите USB устройството
1 Изберете USB функция.
2
Когато за първи път записвате на USB
устройство, директно под папката
„ROOT” се създава папка „MUSIC”. Папките и файловете се създават в папка
„MUSIC” както следва, в зависимост от
начина на запис.
Синхронизиран запис 1)
3
За да изтриете аудио файлове или папки
от USB устройството
Източник
на запис
МР3
Същите като източника 2)
Вие можете да изтривате аудио файлове
или папки от USB устройството.
CD-DA
CDDA001 3)
TRACK001 4)
Източник
на запис
Име на
папка
Име на
файла
МР3
REC1 5)
Същите като
източника 2)
1
2
3
4
5
6
Свържете USB устройство за запис
(USB) порта 7.
към
Изберете USB функция.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
3 Натиснете
/
qg или
+/- qg неколкократно, за да изберете аудио файл или папка, които
желаете да изтриете.
Натиснете USB MENU qj на
устройството.
Появява се индикация „Erase?”.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
На дисплея се появяват индикации
„Track Erase?” или “Folder Erase?”.
За да отмените операцията по
изтриване, натиснете qs.
Натиснете (или ENTER на
устройството) qf.
Избрания аудио файл или папка се
изтриват.
Име на
папка
Име на
файла
REC1 запис
CD-DA
1)
2)
3)
4)
5)
Основни операции
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
Задръжте натиснат бутона qs на
устройството в режим стоп, докато се появи индикация „No Device”.
Изключете USB устройството.
Правила за създаване на папки и файлове
TRACK001 4)
В режим на програмно възпроизвеждане
името на папката е „PGM_xxx” а името
на файла зависи от източника за запис
(CD-DA диск или МР3 диск).
Името може да съдържа до 32 символа.
Номерата на папките се задават после
дователно, докато се достигне максимал
ния брой 999 (включително папки „ROOT”
и “MUSIC”).
Номерата на файловете се задават после
дователно.
Всеки път, когато извършвате REC1
запис, в папката „REC1” се записва нов
файл.
Продължава
23BG
Забележки
• Не изваждайте USB устройството по
време на операции по запис или изтриване. Това може да повреди данните
на USB устройството или да повреди
самото USB устройство.
• Не свързвайте системата и USB устройството, посредством USB хъб.
• Когато записвате от CD, песните се
записват като 128 kbps MP3 файлове.
Когато записвате от МР3 диск, МР3
файловете се записват със същия
битрейт като оригиналните МР3
файлове.
• Докато записвате файлове от МР3
диск, не се извежда звук и се появява
индикация „High Speed”.
• CD текст информацията не се записва
за създадените МР3 файлове.
• Ако отмените записът по средата,
МР3 файлът се създава до точката, в
която сте спрели записа.
• Записът спира автоматично, ако:
- На USB устройството мястото
свърши по време на запис.
- Броят на аудио файловете на USB
устройството е достигнал лимита
за файлове, които системата може
да разпознае.
• Максималният брой аудио файлове и
папки, които могат да се съдържат на
едно USB устройство е 999 (включително папките „ROOT” и “MUSIC”).
• Максималният брой аудио файлове и папки може да се различава, в
зависимост от структурата на аудио
файловете и папките.
• Вие не можете да изтривате аудио
файлове или папки в режим на разбъркано и програмирано възпроизвеждане.
• Ако папката, която ще изтривате
съдържа файлове, които не са в MP3/
WMA/AAC формат или подпапки, те
не се изтриват.
• Ако папката или файлът, който се
опитвате да запишете вече съществува на USB устройството със същото
име, след името се добавя пореден
номер, без да се налага оригиналната
папка или файл да бъдат изтривани.
24BG
Слушане на музика от
USB устройство
Вие можете да слушате музика, запазена
на USB утройство.
Аудио форматите, които могат да
бъдат възпроизведени от тази система
са както следва: MP3*/WMA*/AAC*
Вижте „USB устройства” (стр. 43) за
списък с USB устройства, които можете да свържете към тази система.
*Файлове със защита на авторските права
(Digital Rights Management) не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система.
Файловете свалени от онлайн музикален
магазин могат да не се възпроизведат от тази
система.
1
2
3
4
Изберете USB функция.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
Свържете допълнително USB устройство към
(USB) порта 7.
Когато USB устройството е свързано, дисплеят се променя както
следва: „Reading”
“Storage Drive”*.
*Когато свързвате USB носител на
данни, заглавието се извежда след
това, ако е записано.
Забележка
В зависимост от вида на свързаното USB устройство, възможно е появяването на индикацията „Reading”
да отнеме около 10 секунди.
Започнете възпроизвеждане.
(или USB
на
Натиснете
устройството) qa.
Регулирайте силата на звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството)
6.
Други операции
За да
Натиснете
Въведете пауза
Изберете папка
Изберете файл
+/- qg.
/
qg.
Изберете папка и
файл, докато преглеждате имена на
папки или файлове
на дисплея 2)
SEARCH qd. Натиснете
/
qg, за да изберете
желаната папка, след това
натиснете (или ENTER
на устройството) qf.
Натиснете
/
qg, за
да изберете желания файл,
след това натиснете
(или ENTER на устройството) qf.
Намерите определена точка от
файла.
Задръжте натиснат
/
qg по време на възпроизвеждане и го пуснете в
желаната от вас точка.
Изберете повтор- REPEAT wj неколкократно,
но възпроизвеждокато се появи индикация
дане
„REP” или “REP1”.
Изключите USB
устройството
1)
2)
Задръжте qs, докато
се появи индикация “No
Device”, след това изключете USB устройството.
Когато възпроизвеждате VBR MP3/
WMA файл, системата може да въз
станови възпроизвеждането от
различна точка.
Вие можете да търсите различна
информация, като например албум или
жанр за цифрови музикални плейъри.
Натиснете PLAY MODE wh неколкократно, докато USB устройството
е спряно. Вие можете да изберете
нормален режим на възпроизвеждане („
„ за всички файлове в папката на USB
устройството), разбъркано възпроизвеждане („SHUF” или “
SHUF*”) или
програмно възпроизвеждане (“PGM”).
Забележки за USB устройство
• Вие не можете да промените режима на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
• Възпроизвеждането може да отнеме известно време, когато:
- Структурата на папката е сложна.
- Капацитета на паметта е надвишен.
• Когато заредите USB устройство,
системата чете всички файлове на USB
устройството. Ако на USB устройството
има много папки или файлове, прочитането
му може да отнеме повече време.
• Не свързвайте системата с USB устройство през USB хъб.
• При някои свързани USB устройства, след
като операцията бъде извършена, възможно
е да има забавяне преди да бъде извършена от
системата.
• Тази система не поддържа всички функции,
които се поддържат от свързаното USB
устройство.
• Редът на възпроизвеждане за системата
може да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното устройство.
• Винаги дръжте натиснат qs и се
уверете, че е изведена индикация „No device”,
преди да изключите USB устройството.
Ако изключите USB устройството,
докато не е изведена индикация „No Device”,
може да повреди данните или самото USB
устройство.
• Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на USB устройство, което
не съдържа аудио файлове.
• Папки, които не съдържат аудио файлове, се
пропускат.
• Максималният брой аудио папки и файлове,
които може да се съдържат на едно USB
устройство е 999 (включително папките
„ROOT” и “MUSIC”).
• Максималният брой аудио файлове и папки
може да се различава, в зависимост от
структурата на файловете и папките.
Основни операции
(или USB
на
устройството) qa.
Натиснете отново, за да
стартирате възпроизвеждането отново.
Спрете възпроизqs. За да възстановивеждането
те възпроизвеждането,
натиснете (или USB
на устройството) qa1). За
да отмените възстановеното възпроизвеждане,
натиснете qs отново.
За да промените режима на възпроизвеждане
Продължава
25BG
• Аудио форматите, които можете
да слушате с тази система са както
следва:
- МР3: разширение на файла „mp3”
- Windows Media Audio файл:
разширение “wma”
- AAC: разширение “m4a”
• Обърнете внимание, че дори когато
имената на файловете притежават
гореспоменатите разширения, ако
файлът не съвпада с разширението,
системата може да възпроизведе шум и
да се развали.
• Съвместимостта с всички кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители не е
гарантирана. Несъвместимите USB
устройства могат да произведат шум,
да прекъснат звука или изобщо да не се
възпроизведат.
26BG
Използване на допълнително аудио оборудване
1
Свържете допълнителен аудио
компонент към жака AUDIO IN 9
на устройството, като използвате
аналогов аудио кабел (не е приложен).
2
Намалете силата на звука.
Натиснете VOLUME — (или завъретете VOLUME на устройството)6.
3
Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно.
4
Започнете да възпроизвеждате от
свързания компонент.
5
Регулирайте силата на звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството)
6.
Използване на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството)
qa неколкократно, за да изберете
„DMPORT”.
2
Започнете възпроизвеждане на свързания компонент.
Звукът от свързания компонент
се възпроизвежда на системата. За
подробности относно операциите,
вижте ръководството за експлоатация на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера. (не е приложен).
Забележка
В зависимост от вида на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера (не е приложен),
вие можете да работите със свързан
компонент като използвате бутоните
на устройството за дистанционно
управление на самото устройство.
За да прибавите звуков ефект
За да
Генерирате
по-динамичен звук
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Натиснете
DSGX qk на устройството.
Задайте звуков ефект
EQ qk неколкократно, за да изберете
„BASS” или “TREBLE”
и натиснете +/- qk
неколкократно, за да
регулирате нивото.
Основни операции
1
Настройка на звука
Съвет
Вие можете да използвате системата като зарядно за батерии на аудио
устройство, свързано към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера, докато системата е включена.
27BG
Смяна на дисплея
За да
Промените
информацията
на дисплея1) 2)
Натиснете
DISPLAY wl неколкократно, докато системата е включена.
Проверите
часа, докато
системата е
изключена
DISPLAY wl, когато
системата е изключена3). Часовникът се
извежда за 8 секунди.
1)
Например, вие можете да преглеждате информация за CD/MP3 диск или
информацията на USB устройство,
като например:
- Номер на записа или файла по време на
нормално възпроизвеждане.
- Име на запис или файл ( ) по време на
нормално възпроизвеждане.
- Име на изпълнител ( ) по време на
нормално възпроизвеждане.
- Име на папка или албум ( ) по време
на нормално възпроизвеждане.
- Общо време на възпроизвеждане,
докато плейърът е в режим стоп.
2)
3)
Когато ситемата и Bluetooth
устройството са включени
посредством Bluetooth функцията,
вие можете да прегледате адреса
на Bluetooth устройството. Ако
свързаното Bluetooth устройство
поддържа трансфер на данни, вие
можете също така да прегледате
информацията за Bluetooth устройството по време на възпроизвеждане, като например възпроизевдено
време, заглавие на записа, име на
изпълнителя, име на албума и др.
Индикаторът STANDBY 2 на
устройството светва, когато
системата е изключена.
Забележки за информацията на
дисплея
• Символи, които не могат да се извеждат, се
появяват като "_".
• Следните не се извеждат:
- Общо времетраене на CD-DA
диск, в зависимост от режима на
възпроизвеждане.
- Общо времетраене или оставащо време за
МР3 диск и USB устройство.
• Следните не се извеждат правилно:
- Имена на папки и файлове, които не са
според формата с разширение ISO9660
Level 1, Level 2 или Joliet.
28BG
• Следните се извеждат:
- ID3 tag информация за МР3 файлове,
когато се използва ID3 версия 1 или 2
(максимум 62 символа за МР3 диск).
- Руският модел може да извежда
информация с букви на кирилица, но
символите може да не се изведат
праилно за дискове, създадени с някои
видове кодиращ/записващ софтуер
или записващо устройство.
• Информацията на дисплея може да не се
обнови или изведе правилно в зависимост
от вида на Bluetooth устройството, което
използвате.
• Информацията на дисплея може да се различава в зависимост от свързаното Bluetooth
устройство.
• Информацията на дипслея за Bluetooth
устройстовото може да не се обнови
правилно, в зависимост от околната среда
и условията за комуникация.
4
Други операции
CD
Създаване на ваша
собствена програма
“— —.— —“ се появява, когато общото времетраене на програмата
надвиши 100 минути за CD или
когато изберете CD запис, чиито
номер е 21 или повече или когато
изберете МР3 файл.
(програмно възпроизвеждане)
1
Изберете желаната функция.
USB
CD
Общото времетраене на програмата не може да бъде изведено, затова
се появява индикация "— —.— —".
5
Повторете стъпки от 3 до 4, за да
програмирате допълнителни записи
или файлове, до максимум 25 записа
или файла.
6
За да възпроизведете вашата
програма от записи или файлове,
натиснете qa.
Програмата може да бъде възпроизвеждана, докато не отворите
отделението за диска или не изключите USB устройството. За да
възпроизвеждате същата програма
отново, натиснете qa.
USB
Натиснете FUNCTION+/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно, за да изберете USB
функция.
2
Натиснете PLAY MODE wh неколкократно, докато се появи индикация „PGM” и плейърът е спрян.
3
Натиснете
/
qg неколко-
кратно, докато се появи желания
номер на записа.
Когато програмирате файлове, натиснете
+/- qg неколкократно,
за да изберете желаната папка и след
това изберете желания файл.
Пример: Когато програмирате
записи на CD
Други операции
Натиснете FUNCTION+/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно, за да изберете CD
функция.
Натиснете (или ENTER на
устройството), за да прибавите
записа или файла към програмата.
За да отмените програмното възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE wh неколкократно, докато индикацията „PGM”
изчезне и плейърът е спрян.
За да изтриете последния запис или
файл от програмата
Натиснете CLEAR ql, докато системата е спряна.
Избран запис или номер Общо време за
на файла
възпроизвеждане на
програмата (включително избрания запис
или файл)
29BG
Настройка на радио
станции
Вие можете да настроите вашите любими радио станции и да ги възпроизвеждате като избирате съответния номер
за станция.
За да настроите станция, използвайте
бутоните на устройството за дистанционно управление.
1
Задайте желаната станция (вижте
„Слушане на радио”) (стр. 14).
2
Натиснете TUNER MEMORY wg.
Номер на станцията
3
Натиснете +/- wg неколкократно,
за да изберете желания номер на
станция.
Ако има вече зададена друга станция
на съответния номер, станцията се
заменя от новата станция.
4
5
Натиснете ENTER
30BG
qf.
Повторете стъпки от 1 до 4, за да
запазите и други станции.
Вие можете да настроите до 20FM
и 10 AM станции. Настроените
станции се запазват за около половин ден, дори да изключите кабела
на захранването или токът да спре.
6
За да изведете настроените радио
станции, натиснете TUNNING
MODE wh неколкократно, докато
се появи индикацията “PRESET” и
след това натиснете +/- qg неколкократно, за да изберете желания
номер на станцията.
Използване на таймери
Системата предлага 2 функции с таймер.
Ако използвате и двата таймера, таймера за заспиване е с приоритет.
5
6
Таймер за заспиване:
7
Натиснете SLEEP wk неколкократно.
Ако изберете „AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящия диск или USB устройството свърши
или след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Вие можете да се събуждате от CD, тунера или допълнително USB устройство
в настроено от вас време.
Използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление, за
да контролирате таймера за възпроизвеждане. Уверете се, че сте сверили
часовника.
1
2
3
4
Подгответе източника на звук.
Подгответе източника за звук и
след това натиснете VOLUME +/6, за да регулирате силата на звука.
За да започнете от определен запис
или файл, създайте ваша собствена
програма. (стр. 29)
Натиснете TIMER MENU w;.
Натиснете V/v wf неколкократно,
за да изберете „PLAY SET?” и след
това натиснете qf.
На дисплея се появява индикация
„ON TIME” и индикацията за час
започва да мига.
Задайте времето за започване на
възпроизвеждането.
Натиснете V/v wf, за да зададете
часа и след това натиснете qf.
Индикацията за минутата мига.
Използвайте процедурата по-горе, за
да зададете минутите.
Други операции
Вие можете да заспивате на музика. Тази
функцията работи, дори когато не сте
сверили часовника.
Използвайте същата процедурата
като в стъпка 4, за да зададете
времето, в което да спре възпроизвеждането.
Изберете източника на звук.
Натиснете V/v wf неколкократно,
докато се появи желания източник
на звук и след това натиснете
qf. Дисплеят показва настройките
на таймера.
Натиснете
1, за да изключите
системата.
Системата се включва 15 секунди
преди зададеното време. Ако системата е включена в зададеното време,
таймерът за възпроизвеждане няма
да сработи.
Забележка
Преди системата да се изключи, ако сте
напраили връзка с Bluetooth слушалки,
през тях може да се изведе звук чрез
таймера за възпроизвеждане.
За да включите или проверите таймера
отново
1 Натиснете TIMER MENU w;.
2
3
4
“TIMER SEL?” мига на дисплея.
Натиснете qf.
Натиснете V/v wf неколкократно,
за да изберете „PLAY SEL?”.
Натиснете qf.
За да отмените таймера
1
2
3
Натиснете TIMER MENU w;.
“TIMER SEL?” мига на дисплея.
Натиснете qf.
Натиснете V/v wf неколкократно,
за да изберете „TIMER OFF?”.
Натиснете qf.
4
За да промените настройката
Започнете отново стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане, докато не я отмените ръчно.
31BG
Други
Видове проблеми тяхното отстраняване
1
Уверете се, че захранващият кабел и
кабелите на високоговорителите са
правилно и здраво свързани.
Открийте проблема в листата с
проблеми по-долу и предприемете
съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
2
Когато индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете захранващия
кабел и проверете следното.
• Дали вашата система има селектор
за напрежението и дали той е
зададен в правилна позиция?
• Дали използвате само приложените
високоговорители?
• Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или
задната страна на системата?
След като индикаторът STANDBY
2 на устройството спре да мига,
свържете отново захранващия кабел
и включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Общи характеристики
Звукът идва от един канал или
силата на звука от левия и десния
високоговорител не е балансирана.
• Поставете високоговорителите
симетрично.
• Свържете приложените високоговорители
32BG
Появява се жужене или шум.
• Преместете системата далеч от
източника на шум.
• Свържете системата към различен
контакт.
• Поставете противошумов филтър
(продава се отделно) към линията на
захранването.
Няма звук.
• Ако индикаторът BLUETOOTH 4
свети или мига, когато сте избрали
функция, различна от Bluetooth, през
жака на високоговорителите или жака
PHONES q; не се чува звук. Натиснете и задръжте BLUETOOTH 5 за
около 2 секунди, докато индикаторът
BLUETOOTH 4 се изключи.
Устройството за дистанционно управление не работи.
• Отстранете препятствието между
устройството за дистанционно управление и сензора 3 на устройството
и поставете системата по-далеч от
флуоресцентното осветление.
• Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на
системата.
• Приближете устройството за дистанционно управление до системата.
Индикаторът STANDBY 2 продължава да свети след като сте изключили кабела на захранването.
• Индикаторът STANDBY 2 може да
не се изключи веднага след като изключите кабела на захранването. Това не
е неизправност. Индикаторът ще се
изключи след 40 секунди.
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
• Почистете диска и го сменете.
• Преместете системата на място,
не подложено на вибрации (напр. на
стабилна поставка).
• Преместете високоговорителите
далеч от системата или ги поставете
на отделни поставки. Когато слушате
записи с голяма сила на звука, вибрациите от високоговорителите може да
причинят прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва от
Звукът прескача или се колебае или
първия запис.
връзката се губи.
• Натиснете PLAY MODE wh неколкократно докато “PGM” и “SHUF” изчезнат и се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане.
Прочитането на диска отнема много
време
• Започването на възпроизвеждането
за следните дискове, може да отнеме
повече време.
- диск записан със сложна дървовидна
структура.
- Диск записан в мултисесиен режим
- Диск, който не е финализиран (диск
на който могат да бъдат прибавяни
данни).
- Диск с много папки.
• Системата и Bluetooth устройството
са поставени далеч едно от друго.
• Ако между системата и Bluetooth
устройството има препятствия,
отстранете ги или преместете
устройствата.
• Ако наблизо има оборудване, което
излъчва електромагнитна радиация,
като например безжичен LAN, друго
Bluetooth устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.
Сдвояването не може да бъде извършено.
• Преместете Bluetooth устройството
по-близо до системата.
• Сдвояването не е възможно, ако
около системата има други Bluetooth
устройства. В този случай, изключете
другото Bluetooth устройство.
• Въведете правилно същата парола,
която сте въвели в другото Bluetooth
устройство.
Чува се шум или жужене.
• Ако между системата и Bluetooth
устройството има препятствия,
отстранете ги или преместете
устройствата.
• Ако наблизо има оборудване, което
излъчва електромагнитна радиация,
като например безжичен LAN, друго
Bluetooth устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.
• Намалете силата на звука на свързаното Bluetooth устройство.
Връзката е невъзможна
• Bluetooth устройството, което сте
опитали да свържете не поддържа
A2DP профил и не може да бъде свързано с вашата система.
• Включете Bluetooth функцията на
Bluetooth устройството.
• Извършете връзката с Bluetooth
устройството.
• Информацията за регистрация на
сдвояването е изтрита. Извършете
операцията по сдвояването отново.
• Докато сте свързали към Bluetooth
устройство системата не може да
бъде разпозната и връзката не може
да бъде извършена от друго Bluetooth
устройство.
• Изтрийте информацията за регистрацията по сдвояването на Bluetooth устройството и извършете операцията
отново.
Други
Bluetooth устройство
Звукът от вашето Bluetooth устройство не се чува от системата.
• Първо увеличете силата на звука на
вашето Bluetooth устройство и след
това регулирайте силата с помощта
на VOLUME +/- 6.
Звукът от Bluetooth слушалките
съдържа смущения.
• Намалете силата на звука на системата, като използвате VOLUME +/- 6.
Ако вашите слушалки имат контрол
за сила на звука, регулирайте силата,
като го използвате.
• Натиснете DSGX qk на устройството неколкократно, докато се появи
индикация „DSGX OFF”.
• Натиснете EQ qk неколкократно, за
да изберете „BASS” или “TREBLE” и
след това натиснете — qg неколкократно, за да намалите нивото.
Продължава
33BG
USB устройство
Вие не можете да започнете запис от
USB устройството.
Може да се е получил следния проблем.
- USB устройството е пълно.
- Броят на файловете и папките на
USB устройството е достигнал
лимита си.
- USB устройството е защитено от
запис.
Записът е спрян, преди да е приключил.
• Използвате USB устройство, което
не се поддържа. Вижте „USB устройства” (стр. 43) за видовете поддържани устройства.
• USB устройството не е форматирано
правилно. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството,
за начина на форматиране.
• Изключете системата и USB устройството. Ако USB устройството има
ключ на захранването, изключете USB
устройството и отново го включете,
след като го извадите от системата.
Извършете записа отново.
• Ако повторите записа и изтриването
много пъти, структурата на файловете в USB устройството се фрагментира. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството
за начина на справяне с този проблем.
Ако проблемът продължава, свържете
се с най-близкия сервиз на Sony.
Записът на USB устройството
показва грешка.
• Използвате USB устройство, което
не се поддържа. Вижте „USB устройства” (стр. 43) за видовете поддържани устройства.
• Изключете системата и USB устройството. Ако USB устройството има
ключ на захранването, изключете USB
устройството и отново го включете,
след като го извадите от системата.
Извършете записа отново.
34BG
• USB устройството е било извадено
или захранването е било изключено по
време на запис. Изтрийте частично
записания файл и извършете записа
отново. Ако проблемът продължи, USB устройството може да е
повредено. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството
за начина на справяне с този проблем.
Ако проблемът продължава, свържете
се с най-близкия сервиз на Sony.
Файловете и папките на USB устройството не могат да бъдат изтрити.
• Проверете дали защитата от запис на
USB устройството не е включена.
• USB устройството е било извадено
или захранването е било изключено по
време на запис. Изтрийте частично
записания файл и извършете записа
отново. Ако проблемът продължи, USB устройството може да е
повредено. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството
за начина на справяне с този проблем.
Ако проблемът продължава, свържете
се с най-близкия сервиз на Sony.
Използвате ли USB устройство,
което се поддържа?
• Ако свържете USB устройство, което
не се поддържа, могат да се появят
следните проблеми.
• Вижте „USB устройства” (стр. 43) за
поддържаните видове устройства.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на папките и файловете не
се извеждат на тази система.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има смущения.
- Извежда се звук със смущения
- Записът спира преди да е приключил.
Появява се индикация „Over current”.
• Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа
от
(USB порта) 7. Изключете
системата и USB устройството от
(USB порта) 7. Уверете се, че с
USB устройството няма проблем. Ако
този дисплей продължава да се появява,
свържете с най-близкия доставчик на
Sony.
USB устройството не може да бъде
(USB порт) 7.
свързано към
• USB устройството е свързано наобратно. Свържете USB устройството в
правилната посока.
Индикация „Reading” е изведена
твърде дълго или възпроизвеждането
отнема повече време.
• Процесът по разчитането може да
отнеме известно време в следните
случаи:
- Ако на USB устройството се
съдържат много папки или файлове.
- Структурата на файла е крайно
сложна
- Капацитетът на паметта е
надвишен.
- Вградената памет е фрагментирана.
- Ето защо препоръчваме да следвате
тези насоки.
- общ брой папки на USB
устройството: 100 или по-малко
- общ брой файлове в папка: 100 или
по-малко
USB устройството не се разпознава.
• Изключете системата, включете USB
устройството отново и след това
включете системата.
• Свържете USB устройство, което
системата може да възпроизвежда.
(стр. 43)
• USB устройството не работи
правилно. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството
за начина на справяне с този проблем.
Ако проблемът продължава, свържете
се с най-близкия сервиз на Sony.
Други
Няма звук.
• USB устройството не е свързано
правилно. Изключете системата след
това свържете отново USB устройствотои проверете дали индикатора
„USB MEMORY” светва.
Звукът съдържа смущения или прескача.
• Изключете системата и след това
включете USB устройството отново.
• Музикалните данни съдържат смущения. Шумът може да се е генерирал по
време на записа. Изтрийте записа и
опитайте отново.
Неправилен дисплей
• Прехвърлете музикалните данни към
USB устройството отново, защото
данните, запазени в USB устройството може да са повредени.
• Кодовете на символите, които могат
да бъдат изведени от системата са
само цифри и букви от азбуката. Другите символи не се извеждат правилно.
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата, включете USB
устройството отново и след това
включете системата.
• Свържете USB устройство, което
системата може да възпроизвежда.
(стр. 43)
• Натиснете
(или USB
на
устройството) qa, за да започнете
възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва от
първата песен.
• Задайте режим на нормално възпроизвеждане.
Файловете не могат да се възпроизвеждат.
• Аудио файлът не притежава разширение
„.mp3”, “.wma”, “.m4a”.
• Данните не са запазени в MP3/WMA/
AAC формат.
• USB носителя за съхранение на данни,
форматиран с файлова система, различна
от FAT 16 или FAT 32 не се поддържа.*
• Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части можете
да възпроизвеждате само файловете в
първата част.
• Възпроизвеждането е възможно до 8
ниво.
Продължава
35BG
Броят на папките надвишава 999.
Броят на файловете е надвишил 999.
Защитени файлове от пароли и други не
могат да се възпроизвеждат.
* Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32. но
някои USB носители за съхранение на данни
може да не поддържа някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството
за експлоатация на всеки USB носител или се
свържете с производителя.
За да подобрите приемането от
тунера
Изключете захранването на CD плейъра,
като използвате функцията за управление на захранването на CD. По подразбиране захранването е включено.
1
Натиснете FUNCTION +/- (или
FUNCTION на устройството) qa
неколкократно, за да изберете CD
функция и след това изключете
системата.
2
След като „STANDBY” спре да мига,
натиснете
1 на устройството, докато задържате /CANCEL
qs на устройството.
Появява се индикация „CD POWER
OFF”. С изключено захранване на CD
плейъра, времето за прочитане на
диска се увеличава. За да включите захранването на CD плейъра,
повторете процедурата, докато се
появи индикация „CD POWER ON”.
Тунер
Получава се жужене или шум/станциите не могат да се получават. (на
дисплея мигат “TUNED” или “ST”)
• Свържете антената правилно.
• Открийте място и ориентация, които осигуряват добро приемане, след
това отново настройте антената.
• Дръжте антените далеч от кабелите
на високоговорителите, захранващия
кабел и USB кабела, за да не се получат
смущения.
• Свържете антена, която се продава в
търговската мрежа.
• Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony, дали приложената АМ
антена не е изскочила от стойката.
• Изключете заобикалящите електрически уреди.
За да промените интервала на АМ
настройка
Интервалът на АМ настройка е зададен
по подразбиране на 9 kHz или 10 kHz (за
някои области: тази функция не работи
при европейския модел).
Използвайте бутоните на устройството за да промените АМ интервала за
настройка.
1
Задайте АМ станция и изключете
системата.
2
Докато задържате TUNER/BAND
qa, натиснете
1.
Всички предварително настроени
АМ станции се изтриват. За да
нулирате интервалът , повторете
процедурата.
36BG
За да върнете системата в настройките и по подразбиране
Ако системата все още не работи
правилно, върнете я в настройките по
подразбиране.
За тази операция използвайте бутоните
на системата.
1
2
Изключете захранващия кабел,
включете го отново и включите
системата.
Натиснете /CANCEL qs, DSGX
qk и
1 едновременно.
Всички настройки, които сте
направили, като например радио
станции, таймери и час ще бъдат
изтрити.
Съобщения
CD/MP3 плейър, тунер
Complete!: Настройката е приключила
успешно.
LOCKED: Отделението за диска не се
Bluetooth устройство
Connect: Извършена е Bluetooth връзка.
Connecting: Системата се опитва да се
свърже с Bluetooth устройство, с което
се е свързвала скоро.
Disconnect: Връзката с Bluetooth устройството е прекъсната по някаква причина или Bluetooth връзката е приключила.
No Device: Не е открито сдвоено
Bluetooth устройство или връзката не е
била възможна.
Not In Use: Системата не е свързана с
Bluetooth устройство, посредством
A2DP или Bluetooth устройството не
поддържа команди за избор на папка (
+/- qg)
PIN?: Системата иска парола. За подробности, вижте „Използване на Bluetooth
функцията” (стр. 15)
Please Wait: Системата се подготвя за
работа с Bluetooth устройство.
Complete!: Аудио файлът или папката на
USB устройството са изтрити.
Device Full!: USB усдтройството е
пълно.
Erase Error!: Изтриването на аудио файлове или папки на USB устройството не
се е осъществило.
Error: USB устройството не може да
бъде разпознато или е свързано непознато устройство.
Fatal Error!: USB устройството е изключено, по време на запис или изтриване
на аудио файлове или папки на USB
устройството.
Folder Full!: Броят на папките на USB
устройството е достигнал максимума.
No device: Не е свързано USB устройство или свързаното устройство е
спряно.
No Step: Всички програмирани записи или
файлове са изтрити
No Track: В системата не е зареден файл,
който може да се възпроизведе.
Not in Use: Извършили сте невалидна
операция.
Not Supported: Свързано е неподдържано
USB устройство.
Please Wait: Системата се подготвя за
работа с USB устройството.
Protected!: Опитвате се да записвате
или изтривате на защитено USB
устройство.
Reading: Системата разпознава USB
устройството.
Removed: USB устройството е било
изключено.
Step Full: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки)
Storage Drive: Свързан е USB носител за
съхранение на данни.
Track Full!: Броят на файловете на USB
устройството е достигнал максимума.
Други
отваря. Свържете се с най близкия доставчик на Sony.
No Disc: Няма зареден диск в плейъра или
сте заредили диск, който не може да бъде
възпроизведен на тази система.
No Step: Всички програмирани записи или
файлове са били изтрити.
Over: Стигнали сте края на диска, докато сте натискали
qg по време на
възпроизвеждане или пауза.
Push STOP!: Натиснали сте PLAY MODE
wh по време на възпроизвеждане.
Reading: Системата чете информация
от диска. Някои бутони не работят
Step Full!: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки).
TIME NG!: Началните и крайни времена на
таймера за възпроизвеждане съвпадат.
USB устройство
Продължава
37BG
Предпазни мерки
Дискове, които могат да се възпроизвеждат
• Аудио дискове
• CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3
файлове)
Дискове, които не могат да се възпроизвеждат с тази система
• CD-ROM дискове
• CD-R/CD-RW дискове, различни от
записаните в музикален CD формат
или МР3 формат, съответстващ със
системите ISO9660 1) Level 1/Level 2,
Joliet или мултисесиен.
• CD-R/CD-RW дискове записани в
мултисесия, които не са завършили
правилно сесията.
• CD-R/CD-RW дискове с лошо качество
на записа, замърсени или надраскани
CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CDRW дискове, записани на несъвместимо
записващо устройство.
• CD-R/CD-RW дискове, които не са
затворени правилно.
• Дискове, които съдържат файлове,
различни от MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3) файлове.
• Дискове с нестандартна форма (напр.
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни).
• Дискове със самозалепваща се лента,
хартия или стикер върху тях.
• Наети или използвани дискове с
прикрепена маркировка, на която
лепилото излиза отстрани.
• Дискове с етикети, отпечатани с помощта на специално мастило, които
са лепкави на допир.
Забележки относно дисковете
• Преди да заредите диска, почистете го
с почистващо парче плат. Почиствайте диска от центъра навън.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител, почистващи препарати,
разпространени в търговската мрежа,
антистатичен спрей за грамофонни
плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или източници на
топлина (като климатици) и не ги
оставяйте в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
38BG
Относно безопасността
• Изключете системата от мрежата
от 220 V, ако няма да бъде използвана за
известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го,
като го държите за щекера. Никога не
дърпайте самия кабел.
• Ако в системата попадне твърд
предмет или течност, изключете я и
я проверете в сервиз, преди по-нататъшна употреба.
• Захранващият кабел трябва да бъде
подменян само в квалифициран сервиз.
Относно поставянето
• Не поставяйте системата на
наклонени повърхности или на места,
които са райно горещи или студени,
прашни или замърсени, влажни, без
вентилация, подложени на вибрации
или изложени на директна слънчева или
ярка светлина.
• Бъдете внимателни, когато поставяте системата или високоговорителите върху обработен с препарати под,
тъй като повърхността му може да
стане на петна или да се обезцвети.
• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена в много влажна стая, по лещите
на CD плейъра може да се кондензира
влага. Ако това се случи, системата не
може да работи правилно. Извадете
диска и оставете системата включена
за около час, докато влагата се изпари.
Относно прегряването
• Въпреки че системата се нагрява по
време на работа, това не е неизправност.
• Ако продължително използвате
системата с увеличена сила на звука,
температурата на повърхността на
корпуса се покачва. За да предотвратите изгаряне, не докосвайте корпуса на
системата.
• Не покривайте вентилационните
отвори.
Система високоговорители
Системата от високоговорители може
да бъде поставена близо до телевизор,
защото те са защитени от магнитни
полета. В този случай, изключете телевизора, след което го включете отново
след 15 до 30 минути. Ако все още няма
подобрение, преместете високоговорителите по-далече от телевизора.
Основно устройство (HCDHX70BTR, HCD-HX50BTR/Компакт диск приемник)
Усилвател
CMT-HX70BTR:
DIN изходно напрежение (измерено):
60 + 60 вата (4 ома при 1 KHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 75 + 75 вата (4 ома
при 1 KHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 75 +
75 вата (4 ома при 1 KHz, 10% THD)
Други
Почистване на корпуса
Използвайте сухо парче мек плат
или парче, навлажнено с вода или мек
почистващ разтвор, за да почистите
корпуса, бутоните и панела. В никакъв
случай не ползвайте алкохол, бензин или
разтворител.
Спецификации
CMT-HX50BTR:
Европейски и руски модели:
DIN изходно напрежение (измерено):
40 + 40 вата (6 ома при 1 KHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 50 + 50 вата (6 ома
при 1 KHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 50 +
50 вата (6 ома при 1 KHz, 10% THD)
Други модели:
DIN изходно напрежение (измерено):
40 + 40 вата (6 ома при 1 KHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 50 + 50 вата (6 ома
при 1 KHz, 10% THD)
Входове
AUDIO IN (стерео мини жак): волтаж 250 mV, импеданс 22 килоома
(USB) порт: Вид А, максимално
напрежение 500 mA
Изходи
PHONES (стерео минижак): Приема
слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от
4 ома (CMT-HX70BTR) или 6 ома
(CMT-HX50BTR)
Продължава
39BG
Bluetooth част
CD плейър
Система за комуникации
Bluetooth версия 2.0
Изход
Bluetooth Standard Power Class 2
Максимално разстояние при комуникация
Приблизително 10 метра 1)
Честотен обхват
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz- 2.4835
GHz)
Начин на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили 2)
A2DP (профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала)
AVRCP (аудио-видео профил за дистанционно управление)
Поддържани кодеци:
Приемане: SBC (Sub Band Codec),
MP3
Предаване: SBC (Sub Band Codec)
1) Разстоянието се различава, в
зависимост от фактори като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, антена,
работна система, софтуер и др.
2) Профилите на Bluetooth стандарта
указват целта на Bluetooth комуникацията между устройствата.
Система
Компакт-дискова аудио система с
цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията:
непрекъснато
Изход на лазера*: По-малко от 44.6—
* Този изход е стойността измерена
от разстояние 200 мм от лещите
на оптичния блок с 7 мм диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz - 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума
Повече от 90 Db
Динамичен обхват: Повече от 90 Db
USB част
Поддържан битрейт
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320
kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps,VBR AAC: 48 –
320 kbps
AAC: 48 – 320 kbps
Честота
МР3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
40BG
Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
FM тунер:
Обхват на тунера
Антена: FM водеща антена
Терминали за антената: 75 ома
небалансирани
Средна честота: 10.7 MHz
АМ тунер
Обхват на тунера
(с интервал на настройката зададен
в положение 9 kHz)
Антена: АМ антена, терминал за
външна антена
Средна честота: 450 kHz
Високоговорител (SS-CHX70 за CMTHX70BTR)
Система високоговорители
2-посочна система, бас-рефлекс
Високоговорители: Ууфър 13 см, фибростъкло коничен тип, Туитър 2.5 см,
коничен тип
Измерен импеданс: 4 ома
Размери: Прибл. 172 x 331 x 225 mm
Тегло: Прибл. 3.7 кг нето на високоговорител
• Консумация на енергия в
режим готовност: 0.5 W
• В определени печатни
платки не са използвани
халогенирани пожарообезопасителни елементи.
• За корпусите не са
използвани халогенирани
пожарообезопасителни
елементи.
Високоговорител (SS-CHX50 за CMTHX50BTR)
Други
Система високоговорители
2-посочна система, бас-рефлекс
Високоговорители: Ууфър 12 см, фибростъкло коничен тип, Туитър 4 см,
коничен тип
Измерен импеданс: 6 ома
Размери: Прибл. 146 x 262 x 200 mm
Тегло: Прибл. 2.2 кг нето на високоговорител
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Европейски и руски модели:
Консумация на енергия
CMT-HX70BTR: 50 вата
CMT-HX50BTR: 40 вата
Размери (ш/в/д) (без високоговорителите)
Приб 305 x 116 x 225 mm
Тегло (без високоговорителите):
Прибл. 2.8 кг
Приложени аксесоари: Устройство
за дистанционно управление (RMAMU009) (1), R6 (размер АА) батерии (2), АМ антена (1), FM водеща
антена (1), Крачета за високоговорителите (8), кабели на високоговорителите (2) (само за CMT-HX70BTR)
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
41BG
Обхват на ефективна комуникация
Безжична Bluetooth
технология
Безжичната Bluetooth технология е
безжична технология с малък обхват,
която свързва цифрови устройства,
като например персонални компютри
и цифрови фотоапарати. Безжичната
Bluetooth технология работи в обхват
от около 10 метра.
Най-често срещано е връзката между
две устройства, но е възможна и връзка
между повече устройства едновременно.
Не е нужно да използвате кабел за връзка
както при USB свързването и не е
необходимо също така устройствата
да са насочени едно към друго, както при
инфрачервената технология. Например,
вие можете да използвате устройството, докато е в джоба ви или в чанта.
Bluetooth технологията е международен стандарт, който се поддържа от
милиони компании от цял свят. Тези
компании произвеждат продукти,
които съответстват на световните
стандарти.
Подържана Bluetooth версия и профили
Профил е стандартна съвкупност от
възможности за различни Bluetooth продукти. Тази система поддържа следните
Bluetooth версии и профили.
Поддържана Bluetooth версия:
Bluetooth стандартна версия 2.0
Поддържани Bluetooth профили:
A2DP (профил за допълнително разпространение на звука)
AVRCP (профил за дистанционно управление на аудио-видео)
42BG
Bluetooth устройствата трябва да
бъдат използвани на разстояние от
около 10 метра (без препятствия) едно
от друго. Следните условия може да
повлияят на ефективния обхват на
Bluetooth връзката.
- Съществува препятствие между
устройствата с Bluetooth връзка,
като например човек, метален обект
или стена.
- Близо до устройство се използва
безжичен LAN.
- Близо до устройствата се използва
микровълнова печка.
- Близо до устройствата има други
електромагнитни вълни.
Ефект на други устройства
Bluetooth устройството и безжичното
LAN устройство (IEEE 802.1Lb/g) използват една и съща честота (2.4 GHz).
Когато използвате вашето Bluetooth
устройството близо до устройство
с безжична LAN функция, възможно е да
се получи вмешателство на електромагнитни вълни. Това може да причини
разминаване в скоростта на връзката,
смущения или невъзможност за връзка. В
този случай извършете следното:
- Опитайте да свържете тази
система, Bluetooth мобилния телефон
или Bluetooth устройството, когато
се намирате на минимум 10 метра
от безжичното LAN устройство.
- Изключете захранването на
безжичното LAN устройство,
когато използвате вашето Bluetooth
устройство в рамките на 10 метра.
Ефект върху други устройства
Радиовълните, които се излъчват от
тази система може да повлияят на
операциите на електронни медицински
оборудвания. Изключете системата,
Bluetooth мобилния телефон и другите
Bluetooth устройства на следните
места, защото това може да причини
инцидент.
- На места, където има леснозапалими
газове, в болници, влакове, самолети
или бензиностанции.
- Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
USB устройства
Вие можете да възпроизвеждате следните Sony USB устройства на тази система. Други USB устройства не могат да
бъдат възпроизвеждани на тази система.
Sony цифрови музикални плейъри (до
март 2008)
Име на продукта Име на модела
Walkman®
Други
Забележки
• Тази система поддържа мерки за безопасност спрямо Bluetooth стандарта ,
които гарантират сигурна връзка, при
използването на безжична Bluetooth
технология., но сигурността може
да не е достатъчна в зависимост
от настройката. Внимавайте при
използването на безжичната Bluetooth
технология.
• Sony не поема отговорност за повреди
или други загуби, причинени от изтичането на информация при използването
на Bluetooth комуникация.
• Връзката с всички Bluetooth устройства, които имат един и същи профил
не може да бъде гарантирана.
• Изисква се Bluetooth устройство, свързано към системата да съответства с
Bluetooth спецификациите, определени
от Bluetooth SIG, Inc и съгласуването
трябва да бъде потвърдено. Въпреки
това, дори свързаното устройство
да съответства с гореспоменатите Bluetooth спецификации, някои
устройства може да не се свържат и да
не работя правилно в зависимост от
функциите и спецификациите им.
• В зависимост от Bluetooth устройството, което ще свързвате към системата или околната среда е възможно
да се получат смущения или звука да
прекъсне.
Съвместими със системата устройства
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 /
A818 / B103F / B105F
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
Проверете интернет страниците подолу за последната информация относно
съвместимите устройства.
За потребители в САЩ:
http://www.sony.com/shelfsupport
За потребители в Канада:
Английски http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/
Френски http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/
За потребители в Европа: http://support.
sony-europe.com/
За потребители в Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp/
За потребители в Азия и Океания:
http://www.sony-asia.com/support/
Забележки
• Когато форматирате USB устройство, уверете се, че сте форматирали,
като използвате самото устройство
или специален софтуер за форматиране, предназначен за това устройство.
В противен случай е възможно да не
успеете да запишете USB устройството правилно на системата.
Продължава
43BG
• Не използвайте USB устройства,
различни от тези. Операциите с
модели, които не са описани тук не са
гарантирани.
• Операциите не винаги са гарантирани,
дори когато използвате тези USB
устройства.
• Някои от тези USB устройства
може да не могат да бъдат закупени в
определени области.
Забележки за Walkman
• Когато прехвърляте музика на
Walkman и използвате „Media Manager
for WALKMAN”, уверете се, че прехвърляте в МР3 формат. Файлове в
MP4 формат (AAC или VIDEO) не се
извеждат от системата.
• Когато свързвате Walkman към
системата, уверете се че го свързвате
след като дисплея „Creating Library” или
“Creating Database” изчезне.
Bluetooth устройства
Проверете интернет страниците подолу за информация, относно съвместимите Bluetooth устройства.
За потребители в САЩ: http://www.
sony.com/shelfsupport/
За потребители в Канада: на английски:
http://www.sony.ca/ElectronicSupport/
На френски: http://fr.sony.ca/
ElectronicSupport/
За потребители в Европа: http://support.
sony-europe.com/
За потребители в Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp/
За потребители в Азия и Океания:
http://www.sony-asia.com/support/
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg/
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising