Sony | CMT-DX400 | Sony CMT-DX400 DX400 Микро Hi-Fi компонентна система Инструкции за експлоатация

4-188-590-01 (1)
Микро Hi-Fi
Micro
HI-FI
Компонентна
Component
Система
System
Инструкции за експлоатация
CMT-DX400
©2010 Sony Corporation
Operating Instructions
GB
Mode d’emploi
FR
Bedienungsanleitung
DE
Gebruiksaanwijzing
NL
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
мокрете устройството, пазете го от напръскване и
навлажняване, и не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност – например вази.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, пердета и др.
Не поставяйте запалени свещи върху
устройството.
Тъй като захранващият кабел се използва, за
да изключите устройството от електрическата
мрежа, свържете устройството към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо ненормално в
работата на уреда, незабавно изключете щепсела
от контакта.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или вградени
шкафове.
Не излагайте батерията на високи температури,
като например пряка слънчева светлина, огън или
подобни.
Устройството не е изключено от мрежата, докато
захранващият кабел е свързан към контакта, дори
ако самото устройство е изключено.
Прекаленият звуков натиск от слушалките може да
причини слухови смущения.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се получат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно
управление, Слушалки
2 BG
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
При някои батерии е възможно тази маркировка
да се използва в комбинация с някои химически
символи. Химическият символ на живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004%
олово. Изхвърлянето на батериите на правилното
място ще предотврати потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. В случай,
че поради мерки за безопасност или интегритет
на данните, продуктът трябва постоянно да
бъде свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството трябва да се
извършва единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, когато животът й изтече, предайте
батерията в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. За по-подробна информация относно
всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите
от продукта.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи риска за очите ви.
Това устройство е
класифицирано като
продукт CLASS 1 LASER.
Етикетът се намира на
задния панел.
Забележка за потребители:
следната информация касае
оборудването, продадено в
страни, които попадат под
условията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми, касаещи гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които
са посочени в отделните сервизни книжни или
гаранционни карти.
Съдържание
Как да използвате това ръководство................4
Дискове, които могат да се възпроизвеждат ..4
Подготовка за включване
Свързване на системата...............................................7
Избор на език .................................................................9
Диск – Възпроизвеждане
Поставяне на диск ..............................................10
Възпроизвеждане на диск .................................10
- Нормално възпроизвеждане
Възпроизвеждане на DVD,
като използвате менюто ....................................11
Възпроизвеждане на VIDEO CD с функция
РВС (Ver. 2.0) ........................................................12
- PBC възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на MP3/JPEG/DivX® файлове............................12
Диск – Различни режими на
възпроизвеждане
Повторно възпроизвеждане .............................14
- Repeat Play
Използване на дисплея на екрана
за търсене ..............................................................15
Външно устройство
Възпроизвеждане на USB устройство ...........23
Аудио вход ............................................................24
Дисплей
Преглед на информация за диска в дисплея
на екрана ...............................................................25
Промяна на осветеността на дисплея на
предния панел ......................................................25
Контрол на телевизора с устройството за
дистанционно управление ................................25
Отстраняване на проблеми
Видове проблеми и тяхното отстраняване...26
Съобщения ...........................................................28
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................................29
Технически характеристики.............................30
Речник ....................................................................32
Списък на разположението на бутоните и
страници, на които можете да ги откриете...35
Диск – Различни функции
Промяна на звука/субтитрите/ракурса .........16
Използване на таймера за автоматично
изключване ...........................................................17
Промяна на езика................................................17
- Language (Език)
Създаване на ваша собствена програма........18
- Program Play (Програмирано възпроизвеждане)
Използване на дисплея с настройки ..............18
- Меню Setup (Меню с настройки)
Списък със системни опции за настройка ...20
BG
Тунер
Настройка на радио станции ...........................21
Слушане на радио ...............................................21
Използване на система за радио данни
(RDS) ..............................................................21
Настройка на звука
Регулиране на звука ............................................22
Избор на звуков ефект.......................................22
3 BG
Как да използвате това
ръководство
• Това ръководство описва главно операциите,
които се извършват с помощта на устройството
за дистанционно управление, но вие можете да
извършите същите операции и като използвате
бутоните на самото устройство, които имат
аналогични или подобни наименования.
• Дисплеят на екрана може да се различава в
зависимост от модела.
• Описанието в това ръководство може да е
различно от изведеното на дисплея на екрана
поради забраните за извеждане.
• За илюстрации на дисплея на екрана (OSD) е
използван само английският модел.
• “DVD” може да се използва като общо
наименование за DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
• В това ръководство се използват следните
символи.
Symbol
Символ
Meaning
Значение
Функции,
могат
бъдат
Functions които
available
for да
DVD
използвани
с DVD VIDEO, in
VIDEO, DVD-R/DVD-RW
DVD-R/DVD-RW във видео
video mode, and DVD+R/
режим и DVD+R/DVD+RW
DVD+RW
Функции,
могат
бъдат
Functions които
available
for да
VIDEO
използвани
за VIDEO
CD (вклюCD (including
Super VCDs
or
чително Super VCD или CD-R/
CD-R/CD-RWs
in CD
video
CD или
CD-RW
във видео
формат
Super
формат)
formatVCD
or Super
VCD format)
Дискове, които могат да
се възпроизвеждат
Можете да възпроизвеждате следните дискове
на системата. Други дискове не могат да бъдат
възпроизвеждани.
Списък на дисковете, които могат
да се възпроизвеждат
Формат
наdiscs
диска Disc
Логоlogo
на диска
Format of
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
CD-R/CD-RW
Функции,
които могат
бъдат
Functions available
for да
music
CD
използвани
с аудио
или
or CD-R/CD-RW
inдискове
music CD
CD-R/CD-RW в аудио CD формат
format
Функции,
Functions валидни
available за
forDATA
DATA
CD
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW),
(CD-ROM/CD-R/CD-RW
съдържащи МР3* файлове, JPEG
containing MP3* files, JPEG files
файлове и DivX файлове
and DivX files)
Функции,
Functions валидни
available за
forDATA
DATA
DVD
DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
(DVD-R/DVD-RW/
DVD+RW), съдържащи МР3*
DVD+R/DVD+RW) containing
файлове, JPEG файлове и DivX
MP3* files, JEPG files and DivX
файлове
files
* МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран
от ISO/MPEG.
4 BG
Логото “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD
VIDEO” и “CD” са търговски марки.
Регионален код за DVD дискове,
които можете да възпроизвеждате
с тази система
Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW (Видео режим)/DVD+R/
DVD+RW
Вашата система има регионален код, отбелязан на
гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.
DVD дискове, обозначени със символа , също
могат да се възпроизвеждат с тази система.
Ако се опитате да използвате друг DVD диск, на
телевизионния екран ще се изведе съобщението
“Wrong region” (Грешен регион).
В зависимост от DVD диска е възможно регионалният код да не бъде указан, дори ако използването на диска е забранено от местните закони.
• В някои случаи, определени CD-R, CDRW, DVD-R, DVD-RW (Видео режим)
(DVD-RW диск, създаден във видео режим
има същия формат като DVD VIDEO),
DVD+R или DVD+RW дискове не могат
да бъдат възпроизвеждани с тази система
поради качеството на записа, физическото
състояние на диска или характеристиките на
записващото устройство. Освен това, дискът
няма да се възпроизвежда и ако не е правилно
финализиран. За повече информация се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към записващото устройство.
Обърнете внимание, че е възможно някои
функции за възпроизвеждане да не работят с
някои DVD+RW/DVD+R, дори ако дисковете са
правилно финализирани.
• Дискове, записани във формат Packet Write, не
могат да бъдат възпроизвеждани.
Дискове, които тази система не
може да възпроизвежда
• CD-ROM дискове (освен с разширения “.МР3”,
“.JPG” или “JPEG”)
• CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните
в следните формати:
- музикален CD формат
- видео CD формат
- МР3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG/DivX
формат, съответстващ със системите ISO9660*
Level 1/Level 2 или Joliet
• CD-ROM, записан във формат PHOTO CD.
• Частите с данни на CD-Extras
• Super Audio CD
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW, записани в Multi Session
• DVD-RAM
• DVD Аудио дискове
• DVD с различен регионален код
• DVD+R DL (двуслойни) дискове
• Дискове с нестандартна форма (например
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни)
не могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство. Ако се опитате да го направите,
устройството може да се повреди. Не
използвайте подобни дискове.
• Дискове със залепена върху тях хартия или
стикер.
• Дискове със самозалепваща се лента,
целофаново покритие или стикер върху тях.
* Формат за организация на файлове и папки на
CD-ROM, определен от ISO (Международна
организация за стандартизация).
Забележка относно операциите по
възпроизвеждане на DVD и VIDEO
CD
Някои операции по възпроизвеждането на DVD
и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани
от производителите на софтуер. Тъй като тази
система работи с DVD или VIDEO CD, в зависимост от съдържанието на диска, програмирано от
софтуерните производители, е възможно някои
функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD и VIDEO CD.
Музикални дискове, кодирани с
технология за защита на авторските
права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (компакт диск)
стандартите.
Някои звукозаписни компании пускат на пазара
музикални дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторските права.
Моля, вземете под внимание факта, че измежду
тези дискове има такива, които не отговарят на
CD стандарта и не могат да се възпроизвеждат на
този продукт.
продължава
5 BG
Забележка за двустранни дискове
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който съдържа
DVD записан материал от едната страна и цифров
аудио материал от другата. Въпреки това, тъй
като страната с аудио материала не е съвместима с
Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането
на този продукт не е гарантирано.
Забележки за възпроизвеждане
на мулти-сесийни дискове
• Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия на
диска съдържа MP3 аудио файл (JPEG файл).
Всички останали MP3 файлове (JPEG файлове),
записани в следващите сесии, също могат да
бъдат възпроизвеждани.
• Когато в първата сесия са записани аудио
записи и изображения в музикален CD или
видео CD формат, ще се възпроизведе само
първата сесия.
• Когато възпроизвеждате диск, който съдържа
аудио записи в музикален CD формат,
MP3 файлове и JPEG файлове, можете да
възпроизвеждате само аудио записите в
музикален CD формат.
• CD-R и CD-RW дискове, записани в
мултисесиен формат, които не са финализирани
чрез “затваряне на сесията”, не се поддържат.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита на
авторското право, защитена с US патенти и други
права на интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторското
право трябва да бъде разрешена от Macrovision
и е предназначена само за домашно видео или
друго ограничено ползване, освен ако изрично
не е разрешено друго от Macrovision. Повторното
сглобяване или разглобяване са забранени.
• Тази система включва в себе си Dolby Digital.
• Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът двойно D са търговски марки
на Dolby Laboratories.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са
търговски марки на DivX Inc. и са използвани
по неин лиценз.
6 BG
DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е
официално сертифициран DivX продукт и
може да възпроизвежда DivX видео. За повече
информация и инструменти на софтуера, които
да преобразуват файлове в DivX видео, посетете
www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това DivX
Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда DivX Video-on-Demand
(VOD) съдържание. За да получите регистрационен код, открийте DivX VOD секцията в
менюто с настройки на устройството. За да
довършите процеса по регистрацията, посетете
vod.divx.com с този код, за да научите повече за
DivX VOD.
• Windows Media е търговска марка на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО
MPEG-4 ВИЗУАЛНИЯ СТАНДАРТ (“MPEG-4
VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ Е
БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И
УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ
MPEG LA, LLC.
ВИЖТЕ: http://www.mpegla.com/
Подготовка за включване
Извършете следната процедура, описана от
приложените кабели и аксесоари.
до
, за да свържете вашата система, като използвате
FM
FMантена
antenna
Преден
говорител
(Десен)
Front speaker
(Right)
Подготовка за включване
Свързване на системата
Преден говорител
(Ляв) (Left)
Front speaker
Свържете говорителите.
Говорителите не са означени като ляв и десен.
Към жака SPEAKER R свържете говорителя,
който се намира от дясната страна, гледайки
системата отпред, а говорителят, който се намира отляво, свържете към жака SPEAKER L.
Свържете FM антената.
Удължете водещата FM
антена хоризонтално.
ANTE
NNA
Забележка
• Поставете антените на разстояние от кабелите
на говорителите.
От говорителя, който
From theот
speaker
се намира
дясната
on the right side
страна
От
говорителя,
From
the speakerкойто
on
се
намира
the
left sideот лявата
страна
Забележка
• Свържете само един комплект говорители
продължава
7 BG
Забележки
Свържете телевизор.
Изберете една от следните връзки.
• Контролът на възпроизвеждането е възможен
само на вашия преносим медия плейър.
• Спрете възпроизвеждането на преносимия
медия плейър преди да превключите към друг
носител/източник на възпроизвеждане.
• Не поставяйте телевизора върху системата.
Свържете захранващия кабел към
мрежата от 220 V.
Ако щекерът не може да влезе в контакта,
отстранете приложения адаптер (само за
моделите с адаптер).
Натиснете
системата.
B
, за да включите
На дисплея на предния панел се извежда
съобщение “HELLO”.
A
Връзка
Ако вашият телевизор притежава
компонентни видео входни жакове,
свържете вашия телевизор към
жаковете COMPONENT VIDEO OUT с
помощта на компонентен видео кабел
(не е приложен в комплекта).
Ако вашият телевизор е съвместим със сигнали в прогресивен формат (480P или 576Р),
използвайте тази връзка и задайте настройката за прогресивен формат в положение “ON”.
Връзка
Свържете входния видео жак на
вашия телевизор към жака VIDEO OUT
посредством видео кабел (приложен в
комплекта).
Когато използвате телевизор
Включете телевизора и изберете видео входа, за
да гледате картина от системата.
Когато свързвате видео дек
Свържете телевизора и видео дека, като използвате видео и аудио кабели (не са приложени в
комплекта), както е показано по-долу.
Телевизор
TV
Video deck
Видео
дек
System
Система
Не
Do свързвайте
not connect
directly.
директно
Ако свържете видео дек между системата и телевизора, е възможно да се получи срив на видео
сигнала от системата. Не свързвайте видео дек
между системата и телевизора.
8 BG
Задайте системата за цветна телевизия
в положение PAL или NTSC в зависимост
от системата за цветна телевизия на
вашия телевизор.
Системата за цветна телевизия фабрично е
зададена в положение PAL.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
за да превключите функцията в
положение DVD/CD.
Възпроизвеждането стартира автоматично,
ако поставите диск с функция за автоматично
възпроизвеждане. Натиснете два пъти , за да
спрете възпроизвеждането.
2 Натиснете SETUP, докато устройството е
в режим стоп.
Извежда се менюто с настройки.
3 Неколкократно натиснете
или , за
да изберете “Preference Page”, след това
натиснете .
4 Неколкократно натиснете или , за да
изберете “TV Type”, след това натиснете
или .
5 Неколкократно натиснете или , за да
изберете PAL/Multi/NTSC от изведения
списък, след това натиснете .
6 Натиснете SETUP, за да изключите
менюто с настройки.
Забележки
• Възможно е на телевизионния екран за
кратко да се появят смущения, когато смените
системата за цветна телевизия, както е описано
по-горе.
• Ако се окаже, че картината съдържа смущения,
можете да извършите операциите, описани подолу, за да върнете първоначалните настройки
за система за цветна телевизия:
- Отворете отделението.
- Натиснете DISPLAY.
- Натиснете .
Поставяне на две R6 батерии
(размер АА) в устройството за
дистанционно управление
Можете да променяте езика за дисплея на екрана
1 Включете вашия телевизор и изберете
видео входа.
2 Натиснете
, за да включите
системата.
3 Неколкократно натиснете FUNCTION +/–,
за да превключите на DVD/CD.
Забележка
• Ако не планирате да използвате устройството
за дистанционно управление за дълъг период
от време, извадете батериите, за да избегнете
протичане или корозия.
Съвет
• При нормална работа батериите трябва
да издържат до около 6 месеца. Когато
устройството за дистанционно управление вече
не работи, сменете двете батерии с нови.
Прикрепяне на крачетата на
говорителите
Прикрепете приложените крачета за говорителите към долната част на говорителите, за да
предотвратите хлъзгането им.
Възпроизвеждането автоматично стартира, ако
е включена функцията за автоматично възпроизвеждане на диска. Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
4 Натиснете SETUP.
Извежда се менюто с настройки.
5 Неколкократно натиснете
Подготовка за включване
Плъзнете и свалете капачето на отделението за
батериите, и заредете двете батерии размер R6
(размер АА), като поставите първо страната ;
съобразете се с поляритета, указан по-долу.
Избор на език
или , за
да изберете “General Setup Page”, след
това натиснете .
6 Неколкократно натиснете или , за да
изберете “OSD Lang”, след това натиснете
или .
7 Неколкократно натиснете или , за да
изберете език от изведения списък, след
това натиснете .
8 Натиснете SETUP, за да изключите
дисплея с настройки.
Отстранете
защитната
Remove the foot
pads
from the
cover.
лента
отprotective
крачетата
за
говорителите.
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте говорителите и/
или стойките за говорителите на специално
третирани повърхности (с восък, лак, безир
и др.), защото може да се получи промяна на
цвета на корпуса или подовата повърхност да се
обезцвети.
9 BG
Пример: Когато възпроизвеждате CD
Диск – Възпроизвеждане
Поставяне на диск
1 Натиснете на устройството.
2 Поставете диска в отделението за диска,
като внимавате етикетът да сочи нагоре.
НомерTrack
на записа
number
Възпроизведено
Playing timeвреме
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/–,
за да превключите функцията към DVD/
CD.
Възпроизвеждането стартира автоматично,
ако е зададена функцията за автоматично
възпроизвеждане на диска.
Със страната
Playback
sideза
възпроизвеждане
facing down.
надолу.
2 Заредете диск.
Възпроизвеждането стартира автоматично,
когато затворите отделението на диска.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, натиснете
.
Други операции
3 Натиснете
.
Отделението за диска се затваря. Плейърът
започва възпроизвеждане.
Забележкa
• Не използвайте дискове, върху които има
тиксо, печати или лепило, защото това може да
причини неизправност.
За да пестите захранване
в режим на готовност
Натиснете
, докато системата е включена. Системата влиза в режим на пестене на захранване.
Възпроизвеждане на диск
- Нормално възпроизвеждане
Преди да възпроизвеждате DVD или VIDEO CD,
включете телевизора и изберете видео входа. В
зависимост от DVD или VIDEO CD, възможно
е някои операции да бъдат различни или
забранени. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към диска.
Пример: Когато е зареден DVD диск
Chapter
number Възпроизведено
Playing timeвреме
Номер
на главата
10 BG
To
За да
Press
Натиснете
Спрете
Stop
възпроизвеждането
Въведете режим
Pause
на пауза
Възстановите
Resume
play after stop/
възпроизвеждането
pause
след стоп/пауза
Преминете
към
Go
to the next
chapter,
следващата
глава,
track,
MP3/WMA/
запис, MP3/WMA/
JPEG/DivX
files orили
JPEG/DivX файл
scene
сцена
Преминете
към
Go
back to the
предходенMP3/WMA/
MP3/
preceding
WMA/JPEG файл
JPEG files
Преминете
към
Go
back to the
предходнаchapter,
глава,
preceding
запис, DivX файл
track,
DivX files or
или сцена
scene
x
Изключите
Turn
off the sound
временно звука
temporarily
X
N/X
>
.
пъти.
.два
twice.
Когато натиснете веднъж
When
you
press
once,
, можете
да.
преминете
you can
go to the
към
началото
наbeginning
настоящата
запис
of the currentглава,
chapter,
или
track,сцена.
or scene.
MUTING.
За да отмените, натиснете
To cancel,
pressили
it again or
отново
бутона
VOLUME VOLUME
+ to adjust+,the
натиснете
за да
регулирате
силата на звука.
sound volume.
Спрете
Stop
play and remove
Z
възпроизвеждането и
the
desiredжелания
disc
извадите
диск
Press
Натиснете
Намерите
определена
Locate
a point
quickly
точка
от записа
by
playing
a disc сin fast
бързо превъртане
forward
or fast reverse
напред или назад
(Scan)1)2) 1) 2)
(Сканиране)
, докато
M/ илиor / /m
while
дискът
се възпроизвежда.
playing
a disc. Each time
Всеки път, когато натиснете
you press
илиM/
/ по or
време /
m
during скоростта
scan, theна
на
сканиране,
търсене
се променя.
За да се
playback
speed changes.
върнете
къмto
режим
на нормално
To return
normal
speed,
възпроизвеждане, натиснете .
press N.
Actual
speeds
Реалните
скорости
може
да се
may differв зависимост
with someотdiscs.
различават
диска.
4)
,
M// или
or / /m4)
докато
системата
е вinрежим
while the
system is
pause
на пауза. Всеки път, когато
mode.
Each
time
натиснете бутона you/press
4)
M/ / or 4) по/m
или
време
на
бавно
duringвъзпроизвеждане,
Slow-motion Play,
скоростта на възпроизthe playback
speed За да
веждане
се променя.
changes.
return
to на
се
върнетеTo
към
режим
нормално
възпроизвеждане,
normal playback
speed,
натиснете
press N. .
Гледатеframe
кадърby frame
Watch
по кадър (Бавно
(Slow-motion
Play)3)
възпроизвеждане) 3)
Увеличите
Enlarge
the pictures
изображението
(DVD/VIDEO
CD
(само за DVD/
only)
VIDEO CD)
Натиснете
ZOOM.
Press ZOOM.
EachВсеки
time
път,
когатоthe
натиснете
you press
button, the
бутона, скалата за
zoom scale changes.
To За
увеличение
се променя.
return
to the normal
size,
да
се върнете
към нормален
размер,
неколкократно
press ZOOM
repeatedly
натиснете
ZOOM,
докато
until the scale
returns
to the
скалата се върне към
normal size.
нормален
размер.
СЪВЕТ
• За да възпроизвеждате от началото на диска,
натиснете два пъти, след това натиснете
.
Възпроизвеждане на глава/запис,
като въведете номера на записа
в режим на нормално възпроизвеждане (само на устройството за
дистанционно управление)
Натиснете SHIFT + 2 от бутоните с цифри, за
да въведете номера на записа, който желаете да
възпроизведете.
Пример:
За да възпроизведете глава/запис номер 5,
натиснете SHIFT+ 0 + 5.
За да възпроизведете глава/запис номер 30,
натиснете SHIFT+3 + 0.
Забележка
• Възможно е натискането на SHIFT+ два от
бутоните с цифри, за да въведете номера на
главата или записа, да не работи при някои
дискове.
Диск – Възпроизвеждане
To
За да
Възпроизвеждане на DVD,
като използвате менюто
1)
Освен за JPEG файлове с изображения.
Скоростите на сканиране може да се различават
в зависимост от диска.
3)
Само за DVD VIDEO, DivX, VIDEO CD.
4)
Само за DVD видео: операция на бавно
възпроизвеждане в обратна посока.
2)
Възпроизвеждане от точката, в
която сте спрели диска
- Resume Play (само за DVD/VIDEO CD/CD)
Системата запаметява позицията, в която сте
спрели диска, и възстановява възпроизвеждането
от същата точка следващия път, когато заредите
същия диск.
1 По време на възпроизвеждане на
диск натиснете бутона , за да спрете
възпроизвеждането.
На телевизора се извежда индикацията “Press
Play Key To Continue”.
2 Натиснете
.
Един DVD диск е разделен на дълги сектори от
картина или музика. Тези сектори се наричат
“заглавия”. Когато се възпроизвежда DVD, който
съдържа няколко заглавия, можете да изберете
желаното заглавие, като използвате менюто на
DVD диска TOP MENU.
Когато възпроизвеждате DVD, което ви позволява
да избирате опции като език за субтитрите и език
за звука, избирайте опциите, като използвате
DVD MENU.
1 Натиснете DVD TOP MENU или DVD
MENU.
На телевизионния екран се извежда менюто на
диска. Съдържанието на менюто се променя от
диск на диск.
2 Натиснете
или SHIFT + бутони
с цифри, за да изберете елемента,
който желаете да възпроизведете или
промените, след това натиснете .
Възпроизвеждането започва от позицията, в
която сте спрели диска в стъпка 1.
Забележки
• Възможно е функцията за възстановяване на
възпроизвеждането да не работи правилно с
някои дискове.
• В зависимост от позицията, в която сте
спрели диска, системата може да възстанови
възпроизвеждането от различно място.
11 BG
Възпроизвеждане на VIDEO
CD с функция РВС (Ver. 2.0)
Възпроизвеждане на MP3/
JPEG/DivX® файлове
- PBC Възпроизвеждане
Менюто РВС* ви позволява да възпроизвеждате
интерактивния софтуер, като следвате менюто на
телевизионния екран. Възможно е структурата
и форматът на менюто да се различават в
зависимост от всеки диск.
* РВС: Контрол на възпроизвеждането
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +
или -, за да превключите към DVD/CD.
2 Заредете VIDEO CD с функцията РВС (Ver.
2.0).
Възпроизвеждането започва и на
телевизионния екран се извежда менюто PBC.
3 Натиснете SHIFT + два от бутоните
с цифри, за да изберете номера на
желания елемент.
4 Продължете възпроизвеждането, като
следвате инструкциите от менюто за
интерактивни операции.
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD.
За да се върнете към предишното меню
Натиснете
.
За да отмените възпроизвеждането с
функцията РВС
Натиснете SHIFT + два от бутоните с цифри, за
да изберете номера на желания елемент, докато
устройството е в режим стоп.
За да се върнете към PBC възпроизвеждане,
натиснете два пъти , след това натиснете
.
Преди да възпроизвеждате МР3, JPEG или DivX
файлове, включете телевизора и изберете видео
вход.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/–,
за да превключите функцията към DVD/
CD.
2 Заредете DATA CD или DATA DVD.
Извежда се списък с файлове.
Забележки
• Възможно е стартирането на възпроизвеждане
на следните дискове да отнеме известно време.
- диск със сложна дървовидна структура на
съдържанието.
- диск, записан в Multi Session формат.
- диск, на който могат да се прибавят данни
(нефинализиран диск).
• Някои CD-R или CD-RW не могат да се
възпроизвеждат на тази система в зависимост
от формата на файла.
3 Неколкократно натиснете
,
за да изберете файла, който желаете да
възпроизведете.
Неколкократно натиснете или , за да
търсите нагоре или надолу в съдържанието на
папката.
Изберете папка и натиснете
или
, за да
влезете в папката.
Изберете
и натиснете
или
, за да се
върнете към основната папка.
x
001/015
Folder
\mp3\
..
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Abcdefghijklmn 01
Abcdefghijklmn 02
Abcdefghijklmn 03
Abcdefghijklmn 04
Abcdefghijklmn 05
4 Натиснете
.
Възпроизвеждането започва от избрания файл.
Ако сте избрали JPEG файл, стартира
изреждането на изображения.
12 BG
Други операции
Do this
Извършете
следното
Спрете
Stop
play
възпроизвеждането
Натиснете
когато an MP3 file or
Press x when, playing
възпроизвеждате
МР3 файл или
DivX file.
DivX файл.
Press
DVD
MENU
when когато
playing a
Натиснете DVD MENU,
възпроизвеждате
JPEG файл.
JPEG file.
Въведете
Pause
режим на
пауза
Изведете
Digest
кадър
Натиснете
.
Press X.
, за да
Натиснете
Press N/X to
resume play.
възстановите
възпроизвеждането.
Натиснете
Press x when, докато
playing
a JPEG
възпроизвеждате
JPEG
файл.file.
Забележки за файловете
• Системата включва албуми, които не съдържат
аудио файлове и JPEG изображения. Когато
на USB устройството има повече от 648
файла (включително папките) + 2 папки по
подразбиране (“.” и “..”), максимум 300 папки
(включително “.” и “..”), папките, които се
разпознават от системата, се различават в
зависимост от тяхната конфигурация.
• Системата може да възпроизвежда следните
файлове.
Файл
File
Разширение
наfile
файла
Extension of the
MP3 файл
file
“.mp3”
“.mp3”
WMA файл
file
JPEG
файл
JPEG
image
file
с изображение
MPEG
“.wma”
“.wma”
“.jpg”или
or “.jpeg”
“,jpg”
“.jpeg”
“.MPG”
DivX
DivX
“.DivX”
“.AVI”
“.DivX”или
or “.AVI”
Диск – Възпроизвеждане
To
За да
• В зависимост от DivX файла, изображението
може да спре или да се изведе неясно. В този
случай, препоръчваме ви да създадете файла с
по-нисък битрейт. Ако звукът все още съдържа
смущения, препоръчителният аудио формат
е МР3. Въпреки това, обърнете внимание, че
системата не съответства с WMA (Windows
Media Audio) формата.
• Поради технологията на компресиране,
използвана в DivX файловете, възможно е
извеждането на изображението да отнеме
известно време, когато натиснете
.
• В зависимост от DivX файла, възможно е звукът
да не съвпада с картината на екрана.
• Възможно е редът на възпроизвеждане да се
различава в зависимост от софтуера, който
използвате за създаване на DivX файла.
Системата ще възпроизвежда данни с някое от
гореспоменатите разширения дори файлът да не
е в MP3/WMA/JPEG формат. Възпроизвеждането
на такива данни може да изведе силен шум и да
повреди системата от говорители. Системата
може да възпроизвежда диск с данни само до 25
ниво.
Забележки за MP3/JPEG файлове
• Системата поддържа МР3 аудио записи,
записани с битрейт от 32 до 320 kbps и честота
от 32/44.1/48 kHz за MPEG Audio Layer-3.
• Ако поставите разширение “.MP3” на данни,
които не са в МР3 формат, системата няма
да може да разпознае данните правилно и
ще възпроизведе силен шум, който може да
повреди говорителите на система.
Забележки за DivX файлове
• Възможно е системата да не възпроизведе DivX
файла, когато файлът е бил комбиниран от два
или повече DivX файла.
• Системата не може да възпроизвежда DivX файл
с размер, който е по-голям от 640 (широчина) х
480 (височина).
• В зависимост от DivX файла, възможно е
изображението да е неясно или звукът да
прескача.
• Системата не може да възпроизвежда няколко
DivX файла, които са по-дълги от 3 часа.
13 BG
Забележки
Диск – Различни режими
на възпроизвеждане
Повторно възпроизвеждане
- Repeat Play
Възможността за режими на повторно и
разбъркано възпроизвеждане зависи от вида на
диска.
Натиснете REPEAT по време
на възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона, настройката
се променя както следва:
Когато възпроизвеждате DVD
•
Chapter: Повтаря текущата глава.
•
Title: Повтаря текущото заглавие.
•
ALL: Повтаря всички заглавия на диска.
• Shuffle: Възпроизвежда диска в разбъркан ред.
•
Shuffle: Повтаря разбърканото
възпроизвеждане.
•
Off: Изключва повторното възпроизвеждане.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD/
SVCD/CD
•
Track: Повтаря текущата песен.
•
ALL: Повтаря всички песни на диска.
• Shuffle: Възпроизвежда диск в разбъркан ред.
•
Shuffle: Повтаря разбърканото
възпроизвеждане.
•
Off: Изключва повторното възпроизвеждане.
Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA
DVD
• Shuffle: Възпроизвежда всички файлове в
разбъркан ред.
• Random: Възпроизвежда всички файлове в
случаен ред.
• Single: Възпроизвежда настоящия файл.
•
One: Повтаря текущия файл.
•
Folder: Повтаря текущата папка.
• Folder: Възпроизвежда текущата папка.
За да отмените режима на Повторно/Разбъркано възпроизвеждане
Когато възпроизвеждате DVD/CD
Натискайте, докато се изведе индикация “
Off ”.
Когато възпроизвеждате MP3/JPEG/DivX
файл
При MP3/JPEG: натискайте, докато се изведе
“Folder”.
При DivX: натискайте, докато се изведе
индикация “ Off ”.
14 BG
• Не можете да извършите повторно/
разбъркано възпроизвеждане по време на PBC
възпроизвеждане на VIDEO CD (стр. 12).
• Повторното възпроизвеждане се отменя, когато:
- изключите системата.
- отворите отделението за диска.
- превключите друга функция.
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD/SVCD,
трябва да извършите следното, за да изключите
функцията PBC:
- натиснете два пъти.
- натиснете SHIFT + желаните бутони с цифри.
- натиснете .
2 Неколкократно натиснете
Използване на дисплея
на екрана за търсене
Забележка
Търсене на заглавие/глава/песен/
сцена и др.
Можете да търсите DVD VIDEO по заглавие или
глава, и можете да търсите VIDEO CD/CD/DATA
CD/DATA DVD по песен, индекс или сцена. За
DATA CD/DATA DVD/USB устройства, можете да
търсите по папка или файл. Тъй като заглавията
и главите са обозначени с уникални номера на
дисковете, можете да изберете желаната опция,
като въведете номера й. Също така, можете да
търсите сцена по времеви код.
1 Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда дисплеят с
контролното менюто.
Когато възпроизвеждате DVD.
B
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Title Elapsed 0:08:54
01/01
03/13
2CH English
English
2 Натиснете SHIFT + бутоните с цифри, за
да изберете желанaта песен.
Възпроизвеждането започва от избраната
песен
• Функцията за търсене не работи в режим на
възпроизвеждане в случаен ред.
Menu
На телевизионния екран се извежда индикация
“Select Track:--/--”.
Когато възпроизвеждате MP3/JPEG/DivX
файл
1 Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда индикация
“Select:---”
2 Натиснете SHIFT + бутоните с цифри, за
да изберете желанaта песен.
Възпроизвеждането започва от избраната
песен
Диск – Различни режими на възпроизвеждане
Можете да търсите заглавие или глава (DVD) и
песен (VIDEO CD). Тъй като заглавията, главите
и песните са обозначени с уникални номера на
дисковете, можете да изберете желаната опция,
като въведете номера й.
или , за да
изберете опция, след това натиснете .
3 Натиснете SHIFT + бутоните с цифри, за
да изберете желанaта опция.
Когато възпроизвеждате CD
1 Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
Когато възпроизвеждате VCD.
B
Menu
Track
Repeat
Time Disp.
06/14
Off
Total Elapsed
Total Elapsed 0:21:24
15 BG
SVCD (аудио записи 1-2)
Диск – Различни функции
• [Audio 1]: Стерео звук за аудио запис 1.
• [Audio 2]: Стерео звук за аудио запис 2.
Когато възпроизвеждате DivX файл
Промяна на звука/
субтитрите/ракурса
Изборът при DATA CD или DATA DVD формати
на аудио сигналите се различава в зависимост от
DivX файла, който се съдържа на диска. Форматът
се извежда на телевизионния екран.
За да настроите желания аудио трак
Промяна на звука
Когато възпроизвеждате DVD или DATA CD/
DATA DVD (DivX файлове), записани в няколко
аудио формата (PCM, Dolby Digital, MPEG audio),
можете да променяте аудио формата. Ако DVD
дискът е записан на различни езици, можете също
да сменяте и езика.
Също така, можете да изведете звука от левия
или десния канал през двата говорителя, докато
възпроизвеждате VIDEO CD или CD. Например,
когато възпроизвеждате диск, съдържащ песен с
вокали в десния канал и инструментал в левия,
можете да изведете звука от инструменталите от
двата говорителя, като изберете левия канал.
Неколкократно натиснете AUDIO по време
на възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона, настройката
се променя както следва:
Когато възпроизвеждате DVD
В зависимост от DVD диска, изборът на език и
аудио форматът сe различава.
Когато един и същи език се извежда 2 или повече
пъти, DVD е записан в различни аудио формати.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD/CD
• Моно Ляв: Звукът се извежда от левия канал
(моно).
• Моно Десен: Звукът се извежда от десния канал
(моно).
• Стерео: Извежда се стандартен стерео звук.
SVCD (само аудио запис 1)
• [Stereo]: Извежда се стандартен стерео звук.
• [Mono Left]: Звукът се извежда от левия канал
(моно).
• [Mono Right]: Звукът се извежда от десния канал
(моно).
16 BG
Можете да зададете желания аудио трак, като
извършите операцията, описана в “Промяна на
езика” (стр. 17).
Забележки
• Когато възпроизвеждате DVD със звук,
различен от 2 канала, звукът се преобразува в
двуканален и се извежда през говорителите на
системата. Въпреки това звукът не се извежда в
“Multi Channel PCM”формат.
• За дискове, които не са записани в различни
аудио формати, не можете да сменяте звука.
• В зависимост от DVD диска, възможно е да не
успеете да промените звука, дори ако DVD е
записан в различни аудио формати.
• За VIDEO CD и CD, когато изключите системата
или отворите шейната на диска, настройката се
връща в положение “Stereo”.
• По време на DVD възпроизвеждане, възможно е
звукът автоматично да се промени.
Извеждане на аудио информацията
от диска (само за DVD/DivX)
Когато по време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете AUDIO, на
телевизионния екран се извеждат форматите на
аудио сигналите (PCM, Dolby Digital).
Например, възможно е във формат Dolby Digital,
сигналите, подредени от моно до 5.1-канални
сигнали, да бъдат записани на DVD. Броят на
записаните канали може да варира в зависимост
от DVD.
Аудио
Audioформат
format
Audio
1/3: Dolby Digital English
Извеждане на субтитрите
(само за DVD)
Ако на DVD/DivX диска са записани субтитри с
различни езици, вие можете да сменяте езика на
субтитрите и да ги включвате или изключвате
винаги, когато искате, докато възпроизвеждате
DVD/DivX.
Всеки път, когато натиснете бутона, езикът се
променя.
За да изключите настройката за
субтитри
Можете да настроите системата, така че да се
изключва след определено време, за да можете
да заспите, докато музиката звучи. Можете да
задавате времето на 10-минутни интервали.
Натиснете SLEEP.
Всеки път, когато натиснете бутона, индикацията
за минутите (оставащото време) се променя на
предния панел както следва:
Неколкократно натиснете SUBTITLE, докато
изберете “Subtitle Off ”.
Забележки
• В зависимост от DVD/DivX диска, възможно е
да не успеете да смените субтитрите, дори ако
има записани многоезични такива.
• За езици, които не се поддържат в този модел,
LANG ще се изведе като “OTHERS”.
На дисплея на предния панел се извежда
индикация с 20-секундно обратно преброяване.
За да проверите оставащото време
Задръжте натиснат бутона SLEEP за 3 секунди,
за да прегледате оставащото време на предния
панел.
Промяна на ракурса (само за DVD)
За да промените оставащото време
Когато възпроизвеждате DVD, на който са
записани различни ракурси за една сцена, можете
да промените ракурса.
Неколкократно натиснете SLEEP, за да изберете
желаното време.
Неколкократно натиснете ANGLE по време
на възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона, ракурсът се
променя.
Забележки
• В зависимост от DVD диска, възможно е да не
успеете да смените ракурса, дори ако на диска са
записани много ракурси.
• Ако е записан само един ракурс, при
натискането на бутона за смяна на ракурса на
телевизионния екран е извежда индикацията
“ ”.
Диск – Различни функции
Неколкократно натиснете SUBTITLE по
време на възпроизвеждане.
Използване на таймера за
автоматично изключване
За да отмените функцията за таймера за
автоматично изключване
Неколкократно натиснете SLEEP, докато на
дисплея на предния панел се изведе “OFF”.
Промяна на езика
– Language (Език)
1 Натиснете два пъти
, за да отмените
режима за възстановяване на
възпроизвеждането.
2 Натиснете SETUP в режим стоп.
Извежда се менюто с настройките.
3 Неколкократно натиснете
или , за
да изберете “Preference Page”, след това
натиснете .
4 Неколкократно натиснете или , за да
изберете опция, след това натиснете .
Audio
Превключва езика за звука.
Изберете езика от изведения списък.
продължава
17 BG
Subtitle
Превключва езика за субтитрите. Изберете
езика от изведения списък.
Disc Menu
Можете да изберете желания език за DVD
менюто.
5 Неколкократно натиснете
или , за да
изберете език, след това натиснете .
6 Натиснете SETUP, за да изключите
менюто с настройки.
За да промените езика за дисплея на
екрана
Изберете “General Setup Page” на стъпка 3, след
това изберете “OSD Lang”. За подробности вижте
“Избор на език” (стр. 9).
цифри, за да изберете желаната песен.
Например, за да изберете запис [2].
Натиснете SHIFT + 0 + 2.
3 Натиснете
, за да изберете
[Start] и да възпроизведете програмата.
Забележка
• Когато спрете програмното възпроизвеждане
или избраната опция за повторно
възпроизвеждане, програмата се отменя.
Използване на дисплея
с настройки
Забележка
– Меню Setup (Меню с настройки)
• Когато избраният език не е записан на
DVD диска, автоматично се избира един от
записаните езици.
1 Натиснете SETUP.
Създаване на ваша
собствена програма
– Program Play (Програмирано
възпроизвеждане)
Можете да възпроизвеждате съдържанието на
диска в реда, който желаете, като предварително
подредите песните на диска и създадете ваша
собствена програма с максимум 20 песни.
1 Натиснете PROGRAM.
На телевизионния екран се извежда дисплеят с
програмното меню.
CD
Program:Track (01-13)
1
02
6
2
01
7
3
11
8
4
04
9
5
09
10
Exit
18 BG
2 Натиснете SHIFT + два от бутоните с
03
__
__
__
__
Start
NEXT M[
Можете да извършвате различни настройки на
опции като картина и звук.
Извежда се менюто с настройки.
2 Неколкократно натиснете
или , за
да изберете страницата с настройки,
след това натиснете .
3 Неколкократно натиснете или , за да
изберете опция, след това натиснете .
4 Натиснете SETUP, за да изключите
менюто с настройки.
Забележка
• Ако не можете да влезете в [Preference Page],
натиснете SETUP, за да излезете от менюто.
След това два пъти натиснете преди отново да
натиснете SETUP.
Общи настройки
TV Display
Избира съотношението на картината на
свързания телевизор.
16:9
Видео настройки
Progressive
4:3 Letter Box
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Извежда
широка картина с черни ленти в
горната и долната част на екрана.
Можете да зададете вида на сигнала, който да се
извежда от VIDEO OUT.
[On]: Режимът на прогресивно сканиране се
включва.
Прочетете инструкциите на телевизора и
повторете операцията, като натиснете .
[Off ]: Изключва режима на прогресивно
сканиране.
DivX VOD
[
]: Извежда DivX регистрационен код.
Предпочитани настройки
TV Type
4:3 Pan Scan
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Извежда
широка картина на целия
екран, като част от картината
автоматично се отрязва.
Избира системата за цветна телевизия, когато
възпроизвеждате диск. Настройката по
подразбиране е “PAL” за европейските модели и
“NTSC” за други модели.
PAL
Променя видео сигнала на
NTSC диска и го извежда в
система PAL.
Multi
Извежда видео сигнала в
системата на диска в PAL
или NTSC. Ако телевизорът
използва двойна система,
изберете “Multi”.
NTSC
Променя видео сигнала на PAL
диска и го извежда в система
NTSC.
OSD Lang (On-Screen Display)
Превключва езика за дисплея на телевизионния
екран.
Screen Saver
Скрийн сейвърът е полезен, защото
предотвратява повреда на телевизионния
екран, причинена от извеждането на статично
изображение за твърде дълго време.
[On]: Скрийн сейвърът се извежда, когато
оставите системата в режим на пауза или ако
системата е спряна за повече от 15 минути.
[Off ]: Скрийн сейвърът се отменя.
Last Memory
[On]: Възстановява възпроизвеждането
от последния диск, ако сте спрели
възпроизвеждането с
.
[Off ]: Изключва функцията за възстановяване на
възпроизвеждането.
Когато паметта за възстановяване на
възпроизвеждането е пълна, точката за
възстановяване на възпроизвеждане на най-рано
запаметения диск се изтрива.
Диск – Различни функции
Изберете тази позиция, когато
свързвате широкоекранен
телевизор или телевизор с
функция широк екран.
Auto Standby
Можете да зададете режим на готовност.
[On]: Системата автоматично преминава в режим
на готовност, когато спрете, зададете пауза,
извадите или не сте заредили диск за повече от
30 минути.
[Off ]: Системата не преминава автоматично в
режим на готовност.
Audio
Изберете предпочитания език на звука за DVD
дискове с няколко звукови потока.
Subtitle
Можете да превключите езика на субтитрите,
записани на DVD VIDEO.
Disc Menu
Можете да превключите езика на менюто на
диска.
Забележка
• Ако на диска не присъства избрания от вас език
за звука/субтитрите/менюто на диска, вместо
него ще се използва езика по подразбиране.
продължава
19 BG
Parental
Тази функция забранява преглед на дискове,
които надхвърлят зададените ограничения. Тя
работи само за DVD дискове, които имат зададено
ниво на родителски контрол за целия диск или за
определени сцени на диска.
1 Неколкократно натиснете
или , за да
изберете ниво на ограничение от 1 до 8,
след това натиснете .
2 Натиснете SHIFT + бутони с цифри, за да
въведете вашата 6-цифрена парола.
Deafault
Тази функция ви позволява да върнете всички
настройки в менюто, както и вашите лични
настройки, в положенията им по подразбиране,
с изключение на настройките [Password] и
[Parental].
Натиснете , за да потвърдите нулирането.
Настройка на паролата
Password
Следвайте инструкциите на телевизора, за да
зададете или промените паролата за заключени
дискове и да възпроизвеждате DVD дискове със
забрана.
OSD Lang
ENG
(Изберете езика, който
желаете да използвате, от
изведения списък с езици.)
Screen Saver
On
Off
Last Memory
On
Off
Auto Standby
On
Off
Страница с видео настройки (стр. 19)
Progressive
On
Off
DivX VOD
,
Страница с предпочитани настройки
TV Type
PAL
Multi
NTSC
Audio
ENG
(Изберете
езика, който
(Select the language
you want to
желаете
от
use from да
theизползвате,
displayed language
изведения
списък с езици.)
list.)
Subtitle
ENG
(Изберете
езика, който
желае(Select the preferred
subtitle
те да използвате за възпроизlanguage на
forDVD
DVDдиска.)
playback.)
веждане
Disc Menu
ENG
(Изберете
езика, който
(Select the language
you want to
желаете
от
use from да
theизползвате,
displayed language
изведения списък с езици.)
list.)
Parental
1 KID SAF
2G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC 17
8 ADULT
Default
Reset
1 Натиснете “SHIFT +000000” или
вашата последна 6-цифрена парола в
настройката “Old Password”.
2 Натиснете SHIFT + нова 6-цифрена
парола в настройката “New Password”.
3 Натиснете отново SHIFT + новата
6-цифрена парола в настройката
“Confirm PWD”, за да потвърдите
паролата.
4 Изберете “OK”, за да излезете от менюто.
Списък със системни
опции за настройка
Когато натиснете SETUP в режим стоп, се
извеждат следните настройки.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Забележка
• За да изберете “Preference Page”, първо отменете
Resume Play (стр. 11).
Страница с основни настройки (стр. 19)
TV Display
20 BG
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Страница с настройки на паролата (стр. 20).
Password
Change
Exit Setup Menu
Изберете, за да излезете от менюто с настройки.
Тунер
Настройка на радио станции
Можете да настроите до 20 FM станции. След това
можете да сменяте станциите само като избирате
съответния номер.
за да изберете “FM”.
2 Натиснете и задръжте TUNNING +/– за
2 секунди, за да започнете сканиране,
докато откриете желана радио станция.
Когато системата открие радио станция
с достатъчно силен сигнал, на дисплея на
предния панел се извежда “SEARCH +/-”.
3 Натиснете PROGRAM.
А дисплея на предния панел мига индикацията
“P 01”
4 Натиснете PRESET +/-, за да изберете
желаната позиция, на която желаете да
запазите радиостанцията.
5 Натиснете , за да запаметите.
Съвети
• Натиснете или TUNING +/-, за да спрете
автоматичната настройка на стъпка 2.
• Можете да натиснете TUNING +/- на стъпка
2, за да потърсите ръчно радио честота с
извършването на една операция. На дисплея на
предния панел се извежда настоящата честота
(Ръчна настройка).
Слушане на радио
Първо настройте радио станции в паметта на
тунера (вижте “Настройка на радио станции” на
стр. 21).
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
за да изберете “FM”.
2 Натиснете PRESET +/- или SHIFT + бутони
с цифри, за да изберете номера на
желаната настроена радио станция.
Когато FM стерео програмата съдържа статичен
шум, неколкократно натиснете AUDIO, докато на
предния панел се изведе “MONO”. Стерео ефектът
ще изчезне, но приемането ще се подобри.
Съвет
• За да подобрите приемането, настройте
приложените антени, или свържете външна
антена, която се разпространява в търговската
мрежа.
Използване на система
за радио данни (RDS)
Тунер
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
За да слушате FM стерео програма
без стерео ефект
Системата за радио данни (RDS) е услуга за
предаване на сигнала, която позволява на
радио станциите да изпращат допълнителна
информация заедно с обикновения програмен
сигнал. Тунерът предлага удобни RDS услуги, като
например име на станцията и вид на програмата.
RDS е услуга само за FM радио станциите. *
Забележка
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
станцията, която сте настроили, не изпраща
RDS сигнала правилно или ако приемането е
лошо.
* Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
както и не предлагат един и същ вид на услугата.
Ако не сте запознат с RDS системата, проверете
в местните радио станции за подробности
относно RDS услугите, които се предлагат във
вашата област.
Преглед на името на станцията или
честотата на дисплея на предния
панел
Натиснете DISPLAY
Всеки път, когато натискате DISPLAY,
дисплеят се променя както следва:
Име на станцията
Настроена честота*
* Когато изминат няколко секунди, дисплеят се
връща към първоначалното си положение.
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “Р 01”.
За да прекъснете звука
Натиснете MUTING.
Натиснете отново MUTING или VOLUME +, за да
възстановите звука.
21 BG
Настройка на звука
Регулиране на звука
Генериране на по-динамичен звук
(Dynamic Sound Generator X-tra)
Натиснете DSGX.
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят на
предния панел се променя, както следва:
DSGX ON
DSGX OFF
Избор на звуков ефект
Натиснете EQ.
Всеки път, когато натиснете бутона, можете да
изберете звуков ефект, който е най-подходящ
за видеоклиповете или музиката, която
възпроизвеждате. Настройките по подразбиране
са подчертани.
22 BG
ROCK
Подобрен звук в ниската и
високата гама за постигане на
по-добро звучене на филмовите
ефекти и атмосферата. Идеален
режим за екшън филми и рок/поп
музика.
JAZZ
Чист звук в средната и високата
гама. Пресъздава атмосферата
на клуб с жива музика, където
изпълнителите са пред вас.
Идеален режим за слушане
на джаз музика и гледане на
драматични филми.
CLASSIC
Режим, идеален за слушане на
класическа музика и гледане на
концерти на живо.
FLAT
Плосък и изчистен звуков режим
Външно устройство
Възпроизвеждане
на USB устройство
USB устройства, които можете да
възпроизвеждате
• Когато форматирате USB устройството, уверете
се, че го правите, като използвате самото
устройство или предназначения за целта
софтуер. В противен случай е възможно да не
успеете правилно да прехвърляте файлове от
USB устройството към вашата система.
Свързване на USB устройство
device
USB USB
устройство
1 Включете телевизора преди да свържете
USB устройството към порта
(USB).
2 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато в дисплея на предния панел се
изведе “USB”.
3 Неколкократно натиснете или , за да
изберете папка, след това натиснете
.
За повече информация относно
възпроизвеждането, а също и за да се
запознаете с други подробности, вижте
“Възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX®
файлове” (стр. 12).
Допълнителни компоненти
Можете да възпроизвеждате аудио и видео
файлове (МР3/DivX/WMA файлове)/JPEG
файлове с изображения, прехвърлени на USB
устройство (не е приложено в комплекта)
посредством свързването на USB устройството
към контролното устройство.
Аудио форматите, които могат да бъдат
възпроизвеждани от тази система, са само MP3*/
WMA*.
* Файлове със защита от копиране (Digital Rights
Management) не могат да се възпроизвеждат от
тази система.
• Не свързвайте други устройства или предмети
освен USB устройството.
• Възможно е времето за започване на
възпроизвеждането да се увеличи за следните
USB устройства/ситуации:
- при USB устройство със сложна дървовидна
структура на данните.
- когато аудио файловете или JPEG файловете
с изображения в друга папка са току-що
възпроизведени.
- когато на USB устройството има много папки
или файлове.
• Разширението на файловете е както е описано
на страница 13 (Забележки за файловете).
• В зависимост от файловите формати е
възможно информацията, записана на някои
USB устройства, да не се възпроизведе на тази
система.
• В зависимост от вида на файла е възможно
системата да не успее да възпроизведе аудио
файл.
• Не свързвайте системата с USB устройство през
USB хъб.
• При някои свързани USB устройства е
възможно след извършването на операцията
да има забавяне преди операцията да бъде
извършена от системата.
• Тази система не поддържа всички функции,
които се поддържат от свързаното USB
устройство.
• Не запазвайте на USB устройството други
видове файлове или ненужни папки, които
съдържат аудио файлове, JPEG файлове с
изображения или видео файлове.
• Съвместимостта с всички MP3/WMA
кодиращи/записващи софтуери и USB
устройства не е гарантирана. Несъвместимите
USB устройства могат да произведат шум,
да прекъснат звука или изобщо да не се
възпроизведат.
• Преди да използвате USB устройството се
уверете, че на устройството няма файлове,
заразени с вируси.
Преди да използвате USB
устройство с тази система
Проверете интернет страниците по-долу за
информация относно съвместимите USB
устройства.
За потребители в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
За потребители в Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/index.crp/>
За потребители в Азия и Океания:
<http://www.sony-asia.com/support/>
Забележки
• Когато свързвате USB устройство, се уверете, че
посоката на жака е правилна.
• Не поставяйте насила USB устройството,
защото това може да причини повреда в
системата.
23 BG
Аудио вход
Просто свържете вашия преносим медия плейър
(например МР3 плейър) към това устройство, за
да се насладите на прекрасно качество на звук от
вашата музикална колекция.
1 Свържете 3.5 mm стерео аудио кабел (не
е приложен в комплекта) от жака AUDIO
IN на това устройство към гнездото за
слушалки на вашия преносим медия
плейър.
2 Натиснете FUNCTION +/-, за да изберете
AUDIO IN.
24 BG
Дисплей
Преглед на информация за
диска в дисплея на екрана
Можете да проверите възпроизведеното време и
оставащото време на настоящото заглавие, глава
или запис.
Неколкократно натиснете TIME.
Всеки път, когато натиснете бутона TIME, докато
възпроизвеждате диск, дисплеят се променя както
следва:
CDDA диск
[Single Elapsed]: Възпроизведено време на
настоящата песен.
[Single Remain]: Оставащо време на
настоящата песен.
[Total Elapsed]: Време за възпроизвеждане на
настоящия диск.*
[Total Remain]: Оставащо време на настоящия
диск.*
VIDEO CD (с включена функция PBC)
[Single Elapsed]: Възпроизведено време на
настоящата песен.
[Single Remain]: Оставащо време на
настоящата песен.
[Display Off ]: Дисплеят е изключен.
VIDEO CD (с изключена функция PBC)
[Single Elapsed]: Възпроизведено време на
настоящата песен.
[Single Remain]: Оставащо време на
настоящата песен.
[Total Elapsed]: Време за възпроизвеждане на
настоящия диск.*
[Total Remain]: Оставащо време на настоящия
диск.*
[Display Off ]: Дисплеят е изключен.
DVD
[Title Elapsed]: Възпроизведено време на
настоящото заглавие.
[Title Remain]: Оставащо време на настоящото
заглавие.
[Chapter Elapsed]: Възпроизведено време на
настоящата глава.
[Chapter Remain]: Оставащо време на
настоящата глава.
[Display Off ]: Дисплеят е изключен.
Забележки
• Всеки път, когато натиснете TIME,
докато възпроизвеждате диск, времето за
възпроизвеждане се извежда на телевизионния
екран.
• Ако MP3 файлът притежава ID3 tag,
системата ще изведе TITLE (заглавие), ARTIST
(изпълнение) и ALBUM (албум) от ID3 tag
информацията.
Системата може да поддържа ID3 Ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
* В режим на повторно и разбъркано
възпроизвеждане, общият дисплей не се
извежда. Освен това, дисплеят с часа се
връща към положение Single Elapsed, когато
зададете устройството в режим на разбъркано
възпроизвеждане.
Промяна на осветеността на
дисплея на предния панел
Осветеността на дисплея на предния панел може
да бъде зададена на 2 нива.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
Натиснете DIMMER, докато на дисплея на
предния панел се изведе желаният режим.
• [DIM OFF]: Силна осветеност
• [DIM ON]: Намалена осветеност
Контрол на телевизора
с устройството за
дистанционно управление
Можете да използвате следните бутони на вашето
устройство за дистанционно управление, за да
управлявате Sony телевизор.
За да
Натиснете
Включите или
TV
изключите
телевизора
Превключите
TV INPUT
входния източник
на телевизора
и други входни
източници
25 BG
Говорители
Отстраняване на проблеми
Видове проблеми и тяхното
отстраняване
Ако се сблъскате с проблем, докато работите с
вашата система, направете следното:
1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на говорителите са правилно и здраво
свързани.
2 Открийте проблема в списъка с проблеми
по-долу и извършете съответните операции
за отстраняването на проблема.
Ако проблемът продължава дори след като
сте извършили по-горе описаните процедури,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Обърнете внимание, че ако поправката в сервиза
изисква подмяна на някоя част, подменената част
може да бъде задържана.
Общи
Не се чува звук.
•
•
•
•
Натиснете VOLUME +.
Уверете се, че не са свързани слушалки.
Проверете връзките на говорителите (стр. 7).
Системата е в режим на пауза или режим на
бавно възпроизвеждане. Натиснете
, за да
върнете устройството в режим на нормално
възпроизвеждане.
Появява се жужене или шум.
• Свържете системата към различен контакт.
• Поставете противошумов филтър (продава се
отделно) към линията на захранването.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Отстранете препятствието.
• Приближете устройството за дистанционно
управление до системата.
• Насочете устройството за дистанционно
управление към датчика на системата.
• Сменете батериите (R6/размер АА).
• Поставете системата на разстояние от
флуоресцентното осветление.
• Управлението на телевизора с устройство
за дистанционно управление се отнася само
за телевизори от марката Sony, въпреки че е
възможно някои други телевизори също да
работят.
Получава се микрофония.
• Намалете силата на звука.
Цветовите петна по телевизионния
екран не изчезват.
• Изключете телевизора и го включете отново
след 15 до 30 минути. Ако цветовите петна
отново не изчезват, преместете говорителите
на разстояние от телевизора.
26 BG
Звукът се извежда от един канал
или силата на звука, който се
извежда от левия и десния
говорители, не е балансирана.
• Проверете свързването и разположението на
говорителите.
Басите са недостатъчни.
• Проверете дали кабелите на говорителите са
свързани правилно.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX/USB плейър
Възпроизвеждането не започва.
• Отворете отделението за диска и проверете
дали има зареден диск.
• Почистете диска (стр. 30).
• Сменете диска.
• Поставете диск, който системата може да
възпроизвежда (стр. 4).
• Поставете диска правилно.
• Поставете диска в отделението за дискове
като внимавате етикетът да е насочен нагоре.
• Извадете диска и изтрийте влагата по него,
след това оставете системата включена за
няколко часа, докато влагата се изпари.
• Натиснете
, за да започнете
възпроизвеждането.
• Регионалният код на DVD не съвпада с този
на системата.
Звукът прескача.
• Почистете диска (стр. 30).
• Сменете диска.
• Преместете системата на място, което не
е подложено на вибрации (например на
стабилна поставка).
• Преместете говорителите на разстояние
от системата или ги поставете на отделни
поставки. Когато слушате записи със
силни баси, възможно е вибрациите от
говорителите да причинят прескачане на
звука.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
• Избрана е функцията Възстановяване на
възпроизвеждането. Натиснете , докато
устройството е в режим стоп, след това
започнете възпроизвеждането (стр. 11).
• Заглавието, DVD или PBC менюто
автоматично се извеждат на телевизионния
екран.
Възпроизвеждането спира
автоматично.
• Възможно е някои дискове да съдържат
сигнал за автоматична пауза. Докато
възпроизвеждате такива дискове,
възпроизвеждането спира, когато
устройството получи и разчете сигнала за
автоматична пауза.
Не можете да въведете номер.
• Натиснете SHIFT + 2 от бутоните с цифри.
Например, за да възпроизведете номер на глава/
песен 5, натиснете SHIFT + 0 + 5.
Не можете да извършите някои
функции като Спиране, Търсене,
Бавно възпроизвеждане, Повторно
възпроизвеждане или Разбъркано
възпроизвеждане.
• В зависимост от диска, възможно е да не успеете
да извършите някои от гореописаните операции.
Обърнете се към ръководството за експлоатация
на диска.
• След като системата прочете всички файлове на
диска, възпроизвеждането може да отнеме повече
време от обикновено, ако:
- броят на папките или файловете на диска е много
голям.
- структурата на папките и файловете е много
сложна.
MP3 аудио запис не може да бъде
възпроизведен.
• Записът не е извършен в съответствие с
изискванията на ISO 9660 Level 1 или Level 2
формата или разширението Joliet.
• MP3 аудио записът няма разширение “.МР3”.
• Данните не са запазени в MP3 формат.
• Дискът съдържа повече от 300 папки.
• Папката съдържа повече от 648 МР3 файла.
JPEG файлът с изображение не може да
бъде възпроизведен.
• Записът на CD/DVD с данни не е извършен в JPEG
формат, който е в съответствие с UFD/ISO 9660 Level
1/Level 2 формата или разширението Joliet.
• JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG”
или “.JPEG”.
• Данните не са запазени в JPEG формат, въпреки че
имат разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• Дискът съдържа повече от 300 папки.
• Папката съдържа повече от 648 JPEG файла.
DivX файлът не може да бъде
възпроизведен.
• Файлът не е създаден в DivX формат.
• Файлът има разширение, различно от “.AVI” “.DIVX”
или “.DIV”.
• Записът на DATA CD (DivX файл)/DATA DVD не
е извършен в DivX формат, който е в съответствие
с ISO 9660 Level 1 или Level 2 формата или
разширението Joliet/UDF.
• DivX файлът е по-голям от 640 (широчина) х 480
(височина).
Звукът губи стерео ефекта, когато
възпроизвеждате VIDEO CD или CD.
• Неколкократно натиснете AUDIO по време на
възпроизвеждане, за да изберете “Stereo” (вижте
“Промяна на звука” (стр. 16).
• Уверете се, че системата е правилно свързана.
• Файлът е по-голям от 3,072 (широчина) х 2048
(височина) в нормален режим или повече от 2 000
000 пиксела в прогресивен JPEG формат, който се
използва главно в Интернет.
Когато системата не може да
разпознаете USB.
• Изключете системата и извадете USB устройството
от порта
(USB). Уверете се, че в USB
устройството не е възникнал проблем.
Картина
Няма картина.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Натиснете
.
Проверете дали кабелите са свързани здраво.
Видео кабелът е повреден. Сменете го с нов.
Уверете се, че сте свързали системата към входните
видео жакове на вашия телевизор (стр. 8).
Уверете се, че сте включили телевизора и работете с
него правилно.
Уверете се, че сте избрали видео входа на телевизора,
за да можете да гледате изображения от системата.
Когато възпроизвеждате диск, уверете се, че сте
задали правилно системата за цветна телевизия
според системата на вашия телевизор.
Уверете се, че сте свързали системата и вашия
телевизор чрез видео кабел (приложен в комплекта),
така че да можете прегледате изображения.
Когато свързвате вашия телевизор и жака на
системата VIDEO OUT чрез видео кабел (приложен в
комплекта), задайте системата в свързващ формат.
Задали сте прогресивен формат, но вашият
телевизор не може да приема сигнали в прогресивен
формат.
Дори ако вашият телевизор е съвместим със сигнали
в прогресивен формат (525p/625p), изображението
може да се влоши, когато зададете прогресивен
формат. В този случай върнете настройката към
свързващ формат (настройка по подразбиране).
Отстраняване на проблеми
Възпроизвеждането на DATA CD или DATA
DVD отнема повече време за започване
на възпроизвеждането.
Не можете да възпроизвеждате JPEG
файл с изображението.
В картината има смущения.
• Почистете диска.
• Когато възпроизвеждате диск, системата за цветна
телевизия е различна. Задайте системата за цветна
телевизия в зависимост от системата на вашия
телевизор (стр. 8).
Въпреки че задавате съотношението на
екрана чрез “TV Display” под “General
Setup Page” в менюто с настройките,
когато възпроизвеждате широкоекранна
картина, съотношението на екрана не
може да бъде променено.
• Съотношението на екрана е фиксирано на DVD.
• В зависимост от телевизора е възможно да не успеете
да промените съотношението на екрана.
Съобщенията на екрана не се извеждат на
езика, който желаете.
• Изберете езика, който желаете за дисплей на екрана,
в “OSD Lang” под “General Setup Page” в менюто с
настройките Setup (стр. 19).
продължава
27 BG
Езикът на звука не може да бъде
сменен.
• На DVD диска няма записан звук на
различни езици.
• Смяната на езика на звука е забранена за
DVD диска.
Езикът на субтитрите не може да
бъде сменен.
• На DVD диска няма записани субтитри на
различни езици.
• Смяната на езика на субтитрите е забранена
за DVD диска.
Субтитрите не могат да бъдат
изключени.
• Изключването на субтитрите е забранено за
DVD диска.
Ракурсите не могат да бъдат
сменени.
• На DVD диска няма записани различни
ракурси.
• Смяната на ракурсите е забранена за DVD
диска.
Тунер
Получава се жужене или шум/
станциите не могат да се получават.
• Задайте правилната дължина на вълните и
честота (стр. 21).
• Свържете антената правилно (стр. 7).
• Открийте място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, след това
отново настройте антената. Ако не успеете
да получите добро приемане, препоръчваме
ви да свържете външна антена, която се
разпространява в търговската мрежа.
• Приложената FM водеща антена получава
сигнали по цялата си дължина, така че се
уверете, че сте изтеглили антената докрай.
• Поставете антените на разстояние от
кабелите на говорителите.
• Изключете заобикалящите електрически
уреди.
Стерео FM радио програмата не се
приема в стерео формат.
• Неколкократно натиснете AUDIO, докато се
изведе индикацията “STEREO”.
Допълнителни компоненти
Не се чува звук.
28 BG
• Вижте опцията “Не се чува звук” (стр. 28) и
проверете състоянието на системата.
• Свържете компонента правилно (стр. 8), като
проверите:
- дали кабелите са свързани правилно.
- дали щекерите на кабелите са свързани докрай.
• Включете свързания компонент.
• Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към свързания
компонент, и започнете възпроизвеждане.
За да върнете настройките в
положенията им по подразбиране*,
извършете следното:
Можете да извършите тази операция само като
използвате телевизионния екран.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/-, за
да превключите функцията в положение
DVD/CD.
Възпроизвеждането започва автоматично, ако
сте заредили диск с функция за автоматично
възпроизвеждане. Натиснете два пъти , за да
спрете възпроизвеждането.
2 Извадете диска, ако има зареден такъв.
3 Натиснете SETUP в режим стоп.
Извежда се менюто с настройки.
4 Неколкократно натиснете
или , за
да изберете “Preference Page”, след това
натиснете .
5 Неколкократно натиснете или , за да
изберете “Default”, след това натиснете .
Изберете “Reset”.
6 Натиснете
.
Настройката приключва за няколко секунди. Не
натискайте
, когато връщате настройките на
системата в стойностите им по подразбиране.
* Освен настройките на функцията Родителски
контрол.
Съобщения
Възможно е на дисплея на предния панел да се
изведе някое от следните съобщения, докато
системата извършва операция, която сте задали.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/DivX
LOADING
Информацията за диска се зарежда.
NO DISC
• Няма зареден диск в устройството.
• Зареден е диск, който не може да бъде
възпроизведен.
OPEN
Капачето на отделението за диска е отворено.
REG ERR
Заредили сте диск, чиито регионален код не се
поддържа.
Ако цветовете са неестествени...
Допълнителна информация
Изключете телевизора, след което го включете
след 15 до 30 минути.
Предпазни мерки
Ако цветовете продължават да
бъдат неестествени...
Относно напрежението при работа
Преместете говорителите на разстояние от
телевизора.
Относно безопасността
• Устройството не е изключено от мрежата от 220
V, докато е свързано към контакта, дори ако
захранването е изключено.
• Изключете системата от мрежата от 220 V, ако
не планирате да я използвате за известен период
от време. За да изключите захранващия кабел,
дърпайте го, като го държите за щекера. Никога
не дърпайте самия кабел.
• Ако в системата попадне твърд предмет или
течност, изключете системата и преди понататъшна употреба я проверете в сервиз.
• Захранващият кабел трябва да бъде подменян
само в квалифициран сервиз.
Относно поставянето
• Не поставяйте системата в наклонено
положение.
• Не поставяйте системата на места, които са:
- Крайно горещи или студени
- Прашни или замърсени
- Влажни
- Подложени на вибрации
- Подложени на директна слънчева светлина
• Бъдете внимателни, когато поставяте системата
или говорителите върху повърхности, които са
били специално обработени (с восък, лак и др.)
тъй като по повърхността им може да се появят
петна или да се получи обезцветяване.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Внимание: Тази система е в състояние да
поддържа неподвижни видео изображения
или изображения на екрана на дисплея на
вашия телевизор безкрайно дълго време. Ако
оставите неподвижното видео изображение или
изображението на екрана на дисплея изведено
на телевизора за дълго време, рискувате да
повредите телевизионния екран. Особено
чувствителни са прожекционните телевизори.
Относно работата
• Ако системата бъде внесена директно от
студено на топло място или е поставена в много
влажна стая, по лещите на CD/DVD плейъра
може да се кондензира влага. Ако това се случи,
възможно е системата не да работи правилно.
Извадете диска и оставете системата включена
за около час, докато влагата се изпари.
• Когато местите системата, извадете всички
дискове.
Ако имате други въпроси или някакъв проблем,
засягащ вашата система, моля, консултирайте се с
най-близкия сервиз на Sony.
Допълнителна информация
Преди да започнете работа със системата,
проверете дали напрежението на вашата система
съвпада с напрежението на местната електрическа
мрежа.
Относно прегряването
• Въпреки че системата се нагрява по време на
работа, това не е неизправност.
• Поставете устройството на място с достатъчна
вентилация, за да предотвратите покачване на
температурата в системата.
• Ако продължително време използвате системата
с високо ниво на силата на звука, температурата
на повърхността на корпуса се покачва. За да не
се опарите, не докосвайте корпуса на системата.
За да предотвратите повреда, не покривайте
вентилационните отвори на системата.
Ако цветовете на близкия телевизионен екран
са неестествени
• Системата от говорители може да бъде
поставена близо до телевизор, защото
магнитните им полета са екранирани. Въпреки
това, в зависимост от вида на вашия телевизор
е възможно върху телевизионния екран да се
появят цветови петна.
продължава
29 BG
Забележки относно дисковете
• Преди да заредите диска, почистете го с
почистващо парче плат. Почиствайте диска от
центъра към периферията.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител, почистващи препарати и други
подобни, разпространени в търговската мрежа,
а също и антистатичен спрей, предназначен за
винилови грамофонни плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например климатици. Не оставяйте дисковете
в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
• Не използвайте дискове, оградени с предпазен
пръстен. Това може да причини неизправност в
системата.
• Когато използвате дискове, които имат лепило
или друга лепкава субстанция върху страната
на етикета, или ако при отпечатването на
етикета е използвано специално мастило, има
вероятност дискът или етикетът да се залепят
във вътрешността на системата. Ако това се
случи, възможно е отстраняването на диска да
се окаже невъзможно и това може да причини
неизправност в системата. Преди да използвате
диска се уверете, че етикетът му не съдържа
лепкави участъци.
Не използвайте следните дискове:
- Наети или използвани дискове с прикрепена
маркировка, на която лепилото излиза
отстрани. Периметърът на маркировката върху
диска е лепкав.
- Дискове с етикети, отпечатани с помощта на
специално мастило, които са лепкави на допир.
Почистване на корпуса
Използвайте сухо парче мек плат или парче,
навлажнено с вода или мек почистващ разтвор,
за да почистите корпуса, бутоните и панела. В
никакъв случай не ползвайте абразивни гъбички,
зърнест препарат за почистване или течности
като алкохол, бензин или разтворител.
30 BG
Технически
характеристики
CMT-DX400
Усилвател
Изход на захранване (измерен):
20 + 20 вата (6 ома при 1
kHz, 1% THD)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
25 + 25 вата (6 ома при 1
KHz, 10% THD)
Следните стойности са измерени при
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Изход на захранване (измерен):
20 + 20 вата (6 ома при
1 kHz, 1% THD)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
25 + 25 вата (6 ома при
1 KHz, 10% THD)
* Системата не поддържа C-Load тестване.
Входове
Аудио вход (3.5 mm стерео жак):
чувствителност 700 mV
Импеданс 10 килоома
Изходи
VIDEO OUT (RCA жакове):
максимално изходно
напрежение 1 Vp - p,
небалансиран,
синхронизиран негатив,
импеданс 75 ома
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
Pb, Pr: 0.7 Vp-p, 75 ома
PHONES (стерео – 3.5 mm жак):
приема слушалки с 32 ома
SPEAKER:
приема импеданс от 6 ома
Плейър
Система:
Лазер:
USB
Поддържан bit rate
MP3 (MPEG/Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps
48 kbps – 192 kbps
WMA:
Семплираща честота
MP3 (MPEG/Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
USB порт (максимална стойност):
5 V 500mA
Тунер
FM стерео, FM тунер
Говорител
Система говорители (SS-CDX400)
двупосочна, тип басрефлекс, магнитно защитен
тип
Говорители
Ууфър:
100 mm
Туитър:
40 mm
Номинален импеданс: 6 ома
Размери:
Прибл. 140 х 240 х 200 mm
Тегло на предния говорител:
Прибл. 2.0 kg
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Европейски и руски модели:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия:
Включен:
25 вата
Готовност:
< 0.5 вата
Размери (ш/в/д) (без говорителите):
Прибл. 175 x 240 x 210 mm
Тегло (без говорителите):
2.4 kg
Приложени аксесоари:
Устройство за
дистанционно управление
(1)
FM водеща антена (1)
Видео кабел (1)
Гаранционна карта (1)
Крачета за говорителите (8)
Допълнителна информация
Честотен обхват:
Компакт-дискова и
цифрова аудио и видео
система
Лазерен диод
• Продължителност на
емисията: непрекъсната
• Изходен лазер*:
По-малка от 1,000 μW
* Този изход е стойността,
измерена при
разстояние от 200 mm
от повърхността на
обектива на оптичния
блок със 7 mm диафрагма
Полупроводников лазер
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
DVD (PCM 48 kHz):
20 Hz – 20 Hz ( 1dB)
CD: 20 Hz – 20 Hz ( 1dB)
Дизайнът и техническите характериситки са
обект на промяна без предупреждение.
FM тунер
Обхват на тунера:
87.5 – 108.0 MHz
(50 kHz стъпка)
Антена:
FM водеща антена
Терминали за антената:
75 ома небалансирани
Средна честота:
10.7 MHz
31 BG
Речник
Автоматична пауза
Автоматично преминаване в режим на пауза в
зависимост от сигнала, кодиран на диска, докато
се възпроизвежда VIDEO CD. Ако CD/DVD
плейърът не възстанови възпроизвеждането
дълго време, натиснете
, за да възстановите
ръчно възпроизвеждането.
Глава
Части от заглавията на DVD. Едно заглавие се
състои от няколко глави. Всяка глава има номер,
чрез който лесно можете да я откриете.
DivX® видео
Цифрова видео технология, създадена от
DivX, Inc. Видео файловете, кодирани с DivX
технологията, са с високо качество и малък
размер.
Dolby Digital
Този звуков формат за кино салони е поусъвършенстван от Dolby Pro Logic Surround.
В този формат съраунд говорителите извеждат
стерео звук с широк честотен обхват и
нискочестотния канал за дълбок бас се извежда
отделно. Този формат се нарича още “5.1”, защото
нискочестотният канал се брои като 0.1 канал
(работи само когато е нужен дълбок басов ефект).
Всички 6 канала в този формат са записани
отделно за постигане на по-добро разделение на
каналите.
Поради факта, че всички сигнали са обработени
по цифров път, отклоненията са по-малки.
DVD
Диск, който съдържа до 8 часа движещи се
изображения (видеоклипове), въпреки че
диаметърът му е същият като на CD.
Капацитетът на данните на един DVD едностранен и еднослоен - е 4.7 GB (Гига байт)
и е 7 пъти по-голям от този на един CD. Освен
това, капацитетът на данните на един двуслоен,
едностранен DVD е 8.5 GB, на един еднослоен,
двустранен DVD - 9.4 GB, а на един двуслоен,
двустранен DVD - 17 GB.
Данните за картината използват MPEG 2 формат,
един от световните стандарти за цифрова
компресия. Данните за картината се компресират
до около 1/40 (средно) от истинската им големина.
DVD използва и технологията за кодиране с
различна скорост, която променя данните в
зависимост от състоянието на картината.
Аудио данните са записани във формат Dolby
Digital, както и във формат PCM, което ви
позволява да се наслаждавате на по-реалистично
звуково присъствие.
Освен това, DVD е снабден с допълнителни,
усъвършенствани функции като различни
ракурси, различни езици и родителски контрол.
DVD-RW
Това е записващ и презаписващ диск със същия
размер като DVD VIDEO. Той има два режима:
режим VR и видео. DVD-RW дискове, които са
записани във видео режим, имат същия формат
като DVD VIDEO, докато тези, записани в режим
VR (видео запис), позволяват редакция или
програмиране на съдържанието.
DVD+RW
Това е записващ и презаписващ диск. DVD+RW
използва записващ формат, който е сравним с
този на DVD VIDEO дисковете.
Файл
Част от изображение или музика на DATA CD
(MP3/JPEG/DivX файл) или DATA DVD (DivX
файл).
32 BG
Филмов софтуер, видео софтуер
Родителски контрол
DVD дисковете могат да бъдат квалифицирани
като базирани на филмов или видео софтуер.
Филмовите DVD дискове съдържат същия вид
изображения (24 кадъра в секунда), които се
показват в кино салоните. Видео DVD дисковете,
като например телевизионни драми или сериали,
извеждат изображения с 30 кадъра в секунда.
Функция на DVD за ограничаване на
възпроизвеждането на диска в зависимост
възрастта на потребителите и нивото на
ограничение за всяка държава/регион. Нивото
на ограничение е различно за всеки диск. Когато
функцията се активира, възпроизвеждането е
абсолютно забранено, сцените на насилие се
пропускат или заменят с други и т.н.
Индекс (CD)/Видео индекс (VIDEO CD)
Interlce (свързан) формат
(Свързано сканиране)
Този формат показва всяка втора линия от
изображението като единично “поле” и е
стандартен метод за извеждане на изображения
на телевизионния екран. Четният номер
на поле показва четния номер на линиите
от изображението, а нечетният номер на
поле показва нечетния номер на линиите от
изображението.
Меню за възпроизвеждане
Възпроизвеждане, като използвате екраните с
менюта, записани на VIDEO CD с PBC функции.
Чрез менюто можете да се наслаждавате
на интерактивен софтуер, като използвате
функцията за възпроизвеждане.
Функция multi-angle
Различни ракурси или гледни точки на видео
камерата за дадена сцена, записани на DVD.
Многоезична функция
Няколко езика за звука или субтитрите на
картината са записани на някои DVD дискове.
Multi Session
Това е начин на запис, който ви позволява да
прибавяте данни, като използвате метода TrackAt-Once.
Обикновените дискове започват с контролна зона,
наречена Lead-in и свършват със зона, наречена
Lead-out. Multi Session дисковете са дискове с
няколко сесии, като всяка част започва и свършва
с Lead-In и Lead-Out и е отделна сесия.
CD-Extra: Този формат записва аудио (аудио
CD данни) на тракове в първа сесия и данни на
тракове във втората сесия.
Контрол на възпроизвеждането (PBC)
Сигнали, кодирани на VIDEO CD (версия 2.0) за
контрол на възпроизвеждането. Като използвате
менютата на екрана, записани на VIDEO CD
с функция PBC, може да се наслаждавате на
възпроизвеждане на прости интерактивни
програми, програми с функция за търсене и т.н.
Системата съответства на стандартите Ver. 1.1 и
Ver. 2.0 на VIDEO CD. Можете да се наслаждавате
на два вида възпроизвеждане в зависимост от
вида на диска.
VIDEO CD без функция PBC
(Ver 1.1 дискове)
Наслаждавайте се на видео възпроизвеждане
(движещи се изображения/видоклипове), както и
на възпроизвеждане на музика.
VIDEO CD с функция PBC
(Ver 2.0 дискове)
Допълнителна информация
Номер, който разделя записа на части с цел
бързо намиране на желана точка на VIDEO CD. В
зависимост от диска е възможно да няма записан
индекс.
Възпроизвеждате интерактивен софтуер, като
използвате екраните в менюто, изведени на
телевизионния екран (PBC възпроизвеждане),
като се съобразявате с функциите за видео
възпроизвеждане на дисковете Ver 1.1. Освен
това, можете да възпроизвеждате неподвижни
изображения с висока резолюция, ако има
записани такива на диска.
Прогресивен формат
(последователно сканиране)
В сравнение със свързания формат,
прогресивният формат може да показва
50-60 кадъра в секунда (525 линии за NTSC
система, 625 линии за PAL система). Качеството
на изображението като цяло се подобрява
и неподвижните изображения, текстът и
хоризонталните линии са по-изострени. Този
плейър е съвместим с 525 или 625 прогресивен
формат.
продължава
33 BG
Регионален код
VIDEO CD
Вашата система се използва за защита
на авторските права. Регионалният код е
отбелязан на всяка DVD система или DVD
диск в зависимост от региона на продажба.
Всеки регионален код е указан на системата,
както и на опаковката на диска. Системата
може да възпроизвежда дискове, които имат
идентични регионални кодове. Системата
може да възпроизвежда и дискове, които имат
обозначението
. Дори регионалният код да
не е указан на DVD, възможно е регионалните
ограничения да се активират.
Компакт диск, който съдържа видеоклипове.
Данните за картината използват MPEG1 формат,
един от световните стандарти за цифрова
компресия. Данните за картината се компресират
до 1/140 от оригиналния си размер. Един 12
cm VIDEO CD може да събере 74 минути
видеоклипове.
VIDEO CD също съдържа компактни аудио
данни. Звуците, които не са в обхвата на
човешкия слух, се компресират, докато звуците,
които ние можем да чуем, не се компресират.
VIDEO CD може да съдържа 6 пъти повече аудио
информация от обикновените CD дискове.
Има два вида VIDEO CD.
• Версия 1.1: Можете да възпроизведете само
видеоклипове и звуци.
• Версия 2.0: Можете да възпроизвеждате снимки
с висока резолюция и да се наслаждавате на
функцията PBC.
Тази система е съвместима и с двете версии.
Заглавие
Най-дългите части видео или музикален материал
на DVD, филм и др., ако е видео софтуер, или цял
албум, ако е аудио софтуер. Всяко заглавие има
номер, по който лесно можете да го откриете.
Запис
Части от видео или аудио материал на CD, VIDEO
CD, MP3 или JPEG. Всеки запис има номер, чрез
който лесно можете да го откриете.
Диск
Disc
DVD
Заглавие
Title
DVD
structure
структура
Chapter
Глава
Диск
Disc
VIDEO CD/
VIDEO
CD/
CD струкCD
structure
тура
Запис
Track
Index
Индекс
Диск
Disc
MP3/JPEG/
МР3/
DivX
JPEG/DivX
structure
структура
34 BG
Албум
Folder
File
Файл
Списък на разположението на бутоните и страници, на
които можете да ги откриете
Номер
на илюстрацията
Illustration
number
Как да използвате тази страница
S
Използвайте тази страница, за да откриете
местоположението на бутоните и другите части
от системата, споменати в текста.
FUNCTION ' (22)
3
3
Страница
за преглед
Име наName
бутон/част
of button/part
Reference
page
По азбучен ред
A–O
P–Z
USB порт
(23)
(включване/готовност)
(10)
(пауза)
(10)
(24)
AUDIO IN
(22)
DSGX
(21)
PRESET +/(21)
TUNING +/(10)
VOLUME +/(8, 9, 10, 12, 21,
FUNCTION
23, 24, 28)
PRESET
TUNING
Описание на бутоните
Датчик за дистанционно
управление
Жак PHONES
Отделение за диска
(10)
(10)
Прозорец на дисплея
TUNING +
PRESET +
Бутони за операции с диска
OPEN/CLOSE
(10)
(превъртане назад/
(10)
напред)
(преминава назад/
(10)
напред)
(спиране)
(10)
(възпроизвеждане)
(10)
Допълнителна информация
Основно тяло
DSGX
VOLUME
CANCEL
FUNCTION
MIC
PHONES
OPEN/CLOSE
35 BG
Устройство за дистанционно управление
По азбучен ред
А-Z
ANGLE
(17)
AUDIO
(16)
DIMMER
(25)
DVD MENU
(11)
DVD TOP MENU
(11)
DSGX
(22)
EQ
(22)
FUNCTION +
(8, 9, 10, 12, 21,
23, 24, 28)
FUNCTION (8, 9, 10, 12, 21,
23, 24, 28)
INPUT
(25)
MUTING
(21)
PRESET +
(21)
PRESET (21)
PROGRAM
(18)
REPEAT
(14)
SETUP
(8, 9, 17, 18)
SHIFT
(11, 12, 15, 18, 20)
Описание на бутоните
(17)
SLEEP
SUBTITLE
(17)
TIME
(24)
TUNING +
(21)
TUNING (21)
VOLUME +/-*
(10)
ZOOM
(10)
А-Я
Бутони с цифри
(11, 12, 15, 18, 20)
(включване/готовност)
(10)
TV
(25)
SLOW
(10)
SLOW
(10)
(превъртане напред)
(10)
(пауза)
(10)
(превъртане назад)
(10)
(9, 11, 12, 15,
17, 18)
DISPLAY
(8, 15, 21)
(напред)
(10)
(стоп)
(10)
(възпроизвеждане)
(10)
(назад)
(10)
(Връщане)
(12)
• Бутоните
,
DSGX, AUDIO
и VOLUME
+/- имат
осезаема точка.
Използвайте
осезаемата
точка като
ориентир,
когато работите
със системата.
• Натиснете
SHIFT +,
бутоните с
цифри,
SLOW, SLOW
, когато
използвате
техните
функции.
36 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising