Sony | CMT-BX3 | Sony CMT-BX3 Инструкции за експлоатация

3-095-504-21(2)
Микро HI-FI
Компонентна Система
Инструкции за експлоатация
CMT-BX3
CMT-BX5
© 2007 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или
влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, пердета и др.
Не поставяйте запалени свещи върху
устройството.
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност – например
вази.
Свържете устройството към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо
ненормално в работата на устройството,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове.
Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптични инструменти с този
продукт увеличава риска от нараняване
на очите.
Освен за потребителите
в САЩ и Канада
Това устройство е класифицирано като
продукт CLASS 1 LASER. Етикетът се намира на задния панел.
2 BG
Забележка за потребители в
страните, които попадат под
условията на директивите на
Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на
продукта, EMC и R&TTE, производителят
на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми, касаещи гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които
са посочени в отделните сервизни книжни
или гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се получат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
Забележка за двустранни дискове
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който
съдържа DVD записан материал от едната
страна и цифров аудио материал от другата. Въпреки това, тъй като страната с аудио
материала не е съвместима с Compact Disc
(CD) стандарта, възпроизвеждането на
този продукт не е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани с
помощта на технологиите за защита
на авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват с
компакт диск (CD) стандарта. Напоследък
някои музикални компании произвеждат
дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Моля
вземете предвид факта, че някои от тези
дискове не съответстват с компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на това устройство.
 “WALKMAN” и логото “WALKMAN” са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
 MICROVAULT е търговска марка на Sony
Corporation.
 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и техните лога са търговски марки на Sony
Corporation.
 Щатските и чужди патенти са лицензирани от Dolby Laboratories.
 MPEG-Layer 3 технологията за аудио
кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS
и Thomson.
3 BG
Съдържание
Ръководство за частите и бутоните ...5
Информация на дисплея......................9
Подготовка за включване
Стабилно свързване
на системата ........................................... 10
Настройка на часовника ................... 11
Основни операции
Възпроизвеждане
на CD/MP3 диск ..................................... 12
Слушане на радио ................................ 13
Слушане на музика
от USB устройство ................................ 14
Използване на допълнителни
аудио компоненти ............................... 16
Настройка на звука ............................. 16
Промяна на дисплея ........................... 17
Други операции
Създаване на ваша собствена
програма (Program Play Програмирано възпроизвеждане) ...18
Настройка на радио станции .......... 19
Използване на таймерите ................ 20
4 BG
Други
Видове проблеми
и тяхното отстраняване..................... 21
Съобщения .............................................. 24
Предпазни мерки ................................. 25
Технически характеристики ............ 27
USB устройства, които могат да се
възпроизвеждат ................................... 28
Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за
дистанционно управление. Същите операции могат да бъдат извършени, като използвате
бутоните на самото устройство, които имат аналогични или подобни имена.
Устройство
Преден панел
Ръководство за частите и бутоните
Ръководство за частите и бутоните
Горен
панел
Top panel
Продължава
5 BG
Устройство за дистанционно
управление
Индикатор USB MEMORY
Светва, когато бъде свързано допълнително USB устройство (цифров музикален
плейър или USB устройство за съхранение
на данни).
Жак AUDIO IN (стр. 16)
Свържете допълнителен аудио компонент.
Жак PHONES
Свържете слушалките.
(USB) порт (стр. 14, 28)
Свържете към допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB
носител за съхранение на данни).
Бутони за възпроизвеждане и
функции
Устройство: Бутон USB
(възпроизвеждане/пауза) (стр. 14)
Бутон
20, 23)
(захранване) (стр. 11,
Натиснете, за да включите системата.
Индикатор STANDBY (стр. 17, 21)
Светва, когато системата бъде изключена.
Сензор за устройство за дистанционно управление (стр. 21)
Бутон (отваряне/затваряне)
(стр. 12)
Натиснете, за да отворите или затворите
шейната на диска.
Натиснете, за да изберете USB функция.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза,
когато възпроизвеждате на допълнително USB устройство (Цифров музикален
плейър или USB носител за съхранение на
данни).
Устройство за дистанционно
управление: Бутон USB (стр. 14)
Натиснете, за да изберете USB функция.
Устройство: Бутон CD
(възпроизвеждане/пауза) (стр. 12)
Натиснете, за да изберете CD функция.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане на диска.
Устройство за дистанционно
управление: Бутон CD (стр. 12)
Натиснете, за да изберете CD функция
6 BG
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане.
Бутон TUNER/BAND (стр. 13)
Натиснете, за да изберете функция TUNER.
Натиснете, за да изберете режим на FM
или АМ приемане.
Устройство: Бутон AUDIO IN (стр.
16)
Натиснете, за да изберете функция AUDIO
IN.
Устройство за дистанционно
управление: Бутон FUNCTION
Натиснете, за да изберете функцията.
Бутон ENTER (стр. 11, 18, 19, 20)
Натиснете, за да въведете настройката.
Бутон
(назад/напред)
(стр. 12, 15, 18)
Натиснете, за да изберете запис или файл.
Устройство: Бутон TUNE +/- (настройка) (стр. 13)
Устройство за дистанционно управление: Бутон +/- (настройка)
(стр. 13, 19)
Натиснете, за да настроите желаната
станция.
Ръководство за частите и бутоните
Устройство за дистанционно
управление: Бутон
(възпроизвеждане), бутон (пауза)
Бутон +/- (избор на папка)
(стр. 12, 15, 18)
Натиснете, за да изберете папка.
Бутон DISPLAY (стр. 17)
Натиснете, за да промените информацията
на дисплея.
Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
(стр. 12, 13, 15, 18, 19)
Натиснете, за да изберете режима на
възпроизвеждане на диска, MP3 диска или
друго допълнително USB устройство (Цифров музикален плейър или USB носител
за съхранение на данни).
Натиснете, за да изберете режим на
настройка.
Бутони за звука (стр. 16)
Устройство: Бутон DSGX
Устройство за дистанционно
управление: Бутон EQ
Натиснете, за да изберете звуковия ефект.
Устройство: Бутон /CANCEL (стоп/
отмяна) (стр. 12, 13, 15)
Устройство за дистанционно управление: Бутон (стоп) (стр. 12, 13, 15)
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
Бутон
(превъртане
назад/напред) (стр. 12, 15)
Натиснете, за да откриете точката в записа
или файла.
Устройство: бутон VOL +/- (стр.
12, 13, 14, 16)
Устройство за дистанционно управление: бутон VOLUME +/- (стр.
12, 13, 14, 16)
Натиснете, за да регулирате нивото на
силата на звука.
Бутон CLOCK/TIMER SELECT (стр.
20)
Бутон CLOCK/TIMER SET (стр. 11,
20)
Натиснете, за да сверите часовника и таймера за възпроизвеждане.
Продължава
7 BG
Бутон REPEAT/FM MODE (стр. 12,
13, 15)
Натиснете, за да слушате неколкократно
диска, една песен или файл.
Натиснете, за да изберете FM режим на
приемане (моно или стерео).
Отделение за батериите (стр. 11)
Бутон CLEAR (стр. 18)
Натиснете, за да изтриете предварително
програмиран файл или запис.
Бутон TUNER MEMORY (стр. 19)
Натиснете, за да настроите радио станции.
Бутон SLEEP (стр. 20)
Натиснете, за да зададете таймера
за самостоятелно изключване.
8 BG
Функция
Таймер (стр. 20)
Аудио формат
Режим на възпроизвеждане (стр.
12, 15)
Ръководство за частите и бутоните
Информация на дисплея
DSGX (стр. 16)
Режим на приемане на тунера
(стр. 13)
Приемане на тунера (стр. 13)
Възпроизвеждане/пауза
Текстова информация
9 BG
Подготовка за включване
Стабилно свързване на системата
Leftговорител
speaker
Ляв
Rightговорител
speaker
Десен
or
Wall
socket
Стенен
контакт
Кабел за говорителя (Червен/ )
Кабел за говорителя (Черен/ )
АМ кръгова антена
FM антена (Изтеглете антената хоризонтално.)
Кафява част за други региони
Бяла част за североамериканските модели
10 BG
Говорители
Поставете само оголената част на кабела на
говорителя в жаковете SPEAKER.
Антени
Открийте място и ориентирайте антената
така, че да се осигури най-добро приемане;
след това настройте антената.
За да избегнете смущения, дръжте антената
далеч от кабелите на говорителите, захранващия кабел и USB кабела.
Захранване
За моделите, които имат селектор на напрежението, задайте VOLTAGE SELECTOR
към местното напрежение.
Свържете захранващия кабел към мрежата
от 220 V.
Ако щекерът не може да влезе в контакта,
отстранете приложения адаптер (само за
моделите с адаптер).
Когато пренасяте системата
За да използвате устройството
за дистанционно управление
Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите , и заредете двете
приложени батерии R6 (размер АА); първо
поставете страната , като се съобразявате
с поляритета на батериите, както е показано по-долу.
За тази операция използвайте бутоните на
устройството за дистанционно управление.
1 Натиснете
, за да включите
системата.
2 Натиснете CLOCK/TIMER SET .
Ако настоящият режим е изведен на
дисплея, неколкократно натиснете
, за да изберете “CLOCK
SET?” и след това натиснете ENTER .
3 Неколкократно натиснете
, за да настроите часа, и
след това натиснете ENTER .
4 Изпълнете същата процедура, за да
настроите минутите.
Настройките за часа ще се загубят, когато изключите захранващия кабел или ако
токът спре.
За да изведете часа, докато системата
е изключена
Натиснете DISPLAY
около 8 секунди.
Подготовка за включване
1 Извадете диска, за да защитите CD
механизма.
2 Натиснете CD , за да включите функцията към CD.
3 Задръжте натиснат бутона TUNER/
BAND
и DSGX на устройството,
и натиснете / на устройството, докато се изведе индикация “STANDBY”.
4 След като се изведе “LOCK”, изключете
кабела на захранването.
Настройка на часовника
. Часът се извежда за
Забележки
 При нормална работа батериите трябва
да издържат до около 6 месеца.
 Не смесвайте една стара и една нова батерия, както и различни видове батерии.
Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период
от време, извадете батериите, за да избегнете повреда вследствие на протичане
или корозия.
11 BG
Други операции
Основни операции
Възпроизвеждане
на CD/MP3 диск
.
2 Поставете диск.
Натиснете
на устройството и поставете диска с етикета нагоре в шейната
за диска.
За да затворите шейната на диска, отново
натиснете
на устройството.
Не затваряйте насила с пръсти шейната
на диска, защото това може да причини
неизправност.
3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
ството) .
(или CD
на устрой-
4 Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) .
12 BG
Натиснете
Press
Въведете
CD наon
устройPause playback (или
(or CD
the
режим на пауза ството)
. Натиснете
unit) . To
resume пак,
за
да възстановите
отново
play,
press the button
възпроизвеждането.
again.
Спрете
възпро-  .
Stop playback
извеждането
Изберете
папка
Select a folder
+/ .
на
диск
onМР3
an MP3
1 Изберете CD функция.
Натиснете CD
За
Toда
disc
Изберете
запис / .
Select a track
или
файл
or file
Намерите
Find a point in
определена
a track or file
точка от записа
или файла
по време на
Hold down /
възпроизвеждане
 during playback, and
и отпуснете бутона в
release the button at the
желаната от вас точка.
Изберете
Select Repeat
повторно
Play
възпроизвеждане
неколкократно
REPEAT
REPEAT  repeatedly
, докато
се or
изведе
индиuntil
“REP”
“REP1”
кация “REP” или “REP1”.
desired point.
appears.
За да промените режима
на възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE ,
докато плейърът е в режим стоп. Можете
да изберете режим на нормално възпроизвеждане (“ ” за всички МР3 файлове
в папката на диска), разбъркано възпроизвеждане (“SHUF” или “
SHUF*”) или
програмирано възпроизвеждане (“PGM”).
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF)
възпроизвеждането извършва същата операция
като при режим на нормално (разбъркано) възпроизвеждане.
Забележки за повторно
възпроизвеждане
 Всички записи или файлове на диска
се възпроизвеждат неколкократно до 5
пъти.
 “REP1” показва, че един запис или файл
ще се повтаря докато не го спрете.
Забележки за възпроизвеждане
на МР3 дискове
Забележки за възпроизвеждане на
мултисесийни дискове
 Ако дискът започва със CD-DA (или
МР3) сесия, той се разпознава като CDDA (или МР3) диск и възпроизвеждането
продължава, докато не се разпознае друга
сесия.
 Диск със смесен CD формат няма да бъде
разпознат като CD-DA (аудио) диск.
1 Изберете “FM” или “АМ”.
Неколкократно натиснете TUNER/
BAND .
2 Изберете режим на настройка.
Неколкократно натиснете TUNING
MODE , докато на дисплея се изведе
индикация “AUTO”.
3 Настройте желаната станция.
Натиснете +/- (или TUNE +/- на
устройството) . Когато станцията е
настроена, сканирането автоматично
спира. На дисплея се извеждат индикациите “TUNED” и “ST” (само за стерео
програми).
Когато настройвате станция, която предлага RDS услуги, името на станцията се
извежда на дисплея (само за Европейския модел).
Основни операции
 Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на диск, който съдържа
МР3 файлове.
 Папки, които не съдържат MP3 файлове,
се пропускат.
 МР3 файловете се възпроизвеждат в
реда, в който са записани на диска.
 Системата може да възпроизвежда само
МР3 файлове, които имат разширение
“.MP3”.
 Ако на диска има файлове с разширение
“.МР3”, които не са МР3, устройството може да възпроизведе шум и да се
повреди.
 Максимален брой:
- папки: 255 (включително основната).
- МР3 файлове: 511.
- МР3 файлове и папки, които се съдържат на един диск: 512.
- нива (за структура на файлове): 8.
 Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и носители не е гарантирана.
Несъвместимите MP3 дискове могат да
произведат шум, да прекъснат звука или
изобщо да не се възпроизведат.
Слушане на радио
4 Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOL +/- на устройството) .
За да спрете автоматичното сканиране
Натиснете
.
За да настроите станция със слаб сигнал
Ако индикацията “TUNED” не се изведе
и сканирането не спре, неколкократно
натиснете TUNING MODE , докато
индикациите “AUTO” и “PRESET” изчезнат;
след това неколкократно натиснете +/(или TUNE +/– на устройството) , за да
настроите желаната станция.
За да намалите смущенията на слаби FM
стерео станции
Неколкократно натиснете FM MODE ,
докато се изведе индикация “MONO”, за да
изключите стерео приемането.
13 BG
Слушане на музика
от USB устройство
Можете да свържете допълнително USB
устройство (Цифров музикален плейър
или USB носител за съхранение на данни)
към
(USB) порта на устройството
и да слушате музика, запазена на USB
устройството. Вижте “USB устройства, които могат да се възпроизвеждат” (стр. 28) за
списък на USB устройствата, които могат
да бъдат свързани към системата.
Аудио форматите, които могат да бъдат
възпроизведени от тази система, са както
следва: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*.
* Файлове със защита на авторските права (Digital
Rights Management) не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система.
1 Изберете USB функцията.
Натиснете USB .
2 Свържете допълнително USB устройство (Цифров музикален плейър
или USB носител за съхранение на
данни) към порта
(USB) , както е
показано по-долу.
USB
USBустройство
device (Digital
(Цифров
музикален
music player
or USB
плейър
или USB
storage media)
носител
на данни)
Когато USB връзката е наложителна,
свържете USB кабела, приложен към
USB устройството.
За подробности относно начина на работа вижте ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството,
което ще свързвате. Когато USB устройството е свързано, дисплеят се променя
както следва: “READING”
“ATRAC
AD1)” или “STORAGE DRIVE2)”.
1) Когато свързвате цифров музикален плейър.
2) Когато свързвате USB носител на данни. След това
се извежда заглавието, ако има записано такова.
Забележка
В зависимост от вида на свързаното USB
устройство, възможно е извеждането на
съобщението “READING” да отнеме около
10 секунди.
3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
ството) .
(или USB
на устрой-
4 Регулирайте нивото на силата на
звука.
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOL+/- на устройството) .
14 BG
Забележки за USB устройството
Други операции
За да
Натиснете
To
Press
USB  on
Въведете
режим (или
Pause
playback
(or USB
на устройството)
на пауза
unit) пак,
. To за
resume
.the
Натиснете
да
play, press theотново
button
възстановите
възпроизвеждането.
again.
Спрете
възпроиз-  .
Stop
playback
веждането
Изберете
папка
Select
a folder
+/ .
Изберете
файл
Select a file
Намерите
Find
a point in
aопределена
file от записа
точка
REPEAT
Изберете
Select Repeat Неколкократно
REPEAT  repeatedly
повторно
, докато
се or
изведе
Play
until
“REP”
“REP1”
възпроизвеждане
“REP”
или “REP1”.
appears.
Изключите
Remove
theUSB
устройството
USB
device
Задръжте
докато
Hold down  ,
until
се изведе съобщението
“NO
DEVICE”
appears,
“NO DEVICE”, след
then изключете
remove theUSB
USB
това
устройството.
device.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE
докато USB устройството е спряно.
Можете да изберете режим на нормално
възпроизвеждане (“ ” за всички файлове
в папката на цифровия музикален плейър),
разбъркано възпроизвеждане (“SHUF” или
“
SHUF”) или програмирано възпроизвеждане (“PGM”).
Основни операции
или файла
/ .
Задръжте
натиснат
Hold down
/
по време

during
playback,
на възпроизвеждане
и
and releaseв желаната
the buttonот
отпуснете
вас
точка.
at the desired point.
 Не свързвайте системата с USB
устройството през USB хъб.
 За някои от свързаните USB устройства е
възможно системата да извърши зададената операция с известно закъснение.
 Тази система не поддържа всички
функции, които се поддържат от
свързаното USB устройство.
 Възможно е редът на възпроизвеждане
за системата да се различава от реда на
възпроизвеждане на свързаното USB
устройство.
 Винаги дръжте натиснат
и се уверете,
че преди да изключите USB устройството
е изведена индикация “NO DEVICE”. Ако
изключите USB устройството без да е
изведена индикацията “NO DEVICE”, това
може да доведе до повреда на данните или
на самото USB устройство.
 Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на USB устройство, което
не съдържа аудио файлове.
 Папки, които не съдържат аудио файлове,
се пропускат.
 Файловете се възпроизвеждат в реда, в
който са записани на USB устройството.
 Максималният брой папки и файлове,
който може да се съдържа на едно USB
устройство, е както следва:
- Цифров музикален плейър: 65,535 групи
(максимум 999 записа в група).
- USB носител за съхранение на данни: 999
файла.
Възможно е максималният брой файлове
и папки да се различава в зависимост от
структурата на файловете и папките.
 Аудио форматите, които можете да слушате
с тази система, са както следва:
- МР3: разширение на файла “.mp3”
- Windows Media Audio файл: разширение
на файла “.wma”
- AAC: разширение на файла “.m4a”
Обърнете внимание, че дори когато имената
на файловете притежават гореспоменатите
разширения, системата може да възпроизведе шум и да са получи неизправност, ако
файлът не съвпада с разширението.
 Съвместимостта с всички кодиращи/
записващи софтуери, записващи
устройства и носители не е гарантирана.
Несъвместимите дискове могат да
произведат шум, да прекъснат звука или
изобщо да не се възпроизведат.
15 BG
Използване на
допълнителни аудио
компоненти
Настройка на звука
1 Свържете допълнителен аудио
Генерирате
DSGX на
Generate a
DSGX
on the unit.
по-динамичен
more dynamic устройството.
звук
(Dynamic
sound
Sound
Generator
(Dynamic
X-tra)
компонент към жака AUDIO IN
на устройството, като използвате
аналогов аудио кабел (не е приложен
в комплекта).
2 Намалете нивото на силата на звука.
Натиснете VOLUME - (или завъретете
VOL +/- на устройството) .
3 Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете AUDIO IN
на устройството.
4 Започнете да възпроизвеждате от
свързания компонент.
5 Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOL+/- на устройството) .
16 BG
За да прибавите звуков ефект
За
Toда
Sound
Generator
X-tra)
Зададете
звуков
Set the sound
ефект
effect
Натиснете
Press
неколкократно
EQ , за
EQ  repeatedly
да
“BASS” или
to изберете
select “BASS”
“TREBLE”,
и след
това
or “TREBLE,
” and
неколкократно

then press +/натиснете
+/, за даto
регулирате
repeatedly
adjust the
нивото.
level.
Промяна на дисплея
За
Toда
Натиснете
Press
неколкократно
DISPLAY
Промените
Change
DISPLAY  repeatedly
, докато
е
информацията
information
on when
the системата
system is on.
1)
включена.
на
theдисплея
display1)
Проверите
Check the
часа,
clockдокато
when the
системата
е
system is off
изключена
DISPLAY
, когато
DISPLAY 
when
2)
системата
the systemе изключена
is off2). The .
Часовникът
се
извежда
clock is displayed for 8за
8seconds.
секунди.
Забележки за информацията
на дисплея
 Символите, които не могат да се извеждат, се изписват като “_”.
 Не се извежда следната информация:
- общо времетраене на CD-DA диск, в
зависимост от режима на възпроизвеждане.
- общо времетраене или оставащо време
за МР3 диск и USB устройство.
 Не се извежда правилно следната информация:
- имена на папки и файлове, които не
отговарят на изискванията на ISO9660
Level 1, Level 2 или са разширение Joliet.
 Извежда се следната информация:
- ID3 tag информация за МР3 файлове,
когато се използва ID3 версия 1 или 2
(максимум 62 символа за МР3 диск).
- ID3 tag информация за “ATRAC” файлове, когато използвате ID3 версия 2.
Основни операции
1) Например, можете да преглеждате информация за
CD/MP3 диск или информацията на USB устройство, като например запис или номер на файла или
име на папката, по време на нормално възпроизвеждане, или да видите общото време за възпроизвеждане, докато плейърът е в режим стоп.
2) Индикаторът STANDBY
на устройството светва,
когато системата се изключи.
17 BG
4 Натиснете ENTER
Други операции
Създаване на ваша
собствена програма
(Program Play - Програмирано
възпроизвеждане)
1 Изберете желаната функция.
CD
Натиснете CD
функция.
, за да изберете CD
USB
Натиснете USB
функция.
, за да изберете USB
2 Неколкократно натиснете PLAY MODE
докато се изведе индикация “PGM”,
докато плейърът е спрян.
3 Неколкократно натиснете
, докато се изведе желаният номер на записан или файлът.
Когато програмирате файлове, неколкократно натиснете
, за да изберете желаната папка; след това изберете
желания файл.
Пример: Когато програмирате записи
на CD
, за да прибавите
към програмата записа или файла.
CD
Индикацията „
” се извежда, когато общото времетраене на програмата
надвиши 100 минути за CD или когато
изберете CD запис, чиито номер е 21 или
повече, или когато изберете МР3 файл.
USB
Общото времетраене на програмата не
може да бъде изведено, затова се извежда индикация „
”.
5 Повторете стъпки от 3 до 4, за да
програмите допълните записи или
файлове, до достигане на максимум
25 записа или файла.
6 За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете
.
Програмата е достъпна и може да бъде
възпроизвеждана, докато не отворите
отделението за диска или не изключите
USB устройството. За да възпроизвеждате отново същата програма, натиснете
.
За да отмените операцията
Програмирано възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян, неколкократно
натиснете PLAY MODE , докато индикацията “PGM” изчезне.
За да изтриете последния запис или
файл от програмата
Избран запис
или номер на
файла
18 BG
Общо време за
възпроизвеждане на
програмата (включително избрания запис
или файл)
Натиснете CLEAR
режим стоп.
докато системата е в
Настройка на радио
станции
Можете да настроите вашите любими
радио станции и да ги възпроизвеждате,
просто като избирате съответния номер за
станция.
За да настроите станция, използвайте
бутоните на устройството за дистанционно
управление.
6 За да изведете настроените радио
станции, неколкократно натиснете
TUNNING MODE , докато се изведе
индикацията “PRESET”, и след това
неколкократно натиснете +/- ,
за да изберете желания номер на
станцията.
1 Задайте желаната станция (вижте
“Слушане на радио”) (стр. 13)).
.
2 Натиснете TUNER MEMORY
3 Неколкократно натиснете +/-
, за да
изберете желания номер на станция.
Ако на съответния номер има вече
зададена станция, предишната зададена
станция се заменя от новата станция.
Други операции
Номер
на
Preset number
станцията
4 Натиснете ENTER .
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да
запазите и други станции.
Можете да настройвате до 20 FM и 10
AM станции. Настроените станции се
запазват за около половин ден, дори ако
кабелът на захранването е изключен или
ако токът спре.
19 BG
Използване
на таймерите
5 Използвайте същата процедура като
Системата предлага 2 функции с таймер.
Ако използвате и двата таймера – таймер
за възпроизвеждане и таймер за самостоятелно изключване, таймерът за самостоятелно изключване е с приоритет.
Таймер за самостоятелно изключване:
Можете да заспивате на музика. Тази
функция работи, дори когато не сте сверили часовника.
Неколкократно натиснете SLEEP
.
Ако изберете “AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящият
диск свърши или след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събуждате в предварително
зададено от вас време от възпроизвеждане от CD, тунера или допълнително USB
устройство.
Използвайте бутоните на устройството за
дистанционно управление, за да контролирате таймера за възпроизвеждане. Уверете
се, че сте сверили часовника.
1 Подгответе източника на звук.
Подгответе източника за звук и след
това натиснете VOLUME +/- , за да
регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис или
файл, създайте ваша собствена програма
(стр. 18).
2 Натиснете CLOCK/TIMER SET
3 Неколкократно натиснете
.
, за да изберете “PLAY
SET” и след това натиснете ENTER .
На дисплея се извежда индикация “ON”
и индикацията за час започва да мига.
4 Задайте времето за стартиране на
възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете
,
за да зададете часа, и след това натиснете
ENTER .
Индикацията за минутата мига. Използвайте процедурата по-горе, за да
зададете минутите.
20 BG
описана в стъпка 4, за да зададете
времето, в което да спре възпроизвеждането.
6 Изберете източника на звук.
Неколкократно натиснете
докато се изведе желаният източник
на звук, и след това натиснете ENTER
. Дисплеят показва настройките на
таймера.
7 Натиснете
,
, за да изключите
системата.
Системата се включва 15 секунди преди
зададеното време. Ако системата е
включена в зададеното време, таймерът
за възпроизвеждане няма да сработи.
За да включите или проверите
таймера отново
Неколкократно натиснете CLOCK/TIMER
SELECT , натиснете
, докато
се изведе “PLAY SEL”, и след това натиснете
ENTER .
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като по-горе
описаната, докато се изведе съобщението
“TIMER OFF”, след това натиснете ENTER .
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава, докато не я отмените ръчно.
Други
Видове проблеми и
тяхното отстраняване
1 Уверете се, че захранващият кабел и
кабелите на говорителите са правилно и здраво свързани.
2 Открийте проблема в списъка с
проблеми по-долу и предприемете
съответните мерки за отстраняването
му.
Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Общи характеристики
Звукът идва от един канал или силата
на звука от левия и десния говорител
не е балансирана.
 Поставете говорителите колкото е възможно по-симетрично.
 Свържете единствено приложените
говорители
 Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление
и сензора на устройството и поставете
системата по-далеч от флуоресцентното
осветление.
 Насочете устройството за дистанционно
управление към датчика на системата.
 Приближете устройството за дистанционно управление до системата.
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът
не се възпроизвежда.
 Почистете диска и го сменете.
 Преместете системата на място, което не
подложено на вибрации (например на
стабилна поставка).
 Преместете говорителите на разстояние
от системата или ги поставете на отделни
поставки. Когато слушате записи с висока
сила на звука, възможно е вибрациите
от говорителите да причинят прескачане
на звука.
Други
Когато индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете захранващия кабел
и проверете следното.
 Дали вашата система има селектор за
напрежението и дали той е зададен в
правилна позиция?
 Дали използвате само приложените
говорители?
 Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната
страна на системата?
След като индикаторът STANDBY на
устройството спре да мига, свържете
отново захранващия кабел и включете
системата. Ако индикаторът все още
мига, свържете се с най-близкия сервиз
на Sony.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
 Неколкократно натиснете PLAY MODE
, докато индикациите “PGM” и “SHUF”
изчезнат, и се върнете в режим на нормално възпроизвеждане.
Прочитането на диска отнема повече
време от обичайното.
 Възможно е стартирането на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме
повече време.
- за диск, записан със сложна дървовидна
структура.
- за диск, записан в мултисесиен режим.
- за диск, който не е финализиран (диск,
на който могат да бъдат прибавяни
данни).
- за диск с много папки.
Появява се жужене или шум.
 Преместете системата далеч от източника
на шум.
 Свържете системата към различен
контакт.
 Поставете противошумов филтър
(продава се отделно) към линията на
захранването.
Продължава
21 BG
USB устройство
Използвате ли USB устройство, което
се поддържа?
 Ако свържете USB устройство, което не
се поддържа, възможно е да се появят следните проблеми. Вижте “USB
устройства, които могат да се възпроизвеждат” (стр. 28) за поддържаните видове
устройства.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на папките и файловете не се
извеждат на тази система.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има смущения.
Извежда се съобщението “OVER
CURRENT”.
 Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от
(USB) порта . Изключете системата
и отстранете USB устройството от
(USB) порта . Уверете се, че няма
проблем с USB устройството. Ако този
дисплей продължава да се извежда, се
свържете с най-близкия доставчик на
Sony.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след това
свържете отново USB устройството
и проверете дали индикаторът USB
MEMORY свети.
Звукът съдържа смущения.
 Битрейтът, който е използван при кодирането на файла, е нисък. Прехвърлете
към USB устройството файлове, кодирани с по-голям битрейт.
Звукът съдържа смущения или
прескача.
 Изключете системата и след това отново
включете USB устройството.
 Музикалните данни съдържат смущения.
Шумът може да се е генерирал при създаването на музикалните данни вследствие
на състоянието на компютъра. Отново
създайте музикалните данни.
22 BG
 Когато използвате USB носител за съхранение на данни, копирайте файловете
на вашия компютър, форматирайте USB
носителя във формат FAT16 или FAT32,
и отново копирайте файловете на USB
носителя.*
USB устройството не може да бъде
свързано към
(USB) порта .
 USB устройството е свързано наобратно.
Свържете USB устройството в правилната посока.
USB носителят за съхранение на данни, който е бил използван на друго
оборудване, не работи.
 Възможно е данните да са записани във
формат, който не се поддържа. Ако е
така, първо подсигурете важните файлове на USB носителя, като ги копирате
на твърдия диск на вашия компютър.
След това форматирайте USB носителя
за съхранение на данни във FAT16 или
FAT32 файлова система, и после отново
прехвърлете подсигурените аудио файлове на USB носителя.*
Индикация “READING” е изведена
твърде дълго.
 Възможно е разчитането на данните,
записани на USB устройството да отнеме
известно време, ако са записани много
папки или файлове. Ето защо препоръчваме да следвате тези насоки.
- Общ брой папки на USB устройството:
100 или по-малко
- Общ брой файлове в папка: 100 или
по-малко
Неправилен дисплей
 Прехвърлете отново музикалните данни
към USB устройството, защото е възможно данните, запазени в USB устройството, да са повредени.
Възпроизвеждането не започва.
 Изключете системата и след това отново
включете USB устройството.
 Свържете USB устройство, което системата може да възпроизвежда.
 Натиснете
(или USB
на устройството) , за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва
от първата песен.
 Задайте режим на нормално възпроизвеждане.
Файловете не могат да
се възпроизвеждат.
 USB носителят за съхранение на данни,
форматиран с файлова система, различна
от FAT16 или FAT32, не се поддържа.*
 Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части, можете
да възпроизвеждате само файловете в
първата част.
 Не можете да възпроизвеждате файлове,
защитени от пароли и други.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT 32, но е възможно някои USB носители за съхранение на данни
да не поддържат някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството за експлоатация на
всеки USB носител или се свържете с производителя.
Тунер
 Свържете антената правилно.
 Открийте място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, след това
отново настройте антената.
 Дръжте антените на разстояние от
кабелите на говорителите, захранващия
кабел и USB кабела, за да не се получат
смущения в звука.
 Свържете антена, която се продава в
търговската мрежа.
 Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony, за да разберете дали приложената АМ антена е закрепена стойката.
 Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.
За да промените интервала на АМ
настройка
Интервалът на АМ настройка е зададен
по подразбиране на 9 kHz (или 10 kHz за
някои области; тази функция не работи
при европейския модел).
Използвайте бутоните на устройството, за
да промените АМ интервала за настройка.
,
Всички предварително настроени АМ
станции се изтриват.
За да нулирате интервала , повторете
процедурата.
За да подобрите приемането от тунера
Изключете захранването на CD плейъра,
като използвате функцията за управление
на захранването на CD. По подразбиране
захранването е включено.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION
, за да изберете CD функция и след
това изключете системата.
2 След като “STANDBY” спре да мига,
натиснете
на устройството,
докато задържате /CANCEL на
устройството.
Извежда се съобщението “CD POWER
OFF”. С изключено захранване на CD
плейъра, времето за прочитане на диска
се увеличава. За да включите захранването на CD плейъра, повторете процедурата, докато се изведе съобщението “CD
POWER ON”.
Други
Получава се жужене или шум, или
станциите не могат да се получават.
(На дисплея мигат “TUNED” или “ST”.)
1 Задайте АМ станция и след това
изключете системата.
2 Докато задържате TUNER/BAND
натиснете
.
За да върнете системата в настройките
й по подразбиране
Ако устройството все още не работи правилно, върнете настройките на системата в
стойностите им по подразбиране.
За тази операция използвайте бутоните на
системата.
1 Изключете захранващия кабел, включете го отново и след това включете
системата.
2 Натиснете едновременно
/
CANCEL и
.
Всички настройки, които сте направили,
като например радио станции, таймери и
час, ще бъдат изтрити.
23 BG
Съобщения
CD/MP3 плейър, Тунер
CD OVER: Стигнали сте края на диска,
докато сте натискали
по време
на възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза.
COMPLETE: Настройката е приключила
успешно.
INVALID: Натиснали сте невалиден бутон.
LOCKED: Отделението за диска не се
отваря.
Свържете се с най-близкия доставчик
на Sony.
NO DISC: Няма зареден диск в плейъра
или сте заредили диск, който не може
да бъде възпроизведен на тази система.
NO STEP: Всички програмирани записи
или файлове са били изтрити.
PUSH SELECT: Опитали сте се да зададете
часа или таймера по време операция с
таймера.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE
по време на възпроизвеждане.
READING: Системата чете информация от
диска. Някои бутони не работят
SET CLOCK: Опитали сте се да изберете
таймер без да е сверен часовникът.
SET TIMER: Опитали сте се да изберете
таймера без да е настроен таймерът за
възпроизвеждане.
STEP FULL: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки).
TIME NG: Началните и крайни времена на
таймера за възпроизвеждане съвпадат.
24 BG
USB устройство
ATRAC AD: Свързали сте ATRAC аудио
устройство.
ERROR: USB устройството не може да бъде
разпознато или е свързано непознато
устройство.
INVALID: Извършили сте невалидна или
забранена операция.
NO DEVICE: Не е свързано USB устройство или свързаното устройство е
спряно.
NO STEP: Всички програмирани записи
или файлове са изтрити
NO TRACK: В системата не е зареден файл,
който може да се възпроизведе.
NOT SUPPORTED: Свързано е неподдържано USB устройство.
PLEASE WAIT: Системата се подготвя за
работа с USB устройството.
READING: Системата разпознава USB
устройството.
REMOVED: USB устройството е било
изключено.
STEP FULL: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки)
STORAGE DRIVE: Свързан е USB носител
за съхранение на данни.
Примери на дисплея
Дисплей
Display
Индикация
indicates
2 (две)
(two)
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
6 (шест)
(six)
 Аудио дискове
 CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3
файлове)
(eight)
8 (осем)
Дискове, които тази система НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда
5 (пет)
(five)
0 (нула)
(zero)
A
B
D
G
H
M
O
Q
R
S
Z
|
”
$
%
,
.
?
@
^
Други
K
 CD-ROM дискове
 CD-R/CD-RW дискове, различни от
записаните в музикален CD формат или
МР3 формат, съответстващ със системите ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet или
мултисесиен.
 CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия, които не са завършили правилно
сесията.
 CD-R/CD-RW дискове с лошо качество
на записа, замърсени или надраскани
CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CDRW дискове, записани на несъвместимо
записващо устройство.
 CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени правилно.
 Дискове, които съдържат файлове,
различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
файлове.
 Дискове с нестандартна форма (например правоъгълни, сърцевидни или
звездовидни).
 Дискове със самозалепваща се лента,
хартия или стикер върху тях.
 Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка, на която лепилото
излиза отстрани.
 Дискове с етикети, отпечатани с помощта
на специално мастило, които са лепкави
на допир.
Забележки относно дисковете
 Преди да заредите диска, почистете го
с почистващо парче плат. Почиствайте
диска от центъра навън.
 Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител и почистващи препарати,
разпространени в търговската мрежа, а
също и антистатичен спрей за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина
(като климатици); не ги оставяйте в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
Продължава
25 BG
Относно безопасността
 Изключете системата от мрежата от 220
V, ако няма да бъде използвана за известен период от време. За да изключите
захранващия кабел, издърпайте го, като
го държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
 Ако в системата попадне твърд предмет
или течност, изключете я и преди по-нататъшна употреба я проверете в сервиз.
 Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервиз.
Относно поставянето
 Не поставяйте системата на наклонени
повърхности или на места, които са
крайно горещи или студени, прашни
или замърсени, влажни, без вентилация,
подложени на вибрации или изложени на
директна слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни, когато поставяте системата или говорителите върху
обработен с препарати под (например,
обработен с лак, полирани и т.н.), тъй
като е възможно подовата повърхност да
стане на петна или да се обезцвети.
 Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена в
много влажна стая, по лещите на CD плейъра може да се кондензира влага. Ако
това се случи, възможно е системата да не
работи правилно. В този случай извадете
диска и оставете системата включена за
около час, докато влагата се изпари.
Относно прегряването
 Въпреки че по време на работа системата
се нагрява, това не е неизправност.
 Не докосвайте корпуса на устройството,
ако продължително време използвате
системата с висока сила на звука, тъй
като температурата на повърхността на
корпуса се покачва.
 Не покривайте вентилационните отвори.
26 BG
Система говорители
Системата от говорители не е защитена от
магнитни полета и е възможно картината
на телевизора, поставен в близост, да бъде
изведена със смущения. В този случай
изключете телевизора, изчакайте 15 до 30
минути и след това отново го включете.
Ако все още няма подобрение, преместете
говорителите по-далеч от телевизора.
Почистване на корпуса
За да почистите корпуса, бутоните и
панела, използвайте сухо парче мек плат
или парче, навлажнено с вода или мек
почистващ разтвор. В никакъв случай не
ползвайте абразивни материали, прахове
или разредител като алкохол, бензин или
разтворител.
Технически
характеристики
Главно устройство
Усилвател
USB част
Поддържан битрейт
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320
kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps,VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Честота
МР3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
ATRAC: 44.1 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
Система: Компакт-дискова аудио система с
цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията: непрекъснато
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 W
* Този изход е стойността, измерена
от разстояние 200 mm от лещите на
оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече
от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 90 dB
Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
FM тунер:
Обхват на тунера
Европейски модел:
87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена: FM водеща антена
Терминали за антената: 75 ома небалансирани
Средна честота: 10.7 MHz
АМ тунер:
Обхват на тунера
Европейски модел:
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката, зададен в положение 9 kHz)
Антена: АМ кръгова антена, терминал за
външна антена
Средна честота: 450 kHz
Други
Европейски модел:
DIN изходно напрежение (измерено):
18 + 18 вата (6 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 25 + 25 вата (6 ома при 1
kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка):
38 + 38 вата (6 ома при 1 kHz, 10% THD)
Входове:
AUDIO IN (стерео мини жак):
напрежение 250 mV, импеданс 47
килоома
(USB) порт: Вид А, максимално
напрежение 500 mA
Изходи:
PHONES (стерео минижак): Приема
слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 6 до
16 ома
CD плейър
Говорител
Система говорители: пълен обхват, 10 cm,
коничен тип,
Номинален импеданс: 6 ома
Размери (ш/в/д): Прибл. 140 х 245 х 210 mm
Тегло: Прибл. 1.9 kg нето на говорител
Продължава
27 BG
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Европейски модели: 230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 65 вата
Размери (ш/в/д) (без говорителите):
Прибл. 200 х 132 х 298 mm
Тегло (без говорителите): 3.7 kg
Приложени аксесоари: Устройство за
дистанционно управление (1), R6 (размер
АА) батерии (2), АМ кръгова антена (1),
FM водеща антена (1)
Дизайнът и техническите характеристики
са обект на промяна без предупреждение.
 Консумация на енергия в
режим на готовност: 0.5 W
 При производството на
някои печатни платки не са
използвани халогенирани
огнезащитни елементи.
 При производството на
корпусите не са използвани
халогенирани огнезащитни
елементи.
28 BG
USB устройства,
които могат да се
възпроизвеждат
Можете да възпроизвеждате следните Sony
USB устройства на тази система. Други USB
устройства не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система.
Sony цифрови музикални плейъри
(до януари 2007)
Име
на продукта
Име на модела
Product
name Model
name
®
Walkman
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Sony USB носители за съхранение
на данни (до януари 2007)
Име
на продукта
Име на name
модела
Product
name Model
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
За последната информация относно съвместимите устройства проверете интернет
страниците по-долу.
За потребители в Европа:
<http://sonydigital-link.com/dna>
 Не използвайте USB устройства, различни от тези. Операциите с модели, които
не са описани тук, не са гарантирани.
 Операциите не винаги са гарантирани, дори когато използвате тези USB
устройства.
 Възможно е някои от тези USB устройства да не могат да бъдат закупени в
определени области.
Други
Забележки
Забележки за Walkman
 Не можете да възпроизвеждате линеен
PCM звук на тази система.
 Не можете да възпроизвеждате аудио
формата ATRAC Advanced lossless с тази
система.
 Не можете да възпроизвеждате музика,
записана директно на Walkman без да
използвате компютър с тази система.
29 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising