Sony CMT-V10iP Operating instructions

Sony CMT-V10iP Operating instructions
4-423-934-71 (1) (BG)
Местоположение на елементите за управление
Устройство (отгоре)
Операции
Дистанционно управление
За използване на дистанционното
управление
Извадете капака на отделението за батерии. Поставете
вътре двете предоставени батерии R6 (размер AA),
като първо поставите страната, обозначена с , и
спазвате поляритета, показан по-долу.
Микро HI-FI
Компонентна система
Възпроизвеждане на
компактдиск/MP3 диск
1 Изберете функцията за компактдиск.
2
BG Инструкции за експлоатация
 Панел на дисплея
Натиснете CD FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Отворете вратичката за компактдиска.
Натиснете  (отваряне/затваряне)  на устройството.
 (отваряне/затваряне) 
Когато системата е включена, състоянието на настройката се показва на панела на дисплея.
Когато системата премине в режим на готовност, състоянието на настройката изчезва от панела на дисплея.
©2012 Sony Corporation
1 Изберете функцията за компактдиск.
 При нормално използване батериите ще издържат около
6 месеца.
 Не използвайте едновременно стари и нови батерии, нито
такива от различен тип.
 Ако възнамерявате да не използвате дистанционното
управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда поради протичане или
окисляване.
Сензор за дистанционно управление
Индикатор за дистанционно управление
* Тук се включват папките, в които няма MP3 или други
файлове. Броят на папките, които системата може да
разпознае, може да е по-малък от действителния в зависимост
от структурата на папките.
Създаване на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма)
Забележки относно използването на дистанционното
управление
Устройство (отпред)
 Дори ако името на файла е с разширение „.mp3“, но истинският
формат е различен, при възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да доведе до повреда на системата.
 Максималният брой на:
папките е 255* (включително основната папка);
MP3 файловете е 512;
MP3 файловете в една папка е 512;
нивата на папките (в дървовидната структура на файловете) е 9.
 Не може да се гарантира съвместимост с всички софтуери за
кодиране/запис на MP3, записващи устройства и носители.
Несъвместимите MP3 дискове може да причинят шум или
прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
2
CMT-V10iP
3
3 Поставете диск.
Вратичка на компактдиска
(отделение за компактдиск)
Натиснете централната част на диска с два пръста,
докато дискът щракне в поставена позиция.
Поставете диск със страната с
етикета, ориентирана напред.
Само за Европа
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други държави в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Табелката се намира на долната външна страна на
основното устройство и върху адаптера за променлив ток.
Този символ върху батерията или опаковката указва,
че предоставената с този продукт батерия не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва
заедно с химичен символ. Химичните символи
за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране след
изхвърлянето й. Рециклирането на материалите ще
спомогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерията, моля, обърнете
се към местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта.
ВНИМАНИЕ
Забележка за DualDisc дискове
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте открити
източници на пламък върху устройството, като
например запалени свещи.
За да намалите опасността от пожар или токов удар,
не допускайте върху това устройство да попадат
капки или пръски и не поставяйте върху него съдове,
пълни с течности, например вази.
Не монтирайте устройството в затворено пространство,
като например библиотека или вграден шкаф.
Тъй като за изключването на уреда от електрическата
мрежа се използва основния щепсел, включете го
в леснодостъпен променливотоков електрически
контакт. Ако забележете нещо необичайно във
функционирането му, изключете го незабавно от
променливотоковия контакт.
Не излагайте батериите или устройството с
поставени батерии на прекалено висока температура,
като например слънце, огън или подобни.
Адаптерът за променлив ток не е изключен от
захранването, докато е включен в електрическия
контакт, дори ако основното устройство е изключено.
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи опасността за очите.
Това устройство е
класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт
от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира на
долната външна страна
на основното устройство.
Бележка за клиентите: cледващата
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Упълномощен представител за ЕМС и за безопасност
на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи за
сервизно обслужване и гаранция.
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
държави в Европа със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
указва, че той не трябва да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо третиране след
изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще
спомогне за запазването на природните ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, обърнете се към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта.
Приложим аксесоар: дистанционно управление
Конектор за iPod/iPhone
 Индикатор за дистанционно управление
Свети в кехлибарено, когато се получава сигнал от дистанционното управление.
 В това ръководство е обяснено извършването
на операциите главно чрез използване на
дистанционното управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните на устройството със
същите или подобни имена.
 Функциите SLEEP и TIMER MENU, обозначени
в розово върху дистанционното управление, могат
да бъдат активирани чрез SHIFT . Ако искате да
използвате функцията SLEEP или TIMER MENU,
натиснете и задръжте SHIFT  и натиснете бутона
SLEEP  или TIMER MENU . Ако натиснете
един от тези бутони, без да сте задържали натиснат
SHIFT , системата ще активира функцията BASS
BOOST или SOUND EFFECT.
5
5
Натиснете  (отваряне/затваряне)  на устройството.
Показва се „READING“.
Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете   на дистанционното управление
или натиснете   на устройството.
6
Забележки
За използване на iPod/iPhone
Настройване на часовника
1 Отворете поставката за скачване, като натиснете
1 Натиснете  , за да включите системата.
2 Натиснете и задръжте SHIFT  и TIMER MENU
центъра й.
, за да изберете режима на настройка на
часовника.
3
Ако „PLAY SET“ мига, натиснете / 
неколкократно, за да изберете „CLOCK“, след
(въвеждане) .
което натиснете
Натиснете /  неколкократно, за да настроите
(въвеждане) .
часа, след което натиснете
4 Използвайте същата процедура, за да настроите
минутите.
Забележка
Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите
захранващия кабел или бъде прекъснато захранването.
Поставка за скачване
Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на
дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове
(CD). Напоследък някои звукозаписни компании
предлагат на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология за защита на
авторските права. Моля, имайте предвид, че някои
от тези дискове не отговарят на стандарта за
компактдискове и е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на този продукт.
2 Поставете устройството iPod/iPhone.
За показване на часовника, когато системата
е изключена
Натиснете DISPLAY . Часовникът се показва
в продължение на около 8 секунди.
 Системата ще затвори автоматично вратичката на
компактдиска , ако изминат няколко минути, без да се
извърши операция, докато вратичката е отворена.
 Не поставяйте диск с нестандартна форма (напр. сърце,
квадрат, звезда). Дискът може да падне вътре в системата и да
причини непоправима повреда.
 Ако натиснете /  при отворена вратичка на компактдиска,
системата ще я затвори автоматично.
 Не използвайте диск с лепенка, печат или лепило върху него,
тъй като това може да причини неизправност.
 Когато изваждате диск, хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността му.
Други операции
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Спиране на
възпроизвеждането
Избиране на папка
от MP3 диск
Избиране на
запис или файл
Намиране на точка
в запис или файл
Натиснете
  (или   на устройството).
За да възобновите възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
 .
+/ .
/ // .
Задръжте натиснат / 
(или /  на устройството)
по време на възпроизвеждане и
освободете бутона в желаната точка.
REPEAT  неколкократно, докато
се покаже „ “ или „ 1“.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Изваждане на диск   на устройството.
За промяна на режима на възпроизвеждане
Бележка за лицензите и търговските
марки
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
плейърът е спрян. Можете да изберете режим на
нормално възпроизвеждане („Normal“ или „FLDR“ за
всички MP3 файлове в папката в диска), разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF*“
за разбъркано възпроизвеждане от папка) или
възпроизвеждане на програма („PGM“).
 Към адаптера за променлив ток
 Рамкова AM антена
 Проводникова FM антена (разгънете я хоризонтално.)
 Захранване (DC IN 9,5 V)
 Антени
1 Свържете адаптера за променлив ток към
Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане, и след това настройте AM антената.
Дръжте антената далече от захранващия кабел, за да
избегнете прихващането на шум.
устройството.
2 Включете адаптера за променлив ток в
електрически контакт.
 Жак AUDIO IN
Свържете външен аудиокомпонент.
Общото време на възпроизвеждане за всички
програмирани записи или файлове, включително
избрания, е показано в дясната част на панела.
Програмирайте избрания запис или файл.
 за да въведете избрания запис
Натиснете
или файл.
Показва се „--.--“, когато общото време за
възпроизвеждане надвишава 100 минути за
компактдиск или когато програмирате MP3 файлове.
Повторете стъпки 3 до 5, за да програмирате
допълнителни записи или файлове, като общият
им брой трябва да е не повече от 25.
или файлове, натиснете   (или   на
устройството).
Програмата остава достъпна, докато не извадите диска
от отделението  или не изключите захранващия кабел.
За да възпроизведете отново същата програма,
натиснете   (или   на устройството).
Натиснете  (отваряне/затваряне)  на устройството
и извадете диска, като издърпате ръба му, докато
държите с пръст оста.
Първи стъпки
Общо време за
възпроизвеждане
7 За да възпроизведете програмата си от записи
Изваждане на диск
Музикални дискове, кодирани с
технологии за защита на авторските права
™ ®
Избран номер на
запис или файл
4 Затворете вратичката за компактдиска.
DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани
DVD запис върху едната страна и цифров
аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не отговаря на стандарта за
компактдискове (CD), възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
 Технологията за аудиокодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
 Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.
 Този продукт е защитен чрез определени права за
интелектуална собственост на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт без лиценз от
Microsoft или упълномощен неин филиал.
 Всички останали търговски марки и регистрирани
търговски марки са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство символите и
не са посочени.
4
Натиснете CD FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Изберете режима на възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато се покаже „PGM“ при спрян плейър.
Изберете папка (само за MP3 диск).
+/  неколкократно, за да
Натиснете
изберете желаната папка.
Изберете желания номер на файл или запис
Натиснете /  неколкократно, докато
се покаже желаният номер на файл или запис.
* При възпроизвеждане на CD-DA диск (аудиодиск) режимът
FLDR (SHUF) изпълнява същата операция като нормалното
(SHUF) възпроизвеждане.
Забележки относно повторното възпроизвеждане
 „ “ указва, че всички записи или файлове ще се повтарят,
докато не спрете възпроизвеждането.
 „ 1“ указва, че ще се повтаря един запис или файл, докато не
спрете възпроизвеждането.
Забележки относно режима на разбъркано възпроизвеждане
 Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка
„SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички записи или
файлове на диска. Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане
е с настройка „FLDR SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано
всички записи или файлове в избраната папка.
 Когато изключите системата, избраният режим на
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „ FLDR SHUF“)
се изчиства и устройството се връща към нормален режим на
възпроизвеждане („FLDR“).
Забележки относно възпроизвеждането на MP3 дискове
 Не запазвайте други типове записи или файлове или ненужни
папки върху диск с MP3 файлове.
 Папките, в които няма MP3 файлове, се пропускат.
 Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове
с разширение „.mp3“.
За отмяна на възпроизвеждането на програмата
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
„PGM“ се скрие при спрян плейър.
За изтриване на последния запис или файл
от програмата
Натиснете CLEAR  при спрян плейър.
Слушане на радио
1 Изберете функцията TUNER.
2
Натиснете TUNER FM/AM FUNCTION  на
дистанционното управление неколкократно
или натиснете FUNCTION  на устройството
неколкократно.
Извършете настройката.
За автоматично сканиране
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „AUTO“, след което натиснете
+/ . Когато бъде настроена станция,
сканирането спира автоматично и на дисплея
светват „TUNED“ и „STEREO“ (само за
стереопрограми).
Ако „TUNED“ не светне и сканирането не спре,
натиснете  , за да го прекратите, след което
изпълнете ръчна настройка (вижте по-долу).
Когато настроите станция, предоставяща услуги
RDS, се извежда информация от предаванията,
като например име на услугата или на станцията.
За ръчна настройка
Натиснете TUNING MODE  неколкократно, докато
се покаже „MANUAL“, след което натиснете +/ 
неколкократно, за да настроите желаната станция.
Съвет
За да намалите шума при слаб сигнал от FM стерео станция,
натиснете FM MODE  неколкократно, докато се покаже
„MONO“, за да изключите приемането на стерео сигнал.
Предварително задаване на радиостанции
1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY , за да изберете
режима на паметта на тунера.
Предварително зададен номер
3 Натиснете +/  или ///  неколкократно, за
да изберете желания предварително зададен номер.
Ако за избрания номер вече е зададена друга
станция, тя ще бъде заменена от новата.
4 Натиснете , за да запишете станцията.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запишете други
станции.
Можете да зададете предварително до 20 FM и
10 AM станции.
За настройване на предварително зададена
радиостанция
Ако сте запаметили радиостанция под предварително
зададен номер от 1 до 6, за да я настроите, трябва само
да натиснете TUNER MEMORY NUMBER (от 1 до 6) ,
когато функцията на системата е настроена на AM или FM.
Ако сте запаметили радиостанция под предварително
зададен номер 7 или по-голям, натиснете TUNING
MODE  неколкократно, докато се покаже „PRESET“,
след което натиснете +/  неколкократно, за да
изберете желания предварително зададен номер.
Възпроизвеждане от iPod/iPhone
1 Изберете функцията iPod.
Натиснете iPod FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
2 Поставете устройството iPod/iPhone.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете   на дистанционното управление
или натиснете   на устройството.
За управление на iPod/iPhone
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Пауза
Избиране на запис
или глава от аудио
книга/подкаст
Намиране на точка
в запис или глава от
аудиокнига/подкаст
Избиране на
маркирания елемент
Превъртане нагоре/
надолу на менютата
на iPod
Връщане към
предходното меню
или избиране на
меню
Включване или
изключване
на режима на
разбъркано
възпроизвеждане
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Други операции
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете
  (или   на
устройството). За да възобновите
възпроизвеждането, натиснете
бутона отново.
 . За да възобновите
възпроизвеждането, натиснете 
*1 (или   на устройството).
За да отмените възпроизвеждането,
натиснете   отново*2.
Избиране на папка
+/  неколкократно.
/ // .
Задръжте натиснат / 
или /  (или / 
на устройството) по време на
възпроизвеждане и освободете
бутона в желаната точка.
Избиране на повторно REPEAT  неколкократно,
възпроизвеждане
докато се покаже „ “ или „ 1“.
Избиране на файл
Намиране на точка
във файл
*1 При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл (с променлива
побитова скорост) системата може да възобнови възпроизвеждането
от друго място.
*2 Възобновяването на възпроизвеждането връща към горната
папка.
Използване на опционалните
аудиокомпоненти
1 Подгответе източника на звука.
2
3
4
Свържете допълнителен аудио компонент към
жака AUDIO IN  на устройството посредством
аналогов аудио кабел (не е включен в комплекта).
Изключете звука.
Натиснете VOLUME  .
Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете AUDIO IN FUNCTION  на
дистанционното управление или натиснете
неколкократно FUNCTION  на устройството.
Стартирайте възпроизвеждането.
Стартирайте възпроизвеждането на свързания
компонент и регулирайте силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим на готовност, ако
силата на звука на свързания компонент е твърде слаба. Регулирайте
този параметър по съответния начин. Вижте „За изключване на
функцията за автоматично влизане в режим на готовност“.
Регулиране на звука
За промяна на режима на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
плейърът е спрян. Можете да изберете режим на нормално
възпроизвеждане (последователно възпроизвеждане
на всички файлове в USB устройството), режим на
възпроизвеждане на папка („FLDR“ за всички файлове
в посочената папка в USB устройството), режим на
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“
за разбъркано възпроизвеждане от папка) или режим на
възпроизвеждане на програма (PGM).
Натиснете
 /  (или   на
устройството).
Забележка относно режима на възпроизвеждане
 .
/ . За бързо превъртане
напред или назад задръжте бутона
натиснат.
Задръжте натиснат / 
по време на възпроизвеждане и
освободете бутона в желаната точка.
 Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка
„SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички аудио
файлове на USB устройството. Когато режимът на разбъркано
възпроизвеждане е с настройка „FLDR SHUF“, системата
възпроизвежда разбъркано всички аудио файлове в избраната папка.
Когато изключите системата, избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „ FLDR SHUF“) се изчиства и
устройството се връща към нормален режим на възпроизвеждане
(„FLDR“).
За
Регулиране на
силата на звука
Генериране на подинамичен звук
Настройване на
звуковия ефект
Когато изключите системата, избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“) се изчиства и устройството се връща
към нормален режим на възпроизвеждане.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
Забележки относно повторното възпроизвеждане
 Ако изберете „ “, когато системата е в нормален режим на
възпроизвеждане, тя изпълнява повторение на всички аудиофайлове
в USB устройството, докато не спрете възпроизвеждането. Ако
изберете „ “, когато системата е в режим на възпроизвеждане
на папка, тя изпълнява повторение на всички аудио файлове в
избраната папка, докато не спрете възпроизвеждането.
 Ако изберете „ 1“, системата възпроизвежда непрекъснато
избрания файл, докато не спрете възпроизвеждането.
SOUND EFFECT 
неколкократно, докато се
покаже желаният звуков ефект.
При всяко натискане на този
бутон се показват звуковите
ефекти в реда: „ROCK“ 
„POP“  „JAZZ“  „FLAT“.
PLAY MODE .
REPEAT  неколкократно.
За използване на системата като зарядно
устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за батерии за iPod/iPhone независимо
дали е включена или изключена.
За да разберете дали се извършва зареждане или не,
проверете иконата на батерията на дисплея на iPod/
iPhone/iPad. Прегледайте „раздела iPod/iPhone“ в
„Спецификации“ за списък на моделите на iPod/
iPhone, които са съвместими с тази система.
За спиране на зареждането на iPod/iPhone
Извадете устройството iPod/iPhone.
Забележка за зареждането на iPod/iPhone
Когато е избрана функция за USB, докато системата е включена,
не можете да зареждате iPod/iPhone.
Забележки
 Производителността на системата може да се различава в
зависимост от спецификациите на вашия iPod/iPhone.
 При поставяне или изваждане дръжте iPod/iPhone под същия
ъгъл като този на конектора на устройството и не го извивайте
или накланяйте, за да не повредите конектора.
 Не пренасяйте системата с iPod/iPhone в конектора. Това може
да причини неизправност.
 При поставяне или сваляне на iPod/iPhone поддържайте
системата с едната си ръка и внимавайте да не натиснете
погрешка бутоните на iPod/iPhone.
 За да използвате iPod/iPhone, прегледайте неговото
ръководство за потребителя.
 Sony не може да поеме отговорност, ако данните, записани на
Pod/iPhone, бъдат загубени или повредени при използване на
Pod/iPhone с тази система.
Възпроизвеждане на файл от USB
устройство
Аудиоформатите, които могат да бъдат
възпроизвеждани в тази система, са MP3/WMA*.
* Файлове, които са със защита на авторските права DRM
(управление на цифровите права), или файлове, изтеглени от
онлайн музикален магазин, не могат да бъдат възпроизвеждани
чрез тази система. Ако се опитате да пуснете такъв файл,
системата възпроизвежда следващия незащитен аудиофайл.
Проверете уебсайтовете по-долу за информация за
съвместимите USB устройства.
<http://support.sony-europe.com/>
1 Изберете функцията за USB.
Натиснете USB FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно FUNCTION
 на устройството.
2 Свържете USB устройството към (USB) порта .
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете   на дистанционното управление
или натиснете   на устройството.
 Редът на възпроизвеждане от системата може да се различава
от този на свързания цифров музикален плейър.
 Не забравяйте да изключите системата, преди да извадите USB
устройството. Изваждането на USB устройството при включена
система може да повреди данните в него.
 Когато е необходимо свързване чрез USB кабел, свържете чрез
кабела, предоставен с USB устройството за свързване. Вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени с USB устройството,
което искате да свържете, за подробности за начина на работа.
 Може да измине известно време, преди да се покаже
„READING“ в зависимост от свързаното USB устройство.
 Системата не поддържа USB концентратор. Не свързвайте USB
устройството чрез USB концентратор.
 При поставяне на USB устройство системата прочита всички файлове
в него. Ако има много папки или файлове на USB устройството,
прочитането на USB устройството може да отнеме повече време.
 При някои свързани USB устройства след извършването на операция
може да има забавяне, преди тя да се изпълни от тази система.
 Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис не може да бъде
гарантирана. Ако аудиофайловете в USB устройството са кодирани
първоначално с несъвместим софтуер, те може да причинят шум
или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
 Тази система не може да възпроизвежда аудиофайлове от USB
устройство в следните случаи:
когато общият брой на аудиофайловете в папката надвишава 999;
когато общият брой на аудиофайловете в USB устройството
надвишава 3000;
когато общият брой на папките в USB устройството надвишава
1000 (включително папката „ROOT“ и празните папки).
Тези номера може да са различни в зависимост от файла и
структурата на папките. Не запазвайте други типове файлове
или ненужни папки в USB устройство с аудиофайлове.
 Системата може да възпроизвежда само до 9 папки в
йерархична структура (включително папката „ROOT“).
 Тази система не поддържа непременно всички функции,
осигурявани от свързаното USB устройство.
 Папките, в които няма аудиофайлове, се пропускат.
 Аудиоформатите, които можете да слушате с тази система, са:
MP3: разширение на файла „.mp3“;
WMA: разширение на файла „.wma“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно разширение,
но истинският формат е различен, може да се възпроизведе шум или
да възникне неизправно функциониране на системата.
За използване на системата като зарядно
устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за батерии за USB устройства, които
разполагат с функция за презареждане, докато
системата е включена.
Зареждането започва, когато USB устройството се свърже
към (USB) порта , без да е свързано iPod/iPhone
устройство. Състоянието на зареждане се показва на
дисплея на USB устройството. За подробности прегледайте
ръководството за потребителя на USB устройството.
Когато е свързано iPod/iPhone устройство, натиснете
USB FUNCTION  на дистанционното управление
или натиснете FUNCTION  на устройството
неколкократно, за да изберете функцията за USB.
За спиране на зареждането на USB устройството
Отстранете USB устройството.
Забележки за зареждането на USB устройството
 Не можете да зареждате едновременно iPod/iPhone и USB
устройството. За да заредите USB устройство, когато е включено
iPod/iPhone устройство, изберете функцията за USB. Когато няма
включено iPod/iPhone устройство, можете да зареждате USB
устройство с всяка функция, различна от тази за iPod.
Не можете да зареждате USB устройството, когато системата
е изключена.
Натиснете
DISPLAY  неколкократно,
когато системата е включена.
DISPLAY  неколкократно,
когато системата е изключена.
Можете например да виждате информация за компактдиск/
MP3 диск или за USB устройството, като например:
CD-DA диск
оставащото време за възпроизвеждане на запис по време на
възпроизвеждане;
общото оставащо време за възпроизвеждане.
Забележки
MP3 диск/USB устройство
името на записа или файла („
името на изпълнителя („ “);
името на албума („
“).
“);
Системата предлага следните режими на дисплея.
Режим на
Когато системата е изключена
дисплея
Режим на пестене Дисплеят се изключва, за да пести
на енергия1)
енергия. Таймерът и часовникът
продължават да работят.
Визуализира се часовникът.
Часовник2)
1)
2)
 Отдалечете системата от източниците на шум.
 Свържете системата към друг електрически контакт.
 Монтирайте филтър за шум (не е включен
в комплекта) към захранващия кабел.
6 Изберете източника на звука.
7
BASS BOOST .
Промяна на дисплея
1)
Силно бучене или шум.
Можете да се събудите с възпроизвеждане на
съдържание от компактдиск или USB устройство
или със сигнал от FM/AM в предварително зададено
време. Уверете се, че сте настроили часовника.
1 Подгответе източника на звука.
Подгответе източника на звука и след това
натиснете VOLUME +/ , за да регулирате
силата на звука. Можете зададете функцията CD,
iPod, USB, FM или AM като източник на звук.
За да започнете от конкретен запис от
компактдиск, аудиофайл или радиостанция,
създайте своя собствена програма.
2 Изберете режима на настройка на таймера.
Натиснете и задръжте SHIFT  и TIMER MENU .
3 Настройте таймера за възпроизвеждане.
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
.
„PLAY SET“, след което натиснете
4 Задайте времето за стартиране на възпроизвеждането.
Натиснете /  неколкократно, за да зададете
часа, след което натиснете . Използвайте
горепосочената процедура, за да зададете минутите.
5 Използвайте процедурата от стъпка 4, за да зададете
времето за спиране на възпроизвеждането.
Натиснете
VOLUME +/ .
Забележки относно режима на разбъркано възпроизвеждане
За
Промяна на
информацията
на дисплея1)
Промяна на
режима на дисплея
(вижте по-долу.)
Таймер за възпроизвеждане:
Не можете да настроите часовника в режим на пестене на енергия.
Дисплеят на часовника превключва към режим на пестене на
енергия автоматично след 8 секунди.
Забележки относно информацията на дисплея
 Когато информацията включва двубайтови символи, всеки
такъв символ ще заема 2 байта
 Символите, които не могат да бъдат показани, се извеждат като
„_“
 Не се показват следните елементи:
общото време на възпроизвеждане за MP3 диск и USB устройство;
общото оставащо време на възпроизвеждане за MP3 диск и
USB устройство;
общото оставащо време на възпроизвеждане за MP3 файл на
MP3 диск или MP3/WMA файл на USB устройство.
 Не се показват правилно следните елементи:
изтеклото време на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран
с VBR (променлива побитова скорост);
имената на папките и файловете, които не отговарят на ISO9660
Level 1, Level 2 или Joliet по отношение на формата на разширение.
 Показват се следните елементи:
общото време на възпроизвеждане на CD-DA диск (освен при
избран режим PGM и спрян плейър);
оставащото време на възпроизвеждане за запис върху CD-DA диск;
оставащото време на възпроизвеждане за CD-DA диск (само
при избран нормален режим по време на възпроизвеждането);
информацията в маркерите ID3 за MP3 файлове, когато са
използвани маркери ID3 версия 1 и версия 2 (информацията
в маркерите ID3 има приоритет, когато за един MP3 файл са
използвани маркери ID3 версия 1 и 2);
до 64 символа за маркерите ID3, като са разрешени главни
букви (от A до Z), малки букви (a до z) (малките букви ще
бъдат показани като големи), цифри (от 0 до 9) и символи
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции на таймери. Ако използвате
и двата таймера, този за заспиване има приоритет.
Таймер за заспиване:
Можете да заспивате, докато слушате музика. Тази
функция работи дори когато часовникът не е настроен.
Натиснете и задръжте SHIFT , след което натиснете
неколкократно SLEEP .
При всяко натискане на SLEEP , докато задържате
SHIFT , зададеното време намалява с 10 минути,
от максимум 90 минути до минимум 10 минути.
За отмяна на функцията на таймера за заспиване
изберете „OFF“.
Натиснете /  неколкократно, докато се покаже
желаният източник на звук, след което натиснете .
Изключете системата.
Натиснете  . Системата се включва
автоматично преди предварително зададеното време.
Ако системата е включена в зададеното време,
таймерът за възпроизвеждане няма да се задейства.
Не работете със системата от момента на включването
й до стартирането на възпроизвеждането.
Ако за източник на звука е зададена FM/AM станция за
таймера, системата се включва автоматично 15 секунди
преди предварително зададеното време. Ако за източник
на звук за таймера е зададен компактдиск/USB, системата
се включва автоматично 30 секунди преди предварително
зададеното време. Ако като източник на звука е зададен
iPod/iPhone, системата се включва автоматично
30 секунди преди предварително зададеното време.
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между дистанционното
управление и сензора за дистанционно управление
 на устройството и поставете системата далече от
флуоресцентно осветление.
 Насочете дистанционното управление към сензора .
 Приближете дистанционното управление до системата.
CD/MP3 диск
Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
 Почистете диска и го поставете отново.
 Преместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
Възпроизвеждането не започва от първия запис.
 Върнете се към нормално възпроизвеждане, като
натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
„PGM“ и „SHUF“ се скрият.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат времето за
стартиране на възпроизвеждането:
 записан със сложна дървовидна структура диск;
 диск, в който има много папки.
Грешна визуализация.
 Данните, съхранени в CD-DA, MP3 диск, може да са
повредени. Извършете отново прехвърлянето.
 Символите, които могат да бъдат показвани от тази
система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 малки букви (a до z) (малките букви ще бъдат
показани като големи);
 цифри (0 до 9);
 символи (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Други символи се показват като „_“.
iPod/iPhone
За проверка на настройката
Няма звук.
1 Натиснете и задръжте SHIFT  и TIMER MENU .
2 Натиснете /  неколкократно, за да изберете
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
 Уверете се, че iPod/iPhone възпроизвежда музика.
 Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран с найновия софтуер. Ако това не е така, актуализирайте
го, преди да го използвате със системата.
 Регулирайте силата на звука.
„SELECT“, след което натиснете
.
3 Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„PLAY SEL“, след което натиснете
.
За отмяна на таймера
Звукът е изкривен.
Повторете същата процедура както по-горе, докато в
.
стъпка 3 се покаже „OFF“, след което натиснете
Започнете от стъпка 1.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
 Изключете звука.
 Настройте „EQ“ на iPod/iPhone на позиция „Off “
или „Flat“.
Забележки
iPod/iPhone не работи.
За промяна на настройката
 Ако изберете като таймер USB устройство, в което има
много файлове или папки, процесът по прочитането отнема
време, което води до леко забавяне преди началото на
възпроизвеждането в указаното за таймера време.
 Ако за източник на звук за таймера за възпроизвеждане е
зададена FM/AM станция, настроена чрез автоматично или ръчно
сканиране, когато смените радиостанцията след настройването на
таймера за възпроизвеждане, настройката на радиостанцията за
таймера за възпроизвеждане също ще се смени.
 Ако за източник на звук за таймера за възпроизвеждане е зададена
FM/AM станция с регистриран предварително зададен номер,
настройката на радиостанцията за таймера за възпроизвеждане е
фиксирана съм направената от вас настройка. Дори ако смените
радиостанцията след настройването на таймера за възпроизвеждане,
настроената за него радиостанция няма да се смени.
Забележки за потребителите на iPod/iPhone
 Уверете се, че iPod/iPhone не възпроизвежда, когато използвате
таймера за възпроизвеждане.
 Този таймер може да не се активира в зависимост от
състоянието на свързания iPod/iPhone.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава в сила, докато
не бъде отменена ръчно и не бъде завършена настройката на часа.
Отстраняване на неизправности
1 Уверете се, че захранващият кабел е стабилно свързан.
2 Открийте проблема в контролния списък по-долу
и извършете посоченото коригиращо действие.
Ако проблемът продължава, свържете се с найблизкия търговец на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
 Правилно ли е включен захранващият кабел?
Системата е влязла неочаквано в режим на
готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза автоматично
в режим на готовност след около 30 минути, когато
не се извършват операции или не се извежда
аудиосигнал. Вижте „За изключване на функцията за
автоматично влизане в режим на готовност“.
Внезапно е отменена настройката на часовника
или работата на таймера за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се извършват
операции, настройката на часовника или тази
на таймера за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията от началото.
Няма звук.
 Натиснете VOLUME + , за да увеличите силата
на звука.
 Уверете се, че допълнителните аудио компоненти са
свързани правилно.
 Уверете се, че функцията е с настройка AUDIO IN.
 Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?
 Зададената станция може временно да е спряла
излъчването.
 Изключете всички други приложения на iOS,
изпълнявани в iPod/iPhone. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPod/iPhone.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
 Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран с найновия софтуер. Ако това не е така, актуализирайте
го, преди да го използвате със системата.
 Тъй като системата и iPod/iPhone работят по
различен начин, не можете да работите с iPod/
iPhone чрез бутоните на дистанционното
управление или на устройството. В този случай
използвайте бутоните за управление на iPod/iPhone.
iPod/iPhone не може да се зарежда.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
 Уверете се, че системата не е в режим на функция
за USB. iPod/iPhone не може да се зарежда при тази
функция.
 Не можете да зареждате iPod/iPhone дори ако
свържете USB кабела, предоставен с iPod/iPhone,
към USB порта на системата.
Силата на звука на звънене на iPhone не се
променя.
 Регулирайте силата на звука на звънене на iPhone.
USB устройство
Когато са свързани едновременно iPod/
iPhone и USB устройство, те не се зареждат.
 Не можете да зареждате едновременно iPod/
iPhone и USB устройството. За да зареждате USB
устройството, изберете функцията за USB.
Използвате ли поддържано USB устройство?
 Ако свържете неподдържано USB устройство,
могат да възникнат следните проблеми. Потърсете
информация за съвместими USB устройства
на уебсайтовете с URL адресите, изброени във
„Възпроизвеждане на файл от USB устройство“.
 USB устройството не е разпознато
 Имената на файловете и папките не се показват
на тази система
 Възпроизвеждането не е възможно
 Звукът прескача
 Има шум
 Възпроизвежда се изкривен звук
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно. Изключете
системата и свържете отново USB устройството.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
 Използвате неподдържано USB устройство.
Проверете информацията в уебсайтовете относно
съвместимите USB устройства.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Самите музикалните данни съдържат шум или
звукът е изкривен. Шумът може да възникнал
по време на прехвърлянето. Изтрийте файла
и опитайте да го прехвърлите отново.
 Аудио файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството аудио
файлове, кодирани с по-висока побитова скорост.
Показва се „READING” за продължително време
или стартирането на възпроизвеждането
отнема дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме дълго
време в следните случаи:
 има много папки или файлове на USB устройството;
 файловата структура е изключително сложна;
 капацитетът на паметта е прекалено голям;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Забележки
 „AUTO. STBY“ се показва на дисплея за 2 минути, преди
системата да влезе в режим на готовност.
 Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не
действа за функцията на тунера (FM/АМ) дори когато е активирана.
 Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност
в следните случаи:
докато се търси аудиосигнал;
при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
докато работи предварително зададеният таймер за заспиване
или за възпроизвеждане.
 Системата извършва отново обратно броене, докато влезе
в режим на готовност, дори когато е активирана функцията за
автоматично влизане в режим на готовност в следните случаи:
когато е свързан iPod/iPhone или USB устройство;
когато е натиснат бутон на дистанционното управление или
на устройството;
когато се стартира предварително зададено време на таймера
за заспиване или за възпроизвеждане.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено положение
или на места, където е твърде горещо, студено,
прашно, мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени на директна
слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на системата
или високоговорителите върху повърхности, които
са били специално обработени (например с восък,
смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване на повърхността.
 Ако системата е внесена директно от студено на топло
място или е поставена в много влажно помещение,
възможно е върху лещите във вътрешността на плейъра
на компактдискове да се кондензира влага, която да
доведе до неизправно функциониране. В такъв случай
извадете диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
Грешна визуализация.
 Данните, съхранени в USB устройството, може да
са повредени. Извършете отново прехвърлянето.
 Символите, които могат да бъдат показвани от тази
система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 малки букви (a до z) (малките букви ще бъдат
показани като големи);
 цифри (0 до 9);
 символи (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Проверете информацията в уебсайтовете относно
съвместимите USB устройства.
 USB устройството не работи правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация на USB устройството
за това как да отстраните този проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Проверете информацията в уебсайтовете относно
съвместимите USB устройства.
Възпроизвеждането не започва от първия файл.
 Настройте нормален режим на възпроизвеждане.
Аудиофайлът не може да бъде възпроизведен.
 MP3 файлове в MP3 PRO формат не могат да бъдат
възпроизведени.
 WMA файловете във формати Windows Media Audio
Lossless и Professional не могат да бъдат възпроизведени.
 USB устройства, форматирани с файлови системи,
различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
 Ако в използваното USB устройство има няколко
дяла, файловете може да не се възпроизведат.
 Системата може да възпроизвежда само до 9 папки
в йерархична структура.
 Файловете, които са кодирани или защитени с
пароли и др., не могат да бъдат възпроизведени.
 Файлове със защита на авторски права (управление на
цифрови права) не могат да бъдат възпроизвеждани на
тази система.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства
може да не поддържат тези FAT системи. За подробности прегледайте
с инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се
свържете с производителя.
Тунер
Силно бучене или шум или невъзможност
за приемане на станции. (На дисплея мига
„TUNED“ или „STEREO“.)
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
 Дръжте антените далече от захранващия кабел,
за да избегнете прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното електрическо
оборудване.
Може да се чуват едновременно няколко
радиостанции.
 Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
 Свържете в сноп кабелите на антената, като използвате
предлаганите в търговската мрежа щипки за кабели
например, и регулирайте дължините на кабелите.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството, за да
възстановите фабричните настройки на системата.
1 Изключете и включете отново захранващия
кабел, след което включете системата.
2 Натиснете и задръжте   и /  на
устройството, докато на дисплея се покаже „RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като предварително зададените
радиостанции, таймера и часовника, се изтриват.
За изключване на функцията за автоматично
влизане в режим на готовност
Системата е снабдена с функция за автоматично
влизане в режим на готовност. С тази функция
системата влиза автоматично в режим на готовност
след около 30 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Функцията за автоматично влизане в режим на
готовност е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да я изключите.
Задръжте натиснат бутона   при включена
система, докато се покаже „AUTO. STBY OFF“.
За да включите функцията, повторете
процедурата, докато се покаже „AUTO STBY ON“.
Съобщения
CANNOT PLAY: Поставили сте диск, който не може
да бъде възпроизведен чрез тази система.
COMPLETE: Операцията по предварителното
настройване е завършила успешно.
DEVICE ERROR: Непредсказуема ситуация
(или свързано непознато устройство).
FULL: Опитвате се да програмирате повече от 25 записа
или файла (стъпки).
No DEVICE: Не е свързано USB устройство или
свързаното USB устройство е извадено.
NO DISC: Няма диск в плейъра или сте заредили
диск, който не може да бъде възпроизведен.
No MEMORY: В USB концентратора, свързан към
системата, не е свързано устройство с памет.
NO STEP: Всички програмирани записи са изтрити.
NO SUPPORT: Свързан е неподдържан диск, USB
устройство или iPod/iPhone или iPod/iPhone
с изтощена батерия.
NO TRACK: В компактдиска или в USB устройството
няма файлове, които могат да бъдат възпроизведени.
NOT USED: Опитали сте да изпълните специфична
операция при условия, в които тя е забранена.
OVER CURRENT: Системата е разпознала отпадане
на захранването от свързваното iPod/iPhone или
USB устройство. Отстранете USB устройството и
iPod/iPhone от системата, изключете я, след което
я включете отново. Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия търговец на Sony.
PROTECT: Системата е разпознала отпадане на
захранването. Изключете адаптера за променлив
ток. Ако проблемът продължи, свържете се с найблизкия търговец на Sony.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE  по време
на възпроизвеждане на компактдиск или в режима
на функцията за USB.
TIME NG: Зададена е една и съща стойност за времената
на начало и край на таймера за възпроизвеждане.
Относно повишаването на температурата
 Повишаването на температурата на устройството
по време на работа е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата продължително
време при голяма сила на звука, не докосвайте
корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи магнитно
изкривяване на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте между 15 и 30 минути и го включете отново.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мека кърпа, леко
навлажнена със слаб препарат за почистване. Не
използвайте никакви видове абразивни подложки,
почистващи прахове или разтворители като
разредител, бензин или алкохол.
Спецификации
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална): 4 вата + 4 вата (8 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна): 5 вата + 5 вата (8 ома при
1 kHz, 10% ОХИ)
Вход
AUDIO IN (стерео минижак): чувствителност 900 mV, импеданс 47 килоома
Секция на компактдиск плейъра
Система: система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малко от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 mm от повърхността
на лещата на обектива на блока за оптично четене с апертура 7 mm.
Честотна характеристика: 20 Hz  20 kHz
Съотношение сигнал-шум: над 80 dB
Динамичен диапазон: над 80 dB
Секция на тунера
Антена: проводникова FM антена
рамкова AM антена
Предпазни мерки
Секция за FM тунер
Обхват на настройка:
87,5 MHz  108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Секция на AM тунера:
Дискове, които тази система МОЖЕ да
възпроизвежда
 Aудио компактдиск;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3 файлове).
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
 CD-ROM;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните във формат
на музикален компактдиск или в MP3 формат,
отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet;
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа, CD-R/CD-RW
с драскотини или замърсявания или CD-R/CD-RW,
записани на несъвместимо записващо устройство;
 Hеправилно финализирани CD-R/CD-RW;
 Дискове с файлове, които са различни от MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3);
 Дискове с нестандартна форма (например сърце,
квадрат, звезда);
 Дискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
 Дискове под наем или употребявани дискове, върху
които има печати, чието лепило излиза извън тях;
 Дискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво на
пипане мастило.
Забележки за дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте диска от
центъра към ръба с кърпа за почистване.
 Не почиствайте дисковете с разтворители, като
бензин, разредител, препарати за почистване или
антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на директна слънчева
светлина или на източници на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух. Не ги оставяйте в
автомобил, паркиран на директна слънчева светлина.
Относно безопасността
 Изключете захранващия кабел от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. При изключване
на системата винаги хващайте щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел.
 В случай че тежък предмет или течност падне върху
системата, изключете я от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
 Захранващият кабел може да се подменя само
в квалифициран сервиз.
Обхват на настройка:
531 kHz  1602 kHz (стъпка 9 kHz)
Секция за iPod/iPhone
Съвместими модели iPod/iPhone
 iPod touch 4-то поколение
 iPod touch 3-то поколение
 iPod touch 2-ро поколение
 iPod nano 6-о поколение
 iPod nano 5-о поколение (видеокамера)
 iPod nano 4-то поколение (видео)
 iPod nano 3-то поколение (видео)
 iPod classic 160 GB (2009 г.)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за
работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването
на този аксесоар с iPod или iPhone може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната връзка.
Секция на USB
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) порт: тип A, максимален ток 500 mA
Секция на високоговорителите
Високоговорител за целия обхват: 80 mm, тип конус
Номинален импеданс: 8 ома
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
Адаптер за променлив ток
Вход: 110 V  240 V променлив ток, 50/60 Hz
Изход: постоянен ток 9,5 V 1,8 A
Консумация на електроенергия: 13 вата
Размери (Ш × В × Д):
приблиз. 400 мм × 197 мм × 114 мм
Тегло: приблиз. 2,4 кг
Количество (основно устройство): 1 брой
Включени аксесоари: дистанционно управление (1), адаптер за
променлив ток (1), рамкова AM антена (1), батерии R6 (размер AA) (2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Консумация на електроенергия в режим на готовност: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement