Sony | CMT-V50IP | Sony CMT-V50iP CMT-V50iP Инструкции за експлоатация

4-418-712-12(1) (BG)
Местоположение на елементите за управление
Първи стъпки
Операции
Устройство (отгоре)
Сензорен панел*
Микро HI-FI
Компонентна система
Създаване на ваша собствена
програма (възпроизвеждане
на програма)
Възпроизвеждане на
компактдиск/MP3 диск
* Системата е фабрично настроена да
издава потвърдителен сигнал при
докосване на бутон на сензорния панел
на устройството. Можете да изключите
този сигнал.
1 Изберете функцията CD.
1 Изберете функцията CD.
2
BG Инструкции за експлоатация
Натиснете CD FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Индикаторът на функциите светва в жълто.
Поставете диск.
Поставете диск в слота със страната с етикета,
ориентирана напред.
Поставете диск със
страната с етикета,
ориентирана
напред.
©2012 Sony Corporation
 Дисплей
 (USB) порт
 Слот за дискове
CMT-V50iP
Възпроизвеждането започва автоматично, след
като обозначението „READING“ се скрие.
Индикатор на функциите
Когато преминавате от друга функция към
функцията CD, докато в слота е поставен диск,
натиснете   на дистанционното управление
или натиснете   на устройството, за да
стартирате възпроизвеждането.
Само за Европа
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други държави
в Европа със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте открити
източници на пламък върху устройството, като
например запалени свещи.
За да намалите опасността от пожар или токов удар,
не допускайте върху това устройство да попадат
капки или пръски и не поставяйте върху него съдове,
пълни с течности, например вази.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Тъй като за изключването на устройството от
електрическата мрежа се използва основния щепсел,
включете го в леснодостъпен променливотоков
електрически контакт. Ако забележите нещо
необичайно във функционирането на устройството,
изключете незабавно щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекалено висока
температура, като например слънце, огън
или подобни.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в електрическия контакт,
дори ако самото то е изключено.
Табелката с данни се намира на долната външна
страна на основното устройство.
Прекалено високото налягане на звука от слушалките
може да доведе до увреждане на слуха.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи опасността за очите.
Това устройство
е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт
от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира
на долната външна
страна на устройството.
Бележка за потребителите: следващата
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Упълномощен представител за ЕМС и за безопасност
на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи за
сервизно обслужване и гаранция.
За потребители в Европа и Австралия
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други държави
в Европа със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му указва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва
да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране след
изхвърлянето му. Рециклирането на материалите
ще спомогне за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили
продукта.
Приложим аксесоар: дистанционно управление
Забележки
Сензор за дистанционно
управление
 Рамкова AM антена
 Проводникова FM антена (разгънете я хоризонтално)
 Към променливотоковия адаптер
Конектор за iPod/iPhone/iPad
Индикатор на поставката
за скачване
 Жак  (слушалки)
Свържете слушалките.
Относно индикатора на функциите 
Индикаторът свети в различни цветове в зависимост
от функцията. Можете да разпознаете текущата
функция по цвета на индикатора.
Цветът на индикатора за всяка функция съответства
на този на съответния бутон FUNCTION върху
дистанционното управление.
Функция
Бутон на
дистанционното
управление
Цвят на
индикатора
FM
FM
Розово
AM
AM
Небесносиньо
AUDIO IN
AUDIO IN
Кехлибарено
CD
CD
Жълто
iPod
iPod
Бяло
USB
USB
Синьо
Дистанционно управление
За използване на дистанционното
управление
 Жак AUDIO IN
Плъзнете и извадете капака на отделението за
батерии. Поставете вътре двете предоставени
батерии R6 (размер AA), като първо поставите
страната, обозначена с , и спазвате поляритета,
показан по-долу.
 Захранване (DC IN 19,5 V)
Свържете опционален аудио компонент.
Поставяне на предпазна възглавничка
Поставете предоставената предпазна възглавничка,
за да избегнете контакт на iPod/iPhone/iPad
с предния панел на системата.
Можете да предотвратите надраскването
на предния панел и на iPod/iPhone/iPad, като
поставите предоставената предпазна възглавничка.
1 Свържете кабела за електрозахранване към
2
променливотоковия адаптер.
Свържете променливотоковия адаптер към
устройството, след което включете кабела за
електрозахранване към електрически контакт.
 Антени
Забележки относно използването на
дистанционното управление
 При нормално използване батериите ще издържат около
6 месеца.
 Не използвайте едновременно стари и нови батерии, нито
такива от различен тип.
 Ако възнамерявате да не използвате дистанционното
управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда поради протичане
или окисляване.
Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане, и след това настройте антените.
Дръжте антените далече от кабела за
електрозахранване, за да избегнете
прихващането на шум.
1 Отворете поставката за скачване, като натиснете
центъра й.
Предпазна възглавничка
Регулирайте положението на поставяне
на предпазната възглавничка, така че да
е подходящо за вашия iPod/iPhone/iPad.
Настройване на часовника
DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани
DVD запис върху едната страна и цифров
аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не отговаря на стандарта за
компактдискове (CD), възпроизвеждането на
този продукт не е гарантирано.
1 Натиснете  , за да включите системата.
2 Натиснете и задръжте SHIFT  и TIMER MENU ,
за да изберете режима на настройка на
часовника.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на
авторските права
3
Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на
дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове
(CD). Напоследък някои звукозаписни компании
предлагат на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология за защита на
авторските права. Моля, имайте предвид, че
някои от тези дискове не отговарят на стандарта
за компактдискове и е възможно да не могат да
бъдат възпроизвеждани на този продукт.
Поставка за скачване
2 Поставете устройството iPod/iPhone/iPad.
Забележка
За показване на часовника, когато
системата е изключена
Натиснете DISPLAY . Часовникът се показва
в продължение на около 8 секунди.
Бележка за лицензите
и търговските марки
™ ®
4
Ако „PLAY SET“ мига, натиснете / 
неколкократно, за да изберете „CLOCK“
(въвеждане) .
и след това натиснете
Натиснете /  неколкократно, за да настроите
(въвеждане) .
часа, след което натиснете
Използвайте същата процедура, за да настроите
минутите.
Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите кабела
за електрозахранване или бъде прекъснато захранването.
 Когато включите системата, дискът няма да влезе докрай
в слота, докато на дисплея не се покаже „NO DISC“.
Не се опитвайте да натискате диска, докато не се покаже
това съобщение.
 Ако не успявате да вкарате диска докрай в слота дори когато на
дисплея се показва „NO DISC“, може би вече е поставен диск.
Натиснете и задръжте  , за да извадите принудително
такъв диск. Ако системата не позволява изваждане на диска,
свържете се с най-близкия търговец на Sony.
 Ако не можете да извадите диска и на дисплея се показва
„LOCKED“, свържете се с най-близкия търговец на Sony.
 Не поставяйте диск с нестандартна форма (напр. сърце,
квадрат, звезда). Дискът може да падне вътре в системата
и да причини непоправима повреда.
 Когато натиснете   на устройството и след това искате да
поставите отново диска, излязъл от слота, не трябва просто
да го натиснете навътре. Извадете диска от процепа и го
поставете обратно.
 Не изключвайте системата, докато в слота има поставен
наполовина диск. Така дискът може да падне.
 Не използвайте диск с лепенка, печат или лепило върху него,
тъй като това може да причини неизправност.
 Когато изваждате диск, хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността му.
 Не поставяйте 8 cm диск с адаптер. Това може да причини
неизправност в системата.
*2
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
„PGM“ изчезне, при спрян плейър.
За изтриване на последния запис или
файл от програмата
Натиснете и задръжте SHIFT  и CLEAR  при
спрян плейър.
1 Изберете функцията TUNER.
Избиране на папка
от MP3 диск
+/ .
Избиране на запис
или файл
/ .
Намиране на точка
в запис или файл
Задръжте натиснат / 
(или /  на устройството)
по време на възпроизвеждане и
освободете бутона в желаната точка.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT  неколкократно,
докато се покаже „ “ или „ 1“.
Изваждане на диск
  на устройството.
За промяна на режима на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
плейърът е спрян. Можете да изберете режим на
нормално възпроизвеждане („FLDR“ за всички
MP3 файлове в папката в диска), разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF*“
за разбъркване на папки) или възпроизвеждане
на програма („PGM“).
* При възпроизвеждане на CD-DA (аудио) диск FLDR
или FLDR SHUF възпроизвеждането изпълнява същата
операция като нормалното или SHUF възпроизвеждането.
Забележки относно повторното възпроизвеждане
 „ “ указва, че всички записи или файлове ще се повтарят,
докато не спрете възпроизвеждането.
 „ 1“ указва, че ще се повтаря единичен запис или файл,
докато не спрете възпроизвеждането.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3 дискове
Внимавайте да не изпуснете устройството, когато изключвате
iPod/iPhone/iPad от съответния конектор.
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
  (или   на устройството).
За да възобновите възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
 Бутон DISPLAY
Забележка
7
Слушане на радио
Натиснете
Включване/изключване на индикатора
на поставката за скачване .
 В това ръководство е обяснено извършването
на операциите главно чрез използване на
дистанционното управление, но те могат
да бъдат осъществени и чрез бутоните на
устройството със същите или подобни имена.
 Функцията, обозначена в розово, върху
дистанционното управление, може да бъде
активирана чрез натискане на SHIFT . Ако искате
да работите с функцията, обозначена в розово,
натиснете и задръжте SHIFT , като едновременно
с това натиснете бутона на съответната функция.
Ако натиснете бутона, без да задържите SHIFT ,
системата активира функцията, посочена в бяло.
6
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
 Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка
„SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички
записи или файлове на диска. Когато режимът на разбъркано
възпроизвеждане е с настройка „FLDR SHUF“, системата
възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове
в избраната папка.
 Когато изключвате системата, избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се изчиства
и устройството се връща към нормален или FLDR режим
на възпроизвеждане.
  Бутон (за осветяване)
5
Избран номер на
Общо време на възпроизвеждане
запис или файл
на избрания запис или файл
Програмирайте избрания запис или файл.
 за да въведете избрания запис
Натиснете
или файл.
Показва се „--.--“, когато общото време за
възпроизвеждане надвишава 100 минути
за компактдиск или когато програмирате
MP3 файлове.
Повторете стъпки 3 до 5, за да програмирате
допълнителни записи или файлове, като
общият им брой трябва да е не повече от 25.
За да възпроизведете програмата си от записи
или файлове, натиснете   (или   на
устройството).
Програмата остава достъпна, докато не извадите
диска от слота  или не изключите кабела за
електрозахранване.
За да възпроизведете отново същата програма,
натиснете   (или   на устройството).
Други операции
Забележки относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
*1
4
Спиране на
 .
възпроизвеждането
За използване на iPod/iPhone/iPad
Забележка за DualDisc дискове
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави. iPad е търговска марка
на Apple Inc.
 Технологията за аудио кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
 Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.
 Този продукт е защитен чрез определени
права за интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на тази технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft
или упълномощен неин филиал.
 Всички останали търговски марки и регистрирани
търговски марки са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство символите и
не са посочени.
3
 Изваждане на диск
Устройство (отпред)
Този символ върху батерията или опаковката указва,
че предоставената с този продукт батерия не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва
заедно с химичен символ. Химичните символи
за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране след
изхвърлянето й. Рециклирането на материалите
ще спомогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане на батерията
от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерията, моля, обърнете
се към местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
2
Натиснете CD FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Индикаторът на функциите светва в жълто.
Изберете режима на възпроизвеждане.
Натиснете неколкократно PLAY MODE ,
докато се покаже „PGM“, при спрян плейър.
Изберете папка (само за MP3 диск).
+/  неколкократно, за
Натиснете
да изберете желаната папка. Ако искате да
програмирате всички файлове в папката,
.
натиснете
Изберете желания номер на запис или файл.
Натиснете /  неколкократно, докато
се покаже желаният номер на запис или файл.
 Не запазвайте други типове записи или файлове или ненужни
папки върху диск с MP3 файлове.
 Папките, в които няма MP3 файлове, се пропускат.
 Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове
с разширение „.mp3“.
 Дори ако името на файла е с разширение „.mp3“, но истинският
формат е различен, при възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да доведе до неизправно функциониране
на системата.
 Максималният брой на:
папките е 999* (включително основната папка);
MP3 файловете е 999;
MP3 файловете в отделна папка е 250;
нивата на папките (в дървовидната структура на
файловете) е 8.
 Не може да се гарантира съвместимост с всички софтуери за
кодиране/запис на MP3, записващи устройства и носители.
Несъвместимите MP3 дискове може да причинят шум или
прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
* Тук се включват папките, в които няма MP3 или други
файлове. Броят на папките, които системата може
да разпознае, може да е по-малък от действителния
в зависимост от структурата на папките.
2
Натиснете FM или AM FUNCTION  на
дистанционното управление или натиснете
неколкократно FUNCTION  на устройството.
Индикаторът на функциите светва в розово (FM)
или небесносиньо (AM).
Извършете настройката.
За автоматично сканиране
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „AUTO“, след което натиснете
+/ . Когато бъде настроена станция,
сканирането спира автоматично и на дисплея
светват „TUNED“ и „STEREO“ (само за
стереопрограми).
Ако „TUNED“ не светне и сканирането не спре,
натиснете  , за да го прекратите, след което
изпълнете ръчна настройка (вижте по-долу).
Когато настроите станция, предоставяща услуги
RDS, се извежда информация от предаванията,
като например име на услугата или на станцията.
За ръчна настройка
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „MANUAL“, след което
натиснете +/  неколкократно, за да
настроите желаната станция.
Съвет
За да намалите статичния шум при слаб сигнал от FM стерео
станция, натиснете FM MODE  неколкократно, докато се
покаже „MONO“, за да изключите приемането на стерео сигнал.
За промяна на интервала за
AM настройка
(С изключение на моделите за
Европа и Русия)
Настройката по подразбиране на интервала за AM
настройка е 9 kHz (или 10 kHz за някои области).
Използвайте бутоните на устройството, за да
извършите тази операция.
1 Натиснете AM FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството, за да изберете
АМ станцията.
2 Натиснете / , за да изключите системата.
3 Натиснете и задръжте VOL +  и натиснете
/  на устройството.
В прозореца на дисплея се показва „STEP 9K“
или „STEP 10K“.
Когато промените интервала, всички
предварително зададени AM станции
ще бъдат изтрити.
Предварително задаване на
радиостанции
1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY , за да изберете
режима на паметта на тунера.
Предварително зададен номер
3 Натиснете +/  неколкократно, за да изберете
желания предварително зададен номер.
Ако за избрания номер вече е зададена друга
станция, тя ще бъде заменена от новата.
, за да запишете станцията.
Натиснете
Повторете стъпки от 1 до 4, за да запишете
други станции.
Можете да зададете предварително до 20 FM
и 10 AM станции.
4
5
За настройване на предварително зададена
радиостанция
Ако сте запаметили радиостанция под
предварително зададен номер от 1 до 6, за да
я настроите, трябва само да натиснете TUNER
MEMORY NUMBER (от 1 до 6) , когато функцията
на системата е настроена на AM или FM.
Ако сте запаметили радиостанция
под предварително зададен номер 7 или по-висок,
натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „PRESET“, след което натиснете
+/-  неколкократно, за да изберете желания
предварително зададен номер.
Възпроизвеждане от
iPod/iPhone/iPad
1 Изберете функцията iPod.
Натиснете iPod FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Индикаторът на функциите светва в бяло.
2 Поставете устройството iPod/iPhone/iPad.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете   на дистанционното управление
или натиснете   на устройството.
За управление на iPod/iPhone/iPad
За
Натиснете
Поставяне на
 / .
възпроизвеждането
на пауза
Избиране на запис
или глава от аудио
книга/подкаст
/ . За бързо превъртане
напред или назад задръжте бутона.
Намиране на точка
в запис или глава
от аудио книга/
подкаст
Задръжте натиснат / 
по време на възпроизвеждане
и освободете бутона в желаната точка.
Избиране на
маркирания
елемент
.
Превъртане нагоре/ / .
надолу на менютата
на iPod
Връщане към
предходното меню
или избиране на
меню
TOOL MENU /RETURN .
За използване на системата като зарядно
устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за батерии за iPod/iPhone независимо
дали е включена, или изключена.
За да разберете дали се извършва зареждане или не,
проверете иконата на батерията на дисплея на iPod/
iPhone/iPad. Прегледайте „раздела iPod/iPhone/iPad“
в „Спецификации“ за списък на моделите на iPod/
iPhone/iPad, които са съвместими с тази система.
За спиране на зареждането на
iPod/iPhone/iPad
Извадете устройството iPod/iPhone/iPad.
Забележки за зареждането на iPod/iPhone/iPad
 Когато е избрана функция за USB, докато системата е включена,
не можете да зареждате iPod/iPhone/iPad.
 Ако натиснете DISPLAY  по време на зареждане при
изключена система, тя ще прекрати зареждането на iPod/
iPhone/iPad. За да стартирате отново зареждането на iPod/
iPhone/iPad, свържете отново iPod/iPhone/iPad, когато
дисплеят е в режим на пестене на енергия.
Забележки
 Производителността на системата може да се различава в
зависимост от спецификациите на вашия iPod/iPhone/iPad.
 При поставяне или изваждане на iPod/iPhone/iPad, дръжте го
под същия ъгъл като този на конектора на устройството и не
го извивайте или накланяйте, за да не повредите конектора.
 Не пренасяйте устройството с iPod/iPhone/iPad в конектора.
Това може да причини неизправност.
 При поставяне или сваляне на iPod/iPhone/iPad поддържайте
системата с едната си ръка и внимавайте да не натиснете
погрешка бутоните на iPod/iPhone/iPad.
 За да промените силата на звука, използвайте VOLUME +/ .
Тя не се променя, ако я регулирате чрез iPod/iPhone/iPad.
 За да използвате iPod/iPhone/iPad, прегледайте неговото
ръководство за потребителя.
 Sony не може да поеме отговорност, ако данните, записани
в Pod/iPhone/iPad, бъдат загубени или повредени при
използване на iPod/iPhone/iPad с тази система.
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
Аудиоформатите, които могат да бъдат
възпроизвеждани в тази система,
са MP3/WMA*/AAC*.
* Файлове, които са със защита на авторските права DRM
(управление на цифровите права) или са изтеглени от онлайн
музикален магазин, не могат да бъдат възпроизвеждани на
тази система. Ако се опитате да пуснете такъв файл, системата
възпроизвежда следващия незащитен аудиофайл.
Проверете уебсайтовете по-долу за информация
за съвместимите USB устройства.
За потребителите в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
За потребители в други държави/региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Изберете функцията за USB.
Натиснете USB FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Индикаторът на функциите светва в синьо.
2 Свържете USB устройството към (USB)
порта .
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете   на дистанционното управление
или натиснете   на устройството.
Други операции
За
3 Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете
Поставяне на
  (или   на устройството).
възпроизвеждането За да възобновите възпроизвеждането,
на пауза
натиснете бутона отново.
Спиране на
 . За да възобновите
възпроизвеждането възпроизвеждането, натиснете
 *1 (или   на устройството).
За да отмените възобновяването на
възпроизвеждането, натиснете  
отново*2.
Избиране на папка
+/  неколкократно.
Избиране на файл
/ .
Намиране на точка
във файл
Задръжте натиснат / 
(или /  на устройството)
по време на възпроизвеждане и
освободете бутона в желаната точка.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT  неколкократно,
докато се покаже „ “ или „ 1“.
1
* При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл (с променлива
побитова скорост) системата може да възобнови
възпроизвеждането от друго място.
2
* Възобновяването на възпроизвеждането връща към
горната папка.
За промяна на режима на възпроизвеждане
4
Натиснете AUDIO IN FUNCTION  на
дистанционното управление или натиснете
неколкократно FUNCTION  на устройството.
Индикаторът на функциите светва в кехлибарено.
Стартирайте възпроизвеждането.
Стартирайте възпроизвеждането на свързания
компонент и регулирайте силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим на готовност,
ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба.
Регулирайте този параметър по съответния начин. Вижте
„За изключване на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност“.
Регулиране на звука
За
Натиснете
Регулиране на
силата на звука
VOLUME +/ .
Генериране на
по-динамичен звук
BASS BOOST .
Настройване на
звуковия ефект
SOUND EFFECT  неколкократно,
докато се покаже желаният
звуков ефект.
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
плейърът е спрян. Можете да изберете режим
на нормално възпроизвеждане (последователно
възпроизвеждане на всички файлове в USB
устройството), режим на възпроизвеждане на папка
(„FLDR“ за всички файлове в посочената папка
в USB устройството) или режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“
за разбъркване в папка).
Забележка относно режима на възпроизвеждане
Когато изключвате системата, избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“) се изчиства и устройството се връща
към нормален режим на възпроизвеждане.
Забележки относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
 Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка
„SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички
аудио файлове на USB устройството. Когато режимът на
разбъркано възпроизвеждане е с настройка „FLDR SHUF“,
системата възпроизвежда разбъркано всички аудио файлове
в избраната папка.
 Когато изключвате системата, избраният режим на
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се изчиства и устройството се връща към нормален режим
на възпроизвеждане („FLDR“).
Забележки относно повторното възпроизвеждане
 Ако изберете „ “, когато системата е в нормален режим
на възпроизвеждане, тя изпълнява повторение на всички
аудио файлове в USB устройството, докато не спрете
възпроизвеждането. Ако изберете „ “, когато системата
е в режим на възпроизвеждане на папка, тя изпълнява
повторение на всички аудио файлове в избраната папка,
докато не спрете възпроизвеждането.
 Ако изберете „ 1“, системата възпроизвежда непрекъснато
избрания файл, докато не спрете възпроизвеждането.
Забележки
 Редът на възпроизвеждане от системата може да се различава
от този на свързания цифров музикален плейър.
 Не забравяйте да изключите системата, преди да извадите USB
устройството. Изваждането на USB устройството при включена
система може да повреди данните в него.
 Когато е необходимо свързване чрез USB кабел, свържете
чрез кабела, предоставен с USB устройството за свързване.
Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с USB
устройството, което искате да свържете, за подробности за
начина на работа.
 Може да измине известно време, преди да се покаже
„READING“ в зависимост от свързаното USB устройство.
 Не свързвайте USB устройството чрез USB концентратор.
 При поставяне на USB устройство системата прочита всички
файлове в него. Ако има много папки или файлове на USB
устройството, прочитането на USB устройството може да
отнеме повече време.
 При някои свързани USB устройства след извършването на
операция може да има забавяне, преди тя да се изпълни от
тази система.
 Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис не може
да бъде гарантирана. Ако аудиофайловете в USB устройството
са кодирани първоначално с несъвместим софтуер, те
може да причинят шум или прекъснат звук или да не се
възпроизвеждат изобщо.
 Тази система не може да възпроизвежда аудиофайлове от
USB устройство в следните случаи:
когато общият брой на аудиофайловете в папката
надвишава 250;
когато общият брой на аудиофайловете в USB устройството
надвишава 3 000;
когато общият брой на папките в USB устройството
надвишава 1 000 (включително папката „ROOT“
и празните папки).
Тези номера може да са различни в зависимост от файла
и структурата на папките. Не запазвайте други типове файлове
или ненужни папки в USB устройство с аудиофайлове.
 Системата може да възпроизвежда само до 8 папки
в йерархична структура.
 Тази система не поддържа непременно всички функции,
осигурявани от свързаното USB устройство.
 Папките, в които няма аудиофайлове, се пропускат.
 Аудиоформатите, които можете да слушате с тази система, са:
MP3: разширение на файла „.mp3“;
WMA: разширение на файла „.wma“;
AAC: разширение на файла „.m4a“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно
разширение, но истинският формат е различен, може
да се възпроизведе шум или да възникне неизправно
функциониране на системата.
За използване на системата като зарядно
устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за батерии за USB устройства, които
разполагат с функция за презареждане, докато
системата е включена.
Натиснете USB FUNCTION  на дистанционното
управление или натиснете неколкократно
FUNCTION  на устройството.
Зареждането започва, когато USB устройството
се свърже към
(USB) порта . Ходът на
зареждането се извежда върху дисплея на USB
устройството. За подробности прегледайте
ръководството за потребителя на USB устройството.
За спиране на зареждането на USB
устройството
Отстранете USB устройството.
Забележки за зареждането на USB устройството
 Не можете да зареждате едновременно iPod/iPhone/iPad и USB
устройството. Когато зареждате USB устройството, изберете
функцията за USB.
 Не можете да зареждате USB устройството, когато системата
е изключена.
Използване на опционалните
аудиокомпоненти
1 Подгответе източника на звука.
2
Свържете допълнителен аудио компонент към
жака AUDIO IN  на устройството посредством
аналогов аудио кабел (не е включен в комплекта).
Изключете звука.
Натиснете VOLUME  .
5 Използвайте процедурата от стъпка 4,
6
7
за да зададете времето за спиране на
възпроизвеждането.
Изберете източника на звука.
Натиснете /  неколкократно, докато
се покаже желаният източник на звук,
.
след което натиснете
Изключете системата.
Натиснете  . Системата се включва
автоматично преди предварително
зададеното време.
Ако системата е включена в зададеното
време, таймерът за възпроизвеждане няма
да се задейства. Не работете със системата от
момента на включването й до стартирането
на възпроизвеждането.
Ако за източник на звука е зададена FM/AM
станция за таймера, системата се включва
автоматично 15 секунди преди предварително
зададеното време. Ако за източник на звук за
таймера е зададен компактдиск/USB, системата
се включва автоматично 90 секунди преди
предварително зададеното време. Ако като
източник на звука е зададен iPod/iPhone/iPad,
системата се включва автоматично 30 секунди
преди предварително зададеното време.
За проверка на настройката
Промяна на дисплея
За
Натиснете
Промяна на
информацията
на дисплея1)
DISPLAY  неколкократно, когато
системата е включена.
Промяна на
режима на дисплея
(вижте по-долу)
DISPLAY  неколкократно, когато
системата е изключена.2)
1)
Можете например да виждате информация за компактдиск/
MP3 диск или за USB устройството, като например:
„SELECT“, след което натиснете
.
оставащото време за възпроизвеждане на запис по време
на възпроизвеждане
общото оставащо време за възпроизвеждане
MP3 диск/USB устройство
името на записа или файла („ “)
името на изпълнителя („ “)
“)
името на албума („
2)
Индикаторът STANDBY  на устройството свети, когато
системата е изключена.
Системата предлага следните режими на дисплея.
Режим на дисплея
Когато системата е изключена1)
Режим на пестене
на енергия2)
Дисплеят се изключва, за да пести
енергия. Таймерът и часовникът
продължават да работят.
Визуализира се часовникът.
Индикаторът STANDBY  на устройството свети, когато
системата е изключена.
2)
Не можете да настроите часовника в режим на пестене
на енергия.
3)
Дисплеят на часовника се превключва в режим на пестене
на енергия автоматично след 8 секунди.
1)
.
Повторете същата процедура както по-горе,
докато в стъпка 3 се покаже „OFF“, след което
.
натиснете
За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.
 Ако изберете като таймер USB устройство, в което има
много файлове или папки, процесът по прочитането отнема
време, което води до леко забавяне преди началото на
възпроизвеждането в указаното за таймера време.
 Когато за източник на звук за таймера за възпроизвеждане
е зададена FM/AM станция, чиято фина настройка е извършена
предварително, фината настройка на радиостанцията за
таймера за възпроизвеждане е фиксирана съм направената
от Вас настройка. Дори ако смените радиостанцията след
настройването на таймера за възпроизвеждане, настроената
за него радиостанция няма да се смени.
 Когато за източник на звук за таймера за възпроизвеждане
е зададена FM/AM станция, която автоматично или ръчно
сте настроили фино, ако смените радиостанцията след
настройването на таймера за възпроизвеждане, настройката
на радиостанцията за таймера за възпроизвеждане също ще
се смени.
Забележки за потребителите на iPod/iPhone/iPad
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad не възпроизвежда, когато
използвате таймера за възпроизвеждане.
 Таймерът за възпроизвеждане може да не се активира
в зависимост от състоянието на свързания iPod/iPhone/iPad.
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава в сила,
докато не бъде отменена ръчно.
 Консултирайте се с най-близкия търговец или
местен упълномощен сервиз на Sony.
Дискът не може да бъде поставен.
 Проверете дали системата е включена.
 Не поставяйте диск в слота, докато на дисплея
не се покаже „NO DISC“.
 Диск, който не е бил финализиран (към който
могат да се добавят данни);
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
 Превключете към нормално възпроизвеждане,
като натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато „PGM“ и „SHUF“ се скрият.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат времето
за стартиране на възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна структура;
 диск, в който има много папки.
Грешна визуализация.
 Извършете повторно прехвърлянето, тъй като
данните, съхранени в CD-DA или MP3 диска,
може да са повредени.
 Символите, които могат да бъдат показвани от
тази система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > * +, [ ] \ _).
Други символи се показват като „_“.
iPod/iPhone/iPad
Няма звук.
Отстраняване на
неизправности
1 Уверете се, че кабелът за електрозахранване
е стабилно свързан.
2 Открийте проблема в контролния списък по-долу
и извършете посоченото коригиращо действие.
Ако проблемът продължи, свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
Ако индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете кабела за
електрозахранване и проверете следните
елементи.
 Нещо блокира ли вентилационните отвори
на системата?
 Има ли късо съединение в конектора на
iPod/iPhone/iPad ?
След като индикаторът STANDBY  спре
да мига, свържете повторно кабела за
електрозахранване и включете системата.
Ако проблемът продължи, свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
Системата не се включва.
Можете да се събуждате със съдържание от
компактдиск, със сигнал от FM/АМ станция,
със съдържание от iPod/iPhone/iPad или USB
устройство в предварително зададено време.
Уверете се, че сте настроили часовника.
1 Подгответе източника на звука.
Подгответе източника на звука и след
това натиснете VOLUME +/ , за да
регулирате силата на звука.
За да започнете от конкретен запис от
компактдиск, аудио файл или радиостанция,
създайте своя собствена програма.
2 Изберете режима на настройка на таймера.
Натиснете и задръжте SHIFT  и TIMER
MENU .
3 Настройте таймера за възпроизвеждане.
Натиснете /  неколкократно, за да
.
изберете „PLAY SET“, след което натиснете
4 Задайте времето за стартиране на
възпроизвеждането.
Натиснете /  неколкократно, за да зададете
. Използвайте
часа, след което натиснете
горепосочената процедура, за да зададете
минутите.
Системата не позволява изваждане
на диска и се показва „LOCKED“.
Съвет
Системата предлага 2 функции на таймери.
Ако използвате и двата таймера, този за заспиване
има приоритет.
Таймер за възпроизвеждане:
CD/MP3 диск
За отмяна на таймера
Общи характеристики
Можете да заспивате, докато слушате музика.
Тази функция работи дори когато часовникът
не е настроен.
Натиснете и задръжте SHIFT , след
което натиснете неколкократно SLEEP .
При всяко натискане на SLEEP , докато задържате
SHIFT , зададеното време намалява с 10 минути,
от максимум 90 минути до минимум 10 минути.
За отмяна на функцията на таймера за заспиване
изберете „OFF“.
 Индикаторът STANDBY  може да не
изгасне веднага след изваждането на кабела за
електрозахранване. Индикаторът автоматично
ще се изключи след около 40 секунди. Това не
е неизправност.
 Почистете диска и го поставете отново.
 Преместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
Използване на таймерите
Таймер за заспиване:
да свети след изваждането на кабела
за електрозахранване.
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
„PLAY SEL“, след което натиснете
Забележки относно информацията на дисплея
 Символите, които не могат да бъдат показани, се извеждат
като „_“.
 Не се показват следните елементи:
общото време на възпроизвеждане за MP3 диск и USB
устройство;
общото оставащо време на възпроизвеждане за MP3 диск
и USB устройство;
оставащото време на възпроизвеждане за MP3/WMA/
AAC файл.
 Не се показват правилно следните елементи:
изтеклото време на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран
с VBR (променлива побитова скорост);
имената на папките и файловете, които не отговарят на
ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet по отношение на формата
на разширение.
 Показват се следните елементи:
общото време на възпроизвеждане на CD-DA диск
(освен при избран режим PGM и спрян плейър);
оставащото време на възпроизвеждане за запис върху
CD-DA диск;
оставащото време на възпроизвеждане за CD-DA
диск (само при избран нормален режим по време на
възпроизвеждането);
информацията в маркерите ID3 за MP3 файлове, когато са
използвани маркери ID3 версия 1 и версия 2 (информацията
в маркерите ID3 има приоритет, когато за един MP3 файл са
използвани маркери ID3 версия 1 и 2);
до 64 символа за маркерите ID3, като са разрешени главни
букви (от A до Z), цифри (от 0 до 9) и символи (˝ $ % ’ ( ) * +
, – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } !; ? ^ ~).
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
3 Натиснете /  неколкократно, за да изберете
Забележки
CD-DA диск
Часовник3)
1 Натиснете и задръжте SHIFT  и TIMER MENU .
2 Натиснете /  неколкократно, за да изберете
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора за
дистанционно управление  на устройството
и поставете системата далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление към
сензора на системата .
 Приближете дистанционното управление до
системата.
Индикаторът STANDBY  продължава
 Правилно ли е включен кабелът за
електрозахранване?
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след около
30 минути, когато не се извършват операции или
не се извежда аудиосигнал. Вижте „За изключване
на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“.
Внезапно е отменена настройката на
часовника или работата на таймера
за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се извършват
операции, настройката на часовника или тази
на таймера за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията от началото.
Няма звук.
 Натиснете VOLUME + , за да настроите силата
на звука.
 Уверете се, че слушалките не са свързани към
жака  (слушалки) .
 Уверете се, че допълнителните аудио компоненти
са свързани правилно.
 Уверете се, че функцията е с настройка AUDIO IN.
 Нещо блокира ли вентилационните отвори на
системата?
 Зададената станция може временно да е спряла
излъчването.
Силно бучене или шум.
 Отдалечете системата от източниците на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
 Монтирайте филтър за шум (не е включен
в комплекта) към захранващия кабел.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е свързан стабилно.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad възпроизвежда
музика.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е актуализиран
с най-новия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте iPod/iPhone/iPad, преди
да го използвате със системата.
 Регулирайте силата на звука.
Звукът е изкривен.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е свързан стабилно.
 Изключете звука.
 Задайте за „EQ“ на iPod/iPhone/iPad настройка
„Off “ или „Flat“.
iPod/iPhone/iPad не функционира.
 Изключете всички други приложения на iOS,
изпълнявани в iPod/iPhone/iPad. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPod/iPhone/iPad.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е свързан стабилно.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е актуализиран
с най-новия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте iPod/iPhone/iPad, преди да го
използвате със системата.
 Тъй като системата и iPod/iPhone/iPad
работят по различен начин, не можете да
работите с iPod/iPhone/iPad чрез бутоните на
дистанционното управление или на устройството.
В този случай използвайте бутоните за управление
на iPod/iPhone/iPad.
iPod/iPhone/iPad не може да се зарежда.
 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е свързан стабилно.
 Уверете се, че системата не е в режим на функция
за USB. iPod/iPhone/iPad не може да се зарежда
в режим на функция за USB.
 Не можете да зареждате iPod/iPhone/iPad дори ако
свържете USB кабела, предоставен с iPod/iPhone/
iPad, към USB порта на системата.
 Ако натиснете DISPLAY  по време на зареждане
при изключена система, тя ще прекрати
зареждането на iPod/iPhone/iPad. За да стартирате
отново зареждането на iPod/iPhone/iPad, свържете
отново iPod/iPhone/iPad, когато дисплеят е в режим
на пестене на енергия.
Силата на звука на звънене на iPhone
не се променя.
 Регулирайте силата на звука на звънене на iPhone.
USB устройство
Когато са свързани едновременно iPod/
iPhone/iPad и USB устройство, те не се
зареждат.
 Не можете да зареждате едновременно iPod/iPhone/
iPad и USB устройството. За да зареждате USB
устройството, изберете функцията за USB.
Използвате ли поддържано USB устройство?
 Ако свържете неподдържано USB устройство,
могат да възникнат следните проблеми. Потърсете
информация за съвместими USB устройства
на уебсайтовете с URL адресите, изброени във
„Възпроизвеждане на файл от USB устройство“.
 USB устройството не е разпознато.
 Имената на файловете и папките не се показват
на системата.
 Възпроизвеждането не е възможно.
 Звукът прескача.
 Има шум.
 Възпроизвежда се изкривен звук.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
 Използвате неподдържано USB устройство.
Проверете информацията в уебсайтовете
относно съвместимите USB устройства.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Самите музикалните данни съдържат шум или
звукът е изкривен. Шумът може да е възникнал
по време на прехвърлянето. Изтрийте файла
и опитайте да го прехвърлите отново.
 Аудио файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството аудио
файлове, кодирани с по-висока побитова скорост.
Показва се „READING“ за продължително
време или стартирането на
възпроизвеждането отнема дълго време.
 Процесът по прочитането на данните може да
отнеме дълго време в следните случаи:
 има много папки или файлове на USB
устройството;
 файловата структура е изключително сложна;
 капацитетът на паметта е прекалено голям;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Грешна визуализация.
 Извършете повторно прехвърляне, тъй като
данните, съхранени в USB устройството, може
да са повредени.
 Символите, които могат да бъдат показвани
от тази система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > * +, [ ] \ _).
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Проверете информацията в уебсайтовете относно
съвместимите USB устройства.
 USB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация на USB
устройството за това как да отстраните този
проблем.
За изключване на функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност
Системата е снабдена с функция за автоматично
влизане в режим на готовност. С нейна помощ
системата влиза автоматично в режим на готовност
след около 30 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Тази функция е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да
я изключите.
Задръжте натиснат бутона   при включена
система, докато се покаже „AUTO. STBY OFF“.
За да включите функцията, повторете
процедурата, докато се покаже „AUTO STBY ON“.
Забележки
 „AUTO. STBY“ се показва на дисплея за 2 минути, преди
системата да влезе в режим на готовност.
 Функцията за автоматично влизане в режим на готовност
не действа за функцията на тунера (FM/АМ) дори когато
е активирана.
 Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност
в следните случаи:
докато се търси аудиосигнал;
при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
докато работи предварително зададеният таймер за заспиване
или за възпроизвеждане.
 Системата извършва отново обратно броене, докато влезе
в режим на готовност, дори когато е активирана функцията за
автоматично влизане в режим на готовност в следните случаи:
когато е свързан iPod/iPhone/iPad;
когато е натиснат бутон на дистанционното управление или
на устройството.
За изключване на сигнала
Системата е фабрично настроена да издава
потвърдителен сигнал при докосване на бутон
на сензорния панел на устройството. Можете да
изключите този сигнал.
1 Натиснете / , за да включите системата.
2 Натиснете и задръжте   и VOLUME  
на устройството за 3 или повече секунди.
Ако искате да включите звуковия сигнал,
използвайте процедурата от стъпки 1, 2.
Забележка
Дори ако звуковият сигнал е включен, системата не
го издава, за да потвърди докосване на бутон, докато
индикаторът на поставката за скачване мига, макар
че при това състояние управлението чрез сензорния
панел е разрешено.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Проверете информацията в уебсайтовете относно
съвместимите USB устройства.
Възпроизвеждането не започва от
първия файл.
 Настройте нормален режим на възпроизвеждане.
Аудиофайлът не може да бъде
възпроизведен.
 MP3 файлове в MP3 PRO формат не могат да
бъдат възпроизведени.
 Някои AAC файлове може да не бъдат
възпроизведени правилно.
 AAC файлове с поточно предаване на
видеосъдържание не могат да бъдат
възпроизведени.
 WMA файловете във формати Windows Media
Audio Lossless и Professional не могат да бъдат
възпроизведени.
 USB устройства, форматирани с файлови системи,
различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
 Ако в използваното USB устройство има няколко
дяла, файловете може да не се възпроизведат.
 Системата може да възпроизвежда само до 8 папки
в йерархична структура.
 Файловете, които са кодирани или защитени
с пароли и др., не могат да бъдат възпроизведени.
 Файлове със защита на авторски права
(управление на цифрови права) не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB
устройства може да не поддържат тези FAT системи.
За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация
на всяко USB устройство или се свържете с производителя.
Тунер
Силно бучене или шум или невъзможност
за приемане на станции. (На дисплея
мига „TUNED“ или „STEREO“).
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
 Дръжте антените далече от кабела за
електрозахранване, за да избегнете прихващането
на шум.
 Изключете близко разположеното електрическо
оборудване.
Може да се чуват едновременно няколко
радиостанции.
 Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
 Свържете в сноп кабелите на антената, като
използвате предлаганите в търговската мрежа
щипки за кабели например, и регулирайте
дължините на кабелите.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството, за да
възстановите фабричните настройки на системата.
1 Изключете и включете отново кабела за
електрозахранване, след което включете
системата.
2 Натиснете и задръжте   и / 
на устройството, докато на дисплея се
покаже „RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като например предварително
зададените радиостанции, таймерът и часовникът,
се изтриват.
Съобщения
CAN’T PLAY: Поставили сте диск, който не може
да бъде възпроизведен чрез тази система.
COMPLETE: Операцията по предварителното
настройване е завършила успешно.
ERROR: Непредсказуеми ситуации или свързано
непознато устройство.
FULL: Опитвате се да програмирате повече от
25 записа или файла (стъпки).
LOCKED: Слотът на диска не работи. Свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
NO DEVICE: Не е свързано USB устройство или
свързаното USB устройство е извадено.
NO DISC: Няма диск в плейъра или сте заредили
диск, който не може да бъде възпроизведен.
NO MEMORY: Носителят с памет не е поставен
в USB устройството.
NO STEP: Всички програмирани записи са изтрити.
NO SUPPORT: Свързано е неподдържано USB
устройство или iPod/iPhone/iPad, или
iPod/iPhone/iPad с изтощена батерия.
NO TRACK: В USB устройството или в
компактдиска няма файлове, които могат да бъдат
възпроизведени.
NOT USED: Опитали сте да изпълните специфична
операция при условия, в които тя е забранена.
OVER CURRENT: Извадете USB устройството от
порта и изключете системата, след което я включете
отново.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE  по време
на възпроизвеждане на компактдиск или в режима
на функцията за USB.
TIME NG: Зададена е една и съща стойност за
времената на начало и на край на таймера за
възпроизвеждане.
Относно безопасността
 Изключете кабела за електрозахранване от
електрическия контакт, ако не възнамерявате
да използвате устройството за продължителен
период от време. При изключване на системата
винаги хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
 В случай че тежък предмет или течност падне върху
системата, изключете я от контакта и я предайте за
проверка на квалифицирани специалисти, преди да
я използвате отново.
 Кабелът за електрозахранване може да се подменя
само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено положение
или на места, където е твърде горещо, студено,
прашно, мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени на директна
слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на системата
или високоговорителите върху повърхности, които
са били специално обработени (например с восък,
смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване на повърхността.
 Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на плейъра на компактдискове да се
кондензира влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай извадете диска
и оставете системата включена за около половин
час, докато влагата се изпари.
Относно повишаването на температурата
 Повишаването на температурата на
устройството по време на работа е нормално
и не представлява причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата продължително
време при голяма сила на звука, не докосвайте
корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи магнитно
изкривяване на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте между 15 и 30 минути и го включете
отново.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мека кърпа, леко
навлажнена със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или разтворители
като разредител, бензин или алкохол.
Спецификации
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална): 16 вата + 16 вата (8 ома при 1 kHz,
1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна): 20 вата + 20 вата
(8 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Вход
AUDIO IN (стерео минижак): чувствителност 700 mV, импеданс
47 килоома
Изходи
PHONES (стерео минижак): поддържа слушалки с импеданс 8 ома
или повече
Секция на компактдиск плейъра
Система: система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малко от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 mm от повърхността
на лещата на обектива на блока за оптично четене с апертура 7 mm.
Честотна характеристика: 20 Hz  20 kHz
Съотношение сигнал-шум: над 90 dB
Динамичен диапазон: над 90 dB
Секция на тунера
FM стерео, FM/AM суперхетеродинен тунер
Антена: проводникова FM антена
рамкова AM антена
Секция за FM тунер
Обхват на настройка:
Модел за Бразилия:
87,5 MHz  108,0 MHz (стъпка 100 kHz)
Други модели:
87,5 MHz  108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Секция на AM тунера:
Обхват на настройка:
При моделите за Европа:
531 kHz  1602 kHz (стъпка 9 kHz)
Модели за Латинска Америка:
531 kHz  1710 kHz (стъпка 9 kHz)
530 kHz  1710 kHz (стъпка 10 kHz)
Други модели:
531 kHz  1602 kHz (стъпка 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (стъпка 10 kHz)
Секция на iPhone/iPod/iPad
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
 аудио компактдиск;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3 файлове).
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
 CD-ROM;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните във формат
на музикален компактдиск или в MP3 формат,
отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet;
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа,
CD-R/CD-RW с драскотини или замърсявания
или CD-R/CD-RW*, записани на несъвместимо
записващо устройство;
 неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
 дискове с файлове, които са различни от MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3);
 дискове с нестандартна форма (например сърце,
квадрат, звезда);
 дискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
 дискове под наем или употребявани дискове, върху
които има печати, чието лепило излиза извън тях;
 дискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво на
пипане мастило.
Забележки за дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте диска
от центъра към ръба с кърпа за почистване.
 Не използвайте за почистване разтворители, като
бензин, разредител, препарати за почистване или
антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на директна слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на директна
слънчева светлина.
Съвместими модели iPod/iPhone/iPad:
 iPod touch 4-то поколение
 iPod touch 3-то поколение
 iPod touch 2-ро поколение
 iPod nano 6-о поколение
 iPod nano 5-о поколение (видеокамера)
 iPod nano 4-то поколение (видео)
 iPod nano 3-то поколение (видео)
 iPod classic 160 GB (2009 г.)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ и „Made for iPad“
означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod, iPhone или съответно iPad и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на
Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или
съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod,
iPhone или iPad може да окаже влияние върху ефективността на
безжичната връзка.
Секция на USB
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) порт: тип A, максимален ток 500 mA
Секция на високоговорителите
Високоговорител за целия обхват: 65 mm, тип конус
Пасивен радиатор: 67 mm × 108 mm
Номинален импеданс: 8 ома
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
Променливотоков адаптер
Вход: 100 V  240 V променлив ток, 50/60 Hz
Изход: 19,5 V постоянен ток, 3,9 A
Консумация на електроенергия: 32 вата
Размери (Ш × В × Д):
приблиз. 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (включително
издадените части)
Тегло: приблиз. 2,8 kg
Количество (основно устройство): 1 брой
Включени аксесоари: дистанционно управление (1),
променливотоков адаптер (1), кабел за електрозахранване (1),
проводникова FM антена/рамкова AM антена (1),
предпазна възглавничка (2), R6 (размер AA) батерии (2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Консумация на електроенергия в режим на готовност: 0,5 W
Download PDF

advertising