Sony | CMT-G1BIP | Sony CMT-G1BiP Инструкции за експлоатация

4-283-813-12(1) (BG)
Местоположение на
елементите за управление
Първи стъпки
Натиснете ENTER, за да въведете избрания запис
или файл.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате
Възпроизвеждане на
компактдиск/MP3 диск
Устройство (отпред)
Micro HI-FI
Component System
(Микро HI-FI
компонентна система)
4 Програмирайте избрания запис или файл.
Операции
или
1 Изберете функцията за компактдиск.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
2 Поставете диск.
Натиснете  на устройството и поставете диск
в тавата на диска така, че страната с етикета да
е обърната нагоре.
За да затворите тавата на диска, натиснете 
на устройството.
Черен
BG Инструкции за експлоатация
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете .
(Отзад)
или
©2011 Sony Corporation
Към електрическия контакт
Рамкова антена
Проводникова FM антена (разгънете я хоризонтално.)
Свържете кафявата страна.
75‑омов коаксиален кабел с мъжки конектор тип F
CMT‑G1iP/G1BiP
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране на
битови отпадъци или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Приложима принадлежност:
Дистанционно управление
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите опасността от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте върху
устройството източници на открит пламък,
като например запалени свещи.
За да намалите опасността от пожар или
електрически удар, не допускайте върху
устройството да попадат капки или пръски и не
поставяйте върху него съдове, пълни с течности,
например вази.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека или
вграден шкаф.
Тъй като за изключването на уреда от
електрическата мрежа се използва щепсел,
включете го в леснодостъпен електрически
контакт. Ако забележите нещо необичайно във
функционирането на устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекалено висока
температура, като например слънце, огън
или подобни.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в електрическия контакт,
дори ако самото то е изключено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се предотврати нараняване, това устройство
трябва да бъде здраво закрепено за стената
в съответствие с инструкциите за монтаж.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи опасността за очите.
Това устройство
е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка се
намира върху задната
външна страна.
Бележка за клиентите: Следващата
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Упълномощен представител за ЕМС и за безопасност
на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи за
сервизно обслужване и гаранция.
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
държави в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
указва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва
да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този продукт,
ще помогнете за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след изхвърлянето му.
Рециклирането на материалите ще спомогне за
запазването на природните ресурси. За по‑подробна
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други държави
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката указва,
че предоставената с този продукт батерия не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва
заедно с химичен символ. Химичните символи
за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране след
изхвърлянето й. Рециклирането на материалите ще
спомогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията,
моля, обърнете се към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили продукта.
(не е включен в комплекта) (само за CMT‑G1BiP)
 Антени
Бутон  (захранване)
Индикатор STANDBY
Тава на диска
Дисплей
Бутон  (отваряне)
Бутони за възпроизвеждане (/)
Бутони TUNING +/
Бутони / (превъртане назад/
превъртане напред)
Бутони / (назад/бързо
превъртане напред)
 (USB) порт
Конектор PHONES
Копчета BASS/TREBLE
Копче FUNCTION
Копче VOLUME +/–
Сензор за дистанционно управление
Конектори AUDIO IN 1/2
Клеми SPEAKERS
Конектор AC IN
Клема ANTENNA DAB 75 Ω
(само за CMT-G1BiP)
Клема ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
Клема ANTENNA AM
Дистанционно управление
™ ®
Свържете захранващия кабел към електрически
контакт.
Когато натиснете , системата се включва.
 Високоговорители
Първо, отстранете покритието, прикрепено към
края на кабела на високоговорителя.
Свържете кабелите на високоговорителя към
клемите SPEAKERS на устройството.
Свържете другия край на кабелите на
високоговорителите към клемите на
високоговорителите, както е показано по-долу.
Затегнете кабела на високоговорителя чрез
винтовете на клемите на високоговорителите
стабилно.
ˎˎБършете ги с мека и суха кърпа (неколосана). (Никога не
използвайте четка за търкане или гъба.)
ˎˎЗа да поддържате траен гланца на корпуса, не го бършете
енергично отначало, а първо отстранете праха с мека четка или
бърсалка за прах, преди да го избършете с мека и суха кърпа.
ˎˎАко по него има петна от масло или отпечатъци от пръсти,
издишайте върху повърхността и я избършете с мека
и суха кърпа.
ˎˎАко петното не се премахне, избършете го с мека кърпа,
навлажнена в хладка сапунена вода. (Не използвайте неутрален
препарат за почистване.)
ˎˎНе използвайте разредител, бензен, спирт или течност за коса,
които може да повредят повърхността.
ˎˎВнимавайте да не надраскате корпуса.
ˎˎВнимавайте да не изпуснете запалена цигара или кибритена
клечка, тъй като те може да повредят повърхността.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на
авторските права
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
ˎˎТехнологията за аудио кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
ˎˎWindows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.
ˎˎТози продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на тази технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft
или упълномощен неин филиал.
ˎˎВсички останали търговски марки и регистрирани
търговски марки са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство символите и
не са посочени.
 Захранване
Бележки за почистването на високоговорителите
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната страна
и цифров аудиозапис върху другата. Тъй като обаче
страната с аудиоматериала не отговаря на стандарта
за компактдискове (CD), възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
ˎˎiPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
С външна DAB антена (не е включена в комплекта)
можете да получите по-високо качество на звука
от DAB/DAB+ предавания. Препоръчваме ви да
използвате проводниковата DAB антена (включена
в комплекта) само временно, докато не инсталирате
външна DAB антена.
Черен
Забележка за DualDisc дискове
Бележка за лицензите
и търговските марки
 DAB антена (само за CMT‑G1BiP)
(само за CMT‑G1BiP)
Проводникова DAB антена (разгънете я хоризонтално.)
(само за CMT‑G1BiP)
Свържете бялата страна.
Към левия високоговорител
Към десния високоговорител
При транспортиране на системата
Използвайте бутоните на устройството.
1 Не оставяйте диск в устройството за
компактдискове, за да предпазите механизма му.
2 Изберете функцията за компактдиск чрез
копчето FUNCTION.
3 Натиснете и задръжте  в продължение на
5 секунди или повече.
4 След като се покаже „LOCK“, извадете
захранващия кабел.
За използване на дистанционното
управление
В това ръководство е обяснено извършването
на операциите главно чрез използване на
дистанционното управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните на устройството със
същите или подобни имена.
Поставяне на батериите
Плъзнете и извадете капака на отделението за
батерии. Поставете вътре две батерии R03 (размер
AAA) (включени в комплекта), като първо поставите
страната, обозначена с , и спазвате поляритета,
показан по-долу.
Бутон  (захранване)
Бутони / (превъртане назад/
превъртане напред)
Бутони +/ (настройка)
Бутони / (назад/бързо
превъртане напред)
Бутони
+/ (избор на папка)
Бутони за възпроизвеждане (//)
Бутони FUNCTION +/
Бутони VOLUME +/
Бутон EQ
Бутон TIMER MENU
Бутон TOOL MENU
Бутони ///
Бутон RETURN
Бутон ENTER
Бутон CLEAR
Бутон TUNER MEMORY
Бутон REPEAT/FM MODE
Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
Бутон SLEEP
Бутон DISPLAY
Прикрепване на подложките за
високоговорителите
Прикрепете подложките (включени в комплекта)
към долната част на високоговорителите, за да
предотвратите хлъзгането им.
Забележки относно използването на
дистанционното управление
ˎˎПри нормално използване батериите ще издържат около
6 месеца.
такива от различен тип.
ˎˎАко възнамерявате да не използвате дистанционното
управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда поради протичане
или окисляване.
ˎˎБатериите, поставени в дистанционното управление не
трябва да бъдат излагани на прекалено висока температура,
като например слънце, огън или подобни.
За настройване на часовника
1 Натиснете , за да включите системата.
2 Натиснете TIMER MENU, за да изберете режима
на настройка на часовника.
Ако „PLAY SET?“ мига, натиснете /
неколкократно, за да изберете „CLOCK SET?“,
след което натиснете ENTER.
3 Натиснете / неколкократно, за да настроите
часа, след което натиснете ENTER.
4 Използвайте същата процедура, за да настроите
минутите.
Забележка
Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите
захранващия кабел или бъде прекъснато захранването.
За показване на часовника, когато
системата е изключена
Натиснете DISPLAY. Часовникът се показва
в продължение на около 8 секунди.
Приемане на DAB/DAB+ радиостанция
(само за CMT‑G1BiP)
За използване на iPod/iPhone
Свържете iPod/iPhone към
(USB) порта чрез USB
кабела, предоставен с iPod/iPhone.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете
. За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
.
+/ неколкократно.
/.
Задръжте натиснат /
по време на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
REPEAT/FM MODE
неколкократно, докато се
покаже „REP“ или „REP1“.
За промяна на режима на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE
неколкократно, докато плейърът спре. Можете да
изберете режим на нормално възпроизвеждане
(„ “ за всички MP3 файлове в папката в диска),
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или
„  SHUF*“ за разбъркване на папки) или
възпроизвеждане на програма („PGM“).
*При възпроизвеждане на CD-DA диск (аудиодиск)
режимът (SHUF) изпълнява същата операция като
нормалното (SHUF) възпроизвеждане.
Забележка относно повторното възпроизвеждане
„REP1“ указва, че се повтаря единичен запис или файл, докато
не спрете възпроизвеждането.
Забележки относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
ˎˎКогато режимът на разбъркано възпроизвеждане е зададен
на „SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички
записи или файлове на диска. Когато режимът на разбъркано
възпроизвеждане е зададен на „
SHUF“, системата
възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове
в избраната папка.
ˎˎКогато изключвате системата, избраният режим на
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „  SHUF“) се
изчиства и устройството се връща към нормален режим на
възпроизвеждане („ “).
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3 дискове
ˎˎНе използвайте едновременно стари и нови батерии, нито
Прекалено високото налягане на звука от
слушалките може да доведе до увреждане на слуха.
Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на
дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове
(CD). Напоследък някои звукозаписни компании
предлагат на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология за защита на
авторските права. Моля, имайте предвид, че
някои от тези дискове не отговарят на стандарта
за компактдискове и е възможно да не могат да
бъдат възпроизвеждани на този продукт.
Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане, и след това настройте антената.
Дръжте антените далече от кабелите на
високоговорителите и от захранващия кабел,
за да избегнете прихващането на шум.
Към външна DAB антена (не е включена в комплекта)
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Спиране на
възпроизвеждането
Избиране на папка
от MP3 диск
Избиране на запис
или файл
Намиране на точка
в запис или файл
Когато включите изберете „TUNER DAB“
за първи път след закупуването на системата,
автоматичното сканиране за DAB станции се
стартира автоматично и създава списък на
наличните услуги. По време на тази процедура
се показва „    “. Не натискайте никакви
бутони на устройството или на дистанционното
управление по време на автоматичното сканиране
за DAB станции. В противен случай сканирането
ще бъде преустановено и е възможно списъкът
на услугите да не бъде създаден правилно. За да
стартирате ръчно автоматичното сканиране за DAB
станции, изпълнете процедурата „Ръчно стартиране
на автоматичното сканиране за DAB станции“
в „Слушане на радио“. Ако сте се преместили на друг
регион, чрез нея ще запишете отново съдържанието
на предаванията.
6 За да възпроизведете програмата си от записи
или файлове, натиснете .
Програмата остава налице, докато не
извадите диска от тавата или не изключите
захранващия кабел.
За да възпроизведете отново същата програма,
натиснете .
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE
неколкократно, докато изчезне „PGM“ при
спрян плейър.
За изтриване на последния запис или
файл от програмата
Други операции
или
допълнителни записи или файлове, като общият
им брой трябва да е не повече от 25.
ˎˎНе запазвайте други типове записи или файлове или ненужни
папки върху диск с MP3 файлове.
ˎˎПапките, в които няма MP3 файлове, се пропускат.
ˎˎMP3 файловете се възпроизвеждат по реда на записването
им върху диска.
ˎˎСистемата може да възпроизвежда само MP3 файлове
с разширение „.mp3“.
ˎˎДори ако името на файла е с разширение „.mp3“, но истинският
формат е различен, при възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да повреди високоговорителите и да доведе
до неизправно функциониране на системата.
ˎˎМаксималният брой на:
ˋˋпапките е 255 (включително основната папка);
ˋˋMP3 файловете е 511;
ˋˋMP3 файловете и папките, които могат да се съдържат
в един диск, е 512;
ˋˋнивата на папките (дървовидната структура на
файловете) е 8.
ˎˎНе може да се гарантира съвместимост с всички софтуери за
кодиране/запис на MP3, записващи устройства и носители.
Несъвместимите MP3 дискове може да причинят шум или
прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
Забележки относно възпроизвеждането на
мултисесийни дискове
ˎˎАко първата сесия на диска е CD-DA, останалите не могат да
бъдат разпознати независимо от формата им. Може да бъдат
възпроизведени само CD-DA записите в първата сесия.
ˎˎАко първата сесия е във формат CD-ROM и следващите
са записани в същия формат, системата ще продължи
да възпроизвежда съответно MP3 файловете от тези
няколко сесии, докато достигне до друга сесия, записана
в различен формат.
Създаване на ваша собствена
програма (възпроизвеждане
на програма)
1 Изберете функцията за компактдиск.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
2 Изберете режима на възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE неколкократно, докато
се покаже „PGM“ при спрян плейър.
3 Изберете желания номер на запис или файл.
Натиснете / неколкократно, докато
се покаже желаният номер на запис или файл.
При програмиране на аудиофайлове натиснете
 +/ неколкократно, за да изберете желаната
папка и след това желания файл.
Избран номер на запис или
файл
Общо време на възпроизвеждане
на избрания запис или файл
Натиснете CLEAR при спрян плейър.
За преглеждане на информацията за
програмата
Натиснете DISPLAY неколкократно, докато
плейърът спре.
Слушане на радио
Настройването на DAB/DAB+ е налице само за
CMT‑G1BiP.
1 Изберете „TUNER DAB“, „TUNER FM“ или
„TUNER AM“.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
2 Извършете настройката.
За автоматично сканиране
Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE
неколкократно, докато се покаже „AUTO“, след
което натиснете +/. Когато бъде настроена
станция, сканирането спира автоматично и на
дисплея светват „TUNED“ и „STEREO“ (само за
стереопрограми).
Ако „TUNED“ не светне и сканирането за FM
или AM станция не спре, натиснете , за да
го прекратите, след което изпълнете ръчна
настройка (вижте по-долу).
Когато настроите DAB/DAB+ или FM станция,
предоставяща услуги RDS, се извежда
информация от предаванията, като името
на услугата или на станцията.
За ръчна настройка (само за обхват
FM/AM)
Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE
неколкократно, докато изчезнат „AUTO“
и „PRESET“, след което натиснете +/
неколкократно, за да настроите желаната станция.
Забележки относно DAB/DAB+ станциите
ˎˎПри настройка на DAB/DAB+ станция може да минат няколко
секунди, преди да чуете звук.
ˎˎСлед края на вторичната услуга основната се приема
автоматично.
ˎˎТози тунер не поддържа услуги за пренос на данни.
Съвет
За да намалите шума при слаб сигнал от FM стерео станция,
натиснете FM MODE неколкократно, докато се покаже „MONO“,
за да изключите приемането на стерео сигнал.
Ръчно стартиране на автоматичното
сканиране за DAB станции
1 Изберете „TUNER DAB“.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
2 Натиснете TOOL MENU, за да стартирате
автоматичното сканиране за DAB станции.
Извеждат се „Init Scan?“ и „Push ENTER“.
3 Натиснете ENTER, за да извършите сканиране.
3 Натиснете +/ неколкократно, за да изберете
желания предварително зададен номер.
Ако на избрания номер вече е зададена друга
станция, тя ще бъде заменена от новата.
4 Натиснете ENTER, за да запаметите станцията.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запаметите
други станции.
Можете да настроите предварително до 20 DAB,
20 FM и 10 AM станции.
6 За да извикате от паметта предварително
зададена радиостанция, натиснете PLAY
MODE/TUNING MODE неколкократно, докато
се покаже „PRESET“, след което натиснете
+/ неколкократно, за да изберете желания
предварително зададен номер.
Възпроизвеждане от iPod/iPhone
1 Изберете функцията за USB.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
2 Свържете iPod/iPhone към
 (USB) порта чрез
USB кабела, предоставен с iPod/iPhone.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете .
За управление на iPod/iPhone
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Избиране на
запис или глава от
аудиокнига/подкаст
Намиране на точка
в запис или глава от
аудиокнига/подкаст
Натиснете
/.
/. За бързо
превъртане напред или
назад задръжте бутона.
Задръжте натиснат /
по време на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
ENTER.
Избиране на
маркирания
елемент
Превъртане нагоре/ /.
надолу на менютата
на iPod
Връщане към
TOOL MENU или RETURN.
предишно меню
или избиране
на меню
За използване на системата като зарядно
устройство за батерии
Когато системата е включена, можете да я използвате
като зарядно устройство за батерии за iPod/iPhone.
Свържете iPod/iPhone към  (USB) порта чрез
USB кабела, предоставен с iPod/iPhone. Ходът на
зареждането се извежда върху дисплея на iPod/
iPhone. За подробности прегледайте ръководството
за потребителя на iPod/iPhone.
За спиране на зареждането на iPod/iPhone
Извадете устройството iPod/iPhone. Зареждането на
iPod/iPhone спира и при изключване на системата.
Забележки
ˎˎАко батерията на iPod/iPhone е изтощена, системата може да
не разпознае устройството. В такъв случай го заредете чрез
компютър и др. и след това го включете към системата.
ˎˎПроизводителността на системата може да се различава
в зависимост от спецификациите на вашия iPod/iPhone.
ˎˎНе пренасяйте системата с включен към нея iPod/iPhone.
Това може да причини неизправност.
ˎˎПреди да изключите iPod/iPhone, поставете възпроизвеждането
на пауза.
ˎˎЗадръжте натиснат бутона / за бързо превъртане
напред, докато възпроизвеждате видеофайл, ако /
не работи.
ˎˎКогато към системата е включен iPhone и получите обаждане
по време на възпроизвеждане, то ще се постави на пауза и ще
можете да приемете входящото повикване.
ˎˎЗа да промените силата на звука, използвайте VOLUME +/.
Тя не се променя дори ако я регулирате чрез iPod/iPhone.
ˎˎЗа да използвате iPod/iPhone, прегледайте ръководството му
за потребителя.
ˎˎSony не може да поеме отговорност, ако данните, записани на
Pod/iPhone, бъдат загубени или повредени при използване на
Pod/iPhone с тази система.
Сканирането започва. Ходът му се указва чрез
движещи се квадрати (    ). В зависимост
от DAB/DAB+ услугите, предлагани във
вашия регион, сканирането може да отнеме
няколко минути.
Възпроизвеждане на файл от
USB устройство
Когато то завърши, се създава списък
с налични услуги.
*Файлове, които са със защита на авторските права DRM
(управление на цифровите права) или са изтеглени от онлайн
музикален магазин, не могат да бъдат възпроизвеждани на
тази система. Ако се опитате да пуснете такъв файл, системата
възпроизвежда следващия незащитен аудиофайл.
Аудиоформатите, които могат да бъдат
възпроизвеждани в тази система, са MP3/WMA*/
AAC*.
ˎˎПри тази процедура се изчистват всички вече съхранени
Проверете уебсайтовете по-долу за информация
за съвместимите USB устройства.
За клиентите в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
ˎˎПреди да изключите проводниковата DAB антена или
1 Изберете функцията за USB.
Забележки
ˎˎАко във вашата държава или регион не се поддържат
DAB/DAB+ предавания, се извежда „No Service“.
предварително зададени настройки.
проводниковата FM антена, се уверете, че системата
е изключена, за да запазите собствените си DAB/DAB+
настройки.
Предварително задаване на
радиостанции
1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY, за да изберете
режима на паметта на тунера.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
2 Свържете USB устройството към (USB) порта.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Натиснете .
Други операции
За
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза
Спиране на
възпроизвеждането
Избиране на папка
Избиране на файл
Намиране на точка
във файл
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
3 Изберете функцията AUDIO IN 1 или AUDIO IN 2.
Натиснете
. За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
. За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете *1. За да
отмените възпроизвеждането,
натиснете  отново*2.
+/ неколкократно.
/.
Задръжте натиснат /
по време на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
REPEAT/FM MODE
неколкократно, докато се
покаже „REP“ или „REP1“.
*1 При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл (с променлива
побитова скорост) системата може да възобнови
възпроизвеждането от друго място.
2
* Възобновяването на възпроизвеждането връща към
горната папка.
За промяна на режима на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE/TUNING MODE
неколкократно. Можете да изберете режима на
нормално възпроизвеждане (последователно
възпроизвеждане на всички файлове в USB
устройството), режим на възпроизвеждане на
папка („ “ за всички файлове в посочената папка
в USB устройството) или режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“).
Забележки относно режима на възпроизвеждане
ˎˎКогато изберете режима на разбъркано възпроизвеждане
„SHUF“, системата възпроизвежда всички аудиофайлове
в свързаното USB устройство в произволен ред. Възможно
е при този режим един и същи файл да се възпроизведе
неколкократно.
ˎˎКогато е зададен режимът на възпроизвеждане на папка,
„REP1“ не е налице.
ˎˎКогато е зададен режимът на разбъркано възпроизвеждане,
функцията за повторение не е налице.
ˎˎКогато е зададено възпроизвеждане с повторение, режимът
на разбъркано възпроизвеждане не е налице. Когато
възпроизвеждането с повторение е зададено на „REP1“,
режимът на възпроизвеждане на папка не е налице.
ˎˎКогато изключвате системата, избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUG“) се изчиства и устройството се
връща към нормалния режим на възпроизвеждане.
Забележка относно възпроизвеждането с повторение
Ако изберете „REP“ в нормалния режим на възпроизвеждане,
системата повтаря възпроизвеждането на всички аудиофайлове,
съхранение в USB устройството.
Ако изберете „REP“ в режима на възпроизвеждане на папка,
системата повтаря възпроизвеждането на всички аудиофайлове
в избраната папка.
Забележки
ˎˎКогато е необходимо свързването чрез USB кабел, свържете
предоставения такъв с USB устройството, което искате да
включите. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени
с USB устройството, което искате да включите, за подробности
за начина на работа.
ˎˎВъзможно е да изминат около 10 секунди, преди да се покаже
„Reading“, в зависимост от тип на свързаното USB устройство.
ˎˎНе свързвайте системата и USB устройството чрез
USB концентратор.
ˎˎПри поставяне на USB устройство системата прочита всички
файлове в него. Ако има много папки или файлове на USB
устройството, прочитането на USB устройството може да
отнеме повече време.
ˎˎПри някои свързани USB устройства след извършването на
операция може да има забавяне, преди тя да се изпълни от
тази система.
ˎˎСъвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис не може
да бъде гарантирана. Ако аудиофайловете в USB устройството
са кодирани първоначално с несъвместим софтуер, те
може да причинят шум или прекъснат звук или да не се
възпроизвеждат изобщо.
ˎˎТази система не може да възпроизвежда аудиофайлове от USB
устройство в следните случаи:
ˋˋкогато общият брой на аудиофайловете в папката
надвишава 100;
ˋˋкогато общият брой на аудиофайловете в USB устройството
надвишава 10 000;
ˋˋкогато общият брой на папките в USB устройството
надвишава 100 (включително папката „ROOT“
и празните папки).
Тези номера може да са различни в зависимост от файла
и структурата на папките. Не запазвайте други типове файлове
или ненужни папки в USB устройството с аудиофайлове.
ˎˎТази система показва номера на записа като „---“, когато броят
на аудиофайловете в USB устрйството надвишава 1000.
ˎˎСистемата може да възпроизвежда само до 8 папки
в йерархична структура.
ˎˎТази система не поддържа непременно всички функции,
осигурявани от свързаното USB устройство.
ˎˎПапките, в които няма аудиофайлове, се пропускат.
ˎˎАудиоформатите, които можете да слушате с тази система, са:
ˋˋMP3: разширение на файла „.mp3“;
ˋˋWMA: разширение на файла „.wma“;
ˋˋAAC: разширение на файла „.m4a“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно
разширение, но истинският формат е различен, може
да се възпроизведе шум или да възникне неизправно
функциониране на системата.
За използване на системата като зарядно
устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно
устройство за батерии за USB устройствата, които
разполагат с функция за презареждане, докато
системата е включена.
Зареждането започва, когато USB устройството се
(USB) порта. Ходът на зареждането
свърже към
се извежда на дисплея на USB устройството.
За подробности прегледайте ръководството
за потребителя на USB устройството.
Натиснете FUNCTION +/ неколкократно.
4 Стартирайте възпроизвеждането.
Стартирайте възпроизвеждането на свързания
компонент и регулирайте силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режима на готовност,
ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба.
Регулирайте този параметър по съответния начин. Вижте
„За изключване на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“.
Регулиране на звука
За
Регулиране на
силата на звука
Настройване на
звуковия ефект
Натиснете
VOLUME +/.
EQ неколкократно, за да изберете
„BASS“ или „TREBLE“, след което
натиснете /, за да регулирате
нивото.
1 Подгответе звуковия източник.
Свържете допълнителен аудиокомпонент
към конектора AUDIO IN 1 or AUDIO IN 2 на
устройството посредством аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта).
2 Изключете звука.
Натиснете VOLUME .
възпроизвеждането.
Натиснете / неколкократно, за да настроите
часа, след което натиснете ENTER. Използвайте
горепосочената процедура, за да зададете
минутите.
5 Използвайте процедурата от стъпка 4,
за да зададете времето за спиране на
възпроизвеждането.
6 Изберете звуковия източник.
Натиснете / неколкократно, докато се
покаже желаният звуков източник, след което
натиснете ENTER.
7 Изключете системата.
Натиснете . Системата се включва
автоматично преди предварително
зададеното време.
Ако в този момент тя вече е включена,
таймерът за възпроизвеждане няма да се
задейства. Не работете със системата от
момента на включването й до стартирането
на възпроизвеждането.
За проверка на настройката
Промяна на дисплея
За
Промяна на
информацията
на дисплея*1
Промяна на
режима на дисплея
(вижте по-долу)
DISPLAY неколкократно, когато
системата е изключена.*2
Повторете същата процедура както по-горе, докато
в стъпка 3 се покаже „TIMER OFF?“, след което
натиснете ENTER.
*2 Индикаторът STANDBY на устройството свети, когато
системата е изключена.
Системата предлага следните режими на дисплея.
Часовник*3
„TIMER SEL?“, след което натиснете ENTER.
3 Натиснете / неколкократно, за да изберете
*1 Можете например да виждате информация за компактдиска/
MP3 диска или от USB устройството, като:
ˋˋномера на записа или файла;
ˋˋимето на записа или файла („ “);
ˋˋимето на изпълнителя („ “);
ˋˋимето на албума или папката („
“);
ˋˋобщото време на възпроизвеждане или общия брой записи
на CD-DA диска (само при избран нормален режим на
възпроизвеждане и спрян плейър);
ˋˋобщия брой папки (албуми) на MP3 диска (само при избран
нормален режим на възпроизвеждане и спрян плейър);
ˋˋетикет на том, ако има такъв на MP3 диска (само при избран
нормален режим на възпроизвеждане и спрян плейър).
Режим на
дисплея
Режим на пестене
на енергия*2
1 Натиснете TIMER MENU.
2 Натиснете / неколкократно, за да изберете
Натиснете
DISPLAY неколкократно, когато
системата е включена.
Когато системата
е изключена *1,
Дисплеят се изключва, за да пести
енергия. Таймерът и часовникът
продължават да работят.
Визуализира се часовникът.
* Индикаторът STANDBY на устройството свети, когато
системата е изключена.
*2 Не можете да настроите часовника в режима на пестене
на енергия.
*3 Дисплеят на часовника се превключва в режима на пестене
на енергия автоматично след 8 секунди.
1
Забележки относно информацията на дисплея
ˎˎЗнаците, които не може да бъдат показани, се извеждат
като „_“.
ˎˎНе се показва следната информация:
ˋˋобщото време на възпроизвеждане за MP3 диск
и USB устройство;
ˋˋоставащото време на възпроизвеждане за CD‑DA диск.
ˎˎНе се показва правилно следната информация:
ˋˋизтеклото време на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран
с VBR (променлива побитова скорост);
ˋˋимената на папките и файловете, които не отговарят на
ISO9660 Level 1, Level2 или Joliet по отношение на формата
на разширение.
ˎˎПоказва се следната информация:
ˋˋоставащото време на възпроизвеждане за запис върху
CD‑DA диск;
ˋˋинформацията в маркерите ID3 за MP3 файлове, когато са
използвани маркери ID3 версия 1 и версия 2 (информацията
в маркерите ID3 има приоритет, когато за единичен MP3
файл са използвани маркери ID3 версия 1 и 2).
Забележка за информацията на дисплея
за DAB/DAB+ (само за CMT‑G1BiP)
Показва се и следната информация:
до 8 знака от името на услугата, до 128 знака от DLS
(динамичен сегмент на етикета) и до 16 знака от
етикета на групата.
Показва се стойност между 0 и 100, указваща
качеството на сигнала.
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции на таймери. Ако
използвате и двата таймера, този за заспиване
има приоритет.
Таймер за заспиване:
Можете да заспите, докато слушате музика. Тази
функция работи дори когато часовникът не
е настроен.
Натиснете SLEEP неколкократно.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събудите със съдържание от
компактдиск, сигнал от FM/AM, DAB/DAB+
(само за CMT‑G1BiP), USB устройство
в предварително зададено време. Уверете се,
че сте настроили часовника.
1 Подгответе звуковия източник.
Използване на опционалните
аудиокомпоненти
4 Задайте времето за стартиране на
Подгответе звуковия източник и след това
натиснете VOLUME +/, за да регулирате
силата на звука.
За да започнете от конкретен запис или
аудиофайл от компактдиска, създайте своя
собствена програма.
2 Изберете режима на настройка на таймера.
Натиснете TIMER MENU.
3 Настройте таймера за възпроизвеждане.
Натиснете / неколкократно, за да изберете
„PLAY SET?“, след което натиснете ENTER.
„PLAY SEL?“, след което натиснете ENTER.
За отмяна на таймера
За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.
Забележка
Ако изберете като таймер USB устройство, в което има
много файлове или папки, процесът по прочитането отнема
време, което води до леко забавяне преди началото на
възпроизвеждането в указаното от таймера време.
Забележки за потребителите на iPod/iPhone
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone не възпроизвежда, когато използвате
таймера за възпроизвеждане.
ˎˎТози таймер може да не се активира в зависимост от
състоянието на свързания iPod/iPhone.
Съвет
Настройката на таймера на възпроизвеждане остава в сила,
докато не бъде отменена ръчно.
Отстраняване на
неизправности
1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите
на високоговорителите са свързани правилно
и стабилно.
2 Намерете проблема в контролния списък
по-долу и извършете посоченото коригиращо
действие.
Ако проблемът продължи, свържете се
с най‑близкия търговец на Sony.
Ако индикаторът STANDBY мига
Изключете незабавно захранващия кабел
и проверете следните неща.
ˎˎИма ли късо съединение между кабелите + и 
на високоговорителите?
ˎˎНещо блокира ли вентилационните отвори на
системата?
След като индикаторът STANDBY спре да
мига, свържете повторно захранващия кабел
и включете системата. Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия търговец на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
ˎˎВключен ли е захранващият кабел?
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
ˎˎТова не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след около
30 минути, когато не се извършват операции или
не се извежда аудиосигнал. Вижте „За изключване
на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“.
Направена е внезапна отмяна на
настройката на часовника или на
работата на таймера за възпроизвеждане.
ˎˎАко изтече около минута, без да се извършват
операции, настройката на часовника или тази
на таймера за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията от началото.
Няма звук.
ˎˎИма ли късо съединение между кабелите + и 
на високоговорителите?
ˎˎИзползвате ли само високоговорителите от
комплекта?
ˎˎНещо блокира ли вентилационните отвори на
системата?
ˎˎУказаната станция може временно да е спряла
излъчването.
Звукът идва от един канал или левият
и десният канали са небалансирани.
ˎˎРазположете високоговорителите възможно
най-симетрично.
ˎˎСвържете само високоговорителите от комплекта.
Силно бучене или шум.
ˎˎОтдалечете системата от източниците на шум.
ˎˎСвържете системата към друг стенен контакт.
ˎˎМонтирайте филтър за шум (не е включен
в комплекта) към захранващия кабел.
Дистанционното управление не работи.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
ˎˎОтстранете всички препятствия между
ˎˎИзключете системата, след което свържете отново
дистанционното управление и сензора за него
на устройството и поставете системата далече
от флуоресцентно осветление.
ˎˎНасочете дистанционното управление към
сензора на устройството.
ˎˎПриближете дистанционното управление
до системата.
Индикаторът STANDBY продължава да свети
след изваждането на захранващия кабел.
ˎˎИндикаторът STANDBY може да не изгасне
веднага след изваждането на захранващия кабел.
Индикаторът автоматично ще се изключи след
около 40 секунди. Това не е неизправност.
Плейър за компактдискове/MP3 плейър
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
ˎˎПочистете диска и го поставете отново.
ˎˎПреместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
ˎˎОтдалечете високоговорителите от системата или
ги поставете върху отделни стойки. При висока
сила на звука вибрациите на високоговорителите
може да предизвикат прескачането му.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
ˎˎВърнете се към режима на нормално
възпроизвеждане, като натиснете PLAY MODE/
TUNING MODE неколкократно, докато изчезнат
„PGM“ и „SHUF“.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
ˎˎСледните дискове могат да увеличат времето за
започване на възпроизвеждането:
ˋˋдиск, записан със сложна дървовидна структура;
ˋˋдиск, записан в мултисесиен режим;
ˋˋдиск, който не е бил финализиран (към който
може да се добавят данни);
ˋˋдиск, в който има много папки.
iPod/iPhone
Няма звук.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone възпроизвежда музика.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone е актуализиран
с най‑новия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте го, преди да го използвате
със системата.
ˎˎРегулирайте силата на звука.
Звукът е изкривен.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
ˎˎИзключете звука.
ˎˎНастройте „EQ“ на iPod/iPhone на позиция „Off “
или „Flat“.
iPod/iPhone не работи.
ˎˎАко батерията на iPod/iPhone е изтощена,
устройството може да не работи с тази система.
В такъв случай го заредете чрез компютър и др.
и след това го включете към системата.
ˎˎИзключете всички други приложения на iOS,
изпълнявани в iPod/iPhone. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPod/iPhone.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone е актуализиран
с най‑новия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте го, преди да го използвате
със системата.
ˎˎТъй като системата и iPod/iPhone работят по
различен начин, не можете да работите с iPod/
iPhone чрез бутоните на дистанционното
управление или на устройството. В този случай
използвайте бутоните за управление на iPod/
iPhone.
iPod/iPhone не може да се зарежда.
ˎˎАко батерията на iPod/iPhone е изтощена,
системата може да не е в състояние да го зареди
дори ако го свържете към нея. В такъв случай
го заредете чрез компютър и др. и след това го
включете към системата.
ˎˎУверете се, че iPod/iPhone е свързан стабилно.
ˎˎСамо когато системата е включена, можете да
я използвате като зарядно устройство за батерии
за iPod/iPhone.
Силата на звука на звънене на iPhone не
се променя.
ˎˎРегулирайте силата на звука на звънене на iPhone.
USB устройство
Използвате ли поддържано USB устройство?
ˎˎАко свържете неподдържано USB устройство,
могат да възникнат следните проблеми. Потърсете
информация за съвместими USB устройства
на уебсайтовете с URL адресите, изброени във
„Възпроизвеждане на файл от USB устройство“.
ˋˋUSB устройството не е разпознато.
ˋˋИмената на файловете и папките не се показват
на системата.
ˋˋВъзпроизвеждането не е възможно.
ˋˋЗвукът прескача.
ˋˋИма шум.
ˋˋВъзпроизвежда се изкривен звук.
Няма звук.
ˎˎUSB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата, след което свържете отново
USB устройството.
USB устройството.
ˎˎСамите музикалните данни съдържат шум или
звукът е изкривен. Шумът може да възникнал
при създаването на музикалните данни поради
условията на компютъра. Създайте музикалните
данни отново.
ˎˎФайловете са кодирани с ниска побитова скорост.
Изпратете към USB устройството файлове,
кодирани с по-висока побитова скорост.
Показва се „Reading“ за продължително
време време или стартирането на
възпроизвеждането отнема дълго време.
ˎˎПроцесът по прочитането може да отнеме дълго
време в следните случаи:
ˋˋима много папки или файлове на USB
устройството;
ˋˋфайловата структура е изключително сложна;
ˋˋкапацитетът на паметта е прекалено голям;
ˋˋвътрешната памет е фрагментирана.
Грешна визуализация
ˎˎИзпратете музикалните данни отново към USB
устройството, тъй като съхранените на него може
да са повредени.
ˎˎЗнаците, които могат да бъдат показвани от тази
система, са само цифри и букви. Други знаци не се
показват правилно.
USB устройството не е разпознато.
ˎˎИзключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
ˎˎПотърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени във „Възпроизвеждане на файл от
USB устройство“.
ˎˎUSB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация на USB
устройството за това, как да отстраните този
проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
ˎˎИзключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
ˎˎПотърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени във „Възпроизвеждане на файл от
USB устройство“.
ˎˎНатиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Възпроизвеждането не започва от първия
запис.
ˎˎНастройте нормален режим на възпроизвеждане.
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
ˎˎАудиофайлът не е с разширение „.mp3“, „.wma“
или „.m4a“.
ˎˎДанните не са съхранени във формат MP3/WMA/
AAC.
ˎˎUSB устройствата за съхранение, форматирани
с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32,
не се поддържат.*
ˎˎАко използвате USB устройство с няколко дяла,
само файловете на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
ˎˎФайловете, които са шифрирани или защитени
с пароли и др., не могат да бъдат възпроизведени.
*Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB
устройства за съхранение може да не поддържат тези FAT
системи. За подробности вижте инструкциите за експлоатация
на всяко USB устройство за съхранение или се свържете
с производителя.
Тунер
Силно бучене или шум или невъзможност
за приемане на станции. (На дисплея мига
„TUNED“ или „STEREO“).
ˎˎСвържете правилно антената.
ˎˎНамерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
ˎˎДръжте антените далече от кабелите на
високоговорителите и от захранващия кабел,
за да избегнете прихващането на шум.
ˎˎИзключете близко разположеното електрическо
оборудване.
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция (само за CMT‑G1BiP).
ˎˎПроверете всички връзки на антените, след
което изпълнете процедурата за автоматичното
сканиране за DAB станции (вижте „Приемане на
DAB/DAB+ радиостанция“).
ˎˎТекущата DAB/DAB+ услуга може да не е налице.
Натиснете +/, за да изберете друга услуга.
ˎˎАко сте се преместили на друг регион, някои
услуги/честоти може да са променени и да не
успеете да настроите обичайното си предаване.
Извършете процедурата по автоматично сканиране
за DAB станции, за да запишете повторно
съдържанието на предаванията. (Изпълнението на
тази процедура изчиства всички вече запаметени
предварително зададени настройки.)
Предаването на DAB/DAB+ станции
е прекъснато (само за CMT-G1BiP)
ˎˎПроверете местоположението на системата
или настройте ориентацията на антената, за да
увеличите указаната стойност за качество на
сигнала. Вижте „Промяна на дисплея“ за повече
подробности за качеството на сигнала.
За промяна на интервала за AM
настройка
Интервалът за AM настройка е предварително
зададен фабрично на 9 kHz (или 10 kHz за някои
области; тази функция не е налице при модела
за Европа).
Използвайте бутоните на устройството за промяна
на интервала за AM настройка.
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ да
възпроизвежда
ˎˎАудио компактдиск;
ˎˎCD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3 файлове).
1 Настройте AM станция, след което изключете
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
2 Натиснете , докато държите натиснат бутона
ˎˎCD-ROM;
системата.
TUNING +.
Всички предварително зададени AM станции се
изтриват.
За да възстановите интервала до фабричните
стойности, повторете процедурата.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството, за да
възстановите фабричните му настройки по
подразбиране.
1 Изключете и включете отново захранващия
кабел, след което включете системата.
2 Натиснете и задръжте  и  на устройството
за 2 секунди или повече, докато се покаже
„RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като предварително зададените
радиостанции, таймера и часовника, се изтриват.
За включване на функцията за
автоматично влизане в режим на
готовност
Системата е снабдена с функция за автоматично
влизане в режим на готовност. С нейна помощ
системата влиза автоматично в режим на готовност
след около 30 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството,
за да я изключите.
Натиснете и задръжте  на устройството
за 2 секунди или повече, докато се покаже
„AUTO STBY OFF“.
За да включите функцията, повторете
процедурата, докато се покаже „AUTO STBY ON“.
Забележки
ˎˎ„AUTO STBY“ се показва на дисплея за 2 минути, преди
системата да влезе в режим на готовност.
ˎˎФункцията за автоматично влизане в режим на готовност не
се отнася за функцията на тунера (FM/AM/DAB) дори когато
е активирана.
ˎˎСистемата не може да влезе автоматично в режим на готовност
в следните случаи:
ˋˋдокато се търси аудиосигнал;
ˋˋпри възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
ˋˋдокато работи предварително зададеният таймер за
възпроизвеждане или за заспиване.
Съобщения
CD Over: Достигнали сте до края на диска, докато
сте натискали  по време на възпроизвеждане
или пауза.
Error: USB устройството не е разпознато или
е свързано непознато устройство.
LOCKED: Тавата на диска не се отваря. Свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
No Device: Не е свързано USB устройство или
свързаното USB устройство е спряно.
No Disc: Няма диск в плейъра или сте заредили диск,
който не може да бъде възпроизведен.
No Memory: В USB устройството не е поставен
носител с памет или е поставено неформатирано
устройство (exFAT и др.).
No Preset (DAB/DAB+ only): Няма запаметена
предварително зададена станция.
No Service (DAB/DAB+ only): Във вашата
държава или регион не се поддържат DAB/DAB+
предавания.
No Step: Всички програмирани записи са изтрити.
No Text (DAB/DAB+ only): В приетата услуга няма
текстова информация.
No Track: Файл с поддържан формат от USB
устройството не е зареден в системата.
Not in Use: Опитали сте да изпълните специфична
операция при условия, в които тя е забранена.
Not Supported: Свързано е неподдържано
USB устройство или iPod или iPod/iPhone
с изтощена батерия.
Protect: Опитали сте да надвишите допустимото
входно ниво на звука в секцията на усилвателя.
Това съобщение се показва заедно с прекъсването
на звука, когато увеличите силата на звука по
време на възпроизвеждане на компактдиск с ниво
на записа, което е прекалено високо, или когато
възпроизвеждате компактдиск, съдържащ
прекалено силни входни сигнали.
Регулирайте силата на звука чрез VOLUME или
BASS/TREBLE, за да изключите съобщението.
Препоръчваме Ви ниво на силата на звука, при
което звукът не „гърми“ от високоговорителите.
Ако съобщението „PROTECT“ не изчезне,
се уверете, че кабелът на високоговорителя
е свързан стабилно.
Push STOP!: Натиснали сте PLAY MODE/TUNING
MODE по време на възпроизвеждане на
компактдиск.
Step Full!: Опитвате се да програмирате повече
от 25 записа или файла (стъпки).
TIME NG!: Зададена е една и съща стойност за
времената на начало и на край на таймера за
възпроизвеждане.
ˎˎCD-R/CD-RW, различни от записаните във формат
на музикален компактдиск или в MP3 формат,
отговарящи на ISO9660 Level1/Level2, Joliet;
ˎˎCD-R/CD-RW, записани в мултисесия, която не
е завършена чрез „приключване на сесията“;
ˎˎCD-R/CD-RW с лошо качество на записа,
CD-R/CD‑RW с драскотини или замърсявания
или CD‑R/CD-RW, записани на несъвместимо
записващо устройство;
ˎˎнеправилно финализирани CD-R/CD-RW;
ˎˎдискове с файлове, които са различни от MPEG 1
Audio Layer-3‑3 (MP3);
ˎˎдискове с нестандартна форма (например сърце,
квадрат, звезда);
ˎˎдискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
ˎˎдискове под наем или употребявани дискове, върху
които има печати, чието лепило излиза извън тях;
ˎˎдискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво на
пипане мастило.
Забележки за дисковете
ˎˎПреди възпроизвеждане избърсвайте диска от
Други модели:
DIN изходна мощност (номинална): 40 вата + 40 вата (6 ома при
1 kHz, DIN)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна): 50 вата + 50 вата
(6 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Вход
AUDIO IN (стерео минижак): чувствителност 700 mV, импеданс
47 килоома
Изходи
SPEAKERS: Поддържа импеданс 6 – 16 ома
Секция на компактдиск плейъра
Система: Система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: Постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малка от 44,6 µW
*Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм от повърхността на
лещата на обектива на блока за оптично четене с апертура 7 мм.
Честотна характеристика: 20 Hz  20 kHz
Отношение сигнал-шум: Над 90 dB
Динамичен диапазон: Над 90 dB
Секция на тунера
Секция на AM тунера:
Обхват на настройка:
При модела за Европа:
531 – 1602 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
Други модели:
530 – 1710 kHz (с интервал за настройка от 10 kHz)
531 – 1710 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
Антена: Рамкова AM антена
Междинна честота: 400 kHz
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка от 50 kHz)
Антена: Проводникова FM антена
Клеми за антена: 75 ома, небалансирани
Междинна честота: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Секция на DAB/DAB+ тунера (само за CMT‑G1BiP)
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен тунер
Честотен диапазон*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
*За подробности вижте „Таблица на DAB/DAB+ честотите“ по-долу.
Антена: Проводникова DAB антена
Клема за антена: 75 ома, F женска
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III)
центъра към ръба с кърпа за почистване.
ˎˎНе използвайте за почистване разтворители като
бензин, разредител, препарати за почистване или
антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
ˎˎНе излагайте дисковете на директна слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина.
Честота
Етикет
Честота
Етикет
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
Относно безопасността
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
ˎˎИзключете захранващия кабел от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. При изключване
на устройството винаги хващайте щепсела. Никога
не дърпайте самия кабел.
ˎˎВ случай че тежък предмет или течност падне
върху системата, изключете я от контакта
и я предайте за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да я използвате отново.
ˎˎЗахранващият кабел може да се подменя само
в квалифициран сервиз.
Относно разположението
ˎˎНе поставяйте системата в наклонено положение
или на места, където е твърде горещо, студено,
прашно, мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени на директна
слънчева или ярка светлина.
ˎˎБъдете внимателни при поставяне на устройството
или високоговорителите върху повърхности, които
са били специално обработени (например с восък,
смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване на повърхността.
ˎˎАко системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на плейъра на компактдискове да се
кондензира влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай извадете диска
и оставете системата включена за около половин
час, докато влагата се изпари.
Относно повишаването на температурата
ˎˎПовишаването на температурата на устройството
по време на работа е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
ˎˎАко сте използвали системата продължително
време при голяма сила на звука, не докосвайте
корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
ˎˎНе запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи магнитно
изкривяване на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте между 15 и 30 минути и го включете
отново.
Ако няма подобрение, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мек парцал, леко
навлажнен със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или разтворители
като разредител, бензин или спирт.
Спецификации
Основно устройство
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(Само за модела за Съединените щати)
С натоварване от 6 ома и на двата канала от 120 Hz – 10 000 Hz;
номинално 50 вата на канал минимална RMS мощност, с не повече от
10% общо хармонично изкривяване от 250 миливата на номиналната
изходна мощност.
Секция на усилвателя
При модела за Европа:
DIN изходна мощност (номинална): 40 вата + 40 вата (6 ома при
1 kHz, DIN)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна): 50 вата + 50 вата
(6 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Музикална изходна мощност (еталонна): 60 вата + 60 вата (6 ома при
1 kHz, 10% ОХИ)
* Честотите в тази система се показват до втората цифра след
десетичната запетая.
Секция за iPod/iPhone
Съвместими модели iPod/iPhone
ˋˋiPod touch 4th generation
ˋˋiPod touch 3rd generation
ˋˋiPod touch 2nd generation
ˋˋiPod touch 1st generation
ˋˋiPod nano 6th generation
ˋˋiPod nano 5th generation (video camera)
ˋˋiPod nano 4th generation (video)
ˋˋiPod nano 3rd generation (video)
ˋˋiPod nano 2nd generation (aluminum)
ˋˋiPod classic
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3G
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPhone
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност
за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите
за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на безжичната връзка.
Секция на USB
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) порт: Тип A, максимален ток 1A
Високоговорител
Система високоговорители: Двупосочна система високоговорители,
бас рефлектор
Високоговорители:
Субуфер 130 мм, тип конус
Високи честоти 25 мм, с мека мембрана
Номинален импеданс: 6 ома
Размери (Ш × В × Д):
приблиз. 160 мм × 270 мм × 252 мм
Тегло: приблиз. 3,8 кг нето за високоговорител
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
променлив ток 230 V, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия: 50 вата
Размери (Ш × В × Д) (без високоговорителите):
приблиз. 220 мм × 133 мм × 335 мм
Тегло (без високоговорителите): приблиз. 5,3 кг
Включени принадлежности: Дистанционно управление (1),
батерии R03 (размер AAA) (2), захранващ кабел (1), проводникова
FM антена (1), рамкова AM антена (1), проводникова DAB антена (1)
(само за CMT‑G1BiP), кабели на високоговорителите (2), подложки за
високоговорителите (8)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
ˎˎКонсумация на електроенергия в режим на готовност: 0,5 W
Download PDF

advertising