Sony | CMT-HX3 | Sony CMT-HX3 Инструкции за експлоатация

3-095-514-11(1)
Микро Hi-Fi
Аудио Система
Инструкции за експлоатация
CMT-HX3
© 2007 Sony Corporation
1 BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници, покривки,
пердета и др.
Не поставяйте запалени свещи върху
устройството.
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност – например вази.
Свържете устройството към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо
ненормално в работата на устройството,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици
или вградени шкафове.
Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева светлина, огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптични инструменти с
този продукт увеличава риска от нараняване на очите.
Освен за потребителите в САЩ и
Канада
Това устройство е продукт CLASS 1
LASER. Етикетът се намира на задния панел.
2 BG
Забележка за потребители в страните, които попадат под условията на
директивите на Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на
продукта, EMC и R&TTE, производителят
на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми, касаещи с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са
посочени в отделните сервизни книжни или
гаранционни карти.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно управление
Забележка за двустранни дискове
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който
съдържа DVD записан материал от едната
страна и цифров аудио материал от другата.
Въпреки това, тъй като страната с аудио
материала не е съвместима с Compact Disc
(CD) стандарта, възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на
авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват с компакт
диск (CD) стандарта. Напоследък някои
музикални компании произвеждат дискове,
кодирани посредством технологиите за
защита на авторското право. Моля вземете
предвид факта, че някои от тези дискове не
съответстват с компакт диск стандарта и
не могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство.
• “WALKMAN” и логото “WALKMAN” са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• MICROVAULT е търговска марка на Sony
Corporation.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и техните лога
са търговски марки на Sony Corporation.
• Щатските и чужди патенти са лицензирани
от Dolby Laboratories.
• MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране
е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
3 BG
Съдържание
Ръководство за частите и
бутоните ..........................................................5
Информация на дисплея..................................9
Подготовка за експлоатация
Свързване на системата здраво ................10
Настройка на часовника................................12
Основни операции
Възпроизвеждане на CD/MP3 диск...............13
Слушане на радио ............................................14
Слушане на музика от USB
устройство ......................................................15
Използване на допълнителни аудио
компоненти.......................................................17
Настройка на звука ........................................17
Промяна на дисплея .........................................18
Основни операции
Създаване на ваша собствена програма
(Програмно възпроизвеждане) ......................19
Настройка на радио станции.......................20
Използване на таймерите ............................21
4 BG
Други
Видове проблеми и тяхното
отстраняване ..................................................22
Съобщения ........................................................25
Предпазни мерки ..............................................26
Спецификации...................................................28
USB устройства, които могат да се
възпроизвеждат...............................................29
Ръководство за частите и бутоните
Устройство
Преден панел
Ръководство за частите и бутоните
Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за дистанционно управление. Същите операции могат да бъдат извършени, като използвате бутоните
на самото устройство, които имат аналогични или подобни имена.
Горен панел
Продължава
5 BG
Устройство за дистанционно управление
5
Устройство: VOLUME
(стр. 13, 14, 15, 17)
Устройство за дистанционно управление: бутон VOLUME +/(стр. 13, 14, 15, 17)
Завъртете или натиснете, за да регулирате
нивото на силата на звука.
6
Жак AUDIO IN (стр. 17)
Свържете допълнителен аудио компонент.
7
Жак PHONES
Свържете слушалките.
8
Бутон (отваряне/затваряне)
(стр. 13)
Натиснете, за да отворите или затворите
шейната на диска.
9
1
Бутон
24, 25)
(захранване) (стр. 12, 21,
Натиснете, за да включите системата.
2
Индикатор STANDBY (стр. 18, 22)
Светва, когато системата бъде изключена.
3
Индикатор USB MEMORY
Светва, когато бъде свързано допълнително
USB устройство (цифров музикален плейър
или USB устройство за съхранение на данни).
4
Сензор за устройство за дистанционно управление (стр. 22)
6 BG
(USB) порт (стр. 15, 29)
Свържете към допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB
носител за съхранение на данни).
10
Бутони за възпроизвеждане и функциониране
Устройство: бутон USB
(възпроизвеждане/пауза) (стр. 15)
Натиснете, за да изберете USB функция. Натиснете, за да стартирате
възпроизвеждането или да въведете
режим на пауза, когато възпроизвеждате на допълнително USB устройство
(цифров музикален плейър или USB
носител за съхранение на данни).
Устройство за дистанционно управление: Бутон USB (стр. 15)
Натиснете, за да изберете USB функция.
Устройство: Бутон CD
веждане/пауза) (стр. 13)
(възпроиз-
Устройство за дистанционно управление: Бутон CD (стр. 13)
Натиснете, за да изберете CD функция
Устройство за дистанционно управление: Бутон
(възпроизвеждане),
бутон (пауза)
Бутон
16, 19)
/
(назад/напред) (стр. 13,
Натиснете, за да изберете запис или файл.
Устройство: Бутон TUNE +/- (настройка) (стр. 14)
Устройство за дистанционно управление: Бутон +/- (настройка) (стр. 14, 20)
Натиснете, за да настроите желаната
станция.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане.
Бутон
16, 19)
Бутон TUNER/BAND (стр. 14)
Бутон
(превъртане назад/напред) (стр. 13, 16)
Натиснете, за да изберете TUNER функция.
Натиснете, за да изберете режим на FM или
АМ приемане.
+/- (избор на папка) (стр. 13,
Натиснете, за да изберете папка.
Натиснете, за да откриете точката в
записа или файла.
Устройство: Бутон AUDIO IN (стр. 17)
15
Натиснете, за да изберете AUDIO IN
функция.
Бутон PLAY MODE/TUNING MODE
(стр. 13, 14, 16, 19, 20)
Бутон FUNCTION
Натиснете, за да изберете функцията.
11
Устройство: Бутон /CANCEL (стоп/
отмяна) (стр. 13, 14, 16)
Устройство за дистанционно управление: Бутон (стоп) (стр. 13, 14, 16)
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
Натиснете, за да отмените търсенето.
12
Бутон SEARCH (стр. 13, 16)
Натиснете, за да изберете режима на възпроизвеждане на диска, MP3 диска или друго
допълнително USB устройство (цифров
музикален плейър или USB носител за съхранение на данни).
Натиснете, за да изберете режим на
настройка.
16
Бутони за звука (стр. 17)
Устройство: Бутон DSGX
Устройство за дистанционно управление: Бутон EQ
Натиснете, за да изберете звуковия ефект.
Натиснете, за да влезете или излезете от
режима за търсене.
17
13
Бутон DISPLAY (стр. 18)
Бутон ENTER (стр. 12, 19, 20, 21)
Ръководство за частите и бутоните
Натиснете, за да изберете CD функция.
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане на диска.
14
Натиснете, за да промените информацията
на дисплея.
Натиснете, за да въведете настройката.
Продължава
7 BG
18
Бутон CLOCK/TIMER SELECT (стр. 21)
Бутон CLOCK/TIMER SET (стр. 12, 21)
Натиснете, за да сверите часовника и таймера за възпроизвеждане.
19
Бутон REPEAT/FM MODE
(стр. 13, 14, 16)
Натиснете, за да слушате неколкократно
диска, една песен или файл.
Натиснете, за да изберете FM режим на
приемане (моно или стерео).
20
Отделение за батериите (стр. 11)
21
Бутон CLEAR (стр. 19)
Натиснете, за да изтриете предварително
програмиран файл или запис.
22
Бутон TUNER MEMORY (стр. 20)
Натиснете, за да настроите радио станции.
23
Бутон SLEEP (стр. 21)
Натиснете, за да зададете таймера за самостоятелно изключване.
8 BG
Информация на дисплея
2
DSGX (стр. 17)
3
Режим на приемане на тунера (стр. 14)
Приемане на тунера (стр. 14)
5
Аудио формат
6
Режим на възпроизвеждане (стр. 13, 16)
Ръководство за частите и бутоните
1
Възпроизвеждане/пауза
7
Таймер (стр. 21)
4
Текстова информация
9 BG
Подготовка за експлоатация
Надеждно свързване на системата
Стенен контакт
Десен високоговорител
Ляв високоговорител
А
B
C
D
FM антена (Изтеглете антената хоризонтално.)
Бяла част за североамериканските модели
Кафява част за други региони
АМ кръгова антена
A Захранване
За моделите, които имат селектор на напрежението, задайте VOLTAGE SELECTOR към
местното напрежение.
Свържете захранващия кабел към мрежата
от 220 V.
Ако щекерът не може да влезе в контакта,
отстранете приложения адаптер (само за
моделите с адаптер).
B Високоговорители
C Антени
Открийте място и ориентирайте антената така, че да се осигури най-добро приемане;
след това настройте антената.
За да избегнете смущения, дръжте антената
далеч от кабелите на високоговорителите,
захранващия кабел и USB кабела.
10 BG
Забележки
1
Извадете диска, за да защитите
CD механизма.
2
Натиснете CD 10 , за да включите
функцията към CD.
3
Задръжте натиснат бутона
SEARCH 12 на устройството и
1 на устройствонатиснете
то, докато се появи индикация
“STANDBY”.
• При нормална работа, батериите трябва да
издържат до около 6 месеца.
• Не смесвайте една стара и една нова батерия,
както и различни видове батерии.
• Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батериите, за да избегнете повреда
вследствие на протичане или корозия.
4
След като се появи индикация
“LOCK”, изключете кабела на
захранването.
Крачета на високоговорителите
За да предотвратите хлъзгане на високоговорителите, прикрепете приложените крачета
за високоговорителите към долната част на
високоговорителите.
Подготовка за експлоатация
Когато пренасяте системата
За да използвате устройството за дистанционно управление
Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите 20 и заредете двете
приложени батерии R6 (размер АА); първо
поставете страната , като се съобразявате с поляритета на батериите, както е
показано по-долу.
11 BG
Настройка на часовника
За тази операция използвайте бутоните на устройството за дистанционно
управление.
1
1 , за да включиНатиснете
те системата.
2
Натиснете CLOCK/TIMER SET 18 .
Ако настоящият режим е изведен на
дисплея, неколкократно натиснете
14 , за да изберете “CLOCK
SET?” и след това натиснете ENTER 13 .
3
Неколкократно натиснете
14 , за да настроите
часа и след това натиснете
ENTER 13 .
4
Изпълнете същата процедура,
за да настроите минутите.
Настройките за часа ще се загубят, когато
изключите захранващия кабел или ако
токът спре.
За да изведете часа докато системата е
изключена
Натиснете DISPLAY 17 . Часът се извежда за
около 8 секунди.
12 BG
Други операции
Основни операции
За да
Възпроизвеждане на
CD/MP3 диск
Изберете CD функция.
Натиснете CD 10 .
2
Поставете диск.
8 на устройството
Натиснете
и поставете диска с етикета нагоре в
шейната за диска.
За да затворите шейната на диска, отново
8 на устройството.
натиснете
Не затваряйте насила с пръсти шейната
на диска, защото това може да причини
неизправност.
3
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
ството) 10 .
4
(или CD
на устрой-
Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 5 .
Основни операции
1
Натиснете
Въведете режим
(или CD
на
на пауза
устройството) 10 .
Натиснете отново, за да
възстановите възпроизвеждането отново.
Спрете възпро11 .
извеждането
Изберете папка
+/- 14 .
на МР3 диск
Изберете запис
14 .
или файл
Изберете папка SEARCH 12 . Натиснете
и файл на MP3
14 , за да избедиск, докато
рете желаната папка; след
преглеждате
това натиснете
имена на папки ENTER 13 . Натиснете
или файлове на
14 , за да избередисплея
те желания файл; след това
натиснете ENTER 13 .
Намерите опПо време на възпроизвежределена точка дане задръжте натиснат
14 ; отпуснете
от записа или
в желаната от вас точка.
файла
Изберете
REPEAT 19 неколкократно
повторно
докато се появи индикация
възпроизвеждане “REP” или “REP1”.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE
15 докато плейърът е в режим стоп. Вие
можете да изберете режим на нормално възпроизвеждане (“ ” за всички МР3 файлове в
папката на диска), разбъркано възпроизвеждаSHUF*”) или програмно
не (“SHUF” или “
възпроизвеждане (“PGM”).
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като при режим на нормално
(разбъркано) възпроизвеждане.
Забележки за повторно
възпроизвеждане
• Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат неколкократно до 5 пъти.
• “REP1” показва, че един запис или файл ще се
повтаря докато не го спрете.
Продължава
13 BG
Забележки за възпроизвеждане на
МР3 дискове
• Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на диск, който съдържа МР3
файлове.
• Папки, които не съдържат MP3 файлове, се
пропускат.
• МР3 файловете се възпроизвеждат в реда, в
който са записани на диска.
• Системата може да възпроизвежда само МР3
файлове, които имат разширение “.MP3”.
• Ако на диска има файлове с разширение “.МР3”,
които не са МР3, устройството може да
възпроизведе шум и да се повреди.
• Максимален брой:
- папки: 255 (включително основната).
- МР3 файлове: 511.
- МР3 файлове и папки, които се съдържат
на един диск: 512.
- нива (за структура на файлове): 8.
Слушане на радио
1
Изберете “FM” или “АМ”.
Неколкократно натиснете TUNER/
BAND 10 .
2
Изберете режим на настройка.
Неколкократно натиснете TUNING
MODE 15 докато на дисплея се
изведе индикация “AUTO”.
3
• Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и
носители не е гарантирана. Несъвместимите
дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
Когато настройвате станция, която
предлага RDS услуги, името на станцията
се появява на дисплея (само за Европейския
модел).
Забележки за възпроизвеждане на
мултисесийни дискове
• Ако дискът започва със CD-DA (или МР3)
сесия, той се разпознава като CD-DA (или
МР3) диск и възпроизвеждането продължава
докато не се разпознае друга сесия.
• Диск със смесен CD формат няма да бъде
разпознат като CD-DA (аудио) диск.
Настройте желаната станция.
Натиснете +/- (или TUNE +/- на
устройството) 14 . Когато станцията
е настроена, сканирането автоматично
спира. На дисплея се появяват индикациите
“TUNED” и “ST” (само за стерео програми).
4
Регулирайте нивото на силата на
звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 5 .
За да спрете автоматичното сканиране
Натиснете 11 .
За да настроите станция със слаб сигнал
Ако индикацията “TUNED” не се появи и сканирането не спре, неколкократно натиснете
TUNING MODE 15 докато индикациите
“AUTO” и “PRESET” изчезнат; след това
неколкократно натиснете +/- (или TUNE
+/– на устройството) 14 , за да настроите
желаната станция.
За да намалите смущенията на слаби FM
стерео станции
Неколкократно натиснете FM MODE 19
докато се появи индикация “MONO”, за да
изключите стерео приемането.
14 BG
Слушане на музика от
USB устройство
Изберете USB функцията.
Натиснете USB 10 .
2
Свържете допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB носител за съхране(USB) порта
ние на данни) към
9 , както е показано по-долу.
* Файлове със защита на авторските права
(Digital Rights Management) не могат да бъдат
Основни операции
Можете да свържете допълнително USB
устройство (Цифров музикален плейър или
USB носител за съхранение на данни) към
(USB) порт 9 на устройството и да
слушате музика, запазена на USB устройството. Вижте “USB устройства, които могат
да се възпроизвеждат” (стр. 29) за списък на
USB устройствата, които могат да бъдат
свързани към системата.
Аудио форматите, които могат да бъдат
възпроизведени от тази система, са както
следва: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*.
възпроизвеждани на тази система.
1
USB устройство (цифров музикален
плейър или USB носител на данни)
Когато USB връзката е наложителна,
свържете приложения към USB устройството USB кабел.
За подробности относно начина на
работа вижте ръководството за
експлоатация, приложено към USB
устройството, което ще свързвате. Когато USB устройството е
свързано, дисплеят се променя както
следва: “Reading” “ATRAC AD 1)” или
“STORAGE DRIVE 2)”.
1)
Когато свързвате цифров музикален
плейър.
Когато свързвате USB носител на данни.
Заглавието се извежда след това, ако има
записано такова.
2)
Забележка
В зависимост от вида на свързаното USB
устройство, възможно е появяването на индикацията “Reading” да отнеме около 10 секунди.
3
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(или USB
на
устройството) 10 .
4
Регулирайте нивото на силата на
звука.
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 5 .
15 BG
Други операции
За да
Забележки за USB устройството
Натиснете
Въведете режим
(или USB
на
на пауза
устройството) 10 .
Натиснете отново, за да
възстановите възпроизвеждането отново.
Спрете възпроизвеждането
Изберете папка
11 .
+/- 14 .
Изберете файл
Изберете папка
и файл докато
преглеждате
имена на папки
или файлове на
дисплея*
Намерите определена точка
от записа или
файла
14 .
SEARCH 12 . Натиснете
14 , за да изберете желаната папка; след
това натиснете
ENTER 13 . Натиснете
14 , за да изберете желания
файл; след това натиснете
ENTER 13 .
Задръжте натиснат
14 по време
на възпроизвеждане и го
пуснете в желаната от вас
точка.
Неколкократно натиснете
Изберете
REPEAT 19 , докато се
повторно
възпроизвеждане появи индикация “REP” или
“REP1”.
Изключите USB Задръжте 11 докато
устройството се появи индикация “No
Device”, след това изключете USB устройството.
* Можете да търсите различна информация,
като например албум или жанр за цифрови
музикални плейъри.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE
15 докато USB устройството е спряно.
Можете да изберете режим на нормално
възпроизвеждане
(“ ” за всички файлове в папката на
цифровия музикален плейър), разбъркано възSHUF”) или
произвеждане (“SHUF” или “
програмно възпроизвеждане (“PGM”).
16 BG
• Не свързвайте системата с USB устройство
през USB хъб.
• При някои свързани USB устройства е
възможно след задаване на операцията да има
забавяне преди операцията да бъде извършена
от системата.
• Тази система не поддържа всички функции,
които се поддържат от свързаното USB
устройство.
• Възможно е редът на възпроизвеждане за
системата да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното USB устройство.
• Винаги дръжте натиснат 11 и се уверете,
че преди да изключите USB устройството
е изведена индикация “No Device”. Ако изключите USB устройството без да е изведена
индикацията “No Device”, това може да доведе
до повреда на данните или на самото USB
устройство.
• Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на USB устройство, което не
съдържа аудио файлове.
• Папки, които не съдържат аудио файлове, се
пропускат.
• Файловете се възпроизвеждат в реда, в който
са записани на USB устройството.
• Максималният брой папки и файлове, който
може да се съдържа на едно USB устройство, е
както следва:
-Цифров музикален плейър: 65,535 групи (максимум 999 записа в група).
-USB носител за съхранение на данни: 999
файла.
Възможно е максималният брой файлове и
папки да се различава в зависимост от структурата на файловете и папките.
• Аудио форматите, които можете да слушате
с тази система, са както следва:
- МР3: разширение на файла „mp3”
- Windows Media Audio файл: разширение
“.wma”
- AAC: разширение “.m4a”
Обърнете внимание, че дори когато имената
на файловете притежават гореспоменатите
разширения, системата може да възпроизведе
шум и да се развали, ако файлът не съвпада с
разширението.
• Съвместимостта с всички кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и
носители не е гарантирана. Несъвместимите
дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
Използване на допълнителни аудио компоненти
Настройка на звука
1
За да
Намалете нивото на силата на
звука.
Натиснете VOLUME - (или завъретете
VOLUME на устройството) 5 .
3
Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете AUDIO IN 10 на устройството.
4
Започнете да възпроизвеждате от
свързания компонент.
5
Регулирайте нивото на силата на
звука
За да прибавите звуков ефект
Генерирате подинамичен звук
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Зададете звуков
ефект
Натиснете
DSGX 16 на устройството.
EQ 16 неколкократно, за
да изберете “BASS” или
“TREBLE” и след това,
за да регулирате нивото,
неколкократно натиснете
+/- 14 .
Основни операции
2
Свържете допълнителен аудио
компонент към жака AUDIO IN 6
на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е
приложен в комплекта).
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете
VOLUME на устройството) 5 .
17 BG
Промяна на дисплея
За да
Промените
информацията
на дисплея1)
Проверите
часа, докато
системата е
изключена
Натиснете
DISPLAY 17 неколкократно докато системата е
включена.
DISPLAY 5 , когато
системата е изключена2).
Часовникът се извежда за
8 секунди.
1)
Например, вие можете да преглеждате информация за CD/MP3 диск или информацията на
USB устройство, като например запис или
номер на файла или име на папката по време
на нормално възпроизвеждане или да видите
общото време за възпроизвеждане, докато
плейърът е в режим стоп.
2)
Индикаторът STANDBY 2 на устройството светва, когато системата е изключена.
Забележки за информацията на
дисплея
• Символи, които не могат да се извеждат, се
появяват като “_”.
• Не се извежда следната информация:
- общо времетраене на CD-DA диск, в зависимост от режима на възпроизвеждане.
- общо времетраене или оставащо време за
МР3 диск и USB устройство.
• Не се извежда правилно следната информация:
- имена на папки и файлове, които не отговарят на изискванията на ISO9660 Level 1, Level
2 или са разширение Joliet.
• Извежда се следната информация:
- ID3 tag информация за МР3 файлове, когато
се използва ID3 версия 1 или 2 (максимум 62
символа за МР3 диск).
- ID3 tag информация за “ATRAC” файлове,
когато използвате ID3 версия 2.
18 BG
4
Други операции
Създаване на ваша
собствена програма
CD
Индикацията “--.-- “ се появява, когато
общото времетраене на програмата
надвиши 100 минути за CD или когато
изберете CD запис, чиито номер е 21 или
повече, или когато изберете МР3 файл.
(Програмно възпроизвеждане)
1
Натиснете ENTER 13 , за да
прибавите записа или файла към
програмата.
Изберете желаната функция.
USB
Натиснете CD 10 , за да изберете CD
функция.
USB
5
Повторете стъпки от 3 до 4, за
да програмите допълните записи
или файлове, до достигане на максимум 25 записа или файла.
6
За да възпроизведете вашата
програма от записи или файлове,
натиснете
10 .
Натиснете USB 10 , за да изберете USB
функция.
2
Неколкократно натиснете PLAY
MODE 15 докато се появи индикация “PGM” и плейърът е спрян.
3
Неколкократно натиснете
11 се появи желаният
номер на записан или файлът.
Когато програмирате файлове, неколко+/- 14 , за да избекратно натиснете
рете желаната папка; след това изберете
желания файл.
Пример: Когато програмирате записи на
CD
Други операции
Общото времетраене на програмата не
може да бъде изведено, затова се появява
индикация “--.--“.
CD
Програмата е достъпна и може да бъде
възпроизвеждана, докато не отворите
отделението за диска или не изключите
USB устройството. За да възпроизвеждате отново същата програма, натиснете
10 .
За да отмените програмното възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян неколкократно
натиснете PLAY MODE 15 докато индикацията “PGM” изчезне.
Избран запис или
номер на файла
Общо време за
възпроизвеждане на програмата (включително
избрания запис или файл)
За да изтриете последния запис или файл от
програмата
Натиснете CLEAR 21 докато системата е
в режим стоп.
19 BG
Настройка на радио
станции
Вие можете да настроите вашите любими
радио станции и да ги възпроизвеждате
просто като избирате съответния номер
за станция.
За да настроите станция, използвайте
бутоните на устройството за дистанционно управление.
1
Задайте желаната станция (вижте “Слушане на радио”) (стр. 14).
2
Натиснете TUNER MEMORY 22.
3
Неколкократно натиснете
+/- 14 , за да изберете желания
номер на станция.
Ако на съответния номер има вече зададена друга станция, предишната зададена
станция се заменя от новата станция.
4
5
Натиснете ENTER 13 .
Повторете стъпки от 1 до 4, за
да запазите и други станции.
Можете да настройвате до 20 FM и 10
AM станции. Настроените станции се
запазват за около половин ден, дори ако
кабелът на захранването е изключен или
ако токът спре.
20 BG
6
За да изведете настроените радио
станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE 15 докато се
изведе индикацията “PRESET” и
след това неколкократно натиснете +/- 14 , за да изберете желания
номер на станцията.
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции с таймер.
Ако използвате и двата таймера, таймерът
за самостоятелно изключване е с приоритет.
5
Използвайте същата процедурата
като описана в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре
възпроизвеждането.
6
Изберете източника на звук.
14
Неколкократно натиснете
докато се появи желаният източник на
звук и след това натиснете
ENTER 13 . Дисплеят показва настройките на таймера.
Таймер за самостоятелно
изключване:
Можете да заспивате на музика. Тази функцията работи, дори когато не сте сверили
часовника.
Ако изберете “AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящият
диск свърши или след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събуждате в предварително
зададено от вас време от възпроизвеждане
от CD, тунера или допълнително USB
устройство.
Използвайте бутоните на устройството за
дистанционно управление, за да контролирате таймера за възпроизвеждане. Уверете се,
че сте сверили часовника.
1
Подгответе източника на звук.
Подгответе източника за звук и след това
натиснете VOLUME +/- 5 , за да регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис или
файл, създайте ваша собствена програма
(стр. 19).
2
3
Натиснете CLOCK/TIMER SET 18 .
7
1 , за да изключиНатиснете
те системата.
Системата се включва 15 секунди преди
зададеното време. Ако системата е включена в зададеното време, таймерът за
възпроизвеждане няма да сработи.
За да включите или проверите таймера
отново
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT 18
14
, неколкократно натиснете
Други операции
Неколкократно натиснете SLEEP 23.
докато се изведе “PLAY SEL?” и след това
натиснете ENTER 13 .
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като по-горе
описаната докато се появи индикация
“TIMER OFF?”, след това натиснете ENTER
13 .
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане
остава, докато не я отмените ръчно.
Неколкократно натиснете
14 , за да изберете “PLAY
SET?” и след това натиснете
ENTER 13 .
На дисплея се извежда индикация “ON
TIME” и индикацията за час започва да мига.
4
Задайте времето за стартиране
на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете
14 , за да зададете часа и след
това натиснете ENTER 13 -.
Индикацията за минутата мига. Използвайте процедурата по-горе, за да зададете
минутите.
21 BG
Появява се жужене или шум.
Други
Видове проблеми и
тяхното отстраняване
1
Уверете се, че захранващият
кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво
свързани.
2
Открийте проблема в списъка с
проблеми по-долу и предприемете
съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължава, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Когато индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете захранващия кабел и
проверете следното.
• Дали вашата система има селектор за напрежението и дали той е зададен в правилна
позиция?
• Дали използвате само приложените високоговорители?
• Дали нещо не блокира вентилационните
отвори от горната или задната страна на
системата?
След като индикаторът STANDBY 2
на устройството спре да мига, свържете
отново захранващия кабел и включете
системата. Ако индикаторът все още мига,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Общи характеристики
Звукът идва от един канал или силата на
звука от левия и десния високоговорител
не е балансирана.
• Поставете високоговорителите колкото е
възможно по-симетрично.
• Свържете единствено приложените високоговорители
22 BG
• Преместете системата далеч от източника
на шум.
• Свържете системата към различен контакт.
• Поставете противошумов филтър (продава
се отделно) към линията на захранването.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Отстранете препятствието между
устройството за дистанционно управление
и сензора 4 на устройството и поставете
системата по-далеч от флуоресцентното
осветление.
• Насочете устройството за дистанционно
управление към датчика на системата.
• Приближете устройството за дистанционно
управление до системата.
Индикаторът STANDBY 2 продължава да свети след като сте изключили
кабела на захранването.
• Възможно е индикаторът STANDBY 2 да не
се изключи веднага след като изключите кабела
на захранването. Това не е неизправност.
Индикаторът ще се изключи след около 40
секунди.
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
• Почистете диска и го сменете.
• Преместете системата на място, което не
подложено на вибрации (например на стабилна
поставка).
• Преместете високоговорителите далеч от
системата или ги поставете на отделни
поставки. Когато слушате записи с висока
сила на звука, възможно е вибрациите от
високоговорителите да причинят прескачане
на звука.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
• Неколкократно натиснете PLAY MODE
2 докато индикациите “PGM” и “SHUF”
изчезнат и се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане
Прочитането на диска отнема много
време
USB устройство
Използвате ли USB устройство, което се
поддържа?
• Ако свържете USB устройство, което не се
поддържа, възможно е да се появят следните
проблеми. Вижте “USB устройства, които
могат да се възпроизвеждат” (стр. 29) за
поддържаните видове устройства.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на папките и файловете не се
извеждат на тази система.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има смущения.
Появява се индикация “Over current”.
• Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от
(USB порта) 9 . Изключете системата и
отстранете USB устройството от
(USB порта) 9 . Уверете се, че няма проблем
с USB устройството. Ако този дисплей продължава да се появява, свържете с най-близкия
доставчик на Sony.
Звукът съдържа смущения.
• Битрейтът, който е използван при кодирането на файла, е нисък. Прехвърлете към USB
устройството файлове, кодирани с по-голям
битрейт.
Звукът съдържа смущения или
прескача.
• Изключете системата и след това отново
включете USB устройството.
• Музикалните данни съдържат смущения. Шумът може да се е генерирал при създаването
на музикалните данни вследствие на състоянието на компютъра. Отново създайте
музикалните данни.
• Когато използвате USB носител за съхранение
на данни, копирайте файловете на вашия
компютър, форматирайте USB носителя във
формат FAT16 или FAT32 и отново копирайте файловете на USB носителя.*
Други
• Възможно е започването на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече
време.
- диск, записан със сложна дървовидна структура.
- диск, записан в мултисесиен режим.
- диск, който не е финализиран (диск, на който
могат да бъдат прибавяни данни).
- диск с много папки.
Няма звук.
• USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата, след това свържете
отново USB устройството и проверете
дали индикаторът “USB MEMORY” свети.
USB устройството не може да бъде
свързано към
(USB порт) 9 .
• USB устройството е свързано наобратно.
Свържете USB устройството в правилната
посока.
USB носителят за съхранение на
данни, който е бил използван на друго
оборудване, не работи.
• Възможно е данните да записан във формат,
който не се поддържа. Ако е така, първо подсигурете важните файлове на USB носителя,
като ги копирате на твърдия диск на вашия
компютър. След това форматирайте USB
носителя за съхранение на данни във FAT16
или FAT32 файлова система и прехвърлете
отново подсигурените аудио файлове на USB
носителя.*
Продължава
23 BG
Индикация “Reading” е изведена твърде дълго.
Тунер
• Възможно е разчитането на данните,
записани на USB устройството да отнеме известно време, ако са записани много папки или
файлове. Ето защо препоръчваме да следвате
тези насоки.
- Общ брой папки на USB устройството: 100
или по-малко
- Общ брой файлове в папка: 100 или по-малко
Получава се жужене или шум, или станциите не могат да се получават. (На дисплея
мигат “TUNED” или “ST”.)
• Свържете антената правилно.
• Открийте място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, след това отново
настройте антената.
• Дръжте антените далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB
кабела, за да не се получат смущения в звука.
• Свържете антена, която се продава в търговската мрежа.
• Консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony, дали приложената АМ антена е закрепена
стойката.
• Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.
Неправилен дисплей
• Прехвърлете отново музикалните данни
към USB устройството, защото е възможно
данните, запазени в USB устройството, да
са повредени.
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата и след това отново
включете USB устройството.
• Свържете USB устройство, което системата може да възпроизвежда.
(или USB
на устройство• Натиснете
то) 10 , за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва от
първата песен.
• Задайте режим на нормално възпроизвеждане.
Файловете не могат да се възпроизвеждат.
• USB носителят за съхранение на данни,
форматиран с файлова система, различна от
FAT16 или FAT32, не се поддържа.*
• Ако използвате USB носител за съхранение на
данни, разделен на части, можете да възпроизвеждате само файловете в първата част.
• Не можете да възпроизвеждате файлове,
защитени от пароли и други.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT 32,
но е възможно някои USB носители за
съхранение на данни да не поддържат някои
от FAT форматите. За подробности
вижте ръководството за експлоатация
на всеки USB носител или се свържете с
производителя.
24 BG
За да промените интервала на АМ
настройка
Интервалът на АМ настройка е зададен по
подразбиране на 9 kHz (или 10 kHz за някои
области; тази функция не работи при европейския модел).
Използвайте бутоните на устройството, за
да промените АМ интервала за настройка.
1
Задайте АМ станция и след това
изключете системата.
2
Докато задържате TUNER/BAND
10 , натиснете
1.
Всички предварително настроени АМ
станции се изтриват.
За да нулирате интервала , повторете
процедурата.
За да подобрите приемането от
тунера
Съобщения
Изключете захранването на CD плейъра,
като използвате функцията за управление
на захранването на CD. По подразбиране
захранването е включено.
1
Неколкократно натиснете
FUNCTION 10 , за да изберете CD
функция и след това изключете
системата.
2
2 След като “STANDBY” спре да
1 на устроймига, натиснете
ството докато задържате
/CANCEL 11 на устройството.
За да върнете системата в настройките й по подразбиране
Ако устройството все още не работи правилно, върнете настройките на системата в
стойностите им по подразбиране.
За тази операция използвайте бутоните на
системата.
1
Изключете захранващия кабел,
включете го отново и след това
включете системата.
2
Натиснете едновременно
/CANCEL 11, DSGX 16 и
Complete!: Настройката е приключила
успешно.
Invalid: Натиснали сте невалиден бутон.
LOCKED: Отделението за диска не се
отваря.
Свържете се с най-близкия доставчик на
Sony.
No Disc: Няма зареден диск в плейъра или
сте заредили диск, който не може да
бъде възпроизведен на тази система.
No Step: Всички програмирани записи или
файлове са били изтрити.
Over: Стигнали сте края на диска докато
сте натискали
14 по време на възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза.
Push Select!: Опитали сте се да зададете
часа или таймера по време операция с
таймера.
Push Stop!: Натиснали сте PLAY MODE
15 по време на възпроизвеждане.
Reading: Системата чете информация от
диска. Някои бутони не работят
SET CLOCK!: Опитали сте се да изберете
таймер без да е сверен часовникът.
SET TIMER!: Опитали сте се да изберете
таймера без да е настроен таймерът за
възпроизвеждане.
Step Full!: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки)
TIME NG!: Началните и крайни времена на
таймера за възпроизвеждане съвпадат.
Други
Появява се индикация “CD POWER OFF”.
С изключено захранване на CD плейъра, времето за прочитане на диска се увеличава. За
да включите захранването на CD плейъра,
повторете процедурата, докато се появи
индикация “CD POWER ON”.
CD/MP3 плейър, тунер
USB устройство
1.
Всички настройки, които сте направили,
като например радио станции, таймери и
час, ще бъдат изтрити.
ATRAC AD: Свързали сте ATRAC аудио
устройство.
Error: USB устройството не може да бъде
разпознато или е свързано непознато
устройство.
Invalid: Извършили сте невалидна или забранена операция.
No Device: Не е свързано USB устройство
или свързаното устройство е спряно.
Продължава
25 BG
No Step: Всички програмирани записи или
файлове са изтрити
No Track: В системата не е зареден файл,
който може да се възпроизведе.
Not Supported: Свързано е неподдържано
USB устройство.
Please Wait: Системата се подготвя за
работа с USB устройството.
Reading: Системата разпознава USB
устройството.
Removed: USB устройството е било
изключено.
Step Full!: Опитали сте да програмирате
повече от 26 записа или файла (стъпки)
STORAGE DRIVE: Свързан е USB носител за
съхранение на данни.
Предпазни мерки
Дискове, които тази система може
да възпроизвежда
• Аудио дискове
• CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3 файлове)
Дискове, които тази система НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда
• CD-ROM дискове
• CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или МР3 формат,
съответстващ със системите ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet или мултисесиен.
• CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия,
които не са завършили правилно сесията.
• CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на
записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW
дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на
несъвместимо записващо устройство.
• CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени
правилно.
• Дискове, които съдържат файлове, различни
от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове.
• Дискове с нестандартна форма (например
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни).
• Дискове със самозалепваща се лента, хартия
или стикер върху тях.
• Наети или използвани дискове с прикрепена
маркировка, на която лепилото излиза
отстрани.
• Дискове с етикети, отпечатани с помощта
на специално мастило, които са лепкави на
допир.
Забележки относно дисковете
• Преди да заредите диска, почистете го с
почистващо парче плат. Почиствайте диска
от центъра навън.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител и почистващи препарати, разпространени в търговската мрежа, а също и
антистатичен спрей за винилови грамофонни
плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина (като
климатици); не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
26 BG
Относно безопасността
Система високоговорители
• Изключете системата от мрежата от 220 V,
ако няма да бъде използвана за известен период
от време. За да изключите захранващия кабел,
издърпайте го, като го държите за щекера.
Никога не дърпайте самия кабел.
• Ако в системата попадне твърд предмет или
течност, изключете я и преди по-нататъшна
употреба я проверете в сервиз.
• Захранващият кабел трябва да бъде подменян
само в квалифициран сервиз.
Системата от високоговорители не е
защитена от магнитни полета и е възможно
картината на телевизора, поставен в близост, да бъде изведена със смущения. В този
случай изключете телевизора, изчакайте
15 до 30 минути и след това отново го
включете. Ако все още няма подобрение,
преместете високоговорителите по-далеч
от телевизора.
Относно поставянето
За да почистите корпуса, бутоните и
панела, използвайте сухо парче мек плат или
парче, навлажнено с вода или мек почистващ
разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разредител
като алкохол, бензин или разтворител.
Други
• Не поставяйте системата на наклонени
повърхности или на места, които са крайно
горещи или студени, прашни или замърсени,
влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или
ярка светлина.
• Бъдете внимателни, когато поставяте системата или високоговорителите върху обработен с препарати под (например, обработен
с лак, полирани и т.н.), тъй като е възможно
подовата повърхност да стане на петна или
да се обезцвети.
• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена в
много влажна стая, по лещите на CD плейъра
може да се кондензира влага. Ако това се случи,
възможно е системата да не работи правилно.
В този случай извадете диска и оставете
системата включена за около час, докато
влагата се изпари.
Почистване на корпуса
Относно прегряването
• Въпреки че по време на работа системата се
нагрява, това не е неизправност.
• Ако продължително време използвате системата с висока сила на звука, температурата на
повърхността на корпуса се покачва.
• Не покривайте вентилационните отвори.
27 BG
Спецификации
Основно устройство
Усилвател
Европейски модел:
DIN изходно напрежение (измерено):
40 + 40 вата (6 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 50 + 50 вата
(6 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 50 + 50
вата (6 ома при 1 kHz, 10% THD)
Входове:
AUDIO IN (стерео мини жак):
волтаж 250 mV, импеданс 47 килоома
(USB) порт: Вид А, максимално
напрежение 500 mA
Изходи:
PHONES (стерео минижак): Приема
слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 6 ома
USB част
Поддържан битрейт
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps,VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Честота
МР3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
ATRAC: 44.1 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
28 BG
CD плейър
Система: Компакт-дискова аудио система с
цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията:
непрекъснато
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 μW
* Този изход е стойността измерена
от разстояние 200 mm от лещите на
оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече
от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 88 dB
Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
FM тунер:
Обхват на тунера
Европейски модел:
87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена: FM водеща антена
Терминали за антената: 75 ома небалансирани
Средна честота: 10.7 MHz
АМ тунер:
Обхват на тунера
Европейски модел:
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)
Антена: АМ кръгова антена, терминал за
външна антена
Средна честота: 450 kHz
Високоговорител
Система високоговорители: 2-посочна,
2-устройства, бас-рефлекс
Високоговорители: Ууфър 12 cm, коничен
тип,
Туитър 4 cm, коничен тип
Номинален импеданс: 6 ома
Размери (ш/в/д): Прибл. 145 х 260 х 200 mm
Тегло: Прибл. 2.2 kg нето на високоговорител
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Европейски модели: 220 – 240V AC,
50/60 Hz
Консумация на енергия: 40 вата
Размери (ш/в/д) (без високоговорителите)
Прибл. 285 х 120 х 215 mm
Тегло (без високоговорителите): 2.6 kg
Приложени аксесоари: Устройство за
дистанционно управление (1), R6 (размер
АА) батерии (2), АМ кръгова антена (1), FM
водеща антена (1), Крачета за високоговорителите (8)
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
Можете да възпроизвеждате следните Sony
USB устройства на тази система. Други
USB устройства не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система.
Sony цифрови музикални плейъри
(до януари 2007)
Име на продукта Име на модела
®
Walkman
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Други
• Консумация на енергия в режим
на готовност: 0.5 W
• Не са използвани халогенирани
леснозапалими елементи при производството на някои печатни
платки.
• Не са използвани халогенирани
леснозапалими елементи при
производството на корпусите.
USB устройства, които
могат да се възпроизвеждат
Продължава
29 BG
Sony USB носители за съхранение на данни
(до януари 2007)
Име на продукта Име на модела
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
За последната информация относно съвместимите устройства проверете интернет
страниците по-долу.
За потребители в САЩ:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
За потребители в Канада:
Английски <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Френски <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>
За потребители в Европа:
<http://sonydigital-link.com/dna>
За потребители в Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
За потребители в Азия и Океания:
http://www.css.ap.sony.com/
Забележки
• Не използвайте USB устройства, различни
от тези. Операциите с модели, които не са
описани тук, не са гарантирани.
• Операциите не винаги са гарантирани, дори
когато използвате тези USB устройства.
• Възможно е някои от тези USB устройства
да не могат да бъдат закупени в определени
области.
Забележки за Walkman
• Не можете да възпроизвеждате линеен PCM
звук на тази система.
• Не можете да възпроизвеждате аудио формата ATRAC Advanced lossless с тази система.
• Не можете да възпроизвеждате музика, записана директно на Walkman без да използвате
компютър с тази система
30 BG
Други
31 BG
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за
EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска
BGподдръжка.
32
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising