Sony | CMT-BT60 | Sony CMT-BT60 Инструкции за експлоатация

4-456-714-12 (1) (BG)
Персонална аудиосистема
©2013 Sony Corporation
CMT-BT60/BT60B
За потребители в Европа
и Австралия
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека или
вграден шкаф.
Тъй като за изключването на уреда от
електрическата мрежа се използва щепсел,
включете го в леснодостъпен електрически
контакт. Ако забележете нещо необичайно
във функционирането на устройството,
изключете незабавно захранващия щепсел
от променливотоковия електрически контакт.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце и огън.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в електрическия контакт,
дори ако самото то е изключено.
Табелката се намира на долната външна
страна.
Това оборудване е изпробвано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи опасността за очите.
Това устройство
е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка
се намира на долната
външна страна
на устройството.
За потребители в Австралия
Това оборудване трябва да се монтира
и използва на поне 20 см или повече
от радиатор или от човешкото тяло
(с изключение на крайниците: ръце, китки,
крака и глезени).
За потребители в Европа
Трябва да се използват правилно екранирани
и заземени кабели за връзка с хост компютри
и/или периферни устройства.
Бележка за потребителите:
следващата информация
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен
от или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитванията относно съответствието на
продукта, базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи
за сервизно обслужване или гаранция.
DualDisc е двустранен диск, в който
са комбинирани DVD запис върху едната
страна и цифров аудиозапис върху другата.
Тъй като обаче страната с аудиоматериала
не отговаря на стандарта за компактдискове
(CD), възпроизвеждането на този продукт
не е гарантирано.
Местоположение на елементите за управление
Устройство (отгоре)
1
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
2
Този символ върху продукта или опаковката
му указва, че той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци. Вместо
това продуктът трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след изхвърлянето
му. Рециклирането на материалите ще
спомогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
обърнете се към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
®
Дистанционно управление
За използване на дистанционното
управление
Плъзнете и отстранете капака на отделението
за батерии. Поставете вътре двете предоставени
батерии R6 (размер AA), като първо поставите
страната, обозначена с , и спазвате поляритета,
показан по-долу.
Забележки относно използването
на дистанционното управление
При нормално използване батериите ще издържат
около 6 месеца.
Не използвайте едновременно стари и нови батерии,
нито такива от различен тип.
Ако възнамерявате да не използвате дистанционното
управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда поради протичане или
окисляване.
Възпроизвеждането започва автоматично,
след като се скрие обозначението „READING“.
Когато преминавате от друга функция към
функцията CD, докато в слота е поставен
диск, натиснете  , за да стартирате
възпроизвеждането.
В това ръководство е обяснено извършването
на операциите главно чрез използване
на дистанционното управление, но те могат
да бъдат осъществени и чрез бутоните
на устройството със същите или подобни имена.
За
Поставяне на
възпроизвеждането на пауза
Избиране на
запис или файл
Намиране на
точка в запис
или файл
Настройване на часовника
 Проводникова DAB/FM антена
(включена в комплекта) (само за CMT-BT60В)
 Проводникова FM антена
(включена в комплекта) (само за CMT-BT60)
 AM рамкова антена (включена в комплекта)
(само за CMT-BT60)
Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което
закрепете антените към стабилна повърхност
(прозорец, стена и т.н.).
Дръжте антените далече от устройството, кабела
за електрозахранване и другите AV компоненти,
за да избегнете прихващането на шум.
Закрепете с тиксо края на проводниковата
FM антена.
 Входна мощност (AC IN)
След свързване на цялото оборудване
свържете кабела за електрозахранване 
към електрическия контакт.
 USB порт
Свържете USB устройство към USB порта чрез
USB кабел (не е включен в комплекта).
 Жак AUDIO IN (външен вход)
Свържете допълнителното външно оборудване
със свързващ аудиокабел (не е включен
в комплекта).
За да подготвите рамковата AM антена
Навийте кабела
около антената
и изправете
стойката й.
Изправете антената
и я притиснете към
вдлъбнатината,
докато щракне.
Забележки относно възпроизвеждането на
MP3 дискове
 Не запазвайте ненужни папки или файлове в диск с MP3
файлове.
 Папките, в които няма MP3 файлове, не се разпознават от
системата.
 Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове
с разширение „.mp3“.
 Дори ако името на файла е с разширение „.mp3“, но той не
е аудио MP3 файл, при възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да причини повреда на системата.
 Максималният брой MP3 папки и файлове, съвместими със
системата, е:
 999* папки (включително основната папка)
 999 файла
 250 файла в една папка
 8 нива на папките (в дървовидната структура на файловете)
 Не може да се гарантира съвместимост с всички софтуери за
кодиране/запис на MP3, CD-R/RW и записващи устройства,
както и с всички записващи носители. Несъвместимите MP3
дискове може да причинят шум или прекъснат звук или да не
се възпроизвеждат изобщо.
* Тук се включват папките, в които няма MP3 или други
файлове. Броят на папките, които системата може
да разпознае, може да е по-малък от действителния
в зависимост от структурата на папките.
1
2
3
4
Натиснете  , за да включите системата.
Натиснете TIMER MENU , за да изберете
режима на настройка на часовника.
Ако „PLAY SET“ мига, натиснете / 
неколкократно, за да изберете „CLOCK“,
след което натиснете
(въвеждане) .
Натиснете /  неколкократно, за да
настроите часа, след което натиснете
(въвеждане) .
Използвайте същата процедура, за да
настроите минутите.
1
Натиснете неколкократно CD FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, докато на дисплея се
покаже „CD“ .
2
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато се покаже „PGM“ при спрян плейър.
3
4
Направете следното:
Натиснете  .
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
Натиснете / .
Задръжте натиснат / 
(или / 
на устройството) по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране
Натиснете REPEAT 
на повторно въз- неколкократно, докато
произвеждане
се покаже „ “ (всички
записи на файлове) или „ 1“
(единичен запис или файл).
Избиране
+/ 
Натиснете
на папка от
неколкократно.
MP3 диск
Изваждане
Натиснете  
на диск
на устройството.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
плейърът спре. Можете да изберете режим на
нормално възпроизвеждане (няма индикация или
се показва „FLDR“*), разбъркано възпроизвеждане
(показва се „SHUF“ или „FLDR SHUF“*) или
възпроизвеждане на програма (показва се „PGM“).
Режим на възпроизвеждане
Забележка
Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите
кабела за електрозахранване или бъде прекъснато
захранването.
За показване на часовника, когато
системата е изключена
Натиснете DISPLAY  неколкократно,
за да се покаже часовникът за около 8 секунди.
Ако системата е в режим на готовност
на BLUETOOTH, часовникът не се показва
при натискане на DISPLAY .
Приемане на DAB/DAB+
радиостанция (само за CMT-BT60B)
Когато включите системата за първи път след
закупуването й, автоматичното сканиране за DAB
станции се стартира автоматично и създава списък
на наличните услуги. По време на тази процедура
се показва „“. Не натискайте никакви
бутони на устройството или на дистанционното
управление по време на автоматичното сканиране
за DAB станции. В противен случай сканирането
ще бъде преустановено и е възможно списъкът
на услугите да не бъде създаден правилно.
За да стартирате ръчно автоматичното сканиране
за DAB станции, изпълнете процедурата
„Ръчно стартиране на автоматичното сканиране
за DAB станции“. Ако сте се преместили в друг
регион, чрез нея ще запишете отново съдържанието
на предаванията.
* Файлове, които са със защита на авторските права
DRM (управление на цифровите права), или файлове,
изтеглени от онлайн музикален магазин, не могат да
бъдат възпроизвеждани чрез тази система. Ако се опитате
да възпроизведете такъв файл, системата възпроизвежда
следващия незащитен аудиофайл.
Забележки относно DAB/DAB+ станциите
1
Натиснете неколкократно USB FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, докато на дисплея се покаже
„USB“ .
2
Свържете USB устройството директно или
чрез предоставения заедно с него USB кабел
към USB порта  на устройството.
 Преди да настроите DAB/DAB+ станции, се уверете,
че е извършено първоначалното сканиране за DAB станции.
Когато настроите станция, предоставяща услуги RDS,
се извежда информация от предаванията, като например
име на услугата или на станцията.
 При настройка на DAB/DAB+станция може да минат няколко
секунди, преди да чуете звук.
 След края на вторичната услуга основната се приема
автоматично.
 Този тунер не поддържа услуги за пренос на данни.
* Когато се показва „FLDR“ или „FLDR SHUF“, ще бъдат
възпроизведени всички файлове в избраната папка
на MP3 диска. При възпроизвеждане на CD-DA диск
системата изпълнява същата операция като нормалното
(няма индикация) или разбърканото възпроизвеждане
„SHUF“.
Когато се показва „PUSH STOP“
Ако кабелът за електрозахранване бъде изключен
от електрическия контакт, когато системата е
включена, устройството се връща към нормален
режим на възпроизвеждане.
Забележки относно повторното
възпроизвеждане
 „ “ указва, че всички записи или файлове ще се повтарят,
докато не спрете възпроизвеждането.
 „ 1“ указва, че ще се повтаря един запис или файл, докато
не спрете възпроизвеждането.
 Ако кабелът за електрозахранване бъде изключен от
електрическия контакт, когато системата е включена,
повторното възпроизвеждане се отменя.
Изберете желания номер на запис или файл.
Натиснете /  неколкократно, докато
се покаже желаният номер на запис или файл.
Избран номер
на запис или файл
5
6
7
Общо време на
възпроизвеждане на
избрания запис или файл
За да намалите шума при слаб сигнал от FM стерео станция,
натиснете FM MODE  неколкократно, докато се покаже
„MONO“, за да изключите приемането на стерео сигнал.
За промяна на интервала за AM
настройка (с изключение на моделите
за Европа и Русия)
Настройката по подразбиране на интервала
за AM настройка е 9 kHz (или 10 kHz за някои
области). Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1
Натиснете неколкократно TUNER FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, за да изберете АМ станцията.
2
3
Натиснете / , за да изключите системата.
Повторете стъпки 3 и 5, за да програмирате
допълнителни записи или файлове, като общият
им брой трябва да е не повече от 25.
Натиснете  .
Започва възпроизвеждането на програмата
ви от записи или файлове.
Програмата остава достъпна, докато не извадите
диска от слота  или не изключите кабела
за електрозахранване.
За да възпроизведете отново същата програма,
натиснете  .
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
изчезне „PGM“ при спрян плейър.
За изтриване на последния запис
от програмата
Натиснете CLEAR  при спрян плейър.
Преди да настроите фино DAB/DAB+ станции,
трябва да извършите първоначално сканиране
за DAB станции.
Когато се преместите в друг регион, извършете
също така ръчно първоначалното сканиране
за DAB станции, за да актуализирате информацията
за DAB/DAB+ услугите.
1
Слушане на радио
Настройване на радиостанция
1
Натиснете неколкократно TUNER FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, докато на дисплея се покаже
„FM“ или „AM“ (CMT-BT60), или „DAB“ или „FM“
(CMT-BT60B).
2
Извършете настройката.
Натиснете неколкократно TUNER FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, докато на дисплея се покаже .
2
Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто
за настройки.
3
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„INITIAL“, след което натиснете .
4
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„OK“, след което натиснете .
Сканирането започва. Ходът му се указва чрез
движещи се звездички (*******). В зависимост от
DAB/DAB+ услугите, предлагани във вашия регион,
сканирането може да отнеме няколко минути.
Когато то завърши, се създава списък с налични услуги.
Забележки
 Ако във вашата държава или регион не се поддържат
DAB/DAB+ предавания, се извежда „NO SERV“.
 При тази процедура се изчистват всички вече съхранени
предварително зададени настройки.
 Преди да изключите DAB/FM антената, се уверете, че системата
е изключена, за да запазите своите DAB/DAB+ настройки.
Предварително задаване
на радиостанции
1
2
Настройте желаната станция.
Натиснете TUNER MEMORY .
Предварително зададен номер
Ако сканирането за FM станция не спре,
натиснете  , за да го прекратите, след което
изпълнете ръчна настройка (вижте по-долу).
Когато настроите станция, предоставяща услуги
RDS, се извежда информация от предаванията,
като например име на услугата или на станцията.
Други операции
За
Поставяне на
възпроизвеждането на пауза
Натиснете  .
За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете бутона отново.
Спиране на въз- Натиснете  .
произвеждането За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете   *1. За да
отмените възпроизвеждането,
натиснете   отново*2.
Избиране
+/  
Натиснете
на папка
неколкократно.
Избиране
Натиснете / .
на файл
Намиране на
Задръжте натиснат / 
точка във файл
(/  на устройството)
по време на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране на пов- Натиснете REPEAT 
торно възпроиз- неколкократно, докато
веждане
се покаже „ “ (всички
аудиофайлове) или
„ 1“ (единичен аудиофайл).
*1
*2
При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл
(с променлива побитова скорост) системата може
да възобнови възпроизвеждането от друго място.
Възобновяването на възпроизвеждането връща към броя
на папките.
За промяна на режима на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
плейърът спре. Можете да изберете режим на
нормално възпроизвеждане (няма индикация
или се показва „FLDR“*1) или разбъркано
възпроизвеждане (показва се „SHUF“
или „FLDR SHUF“*2).
*1
*2
3
Натиснете TUNE +/  неколкократно, за да
изберете предварително зададен номер.
Ако на избрания номер вече е зададена друга
станция, тя ще бъде заменена от новата.
4
, за да запишете станцията.
Натиснете
На дисплея се показва „COMPLETE“ .
5
Повторете стъпки от 1 до 4, за да запишете други станции.
Можете да настроите предварително до 20 FM,
10 AM (само за CMT-BT60) и 20 DAB/DAB+
(само за CMT-BT60B) станции.
За настройване на предварително
зададена радиостанция
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато на дисплея се покаже „PRESET“ ,
след което натиснете TUNE +/ , за да изберете
предварително зададения номер, под който
е записана желаната станция.
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
Можете да възпроизвеждате аудиофайлове,
съхранени на USB устройство, като свържете
USB памет или USB устройство към системата.
Може да се възпроизвежда аудиоформат
MP3/WMA*/AAC*.
Проверете уебсайтовете по-долу за информация
за съвместимите USB устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Зареждане на USB устройство
или iPod/iPhone/iPad
Ако свържете USB устройство или iPod/iPhone/iPad
към USB порта , когато системата е включена,
зареждането започва автоматично.
За спиране на зареждането
на USB устройството
Натиснете / , за да изключите системата,
след което изключете USB кабела.
Забележка
Не можете да зареждате USB устройството или iPod/iPhone/
iPad, когато системата е изключена. Някои USB устройства и
iPod/iPhone не могат да се зареждат поради характеристиките си.
Направете следното:
Когато не е избрана индикация, системата възпроизвежда
всички файлове в USB устройството. Когато е избрано „FLDR“,
системата възпроизвежда всички файлове в избраната
папка на USB устройството.
Когато е избрано „SHUF“, системата възпроизвежда
разбъркано всички аудиофайлове в USB устройството.
Когато е избрано „FLDR SHUF“, системата възпроизвежда
разбъркано всички аудиофайлове в избраната папка.
Забележка относно режима
на възпроизвеждане
Ако кабелът за електрозахранване бъде изключен
от електрическия контакт, когато системата
е включена, устройството се връща към нормален
режим на възпроизвеждане.
 „ “ указва, че всички записи или файлове ще се повтарят,
докато не спрете възпроизвеждането.
 „ 1“ указва, че ще се повтаря един запис или файл, докато
не спрете възпроизвеждането.
 Ако кабелът за електрозахранване бъде изключен
от електрическия контакт, когато системата е включена,
повторното възпроизвеждане се отменя.
Използване на функцията
BLUETOOTH
Можете да слушате музика от „WALKMAN“ или
BLUETOOTH устройство чрез безжична връзка.
BLUETOOTH устройство,
например „WALKMAN“
Тази система поддържа профили BLUETOOTH A2DP
и AVRCP. За подробности относно безжичната
технология BLUETOOTH прегледайте „Безжична
технология BLUETOOTH“.
Относно индикатора на BLUETOOTH
Индикаторът на BLUETOOTH  позволява проверка
на състоянието на BLUETOOTH.
Състояние
на системата
Системата е в режим
на готовност на
BLUETOOTH (когато
е включена).
По време на BLUETOOTH
сдвояването
Системата се опитва да
се свърже с BLUETOOTH
устройство.
Системата
е осъществила
връзка с BLUETOOTH
устройство.
Индикатор
за състоянието
Мига бавно в синьо.
Мига бързо в синьо.
Мига в синьо.
Свети в синьо.
Активиране на приемане
на AAC кодек
Можете да приемате данни във формат AAC
кодек от BLUETOOTH устройство. За да активирате
приемането, направете настройка чрез менюто за
опции.
1
Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто
за настройки.
2
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„BT AAC“, след което натиснете .
3
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„ON“ или „OFF“, след което натиснете .
ON: за приемане във формат AAC кодек
OFF: за приемане във формат SBC кодек
Забележки
Забележка относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният режим на
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се изчиства и устройството се връща към нормален режим
на възпроизвеждане (няма индикация или се показва „FLDR“).
За автоматично сканиране
Натиснете TUNING MODE  неколкократно, докато се
покаже „AUTO“, след което натиснете TUNE +/ .
Когато бъде настроена станция, сканирането спира
автоматично и на дисплея светва „ST“ (само за
стереопрограми) .
Натиснете  , за да стартирате
възпроизвеждането.
Забележки относно повторното
възпроизвеждане
Забележки
 Ако извадите диска след програмирането му, всички
програмирани записи или файлове се изтриват.
 Ако кабелът за електрозахранване бъде изключен
от електрическия контакт, когато системата е включена,
програмираните записи или файлове се изтриват.
Натиснете и задръжте FUNCTION 
и натиснете /  на устройството.
В прозореца на дисплея се показва „STEP 9K“
или „STEP 10K“. Когато промените интервала,
всички предварително зададени AM станции
ще бъдат изтрити.
Ръчно стартиране
на автоматичното сканиране за
DAB станции (само за CMT-BT60B)
.
Натиснете
Показва се „--.--“, когато общото време
на възпроизвеждане надвишава 100 минути
за CD-DA или когато програмирате MP3 файлове.
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
Не можете да променяте режима на
възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
Спрете възпроизвеждането и след това променете
режима на възпроизвеждане.
Забележка относно режима
на възпроизвеждане
Изберете папка (само за MP3 диск).
Натиснете
+/   неколкократно,
за да изберете желаната папка.
Ако искате да програмирате всички файлове
.
в папката, натиснете
3
Съвет
Създаване на ваша собствена
програма (възпроизвеждане
на програма)
Спиране на въз- Натиснете  .
произвеждането
Първи стъпки
 Антени
 Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка
„SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички записи
или файлове на диска. Когато режимът на разбъркано
възпроизвеждане е с настройка „FLDR SHUF“, системата
възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове
в избраната папка.
 Когато изключите системата, избраният режим на разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се изчиства
и устройството се връща към нормален или към FLDR режим
на възпроизвеждане.
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „MANUAL“, след което натиснете
TUNE +/  неколкократно, за да настроите
желаната станция.
За ръчна настройка
Забележки
 С тази система не могат да се използват 8-сантиметрови
дискове.
 Не поставяйте 8 cm диск с адаптер. Това може да причини
неизправност в системата.
 Не можете да поставяте диск в слота, когато на дисплея
не се показва „NO DISC“.
 Ако не успявате да вкарате диска докрай в слота дори когато
на дисплея се показва „NO DISC“, може би вече е поставен диск.
Натиснете и задръжте  , за да извадите принудително
такъв диск. Ако системата не позволява изваждане на диска,
свържете се с най-близкия търговец на Sony.
 Ако не можете да извадите диска и на дисплея се показва
„LOCKED“, свържете се с най-близкия търговец на Sony.
 Не поставяйте диск с нестандартна форма (напр. сърце, квадрат,
звезда). Дискът може да падне вътре в системата и да причини
непоправима повреда.
 Не изключвайте системата, докато в слота има поставен
наполовина диск. Така дискът може да падне.
 Не използвайте диск с лента, печати или лепенки върху него,
тъй като това може да причини неизправност.
 Когато изваждате диск, хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността му.
Други операции
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване е съвместимо с основните
изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 1999/5/ЕО. За подробности, моля,
отидете на следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Поставете диск в слота със страната с етикета,
ориентирана напред.
  Изваждане на диск.
Само за Европа
Този символ върху батерията или опаковката
указва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след изхвърлянето
й. Рециклирането на материалите ще
спомогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да
бъде заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния му
цикъл в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране на
битови отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.
Натиснете неколкократно CD FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, докато на дисплея се
покаже „CD“ .
Поставете диск със
страната с етикета,
ориентирана напред.
Бележка за лицензите
и търговските марки
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други държави.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
Марката с думата BLUETOOTH® и логотипите
са регистрирани търговски марки,
собственост на BLUETOOTH SIG, Inc.
и всяко използване на такива марки
от Sony Corporation е по лиценз.
N Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ
и други държави.
Android е търговска марка на Google Inc.
Този продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен неин филиал.
Имената на системи и продукти, посочени
в това ръководство, са основно търговски
марки или регистрирани търговски марки
на производителите. В това ръководство
символите ™ и са пропуснати.
Забележки относно режима на разбъркано
възпроизвеждане
Операции
Възпроизвеждане
на CD-DA/MP3 диск
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
Напоследък някои звукозаписни компании
предлагат на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология за защита
на авторските права. Моля, имайте предвид,
че някои от тези дискове не отговарят
на стандарта за компактдискове и е възможно
да не могат да бъдат възпроизвеждани
на този продукт.
BG Инструкции за експлоатация
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открит пламък (като например
запалени свещи).
Забележка за DualDisc дискове
Забележки
 Редът на възпроизвеждане от системата може да се различава
от този на свързания цифров музикален плейър.
 Не забравяйте да изключите системата, преди да извадите USB
устройството. Изваждането на USB устройството при включена
система може да повреди данните в него.
 Когато е необходимо свързване чрез USB кабел, свържете
чрез кабела, предоставен с USB устройството за свързване.
За подробности по свързването вижте инструкциите за
експлоатация на USB устройството.
 Може да измине известно време, преди да се покаже „READING“
в зависимост от свързаното USB устройство.
 Не свързвайте USB устройството чрез USB концентратор.
 Когато е свързано USB устройство, системата прочита всички
файлове в него. Ако има много папки или файлове на USB
устройството, прочитането на USB устройството може да отнеме
повече време.
 Когато са свързани няколко USB устройства, предаването
на сигнали от системата или приключването на четенето от USB
устройството може да отнеме повече време.
 Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис не може
да бъде гарантирана. Ако аудиофайловете в USB устройството
са кодирани първоначално с несъвместим софтуер, те може да
причинят шум или да не се възпроизвеждат добре.
 Максималният брой папки и файлове на USB устройството,
съвместим със системата, е:
 1 000* папки (включително основната папка)
 3 000 файла
 250 файла в една папка
 8 нива на папките (в дървовидната структура на файловете)
* Тук се включват папките, в които няма аудиофайлове за
възпроизвеждане, и празните папки. Броят на папките,
които системата може да разпознае, може да е по-малък
от действителния в зависимост от структурата на папките.
 Системата не поддържа непременно всички функции,
осигурявани от свързаното USB устройство.
 Папките, в които няма аудиофайлове, не се разпознават.
 Аудиоформатите, които можете да слушате с тази система, са:
 MP3: разширение на файла „.mp3“.
 WMA: разширение на файла „.wma“.
 AAC: разширение на файла „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно
разширение, но истинският формат е различен, може
да се възпроизведе шум или да възникне неизправно
функциониране на системата.
 Ако започнете настройка по време на BLUETOOTH връзка,
последната се прекъсва.
 Ако звукът спре по време на приемане във формат AAC кодек,
задайте за меню BT AAC настройка „OFF“.
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство
Сдвояването е операция, при която BLUETOOTH
устройствата се регистрират предварително едно
към друго. Използвайте процедурата по-долу, за да
извършите сдвояване с BLUETOOTH устройството.
След извършване на операция по сдвояване не
е необходимо тя да се изпълнява повторно. Ако
сдвояването вече е извършено, преминете към
„Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка“.
1
Поставете Bluetooth устройството, което
искате да свържете, на разстояние до 1 метър
от системата.
2
Натиснете неколкократно BLUETOOTH FUNCTION
 или FUNCTION  на устройството, докато
на дисплея се покаже „BT AUDIO“ .
 Индикаторът BLUETOOTH  мига бавно в синьо.
 Ако системата вече се е свързвала автоматично
с BLUETOOTH устройството, натиснете BLUETOOTH 
на устройството, за да отмените свързването,
така че на дисплея да се покаже „BT AUDIO“ .
3
Натиснете и задръжте BLUETOOTH 
на устройството за 2 или повече секунди.
Индикаторът BLUETOOTH  мига бързо в синьо,
а на дисплея мига „PAIRING“ .
Системата е в режим на сдвояване.
4
5
6
Извършете операцията по сдвояването
на BLUETOOTH устройството и потърсете
с него тази система.
След приключване на търсенето на дисплея
на BLUETOOTH устройството може да се покаже
списък на намерените устройства.
 Тази система се показва като „SONY:CMT-BT60“
или като „SONY:CMT-BT60B“. Ако не се покаже,
изпълнете отново процедурата от стъпка 1.
 Когато установявате връзка с тази система,
изберете аудиопрофила (A2DP, AVRCP) на
BLUETOOTH устройството.
 Ако BLUETOOTH устройството не поддържа
AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео), не можете да осъществите
възпроизвеждане или други операции на
системата.
 За подробности по операциите на BLUETOOTH
устройството, което искате да свържете,
направете справка в ръководството за
експлоатация, предоставено с това устройство.
Включете BLUETOOTH устройството
и осъществете BLUETOOTH връзка.
След приключване на сдвояването и правилно
установяване на връзка с BLUETOOTH устройството
екранът  се променя от „PAIRING“ на „BT AUDIO“
и BLUETOOTH индикаторът  мига бавно в синьо.
 В зависимост от типа на BLUETOOTH
устройството връзката може да се стартира
автоматично след приключване на сдвояването.
Забележки
Съвет
Докато се установява BLUETOOTH връзка с едно BLUETOOTH
устройство, можете да изпълните операция по сдвояване
или да се опитате да установите BLUETOOTH връзка с друго
BLUETOOTH устройство. Осъществената понастоящем
BLUETOOTH връзка се отменя, когато успешно се установи
BLUETOOTH връзка с друго устройство.
За изтриване на информацията
за регистрация на сдвояването
2
3
4
Осъществяване на връзка със смартфона ви
чрез едно докосване
Трябва само да докоснете системата със смартфона.
Системата се включва автоматично, извършва
се сдвояване и се установява BLUETOOTH връзка.
1
2
Натиснете неколкократно BLUETOOTH
FUNCTION  на дистанционното управление
или FUNCTION  на устройството, докато на
дисплея се покаже „BT AUDIO“ .
Когато системата е свързана с BLUETOOTH
устройство, зададеното за него име на устройство
се показва на дисплея  на системата. Натиснете
BLUETOOTH  на устройството, за да отмените
връзката с това BLUETOOTH устройство и ще
се покаже „BT AUDIO“.
Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто
за настройки.
Натиснете /  неколкократно, за да
изберете „DEL LINK“, след което натиснете
Ако сте изтрили информацията за сдвояването, не можете
да осъществите BLUETOOTH връзка, освен ако не извършите
отново сдвояване. За да се свържете отново с BLUETOOTH
устройство, трябва да му въведете паролата.
Свързване с едно докосване (NFC)
NFC дава възможност за комуникация на
данни, за която е необходимо само докосване
на устройството на определено място.
Съвместими са смартфоните, които са снабдени
с функция NFC (съвместима операционна система:
Android версия 2.3.3 или по-нова с изключение
на Android 3.x).
Проверете в уебсайта по-долу за информация
за съвместими устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Подготовка на смартфона (Android)
На смартфона трябва да е инсталирано приложение,
съвместимо с NFC. Ако това не е така, можете да
изтеглите „NFC Easy Connect“ от Google Play.
 В някои държави и региони не може да се изтегли
приложение, съвместимо с NFC.
 При някои смартфони тази функция може да
е налице, без да е изтеглено „NFC Easy Connect“.
Ако е така, работата и спецификациите на
смартфона може да се различават от описаните
в това ръководство.
Посетете уебсайта по-долу, за да инсталирате
приложението.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ако получавате достъп чрез 2D код
Използвайте приложение за четене на 2D код.
Докоснете устройството със смартфона.
Докоснете със смартфона N-Mark 
на устройството и ги задръжте допрени,
докато смартфонът започне да вибрира.
Завършете свързването със смартфона, като
следвате инструкциите, показвани на екрана.
Направете справка в ръководството на
потребителя на смартфона за частта, която
се използва за сензорен контакт.
Слушане на музика
чрез BLUETOOTH връзка
Можете да управлявате BLUETOOTH устройство,
като го свържете със системата чрез AVRCP.
Преди да възпроизвеждате музика, проверете
следното:
 дали функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH
устройството е активирана.
 дали сдвояването е завършено.
2
3
.
Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „OK“, след което натиснете .
Показва се „COMPLETE“ и цялата информация
за регистрация на сдвояването е изтрита.
Стартирайте приложението „NFC Easy Connect“
на смартфона си.
Проверете дали се показва екранът на
приложението.
 За да прекратите установената връзка, докоснете
със смартфона N-Mark  на устройството.
 Когато докоснете устройството със смартфон,
съвместим с NFC, докато към тази система
е свързано друго BLUETOOTH устройство, връзката
с това BLUETOOTH устройство се прекратява
и системата се свързва със смартфона.
 Ако докато смартфонът е свързан с тази система,
докоснете с него друг комплект BLUETOOTH
слушалки или високоговорител, съвместими с NFC,
връзката на смартфона със системата се прекратява
и той се свързва с докосваното BLUETOOTH
устройство.
1
Забележка
1
Това е безплатно приложение, използвано
специално за Android. Потърсете в Интернет
подробна информация за „NFC Easy Connect“
и го изтеглете.
 В някои държави и региони не може да се изтегли
приложение, съвместимо с NFC.
Изберете „SONY:CMT-BT60“ или „SONY:CMTBT60B“ на дисплея на BLUETOOTH устройството.
При подкана за въвеждане на парола на
BLUETOOTH устройството въведете „0000“.
 Ключът за достъп може да е наречен „Passcode“ (код за достъп),
„PIN code“ (ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер) или „Password“
(парола) и т.н. в зависимост от устройството.
 Състоянието на готовност на системата за сдвояване се отменя
след около 5 минути. Ако сдвояването не е успешно, изпълнете
процедурата от стъпка 1.
 Ако искате да извършите сдвояване с няколко BLUETOOTH
устройства, изпълнете процедурата от стъпка 1 до 6 поотделно
за всяко от тях.
1
За приложението „NFC Easy Connect“
4
Натиснете неколкократно BLUETOOTH
FUNCTION  на дистанционното управление
или FUNCTION  на устройството, докато
на дисплея се покаже „BT AUDIO“ .
Установете BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH
устройството.
След установяването на връзката на дисплея
се показва „LINKED“  и след това името,
зададено на BLUETOOTH устройството.
Ако BLUETOOTH устройството вече се е свързвало
с тази система, то може да се свърже автоматично,
без да е необходимо потребителят да извършва
някаква операция.
Натиснете  , за да стартирате
възпроизвеждането.
В зависимост от BLUETOOTH устройството може
да се наложи да натиснете двукратно  .
В зависимост от BLUETOOTH устройството,
може да се наложи преди това да стартирате
AV софтуера на BLUETOOTH устройството.
Натиснете VOLUME +/  на дистанционното
управление или VOL +/  на устройството,
за да настроите силата на звука.
Други операции
За
Поставяне на
възпроизвеждането на пауза
Спиране на възпроизвеждането
Избиране на
папка
Избиране на
файл
Намиране на
точка във файл
Направете следното:
Натиснете  *.
Натиснете  .
Натиснете
+/ .
Натиснете / .
Задръжте натиснат / 
(или / 
на устройството) по време на
възпроизвеждане и освободете
бутона в желаната точка.
* В зависимост от BLUETOOTH устройството може
да се наложи да натиснете двукратно  .
Забележка
Използване на опционалните
аудиокомпоненти
1
Натиснете VOLUME   на дистанционното
управление или VOL –  на устройството,
за да намалите силата на звука.
За
Промяна на
информацията
на дисплея  *1
2
Свържете допълнителния аудиокомпонент към
жака AUDIO IN , като използвате свързващ
аудиокабел (не е включен в комплекта).
Показване на
часовника
3
4
5
Натиснете неколкократно AUDIO IN FUNCTION 
на дистанционното управление или FUNCTION 
на устройството, докато на дисплея се покаже
„AUDIO IN“ .
Стартирайте възпроизвеждане на свързания
компонент.
Регулирайте силата на звука на свързания
компонент по време на възпроизвеждането.
Натиснете VOLUME +/  на дистанционното
управление или VOL +/  на устройството,
за да настроите силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим на готовност,
ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба.
Настройте силата на звука на компонента по съответния начин.
Настройване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност
Чрез тази функция системата влиза автоматично
в режим на готовност след около 30 минути, когато
не се изпълняват операции или не се извежда
аудиосигнал. „AUTO: STBY“ се показва на дисплея 
за 2 минути, преди системата да влезе в режим
на готовност. Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност е включена по подразбиране.
Можете да я изключите чрез менюто за опции.
1
Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто
за настройки.
2
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„AUTO:STBY“, след което натиснете .
3
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„ON“ или „OFF“, след което натиснете .
Забележки
 Функцията за автоматично влизане в режим на готовност
не се отнася за функцията на тунера (FM/AM/DAB) дори когато
е активирана.
 Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност
в следните случаи:
 докато се търси аудиосигнал;
 при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
 докато работи предварително зададеният таймер
за заспиване или за възпроизвеждане.
 Системата извършва отново обратно броене на времето
(30 минути), докато влезе в режим на готовност, дори ако
функцията за автоматично влизане в режим на готовност
е активирана, когато е свързано USB устройство или е натиснат
бутон на дистанционното управление или на устройството.
Задаване на режима
на готовност на BLUETOOTH
Когато режимът на готовност на BLUETOOTH
е активиран, системата влиза в режим на чакане
на BLUETOOTH връзка дори когато е изключена.
Ако системата получи команда за възпроизвеждане
от свързаното BLUETOOTH устройство, тя се включва
и възпроизвежда музика. Режимът на готовност
на BLUETOOTH е изключен по подразбиране.
1
Натиснете OPTIONS , за да се покаже менюто
за настройки.
2
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„ВT STBY“, след което натиснете .
3
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„ON“ или „OFF“, след което натиснете .
4
Натиснете / , за да изключите системата.
Когато „BT STBY“ е с настройка „ON“, системата
се включва и можете да слушате музика, като
активирате BLUETOOTH на свързания компонент.
*1
*2
Настройте смартфона си за активиране
на функцията NFC.
За подробности прегледайте ръководството
на потребителя, предоставено със смартфона ви.
Можете да преглеждате информацията, описана по-долу,
по време на възпроизвеждане на CD-DA/MP3 диск.
Информацията не се показва в режим BLUETOOTH.
MP3 диск
 името на записа или файла („ “).
 името на изпълнителя („ “).
 името на албума („ “).
Забележки относно информацията
на дисплея
 Знаците, които не могат да бъдат показани, се извеждат като „_“.
 Не се показват следните елементи:
 оставащото време на възпроизвеждане или общото време
на възпроизвеждане за MP3 диск;
 оставащото време на възпроизвеждане за MP3 файл.
Не се показват правилно следните елементи:
 изтеклото време на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран
с VBR (променлива побитова скорост).
 имената на папките и файловете, които не отговарят на
ISO9660 Level 1/ Level 2 или Joliet по отношение на формата
на разширение.
 Показват се следните елементи:
 общото време на възпроизвеждане на CD-DA диск
(освен при избран режим PGM и спрян плейър);
 оставащото време на възпроизвеждане за запис върху
CD-DA диск.
 оставащото време на възпроизвеждане за CD-DA
диск (само при избран нормален режим по време
на възпроизвеждането);
 информацията в етикета ID3 за MP3 файлове. Извеждането на
информацията от етикет ID3 версия 2 е с приоритет, когато за
единичен МР3 файл се използват едновременно етикети ID3
версия 1 и версия 2.
 до 64 символа за маркерите ID3, като са разрешени
главни букви (от A до Z), цифри (от 0 до 9)
и символи (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } !; ? ^ ~).
Забележки относно информацията
на дисплея за DAB/DAB+ станции
Показва се и следната информация:
 до 8 знака от името на услугата, до 128 знака от DLS (динамичен
сегмент на етикета) и до 16 знака от етикета на групата;
 показва се стойност между 0 и 100, указваща качеството
на сигнала.
Използване на таймерите
Системата предлага таймер за заспиване и таймер
за възпроизвеждане. Таймерът за заспиване има
приоритет пред таймера за възпроизвеждане.
Можете да настроите таймера чрез бутоните
на дистанционното управление.
Настройване на таймера за заспиване
Системата се изключва автоматично след изтичане
на времето, за което е настроен таймерът
за заспиване.
Таймерът за заспиване работи дори ако часовникът
не е настроен.
1
Натиснете SLEEP  неколкократно,
за да определите желаното време.
 Изберете „30MIN“, за да се изключи системата
след 30 минути.
 За отмяна на функцията на таймера за заспиване
изберете „OFF“.
Настройване на таймера
за възпроизвеждане
Можете да слушате CD-DA или MP3 диск, или радио
всеки ден в предварително настроен час.
Преди да настроите таймера, уверете се, че сте
настроили часовника.
Натиснете BASS BOOST  неколкократно,
за да изберете „ON“ или „OFF“.
Регулиране на басите и високите честоти
* FM или AM за CMT-BT60 или FM или DAB за CMT-BT60B.
Настройване на усилването на басите
Съвет
Тази система е снабдена с функцията DSEE за възпроизвеждане
на ясни високи честоти въпреки влошаването на качеството,
предизвикано от компресията.
Функцията DSEE обикновено се активира автоматично
при разпознаването на звуковия източник, но в зависимост
от използваната функция това може и да не се случи.
2
3
4
За да отмените връзката с BLUETOOTH
устройство
5
Натиснете TIMER MENU .
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„PLAY SET“, след което натиснете .
„Времето за стартиране мига на дисплея.
Задайте времето за стартиране на операцията.
Натиснете /  неколкократно, за да зададете
часа, след което натиснете .
Индикацията за минутите мига. Използвайте
горепосочената процедура, за да зададете
минутите.
След настройване на времето за стартиране,
системата преминава към настройване
на времето за спиране.
Използвайте същата процедура, както при стъпка 4,
за да настроите времето за спиране на операцията.
Ако на дисплея мига „TIME NG“
Зададени са едни и същи стойности за времето
за стартиране и за спиране. Променете времето
на спиране.
Изберете звуковия източник.
Натиснете /  неколкократно, докато се
покаже желаният звуков източник, след което
натиснете .
За наличните звукови източници вижте 1.
След приключване на избора на звуковия
източник се показва екранът за потвърждение
на таймера за възпроизвеждане.
CD-DA/MP3 диск
Тунер
Системата не позволява изваждане
на диска и върху дисплея се показва
„LOCKED“ .
Силно бучене или шум или невъзможност
за приемане на станции.
(На дисплея мига „ST“.)
 Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony
или с местен упълномощен сервиз на Sony.
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
 Дръжте антените далече от кабела за
електрозахранване, за да избегнете прихващането
на шум.
 Изключете близко разположеното електрическо
оборудване.
Дискът не може да бъде поставен.
 Проверете дали системата е включена.
 Не поставяйте диск в слота, докато на дисплея
не се покаже „NO DISC“ .
За проверка на настройката
Дискът или файлът не се възпроизвежда.
Натиснете TIMER MENU .
 Дискът не е бил финализиран (CD-R или CD-RW
диск, към който могат да се добавят данни).
1
2
3
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„SELECT“, след което натиснете .
Натиснете /  неколкократно, за да изберете
„PLAY SEL“, след което натиснете .
Настройката на таймера се показва на екрана.
За отмяна на таймера
Повторете същата процедура както при „За проверка
на настройката“, докато се покаже „OFF“ при стъпка 3,
след което натиснете .
За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.
Забележки
Когато за звуков източник за таймера за възпроизвеждане
е зададена радиостанция, която настройвате чрез
автоматично сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка
(MANUAL), и смените радиочестотата или честотната
лента след настройването на таймера, настройката на
радиостанцията за таймера също ще се промени.
 Когато за звуков източник за таймера за възпроизвеждане
е зададена радиостанция, настроена предварително (номер
на предварително зададена станция от 1 до 20), и смените
честотата на радиостанцията или честотната лента след
настройването на таймера, настройката на радиостанцията
за таймера няма да се промени. Фината настройка на
радиостанцията за таймера е фиксирана на това, което сте
настроили.
Съвет
Настройката на таймера на възпроизвеждане остава в сила,
докато не бъде отменена ръчно.
Отстраняване на неизправности
1
2
Уверете се, че кабелът за електрозахранване
е стабилно свързан.
Намерете проблема в контролния списък
по-долу и извършете посоченото коригиращо
действие.
Ако проблемът продължи, свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
Ако индикаторът STANDBY мига
6
2
Натиснете DISPLAY 
неколкократно, когато
системата е изключена. *2
Часовникът се показва за около
8 секунди.
 оставащото време за възпроизвеждане на запис
по време на възпроизвеждане
 общото оставащо време за възпроизвеждане
Регулиране на звука
За да проверите адреса на свързано
BLUETOOTH устройство
Натиснете BLUETOOTH  на устройството.
На дисплея се показва „UNLINKED“ .
В зависимост от BLUETOOTH устройството връзката
може да бъде отменена автоматично, след като
спрете възпроизвеждането.
Натиснете DISPLAY 
неколкократно, когато
системата е включена.
Подгответе звуковия източник и след
това натиснете VOLUME (или VOL) +/ ,
за да настроите силата на звука.
Наличните източници на звук са CD, USB и TUNER
(FM, AM или DAB)* FUNCTION.
За да започнете от конкретен запис
от компактдиск, аудиофайл или радиостанция,
създайте своя собствена програма.
Натиснете BASS +/  на дистанционното
управление, за да регулирате басите,
или TREBLE +/ , за да регулирате
високите честоти.
Натиснете / , за да изключите системата.
 След настройване на таймера
за възпроизвеждане системата се включва
автоматично около 15 секунди (за FM, AM
или DAB) или около 90 секунди (за CD-DA диск
или USB устройство) преди предварително
зададения час.
 Ако системата е включена в предварително
зададения час, таймерът за възпроизвеждане
няма да се задейства. Не работете със системата,
докато тя не се включи и не се стартира
възпроизвеждането с таймера.
7
Направете следното:
CD-DA диск
1
Тези операции може да не са налични при някои BLUETOOTH
устройства. В допълнение действителните операции може
да се различават в зависимост от свързаното BLUETOOTH
устройство.
Натиснете DISPLAY , докато на дисплея се показва
името, зададено на свързаното BLUETOOTH
устройство . Адресът на BLUETOOTH устройството
се показва на две части на дисплея на системата
в продължение на 8 секунди.
Промяна на дисплея
Незабавно изключете кабела за
електрозахранване и проверете описаното
по-долу.
 Нещо блокира ли вентилационните отвори
на системата?
След като индикаторът STANDBY  спре
да мига, свържете повторно кабела за
електрозахранване и включете системата.
Ако проблемът продължи, свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
Общи характеристики
Звукът прескача или дискът
не се възпроизвежда.
 Почистете диска и го поставете отново.
 Преместете системата на място без вибрации
(например върху стабилна стойка).
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Върнете се към нормално възпроизвеждане, като
натиснете PLAY MODE  неколкократно, докато
„PGM“ и „SHUF“ изчезнат от дисплея .
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат времето
за започване на възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен формат;
 диск, в който има много папки.
USB устройство
Използвате ли поддържано USB
устройство?
 Ако свържете неподдържано USB устройство,
могат да възникнат следните проблеми. Потърсете
информация за съвместими USB устройства
на уебсайтовете с URL адресите, изброени във
„Възпроизвеждане на файл от USB устройство“.
 USB устройството не е разпознато.
 Имената на файловете и папките не се показват
на системата.
 Възпроизвеждането не е възможно.
 Звукът прескача.
 Има шум.
 Възпроизвежда се изкривен звук.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
Може да се чуват едновременно няколко
радиостанции.
 Намерете място и ориентация, които осигуряват
добро приемане на сигнал, след което настройте
отново антената.
 Свържете в сноп кабелите на антената, като
използвате предлаганите в търговската мрежа
щипки за кабели например, и регулирайте
дължините на кабелите.
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция.
 Проверете всички връзки на антените, след
което изпълнете процедурата за автоматичното
сканиране за DAB станции (вижте „Ръчно
стартиране на автоматично сканиране за
DAB станции (само за CMT-BT60B)“).
 Текущата DAB/DAB+ услуга може да не е
налице. Натиснете TUNE +/ , за да изберете
друга услуга.
 Ако сте се преместили в друг регион, някои услуги/
честоти може да са променени и да не успеете да
настроите обичайното си предаване. Извършете
процедурата по автоматично сканиране за DAB
станции, за да запишете повторно съдържанието
на предаванията. (Изпълнението на тази процедура
изчиства всички вече запаметени предварително
зададени настройки.)
Предаването на DAB/DAB+ станции
е прекъснато.
 Проверете местоположението на системата
или настройте ориентацията на антената,
за да увеличите указаната стойност за качество
на сигнала. Вижте „Промяна на дисплея“ за повече
подробности за качеството на сигнала.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
Използвайте бутоните на устройството, за да
възстановите фабричните настройки на системата.
1
Изключете кабела за електрозахранване
и се уверете, че индикаторът STANDBY 
не свети. След това свържете отново кабела
за електрозахранване и включете системата.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
 Свързано е неподдържано USB устройство.
Свържете поддържано USB устройство.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
 Самите музикалните данни съдържат шум или
звукът е изкривен. Шумът може да е възникнал
при създаването на музикалните данни поради
състоянието на компютъра. В този случай изтрийте
файла и изпратете отново музикалните данни.
 Файловете са кодирани с ниска побитова скорост.
Изпратете към USB устройството файлове,
кодирани с по-висока побитова скорост.
2
Натиснете и задръжте   и / 
на устройството, докато на дисплея се
покаже „RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя настройки,
като предварително зададените радиостанции,
таймера и часовника, се изтриват.
Ако проблемът продължи, след като извършите
всичко посочено по-горе, се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Системата не се включва.
 Правилно ли е включен кабелът
за електрозахранване?
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след около
30 минути, когато не се извършват операции или
не се извежда аудиосигнал. Вижте „Настройване
на функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“.
Направена е внезапна отмяна
на настройката на часовника или на
работата на таймера за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се извършват
операции, настройката на часовника или тази
на таймера за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията от началото.
Няма звук.
 Натиснете VOLUME + , за да увеличите силата
на звука.
 Уверете се, че допълнителните аудиокомпоненти
са свързани правилно и задайте за функцията
настройка AUDIO IN.
 Указаната станция може временно да е спряла
излъчването.
Силно бучене или шум.
 Отдалечете системата от източниците на шум.
 Свържете системата към друг електрически контакт.
 Препоръчва се използване на разклонител
за променливотоково захранване с филтър за шум
(не е включен в комплекта).
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора за него 
на устройството и поставете системата далече
от флуоресцентно осветление.
 Насочете дистанционното управление към сензора
на системата .
 Приближете дистанционното управление
до системата.
Показва се „READING“ за продължително
време или стартирането на
възпроизвеждането отнема дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме дълго
време в следните случаи:
 има много папки или файлове
на USB устройството;
 файловата структура е изключително сложна;
 няма достатъчно свободно място в паметта;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Грешна визуализация
 Изпратете музикалните данни отново към USB
устройството, тъй като съхранените в него данни
може да са повредени.
 Знаците, които могат да бъдат показвани от тази
система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > * +, [ ] @ \ _).
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени във „Възпроизвеждане на файл
от USB устройство“.
 USB устройството не работи правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация на USB устройството
за това, как да отстраните този проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново USB
устройството. След това включете системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени във „Възпроизвеждане на файл
от USB устройство“.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Настройте нормален режим на възпроизвеждане.
USB устройството не може да се зарежда.
 Уверете се, че USB устройството е свързано
стабилно.
 Не може да се извършва зареждане, когато
захранването на системата е изключено.
 USB устройството може да не се поддържа от тази
система. Проверете информацията в уебсайтовете
относно съвместимите USB устройства.
Съобщения
CANNOT PLAY: Системата не може да
възпроизведе аудиофайл поради неподдържан
формат на файла или ограничение за
възпроизвеждането.
CAN’T PLAY: Поставили сте диск, който не може
да бъде възпроизведен чрез тази система, като
CD-ROM и DVD диск.
COMPLETE: Операцията по предварителното
настройване на станцията завърши успешно.
DATA ERROR: Опитали сте да възпроизведете
файл, който не може да бъде възпроизведен.
ERROR: Работили сте със системата по време
на инициализацията. Изчакайте малко, докато
инициализацията приключи
FULL: Опитавате се да програмирате повече
от 25 записа или файла.
LOCKED: Слотът на диска е блокиран и не можете
да извадите диска. Свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
NO DEVICE: Не е свързано USB устройство
или свързаното USB устройство е отстранено.
NO DISC: Няма диск в плейъра или сте заредили
диск, който не може да бъде възпроизведен.
NO MEMORY: Запаметяващият носител не
е поставен в USB устройството или не може
да бъде идентифициран от системата.
NO STEP: Всички програмирани записи
са изтрити.
NO SUPPORT: Системата не поддържа
свързаното USB устройство.
NO TRACK: В USB устройството или диска
няма файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.
NOT USED: Натиснали сте бутон, чрез който
не може да се възпроизвежда.
OVER CURRENT: Отстранете USB устройството
от порта и изключете системата, след което
я включете отново.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE 
по време на възпроизвеждане на компактдиск
или USB функция.
READING: Системата чете информацията от диска
или USB устройството. Някои бутони не работят
по време на четене.
TIME NG: Зададена е една и съща стойност
за времената на начало и на край на таймера
за възпроизвеждане.
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
 аудио CD-DA дискове;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни от CD-DA записи
и MP3 файлове).
Не използвайте CD-R/CD-RW диск без записани
данни. Това може да повреди диска.
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
 CD-ROM;
 8-сантиметрови дискове;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните във формат
на музикален компактдиск или в MP3 формат,
отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet;
 CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесиен
формат, без да е затворена сесията;
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа,
CD-R/CD-RW с драскотини или замърсявания
или CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо
записващо устройство;
 неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
 дискове с файлове, които са различни
от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3);
 дискове с нестандартна форма (например сърце,
квадрат, звезда);
 дискове, върху които има остатъци от тиксо, хартия
или стикер;
 дискове под наем или употребявани дискове, върху
които има печати, чието лепило излиза извън тях;
 дискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво
на пипане мастило.
Забележки за CD-DA дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте диска
от центъра към ръба с кърпа за почистване.
 Не почиствайте дисковете с разтворители, като
бензин, разредител, препарати за почистване или
антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на директна слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина.
Относно безопасността
 Изключете кабела за електрозахранване
от електрическия контакт, ако не възнамерявате
да го използвате за продължителен период
от време. При изключване на системата винаги
хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия
кабел.
 В случай че твърд предмет или течност попадне
в системата, изключете я от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
 Кабелът за електрозахранване може да се подменя
само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено положение
или на места, където е твърде горещо, студено,
прашно, мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени на директна
слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на системата
върху повърхности, които са били специално
обработени (например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до поява на петна
или обезцветяване на повърхността.
 Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на плейъра на компактдискове да се
кондензира влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай извадете диска
и оставете системата включена за около половин
час, докато влагата се изпари.
Относно повишаването на температурата
 Повишаването на температурата на устройството
по време на работа е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата продължително
време при голяма сила на звука, не докосвайте
корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи магнитно
изкривяване на картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте между 15 и 30 минути и го включете
отново.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мека кърпа, леко
навлажнена със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или разтворители
като разредител, бензин или спирт.
Безжична технология
BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология с обхват на късо
разстояние, която свързва цифрови устройства,
като персонални компютри и цифрови фотоапарати.
Чрез безжичната технология Bluetooth можете
да работите с устройствата, които са в обхват около
10 метра.
Безжичната технология BLUETOOTH се използва
обикновено за връзка между две устройства, но едно
устройство може да бъде свързано към няколко.
Не са ви необходими кабели, за да се свържете,
както е при USB връзката, нито пък се налага
да поставяте устройствата едно срещу друго, както
при безжичната инфрачервена технология. Можете
да използвате технологията с едно BLUETOOTH
устройство в чантата или джоба си.
Безжичната технология BLUETOOTH е глобален
стандарт, който се поддържа от хиляди компании.
Те произвеждат продукти, които отговарят на този
глобален стандарт.
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Профилът представлява стандартен набор
от възможности за различните BLUETOOTH продукти.
Системата поддържа следните версия и профили
на BLUETOOTH.
Поддържана версия на BLUETOOTH:
 Стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Поддържани BLUETOOTH профили:
 A2DP (Разширен профил на аудио
разпространение)
 AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео)
Забележки
 За да използвате BLUETOOTH устройство, свързано към тази
система, то трябва да поддържа същия профил, като нея.
Имайте предвид, че функциите на BLUETOOTH устройството
може да се различават в зависимост от спецификациите
му дори ако профилът му е същият като на тази система.
 Поради свойствата на безжичната технология Bluetooth
възпроизвеждането при тази система леко се забавя спрямо
аудиовъзпроизвеждането на предаващото устройство.
Ефективен обхват на комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва да се използват
на разстояние едно от друго приблизително
10 метра (без препятствия). Ефективният обхват
на комуникация може да бъде по-малък при
следните условия.
 Когато между устройствата с Bluetooth връзка
се намира човек, метален предмет, стена или
друго препятствие.
 на места с инсталирана безжична LAN мрежа;
 около микровълнови фурни, които
се използват.
 места, където има други електромагнитни
вълни.
Спецификации
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална): 16 вата + 16 вата
(8 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност (еталонна):
20 вата + 20 вата (8 ома при 1 kHz, 10% ОХИ)
Вход/Изходи
AUDIO IN (стерео минижак): чувствителност 700 mV, импеданс
47 килоома
USB:
Поддържана побитова скорост: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps - 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps - 320 kbps
Честоти на семплиране: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB порт: Тип А, 5 V постоянен ток, 2,1 A
Секция на CD-DA/MP3 плейъра
Система: система за компактдискове и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малко от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм от
повърхността на лещата на обектива на блока за оптично
четене с апертура 7 мм.
Честотна характеристика: 20 Hz  20 kHz
Отношение сигнал-шум: над 90 dB
Динамичен диапазон: над 90 dB
Секция на тунера
Секция за АМ тунера (само за CMT-BT60):
Обхват на настройка:
При моделите за Европа:
531 kHz – 1 602 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
Модели за Азия:
531 kHz – 1 602 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (с интервал за настройка от 10 kHz)
Други модели:
531 kHz – 1 710 kHz (с интервал за настройка от 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (с интервал за настройка от 10 kHz)
Антена: рамкова AM антена
Междинна честота: 400 kHz
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Антена: проводникова FM антена
Обхват на настройка: 87,5 MHz  108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Секция на DAB/DAB+ тунера (само за CMT-BT60B):
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен тунер
Честотен диапазон*
Band-III: 174,928 (5 A) MHz  239,200 (13F) MHz
* За подробности вижте
„Таблица на DAB/DAB+ честотите“ по-долу.
Антена: проводникова DAB/FM антена
DAB/DAB+ услугите се предлагат само в държавите/регионите,
които ги поддържат.
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III)
Честота
Етикет
Честота
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
Влияние на други устройства
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
BLUETOOTH устройствата и безжичните LAN мрежи
(IEEE 802.11b/g) използват една и съща честотна
лента (2,4 GHz). Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство с възможност
за работа в безжична LAN мрежа, може да се получи
електромагнитна интерференция. Това може да
доведе до по-ниски скорости на преноса на данни,
до шум или до невъзможност за свързване. Ако това
се случи, пробвайте следните мерки за отстраняване
на проблема:
 Опитайте се да свържете тази система
и BLUETOOTH мобилния телефон или
BLUETOOTH устройството, когато се намирате
на разстояние поне 10 метра от оборудването
с безжична LAN мрежа.
 Изключвайте захранването на безжичното
LAN оборудване, когато BLUETOOTH
устройството е на разстояние под 10 метра.
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Влияние върху други устройства
Радиовълните, разпространявани от тази система,
може да попречат на работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения могат да доведат
до неизправност, винаги изключвайте захранването
на тази система, BLUETOOTH мобилния телефон
и BLUETOOTH устройството на следните места:
 В болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове.
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележки
 Тази система поддържа функции за сигурност, които отговарят
на спецификацията BLUETOOTH, като средство за гарантиране
на сигурност при комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
Тази сигурност обаче може да се окаже недостатъчна в
зависимост от съдържанието на настройките и други фактори,
така че винаги бъдете внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
 Sony не може да носи отговорност по никакъв начин за щети
или други загуби, които са резултат от изтичане на информация
по време на комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не е непременно гарантирана
с всички BLUETOOTH устройства, чиито профил е същият
като на тази система.
 BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва
да отговарят на BLUETOOTH спецификацията, зададена
от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое устройство отговаря
на BLUETOOTH спецификацията, може да има случаи, при
които характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването невъзможно или водят до
различни методи за управление, показване или работа.
 Може да възникне шум или да няма звук в зависимост
от BLUETOOTH устройството, свързано към тази система,
от комуникационната среда или от околните условия.
Етикет
* Честотите в тази система се показват до втората цифра след
десетичната запетая.
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система:
Стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Изход:
Bluetooth стандарт Power Class 2
Максимален обхват на комуникация:
Пряка видимост приблиз. 10 м*1
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS
Профили, съвместими с BLUETOOTH*2:
A2DP (Разширен профил на аудио разпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
Поддържан кодек:
SCMS-T
Честотен диапазон на предаване:
20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране на 44,1 kHz)
*1
*2
Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори,
като препятствия между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност
при приемането, характеристики на антената, операционна
система, софтуерно приложение и т.н.
BLUETOOTH стандартните профили показват целта
на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
Секция на високоговорителите
Високоговорител за пълен обхват
Пасивен радиатор
Номинален импеданс: 8 ома
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
Модел за Латинска Америка:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Други модели:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност: 29 вата
Размери (Ш × В × Д):
приблиз. 481 мм × 202 мм × 86 мм
(включително издадените части)
Тегло: приблиз. 3,0 кг
Включени принадлежности: дистанционно управление
(RM-AMU171) (1), батерии R6 (размер AA) (2), кабел за
електрозахранване (1), FM/AM антена (1) (само за CMT-BT60),
проводникова DAB/FM антена (1) (само за CMT-BT60B)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W
Download PDF

advertising