Sony | CMT-S30iP | Sony CMT-S30iP Hi-Fi система Инструкции за експлоатация

4-460-927-11(1) (BG)
Домашна аудиосистема
Инструкции за експлоатация
©2013 Sony Corporation
BG
CMT-S30iP
Бележка за клиентите:
следващата информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открит пламък
(като например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Тъй като за изключването на уреда от
електрическата мрежа се използва щепсел,
включете го в леснодостъпен електрически
контакт. Ако забележете нещо необичайно
във функционирането на устройството,
изключете незабавно захранващия щепсел
от променливотоковия електрически
контакт.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Устройството не е изключено от
захранването, докато е включено
в електрическия контакт, дори ако
самото то е изключено.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти
с този продукт ще увеличи опасността
за очите.
С изключение за
потребители в Канада
Това устройство
е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка
се намира върху
задната външна
страна.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитванията относно съответствието на
продукта, базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
За потребители в Европа
и Австралия
Изхвърляне на
старо електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му указва, че той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци. Вместо
това продуктът трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето му. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт се обърнете към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Приложими принадлежности:
Дистанционно управление
Само за
Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със
системи за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката указва, че предоставената с този
продукт батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето й. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност
или цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Устройство
Първи стъпки
Слушане на радио
1 Изберете функцията FM.
Натиснете FM .
2 Извършете настройката.
За автоматично сканиране
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „AUTO“, след което
натиснете TUNING+/TUNING .
Сканирането спира автоматично,
когато бъде открита станция.
Възпроизвеждане от
iPod/iPhone
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
За данни относно съвместими модели
вижте информацията под „iPod/iPhone“
в „Съвместими с тази система устройства“.
За информация относно използването
на iPod/iPhone вижте ръководството
за потребителя, предоставено с вашия
iPod/iPhone.
Аудиоформатите, които могат да бъдат
възпроизвеждани в тази система,
са MP3/WMA*.
Проверете информацията на уеб сайтовете за
съвместими USB устройства, като използвате
URL адресите, изброени под „USB устройства“
в „Съвместими с тази система устройства“.
За информация относно използването на
USB устройството вижте ръководството
за потребителя, предоставено с вашето
USB устройство.
1 Изберете функцията за USB.
Натиснете USB .
2 Свържете iPod/iPhone към
Дистанционно управление
Ако сканирането станция не спре,
натиснете  , за да го прекратите,
след което изпълнете ръчна настройка
(вижте по-долу).
За ръчна настройка
 Проводникова FM антена (разгъва
се хоризонтално.)
 Към десния високоговорител
 Към левия високоговорител
 Кабел за високоговорител (червен/)
 Кабел за високоговорител (черен/)
 Към електрически контакт
 ANTENNA
Прикрепване на подложките
за високоговорителите
Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте антената.
Дръжте антената далече от кабелите
на високоговорителите и от кабела за
електрозахранване, за да избегнете
прихващането на шум.
Прикрепете включените в комплекта
подложки за високоговорителите към всеки
ъгъл на долната част на високоговорителите,
за да предотвратите хлъзгането им.
Свържете външен аудиокомпонент.
За използване на дистанционното
управление
Плъзнете и отстранете капака на отделението
за батерии. Поставете вътре батерията R6
(размер AA) (не е включена в комплекта), като
първо поставите страната, обозначена с ,
и спазвате поляритета, показан по-долу.
 SPEAKERS
При транспортиране на системата
1 Не оставяйте диск в устройството за
компактдискове, за да предпазите
механизма му.
2 Натиснете  (включено/в готовност)
 на устройството, за да изключите
системата, и се уверете, че „STANDBY“
спира да мига.
3 Изключете захранващия кабел.
За настройване на часовника
1 Натиснете  , за да включите
системата.
2 Натиснете TIMER MENU , за да
изберете режима на настройка
на часовника.
Ако се покаже „SELECT“, натиснете
/  неколкократно, за да
изберете „CLOCK“, и след това
натиснете (въвеждане) .
3 Натиснете /  неколкократно,
за да зададете часа, след което
натиснете .
4 Използвайте същата процедура, за да
настроите минутите.
Забележка
Настройките на часовника ще се загубят, ако
изключите кабела за електрозахранване или
бъде прекъснато захранването.
За показване на часовника, когато
системата е изключена
Натиснете DISPLAY . Часовникът се показва
в продължение на около 8 секунди.
3 Натиснете PRESET+/PRESET 
неколкократно, за да изберете
желания предварително
зададен номер.
Операции
1 Изберете функцията за компактдиск.
 При нормално използване батерията ще
издържи около шест месеца.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг период
от време, извадете батерията, за да избегнете
евентуална повреда поради протичане или
окисляване.
За да намалите шума при слаб сигнал от
FM стерео станция, натиснете FM MODE 
неколкократно, докато се покаже „MONO“, за
да изключите приемането на стерео сигнал.
Ще загубите стерео ефекта, но приемането
на сигнала ще се подобри.
 Захранване
Свържете захранващия кабел към
стенен контакт.
Натиснете CD .
2 Поставете диск.
Натиснете   на устройството
и поставете диск в дисковото устройство
така, че страната с етикета да
е ориентирана нагоре.
За да затворите дисковото устройство,
натиснете   на устройството.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Възпроизвеждането на CD-DA диска се
стартира автоматично.
Натиснете  (възпроизвеждане)  за
възпроизвеждане на MP3/WMA диск.
Други операции
За
Натиснете
Поставяне на
 (пауза) .
възпроизвеждането За да възобновите
на пауза
възпроизвеждането,
натиснете  .
Спиране на
 (стоп)  двукратно.
възпроизвеждането
Избиране на папка
от MP3/WMA диск
Избиране на запис
или файл
(избиране на папка) +/
  неколкократно.
 (превъртане
назад)/ (превъртане
напред) .
Намиране на точка Задръжте 
в запис или файл
(превъртане)/
(бързо превъртане
напред)  по време
на възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT 
неколкократно, докато
се покаже „RPT 1“, „RPT
FLDR*“ или „RPT ALL“.
* Само за MP3/WMA дискове
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато плейърът е спрян. Можете да изберете
нормално възпроизвеждане („FLDR“ за всички
MP3/WMA файлове в папката в диска),
разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или
„FLDRSHUF“ за разбъркано възпроизвеждане
от папка) или възпроизвеждане на програма
(„PROGRAM“).
Забележка относно повторното
възпроизвеждане
„RPT 1“ указва, че се повтаря единичен запис или
файл, докато не спрете възпроизвеждането.
Забележки относно възпроизвеждането
на MP3/WMA дискове
 Не запазвайте други типове файлове или
ненужни папки в диск с MP3/WMA файлове.
 Папките, в който няма MP3/WMA файлове,
се пропускат.
 MP3/WMA файловете се възпроизвеждат
по реда на записването им върху диска.
 Аудиоформатите, които можете да слушате
с тази система, са:
 MP3: разширение на файла „.mp3“;
 WMA: разширение на файла „.wma“.
 Дори ако името на файла е с правилното
разширение, но истинският формат е различен,
при възпроизвеждането може да се получи
силен шум, който да доведе до нередност
в системата.
 Максималният брой на:
 папките е 256 (включително основната
папка);
 MP3/WMA файловете е 999;
 нивата на папките (дървовидната структура
на файловете) е 8.
 Не може да се гарантира съвместимост
с всички софтуери за кодиране/запис на
MP3/WMA, записващи устройства и носители.
Несъвместимите MP3/WMA дискове може
да причинят шум или прекъснат звук или
да не се възпроизвеждат изобщо.
Забележка относно възпроизвеждането
на мултисесийни дискове
Системата може да възпроизвежда
непрекъснати сесии на диск, когато те са
записани в същия формат като първата сесия.
Сесия, записана в различен формат, и тези
които следват след нея, не могат да бъдат
възпроизвеждани. Имайте предвид, че дори
ако сесиите са записани в един и същи формат,
някои от тях не може да не се възпроизведат.
Натиснете  .
За управление на iPod/iPhone
За
Ако за избрания номер вече е зададена
друга станция, тя ще бъде заменена
от новата.
4 Натиснете
, за да запазите
станцията.
5 Повторете стъпките от 1 до 4,
за да запазите други станции.
Можете да настроите предварително до
20 FM станции. Предварително зададените
станции се съхраняват в продължение на
около половин ден дори ако изключите
кабела за електрозахранване или бъде
прекъснато захранването.
За настройване на предварително
зададена радиостанция
Ако сте запаметили радиостанция под
предварително зададен номер от 1 до 6,
за да я зададете, трябва само да натиснете
TUNER MEMORY NUMBER (от 1 до 6) , когато
функцията на системата е настроена на FM.
Ако сте запаметили радиостанция под
предварително зададен номер 7 или
по-голям, натиснете TUNING MODE 
неколкократно, докато се покаже „PRESET“,
след което натиснете PRESET+/PRESET 
неколкократно, за да изберете желания
предварително зададен номер.
Натиснете
Поставяне на
 / .
възпроизвеждането
на пауза
Стоп
 .
Избор на запис
/ .
Намиране на
точка в запис
Задръжте / 
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Съвет
да изберете режима на паметта
на тунера.
Свържете кабелите на високоговорителите.
Възпроизвеждане
на компактдиск/MP3/
WMA диск
Забележки относно използването
на дистанционното управление
Когато настроите станция, предоставяща
услуги RDS, на дисплея се показва името
на станцията (само при модела за Европа).
Предварително задаване на
радиостанции
1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY , за
 Жак AUDIO IN
В това ръководство е обяснено извършването
на операциите главно чрез използване на
дистанционното управление, но те могат
да бъдат осъществени и чрез бутоните на
устройството със същите или подобни имена.
Натиснете TUNING MODE  неколкократно,
докато се покаже „MANUAL“, след което
натиснете TUNING+/TUNING 
неколкократно, за да настроите
желаната станция.
(USB)
порта  чрез USB кабела, предоставен
с iPod/iPhone.
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Избиране на
маркирания елемент
/ .
Превъртане нагоре/ / .
надолу на менютата
на iPod
Връщане
в предишното
меню*
 /RETURN .
* Възможно е тази операция да не е валидна
при някои приложения.
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Когато системата е включена, можете да
я използвате като зарядно устройство
за батерии за iPod/iPhone.
Зареждането започва, когато iPod/iPhone
се свърже към
(USB) порта  чрез USB
кабела, предоставен с iPod/iPhone. Ходът на
зареждането се извежда върху дисплея на
iPod/iPhone. За подробности прегледайте
ръководството за потребителя на iPod/iPhone.
За спиране на зареждането
на iPod/iPhone
Прекъснете връзката с iPod/iPhone
Зареждането на iPod/iPhone спира
и при изключване на системата.
Забележки
 Производителността на системата може да
варира в зависимост от спецификациите
на вашия iPod/iPhone.
Работете с iPod/iPhone пряко, ако не можете
да работите с iPod/iPhone по нормален начин
чрез използване на системата.
 Не транспортирайте системата с включен
към нея iPod/iPhone. Това може да причини
неизправност.
 При включване или изключване на iPod/iPhone
поддържайте системата с едната си ръка
и внимавайте да не натиснете погрешка
бутоните на iPod/iPhone.
 Преди да изключите iPod/iPhone, поставете
възпроизвеждането на пауза.
 За да промените силата на звука, използвайте
VOLUME +/ . Тя не се променя дори ако
я регулирате чрез iPod/iPhone.
 За да използвате iPod/iPhone, прегледайте
неговото ръководство за потребителя.
 Sony не може да поеме отговорност, ако
данните, записани на iPod/iPhone, бъдат
загубени или повредени при използване
на iPod/iPhone с тази система.
* Файлове със защита на авторските права DRM
(управление на цифровите права) не могат
да бъдат възпроизвеждани на тази система.
Файлове, изтеглени от онлайн музикален
магазин не могат да бъдат възпроизвеждани
на тази система.
1 Изберете функцията за USB.
Натиснете USB .
2 Свържете USB устройството към
(USB) порта .
3 Стартирайте възпроизвеждането.
Други операции
Натиснете
Поставяне на
 . За да възобновите
възпроизвеждането възпроизвеждането,
на пауза
натиснете  .
Спиране на
 . За да възобновите
възпроизвеждането възпроизвеждането,
натиснете  *.
За да отмените
възпроизвеждането,
натиснете   отново.
Избиране на папка
Натиснете
+/
неколкократно.
Избиране на файл
/ .
Намиране на
точка във файл
Задръжте / 
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане

Натиснете REPEAT 
неколкократно, докато
се покаже „RPT 1“,
„RPT FLDR“ или „RPT ALL“.
* При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл
(с променлива побитова скорост) системата
може да възобнови възпроизвеждането
от друго място.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато USB устройството е спряно. Можете
да изберете нормално възпроизвеждане
(„FLDR“ за всички файлове в папката
в USB устройството), разбъркано
възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDRSHUF“
за разбъркано възпроизвеждане от папка)
или възпроизвеждане на програма
(„PROGRAM“).
Забележка относно повторното
възпроизвеждане
„RPT ALL“ показва, че се всички аудиофайлове
в USB устройството се повтарят, докато не спрете
възпроизвеждането.
Забележки
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Можете да използвате системата като
зарядно устройство за батерии за USB
устройства, които разполагат с функция
за презареждане, докато системата
е включена.
Зареждането започва, когато USB
устройството се свърже към
(USB) порта .
Ходът на зареждането се извежда върху
дисплея на USB устройството. За подробности
прегледайте ръководството за потребителя
на USB устройството.
Забележки относно зареждането
на USB устройство с тази система
Натиснете  .
За
 Файловете и папките се показват в реда
на създаването им в USB устройството.
 Папките, в които няма аудиофайлове,
се пропускат.
 Аудиоформатите, които можете да слушате
с тази система, са:
 MP3: разширение на файла „.mp3“;
 WMA: разширение на файла „.wma“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският
формат е различен, може да се възпроизведе
шум или да възникне неизправно
функциониране на системата.
 Когато е необходимо свързване чрез USB
кабел, свържете чрез кабела, предоставен
с USB устройството за свързване. Вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени
с USB устройството, което искате да свържете,
за подробности за начина на работа.
 Възможно е да изминат около 10 секунди,
преди да се покаже „SEARCH“, в зависимост
от типа на свързаното USB устройство.
 Не свързвайте системата и USB устройството
чрез USB концентратор.
 При поставяне на USB устройство системата
прочита всички файлове в него. Ако има много
папки или файлове в USB устройството,
прочитането на USB устройството може
да отнеме повече време.
 При някои свързани USB устройства след
извършването на операция може да има
забавяне, преди тя да се изпълни от тази
система.
 Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/
запис не може да бъде гарантирана. Ако
аудиофайловете в USB устройството са
кодирани първоначално с несъвместим
софтуер, те може да причинят шум или
прекъснат звук или да не се възпроизвеждат
изобщо.
 Тази система не може да възпроизвежда
аудиофайлове от USB устройство
в следните случаи:
 когато броят на аудиофайловете в папката
надвишава 999;
 когато общият брой на аудиофайловете
в USB устройството надвишава 999;
 когато броят на папките в USB устройството
надвишава 256 (включително папката „ROOT“
и празните папки).
Тези стойности може да се различават
в зависимост от файла и структурата на
папките. Не запазвайте други типове файлове
или ненужни папки в USB устройство
с аудиофайлове.
 Системата може да възпроизвежда само
до 8 папки в йерархична структура.
 Тази система не поддържа непременно
всички функции, осигурявани от свързаното
USB устройство.
 Не можете да използвате системата като
зарядно устройство за батерии, когато
е изключена.
 Някои USB устройства могат да се зареждат
само когато системата е във функцията USB.
Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане
на програма)
1 Изберете функцията CD или USB.
Натиснете CD  или USB .
2 Изберете режима на
възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE  неколкократно,
докато се покаже „PROGRAM“ при
спрян плейър.
3 Изберете желания номер на файл
или запис.
Натиснете /  неколкократно,
докато се покаже желаният номер на
запис или файл.
При програмиране на MP3 файлове
натиснете
+/
  неколкократно,
за да изберете желаната папка и след
това желания файл.
Избран номер на
запис или файл
Общо време на
възпроизвеждане
на избрания запис
(само за CD-DA диск)
4 Програмирайте избрания запис
или файл.
Натиснете , за да въведете избрания
запис или файл.
5 Повторете стъпки от 3 до 4, за да
програмите допълнителни записи
или файлове. Общият максимален
брой е 64.
6 За да възпроизведете програмата
си от записи или файлове,
натиснете  .
Програмата остава достъпна, докато не
изпълните една от следните операции:
 смяна на функцията;
 изключване на системата;
 разкачване на кабела за електрозахранване;
 отваряне на отделението за компактдиск.
За да възпроизведете отново същата
програма, натиснете  .
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
Натиснете PLAY MODE .
За изтриване на последния запис
или файл от програмата
Натиснете CLEAR  при спрян плейър.
Използване
на опционалните
аудиокомпоненти
Използване на таймерите
1 Подгответе звуковия източник.
Таймер за заспиване:
Свържете допълнителен аудиокомпонент
към жака AUDIO IN  на устройството
посредством аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта).
2 Намалете звука.
Натиснете VOLUME  .
3 Изберете функцията AUDIO IN.
Натиснете AUDIO IN .
4 Стартирайте възпроизвеждането.
Стартирайте възпроизвеждането
на свързания компонент и регулирайте
силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично в режим
на готовност, ако силата на звука на свързания
компонент е твърде слаба. Регулирайте този
параметър по съответния начин. Вижте „За
включване на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност“.
Регулиране на звука
За
Натиснете
Регулиране на VOLUME +/ .
силата на звука
Генериране на
по-динамичен
звук
BASS BOOST .
Настройване
на звуковия
ефект
EQ  неколкократно,
докато не се покаже
желаният звуков ефект.
Системата предлага две функции на таймери.
Ако използвате и двата таймера, този за
заспиване има приоритет.
Можете да заспите, докато слушате музика.
Тази функция работи дори когато часовникът
не е настроен.
Натиснете SLEEP  неколкократно. Ако
изберете „AUTO“, системата се изключва
автоматично след спиране на текущия диск
или USB устройство или след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събудите с възпроизвеждане
на съдържание от компактдиск, сигнал от FM,
USB устройство или аудиокомпонент, свързан
към жака AUDIO IN  в предварително
зададено време.
Уверете се, че сте настроили часовника.
1 Подгответе звуковия източник.
Подгответе звуковия източник и след това
натиснете VOLUME +/ , за да регулирате
силата на звука.
За да започнете от конкретен запис или
аудиофайл от компактдиска, създайте своя
собствена програма.
2 Изберете режима на настройка
на таймера.
Натиснете TIMER MENU .
Ако часовникът не е настроен, системата
ще бъде в режим на настройка на
часовника. В такъв случай настройте
часовника.
3 Настройте таймера за
Промяна на дисплея
За
Натиснете
Промяна на
информацията
на дисплея*
DISPLAY  неколкократно,
докато системата
е включена.
Проверка на
показанието
на часовника,
докато
системата
е изключена
DISPLAY , докато
системата е изключена.
Часовникът се показва
в продължение
на 8 секунди.
* Можете например да виждате информация
за компактдиск/MP3/WMA диск или
информацията от USB устройство, като:
 номера на запис или файл по време
на нормално възпроизвеждане;
 името на записа, файла или заглавието
по време на нормално възпроизвеждане;
 името на изпълнителя по време
на нормално възпроизвеждане;
 името на албума или папката по време
на нормално възпроизвеждане;
 общото време на възпроизвеждане
или общия брой записи на CD-DA диск
(само при избран нормален режим на
възпроизвеждане и спрян плейър).
Забележки относно информацията
на дисплея
 Знаците, които не могат да бъдат показани,
се извеждат като „_“.
 Не се показва следната информация:
 общото време на възпроизвеждане за
MP3/WMA диск и USB устройство;
 оставащото време на възпроизвеждане
за MP3/WMA файл.
 Не се показва правилно следната информация:
 изтеклото време на възпроизвеждане
на MP3/WMA файл, кодиран с VBR
(променлива побитова скорост);
 имената на папките и файловете, които
не отговарят на ISO9660 Level 1, Level 2
или Joliet по отношение на формата
на разширение.
 Показва се следната информация:
 оставащото време на възпроизвеждане
за запис;
 информацията в маркерите ID3 за MP3
файлове, когато са използвани маркери ID3
версия 1 и версия 2 (информацията
в маркерите ID3 има приоритет, когато
за единичен MP3 файл са използвани
маркери ID3 версия 1 и 2);
 до 31 знака от информацията в маркерите
ID3, изписана с главни букви (от A до Z),
цифри (от 0 до 9) и символи (+ – . / [ ] _ | ~).
възпроизвеждане.
Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „PLAY SET“, след което
натиснете .
4 Задайте времето за стартиране на
възпроизвеждането.
Натиснете /  неколкократно,
за да зададете часа, след което натиснете
. Използвайте горепосочената
процедура, за да зададете минутите.
5 Използвайте процедурата от стъпка 4,
за да зададете времето за спиране
на възпроизвеждането.
6 Изберете звуковия източник.
Натиснете /  неколкократно,
докато не се покаже желаният звуков
източник, след което натиснете .
7 Изключете системата.
Натиснете  . Системата се включва
автоматично преди предварително
зададеното време.
Ако в този момент тя вече е включена,
таймерът за възпроизвеждане няма да се
задейства. Не работете със системата от
момента на включването й до стартирането
на възпроизвеждането.
За проверка на настройката
1 Натиснете TIMER MENU .
2 Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „SELECT“, след което
натиснете .
3 Натиснете /  неколкократно,
за да изберете „PLAY SEL“, след което
натиснете .
За отмяна на таймера
Повторете същата процедура както по-горе,
докато в стъпка 3 се покаже „OFF“, след което
натиснете .
За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.
Забележки за потребителите на
iPod/iPhone
 Уверете се, че iPod/iPhone не възпроизвежда,
когато използвате таймера за
възпроизвеждане.
 Този таймер може да не се активира
в зависимост от състоянието на свързания
iPod/iPhone.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане
остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.
Съвместими с тази
система устройства
iPod/iPhone
Можете да използвате следните модели iPod/
iPhone с тази система. Актуализирайте своя
iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да
използвате със системата.
Изработено за:
 iPhone 5;
 iPhone 4S;
 iPhone 4;
 iPhone 3GS;
 iPod touch (5-то поколение);
 iPod touch (4-то поколение);
 iPod touch (3-то поколение);
 iPod classic;
 iPod nano (7-мо поколение);
 iPod nano (6-то поколение);
 iPod nano (5-то поколение);
 iPod nano (4-то поколение).
USB устройства
Проверете уебсайтовете по-долу
за информация за съвместимите
USB устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потребители в Канада:
http://esupport.sony.com/CA
За потребители в Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/LA
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Отстраняване
на неизправности
1 Уверете се, че захранващият кабел
и кабелите на високоговорителите
са свързани правилно и стабилно.
2 Намерете проблема в контролния
списък по-долу и извършете
посоченото коригиращо действие.
Ако проблемът продължи, свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
Ако на дисплея се покаже
„PROTECT“
Изключете незабавно кабела за
електрозахранване и проверете следните
елементи, след като „PROTECT“ изчезне.
 Има ли късо съединение между
кабелите + и  на високоговорителите?
 Нещо блокира ли вентилационните
отвори на системата?
След като проверите горепосочените
елементи и установите, че всичко
е наред, свържете отново кабела за
електрозахранване и включете системата.
Ако проблемът продължи, свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
 Включен ли е захранващият кабел?
Системата е влязла неочаквано
в режим на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след
около 30 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Вижте „За включване на функцията за
автоматично влизане в режим на готовност“.
Внезапно е отменена настройката
на часовника или работата на таймера
за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се
извършват операции, настройката
на часовника или тази на таймера
за възпроизвеждане се отменят
автоматично. Повторете операцията
от началото.
Няма звук.
 Има ли късо съединение между кабелите +
и  на високоговорителите?
 Използвате ли само високоговорителите
от комплекта?
 Нещо блокира ли вентилационните отвори
на системата?
 Указаната станция може временно да
е спряла излъчването.
Звукът идва от един канал или левият
и десният канал са небалансирани.
 Разположете високоговорителите
възможно най-симетрично.
 Свържете само високоговорителите
от комплекта.
Силно бучене или шум.
 Отдалечете системата от източниците
на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
 Монтирайте филтър на шум (предлага
се отделно) към захранващия кабел.
Дистанционното управление
не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора
за него  на устройството и поставете
системата далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление
към сензора.
 Приближете дистанционното управление
по-близо до системата.
Плейър за компактдискове/MP3/
WMA плейър
Звукът прескача или дискът не
се възпроизвежда.
 Почистете диска и го поставете отново.
 Преместете системата на място без
вибрации (например върху стабилна
стойка).
 Отдалечете високоговорителите
от системата или ги поставете върху
отделни стойки. При висока сила на звука
вибрациите на високоговорителите може
да предизвикат прескачането му.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Настройте нормален режим
на възпроизвеждане.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат
времето за започване на
възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен режим;
 диск, който не е бил финализиран
(към който може да се добавят данни);
 диск, в който има много папки.
iPod/iPhone
Няма звук.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан
стабилно.
 Уверете се, че iPod/iPhone възпроизвежда
музика.
 Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран
с най-новия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте го, преди да го използвате
със системата.
 Регулирайте силата на звука.
Звукът е изкривен.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан
стабилно.
 Намалете звука.
 Настройте „EQ“ („Екв.“) на iPod/iPhone на
позиция „Off“ („Изкл.“) или „Flat“ („Плоско“).
iPod/iPhone не работи.
 Изключете всички други приложения на iOS,
изпълнявани в iPod/iPhone. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPod/iPhone.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан
стабилно.
 Уверете се, че iPod/iPhone е актуализиран
с най-новия софтуер. Ако това не е така,
актуализирайте го, преди да го използвате
със системата.
 Тъй като системата и iPod/iPhone
работят по различен начин, не можете да
работите с iPod/iPhone чрез бутоните на
дистанционното управление или на
устройството. В този случай използвайте
бутоните за управление на iPod/iPhone.
Свързаният iPod/iPhone не може
да се зарежда.
 Уверете се, че iPod/iPhone е свързан
стабилно.
 Уверете се, че системата е включена.
USB устройство
Свързаното USB устройство не може
да се зарежда.
 Уверете се, че USB устройството е свързано
стабилно.
 Някои USB устройства могат да се зареждат
само когато системата е във функцията USB.
Използвате ли поддържано
USB устройство?
 Ако свържете неподдържано USB
устройство, могат да възникнат следните
проблеми. Потърсете информация за
съвместими USB устройства на уебсайтовете
с URL адресите, изброени в „USB устройства“
в „Съвместими с тази система устройства“.
 USB устройството не е разпознато;
 имената на файловете и папките не
се показват на системата;
 възпроизвеждането не е възможно;
 звукът прескача;
 има шум;
 възпроизвежда се изкривен звук.
Показва се „OVER CURRENT“.
 Открит е проблем, свързан с нивото на
електрическия ток от
(USB) порта .
Изключете системата и извадете USB
устройството от
(USB) порта . Уверете
се, че няма проблем с USB устройството.
Ако извеждането на тези съобщения
продължи, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата, след което свържете
отново USB устройството.
Има шум, прескачане или
изкривен звук.
 Изключете системата, след което свържете
отново USB устройството.
 Самите музикалните данни съдържат
шум или звукът е изкривен. Шумът
може да възникнал при създаването
на музикалните данни поради условия,
свързани с компютъра. Създайте
музикалните данни отново.
 Файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
Показва се „SEARCH“
за продължително време
или стартирането на
възпроизвеждането отнема
дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
 има много папки или файлове
на USB устройството;
 файловата структура е изключително
сложна;
 капацитетът на паметта е прекалено
голям;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Грешна визуализация
 Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените на
него може да са повредени.
 Знаците, които могат да бъдат показвани от
тази система, са само цифри и букви. Други
знаци не се показват правилно.
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Потърсете информация за съвместими
USB устройства на уебсайтовете
с URL адресите, изброени в „USB устройства“
в „Съвместими с тази система устройства“.
 USB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това, как да
отстраните този проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Потърсете информация за съвместими USB
устройства на уебсайтовете с URL адресите,
изброени в „USB устройства“ в „Съвместими
с тази система устройства“.
 Натиснете  , за да стартирате
възпроизвеждането.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Настройте нормален режим
на възпроизвеждане.
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
 Аудиофайловете могат да имат
неподходящи разширения. Тази система
поддържа следните разширения на имена
на файлове:
 MP3: разширение на файла „.mp3“;
 WMA: разширение на файла „.wma“.
 Аудиофайловете могат да са създадени
във формати, различни от MP3/WMA.
 USB устройствата за съхранение,
форматирани с файлови системи, различни
от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
 Ако използвате USB устройство с няколко
дяла, само файловете на първия дял могат
да бъдат възпроизведени.
 Файловете, които са шифрирани или
защитени с пароли и др., не могат да
бъдат възпроизведени.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои
USB устройства за съхранение може да не
поддържат тези FAT системи. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на всяко
USB устройство за съхранение или се свържете
с производителя.
За възстановяване на фабричните
настройки на системата
Ако системата все още не работи правилно,
възстановете фабричните й настройки.
1 Изключете и включете отново кабела
за електрозахранване, след което
включете системата.
2 Задръжте   на дистанционното
управление и EQ  на устройството,
докато на дисплея се покаже
„RESET OK“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като предварително зададените
радиостанции, таймера и часовника,
се изтриват.
За включване на функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност
Системата е снабдена с функция за
автоматично влизане в режим на готовност.
С нейна помощ системата влиза автоматично
в режим на готовност след около 30 минути,
когато не се извършват операции или не
се извежда аудиосигнал.
Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е включена по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за
да я изключите.
Задръжте  , когато системата
е включена, докато се покаже
„AUTO STANDBY OFF“.
За да включите функцията, повторете
процедурата, докато се покаже
„AUTO STANDBY ON“.
Забележки
 Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност е невалидна за функцията FM.
 Системата не може да влезе автоматично
в режим на готовност в следните случаи:
 когато е открит аудиосигнал;
 когато е свързан iPod/iPhone или USB
устройство;
 при възпроизвеждане на аудиозаписи или
файлове;
 докато работи предварително зададеният
таймер за възпроизвеждане или
за заспиване.
Съобщения
DISC ERR: поставили сте диск, който не може
да се възпроизведе.
FULL: опитвате се да програмирате повече
от 64 записа или файла (стъпки).
NO FILE: в CD-R/CD-RW дисковете в USB
устройството няма файлове, които могат
да бъдат възпроизведени.
NO STEP: всички програмирани записи
са изтрити.
NO USB: не е свързано USB устройство или
е свързано неподдържано USB устройство.
PLAY SET: опитали сте да изберете таймера,
когато таймерът за възпроизвеждане не
е настроен.
PLS STOP: натиснали сте PLAY MODE 
по време на възпроизвеждане.
SELECT: натиснали сте TIMER MENU 
по време на работа на таймера.
TIME NG: зададена е една и съща стойност за
времената на начало и край на таймера за
възпроизвеждане.
Тунер
Силно бучене или шум или
невъзможност за приемане
на станции.
 Свържете правилно антената.
 Пробвайте с друго местоположение
и ориентация за по-добро приемане.
 Дръжте антената далече от кабелите
на високоговорителите и от кабела за
електрозахранване, за да избегнете
прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното
електрическо оборудване.
Може да се чуват едновременно
няколко радиостанции.
 Пробвайте с друго местоположение
и ориентация за по-добро приемане.
 Свържете в сноп кабела на антената, като
използвате предлаганите в търговската
мрежа щипки за кабели например,
и регулирайте дължината му.
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда:
 Аудио компактдиск;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни/MP3/WMA
файлове).
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда:
 CD-ROM;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните
във формат на музикален компактдиск,
отговарящ на ISO9660 Level 1/Level 2
или Joliet;
 CD-R/CD-RW, записани в мултисесия, която
не е завършена чрез „приключване
на сесията“;
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа,
CD-R/CD-RW с драскотини или
замърсявания или CD-R/CD-RW, записани
на несъвместимо записващо устройство;
 неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
 дискове с файлове, които са различни от
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA;
 дискове с нестандартна форма (например
сърце, квадрат, звезда);
 дискове, върху които има остатъци от тиксо,
хартия или стикер;
 дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати, чието
лепило излиза извън тях;
 дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
Забележки за дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте диска
от центъра към ръба с кърпа за почистване.
 Не използвайте за почистване
разтворители, като бензин, разредител,
препарати за почистване или антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници на
топлина, като например въздухопроводи
с горещ въздух. Не ги оставяйте
в автомобил, паркиран на директна
слънчева светлина.
Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната страна
и цифров аудиозапис върху другата. Тъй
като обаче страната с аудиоматериала не
отговаря на стандарта Compact Disc (CD),
възпроизвеждането на този продукт
не е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
Този продукт е предназначен за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта Compact Disc (CD). Напоследък
някои звукозаписни компании предлагат
на пазара разнообразни музикални дискове,
кодирани с технология за защита на
авторските права. Моля, имайте предвид,
че някои от тези дискове не отговарят на
стандарта за компактдискове и е възможно
да не могат да бъдат възпроизвеждани
на този продукт.
Относно безопасността
 Изключете кабела за електрозахранване
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да използвате устройството
за продължителен период от време.
При изключване на устройството винаги
хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
 В случай че твърд предмет или течност
попадне в системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди
да я използвате отново.
 Захранващият кабел може да се подменя
само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено
положение или на места, където е твърде
горещо, студено, прашно, мръсно, влажно
или без подходяща вентилация или които
са изложени на директна слънчева или
ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на
устройството или високоговорителите върху
повърхности, които са били специално
обработени (например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до поява на
петна или обезцветяване на повърхността.
 Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността на
компактдиск плейъра да се кондензира
влага, която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена
за около половин час, докато влагата
се изпари.
Относно повишаването
на температурата
 Повишаването на температурата
на устройството по време на работа
е нормално и не представлява причина
за безпокойство.
 Ако сте използвали системата
продължително време при голяма
сила на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата високоговорители
Тази система високоговорители не е магнитно
екранирана и е възможно да се получи
магнитно изкривяване на картината на
разположени в близост телевизори. В такъв
случай изключете телевизора, изчакайте
между 15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мек парцал, леко
навлажнен със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като разредител,
бензин или спирт.
Спецификации
Главно устройство
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална): 4 вата +
4 вата (8 ома при 1 kHz, 1% ОХИ)
Постоянна RMS изходна мощност
(еталонна): 5 вата + 5 вата (8 ома при 1 kHz,
10% ОХИ)
Вход
AUDIO IN (стерео минижак): Чувствителност
1 V, импеданс 50 килоома
Изходи
SPEAKERS: Поддържа импеданс 8 ома
Секция на компактдиск плейъра
Система: система за компактдискове
и цифров звук
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването: Постоянно
Изходна мощност на лазера*: по-малка
от 44,6 μW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм
от повърхността на лещата на обектива на блока
за оптично четене с апертура 7 мм.
Честотна характеристика: 20 Hz  20 kHz
Отношение сигнал-шум: Над 90 dB
Динамичен диапазон: Над 90 dB
Секция за тунера
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Антена: Проводникова FM антена
Обхват на настройка:
Модели за Канада и Бразилия:
87,5 MHz  108,0 MHz (стъпка 100 kHz)
Други модели: 87,5 MHz  108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Секция на USB
(USB) порт*:
Тип A, максимално напрежение: 5 V, 1 A
* Използвайте USB кабела, предоставен с вашия iPod/
(USB) порта.
iPhone, при свързване с
Поддържани аудиоформати (само за MP3/
WMA дискове и USB устройства)
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Високоговорител
Система високоговорители: Пълен обхват,
диаметър 8 см (3 1/8 инча), тип конус
Номинален импеданс: 8 ома
Размери (Ш × В × Д): Прибл. 148 мм × 240 мм ×
127 мм (5 7/8 инча × 9 1/2 инча × 5 инча)
Тегло: Прибл. 1,2 кг (2 паунда и 10 3/8 унции)
нето за високоговорител
Количество: 2 броя
Общи характеристики
Изисквания за захранването:
променлив ток 120 V  240 V, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия: 23 вата
Размери (Ш/В/Д, включително найизпъкналите части) (без високоговорителите):
Прибл. 170 мм × 133 мм × 240 мм
(6 3/4 инча × 5 1/4 инча × 9 1/2 инча)
Тегло (без високоговорителите): Прибл. 1,3 кг
(2 паунда и 13 7/8 унции)
Количество (основно устройство): 1 брой
Включени принадлежности: дистанционно
управление (1), проводникова FM антена (1),
подложки за високоговорителите (8)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
 Консумирана мощност в режим на готовност:
0,5 W
 В печатните платки не са използвани
халогенирани забавители на горенето.
Бележка за лицензите
и търговските марки
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
и iPod touch са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и други държави.
 Обозначенията „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е предназначен
за свързване конкретно към iPod или
съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на
това устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod или
iPhone може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната връзка.
 Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
 Windows Media е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други държави.
 Този продукт е защитен чрез определени
права за интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен неин филиал.
 Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са собственост на съответните
им притежатели. В това ръководство
символите TM и не са посочени.
®
Download PDF

advertising