Sony | SHAKE-X3D | Sony SHAKE-X3D Мощна домашна аудио система с BLUETOOTH® технология Брошура

4-566-859-11(1) (BG)
Български
Правете луди купони с приложенията
„SongPal“ и „Fiestable“!
SongPal
1
Fiestable
Подгответе аудиосистемата си и изтеглете „SongPal“.
Относно аудио
системата ви
Включете
системата.
Относно устройство ви с Android™
Сканирайте двуизмерния код
или потърсете „SongPal“ чрез
URL адреса вдясно.
http://sonyapp.jp/songpal.html
Задръжте натиснат
бутона BLUETOOTH за
2 секунди или
повече, за да
За iPod или iPhone
влезете в режим
на сдвояване.
Докоснете „Settings“ >
„Bluetooth“ и включете
функцията BLUETOOTH, след
това завършете BLUETOOTH
връзка с аудиосистемата си.
BLUETOOTH
2
Следвайте екранните инструкции,
за да изтеглите „SongPal“.
Можете също да го изтеглите чрез
сканиране на двуизмерния код или
като го потърсите с помощта на
URL адреса по-горе.
Стартирайте „SongPal“ и изтеглете „Fiestable“.
Стартирайте „SongPal“ и докоснете
иконата на „Fiestable“ в горния
ляв ъгъл.
Можете да изтеглите „Fiestable“
от App Store или Google PlayTM.
Словната марка и логотипите BLUETOOTH® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки
от Sony Corporation е по лиценз.
Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
iPhone и iPod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуга на Apple Inc.
Всички други търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF