Sony FST-GTK17iP Инструкции за експлоатация

Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Sony FST-GTK17iP  Инструкции за експлоатация | Manualzz
4-449-198-14(1) (BG)
ПЕРСОНАЛНА
АУДИОСИСТЕМА
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Основни операции
Bluetooth
Тунер
Настройване на звука
Други операции
Допълнителна информация
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане
на течности върху устройството и не
поставяйте върху него предмети, пълни
с течности, като например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен
контакт. Ако забележете нещо
необичайно във функционирането на
устройството, изключете незабавно
щепсела от контакта.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Устройството не е изключено от
захранването, докато е свързано
към електрически контакт, дори
ако самото устройство е изключено.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в директивата
за EMC, при използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
2BG
За потребители в Съединените
щати
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се
намират на задния панел на устройството.
Запишете ги в предоставеното по-долу
място. Правете справка с тях винаги,
когато се свързвате с търговеца на
Sony относно този продукт.
Модел № ___________________________
Сериен № __________________________
Този символ
е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на неизолирано „опасно
напрежение“ по корпуса
на продукта, което може
да е достатъчно високо,
за да представлява риск
от токов удар за хората.
Този символ
е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на важни указания
за експлоатацията
и поддръжката (сервизното
обслужване) в документите,
придружаващи
устройството.
Важни указания за безопасност
1) Прочетете тези указания.
2) Запазете тези указания.
3) Обърнете внимание на всички
предупреждения.
4) Спазвайте всички указания.
5) Не използвайте това устройство
в близост до вода.
6) Почиствайте само със суха кърпа.
7) Не блокирайте вентилационните
отвори. Извършете инсталацията
съобразно указанията на производителя.
8) Не инсталирайте в близост до
източници на топлина, като например
радиатори, отоплителни решетки
или други уреди (включително
усилватели), генериращи топлина.
9) Не нарушавайте предпазното
предназначение на поляризирания или
заземения щепсел. Поляризираният
щепсел разполага с две клеми с различна
ширина. Заземеният щепсел разполага
с две клеми и трети заземителен щифт.
Широката клема или третият
заземителен щифт са предоставени
за Вашата безопасност. Ако
предоставеният щепсел не отговаря на
контакта Ви, посъветвайте се
с електротехник за замяна на стария
контакт.
10) Не позволявайте захранващият кабел
да бъде настъпван или прещипван,
особено до щепселите, електрическите
розетки и около мястото, където
излиза от устройството.
11) Използвайте само указаните от
производителя приспособления
и принадлежности.
12) Използвайте само с количка, стойка,
статив, скоба или маса, указани
от производителя или продавани
с устройството. Когато се използва
количка, внимавайте при преместването
й заедно с устройството, за да избегнете
нараняване поради преобръщане.
13) Изключете устройството от
електрозахранването по време на
гръмотевични бури или когато няма
да се използва за продължителни
периоди от време.
14) За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте към квалифицирани
сервизни техници. Сервизно
обслужване се налага, ако устройството
е повредено по какъвто и да е начин,
например при повреда в захранващия
кабел или щепсела, при разливане на
течности или попадане на предмети
в устройството, при излагането му на
дъжд или влага, при необичайна работа
или при изпускане.
Следната декларация на
FCC (Федерална комисия
за комуникации) важи само
за версията на този модел,
произведена за продажба в
САЩ. Другите версии може да
не отговарят на техническите
разпоредби на FCC.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това оборудване е изпробвано и е
установено, че отговаря на ограниченията
за цифрови устройства клас B съгласно
част 15 от правилата на FCC. Целта на тези
изисквания е да осигурят нормална защита
от вредни излъчвания при инсталиране
в жилищно място. Това оборудване
произвежда, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и може да причини
вредни смущения в радиовръзката, ако
не се инсталира и използва в съответствие
с инструкциите. Не може да се гарантира
обаче, че при определено инсталиране няма
да възникне интерференция. Ако този уред
смущава радио- и телевизионните сигнали,
което може да се установи при неговото
включване и изключване, потребителят
следва да се опита да коригира смущенията,
като предприеме някоя от следните мерки:
– да пренасочи или да промени мястото
на приемната антена;
– да увеличи разстоянието между
оборудването и приемника;
– да свърже уреда към контакт във
верига, различна от тази, към която
е свързан приемникът;
– да се консултира с търговеца или
с опитен техник по радио- и
телевизионна техника за помощ.
3BG
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме Ви, че всякакви
промени или модификации, които
не са изрично одобрени в настоящото
ръководство, могат да прекратят правото
ви да работите с това оборудване.
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели и
конектори за свързване на хостващите
компютри и/или периферни устройства,
за да се спазят ограниченията за емисии
на FCC (Федерална комисия за
комуникации).
Персонална аудиосистема
(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)
Това оборудване не трябва да бъде
поставяно близо до или да работи
с каквато и да е друга антена или
предавател.
Това оборудване отговаря на
ограниченията на FCC (Федерална
комисия за комуникации) за излагане на
излъчвания, зададени за неконтролирана
среда, както и на указанията на FCC
за излагане на въздействието на
радиочестоти (RF), посочени в
Приложение C към OET65. Това
оборудване има много ниски нива
на RF енергия, за които се смята, че
отговорят на изискванията без оценка
на максималното допустимо излагане на
въздействие (MPE). Желателно е обаче
то да се монтира и използва при спазване
на разстояние поне 20 см или повече
между радиатора и човешкото тяло
(с изключение на крайниците: ръце,
китки, крака и глезени).
За потребители в Европа
Изхвърляне на
старо електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не трябва
да се третира като битови отпадъци. Вместо
това трябва да бъде предаден в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този продукт,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте го закупили.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни в
Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че предоставената
с този продукт батерия не трябва да
се третира като битови отпадъци.
4BG
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, в края на живота на
продукта го предайте в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Съобщение за потребителите:
следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от
или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано
на законодателството на Европейския
съюз, трябва да бъдат отправяни
към упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
За потребители в Австралия
Изхвърляне на
старо електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
5BG
Бележка за лицензите и търговските
марки
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
и iPod touch са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави. Lightning е търговска марка
на Apple Inc.
• Обозначенията „Made for iPod“ и „Made
for iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
• Думата Bluetooth® и логотипите са
регистрирани търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване
на подобни марки от Sony Corporation
е по лиценз. Други търговски марки
и имена са собственост на съответните
им притежатели.
• Маркировката „N” (N mark) е търговска
марка или регистрирана търговска
марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и
други държави.
• Android е търговска марка на
Google Inc.
• Технологията за аудиокодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
6BG
• Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява
се употребата или разпространението
на такава технология извън този
продукт без лиценз от Microsoft или
от подразделение, упълномощено от
Microsoft.
• Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите ™ и ® не са посочени.
Съдържание
Указател на компонентите
и елементите за управление ...... 8
Първи стъпки
Стабилно свързване на
системата...................................... 11
Използване на iPod/iPhone...... 12
Настройване на часовника ...... 13
Основни операции
Възпроизвеждане от
iPod/iPhone.................................. 14
Възпроизвеждане от USB
устройство ................................... 15
Bluetooth
За безжичната технология
Bluetooth ....................................... 16
Безжично слушане на музика
от Bluetooth устройство ............ 16
Настройване на Bluetooth
аудиокодеците ............................ 20
Настройване/отменяне на
режим на готовност на
Bluetooth връзката...................... 21
Други операции
Настройване на светлинната
илюминация ................................24
Използване на таймерите.........24
Промяна на екрана
на дисплея ....................................25
Използване на опционално
оборудване ...................................26
Деактивиране на бутоните
на устройството
(Заключване за деца) .................27
Настройване/отменяне на
функцията за автоматично
преминаване в режим на
готовност ......................................27
Допълнителна
информация
Уебсайтове за съвместими
устройства ....................................28
Отстраняване на
неизправности
Съобщения...................................33
Предпазни мерки........................33
Спецификации............................35
Тунер
Слушане на радио ...................... 21
Настройване на звука
Настройване на звука ............... 23
Създаване на парти
атмосфера (DJ EFFECT) ........... 23
Избиране на вертикалния
звуков ефект................................ 24
7BG
Указател на компонентите и елементите за
управление
В това ръководство са обяснени главно операциите с използване на
дистанционното управление, но същите операции могат да се изпълнят
и посредством бутоните на устройството със същите или подобни имена.
Устройство
– Изглед отгоре
– Изглед отпред
8BG
Дистанционно управление RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (стр. 24)
Избиране на вертикалния звуков
ефект.
G FLANGER, ISOLATOR (стр. 23)
Избиране на тип DJ EFFECT.
H Устройство: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Настройване силата на звука.
Настройване на нивото на
DJ EFFECT (стр. 23).
Не можете да използвате този бутон,
за да регулирате силата на звука,
когато е активиран DJ EFFECT.
Дистанционно управление:
VOLUME +*/–
Настройване на силата на звука.
I BASS BAZUCA (стр. 23)
Избиране на ефект BASS BAZUCA.
J EQ (стр. 23)
Избиране на предварително
зададения звуков ефект.
K
1 "/1 (включено/в готовност)
Включване на системата или
поставяне в режим на готовност.
B LED SPEAKER (стр. 24)
Промяна на светлинната
илюминация.
C Индикатор VERTICAL SOUND
Свети, когато е включен
вертикалният звуков ефект.
D Индикатор BLUETOOTH (стр. 17)
Показва статуса Bluetooth на
системата.
E BLUETOOTH (стр. 17, 19)
Натиснете, за да изберете
функцията Bluetooth.
Задръжте натиснат, за да активирате
сдвояването на Bluetooth по време
на функцията Bluetooth.
(USB) порт (стр. 13, 14, 15)
Свързване на опционно iPod/
iPhone или USB устройство.
L Извод за устройство Apple
(стр. 12, 14)
M Фиксиращ палец (стр. 12)
N Бутон PUSH (стр. 12)
O m/M (превъртане назад/
бързо превъртане напред)
Задръжте, за да намерите точка
в запис или файл по време на
възпроизвеждане.
Устройство: l/L
(назад/напред)
Дистанционно управление:
./> (назад/напред)
Избиране на запис или файл.
9BG
Устройство: TUNING +/–
Дистанционно управление: +/–
(фина настройка)
Настройване на желаната станция.
P
(N-маркировка) (стр. 19)
Индикация за сензорната точка за
комуникация в близко поле (NFC).
Q Устройство: FUNCTION
Дистанционно управление:
FUNCTION +/–
Избиране на функция.
R Панел на дисплея
S Сензор за дистанционно
управление
T
+/– (избиране на папка)
Избиране на папка в USB
устройство.
U Устройство: NX
(възпроизвеждане/пауза)
Дистанционно управление: N*
(възпроизвеждане), X (пауза)
Стартиране или поставяне на
възпроизвеждането в пауза.
За възобновяване на
възпроизвеждането
от USB устройството
натиснете NX или N.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането.
Натиснете двукратно за
отказване на възобновяването
на възпроизвеждането от USB
устройството.
V TIMER MENU (стр. 13, 25)
Настройване на часовника
и таймерите.
W
Въвеждане на настройките.
X OPTIONS
Влизане или излизане от менюто
с опции.
10BG
Y RETURN O
Връщане към предходния избор.
Z
/ / /
Избиране на елементи от менюто
с опции или от менюто на
таймерите.
wj TUNER MEMORY (стр. 22)
Предварително задаване на
радиостанцията.
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Избиране на режима на
възпроизвеждане от USB
устройство (стр. 15).
Избиране на режима за фина
настройка (стр. 21).
wl REPEAT/FM MODE
Слушане неколкократно на USB
устройство, отделен запис или
файл (стр. 15).
Избиране на режима на приемане
на FM (моно или стерео) (стр. 22).
e; SLEEP (стр. 24)
Настройване на таймера за
заспиване.
ea DISPLAY
Смяна на информацията на панела
на дисплея.
* Бутоните VOLUME + и N имат осезаеми
точки. Използвайте осезаемата точка за
отправна точка при работа със системата.
Първи стъпки
Стабилно свързване на системата
Първи стъпки
A Проводникова FM антена
(Удължете я хоризонтално.)
B Рамкова AM антена
C Към жак DVD/PC IN L
D Към жак DVD/PC IN R
E Към електрически контакт
A Антени
C Захранване
Намерете място и ориентация, които
осигуряват приемане на добър сигнал,
и настройте антените.
Дръжте антената далече от кабела за
електрозахранване и USB кабела, за
да избегнете прихващането на шум.
Свържете кабела за електрозахранване
към електрически контакт.
Демонстрацията се извежда върху
панела на дисплея. Натиснете "/1,
за да включите системата;
демонстрацията приключва
автоматично.
Ако предоставения адаптер на щепсела
не съответства на електрическия
контакт, извадете го от щепсела (само
за моделите, оборудвани с адаптер).
B DVD/PC IN L/R
Използвайте аудиокабел (не е включен
в комплекта) за свързване към
жаковете на аудиоизхода на аудио/
видеооборудване. Звукът се извежда
през тази система.
11BG
Поставяне на батерии
– Хоризонтален монтаж
Поставете двете включени в комплекта
батерии R6 (размер AA), като спазвате
поляритета, показан по-долу.
Използване на iPod/iPhone
Забележки
• Не използвайте едновременно нова и стара
батерия нито различни типове батерии.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за
продължителен период от време, извадете
батериите, за да избегнете повреда поради
протичане или окисляване.
Монтиране на системата
Системата може да бъде монтирана
вертикално или хоризонтално.
Изберете стила на монтаж според
предпочитанията си.
Забележки
• Монтирайте системата хоризонтално,
когато свързвате модел iPod nano към
извод за Apple устройство.
• Изберете вертикалния звуков ефект,
когато системата е монтирана вертикално.
(стр. 24).
– Вертикален монтаж
При свързване към извод
за Apple устройство
Можете да свържете моделите към
извод за Apple устройство, както следва.
• iPod touch 5-то поколение
• iPod nano 7-то поколение
• iPhone 5
За да предотвратите падане на
iPod/iPhone, винаги го закрепвайте
с фиксиращия палец при свързване
към извода за Apple устройство.
При отстраняване на iPod/iPhone
повдигнете фиксиращия палец, докато
щракне и влезе в позиция, след което
разкачете iPod/iPhone от извода за
Apple устройство.
1 Поставете iPod/iPhone върху
извода за Apple устройство.
2 Натискайте бутона PUSH, докато
фиксиращият палец се освободи.
Фиксиращият палец се завърта, за
да закрепи iPod/iPhone.
12BG
Забележка за потребителите на
модела iPod nano
НЕ монтирайте системата вертикално,
когато използвате с нея модели iPod nano.
Поради височината си те не могат да бъдат
закрепени с фиксиращия палец. Монтирайте
системата хоризонтално.
Забележка относно пренасянето
на системата
Забележки
• Ако свързаният iPod/iPhone е поставен
в калъф, достъпен в търговската мрежа,
системата може да не успее да разпознае
iPod/iPhone. В този случай отстранете
калъфа от iPod/iPhone и го свържете
отново към извода за Apple устройство.
• При използване на вертикално монтирана
система уверете се, че свързаният iPod/
iPhone остава изправен и не е наклонен.
Не можете да настройвате часовника
в режим на пестене на енергия.
1 Натиснете "/1, за да включите
системата.
2 Натиснете TIMER MENU.
Ако на панела на дисплея се покаже
„PLAY SET“, натиснете /
неколкократно, за да
изберете „CLOCK“, след което
натиснете
.
Първи стъпки
Не пренасяйте системата със свързан
iPod/iPhone. В противен случай iPod/iPhone
може да падне и да се повреди. Sony не може
да поеме отговорност за щети, причинени
от неподходящо използване.
Настройване на
часовника
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да настроите часа, след което
натиснете
.
4 Натиснете
/ неколкократно,
за да настроите минутите,
след което натиснете
.
При свързване към порт
Свържете iPod/iPhone към порта
чрез USB кабела, предоставен
с iPod/iPhone.
iPod/iPhone (не е
включен в комплекта)
USB кабел
(не е включен
в комплекта)
13BG
Основни операции
Възпроизвеждане от
iPod/iPhone
x При свързване към извод за Apple
устройство
1 Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
функцията iPod.
2 Поставете iPod/iPhone върху
извода за Apple устройство.
Можете да използвате системата
като зарядно устройство за батерии
за iPod/iPhone независимо от това
дали тя е включена или изключена.
Зареждането започва при поставяне
на iPod/iPhone върху извода за Apple
устройство или при свързването
му към
порта. Състоянието на
зареждането се показва на дисплея
на iPod/iPhone.
За подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация на
iPod/iPhone.
3 Натиснете бутона PUSH
За спиране на зареждането на
iPod/iPhone
4 Натиснете N.
Отстранете iPod/iPhone.
и закрепете iPod/iPhone.
x При свързване към порт
1 Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
функцията USB.
2 Свържете iPod/iPhone
към
порта.
3 Натиснете N.
За управление на iPod/iPhone
За
Направете това
Поставяне на
Натиснете X/x.
възпрозвеждането в пауза
14BG
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Избиране на
запис
или глава от
аудиокнига/
подкаст
Натиснете ./>.
За бързо превъртане
напред или назад
задръжте бутона
натиснат.
Намиране на
точка в запис
или глава от
аудиокнига/
подкаст
Задръжте натиснат
бутона m/M по време
на възпроизвеждането и
го освободете в желаната
точка.
Забележки относно зареждането
на iPod/iPhone
• iPod/iPhone не може да се зарежда,
когато е свързан към системата, докато
тя е изключена.
• Когато iPod/iPhone е свързан към
извода за Apple устройство, натиснете
FUNCTION +/–, за да изберете функцията
iPod, TUNER или DVD/PC.
• Когато iPod/iPhone е свързан към порта
,
натиснете FUNCTION +/–, за да изберете
функцията USB или BT AUDIO.
Забележки
• Не докосвайте извода за Apple устройство.
• Работните характеристики на системата
може да са различни в зависимост от
спецификациите на iPod/iPhone.
• При поставяне или изваждане на
iPod/iPhone
– дръжте iPod/iPhone устройството под
същия ъгъл като този на извода за Apple
устройство и не усуквайте или клатете
iPod/iPhone, за да предотвратите повреда
на извода;
– дръжте устройството с една ръка
и внимавайте да не натиснете погрешка
контролите на iPod/iPhone.
• Преди да разкачите iPod/iPhone, поставете
възпроизвеждането в пауза.
Възпроизвеждане от
USB устройство
Аудиоформатите, които могат да се
възпроизвеждат от тази система, са
следните:
– MP3: разширение на файла „.mp3“
– WMA: разширение на файла „.wma“
– AAC: разширение на файла „.m4a“,
„.mp4“ или „.3gp“
– WAV: разширение на файла „.wav“
Ако аудиофайловете са с
горепосоченото разширение, но не
са в съответните формати, системата
може да възпроизвежда шум или да
се получи неизправност.
Проверете в уебсайтовете за
информация за съвместими USB
устройства (стр. 28).
1 Натиснете FUNCTION +/–, за
да изберете функцията USB.
2 Свържете USB устройство
към
порта.
3 Натиснете N.
За промяна на режима на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE
неколкократно.
• Нормален режим на
възпроизвеждане (празно):
последователно възпроизвеждане
на всички аудиофайлове в USB
устройството.
• Възпроизвеждане по папки
(„FLDR“)1): възпроизвеждане на
всички аудиофайлове в конкретна
папка в USB устройството.
• Разбъркано възпроизвеждане
(„SHUF“)2)3): възпроизвеждане
в произволен ред на всички
аудиофайлове в USB устройството.
1)
Не можете да изберете едновременно
възпроизвеждане по папки и „
“.
2)
Не можете да изберете едновременно
разбъркано възпроизвеждане и повторно
възпроизвеждане.
3)
Когато изключите системата, избраният
режим на разбъркано възпроизвеждане се
изчиства и режимът на възпроизвеждане
се връща към нормален.
Основни операции
• Задръжте натиснат бутона ./>
за бързо превъртане назад (или бързо
превъртане напред), докато
възпроизвеждате видеоматериал,
ако m/M не функционира.
• За да промените силата на звука,
използвайте VOLUME +/–. Силата на
звука не се променя, ако я настройвате
от iPod/iPhone.
• Тази система е създадена само за iPod/
iPhone с 8-пинов конектор Lightning.
Не можете да свързвате никакви други
устройства към извода за Apple устройство.
• За да използвате iPod/iPhone, направете
справка в инструкциите му за
експлоатация.
• Sony не може да поеме отговорност, в
случай че данни, записани на iPod/iPhone,
бъдат загубени или повредени при
използване на iPod/iPhone, свързан към
тази система.
За да изберете повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT неколкократно.
•
: повтаряне на всички
аудиофайлове в USB устройство
или в папката
•
: повтаряне на аудиофайл
Забележки за USB устройството
• Редът на възпроизвеждане от системата
може да се различава от този на свързания
цифров музикален плейър.
• Не забравяйте да изключите системата,
преди да отстраните USB устройството.
Отстраняването на USB устройство при
включена система може да повреди
данните в него.
• Не може да се гарантира съвместимост
с всеки софтуер за кодиране/запис. Ако
аудио файловете в USB устройството
са били кодирани първоначално
с несъвместим софтуер, това може да
причини шум или прекъсване на звука,
или невъзможност за възпроизвеждане.
15BG
• Системата може да разпознае до
– 256 аудиофайла в папка;
– 65 536 аудиофайла в USB устройство;
– 256 папки в USB устройство.
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Можете да използвате системата като
зарядно устройство за USB устройства
с функция за презареждане, когато
системата е включена.
Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
функцията USB.
Зареждането започва, когато
USB устройството е свързано
към
порта. Състоянието на
зареждането се показва на панела
на дисплея на USB устройството.
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация на
USB устройството.
Bluetooth
За безжичната
технология Bluetooth
Bluetooth е безжична технология
с обхват на късо разстояние, която
позволява безжична комуникация
на данни между цифрови устройства.
Безжичната Bluetooth технология
работи в обхват около 10 метра
(33 фута).
Поддържани Bluetooth версия,
профили и кодеци.
Поддържана Bluetooth версия:
• Bluetooth, стандартна версия 3.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Поддържани Bluetooth профили:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани Bluetooth кодеци:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Безжично слушане на
музика от Bluetooth
устройство
Можете да слушате музика от Bluetooth
устройство чрез безжична връзка.
Проверете в уебсайтовете за
информация за съвместими Bluetooth
устройства (стр. 28).
16BG
Относно индикатора BLUETOOTH
Индикаторът BLUETOOTH свети или
мига в синьо, за да покаже състоянието
на Bluetooth.
3 Задръжте натиснат бутона
BLUETOOTH на устройството
за 2 или повече секунди.
„PAIRING“ мига на панела на
дисплея.
4 Изпълнете процедурата за
Състояние на
индикатора
Bluetooth в режим на
готовност
Мига бавно
сдвояване на Bluetooth
устройството.
Bluetooth сдвояване
Мига бързо
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация
на Bluetooth устройството.
Bluetooth свързване
Мига
Bluetooth връзката
е установена
Свети
Сдвояване на тази система
с Bluetooth устройство
Сдвояването е операция, при която
Bluetooth устройствата се регистрират
предварително едно към друго. След
извършване на операция по сдвояване
не е необходимо тя да се изпълнява
повторно. Ако устройството
е смартфон, съвместим с NFC,
процедурата за ръчно сдвояване не
е необходима.
1 Поставете Bluetooth
устройството на разстояние
до 1 метър (3 фута) от системата.
2 Натиснете неколкократно
BLUETOOTH на устройството,
за да изберете функцията
Bluetooth.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
Забележка
Ако системата е свързана към Bluetooth
устройство, натиснете BLUETOOTH,
за да разкачите Bluetooth устройството.
5 Изберете номера на модела
Bluetooth
Състояние на
системата
на устройството от дисплея
на Bluetooth устройството.
Например изберете „SONY
FST-GTK37iP“ (или FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).
Ако за Bluetooth устройството
е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“.
6 Извършете Bluetooth
свързването на Bluetooth
устройството.
След като сдвояването завърши
и Bluetooth връзката е установена,
името на Bluetooth устройството
се показва на панела на дисплея.
В зависимост от Bluetooth
устройството, връзката може
да се стартира автоматично след
приключване на сдвояването.
Можете да проверите адреса на
Bluetooth устройството чрез
неколкократно натискане на
DISPLAY.
Забележки
• Можете да сдвоите до 9 Bluetooth
устройства. Ако сдвоите 10-то Bluetooth
устройство, то ще замени устройството,
което се е свързвало най-отдавна.
• Ключът за достъп може да е наречен
„Passcode“ (код за достъп), „PIN code“
(ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер)
или „Password“ (парола) и т.н. в
зависимост от устройството.
17BG
• Състоянието на готовност на системата за
сдвояване се отменя след около 5 минути.
Ако сдвояването не е успешно, повторете
процедурата от стъпка 1.
• Докато тази система е свързана към
Bluetooth устройство, тя не може да бъде
открита и не може да се осъществи връзка
от друго Bluetooth устройство, което
никога преди не е било сдвоявано.
• Ако искате да извършите сдвояване с
друго Bluetooth устройство, повторете
стъпки от 1 до 6.
За отмяна на операция за сдвояване
Задръжте натиснат бутона
BLUETOOTH на устройството за
2 или повече секунди, докато на панела
на дисплея се покаже „BT AUDIO“.
1 Изтеглете и инсталирайте
приложението „NFC Easy
Connect“.
Изтеглете безплатното приложение
за Android от Google Play, като
потърсите „NFC Easy Connect“,
или получете достъп директно,
като използвате двуизмерния код
по-долу. Може да бъдат начислени
такси за комуникация с данни.
Двуизмерен код* за директен
достъп
* Използвайте приложение за четене
на двуизмерен код.
Свързване към смартфон
с едно докосване (NFC)
При докосване на системата към
смартфон, съвместим с NFC, тя
включва автоматично функция
Bluetooth и след това автоматично
преминава към извършване на
сдвояване и установяване на
Bluetooth връзка.
Какво представлява „NFC“?
NFC (Near Field Communication)
(Комуникация в близко поле)
е технология, която позволява
безжична комуникация в обхват
на късо разстояние между различни
устройства, като мобилни телефони
и IC маркери. Благодарение на
функцията NFC може лесно да се
осъществи комуникация на данни
чрез лесно докосване на обозначената
сензорна точка на устройствата,
съвместими с NFC.
18BG
Забележки
• Приложението може да не се предлага
в някои държави/региони.
• В зависимост от смартфона можете
да използвате функцията NFC, без да
инсталирате приложението. В този
случай операциите и спецификациите
може да се различават. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация на смартфона.
Съвместими смартфони
Смартфони с вградена функция
NFC (операционна система:
Android 2.3.3 или по-нова версия
с изключение на Android 3.x)
2 Стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“ на
смартфона.
Уверете се, че се показва екранът
на приложението.
3 Докоснете със смартфона
N-маркировката на системата,
докато той започне да вибрира.
Възпроизвеждане на музика
от Bluetooth устройство
x За Bluetooth устройство
Bluetooth
Можете да управлявате Bluetooth
устройство, като свържете системата
и Bluetooth устройство чрез AVRCP.
Преди да възпроизвеждате музика,
проверете следното:
– дали функцията Bluetooth на
Bluetooth устройството е включена;
– дали сдвояването е завършено.
1 Натиснете неколкократно
BLUETOOTH на устройството,
за да изберете функцията
Bluetooth.
Завършете свързването, като
следвате инструкциите, показвани
на смартфона.
След установяването на Bluetooth
връзката BLUETOOTH
индикаторът спира да мига и остава
да свети. Името на Bluetooth
устройството се показва на панела
на дисплея.
Можете да превключите източника
на звук от смартфона към друго
съвместимо с NFC Bluetooth
устройство.
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация
на Bluetooth устройството.
Съвет
Ако сдвояването и Bluetooth връзката
са неуспешни, направете следното.
– Стартирайте отново „NFC Easy Connect“
и бавно придвижете смартфона над
N-маркировката.
– Ако използвате за смартфона калъф,
предлаган в търговската мрежа,
отстранете калъфа.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
2 Установете връзка с Bluetooth
устройството.
Ще се извърши автоматично
свързване към Bluetooth
устройството, с което последно
е осъществявана връзка.
Осъществете Bluetooth връзка от
Bluetooth устройството, ако то не
е свързано.
След установяването на връзката
името на Bluetooth устройството
се показва на панела на дисплея.
3 Натиснете N.
В зависимост от Bluetooth
устройството
– може да се наложи да натиснете
N двукратно;
– може да се наложи да стартирате
възпроизвеждане на
аудиоизточник на Bluetooth
устройството.
19BG
Забележки
• Когато системата не е свързана към
Bluetooth устройство, тя автоматично
ще се свърже към и ще осъществи
възпроизвеждане от Bluetooth устройството,
с което последно е осъществявана връзка,
когато натиснете N.
• Ако се опитате да свържете към системата
друго Bluetooth устройство, текущо
свързаното Bluetooth устройство ще
прекрати връзката.
x За смартфон, съвместим с NFC
Докоснете със смартфона
N-маркировката на системата,
за да установите Bluetooth връзка.
Стартирайте на смартфона
възпроизвеждане на аудиоизточник.
За подробности относно
възпроизвеждането вижте
инструкциите за експлоатация
на смартфона.
За да прекъснете връзката към
Bluetooth устройството
x За Bluetooth устройство
Натиснете BLUETOOTH на
устройството.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
В зависимост от Bluetooth устройството
Bluetooth връзката може да бъде
отменена автоматично, след като
спрете възпроизвеждането.
x За смартфон, съвместим с NFC
Докоснете отново със смартфона
N-маркировката на системата.
Изтриване на цялата информация
за регистрация на сдвояването
Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1 Натиснете BLUETOOTH, за да
изберете функцията Bluetooth.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
Ако системата е свързана към
Bluetooth устройство, името му
се показва на панела на дисплея.
Натиснете BLUETOOTH, за да
прекъснете връзката на Bluetooth
устройството.
2 Докато държите натиснат бутона x,
натиснете "/1 за около 3 секунди.
Върху панела на дисплея се показват
„BT HIST“ и „CLEAR“ и цялата
информация за сдвояването се
изтрива.
Настройване на Bluetooth
аудиокодеците
Можете да изберете Bluetooth
аудиокодеците, когато свързаното
Bluetooth устройство поддържа
Усъвършенствано аудиокодиране (AAC).
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „BT AAC“, след
което натиснете
.
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете „ON“ или „OFF“.
• ON: усъвършенстваното
аудиокодиране (AAC) се избира,
ако Bluetooth устройството
поддържа AAC.
• OFF: избира се кодек Sub Band (SBC).
20BG
Забележки
• Ако е избрано AAC, можете да се
наслаждавате на висококачествен звук.
В случай че не можете да слушате звук в AAC
формат от устройството, изберете „OFF“.
• Ако промените тази настройка, докато
системата е свързана към Bluetooth
устройство, връзката към Bluetooth
устройството ще бъде прекъсната. За да
свържете към Bluetooth устройството,
осъществете отново Bluetooth връзката.
Настройване/отменяне
на режим на готовност
на Bluetooth връзката
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „BT STBY“, след
което натиснете
.
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете „ON“ или „OFF“.
4 Натиснете "/1, за да изключите
системата.
Когато режимът на готовност
на Bluetooth връзката е включен,
системата ще се включи
автоматично, когато установите
Bluetooth връзка от Bluetooth
устройството.
Забележка
Системата няма да влезе в режим на
готовност на Bluetooth връзката, ако
изтриете информацията за сдвояването.
Слушане на радио
1 Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
FM или AM честотна лента.
2 За автоматично сканиране:
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато на панела
на дисплея светне „AUTO“.
След това натиснете +/–.
Сканирането спира автоматично
след настройване на станция. След
това, на панела на дисплея светват
„TUNED“ и „ST“ (само за FM стерео
програми).
Тунер/Тунер
Системата влиза в режим на готовност
на Bluetooth връзката и чака за
Bluetooth връзка дори когато
е изключена.
Тунер
Ако „TUNED“ не светне и
сканирането не спре, натиснете x,
за да спрете сканирането. След това,
извършете ръчна фина настройка
(по-долу).
Когато настроите FM станция,
предоставяща услуги RDS,
програмите предоставят
информация като например
наименованието на услугата
или на станцията.
Можете да проверите
информацията за RDS, като
натиснете неколкократно DISPLAY.
За ръчна фина настройка:
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато „AUTO“
и „PRESET“ изчезнат от панела
на дисплея.
След това натиснете +/–
неколкократно, за да извършите
фина настройка на желаната
станция.
21BG
Съвет
За да намалите статичния шум при слаба
FM стереостанция, натиснете FM MODE
неколкократно, докато на панела на дисплея
светне „MONO“.
За да промените интервала за AM
фина настройка
(с изключение на модели за Европа,
Русия и Саудитска Арабия)
Интервалът за AM фина настройка
е настроен по подразбиране на 9 kHz
(или 10 kHz за някои региони).
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, за да изберете
АМ честотна лента.
2 Натиснете "/1, за да изключите
системата.
3 Докато държите натиснат бутона
TUNING +, натиснете "/1.
На панела на дисплея се показва
„9K STEP“ или „10K STEP“.
Когато променяте интервала,
всички предварително зададени
AM станции се изтриват.
Предварително задаване на
радиостанции
Можете да съхраните до 20 FM и 10 AM
станции като предпочитани.
1 Настройване на желаната
станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY.
Номер на предварително зададената станция
22BG
3 Натиснете +/– неколкократно,
за да изберете желания
номер на предварително
зададената станция, след
което натиснете
.
На панела на дисплея се показва
„COMPLETE“. Станцията се
запаметява.
За фина настройка на предварително
зададена станция
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато на панела
на дисплея светне „PRESET“. След
това натиснете +/– неколкократно,
за да изберете желания номер на
предварително зададената станция.
Настройване на звука
Настройване на звука
За
Направете това
Подсилване
Натиснете BASS
на басите
BAZUCA.
и създаване на
по-мощен звук
Избиране на
предварително
настроен звуков
ефект
Натиснете EQ
неколкократно.
За отмяна на
предварително настроен
звуков ефект натиснете
EQ неколкократно, за
да изберете „FLAT“.
(DJ EFFECT)
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
Настройване на звука
Създаване на парти
атмосфера
1 Натиснете FLANGER или
ISOLATOR.
Избраният бутон светва и ефектът
се активира.
• FLANGER: създава дълбок
фленджър ефект, подобен на
рева на реактивен самолет.
• ISOLATOR: изолира конкретна
честотна лента чрез настройване
на останалите честотни ленти.
Например, когато искате да
наблегнете на вокалите и т.н.
2 Завъртете DJ CONTROL +/–, за
да настроите нивото на ефекта.
За изключване на ефекта
Натиснете отново бутона на избрания
ефект.
23BG
Забележки
• DJ EFFECT се изключва автоматично,
когато изключите системата или смените
функцията или лентата на тунера.
• Не можете да използвате VOLUME/
DJ CONTROL +/–, за да настройвате
силата на звука, когато е активиран
DJ EFFECT. Натиснете VOLUME +/
– на дистанционното управление,
за да настроите силата на звука.
Избиране на вертикалния
звуков ефект
Можете да изберете звуковия ефект
в зависимост от стила на монтаж
на системата.
Включете вертикалния звуков ефект,
когато системата е монтирана
вертикално.
Натиснете неколкократно
VERTICAL SOUND на устройството.
Други операции
Настройване на
светлинната илюминация
Можете да настроите светлинна
илюминация, като изберете измежду
няколко модела на илюминация.
Светлинната илюминация ще
създава светлинни ефекти на
базата на музикалния източник.
Натиснете LED SPEAKER
неколкократно.
При всяко натискане на бутона
моделът се променя.
За да изключите светлинната
илюминация
Натиснете LED SPEAKER неколкократно,
за да изберете „LED OFF“.
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции на
таймер. Ако използвате и двата таймера,
таймерът за заспиване има приоритет.
Таймер за заспиване
Можете да заспите, докато слушате
музика. Системата се изключва
автоматично след предварително
зададено време.
Натиснете SLEEP неколкократно.
За отмяна на таймера за заспиване
натиснете SLEEP неколкократно,
за да изберете „OFF“.
Съвет
За да проверите оставащото време преди
изключването на системата, натиснете SLEEP.
24BG
Таймер за възпроизвеждане
Можете да се събуждате със сигнал от
тунера, iPod/iPhone или USB устройство
в предварително зададен час. Уверете
се, че сте настроили часовника.
1 Пригответе източника на звука и
след това натиснете VOLUME +/–,
за да настроите силата на звука.
2 Натиснете TIMER MENU.
3 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „PLAY SET“, след
което натиснете
.
4 Задайте времето за стартиране
на възпроизвеждането.
Натиснете / неколкократно,
за да настроите часа/минутите,
след което натиснете
.
За отмяна на таймера
Повторете същата процедура както
по-горе и изберете „OFF“ при стъпка 3,
след което натиснете
.
Забележки
• Системата се включва преди
предварително зададения час.
Ако системата вече е включена
в предварително зададения час или ако
на панела на дисплея мига „STANDBY“,
таймерът за възпроизвеждане няма да
задейства възпроизвеждането.
• Не работете със системата от момента,
в който тя се включи, до момента на
стартиране на възпроизвеждането.
Забележки за потребителя на
iPod/iPhone
• Уверете се, че iPod/iPhone не
възпроизвежда, когато използвате
таймера за възпроизвеждане.
• Таймерът за възпроизвеждане може да не
се активира в зависимост от състоянието
на свързания iPod/iPhone.
както в стъпка 4, за да настроите
часа за спиране на
възпроизвеждането.
6 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете желания от вас
източник на звука, след което
натиснете
.
7 Натиснете "/1, за да изключите
системата.
За да проверите настройката на
таймера или да го активирате отново
1 Натиснете TIMER MENU.
„TIMERSEL“ мига на панела на
дисплея.
2 Натиснете .
3 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „PLAY SEL“, след
което натиснете
.
Промяна на екрана на
дисплея
Промяна на режима на екрана
Други операции
5 Използвайте същата процедура
Натиснете DISPLAY неколкократно,
докато системата е изключена.
Демонстрация
Екранът се променя и индикаторът мига
дори когато системата е изключена.
Екранът е тъмен (енергоспестяващ
режим)
Екранът се изключва, за да се пести
енергия. Таймерът и часовникът
продължават да работят.
Или
Режим на зареждане на iPod/iPhone
Показва се „CHARGING“ и системата
продължава да зарежда iPod/iPhone.
25BG
Часовник
След 8 секунди дисплеят на часовника
се превключва автоматично
в енергоспестяващ режим.
Показване на информация
върху панела на дисплея
Натиснете DISPLAY неколкократно
по време на USB функцията,
когато системата е включена.
Можете да видите информацията,
както следва:
• изтеклото време на възпроизвеждане;
• заглавието, изпълнителя
и информация за албума.
Забележки
• Общото време на възпроизвеждане
от USB устройство не се показва.
• Следните данни не се показват правилно:
– изтеклото време на възпроизвеждане
на MP3 файл, кодиран чрез VBR
(променлива побитова скорост);
– имена на папки и файлове, които
не следват ISO9660 Level 1, Level 2 или
Joliet във формата на разширяване.
• Информацията в етикета ID3 за MP3
файлове се показва, когато се използват
етикети ID3 версия 1 и версия 2
(показването на информация от етикет ID3
версия 2 има приоритет, когато се
използват етикети ID3 версия 1 и версия 2
за един MP3 файл).
26BG
Използване на
опционално оборудване
1 Натиснете VOLUME –
неколкократно, докато
„VOL MIN“ се покаже на
панела на дисплея.
2 Свържете опционално
оборудване (стр. 11).
3 Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
функцията DVD/PC.
4 Започнете да възпроизвеждате
от свързаното оборудване.
5 Натиснете VOLUME +
неколкократно, за да
настроите силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе автоматично
в режим на готовност, ако звукът на
свързаното оборудване е твърде слаб.
Настройте силата на звука на оборудването.
За изключване на функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност вижте
„Настройване/отменяне на функцията
за автоматично преминаване в режим на
готовност“ (стр. 27).
Деактивиране
на бутоните на
устройството
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните на
устройството (с изключение на "/1),
за да предотвратите неправилни
действия, като например детска
пакост.
Задръжте натиснат x на
устройството за повече
от 5 секунди.
Забележка
Функцията за заключване за деца ще
бъде отменена, когато изключите кабела
за електрозахранване.
Тази система е оборудвана с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност. Чрез тази функция
системата влиза автоматично в режим
на готовност след около 30 минути,
когато не се изпълняват операции
или не се извежда аудиосигнал.
Функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност
е включена по подразбиране.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „AutoSTBY“,
след което натиснете .
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете „ON“ или „OFF“.
Други операции
На панела на дисплея се показват
„CHILD“ и „LOCK ON“.
Можете да управлявате системата
само чрез бутоните на дистанционното
управление.
За да отмените функцията, задръжте
натиснат x на устройството за повече
от 5 секунди, докато на панела на
дисплея се покажат „CHILD“
и „LOCK OFF“.
Настройване/отменяне
на функцията
за автоматично
преминаване
в режим на готовност
27BG
Забележки
• Съобщението „AutoSTBY“ мига на
екрана около 2 минути преди влизане
в режим на готовност.
• Функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност
не работи, докато работи функцията
на тунера.
• Системата не може да влиза
автоматично в режим на готовност
в следните случаи:
– когато е разпознат аудиосигнал.
– по време на възпроизвеждане на
аудиофайлове.
– когато работи предварително
настроеният таймер за
възпроизвеждане или таймер
за заспиване.
Допълнителна информация
Уебсайтове за
съвместими устройства
Проверете в уебсайтовете по-долу
за най-новата информация относно
съвместими USB и Bluetooth
устройства.
За потребители в Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За потребители в Съединените щати:
<http://www.esupport.sony.com/>
За потребители в Европа и Русия:
<http://support.sony-europe.com/>
За потребители в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем в системата,
потърсете го в списъка за отстраняване
на неизправности по-долу и изпълнете
коригиращото действие.
Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът
подмени някои части по време на
ремонта, може да задържи старите.
28BG
Ако на панела на дисплея се
покажат „PROTECT“ и „EXX“
(X е число)
Изключете незабавно кабела
за електрозахранване.
• Проверете дали нещо не
блокира вентилационните
отвори на устройството.
• Отстранете свързаното USB
устройство и iPod/iPhone. Уверете
се, че няма проблем с USB
устройството и iPod/iPhone.
След като проверите описаното
по-горе и отстраните проблемите,
включете отново кабела за
електрозахранване и системата.
Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Обща информация
• Това не е неизправност. Системата
влиза автоматично в режим на
готовност след около 30 минути,
когато не се изпълняват операции
или не се извежда аудиосигнал
(стр. 27).
Настройката на часовника или
на таймера е отменена.
• Кабелът за електрозахранване
е изключен или електрозахранването
е спряло. Настройте отново
часовника (стр. 13) и таймера
(стр. 24).
Няма звук.
• Настройте силата на звука.
• Проверете връзката на
опционалното оборудване,
ако има такова (стр. 11).
• Включете свързаното оборудване.
• Преместете системата далече от
източници на шум.
• Свържете системата към друг
електрически контакт.
• Монтирайте филтър за шум
(предлага се в търговската мрежа)
към кабела за електрозахранване.
• Изключете околното електрическо
оборудване.
Таймерът не работи.
• Проверете настройката на таймера
и настройте правилното време
(стр. 24).
• Отменете функцията на таймера
за заспиване (стр. 24).
Дистанционното управление
не работи.
• Отстранете препятствията между
дистанционното управление
и устройството.
• Преместете дистанционното
управление по-близо до
устройството.
• Насочете дистанционното
управление към сензора на
устройството.
• Сменете батериите (R6/размер AA).
• Преместете устройството далече
от флуоресцентното осветление.
„CHILD“ и „LOCK“ се показват, когато
натиснете който и да е бутон на
устройството.
• Изключете функцията за заключване
за деца (стр. 27).
Допълнителна информация
Системата е влязла в режим на
готовност.
Има силно бръмчене или шум.
iPod/iPhone
Няма звук.
• Уверете се, че iPod/iPhone е стабилно
свързан.
• Уверете се, че iPod/iPhone
възпроизвежда музика.
• Уверете се, че iPod/iPhone
е актуализиран с най-новия софтуер.
• Настройте силата на звука.
29BG
Звукът е изкривен.
iPod/iPhone не може да се зарежда.
• Уверете се, че iPod/iPhone е стабилно
свързан.
• Намалете силата на звука.
• Задайте за „EQ“ на iPod/iPhone
настройка „Off“ или „Flat“.
• Ако батерията на iPod/iPhone
е изтощена, системата може да не
е в състояние да я зареди дори след
свързване към нея. В този случай
презаредете го чрез компютър
или по друг начин и след това
го свържете към системата.
• Уверете се, че iPod/iPhone е стабилно
свързан.
• Уверете се, че системата е включена,
когато свързвате към нея iPod/
iPhone.
По време на възпроизвеждането
се получават неочаквани смени
на записите.
• Изключете функцията „Shake to
Shuffle“ (като смените записите
чрез разклащане на iPod/iPhone) на
iPod/iPhone при слушане на музика
от iPod/iPhone с голяма сила на звука.
Ако тази функция е активирана,
може да се получат неочаквани
смени на записите поради вибрации,
причинени от звуковото налягане
от системата.
Силата на звука на звънене на iPhone
не се променя.
• Настройте силата на звука на звънене
чрез iPhone.
USB устройство
iPod/iPhone не работи.
• Ако батерията на iPod/iPhone
е изтощена, той няма да работи с тази
система. В този случай презаредете го
чрез компютър или по друг начин и
след това го свържете към системата.
• Излезте от всички стартирани
приложения на iPod или iPhone,
преди да го използвате със системата.
За подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация на
iPod/iPhone.
• Уверете се, че iPod/iPhone е стабилно
свързан.
• Уверете се, че iPod/iPhone
е актуализиран с най-новия софтуер.
• Не можете да управлявате
iPod/iPhone чрез бутоните на
дистанционното управление или на
устройството, тъй като управлението
на системата и на iPod/iPhone
е различно. В този случай
използвайте бутоните за управление
на iPod/iPhone.
30BG
Няма звук.
• The USB устройството не е включено
правилно. Изключете системата и
свържете отново USB устройството.
Има шум, прескачане или изкривен
звук.
• Използвате неподдържано
USB устройство. Проверете
в уебсайтовете за информация за
съвместими USB устройства (стр. 28).
• Изключете системата и свържете
отново USB устройството.
• Музикалните файлове съдържат
шум или звукът е изкривен. Може
да е внесен шум при създаването
на музикалните файлове поради
условията на работа с компютъра.
Създайте отново музикалните
файлове.
• Аудиофайловете са кодирани
с ниска побитова скорост. Изпратете
аудиофайловете с по-висока
побитова скорост към USB
устройството.
Показва се „READING“ за
продължително време или
стартирането на възпроизвеждането
отнема дълго време.
• Процесът по прочитането може
да отнеме дълго време в следните
случаи:
– има много папки или файлове
в USB устройството;
– файловата структура
е изключително сложна;
– капацитетът на паметта
е прекалено голям;
– вътрешната памет
е фрагментирана.
Показва се „OVER CURRENT“.
• Открит е проблем, свързан с нивото
на електрическия ток от
порта.
Изключете системата и отстранете
USB устройството от порта.
Уверете се, че няма проблем с USB
устройството. Ако извеждането
на тези съобщения продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са повредени;
изпратете отново музикалните
файлове към USB устройството.
• Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система, са само
цифри и букви. Другите знаци, които
не могат да бъдат показани правилно,
се извеждат като „_“.
USB устройството не е разпознато.
• Изключете системата и свържете
отново USB устройството, след
което я включете.
• Проверете в уебсайтовете за
информация за съвместими
USB устройства (стр. 28).
• The USB устройството не работи
правилно. Направете справка
с инструкциите за експлоатация на
USB устройството за информация
как да разрешите този проблем.
• Изключете системата и свържете
отново USB устройството, след
което я включете.
• Проверете в уебсайтовете за
информация за съвместими USB
устройства (стр. 28).
Възпроизвеждането не започва
от първия файл.
• Задайте нормален режим на
възпроизвеждане (стр. 15).
Аудиофайлът не може да бъде
възпроизведен.
• MP3 файлове в MP3 PRO формат
не могат да бъдат възпроизвеждани.
• Някои AAC файлове може да не
бъдат възпроизведени правилно.
• Не може да се възпроизвежда
AAC файл с поточно подаване
на видеосъдържание.
• WMA файлове в Windows Media
Audio Lossless и Professional формат
не могат да бъдат възпроизвеждани.
• USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от
FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
• Ако използвате разделено на дялове
USB устройство, само файловете
от първия дял могат да се
възпроизвеждат.
• Системата може да възпроизвежда
само до дълбочина 8 папки.
• Файлове, които са криптирани или
защитени с пароли и т.н., не могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Системата не може да се
възпроизвежда файлове с DRM
(Управление на цифровите права)
защита на авторските права.
Допълнителна информация
Грешна визуализация.
Възпроизвеждането не се стартира.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
поддържат всички тези FAT. За
подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на всяко USB устройство
или се свържете с производителя.
31BG
Bluetooth устройство
Звукът от Bluetooth устройството
не може да се чува на тази система.
Не може да се извърши сдвояване.
• Първо увеличете силата на звука на
Bluetooth устройството, а след това
я регулирайте чрез VOLUME +/–.
• Преместете Bluetooth устройството
по-близо до системата.
• Може да не е възможно да се извърши
сдвояване, ако около системата се
намират други Bluetooth устройства.
В такъв случай изключете останалите
Bluetooth устройства.
• Уверете се, че в Bluetooth устройството
е въведен правилният ключ за достъп.
Връзката не е възможна.
• Bluetooth устройството, което се
опитвате да свържете, не поддържа
A2DP профил и не може да бъде
свързано към системата.
• Активирайте Bluetooth функцията
на Bluetooth устройството.
• Установете връзка от Bluetooth
устройството.
• Информацията за регистрация на
сдвояването е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване.
• Докато тази система е свързана към
Bluetooth устройство, тя не може
да бъде открита и не може да се
осъществи връзка от друго Bluetooth
устройство, което никога преди не
е било сдвоявано.
• Изтрийте информацията за
регистрация на сдвояването на
Bluetooth устройство и извършете
отново операцията за сдвояване.
Звукът прескача или варира или
връзката се губи.
• Системата и Bluetooth устройството
са твърде отдалечени.
• Ако между системата и Bluetooth
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
• Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго Bluetooth
устройство или микровълнова печка,
преместете ги.
32BG
Има силно бучене, шум или
изкривен звук.
• Ако между системата и Bluetooth
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
• Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго Bluetooth
устройство или микровълнова
печка, преместете ги.
• Намалете силата на звука на
свързаното Bluetooth устройство.
Тунер
Силно бучене или шум, или някои
станции не могат да се приемат.
(„TUNED“ или „ST“ мига на панела
на дисплея.)
• Свържете антената правилно.
• Сменете мястото и ориентацията
на антената, за да осигурите
приемане на добър сигнал.
• Свържете външна антена,
предлагана в търговската мрежа.
• Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony, ако включената
в комплекта AM антена е излязла
от пластмасовата стойка.
• Изключете околното електрическо
оборудване.
За да нулирате системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1 Изключете кабела за
електрозахранване и го включете
отново.
2 Натиснете "/1, за да включите
системата.
3 Докато държите натиснат бутона
FUNCTION, натиснете "/1 за около
3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„RESET“.
Всички конфигурирани от
потребителя настройки, като
например предварително настроени
радиостанции, таймер и часовник,
се нулират до фабричната настройка
по подразбиране.
Съобщения
CHARGING: iPod/iPhone се зарежда,
когато системата е изключена
(режим на готовност).
CONNECT: iPod/iPhone е свързан по
време на използването на функцията
iPod или системата се свързва към
устройството, с което последно
е осъществявана връзка по време на
използването на функцията Bluetooth.
ERROR: USB устройството не може
да бъде разпознато или е свързано
непознато устройство.
NoDEVICE: Не е свързано USB
устройство.
NO TRACK: В системата не
е зареден файл, който може
да бъде възпроизведен.
NOT SUPPORT: Свързано
е неподдържано USB устройство,
USB устройството е свързано през
USB концентратор или е свързан
iPod/iPhone с изтощена батерия.
PUSH STOP: Опитахте се да извършите
операция, която е възможна само при
спряно възпроизвеждане.
READING: Системата чете
информация от USB устройството.
Някои бутони не са налични.
TIME NG: Времената за стартиране
и за спиране на таймера за
възпроизвеждане са еднакви.
Предпазни мерки
За безопасност
• Изключете кабела за електрозахранване от
електрическия контакт (електрическата
мрежа), ако няма използвате устройството
за продължителен период от време.
При изключване на устройството винаги
издърпвайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
• В случай че в системата попадне твърд
предмет или течност, изключете я от
контакта и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да
я използвате отново.
• (За потребители в Съединените щати)
Едната клема на щепсела е по-широка
от другата от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да вкарате
докрай щепсела в контакта, свържете
се с търговеца, от който сте закупили
оборудването.
• Кабелът за променливотоково
електрозахранване трябва да се подменя
само в квалифицирания сервизен магазин.
Допълнителна информация
CHILD LOCK: Функцията за
заключване за деца е активирана.
PAIRING: Системата е в режим на
сдвояване.
За разполагането
• Не поставяйте системата в наклонено
положение или на места, където е твърде
горещо, студено, прашно, замърсено
или влажно, или липсва подходяща
вентилация, или на места, които са
изложени на вибрации, пряка слънчева
или ярка светлина.
33BG
• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които са
били специално обработени (например
с восък, смазка, лак), тъй като това
може да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена
в много влажно помещение, възможно
е върху лещата във вътрешността на
устройството да се кондензира влага и да
предизвика неизправност на системата.
При това положение оставете системата
изключена, докато влагата се изпари.
При повишена температура
• Повишаването на температурата
на устройството по време на работа
е нормално и не е причина за тревога.
• Не докосвайте корпуса, ако устройството
е било използвано продължително
с голяма сила на звука, тъй като корпусът
може да е горещ.
• Не блокирайте вентилационните отвори.
Относно системата от
високоговорители
Вградената система от високоговорители
не е магнитно екранирана и изображението
на разположени наблизо телевизионни
приемници може да получи магнитни
изкривявания. При такава ситуация
изключете телевизора, изчакайте между
15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, преместете
системата далече от телевизора.
Почистване на корпуса
Почиствайте системата с мека кърпа, леко
навлажнена със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като разредители, спирт
или бензин.
34BG
За Bluetooth комуникацията
• Bluetooth устройствата трябва да се
използват на разстояние едно от друго
приблизително 10 метра (33 фута)
(без препятствия). Ефективният обхват
на комуникация може да бъде по-малък
при следните условия.
– Когато между устройствата с Bluetooth
връзка се намира човек, метален
предмет, стена или друго препятствие.
– На места с инсталирана безжична
LAN мрежа.
– Около микровълнови печки, които
се използват.
– Места, където има други
електромагнитни вълни.
• Bluetooth устройствата и безжичните
LAN (IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz). Когато
използвате Bluetooth устройство близо
до устройство с възможност за работа
в безжична LAN мрежа, може да се получи
електромагнитна интерференция. Това
може да доведе до по-ниски скорости
на преноса на данни, до шум или до
невъзможност за свързване. Ако това
се случи, пробвайте следните мерки
за отстраняване на проблема:
– Опитайте се да свържете тази система
и Bluetooth устройството, когато се
намирате на разстояние поне 10 метра
(33 фута) от оборудването с безжична
LAN мрежа.
– Изключвайте захранването на
безжичното LAN оборудване, когато
Bluetooth устройството е на разстояние
под 10 метра (33 фута).
• Радиовълните, разпространявани от тази
система, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на тази система и Bluetooth
устройството на следните места:
– В болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове
– Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(само при модела за САЩ)
С натоварване от 3,5 ома и на двата канала
от 120-10 000 Hz; номинално 50 вата на
канал минимална RMS мощност, с не
повече от 0,7% общо хармонично
изкривяване от 250 миливата на
номиналната изходна мощност.
Секция на усилвателя
Следващите стойности са измерени при
Модел за САЩ:
AC 120 V, 60 Hz
Модел за Мексико:
AC 120 V – 240 V, 60 Hz
Други модели:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Изходна мощност (номинална):
100 W + 100 W (при 3,5 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
RMS изходна мощност (еталонна):
210 W + 210 W (на канал при
3,5 ома, 1 kHz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Изходна мощност (номинална):
55 W + 55 W (при 3 ома, 1 kHz,
общо хармонично изкривяване 1%)
RMS изходна мощност (еталонна):
115 W + 115 W (за канал на 3 ома,
1 kHz)
Допълнителна информация
• Тази система поддържа функции
за сигурност, които отговарят на
спецификацията Bluetooth, като средство за
гарантиране на сигурност при комуникация
чрез технологията Bluetooth. Тази сигурност
обаче може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието на
настройките и други фактори, така
че винаги бъдете внимателни, когато
осъществявате комуникация посредством
технологията Bluetooth.
• Sony не може да носи отговорност по
никакъв начин за щети или други загуби,
които са резултат от изтичане на
информация по време на комуникация
посредством технологията Bluetooth.
• Bluetooth комуникацията не е непременно
гарантирана с всички Bluetooth устройства,
чиито профил е същият като на тази
система.
• Bluetooth устройствата, свързани с тази
система, трябва да отговарят на Bluetooth
спецификацията, зададена от Bluetooth
SIG, Inc., и съответствието им трябва да
бъде сертифицирано. Но дори когато
някое устройство отговаря на Bluetooth
спецификацията, може да има случаи,
при които характеристиките или
спецификациите на Bluetooth
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване или
работа.
• Може да се получи шум или да няма звук
в зависимост от Bluetooth устройството,
свързано към тази система, от
комуникационната среда или от околните
условия.
Секция високоговорители
Система от високоговорители
двупосочна система от
високоговорители, басрефлексни
Високоговорители
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
За ниски честоти: 200 мм
(7 7/8 инча), конусообразен тип
35BG
За високи честоти: 66 мм (2 5/8 инча),
конусообразен тип
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
За ниски честоти: 160 мм
(6 3/8 инча), конусообразен тип
За високи честоти: 40 мм (1 5/8 инча),
конусообразен тип
Номинален импеданс
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3,5 ома
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 ома
Вход
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Чувствителност 1 V, импеданс
47 килоома
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Чувствителност 1,5 V, импеданс
47 килоома
Секция iPod/iPhone
Извод за устройство Apple
Изходно напрежение:
Постояннотоково 5 V
Максимален изходен ток: 1 A
Съвместими модели iPod/iPhone:
– iPod touch 5-то поколение
– iPod nano 7-то поколение
– iPhone 5
(USB) порт
Максимален изходен ток: 1 A
Съвместими модели iPod/iPhone:
– iPod touch 5-то поколение
– iPod touch 4-то поколение
– iPod touch 3-то поколение
– iPod touch 2-ро поколение
– iPod nano 7-то поколение
– iPod nano 6-то поколение
– iPod nano 5-о поколение
(видеокамера)
– iPod nano 4-о поколение (видео)
– iPod nano 3-о поколение (видео)
– iPod classic
36BG
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
Секция USB
Поддържан формат
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16-битова PCM
Честоти на семплиране
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Поддържано USB устройство
Клас за масово съхранение
(USB) порт: Тип A
Секция Bluetooth
Комуникационна система
Bluetooth, стандартна версия 3.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Изходна мощност
Bluetooth Standard Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост приблиз. 10 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими Bluetooth профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Действителният обхват ще варира в
зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета
около микровълнова печка, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
2)
Bluetooth стандартните профили показват
целта на Bluetooth комуникацията между
устройствата.
Секция на тунера
FM стерео, FM/AM суерхетеродинен
тунер
Антена:
проводникова FM антена
рамкова AM антена
Секция за FM тунер
Честотен обхват
Модели за САЩ и за Бразилия:
87,5 MHz-108,0 MHz
(стъпка 100 kHz)
Други модели:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Принадлежности от комплекта
Дистанционно управление (1)
Батерии R6 (размер AA) (2)
Проводникова FM/AM рамкова
антена (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Секция за AM тунер
Честотен обхват
За модели за Европа, Русия
и Саудитска Арабия:
531 kHz – 1 602 kHz (стъпка 9 kHz)
Модели за САЩ, Латинска Америка
и Австралия:
530 kHz – 1 710 kHz (стъпка 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (стъпка 9 kHz)
Други модели:
530 kHz – 1 610 kHz (стъпка 10 kHz)
531 kHz – 1 602 kHz (стъпка 9 kHz)
Консумирана мощност
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W
(0,5 W в енергоспестяващ режим)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W
(0,5 W в енергоспестяващ режим)
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 мм × 323 мм × 385 мм
(30 3/8 инча × 12 3/4 инча × 15 1/4 инча)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 мм × 323 мм × 385 мм
(26 3/4 инча × 12 3/4 инча × 15 1/4 инча)
Тегло (приблиз.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14,0 кг (30 фунта и 14 унции)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12,0 кг (26 фунта и 8 унции)
Обща информация
Изисквания за захранването
Модел за САЩ:
AC 120 V, 60 Hz
Модел за Мексико:
AC 120 V – 240 V, 60 Hz
Други модели:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
37BG
©2013 Sony Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement