Sony | NAS-E300HD | Sony NAS-E300HD Инструкции за експлоатация

4-115-698-11(2)
Подготовка за
работа
Въвеждане и
прехвърляне на
аудио данни
Възпроизвеждане на
аудио данни
Редактиране на
записи на HDD
Други настройки
Отстраняване на
проблеми
Предпазни
мерки/Спецификации
HDD Аудио система
Ръководство за експлоатация
NAS-E300HD
2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете риска от
пожар или токов удар,
не излагайте
устройството на дъжд
или влага.
За да предотвратите риска
от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не
поставяйте източници на
открит пламък, като
например запалени свещи,
върху него.
За да избегнете риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството на
места, където може да бъде
накапано или опръскано и
не поставяйте предмети,
пълни с течности (например
вази), върху него.
Тъй като захранващият
кабел се използва за
изключване на устройството
от електрическата мрежа,
включете го в лесно
достъпен контакт. Ако
забележите някаква
неизправност в
устройството, изключете го
веднага от контакта.
Не инсталирайте
устройството в затворено
пространство, като
библиотека или вграден
шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството, докато в него
са поставени батерии на
прекалени горещини, като
например директна
слънчева светлина, огън или
други подобни.
2
продукт CLASS 1.
Означението за това се
намира от външната страна
на гърба на плейъра.
Само за европейския
модел
Силното налягане, което
оказва звука от слушалките,
може да причини загуба на
слуха.
Забележка за
потребителите: следната
информация е
приложима само за
оборудване, продавано в
страни, прилагащи
Европейските Директиви.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku,
Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният
представител за ЕМС и
безопасност на продукта е
Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За
въпроси, касаещи сервиза и
гаранцията на устройството,
се обръщайте към адресите,
указани в съответните
сервизни книжки и
гаранционни карти.
място, вие ще предотвратите
потенциални негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени в
противен случай.
Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с
общинската служба във
вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте
закупили продукта.
Приложими аксесоари:
Устройство за
дистанционно управление
Изхвърляне на
използваните
батерии (за
страните от
Европейския
съюз и други
европейски страни със
система за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ на батерията
или опаковката й показва, че
батерията, приложена към
Изхвърляне на този продукт, не се третира
стари
като домашен отпадък.
електрически и На някои батерии този
електронни
символ може да се използва
заедно със символа на
уреди (за
определен химически
страните от
елемент. Символите на
Европейския съюз и
химическите елементи
други европейски
живак (Hg) или олово (Pb)
страни със система за
се добавят, ако батерията
разделно събиране на
съдържа повече от 0.0005%
отпадъците)
живак или 0.004% олово.
Този символ на
Ако изхвърлите тези
ВНИМАНИЕ
устройството или
батерии на правилното
опаковката му показва, че
Използването на оптични
място, вие ще предотвратите
продуктът
не
се
третира
инструменти с този продукт
потенциални негативни
като
домашен
отпадък.
може да увреди зрението ви.
последици за околната среда
Вместо това, той трябва да
и човешкото здраве, които
бъде предаден в
могат да бъдат причинени в
съответните пунктове за
противен случай.
рециклиране на
Рециклирането на
електрически и електронни материалите ще помогне за
уреди. Ако изхвърлите този запазването на природните
Това устройство се
продукт на правилното
класифицира като лазерен
ресурси. С оглед на
безопасността, правилната
работа или запазване на
данните, е необходимо да се
поддържа непрекъсната
връзка с вградената батерия,
така че тя трябва да бъде
сменяна само от
квалифициран персонал.
За да осигурите правилното
третиране на батерията,
предайте я, когато се
изтощи, на съответното
място за рециклиране на
електрически и електронни
уреди.
За всички други батерии,
моля, вижте раздела
относно безопасното
отстраняване на батерията
от продукта. Предайте
батерията в съответния
пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна
информация относно
рециклирането на този
продукт или батерия, моля,
свържете се с общинската
служба във вашия град,
службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от
който сте закупили
продукта.
Музикални дискове,
кодирани с технологии за
защита на авторските
права
Този продукт е създаден да
възпроизвежда дискове,
които отговарят на Compact
Disc (CD) стандарта.
Напоследък, различни
музикални дискове,
кодирани с технологии за
защита на авторските права,
са пуснати на пазара от
някои записващи компании.
Моля, имайте предвид, че
измежду тези дискове има и
такива, които не отговарят
на CD стандарта и е
възможно да не могат да
бъдат възпроизведени с
този продукт.
Забележки относно
DualDisc
DualDisc е двустранен диск,
който съчетава DVD
записан материал от едната
страна и цифров аудио
материал от другата страна.
Въпреки това обаче, тъй
като страната с аудио
материала не отговаря на
Compact Disc (CD)
стандарта,
възпроизвеждането на
такъв вид дискове не е
гарантирано.
3
Преди да започнете работа с устройството
Относно твърдия диск
Твърдият диск може лесно да бъде
повреден от удар или вибрация, така че
спазвайте следните предпазни мерки. За
подробности вижте стр. 72.
• Не подлагайте устройството на силни
удари.
• Не премествайте устройството, докато
захранващият кабел е включен в
контакта.
• Не използвайте устройството на място,
изложено на вибрации или върху
нестабилна повърхност.
• Не премествайте устройството и не
изключвайте захранващия кабел, докато
правите запис или възпроизвеждате.
• Не се опитвайте сами да сменяте или
обновявате твърдия диск, тъй като може
да възникне неизправност.
Ако в резултат на неизправност на
твърдия диск бъдат загубени данни, те не
могат да се възстановят.
По време на обичайни операции е
възможно данни, записани на твърдия
диск, да бъдат повредени.
Sony не може да компенсира каквато и да е
загуба на данни, причинена от повреда на
твърдия диск.
Относно записа
• Преди да извършите същинския запис,
направете пробен запис, особено когато
записвате важен материал.
• Sony не може да компенсира каквото и да
е неуспешно извършване на записа,
причинено от неизправност на
устройството.
Относно защитата на авторските права
Материал, записан с този продукт, не може
да бъде използван без разрешението на
носителя на авторското право, освен ако се
използва единствено за лична употреба.
Неизправности, които се появяват при
нормалната употреба на аудио системата,
ще бъдат поправени от Sony в съответствие
с условията, посочени в ограничената
гаранция на устройството. Въпреки това
обаче, Sony не е отговорна за никакви
последствия в резултат на неуспешен запис
или възпроизвеждане, причинени от
повреда или неизправност в устройството.
4
Относно автоматичната
демонстрация
Това устройство е фабрично зададено
автоматично да започва възпроизвеждане
на демонстрационни изображения, когато
бъде включено за пръв път след покупката
му. (Дисплеят свети и продължава да
извежда различни изображения, дори
когато устройството е изключено (в режим
готовност)). Как да отмените
демонстрацията, вижте “Отмяна на
автоматичната демонстрация” (стр. 21).
Относно предварително
инсталирания на този продукт
софтуер (“Title Updater”)
Преди да започнете да използвате този
продукт, първо прочетете приложеното
“ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ОТНОСНО
СОФТУЕРА SONY”.
Започвайки да използвате този продукт, се
приема, че сте прочели и сте съгласни с
клаузите на лицензното споразумение.
Относно илюстрациите, използвани в
това ръководство
Илюстрациите, използвани в това
ръководство може да се различават в
зависимост от модела във вашия регион.
Илюстрациите и дисплеите може да се
различават от тези на представения модел.
Как да използвате това ръководство
Това ръководство обяснява как да
работите с устройството основно като
използвате устройството за дистанционно
управление. Бутоните на главното
устройство със същите или подобни
наименования като тези на устройството
за дистанционно управление могат да се
използват за извършване на едни и същи
операции.
Съдържание
Преди да започнете работа с устройството...................................................4
Характеристики на устройството .......................................................................8
Подготовка за работа
Проверка на приложените аксесоари ...........................................................10
Описание на частите и бутоните.......................................................................11
Устройство за дистанционно управление........................................................11
Горна част на главното устройство .....................................................................14
Предна част на главното устройство..................................................................15
Дисплей ............................................................................................................................16
Свързване на високоговорителите и антените..........................................18
Отмяна на автоматичната демонстрация .....................................................21
Сверяване на часовника.......................................................................................22
Въвеждане и прехвърляне на аудио данни
Относно въвеждането и прехвърлянето на аудио данни .....................23
Въвеждне/Запис на аудио данни на HDD......................................................24
Запис от аудио CD........................................................................................................24
Въвеждане на аудио данни от МР3 диск, “WALKMAN” или
USB устройство .............................................................................................................26
Запис от FM/AM радио предаване, DAB услуги* или
външно свързано устройство................................................................................27
Прехвърляне на аудио данни от HDD.............................................................28
Прикрепване на овалното приспособление за “WALKMAN” ...................28
Прехвърляне на аудио данни на “WALKMAN” или USB устройство.......29
Изтриване на записи от “WALKMAN” или USB устройството ................32
*
Само за модела за Великобритания
5
Възпроизвеждане на аудио данни
Възпроизвеждане на HDD ...................................................................................33
Възпроизвеждане на CD.......................................................................................35
Слушане на радио или DAB услуги ..................................................................37
Избор на FM/AM радио станция или DAB услуга* ........................................37
Предварителна настройка на радио станции или DAB услуги*.............38
Слушане на музика от “WALKMAN” или USB устройство ........................39
Свързване на цифров музикален плейър към DMPORT ........................41
Свързване на външен компонент (AUDIO IN)..............................................42
Повторно възпроизвеждане (Repeat Play) • Разбъркано
възпроизвеждане (Shuffle Play) • Програмирано
възпроизвеждане (Program Play)......................................................................43
Настройка на режима на възпроизвеждане ...................................................43
Настройка на режима повторно възпроизвеждане....................................44
Създаване на собствена програма (Program Play)........................................44
Търсене на запис ......................................................................................................45
Редактиране на записи на HDD
Получаване на информация за заглавието..................................................46
Пренасяне на информация за албума към USB устройство
за съхранение на данни............................................................................................47
Търсене на информация за заглавие чрез компютър ................................48
Въвеждане в устройството на актуалната информация за
заглавието .......................................................................................................................50
Преименуване на заглавия .....................................................................................50
Редактиране ...............................................................................................................52
Промяна на заглавия..................................................................................................52
Изтриване на записи ..................................................................................................53
Въвеждане на текст.................................................................................................54
Въвеждане на текст.....................................................................................................55
Други настройки
Използване на таймера за автоматично изключване .............................56
Използване на таймера за възпроизвеждане ............................................57
Използване на таймера за запис.......................................................................58
Промяна на настройките на устройството...................................................59
Промяна на яркостта на дисплея .........................................................................59
Промяна на дисплея...................................................................................................59
Избор на текстови режим ........................................................................................60
Форматиране на системата .................................................................................61
*
6
Само за модела за Великобритания
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми.................................................................................62
Съобщения......................................................................................................................69
Предпазни мерки/Спецификации
Предпазни мерки.....................................................................................................72
Относно CD .....................................................................................................................73
Спецификации...........................................................................................................74
Изисквания към системата ..................................................................................77
Модели “WALKMAN” и USB устройства, които се поддържат
от тази аудио система.............................................................................................78
Речник ...........................................................................................................................79
Индекс ...........................................................................................................................80
7
Характеристики на устройството
Съхранение на данни
Можете да съхранявате аудио данни от аудио CD, “WALKMAN”, USB устройства,
радио предавания и др. на HDD (твърд диск).
Страница 24
Страница 26
Страница 27
Твърд диск
(HDD)
Страница 27
Страница 27
Слушане
Можете да слушате аудио данни в различни режими на възпроизвеждане, като
например програмирано възпроизвеждане, разбъркано възпроизвеждане и
др. Страница 43
Разбъркано
възпроизвеждане
Повторно
възпроизвеждане
8
Програмирано
възпроизвеждане
Прехвърляне на данни
Можете да прехвърляте аудио данни от HDD на “WALKMAN” или USB
устройство (като например цифров музикален плейър или USB устройство за
съхранение на данни). Страница 28
Твърд диск
(HDD)
Когато използвате устройството заедно с компютър са достъпни повече
функции
 Получаване на информация за заглавието Страница 46
Можете да получите най-актуалната информация за заглавието от базата данни
Gracenote* Music Recognition Service посредством Интернет с помощта на
предварително инсталирания софтуер“Title Updater” вместо от USB устройството
за съхранение на данни.
 Въвеждане на аудио данни, запаметени на вашия компютър Страница 26
Можете да въвеждате аудио данни от вашия компютър на HDD вместо на USB
устройство за съхранение на данни.
9
Подготовка за работа
Проверка на приложените аксесоари
Ако се окаже, че някои от аксесоарите
липсват или са повредени, моля, свържете
се с най-близкия доставчик на Sony.
 Устройство за дистанционно
 Кабели за високоговорителите (2)
управление (1)
 Меки подложки за високоговори-
телите (8)
Приложени са един от двата вида меки
подложки за високоговорителите.
 Батерии R6 (размер АА) (2)
 Овални приспособления за
“WALKMAN” (2)
Приспособление тип А
 АМ кръгла антена (1)
Приспособление тип В
 FM кабелна антена (1)
Приложена е една от посочените три
антени.
Типът на приспособлението (А или В) е
указан на дъното му.
За подробности относно моделите
“WALKMAN”, които са съвместими с
приспособленията тип А и тип В, вижте
стр. 78.
 Ръководство за експлоатация
 DAB кабелна антена (1) (само за
модела за Великобритания)
Приложена е една от следните две
антени.
10
(този наръчник; преведен на всеки
език)
 ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ОТНОСНО
СОФТУЕРА SONY (преведено на
всеки език)
Описание на частите и бутоните
Устройство за дистанционно управление
 Бутон SLEEP
Използвайте този бутон, за да
направите или потвърдите настройката
на таймера за автоматично изключване
(стр. 56).
 Бутони CLOCK/TIMER
Използвайте тези бутони, за да сверите
часовника или да настроите таймера
• Бутон SELECT
Използвайте този бутон, за да
потвърдите или отмените
настройката на таймера (стр. 57, 58).
• Бутон SET
Използвайте този бутон, за да
изведете менюто на часовника или на
таймера (стр. 22, 57, 58).
 Бутон / (захранване)
Включва или изключва захранването.
 Бутони за избор на функция
Използвайте тези бутони, за да
изберете функция.
• Бутон HDD (стр. 29, 33)
• Бутон WM-PORT/USB (стр. 26, 39)
• Бутон CD (стр. 25, 35)
• Бутон TUNER/BAND (стр. 27, 37)
• Бутон DMPORT (стр. 27, 41)
• Бутон AUDIO IN (стр. 27, 42).
 Бутони HDD REC
Използвайте тези бутони, за да
записвате на HDD.
• Бутон HDD REC  (стартира записа)
(стр. 25)
• Бутон HDD REC  (поставя записа
на пауза) (стр. 27)
 Бутони PLAY MODE и REPEAT
• Бутон PLAY MODE
Използвайте този бутон, за да
изберете режима на възпроизвеждане
(стр. 43).
• Бутон REPEAT
Използвайте този бутон, за да
изберете режим на повторно
възпроизвеждане (стр. 44).
11
 Бутон TUNING MODE
Използвайте този бутон, за да изберете
режима за настройка на радио станции
(стр. 37).
 Бутон FM MODE
Използвайте този бутон, за да изберете
стерео или моно режим, докато слушате
FM радио предаване (стр. 38).
 Бутон TUNER MEMORY
Използвайте този бутон, за да
настроите предварително радио
станция или DAB услуга (само за модела
за Великобритания) (стр. 38).
 Бутони DSGX и EQ
• Бутон DSGX
Използвайте този бутон, за да
изберете по-динамичен звук (Dynamic
Sound Generator X-tra).
С всяко натискане на бутона
функцията DSGX се превключва в
положение “ON” или “OFF”. Тази
функция е фабрично зададена в
положение “ON”.
• Бутон EQ (еквалайзер)
Използвайте този бутон, за да
регулирате ниските и високите
честоти.
Натиснете бутона, за да изведете
“BASS”, след това натиснете  или
, за да настроите ниските честоти.
След като настроите звука за ниските
честоти, натиснете бутона отново, за
да изведете “TREBLE”, след това
натиснете  или , за да
настроите високите честоти.
 Бутони с цифри*/текст
Използвайте тези бутони, за да изберете
запис по време на възпроизвеждане или
да въведете текст (стр. 33, 54).
Използвайте тези бутони, за да
настроите предварително FM или AM
радио станция, или DAB услуга (стр.
38).
 Бутон MUTING
Заглушава звука.
 Бутони VOLUME+* и VOLUMEИзползвайте тези бутони, за да
регулирате силата на звука.
Звездичката (*) указва бутоните, които имат
осезаема точка (бутонът с цифрата “5” и бутона
VOLUME+).
12
 Бутон SEARCH
Използвайте този бутон, за да влезете в
режим търсене във функция HDD, CD
или WM-PORT/USB (стр. 45).
 Бутон DIMMER
Настройва яркостта на дисплея (стр.
59).
 Бутони за операции в менюто
Използвайте тези бутони, за да изберете
опции от менюто и да въведете
настройки на менюто.
• Бутони M, m, < и ,.
Използвайте тези бутони, за да
изберете опция от менюто или да
промените настройка.
• Бутон ENTER
Използвайте този бутон, за да
въведете настройка.
 Бутон OPTIONS
Извежда менюто с опциите (Options
menu) (стр. 25, 36, 52, 60).
Менюто с опциите е различно в
зависимост от избраната функция.
 Бутон BACK
Използвайте бутона, за да се върнете
към предходния дисплей (стр. 32, 34,
53).
Бутони TUNE+ TUNE –,   и

+


-
• Бутони TUNE + и TUNE –
Използвайте тези бутони, за да
настроите честотата на радио
предаване (стр. 37).
• Бутони  и 
Отвеждат към началото на записа
(стр. 33).
• Бутони
+и
Използвайте тези бутони, за да
изберете албум или папка (стр. 33).
Звездичката (*) указва бутоните, които имат
осезаема точка (бутонът  (възпроизвеждане)
от операционните бутони).
 Операционни бутони
Извършват едни същи операции за
всяка функция.
• Бутон  (възпроизвеждане)*
• Бутони  (бързо превъртане
назад) и  (бърз превъртане
напред)
• Бутон  (пауза)
• Бутон  (стоп)
 Бутон DISPLAY
Използвайте този бутон, за да изведете
информация, като например
информация за времето, часа,
демонстрация и др. (стр. 21, 33, 36, 40,
59).
13
Горна част на главното устройство
 Порт за овалното приспособление
за “WALKMAN” (WM-PORT)
Свързва приложеното към
устройството или към “WALKMAN”
овално приспособление за
“WALKMAN” (стр. 28).
 Прозорец на дисплея (стр. 16)
 Бутони за избор на функция
Използвайте тези бутони, за да изберете
функция.
• Бутон HDD (стр. 29, 33)
• Бутон WM-PORT/USB (стр. 26, 39)
• Бутон CD (стр. 25, 35)
• Бутон TUNER/BAND (стр. 27, 37)
• Бутон DMPORT (стр. 27, 41)
• Бутон AUDIO IN (стр. 27, 42)
 Бутон SEARCH
Използвайте този бутон, за да влезете в
режим търсене в HDD, CD или WMPORT/USB функция (стр. 45).
 Операционни бутони
Извършват едни същи операции за
всяка функция.
• Бутон  (възпроизвеждане/пауза)*
• Бутон  (стоп)
 Бутон / (захранване) и
индикатор STANDBY
14
• Бутон / (захранване)
Включва или изключва захранването.
• Индикатор STANDBY
Светва, когато устройството е
изключено.
 Бутон BACK
Използвайте този бутон, за да се
върнете към предходния дисплей или
формат на системата (стр. 32, 34, 53, 61).
 Бутони за операции с менюто,
бутони   и TUNE + TUNE Използвайте тези бутони, за да изберете
опции от менюто и да въведете
настройки от менюто.
• Бутони M, m, < и ,
Използвайте тези бутони, за да
изберете опция от менюто или да
промените настройка.
• Бутон ENTER
Използвайте този бутон, за да
въведете настройка.
• Бутони  и 
Отвеждат към началото на записа
(стр. 33).
• Бутони TUNE + и TUNE –
Използвайте тези бутони, за да
настроите честотата на радио
предаване (стр. 37).


 Бутон DIMMER
Настройва яркостта на дисплея (стр.
59).
 Бутон HDD REC
Използвайте този бутон, за да
извършите запис на HDD или да
форматирате системата (стр. 25, 61).
 Бутон TRANSFER
Използвайте този бутон, за да
прехвърлите записи на “WALKMAN”
или на USB устройство (стр. 30).
 Бутон TITLE UPDATE
Използвайте този бутон, за да изведете
менюто Title Update (стр. 47).
За модела за Великобритания
Бутон DAB AUTO SCAN/TITLE UPDATE
• Бутон DAB AUTO SCAN
Използвайте този бутон за
автоматично сканиране на DAB
услугите, докато устройството е във
функция DAB (стр. 20).
 Бутон OPTIONS
Извежда менюто с опциите (Options
menu) (стр. 25, 36, 52, 60).
Менюто с опциите е различно в
зависимост от избраната функция.
Предна част на главното устройство
 Жак  (слушалки)
Използвайте този жак, за да свържете
слушалките.
 AUDIO IN жак
Използвайте този жак, за да свържете
изходния аудио жак на външен
компонент (стр. 42).
 Отделение за диска
Използвайте отделението, за да
поставите в него CD (стр. 35).
 Сензор за дистанционно
 Бутон CDBHDD ONE-TOUCH REC
Използвайте този бутон, за да
извършите запис от CD на HDD при
висока скорост (стр. 24).
 Диск за звука VOLUME
Използвайте, за да регулирате силата на
звука.
  (USB) порт
Използвайте този порт, за да свържете
“WALKMAN” или USB устройство (стр.
26, 39).
управление
 Бутон 
Отваря и затваря отделението за диска
(стр. 35).
15
Дисплей
 Индикатор DSGX
Светва, когато е активирана функцията
DSGX (стр. 12).
 Индикатори за таймера
• SLEEP
Светва, когато е настроен таймерът за
автоматично изключване (стр. 56).
•  REC
Светва, когато е настроен таймерът за
запис (стр. 58).
•  PLAY
Светва, когато е настроен таймерът за
възпроизвеждане (стр. 57).
 Индикатор TAG
Светва, когато за текущо
възпроизвеждания запис е изведена ID3
информация.
 Индикатор WM-PORT
Светва, когато към WM-PORT е
свързан “WALKMAN” (стр. 26, 39).
 USB индикатор
Светва, когато към  (USB) порта е
свързан “WALKMAN” или USB
устройство (стр. 26, 39, 47). (USB
индикаторът не свети, когато
“WALKMAN” е свързан към WMPORT.)
 Индикатори за режима на
възпроизвеждане
Светят, за да укажат текущия режим на
възпроизвеждане (стр. 43).
 Индикатори за приемане на радио
станции
Светят, когато е активирана съответна
радио функция (стр. 37).
 Текстова информация
Извежда информационна лента или
текстова информация, като например
името на записа, името на албума или
наименованието на функция.
16
17
Свързване на високоговорителите и антените
Кабели на високоговорителя
Натиснете върху полето под терминала и пъхнете края
на кабела, маркиран с червена линия в терминала +, а
кабела без маркировка в терминала -.
Уверете се, че металните краища (не частта, покрита с
гумена изолация) са здраво пъхнати в терминалите на
високоговорителя.
Уверете се, че сте напаснали терминалите SPEAKER и
краищата на кабелите за високоговорителите и пъхнете
здраво кабелите в терминалите SPEAKER на
устройството.
Забележка
Не свързвайте други високоговорители, освен онези, които са
приложени към устройството.
Захранващ кабел
Включете захранващия кабел в контакта, след като
бъдат направени всички останали връзки.
Ако щепселът не пасва в контакта, разкачете
приложения адаптер (само за моделите, към които
има приложен адаптер).
Когато включите устройството за първи път след
покупката му, на дисплея автоматично се извеждат
демонстрационни изображения. (По подразбиране
дисплеят свети и извежда демострационни
изображения, дори когато устройството е
изключено). Как да отмените демонстрацията, вижте
“Отмяна на автоматичната демонстрация” (стр. 21).
DAB кабелна антена
(само за модела за Великобритания)
или
Свържете бялата
страна
18
С DAB външната антена вие
можете да получите възможно
най-добро качество на звука за
DAB радио предаванията. Препоръчително е
да използвате приложената DAB кабелна
антена само временно, докато инсталирате
DAB външна антена (допълнителна).
За да инсталирате DAB външната антена
(допълнителна) ще ви е необходим 75 ома
коаксиален кабел с конектор от мъжки тип F.
Моделът, показан на илюстрацията, може да се различава от модела във вашия регион.
VOLTAGE SELECTOR
За моделите със селектор за волтажа, задайте VOLTAGE SELECTOR
според напрежението във вашата местна електрическа мрежа.
* За модела за Бразилия: 127 V или 220 V
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Използвайте този порт, за да свържете DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, когато искате да слушате възпроизвеждане от цифров
аудио плейър (допълнителен) (стр. 41).
АМ кръгла антена
Поставете антената на такова място и с
такава ориентация, че да осигурите
възможно най-добро приемане на
радио вълните.
Дръжте АМ кръглата антена далеч от
устройството или друго АV оборудване, тъй като това може да причини
смущения в радио приемането.
FM кабелна антена
или
или
Свържете
кафявата
страна
Намерете такова местоположение и ориентация, че да осигурите
възможно най-добро радио приемане и след това монтирайте
антената.
Външна
антена
Използвайте достъпен в търговската мрежа 75 ома
коаксиален кабел, за да свържете устройството
към външна антена.
Забележка
Дръжте FM и AM антените далеч от кабелите на
високоговорителите и от захранващия кабел, за да
избегнете появата на пищящ шум, докато слушате радио.
19
Как да поставите батериите в
устройството за дистанционно
управление
Плъзнете и отстранете капачето на
отделението за батерии, след това поставете
двете приложени батерии R6 (размер АА)
(първо с края ), като спазвате поляритета,
както е показано по-долу.
Когато дистанционното престане да
управлява устройството, сменете двете
батерии с нови.
1 Натиснете бутона DAB AUTO SCAN на
главното устройство.
На дисплея се извеждат "Auto Scan?"
("Автоматично сканиране?") и "Push
ENTER" (Натиснете ENTER).
2 Натиснете бутона ENTER.
Сканирането започва. Извежда се
надпис "Auto Scan" ("Автоматично
сканиране").
В зависимост от DAB услугите, които са
достъпни във вашата област,
сканирането може да отнеме няколко
минути. Когато сканирането завърши,
се създава списък с достъпните услуги.
Забележки
Забележки
• Неправилната работа с батериите може да
причини протичане на батерията или експлозия.
Спазвайте следното:
- Поставяйте батериите, като спазвате
правилния поляритет.
- Не използвайте едновременно стари и нови
батерии или батерии от различен тип.
- Не презареждайте батериите.
- Когато не използвате устройството за
дистанционно управление дълго време,
изваждайте батериите.
- Ако някоя от батериите протече, избършете
течността от отделението и поставете нови
батерии.
• Дръжте сензора за дистанционно управление
далеч от силна светлина (например от
директна слънчева светлина или осветително
тяло). Това може да предотврати загубата на
способността на дистанционното да управлява
устройството.
• При нормална употреба, батериите би
следвало да издържат около шест месеца.
Когато дистанционното престане да управлява
устройството, сменете двете батерии с нови.
• Ако във вашия регион не се поддържат DAB
предавания, ще се изведе надпис "No Service"
("Тази услуга не се доставя").
• По време на DAB Automatic Scan не натискайте
който и да е бутон на аудио системата или на
устройството за дистанционното управление.
В противен случай сканирането ще прекъсне и
списъкът с услугите може да не бъде създаден
правилно. В такъв случай, стартирайте отново
DAB Automatic Scan.
• Ако се преместите на друго място, повторете
тази процедура, за да запаметите станциите за
новата област.
• Тази процедура изтрива всички запаметени
преди това станции.
• Преди да разкачите DAB антената, уверете се,
че устройството е изключено с цел да запазите
извършените от вас DAB настройки.
• Този тунер не поддържа услуги за предаване на
данни.
Как да прикрепите меките подложки
за високоговорителите
Прикрепете приложените меки подложки в
четирите ъгъла отдолу на високоговорителите,
за да ги стабилизирате и да предотвратите
плъзгането им.
Стартиране на DAB Automatic Scan
Когато включите устройството за първи
път след покупката му, DAB Automatic Scan
стартира автоматично и създава списък с
достъпни услуги. Ако желаете отново да
стартирате DAB Automatic Scan, извършете
описаната по-долу процедура.
Тази функция е достъпна само за модела за
Великобритания.
20
или
Отмяна на автоматичната демонстрация
Дисплеят на това устройство е фабрично
зададен автоматично да светне и да
започне възпроизвеждане на
демонстрационни изображения, когато
бъде включено за пръв път след покупката
му, дори захранването да е изключено.
устройството е включено (само когато
е избрана функция HDD, CD или
WM-PORT/USB).
За да активирате автоматичната
демонстрация, извършете следното.
1 Натиснете бутона / (захранване), за
да изключите устройството.
Индикаторът за режим готовност светва.
Ако включвате устройството за първи път
и демонстрацията започне, преминете към
стъпка 2.
2 Натиснете неколкократно бутона
DISPLAY, докато се изведе часовникът
(--:--) или режима пестене на енергия
(не се извежда нищо на дисплея).
Всеки път, когато натиснете бутона
DISPLAY, дисплеят се сменя както
следва.
 Демонстрация  Пестене на
енергия (не се извежда нищо на
дисплея)  Часовник 
Демонстрация  .... (: Фабрична
настройка)
Изборът на часовника или на режима
пестене на енергия ще доведе до
спиране на появата на
демонстрационните изображения.
(Часовникът се появява за около 8
секунди, след това изчезва.)
Изборът на демонстрационния дисплей
ще доведе до появата на
демонстрационни изображения в
следните случаи:
• Когато захранването е изключено
• Когато в рамките на 15 минути не е
извършена операция, докато
21
Сверяване на часовника
С оглед правилната работа на функциите
часовникът трябва да бъде вярно сверен.
Извършете описаната по-долу процедура,
за да сверите часовника.
Бутон
CLOCK/TIMER
SET
Бутон /
(захранване)
Бутон
M/m/ENTER
1 Натиснете бутона / (захранване), за
да включите устройството.
2 Натиснете бутона CLOCK/TIMER SET.
Появява се дисплеят за настройка на
часовника и цифрите за часа започват
да примигват.
Ако на дисплея се появи менюто за
настройка на часовника/таймера,
натиснете неколкократно M/m, за да
изберете "CLOCK SET", след това
натиснете ENTER.
3 Натиснете неколкократно M/m, за да
настроите часа, след това натиснете
ENTER.
4 Извършете същата процедура като при
стъпка 3, за да настроите минутите.
Ако изключите захранващия кабел или
ако токът спре, настройките за часа се
губят.
22
Въвеждане и прехвърляне на аудио данни
Относно въвеждането и прехвърляне на аудио
данни
Това устройство ви позволява да въвеждате аудио данни на HDD от различни източници
и да обработвате тези данни.
Можете също така да прехвърляте аудио данни на “WALKMAN” или USB устройство.
Моля, имайте предвид, че не можете да прехвърляте аудио данни директно от CD или от
радиото на “WALKMAN” или USB устройство. За да направите това, е необходимо първо
да въведете или запишете аудио данните на HDD и след това да ги прехвърлите от HDD
на “WALKMAN” или USB устройството.
За подробности относно съвместимите модели “WALKMAN” или USB устройства, вижте
стр. 78.
Въвеждане/запис на аудио данни на HDD
Аудио CD
“WALKMAN”
WALKMAN”
USB устройство
FM/AM/DAB*
Външен
компонент
(AUDIO IN)
Цифров музикален плейър
(DMPORT)
* Само за модела за Великобритания
Твърд диск
(HDD)
USB устройство
Прехвърляне на аудио данни от HDD
23
Въвеждане/Запис на аудио данни на HDD
Можете да записвате/въвеждате аудио
данни от CD, радио предаване, външно
свързан компонент (DMPORT/AUDIO IN),
“WALKMAN” или USB устройство.
Предна част на главното устройство
Бутон CD
Бутон
HDD REC 
Бутон
HDD REC
Бутон 

Бутони
M/m/</,
ENTER
Бутон CDBHDD
ONE-TOUCH REC
Запис от аудио CD
Бутон
OPTIONS
Бутон 
Горна част на главното устройство
Записите автоматично се конвертират в
МР3 аудио формат и скорост за пренос на
данни 128 kbps.
1 Натиснете бутона  и поставете диск в
отделението (стр. 35).
Информацията за заглавието на CD
автоматично се получава от базата с
данни на устройството.
Ако няма информация за заглавието,
която да съответства на CD, тя няма да
бъде изведена.
2 Натиснете CDBHDD ONE-TOUCH REC на
главното устройство.
Цялото CD се записва при висока
скорост, без значение от настройката на
скоростта (стр. 25). При запис с висока
скорост не е възможно да се следи
звука. Устройството автоматично спира,
когато записът бъде завършен.
Съвет
Бутон 
Бутони M/m/</,
ENTER
Бутон опции
24
Бутон
HDD REC
Бутони за избор на
функция (WM-PORT/USB,
CD, TUNER/BAND,
DMPORT, AUDIO IN)
Когато натиснете CDBHDD ONE-TOUCH REC
започва запис с висока скорост от CD на HDD,
без значение на това каква функция е избрана.
За да отмените записа
Как да запишете само желаните
аудио файлове
Как да запишете отделни аудио
файлове
Можете да запишете само желани от вас
файлове, като ги включите в програма.
Преди да запишете файловете, създайте
програмата (стр. 44).
Натиснете .
1
2
3
Натиснете бутона  и поставете диск в
отделението, след това натиснете CD, за
да изберете функцията CD (стр. 35).
Натиснете HDD REC .
Устройството се ориентира към режим
готовност за запис.
Натиснете M/m, за да изберете желания
файл, след това натиснете ENTER.
Записът започва.
Ако изберете "All Track", ще се запишат
всички файлове на диска.
Как да промените скоростта за запис
Скоростта за запис на бутона HDD REC
може да бъде задавана предварително.
Преди да извършите запис, първо се
уверете, че сте направили настройката за
скоростта.
1 Натиснете бутона CD, за да изберете
функцията CD.
2 Натиснете бутона OPTIONS.
3 Натиснете M/m, за да изберете "REC
Speed" ("Скорост на запис"), след това
натиснете ENTER.
4 Натиснете M/m, за да изберете "Normal
Speed" ("Нормална скорост") или "High
Speed" ("Висока скорост"), след това
натиснете ENTER.
Normal Speed
 High Speed
Записът се извършва
при нормална скорост.
При този режим е
възможно да се следи
звука по време на
запис.
В този режим записът
се извършва около
четири пъти по-бързо
от нормалния запис.
При този режим не
може да се следи звука
по време на запис.
(: Фабрична настройка)
1
2
3
4
Натиснете бутона CD, за да изберете
функцията CD.
Извършете процедурата от стъпка 1 до
стъпка 4, описана в раздела "Създаване
на собствена програма (Program Play)"
(стр. 44), за да създадете програма.
Натиснете HDD REC , докато
устройството е спряно.
Натиснете M/m, за да изберете "All Step"
("Всички стъпки"), след това натиснете
ENTER.
Забележки
• Когато записвате CD, устройството може да
произведе повече шум и вибрации отколкото
при възпроизвеждането на CD. Причината е
високата скорост на завъртане на диска по
време на запис, така че това не е неизправност.
Обемът на произведения шум и вибрации се
различава в зависимост от типа на CD.
• Ако информацията за заглавието съдържа
символи, които не могат да бъдат изведени,
тези символи се заместват от долна черта ("_").
• Ако записвате аудио данни, които нямат
маркировка за проследяване (например, запис
на концерт на живо), устройството
автоматично добавя такава маркировка и
въвежда няколко секунди празно място между
отделните песни.
Съвети
• Ако информацията за заглавието не може да
бъде открита или е грешна, използвайте
софтуера "Title Updater", за да добавите найактуалната информация за заглавието (стр.
46). Можете също така да редактирате
информацията за заглавието (устройството
поддържа възможност за въвеждане на букви,
цифри и символи) (стр. 52).
• Ако записвате само една песен, тя се
запаметява на следното място в HDD.
Папка ("Favorite") ("Любими") в директорията с
изпълнителите  Папка "REC 1" в
директорията с албумите  името на песента
в директорията със записите
25
Въвеждане на аудио данни от
МР3 диск, “WALKMAN” или
USB устройство
Можете да въвеждате аудио данни,
запаметени върху МР3 диск, “WALKMAN”
или USB устройство на HDD. По време на
записа не е възможно да се следи звука.
Когато въвеждате аудио данни на HDD,
аудио форматът, скоростта за пренос на
данните и информацията за заглавието
остават непроменени от първоначалните.
На това устройство могат да бъдат
въведени следните аудио формати.
• МР3 (".mp3")
• WMA (".wma")
• AAC (".m4a", ".mp4"*)
* На това устройство могат да бъдат въведени
само аудио файлове. Филмови файлове не
могат да бъдат въвеждани.
1 Подготовка на устройството за запис.
Изберете съответната функция в
зависимост от носителя, от който ще
бъдат въвеждани аудио данните.
Когато въвеждате записи от МР3
диск:
Натиснете бутона CD, за да изберете
функцията CD и поставете диск в
отделението (стр. 35).
Когато въвеждате записи от
“WALKMAN”:
• Натиснете WM-PORT/USB, за да
изберете функция WM-PORT/USB и
свържете “WALKMAN” към WMPORT, разположен в горната част на
устройството (стр. 28).
• Натиснете WM-PORT/USB, за да
изберете функция WM-PORT/USB и
свържете “WALKMAN” към -- (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
Когато въвеждате записи от USB
устройство:
Натиснете WM-PORT/USB, за да
изберете функция WM-PORT/USB и
свържете USB устройство към  (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
2 Изберете албум, папка или запис, който
желаете да въведете.
Ако искате да въведете цялото
съдържание от избрания носител,
преминете към стъпка 3.
26
3 Натиснете HDD REC .
Устройството преминава в режим
готовност за въвеждане на аудио данни.
4 Натиснете M/m, за да изберете опция.
• За да въведете цялото съдържание от
избрания носител:
Изберете "All Folder".
• За да въведете една папка:
Изберете "All Track".
• За да въведете само един запис:
Изберете желания запис.
5 Натиснете ENTER.
Въвеждането започва.
От източника се въвежда и информация
за заглавието.
За да отмените въвеждането на
аудио данни
Натиснете .
Забележка
Възможно е, в зависимост от езика, да не могат
да бъдат въведени всички символи от
заглавието.
Съвети
• Ако желаете да въведете на HDD музика,
запаметена на вашия компютър, копирайте
данните от компютъра върху USB устройство,
а след това въведете данните от USB
устройството на HDD.
• Ако записвате само една песен, тя се
запаметява на следното място в HDD.
Папка ("Favorite") ("Любими") в директорията с
изпълнителите  Папка "REC 1" в
директорията с албумите  името на песента
в директорията със записите.
Как да отстраните “WALKMAN” или
USB устройството от аудио системата
1
2
3
Натиснете WM-PORT/USB, за да
изберете функция WM-PORT/USB.
Натиснете и задръжте бутона , докато
на дисплея се изведе надпис "Device
Stop" ("Спиране на устройството").
Разкачете “WALKMAN” или USB
устройството от аудио системата.
Как да изберете паметта на USB
устройството от която да въведете
аудио данни
За някои USB устройства може да се
наложи да изберете паметта (например,
вътрешната памет или преносимата
памет), на която са запаметени желаната
папка или запис. В такъв случай, изберете
паметта, както следва. За подробности
относно съвместимите USB устройства,
вижте стр. 78.
1
2
3
4
Натиснете WM-PORT/USB, за да
изберете функция WM-PORT/USB и
свържете USB устройството към -- (USB)
порта.
Ако към WM-PORT е свързан
“WALKMAN”, разкачете го.
Натиснете бутона OPTIONS.
Натиснете M/m, за да изберете "Memory
Select", след това натиснете ENTER.
Извършете процедурата, описана в
раздела "Въвеждане на аудио данни от
МР3 диск, “WALKMAN” или USB
устройство" (стр. 26), като започнете от
стъпка 2.
Когато записвате от външно
устройство (DMPORT):
Натиснете бутона DMPORT, за да
изберете функция DMPORT, след това
свържете външно устройство към
DMPORT (стр. 41).
Когато записвате от външно
устройство (AUDIO IN):
Натиснете бутона AUDIO IN, за да
изберете функция AUDIO IN, след това
свържете външно устройство към
AUDIO IN жака (стр. 42).
HDD REC .
2 Натиснете
Записът започва.
Устройството автоматично добавя
маркировка за проследяване през 60минутни интервали.
За да отмените записа
Натиснете .
За да поставите на пауза записа
Натиснете HDD REC .
Когато отново стартирате записа, се
добавя маркировка за проследяване и се
създава нов запис.
Съвети
• Маркировката за проследяване се добавя, без
значение дали сте натиснали бутона HDD REC
. Маркировки за проследяване могат да
бъдат добавяни само за записи с минимална
продължителност 4 секунди.
• Записаните на HDD данни се наименуват,
както следва.
Запис от FM/AM радио
предаване, DAB услуга* или
външно свързано устройство
Можете да записвате аудио данни от
FM/AM радио предаване, DAB услуга* или
от външно устройство. Записите
автоматично се записват и запаметяват в
МР3 аудио формат и при скорост за
пренос на данните 128 kbps.
* Само за модела за Великобритания
1 Подгответе устройството за запис.
Изберете функцията в зависимост от
аудио данните, които ще бъдат
записани.
Когато записвате FM/AM радио
предаване или DAB услуга*:
Натиснете TUNER/BAND, за да
изберете функция FM/AM/DAB и
настройте на желаната радио програма
или DAB услуга (стр. 37).
Източник на Директория Директория с Директория
запис
с изпълни- албумите*1 със
телите
записите*2
FM
(TUNER FM) (Честота на
Запис01
радио станцията) MHz
AM
(TUNER AM) (Честота на
Запис 01
радио
станцията) kHz
DAB
(TUNER
(Името на
Запис01
DAB)
услугата)
DMPORT (DMPORT) DMPORT
Запис01
0001*2
AUDIO IN (AUDIO)
AUDIO 0001*2 Запис01
*1
За FM, AM и DAB записи могат да бъдат
запаметени максимално 99 песни в една папка.
Записи от 100-тния нататък се запаметяват в
нова папка, като номерът се добавя към името.
(Пример: 87.5 MHz (0002))
За DMPORT и AUDIO IN записи за всеки
запис се създава папка.
*2
Номерът, който се добавя към името зависи от
това колко пъти за правени презаписи от
дадения източник.
27
Прехвърляне на аудио данни от HDD
Можете да прехвърляте аудио данни от
HDD на “WALKMAN” или USB
устройство. За подробности относно
съвместимите модели “WALKMAN” и USB
устройства, вижте стр. 78.
Прикрепване на овалното
приспособление за
“WALKMAN”
“WALKMAN”, който има WM-PORT, може
да бъде свързан към WM-PORT,
разположен в горната част на
устройството.
За подробности относно моделите
“WALKMAN”, които са съвместими с
приспособленията тип А и тип В, вижте
стр. 78.
Бутони
M/m/</,
ENTER
На илюстрацията е показано
приспособление тип А.
Бутон 
1 Отстранете капачето от WM-PORT, както
е показано по-долу.
Бутон за
избор
на функция
(HDD)
Бутон 
Бутони
WM-PORT
Бутон
TRANSFER
j
M/m/</,/ENTER
Натиснете капачето на WM-PORT върху
индикацията "PUSH". Когато лявата страна
се повдигне, хванете капачето и го
отстранете.
28
2 Прикрепете овалното приспособление
за “WALKMAN”, както е показано подолу.
Прехвърляне на аудио данни
на “WALKMAN” или USB
устройство
1 Свържете “WALKMAN” или USB
устройство към аудио системата.
Поставете приспособлението така, че
дупчицата на WM-PORT да съвпадне с
издадената част от лявата страна на
приспособлението.
Извършете описаната в стъпка 1
операция, за да отстраните овалното
приспособление за “WALKMAN”.
Когато прехвърляте записи на
“WALKMAN”:
Извършете едно от следните неща.
• Свържете “WALKMAN” към WMPORT, разположен в горната част на
устройството.
• Свържете “WALKMAN” към  (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
Когато прехвърляте записи на USB
устройство:
Свържете USB устройство към (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
Уверете се, че “WALKMAN” или USB
устройството са здраво свързани.
За подробности относно връзките,
вижте ръководството за експлоатация
на “WALKMAN” или USB устройството.
Ако към WM-PORT и  (USB) порта
едновременно са свързани две
портативни устройства, устройството,
свързано към WM-PORT има
приоритет. Ако желаете да изберете
устройството, свързано към  (USB)
порта, изключете другото устройство от
WM-PORT.
Забележки
• Не свързвайте “WALKMAN” към
устройството, докато “WALKMAN”
актуализира своята база данни.
• Може да отнеме известно време, докато
устройството разпознае “WALKMAN” или
USB устройството.
2 Натиснете бутона HDD, за да изберете
функция HDD.
3 Изведете запис (албум или песен), който
искате да прехвърлите.
Ако желаете да прехвърлите цялото
съдържание, записано на HDD,
преминете към стъпка 4.
29
4 Натиснете бутона TRANSFER на главното
устройство.
Устройството влиза в режим готовност.
5 Натиснете M/m, за да изберете записа,
който искате да прехвърлите.
• За да прехвърлите всички записи от
избрания албум:
Изберете "All Track".
• За да прехвърлите само избрания
запис:
Изберете желания запис.
6 Натиснете ENTER.
Прехвърлянето започва.
За да отмените прехвърлянето
Натиснете .
Когато отмените прехвърлянето, е
възможно да отнеме известно време,
докато то спре.
Как да разкачите “WALKMAN” или
USB устройството от аудио системата
1 Натиснете WM-PORT/USB, за да изберете
функция WM-PORT/USB.
Натиснете
и задръжте бутона , докато
2
на дисплея се изведе надпис "Device
Stop" ("Спиране на устройството").
3 Разкачете “WALKMAN” или USB
устройството от аудио системата.
Как да изберете памет на USB
устройството, където да бъдат
прехвърлени аудио данните
За някои USB устройства може да се
наложи да изберете паметта (например,
вътрешната памет или преносима памет),
където да бъдат прехвърлени аудио
данните. В този случай, изберете паметта,
както следва.
За подробности относно съвместимите
USB устройства, вижте стр. 78.
1 Натиснете WM-PORT/USB, за да
изберете функция WM-PORT/USB и
свържете USB устройството към  (USB)
порта.
Ако към WM-PORT е свързан
“WALKMAN”, разкачете го.
2 Натиснете бутона OPTIONS.
3 Натиснете M/m, за да изберете "Memory
Select" ("Избор на памет"), след това
натиснете ENTER.
4 Извършете процедурата, описана в
раздела "Прехвърляне на аудио данни
на “WALKMAN” или USB устройство" (стр.
29), като започнете от стъпка 2.
Съвет
Ако прехвърляте на “WALKMAN” запис, който има
ID3 информация, тази информация ще се изведе като
заглавие на “WALKMAN”. Ако попаднете на грешна
ID3 информация, извършете една от следните
операции, за да актуализирате информацията, след
това прехвърлете аудио данните на “WALKMAN”.
• Използвайте софтуера "Title Updater", за да
актуализирате информацията за заглавието (стр.
49).
• Запишете отново аудио CD на HDD. В момента, в
който поставите CD, ще се изведат резултатите от
"Title Data Searching" ("Търсене на заглавие") (стр. 35).
Изберете "No Match" ("Няма съвпадение"), след това
запишете CD на HDD. След като завършите записа,
използвайте функцията за редактиране на името, за
да добавите заглавия на записаните аудио данни
(стр. 52).
Ако даден запис няма ID3 информация, името на
записа и името на албума се извеждат като заглавие на
“WALKMAN”.
Забележка
30
• По време на прехвърляне на данните не
разкачвайте “WALKMAN” или USB
устройството. Ако го направите, е възможно
данните, записани на “WALKMAN” или USB
устройството, да бъдат повредени.
• Когато свързвате “WALKMAN” или USB
устройството към  (USB) порта, не
свързвайте аудио системата и “WALKMAN”
или USB устройството посредством USB хъб.
Как да прехвърлите само желаните
аудио файлове
Можете да прехвърлите само желани от
вас аудио файлове, като ги включите в
програма. Преди да запишете аудио
файловете, създайте програмата (стр. 44).
1
2
3
4
За да проверите останалото свободно
място на “WALKMAN” и USB
устройството, натиснете WM-PORT/USB,
за да изберете функция WM-PORT/USB,
след това натиснете DISPLAY, докато
“WALKMAN” или USB устройството са в
режим стоп (стр. 40).
Натиснете бутона HDD, за да изберете
функцията HDD.
Извършете процедурата от стъпка 1 до
стъпка 4, описана в раздела "Създаване
на собствена програма (Program Play)"
(стр. 44), за да създадете програма.
Натиснете бутона TRANSFER на главното
устройство, докато то е в режим стоп.
Натиснете M/m, за да изберете "All Step",
след това натиснете ENTER.
Забележка
В случай, че програмираните записи се
прехвърлят на “WALKMAN” или USB
устройство, редът за възпроизвеждането им ще
зависи от правилата за възпроизвеждане на
“WALKMAN” или USB устройството. Поради
тази причина е възможно записите да не се
възпроизведат в реда, в който те са били
програмирани на аудио системата.
Изисквания за свободно място на
“WALKMAN” или USB устройството при
прехвърляне на записи
Необходимото свободно място на
“WALKMAN” или USB устройството
зависи от продължителността (времето за
възпроизвеждане) на записа, който ще
бъде прехвърлен.
Следната таблица показва пример за
прехвърляне на записи в МР3 формат и
скорост за пренос на данни 128 kbps, 44.1
kHz.
Продължителност
на записа
(време за
възпроизвеждане)
5 минути
Необходимо Време за
свободно
прехвърляне
място
Прибл.
5 МВ
Прибл.
30 секунди
15 минути
Прибл.
14 МВ
Прибл. една
минута и
30 секунди
30 минути
Прибл.
28 МВ
Прибл.
три минути
31
Изтриване на записи от “WALKMAN” или USB
устройството
Можете да изтриете записи от свързания
“WALKMAN” или USB устройство
посредством аудио системата.
Забележка
Докато изтриването не завърши, не разкачвайте
и не изключвайте “WALKMAN” или USB
устройството.
1 Натиснете WM-PORT/USB, за да изберете
функция WM-PORT/USB.
2 Свържете “WALKMAN” или USB
устройство, съдържащи записите, които
искате да изтриете.
Когато изтривате записи от
“WALKMAN”
Извършете едно от следните неща.
• Свържете “WALKMAN” към WMPORT, разположен в горната част на
устройството (стр. 28).
• Свържете “WALKMAN” към  (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
Когато изтривате записи от
USBустройство
Свържете USB устройство към  (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
Уверете се, че “WALKMAN” или USB
устройството са здраво свързани.
3 Натиснете бутона OPTIONS.
4 Натиснете /, за да изберете "Erase"
("Изтриване"), след това натиснете
ENTER.
32
5 Натиснете /, за да изберете запис,
който да бъде изтрит, след това
натиснете ENTER.
• За да изтриете цялото съдържание на
“WALKMAN” или USB устройството:
Изберете "All Erase".
• За да изтриете папка:
Изберете папката, след това изберете
"All Track".
• За да изтриете само един запис:
Изберете папката, съдържаща записа,
който искате да изтриете, след това
изберете записа.
6 Натиснете /, за да изберете "OK", след
това натиснете ENTER.
За да се върнете към предходния
статус
Натиснете BACK.
Ако на стъпка 6 изберете "Cancel",
дисплеят се връща към стъпка 5.
За да отмените изтриването
Натиснете .
Възможно е да отнеме известно време,
докато отмяната прояви действие.
Как да разкачите “WALKMAN” или
USB устройството от аудио системата
Натиснете и задръжте бутона , докато на
дисплея се изведе надпис "Device Stop"
("Спиране на устройството"), след това
разкачете “WALKMAN” или USB
устройството от аудио системата.
Забележки
• Когато изтриете някой от програмираните
записи от “WALKMAN” или USB
устройството, се изтрива цялата програма.
• Ако дадена папка съдържа файлове, които не
можете да видите, няма да успеете да изтриете
тази папка, дори да изберете "All Erase" или
"All Track" на стъпка 5. (Записите в папката ще
се изтрият, но самата папка ще се запази.)
Възпроизвеждане на аудио данни
Възпроизвеждане на HDD
На това устройство можете да
възпроизведете следните аудио формати.
• MP3 (".mp3")*1
• WMA (".wma")*1
• AAC (".m4a", ".mp4"*2)*1
Име на записа
Индикация за
Име на
възпроизвеждане албума и т.н.
*1
Записи със защитени авторски права (Digital
Rights Management) не могат да се
възпроизвеждат на това устройство.
Записи, свалени от Интернет сайтове
(включително записи от онлайн музикални
магазини), е възможно да не могат да се
възпроизведат на това устройство.
*2 На това устройство могат да се възпроизвеждат
само аудио файлове. Файлове с филми не могат
да бъдат възпроизвеждени. С тази аудио
система е гарантирано само възпроизвеждането
на аудио файлове, създадени със софтуера
"Media Manager for WALKMAN”.
Бутон HDD
Бутони с
цифри
Пореден номер
на записа в албума
Други операции
За да
Бутон 
Бутони
Изберете запис
Натиснете M/m в
директорията със записите
(стр. 34), за да изберете
запис. Или натиснете
съответния бутон с
цифра*1, след това
натиснете ENTER.
Изберете албум
Натиснете
Проверите
различна
информация
Натиснете неколкократно
бутона DISPLAY*2.
+/-
Бутон 
Бутони /
Бутон 
1 Натиснете бутона HDD, за да изберете
функцията HDD.
2 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
Възпроизвеждането започва.
Възпроизвеждането започва от записа,
който последно сте възпроизвели или
записали.
Направете следното
Спрете
Натиснете .
възпроизвеждането
Поставите на пауза Натиснете . Натиснете
възпроизвеждането отново или натиснете ,
за да възобновите
възпроизвеждането.
Откриете
Натиснете и задръжте
конкретно място в / по време на
записа
възпроизвеждане, след
това освободете бутона на
желаното място.
Изберете предходен/ Натиснете / по
следващ запис
време на възпроизвеждане.
Бутони M/m/
ENTER
Бутони
/
Бутон
DISPLAY
Информация за времето
(изтекло време)
+/-.
*1 За числа от 10 нагоре, натиснете съответния бутон за
*2
всяка цифра (напр., за 15: натиснете [1] и [5]).
Информацията, която се извежда, когато натиснете
бутона DISPLAY, зависи от състоянието на
устройството. Когато аудио системата е в режим
стоп, се извежда часовникът или информация за
свободното място на HDD. Когато устройството е в
режим възпроизвеждане, се извежда ID3
информация, часовникът и т.н.
33
Съвет
Ако информацията за заглавието не може да
бъде намерена или тя е неточна, използвайте
софтуера "Title Updater", за да добавите
актуалната информация за заглавието (стр. 46).
Също така, можете да редактирате
информацията за заглавието (устройството има
възможност за въвеждане на букви, цифри и
символи) (стр. 52).
Забележка
Иконка на изпълнителя
Натиснете , или ENTER.
Информацията за заглавието (ID3
информацията; заглавието на записа, името на
изпълнителя или заглавието на албума), която
се появява, когато натиснете бутона DISPLAY, не
може да бъде редактирана по време на
възпроизвеждане.
Структуриране на данните на HDD
Директория с
Директория с
изпълнители/албуми албуми
е зададен в положение "Continue"
("Продължително").
Директория
със записи
rR
Натиснете < или BACK.
2-ра директория (Директория с
албуми)
Извежда се списък с албумите на избрания
изпълнител.
Натиснете /, за да изберете желания
албум.
Иконка на албума
Натиснете , или ENTER.
rR
Натиснете < или BACK.
3-та директория (Директория със
записи)
Извежда се списък със записите от
избрания албум. Натиснете /, за да
изберете желания албум.
Иконка на записа
Този раздел описва структурирането на
данни на HDD и селектирането на
елементите.
Имената на изпълнителите, заглавията на
албумите и заглавията на записите, които
са показани в илюстрацията по-долу,
съответстват с тези на илюстрацията погоре.
1-ва директория (Директория с
изпълнителите)
Когато включите устройството и изберете
функция HDD, се извежда списък с
изпълнителите, чиито записи са
запаметени на HDD на аудио системата
(само когато режимът за възпроизвеждане
34
Когато натиснете бутона ENTER,
устройството започва да възпроизвежда
избрания запис. Като натиснете BACK по
време на възпроизвеждане, можете да
видите директорията със записите.
Съвети
• Заглавията, които се извеждат в тези
директории, могат да бъдат редактирани.
• Когато натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане, на дисплея се извежда ID3
информация за записа. ID3 информацията не
може да се редактира.
Възпроизвеждане на CD
Това устройство може да възпроизвежда
CD и CD-R/RW дискове, на които има
аудио записи в МР3 формат. За
подробности относно дисковете, които
могат да бъдат възпроизвеждани, вижте
стр. 73.
Бутон CD
Бутони с
цифри
Бутони
//</,
/ENTER
Бутони
/
Бутон 
Бутон DISPLAY
Бутон OPTIONS
Бутони
+/Бутон 
Бутони /
Бутон 
Когато поставяте обикновен 8-cm CD,
уверете се, че е легнал в централния кръг.
Отделението за диска се затваря, когато
натиснете отново бутона . Устройството
автоматично започва търсене на
информация за заглавието на диска от
своята база данни (Gracenote). (Фабрично
инсталираната база данни на устройството
е актуалната към месец октомври 2008г.)
Когато бъде открита информация за
заглавието, резултатите се извеждат в
списък (дори да има само едно
съвпадение). Натиснете /, за да
изберете заглавие, след това натиснете
ENTER, за да получите информация за
заглавието. Ако никое от избраните
заглавия не е правилното, изберете "No
Match" ("Няма съвпадение"). Няма да бъде
получена никаква информация за
заглавие. Ако не може да бъде открита
информация за заглавие, то такава няма да
се изведе и в списъка няма да се добави
никакво заглавие.
3 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
Възпроизвеждането започва.
Име на записа
Индикация за
Име на албума
възпроизвеждането или папката
1 Натиснете бутона CD, за да изберете
функцията CD.
2 Натиснете  и поставете диск в
отделението.
Отделението за диска се плъзга напред
Пореден номер на
записа в албума
Информация за времето
(изтекло време)
Структура на директорията и ред за
възпроизвеждане на МР3 файловете
Поставете диск, като страната с
етикета да гледа нагоре
МР3 файловете се подреждат в две директорни
нива: папка и файл. Папката може да съдържа
подчинени папки (поддиректории). След като
устройството възпроизведе всички файлове от
дадена папка (или подчинена папка), то
преминава към първия файл от следващата
папка (или подчинена папка).
На това устройство МР3 файловете от CD
могат да се изведат до 8-та подчинена папка
(поддиректория 8).
35
Други операции
За да
Направете следното
Спрете
Натиснете .
възпроизвеждането
Поставите на пауза Натиснете . Натиснете 
възпроизвеждането отново или натиснете , за да
възобновите
възпроизвеждането.
Откриете конкретно Натиснете и задръжте /
място в записа
по време на възпроизвеждане,
след това освободете бутона на
желаното място.
Изберете предходен/ Натиснете / по време на
следващ запис
възпроизвеждане.
Изберете запис с
помощта на бутон с
цифра
Изберете папка
(само за диск с МР3
аудио записи)
Проверите различна
информация
Извадите диска
Натиснете съответния бутон с
цифра*1, след това натиснете
ENTER.
Натиснете
папка.
+/-, за да изберете
Натиснете неколкократно
бутона DISPLAY*2.
Натиснете бутона  на главното
устройство.
Gracenote") и устройството започва търсене
на информация за заглавието. Когато бъде
открита информация за заглавието,
резултатите се извеждат в списък (дори да
има само едно съвпадение). Натиснете /,
за да изберете заглавие, след това натиснете
ENTER, за да получите информация за
заглавието. Ако никое от избраните
заглавия не е правилното, изберете "No
Match" ("Няма съвпадение"). Няма да бъде
получена никаква информация за заглавие.
Ако не може да бъде открита информация
за заглавие, то такава няма да се изведе и в
списъка няма да се добави никакво заглавие.
3 Потвърдете резултатите от търсенето,
след това натиснете ENTER.
Получава се информация за заглавието.
Съвет
Ако информацията за заглавието не може да бъде
намерена или тя е неточна, използвайте софтуера
"Title Updater", за да добавите актуалната информация
за заглавието (стр. 46). Също така, можете да
редактирате информацията за заглавието
(устройството има възможност за въвеждане на
букви, цифри и символи) (стр. 52).
*1
За числа от 10 нагоре, натиснете съответния бутон за
всяка цифра (напр., за 124: натиснете [1], [2] и [4]).
*2 Информацията, която се извежда, когато натиснете
бутона DISPLAY, зависи от състоянието на
устройството. Когато аудио системата е в режим
стоп, нормалният дисплей се редува с часовника.
Когато устройството е в режим възпроизвеждане на
аудио CD, се извежда информация за изтеклото
време на записа, оставащото време на текущия
запис, оставащото време на диска, ID3 информация,
часовникът и т.н. Когато устройството
възпроизвежда диск с МР3 аудио записи, се извежда
ID3 информация, часовникът и т.н.
Забележка
По време на режими разбъркано или програмирано
възпроизвеждане не се извежда информация за
оставащото време на диска.
Ръчно получаване на информация
за заглавието
Това устройство автоматично извежда
информация за заглавието, когато бъде
поставен диск; въпреки това обаче, можете
ръчно да получите тази информация.
1 Докато устройството е в режим стоп,
натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите (Options
menu).
Натиснете
/, за да изберете "CD Info"
2
("Информация за CD"), след това
натиснете ENTER.
Извежда се надпис "Accessing Gracenote
36 Database" ("Достъп до базата данни
Забележки относно
възпроизвеждането на диск с МР3
аудио записи
• Не запазвайте други типове аудио записи или
файлове, или ненужни папки на диск, който
съдържа МР3 аудио записи.
• Папки, които не съдържат МР3 файлове, се
прескачат.
• МР3 файловете се възпроизвеждат по азбучен ред.
• Устройството може да възпроизвежда само МР3
файлове с разширение ".mp3".
• Ако дискът съдържа файлове с разширение ".mp3",
които обаче на са МР3 файлове, устройството може
да произведе шум или да възникне неизправност.
• Максималният брой на :
- МР3 папките е 255 (включително главната папка).
- МР3 файловете е 511.
- МР3 файловете и папките, които може да съдържа
един диск е 512.
- подразделенията на папките (дървовидна
структура на файловете) е 8.
• Съвместимостта с всякакви видове МР3
кодиращ/записващ софтуер, записващи устройства и
носители на запис не е гарантирана. Възможно е
несъвместимите дискове с МР3 аудио записи да
породят шум или прекъсване на звука или изобщо да
не се възпроизведат.
Забележки относно
възпроизвеждането на multisession
дискове
• Ако дискът започва с CD-DA (или MP3) сесия, той
ще бъде разпознат като CD-DA (или MP3) диск и
другите сесии няма да се възпроизведат.
• Диск със смесен CD формат се разпознава като
CD-DA (аудио) диск.
Слушане на радио или DAB услуги
Можете ръчно или автоматично да
настройвате FM/AM радио станции или
DAB услуги. Предварителната настройка
на радио станции или услуги ви позволява
да ги избирате по номера.
DAB услугите могат да се приемат само с
модела за Великобритания.
Бутон
TUNER/BAND
Бутон
TUNING MODE
2 Натиснете неколкократно бутона
TUNING MODE, докато на дисплея се
появи индикация "AUTO".
3 Натиснете TUNE +/-, за да настроите на
желаната радио станция или услуга.
Сканирането автоматично спира, когато
бъде приета радио станция, след което на
дисплея се извеждат индикации "TUNED"
и "STEREO" (само за стерео програми). За
да отмените сканирането, натиснете .
Функция
FM режим
Бутон FM MODE
Бутон
TUNER MEMORY
Бутон ENTER
Честота (за FM/AM) или наименование на
услугата (за DAB)
Бутони TUNE +/Бутон 
Избор на FM/AM радио
станция или DAB услуга*
Преди да можете да приемете DAB услуги,
компонентите на предаването
(компонентите на услугата) първо трябва
да бъдат регистрирани чрез провеждане на
DAB Automatic Scan (Вижте раздела
"Стартиране на DAB Automatic Scan" на
стр. 20).*
* Само за модела за Великобритания
1 Натиснете неколкократно бутона
TUNER/BAND, за да изберете "DAB", "FM"
или "AM".
Когато настройвате FM радио станция,
която предоставя RDS (Система за радио
данни) услуги, на дисплея се извежда
името на станцията (само на моделите за
Европа).
Съвет
Можете да избирате режима за настройка
и от менюто с опциите (Options menu).
Влезте в Options menu и изберете "Tuning
Mode" - "Manual" или "Auto" (при приемане
на DAB услуги не се извежда "Manual").
Настройване на радио станция със
слаб сигнал (само при приемане на
FM/AM радио станции)
Ако не се изведе индикация "TUNED" и
сканирането не спре, натиснете
неколкократно TUNING MODE, докато
изчезнат "AUTO" или "PRESET", след това
натиснете неколкократно TUNE +/-, за да
настроите на желаната радио станция.
37
Редуциране на статичния шум по
време на приемане на FM стерео
станция със слаб сигнал
2 Натиснете TUNER MEMORY.
Номерът за запаметяване започва да мига.
Натиснете неколкократно FM MODE,
докато на дисплея се изведе индикация
"MONO", за да превключите от стерео на
моно приемане.
Промяна на интервала за настройка
на АМ радио станции
Интервалът за настройка на AM радио
станции е фабрично зададен на 9 kHz (или
10 kHz за някои райони; тази функция не е
достъпна за модела за Европа).
1 Настройте която и да е АМ радио
станция, след това натиснете /, за да
изключите устройството.
2 Натиснете DISPLAY, за да изведете
часовника.
Часовникът ще се изведе за 8 секунди.
Докато часовникът е изведен на дисплея,
извършете стъпка 3.
3 Докато натискате и задържате TUNE + на
главното устройство, натиснете бутона
/ пак на главното устройство.
Всички предварително настроени АМ
радио станции се изтриват. За да върнете
интервала към фабричната настройка,
извършете същата процедура.
Забележки относно слушането на DAB услуги
• Когато настройвате DAB услуга, е възможно да
отнеме няколко секунди, преди да чуете
какъвто и да е звук.
• Когато приключи второстепенната услуга,
автоматично се приема основната услуга.
Предварителна настройка на
радио станции или DAB
услуги*
Когато настроите предварително FM радио
станции, AM радио станции или DAB
услуги*, можете лесно да ги избирате покъсно просто като изберете съответния
номер, под който те предварително са
запаметени. Можете да настройвате
предварително до 20 FM радио станции
или DAB услуги и до 10 АМ радио
станции.
* Само за модела за Великобритания
1 Настройте желаната радио станция или
38
DAB услуга ("Избор на FM/AM радио
станция или DAB услуга" на стр. 37).
Номер за запаметяване
3 Натиснете TUNE +/-, за да изберете
номер за запаметяване, след това
натиснете ENTER.
Радио станцията или услугата се
запаметяват под избрания номер.
Номер за запаметяване
4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да
запаметите други станции или услуги.
Предварително настроените радио станции
или услуги се запазват за около половин ден,
дори ако изключите захранващия кабел или
в случай на спиране на тока.
Слушане на предварително
настроена радио станция или услуга
1 Натиснете неколкократно TUNER/BAND,
за да изберете "DAB", "FM" или "AM".
Натиснете
неколкократно TUNING
2
MODE, докато на дисплея се изведе
индикация "PRESET".
3 Натиснете TUNE +/-, за да изберете
предварително запаметена радио станция.
Съвет
Можете да изберете предварително настроена
радио станция като използвате бутоните с цифри
на устройството за дистанционно управление.
Например, когато избирате радио станция,
запаметена под номер 15, натиснете бутоните с
цифри 1 и 5, след това натиснете ENTER. Ако
въведете невалиден номер, на дисплея ще се
изведе индикация "--" и няма да можете да
изберете станция.
Слушане на музика от “WALKMAN” или
USB устройство
Можете да свържете “WALKMAN” или
USB устройство към аудио системата и да
слушате музиката, запаметена на
“WALKMAN” или USB устройството.
За подробности относно моделите
“WALKMAN” и USB устройства, които
могат да бъдат свързани към тази аудио
система, вижте "Модели “WALKMAN” и
USB устройства, които се поддържат от
аудио системата" (стр. 78).
На това устройство могат да бъдат
възпроизведени следните аудио формати.
• MP3 (".mp3")*1
• WMA (".wma")*1
• AAC (".m4a", ".mp4"*2)*1
*1
Записи със защитени авторски права (Digital
Rights Management) не могат да се
възпроизвеждат на това устройство.
Записи, свалени от Интернет сайтове
(включително записи от онлайн музикални
магазини), е възможно да не могат да се
възпроизведат на това устройство.
*2 На това устройство могат да се
възпроизвеждат само аудио файлове. Файлове
с филми не могат да бъдат възпроизвеждани.
С тази аудио система е гарантирано само
възпроизвеждането на аудио файлове,
създадени със софтуера "Media Manager for
WALKMAN”.
Бутон WMPORT/USB
Бутони с
цифри
Бутони
Бутон DISPLAY
Бутон 
изберете функцията WM-PORT/USB.
2 Свържете “WALKMAN” или USB
устройство към аудио системата.
Когато възпроизвеждате записи от
“WALKMAN”:
Извършете едно от следните неща:
• Свържете “WALKMAN” към WMPORT, разположен в горната част на
устройството (стр. 28).
• Свържете “WALKMAN” към (USB)
порта, разположен отпред на
устройството.
Когато възпроизвеждате записи от
USB устройство:
Свържете USB устройство към  (USB)
порта , разположен отпред на
устройството.
Уверете се, че “WALKMAN” или USB
устройството са здраво свързани.
За подробности относно свързването,
вижте ръководството за експлоатация
на “WALKMAN” или USB устройството.
Когато устройството е свързано, се
извежда надпис "Reading", последван от
полето за звука.
Ако към WM-PORT и  (USB) порта
едновременно са свързани две
портативни устройства, устройството,
свързано към WM-PORT има приоритет.
Ако желаете да изберете устройството,
свързано към  (USB) порта, изключете
другото устройство от WM-PORT.
Забележки
Бутони
//</,
/ENTER
Бутони
/
1 Натиснете бутона WM-PORT/USB, за да
+/-
• Не свързвайте “WALKMAN” към
устройството, докато “WALKMAN”
актуализира своята база данни.
• Може да отнеме известно време, докато
устройството разпознае “WALKMAN” или
USB устройството.
Бутон 
Бутони /
Бутон 
39
3 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
Име на записа
Индикация за
възпроизвеждане
Име на албума
или папката
Забележки
Други операции
• Преди да разкачите “WALKMAN” или USB
устройството от аудио системата, спрете
възпроизвеждането.
• Когато свързвате “WALKMAN” или USB
устройството към  (USB) порта, не свързвайте
аудио системата с “WALKMAN” или USB
устройството посредством USB хъб.
• Не е сигурно, че аудио системата ще поддържа
всички функции, които притежават свързания
“WALKMAN” или USB устройство.
• Свободното място, указано от аудио системата,
може да се различава от действителното
свободно място на “WALKMAN” или USB
устройството.
За да
Забележки относно USB устройството
Пореден номер на записа Информация за времето
в албума или папката
(изтекло време)
Направете следното
Спрете
Натиснете .
възпроизвеждането*1
Поставите на пауза
Натиснете . Натиснете 
възпроизвеждането отново или натиснете , за да
възобновите
възпроизвеждането.
Откриете конкретно Натиснете и задръжте  /
място в записа
по време на възпроизвеждане,
след това освободете бутона на
желаното място.
Изберете предходен/ Натиснете / по време
следващ запис
на възпроизвеждане.
Изберете запис с
Натиснете съответния бутон с
помощта на бутоните цифра*2, след това натиснете
ENTER.
с цифри
Изберете папка
Натиснете
+/-, за да
изберете папка.
Проверите различна Натиснете неколкократно
информация
бутона DISPLAY*3.
Разкачите
“WALKMAN” или USB
устройството от аудио
системата
Докато аудио системата е в
режим стоп, натиснете и
задръжте бутона , докато се
изведе надпис "Device Stop"
("Спиране на устройството"),
след това разкачете
“WALKMAN” или USB
устройството.
Когато натиснете бутона  (възпроизвеждане),
устройството започва да възпроизвежда записа,
който е спрян последен. Ако обаче сте изключили
аудио системата, натискайки бутона  (стоп), то тя
ще започне възпроизвеждане от първия запис.
*2 За числа от 10 нагоре, натиснете съответния
бутон за всяка цифра (напр., за 124: натиснете [1],
[2] и [4]).
*3 Информацията, която се извежда, когато
натиснете бутона DISPLAY, зависи от
състоянието на устройството. Когато аудио
системата е в режим стоп, се извежда часовникът
или информация за свободното място на
“WALKMAN” или USB устройството. Когато
*1
40
устройството е в режим възпроизвеждане, се
извежда ID3 информация, часовникът и т.н.
• При някои USB устройства, след като бъде
извършена дадена операция, е възможно да има
забавяне, докато аудио системата я осъществи.
• Не е сигурно, че аудио системата ще поддържа
всички функции, които притежава свързаното
USB устройство.
• Музикалните файлове от всяка папка се
възпроизвеждат по азбучен ред.
• Не запаметявайте други типове файлове или
ненужни папки на USB устройство, на което има
записани аудио файлове.
• Папки, които не съдържат аудио файлове, се
прескачат.
• Максималният брой папки и файлове, които
може да съдържа едно USB устройство са както
следва:
- 999 папки (включително главната папка)
- 999 файла
Максималният брой файлове и папки може да се
различава в зависимост от структурата на файла
и папката.
• На това устройство могат да бъдат
възпроизведени следните аудио формати.
(файлове със защитени авторски права (Digital
Rights Management) не могат да се
възпроизвеждат на това устройство).
- MP3 (".mp3")
- WMA (".wma")
- AAC (".m4a", ".mp4"*)
Имайте предвид, че дори името на файла да
съдържа някое от изброените по-горе
разширения, ако действителният файл е
различен, устройството може да произведе шум
или да възникне неизправност.
* На това устройство могат да се възпроизвеждат
само аудио файлове. Файлове с филми не могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Съвместимостта с всеки кодиращ/записващ
софтуер, записващи устройства и носители на
запис не е гарантирана и е възможно да се
произведе шум, звукът да прекъсва или аудио
файловете изобщо да не могат да се
възпроизведат.
Свързване на цифров музикален плейър към
DMPORT
Можете да слушате или записвате звук,
който се възпроизвежда на допълнителен
цифров музикален плейър (като например
портативен аудио плейър и т.н.), който е
съвместим с DMPORT връзка.
Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(допълнителен) към аудио системата и към
цифровия музикален плейър.
Към
DMPORT
1 Натиснете / (захранване), за да
изключите аудио системата.
2 Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера
(допълнителен) към DMPORT на аудио
системата и към външния цифров
музикален плейър (допълнителен).
3 Натиснете / (захранване), за да
включите устройството, и натиснете
DMPORT, за да изберете функцията
DMPORT.;
4 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
Звукът се извежда през
високоговорителите на аудио системата.
Вижте ръководството за експлоатация
на свързания цифров музикален плейър
(допълнителен).
Забележки
DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(допълнителен)
Цифров музикален плейър
• В зависимост от типа на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, е възможно да не успеете да
управлявате свързания цифров музикален
плейър с никой от бутоните на устройството
да дистанционно управление или на аудио
системата.
• Във всяка област са достъпни различни
DIGITAL MEDIA PORT адаптери.
• Не свързвайте друг адаптер, освен DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
• Когато използвате DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, който има функция за извеждане на
видео сигнал, свържете адаптера директно към
телевизора.
• Не свързвайте и не разкачвайте DIGITAL
MEDIA PORT адаптера към/от DMPORT,
докато аудио системата работи.
41
Свързване на външен компонент (AUDIO IN)
Можете да слушате или записвате звук,
който се възпроизвежда на външен
компонент (като например касетофон),
свързан към AUDIO IN жака, разположен
отпред на аудио системата.
Използвайте свързващ аудио кабел
(допълнителен), за да свържете AUDIO IN
жака на аудио системата към изходния
аудио жак на външния компонент.
Уверете се, че свързващият аудио кабел е
пъхнат здраво в двата жака. Ако кабелът
не е свързан здраво, е възможно в
изведения звук да се генерира шум.
Към AUDIO IN жака
Свързващ аудио кабел
(допълнителен) с мини
стерео жак от двата края
Изходен аудио жак на
външния компонент
Външен компонент
(портативно устройство)
42
1 Свържете външния компонент към
AUDIO IN жака на аудио системата.
2 Натиснете AUDIO IN.
3 Пуснете свързания компонент да
възпроизвежда.
Звукът се извежда през
високоговорителите на аудио системата.
Вижте ръководството за експлоатация
на свързания компонент.
Повторно възпроизвеждане (Repeat Play) •
Разбъркано възпроизвеждане (Shuffle Play) •
Програмирано възпроизвеждане (Program Play)
Записи на HDD, аудио CD, диск с МР3
аудио записи, “WALKMAN” или на USB
устройство могат да бъдат възпроизведени
на тази аудио система в различни режими
на възпроизвеждане.
Настройка на режима на
възпроизвеждане
Докато устройството е в режим стоп и е
избрана съответната функция, натиснете
неколкократно бутона PLAY MODE.
Всеки път, когато натиснете този бутон ,
режимът на възпроизвеждане се сменя и
съответният индикатор светва.
Индикатори за режима на възпроизвеждане
възпроизвеждане на папка) работи по същия
начин като режима "Continue"
("Продължително") възпроизвеждане, а
"Folder Shuffle" ("Разбъркано възпроизвеждане
на папка") работи по същия начин като
режима "Shuffle" ("Разбъркано")
възпроизвеждане.
*2 Когато възпроизвеждате HDD, се извежда
индикация "Album Continue"
("Продължително възпроизвеждане на албум")
и "Album Shuffle" ("Разбъркано
възпроизвеждане на албум"). Когато
възпроизвеждате диск с МР3 аудио записи,
“WALKMAN” или USB устройство, се извежда
индикация "Folder Continue" ("Продължително
възпроизвеждане на папка") и "Folder Shuffle"
("Разбъркано възпроизвеждане на папка").
Съвет
Можете да задавате режима на
възпроизвеждане и от менюто с опциите
(Options menu). За да зададете режима на
възпроизвеждане, влезте в Options menu,
изберете "Play Mode", след това изберете опция.
Режим на
възпроизвеждане/
индикатор
Описание
♦ Continue / (няма
индикатор)
Устройството възпроизвежда
последователно всички записи
на HDD, диска, “WALKMAN”
или USB устройството.
Album Continue or
Folder Continue*1*2/
Устройството възпроизвежда
последователно всички записи
от избрания албум или папка.
Shuffle / SHUF
Устройството възпроизвежда
в случаен ред всички записи
на HDD, диска, “WALKMAN”
или USB устройството.
Album Shuffle or Folder Устройството възпроизвежда
Shuffle*1*2 / SHUF в случаен ред всички записи
от избрания албум или папка.
Program / PGM
Устройството възпроизвежда
в точно определен ред
програмираните записи (стр.
44).
(♦: Фабрична настройка)
*1 Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
режимът "Folder Continue" (продължително
Забележки
• Ако устройството бъде изключено по време на
режим "Shuffle" ("Разбъркано
възпроизвеждане"), "Album Shuffle"
("Разбъркано възпроизвеждане на албум") или
"Folder Shuffle" (Разбъркано възпроизвеждане
на папка"), следващия път, когато включите
устройството, режимът на възпроизвеждане
ще бъде съответно "Continue"
("Продължително възпроизвеждане"), "Album
Continue" ("Продължително възпроизвеждане
на албум") или "Folder Continue"
("Продължително възпроизвеждане на
папка").
• Един и същи режим на възпроизвеждане се
задава (посредством функция WM-PORT/USB)
за “WALKMAN”, свързан към WM-PORT и за
USB устройството, свързано към  (USB)
порта. Не можете да задавате различни
режими на възпроизвеждане за двете
устройства. Например, ако зададете
разбъркано възпроизвеждане за USB
устройството, свързано към  (USB) порта, а
след това свържете “WALKMAN” към WMPORT, то за “WALKMAN” автоматично ще се
зададе режим разбъркано възпроизвеждане.
43
Настройка на режим
повторно възпроизвеждане
За избрания режим на възпроизвеждане
може да бъде зададено повторение на
възпроизвеждането.
Натиснете неколкократно бутона REPEAT,
за да изберете режим за повторно
възпроизвеждане.
С всяко натискане на бутона режимът за
повторно възпроизвеждане се променя и
съответният индикатор светва.
Режим повторно
Описание
възпроизвеждане/Индикатор
♦ Repeat Off / (няма
индикатор)
Repeat All / REP
Repeat 1 / REP1
Повторното
възпроизвеждане е
изключено.
Устройството
възпроизвежда повторно
всички записи в избрания
режим на възпроизвеждане.
Устройството
възпроизвежда
неколкократно избрания
запис.
(♦: Фабрична настройка)
Съвет
Можете да задавате повторното
възпроизвеждане и от менюто с опциите
(Options menu). За да зададете повторно
възпроизвеждане, влезте в Options menu,
изберете "Repeat", след това изберете опция.
Забележка
Един и същи режим на възпроизвеждане се задава
(посредством WM-PORT/USB функция) за
“WALKMAN”, свързан към WM-PORT и за USB
устройството, свързано към  (USB) порта. Не
можете да задавате различни режими на
възпроизвеждане за двете устройства. Например,
ако зададете повторно възпроизвеждане на всички
записи за USB устройството, свързано към  (USB)
порта, а след това свържете “WALKMAN” към
WM-PORT, то за “WALKMAN” също ще се зададе
автоматично режим повторно възпроизвеждане на
всички записи.
Създаване на собствена
програма (Program Play)
Можете да създавате програма от избрани
записи, докато от устройството е избрана
функция HDD, CD, WM-PORT/USB.
В една програма могат да се включат до 25
записа.
44
1 Докато устройството е в режим стоп и е
избрана съответната функция,
натиснете неколкократно бутона PLAY
MODE, докато на дисплея светне
индикация "PGM".
2 Натиснете /, за да изберете
желания запис.
Натиснете
+/-, за да изберете желания
албум или папка, след това изберете
желания запис. Можете да изберете
запис и като използвате функцията за
търсене (стр. 45).
3 Натиснете ENTER, за да добавите записа
към програмата.
4 Повторете стъпки 2 и 3, за да
програмирате други записи.
5 Натиснете , за да възпроизведете
вашата програма.
Програмата е активна, докато не
отворите отделението за диска или
разкачите “WALKMAN” или USB
устройството.
Отмяна на програмираното
възпроизвеждане
Докато устройството е в режим стоп,
натиснете неколкократно бутона PLAY
MODE, докато изчезне индикаторът
"PGM".
Изтриване на последния запис от
програмата
Докато устройството е в режим стоп,
натиснете бутона CLEAR.
Забележка
Ако изтриете или редактирате съдържанието на
HDD или “WALKMAN”, съдържанието на
програмите автоматично се изтрива.
Търсене на запис
Можете да търсите запис на HDD по име
на изпълнителя.
За да отмените търсенето.
1 Натиснете HDD, за да изберете
За да се върнете към предходната
директория.
функцията HDD.
2 Натиснете SEARCH.
Извеждат се първите букви от имената
на всички изпълнители на HDD.
Натиснете .
Натиснете BACK.
Търсене на запис на CD.
Когато натиснете бутон SEARCH или
BACK, докато устройството е във функция
CD, се извежда списък със записите на
диска. Натиснете M/m, за да изберете
запис и натиснете ENTER, за да започнете
възпроизвеждане.
Търсене на запис на МР3 диск,
“WALKMAN” или USB устройство
3 Натиснете M/m/</,, за да изберете
първата буква на желания изпълнител,
след това натиснете ENTER.
Извежда се списък с всички
изпълнители, чиито имена започват с
избраната буква.
4 Натиснете M/m, за да изберете желания
Ако е избрана функцията CD (при
използване на диск с МР3 аудио записи)
или функцията WM-PORT/USB (при
използване на “WALKMAN” или USB
устройство), натиснете бутона SEARCH,
така че да се изведе списък с папките на
диска, “WALKMAN” или USB
устройството, след това извършете
процедурата от стъпка 5.
изпълнител, след това натиснете ENTER.
Извеждат се албумите на избрания
изпълнител (Директорията с албуми).
5 НатиснетеM/m, за да изберете желания
албум, след това натиснете ENTER.
Извеждат се записите от избрания албум
(Директория със записи).
6 Натиснете M/m, за да изберете желания
запис, след това натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва.
45
Редактиране на записи на HDD
Получаване на информация за заглавието
Базата данни на това устройство съдържа определено количество информация за CD,
която се осигурява посредством Gracenote® Music Recognition Service. Тази база данни ви
позволява да търсите заглавия и да ги добавяте към албуми или записи, когато бъде
поставен CD. Ако не можете да откриете конкретно заглавие, можете да се опитате да го
намерите чрез актуализация на базата данни с помощта на софтуера "Title Updater", който
е предварително инсталиран на това устройство. За да използвате софтуера "Title
Updater", използвайте USB устройство за съхранение на данни. За подробности относно
съвместимите USB устройства за съхранение на данни, вижте сайта за техническа
поддръжка (стр. 78).
Забележки
• “WALKMAN” не може да бъде използван за софтуера "Title Updater". Използвайте USB устройство
за съхранение на данни.
• Преди да използвате софтуера "Title Updater" с MICROVAULT, затворете Virtual Expander (софтуера
MICROVAULT) (стр. 78).
Относно софтуера "Title Updater"
"Title Updater" е предварително инсталиран софтуер, който ви позволява да търсите в
Мрежата информация, която не се съдържа в базата данни на устройството.
Информация, като например името на албума, името на изпълнителя и заглавието на
записа, се осигурява посредством Gracenote-- Music Recognition Service.
Получаване на актуална информация за заглавието
1 Пренесете неозаглавените данни върху USB устройство за съхранение на данни.
, Вижте раздела "Пренасяне на информация за албума към USB устройство за
съхранение на данни" (стр. 47).
2 Влезте в Мрежата, за да получите актуална информация за неозаглавените файлове,
запаметени на USB устройството за съхранение на данни.
, Вижте раздела "Търсене на информация за заглавие чрез компютър" (стр. 48).
Въведете
в устройството информация за албума.
3
, Вижте раздела "Въвеждане на актуалната информация за заглавието в
устройството" (стр. 50).
46
Преди да използвате софтуера "Title
Updater"
За подробности относно изискванията
към системата на компютъра за
използване на софтуера "Title Updater",
вижте стр. 77.
3 Натиснете M/m, за да изберете "Export",
след това натиснете ENTER.
Извежда се менюто за пренасяне на
данни.
Забележки относно интернет
връзката
• Не можете да получите информация за
заглавието, ако вашият компютър не е свързан
с Интернет.
• В зависимост от средата на вашия Интернет е
възможно да не успеете да коригирате онлайн
търсенето на заглавие.
• Ако не можете да се свържете с Интернет,
направете настройките на интернет връзката
(стр. 51).
4 Натиснете M/m, за да изберете "All Non
Titled" ("Всички неозаглавени файлове"),
след това натиснете ENTER.
Забележки относно Gracenote® Music
Recognition Service
• Коректността на данните, осигурени
посредством Gracenote-- Music Recognition
Service, не е напълно гарантирана.
• Фабрично инсталираната база данни на
устройството е актуалната към месец
октомври 2008г.
Съвет
За обясненията в този раздел са
използвани екрани от Windows Vista.
Пренасяне на информация за
албума към USB устройство
за съхранение на данни
Този раздел обяснява как да пренесете
информация за албум, който не е
озаглавен към USB устройство за
съхранение на данни. Когато извършвате
тази функция за първи път, програмата
(Title Updater) автоматично ще се
прехвърли към USB устройството за
съхранение на данни.
1 Свържете USB устройството за
Цялата информация в албума, която не е
озаглавена ("export.dat"), се изнася към
USB устройството за съхранение на
данни. Едновременно с това
автоматично се прехвърля и софтуера
"Title Updater" ("TitleUpdater.exe").
5 Когато се изведе надпис "Complete!"
("Завършено!"), разкачете USB
устройството за съхранение на данни
от аудио системата.
Разкачване на USB устройството за
съхранение на данни от аудио
системата
Когато разкачвате USB устройство за
съхранение на данни, натиснете WMPORT/USB, за да изберете функцията
WM-PORT/USB, натиснете и задръжте
бутона , докато на дисплея се изведе
надпис "Device Stop" ("Спиране на
устройството"), след това разкачете USB
устройството за съхранение на данни.
съхранение на данни към (USB) порта
на аудио системата.
2 Натиснете HDD, за да изберете
функцията HDD, след това натиснете
TITLE UPDATE на главното устройство.
Извежда се менюто за актуализация на
заглавието.
47
Търсене на информация за
заглавие чрез компютър
5 Щракнете върху [Open].
Избраният файл се появява в прозореца
за избор на информация от албума.
1 Свържете USB устройството за
съхранение на данни (разкачено от
аудио системата) към  (USB) порта на
вашия компютър.
2 Щракнете бързо два пъти върху
[TitleUpdater.exe] в главната директория
на USB устройството за съхранение на
данни.
Компютърът стартира софтуера "Title
Updater".
Ако файлът с информацията за албума
"export.dat" е запаметен в главната
директория на USB устройството за
съхранение на данни, се извежда прозорец
за търсене на файла. Ако се появи такъв
прозорец, преминете към стъпка 7.
Ако файлът с информацията за албума
"export.dat" не е запаметен в главната
директория на USB устройството за
съхранение на данни, се извежда прозорец
за избор на информация от албума.
6 Щракнете върху [Next >>].
Извежда се прозорец за търсене на
информация.
7 Щракнете върху [Search]
Компютърът автоматично започва
търсене на информация за заглавието.
3 Щракнете върху [Refer...].
Извежда се прозорец за избор на файл.
4 Отворете главната папка на свързаното
USB устройство за съхранение на данни
и изберете файла [export.dat].
48
Резултатите от търсенето на албуми и
изпълнители се извеждат по ред в
зависимост от съвпаденията.
За да отмените търсенето, щракнете
върху [Cancel]. Когато се изведе
съобщение за потвърждение, щракнете
върху [OK]. След като щракнете върху
[OK], търсенето се отменя.
Когато се изведе прозорец за
избор на албум
Ако са открити няколко съвпадения за
албум, се извежда прозорец за избор на
албум. Изберете една от опциите на
резултатите от търсенето. Изберете
албум и щракнете върху [Title info], за да
прегледате или редактирате
информацията за заглавието (вижте
"Преглед или редактиране на получената
информация за заглавието" на тази
страница).
Забележки
• Ако нямате достъп до базата данни Gracenote-, вижте раздела "Настройка на интернет
връзката на вашия компютър" (стр. 51), за да
извършите подходящите интернет настройки.
• Докато запаметяването на файла не е
завършено, не затваряйте софтуера "Title
Updater".
• Ако щракнете отново върху [Search], след като
запазите информацията на USB устройството
за съхранение на данни, ще започне ново
търсене. Щракнете отново върху [Save], за да
запазите файла ("import.dat") на USB
устройството за съхранение на данни.
• Информацията за заглавие, получена в
резултат на онлайн търсене, може да не засяга
изцяло действителните заглавия.
Преглед или редактиране на
получената информация за заглавието
Когато търсенето завърши, се извежда
списък с албумите, за които са открити
съвпадения. Щракнете върху отметката
на опциите, които не желаете да
запазвате, за да я отмените.
Изберете албум и щракнете върху [Title
info], за да прегледате или редактирате
информацията за заглавието (вижте
"Преглед или редактиране на получената
информация за заглавието" на тази
страница).
8 Щракнете върху [Save], за да запазите
информацията за заглавието на USB
устройството за съхранение на данни.
Получената информация за заглавието
се запаметява като "import.dat" на USB
устройството за съхранение на данни.
9 Щракнете върху [End], за да затворите
софтуера "Title Updater".
10 Извършете "Safely Remove Hardware"
("Безопасно разкачване на хардуера")
на компютъра, след това разкачете от
него USB устройството за съхранение
на данни.
Можете да прегледате и редактирате детайлите (име на записа, име на изпълнителя и
т.н.) от получената информация за албума.
1 Извършете стъпки от 1 до 7 от раздела
"Търсене на информация за заглавие
чрез компютър" (стр. 48).
2 Когато на дисплея се изведе списък с
албумите, за чиито заглавия е получена
информация, изберете албум и
щракнете върху [Title info].
Извежда се дисплеят с информация за
заглавието.
3 Редактирайте информацията за заглавието.
За да редактирате името на албум или
името на изпълнител, щракнете върху
съответното поле с името в горната част на
прозореца.
За да редактирате името на запис или
името на изпълнител в списък със записи,
първо изберете записа, след това щракнете
върху съответното поле с името.
Информацията вече може да бъде
променена.
Всяко заглавие може да се състои
максимално от 56 символа. Ако не желаете
да редактирате заглавието, щракнете върху
[Cancel].
4 Когато приключите с редактирането,
щракнете върху [Update].
Информацията за заглавието се
актуализира и дисплеят се връща към
списъка с албуми на стъпка 2.
49
Съвет
Можете да изведете информацията за заглавие и
като изберете [Title info] в прозореца за избор
на албум.
Забележки
• Ако промените името на изпълнителя за даден
албум (което се извежда в горната част на
прозореца), името на изпълнителя (което се
извежда след името на записа) автоматично се
променя за всички записи в този албум.
• За да прередактирате информацията за
заглавие отначало, щракнете върху [Cancel], за
да затворите прозореца с информация за
заглавието. След това щракнете отново върху
[Title info] в дисплея на списъка с албуми. Сега
вече можете отново да редактирате заглавието.
• Ако изтриете заглавието от дисплея с
информация за заглавието и щракнете върху
[Update], оригиналното заглавие ще се появи
отново. Ако полето за името е празно, то няма
да може да бъде разпознато.
Въвеждане в устройството на
актуалната информация за
заглавието
1 Свържете USB устройството за
съхранение на данни (разкачено от
компютъра) към  (USB) порта на аудио
системата.
2 Натиснете HDD, за да изберете
функцията HDD, след това натиснете
TITLE UPDATE на главното устройство.
Извежда се менюто за актуализация на
заглавието.
3 Натиснете M/m, за да изберете "Import",
след това натиснете ENTER.
Разкачване на USB устройството за
съхранение на данни от аудио
системата
Когато разкачвате USB устройството за
съхранение на данни, натиснете WMPORT/USB, за да изберете функцията
WM-PORT/USB, натиснете и задръжте
бутона , докато на дисплея се изведе
надпис "Device Stop" ("Спиране на
устройството"), след това разкачете USB
устройството за съхранение на данни.
Преименуване на заглавия
Ако заглавието на албума или записа,
получено от базата данни на аудио
системата, не е правилно, можете да
потърсите по-точна информация от базата
данни на Мрежата. За да направите това,
извършете описаната по-долу процедура.
За подробности относно свързаните с нея
операции, вижте указаните страници.
1 Пренесете информацията за желания
албум или запис на USB устройството за
съхранение на данни.
Свържете USB устройството за съхранение
на данни към  (USB) порта на аудио
системата.
Изберете функцията HDD, натиснете
TITLE UPDATE, изберете "Export" - "Select",
след това изберете албума или записа,
който желаете да преименувате (за
подробности относно тези операции,
вижте стр. 47). Информацията за избрания
албум или запис се пренася на USB
устройството за съхранение на данни.
Съвет
Информацията за всички елементи в албума,
които нямат заглавие също се пренася на USB
устройството за съхранение на данни.
2 Потърсете информация за заглавието
чрез вашия компютър.
Извършете стъпки от 1 до 10, описани в
раздела "Търсене на информация за
заглавие чрез компютър" (стр. 48).
Устройството започва да качва
информация за албума от USB
устройството за съхранение на данни.
Актуалната информация се запаметява в
базата данни на аудио системата.
4 Когато се изведе надпис "Complete!"
50
("Завършено!"), разкачете USB
устройството за съхранение на данни
от аудио системата.
3 Въведете в устройството актуалната
информация за заглавието.
Извършете стъпки от 1 до 4, описани в
раздела "Въвеждане в устройството на
актуалната информация за заглавието"
(на тази страница). Актуалната
информация се получава и добавя към
избрания албум или запис.
Изтриване на софтуера "Title Updater"
Когато информацията за албума бъде
изнесена от аудио системата, в главната
директория на USB устройството за
съхранение на данни се създават
файловете "TitleUpdater.exe" и "export.dat".
Когато стартирате "TitleUpdater.exe" на
вашия компютър, в главната директория
на USB устройството за съхранение на
данни се създават файловете "import.dat",
"ecddb.reg" и "Cupd.ini". За да изтриете
напълно софтуера "Title Updater" от USB
устройството за съхранение на данни, е
необходимо да изтриете тези 5 файла от
USB устройството. (Възможно е да не
бъден създаден файл "Cupd.ini").
• Избиране на метода за свързване
Настройка на интернет връзката на
вашия компютър
• Когато използвате proxy server
1 Щракнете бързо два пъти върху
[TitleUpdater.exe] в главната директория
на USB устройството за съхранение на
данни.
Софтуерът "Title Updater" стартира.
Можете да изберете или LAN ([Use
LAN connection) или dial-up ([Use Dial
Up connection]) връзка, за да търсите
онлайн информация за заглавие.
За dial-up връзка изберете точка за
достъп (Internet service provider node) в
combo box.
Ако направите отметка върху [Auto end
connection upon title retrieval], връзката
автоматично ще се прекрати, след като
бъде получена информация за
заглавието от Мрежата.
Направете отметка върху [Use proxy
server] и извършете описаните по-долу
настройки.
- [Server]
Влезте в адреса на proxy server. (напр.,
190.225.254.22)
- [Port No.]
Въведете номера за влизане в proxy
server. (напр. 8080)
Забележка
Ако направите каквито и да е промени в
настройките на proxy server, рестартирайте
софтуера "Title Updater".
2 Щракнете върху [Conn.set].
Извежда се дисплеят за настройка на
интернет връзката.
Когато използвате Internet Explorer
Направете отметка върху [Use settings of
Internet Explorer], след това щракнете
върху [Setting].
Title Updater се свързва с Интернет,
използвайки настройките на Internet
Explorer. (Не е необходимо да правите
други настройки.)
Когато използвате друг браузър
Премахнете отметката от [Use settings of
Internet Explorer] и извършете следното.
Когато използвате dial-up връзка
Когато изберете [Use Dial up connection] и
стартирате онлайн търсене, се извежда
прозорецът за настройка на dial-up
връзката. Извършете следните настройки.
• [Con.dest.]
Изберете местоположението на remote
host (Internet service provider node) от
combo box.
• [User name]
Въведете потребителско име за
свързване с remote host.
• [Password]
Въведете парола за свързване с remote
host.
Щракнете върху [Connect], за да
осъществите dial-up връзка.
51
Редактиране
Промяна на заглавия
Можете да променяте имената на
изпълнителите, албумите или записите на
HDD.
Забележки
• Това устройство може да извежда информация
и на други езици, освен английски; въпреки
това обаче може да се въвежда текст само на
английски език (букви, цифри и символи).
• Аудио данните, запаметени на HDD, се
извеждат в списък по азбучен ред. Ето защо,
ако промените името на някой изпълнител,
албум или запис, редът на аудио данните
автоматично се променя.
• Не можете да редактирате заглавието (името
на изпълнителя, името на албума или името на
записа) на фабрично инсталираните данни,
които служат като примерен образец (Demo
Track).
1 Докато устройството е във функция
HDD, натиснете бутона OPTIONS.
2 Натиснете M/m, за да изберете "Name
Edit", след това натиснете ENTER.
3 Натиснете M/m, за да изберете опцията,
чието заглавие искате да промените,
след това натиснете ENTER.
Извършете едно от следните действия.
• За да промените името на изпълнител:
Изберете изпълнителя, чието име
искате да промените, след това
изберете "Artist?".
• За да промените името на албум:
Изберете изпълнителя, името на чийто
албум искате да промените, изберете
албума, след това изберете "Album?".
• За да промените името на запис:
Изберете изпълнителя, името на чийто
запис искате да промените, изберете
албума, който съдържа този запис, след
това изберете записа.
Можете да въвеждате до 64 символа за име
на изпълнител или албум и до 60 символа
за име на запис.
52
4 Въведете заглавието.
За подробности относно въвеждането на
текст, вижте раздела "Въвеждане на
текст" (стр. 54).
5 Натиснете ENTER.
За да отмените промяната на
заглавие.
Натиснете .
Съвет
Ако прехвърляте записи, съдържащи ID3
информация на “WALKMAN”, то “WALKMAN”
ще може да изведе тази информация, но не и
заглавията, които са били добавени посредством
функцията за редактиране на името.
Ако въведете неправилна ID3 информация,
извършете една от следните операции, за да
актуализирате информацията, след това
прехвърлете аудио данните на “WALKMAN”.
• Използвайте софтуера "Title Updater", за да
актуализирате информацията за заглавието
(стр. 49).
• Запишете отново аудио CD на HDD. Когато
поставите CD, ще се изведат резултатите от
"Title Data Searching" (стр. 35). Изберете "No
Match" ("Няма съвпадение"), след това
запишете CD на HDD. След като завършите
записа, използвайте функцията за редактиране
на името, за да добавите заглавия (на тази
страница).
Изтриване на записи
Можете да изтриете албуми или записи,
запаметени на HDD.
Имайте предвид, че след като изтриете
даден запис, той не може да бъде
възстановен.
Когато изтриете запис, всички записи след
изтрития се преномерират. Например, ако
изтриете запис 2, следващият запис 3 ще се
преномерира като запис 2.
4 Натиснете M/m, за да изберете "OK", след
това натиснете ENTER.
За да се върнете към предходния
статус
Натиснете BACK.
Ако изберете "Cancel" на стъпка 4,
дисплеят се връща към стъпка 3.
За да отмените изтриването
Натиснете .
Пример: Когато изтриете запис В
Номер на
запис
Записите
преди
изтриването
Изтриване на запис 2
След
изтриването
Как да записи от “WALKMAN” или USB
устройство
За подробности вижте раздела "Изтриване
на записи от “WALKMAN” или USB
устройство" (стр. 32).
1 Докато устройството е във функция
HDD, натиснете бутона OPTIONS.
2 Натиснете M/m, за да изберете "Erase",
след това натиснете ENTER.
3 Натиснете M/m, за да изберете запис,
след това натиснете ENTER.
Извършете едно от следните действия.
• За да изтриете цялото съдържание на
HDD:
Изберете "All Erase".
• За да изтриете албум:
Изберете изпълнителя, чийто албум
искате да изтриете, изберете албума,
след това изберете "All Track".
• За да изтриете запис:
Изберете изпълнителя, чийто запис
искате да изтриете, изберете албума,
който съдържа този запис, след това
изберете записа.
53
Въвеждане на текст
Забележка
Това устройство може да извежда
информация и на други езици, освен
английски; въпреки това обаче може да се
въвежда текст само на английски език
(букви, цифри и символи).
 Бутон а/А
Натиснете този бутон, за да
превключите между малки и главни
букви.
 Бутони M/m/</,
• Бутони M/m
Натиснете бутона M, за да преместите
курсора към началото на текста, а след
това натиснете бутона m, за да
преместите курсора към края на
текста.
• Бутони </,.
Използвайте тези бутони, за да
преместите курсора.
 Бутон CLEAR.
Натиснете този бутон, за да изтриете
последната въведена буква.
 Бутони с цифри/текст
Натиснете бутона с желаната буква
(ABCDEF и т.н.). Натиснете
неколкократно съответния бутон,
докато се появи желаната буква.
Всеки път, когато натиснете бутоните с
цифри/текст, символът се променя
както следва. (Натискането на бутона
а/А превключва между главни и малки
букви.)
54
Бутони с
цифри/текст
Въведени символи
1
1.,!@`’;()[]{}
2
abc2
3
def3
4
ghi4
5
jkl5
6
mno6
7
pqrs7
8
tuv8
9
wxyz9
0
0 - ~ = _ + # $ % & ^ _ (празно място)
|
|
 Бутон
Натиснете този бутон, за да обърнете
реда, по който се въвеждат символите с
бутона с цифри/текст. (Например: Ако
натиснете този бутон, след като
въведете "а", при следващо натискане
ще се изведе "2".)
Въвеждане на текст
1 Натиснете съответния бутон с
цифри/текст, за да въведете желаните
символи.
2 Натиснете ,, за да преместите курсора
към следващата буква.
3 Повторете стъпки 1 и 2, за да въведете
текст.
4 Натиснете ENTER.
Текстът се въвежда.
Други операции
За да
Направете следното
Преместите курсора
Натиснете </,.
Въведете главни/малки Натиснете а/А или натиснете
букви ("А" или "а")
неколкократно съответния
бутон с цифри/текст.
Въведете празно място След последния символ
натиснете ,, за да
преместите курсора надясно и
да въведете празно място
преди следващия символ. Или
натиснете неколкократно "0"
от бутона с цифри/текст.
Забележка
При аудио системата се извежда долна
черта ("_") вместо празно място или
период (".") в началото на заглавието на
записа, името на албума или заглавието на
албума, както и вместо празно място или
период (".") в края на името на
изпълнителя или заглавието на албума.
55
Други настройки
Използване на таймера за автоматично
изключване
Можете да настройвате таймера за
автоматично изключване да изключи
устройството след определен период от
време през стъпки от 10-минути.
Тази функция е удобна, ако искате да
заспите на музика или ако излизате.
1 Възпроизведете източника на запис.
2 Натиснете бутона SLEEP.
Всеки път, когато натиснете бутона,
времето за изключване на устройството,
изведено на дисплея, се променя
циклично на стъпки от 10-минути.
AUTO t 90min t 80min t 70min t...
t 10min t OFF t AUTO...
Ако изберете "AUTO", устройството
автоматично ще се изключи след 100
минути. Ако през следващите 100
минути възпроизвеждането на диска,
HDD, “WALKMAN” или USB
устройството завърши, аудио системата
автоматично ще се изключи.
След като завърши настройката на
таймера за автоматично изключване,
желаната продължителност се извежда
на дисплея.
Индикаторът "SLEEP" мига, когато е
активиран таймерът за автоматично
изключване.
За да промените времето за
автоматично изключване на таймера
Натиснете бутона SLEEP.
За да отмените таймера за
автоматично изключване
На стъпка 2 изберете "OFF".
Забележка
Ако настроите таймера за автоматично
изключване, докато е активиран таймерът
за възпроизвеждане или таймерът за
запис, таймерът за автоматично
изключване взема приоритет и другите
таймери се отменят.
56
Използване на таймера за възпроизвеждане
Можете да настроите таймера
автоматично да включи или изключи
устройството в определено време. Аудио
системата автоматично започва
възпроизвеждане на HDD, CD, FM/AM,
DAB*, “WALKMAN” или USB устройство,
когато тя се включи. Преди това,
проверете дали часовникът е сверен (стр.
22).
Не можете да настройвате едновременно
таймера за възпроизвеждане и таймера за
запис.
* Само за модела за Великобритания.
1 Подгответе източника на запис.
Подгответе източника на запис и
натиснете VOLUME +/-, за да регулирате
силата на звука.
За да започнете възпроизвеждане от
определен запис, създайте собствена
програма (стр. 44).
2 Натиснете CLOCK/TIMER SET, натиснете
M/m, за да изберете "PLAY SET", след
това натиснете ENTER.
Извежда се индикация "PLAY" и
индикацията за часа започва да мига.
3 Задайте времето, в което да започне
възпроизвеждането.
Натиснете M/m, за да изберете часа, след
това натиснете ENTER, така че
индикацията за минутите започва да
мига.
За да се върнете към индикацията за
часа, натиснете <.
Когато натиснете ENTER, след като
зададете минутите, се извежда
индикация "OFF" и индикацията за часа
започва да мига.
4 Задайте времето, в което да спре
възпроизвеждането.
Повторете процедурата от стъпка 3.
5 Натиснете M/m, за да изберете желания
източник на запис, след това натиснете
ENTER.
6 Натиснете /, за да изключите
устройството.
Когато като източник на запис е избран
HDD, CD, “WALKMAN” или USB
устройство:
Около 60 секунди преди зададеното време,
устройството автоматично се включва и
около 10 секунди преди това се активира
таймерът за възпроизвеждане. Ако
устройството бъде включено около 60
секунди преди зададеното време,
таймерът за възпроизвеждане няма да се
активира.
Когато като източник на запис е
избрано радио предаване или DAB
услуга:
Около 15 секунди преди зададеното
време, устройството автоматично ще се
включи и таймерът за възпроизвеждане
ще се активира. Ако устройството бъде
включено през това време, таймерът за
възпроизвеждане няма да се активира.
Продължаване на
възпроизвеждането след зададеното
на таймера време за спиране
Можете да отмените настройката на
таймера за възпроизвеждане, докато той е
активиран. Когато направите това,
времето за спиране на възпроизвеждането
се отменя и възпроизвеждането
продължава.
За да отмените настройката, натиснете
CLOCK/TIMER SELECT, натиснете M/m, за
да изберете "OFF", след това натиснете
ENTER, докато таймерът за
възпроизвеждане е активиран. На дисплея
се извежда индикация "TIMER OFF" и
времето за спиране се отменя.
За да активирате или проверите
отново таймера
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT,
натиснете M/m, за да изберете "PLAY",
след това натиснете ENTER.
За да отмените таймера
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT,
натиснете M/m, за да изберете "OFF", след
това натиснете ENTER.
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане се
запазва, докато тя не бъде отменена ръчно.
57
Използване на таймера за запис
Можете да настройвате таймера
автоматично да включва или изключва
устройството в определено време.
Устройството автоматично започва запис
на радио програма или DAB услуга*, когато
се включи. Преди това часовникът (стр.
22), радио станцията (стр. 37) или DAB
услугата* (стр. 37) трябва да бъдат
настроени. Не можете едновременно да
настройвате таймера за запис и таймера за
възпроизвеждане.
* Само за модела за Великобритания.
1 Настройте желаната радио станция или
DAB услуга.
2 Натиснете CLOCK/TIMER SET, натиснете
M/m, за да изберете "REC SET", след
това натиснете ENTER.
Извежда се индикация "REC" и
индикацията за часа започва да мига.
3 Задайте времето за започване на
записа.
включи и около 10 секунди преди това
таймерът за запис ще се активира. Ако
устройството бъде включено около 60
секунди преди това, таймерът за запис
няма да се активира.
Докато таймерът за запис е активиран,
силата на звука е зададена в положение
"MIN". Натиснете бутона VOLUME +, за
да чувате звука.
За да спрете таймера за запис.
Натиснете .
Продължаване на
възпроизвеждането след зададеното
на таймера време за спиране
Можете да отмените настройката на
таймера за запис, докато той е активиран.
Когато направите това, времето за спиране
на възпроизвеждането се отменя и
възпроизвеждането продължава.
За да отмените настройката, натиснете
CLOCK/TIMER SELECT, натиснете M/m, за
да изберете "OFF", след това натиснете
ENTER, докато таймерът за запис е
активиран. На дисплея се извежда
индикация "TIMER OFF" и времето за
спиране се отменя.
За да активирате или проверите
отново таймера
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT,
натиснете M/m, за да изберете "REC", след
това натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете часа, след
това натиснете ENTER, така че
индикацията за минутите започва да
мига. Извършете същата процедура, за
да зададете минутите. За да се върнете
към индикацията за часа, натиснете ,.
Когато натиснете ENTER, след като
зададете минутите, се извежда
индикация "OFF" и индикацията за часа
започва да мига.
4 Задайте време за спиране на записа.
Повторете процедурата от стъпка 3.
5 Натиснете /, за да изключите
устройството.
Около 60 секунди преди зададеното
време, устройството автоматично ще се
58
За да отмените таймера
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT,
натиснете M/m, за да изберете "OFF", след
това натиснете ENTER.
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Забележки
• Не можете да задавате време за спиране на
таймера за запис, което съвпада с времето за
стартиране на записа. Ако го направите, ще се
изведе надпис "OFF TIME NG!".
• Ако искате да запишете DAB услуга с помощта
на таймера за запис, трябва да предварително
да настроите услугата, която желаете да
запишете. Ако не го направите, няма да можете
да направите настройката на таймера.
Промяна на настройките на устройството
Бутон /
(захранване)
Промяна на дисплея
Можете да преглеждате различна
информация, като сменяте дисплея с
помощта на бутона DISPLAY.
За да промените дисплея, докато
устройството е включено
Бутон DIMMER
Бутони
M/m/ENTER
Бутон OPTIONS
Бутон DISPLAY
Натиснете неколкократно бутона DISPLAY,
докато захранването е включено.
Когато устройството е спряно, на дисплея
се извежда общият брой албуми или
записи на HDD, CD, “WALKMAN” или
USB устройството, свободното място на
HDD, “WALKMAN” или USB
устройството, часовника и т.н.
Информацията, която се извежда на
дисплея зависи от избрания режим на
възпроизвеждане.
Когато настройвате DAB услуга,
устройството извежда името на услугата,
името на канала, DLS (Dynamic Label
Segment), името на ансамбъла и т.н.
Забележки
Промяна на яркостта на
дисплея
Можете да променяте яркостта на дисплея.
Натиснете неколкократно бутона DIMMER.
С всяко натискане на бутона яркостта се
променя както следва:
♦ Задно осветяване 2 (ярко) t Задно
осветяване 1 (тъмно) t Задно осветяване
0 (задното осветяване е изключено) t
Задно осветяване 2 (ярко) t ...
(♦: Фабрична настройка)
• Ако информацията за заглавието съдържа
символи, които устройството не може да
изведе, вместо тях се извежда долна черта ("_").
• Общото време за възпроизвеждане на CD е
възможно да не се изведе в зависимост от
избрания режим на възпроизвеждане.
• Устройството не може да извежда информация
повече от 64 символа.
Забележка
Ако дисплеят продължи да свети, докато
устройството е изключено (като при
демонстрация или режим пестене на енергия
(стр. 60)), яркостта на дисплея не може да бъде
променяна, когато захранването е изключено.
59
Промяна на дисплея, когато
устройството е изключено
3 Докато часовникът е изведен, натиснете
Можете да промените настройката за
дисплея, който се появява, докато
устройството е изключено.
Натиснете неколкократно бутона DISPLAY,
докато устройството е изключено.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY,
дисплеят се променя както следва.
4 Натиснете M/m, за да изберете езика,
Дисплей
Значение
Демонстрация*
Възпроизвежда се демонстрация.
Режим пестене на
енергия (не се
извежда нищо на
дисплея)
Не се извежда нищо с оглед
пестене на енергия.
Часовник (--:--)
Часовникът се извежда за 8
секунди, след това изчезва (режим
пестене на енергия).
* Когато е зададен режим демонстрация, аудио
системата ще започне възпроизвеждане на
демонстрационни изображения, ако в рамките
на 15 минути не бъде извършена операция,
докато устройството е включено (само когато е
избрана функция HDD, CD или WMPORT/USB). Натиснете който и да е бутон, за
да спрете демонстрацията.
Забележка
Когато устройството е настроено на режим
демонстрация или часовник, вграденият
вентилатор понякога се включва автоматично,
за да намали вътрешната температура, дори
когато устройството е изключено. Това не е
неизправност.
Избор на текстови режим
Можете да избирате измежду различни
езици за извеждане на текстовата
информация от диска, “WALKMAN” или
USB устройството. За тази операция
използвайте бутоните на главното
устройство.
1 Натиснете /, за да изключите
устройството.
2 Натиснете бутона DISPLAY, за да
изведете часовника.
Часовникът се извежда за 8 секунди.
Докато часовникът е изведен, извършете
стъпка 3.
60
бутона OPTIONS.
Извежда се списък с достъпните езици.
Езиците, измежду които можете да
избирате, се различават в зависимост от
спецификациите на съответната
държава или регион.
след това натиснете ENTER.
Забележки относно информацията на дисплея
• Символите, които не могат да бъдат изведени,
се заместват от "_".
• Възможно е информацията на HDD, CD,
“WALKMAN” или USB устройството да не
може да бъде изведена правилно в избрания
текстови режим.
• Следната информация не се извежда:
- общото време за възпроизвеждане на CADA диск в зависимост от режима на
възпроизвеждане.
- общото време за възпроизвеждане на МР3
диск.
• Следната информация е възможно да не се
изведе правилно:
- изминалото време за възпроизвеждане на
МР3 аудио запис, кодиран с VBR
(променлива скорост за пренос на данни).
- името на папка и запис, които не
съответстват на ISO9660 Level 1, Level 2 или
Joilet в разширен формат.
• Следната информация се извежда:
- ID3 информация за МР3 аудио запис, когато
се използва ID3 версия 1 и версия 2.
- ID3 информация до 64 символа.
Форматиране на системата
С помощта на тази функция устройството
се форматира и се връща към състоянието,
в което е било към момента на покупката
му. Имайте предвид, че този процес
изтрива всички настройки и информация
(напр. аудио данните, записани или
въведени на HDD, настройката на
часовника и т.н). Фабрично инсталираните
данни с примерни образци (Demo Tracks)
на HDD също ще бъдат изтрити.
Не можете да форматирате устройството и
да го върнете към фабричните му
настройки, докато дисплеят е настроен на
режим пестене на енергия за времето,
когато аудио системата е изключена.
Задайте дисплея на режим демонстрация.
Тази функция може да бъде извършена
само с бутоните на главното устройство.
Форматирането започва.
Когато форматирането завърши,
устройството само се изключва.
Всички настройки, извършени от
потребителя, като например
предварителна настройка на радио
станции, настройки на таймера и на
часовника, се нулират.
За да отмените форматирането
Изберете "Cancel" на стъпка 4.
Забележка
Докато се извършва форматиране на системата,
не трябва да изключвате устройството или
захранващия кабел.
Бутон HDD
Бутон 
Бутон BACK
Бутон HDD REC
Бутони M/m/ENTER
1 Изключете, след това свържете отново
захранващия кабел и включете
устройството.
2 Натиснете бутона HDD, за да изберете
функцията HDD.
3 Натиснете едновременно бутоните ,
BACK и HDD REC.
На дисплея се извежда индикация "HDD
Format".
4 Натиснете M/m, за да изберете "OK", след
това натиснете ENTER.
61
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако възникне проблем, докато устройството
работи, следвайте описаните по-долу стъпки,
преди да се консултирате с най-близкия
доставчик на Sony.
1 Проверете дали проблемът е описан в
раздела "Отстраняване на проблеми".
2 Посетете сайта за техническа
поддръжка.
За потребители в Европа: <http://support.sonyeurope.com/>
За потребители в Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
За потребители в Азия и Океания:
<http://www.sony-asia.com/support>
На тези интернет сайтове ще намерите найактуалната информация за техническа
поддръжка и FAQ.
3 Ако след извършване на стъпки 1 и 2
все още не можете да разрешите
проблема, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
Ако проблемът продължава и след като сте
извършили описаните по-горе стъпки,
консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony.
Как да нулирате устройството
По принцип, не е необходимо да нулирате
устройството. Въпреки това обаче, в редки
случаи, аудио системата влиза в различно
от нормалното си състояние и спира да
отговаря на бутоните или операциите на
екрана. В този случай, нулирайте аудио
системата, като натиснете бутоните на
главното устройство. За да нулирате аудио
системата, натиснете едновременно бутона
, ENTER и / (захранване) на главното
устройство. Всички направени от
потребителя настройки, като например
предварителна настройка на радио
станции, настройки на таймера и на
часовника, се нулират.
62
Ако индикаторът STANDBY мига
Задействана е защитната функция на
аудио системата. Незабавно изключете
захранващия кабел и устройствата,
свързани към аудио системата (като
например “WALKMAN” или USB
устройство за съхранение на данни) и
проверете следното:
• Дали има проблем със свързаното
устройство или устройства,
захранващия кабел или кабелите на
високоговорителя?
• Дали вашето устройство има селектор
за волтажа и дали този селектор е
зададен на правилния волтаж?
• Дали използвате само приложените
високоговорители?
• Дали нещо не е блокирало
вентилационните отвори, разположени
на гърба на устройството?
След като индикаторът STANDBY спре
да мига, свържете отново захранващия
кабел и включете устройството. Ако
проблемът продължава, консултирайте
се с най-близкия доставчик на Sony.
Захранване
Устройството не се включва.
,Включете плътно захранващия кабел в
контакта.
,Изключете захранващия кабел от контакта.
След около минута, свържете отново кабела и
натиснете бутона / (захранване), за да
включите устройството.
Отнема известно време устройството да
се изключи, докато е изведена индикация
"STANDBY".
, Ако HDD на устройството съдържа голям
брой записани данни, ще отнеме известно
време, преди то да се изключи.
Устройството не се изключва.
, Бутонът / (захранване) може да не
реагира, докато устройството стартира.
Индикаторът STANDBY продължава да
свети, дори след като сте изключили
захранващия кабел.
, Ако дисплеят е настроен да влиза в режим
пестене на енергия, когато устройството
бъде изключено, индикаторът STANDBY
може да продължи да свети още известно
време. Това не е неизправност.
Дисплей
След като свържете захранващия кабел,
различна информация и изображения се
извеждат на дисплея, дори и да не
натиснете бутона / (захранване).
Когато аудио системата е включена,
различна информация и изображения се
появяват на дисплея, когато не
извършвате операции с устройството за
известно време.
, Дисплеят е зададен на режим демонстрация.
Как да отмените демонстрационния режим,
вижте на стр. 21.
Дисплеят на екрана съдържа смущения.
, Устройството е било подложено на удари
или вибрации. Поставете аудио системата
върху стабилна повърхност.
, В редки случаи, характеристиките на HDD
може да причинят известни смущения в
дисплея; това обаче не е неизправност.
Извеждане на звука
Балансът на звука между десния и левия
високоговорители е лош или е разменен.
, Свържете правилно високоговорителите и
другите устройства.
, Разположете високоговорителите възможно
най-симетрично.
, Свържете само приложените
високоговорители.
Звукът няма дълбочина и усещането е
като за моно звук.
, Свържете правилно високоговорителите и
другите устройства.
Чува се дразнещо бръмчене или шум в
звука.
, Свържете правилно високоговорителите и
другите устройства.
, Преместете свързващия аудио кабел далеч
от дисплея, флуоресцентна лампа или други
електрически уреди.
, Преместете устройството далеч от дисплей
или телевизор.
, Ако щекерите или жаковете са замърсени,
избършете ги с кърпа, леко навлажнена с
алкохол.
, Поставеният диск е надраскан или е
замърсен.
, Свържете устройството към друг контакт.
, Инсталирайте филтър за шума (продава се
отделно) към захранващия кабел.
HDD
Устройството не може да записва CD.
, Дискът не е съвместим с никой от
поддържаните аудио CD стандарти.
, Възможно е дискът да е надраскан или
замърсен.
Няма звук.
Устройството не може да въвежда записи.
, Натиснете бутоните VOLUME +/- или
бутона MUTING, за да отмените
заглушаването на звука.
,Отменете паузата.
, Вижте дали нещо не е свързано към жака 
(слушалки).
, Проверете връзките на устройството,
свързано към аудио системата. Вижте дали е
избрана съответната функция.
, Свържете здраво кабелите на
високоговорителя.
, Звукът е бил заглушен, докато е извършван
запис при бърза скорост (от CD на HDD).
, Силата на звука е зададена в положение
"MIN", докато е активиран таймерът за запис.
Натиснете VOLUME +, за да чувате звука.
, Следните аудио формати не могат да бъдат
въведени на това устройство.
• MP3 (".mp3")
• Windows Media Audio file (".wma")
• AAC (".m4a", ".mp4"*1)
*1
На тази аудио система могат да бъдат
въвеждани само аудио файлове. Файлове с
филми не могат да бъдат въвеждани.
Устройството не може да
въвежда/записва аудио данни на HDD.
, HDD е пълен.
, Броят на записите и албумите на HDD са
достигнали горната си граница.
63
CD
Докато прехвърляте аудио данни на
“WALKMAN” или USB устройство, цялото
име на папката не може да бъде
прехвърлено.
, За “WALKMAN” или USB устройство
максималният размер за името на папката е
128 byte.
Устройството не може да възпроизвежда
МР3 аудио записи.
, МР3 записите са записани във формат, който
не се поддържа.
Информацията за заглавието не може да
бъде редактирана.
, Информацията за заглавието (ID3
информация; заглавие на записа, име на
изпълнителя или заглавие на албума), която
се извежда при натискане на бутона
DISPLAY, не може да се редактира по време
на възпроизвеждане.
Операцията по редактирането отнема
дълго време.
, Времето, необходимо за извършване на
редактиране, зависи от броя на албумите или
записите, които са запаметени на HDD.
Не може да бъде получена информация за
заглавието.
, Базата данни на устройството не съдържа
информация, която да съответства на диска.
Използвайте функцията Title Updater с
помощта на софтуера "Title Updater" (стр. 46).
, Възможно е да не успеете да получите
информация за заглавието за записи, които
са лошо записани; например, аудио файлове,
които не са записани отначало.
, Не може да бъде получена информация за
записи с продължителност 15 секунди или
по-малка.
Грешен дисплей.
, Аудио данните, запазени на HDD може да са
повредени. Въведете/Запишете отново аудио
данните.
, Символите, които устройството не може да
изведе, се заменят от долна черта ("_").
64
Възпроизвеждането не започва.
, Проверете дали е поставен диск.
, Поставете диска с етикета нагоре (стр. 35).
, Ако дискът не легне в отделението, нагласете
го така, че да бъде правилно поставен.
, Поставеният диск не е от вид, който се
поддържа от устройството (стр. 73).
, В отделението за диска се е кондензирала
влага. Извадете диска, изключете
устройството за около 30 минути, след това
поставете отново диска (стр. 72).
Звукът прескача или дискът не може да се
възпроизведе.
, Дискът не отговаря на аудио CD стандарта.
, Поставеният диск е надраскан или замърсен.
, Преместете устройството на място, далеч от
вибрации (например, върху стабилна стойка).
, Преместете високоговорителите далеч от
устройството или ги поставете на отделни
стойки. При висока сила на звука,
вибрацията на високоговорителите може да
причини прескачане на звука.
Няма звук.
, Поставеният диск не е от вид, който се
поддържа от устройството (стр. 73).
, Звукът не може да се следи, докато се
извършва запис при висока скорост (от CD
на HDD).
Възпроизвеждането не започва от първия
запис.
, Избран е режим разбъркано възпроизвеждане
или програмирано възпроизвеждане.
Натиснете неколкократно бутона PLAY
MODE, докато индикациите "SHUF" и "PGM"
изчезнат, за да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане (стр. 43).
За да започне възпроизвеждането е
необходимо повече време от обикновено.
, За следните дискове е необходимо повече
време, докато започне възпроизвеждането им.
• диск, записан със сложна дървовидна
структура.
• диск, записан в режим multisession.
• диск, който не е бил финализиран (диск,
към който могат да бъдат добавяни още
данни).
• диск, който съдържа много папки.
Някои записи не мога да бъдат
възпроизведени.
DAB предавания не могат да бъдат
приемани.*
, Ако използвате multisession диск в аудио CD
формат, ще могат да се възпроизведат само
записите от първата сесия.
, Проверете всички връзки на антените, след
това извършете процедурата DAB Automatic
Scan (стр. 20).
, Текущата DAB услуга не е достъпна.
Натиснете +/- (TUNE +/- на главното
устройство), за да изберете друга услуга.
, Ако се преместите на ново място в друга
област, някои услуги/честоти може да се
променят и е възможно да не успеете да
приемете вашите обичайни предавания.
Извършете процедурата DAB Automatic Scan,
за да пререгистрирате желаните от вас
предавания (стр. 20). (Извършването на тази
процедура изтрива всички запаметени преди
това предавания.)
МР3 аудио записи не могат да бъдат
възпроизведени.
, На диска са записани МР3 файлове, които не
съответстват на ISO 9660 Level 1, 2 или Joilet
стандарта.
, Файлове без разширение МР3 не могат да се
възпроизвеждат. Ако файл, записан на диска,
има разширение .МР3, но не е МР3 файл,
устройството ще се опита да го възпроизведе
и това да причини шум в извеждания звук
или да доведе до неизправност.
, Файловете имат разширение МР3, но те са
във формат, различен от MPEG-1 Audio
Layer 3.
Не може да бъде получена информация за
заглавие.
, Не е поставен диск.
, Базата данни на устройството не съдържа
информация, която да съответства на диска.
Използвайте функцията Title Update с
помощта на софтуера "Title Updater" (стр.
46).
FM/AM и DAB*
Радио предавания не могат да бъдат
приемани или се чува дразнещо
бръмчене или шум.
, Свържете правилно антените (страници 18 и
19).
, Регулирайте разположението на антената.
, Използвайте външната антена.
, Дръжте антените далеч от кабелите на
високоговорителя, захранващия кабел и USB
кабела, за да избегнете пищящ шум.
, Изключете близките електрически уреди.
, Когато FM радио предаване се приема в
стерео режим, превключете приемането на
моно (стр. 38).
, Консултирайте се с най-близкия доставчик
на Sony, ако приложената АМ антена е
извадена от пластмасовата стойка.
RDS не работи.*1
WM-PORT/USB
“WALKMAN” не се разпознава.
, USB устройство е свързано към  (USB)
порта и се извършва въвеждане на аудио
данни. Изчакайте, докато завърши
въвеждането на данни.
, Ако два модела “WALKMAN” са свързани
към WM-PORT и  (USB) порта, разкачете
един от тях.
, Включете отново “WALKMAN”.
, Свържете “WALKMAN”, който се поддържа
от аудио системата (стр. 78).
, “WALKMAN” не работи правилно. Вижте
ръководството за експлоатация на
“WALKMAN” за да разберете как да
разрешите проблема. Ако проблемът
продължава, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
USB устройството не се разпознава.
, Ако “WALKMAN” е свързан към WM-PORT,
разкачете го.
, Свържете USB устройството.
, Свържете USB устройство, което се
поддържа (стр. 78).
, USB устройството не работи правилно.
Вижте ръководството за експлоатация на
USB устройството, за да разберете как да
разрешите този проблем. Ако проблемът
продължава, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
, Уверете се, че сте настроили FM радио
станция.
*1
Само за модела за Европа
* Само за модела за Великобритания.
65
Аудио системата не може да започне
прехвърляне на аудио данни на
“WALKMAN” или USB устройство.
, Възможно е да са се появили следните
проблеми.
• “WALKMAN” или USB устройството са пълни.
Изтрийте ненужните данни от “WALKMAN”
или USB устройството (стр. 32).
• Броят на записите и папките на “WALKMAN”
или USB устройството е достигнал горната си
граница. Изтрийте ненужните данни от
“WALKMAN” или USB устройството (стр. 32).
• Използвате “WALKMAN” или USB устройство,
което не се поддържа от аудио системата.
Вижте раздела "Модели “WALKMAN” и USB
устройства, които се поддържат от аудио
системата" (стр. 78).
• “WALKMAN” или USB устройството имат
защита срещу запис.
Устройството спира прехвърлянето на
данни, преди то да е завършило.
, Използвате “WALKMAN” или USB
устройство, което не се поддържа от аудио
системата. Вижте раздела "Модели
“WALKMAN” и USB устройства, които се
поддържат от аудио системата" (стр. 78), за
да разберете кои са поддържаните модели
“WALKMAN” и USB устройства.
, USB устройството не е форматирано
правилно. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството за
извършване на форматирането.
, Изключете аудио системата и разкачете USB
устройството. Ако USB устройството има
ключ за захранването, изключете USB
устройството и го включете отново, след
като го разкачите от аудио системата. След
това извършете отново операцията по
прехвърляне на данни.
, Ако неколкократно са извършени операции
по прехвърляне и изтриване на данни,
структурата на файловете в “WALKMAN”
или USB устройството се усложнява. Вижте
ръководството за експлоатация на
“WALKMAN” или USB устройството, за да
разберете как да разрешите този проблем.
Ако проблемът продължава, консултирайте
се с най-близкия доставчик на Sony.
Прехвърлянето на данни към “WALKMAN”
или USB устройството завършва с грешка.
, “WALKMAN” или USB устройството са
пълни. Изтрийте ненужните данни от
“WALKMAN” или USB устройството (стр. 32).
, Броят на записите и папките на
“WALKMAN” или USB устройството е
достигнал горната си граница. Изтрийте
ненужните данни от “WALKMAN” или USB
устройството (стр. 32).
66
, Използвате “WALKMAN” или USB
устройство, което не се поддържа от аудио
системата. Вижте раздела "Модели
“WALKMAN” и USB устройства, които се
поддържат от аудио системата" (стр. 78), за
да разберете кои са поддържаните модели
“WALKMAN” и USB устройства.
, Изключете аудио системата и разкачете USB
устройството. Ако USB устройството има
ключ за захранването, изключете USB
устройството и го включете отново, след
като го разкачите от аудио системата. След
това извършете отново операцията по
прехвърляне на данни.
, “WALKMAN” или USB устройството са били
разкачени или захранването е изключено по
време на прехвърлянето на данни. Изтрийте
записите, които са частично прехвърлени.
Ако това не разреши проблема, е възможно
“WALKMAN” или USB устройството да
бъдат повредени. Вижте ръководството за
експлоатация на “WALKMAN” или USB
устройството, за да разберете как да
разрешите проблема. Ако проблемът
продължава, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Записите или папките на “WALKMAN” или
USB устройството не могат да бъдат
изтрити.
, Проверете дали “WALKMAN” или USB
устройството има защита срещу запис.
, “WALKMAN” или USB устройството са били
разкачени или захранването е изключено по
време на изтриването на данни. Изтрийте
записите, които са частично изтрити. Ако
това не разреши проблема, е възможно
“WALKMAN” или USB устройството да
бъдат повредени. Вижте ръководството за
експлоатация на “WALKMAN” или USB
устройството, за да разберете как да
разрешите проблема. Ако проблемът
продължава, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Информацията за заглавието, която се
извежда на “WALKMAN” или USB
устройството не е еднаква с тази на аудио
системата.
, Когато прехвърляте записи, съдържащи ID3
информация, тази информация ще се изведе
на “WALKMAN” или USB устройството. Ако
записът не съдържа ID3 информация, името
на файла и папката се извеждат на
“WALKMAN” или USB устройството.
Функцията WM-PORT/USB не работи
правилно.
, Използвате “WALKMAN” или USB
устройство, които не се поддържат от аудио
системата. Ако свържете “WALKMAN” или
USB устройство, които не се поддържат от
аудио системата, е възможно да възникнат
следните проблеми. аудио системата.
Вижте раздела "Модели “WALKMAN” и USB
устройства, които се поддържат от аудио
системата" (стр. 78), за да разберете кои са
поддържаните модели “WALKMAN” и USB
устройства.
• “WALKMAN” или USB устройството не е
разпознато.
• Името на записа или папката не се извежда
на аудио системата.
• Възпроизвеждането не може да се осъществи.
• Звукът прескача.
• Чува се шум.
• Звукът, който се извежда, съдържа смущения.
• Въвеждането или прехвърлянето на данни
спира, преди да е завършило.
Няма звук.
, “WALKMAN” или USB устройството не са
свързани правилно. Изключете аудио
системата, след това я включете отново и
свържете наново “WALKMAN” или USB
устройството. Вижте дали индикацията
"WM-PORT" или "USB" свети на дисплея.
Има шум, звукът прескача или съдържа
смущения.
, Изключете аудио системата, след това
свържете наново “WALKMAN” или USB
устройството.
, Самите музикални данни съдържат шум.
Възможно е този шум да е бил внесен при
създаването на музикалните данни в
резултат на състоянието на компютъра.
Създайте отново музикалните данни.
“WALKMAN” или USB устройството не могат
да бъдат свързани към  (USB) порта.
, Кабелите на “WALKMAN” или USB
устройството са свързани наопаки. Свържете
устройството в правилната посока.
На дисплея се извежда за дълго време
надпис "Reading" или отнема
продължително време, преди да започне
възпроизвеждането.
, Процесът по прочитане на данните може да
отнеме повече време в следните случаи.
• На “WALKMAN” или USB устройството
има много папки или файлове.
• Структурата на файловете е прекалено
сложна.
• Надхвърлен е капацитетът на паметта.
• Аудио файловете са повредени.
Дисплеят извежда грешна информация.
, Прехвърлете отново записа на “WALKMAN”
или USB устройството, тъй като е възможно
записаните данни да са били повредени.
, Символите, които тази аудио система може
да извежда, са само цифри и букви. Други
символи не се извеждат правилно.
Възпроизвеждането не започва.
, Използвате “WALKMAN” или USB
устройство, което не се поддържа от тази
аудио система. Вижте раздела "Модели
“WALKMAN” и USB устройства, които се
поддържат от аудио системата" (стр. 78), за
да разберете кои са поддържаните модели
“WALKMAN” и USB устройства.
, На тази аудио система могат да се
възпроизвеждат само записи във формат
MP3 (".mp3")*1, WMA (".wma")*1 AAC (".m4a",
".mp4"*2)*1. Записи в други формати не могат
да бъдат възпроизведени (стр. 39).
*1
Записи със защитени авторски права
(Digital Rights Management) не могат да се
възпроизвеждат на тази аудио система.
Записи, свалени от Интернет сайтове
(включително записи от онлайн музикални
магазини), също е възможно да не могат да
бъдат възпроизведени.
*2
На тази аудио система могат да се
възпроизвеждат само аудио файлове.
Файлове с филми не могат да бъдат
възпроизведени.
, Изключете аудио системата, след това
свържете “WALKMAN” или USB устройството
и включете отново аудио системата.
Възпроизвеждането не започва от първия
запис.
, Избран е режим разбъркано
възпроизвеждане или програмирано
възпроизвеждане. Натиснете неколкократно
PLAY MODE, докато индикациите "SHUF" и
"PGM" изчезнат, за да се върнете към
нормално възпроизвеждане (стр. 43).
Записите не могат да бъдат
възпроизведени.
, На тази аудио система могат да се
възпроизвеждат само записи във формат
MP3 (".mp3")*1, WMA (".wma")*1 AAC (".m4a",
".mp4"*2)*1. Записи в други формати не могат
да бъдат възпроизведени (стр. 39).
*1
Записи със защитени авторски права
(Digital Rights Management) не могат да се
възпроизвеждат на тази аудио система.
Записи, свалени от Интернет сайтове
(включително записи от онлайн музикални
магазини), също е възможно да не могат да
бъдат възпроизведени.
*2
На тази аудио система могат да се
възпроизвеждат само аудио файлове.
Файлове с филми не могат да бъдат
възпроизведени.
, USB устройства, форматирани с файлови
системи, различни от FAT16 или FAT32, не се
поддържат от тази аудио система.*3
67
*3
Тази аудио система поддържа системи
FAT16 и FAT 32, но някои USB устройства
може да не поддържат всички тези
системи. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на
съответното USB устройство или се
консултирайте с производителя.
, Ако използвате разделено USB устройство,
ще могат да се възпроизведат само MP3,
WMA и AAC записите от първата част.
, Възпроизвеждането е възможно до 8 нива.
, Броят на папките е надхвърлил 999.
, Броят на записите е надхвърлил 999.
, Файлове, които са кодирани или защитени
чрез пароли и т.н., не могат да бъдат
възпроизведени.
Таймер
Таймерът за възпроизвеждане или
таймерът за запис не работи.
, Сверете часовника (стр. 22).
, Токът е спрян, докато настройката на
таймера е била в режим готовност или
захранващият кабел е бил изключен.
, Аудио системата е била подложена на удари
или вибрации. Поставете устройството
върху стабилна повърхност.
Данните, записани посредством таймера
за запис, са непълни. Някои части от
материалите липсват.
, Сверете часовника (стр. 22).
, Токът е спрян, докато настройката на
таймера е била в режим готовност или
захранващият кабел е бил изключен.
, Аудио системата е била подложена на удари
или вибрации. Поставете устройството
върху стабилна повърхност.
Title Update
Не можете да използвате софтуера "Title
Updater" на вашия компютър.
, Използвайте USB устройство за съхранение
на данни, което се поддържа от аудио
системата (стр. 78).
Появява се грешка, когато стартирате
"TitleUpdater.exe" на компютъра.
, Първо затворете Virtual Expander (софтуера
MICROVAULT), след това стартирайте
отново "TitleUpdater.exe".
Файлът "export.dat" не може да бъде
пренесен.
68
, Само информация за албума (аудио данни),
записана от аудио CD може да бъде пренасяна.
, Уверете се, че USB устройството за
съхранение на данни е здраво свързано към
аудио системата.
USB устройството за съхранение на данни
или софтуерът "Title Updater" не се
разпознават от компютъра.
, Изключете USB устройството за съхранение
на данни, след това го свържете правилно.
Файлът "import.dat" не може да бъде
запазен.
, USB устройството за съхранение на данни е
пълно. Изтрийте ненужните записи от USB
устройството.
, USB устройство за съхранение на данни е
защитено срещу запис. Отменете защитата
от запис.
Други
Аудио системата не работи както трябва.
, Възможно е аудио системата да е под
влияние на статично електричество или
други фактори. В такъв случай,
рестартирайте устройството. Ако аудио
системата продължава да не работи
правилно, нулирайте настройките й (стр. 62).
, Ако се изведе съобщение за грешка,
извършете операцията, която указва
съобщението.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
, Батериите са изтощени.
, Не са поставени батерии.
, Насочете устройството за дистанционно
управление към сензора на аудио системата
(стр. 15).
, Близо до аудио системата има
флуоресцентна лампа. Отдалечете
устройството от лампата.
, Отстранете всички предмети между
устройството за дистанционно управление и
сензора на аудио системата и поставете аудио
системата далеч от флуоресцентни лампи.
, Приближете устройството за дистанционно
управление до аудио системата.
Аудио системата вибрира или се чува шум
от вентилационния отвор.
, Причина за вибрациите е бързото въртене на
твърдия диск, а шумът се чува от вентилатора
за охлаждане. Тези неща са обичайни и не са
резултат от неизправност на устройството.
Вибрациите или шумът в аудио системата
се увеличават по време на запис на CD.
, Твърдият диск се върти по-бързо по време
на запис на CD, отколкото при
възпроизвеждане на CD, така че засилените
вибрации или шум не са неизправност.
Породените вибрации или шум зависят от
типа на CD.
Вграденият вентилатор работи, докато
аудио системата е изключена.
Съобщения
, Когато дисплеят е зададен на режим
демонстрация или часовник (стр. 60),
вграденият вентилатор понякога се включва
автоматично, за да намали вътрешната
температура, дори аудио системата да е
изключена. Това не е неизправност.
HDD
Album Full!
Броят на албумите, които могат да бъдат
записани, е достигнал горната си граница.
Как да подобрите приемането на
радио станции
Complete!
Изключете захранването на CD плейъра, като
използвате функцията за управление на
захранването на CD. Фабричната настройка за
захранването на CD е в положение включено.
Data Error!
1 Натиснете CD, за да изберете функцията
Export Error!
CD, след това изключете аудио
системата.
2 След като индикацията "STANDBY" спре
да мига, натиснете бутона DISPLAY, за да
изведете часовника.
Часовникът се извежда за 8 секунди.
Извършете стъпка 3, докато часовникът е
изведен.
3 Докато часовникът е изведен, натиснете
едновременно бутоните  и / на
главното устройство.
Извежда се надпис "CD POWER OFF". Докато
CD плейърът е изключен, времето за достъп
на диска се увеличава. За да включите CD
плейъра, повторете процедурата, докато се
появи надпис "CD POWER ON".
Относно поправката на твърдия диск
• Съдържанието на твърдия диск може да бъде
проверено в случай на ремонт или преглед при
неизправност или модификация. Въпреки
това, от Sony няма да направят резервно копие
или запис на съдържанието.
• Ако възникне необходимост твърдият диск да
се форматира или смени, това ще бъде
направено по усмотрение на Sony. Цялото
съдържание на твърдия диск ще бъде изтрито,
включително такова, което засяга законите за
авторските права.
Операцията е завършена успешно.
Опитвате се да възпроизведете запис, който не
може да бъде възпроизведен.
Няма информация от албум, която да бъде
изнесена, информацията от избрания албум (аудио
данни) не може да бъде изнесена или пренасянето
на информация от албума не е извършено успешно.
Fatal Error!
“WALKMAN” или USB устройството са били
разкачени по време на въвеждането на аудио
данни от “WALKMAN” или USB устройството.
HDD Error!
Възникнала е неизправност и аудио системата
не може да разпознае HDD. Изключете
захранващия кабел от контакта и се
консултирайте с най-близкия доставчик на Sony.
HDD Full!
На HDD няма свободно място.
Import Error!
Няма информация от албум, която да може да
бъде въведена или въвеждането на информация
от албума не е извършено успешно.
Name NG!
Заглавието на албума, името на изпълнителя или
заглавието на записа не могат да бъдат записани със
заглавие или име, което вече съществува. Изтрили
сте записаната информация за заглавието или не е
записано никакво заглавие. Опитвате се да
редактирате заглавието на фабрично инсталираните
данни с примерни образци (Demo Tracks).
No Step
Всички програмирани записи са били изтрити.
Not in Use
Натиснали сте бутон, който е невалиден или
временно забранен, няма запис, който да бъде
възпроизведен или е избрана функция,
различна от функцията HDD.
No Track
Няма запис, който аудио системата да може да
възпроизведе.
69
Push STOP!
No Text
Опитвате се да извършите операция, която може
да бъде осъществена само когато аудио
системата е в режим стоп (например, натискате
бутона PLAY MODE по време на
възпроизвеждане).
Текущо настроената DAB услуга не осигурява
текстова информация.
Reading
Аудио системата чете информация от HDD.
Някои бутони не работят през това време.
REC Error!
Въвеждането/записът на аудио данни не
започва, спира, докато не е завършено напълно
или по някакъв начин не може да бъде
осъществено.
Операцията, която извършвате, е невалидна или
временно забранена.
Push STOP!
Опитвате се да извършите операция, която може
да бъде осъществена само когато аудио
системата е в режим стоп (например, натискате
бутона PLAY MODE по време на
възпроизвеждане).
Reading
Step Full!
Аудио системата чете информация от диска.
Някои бутони не работят през това време.
Опитвате се да програмирате повече от 26
записа (стъпки).
Step Full!
Track Full!
Опитвате се да програмирате повече от 26
записа (стъпки).
Броят на записите, които могат да бъдат
запаметени на HDD, е достигнал горната си
граница.
WM-PORT/USB
CD/FM/AM/DAB*
Операцията е завършена успешно.
*
Само за модела за Великобритания.
Accessing Gracenote Database
Аудио системата преглежда своята база данни,
за да получи информация за заглавие.
Complete!
Настройката на FM/AM радио станция или DAB
услуга е успешно завършена.
No Disc
В аудио системата не е поставен диск или сте
поставили диск, който не може да бъде
възпроизведен.
Complete!
Data Error!
Опитвате се да възпроизведете файл, който не
може да бъде възпроизведен.
Device Error
“WALKMAN” или USB устройството не могат да
бъдат разпознати.
Device Full!
Няма празно място на “WALKMAN” или USB
устройството.
Device Stop
Липсва наименование на приетата DAB услуга.
“WALKMAN” или USB устройството са спрени.
Този надпис ще бъде изведен, докато не
разкачите устройството.
No Match
Erase Error!
Базата данни на аудио системата не съдържа
информация за заглавието на албума или
записа.
От аудио системата не може да изтривате
албум/папка или запис, запаметени на
“WALKMAN” или USB устройството.
No Preset
Fatal Error!
Не сте запаметили никакви DAB услуги.
“WALKMAN” или USB устройството са били
разкачени по време на прехвърлянето или
изтриването на аудио файлове или
албуми/папки от “WALKMAN” или USB
устройството.
No Label
No Service
Няма достъпна DAB услуга.
No Step
Всички програмирани записи са били изтрити.
70
Not in Use
Folder Full!
Step Full!
Броят на албумите/папките, които могат да
бъдат запаметени на “WALKMAN” или USB
устройството, е достигнал горната си граница.
Опитвате се да програмирате повече от 26
записа (стъпки).
HDD REC Data Error 1*
При въвеждането на аудио данни от
“WALKMAN” или USB устройство на HDD, един
или повече файлове не са могли да бъдат
въведени (напр. МР4 файл с филм). Натиснете
който и да е бутон, за да отмените съобщението.
*
Номерът указва броя на файловете, които са
били прескочени.
No Device
Не е свързан “WALKMAN” или USB устройство.
No Medium
Не е поставена карта с памет в четеца за памет,
свързан към  (USB) порта.
No Step
Track Full!
Броят на записите, които могат да бъдат
запаметени на “WALKMAN” или USB
устройството, е достигнал горната си граница.
Transfer Error!
Прехвърлянето на аудио данни на “WALKMAN”
или USB устройството не започва, спира, докато
не е завършено напълно или по някакъв начин
не може да бъде осъществено.
Часовник/Таймер
OFF TIME NG!
Времето за спиране, което се опитвате да
зададете за таймера за възпроизвеждане или
таймера за запис съвпада с времето за започване
на възпроизвеждането/записа.
Всички програмирани записи са били изтрити.
Push SELECT!
Not in Use
Натиснали сте CLOCK/TIMER SET, докато
таймерът е активиран.
Операцията, която извършвате, е невалидна или
временно забранена.
No Track
Няма запис, който аудио системата да може да
възпроизведе.
Not Supported
Свързан е “WALKMAN” или USB устройство,
което не се поддържа от аудио системата.
SET CLOCK!
Опитвате се да изберете таймера, преди да сте
сверили часовника.
SET TIMER!
Опитвате се да изберете таймера, преди да сте го
настроили.
Please Use USB Storage Device
Опитвате се да използвате функцията Title
Update за “WALKMAN”. Използвайте вместо
него USB устройство за съхранение на данни.
Protected
“WALKMAN” или USB устройството имат
защита срещу запис.
Push STOP!
Опитвате се да извършите операция, която може
да бъде осъществена само когато аудио системата
е в режим стоп (например, натискате бутона PLAY
MODE по време на възпроизвеждане).
Reading
Аудио системата чете информация от
“WALKMAN” или USB устройството. Някои
бутони не работят през това време.
Removed
“WALKMAN” или USB устройството е било
разкачено.
71
Предпазни мерки/Спецификации
Предпазни мерки
Безопасност
• Ако няма да използвате
устройството за дълго време,
изключете захранващия кабел
от контакта. Когато изключвате
системата, винаги хващайте
кабела за щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел.
• Ако предмет или течност
попадне в корпуса, изключете
устройството и го проверете
при квалифициран персонал,
преди да работите отново с
него.
• АС захранващият кабел може
да бъде подменян само от
квалифициран персонал.
Инсталиране
• Не инсталирайте устройството
върху наклонена повърхност
или на места, където ще бъде
изложено на прекалено високи,
ниски температури, прах,
мръсотия или висока
влажност, места, където липсва
подходяща вентилация или
където системата ще бъде
изложена на вибрации,
директна слънчева светлина
или силно осветяване.
• Внимавайте, когато поставяте
устройството или
високоговорителите върху
повърхности, които са
специално обработени
(например с парафин, масла
или препарати за полиране),
тъй като е възможно да
остане петно или мястото да
се обезцвети.
• Ако устройството се внесе
директно от студено на топло
място или бъде поставено в
много влажна стая, по лещите
във вътрешността на CD
плейъра може да се
кондензира влага, която да
причини неизправност. В
такъв случай, извадете диска
и оставете устройството
включено за около един час,
докато влагата се изпари.
72
Покачване на вътрешната
температура
• Докато устройството работи
е нормално вътрешната
температура да се повиши,
така че това не е повод за
притеснение.
• Не докосвайте корпуса на
устройството, ако то е било
използвано продължително
време при висока сила на
звука, тъй като е възможно
корпусът да се е нагорещил.
• Не блокирайте
вентилационните отвори,
разположени на дъното на
устройството. Ако го
направите, ще предотвратите
покачване на вътрешната
температура, която може да
доведе до неизправност на
устройството. Уверете се, че
тези отвори не са запушени.
Когато премествате
устройството
Не премествайте устройството,
докато в него има поставен CD.
Ако го направите, може да
повредите CD.
Система високоговорители
Тази система високоговорители
не е екранирана и е възможно
предизвика магнитни смущения
в картината на разположени
наблизо телевизори. В такъв
случай, изключете телевизора,
изчакайте от 15 до 30 минути,
след това го включете отново.
Ако картината не се подобри,
преместете високоговорителите
далеч от телевизора.
Регулиране на звука
При възпроизвеждане на CD,
произведеният шум е по-малък,
отколкото при
възпроизвеждането на
грамофонни плочи. Поради
тази причина, ако увеличите
звука, докато слушате част,
съдържаща само шум (както би
могло да се случи при
възпроизвеждане на
грамофонна плоча), внезапното
извеждане на частта с висока
сила на звука може да повреди
високоговорителите.
Намалете силата на звука, преди
да започнете възпроизвеждане.
Засягане на трети лица
Дръжте силата на звука на
умерено ниво, така че да не
пречите на съседите си,
особено през нощта.
Относно твърдия диск
Поради високата си плътност
за съхранение на данни,
твърдият диск може да чете и
записва данни при висока
скорост. Тези данни обаче
лесно могат да бъдат повредени
в резултат на механични
вибрации, удари или прах.
Въпреки това, твърдият диск е
снабден със защитни
механизми, за да предотврати
загубата на данни вследствие
на подобни фактори и при
работа с устройството е
необходимо да се вземат
следните предпазни мерки.
• Не излагайте устройството на
силни удари или вибрации.
• Не поставяйте устройството
на места, изложени на
механични вибрации или
върху нестабилна повърхност.
• Не премествайте устройството,
докато захранващият кабел е
включен в контакта.
• Не изключвайте захранващия
кабел, докато устройството
записва или възпроизвежда
запис.
• Не използвайте устройството
на места, изложени на резки
температурни промени
(промени в температурата
по-големи от 10°С/час).
•Не се опитвайте сами да
подменяте или да обновявате
твърдия диск, тъй като това
може да причини
неизправност на устройството.
Sony не може да компенсира
каквато и да е загуба на данни,
причинена от повреда на
твърдия диск.
Почистване на корпуса
Почиствайте корпуса, панела и
бутоните с мека кърпа, леко
навлажнена с мек почистващ
разтвор. Не използвайте
каквито и да е груби гъбички,
почистваща пудра или
препарат като разтворител,
бензин или алкохол.
Забележка относно
захранващия кабел
Преди да извадите захранващия
кабел от контакта, изключете
устройството. Ако изключите
захранващия кабел, докато
системата работи, това може да
доведе до повреда на
записаните данни или
неизправност в устройството.
Забележки относно CD
• Не драскайте и не залепвайте
стикери върху повърхността
на диска.
• На това устройство не могат
да бъдат възпроизвеждани
CD с нестандартна форма
(например с форма на звезда,
сърце или квадрат). Ако се
опитате да го направите,
може да повредите системата.
• Когато почиствате диска,
използвайте почистваща
кърпа и бършете диска от
центъра към ръба. Ако дискът
е прекалено замърсен,
избършете го с леко
навлажнена кърпа, а след това
със сухо парче плат. Не
почиствайте диска с
бензинови разтворители,
достъпни в търговската мрежа
почистващи препарати или
антистатични спрейове за
грамофонни плочи.
• Не поставяйте дисковете на
горещи места, включително
на места, изложени на
директна слънчева светлина,
близо до източници на
топлина, като калорифери
например или в паркиран на
слънце автомобил.
• Не използвайте диск, който
се дава под наем със залепен
на него етикет. Ако го
направите, има вероятност
дискът да се залепи към
частите във вътрешността на
устройството и да причини
неизправност.
• Не използвайте достъпни в
търговската мрежа
почистващи дискове, тъй
като те могат да повредят
устройството.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на
авторските права
Този продукт е създаден да
възпроизвежда дискове, които
отговарят на Compact Disc (CD)
стандарта. Различни музикални
дискове, кодирани с технологии
за защита на авторските права,
са пуснати на пазара от някои
записващи компании. Моля,
имайте предвид, че измежду
тези дискове има и такива,
които не отговарят на CD
стандарта и е възможно да не
могат да бъдат възпроизведени
с това устройство.
Забележки относно DualDisc
DualDisc е двустранен диск,
който съчетава DVD записан
материал от едната страна и
цифров аудио материал от
другата страна. Въпреки това
обаче, тъй като страната с
аудио материала не отговаря
на Compact Disc (CD)
стандарта, възпроизвеждането
на такъв вид дискове не е
гарантирано.
Забележки относно
MP3/WMA/AAC файловете
Не е гарантирана
съвместимостта с всички
видове MP3/WMA/AAC
кодиращ/записващ софтуер,
записващи устройства и
носители на запис. Възможно е
несъвместимите
MP3/WMA/AAC файлове да
причинят шум, прекъсване на
звука или изобщо да не могат
да се възпроизведат.
Относно CD
Това устройство може да
възпроизвежда следните
дискове
• CD:
Музикални CD, CD-R и CDRW
• MP3 файлове:
CD-R и CD-RW (записани във
формат, съответстващ на ISO
9660 Level 1 или 2, или Joilet
стандартите). Multisession CD
се поддържат.
Забележки
• Ако дискът започва със CD-DA
(или МР3) сесия, той се
разпознава като CD-DA (или
МР3) диск и другите сесии
няма да бъдат възпроизведени.
• Диск със смесен CD формат
се разпознава като CD-DA
(аудио) диск.
• Възможно е някои CD-R или
CD-RW да не могат да бъдат
възпроизведени на това
устройство в зависимост от
техните характеристики и
условията на запис.
• Възможно е да отнеме
известно време, докато CDRW започне да се
възпроизвежда. Причина за
това е, че този вид дискове
имат по-ниски нива за
отразяване в сравнение с
другите типове дискове.
• Ако дискът съдържа повече
от 511 записа с аудио данни, е
възможно устройството да не
успее да разпознае запис под
номер 512 или по-голям.
• Възможно е дискове с много
директории или със сложна
структура да изискват повече
време, преди да започнат да
се възпроизвеждат. Когато
записвате албуми на диска, е
препоръчително записът да
бъде направен не по-дълбоко
от поддиректория от второ
ниво.
Съвет
За подробности относно
записването на данни на диск,
вижте ръководството за
експлоатация, приложено към
устройството за CD-R/RW или
софтуера за запис на данни.
73
Спецификации
Усилвател
Модел за Бразилия:
RMS изходна мощност:
30 W + 30 W (при 8 ома, 1 kHz,
10% THD)
Други модели:
Изходна мощност (измерена):
24 W + 24 W (при 8 ома, 1 kHz,
1% THD)
RMS изходна мощност
(примерна):
30 W + 30 W (при 8 ома, 1 kHz,
10% THD)
Секция HDD
Капацитет:
80 GB*
*
Част от паметта се използва
за извършване на функции по
управление на системата.
Действителната свободна
памет е прибл. 72 GB
(77,309,411,328 byte).
Система за запис:
MP3/128 kbps
Максимално време за запис
(измерено при MP3 128 kbps):
Около 1.230 часа
Максимален брой записи:
20000
Максимален брой албуми:
2000
74
Секция CD плейър
Секция FM тунер
Система:
Тунер:
Компакт диск и цифрова аудио
система
FM стерео, FM
суперхетеродинен тунер
Свойства на Laser Diode:
Електрическа система:
Продължителност на
излъчването: Продължително
лазерно излъчване*: по-малко
от 44.6 µw
*
Това излъчване е измерено
при разстояние 200 mm от
повърхността на лещите на
обектива на Optical Pick-up
Block с апертура 7 mm.
PLL цифрово честотна система
с кварцово заключен
синтезатор
Честотна реакция:
20 Hz - 20 kHz
Обща стойност на
изкривяване на хармониците:
По-малка от 0.1%
Честотен обхват:
Модел за Бразилия:
87.5 - 108.0 MHz (на стъпки от
100 kHz)
Други модели:
87.5 - 108.0 MHz (на стъпки от
50 kHz)
Антена:
FM кабелна антена
Терминали за антената:
Секция USB
Поддържана скорост за
пренос на данните:
МР3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA:
48 - 192 kbps, VBR
AAC:
48 - 320 kbps
Семплиращи честоти:
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
AAC:
44.1 kHz
75 ома, небалансирани
Средна честота:
10.7 MHz
Секция АМ тунер
Тунер
АM суперхетеродинен тунер
Електрическа система:
PLL цифрово честотна система
с кварцово заключен
синтезатор
Честотен обхват:
Модел за Европа:
531 - 1,602 kHz (със зададен
интервал от 9 kHz)
Модел за Латинска Америка:
530 - 1,710 kHz (със зададен
интервал от 10 kHz)
531 - 1,710 kHz (със зададен
интервал от 9 kHz)
Модел за Океания:
531 - 1,710 kHz (със зададен
интервал от 9 kHz)
531 - 1,710 kHz (със зададен
интервал от 10 kHz)
Други модели:
531 - 1,602 kHz (със зададен
интервал от 9 kHz)
530 - 1,610 kHz (със зададен
интервал от 10 kHz)
Антена:
АM кръгла антена
Терминали за антената:
Външен терминал за антената
Средна честота:
450 kHz
Секция DAB тунер
(само за модела за
Великобритания)
Тунер:
DAB стерео тунер
Антена:
FM кабелна антена
Честотен обхват:
Радио вълни-III: 174.928 (5A) 239.200 (13F) MHz
Таблица с DAB честоти (Радио
вълни-III)
Честота
Индикация
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
5А
5В
5С
5D
6A
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
6B
6С
6D
7A
7B
7С
7D
8A
8B
8С
Честота
Индикация
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
8D
9A
9B
9С
9D
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10С
10D
11A
11B
11С
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Входове/Изходи
AUDIO IN (стерео мини жак):
Волтаж 0.8 V
 (USB) порт:
USB тип А, USB при пълна
скорост
WM-PORT:
Изходно напрежение: DC 5 V
Максимален изходен ток: 500
mA
Високоговорител
Модел за Латинска
Америка:
Система високоговорители:
2-way, тип bass-reflex
Високоговорители:
Уфер: 120 mm, конусовиден
тип
Високоговорител за високите
честоти: 25 mm, куполен тип
Номинален импеданс:
8 ома
Размери (ш/в/д):
Прибл. 140 х 284 х 240 mm
Тегло:
Прибл. 2.7 kg за всеки
високоговорител
Други модели:
Система високоговорители:
2-way, тип bass-reflex
Високоговорители:
Уфер: 120 mm, конусовиден
тип
Високоговорител за високите
честоти:40 mm, конусовиден
тип
Номинален импеданс:
8 ома
Размери (ш/в/д):
Прибл. 152 х 250 х 210 mm
Тегло:
Прибл. 2.3 kg за всеки
високоговорител
DMPORT:
Изходно напрежение: DC 5 V
Максимален изходен ток: 700
mA (при свързване на
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер)
Жак  (слушалки) (стерео
мини жак):
Приема слушалки от 8 ома или
повече.
75
Общи
Изисквания към
захранването:
Модел за Мексико:
120 V AC, 60 Hz
Модел за Тайван:
120 V AC, 50/60 Hz
Модел за Бразилия:
127 или 220 V AC, 50/60 Hz
(с възможност за
регулиране с помощта на
селектор за волтажа)
Модел за Латинска Америка (с
изключение на моделите за
Мексико, Аржентина и
Бразилия):
110 - 120 или 220 - 240 V
AC, 50/60 Hz (с възможност
за регулиране с помощта на
селектор за волтажа)
Други модели:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия:
40 W (0.5 W или по-малко в
режим пестене на енергия)
Размери (ш/в/д)
Модел за Великобритания:
Прибл. 285 х 139 х 316 mm,
включително издадените
части и бутоните
Други модели:
Прибл. 285 х 139 х 316 mm,
включително издадените
части и бутоните
Тегло:
Прибл. 4.0 kg
Работна температура:
от +5°С до +35°С
Работна влажност:
от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари:
Вижте стр. 10.
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
76
• Консумация на енергия в
режим готовност: 0.5 W
• При изработката на
определени платки не са
използвани
огнезабавители, които
съдържат халоген.
• Кутията, в която е
опаковано устройството, е
направена от хартия (само
за модела за Латинска
Америка).
Изисквания към системата
Употребата на софтуера "Title Updater" изисква следните системни наличности:
Компютър
IBM PC/AT или друг съвместим компютър
• Процесор: Intel MMX Pentium Processor 166 MHz или по-бърз
(препоръчва се Pentium II 266 MHz или по-бърз).
• RAM: 64 MB или повече (препоръчва се 128 MB или повече)
• USB порт
*
*
Операционна система*
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нова версия)
Windows XP Professional (Service Pack 2 или по-нова версия)
Windows XP Media Center 2004/2005
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Дисплей/Видео панел
800 х 600 пиксела резолюция на екрана и 16-bit цвята или повече
Други
• Интернет достъп: препоръчва се 64 kbps или по-бърз
• USB устройство за съхранение на данни: USB 1.1 или по-нова
версия, 10 МВ или повече свободно място
Този софтуер е несъвместим с 64-bit версия операционни системи.
Този софтуер е несъвместим с други операционни системи, освен изброените тук.
Забележки относно свързването с Интернет
• Необходимо е вашият компютър да бъде свързан с Интернет, преди да можете да потърсите
информация за заглавие.
• В определени Интернет среди е възможно да не успеете да извършите нормално онлайн търсене.
• Можете да използвате настройките за Microsoft Internet Explorer връзката, за да се свържете с
Интернет. Ако го направите, първо извършете настройките на Internet Explorer, преди да
използвате софтуера "Title Updater".
77
Модели “WALKMAN” и USB устройства, които
се поддържат от тази аудио система
Тази аудио система поддържа следните модели “WALKMAN” и USB устройства Sony за извършване на
операции по въвеждане, прехвърляне и възпроизвеждане на данни. Други устройства не се поддържат.
Проверени модели “WALKMAN” Sony (към месец март 2009г.)
Име на продукта
Име на модела
Изискуемо овално
приспособление за “WALKMAN”
(приложено)
Приспособление тип А
“WALKMAN” серия А NWZ-A815 816 / 818
NWZ-A726 / A728 / A729 / A826 / A828 /
A829 / A826K / A828K / A829K
“WALKMAN” серия В NWD-B103 / В103F / В105 / В105F
Не е необходимо приспособление
“WALKMAN” серия Е NWZ-E435F / Е436F / Е438F
“WALKMAN” серия S NWZ-S636F / S638F / S639F / S636FK
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-S515 / S516 / S615F / 616F / S618F /
S715F / S716F / S718F
“WALKMAN” серия W NWZ-W202
“WALKMAN” серия Х NWZ-X1050 / X1060
Приспособление тип А
Приспособление тип А
Приспособление тип В
Не е необходимо приспособление
Приспособление тип В
Проверени модели USB устройства за съхранение на данни Sony (към месец
март 2009г.)
Име на продукта
Име на модела
MICROVAULT
USM1GLX /UUSM2GLX / USM4GLX / USM8GLX / USM16GLX
USM1GL / USM2GL / USM4GL / USM8GL
USM1GJ / USM2GJ / USM4GJ / USM8GJ
USM512JX / USM1GJX / USM2GJX / USM4GJX
Посетете посочените по-долу интернет сайтове за актуалната информация относно съвместимите
устройства.
За потребителите в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
За потребителите в Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
За потребителите в Азия и Океания:
<http://www.sony-asia.com/support>
Забележки
• Когато форматирате “WALKMAN” или USB устройства, направете го като използвате самото
устройство или софтуера за форматиране за този модел. В противен случай е възможно да не
успеете да въведете правилно записи от “WALKMAN” или USB устройството на тази аудио система.
• Не свързвайте аудио системата с “WALKMAN” или USB устройството посредством USB хъб.
• Не използвайте други устройства, освен тези модели “WALKMAN” или USB устройства. Операции
с модели, които не са описани тук, не са гарантирани.
• Не винаги са гарантирани операции, дори с описаните тук модели “WALKMAN” или USB устройства.
• Възможно е някои от тези модели “WALKMAN” или USB устройства да не са достъпни в
определени райони.
• Преди да свържете “WALKMAN” към аудио системата, уверете се, че надписите "Creating Library"
или "Creating Database" не се извеждат повече на дисплея на “WALKMAN”.
78
Речник с термините
Скорост за пренос на данни
(bit rate)
Bit rate е мярка за скоростта на
данните, които се пренасят в
bit за една секунда (bps).
Byte
Една от основните единици,
използвана за изразяване на
цифровите данни на
компютър. Цифровите данни
най-общо се изразяват в
двоични числа (нули и
единици). Една единица от тези
данни се равнява на един bit.
Един byte се състои от осем bit.
Кондензация
Може да се наблюдава
кондензация на влага в
устройството, когато е налице
рязко покачване на
температурата, ако например е
включено отоплително тяло. В
случай че се появи
кондензация, изключете аудио
системата, докато влагата се
изпари.
Твърд диск
Твърдият диск представлява
цифрово устройство за
съхранение на данни с голям
капацитет, използвано в
компютри и други цифрови
устройства. Посредством
комбинирането на магнитен
диск и фина механика в един
корпус, твърдите дискове имат
способност много бързо да
записва и чете данни, които
впоследствие лесно да бъдат
намерени.
ID3
ID3 е информация (като
например име на песен или
име на изпълнител), която е
записана в МР3 файл. Това
устройство използва ID3, за да
извежда информация за МР3
файлове.
ISO9660
WMA
Стандарт, издаден от
Международната Организация
за Стандартизация (ISO),
който дефинира файловата
система на CD-ROM диска.
WMA е абревиатура на
Windows Media Audio. WMA е
технология за компресиране на
аудио файлове, разработена от
Microsoft Corporation, която ги
компресира до 1/22 от размера
на стандартния компакт диск.
МР3
МР3 е абревиатура на MPEG-1
Audio Layer3. Това е стандарт
за компресия на аудио
файлове, определен от MPEG
(Група от експерти в
кинематографията), работна
група на ISO (Международна
Организация за
Стандартизация). Тази
технология служи за
компресиране на аудио
файлове до около 1/10 от
размера на стандартния
компакт диск. Тъй като МР3
алгоритъмът е открит,
съществуват различни
енкодери/декодери, които са
съвместими с този стандарт.
Поради тази причина, МР3
стандартът е широко
разпространен в
компютърната индустрия.
Семплираща честота
Когато аудио източници биват
конвертирани от аналогов към
цифров формат, те трябва да
бъдат променени в цифри
(дигитализирани). Този процес
се нарича семплиране, а
семплиращата честота
представлява броят от
измервания на сигнала за една
секунда по време на записа.
Музикалните CD са
семплирани 44,100 пъти за
една секунда и поради тази
причина семплиращата
честота се изразява като 44.1
kHz. Като цяло, колкото поголяма е семплиращата
честота, толкова по-близък до
оригинала е записът.
WM-PORT
Порт, предназначен за
свързване на “WALKMAN”.
Термини, свързани с
DAB (Цифрово
предаване на аудио
данни) (само за модела
за Великобритания)
Dynamic label segment
Текстови данни, които се
предават за всеки канал или
услуга.
Ensemble label (име на
ансамбъла)
В цифровото предаване на
аудио данни се излъчват
няколко цифрови аудио канала
с помощта на едно радио
излъчване или честота. Група
от канали, изпратени по този
начин, се нарича "ансамбъл" и
"име на ансамбъла"
представлява името на една
такава група.
Service label (име на услугата)
Името на отделен цифров
аудио канал или услуга.
79
Индекс
A-Z
АМ кръгла антена
AUDIO IN . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Запис с висока скорост . 24
Възпроизвеждане . . . . . . 35
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CD-R/CD-RW . . . . . . . . . . . . . 73
DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Автоматично сканиране 20
Слушане. . . . . . . . . . . . . . . 37
Предварителна
настройка . . . . . . . . . . . . . 38
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DAB Automatic Scan . . . . . . . 20
DMPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Възпроизвеждане . . . . . . 41
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DSGX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FM/АМ
Слушане. . . . . . . . . . . . . . . 37
Предварителна
настройка . . . . . . . . . . . . . 38
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FM режим . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FM кабелна антена . . . . . . . . 19
Gracenote Music Recognition
Service 46
HDD
Структуриране на данните
34
Възпроизвеждане . . . . . . 33
МР3. . . . . . . . . . 24, 26, 36, 39, 79
Структура
на директориите . . . . . . . 35
МР3 диск
Въвеждане . . . . . . . . . . . . . 26
Възпроизвеждане . . . . . . 33
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
80
Title Updater . . . . . . . . . . . . . . 46
Пренасяне . . . . . . . . . . . . . 47
Въвеждане . . . . . . . . . . . . . 50
Изисквания
към системата. . . . . . . . . . 77
USB порт . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voltage Selector . . . . . . . . . . . . 19
“WALKMAN” . . . . 26, 29, 39, 78
Windows Media Audio . . . . . . 26
WM-PORT . . . . . . . . . . . . . . . . 28
А-Я
Автоматична настройка. . . . 37
Албум
Информация. . . . . . . . . . . 47
Аудио CD. . . . . . . . . . . . . . 35, 73
Аудио формат . . . 24, 26, 27, 39
Батерия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Високоговорители/антени. . 18
Въвеждане
на МР3 диск/“WALKMAN”
/USB устройство . . . . . . . 26
на информация
за заглавие. . . . . . . . . . . . . 50
Въвеждане на текст . . . . . . . . 55
Възпроизвеждане . . . . . . . . . 42
Възпроизвеждане
на AUDIO IN. . . . . . . . . . . 42
на CD . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
на DMPORT . . . . . . . . . . . 41
на HDD. . . . . . . . . . . . . . . . 33
Режим на възпроизвеждане 43
на програма. . . . . . . . . . . . 44
на “WALKMAN”/USB
устройство . . . . . . . . . . . . 39
Външен компонент . . . . . . . . 42
Демонстрация . . . . . . . . . 21, 60
Дисплей . . . . . . . . . . . . . . . 16
Яркост на дисплея. . . . . . 59
Структуриране
на данните от HDD . . . . . 34
Докато устройството е
изключено . . . . . . . . . . . . . 60
Докато устройството е
включено . . . . . . . . . . . . . . 59
Заглушаване на звука . . . . . . 12
Запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Запис
Добавяне на заглавие . . . 46
Аудио формат. . . . . . . 33, 39
Номер на запис . . . . . . . . 33
Запис
на CD . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
на външно устройство
(DMPORT/AUDIO IN) . . 27
на програмирани
записи. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
на радио 27
на “WALKMAN”/USB
устройство . . . . . . . . . . . . 26
Запис при висока скорост . . 24
Изисквания към системата . 77
Изтриване
на HDD. . . . . . . . . . . . . . . . 53
на настройка
на таймера. . . . . . . . . . 57, 58
на запис от “WALKMAN”
или USB устройството . . 32
Индикатор STANDBY. . . . . . 62
Интервал за настройка
на АМ радио станции. . . . . . 38
Касетофон . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Компютър . . . . . . . . . . . . . 26, 48
Кондензация . . . . . . . . . . . . . . 79
Кондензация на влага. . . . . . 72
Маркировка
за проследяване . . . . . . . . . . . 33
Мрежа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Нулиране . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Овално приспособление
за “WALKMAN” . . . . . . . . . . . 28
Повторно
възпроизвеждане. . . . . . . . . . 44
Пренасяне
на информация за
заглавие . . . . . . . . . . . . . . . 47
Прехвърляне
на програма. . . . . . . . . . . . 31
време за прехвърляне. . . 31
“WALKMAN”/USB
устройство . . . . . . . . . . . . 29
Приложени аксесоари . . . . . 10
Програма
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Настройка . . . . . . . . . . . . . 44
Прехвърляне. . . . . . . . . . . 31
Радио
Слушане. . . . . . . . . . . . . . . 37
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Таймер . . . . . . . . . . . . . 57, 58
Разбъркано
възпроизвеждане. . . . . . . . . . 43
Регистрация
на радио станция/DAB
услуга . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Редактиране . . . . . . . . . . . . . . 52
Редактиране на текст . . . . . . 52
Режим навъзпроизвеждане. 43
Сверяване
на часовника . . . . . . . . . . . 22
Свързване
AUDIO IN . . . . . . . . . . . . . 42
DMPORT . . . . . . . . . . . . . . 41
Скорост за запис . . . . . . . . . . 25
Скорост за пренос на
данни (bit rate) . . . . . . . . . 24, 27
Слушане
на AUDIO IN. . . . . . . . . . . 42
на CD . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
на DMPORT . . . . . . . . . . . 41
на HDD. . . . . . . . . . . . . . . . 33
на радио . . . . . . . . . . . . . . . 37
на “WALKMAN”/USB
устройство . . . . . . . . . . . . 39
Таймер за автоматично
изключване . . . . . . . . . . . . . . . 56
Таймер за възпроизвеждане 57
Таймер за запис . . . . . . . . . . . 58
Твърд диск. . . . . . . . . . . . . . 4, 69
Текстови режим . . . . . . . . . . . 60
Тунер (Радио) . . . . . . . . . . . . . 37
Търсене
на HDD. . . . . . . . . . . . . . . . 45
на информация за
заглавие . . . . . . . . . . . . . . . 46
Устройство за дистанционно
управление . . . . . . . . . . . . . . . 11
Батерия. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Форматиране
на системата . . . . . . . . . . . 61
Характеристика . . . . . . . . . . . . 8
Часовник . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
81
82
Лицензни права и търговски марки
• "GIGA JUKE" и неговото лого са търговски марки на
Sony Corporation.
• Title Updater е търговска марка на Sony Corporation.
• “WALKMAN”,
и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• MICROVAULT е търговска марка на Sony Corporation.
• Технология за кодиране на аудио данни MPEG Layer-3
и патенти, лицензирани от Fraunhofer IIS и Thompson.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media
са търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените Щати и/или
други страни.
• Този продукт е защитен от определени права за
интелектуална собственост на Microsoft Corporation.
Употребата или разпространението на такава
технология извън този продукт са забранени без да е
даден лиценз от Microsoft или това да се извършва
под формата на оторизиран филиал на Microsoft.
• Произведен с Linter Database.
Авторско право  2006-2009, Brycen Corp., Ltd.
Авторско право  1990-2003, Relex, Inc., Всички
права са запазени.
• Технологията за разпознаване на музика и свързаните
с нея данни се осигурява от Gracenote. Gracenote е
индустриален стандарт в технологиите за
разпознаване на данни и доставката на свързаното с
нея съдържание. За повече информация, моля,
посетете www.gracenote.com.
CD и свързаните с музика данни от Gracenote, Inc.,
авторско право  2000-2009 Gracenote. Софтуер
Gracenote, авторско право  2000-2009 Gracenote.
Възможно е този продукт и услуга да използва един
или повече от следните американски патенти:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132;
#66,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 и други
излезли или чакащи одобрение патенти. Някои
услуги се доставят по лиценз на Open Globe, Inc., за
американски патент: #6,304,523.
Gracenote и CDDB са запазени търговски марки на
Gracenote. Логото и вида на логото Gracenote, както и
логото "Powered by Gracenote", са търговски марки на
Gracenote.
Лицензно споразумение с крайния потребител
на Gracenote
Тази програма или устройство съдържа софтуер от
Gracenote, Inc. от Емервил, Калифорния ("Gracenote").
Софтуерът от Gracenote ("Gracenote Software") дава
възможност на тази програма да извършва
идентификация на диск и/или файл и да получи
музикално свързана информация, включително
информация за име, изпълнител, запис и заглавие
("Gracenote Data") от онлайн сървъри или подробни
база данни (наричани с общото наименование
"Gracenote Servers"), както и да осъществява други
функции. Вие можете да използвате Gracenote Data
само съгласно същността на функциите на тази
програма или устройство, предназначени за употреба
от крайния потребител.
Вие потвърждавате, че ще използвате Gracenote Data,
Gracenote Software и Gracenote Servers само за ваша
лична употреба и не с търговска цел. Вие се
съгласявате, че няма да отдавате, копирате,
прехвърляте или предавате Gracenote Software или
Gracenote Data на трети лица. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ,
ЧЕ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТИРАТЕ
GRACENOTE DATA, GRACENOTE SOFTWARE ИЛИ
GRACENOTE SERVERS, ОСВЕН ПО ИЗРИЧНО
ОПИСАНИЯ ТУК НАЧИН.
Вие се съгласявате, че вашето ограничено право да
използвате Gracenote Data, Gracenote Software и
Gracenote Servers ще бъде прекратено, ако нарушите
своите права. Ако вашият лиценз бъде прекратен, вие
се съгласявате да преустановите каквато и да е
употреба на Gracenote Data, Gracenote Software и
Gracenote Servers. Gracenote си запазва всички права в
Gracenote Data, Gracenote Software и Gracenote Servers,
включително всички права за собственост. При
никакви обстоятелства Gracenote не дължи плащане за
каквато и да е предоставена от вас информация. Вие се
съгласявате, че Gracenote, Inc. може да приложи
директно срещу вас своите права, които притежава по
силата на това споразумение.
Услугата Gracenote използва уникален идентификатор, за
да задава въпроси със статистическа цел. Целта на този
случайно генериран цифров идентификатор е да позволи
на услугата Gracenote да приема резултати за
потреблението й, без да получава информация за самите
потребители. За повече подробности вижте интернет
страницата на Gracenote, в която ще намерите информация
за нашата политика за защита на личните данни.
Gracenote Software и всяка част от Gracenote Data се
лицензират такива, каквито са. Gracenote не поема
никакви гаранции, изрично указани или подразбиращи
се, във връзка с точността на Gracenote Data от Gracenote
Servers. Gracenote си запазва правото да изтрие данни от
Gracenote Servers или да променя категории от данни във
всеки случай, когато Gracenote намери това за
необходимо. Няма никаква гаранция, че няма да
възникнат грешки във функционирането на Gracenote
Software или Gracenote Servers, а също и че услугата ще
бъде непрекъсната. Gracenote не е длъжна да осигурява
нови подобрени типове данни или категории, които тя
може предостави евентуално в бъдеще и е свободна да
прекрати услугите си по всяко време.
GRACENOTE КАТЕГОРИЧНО ОТРИЧА ВСЯКАКВА
ОТГОВОРНОСТ, ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА
СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО,
ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ НА
ПРОДУКТА, НЕГОВАТА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ЗАГЛАВИЕ И ЛИПСА НА
ПОСЕГАТЕЛСТВА. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ
ЩЕ ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛТАТ ОТ УПОТРЕБАТА НА
GRACENOTE SOFTWARE ИЛИ GRACENOTE SERVER. В
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE НЕ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ,
СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗА КАКВИТО И
ДА Е ЗАГУБИ НА ДОХОД ИЛИ ЛИПСА НА ПЕЧАЛБА.
Имената на системите и на продуктите, включени в
това ръководство, са търговски марки или запазени
търговски марки на техните производители.
Маркировките ТМ и  са пропуснати в това
ръководство.
83
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising