Sony | MHC-V77DW | Sony MHC-V77DW Мощна домашна аудио система с Wi-Fi и BLUETOOTH® технология Инструкции за експлоатация

Домашна
аудиосистема
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Възпроизвеждане
на дискове/USB
Прехвърляне на USB
Тунер
BLUETOOTH
Network
Управление с жестове
Настройване на звука
Други операции
Допълнителна
информация
MHC-V77DW
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт. Ако
забележите нещо необичайно във
функционирането на устройството,
изключете незабавно щепсела
от контакта.
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
слънце и огън.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Да се използва само на закрито.
За продукт с обозначение CE
Валидността на обозначението
CE е ограничена само до тези
държави, където се прилага
законово, основно държавите
в ЕИП (Европейското икономическо
пространство).
2BG
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи опасността за очите.
За клиентите в Европа
Този уред е класифициран
като ЛАЗЕРЕН продукт от
КЛАС 1 под IEC 60825-1:2007.
Това обозначение се намира
на задната външна страна.
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията или
опаковката показва, че
продуктът и батерията
не трябва да се третират
като битови отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на
евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта
или батерията.
Съобщение за клиентите:
Следващата информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от
или от името на Sony Corporation,
1-7‑1 Konan Minato-ku Tokyo,
108‑0075, Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител – Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
вижте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства
на основните изисквания и другите
съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за
използване в следните държави.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Косово
Честотната лента 5,150 MHz –
5,350 MHz е ограничена само
за работа на закрито.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг
от 3 метра.
Тази система е проектирана за
използване за следните цели:
•• възпроизвеждане на музикални/
видеоизточници на дискове или
USB устройства;
•• прехвърляне на музика към
USB устройства;
•• слушане на радиостанции;
•• слушане на звук от телевизор;
3BG
•• възпроизвеждане на музикални
източници на BLUETOOTH
устройства;
•• удоволствие от социални
събирания чрез функцията
„Party Chain“.
•• поточно предаване на музика
чрез мрежова връзка.
Съобщение за лицензите
и търговските марки
••
е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Логотиповете на „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“,
„DVD VIDEO“ и „CD“ са търговски
марки.
•• WALKMAN® и логотипът на
WALKMAN® са регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
•• Технологията за аудиокодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
•• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
•• Този продукт е защитен
от определени права на
интелектуална собственост
на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на такава
технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от
клон, упълномощен от Microsoft.
•• Тази система е оборудвана
с Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
и символът „двойно D“ са търговски
марки на Dolby Laboratories.
4BG
•• Тази система е оборудвана
с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и High-Definition
Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други
държави.
•• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
•• LDAC™ и логотипът LDAC са
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
•• Словната марка и логотиповете
BLUETOOTH® са регистрирани
търговски марки на Bluetooth
SIG, Inc. и всяко използване
на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки
и имена са на съответните
им притежатели.
•• Маркировката N е търговска
марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.
•• Android™ е търговска марка на
Google Inc.
•• Google Play™ е търговска марка
на Google Inc.
•• Google Cast™ е търговска марка
на Google Inc.
•• Apple, логотипът на Apple, iPhone
и iPod touch са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави. App Store
е марка за услуга на Apple Inc.
•• Обозначенията „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ означават,
че електронният аксесоар
е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност
на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването
на този аксесоар с iPod или iPhone
може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната
връзка.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® са регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
и Wi-Fi Protected Setup™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance®.
•• DLNA™, логото на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living
Network Alliance.
•• AOSS е търговска марка на
BUFFALO INC.
•• Този продукт включва софтуера
Spotify, който е обект на лицензи
на трети страни, които можете
да намерите тук:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify и логотиповете на
Spotify са търговски марки
на Spotify Group.
•• ClearAudio+ и
са търговски марки на
Sony Corporation.
•• „Xperia“ и „Xperia Tablet“ са
търговски марки на Sony Mobile
Communications AB.
•• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG‑4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА
БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА
ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“),
И/ИЛИ
(ii)ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ MPEG‑4,
КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ
СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ
Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК
НА ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG
LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
MPEG‑4 VIDEO.
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА
ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА,
ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ,
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА
ОТ MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните
им притежатели.
•• В това ръководство символите ™
и ® не са посочени.
5BG
Относно това
ръководство
•• В това ръководство са обяснени
предимно операциите
с използване на дистанционното
управление, но същите могат
да се изпълняват и чрез
бутоните на сензорния панел
на устройството, които са
с идентични или подобни
имена.
•• Иконите, като
, изброени
в най-горната част на всяко
обяснение, показват типа
носител, който може да се
използва с обясняваната
функция.
•• Някои илюстрации са
представени като концептуални
скици и може да се различават
от действителните продукти.
•• Елементите, показвани на
телевизионния екран, може
да се различават в зависимост
от региона.
•• Настройката по подразбиране
е подчертана.
•• Текстът в скоби ([--]) се показва
на екрана на телевизора,
а текстът, отделен с двойни
кавички („--“), се показва
на дисплея.
6BG
Съдържание
Относно това
ръководство.......................... 6
Разопаковане........................ 9
Дискове или файлове
на диск/USB устройство,
които могат да бъдат
възпроизвеждани................. 9
Възпроизвеждане
на дискове/USB
Преди използване
на USBустройството............ 27
Основно
възпроизвеждане............... 27
Уебсайтове за съвместими
устройства............................13
Други операции за
възпроизвеждане............... 29
Указател на компонентите
и контролите
за управление......................14
Използване на режима
на възпроизвеждане.......... 32
Първи стъпки
Ограничаване на
възпроизвеждането на
диска (Parental Control)....... 34
Стабилно свързване
на системата........................ 20
Преглед на информация на
диск и USB устройство........ 35
Деактивиране на
демонстрацията.................. 22
Използване на менюто
за настройка........................ 36
Поставяне на батерии........ 22
Свързване на
телевизора.......................... 23
Пренасяне на
устройството....................... 25
Промяна на цветовата
система................................ 25
Извършване на бърза
настройка............................ 26
Промяна на режима на
дисплея................................ 27
Прехвърляне на USB
Преди използване
на USB устройството............41
Прехвърляне на музика......41
Тунер
Слушане на радиото........... 45
BLUETOOTH
За безжичната технология
BLUETOOTH..........................46
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство....46
7BG
Слушане на музика на
BLUETOOTH устройство...... 47
BLUETOOTH връзка с едно
докосване чрез NFC............48
Настройване на
аудиокодеците на
BLUETOOTH..........................50
Network
Избиране на метода за
мрежова връзка...................51
Свързване с компютър........51
Слушане на една и съща
музика от няколко
високоговорителя
(функция SongPal Link)........ 53
Слушане на музикални
услуги в интернет
(Google Cast)........................ 54
Слушане на музикални
услуги в интернет
(Spotify)................................. 55
Управление с жестове
Удоволствие от функцията
за управление с жестове.... 56
Използване на управлението
с жестове по време
на възпроизвеждане.......... 56
8BG
Настройване на звука
Настройване на звука......... 59
За избиране на режима
„Virtual Football“................... 59
Създаване на ваш
собствен звуков ефект........60
Други операции
Управление на системата
чрез смартфон или таблет
(SongPal)...............................60
Създаване на луди партита
чрез приложението
„Fiestable“..............................61
Използване на функцията
Control for HDMI................... 62
Използване на функцията
Party Chain............................64
Пеене заедно: Караоке...... 67
Удоволствие от музиката
чрез функциите Party Light
и Speaker Light.....................68
Използване на таймера
за заспиване........................ 69
Използване на
допълнително
оборудване.......................... 69
Създаване на парти
атмосфера (DJ Effect)........... 57
Дезактивиране на сензорния
панел на устройството
(Child Lock)........................... 69
Използване на управление
с жестове по време
на работа на функцията
Karaoke................................. 58
Дезактивиране на сензорния
панел на устройството за
кратък период от време
(Party Lock)........................... 70
Настройване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност......... 70
Настройване на режима
на BLUETOOTH/мрежа
в готовност............................71
Включване или изключване
на BLUETOOTH/Wi-Fi
сигнала..................................71
Актуализиране
на софтуера......................... 72
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности.................... 73
Предпазни мерки............... 87
Спецификации....................90
Списък с кодове
на езици...............................94
Разопаковане
•• Това устройство (MHC-V77DW) (1)
•• Дистанционно управление (1)
•• Батерии R03 (размер AAA) (2)
•• Проводникова FM антена (1)
•• Захранващ кабел (1)
•• Адаптер за щепсел* (1)
(предоставен само за
определени области)
* Този адаптер за щепсел не се
използва в Чили, Парагвай
и Уругвай. Използвайте този
адаптер за щепсел в държавите,
в които е нужно.
Забележка
Когато разопаковате опаковката,
трябва да има двама човека, които да
повдигнат устройството. Изпускането
на устройството може да причини
физически увреждания и/или
имуществени щети.
Дискове или файлове
на диск/USB
устройство, които
могат да бъдат
възпроизвеждани
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW дискове във
формат DVD VIDEO или във
видеорежим
•• DVD+R/DVD+RW дискове във
формат DVD VIDEO
•• VIDEO CD диск (версия 1.0, 1.1
и 2.0)
•• Super VCD
9BG
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM дискове
във формат VIDEO CD или
Super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW във формат
AUDIO CD
Файлове на дискове, които
могат да се възпроизвеждат
•• Музика:
MP3 файлове (.mp3) *1*2
•• Видео:
MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid файлове (.avi)
Файлове на USB устройство,
които могат да се
възпроизвеждат
•• Музика:
MP3 файлове (.mp3)*1*2,
WMA файлове (.wma)*2,
AAC файлове (.m4a/.mp4/
.3gp)*2, WAV файлове (.wav)*2,
AIFF файлове (.aiff)*2, FLAC
файлове (.flac)*2, ALAC файлове
(.alac)*2, DSD (.dsf/.dsdiff)*2
•• Видео:
MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid файлове (.avi)
Забележка
•• Дисковете трябва да са в следния
формат:
—— CD-ROM/-R/-RW във формат
DATA CD, който съдържа MP3
файловете*1*2, MPEG4*2*3 и Xvid
файловете и съответства на
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 или Joliet
(разширен формат);
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW във
формат DATA DVD, който съдържа
MP3 файловете*1*2, MPEG4*2*3
и Xvid файловете и съответства
на UDF (Universal Disk Format).
10BG
•• Системата ще се опита да
възпроизведе всички данни
с горепосочените разширения дори
ако не са в поддържания формат.
В такъв случай може да се получи
силен шум, който да повреди
системата на високоговорителите.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
е стандартен формат, дефиниран
от ISO/MPEG за компресирани
аудиоданни. MP3 файловете
трябва да бъдат във формат
MPEG 1 Audio Layer 3.
*2 Файлове със защита на авторски
права (управление на цифрови
права) не могат да бъдат
възпроизвеждани на системата.
3
* MPEG4 файловете трябва са
записани във формат MP4.
Поддържаните видеои аудиокодеци са следните:
—— видеокодек: MPEG4 Обикновен
профил (AVC не се поддържа.);
—— аудиокодек: AAC-LC (HE-AAC
не се поддържа.).
*4 Логически формат на файлове
и папки в CD-ROM диск, дефиниран
от ІSO (Международна организация
по стандартизация).
Дискове/файлове, които не
могат да се възпроизвеждат
•• Не могат да се възпроизвеждат
дисковете по-долу.
—BD
— (Blu-ray дискове)
—CD-ROM
—
дискове, записани
във формат PHOTO CD
—Част
—
от данни на CD-Extra
или компактдискове със
смесен режим*
—Графични
—
компактдискове
—Super
—
Audio CD дискове;
—DVD
—
Audio диск
—DATA
—
CD/DATA DVD дискове,
създадени във формат
Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD дискове,
които не са правилно
финализирани
—Съвместими
—
с CPRM (Content
Protection for Recordable
Media) DVD-R/-RW дискове,
записани на програми за
еднократно копиране
—Диск
—
с нестандартна форма
(например сърце, квадрат,
звезда)
—Диск,
—
върху който има тиксо,
хартия или етикет
•• Не могат да се възпроизвеждат
файловете по-долу:
—видеофайлове,
—
които са
е по‑големи от 720 (ширина) ×
576 (височина) пиксела;
—видеофайлове
—
с голямо
съотношение на височина
и ширина
—WMA
—
файл във формат
WMA DRM, WMA Lossless
или WMA PRO;
—AAC
—
файл във формат AAC
DRM или AAC Lossless;
—AAC
—
файлове, кодирани
на 96 kHz;
—файлове,
—
кодирани или
защитени с пароли;
—файлове
—
със защита на
авторските права DRM
(Digital Rights Management);
—някои
—
Xvid файлове, които са
по-дълги от 2 часа.
•• MP3 PRO аудиофайлът може
да бъде възпроизведен като
MP3 файл.
•• Системата може да не
възпроизведе Xvid файл, когато
файлът е бил комбиниран с два
или повече Xvid файла.
* Компактдиск със смесен режим:
Този формат записва данни на
първата писта и аудио (AUDIO CD
данни) на втората и следващите
писти на сесията.
Забележки за CD-R/-RW
и DVD-R/-RW/+R/+RW дискове
•• В някои случаи CD-R/-RW
и DVD-R/-RW/+R/+RW
дисковете не могат да бъдат
възпроизвеждани с тази
система поради качеството
на записа или физическото
състояние на диска или
поради характеристиките на
записващото устройство и на
авторския софтуер. За повече
информация направете справка
с инструкциите за експлоатация
на записващото устройство.
•• Някои функции за
възпроизвеждане може да не
работят при някои DVD+Rs/+RW
дискове дори ако са били
финализирани правилно.
В такъв случай прегледайте
диска в режим на нормално
възпроизвеждане.
Забележки относно дисковете
•• Този продукт е проектиран
да възпроизвежда дискове,
които съответстват на стандарта
за компактдискове (CD).
•• DualDisc дискове и някои
музикални дискове с технология
за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт
за компактдискове. Поради това
е възможно тези дискове да не
са съвместими с този продукт.
Забележка относно
мултисесийни дискове
Тази система може да
възпроизвежда непрекъснати
сесии на диск, когато те са
записани в същия формат
като първата сесия. Въпреки
това възпроизвеждането не
е гарантирано.
11BG
Забележка относно
операциите за
възпроизвеждане на DVD
VIDEO и VIDEO CD дискове
Някои операции за
възпроизвеждане на DVD
VIDEO или VIDEO CD диск може
умишлено да са ограничени от
производителите на софтуер.
Следователно някои от функциите
за възпроизвеждане може да
не са налични. Не забравяйте
да прочетете инструкциите за
експлоатация на DVD VIDEO или
VIDEO CD диска.
Забележки за файловете,
които могат да бъдат
възпроизвеждани
•• Възпроизвеждането може
да започне с по-голямо
закъснение, когато:
—DATA
—
CD/DATA DVD диск/USB
устройство са записани със
сложна дървовидна структура;
—току-що
—
са били
възпроизведени
аудиофайлове или
видеофайлове от друга папка.
•• Системата може да
възпроизвежда DATA CD/DATA
DVD диск или видеофайлове
на USB устройство при следните
условия:
—дълбочина
—
до 8 папки;
—до
— 300 папки;
—до
— 999 файла в един диск;
—до
— 2000 файла в едно USB
устройство;
—до
— 650 файла в една папка.
12BG
Системата може да
възпроизвежда аудиофайлове
на USB устройство при следните
условия:
—дълбочина
—
до 8 папки;
—до
— 998 файла и подпапки
в една папка.
Тези стойности може да се
различават в зависимост от
файла и конфигурацията на
папката.
•• Папки, в които няма
аудиофайлове или
видеофайлове, се прескачат.
•• Файлове, прехвърлени от
устройство, като компютър,
може да не се възпроизведат
в реда, в който са прехвърлени.
•• Редът на възпроизвеждане
може да не е приложим
в зависимост от софтуера,
използван за създаване на
аудиофайла или видеофайла.
•• Съвместимостта с всички
софтуери за кодиране/запис
за поддържаните формати,
записващи устройства
и носители за запис не може
дабъде гарантирана.
•• В зависимост от Xvid файла,
картината може да е неясна
или звукът може да прескача.
Забележки за USB
устройствата
•• Не се гарантира, че системата
ще работи с всички USB
устройства.
•• Въпреки че има най-различни
сложни функции за USB
устройства, системата може да
възпроизвежда само музика
и видеосъдържание от USB
устройствата, свързани към
нея. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на USB устройството.
•• При поставяне на USB
устройство системата прочита
всички файлове в него. Ако
в USB устройството много папки
или файлове, прочитането
на USB устройството може да
отнеме повече време.
•• Не включвайте системата
и USB устройство през USB
концентратор.
•• Когато са свързани няколко
USB устройства, може да има
забавяне при изпълнение на
операция от тази система.
•• Редът на възпроизвеждане
от системата може да
се различава от този на
свързаното USB устройство.
•• Преди да използвате
USB устройство, се уверете,
че в него няма файлове,
съдържащи вируси.
Код на регион
Системата има код на регион и ще
възпроизвежда само DVD VIDEO
дискове, обозначени с идентичен
код на регион или с .
Уебсайтове за
съвместими
устройства
Проверете уебсайтовете по‑долу
за най-новата информация
относно съвместимите USB
и BLUETOOTH устройства.
За клиентите в Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За клиентите в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиентите в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Съвместими модели
iPhone/iPod
Съвместимите модели iPhone/
iPod са посочени по-долу.
Актуализирайте своя iPhone/iPod
с най-новия софтуер, преди го
да използвате със системата.
Технологията BLUETOOTH
работи със:
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6-о поколение)
•• iPod touch (5-о поколение)
13BG
Указател на компонентите и контролите
за управление
Можете да заключите бутоните с изключение на  (захранване) на
устройството, за да предотвратите използването им погрешка (стр. 69).
Устройство
Отгоре


























Слот

Отстрани

Предни
14BG
 Индикатор за захранване
Показва текущото състояние
на системата:
•• Угасва: Системата е в режим
на готовност, а режимът
на BLUETOOTH/мрежа
в готовност е изключен.
•• Светва:
——Оранжево: Системата
е в режим на готовност,
а режимът на BLUETOOTH/
мрежа в готовност
е включен.
——Зелено: Системата
е включена.
•• Мига:
——Зелено: Системата се
включва или влиза
в режим на готовност.
——Червено: Системата
отчита нещо необичайно,
което не може да бъде
показано чрез съобщение
за грешка.
Бутон  (захранване)
Натиснете, за да включите
системата или да я поставите
в режим на готовност.
Бутон 
(възпроизвеждане)
Натиснете, за да стартирате
възпроизвеждането.
Докоснете и задръжте 
за повече от 2 секунди,
вградената звукова
демонстрация ще бъде
възпроизведена.
Докоснете , за да спрете
демонстрацията.
Бутон  (стоп)
——Докоснете, за да спрете
възпроизвеждането.
Когато докоснете два
пъти, възобновяването
навъзпроизвеждането
ще се отмени.
——Докоснете, за да прекъснете
прехвърлянето по време
на прехвърляне на музика.
——Докоснете, за да спрете
вградената демонстрация
на звука.
 Бутон GESTURE ON/OFF
(стр. 56, 57, 58)
 Индикатор BLUETOOTH
(стр. 46)
Бутон BLUETOOTH
Докосване, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
Бутон PAIRING
Докоснете и задръжте, за
да активирате BLUETOOTH
сдвояването по време
на работа на BLUETOOTH
функцията.
 Индикатор NETWORK
Показва текущото състояние
на системата:
•• Угасва: Системата е в режим
на готовност.
•• Светва:
——Бяло: Мрежовата връзка
е установена.
——Зелено: Системата
е свързана към музикална
услуга чрез Spotify.
——Синьо: Системата
е свързана към музикална
услуга чрез Google Cast.
15BG
••
Мига в бяло: По време на
свързване към мрежата.
Бутон NETWORK
Докосване, за да изберете
функцията NETWORK.
Бутон WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) (стр. 51)
Докоснете и задръжте, за да
настроите Wi-Fi мрежа.
 Бутон STEREO PAIR
Докоснете, за да използвате
функцията Wireless Stereo* за
комбиниране на две системи.
Бутон SET UP
Докоснете и задръжте,
за да използвате функцията
Wireless Stereo* за две системи
от високоговорители.
* Функцията Wireless Stereo
може да се използва след
актуализиране на софтуера
на системата. За информация
относно актуализирането
вижте URL адреса по-долу.
http://sony.net/nasite/
Дисплей
 Party Light (стр. 68)
Не гледайте директно срещу
частта, излъчваща светлина,
когато функцията Party Light
е включена.
 Сензор GESTURE CONTROL
(стр. 56, 56, 58, 70)
 Бутон FUNCTION
Докоснете, за да изберете
функция.
16BG
 Индикатор FIESTA
(стр. 59)
Светва, когато е избран звуков
ефект FIESTA.
Бутон FIESTA (стр. 59)
 Бутон MEGA BASS (стр. 59)
 Бутон SOUND FIELD
(стр. 59)
 Бутон PARTY CHAIN
(стр. 66)
Бутон PARTY LIGHT
(стр. 27, 68)
 Бутон MIC LEVEL +/–
(стр. 67)
 Бутон VOLUME +/–
Докоснете, за да регулирате
силата на звука.
Бутон
папка)
+/– (избор на
Докоснете, за да изберете
папка в диск с данни или
USB устройство.
Бутон / (напред/
назад)
Докоснете, за да изберете
писта или файл.
Бутон TUNING +/– (стр. 45)
Бутон  (отваряне/
затваряне)
Докоснете, за да отворите или
затворите тавата на диска.
 Бутон за функция Direct
(DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN, TV)
За да използвате този бутон,
докоснете PLAYBACK (),
след това бутона за функция,
който желаете.
Бутон VOCAL FADER
(стр. 67)
Бутон SCORE (стр. 68)

(USB) порт (под капака
USB REC/PLAY)
Отворете капака по посоката
на стрелката.
Използвайте за свързване
на USB устройство.
Този порт може да се използва
и за възпроизвеждане, и за
прехвърляне на музика.
Дистанционно управление
Бутон VOICE CHANGER +/–
(стр. 68)
Бутон MIC ECHO (стр. 67)
 Бутон PLAYBACK (стр. 56)
Бутон DJ (стр. 57)
Бутон SAMPLER (стр. 57)
Бутон KARAOKE (стр. 58)
 Тава на диска

(Маркировка N)
(стр. 49)
 Сензор за дистанционно
управление
 Жак MIC1, жак MIC2
(под капака MIC1 MIC2)
Вкарайте нокътя си в слота,
за да отворите капака.
Използвайте за свързване
на микрофон(и).
17BG
Бутон  (захранване)
Натиснете, за да включите
системата или да я поставите
в режим на готовност.
 Бутон PLAY MODE
(стр. 32, 42)
 Бутон REPEAT/FM MODE
(стр. 33, 45)
 Номерирани бутони
(0 – 9)*1*2
——Натиснете, за да изберете
писта или файл с номера
на елемента му.
——Натиснете, за да въведете
числа или стойности.
Бутон SUBTITLE (стр. 30)
Бутон AUDIO*2
(стр. 31, 36)
Бутон ANGLE (стр. 30)
Бутон DVD SETUP (стр. 36)
Бутон MEDIA MODE
(стр. 28)
Натиснете, за да
изберете мултимедия за
възпроизвеждане в диск
с данни или USB устройство.
Бутон CLEAR (стр. 30)
Бутон REC TO USB (стр. 42)
Натиснете, за да прехвърлите
музика към USB устройството,
свързано към (USB) порта.
Бутон MIC ECHO (стр. 67)
Бутон SCORE (стр. 68)
18BG
+/– (избор на папка)
Натиснете, за да изберете
папка в диск с данни или USB
устройство.
Бутон KEY CONTROL /
(стр. 68)
 Бутон DVD TOP MENU
Натиснете, за да покажете
заглавието на DVD диска на
телевизионния екран.
Бутон DVD/TUNER MENU
(стр. 29, 30, 45)
Бутон RETURN (стр. 29)
Бутон OPTIONS
Натиснете, за да влезете или
излезете от менюто с опции.
Бутон / / /
Натиснете, за да изберете
елементи от менюто.
Бутон
Натиснете, за да въведете/
потвърдите настройките.
 Бутон SEARCH
(стр. 29, 30)
Бутон  (сила на звука)
+/–*2
Натиснете, за да регулирате
силата на звука.
 Бутон SHIFT*1
Задръжте в натиснато
положение, за да активирате
бутоните, отпечатани в розово.
Бутон / (превъртане
напред/назад) (стр. 29)
Натиснете, за да намерите
точка в запис или файл по
време на възпроизвеждане.
Бутон / (бавно
превъртане назад/напред)
(стр. 29)
Натиснете, за да
възпроизведете със забавено
движение.
Бутон TUNING+/– (стр. 45)
Бутон 
(възпроизвеждане)*2
Натиснете, за да стартирате
възпроизвеждането.
Бутон / (напред/
назад) (стр. 28)
Натиснете, за да изберете
запис или файл.
Бутон PRESET+/– (стр. 45)
Бутон  (пауза)
Натиснете, за да поставите
възпроизвеждането на
пауза. За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете .
Бутон  (стоп)
——Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането.
Когато натиснете два
пъти, възобновяването на
възпроизвеждането ще се
отмени.
——Натиснете, за да прекъснете
прехвърлянето по време на
прехвърляне на музика.
——Натиснете, за да спрете
вградената демонстрация
на звука.
 Бутон FUNCTION +/–
Натиснете, за да изберете
функция.
 Бутон MEGA BASS (стр. 59)
 Бутон SOUND FIELD
(стр. 59)
Бутон MUSIC (стр. 60)
Бутон MUSIC ARENA
(стр. 59)
 Бутон PARTY LIGHT
(стр. 27, 68)
Бутон LIGHT MODE
(стр. 68)
 Бутон DISPLAY (стр. 22,
27, 36, 45, 47)
Натиснете, за да промените
информацията на дисплея.
Бутон DISPLAY*1
(стр. 35)
Натиснете, за да прегледате
или скриете екранното
показване.
 Бутон SLEEP (стр. 69)
*1 Този бутон е отпечатан в розово.
За да използвате този бутон,
задръжте в натиснато положение
SHIFT (), след което натиснете
този бутон.
*2 Номерираният бутон 2/AUDIO,  +
и бутоните  имат осезаема точка.
Използвайте я за отправна точка
при работа със системата.
19BG
Първи стъпки
Стабилно свързване на системата
Устройство (отзад)
Забележка
Жаковете/изводът/портът на задния панел имат капак. Отворете и го и тогава
установете връзката.
 Жак HDMI OUT (TV)
Използвайте HDMI кабел
(не е включен в комплекта),
за да свържете жака HDMI IN
на телевизора (стр. 23).
 Жак VIDEO OUT
Използвайте видеокабел
(не е включен в комплекта),
за да свържете входния
видеожак на телевизор
или проектор (стр. 23).
Забележка
Не свързвайте тази система към
телевизора през видеодек.
20BG
 Жакове за аудиовход
и аудиоизход
Съвет
Препоръчваме ви да настроите
антена за безжична LAN
мрежа на 90 градуса, както
е на илюстрацията по-горе,
за максимално добро приемане
на сигнала.
 Извод FM ANTENNA
Първи стъпки
Използвайте аудиокабел
(не е включен в комплекта),
за да направите всяка връзка
както е посочено по-долу.
•• Жакове AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
—Свържете
—
към жаковете
за аудио вход на
оборудване по избор.
—Свържете
—
към друга
аудиосистема, за да се
насладите на функцията
Party Chain (стр. 64).
•• Жакове AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
—Свържете
—
към изходните
аудиожакове на
телевизор или аудио-/
видеооборудване.
Звукът се извежда през
тази система.
—Свържете
—
към друга
аудиосистема, за да се
насладите на функцията
Party Chain (стр. 64).
Забележка
Ако към системата е включен
мрежов (LAN) кабел,
тя автоматично се опитва да
установи кабелна LAN връзка.
Ако искате да използвате безжична
LAN връзка, не включвайте мрежов
(LAN) кабел към системата.
При поставяне на антените
намерете място и ориентация,
които осигуряват приемане
на добър сигнал.
Дръжте антената на
разстояние от захранващия
кабел и USB кабела, за да
избегнете прихващането
на шум.
Разгънете проводникова
FM антена хоризонтално
 Безжична LAN антена
Ако използвате функцията за
безжична мрежа, настройте
антената както е показано
на илюстрацията.
 LAN (100) порт
Използвайте LAN кабел
(не е включен в комплекта)
за свързване към мрежово
оборудване (стр. 52).
21BG
 Захранващ кабел
Свържете захранващия
кабел (в комплекта) към
устройството, след което
го включете в електрически
контакт.
Поставяне на батерии
Поставете двете включени
в комплекта батерии R03
(размер AAA), като спазите
поляритета, показан по-долу.
Към електрически контакт
Когато е свързан захранващият
кабел, системата извършва
инициализация. По време на
инициализацията на системата
на дисплея се показва
„WELCOME“. По време на
инициализирането не можете
да включвате системата.
След като инициализацията
завърши, демонстрацията
(стр. 27) се стартира
автоматично. Ако натиснете
, за да включите системата,
демонстрацията ще приключи.
Деактивиране на
демонстрацията
За да деактивирате
демонстрацията, докато
системата е изключена, натиснете
неколкократно DISPLAY, за да
изберете режим без показване
(режим на енергоспестяване)
(стр. 27).
22BG
Забележка
•• Не комбинирайте стара с нова
батерия или различни видове
батерии.
•• Ако не използвате дистанционното
управление дълго време, извадете
батериите, за да избегнете повреда
вследствие на тяхното протичане
или окисляване.
За управление на
устройството чрез
дистанционното управление
Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление
на устройството.
Свързване на телевизора
Свързване на телевизора
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника
към електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Изберете методите на връзка съобразно жаковете на телевизора си.
Високо качество
 HDMI кабел*1
(не е включен в комплекта)
 Видеокабел
(не е включен в комплекта)
HDMI IN (ARC)*2
или
HDMI IN
Първи стъпки
За да гледате видео
VIDEO IN
Стандартно качество
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
*1 Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet
*2 Можете да слушате звук от телевизора чрез системата, ако я свържете към
жака HDMI IN (ARC) на телевизора. Функцията Audio Return Channel (ARC) дава
възможност на телевизора да извежда звук през системата с HDMI връзка, без
да установявате аудиовръзка (връзката  по-долу). За да зададете функцията
ARC на тази система, вижте [AUDIO RETURN CHANNEL] (стр. 40). За да проверите
съвместимостта на функцията ARC на вашия телевизор, вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с него.
23BG
За да слушате звук от телевизора чрез системата
Ако не свързвате системата към жака HDMI IN (ARC) на телевизора,
установете тази връзка.
 Аудиокабел
AUDIO OUT
(не е включен в комплекта)
За да слушате звук от телевизора, натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете „TV“.
Съвет
•• Можете да се насладите и на звук от външно оборудване (DVD плейъри и др.)
чрез системата, като свържете към жак AUDIO IN (TV), като във връзката  по-горе.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването си.
•• Ако изходното ниво на звука на системата е ниско, когато свързвате към външно
оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудиоизход на свързаното
оборудване. Това може да подобри нивото на изходящия звук. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на оборудването си.
Ако „CODE 01“ и „SGNL ERR“ се покажат на дисплея на
устройството
Когато аудиосигналите към системата са различни от двуканални
линейни PCM сигнали, се показват съобщенията „CODE 01“
и „SGNL ERR“ (указващи, че входящите аудиосигнали не се поддържат)
на дисплея на устройството.
В такъв случай изберете подходящия режим на аудиоизход на
телевизора, за да изведете двуканални линейни PCM аудиосигнали.
24BG
•• Внимавайте особено много, когато
Пренасяне на
устройството
премествате устройството по наклон.
•• Не носете устройството заедно
с човек, багаж и др. върху него.
•• Не позволявайте на деца или бебета
да бъдат наблизо, когато носите
устройството.
Промяна на цветовата
система
(С изключение на моделите
за Латинска Америка, Европа
и Русия)
Задайте цветовата система
на PAL или NTSC в зависимост
от цветовата система на
телевизора си.
При всяко изпълнение на
посочената по-долу процедура,
цветовата система се променя,
както следва:
NTSC  PAL
Забележка
•• Колелата може да се използват
само на гладка повърхност. При
неравни повърхности устройството
трябва да се повдига от двама души.
Правилното поставяне на ръцете по
време на пренасяне на устройството
е много важно, за да се избегне
нараняване и/или имуществени
щети. Използвайте дръжката, когато
вдигате устройството.
Първи стъпки
Устройството има колела, за да
можете да го преместите лесно.
Обикновено преместването
на устройството чрез този
метод се препоръчва за гладки
повърхности.
Преди да преместите
устройството, разкачете всички
кабели.
Използвайте бутоните на
сензорния панел на устройството,
за да изпълните тази операция.
1 Натиснете , за да включите
системата.
2 Докоснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“.
3 Докоснете и задръжте DJ
Дръжка
и TUNING + за повече от
2 секунди.
„NTSC“ или „PAL“ се показва
на дисплея.
25BG
Извършване на бърза
настройка
Преди да използвате системата,
можете да направите минимални
основни настройки чрез бързата
настройка.
1 Включете телевизора си
и изберете видеовход.
2 Натиснете , за да включите
системата.
3 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“.
Водещото съобщение
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
се показва в долната част на
телевизионния екран.
4Натиснете
[VIDEO SETUP] се показва на
телевизионния екран.
6Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
настройката, която отговаря
на типа на телевизора ви
и след това натиснете .
След като
[QUICK SETUP is complete.]
се покаже на телевизионния
екран, системата е готова за
възпроизвеждане.
За да промените настройката
ръчно
Вижте „Използване на менюто
за настройка“ (стр. 36).
Натиснете DVD SETUP.
[LANGUAGE SETUP] се показва
на телевизионния екран.
Елементите, които се показват,
може да се различават
в зависимост от държавата
или региона.
26BG
/ , за да изберете език,
след това натиснете .
За изход от бързата настройка
, без да
зареждате диск.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
5 Натиснете неколкократно
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
Забележка
Водещото съобщение се показва,
когато включите системата за пръв
път или след извършване на [RESET]
(вижте „Връщане на настройките
в менюто за настройка до настройки
по подразбиране.“ на страница 85).
Промяна на режима
на показване.
Натиснете DISPLAY
неколкократно, докато
системата е изключена.
При всяко натискане на бутона
режимът на показване се променя,
както е посочено по-долу.
Демонстрация
Няма показване (режим на
енергоспестяване)
Дисплеят е изключен с цел
пестене на енергия.
Преди използване на
USB устройството
Относно съвместими USB
устройства вижте „Уебсайтове
за съвместими устройства“
(стр. 13).
(Можете да използвате своите
устройства на Apple с тази система
само чрез BLUETOOTH връзка.)
Основно
възпроизвеждане
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“ или „USB“.
Като алтернатива докоснете
PLAYBACK, след което докоснете
DVD/CD или USB на устройството.
Възпроизвеждане на дискове/USB
Съобщенията за основните
функции на тази система
се превъртат на дисплея
и осветлението се включва.
За да изключите осветлението,
натиснете PARTY LIGHT.
Възпроизвеждане
на дискове/USB
2 Подгответе източника за
възпроизвеждане.
За функцията за DVD/CD:
Докоснете  на устройството,
за да отворите тавата на диска
и заредете диск в тавата с етикета
нагоре.
27BG
3 (само за
)
Натиснете MEDIA MODE
неколкократно, за да
изберете типа носител
([MUSIC]/[VIDEO]), който
желаете.
Когато възпроизвеждате диск
с диаметър 8 см, като
например музикален сингъл,
поставете го на вътрешния
кръг на тавата.
Докоснете отново  на
устройството, за да затворите
тавата на диска.
Не натискайте насила тавата
на диска, за да я затворите,
понеже това може да причини
неизправност.
За функция за USB:
Отворете капака USB REC/PLAY
според посоката на стрелката,
след това свържете USB
(USB) порта.
устройство към
4Натиснете ,
за да стартирате
възпроизвеждането.
Други операции
За
Направете
следното
Спиране на
възпроиз­
веждането
Натиснете .
Поставяне
на възпроизвеждането
на пауза
Натиснете .
Възстановя­ване Натиснете .
на възпроизвеждането или
връщане към
нормално
възпроизвеж­
дане
Отказване на
Натиснете
точката за
двукратно .
възобновяване
Забележка
Можете да използвате USB адаптер
(не е включен в комплекта), за да
свържете USB устройството към
системата, ако USB устройството
не може да се свърже към порта
(USB).
28BG
Избор на писта, Натиснете  или
файл, глава или  по време на
сцена
възпроизвеждане.
Или задръжте
в натиснато
положение SHIFT,
след това
натиснете .*
(Операцията може
да е забранена
от диска или USB
устройството.)
* Тази операция не е налична за
възпроизвеждане на аудиофайл
от USB устройство.
За да използвате
управлението с жестове по
време на възпроизвеждане
Вижте стр. 56.
За възпроизвеждане на
конкретен видеофайл на
диска или USB устройство
1 Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC] или [VIDEO].
изведете списъка с папки.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаната папка.
4 Натиснете
, за да покажете
списъка с файлове.
5 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желания файл,
след това натиснете .
В зависимост от типа на диска
или файла тази функция може
да не работи.
За
Направете следното
Преглед на
Натиснете DVD/
менюто на DVD TUNER MENU.
Преглед
на списъка
с папки или
списъка
с файлове
Натиснете SEARCH.
Натиснете отново
SEARCH, за да
изключите списъка
на папки или
списъка на
файлове.
Връщане
Натиснете RETURN.
към списъка
с папки, когато
сте в списъка
с файлове
Намиране
на точка
в аудиофайл на
USB устройство
Задръжте
в натиснато
положение  или
 по време на
възпроизвеждане.
Бързо
намиране на
точка при
превъртане
напред или
назад
(Lock Search)
Натиснете  или
 по време на
възпроизвеждане.
При всяко
натискане на 
или скоростта
на възпроизвеждане се променя.
Възпроизвеждане на дискове/USB
2 Натиснете SEARCH, за да
Други операции за
възпроизвеждане
Гледане кадър Натиснете , след
по кадър
което натиснете
или .
(Slow-motion
Play)
При всяко
натискане на
или скоростта на
възпроизвеждане
се променя.
29BG
Търсене на определен файл/
глава/сцена/писта/индекс
1 Натиснете неколкократно
SEARCH по време на
възпроизвеждането, за да
изберете режим на търсене
на време.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, натиснете
номерираните бутони, за да
въведете желаното заглавие,
глава, сцена, писта или
индекс, след което
натиснете .
Възпроизвеждането се стартира.
Забележка
•• За VIDEO CD с PBC възпроизвеждане
натиснете SEARCH, за да намерите
сцената.
•• За VIDEO CD без PBC
възпроизвеждане натиснете SEARCH,
за да намерите пистата и индекса.
За да потърсите определена
точка чрез времевия код
1 Натиснете неколкократно
SEARCH по време на
възпроизвеждането, за да
изберете режим на търсене
на време.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след което
натиснете номерираните
бутоните, за да въведете
времеви код, след това
натиснете .
30BG
Пример: За да намерите сцена
на 2 часа, 10 минути и 20 секунди
след началото, задръжте SHIFT,
след което натиснете 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Ако допуснете грешка, натиснете
CLEAR, за да откажете номера.
За да търсите с помощта
на меню на DVD
1 Натиснете DVD/TUNER MENU.
2 Натиснете / / / или
задръжте в натиснато
положение SHIFT и натиснете
номерираните бутони, за да
изберете заглавие или
елемент, който желаете да
се възпроизведе, след което
натиснете .
Промяна на ъглите на
камерата
Натиснете неколкократно ANGLE
по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания ъгъл.
Избор на настройката за
субтитри
Натиснете неколкократно
SUBTITLE по време на
възпроизвеждане, за да
изберете желания език за
субтитри или за да изключите
субтитрите.
Промяна на езика/звука
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане,
за да изберете аудиоформата
или режима, който желаете.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 файл)
Можете да промените
извеждането на звук.
•• [STEREO]: стандартният стерео
звук.
•• [1/L]/[2/R]: монозвукът на левия
или десния канал.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: стереозвукът от
Звукова писта 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: монозвукът от
левия или десния канал на
Звукова писта 1.
•• [2:STEREO]: стереозвукът от
Звукова писта 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: монозвукът от
левия или десния канал на
Звукова писта 2.
Можете да използвате менюто
PBC (Playback Control), за да се
насладите на интерактивните
функции на VIDEO CD (VIDEO CD
версия 2.0 и Super VCD).
1 Натиснете  за
възпроизвеждане на
VIDEO CD с функции PBC.
На телевизионния екран се
показва менюто PBC.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след това
натиснете бутоните с числа,
за да изберете номера на
желания елемент, след което
натиснете .
3 Продължете
възпроизвеждането според
инструкциите в менюто.
Забележка
Възпроизвеждане на дискове/USB
DVD VIDEO
Можете да изберете
аудиоформата или езика,
когато източникът съдържа
няколко аудиоформата или
аудиосъдържание на няколко
езика.
Когато се извеждат 4 цифри,
те обозначават езиков код.
Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 94), за да проверите за
кой език се отнася кодът. Когато
един и същи език е показан два
или повече пъти, DVD VIDEO
дискът е записан в различни
аудиоформати.
Възпроизвеждане на
VIDEO CD с PBC функции
PBC възпроизвеждането се отменя,
когато е активирана функцията за
повтарящо възпроизвеждане.
За да отмените PBC
възпроизвеждането
1 Натиснете  или , или
задръжте в натиснато
положение SHIFT и натиснете
номерираните бутони, за да
изберете писта, когато
възпроизвеждането е спряно.
2 Натиснете  или
.
Възпроизвеждането започва от
избраната писта.
31BG
За връщане към PBC
възпроизвеждане
Натиснете двукратно , след това
натиснете .
Възобновяване на
възпроизвеждането
на няколко диска
Тази система може да съхрани
точки за възобновяване
на възпроизвеждането за
до 6 диска и възобновява
възпроизвеждането, когато
поставите отново същия диск. Ако
съхраните точка за възобновяване
на възпроизвеждането за 7-ми
диск, точката за възобновяване за
първия диск ще бъде изтрита.
За да активирате тази функция,
задайте [MULTI-DISC RESUME] in
[SYSTEM SETUP] на [ON] (стр. 39).
Забележка
За да възпроизведете от началото на
диска, натиснете двукратно , след
което натиснете .
Използване на
режима на
възпроизвеждане
Възпроизвеждане
в последователен
ред (нормално
възпроизвеждане)
Когато възпроизвеждането
е спряно, натиснете
неколкократно PLAY MODE.
 При възпроизвеждане на диск
•• [DISC]: възпроизвежда диска.
•• [FOLDER]*: възпроизвежда
всички възможни за
възпроизвеждане файлове
в указаната папка на диска.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При възпроизвеждане
от USB устройство
•• [ONE USB DEVICE]: възпроиз­
вежда от USB устройството.
•• [FOLDER]: възпроизвежда
всички възможни за
възпроизвеждане файлове
в указаната папка на USB
устройство.
Забележка
•• „FLDR“ и „SHUF“ светват на дисплея,
когато Normal Play е с настройка
[DISC] или [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR“ светва на дисплея. когато
Normal Play е с настройка [FOLDER].
•• Когато са избрани USB функцията
и режим [MUSIC], изберете желания
режим на възпроизвеждане,
като погледнете индикаторите
на дисплея.
32BG
Възпроизвеждане
в произволен ред
(разбъркано
възпроизвеждане)
Когато възпроизвеждането
е спряно, натиснете
неколкократно PLAY MODE.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При възпроизвеждане
от USB устройство
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
разбърква всички
аудиофайлове на USB
устройството.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: разбърква
всички аудиофайлове
в посочена папка на USB
устройството.
Забележка
•• „SHUF“ светва на дисплея,
когато Shuffle Play е с
настройка [DISC (SHUFFLE)] или
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR“ и „SHUF“ светват на дисплея,
когато Shuffle Play е с настройка
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Когато са избрани USB функцията
и режим [MUSIC], изберете желания
режим на възпроизвеждане, като
погледнете индикаторите на
дисплея.
•• Разбърканото възпроизвеждане
не може да се изпълни за
видеофайлове.
се отменя, когато:
—— отворите тавата на диска;
—— изпълните синхронизирано
прехвърляне;
—— промените MEDIA MODE.
•• Разбърканото възпроизвеждане
може да бъде отменено, когато
изберете папка или писта за
възпроизвеждане.
Непрекъснато
възпроизвеждане (повторно
възпроизвеждане)
Натиснете неколкократно
REPEAT.
В зависимост от типа на диска или
файла някои настройки може да
не са налични.
•• [OFF]: не възпроизвежда
повтарящо.
•• [ALL]: повтаря всички писти или
файлове в избрания режим на
възпроизвеждане.
•• [DISC]: повтаря цялото
съдържание (само за DVD VIDEO
и VIDEO CD).
•• [TITLE]: повтаря текущото
заглавие (само за DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повтаря текущата
глава (само за DVD VIDEO).
•• [TRACK]: повтаря текущата
писта.
•• [FILE]: повтаря текущия
видеофайл.
Възпроизвеждане на дискове/USB
 При възпроизвеждане на диск
•• [DISC (SHUFFLE)]: разбърква
всички аудиофайлове в диска.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: разбърква
всички аудиофайлове
в посочената папка на диска.
•• Разбърканото възпроизвеждане
За да отмените повтарящото
възпроизвеждане
Натиснете неколкократно REPEAT,
за да изберете [OFF].
33BG
Забележка
•• „
“ светва на панела на
дисплея, когато повтарящото
възпроизвеждане е зададено на [ALL]
или [DISC].
•• „
“ светва на панела на
дисплея, когато повтарящото
възпроизвеждане е зададено на
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] или [FILE].
•• Когато са избрани USB функцията и
режим [MUSIC], изберете желания
режим на възпроизвеждане, като
погледнете индикаторите на
дисплея.
•• Не можете да изпълните повтарящо
възпроизвеждане за VIDEO CD по
време на PBC възпроизвеждане.
•• В зависимост от DVD VIDEO диска
може да не можете да изпълните
повтарящо възпроизвеждане.
•• Повтарящото възпроизвеждане се
отменя, когато:
—— отворите тавата на диска;
—— изключите системата (само за DVD
VIDEO и VIDEO CD);
—— промените функцията (само за DVD
VIDEO и VIDEO CD);
—— изпълните синхронизирано
прехвърляне;
—— промените MEDIA MODE.
Ограничаване на
възпроизвеждането
на диска (Parental
Control)
Можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD VIDEO
дискове според предварително
определеното ниво. Сцени
могат да бъдат прескочени или
заместени с други.
34BG
1 Когато възпроизвеждането
спре, натиснете DVD SETUP.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
[SYSTEM SETUP], след
което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
[PARENTAL CONTROL],
след което натиснете
.
4Задръжте в натиснато
положение SHIFT, натиснете
номерираните бутони, за да
въведете или да въведете
повторно своята 4-цифрена
парола, след което
натиснете .
5 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
[STANDARD], след което
натиснете .
6Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
географска зона като
ниво на ограничение за
възпроизвеждане, след
това натиснете .
Зоната е избрана.
Когато изберете [OTHERS],
въведете кода на зона за
желаната географска зона според
„Списък с кодове на регион за
родителски контрол“ (стр. 95),
като задържите в натиснато
положение SHIFT, след което
натиснете номерираните бутони.
7 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете [LEVEL],
след което натиснете .
8Натиснете неколкократно
/ , за да изберете желаното
ниво, след това натиснете .
Колкото по-ниска е стойността,
толкова по-строго
е ограничението.
За изключване на функцията
за родителски контрол
Задайте [LEVEL] на [OFF] в Стъпка 8.
1 Заредете диска и натиснете .
На телевизионния екран се
показва екранът за въвеждане на
паролата ви.
Информация върху
телевизионния екран
Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след което
натиснете неколкократно
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, натиснете
номерираните бутони, за да
въведете или да въведете
повторно своята 4-цифрена
парола, след което
натиснете .
Системата започва
възпроизвеждането.
Ако сте забравили паролата си
Отстранете диска и повторете
стъпки 1 до 3 от „Ограничаване
на възпроизвеждането на диска
(Parental Control)“ (стр. 34).
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, натиснете номерираните
бутони, за да въведете парола
„199703“, след което натиснете .
Следвайте инструкциите
на екрана и въведете нова
4-цифрена парола. След това
заредете повторно диска
инатиснете .
Ще е нужно да въведете отново
новата си парола.
 Информация за
възпроизвеждането
Време за възпроизвеждане
и оставащо време
Възпроизвеждане на дискове/USB
За възпроизвеждане на диск,
за който е зададен родителски
контрол
Преглед на
информация на диск
и USB устройство
 Побитова скорост
 Тип файл
 Състояние на
възпроизвеждането
 Заглавие*1/писта/име на
файл*2
 Албум*1/име на папка*2/
глава/номер на индекс
 Име на изпълнител*1*2
Извежда се при
възпроизвеждане на
аудиофайл.
35BG
*1 Ако даден аудиофайл има ID3
маркер, системата ще покаже
име на албум/заглавие/име на
изпълнител от информацията на
ID3 маркера. Системата може да
поддържа ID3 версия 1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Ако файлът или папката съдържа
знаци, които не могат да бъдат
показани, те ще се покажат като „_“.
Забележка
•• В зависимост от източника на
възпроизвеждане:
—— част от информацията може да
не се покаже;
—— някой знаци може да не се
покажат.
•• В зависимост от режима на
възпроизвеждане показаната
информация може да се различава.
•• Когато е избрана USB функцията,
можете да преглеждате информация
на телевизионния екран само ако
MEDIA MODE е с настройка [VIDEO].
Показване на информация за
аудиоформата в DVD VIDEO
дискове и видеофайлове
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане.
Информация на дисплея
Натиснете неколкократно
DISPLAY, когато системата
е включена.
Можете да прегледате
информацията, както следва:
—време
—
за възпроизвеждане,
оставащо време на писта,
заглавие, глава;
—номер
—
на сцена;
—име
—
на файл, име на папка;
—заглавие,
—
изпълнител
и информация за албума.
36BG
Забележка
•• Възможно е името на диска или
записа да не се изведе в зависимост
от знаците.
•• Времето за възпроизвеждане на
аудиофайлове и видеофайлове
може да не се изведе правилно.
•• Изминалото време за
възпроизвеждане на аудио файл,
кодиран чрез VBR (променлива
побитова скорост), не се показва
правилно.
Използване на
менюто за настройка
Можете да задавате
разнообразни настройки на
параметрите, например на
картината и звука.
Елементите, които се показват,
се различават в зависимост от
държавата или региона.
Забележка
Настройките за възпроизвеждане от
диска са с предимство спрямо тези от
менюто за настройка. Следователно
някои от настройките в менюто за
настройка може да не се изпълнят.
1 Когато възпроизвеждането
е спряно по време на
функцията DVD/CD, натиснете
DVD SETUP.
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] или
[HDMI SETUP], след което
натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете желания
елемент, след това
натиснете .
4Натиснете неколкократно
/ , за да изберете желаната
настройка, след това
натиснете .
Настройката е избрана
и извършена.
Натиснете DVD SETUP.
З адаване на езика
– [LANGUAGE SETUP]
Н
астройване на
телевизионния екран –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: избира тази опция, когато
свързвате широкоекранен
телевизор или телевизор
с функция за широкоекранен
режим.
[OSD]
Задава езика на екранното
показване.
[MENU]
Избира езика за DVD менюто.
[AUDIO]
Превключва езика на
аудиопистата.
Когато изберете [ORIGINAL],
се избира приоритетният език
от диска.
[4:3 LETTER BOX]: избира
тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3, който
няма функция за широкоекранен
режим. Тази настройка показва
широкоекранна картина с черни
ленти отгоре и отдолу.
Възпроизвеждане на дискове/USB
За изход от менюто
Забележка
Ако изберете [OTHERS] в [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], въведете код за
език от „Списък с кодове на езици“
(стр. 94) чрез номерираните бутони.
[SUBTITLE]
Превключва езика на субтитрите,
записани в DVD VIDEO диск.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW],
езикът на субтитрите се променя
в зависимост от езика, който сте
избрали за аудиопистата.
[4:3 PAN SCAN]: избира тази
опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3, който
няма функция за широкоекранен
режим. Тази настройка показва
картината с пълна височина върху
целия екран, отрязана отстрани.
37BG
[BLACK LEVEL]
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Изберете това, когато
свързвате телевизор с функция
за широкоекранен режим.
Показва картина за екран със
съотношение 4:3 при формат
на екрана 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
[NORMAL]: променя размера
на картината така, че да се
вмести в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
Тази настройка показва черни
ленти отляво и отдясно, ако
извеждате картина с формат 4:3.
(Само за модели за Латинска
Америка)
Избира нивото на черното
(ниво на настройка) за
видеосигналите, които се
извеждат от жака VIDEO OUT.
[ON]: задава нивото на черното
на изходящия сигнал на
стандартно ниво.
[OFF]: намалява стандартното
ниво на черното. Използвайте,
когато картината стане твърде
бяла.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Картината, включително
обекти, които се движат
динамично, се извежда без
трептене. Обикновено избирайте
тази настройка.
[FRAME]: Картината, включително
обекти, които не се движат
динамично, се извежда с висока
разделителна способност.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(С изключение на моделите
за Латинска Америка, Европа
и Русия)
Избира цветовата система
(PAL или NTSC).
[AUTO]: Извежда видеосигнала
според цветовата система на
диска. Изберете това, ако телевизорът ви използва система DUAL.
[PAL]: променя видеосигнала
от NTSC диск и го извежда
в система PAL.
[NTSC]: променя видеосигнала
от PAL диск и го извежда
в система NTSC.
За подробности вижте „Промяна
на цветовата система“ (стр. 25).
38BG
Н
астройване на опциите
за аудио – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Компресия на динамичния
диапазон)
Полезно за гледане на филми
с тих звук късно през нощта.
[OFF]: Без компресия на
динамичния диапазон.
[STANDARD]: Динамичният
диапазон се компресира
така, както го е проектирал
тонрежисьорът.
[TRACK SELECTION]
Дава се приоритет на
аудиозаписа, съдържащ
най‑голям брой канали, когато
възпроизвеждате DVD VIDEO,
на който са записани няколко
аудиоформата (PCM, MPEG аудио,
DTS или Dolby Digital).
[OFF]: Не се дава приоритет.
[AUTO]: Дава се приоритет.
(само за видеофайлове)
[OFF]: не регулира.
[ON]: регулира забавянето
между картина и звук, когато
звукът не е синхронизиран
с показваната картина.
[DOWNMIX]
Избира изходния аудиосигнал
за възпроизвеждане на
многоканално аудио.
[NORMAL]: извежда
многоканално аудио в 2-канален
стереосигнал.
[DOLBY SURROUND]: извежда
многоканално аудио в 2-канален
съраунд сигнал.
Настройване
на системата –
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Избира цвят на фона или картина
за показване на телевизионния
екран.
[JACKET PICTURE]: Обложката
(снимка), записана на диска,
се показва като фон.
[GRAPHICS]: Като фон се извежда
предварително зададено
изображение, запаметено
в системата.
[BLUE]: Цветът на фона е син.
[BLACK]: Цветът на фона е черен.
[PARENTAL CONTROL]
Задава ограничения
за възпроизвеждане.
За подробности вижте
„Ограничаване на
възпроизвеждането на диска
(Parental Control)“ (стр. 34).
Възпроизвеждане на дискове/USB
[A/V SYNC]
[ON]: Изображението на
скрийнсейвъра се показва,
ако не работите със системата
в продължение на около
15 минути.
[OFF]: изключва функцията.
Изображението на скрийнсейвъра
не се показва.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: съхранява точките
за възобновяване на
възпроизвеждането в паметта
задо 6 диска.
[OFF]: Възпроизвеждането
започва в точката за
възобновяване само за
текущия диск.
Скрийнсейвърът ще помогне за
предотвратяване на повреждане
на дисплея ви (сенки). Натиснете
 +/–, за да излезете от
скрийнсейвъра.
39BG
[RESET]
[CONTROL FOR HDMI]
Връщане на настройките
в менюто за настройка до
настройки по подразбиране.
За подробности вижте „Връщане
на настройките в менюто
за настройка до настройки
по подразбиране.“ (стр. 85).
[ON]: Функцията „Control for
HDMI“ е активирана. Можете
да управлявате едновременно
между системата и телевизора,
свързани чрез HDMI кабел.
[OFF]: Изключване.
Н
астройване на опциите
за HDMI – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Избира изходната разделителна
способност на телевизора, когато
е свързан чрез HDMI кабел.
[AUTO(1920×1080p)]: извежда
видеосигнали според
разделителната способност на
телевизора.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
извежда видеосигнали според
избраната настройка на
разделителната способност.
*1 Само за модели за Латинска
Америка.
*2 За други модели.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: извежда видеосигнали
YCBCR.
[RGB]: извежда видеосигнали
RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: извежда аудиосигнали
в оригинален формат от жака
HDMI OUT (TV).
[PCM]: извежда сигнали на
двуканален линеен PCM от жака
HDMI OUT (TV).
40BG
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Задайте тази функция, когато
системата е свързана към жака
HDMI IN на телевизора, който
е съвместим с функцията „Audio
Return Channel“. Тази функция
е налична само когато зададете
[CONTROL FOR HDMI] на [ON].
[ON]: Можете да слушате
звук от телевизора на
високоговорителите на системата.
[OFF]: Изключване.
[STANDBY LINKED TO TV]
Тази функция е налична
само когато зададете
[CONTROL FOR HDMI] на [ON].
[AUTO]: Когато изключите
телевизора, системата се
изключва автоматично при
следните условия:
—VIDEO
—
CD или DVD VIDEO диск
е зареден по време на работа
на функцията DVD/CD;
—DATA
—
CD или DATA DVD диск
е зареден и е избран режим
[VIDEO];
—избрани
—
са USB функцията и
режим [VIDEO];
—избрана
—
е функцията за
телевизия.
[ON]: Системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора, независимо от
функцията.
[OFF]: Системата не се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора.
Прехвърляне на USB
Преди използване
на USB устройството
Относно съвместими USB
устройства вижте „Уебсайтове
за съвместими устройства“
(стр. 13).
(Можете да използвате своите
устройства на Apple с тази система
само чрез BLUETOOTH връзка.)
Можете да прехвърляте музика
от диск (само AUDIO CD или MP3
диск) на USB устройство, свързано
към (USB) порта.
Аудиоформатът на прехвърляните
от тази система файлове е MP3.
Забележка
•• Не изваждайте USB устройството
по време на прехвърляне или
изтриване. Това може да повреди
данните в USB устройството или
самото устройство.
•• MP3 файловете се прехвърлят със
същата побитова скорост като на
оригиналните.
•• Когато прехвърляте от AUDIO CD,
можете да изберете побитовата
скорост преди прехвърлянето.
•• Операциите за USB прехвърляне
и изтриване са забранени, докато
тавата на диска е отворена.
Прехвърлената музика се ограничава
само до лична употреба. Използването
на музиката за други цели изисква
разрешение от притежателите на
авторските права.
За да изберете побитова
скорост
Можете да изберете по‑висока
побитова скорост, за да
прехвърляте музика с по-добро
качество.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „BIT RATE“, след
което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаната
побитова скорост, след което
натиснете .
•• „128 KBPS“: кодираните MP3
Прехвърляне на USB
Прехвърляне на
музика
Забележка за съдържанието,
защитено с авторски права
файлове имат по-малък
файлов размер и по-ниско
аудиокачество.
•• „256 KBPS“: кодираните MP3
файлове имат по-голям
файлов размер, но по-високо
аудиокачество.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Прехвърляне на музика
от диск
Можете да прехвърляте музика
към USB устройство, свързано към
(USB) порта както следва:
•• Синхронизирано прехвърляне:
Прехвърляне на всички MP3
файлове от диск на USB.
41BG
•• Прехвърляне REC1: Прехвърлете
единична писта или MP3 файл
по време на възпроизвеждане.
1 Свържете USB устройство
с възможност за прехвърляне
към (USB) порта.
Забележка
Ако започнете да прехвърляте
в режим Shuffle Play или Repeat
Play, избраният режим на
възпроизвеждане автоматично
се променя на нормално
възпроизвеждане.
Прехвърляне REC1:
Изберете записа или MP3 файла,
който искате да прехвърлите,
след което стартирайте
възпроизвеждането.
4Натиснете REC TO USB.
„PUSH ENTER“ се показва на
дисплея.
5 Натиснете
Забележка
Можете да използвате USB адаптер
(не е включен в комплекта), за да
свържете USB устройството към
системата, ако USB устройството
не може да се свърже към порта
(USB).
2 Натиснете неколкократно
Синхронизирано прехвърляне:
След приключване на
прехвърлянето дискът спира
автоматично.
3 Подгответе звуковия
Прехвърляне REC1:
Прехвърлянето приключва
автоматично, но дискът
продължава да възпроизвежда
следващата писта или файл.
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“, след това
заредете диск.
източник.
Синхронизирано прехвърляне:
Ако системата започне да
възпроизвежда автоматично,
натиснете двукратно , за да
я прекъснете.
При спряно възпроизвеждане
натиснете неколкократно PLAY
MODE, за да изберете желания
режим на възпроизвеждане.
42BG
.
Прехвърлянето започва, след
това на дисплея се показва
„DO NOT REMOVE“. Не изваждайте
USB устройството преди
прехвърлянето да приключи.
Когато прехвърлянето приключи,
системата извършва следните
действия:
За спиране на прехвърлянето
Натиснете .
Забележки относно
прехвърлянето
•• Не можете да прехвърляте MP3
Максимален брой MP3
файлове, които могат да
бъдат генерирани
•• 298 папки;
•• 650 файла в папка;
•• 650 файла в папката REC1-CD
или REC1-MP3.
Тези стойности може да се
различават в зависимост от файла
и конфигурацията на папката.
При прехвърляне на USB
устройство се създава папка
„MUSIC“ директно под „ROOT“.
Папките и файловете се генерират
в папката „MUSIC“ в съответствие
с метода за прехвърляне
и източника, както следва.
Синхронизирано прехвърляне
 При прехвърляне на CD-DA
писти от AUDIO CD
Име на папката: „CDDA0001“*
Име на файла: „TRACK001“*
Прехвърляне на USB
файлове от диск с формат UDF
(Universal Disk Format) към USB
устройство.
•• По време на прехвърляне не се
извежда звук.
•• Текстовата информация от
компактдиска не се прехвърля
насъздадените MP3 файлове.
•• Прехвърлянето спира автоматично,
ако:
—— свободното пространство на USB
устройството свърши по време
на прехвърлянето;
—— броят на аудио файловете или
папките в USB устройството
достигне ограничението за
брой, който системата може
да разпознае.
•• Ако папката или файла, които се
опитвате да прехвърлите, вече
съществуват в USB устройството
със същото име, се добавя
последователен номер след името,
без да се изтрива оригиналната
папка или файл.
•• Не можете да извършвате следните
действия по време на прехвърляне:
—— изваждане на диск;
—— избор на друг запис или файл;
—— поставяне на възпроизвеждането
на пауза или намиране на точка
в записа или файла;
—— смяна на функцията.
•• Когато прехвърляте музика към
WALKMAN® чрез „Media Manager for
WALKMAN“, трябва да прехвърляте
в MP3 формат.
•• При свързване на WALKMAN® към
системата свързвайте, след като
показването „Creating Library“ или
„Creating Database“ на WALKMAN®
изчезне.
Правила за генериране
на папки и файлове
 При прехвърляне на MP3
файлове от диск
Име на папката: същото като на
източника
Име на файла: същото като на
източника
43BG
Прехвърляне REC1
 При прехвърляне на CD-DA
писта от AUDIO CD
Име на папката: „REC1-CD“
Име на файла: „TRACK001“*
 При прехвърляне на MP3 файл
от диск
Име на папката: „REC1-MP3“
Име на файла: същото като на
източника
* Номерата на папките и файловете
се задават подред от този момент
нататък.
Изтриване на аудиофайлове
или папки на USB устройство
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„USB“.
Като алтернатива докоснете
PLAYBACK, след което докоснете
USB на устройството.
2 Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC].
3 Когато възпроизвеждането
е спряно, натиснете OPTIONS.
4Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „ERASE“,
след това натиснете .
На телевизионния екран се
показва списъкът с папки.
44BG
5 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете папка,
след което натиснете .
Списъкът с файлове се показва
на телевизионния екран.
6Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
аудиофайл, който искате
да изтриете, след което
натиснете .
Ако искате да изтриете всички
аудиофайлове в папката,
изберете [ALL TRACKS] в списъка.
На дисплея се показват
„FOLDER ERASE“ или „TRACK
ERASE“ и „PUSH ENTER“.
За да откажете операцията за
изтриване, натиснете .
7 Натиснете
.
На дисплея се показва
„COMPLETE“.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете .
Забележка
•• Можете да изтривате само файл във
формат MP3/WMA/AAC/WAV.
•• Папка, която съдържа аудиофайлове
с различен от MP3/WMA/AAC/WAV
формат или подпапки, не може да
бъде изтрита.
•• Операцията за изтриване
е забранена, когато тавата на
диска е отворена.
Тунер
Слушане на радиото
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„TUNER FM“.
Като алтернатива докоснете
PLAYBACK, след което докоснете
FM на устройството.
2 Настройте станция.
За ръчна настройка:
Натиснете TUNING+/–
неколкократно, за да настроите
станцията, която искате.
Забележка
Когато настроите FM станция,
предоставяща услуги RDS, се извежда
информация от предаванията, като
името на услугата или на станцията.
Можете да проверите информацията
за RDS, като натиснете DISPLAY
неколкократно.
Предварително задаване
на радиостанции
Можете да съхраните до 20 FM
станции като предпочитани.
1 Настройте желаната станция.
2 Натиснете DVD/TUNER MENU.
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете желания
номер за предварително
задаване, след което
натиснете .
Тунер
За автоматично сканиране:
Задръжте в натиснато положение
TUNING+/–, докато цифрите за
честотите започнат да се
променят на екрана.
Когато бъде настроена
радиостанция, сканирането
спира автоматично. На панела
на дисплея светва „ST“ (само за
стереопрограми).
Ако сканирането не спре,
натиснете , за да спрете
сканирането. След това
извършете ръчна настройка
(по-долу).
Съвет
За да намалите статичния шум на
FM станция със слаб стереосигнал,
натиснете неколкократно FM MODE,
докато от дисплея изчезне „ST“.
Ще загубите стерео ефекта, но
приемането на сигнала ще се подобри.
„COMPLETE“ се показва на
дисплея и станцията се
запаметява.
Ако на избрания номер вече е
зададена друга станция, тя ще
бъде заменена от новата.
За слушане на предварително
зададена станция
Натиснете неколкократно
PRESET+/–, за да изберете
желания номер за предварително
задаване.
45BG
BLUETOOTH
За безжичната
технология
BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична
технология с малък обхват,
която позволява безжична
комуникация на данни между
цифрови устройства.
Поддържани версии, профили
и кодеци на BLUETOOTH
За подробности вижте „Секция
BLUETOOTH“ (стр. 91).
Съвместими BLUETOOTH
устройства
За подробности вижте
„Уебсайтове за съвместими
устройства“ (стр. 13).
Относно индикатора на
BLUETOOTH
Сдвояване на тази
система с BLUETOOTH
устройство
Сдвояването е операция, при
която BLUETOOTH устройствата
се регистрират предварително
едно към друго. След извършване
на операция по сдвояване
не е необходимо тя да се
изпълнява повторно.
Ако устройството ви е съвместим
с NFC смартфон, не е необходима
ръчна процедура по сдвояване.
(Вижте „BLUETOOTH връзка с едно
докосване чрез NFC“ (стр. 48).)
1 Поставете BLUETOOTH
устройството на разстояние
до 1 метър от това устройство.
2 Докоснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На дисплея се показва „BT AUDIO“.
Съвет
•• Когато няма информация за
Индикаторът BLUETOOTH на
устройството светва или мига
в синьо, за да покаже състоянието
на BLUETOOTH.
46BG
Състояние
насистемата
Състояние на
индикатора
BLUETOOTH
в готовност
BLUETOOTH
сдвояване
BLUETOOTH
връзката
е установена
Мига бавно
Мига бързо
Светва
сдвояванията в системата
(например когато използвате
BLUETOOTH функцията за пръв
път след покупката), „PAIRING“
мига на дисплея и системата
влиза автоматично в режим
на сдвояване. Преминете към
стъпка 4.
•• Ако системата е свързана към
BLUETOOTH устройство, докоснете
BLUETOOTH на устройството,
за да разкачите BLUETOOTH
устройството.
3 Докоснете и задръжте
PAIRING на устройството
за 2 или повече секунди.
„PAIRING“ мига на панела на
дисплея.
4Извършете процедурата по
сдвояване на BLUETOOTH
устройството.
За подробности направете
справка с инструкциите за
експлоатация на вашето
BLUETOOTH устройство.
5 Изберете „MHC-V77DW“
на дисплея на BLUETOOTH
устройството.
Забележка
Ако за BLUETOOTH устройството
е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“. „Passkey“ (Ключът
за достъп) може да е наречен
„Passcode“ (код за достъп), „PIN code“
(ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер)
или „Password“ (парола).
6Установете връзка
с BLUETOOTH устройството.
След като сдвояването приключи
и е установена BLUETOOTH
връзка, името на BLUETOOTH
устройството ще се покаже на
панела на дисплея.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството връзката може да
се стартира автоматично след
приключване на сдвояването.
Можете да проверите адреса на
BLUETOOTH устройството, като
натиснете неколкократно
DISPLAY.
устройства. Ако сдвоите 10-то
BLUETOOTH устройство, ще бъде
изтрито устройството, което е
сдвоено най-отдавна.
•• Ако искате да сдвоите с друго
BLUETOOTH устройство, изпълнете
отново стъпки от 1 до 6.
За отмяна на операцията по
сдвояване
Докоснете и задръжте PAIRING
на устройството за 2 или повече
секунди, докато на дисплея се
показва „BT AUDIO“.
Слушане на музика на
BLUETOOTH устройство
Можете да управлявате
BLUETOOTH устройство, като
свържете системата и BLUETOOTH
устройството чрез AVRCP.
Преди да възпроизвеждате
музика, проверете следното:
—дали
—
функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH устройството
е включена;
—сдвояването
—
е завършено
(стр. 46).
Веднъж след като системата
и BLUETOOTH устройството бъдат
свързани, можете да управлявате
възпроизвеждането, като
натиснете , , , /
и /.
BLUETOOTH
Изпълнете тази стъпка в рамките
на 5 минути, в противен случай
сдвояването ще бъде отменено.
В такъв случай повторете от
Стъпка 3.
Забележка
•• Можете да сдвоите до 9 BLUETOOTH
47BG
1 Докоснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На дисплея се показва „BT AUDIO“.
2 Установете BLUETOOTH връзка
с BLUETOOTH устройството.
Докоснете BLUETOOTH на
устройството, за да се свържете
към последното свързано
BLUETOOTH устройство.
Осъществете BLUETOOTH връзка
към BLUETOOTH устройството,
ако то не е свързано.
След като връзката бъде
осъществена, името на
BLUETOOTH устройството
ще се покаже на дисплея.
3 Натиснете , за да
стартирате
възпроизвеждането.
В зависимост от Bluetooth
устройството
——може да се наложи да
докоснете  двукратно;
——може да се наложи да
стартирате възпроизвеждането
на аудио източника на
BLUETOOTH устройството.
4Настройте силата на звука.
Настройте първо силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство. Ако нивото на силата
на звука е все още твърде ниско,
регулирайте го на системата.
Забележка
•• Когато системата не е свързана
към BLUETOOTH устройство, тя
автоматично ще се свърже към
последно свързаното BLUETOOTH
устройство, когато натиснете
BLUETOOTH на устройството или .
48BG
•• Ако се опитате да свържете
друго BLUETOOTH устройство към
системата, връзката със свързаното
в момента BLUETOOTH устройство
ще бъде прекъсната.
За да използвате
управлението с жестове по
време на възпроизвеждане
Вижте стр. 56.
За да прекъснете BLUETOOTH
връзката
Докоснете BLUETOOTH на
устройството. На дисплея се
показва „BT AUDIO“.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството BLUETOOTH връзката
може да бъде прекъсната
автоматично, когато спрете
възпроизвеждането.
BLUETOOTH връзка
с едно докосване
чрез NFC
NFC (Near Field Communication)
е технология, която позволява
безжична комуникация в малък
обхват между различни
устройства, като смартфони
и IC маркери.
Когато допрете до системата NFC
съвместим смартфон, системата
автоматично:
—се
— включва с BLUETOOTH
функцията.
—завършва
—
сдвояването
и BLUETOOTH връзката.
Съвместими смартфони
Смартфони с вградена функция
NFC (операционна система:
Android 2.3.3 или по-нова, без
Android 3.x)
1 Допрете смартфона до маркировката N на устройството,
докато смартфонът започне
да вибрира.
Забележка
•• Системата може да разпознава и да
Установете връзката, като
следвате инструкциите, показани
на екрана на смартфона.
Когато BLUETOOTH връзката
бъде осъществена, името на
BLUETOOTH устройството ще се
покаже на дисплея.
2 Стартирайте на смартфона
възпроизвеждане на аудио
източник.
За подробности направете
справка с инструкциите за
експлоатация на вашето
BLUETOOTH устройство.
BLUETOOTH
се свързва към даден момент само
с един съвместим с NFC смартфон.
Ако се опитате да свържете друг
смартфон, съвместим с NFC, със
системата, връзката с текущо
свързания съвместим с NFC смартфон
ще прекъсне.
•• В зависимост от съвместимия
с NFC смартфон може да се наложи
предварително да изпълните на него
една от посочените по-долу стъпки.
—— Включете функцията NFC.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация
на съвместимия с NFC смартфон.
—— Ако съвместимия ви с NFC
смартфон има операционна
система с версия, по-стара
от Android 4.1.x, изтеглете
и стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е безплатно
приложение за смартфони
с Android, което можете да
получите от Google Play.
(Приложението може да не се
предлага в някои държави/
региони.)
Съвет
Ако сдвояването и BLUETOOTH
връзката са неуспешни, направете
посоченото по-долу.
—— Ако използвате предлаган в
търговската мрежа калъф за
смартфона, отстранете калъфа.
—— Допрете отново смартфона до
маркировката N на устройството.
—— Стартирайте отново приложението
„NFC Easy Connect“.
За да прекъснете BLUETOOTH
връзката
Допрете отново смартфона до
маркировката N на устройството.
49BG
Настройване на
аудиокодеците на
BLUETOOTH
Можете да разрешите AAC, LDAC
или SBC кодек от BLUETOOTH
устройството. AAC/LDAC могат
да бъдат избрани само когато
BLUETOOTH устройството
поддържа AAC/LDAC.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
„BT CODEC“, след което
натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете тази
настройка, след което
натиснете .
•• „AUTO“: Активиране на
приемане във формат на AAC
или LDAC кодек в зависимост от
възможностите на BLUETOOTH
устройството.
•• „SBC“: Получаване в SBC кодек
формат.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележка
•• Можете да се насладите на
висококачествен звук, ако е избран
кодекът AAC или LDAC. Ако не можете
да слушате звук чрез AAC или LDAC от
устройството си или звукът прескача,
изберете „SBC“.
•• Ако промените настройката, докато
системата е свързана към BLUETOOTH
устройство, BLUETOOTH устройството
ще бъде разкачено. За да свържете
BLUETOOTH устройството, отново
осъществете BLUETOOTH връзката.
50BG
Съвет
LDAC е технология за аудиокодиране,
разработена от Sony, която позволява
предаването на аудиосъдържание
с висока разделителна способност
(Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH връзка.
За разлика от други съвместими
с BLUETOOTH технологии за кодиране,
например SBC, тя работи без
влошаващо преобразуване на Hi-Res
аудиосъдържанието*1 и позволява
около три пъти повече данни*2,
в сравнение с тези други технологии,
да бъдат предадени по безжична
BLUETOOTH мрежа с безпрецедентно
качество на звука благодарение на
ефективно кодиране и оптимизирано
пакетиране.
*1 С изключение на съдържание във
формат DSD.
*2 В сравнение с SBC (Subband Coding),
когато е избрана побитова скорост
от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
Network
Избиране на метода
за мрежова връзка
Ако свържете тази система
с мрежа, можете да използвате
системата по различни начини.
В зависимост от мрежовата среда
методите за конфигуриране са
различни. Изберете подходящия
метод на свързване за мрежовата
ви среда от посочените по-долу.
Забележка
•• Не е възможно едновременно
Докоснете и задръжте WPS
на устройството, след което
натиснете бутона Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) на рутера за
безжична мрежа. За подробности
вижте Ръководството за
стартиране за Wi-Fi (отделен
документ).
Метод за използване на
компютър
Вижте „Свързване с компютър“
(стр. 51).
Метод за използване на
кабелна мрежа
За подробности вижте
Помощното ръководство.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
Съвет
За настройване на постоянен IP адрес
използвайте екрана в Стъпка 6 от
„Свързване с компютър“ (стр. 51).
Network
свързване към Wi-Fi мрежата
и кабелната мрежа. Когато се
свързвате към Wi-Fi мрежа, се
уверете, че сте изключили LAN
кабела от устройството.
•• В зависимост от функцията системата
може да трябва да се актуализира.
Метод за използване на
безжичен рутер с WPS (AOSS)
бутон
Метод за използване на
смартфон/iPhone
Необходимо е инсталирането
на приложението „SongPal“
на вашия смартфон/iPhone.
Преди да свържете, не забравяйте
да включите функцията
BLUETOOTH на вашия смартфон/
iPhone, след което използвайте
приложението „SongPal“, за да
свържете своя смартфон или
iPhone към тази система чрез
BLUETOOTH.
За подробности вижте
Ръководството за стартиране
за Wi-Fi (отделен документ).
Свързване с компютър
Ако безжичният ви рутер
няма WPS (AOSS) бутон,
конфигурирайте Wi-Fi
настройките чрез свързване на
устройството към компютъра
си чрез LAN кабел (не е включен
в комплекта).
51BG
Съвет
Когато конфигурирате Wi-Fi мрежата,
може да се изискват SSID (мрежово име
за Wi-Fi) и ключ за сигурност (WEP или
WPA ключ). Ключът за сигурност (или
мрежов ключ) използва шифроване за
ограничаване на устройствата, с които
може да се осъществи комуникация.
Той се използва за осигуряване на
по-висока сигурност за устройства,
комуникиращи чрез безжичен рутер/
точка на достъп.
1 Запишете SSID и паролата
на рутера си.
3 Натиснете , за да включите
системата.
Изчакайте, докато светне на
дисплея. Отнема около 2 минути
(в някои случаи 4 и 5 минути).
4Достъп до екрана [Sony
Network Device Settings].
За PC
Отворете браузъра и въведете
един от долните URL адреси
в адресната лента на браузъра.
http://169.254.1.1
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на рутера.
SSID (мрежово име за Wi-Fi):
Парола (Ключ за сигурност):
2 Свържете устройството към
компютър директно чрез
LAN кабел (не е включен
в комплекта).
Горният URL адрес се използва
само когато компютърът
и устройството са свързани
с LAN кабел.
За Mac
Стартирайте Safari и изберете
([Bookmarks]),
[Bonjour] под
след което изберете
[MHC-V77DW].
5 Изберете [Network Settings]
от менюто.
Network Settings
52BG
6Изберете SSID на безжичния
си рутер и въведете паролата.
Слушане на една
и съща музика
от няколко
високоговорителя
(функция SongPal Link)
SSID
Вижте записаната парола
в Стъпка 1.
7 Изберете [Apply].
8Когато бъдете подканени,
изключете LAN кабела от
устройството.
За информация за това как да
слушате музика чрез системата,
вижте Ръководството за
стартиране за Wi-Fi (отделен
документ).
Забележка
Тази процедура трябва да бъде
завършена в рамките на 10 минути.
Ако не е завършена, нулирайте
системата (стр. 85).
Можете да се насладите на
любимата си музика, съхранена
на компютъра или мобилния
ви телефон, както и музика от
поточни услуги, в различни
помещения с пълно качество на
звука чрез Wi-Fi.
1 Инсталирайте приложението
Network
Когато LAN кабелът е изключен
от устройството, изчезва от
дисплея. Когато бъде установена
Wi-Fi връзка, светва на
дисплея.
Това може да отнеме повече от
2 минути.
„SongPal“ на своя смартфон/
iPhone.
2 Свържете системата и
смартфон/iPhone към Wi-Fi
мрежата си.
Свържете системата и смартфон/
iPhone към еднакъв SSID (мрежа)
на рутера си.
53BG
3 Когато свързвате няколко
устройства, свържете
устройства, съвместими
с множество помещения,
към Wi-Fi мрежата си.
За подробни операции вижте
Помощното ръководство.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
3 Стартирайте „SongPal“
и изтеглете приложение
с активирана услуга
Google Cast.
 Стартирайте „SongPal“,
след което докоснете
[MHC-V77DW]  [Settings] 
[Google Cast]  [Learn how
to cast].
 Вижте илюстрациите,
след което намерете
и инсталирайте приложение
с активирана услуга
Google Cast на своя
смартфон/iPhone.
4Стартирайте приложението
Слушане на
музикални услуги
в интернет
(Google Cast)
Google Cast ви позволява
да изберете музикално
съдържание от приложение
с функция за Google Cast™ и да
я възпроизведете на системата.
Google Cast изисква
първоначалната настройка
с помощта на SongPal.
1 Инсталирайте приложението
„SongPal“ на своя смартфон/
iPhone.
2 Свържете системата
и смартфон/iPhone към
Wi-Fi мрежата си.
Свържете системата и смартфон/
iPhone към еднакъв SSID (мрежа)
на рутера си.
54BG
с активирана услуга
Google Cast, след което
докоснете бутона Cast ( ),
за да изберете „MHC-V77DW“.
5 Изберете музика за слушане
на своето приложение
с активирана услуга
Google Cast.
Музиката се възпроизвежда
на системата.
За подробни операции вижте
Помощното ръководство.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v77dw/h_zz/
Слушане на
музикални услуги
в интернет (Spotify)
„Spotify“ ви предоставя незабавен
достъп до милиони песни.
Функцията „Spotify Connect“
ви позволява да изберете музика
в приложението Spotify и да
я възпроизведете поточно на
системата. За да използвате
функцията „Spotify Connect“,
трябва да имате премиален
акаунт.
За подробности посетете адрес
www.spotify.com/connect
5 Докоснете иконата за връзка
( ) и изберете системата като
изходно аудиоустройство.
Забележка
В зависимост от държавата и региона
музикалните услуги и периодите на
достъп до тях може да се различават.
Съвет
Когато се активира „Spotify Connect“,
иконата за връзка ( ) светва.
1 Свържете системата
Свържете системата и смартфон/
iPhone към еднакъв SSID (мрежа)
на рутера си.
2 Изтеглете приложението
Network
и смартфон/iPhone към
Wi-Fi мрежата си.
Spotify на свия смартфон/
iPhone от Google Play или
App Store.
3 Стартирайте приложението
Spotify и влезте в премиален
акаунт в Spotify.
4Изберете музиката
и стартирайте
възпроизвеждането.
55BG
Управление с жестове
Удоволствие от
функцията за
управление с жестове
Можете да управлявате
операциите за режимите
PLAYBACK, DJ, SAMPLER и KARAOKE
чрез замахване с ръка над
сензора GESTURE CONTROL на
устройството.
Забележка
Не докосвайте сензора GESTURE
CONTROL, когато извършвате
замахващото движение.
Махнете с ръка над сензора
GESTURE CONTROL в 6 посоки,
както следва:
Замахващо
движение
От дясно наляво
От ляво надясно
От долу нагоре
От горе надолу
По часовниковата
стрелка
Обратно на
часовниковата
стрелка
Махнете в тази
посока
За да активирате
управлението с жестове
Докоснете GESTURE ON/OFF, след
това докоснете желания режим
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER, KARAOKE).
GESTURE CONTROL светва.
За да дезактивирате
управлението с жестове
Докоснете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL угасва.
Използване на
управлението
с жестове по време
на възпроизвеждане
Можете да използвате
управлението с жестове, за да
управлявате възпроизвеждането,
когато възпроизвеждате музика
от диск, USB устройство или
BLUETOOTH устройство.
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на сензорния панел на
устройството, за да изпълните
тази операция.
1 Докоснете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL светва.
2 Докоснете PLAYBACK.
Активира се режимът PLAYBACK.
3 Докоснете DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN или TV, за да
изберете желаната функция.
4Махнете с ръка над сензора
GESTURE CONTROL.
56BG
За
Махнете в тази
посока
Отиване назад
За
Намелете нивото
на избрания
ефект
Отиване напред
Play
Стоп
Увеличаване на
силата на звука
Намаляване на
силата на звука
Създаване на парти
атмосфера (DJ Effect)
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на сензорния панел на
устройството, за да изпълните
тази операция.
1 Докоснете GESTURE ON/OFF.
2 Докоснете DJ или SAMPLER.
*1 Създава дълбок фланжиращ
ефект, който наподобява
бученето на реактивен самолет.
2
* Изолира конкретна честотна
лента чрез регулиране на другите
честотни ленти. Използва се
например, когато искате да
подчертаете вокалите.
*3 Създава специфичен „Уа-уа“ звук
чрез преместване на честотата
на филтър автоматично нагоре
и надолу.
4
* Създавате впечатлението,
че звукът се движи около
високоговорителите между
левия и десния канал.
За режим SAMPLER:
За
Извеждане на
„Come On!“
Активира се режимът DJ или
SAMPLER.
Извеждане на
„Let’s Go!“
3 Махнете с ръка над сензора
Извеждане на
звуков ефект
„Реге тромпет“
GESTURE CONTROL.
За режим DJ:
Махнете в тази
посока
Изберете
FLANGER*1
Изберете
ISOLATOR*2
Изберете
WAH*3
Извеждане на
фазиращ звуков
ефект
Извеждане на
звуков скреч
ефект
Махнете в тази
посока
Управление с жестове
GESTURE CONTROL светва.
За
Махнете в тази
посока
Извеждане на
звуков ефект
публика
Изберете PAN*4
Увеличете
нивото на
избрания ефект
57BG
За да изведете звуковия ефект
от режим SAMPLER
Докоснете SAMPLER, след което
докоснете един от бутоните за
директна функция (DVD/CD, USB,
FM, AUDIO IN, TV), за да изведете
желания звуков ефект.
За да изключите режима DJ
Махнете с ръка над сензора
GESTURE CONTROL в същата
посока, като тази в Стъпка 3
по‑горе.
Забележка
•• DJ Effect се изключва автоматично,
когато:
—— изключите системата;
—— промените функция;
—— промените звуковото поле.
•• Ако активирате DJ Effect по време на
прехвърляне, звуковият ефект няма
да се прехвърли на USB устройството.
Използване на
управление с жестове
по време на работа на
функцията Karaoke
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на сензорния панел на
устройството, за да изпълните
тази операция.
1 Докоснете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL светва.
2 Докоснете KARAOKE.
Режимът KARAOKE се активира.
3 Махнете с ръка над сензора
GESTURE CONTROL.
За
Намаляване на
височината на
тона на музика ()
Увеличаване на
височината на
тона на музика ()
Увеличаване на
силата на звука
на микрофона
Намаляване на
силата на звука
на микрофона
Извеждане на
звуков ефект на
пляскане с ръце
Извеждане на
звуков ефект на
освиркване
58BG
Махнете
в тази посока
Настройване на звука
Настройване на звука
За
Направете
следното
Подсилване на
басовия звук и
създаване на
по-мощен звук
(MEGA BASS)
Натиснете
MEGA BASS
неколкократно,
за да изберете
„BASS ON“. За да
отмените,
натиснете
MEGA BASS
неколкократно,
за да изберете
„BASS OFF“.
Докоснете FIESTA
на устройството.
Светва
индикаторът
FIESTA. За да
отмените,
натиснете
неколкократно
SOUND FIELD, за да
изберете „FLAT“.
Пресъздаване
на звука от
концертна зала
(Digital Music
Arena)
Натиснете
MUSIC ARENA , за
да изберете „ON“.
За да отмените,
натиснете отново
MUSIC ARENA.
Избор на
предварително
зададен звуков
ефект
(предварително
зададен звуков
ефект)
Натиснете
неколкократно
SOUND FIELD, за да
изберете желания
звуков ефект.
За да отмените,
натиснете
неколкократно
SOUND FIELD, за да
изберете „FLAT“.
Когато гледате програма
с футболни мачове, можете
да изпитате чувството, че
присъствате на стадиона.
Обърнете внимание, че може да
изберете режима Virtual Football
само по време на действие на
функциите AUDIO IN и TV.
Натиснете неколкократно
SOUND FIELD, когато гледате
програма с футболни мачове.
•• ON NARRATION: Можете да се
наслаждавате на чувството за
присъствие на футболния стадион
чрез усилване на възгласите,
идващи от него.
•• OFF NARRATION: Можете да се
наслаждавате още по-силно на
чувството за присъствие на
футболния стадион чрез
намаляване на силата на звука
на текста зад кадър в допълнение
към усилването на възгласите.
За да отмените режима
„Virtual Football“
Натиснете SOUND FIELD, за да
изберете „FLAT“.
Забележка
Настройване на звука
Пресъздаване
на звуков ефект
на зала за парти
(Fiesta)
За избиране
на режима
„Virtual Football“
•• Препоръчваме ви да изберете
режима за виртуален футбол, когато
гледате програма с футболни мачове.
•• Ако чуете неестествен звук
в съдържанието, когато е избрана
функцията „OFF NARRATION“, се
препоръчва „ON NARRATION“.
•• Тази функция не поддържа монозвук.
59BG
Създаване на ваш
собствен звуков ефект
Можете да увеличите или
намалите нивата на определени
честотни ленти и след това да
съхраните настройката в паметта
като „CUSTOM EQ“.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
„CUSTOM EQ“, след което
натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да регулирате нивото
на еквалайзера, след което
натиснете .
4Повторете Стъпка 3, за да
регулирате нивото на другите
честотни ленти и съраунд
ефекта.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
За да изберете
персонализираната
настройка на еквалайзера
Натиснете неколкократно MUSIC,
за да изберете „CUSTOM EQ“.
Други операции
Управление на
системата чрез
смартфон или
таблет (SongPal)
„SongPal“ е специализирано
приложение за управление на
аудиоустройства Sony, които
са съвместими със „SongPal“,
с помощта на смартфон или
таблет. Потърсете „SongPal“
в Google Play или App Store
и го изтеглете с помощта на
смартфона или таблета си.
„SongPal“ ви позволява да:
—променяте
—
функцията на
системата, управлявате
възпроизвеждането на диск/
USB устройството и настройвате
FM станция;
—преглеждате
—
музикално
съдържание на диск/USB
устройство;
—преглеждате
—
информация
от диск/USB, като време на
възпроизвеждане и заглавие;
—регулирате
—
силата на звука
и променяте настройката
на звука.
1 Потърсете „SongPal“ или
сканирайте двуизмерния
код по-долу.
60BG
2 Изтеглете приложението
„SongPal“ на отдалеченото
си устройството.
3 Свържете системата
и устройство чрез BLUETOOTH
връзка (стр. 46) или
мрежова връзка (стр. 51).
Съвет
Ако свързвате системата
и отдалеченото устройство
чрез мрежова връзка, свържете
устройството чрез Wi-Fi към същата
мрежа като тази на системата.
4Стартирайте „SongPal“
и следвайте инструкциите
на екрана.
Забележка
•• Препоръчваме да използвате
най‑новата версия на „SongPal“.
•• Ако приложението „SongPal“
Можете да управлявате парти
функциите на домашната
аудиосистема Sony чрез
интуитивен и луксозен
потребителски интерфейс
с помощта на приложението
„Fiestable“. „Fiestable“ ви
позволява да управлявате
функции, като DJ Effect,
осветление и караоке.
Дори ако приложението
„Fiestable“ е инсталирано,
иконата му не се показва на
началния екран на отдалеченото
устройство. То е вградено
в приложението „SongPal“
като добавка.
1 Потърсете и изтеглете
приложението „SongPal“
на отдалеченото си
устройство (стр. 60).
2 Потърсете и изтеглете
приложението „Fiestable“
от Google Play или App Store
с помощта на отдалеченото
си устройство.
Други операции
не работи правилно, докоснете
BLUETOOTH на устройството, за да
прекъснете BLUETOOTH връзката,
след което я установете отново, за да
започне да функционира нормално.
•• Спецификациите и изгледът на
„SongPal“ подлежат на промяна без
уведомление.
Създаване на
луди партита
чрез
приложението
„Fiestable“
3 Свържете системата
и отдалеченото устройство
чрез BLUETOOTH връзка.
61BG
4Стартирайте „SongPal“
и докоснете иконата на
„Fiestable“ в горния ляв ъгъл.
Забележка
Тези функции може да работят
с устройства, различни от тези
произведени от Sony, но работата
не се гарантира.
Подготовка за използване на
функцията Control for HDMI
Използване на
функцията
Control for HDMI
Свързването на съвместим
с функцията Control for HDMI*
телевизор чрез HDMI кабел
(високоскоростен HDMI кабел
с Ethernet, не е включен
в комплекта) ви позволява
да управлявате лесно чрез
дистанционното управление
на телевизора.
Функциите по-долу могат да
бъдат използвани с функцията
„Control for HDMI“.
•• Функция System Power Off
•• Функция System Audio Control
•• Audio Return Channel
•• Функция One-Touch Play
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
* Функцията Control for HDMI
представлява стандарт за функциите
за взаимен контрол, използван
от CEC HDMI (Consumer Electronics
Control) за прилагане на HDMI
(High‑Definition Multimedia Interface).
62BG
Натиснете DVD SETUP, след
това задайте [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] на системата
на [ON] (стр. 40). Настройката
по подразбиране е [ON].
Активирайте функцията
Control for HDMI за телевизора,
свързан със системата.
Съвет
Ако активирате функцията Control
for HDMI („BRAVIA“ sync), когато
използвате телевизор, произведен
от Sony, функцията Control for HDMI
на системата също се активира
автоматично. Когато настройките
бъдат приключени, на дисплея се
показва „COMPLETE“.
Функция System Power Off
Когато изключите телевизора,
системата ще се изключи
автоматично.
Натиснете DVD SETUP, след това
задайте [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] на системата на
[ON] или [AUTO] (стр. 40).
Настройката по подразбиране
е [AUTO].
Забележка
Свързаното устройство може да
не се изключи в зависимост от
състоянието му.
Функция „System Audio
Control“
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора ще бъде изведен от
високоговорителите на системата.
Силата на звука на системата
може да бъде регулирана
с помощта на дистанционното
управление на телевизора.
Ако звукът от телевизора е бил
изведен от високоговорителите на
системата последния път, когато
сте гледали телевизия, системата
ще се включи автоматично, когато
включите телевизора.
Операциите могат да бъдат
извършвани и с помощта на
менюто на телевизора. За
подробности вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележка
•• Нивото на силата на звука
„Audio Return Channel“
Ако системата е свързана към
HDMI IN жак на телевизора,
съвместим с функцията Audio
Return Channel, можете да
слушате звука на телевизора от
високоговорителите на системата,
без да свързвате цифров
оптичен кабел или аудиокабел
(не е включен в комплекта).
На системата натиснете
DVD SETUP, след това
задайте [HDMI SETUP] –
Забележка
Ако телевизорът не е съвместим
с функцията Audio Return Channel,
трябва да свържете аудиокабел
(не е включен в комплекта) (стр. 24).
Функция „One-Touch Play“
Когато възпроизвеждате
видеосъдържание от диск или
USB устройство на системата,
телевизорът се включва
автоматично. Входът на
телевизора се превключва на
HDMI входа, към който е свързана
системата.
Забележка
В зависимост от телевизора
началната част на възпроизвежданото
съдържание може да не се
възпроизведе правилно.
„Remote Easy Control“
Можете да изберете системата
чрез бутона SYNC MENU на
дистанционното управление
на телевизора и да управлявате
системата.
Тази функция може да се
използва, ако телевизорът
поддържа менюто за връзка. За
подробности вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележка
Други операции
на системата се показва на
телевизионния екран в зависимост
от телевизора. То може да се
различава от нивото на силата
на звука на дисплея.
•• В зависимост от настройките на
телевизора функцията System
Audio Control може да не е налична.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
[AUDIO RETURN CHANNEL] на
[ON] (стр. 40). Настройката по
подразбиране е [ON].
•• В менюто за връзка на телевизора
системата се разпознава от
телевизора като „Player“.
•• Някои операции може да не са
налични за някои телевизори.
Language Follow
Когато променяте езика за екранно показване на телевизора, този
на системата също се променя.
63BG
Използване на функцията Party Chain
Можете да свържете няколко аудиосистеми във верига, за да създадете
интересна парти обстановка и да постигнете по-мощен звук.
Активирана система от веригата ще бъде парти домакин и ще споделя
музиката. Останалите системи ще станат „Party Guests“ (Парти гости)
и ще възпроизвеждат същата музика като тази на системата „Party Host“
(Парти домакин).
Настройване на функцията Party Chain
Създайте парти верига, като свържете всички системи чрез аудиокабели
(не са включени в комплекта).
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника
към електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
 Ако всички системи са оборудвани с функцията Party Chain
Пример: когато свързвате, като използвате тази система като първа система.
Първа система
Продължете
връзката до
последната
система
Втора
система
Последна
система
•• Последната система трябва да е свързана към първата.
•• Всяка система може да стане парти домакин.
•• Можете да смените парти домакина с друга аудиосистема във веригата.
За подробности вижте „За да изберете нов парти домакин (когато
всички системи са оборудвани с функцията Party Chain)“ (стр. 66).
64BG
 Ако една от системите не е оборудвана функцията Party Chain
Пример: когато свързвате, като използвате тази система като първа система.
Първа система
Продължете
връзката до
последната
система
Втора
система
Последна
система*
* Свържете системата, която не е оборудвана с функция Party Chain, към последната
система, в противен случай веригата ще спре до тази система. Изберете
функцията Audio In на тази последна система.
•• Последната система не е свързана към първата.
•• Трябва да изберете първата система като „Party Host“ (Парти домакин),
Други операции
така че всички системи да изпълняват една и съща музика, когато
е активирана функцията Party Chain.
65BG
Удоволствие от функцията
Party Chain
1 Свържете захранващия кабел
и включете всички системи.
2 Настройте силата на звука
на всяка система.
3 Активирайте функцията
Party Chain на системата,
която ще се използва като
парти домакин.
Пример: когато използвате тази
система като парти домакин
Докоснете неколкократно
FUNCTION на устройството, за да
изберете желаната функция
(освен когато функцията AUDIO IN
се използва във връзка 
(стр. 64)). Стартирайте
възпроизвеждането на музика,
след което докоснете PARTY
CHAIN на устройството.
„PARTY CHAIN“ се показва на
дисплея. Парти домакинът
започва парти веригата, а другите
системи автоматично стават
парти гости. Всички системи
възпроизвеждат същата музика,
като тази на системата парти
домакин.
Забележка
•• В зависимост от общия брой системи,
които сте свързали, на тези, които
са парти гост, може да им отнеме
известно време да започнат да
възпроизвеждат музиката.
•• Промяната на силата на звука
и звуковия ефект на системата
парти домакин няма да се отрази на
извеждането на системите парти гост.
66BG
•• Когато използвате микрофона на
системата парти домакин, звукът
няма да се изведе от системите
парти гост.
•• Когато една от системите във
връзката извършва USB прехвърляне,
изчакайте системата да приключи
или спрете прехвърлянето, преди да
активирате функцията Party Chain.
•• За подробни операции на други
системи вижте инструкциите им
за експлоатация.
За да изберете нов парти
домакин (когато всички
системи са оборудвани
с функцията Party Chain)
Повторете стъпка 3 от
„Удоволствие от функцията
Party Chain“ на системата, която
искате да бъде новият парти
домакин. Текущият парти домакин
автоматично ще стане парти гост.
Всички системи възпроизвеждат
същата музика, като тази на
новата система парти домакин.
Забележка
•• Можете да изберете друга система
като нов парти домакин само след
като всички системи във веригата са
активирали функцията Party Chain.
•• Ако избраната система не стане
новият парти домакин след
няколко секунди, повторете Стъпка
3 от „Удоволствие от функцията
Party Chain“.
За да дезактивирате
функцията Party Chain
Докоснете PARTY CHAIN на
системата парти домакин.
Забележка
Ако функцията Party Chain не се
дезактивира след няколко секунди,
докоснете отново PARTY CHAIN на
системата парти домакин.
Настройване на режима
на звука на парти верига
Можете да настроите режима
на звука, когато е активирана
функцията Party Chain.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
„P CHAIN MODE“, след което
натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете желания
режим, след което
натиснете .
•• „STEREO“: извежда стерео звук.
•• „RIGHT CH“: извежда монозвук
от десния канал.
•• „LEFT CH“: извежда монозвук
от левия канал.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Подготовка за караоке
1 Докоснете неколкократно
MIC LEVEL – на устройството,
за да намалите силата на
звука на микрофона.
2 Свържете допълнителен
микрофон към жаковете MIC1
или MIC2 на устройството.
възпроизвеждането на
музиката и регулирайте
силата на микрофона.
Натиснете неколкократно
MIC ECHO, за да регулирате
ехо ефекта.
4Започнете да пеете заедно
с музиката.
За да използвате
управлението с жестове
по време на караоке
Вижте стр. 58.
Забележка
Ако възникне пищене:
—— отдалечете микрофона от системата;
—— сменете посоката на микрофона;
—— намалете силата на звука на
микрофона;
—— натиснете  –, за да намалите
силата на звука, или натиснете
неколкократно MIC ECHO, за да
регулирате нивото на ехото.
•• Звукът от микрофона няма да бъде
прехвърлен към USB устройството
по време на USB прехвърляне.
Използване на затихването
на вокал
Можете да намалите звука на
вокала в стереоизточник.
Докоснете KARAOKE, след което
докоснете неколкократно VOCAL
FADER на устройството. за да
изберете „ON V FADER“.
Други операции
Пеене заедно:
Караоке
3 Стартирайте
За да отмените ефекта за затихване
на вокала, докоснете неколкократно
VOCAL FADER, за да изберете „OFF“.
Свържете друг микрофон по
избор, ако искате да пеете в дует.
67BG
Промяна на тоналността
(Key Control)
Натиснете KEY CONTROL / ,
за да нагодите според вокалния
си диапазон.
Избиране на режим на
оценяване (Score Mode)
Можете да използвате функцията
за оценяване само когато
е свързан микрофонът.
Оценката ви се изчислява по
скалата от 0 до 99 чрез сравнение
на гласа ви спрямо музикалния
източник.
1 Стартирайте
възпроизвеждането
на музика.
2 Натиснете SCORE, преди да
изпеете песен.
3 След повече от минута пеене,
натиснете отново SCORE,
за да видите оценката си.
Използване на функцията
Voice Changer
Можете да промените гласа
си, когато говорите или пеете
на микрофона. Има 7 различни
шаблона.
Докоснете KARAOKE, след това
докоснете неколкократно
VOICE CHANGER +/– на
устройството, за да промените
ефекта на гласа си.
68BG
Удоволствие от
музиката чрез
функциите Party Light
и Speaker Light
1 Натиснете неколкократно
PARTY LIGHT, за да изберете
„LED ON“.
2 Натиснете неколкократно
LIGHT MODE, за да изберете
„SYNC ON“.
За да изключите парти
светлината и осветлението
на високоговорителите
Натиснете неколкократно PARTY
LIGHT, за да изберете „LED OFF“.
Забележка
•• Не гледайте директно срещу
частта, излъчваща светлина, когато
функцията Party Light е включена.
•• Ако яркостта на осветлението
създава отблясъци, включете
осветлението на помещението
или изключете осветлението на
устройството.
•• Можете да включите или
изключите парти осветлението
или осветлението на
високоговорителите, когато
е включена демонстрацията.
Използване на
таймера за заспиване
Системата се изключва
автоматично след предварително
зададеното време.
Натиснете неколкократно SLEEP,
за да изберете желаното време.
За да отмените таймера за
заспиване, натиснете неколкократно
SLEEP, за да изберете „OFF“.
Съвет
За да проверите оставащото време
преди изключването на системата,
натиснете SLEEP.
Използване на
допълнително
оборудване
1 Натиснете неколкократно
2 Свържете допълнително
оборудване (стр. 20).
3 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„AUDIO IN“.
4Стартирайте
възпроизвеждането на
свързаното оборудване.
5 Натиснете неколкократно
 +, за да регулирате силата
на звука.
Дезактивиране на
сензорния панел
на устройството
(Child Lock)
Можете да дезактивирате
бутоните (без ) на сензорния
панел на устройството, за да
предотвратите неправилна
операция, например детска
пакост.
Докоснете и задръжте  на
устройството за повече от
5 секунди.
„CHILD LOCK ON“ се показва на
дисплея.
Можете да управлявате
системата само чрез бутоните на
дистанционното управление.
За да изключите функцията Child
Lock, докоснете и задръжте  на
устройството за повече от 5 секунди,
докато „CHILD LOCK OFF“ се покаже
на дисплея.
Други операции
 –, докато „VOL MIN“ се
покаже на дисплея.
Забележка
Системата може да влезе в режим на
готовност автоматично, ако силата
на звука на свързаното оборудване
е прекалено слаба. Настройте нивото
на силата на звука на оборудването.
Ако искате да изключите функцията
за автоматично влизане в режим на
готовност, вижте „Настройване на
функцията за автоматично влизане в
режим на готовност“ (стр. 70).
Забележка
•• Функцията за заключване за деца
ще се изключи автоматично, когато
изключите захранващия кабел.
•• Функцията за заключване за деца
не може да бъде активирана, когато
отворите тавата на диска.
69BG
Дезактивиране на
сензорния панел на
устройството за
кратък период от
време (Party Lock)
Когато случайно напръскате
с течност сензорния панел
на устройството по време на
парти, можете да дезактивирате
бутоните (без ) на сензорния
панел на устройството за
30 секунди и да избършете
течността с кърпа.
Задръжте ръката си над
сензора GESTURE CONTROL
на устройството за повече
от 5 секунди.
„PARTY LOCK ON“ се показва
на дисплея.
За да изключите функцията
Party Lock, задръжте ръката си
над сензора GESTURE CONTROL
на устройството за повече от
5 секунди, докато „PARTY LOCK
OFF“ изчезне от дисплея.
Забележка
•• Приложеното заключване за парти се
отменя автоматично след 30 секунди.
•• Докато е приложено заключването
за парти, индикациите на сензорния
панел на устройството са изключени.
70BG
Настройване на
функцията за
автоматично влизане
в режим на готовност
Системата влиза автоматично
в режим на готовност след около
15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда
аудиосигнал.
По подразбиране функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност е включена.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете
„AutoSTBY“, след което
натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „ON“
илиx„OFF“, след което
натиснете .
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележка
•• „AutoSTBY“ мига на дисплея около
2 минути, преди системата да влезе
в режим на готовност.
•• Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност не работи
в следните случаи:
—— по време на функцията за тунер;
—— когато е активиран таймерът
за заспиване;
—— когато е свързан микрофон.
Настройване на
режима на
BLUETOOTH/мрежа
в готовност
Режимът BLUETOOTH/мрежа
в готовност дава възможност
на системата да се включва
автоматично, когато установите
BLUETOOTH връзка, Wi-Fi връзка
или кабелна LAN връзка.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „NW STBY“,
след което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете тази
настройка, след което
натиснете .
•• „ON“: Системата се изключва
Включване или
изключване на
BLUETOOTH/Wi-Fi
сигнала
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „RF“,
след което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете желаната
настройка, след това
натиснете .
•• „RF ON“: Wi-Fi сигналът
е включен/BLUETOOTH
сигналът е включен
•• „WIFI OFF“: Wi-Fi сигналът
изключен/BLUETOOTH
сигналът е включен
•• „RF OFF“: Wi-Fi сигналът
е изключен/BLUETOOTH
сигналът е изключен
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележка
•• Можете да изпълнявате следните
операции, когато BLUETOOTH/Wi-Fi
сигналът е изключен:
—— сдвояване и/или свързване
с BLUETOOTH устройство;
—— използване на „SongPal“;
—— промяна на BLUETOOTH
аудиокодеци.
•• Ако допрете до маркировката N
на устройството съвместим с NFC
смартфон или включите режима
BLUETOOTH/мрежа в готовност,
BLUETOOTH/Wi-Fi сигналът ще
бъде включен автоматично.
Други операции
автоматично дори когато
е в режим на готовност.
•• „OFF“: изключва тази функция.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
BLUETOOTH/Wi-Fi сигналът
на системата е включен.
BLUETOOTH/Wi-Fi сигналът
е включен по подразбиране.
Можете да се свържете
към системата от свързано
мрежово устройство или
сдвоено BLUETOOTH устройство
във всички функции, когато
71BG
Актуализиране
на софтуера
Софтуерът на тази система може
да бъде актуализиран в бъдеще.
Можете да актуализирате
предварително инсталирания
в системата ви софтуер чрез един
от следните 3 метода:
Автоматична актуализация
по интернет
Когато системата е свързана
към интернет, тя актуализира
софтуера автоматично,
ако е намерен нов файл
с актуализация. Тази функция
изисква настройките да бъдат
направени с помощта на
смартфон/iPhone с инсталирано
приложение „SongPal“.
Стартирайте „SongPal“ на своя
смартфон/iPhone и задайте
[Auto Update] в менюто
[Settings].
Вижте помощта на SongPal
за повече подробности.
http://info.songpal.sony.net/help/
Съвет
Автоматичната актуализация ще за
почне актуализирането на софтуера
след изтеглянето на всички файлове
с актуализации. По този начин няма
възникване на повреди и загуби на
данни дори ако мрежовата връзка
бъде прекъсната случайно. ако това
съобщение продължи да се показва,
изпълнете ръчна актуализация чрез
USB устройство.
72BG
Ръчна актуализация по
интернет
Когато системата е свързана към
интернет, „UPDATE“ светва на
дисплея, ако системата открие
нов файл с актуализация.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „SYSTEM“,
след това натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „UPDATE“,
след това натиснете .
4Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „VIA NW“,
след това натиснете .
5 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „EXEC“,
след което натиснете .
6Натиснете неколкократно
/ , за да изберете „YES“,
след което натиснете .
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Ръчна актуализация чрез
USB устройство
Използвайте компютър или друго
устройство, за да изтеглите файла
с актуализация от уебсайтовете
по-долу, след това го съхранете
на USB устройство. Следвайте
инструкциите онлайн, за да
актуализирате софтуера.
За клиентите в Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За клиентите в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиентите в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем
със системата, намерете
го в контролния списък за
отстраняване на неизправности
по-долу и предприемете
съответните коригиращи
действия.
Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако
сервизните техници сменят
някои части по време на ремонта,
те може да ги задържат.
Ако „PROTECTX“
(X представлява число)
се покаже на панела
на дисплея
След като проверите и не
откриете никакви проблеми,
свържете отново захранващия
кабел и включете системата.
Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Допълнителна информация
Незабавно изключете
захранващия кабел
и проверете дали нещо не
блокира вентилационните
отвори на устройството.
73BG
Обща информация
Захранването не се включва.
•• Проверете дали захранващият
кабел е свързан стабилно.
Системата не може да бъде
изключена, въпреки че
бутонът  е натиснат.
•• Възможно е неволно да сте
задали режима на показване
на демонстрация. Натиснете
неколкократно DISPLAY,
за да изберете режим на
енергоспестяване (стр. 27).
Системата е влязла в режим
на готовност.
•• Това не е неизправност.
Системата влиза автоматично
в режим на готовност след
около 15 минути, когато не
се извършват операции или
не се извежда аудиосигнал
(стр. 70).
Няма звук.
•• Настройте силата на звука.
•• Проверете връзката на
опционалното оборудване,
ако има такова (стр. 20).
•• Включете свързаното
оборудване.
•• Изключете и включете отново
кабела за електрозахранване,
след което включете системата.
Няма картина/звук при
свързване към жака
HDMI OUT (TV).
•• Промяна на настройката
в [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION].
Проблемът може да е решен.
74BG
•• Оборудването, свързано към
жака HDMI OUT (TV) не отговаря
на формата на аудиосигнала.
В такъв случай задайте [HDMI
SETUP] – [AUDIO (HDMI)] на [PCM]
(стр. 40).
•• Опитайте посоченото по-долу.
—Изключете
—
и отново включете
системата.
—Изключете
—
и отново включете
оборудването.
—Изключете
—
и отново включете
HDMI кабела.
Няма звук от микрофона.
•• Регулирайте силата на звука
на микрофона.
•• Уверете се, че микрофонът
е свързан към жака MIC1
или MIC2 на устройството
по правилен начин.
•• Уверете се, че микрофонът
е включен.
От системата не се чува
звук от телевизора.
„CODE 01“ и „SGNL ERR“
се показват на дисплея.
•• Тази система поддържа
само двуканални линейни
PCM формати. Проверете
настройките за аудиоизход
на телевизора и ако е избран
автоматичен режим, го
променете на режим на
извеждане на PCM .
•• Проверете дали настройката
за извеждане на телевизора
е зададена на външни
високоговорители.
Има силно бръмчене или шум.
•• Отдалечете системата от
източниците на шум.
•• Включете системата към друг
електрически контакт.
•• Монтирайте филтър за шум
(не е включен в комплекта) към
кабела за електрозахранване.
•• Изключете електрическото
оборудване наоколо.
•• Може да чуете шум, генериран
от охлаждащите вентилатори
на системата, при нейното
включване. Това не е
неизправност.
Дистанционното управление
не работи.
•• Отстранете препятствията
между дистанционното
управление и устройството.
•• Приближете дистанционното
управление до устройството.
•• Насочете дистанционното
управление към сензора на
устройството.
•• Заменете батериите
(R03/размер AAA).
•• Преместете устройството
далече от флуоресцентна
светлина.
Има наличие на микрофония.
•• Намалете силата на звука.
•• Отдалечете микрофона от
системата или променете
посоката му.
„CHILD LOCK“ се показва, когато
докоснете който и да е бутон на
устройството.
•• Изключете функцията за защита
от деца (стр. 69).
Плейър за дискове
Тавата на диска не се отваря и на
дисплея се показва „LOCKED“.
•• Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Тавата на диска не се затваря.
•• Заредете диска правилно.
Дискът не се изважда.
•• Не може да вадите диска по
време на синхронизирано
прехвърляне от CD-USB или
прехвърляне REC1. Натиснете ,
за да отмените прехвърлянето,
след което докоснете  на
устройството, за да извадите
диска.
•• Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Възпроизвеждането не се
стартира.
•• Избършете диска (стр. 87).
•• Заредете диска отново.
•• Заредете диск, който системата
може да възпроизвежда
(стр. 9).
•• Отстранете диска и избършете
влагата от него, след което
оставете системата включена
за няколко часа, докато влагата
се изпари.
•• Кодът на регион на DVD VIDEO
диска не съвпада със системата.
Допълнителна информация
Неравномерността на цветовете
на телевизионния екран
продължава.
•• Изключете телевизора веднага,
след което го включете отново
след 15 до 30 минути. Ако
неравномерността на цветовете
продължи, отдалечете
системата от телевизора.
Чува се щракащ звук при
включването на захранването.
•• Това е оперативен звук и се
получава, когато например
се включва или изключва
захранването. Това не е
неизправност.
75BG
Звукът прескача.
•• Избършете диска (стр. 87).
•• Заредете диска отново.
•• Преместете устройството
на място без вибрации.
—главни
—
букви (A до Z);
—цифри
—
(0 до 9);
—символи
—
(< > * +, [ ] \ _).
Други символи се показват
като „_“.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
•• Настройте режима на
възпроизвеждане на нормално
възпроизвеждане (стр. 32).
•• Избрано е възобновяване на
възпроизвеждането. Натиснете
двукратно . След това,
натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Звукът губи стереоефекта си,
когато възпроизвеждате
AUDIO CD, VIDEO CD, аудиофайл,
видеофайл или DVD VIDEO.
•• Изключване на затихването
на вокал (стр. 67).
•• Уверете се, че системата
е свързана правилно.
Не можете да изпълнявате
някои функции, като спиране,
заключване на търсенето, бавно
възпроизвеждане, повтарящо
възпроизвеждане или
разбъркано възпроизвеждане.
•• В зависимост от диска
е възможно да не можете да
извършите някои от горните
операции. Вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с диска.
При прехвърляне възниква
грешка.
•• Използвате неподдържано
USB устройство. Проверете
информацията в уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (стр. 13).
•• USB устройството не е
форматирано правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация
на USB устройството, за да
разберете как да форматирате.
•• Изключете системата
и отстранете USB устройството.
Ако USB устройството
разполага с превключвател за
захранването, изключете го
и отново го включете, след като
сте го изключили от системата.
След това извършете отново
прехвърлянето.
•• Ако операциите по прехвърляне
и изтриване се повтарят
многократно, файловата
структура в USB устройството
се фрагментира. Направете
справка с инструкциите
за експлоатация на USB
устройството за това как да
разрешите този проблем.
DATA CD/DATA DVD дисковете
(MP3, MPEG4 или Xvid) не могат
да бъдат възпроизведени.
•• Данните не са съхранени във
поддържания формат.
•• Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждането.
Името на папката, името
на записа, името на файла
и знаците на ID3 маркерите
не се показват правилно.
•• ID3 маркерът не е с версия 1
(1.0/1.1) или версия 2 (2.2/2.3).
•• Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система,
са следните:
76BG
USB устройство
•• USB устройството или
захранването са били
изключени по време на
прехвърлянето. Изтрийте
частично прехвърления файл
и извършете прехвърлянето
отново. Ако това не коригира
проблема, USB устройството
може да е повредено.
Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това как
да разрешите този проблем.
Аудиофайловете или папките
в USB устройството не могат
да бъдат изтрити.
•• Проверете дали USB
устройството е защитено
срещу запис.
•• USB устройството е било
изключено или захранването
е било прекъснато по време
на изтриването. Изтрийте
частично изтрития файл.
Ако това не коригира проблема,
USB устройството може да
е повредено. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това как
да разрешите този проблем.
Има шум, прескачане или
изкривен звук.
•• Използвате неподдържано
USB устройство. Проверете
информацията в уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (стр. 13).
и свържете отново USB
устройството. След това
включете системата.
•• Самите музикалните данни
съдържат шум или звукът
е изкривен. Шумът може
да възникнал по време на
прехвърлянето. Изтрийте
файла и опитайте да го
прехвърлите отново.
•• Аудиофайловете са кодирани
с ниска побитова скорост.
Изпратете към USB устройството
аудиофайлове, кодирани
с по‑висока побитова скорост.
Показва се „READING“ за
продължително време или
стартирането на
възпроизвеждането отнема
дълго време.
•• Процесът по прочитането
може да отнеме дълго време
в следните случаи:
—има
—
много папки или
файлове на USB устройството
(стр. 12);
—файловата
—
структура
е изключително сложна;
—капацитетът
—
на паметта
е прекалено голям;
—вътрешната
—
памет
е фрагментирана.
Ако на дисплея се покаже
„NO FILE“.
•• Системата е влязла в режим
на актуализация на софтуера
и всички бутони (без ) са
дезактивирани. Натиснете 
на устройството, за да отмените
софтуерната актуализация.
Допълнителна информация
Няма звук.
•• USB устройството не е
свързано правилно. Изключете
системата и отново свържете
USB устройството, след което
включете системата и проверете
дали „USB“ се показва на панела
на дисплея.
•• Изключете системата
77BG
„OVER CURRENT“ се показва
на дисплея.
•• Открит е проблем, свързан
с нивото на електрическия ток
от
(USB) порта. Изключете
захранващия кабел и изключете
USB устройството от порта.
Уверете се, че няма проблем
с USB устройството. Ако
извеждането на тези съобщения
продължи, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
Грешно показване.
•• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са
повредени; извършете
прехвърлянето отново.
•• Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система,
са следните:
—главни
—
букви (A до Z);
—цифри
—
(0 до 9);
—символи
—
(< > * +, [ ] \ _).
Други символи се показват
като „_“.
USB устройството не е
разпознато.
•• Изключете системата
и свържете отново USB
устройството. След това
включете системата.
•• Проверете информацията
в уебсайта относно съвмести­
мите USB устройства (стр. 13).
•• USB устройството не работи
правилно. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това как
да разрешите този проблем.
78BG
Възпроизвеждането не се
стартира.
•• Изключете системата
и свържете отново USB
устройството. След това
включете системата.
•• Проверете информацията
в уебсайта относно
съвместимите USB устройства
(стр. 13).
Възпроизвеждането не започва
от първия файл.
•• Настройте режима на
възпроизвеждане на нормално
възпроизвеждане (стр. 32).
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
•• Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждането.
•• USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни
от FAT16 или FAT32 не се
поддържат.*
•• Ако използвате разделено на
дялове USB устройство, само
файловете от първия дял могат
да се възпроизвеждат.
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да
не поддържат тези FAT системи.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация
на всяко USB устройство или се
свържете с производителя.
Картина
Няма картина.
•• Проверете дали системата
е добре свързана.
•• Ако е повреден видеокабелът
или HDMI кабелът, го заменете
с нов.
•• Свържете устройството към
входния HDMI жак или входния
видеожак на телевизора си
(стр. 23).
•• Уверете се, че сте включили
телевизора и го използвате
правилно.
•• Уверете се, че сте избрали
видеовхода на телевизора така,
че да можете да преглеждате
изображения от системата.
•• (С изключение на моделите
за Латинска Америка, Европа
и Русия) Уверете се, че сте
задали правилно цветовата
система според тази на
телевизора ви.
Съотношението на
телевизионния екран не може
да бъде променено.
•• Съотношението е фиксирано на
DVD VIDEO диска и видеофайла.
•• В зависимост от телевизора
е възможно да не можете да
промените съотношението.
Езикът на субтитрите не може
да бъде сменен.
•• На възпроизвеждания
DVD VIDEO диск не са записани
многоезични субтитри.
•• DVD VIDEO дискът забранява
промяната на езика за
субтитрите.
Субтитрите не могат да се
изключат.
•• DVD VIDEO дискът забранява
изключването на субтитрите.
Ъглите на камерата не могат
да бъдат променени.
•• На възпроизвеждания
DVD VIDEO диск не са записани
множество ъгли.
•• DVD VIDEO дискът забранява
промяната на ъглите.
Тунер*
Има силно бръмчене или шум,
или не могат да се уловят
станции.
•• Свържете правилно антената.
•• Сменете мястото и
ориентацията на антената за
приемане на добър сигнал.
•• Изключете близко
разположеното електрическо
оборудване.
* Радиото може да не се приема
в зависимост от състоянието на
радиовълните или строителството
в региона ви.
Допълнителна информация
Появява се шум в картината.
•• Избършете диска (стр. 87).
•• Ако видеосигналът от системата
трябва да премине през
видеокасетофон, преди да
стигне до телевизора, сигналът
за защита от копиране на
някои DVD VIDEO програми
може да окаже влияние върху
качеството на картината.
•• (С изключение на моделите
за Латинска Америка,
Европа и Русия) Когато
възпроизвеждате VIDEO CD диск,
записан с различна цветова
система от тази, зададена
на системата ви, картината
може да бъде изкривена
(страници 25, 38).
•• (С изключение на моделите
за Латинска Америка,
Европа и Русия) Задайте
цветовата система да
съответства на телевизора ви
(страници 25, 38).
Езикът на звуковата писта не
може да бъде сменен.
•• На възпроизвеждания DVD
VIDEO диск не са записани
многоезични писти.
•• DVD VIDEO дискът забранява
промяната на езика за
звуковата писта.
79BG
BLUETOOTH устройство
Не може да се извърши
сдвояване.
•• Преместете BLUETOOTH
устройството по-близо до
системата.
•• Може да не е възможно да се
извърши сдвояване, ако около
системата се намират други
BLUETOOTH устройства. В такъв
случай изключете останалите
BLUETOOTH устройства.
•• Уверете се, че сте въвели
правилния ключ за достъп при
избора на име на системата
(тази система) на BLUETOOTH
устройството.
BLUETOOTH устройството не
може да разпознае системата
или „RF OFF“ се показва на
дисплея.
•• Настройване на BLUETOOTH/
Wi‑Fi сигнала на „Wi-Fi OFF“
или „RF ON“ (стр. 71).
Не е възможна връзка.
•• BLUETOOTH устройството, което
се опитвате да свържете, не
поддържа профила A2DP и не
може да бъде свързано към
системата.
•• Активирайте функцията
BLUETOOTH на BLUETOOTH
устройството.
•• Установете връзка от
BLUETOOTH устройството.
•• Информацията за регистрация
на сдвояването е изтрита.
Извършете отново операцията
за сдвояване.
80BG
Звукът прескача или варира,
или връзката се губи.
•• Системата и BLUETOOTH
устройството са твърде
отдалечени.
•• Ако между системата
и BLUETOOTH устройството
има препятствия, отстранете
ги или ги избегнете.
•• Ако наблизо има
оборудване, което генерира
електромагнитно излъчване,
например безжична LAN,
друго BLUETOOTH устройство
или микровълнова печка,
преместете ги.
Звукът от BLUETOOTH
устройството не може да се чуе
на системата.
•• Първо увеличете силата на звука
на BLUETOOTH устройството,
след което регулирайте силата
на звука, като използвате  +/–.
Наличие на силно бучене,
шум или изкривен звук.
•• Ако между системата
и BLUETOOTH устройството
има препятствия, отстранете
ги или ги избегнете.
•• Ако наблизо има
оборудване, което генерира
електромагнитно излъчване,
например безжична LAN,
друго BLUETOOTH устройство
или микровълнова печка,
преместете ги.
•• Намалете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Мрежова връзка
Системата не може да се
свърже към мрежата.
(Друго оборудване в мрежата
не може да открие или
разпознае системата.)
•• Проверете дали на дисплея
свети .
•• Получаването на IP адрес от
страна на системата може да
отнеме около 2 минути, когато
е включена в комуникационна
среда без рутер.
•• Ако IP адресът ви е постоянен,
възможно е същият IP адрес
да се използва от друго
оборудване. Използвайте
друг IP адрес.
Системата не може да се свърже
към мрежата чрез WPS.
•• Настройте мрежата след
търсене на точката на достъп
чрез сканиране за точки на
достъп.
•• Не можете да се свързвате към
мрежа чрез WPS, когато точката
на достъп е настроена на WEP.
рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп с най-новата
версия.
Музикални услуги
Системата не може да се свърже
с Музикални услуги.
•• Уверете се, че рутерът за
безжична LAN връзка/точката
за достъп е включен(а).
•• Проверете дали на дисплея
свети . Ако не се показва,
настройте наново безжичната
мрежа. За подробности вижте
Ръководството за стартиране
за Wi-Fi.
•• Когато системата е свързана
към безжична мрежа, поставете
рутера за безжична LAN
мрежа/точката на достъп и
системата по-близо едни до
други и направете настройката
отново.
•• В зависимост от доставчиците
се разрешава само една връзка
с интернет.
•• Когато включите мобилния си
телефон (устройство с Android,
Xperia или iPhone/iPod touch),
след като е бил изключен,
опитайте да рестартирате
приложението „SongPal“.
Домашна мрежа
Контролерът (управляващото
устройство) не може да намери
тази система. (Контролерът
не може да преглежда
съдържанието на тази система.)
•• Уверете се, че контролерът
е свързан към домашната
мрежа.
•• Мултикаст контролът на точката
на достъп е активиран.
Допълнителна информация
Системата не може да се свърже
към мрежата посредством
безжична LAN връзка.
•• Ако към системата е включен
мрежов (LAN) кабел, тя
автоматично се опитва да
установи кабелна LAN връзка.
Ако искате да използвате
безжична LAN връзка, не
включвайте мрежов (LAN) кабел
към системата.
•• Проверете настройките на
рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп. Ако SSID
стелт режимът на точката на
достъп е зададен на „On“, го
задайте на „Off“. За подробности
за настройките на точката на
достъп на безжичния рутер
вижте инструкциите му за
експлоатация.
•• Настройване на BLUETOOTH/
Wi‑Fi сигнала на „RF ON“
(стр. 71).
•• Актуализирайте фърмуера на
81BG
Музиката стартира автоматично.
•• Системата вероятно се
контролира от друго
оборудване. За да откажете
такъв контрол, изключете
режима на BLUETOOTH/мрежа
в готовност (стр. 71).
Звукът прекъсва.
•• DLNA сървърът е претоварен.
Затворете всички изпълняващи
се приложения.
•• Безжичният сигнал има
смущения. Изключете други
устройства, като микровълнова
фурна.
•• Скоростта на комуникация на
безжичната LAN мрежа може
да се забави за съвместими
с IEEE802.11n рутери за безжична
LAN мрежа/точки на достъп, ако
за метод на защита е зададен
WEP или/WPA/WPA2-PSK
(TKIP). Ако скоростта намалее,
променете метода на защита
за WPA/WPA2-PSK (AES).
Схемата за шифроване (защита)
варира в зависимост от
устройството. За подробности
вижте инструкциите за
експлоатация на рутера/точката
на достъп.
Не може да се извърши фина
настройка или
възпроизвеждане.
•• Проверете дали аудио файлът
е неподходящ или не е изтрит
от сървъра. Вижте инструкциите
за експлоатация на сървъра.
•• Сървърът се опитва да
възпроизведе аудио файл,
който е в неподдържан от
системата формат. Проверете
информацията за аудио
формати на сървъра.
82BG
•• Деактивирайте мултикаст
контрола на рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп.
Ако е активиран, извеждането
на аудиосигнал може да отнеме
няколко минути. За подробности
вижте инструкциите за
експлоатация на рутера за
безжична LAN мрежа/точката
на достъп.
•• Достъпът от тази система не
се разрешава от сървъра.
Променете настройките на
сървъра така, че да разрешават
достъпа от тази система.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация
на сървъра.
Управление с жестове
Функцията за управление
с жестове не може да бъде
активирана.
•• Докоснете неколкократно
GESTURE ON/OFF, докато
GESTURE CONTROL светне.
•• Уверете се, че функцията
за заключване за деца не е
активирана (стр. 69).
Функцията за управление
с жестове не работи добре.
•• Преместете ръката си по-близо
до сензора GESTURE CONTROL
(стр. 56), когато изпълнявате
замахващо движение.
•• Направете замахващото
движение по-бавно.
•• Изберете правилния режим
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER or
KARAOKE), преди да започнете
да използвате управлението
с жестове (стр. 56, 58).
•• Монтирайте филтър за шум
(не е включен в комплекта) към
кабела за електрозахранване.
•• Изключете електрическото
оборудване наоколо.
„PARTY LOCK“ се показва, когато
докоснете който и да е бутон на
устройството.
•• Изключете функцията Party Lock
(стр. 70).
Control for HDMI
(„BRAVIA“ Sync)
Системата не се изключва дори
когато телевизорът се изключи.
•• Проверете настройките
на [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(стр. 40).
За да изключите автоматично
системата независимо от входа,
когато изключвате телевизора,
задайте [STANDBY LINKED TO TV]
на [ON]. Телевизорът трябва
да поддържа функцията
Control for HDMI (стр. 62).
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Системата не извежда звук
от телевизора.
•• Проверете типа и връзката на
HDMI кабела или аудиокабела,
свързан със системата
и телевизора (стр. 23).
•• Ако телевизорът ви е съвместим
с функцията „Audio Return
Channel“, се уверете, че
системата е свързана към
съвместим с ARC жак HDMI
IN на телевизора (стр. 23).
Ако все още не се извежда
звук или звукът прекъсва,
свържете аудиокабел
Допълнителна информация
Системата не се включва дори
когато телевизорът се включи.
•• Натиснете DVD SETUP, след
това задайте [HDMI SETUP]
– [CONTROL FOR HDMI] на
[ON] (стр. 40). Телевизорът
трябва да поддържа функцията
Control for HDMI (стр. 62).
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на телевизора.
•• Проверете настройките
на високоговорителите на
телевизора. Захранването на
системата се синхронизира
с настройките на
високоговорителите на
телевизора. За подробности
вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора.
•• Ако последния път
звукът се е извеждал от
високоговорителите на
телевизора, системата няма
да се включи дори когато се
включи телевизорът.
Системата се изключва, когато
телевизорът се изключи.
•• Проверете настройките на
[HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] (стр. 40).
Когато [STANDBY LINKED TO TV]
е с настройка [ON], системата
се изключва автоматично,
когато изключите телевизора
независимо от входа.
83BG
(не е включен в комплекта)
и натиснете DVD SETUP, след
което задайте [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
на [OFF] (стр. 40).
•• Ако телевизорът ви не е
съвместим с функцията
„Audio Return Channel“, звук
от него няма да бъде изведен
от системата дори ако тя
е свързана към жака HDMI IN
на телевизора. За да изведете
звук от телевизора през
системата, свържете аудиокабел
(не е предоставен) (стр. 24).
•• Превключете входа на
системата на „TV“ (стр. 24).
•• Увеличете силата на звука
на системата.
•• В зависимост от реда, в който
сте свързали телевизора
и системата, системата може
да бъде заглушена и на панела
на дисплея на системата
да се показва „MUTING“.
Ако се случи това, включете
първо телевизора, след това
системата.
•• Задайте настройката на
високоговорителите на
телевизора (BRAVIA) на
аудиосистема. Вижте
инструкциите за експлоатация
на телевизора си за това как
да го настроите.
Звукът се извежда и от
системата, и от телевизора.
•• Заглушете звука на системата
или на телевизора.
•• Променете изхода за
високоговорител на телевизора
на високоговорителя на
телевизора или аудиосистема.
84BG
Функцията „Control for HDMI“
не работи както трябва.
•• Проверете свързването
на системата (стр. 20).
•• Активирайте функцията
за управление за HDMI на
телевизора. За подробности
вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора.
•• Изчакайте за кратко и опитайте
отново. Ако изключите
системата, ще измине известно
време, преди да можете
да извършвате операции.
Изчакайте 15 или повече
секунди и опитайте отново.
•• Уверете се, че телевизорът,
свързан към системата,
поддържа функцията
„Control for HDMI“.
•• Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват
от функцията „Control for HDMI“,
са ограничени от HDMI CEC
стандарта, както е посочено
по-долу.
—Записващи
—
устройства
(Blu-ray Disc рекордери,
DVD рекордери и др.):
до 3 устройства
—Възпроизвеждащи
—
устройства
(Blu-ray Disc плейър, DVD
плейър и др.): до 3 устройства
(тази система използва едно
от тях)
—Тунери:
—
до 4 устройства
—Аудиосистема
—
(приемник/
слушалки): до 1 устройство
(използвано от системата)
Функция Party Chain
Функцията Party Chain не може
да се активира.
•• Проверете връзките (стр. 64).
•• Уверете се, че аудиокабелите
са свързани правилно.
Функцията Party Chain не работи
правилно.
•• Изключете системата. След това
включете отново системата,
за да активирайте функцията
Party Chain.
Нулиране на системата
Ако системата все още не работи
правилно, върнете системата
към фабричните настройки по
подразбиране.
1 Изключете захранващия кабел
и след това го включете
отново.
2 Натиснете , за да включите
системата.
Връщане на настройките
в менюто за настройка до
настройки по подразбиране.
Можете да върнете настройките
на менюто за настройка
(освен настройките за
[PARENTAL CONTROL]) до
стойностите им по подразбиране.
1 Натиснете DVD SETUP.
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [SYSTEM SETUP],
след което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [RESET], след
което натиснете .
3 Натиснете OPTIONS.
4 Натиснете неколкократно
5 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „RESET“, след
което натиснете .
/ ,
за да изберете „YES“, след
което натиснете .
„RESET“ се показва на дисплея.
След като нулирането завърши,
системата се рестартира
автоматично. Натиснете ,
за да включите системата.
4 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [YES], след което
натиснете .
Завършването отнема няколко
секунди. Не натискайте , докато
нулирате системата.
Допълнителна информация
/ ,
за да изберете „SYSTEM“, след
което натиснете .
6 Натиснете неколкократно
Всички конфигурирани от
потребител настройки, като
предварително зададени
радиостанции и таймер за
заспиване, се нулират до
фабричните им настройки по
подразбиране.
85BG
Функция за самодиагностика
Когато се покажат букви/
цифри на телевизионния
екран или на дисплея.
Когато функцията за
самодиагностика е активирана,
за да предотврати неизправно
функциониране на системата,
се показва сервизен номер от
5 символа (например C 13 50),
който представлява комбинация
от буква и 4 цифри. Сервизният
номер се състои от букви
и цифри (наспр. C 13 50). Вижте
следващата таблица, за причини
и корективни мерки.
Първите
Повреда
3 символа
и коригиращо
от сервизния действие
номер
C 13
Този диск е замърсен.
•• Почистете диска
с мека кърпа
(стр. 87).
C 31
Дискът не е поставен
правилно.
•• Изключете системата
и я включете отново.
Повторно поставете
диска правилно.
E XX
(XX е число)
За да предотврати
неизправно
функциониране,
системата
е активирала
функцията за
самодиагностика.
•• Свържете се с най-
близкия търговец
на Sony или с местен
упълномощен сервиз
на Sony и съобщете
сервизния номер
с 5 символа.
Пример: E 61 10
86BG
Съобщения
По време на работа може да се
покаже или да мига на дисплея
едно от следните съобщения.
CANNOT PLAY
•• Поставен е диск, който не може
да се възпроизведе.
•• Поставен е DVD VIDEO диск
с неподдържан код на регион.
CODE 01/SGNL ERR
Неподдържан аудиосигнал
е въведен от жака HDMI IN (ARC)
на свързания телевизор
(стр. 23).
DATA ERROR
•• Файлът е създаден
в неподдържан формат.
•• Разширението на файла не
съответства на формата му.
DEVICE ERROR
USB устройството не е разпознато
или е свързано непознато
устройство.
DEVICE FULL
Паметта на USB устройството
е пълна.
ERASE ERROR
Изтриването на аудиофайлове
или папки от USB устройството
е неуспешно.
FATAL ERROR
USB устройството е било
извадено по време на операция
за прехвърляне или изтриване
и е възможно да е било
повредено.
FOLDER FULL
Не можете да прехвърляте
данни на USB устройството,
понеже броят папки е достигнал
максималния.
GUEST
Системата е станала парти гост,
защото функцията Party Chain
е била активирана от парти гост.
READING
Системата чете информация
от диска или USB устройството.
Някои операции не са налични.
HOST
Системата е активирала
функцията Party Chain и е станала
парти домакин.
REC ERROR
Прехвърлянето не е започнало,
спряло е по средата или не може
да се изпълни по някаква друга
причина.
NoDEVICE
Не е свързано USB устройство
или е свързано неподдържано
устройство.
NO DISC
Няма диск в плейъра.
NO MUSIC
Няма поддържани аудиофайлове
в източника за възпроизвеждане.
TRACK FULL
Не можете да прехвърляте данни
на USB устройството, понеже
броят файлове е достигнал
максималния.
Предпазни мерки
NO SUPPORT
Свързано е неподдържано
USB устройство или USB
устройството е свързано чрез
USB концентратор.
Когато носите устройството
NO VIDEO
Няма поддържани видеофайлове
в източника за възпроизвеждане.
Използвайте бутоните на
сензорния панел на устройството,
за да изпълните тази операция.
NOT USE
Опитали сте да изпълните
специфична операция при
условия, в които тя е забранена.
1 Натиснете , за да включите
PROTECT
USB устройството е защитено
срещу запис.
PUSH STOP
Опитали сте да изпълните
операция, която може да
се извършва само когато
възпроизвеждането е спряно.
системата.
2 Докоснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“.
3 Извадете диска.
Докоснете , за да отворите
и затворите тавата на диска.
Изчакайте, докато на дисплея
не се покаже „NO DISC“.
4 Разкачете захранващия кабел.
Забележки относно дисковете
•• Преди възпроизвеждане
избърсвайте диска от центъра към
ръба с кърпа за почистване.
Допълнителна информация
OVER CURRENT
Открито е прекомерно подаване
на ток от
(USB) порта.
За да избегнете повреда на
механизма на диска, изпълнете
процедурата по-долу, преди да
преместите устройството.
87BG
•• Не използвайте за почистване
разтворители като бензин,
разредител, препарати за
почистване или антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
•• Не излагайте дисковете на
директна слънчева светлина или
на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ
въздух. Не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на директна слънчева
светлина.
Относно безопасността
•• Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате
за продължителен период от
време. При изваждане на кабела
на системата от контакта винаги
го дръжте за щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел.
•• В случай че тежък предмет или
течност падне върху системата,
изключете я от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да я използвате
отново.
•• Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към
електрическата мрежа) трябва да
се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно работата с устройството
•• Не напръсквайте нарочно
устройството с вода.
Характеристиките на устойчивост
срещу прах и накапване са
подобрени от структурата с равна
горна страна, но това не се гарантира
за всички ситуации. Ако сте случайно
напръсквайте с течност устройството,
го избършете веднага.
•• За да поддържате характеристиките
на устойчивост срещу прах
и накапване, проверявайте дали
всички капачета на жаковете/
портовете/изводите са добре
затворени.
88BG
Относно поставянето
•• Не поставяйте системата под наклон
или на места, където е прекалено
горещо, студено, прашно, мръсно
или влажно, където няма достатъчно
проветряване или където ще
бъде подложена на вибрации,
пряка слънчева светлина или ярка
светлина.
•• Бъдете внимателни при поставяне
на системата върху повърхности,
които са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак), тъй
като това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване на
повърхността.
•• Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или
е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху
лещите във вътрешността на
устройството да се кондензира влага,
която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай
извадете диска и оставете системата
включена за около час, докато
влагата се изпари.
Относно повишаването на
температурата
•• Нагряването на устройството
по време на работа е нормално
и не е повод за притеснение.
•• Ако е системата е била използвана
продължително време с голяма сила
на звука, не докосвайте корпуса,
защото може да се е нагрял.
•• Не блокирайте вентилационните
отвори.
Относно системата от
високоговорители
Вградената система от
високоговорители не е магнитно
екранирана и може за причини
магнитно изкривяване на картината
на наблизо разположени телевизори.
В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте 15–30 минути и го включете
отново. Ако няма подобрение,
преместете системата далече
от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако оставите
неподвижно видеоизображение
или изображение на екранния
интерфейс да стои на екрана за
продължително време чрез тази
система, рискувате перманенто
увреждане на телевизионния екран.
Прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
Отказ от отговорност по
отношение на услугите,
предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно
или окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony
не носи отговорност в тези случаи.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
•• BLUETOOTH устройствата трябва да
Почистване на корпуса
Почиствайте системата с мека кърпа,
леко навлажнена с разтвор на мек
почистващ препарат.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като
например разредители, бензин
или спирт.
Забележки относно
актуализацията
Допълнителна информация
Тази система можете да актуализира
софтуера автоматично при свързване
към интернет през кабелна или
безжична мрежа.
Можете да добавите нови функции
и да използвате системата по-удобно
и сигурно, като актуализирате
системата.
Ако не искате да актуализирате
автоматично, можете да забраните
функцията, като използвате
приложението SongPal, инсталирано
на вашия смартфон/iPhone. Въпреки
това системата може да актуализира
софтуера автоматично от съображения
за безопасност дори ако тази функция
е забранена.
Можете също да актуализирате
софтуера, като използвате менюто
с настройки, когато тази функция
е забранена. Вижте “Актуализиране на
софтуера“ (стр. 72) за подробности.
Не можете да използвате системата,
докато се актуализира софтуерът.
се използват на разстояние едно
от друго приблизително 10 метра
(без препятствия). Ефективният
обхват на комуникация може да бъде
по-малък при следните условия.
—— когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена
или друго препятствие;
—— на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
—— около микровълнови печки, които
се използват;
—— на места, където се генерират
други електромагнитни вълни.
•• BLUETOOTH устройствата
и безжичното LAN оборудване
(IEEE 802.11b/g/n) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитно смущение.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на преноса на данни,
до шум или до невъзможност
за свързване. Ако това се случи,
опитайте мерките по-долу, за да
отстраните проблема.
—— Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
безжичното LAN оборудване.
—— Изключвайте захранването на
безжичното LAN оборудване,
когато BLUETOOTH устройството
е на разстояние под 10 метра.
89BG
—— Използвайте тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно
до друго.
•• Радиовълните, разпространявани
от тази система, може да попречат
на работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения
могат да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването
на тази система и BLUETOOTH
устройството на следните места:
—— в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими
газове;
—— Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми
•• Тази система поддържа функции
за сигурност, които отговарят на
спецификациите на BLUETOOTH,
за да гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче
може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието
на настройките и други фактори,
така че винаги бъдете внимателни,
когато осъществявате комуникация
посредством технологията
BLUETOOTH.
•• Sony не може да носи отговорност
по никакъв начин за щети или
други загуби, които са резултат от
изтичане на информация по време
на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
•• BLUETOOTH комуникацията не е
непременно гарантирана с всички
BLUETOOTH устройства, чиито профил
е същият като на тази система.
•• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на BLUETOOTH спецификацията,
зададена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да
бъде сертифицирано. Но дори
когато някое устройство отговаря
на BLUETOOTH спецификацията,
може да има случаи, при
които характеристиките или
90BG
спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване
или работа.
•• Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази
система, от комуникационната среда
или от околните условия.
Спецификации
Секция на
високоговорителите
Система високоговорители:
Високочестотен
високоговорител +
средночестотен
високоговорител +
нискочестотен високоговорител
Високоговорител:
Високочестотен L/R: 40 mm,
тип конус
Среден диапазон L/R: 120 мм,
тип конус
Нискочестотен: 250 мм,
тип конус
Номинален импеданс
Високочестотен L/R: 4 ома
Среден диапазон L/R: 4 ома
Нискочестотен: 8 ома
Входове
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напрежение 2 V, импеданс
47 килоома
TV (ARC):
Поддържани аудиосигнали:
двуканален линеен PCM
MIC1, MIC2:
чувствителност 1 mV, импеданс
10 килоома
Изходи
Секция USB
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
напрежение 2 V, импеданс
1 килоом
VIDEO OUT:
макс. изходно ниво 1 Vp-p,
небалансирано, отрицателен
фронт на синхроимпулс,
импеданс на натоварване
75 ома
HDMI OUT (TV):
поддържани аудиосигнали:
двуканален линеен PCM
(до 48 kHz), Dolby Digital
Поддържано USB устройство:
клас за масово съхранение
Максимален ток:
1 A
(USB) порт:
тип A
Секция за FM тунер
Секция HDMI
FM стерео, FM суперхетеродинен
тунер
Антена:
проводникова FM антена
Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка от 50 kHz)
Конектор:
тип A (19 пина)
Секция BLUETOOTH
Секция на дисковия плейър
Система:
система за компактдискове,
цифров звук и видео
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването:
постоянно
Изходна мощност на лазера*:
по-малка от 44,6 μW
Честотна характеристика:
20 Hz – 20 kHz
Формат на цветовата система
за видео:
модел за Латинска Америка:
NTSC;
други модели:
NTSC и PAL.
Допълнителна информация
* Това извеждане е стойността
на измерването на разстояние
200 мм от повърхността на
лещата на обектива на блока
за оптично четене с бленда 7 мм.
Комуникационна система:
стандартна версия на
BLUETOOTH 4.2
Изход:
BLUETOOTH стандарт
Power Class 1
Максимален обхват на комуникация:
пряка видимост прибл. 30 м*1
Честотна лента:
лента 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Профили, съвместими
с BLUETOOTH*2:
A2DP (Разширен профил на
аудио разпространение)
AVRCP (Профил за
дистанционно управление
на аудио и видео)
SPP (Профил за серийни
портове)
Поддържани кодеци:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
91BG
*1 Действителният обхват ще
варира в зависимост от фактори,
като например препятствия
между устройствата, магнитни
полета около микровълнова
печка, статично електричество,
чувствителност при приемането,
характеристики на антената,
операционна система, софтуер и др.
2
* BLUETOOTH стандартните профили
показват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
Секция на мрежата
Ethernet LAN
100BASE-TX
Безжична LAN мрежа
Съвместими стандарти:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Сигурност:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Радиочестота:
2,4 GHz, 5 GHz
Поддържани аудиоформати
Поддържани побитова скорост
и честота на семплиране:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 бита)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 бита)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 бита)
92BG
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 бита)
DSD (DSF/DSDIFF):
2,8 MHz (1 бита)
Поддържани видеоформати
Xvid:
видеокодек: Xvid видео
побитова скорост: 4,854 Mbps
(MAX)
разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (с изключение
на модела за Латинска
Америка)
аудиокодек: MP3
MPEG4:
формат на файла: формат
на файл MP4
видеокодек: MPEG4 обикновен
профил (AVC не е съвместим.)
побитова скорост: 4 Mbps
разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (с изключение
на модела за Латинска
Америка)
аудиокодек: AAC-LC (HE-AAC
не е съвместим.)
DRM: Не е съвместим
Обща информация
Изисквания за захранването:
променлив ток 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
220 W
Консумация на енергия (в режим
на пестене на енергия):
0,5 W (когато „NW STBY“
е с настройка „OFF“ и [CONTROL
FOR HDMI] е с настройка [OFF].)
3 W* (когато „NW STBY“
е с настройка „ON“ и [CONTROL
FOR HDMI] е с настройка [ON].)
Размери (Ш/В/Д) (прибл.):
340 мм × 924 мм × 378 мм
Тегло (прибл.):
22 кг
* Консумацията на енергия на
системата ще бъде по-малко от 0,5 W,
когато няма HDMI връзка и „NW STBY“
е с настройка „OFF“.
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Допълнителна информация
93BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639:1988 (E/F).
94BG
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
не е посочен
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Списък с кодове на регион за родителски контрол
Код
Регион
Код
Регион
Код
Регион
Код
Регион
2047
Австралия
2238
Индонезия
2379
Норвегия
2376
Холандия
2046
Австрия
2149
Испания
2427
Пакистан
2090
Чили
2044
Аржентина
2254
Италия
2436
Португалия
2086
Швейцария
2057
Белгия
2079
Канада
2489
Русия
2499
Швеция
2070
Бразилия
2092
Китай
2501
Сингапур
2276
Япония
2184
Великобритания
2304
Корея
2528
Тайланд
2109
Германия
2363
Малайзия
2424
Филипини
2115
Дания
2362
Мексико
2165
Финландия
2248
Индия
2390
Нова Зеландия
2174
Франция
Допълнителна информация
95BG
©2016 Sony Corporation
4-596-076-11(1) (BG)
Download PDF

advertising