Sony | MHC-V11 | Sony MHC-V11 Мощна домашна аудио система с BLUETOOTH® технология Инструкции за експлоатация

Домашна
аудиосистема
Първи стъпки
Диск
Тунер
Инструкции за експлоатация
USB устройство
BLUETOOTH
Регулиране на звука
Други операции
Допълнителна
информация
MHC-V11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За клиентите в Европа
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открит пламък
(като например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Тъй като за изключването на уреда
от електрическата мрежа се използва
щепсел, включете го в леснодостъпен
електрически контакт. Ако
забележите нещо необичайно във
функционирането на устройството,
изключете незабавно щепсела от
контакта.
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии на
прекомерна топлина, като например
слънце и огън.
Устройството не е изключено от
захранването, докато е включено
в електрическия контакт, дори ако
самото то е изключено.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти
с този продукт ще увеличи опасността
за очите.
2BG
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира върху задната
външна страна.
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията или
опаковката показва, че
продуктът и батерията не
трябва да се третират като
битови отпадъци. При
определени батерии той може да се
използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово. Като
осигурите правилното изхвърляне
на тези продукти и батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат
при неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще спомогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти
в края на живота им в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. За всички
други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Съобщение за потребителите:
Следващата информация
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или
от името на Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано
на законодателството на Европейския
съюз, трябва да бъдат отправяни
към упълномощения представител,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия. За въпроси,
свързани с обслужването или
гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване е съвместимо
с основните изисквания и други
приложими разпоредби на
Директива 1999/5/ЕО.
За подробности посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Валидността на обозначението CE
е ограничена само до тези държави,
където се прилага законово, основно
държавите в ЕИП (Европейското
икономическо пространство).
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
Забележка за DualDisc дисковете
DualDisc е двустранен диск, в който
са комбинирани DVD запис върху
едната страна и цифров аудиозапис
върху другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не отговаря на
стандарта за компактдискове (CD),
нейното възпроизвеждане на този
продукт не е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на
авторските права
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които
съответстват на стандарта за
компактдискове (CD). Напоследък някои
звукозаписни компании предлагат на
пазара разнообразни музикални дискове,
кодирани с технология за защита на
авторските права. Моля, имайте предвид,
че някои от тези дискове не отговарят
на стандарта за компактдискове
и е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на този продукт.
Тази система е проектирана за
използване за следните цели:
•• възпроизвеждане на
музикални източници от
дискове или USB устройства;
•• прехвърляне на музика към
USB устройства;
•• слушане на радиостанции;
•• възпроизвеждане на
музикални източници на
BLUETOOTH устройства;
•• удоволствие от социални
събирания чрез функцията
„Party Chain“.
Относно това ръководство
•• В това ръководство е обяснено
извършването на операциите
главно чрез дистанционното
управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните на
устройството, носещи същите или
подобни имена.
•• Някои илюстрации са представени
като концептуални скици
и може да се различават от
действителните продукти.
3BG
Съдържание
Относно това ръководство...... 3
Ръководство за частите
и елементите
за управление........................... 6
Първи стъпки
Правилно свързване
на системата............................ 10
Деактивиране на
демонстрацията....................... 11
Поставяне на батериите......... 11
Пренасяне на системата......... 11
Промяна на режима
на показване............................12
Относно захранването............12
Диск
Възпроизвеждане на
компактдиск/MP3 диск...........13
Тунер
Слушане на радио...................15
USB устройство
Преди използване
на USB устройството............... 16
Прехвърляне на музика
от диск...................................... 16
Възпроизвеждане на файл.... 18
4BG
BLUETOOTH
Относно безжичната
технология BLUETOOTH..........20
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство........20
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство...........21
BLUETOOTH свързване с едно
докосване чрез NFC................ 22
Възпроизвеждане
с кодек за висококачествен
звук (AAC/LDAC™)................... 23
Настройване на режима на
готовност на BLUETOOTH........ 23
Включване или изключване
на BLUETOOTH сигнала........... 24
Използване на „SongPal“
по BLUETOOTH......................... 24
Регулиране на звука
Регулиране на звука............... 25
Създаване на атмосфера
за купон (DJ EFFECT)................ 25
Други операции
Използване на функцията
„Party Chain“............................. 26
Пеене заедно: Караоке.......... 29
Удоволствие от музика при
включено осветление на
високоговорителите............... 29
Използване на допълнително
оборудване..............................30
Промяна на информацията
на дисплея...............................30
Използване на таймера
за заспиване............................30
Деактивиране на бутоните
на устройството (Child Lock)....31
Настройване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност..............31
Допълнителна информация
Информация относно
съвместими устройства......... 32
Отстраняване на
неизправности........................ 32
Предпазни мерки................... 38
Спецификации........................40
Бележка за лицензите
и търговските марки.............. 42
5BG
Ръководство за частите и елементите за управление
Можете да заключите бутоните с изключение на  (захранване) на
устройството, за да предотвратите използването им по погрешка (стр. 31).
Устройство
Осветление на
високоговорителите*
(стр. 29)
* Не гледайте директно в излъчващите светлина части, когато осветлението за
високоговорители е включено.
6BG
Бутон  (захранване)
Натиснете, за да включите
системата или да я поставите
в режим на готовност.
Бутон  (възпроизвеждане)*
——Натиснете, за да стартирате
възпроизвеждането.
——Когато задържите натиснат
този бутон за повече от
5 секунди, вградената
демонстрация на звука ще се
възпроизведе. Натиснете ,
за да спрете демонстрацията.
Бутон  (стоп)
—— Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането.
Когато натиснете два
пъти, възобновяването на
възпроизвеждането ще се отмени.
——Натиснете, за да прекъснете
прехвърлянето по време на
прехвърляне на музика.
——Натиснете, за да спрете
вградената демонстрация
на звука.
Бутон BLUETOOTH PAIRING
——Натиснете, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
——Задръжте в натиснато
положение, за да активирате
BLUETOOTH сдвояване
в BLUETOOTH функцията.
Индикатор BLUETOOTH (стр. 20)
Бутон FUNCTION
Натиснете, за да изберете функция.
 (USB) порт
Използвайте за свързване
на USB устройство.
Бутон MEGA BASS
PARTY CHAIN (стр. 25, 28)
Бутон
+/– (избор на папка)
Натиснете, за да изберете
папка в диск с данни или USB
устройство.
Бутон / (напред/назад)
Натиснете, за да изберете писта
или файл.
Бутон TUNING+/– (стр. 15)
Бутон  (отваряне/затваряне)
Натиснете, за да отворите или
затворите тавата на диска.

(маркировка N) (стр. 22)
 Бутони DJ OFF, FLANGER,
ISOLATOR (стр. 25)
Копче VOLUME/DJ CONTROL
——Завъртете, за да регулирате
силата на звука. Не можете
да използвате този бутон, за
да настроите силата на звука,
когато е избрана функцията
DJ EFFECT.
——Завъртете, за да регулирате
ефекта FLANGER и ISOLATOR
(стр. 25).
 Тава на диска
 Сензор за дистанционно
управление
 Жак MIC 1/2
Използвайте за свързване
на микрофон(и).
* Бутонът за сила на звука  на
устройството има осезаема точка.
Използвайте я за отправна точка
при работа със системата.
Дисплей
Бутон VOCAL FADER (стр. 29)
Бутон MIC ECHO (стр. 29)
Копче MIC LEVEL (MIN/MAX)
(стр. 29)
7BG
Дистанционно управление
 Бутон TUNING MODE (стр. 15)
Бутон TUNER MEMORY (стр. 15)
Бутон BACK
Натиснете за връщане към
предходния екран.
Бутон OPTIONS
Натиснете, за да влезете или
излезете от менюто с опции.
Бутони / / /
Натиснете, за да изберете
елементи от менюто.
Бутони
+/– (избор на папка)
Натиснете, за да изберете
папка в диск с данни или USB
устройство.
Бутон
Натиснете, за да въведете/
потвърдите настройките.
 Бутон SPEAKER LIGHT (стр. 29)
Бутон DISPLAY
Натиснете, за да промените
информацията на дисплея.
Бутон SLEEP (стр. 30)
Бутон  (захранване)
Натиснете, за да включите
системата или да я поставите
в режим на готовност.
 Бутон PLAY MODE
(стр. 13, 18)
Бутон REPEAT/FM MODE
(стр. 13, 15, 18)
Бутон CLEAR (стр. 14, 19)
Бутон REC TO USB (стр. 17)
Натиснете, за да прехвърлите
музика от диск към свързано
опционално USB устройство.
8BG
 Бутон FUNCTION
Натиснете, за да изберете
функция.
Бутон MEGA BASS (стр. 25)
Бутон EQ (стр. 25)
Бутони / (превъртане
напред/назад) (стр. 13, 18)
Натиснете, за да намерите точка
в писта или файл по време на
възпроизвеждане.
Бутони TUNING+/– (стр. 15)
Бутон  (възпроизвеждане)*
Натиснете, за да стартирате
възпроизвеждането.
Бутони / (назад/напред)
Натиснете, за да изберете писта
или файл.
Бутони PRESET+/– (стр. 15)
Бутон  (пауза)
Натиснете, за да поставите
възпроизвеждането на
пауза. За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете .
Бутон  (стоп)
——Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането.
Когато натиснете два
пъти, възобновяването
на възпроизвеждането
ще се отмени.
——Натиснете, за да прекъснете
прехвърлянето по време на
прехвърляне на музика.
——Натиснете, за да спрете
вградената демонстрация
на звука.
Бутон VOCAL FADER (стр. 29)
Бутон MIC ECHO (стр. 29)
Бутони KEY CONTROL /
(стр. 29)
Бутон VOL +/– *
Натиснете, за да регулирате
силата на звука.
* Бутоните VOL + и  на дистанционното
управление имат осезаема точка.
Използвайте я за отправна точка
при работа със системата.
9BG
Първи стъпки
Правилно свързване на системата
Към
електрическия
контакт
 Жакове за аудиовход
и аудиоизход
Използвайте аудио кабел (не
е включен в комплекта), са да
направите всяка връзка, както следва.
•• Жакове AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Свържете
—
към жаковете за аудио
вход на оборудване по избор.
—Свържете
—
към друга
аудиосистема, за да се
насладите на функцията
„Party Chain“ (стр. 26).
•• Жакове AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
—Свържете
—
към жаковете за аудио
изход на телевизор или на
аудио/видео оборудване. Звукът
се извежда през тази система.
—Свържете
—
към друга
аудиосистема, за да се
насладите на функцията
„Party Chain“ (стр. 26).
А
нтена
Свържете проводниковата FM
антена (в комплекта).
Изтеглете антената хоризонтално.
Съвет
•• Инсталирайте системата на
място/в посока с добро приемане.
Зони с лошо
приемане:
далеч от
прозорци и др.
10BG
Зони с добро
приемане:
близо до
прозорци и др.
•• Избягвайте следните видовете места:
Между сгради
Деактивиране на
демонстрацията
За да деактивирате демонстрацията,
докато системата е изключена,
натиснете неколкократно
SPEAKER LIGHT, за да изберете
енергоспестяващия режим (стр. 12).
Поставете двете батерии R03
(размер AAA) (в комплекта),
като спазвате поляритета,
както е показано по-долу.
Близо до
мобилни телефони,
електрически уреди
Първи стъпки
Поставяне на батериите
Забележки
На метални бюра или маси
•• Дръжте антената далеч от захранващия
кабел и USB кабела, за да избегнете
прихващането на шум.
З
ахранване
Свържете захранващия кабел
(в комплекта) към системата и след
това към електрически контакт.
Когато свържете захранващия
кабел, демонстрацията (стр. 12)
ще се включи автоматично. Ако
натиснете , за да включите
системата, демонстрацията
ще приключи.
•• Не комбинирайте стара с нова батерия
или различни видове батерии.
•• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг
период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда
поради протичане или окисляване.
Пренасяне на системата
Преди да преместите системата,
се уверете, че няма зареден диск
и че няма свързано USB устройство,
и разкачете всички кабели.
Забележка
Правилното поставяне на ръцете по
време на пренасяне на системата е много
важно, за да се избегне нараняване
и/или имуществени щети.
11BG
Промяна на режима
на показване
Натиснете неколкократно
SPEAKER LIGHT, докато
системата е изключена.
При всяко натискане на бутона
режимът на показване се променя,
както е посочено по-долу.
Демонстрация
Осветлението се включва.
Няма показване (Standby Mode)
Дисплеят и осветлението се
изключват, за да се пести енергия.
Относно захранването
По подразбиране тази система
е настроена да се изключва
автоматично след около 15 минути,
ако не се извършват операции
или не се отчете аудио сигнал.
За подробности вижте „Настройване
на функцията за автоматично
влизане в режим на готовност“
(стр. 31).
12BG
Диск
Други операции
Направете следното
Възпроизвеждане на
компактдиск/MP3 диск
Поставяне
на възпроизвеждането
на пауза
Натиснете . За
да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете .
Съвет
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете . За
да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете .
За да отмените
възобновяването на
възпроизвеждането,
натиснете двукратно .
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Предпазни
мерки“ (стр. 38).
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „CD“ се
покаже на дисплея.
2 Поставете диск.
Натиснете  на устройството, за
да отворите тавата на диска, след
това поставете в нея диск така, че
страната с етикета да е обърната
нагоре.
Когато възпроизвеждате диск
с диаметър 8 см, като например
музикален сингъл, поставете го
на вътрешния кръг на тавата.
3 Натиснете  на
устройството, за да
затворите тавата на диска.
Избиране на Натиснете
папка от MP3 неколкократно
диск
+/–.
Диск
За
Избиране на Натиснете /.
писта или
файл
Намиране на Задръжте в натиснато
точка в писта положение /
или файл
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT/FM
MODE неколкократно,
докато на дисплея се
покаже „REP ONE1)“,
„REP FLDR2)“ или
„REP ALL3)“.
Промяна на
режима на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE
неколкократно, докато
плейърът спре. Можете
да изберете нормално
възпроизвеждане
(„FLDR“ за всички MP3
файлове в папката
в диска), разбъркано
възпроизвеждане
(„SHUF“ или „FLDRSHUF“
за разбъркано
възпроизвеждане
от папка) или
възпроизвеждане
на програма
(„PROGRAM“).
Не натискайте насила тавата
на диска, за да я затворите,
понеже това може да причини
неизправност.
4 Натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
„REP ONE“: повтаря текущата писта
или файл.
2)
„REP FLDR“ (само за MP3 дискове):
повтаря текущата папка.
3)
„REP ALL“: повтаря всички записи
или файлове.
1)
13BG
Забележки относно
възпроизвеждането на MP3 дискове
•• Не запазвайте други типове файлове или
ненужни папки в диск с MP3 файлове.
•• Папките, в които няма MP3 файлове,
се пропускат.
•• MP3 файловете се възпроизвеждат по
реда на записването им върху диска.
•• Системата може да възпроизвежда само
MP3 файлове с разширение „.mp3“.
•• Дори ако името на файла
е с правилното разширение, но
истинският формат е различен,
при възпроизвеждането може да се
получи силен шум, който да доведе
до неизправност на системата.
•• Максималният брой на:
—— папките е 256 (включително
основната папка);
—— MP3 файловете е 999;
—— нивата на папките (дървовидната
структура на файловете) е 8.
•• Не може да се гарантира съвместимост
с всички софтуери за кодиране/запис на
MP3, записващи устройства и носители.
Несъвместимите MP3 дискове може да
причинят шум или прекъснат звук или
да не се възпроизвеждат изобщо.
Забележка относно
възпроизвеждането на
мултисесийни дискове
Системата може да възпроизвежда
непрекъснати сесии на диск, когато те са
записани в същия формат като първата
сесия. Сесия, записана в различен
формат, и тези които следват след нея,
не могат да бъдат възпроизвеждани.
Имайте предвид, че дори ако сесиите
са записани в един и същи формат, някои
от тях може да не се възпроизведат.
Създаване на ваша собствена
програма (Program Play)
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „CD“
се покаже на дисплея.
2 Изберете режима на
14
BG
3 Изберете желания номер
на файл или запис
Натиснете неколкократно
/, докато на дисплея
се покаже номера на желаната
писта или файл.
Избран
номер на
писта или
файл
Общо време на
възпроизвеждане
на избрания запис
(само за CD-DA диск)
При програмиране на MP3 файлове
в конкретна папка, натиснете  +/–
неколкократно, за да изберете
желаната папка, а след това
изберете желания файл.
4 Програмирайте избраната
писта или файл.
Натиснете , за да въведете
избраната писта или файл.
5 Повторете стъпки от 3
до 4, за да програмирате
допълнителни записи
или файлове. Общият
максимален брой е 64.
6 За да възпроизведете
програмата си от записи
или файлове, натиснете .
Програмата се изчиства, когато
изпълните една от следните
операции:
——смяна на функцията;
——изключване на системата;
——изключване на захранващия
кабел;
——отваряне на тавата на диска.
За да възпроизведете отново
същата програма, натиснете .
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE.
Натиснете PLAY MODE
неколкократно, докато
„PROGRAM” се покаже на
дисплея при спрян плейър.
Натиснете, за да изтриете
последната стъпка от списъка
на програмата
Натиснете CLEAR при спряно
възпроизвеждане.
Тунер
Слушане на радио
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „FM“
се покаже на дисплея.
2 Извършете настройката.
Предварително задаване
наxрадиостанции
1 Настройте желаната
станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY,
за да изберете режима на
паметта на тунера.
За автоматично сканиране
3 Натиснете неколкократно
PRESET+/–, за да изберете
желания предварително
зададен номер.
Ако на избрания номер вече
е зададена друга станция, тя ще
бъде заменена от новата.
Ако сканирането не спре,
натиснете , за да го прекратите,
след което изпълнете ръчна
настройка (вижте по-долу).
4 Натиснете
За ръчна настройка
5 Повторете стъпките от 1
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато на
дисплея се покаже „MANUAL“,
след което натиснете
неколкократно TUNING+/–, за
да настроите желаната станция.
Когато настроите станция,
предоставяща услуги RDS,
на дисплея се показва името
на станцията (без модела за
Северна Америка).
Съвет
За да намалите шума при слаб сигнал
от FM стерео станция, натиснете
REPEAT/FM MODE неколкократно, докато
на дисплея се покаже „MONO“, за да
изключите приемането на стереосигнал.
Ще загубите стереоефекта, но
приемането на сигнала ще се подобри.
Тунер
Натиснете неколкократно
TUNING MODE, докато „AUTO“
се покаже на дисплея, след
което натиснете TUNING+/–.
Сканирането спира автоматично,
когато бъде открита станция.
, за да
запаметите станцията.
до 4, за да запазите други
станции.
Можете да настроите
предварително до 20 FM станции.
Предварително зададените
станции се съхраняват
в продължение на около
половин ден дори ако изключите
захранващия кабел или бъде
прекъснато захранването.
За слушане на предварително
зададена станция
Натиснете неколкократно
TUNING MODE, докато на дисплея
се покаже „PRESET“, след което
натиснете неколкократно PRESET+/–,
за да изберете желания номер за
предварително задаване.
15BG
USB устройство
Преди използване на
USB устройството
За съвместими USB устройства
вижте „Информация относно
съвместими устройства“ (стр. 32).
Когато използвате устройства Apple
с тази система, ги свързвайте чрез
BLUETOOTH връзка (стр. 20).
Използването на устройства Apple
чрез USB връзка не се поддържа.
Забележки
•• Когато е необходимо свързването чрез
USB кабел, използвайте предоставения
такъв с USB устройството. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с USB устройството,
за подробности за метода на работа.
•• Възможно е да измине дълго време,
преди на дисплея да се покаже
„SEARCH“, в зависимост от тип на
свързаното USB устройство.
•• Не свързвайте системата и USB
устройството чрез USB концентратор.
•• Когато е свързано USB устройство,
системата прочита всички файлове
в него. Ако в USB устройството много
папки или файлове, прочитането на
USB устройството може да отнеме
повече време.
•• Когато са свързани няколко USB
устройства, може да има забавяне
при изпълнение на операция от тази
система.
•• Не може да бъде гарантирана
съвместимост с всеки софтуер за
кодиране/запис. Ако аудиофайловете
в USB устройството са кодирани
първоначално с несъвместим
софтуер, те може да причинят шум
или прекъснат звук или да не се
възпроизвеждат изобщо.
•• Тази система не поддържа непременно
всички функции, осигурявани от
свързаното USB устройство.
•• Не изваждайте USB устройството по
време на прехвърляне или изтриване.
Това може да повреди данните в USB
устройството или самото устройство.
16BG
За използване на системата като
зарядно устройство за батерии
Можете да използвате системата
като зарядно устройство за батерии
за USB устройства, които разполагат
с функция за презареждане.
Свържете USB устройството към
(USB) порта.
Зареждането започва, когато
USB устройството се свърже към
(USB) порта. За подробности
направете справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството си.
Прехвърляне на музика
от диск
Можете да прехвърляте музика от
диск (само CD-DA или MP3 диск) на
USB устройство както следва:
•• Прехвърляне CD SYNC:
Прехвърлете всички CD-DA писти
от CD-DA диска.
•• Прехвърляне на MP3 папка:
Прехвърлете MP3 файлове
в конкретна папка от MP3 диск.
•• Прехвърляне REC1: Прехвърлете
текущо възпроизвеждана писта
или MP3 файл от диска.
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „CD“ се
покаже на дисплея.
2 Свържете USB устройството
към
(USB) порта.
3 Поставете диск, който
искате да прехвърлите.
4 Подгответе за прехвърляне.
Преминете към стъпка 5 в случай
на прехвърляне CD SYNC.
За прехвърляне на MP3 папка
За прехвърляне на MP3 файлове
в конкретна папка натиснете
неколкократно
+/–, за да
изберете желаната папка. След
това започнете възпроизвеждането
и натиснете  веднъж.
Уверете се, че изтеклото време на
възпроизвеждане е спряло на дисплея.
За прехвърляне REC1
Натиснете /, за да
изберете записа или MP3 файла,
който искате да прехвърлите,
и започнете възпроизвеждане.
За прехвърляне на MP3 файл
в конкретна папка, натиснете
+/– неколкократно, за да
изберете желаната папка, след
това натиснете /, за
да изберете MP3 файла, който
искате да прехвърлите. След това
стартирайте възпроизвеждането.
5 Натиснете REC TO USB.
На дисплея се показва „READY“.
6 Натиснете
.
За спиране на прехвърлянето
Натиснете .
Правила за генериране
на папки и файлове
При прехвърляне към USB
устройство се създава папка „MUSIC“
директно под „ROOT“. Папките
и файловете се генерират в тази
„MUSIC“ папка според метода на
прехвърляне и източника както
следва.
Източник
MP3
Име на
папката
„MP3_REC1“
CD-DA
„CD_REC1“
Име на
файла
Същото
като
източника
„TRACK001“*
* Номерата на папките и файловете се
задават подред от този момент нататък.
Забележки
•• Информацията CD-TEXT от компактдиска
не се прехвърля при създадените MP3
файлове. Тази система не поддържа
стандарта CD-TEXT.
•• Прехвърлянето спира автоматично, ако:
—— свободното пространство на USB
устройството свърши по време на
прехвърлянето;
—— броят на аудиофайловете и папките
в USB устройството достигне лимита
за броя, който системата може да
разпознае.
•• Ако папката или файла, които се
опитвате да прехвърлите, вече
съществуват в USB устройството със
същото име, се добавя последователен
номер след името, без да се изтрива
оригиналната папка или файл.
•• Не използвайте бутоните на
дистанционното управление
или устройството по време на
прехвърлянето, за да предотвратите
спирането му.
USB устройство
Прехвърлянето започва, след
това на дисплея се показва
„USB REC“.
Не изваждайте USB устройството
преди прехвърлянето да
приключи.
Когато прехвърлянето приключи,
на дисплея се показва
„COMPLETE“ и се създават
аудиофайлове в MP3 формат.
Прехвърляне на REC1
Забележка за съдържанието,
защитено с авторски права
Прехвърлената музика се ограничава
само до лична употреба. Използването
на музиката за други цели изисква
разрешение от притежателите на
авторските права.
Прехвърляне CD SYNC
Източник
CD-DA
Име на
папката
„CDDA001“*
Име на
файла
„TRACK001“*
Прехвърляне на MP3 папка
Източник
MP3
Име на
Име на
папката
файла
Същото като
източника
17BG
Възпроизвеждане
на файл
Поддържат се следните формати
на аудиофайл:
—MP3:
—
разширение на файл „.mp3“;
—WMA:
—
разширение на файл
„.wma“.
За
Направете следното
Избиране
на повторно
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT/FM
MODE неколкократно,
докато на дисплея се
покаже „REP ONE2)“, „REP
FLDR3)“ или „REP ALL4)“.
Промяна на
режима на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY
MODE, докато
USB устройството
е спряно. Можете да
изберете нормално
възпроизвеждане
(„FLDR“ за всички
файлове в папката
в USB устройството),
разбъркано
възпроизвеждане
(„SHUF“ или „FLDRSHUF“
за разбъркано
възпроизвеждане
от папка) или
възпроизвеждане на
програма („PROGRAM“).
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „USB“
се покаже на дисплея.
2 Свържете USB устройството
към
(USB) порта.
3 Натиснете ,
за да стартирате
възпроизвеждането.
4 Натиснете VOL +/–, за да
Други операции
18BG
При възпроизвеждане на VBR MP3/
WMA файл (с променлива побитова
скорост) системата може да възобнови
възпроизвеждането от друго място.
2)
„REP ONE“: повтаря текущия файл.
3)
„REP FLDR“: повтаря текущата папка.
4)
„REP ALL“: повтаря всички файлове
в USB устройство.
1)
регулирате силата на звука.
За
Направете следното
Поставяне
на възпроизвеждането
на пауза
Натиснете . За
да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете .
Спиране на
възпроизвеждането
Натиснете . За
да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете  1).
За да отмените
възобновяването на
възпроизвеждането,
натиснете двукратно .
Избиране
на папка
Натиснете
неколкократно
Избиране
на файл
Натиснете /.
Намиране
на точка във
файл
Задръжте в натиснато
положение /
по време на
възпроизвеждане
и освободете бутона
в желаната точка.
+/–.
Забележки
•• Тази система не може да
възпроизвежда аудио файлове от USB
устройство в следните случаи:
—— когато общият брой на
аудиофайловете в USB устройството
надвишава 999;
—— когато броят на папките в USB
устройството надвишава 256
(включително папката „ROOT“
и празните папки).
Тези стойности може да се различават
в зависимост от файла и структурата на
папките. Не запазвайте други типове
файлове или ненужни папки в USB
устройство с аудио файлове.
•• Системата може да възпроизвежда само
до 8 папки в йерархична структура.
•• Файловете и папките се показват в реда
на създаването им в USB устройството.
•• Папките, в който няма аудио файлове,
се пропускат.
•• Имайте предвид, че дори ако името на
файла е с правилно разширение, но
истинският формат е различен, може да
се възпроизведе шум или да възникне
неизправно функциониране на системата.
За изтриване на аудио файлове
или папки от USB устройството
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „USB“
се покаже на дисплея.
2 Свържете USB устройството
към (USB) порта.
3 Натиснете / или
+/– неколкократно, за да
изберете аудиофайла или
папката, които искате да
изтриете, след това стартирайте
възпроизвеждането.
4 Натиснете OPTIONS.
5 Натиснете неколкократно /
6 Натиснете / , за да изберете
„FOLDER“ или „FILE“, след това
натиснете .
На дисплея мига „ERASE??“.
7 Натиснете
.
Когато изтриването завърши, на
дисплея ще се покаже „COMPLETE“.
Създаване на ваша собствена
програма (Program Play)
1 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „USB“
се покаже на дисплея.
2 Изберете режима
на възпроизвеждане.
4 Програмирайте
избрания файл.
Натиснете , за да въведете
избрания файл.
5 Повторете стъпки от 3
до 4, за да програмирате
допълнителни файлове.
Общият максимален
брой е 64.
6 За да възпроизведете
програмата си от файлове,
натиснете .
Програмата се изчиства, когато
изпълните една от следните
операции:
——смяна на функцията;
——изключване на системата;
——изключване на захранващия
кабел.
За да възпроизведете отново
същата програма, натиснете .
USB устройство
, за да изберете „ERASE“, след
което натиснете .
При програмиране на MP3/WMA
файлове в конкретна папка,
натиснете неколкократно
+/–,
за да изберете желаната
папка, а след това изберете
желания файл.
За отмяна на възпроизвеждането
на програмата
Натиснете PLAY MODE.
Натиснете, за да изтриете
последната стъпка от списъка
на програмата
Натиснете CLEAR при спряно
възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE неколкократно,
докато „PROGRAM“ се покаже на
дисплея при спрян плейър.
3 Изберете желания номер
на файл
Натиснете неколкократно
/, докато на дисплея се
покаже номера на желания файл.
Избран номер на файл
19BG
BLUETOOTH
Относно безжичната
технология BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология
с малък обхват, която позволява
безжичен обмен на данни между
цифрови устройства. Безжичната
технология BLUETOOTH работи
в обхват от около 10 метра.
Поддържани версия, профили
и кодеци на BLUETOOTH
За подробности вижте „Секция
BLUETOOTH“ (стр. 41).
Относно индикатора
BLUETOOTH
Индикаторът BLUETOOTH на
устройството светва или мига в син
цвят, за да покаже състоянието на
BLUETOOTH.
Състояние на
системата
Състояние на
индикатора
BLUETOOTH
в готовност
Мига бавно
BLUETOOTH
сдвояване
Мига бързо
BLUETOOTH
връзката
е установена
Светва
Сдвояване на тази
система с BLUETOOTH
устройство
Сдвояването е операция, при
която BLUETOOTH устройствата се
регистрират предварително едно към
друго. След извършване на операция
по сдвояване не е необходимо тя да
се изпълнява повторно.
Ако устройството ви е съвместим
с NFC смартфон, не е необходима
ръчна процедура по сдвояване.
(Вижте „BLUETOOTH свързване с едно
докосване чрез NFC“ (стр. 22).)
1 Поставете BLUETOOTH
устройството на разстояние
до 1 метър от системата.
2 Натиснете BLUETOOTH
на устройството, за да
изберете BLUETOOTH
функцията.
На дисплея се показва
„BT AUDIO“.
Съвети
•• Когато няма информация за
сдвояванията в системата
(например когато използвате
BLUETOOTH функцията за пръв път
след покупката), „PAIRING“ мига
на дисплея и системата влиза
автоматично в режим на сдвояване.
В такъв случай преминете към
Стъпка 4.
•• Ако BLUETOOTH връзката
е установена, прекъснете
BLUETOOTH връзката (стр. 22).
3 Задръжте натиснат бутона
BLUETOOTH на устройството
за повече от 3 секунди.
На дисплея мига „PAIRING“.
4 Извършете процедурата по
сдвояване на BLUETOOTH
устройството.
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на BLUETOOTH устройството.
20BG
5 Изберете „MHC-V11“ на
дисплея на BLUETOOTH
устройството.
Забележка
Ако на BLUETOOTH устройството се
изисква ключ за достъп, въведете
„0000“. В зависимост от устройството
„ключът за достъп“ може да се нарича
„код за достъп“, „ПИН код“, „ПИН
номер“, „парола“ и други.
6 Установете BLUETOOTH
връзката от BLUETOOTH
устройството.
Забележки
•• Можете да сдвоите до 8 BLUETOOTH
устройства. Ако сдвоите 9-о BLUETOOTH
устройство, сдвоеното най-отдавна
устройство ще бъде изтрито.
•• Ако искате да извършите сдвояване
с друго BLUETOOTH устройство,
повторете стъпки от 1 до 6.
За отмяна на операция
за сдвояване
Натиснете BLUETOOTH на
устройството.
Можете да управлявате BLUETOOTH
устройство, като свържете системата
и BLUETOOTH устройството
с помощта на AVRCP.
Преди да възпроизвеждате музика,
проверете следното:
——дали BLUETOOTH функцията на
BLUETOOTH устройството е включена;
—дали
—
сдвояването е завършено
(стр. 20).
Веднъж след като системата
и BLUETOOTH устройството бъдат
свързани, можете да управлявате
възпроизвеждането, като натиснете
, ,  и /.
1 Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На дисплея се показва „BT AUDIO“.
2 Установете връзка
BLUETOOTH
След завършване на сдвояването
и установяване на BLUETOOTH
връзка на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството връзката може
да стартира автоматично след
завършване на сдвояването.
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство
с BLUETOOTH устройството.
Последното свързвано
BLUETOOTH устройство ще бъде
свързано автоматично.
Установете BLUETOOTH връзка
от BLUETOOTH устройството, ако
устройството не е свързано.
3 Натиснете ,
за да стартирате
възпроизвеждането.
Изтриване на цялата
информация за регистрация
на сдвояването
За да изтриете цялата информация
за сдвояването, системата трябва
да бъде нулирана до фабрични
настройки по подразбиране. Вижте
„Нулиране на системата“ (стр. 37).
В зависимост от BLUETOOTH
устройството
——може да се наложи да
натиснете двукратно ;
——може да се наложи да
стартирате възпроизвеждане
на аудиоизточник на
BLUETOOTH устройството.
4 Настройте силата на звука.
Настройте първо силата на
звука на свързаното BLUETOOTH
устройство. Ако нивото на силата
на звука е все още твърде ниско,
регулирайте го на системата
с помощта на VOL +/–.
21BG
Забележка
Ако се опитате да свържете друго
BLUETOOTH устройство към системата,
връзката с текущо свързаното BLUETOOTH
устройство ще се прекъсне.
За да прекъснете BLUETOOTH
връзката
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно / ,
за да изберете „DISCONNECT“,
след което натиснете .
В зависимост от BLUETOOTH
устройството, BLUETOOTH връзката
може да бъде прекратена
автоматично, след като спрете
възпроизвеждането.
—— Включете функцията NFC.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
съвместимия с NFC смартфон.
—— Ако съвместим с NFC смартфон
е с операционна система Android
с версия, по-стара от 4.1.x, изтеглете
и стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“
е безплатно приложение за
смартфони с Android, което можете
да получите от Google Play™.
(Приложението може да не се
предлага в някои държави/региони.)
1 Допрете мобилно устройство,
например смартфон или
таблет, до маркировката N на
системата, докато мобилното
устройство започне да вибрира.
BLUETOOTH свързване
с едно докосване чрез NFC
NFC (Near Field Communication)
е технология, която позволява
безжична комуникация в малък
обхват между различни устройства,
като смартфони и IC маркери.
Когато допрете до системата NFC
съвместим смартфон, системата
автоматично:
—включва
—
функцията BLUETOOTH;
—завършва
—
сдвояването
и BLUETOOTH връзката.
Съвместими смартфони
Смартфони с вградена функция
NFC (операционна система:
Android™ 2.3.3 или по-нов,
без Android 3.x)
Завършете свързването,
като следвате инструкциите,
показвани на смартфона.
Когато BLUETOOTH връзката
бъде установена, индикаторът
BLUETOOTH на устройството
спира да мига и остава светещ.
„BT AUDIO“ се показва на дисплея.
2 Стартирайте на смартфона
възпроизвеждане на аудио
източник.
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на
BLUETOOTH устройството.
Съвет
Забележки
•• Системата може да разпознава и да
се свързва наведнъж само с един
съвместим с NFC смартфон. Ако се
опитате да свържете друг смартфон,
съвместим с NFC, със системата,
връзката с текущо свързания съвместим
с NFC смартфон ще прекъсне.
•• В зависимост от съвместимия
с NFC смартфон може да се наложи
предварително да изпълните на него
една от посочените по-долу стъпки.
22BG
Ако сдвояването и BLUETOOTH
свързването са неуспешни, направете
посоченото по-долу.
—— Ако използвате предлаган
в търговската мрежа калъф за
смартфона, отстранете калъфа.
—— Допрете отново смартфона до
маркировката N на устройството.
—— Стартирайте повторно приложението
„NFC Easy Connect“.
За да прекъснете BLUETOOTH връзката
Допрете отново смартфона до
маркировката N на устройството.
Възпроизвеждане с кодек
за висококачествен звук
(AAC/LDAC™)
Системата може да получава данни
във формат на кодек AAC или
LDAC от BLUETOOTH устройство.
Те осигуряват възпроизвеждане
с висококачествен звук.
Настройката по подразбиране
на тази система е „AUTO“.
За да приложите промените на
настройката, трябва да прекъснете
BLUETOOTH връзката (стр. 22),
след което да установите
BLUETOOTH връзката повторно.
1 Натиснете BLUETOOTH на
На дисплея се показва
„BT AUDIO“.
2 Натиснете OPTIONS.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „BT:CODEC“,
след което натиснете .
4 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете тази
настройка, след което
натиснете .
•• AUTO: Системата отчита кодека,
използван за устройството
източник, и автоматично
избира оптималния кодек от
„SBC“, „AAC*“ или „LDAC*“.
•• SBC: „SBC“ се прилага винаги,
независимо от кодека, използван
за устройството източник.
* Налично само когато кодекът
се поддържа от BLUETOOTH
устройството ви.
LDAC е технология
за аудиокодиране,
разработена от Sony, която
позволява предаването на
аудиосъдържание с висока
разделителна способност
(Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH
връзка. За разлика от други
съвместими с BLUETOOTH
кодиращи технологии, например
SBC, тя работи без влошаващо
преобразуване на Hi-Res Audio
съдържанието1). Тя позволява
приблизително три пъти повече
данни2), в сравнение с други
технологии, да бъдат предадени
по безжична BLUETOOTH
мрежа с безпрецедентно
качество на звука благодарение
на ефективно кодиране
и оптимизирано пакетиране.
BLUETOOTH
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
Забележка
Можете да се насладите на високо
качество на звука, когато устройството
източник е съвместимо с AAC/LDAC и тази
функция е зададена на „AUTO“. Въпреки
това звукът може да бъде с прекъсвания
в зависимост от условията на BLUETOOTH
комуникацията. Ако се случи това,
задайте функцията на „SBC“.
С изключение на съдържание
във формат DSD.
В сравнение с SBC (Sub Band Codec),
когато е избрана побитова скорост
от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
1)
2)
Настройване на
режима на готовност
на BLUETOOTH
Режимът на готовност на BLUETOOTH
разрешава на системата да включи
автоматично, когато установите
BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH
устройство.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „BT:STBY“, след
което натиснете .
23BG
3 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете тази
настройка, след което
натиснете .
•• ON: Системата се изключва
автоматично дори когато
е в режим на готовност.
•• OFF: Изключва тази функция.
Използване на „SongPal“
по BLUETOOTH
Относно приложението
Съвет
Деактивирайте режима на готовност на
BLUETOOTH, за да намалите консумацията
на електроенергия в режим на готовност
(еко режим).
Включване или
изключване на
BLUETOOTH сигнала
Може да се свържете към системата
от сдвоено BLUETOOTH устройство
с всички функции, когато BLUETOOTH
сигналът на системата е включен.
BLUETOOTH сигналът е включен
по подразбиране.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
Задръжте натиснат бутоните 
и TUNING– за около 5 секунди.
„BT ON“ или „BT OFF“ се показва на
дисплея.
Забележка
Когато BLUETOOTH сигналът е изключен,
не можете да извършвате следните
операции:
—— сдвояване и/или свързване
с BLUETOOTH устройство;
—— настройване на BLUETOOTH аудио
кодеците;
—— настройване на режима на готовност
на BLUETOOTH;
—— използване на „SongPal“ чрез
BLUETOOTH.
24BG
Можете да управлявате системата
с помощта на безплатното
приложение „SongPal“, което
е налично и в Google Play, и в App
Store. Потърсете „SongPal“ или
сканирайте двуизмерния код
по-долу, след това изтеглете
безплатното приложение, за да
научите повече за удобните функции.
Забележки
•• Ако приложението „SongPal“ не
работи както трябва, прекъснете
BLUETOOTH връзката (стр. 22), след
което установете BLUETOOTH връзката
повторно, за да може BLUETOOTH
връзката да функционира нормално.
•• Какво можете да управлявате
с помощта на „SongPal“, зависи
от свързаното устройство.
•• Спецификацията и дизайнът на
приложението могат да бъдат
променяни без предупреждение.
Регулиране на звука
Регулиране на звука
За
Направете следното
Регулиране
на силата
на звука
Натиснете VOL +/–.
Генериране
на подинамичен
звук
Натиснете
неколкократно
MEGA BASS, докато
„BASS ON“ се покаже
на дисплея.
Настройване Натиснете
на звуковия неколкократно EQ,
ефект
докато се покаже
желаният звуков
ефект.
Създаване на
атмосфера за
купон (DJ EFFECT)
Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1 Натиснете следния бутон,
за да изберете типа ефект.
•• FLANGER: Създава дълбок
фланжиращ ефект, който
наподобява бученето на
реактивен самолет.
•• ISOLATOR: Изолира конкретна
честотна лента, като регулира
останалите такива. Това
е полезно, когато искате да
фокусирате върху гласове.
2 Завъртете копчето
За изключване на ефекта
Натиснете DJ OFF.
Забележки
•• DJ EFFECT се изключва автоматично,
когато:
—— изключите системата;
—— активирате или деактивирате
функцията „Party Chain“.
•• DJ EFFECT не влияе на прехвърлените
аудиофайлове. Прехвърлените
аудиофайлове ще бъдат генерирани
без DJ EFFECT дори ако сте го
активирали.
•• Не можете да използвате
VOLUME/DJ CONTROL на устройството,
за да настроите силата на звука,
когато е активиран ефектът DJ EFFECT.
Натиснете VOL +/– на дистанционното
управление, за да регулирате силата
на звука.
Регулиране на звука
VOLUME/DJ CONTROL,
за да регулирате нивото
на ефекта.
25BG
Други операции
Използване на функцията „Party Chain“
Можете да свържете множество аудио системи във верига, за да създадете
по-интересна парти обстановка и да създадете по-мощно извеждане.
Активирана система от веригата ще бъде „Party Host“ (Парти домакин) и ще
споделя музиката. Останалите системи ще станат „Party Guest“ (Парти гост)
и ще възпроизвеждат същата музика като тази, която е „Party Host“ (Парти
домакин).
Настройване на функцията „Party Chain“
Настройте функцията „Party Chain“, като свържете всички системи чрез
аудиокабели (не са включени в комплекта).
Преди да свържете кабелите, задължително изключете захранващия кабел.
 Ако всички системи са оборудвани с функцията „Party Chain“
Пример: когато свързвате, като използвате тази система като първа система
Последна система
Продължете
връзката до
последната
система.
Втора система
Първа система
•• Последната система трябва да е свързана към първата.
•• Всяка система може да стане „Party Host“ (Парти домакин) в тази връзка.
•• Можете да смените „Party Host“ (Парти домакин)а с друга аудиосистема във
веригата. За подробности вижте „За избиране на нова система „Party Host“
(Парти домакин)“ (стр. 28).
•• Уверете се, че е избрана функция, различна от функцията „Audio In“. Когато
е избрана функцията „Audio In“, функцията „Party Chain“ не може да бъде
активирана.
26BG
 Ако никоя от системите не е оборудвана с функцията „Party Chain“
Пример: когато свързвате, като използвате тази система като първа система
Продължете
връзката до
последната
система.
Последна
система*
Втора система
Първа система
* Свържете системата, която не е оборудвана с функцията „Party Chain“, като последна
система. Уверете се, че сте избрали „Audio In“ като функция на последната система.
Други операции
•• Последната система не е свързана към първата.
•• Трябва да изберете първата система за „Party Host“ (Парти домакин), така
че всички системи да изпълняват една и съща музика, когато е активирана
функцията „Party Chain“.
27BG
Използване на функцията
„Party Chain“
1 Включете кабела за
електрозахранване
и включете всички системи.
2 Настройте силата на звука
на всяка система.
3 Активирайте функцията
„Party Chain“ на системата,
която искате да използвате за
„Party Host“ (Парти домакин).
Пример: когато използвате тази
система като „Party Host“ (Парти
домакин)
Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
желаната функция.
Когато свързвате с помощта
на  (стр. 26), не избирайте
функцията „Audio In“. Ако
изберете тази функция,
функцията „Party Chain“ не
може да бъде активирана.
Стартирайте
възпроизвеждането, след
това задръжте в натиснато
положение MEGA BASS
на устройството, докато
на дисплея се покаже
„PARTY CHAIN HOST“.
Системата започва парти
веригата, а другите системи
автоматично стават „Party Guest“
(Парти гост). Всички системи
възпроизвеждат същата музика,
като тази на системата „Party
Host“ (Парти домакин).
Забележки
28BG
•• В зависимост от общия брой системи,
които сте свързали, на тези, които са
„Party Guest“ (Парти гост), може да им
отнеме известно време да започнат
да възпроизвеждат музиката.
•• Промяната на силата на звука
и звуковия ефект на системата „Party
Host“ (Парти домакин) няма да се
отрази на извеждането на системите
„Party Guest“ (Парти гост).
•• Когато използвате микрофона на
системата „Party Host“ (Парти домакин),
звукът няма да се изведе от системите
„Party Guest“ (Парти гост).
•• Когато една от системите във връзката
извършва USB прехвърляне, изчакайте
системата да приключи или спрете
прехвърлянето, преди да активирате
функцията „Party Chain“.
•• За подробни операции на други
системи направете справка
в инструкциите им за експлоатация.
За избиране на нова система
„Party Host“ (Парти домакин)
Повторете стъпка 3 от „Използване
на функцията „Party Chain““ на
системата, която искате да бъде
новият „Party Host“ (Парти домакин).
Текущият „Party Host“ (Парти
домакин) автоматично ще стане
„Party Guest“ (Парти гост). Всички
системи възпроизвеждат същата
музика, като тази на новата система
„Party Host“ (Парти домакин).
Забележки
•• Можете да изберете друга система като
нов „Party Host“ (Парти домакин) само
след като всички системи във веригата
са активирали функцията „Party Chain“.
•• Ако избраната система не стане
новият Party Host (Парти домакин) след
няколко секунди, повторете Стъпка 3
от „Използване на функцията „Party
Chain““.
За да деактивирате функцията
„Party Chain“ (Парти верига)
Когато използвате тази система
като „Party Host“ (Парти домакин),
задръжте в натиснато положение
MEGA BASS на устройството.
Когато използвате друга система
като „Party Host“ (Парти домакин),
натиснете PARTY CHAIN на системата
Party Host (Парти домакин).
Забележка
Ако функцията „Party Chain“ не се
деактивира след няколко секунди,
изпълнете отново горната операция на
системата „Party Host“ (Парти домакин).
Пеене заедно: Караоке
Подготовка за караоке
1 Завъртете MIC LEVEL на
устройството на MIN, за да
намалите нивото на звука
на микрофона.
Диапазон на силата на
звука на микрофона
Използване на затихването
на вокал
Можете да намалите звука на
вокала в стереоизточник.
Натиснете неколкократно
VOCAL FADER, докато „FADE ON“
се покаже на дисплея.
За да отмените ефекта за затихване
на вокала, натиснете неколкократно
VOCAL FADER, докато на дисплея се
покаже „FADE OFF“.
Забележка
За да използвате Затихване на вокала по
време на действие на функцията за CD
или USB, включете режима за караоке,
като свържете микрофон.
2 Свържете микрофон по
избор към жака MIC 1 или
MIC 2 на устройството.
Свържете друг микрофон по
избор, ако искате да пеете в дует.
възпроизвеждането на
музиката и регулирайте
силата на звука на
микрофона. Натиснете
неколкократно MIC ECHO, за
да регулирате ехо ефекта.
4 Започнете да пеете заедно
с музиката.
Натиснете KEY CONTROL /,
за да нагодите според
вокалния си диапазон
в режим на караоке.
Удоволствие от
музика при включено
осветление на
високоговорителите
Други операции
3 Стартирайте
Промяна на тоналността
(Key Control)
Забележки
•• Режимът за караоке се включва, когато
включите микрофон.
•• Ако възникне пищене:
—— отдалечете микрофона от системата;
—— сменете посоката на микрофона;
—— намалете силата на звука на
микрофона;
—— натиснете VOL –, за да намалите
силата на звука, или натиснете
неколкократно MIC ECHO, за да
регулирате нивото на ехото.
•• Звукът от микрофона няма да бъде
прехвърлен към USB устройството
по време на USB прехвърляне.
Натиснете SPEAKER LIGHT.
Осветлението на
високоговорителите се включва.
За да изключите осветлението
на високоговорителите
натиснете SPEAKER LIGHT отново.
Забележка
Ако яркостта на осветлението създава
отблясъци, включете осветлението
на помещението или изключете
осветлението на устройството.
29BG
Използване на
допълнително
оборудване
1 Свържете допълнително
оборудване към
жаковете AUDIO IN L/R на
устройството с помощта на
аудиокабел (не е включен
в комплекта).
2 Натиснете неколкократно
FUNCTION, докато „AUDIO IN“
се покаже на дисплея.
3 Стартирайте
възпроизвеждането на
свързаното оборудване.
4 Настройте силата на звука.
Регулирайте първо силата на
звука на свързаното оборудване.
Ако нивото на силата на
звука е все още твърде ниско,
регулирайте го на системата
с помощта на VOL +/–.
Забележка
Системата може да влезе в режим на
готовност автоматично, ако силата
на звука на свързаното оборудване
е прекалено слаба. В такъв случай
усилете звука на оборудването. За да
изключите функцията за автоматично
влизане в режим на готовност
вижте „Настройване на функцията
за автоматично влизане в режим на
готовност“ (стр. 31).
Промяна на
информацията
на дисплея
Можете да преглеждате
информация, като номер на писта,
име на файл/папка, име на албум
или изпълнител.
Натиснете DISPLAY
неколкократно, когато
системата е включена.
Забележки относно информацията
на дисплея
•• Знаците, които не може да бъдат
показани, се извеждат като „_“.
•• Не се показва следната информация:
—— общото време на възпроизвеждане
за MP3 диск и USB устройство;
—— оставащото време на
възпроизвеждане за MP3/WMA файл.
•• Не се показва правилно следната
информация:
—— изтеклото време на възпроизвеждане
на MP3/WMA файл, кодиран с VBR
(променлива побитова скорост);
—— имената на папките и файловете,
които не отговарят на ISO9660
Level 1/Level 2 по отношение на
формата на разширение.
Използване на таймера
за заспиване
Системата се изключва автоматично
след предварително зададеното време.
Натиснете SLEEP неколкократно,
за да изберете желаното време.
За да отмените таймера за
заспиване, натиснете неколкократно
SLEEP и изберете „OFF“.
30BG
Забележка
Когато отваряте и затваряте тавата на диска,
оставащото време преди изключването на
системата може да се удължи.
Съвети
•• За да проверите оставащото време
преди изключването на системата,
натиснете SLEEP.
•• Ако изберете „AUTO“, системата се
изключва автоматично след спиране
на възпроизвеждането на текущия
диск или USB устройство или след
100 минути.
Деактивиране
на бутоните на
устройството (Child Lock)
Можете да деактивирате бутоните
на устройството (с изключение
на ), за да предотвратите
неправилни действия, като
например детска пакост.
На дисплея се показва „LOCK ON“.
Може да управлявате системата
само чрез бутоните на
дистанционното управление.
За да изключите функцията за
заключване за деца, задръжте
в натиснато положение DJ OFF
и  на устройството за повече
от 3 секунди, докато „LOCK OFF“
се покаже на дисплея.
По подразбиране тази система
е настроена да се изключва
автоматично след около 15 минути
без операция или извеждане на
аудиосигнал.
За да изключите функцията,
задръжте в натиснато
положение , докато
системата е включена,
докато на дисплея се покаже
„AUTO STANDBY OFF“.
За да включите функцията,
повторете процедурата,
докато на дисплея се покаже
„AUTO STANDBY ON“.
Забележки
•• Съобщението „STANDBY“ мига на
панела дисплея, преди системата
да влезе в режим на готовност.
•• Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност не работи
в следните случаи:
—— по време на функцията за тунер;
—— когато е активиран таймерът за
заспиване.
Други операции
Задръжте натиснат бутоните
DJ OFF и  на устройството
за повече от 3 секунди.
Настройване на
функцията за
автоматично влизане
в режим на готовност
31BG
Допълнителна информация
Информация относно
съвместими устройства
Относно поддържаните USB
устройства
•• Тази система поддържа само USB
Mass Storage Class.
•• Тази система поддържа само USB
устройства, форматирани под FAT
(без exFAT).
•• Някои USB устройства може да не
функционират с тази система.
Относно BLUETOOTH комуникацията
за iPhone и iPod touch
Изработено за
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6-о поколение)
•• iPod touch (5-о поколение)
Уебсайтове за съвместими
устройства
Проверете уебсайтовете по-долу за
най-новата информация относно
съвместимите USB и BLUETOOTH
устройства.
За клиентите в САЩ:
http://esupport.sony.com/
За клиентите в Канада:
http://esupport.sony.com/CA
За клиентите в Европа:
http://www.sony.eu/support
За клиентите в Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/LA
За клиентите в други държави/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
32BG
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем, докато
работите със системата, следвайте
стъпките, описани по-долу, преди да
се свържете с най-близкия търговец
на Sony. Ако се покаже съобщение за
грешка, не забравяйте да отбележите
съдържанието му за справка.
1 Проверете дали проблемът
е посочен в този раздел:
„Отстраняване на
неизправности“.
2 Проверете следните
уебсайтове за поддръжка
на потребители.
За клиентите в САЩ:
http://esupport.sony.com/
За клиентите в Канада:
http://esupport.sony.com/CA
За клиентите в Европа:
http://www.sony.eu/support
За клиентите в Латинска
Америка:
http://esupport.sony.com/LA
За клиентите в други държави/
региони:
http://www.sony-asia.com/
support
В тези уебсайтове ще намерите
най-новата информация за
поддръжка и често задавани
въпроси.
Имайте предвид, че ако сервизът
подмени някои части по време на
ремонта, може да задържи старите.
Ако на дисплея се покаже
„PROTECT“
Изключете незабавно
захранващия кабел и проверете
посочените по-долу елементи,
след като „PROTECT“ изчезне.
•• Нещо блокира ли
вентилационните отвори
на системата?
•• Има ли късо съединение
на USB порта?
След като проверите
горепосочените елементи и не
откриете никакви проблеми,
свържете отново захранващия
кабел и включете системата. Ако
проблемът продължи, свържете се
с най-близкия търговец на Sony.
Общи
Системата не се включва.
•• Проверете дали захранващият
кабел е свързан здраво.
Системата е влязла в режим
на готовност.
•• Това не е неизправност. Системата
влиза автоматично в режим на
готовност след около 15 минути,
когато не се извършват операции
или не се извежда аудио сигнал
(стр. 31).
Няма звук.
•• Настройте силата на звука.
•• Проверете връзката на
опционалното оборудване,
ако има такова (стр. 10).
•• Включете свързаното оборудване.
•• Изключете и включете отново
захранващия кабел, след което
включете системата.
Има силно бръмчене или шум.
•• Отдалечете системата от
източниците на шум.
•• Свържете системата към друг
електрически контакт.
•• Монтирайте филтър за шум
(достъпен в търговската мрежа)
към кабела за електрозахранване.
•• Изключете електрическото
оборудване наоколо.
•• Можете да чуете шум, генериран
от охлаждащите вентилатори
на системата, когато системата
е в режим на готовност или по
време на възпроизвеждане.
Това не е неизправност.
Дистанционното управление не
работи.
•• Отстранете препятствията между
дистанционното управление
и устройството.
•• Приближете дистанционното
управление до системата.
•• Насочете дистанционното управление
към сензора на системата.
•• Сменете батериите (R03/
размер AAA).
•• Преместете системата далеч от
флуоресцентна светлина.
Има наличие на микрофония.
•• Намалете силата на звука.
•• Отдалечете микрофона от
системата или променете
посоката му.
Допълнителна информация
Системата не може да бъде
изключена, въпреки че бутонът 
е натиснат.
•• Възможно е неволно да сте
задали режима на показване
на демонстрация. Натиснете
неколкократно SPEAKER LIGHT, за
да изберете режима на готовност
(стр. 12).
Няма звук от микрофона.
•• Регулирайте силата на звука
на микрофона.
•• Уверете се, че микрофонът
е свързан към жака MIC 1 или
MIC 2 на устройството по правилен
начин.
•• Уверете се, че микрофонът
е включен.
С изключение на  нито един
от бутоните на устройството не
работи, а на дисплея се показва
„LOCK ON“.
•• Изключете функцията за защита
от деца (стр. 31).
33BG
„SEARCH“, „READING“ или „TUNING“
се показва на дисплея.
•• Използвайте системата, след като
съобщението изчезне.
Плейър за дискове
Тавата на диска не се отваря и на
дисплея се показва „LOCKED“.
•• Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Възпроизвеждането не се стартира.
•• Избършете диска (стр. 38).
•• Заредете диска отново.
•• Заредете диск, който системата
може да възпроизвежда (стр. 38).
•• Отстранете диска и избършете
влагата от него, след което
оставете системата включена за
няколко часа, докато влагата се
изпари.
Звукът прескача.
•• Избършете диска (стр. 38).
•• Заредете диска отново.
•• Преместете системата на място
без вибрации.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
•• Настройте нормален режим
на възпроизвеждане (стр. 13).
•• Избрано е повтарящо
възпроизвеждане. Натиснете
двукратно . След това,
натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Стартирането на
възпроизвеждането отнема
повече време от обичайното.
•• Следните дискове могат да
увеличат времето за започване
на възпроизвеждането:
—диск,
—
записан със сложна
дървовидна структура;
—диск,
—
записан в мултисесиен
режим;
който не е бил
—диск,
—
финализиран (към който може
да се добавят данни);
—диск,
—
в който има много папки.
34BG
USB устройство
Свързаното USB устройство
не може да се зарежда.
•• Уверете се, че USB устройството
е свързано стабилно.
USB устройството не работи правилно.
•• Ако свържете неподдържано
USB устройство, могат да
възникнат посочените по-долу
проблеми. Вижте „Информация
относно съвместими устройства“
(стр. 32).
—USB
—
устройството не е разпознато.
—Имената
—
на файловете и папките
не се показват на системата.
——Възпроизвеждането не е възможно.
—Звукът
—
прескача.
—Има
—
шум.
се изкривен звук.
—Възпроизвежда
—
Няма звук.
•• USB устройството не е свързано
правилно. Изключете системата
и отново свържете USB
устройството, след което включете
системата и проверете дали „USB“
се показва на панела на дисплея.
Има шум, прескачане или
изкривен звук.
•• Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте „Информация
относно съвместими устройства“
(стр. 32).
•• Изключете системата и свържете
отново USB устройството. След
това включете системата.
•• Самите музикалните данни
съдържат шум или звукът
е изкривен. Шумът може
да възникнал по време на
прехвърлянето. Изтрийте файла
и опитайте да го прехвърлите
отново.
•• Побитовата скорост, използвана
при кодиране на аудиофайл,
е била ниска. Изпратете
аудиофайл с по-висока побитова
скорост към USB устройството.
Показва се „SEARCH“ за
продължително време или
стартирането на възпроизвеждането
отнема дълго време.
•• Процесът по прочитането може
да отнеме дълго време в следните
случаи:
—има
—
много папки или файлове
на USB устройството;
—файловата
—
структура
е изключително сложна;
—капацитетът
—
на паметта
е прекалено голям;
—вътрешната
—
памет
е фрагментирана.
На дисплея се показва
„OVER CURRENT“
•• Открит е проблем с нивото на
електрическото напрежение от
(USB) порта. Изключете системата
и извадете USB устройството от
(USB) порта. Уверете се, че няма
проблем с USB устройството. Ако
извеждането на тези съобщения
продължи, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
USB устройството не е разпознато;
•• Изключете системата и свържете
отново USB устройството. След
това включете системата.
•• Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте „Информация
относно съвместими устройства“
(стр. 32).
•• USB устройството не работи
правилно. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това, как
да разрешите този проблем.
При прехвърлянето възниква
грешка.
•• Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте „Информация
относно съвместими устройства“
(стр. 32).
•• USB устройството не
е форматирано правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация на
USB устройството, за да разберете
как да форматирате.
Аудиофайловете или папките
в USB устройството не могат да
бъдат изтрити.
•• Проверете дали USB устройството
е защитено срещу запис.
•• USB устройството е било
изключено или захранването
е било прекъснато по време
на изтриването. Изтрийте
частично изтрития файл. Ако
това не коригира проблема,
USB устройството може да
е повредено. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това, как
да се разрешите този проблем.
Допълнителна информация
Грешна визуализация
•• Знаците, които не може да бъдат
показани, се извеждат като „_“.
•• Изключете системата
и отстранете USB устройството.
Ако USB устройството разполага
с превключвател за захранването,
изключете го и отново го включете,
след като сте го изключили от
системата. След това извършете
отново прехвърлянето.
•• Ако операциите по прехвърляне
и изтриване се повтарят
многократно, файловата
структура в USB устройството се
фрагментира. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това, как
да разрешите този проблем.
•• USB устройството или
захранването са били изключени
по време на прехвърлянето.
Изтрийте частично прехвърления
файл и извършете прехвърлянето
отново. Ако това не коригира
проблема, USB устройството
може да е повредено. Направете
справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството
за това, как да разрешите този
проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
•• Изключете системата и свържете
отново USB устройството. След
това включете системата.
•• Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте „Информация
относно съвместими устройства“
(стр. 32).
35BG
Възпроизвеждането не започва
от първия файл.
•• Настройте нормален режим
на възпроизвеждане (стр. 18).
•• Избрано е повтарящо
възпроизвеждане. Натиснете
двукратно . След това,
натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
•• USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от
FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
•• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само файлове
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
•• Файлове, които са кодирани или
защитени с пароли, не могат да
бъдат възпроизвеждани.
•• Системата не може да
възпроизвежда файлове със
защита на авторските права DRM
(Digital Right Management).
* Тази система поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства за съхранение
може да не поддържат тези FAT
системи. За подробности прегледайте
с инструкциите за експлоатация на
всяко USB устройство за съхранение
или се свържете с производителя.
Тунер*
Има силно бучене, шум или
невъзможност за приемане на
станции.
•• Свържете правилно антената.
•• Сменете мястото и ориентацията,
за да получите добро приемане
на сигнал.
•• Дръжте антената далече от
захранващия кабел, за да
избегнете прихващането на шум.
•• Изключете близко разположеното
електрическо оборудване.
* Радиото може да не се приема
в зависимост от състоянието на
радиовълните или строителството
в региона ви.
36BG
BLUETOOTH устройство
Не може да се извърши сдвояване.
•• Приближете BLUETOOTH
устройството до системата.
•• Може да не е възможно да се
извърши сдвояване, ако около
системата има други BLUETOOTH
устройства. В такъв случай
изключете останалите BLUETOOTH
устройства.
•• Уверете се, че сте въвели
правилния ключ за достъп при
избора на име на системата
(тази система) на BLUETOOTH
устройството.
BLUETOOTH устройството не може
да открие това устройство или на
панела на дисплея се показва
„BT OFF“.
•• Задайте BLUETOOTH сигнала на
„BT ON“ (стр. 24).
Връзката не е възможна.
•• BLUETOOTH устройството, към което
се опитвате да се свържете, не
поддържа профила A2DP и не може
да бъде свързано със системата.
•• Активирайте BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH
устройството.
•• Установете връзка от BLUETOOTH
устройството.
•• Информацията за регистрация на
сдвояването е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване.
•• Изтрийте информацията за
регистрация на сдвояването от
BLUETOOTH устройството, като
нулирате системата до фабрични
настройки по подразбиране
(стр. 37), и извършете отново
операцията по сдвояването
(стр. 20).
Звукът прескача или варира,
или връзката се губи.
•• Разстоянието между системата
и BLUETOOTH устройството
е прекалено голямо.
•• Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
•• Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
печка, преместете ги на
разстояние.
Звукът от вашето BLUETOOTH
устройство не може да бъде чут
на тази система.
•• Най-напред увеличете силата
на звука на вашето BLUETOOTH
устройство, след което
регулирайте силата на звука
чрез VOL +/–.
Party Chain
Функцията „Party Chain“ не може
да бъде активирана.
•• Проверете връзките (стр. 26).
•• Уверете се, че аудиокабелите
са свързани правилно.
•• Изберете функция, различна от
функцията „Audio In“ (стр. 28).
Функцията „Party Chain“ не работи
правилно.
•• Изключете системата. След това
включете отново системата, за
да активирайте функцията „Party
Chain“.
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки по подразбиране.
1 Изключете и включете
отново захранващия
кабел, след което
включете системата.
2 Задръжте в натиснато
положение  и – на
устройството, докато на
дисплея се покаже „RESET“.
Всички конфигурирани от
потребителя настройки, като
например предварително
зададените радиостанции
и информацията за регистрация
на сдвояванията се нулират
спрямо фабричните настройки
по подразбиране.
Допълнителна информация
Наличие на силно бучене, шум или
изкривен звук.
•• Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
•• Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
печка, преместете ги на
разстояние.
•• Намалете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Нулиране на системата
37BG
Съобщения
По време на работа може да се
покаже или да мига на дисплея
едно от следните съобщения.
DISC ERR
Поставили сте диск, който не може
да се възпроизведе.
ERROR
Не можете да прехвърляте
музика на USB устройство, защото
е защитено срещу запис или
паметта му е пълна.
FULL
Опитали сте да програмирате
повече от 64 стъпки.
NO FILE
На CD-R/CD-RW дисковете
или на USB устройството няма
файлове, които могат да бъдат
възпроизведени.
NO STEP
Всички програмирани стъпки
са изтрити.
NO USB
Не е свързано USB устройство или
е свързано неподдържано USB
устройство.
PARTY CHAIN GUEST
Системата е станала „Party Guest“
(Парти гост), защото функцията
„Party Chain“ е била активиирана
от „Party Guest“ (Парти гост).
PARTY CHAIN HOST
Системата е активирала функцията
„Party Chain“ и е станала „Party Host“
(Парти домакин).
PLS STOP
Опитали сте да извършите действие,
което може да се извършва само
при спряно възпроизвеждане.
38BG
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ
да възпроизвежда
•• аудио CD;
•• CD-R/CD-RW (аудио данни/MP3 файлове).
Дискове, които тази система НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда
•• CD-ROM;
•• CD-R/CD-RW, различни от записаните
във формат на музикален компактдиск,
отговарящ на ISO9660 Level 1/Level 2;
•• CD-R/CD-RW, записани в мултисесия,
която не е завършена чрез
„приключване на сесията“;
•• CD-R/CD-RW с лошо качество на
записа, CD-R/CD-RW с драскотини или
замърсявания или CD-R/CD-RW, записани
на несъвместимо записващо устройство;
•• неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
•• дискове с файлове, които са различни
от MPEG1 Audio Layer-3 (MP3);
•• дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда);
•• дискове, върху които има остатъци
от тиксо, хартия или стикер;
•• дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати, чието
лепило излиза извън тях;
•• дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
Забележки за дисковете
•• Преди възпроизвеждане избърсвайте
диска от центъра към ръба с кърпа за
почистване.
•• Не използвайте за почистване
разтворители като бензин, разредител,
препарати за почистване или
антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
•• Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух. Не ги
оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина.
Относно безопасността
•• Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. При
изключване на устройството винаги
хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
•• В случай че тежък предмет или течност
падне върху системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди
да я използвате отново.
•• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
•• Не поставяйте системата под наклон
или на места, където е прекалено
горещо, студено, прашно, мръсно
или влажно, където няма достатъчно
проветряване или където ще бъде
подложена на вибрации, пряка
слънчева светлина или ярка светлина.
•• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които са
били специално обработени (например
с восък, смазка, лак), тъй като това
може да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
•• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността на
системата да кондензира влага, която
да доведе до неизправност. В такъв
случай извадете диска и оставете
системата включена за около час,
докато влагата се изпари.
•• Загряването на системата по време на
работа е нормално и не е причина за
безпокойство.
•• Ако е системата е била използвана
продължително време с голяма сила на
звука, не докосвайте корпуса, защото
може да се е нагрял.
•• Не блокирайте вентилационните отвори.
За системата от високоговорители
Вградената система от високоговорители
не е магнитно екранирана и може за
причини магнитно изкривяване на
картината на наблизо разположени
телевизори. В такъв случай изключете
телевизора, изчакайте между
15 и 30 минути и го включете отново.
Ако няма подобрение, преместете
системата далече от телевизора.
Почистване на корпуса
Почиствайте системата с мека кърпа,
леко навлажнена с разтвор на мек
почистващ препарат. Не използвайте
никакви видове абразивни подложки,
почистващи прахове или разтворители
като разредители, бензин или спирт.
Допълнителна информация
Относно повишаването на
температурата
Относно BLUETOOTH комуникацията
•• BLUETOOTH устройствата трябва да
се използват на разстояние едно от
друго приблизително 10 метра (без
препятствия). Ефективният обхват на
комуникация може да бъде по-малък
при следните условия:
—— когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира човек,
метален предмет, стена или друго
препятствие;
—— на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
—— около микровълнови фурни, които
се използват;
—— на места, където се генерират други
електромагнитни вълни.
•• BLUETOOTH устройствата и безжичното
LAN оборудване (IEEE 802.11b/g)
използват една и съща честотна лента
(2,4 GHz). Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитно смущение. Това
може да доведе до по-ниски скорости
на преноса на данни, до шум или до
невъзможност за свързване. Ако това
се случи, пробвайте мерките по-долу
за отстраняване на проблема.
—— Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
устройството с безжично LAN
оборудване.
—— Изключете захранването на
безжичното LAN оборудване,
когато използвате BLUETOOTH
устройството си на разстояние
под 10 метра.
—— Използвайте тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно до друго.
•• Радиовълните, разпространявани
от тази система, може да попречат
на работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения
може да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването
на системата и BLUETOOTH
устройството на следните места:
—— в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими
газове;
—— близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
39BG
•• Тази система поддържа функции
за сигурност, които отговарят на
BLUETOOTH спецификациите, за
да гарантира сигурни връзки при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може
да се окаже недостатъчна в зависимост
от съдържанието на настройките
и други фактори, така че винаги бъдете
внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
•• Sony не носи никаква отговорност
за щети или други загуби, които са
в резултат от изтичане на информация
по време на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
•• BLUETOOTH комуникацията не
е непременно гарантирана с всички
BLUETOOTH устройства, чиито профил
е същият като на тази система.
•• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят на
BLUETOOTH спецификацията, зададена
от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието
им трябва да бъде сертифицирано. Но
дори когато някое устройство отговаря
на BLUETOOTH спецификацията,
може да има случаи, при които
характеристиките или спецификациите
на BLUETOOTH устройството правят
свързването невъзможно или водят
до различни методи за управление,
показване или работа.
•• Може да се получи шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази
система, от комуникационната среда
или от околните условия.
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(Само за модела за Съединените щати)
Ляв/десен канал:
С натоварване от 3 ома и на
двата канала, от 120  10 000 Hz;
номинално 30 вата на канал
минимална RMS мощност, с не
повече от 0,7% общо хармонично
изкривяване от 250 миливата на
номиналната изходна мощност.
Секция на високоговорителите
Система от високоговорители:
високочестотен високоговорител
+ нискочестотен високоговорител
Високочестотен Л/Д:
50 мм, тип конус
Нискочестотен:
200 мм, тип конус
Входове
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
напрежение 2 V, импеданс
10 килоома
MIC 1, MIC 2:
чувствителност 1 mV,
импеданс 10 килоома
Изходи
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
напрежение 2 V, импеданс
600 ома
40BG
Секция на плейъра за дискове
Секция BLUETOOTH
Система:
система за компактдискове
и цифрово аудио
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването:
постоянно
Изходна мощност на лазера*:
по-малка от 44,6 µW
Комуникационна система:
BLUETOOTH стандарт версия 3.0
Изходна мощност:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
Максимален обхват на комуникация:
пряка видимост прибл. 10 м
(33 фута)1)
Честотна лента:
Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS (Разгърнат спектър
с честотно прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2):
A2DP (Разширен профил на
аудиоразпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео)
SPP (Профил за серийни портове)
Поддържани кодеци:
SBC (кодек за подобхват)
AAC (Разширено аудиокодиране)
LDAC
* Тази стойност е измерена
на разстояние 200 мм от
повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично
четене с бленда 7 мм.
Секция за USB
(USB) порт:
Тип A, максимален ток 1 А
Поддържани аудио формати
(само за MP3 дискове и USB
устройства)
* Само за USB устройства
Секция за тунера
FM стерео
FM суперхетеродинен тунер
Антена:
проводникова FM антена
Секция за FM тунера:
обхват на настройка:
модел за Северна Америка:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 100 kHz)
други модели: 87,5 MHz –
108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
например препятствия между
устройствата, магнитни полета
около микровълнова печка, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуер и др.
2)
Профилите на BLUETOOTH стандарта
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
1)
Допълнителна информация
Поддържана побитова скорост:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Честоти на семплиране:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
41BG
Обща информация
Изисквания за захранването:
модел за Северна Америка:
променлив ток 120 V, 60 Hz
други модели: променлив ток
120 V  240 V, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
45 W
Консумация на енергия в готовност
(в режим на готовност):
когато режимът на готовност на
BLUETOOTH е изключен: 0,5 W
(еко режим)
когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е включен: 2,8 W
(всички безжични мрежови
портове са включени)
Размери (Ш/В/Д) (прибл.):
290 мм × 600 мм × 265 мм
Тегло (прибл.):
10 кг
Количество на системата:
1 брой
Включени принадлежности:
дистанционно управление (1);
батерии R03 (размер AAA) (2);
проводникова FM антена (1);
захранващ кабел (1);
адаптер за щепсел* (1).
(предоставен само за определени
области)
* Този адаптер за щепсел не се
използва в Чили, Парагвай
и Уругвай. Използвайте този
адаптер за щепсел в държавите,
в които е нужно.
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
42BG
Бележка за лицензите
и търговските марки
•• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
•• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
•• Този продукт е защитен
чрез определени права на
интелектуална собственост
на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.
•• Думата BLUETOOTH® и логотипите
са регистрирани търговски
марки на Bluetooth SIG, Inc.
и всяко използване на подобни
марки от Sony Corporation е по
лиценз. Другите търговски марки
и имена са на съответните им
притежатели.
•• Маркировката N е търговска
марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum,
Inc. в САЩ и други държави.
•• Android™ е търговска марка
на Google Inc.
•• Google Play™ е търговска марка
на Google Inc.
•• LDAC™ и логотипът на LDAC
търговски марки на Sony Corporation.
•• Apple, логотипът на Apple, iPhone
и iPod touch са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и в други държави. App Store
е марка за услуга на Apple Inc.
•• Обозначенията „Made for
iPod“ и „Made for iPhone“
означават, че електронният
аксесоар е предназначен за
свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че
е одобрен от разработчика като
отговарящ на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за
работата на това устройство
или съвместимостта му със
стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването
на този аксесоар с iPod или iPhone
може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната
връзка.
•• Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите TM и ® не са посочени.
Допълнителна информация
43BG
©2016 Sony Corporation
4-582-493-21(1) (BG)
Download PDF

advertising