Sony | MHC-GT4D | Sony MHC-GT4D Мощна домашна аудио система с BLUETOOTH® технология Инструкции за експлоатация

filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\010COV.fm]
ДОМАШНА
АУДИОСИСТЕМА
Инструкции за експлоатация
masterpage:Cov
Първи стъпки
Диск/USB възпроизвеждане
USB Прехвърляне
Тунер
BLUETOOTH
Управление с жестове
Регулиране на звука
Други операции
Допълнителна информация
MHC-GT4D
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\020REG.fm]
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открит пламък
(като например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Тъй като за изключването на
уреда от електрическата мрежа се
използва щепсел, включете го
в леснодостъпен електрически
контакт. Ако забележите нещо
необичайно във функционирането
на устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
Устройството не е изключено от
захранването, докато е включено
в електрическия контакт, дори
ако самото то е изключено.
Валидността на обозначението CE
е ограничена само до тези държави,
където се прилага законово,
основно държавите в EEA (European
Economic Area).
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от
3 метра.
Да се използва само на закрито.
masterpage:Left
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи опасността за очите.
Това устройство е класифицирано
като продукт CLASS 1 LASER под
IEC 60825-1:2007. Тази маркировка
се намира върху задната външна
страна.
За клиентите в Европа
Само за
Европа
BGИзхвърляне на
използвани батерии
и електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта,
батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва
да се третират като битови
отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите
символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на
евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
2BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\020REG.fm]
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще спомогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии, моля, прегледайте раздела
за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
masterpage:Right
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
вижте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО.
За подробности посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Съобщение за потребителите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Belgium,
3BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\020REG.fm]
Тази домашна аудиосистема
е предназначена за възпроизвеждане
на видео и аудио от дискове или USB
устройства, поточно предаване на
музика от съвместим с NFC смартфон
или BLUETOOTH устройство и FM тунер.
Тази система поддържа и караоке.

Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.

Този продукт е защитен от
определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на такава
технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или от филиал,
упълномощен от Microsoft.

„WALKMAN“ и логотипът на
„WALKMAN“ са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.

Тази система включва Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът
„двойно D“ са търговски марки на
Dolby Laboratories.

Тази система е оборудвана
с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и High-Definition
Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing
LLC в САЩ и други държави.

„BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.

LDAC™ и логотипът на LDAC
търговски марки на Sony Corporation.

Логотипите и марката с думата
BLUETOOTH® са регистрирани
търговски марки, собственост на
Bluetooth SIG, Inc., и всяко
използване на такива марки от
страна на Sony Corporation
е лицензирано. Другите търговски
марки и имена са на съответните
им притежатели.

Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
За клиентите в Австралия
и Индия
Изхвърляне на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
За клиентите в Обединените
арабски емирства
Бележка за лицензите
и търговските марки

е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.

„DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“
и логотиповете на „CD“ са
търговски марки.

Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
masterpage:Left
4BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\020REG.fm]

Android™ е търговска марка на
Google Inc.

Google Play™ е търговска марка на
Google Inc.

Apple, логотипът на Apple, iPhone
и iPod touch са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави. App Store
е марка за услуга на Apple Inc.

Обозначенията „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ означават,
че електронният аксесоар
е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност
на Apple. Apple не носи отговорност
за работата на това устройство или
съвместимостта му със стандартите
за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на
безжичната връзка.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА
ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА
ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“),
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ MPEG-4,
КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ
СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ
Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК
НА ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА MPEG-4 VIDEO.
masterpage:Right
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА
ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА,
ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ,
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ
MPEG LA, L.L.C. 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните
им притежатели.

В това ръководство символите ™
и  не са посочени.
Относно това
ръководство






В това ръководство е обяснено
извършването на операциите
главно чрез дистанционното
управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните на
събуфера, носещи същите или
подобни имена.
Иконите, като
, изброени
в най-горната част на всяко
обяснение, показват типа носител,
който може да се използва
с обясняваната функция.
Някои илюстрации са представени
като концептуални скици и може
да се различават от
действителните продукти.
Елементите, показвани на
телевизионния екран, може да
се различават в зависимост от
региона.
Настройката по подразбиране
е подчертана.
Текстът в скоби ([--]) се показва на
екрана на телевизора, а текстът,
отделен с двойни кавички („--“),
се показва на панела на дисплея.
5BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\030TOC.fm]
masterpage:Left
Съдържание
Относно това ръководство.... 5
Разопаковане .......................... 8
Дискове/файлове на диск/USB
устройство, които могат да
бъдат възпроизвеждани........ 8
Уебсайтове за съвместими
устройства .............................. 11
Ръководство за частите
и елементите 
за управление ........................12
Първи стъпки
Монтаж на системата............15
Пренасяне на системата .......21
Правилно свързване на
системата............................... 23
Изпълняване на настройка
QUICK...................................... 27
Промяна на цветовата 
система (С изключение 
на моделите за Латинска
Америка, Европа и Русия) ... 27
Промяна на режима
на дисплея............................. 28
Диск/USB
възпроизвеждане
Основно 
възпроизвеждане................. 29
Други операции за
възпроизвеждане................. 30
Използване на режима
на възпроизвеждане............ 33
Ограничаване на
възпроизвеждането 
на диска (Parental Control) ... 34
Преглед на информация 
на диск и USB устройство .....35
Използване на менюто 
за настройка ......................... 36
USB Прехвърляне
Прехвърляне на музика .......41
Тунер
Слушане на радио................ 44
BLUETOOTH
Относно безжичната
технология BLUETOOTH ....... 45
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство..... 45
Възпроизвеждане на музика
от BLUETOOTH устройство... 46
BLUETOOTH свързване с едно
докосване чрез NFC ..............47
Настройване на BLUETOOTH
аудиокодеците ..................... 48
Настройване на режима на
готовност на BLUETOOTH..... 49
Настройване на BLUETOOTH
сигнал .................................... 49
използване на „SongPal“ 
чрез BLUETOOTH................... 50
Управление с жестове
Удоволствие от функцията 
за управление с жестове..... 50
Използване на управлението
с жестове по време на
възпроизвеждане ................. 51
6BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\030TOC.fm]
Създаване на парти 
атмосфера (DJ EFFECT) .......... 51
Промяна на светлинния 
ефект ......................................52
Регулиране на звука
Регулиране на звука .............53
За избиране на режима 
„Virtual Football“.....................53
Регулиране на нивото 
на събуфера...........................53
Създаване на ваш 
собствен звуков ефект .........54
masterpage:Right
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности ...................... 62
Предпазни мерки ................. 73
Спецификации ...................... 75
Списък с кодове на езици.... 78
Индекс....................................80
Други операции
Използване на функцията
„Control for HDMI“ ..................54
Използване на функцията
„Party Chain“...........................56
Пеене заедно: Караоке ........58
Удоволствие от функцията
Парти светлина .....................59
Използване на таймера
за заспиване ......................... 60
Използване на допълнително
оборудване........................... 60
Деактивиране на бутоните
на събуфера (Заключване
за деца) ................................. 60
Настройване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност........... 61
Актуализиране 
на софтуера ........................... 61
7BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
Разопаковане








Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Проводникова FM антена (1)
Захранващ кабел (1)
Конзоли за високоговорители (2)
Подложки за високоговорител (8)
Винтове (6)
Адаптер за щепсел (1) (предоставен
само за определени области) 
Адаптерът за щепсел не се използва
в Чили. Използвайте този адаптер
за щепсел в държавите, в които
е нужно.
Файлове на дискове/USB
устройство, които могат да се
възпроизвеждат


Забележки
формат:
 CD-ROM/-R/-RW диск във формат
DATA CD, който съдържа MP31)2),
MPEG42)5) и Xvid файловете
и съответства на ISO 96606)
Level 1/Level 2 или Joliet
(разширен формат);
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW диск
във формат DATA DVD, който
съдържа MP31)2), MPEG42)5) и Xvid
файловете и съответства на UDF
(Universal Disk Format).
 Системата ще се опита да
възпроизведе всички данни
с горепосочените разширения
дори ако не са във формат MP3/
WMA/AAC/WAV/MPEG4/Xvid.
В такъв случай може да се получи
силен шум, който да повреди
системата на високоговорителите.
Активен събуфер: SA-WGT4D (1)
Система от високоговорители: 
SS-GT4DB (2)
Забележка
Когато разопаковате опаковката,
събуферът трябва да се обслужва от
двама човека. Изпускането на
събуфера може да причини физически
увреждания и/или имуществени щети.
Дискове/файлове на
диск/USB устройство,
които могат да бъдат
възпроизвеждани
Дискове, който могат да бъдат
възпроизвеждани








DVD VIDEO
DVD-R/DVD-RW във формат DVD
VIDEO или видеорежим
DVD+R/DVD+RW във формат DVD
VIDEO
VIDEO CD (Дискове с вер. 1.0, 1.1 и 2.0)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM във формат
VIDEO CD или super VCD
AUDIO CD
CD-R/CD-RW дискове във формат
AUDIO CD
Музика: MP3 файлове1)2) (.mp3),
WMA файлове2)3) (.wma), AAC
файлове2)3) (.m4a/.mp4/.3gp),
WAV файлове3)4) (.wav)
Видео: MPEG4 файлове2)5) 
(.mp4/.m4v), Xvid файлове(.avi)
 Дисковете трябва да са в следния
MHC-GT4D се състои от:


masterpage:Left
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е стандартен
формат, дефиниран от ISO/MPEG за
компресирани аудиоданни. MP3
файловете трябва да са във формат
MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Файлове със защита на авторски
права (управление на цифрови
права) не могат да бъдат
възпроизвеждани на системата.
3) Само USB устройство.
4)
WAV файлове с разтегателен формат
не се поддържат.
5) MPEG4 файловете трябва са записани
във формат MP4. Поддържаните
видео- и аудиокодеци са следните:
 видеокодек: MPEG4 обикновен
профил (AVC не се поддържа.)
 аудиокодек: AAC-LC (HE-AAC не се
поддържа.)
8BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
6)
Логически формат на файлове
и папки в CD-ROM дискове,
дефиниран от ISO (Международна
организация по стандартизация).
Дискове/файлове, които не
могат да се възпроизвеждат


Не могат да се възпроизвеждат
следните дискове:
 BD (Blu-ray дискове);
 CD-ROM дискове, записани във
формат PHOTO CD;
 част от данни на CD-Extra или
смесени CD дискове*;
 графични компактдискове;
 Super Audio CD дискове;
 DVD аудио;
 DATA CD/DATA DVD дискове,
създадени във формат Packet
Write;
 DVD-RAM;
 DATA CD/DATA DVD дискове,
които не са правилно
финализирани;
 съвместими с CPRM (Защита на
съдържанието на записващия
носител) DVD-R/-RW дискове,
записани на програми за
еднократно копиране;
 диск с нестандартна форма
(например сърце, квадрат,
звезда);
 диск, върху който има тиксо,
хартия или етикет.
 Не могат да се възпроизвеждат
следните файлове:
 видеофайлове, които са е поголеми от 720 (ширина) × 576
(височина) пиксела;
 видеофайлове с голямо
съотношение на височина
и ширина;
 WMA файл във формат WMA
DRM, WMA без загуби или WMA
PRO;
 AAC файл във формат AAC DRM
или AAC без загуби;
 AAC файл, кодиран на 96 kHz;
 файлове, кодирани или
защитени с пароли;

masterpage:Right
 файлове със защита на
авторските права DRM
(Управление на цифровите
права);
 някои Xvid файлове, които са 
по-дълги от 2 часа.
MP3 PRO аудиофайлът може да бъде
възпроизведен като MP3 файл.
Системата може да не
възпроизведе Xvid файл, когато
файлът е бил комбиниран с два
или повече Xvid файла.
* Смесен CD: Този формат записва
данни на първата писта и аудио
(AUDIO CD данни) на втората
и следващите писти на сесията.
Забележки относно CD-R/-RW
и DVD-R/-RW/+R/+RW


В някои случаи CD-R/-RW и DVD-R/
-RW/+R/+RW дискове не могат да
бъдат възпроизведени на тази
система поради качеството на
запис, физическото състояние
на диска или характеристиките
на записващото устройство
и авторизиращият софтуер. За
повече информация направете
справка с инструкциите за
експлоатация на записващото
устройство.
Някои функции за
възпроизвеждане може да не
работят при някои DVD+R/+RW
дискове дори ако са били
финализирани правилно. В такъв
случай прегледайте диска в режим
на нормално възпроизвеждане.
Забележки за дисковете


Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които
съответстват на стандарта за
компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои
музикални дискове с технология
за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт за
CD. Поради това е възможно тези
дискове да не са съвместими
с този продукт.
9BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
Забележка относно
мултисесийни дискове
Тази система може да
възпроизвежда непрекъснати сесии
на диск, когато те са записани
в същия формат като първата сесия.
Въпреки това възпроизвеждането
не е гарантирано.
Забележка относно
операциите за
възпроизвеждане на DVD
VIDEO и VIDEO CD
Някои операции за
възпроизвеждане на DVD VIDEO или
VIDEO CD диск може умишлено да са
ограничени от производителите на
софтуер. Следователно някои от
функциите за възпроизвеждане
може да не са налични. Не
забравяйте да прочетете
инструкциите за експлоатация на
DVD VIDEO или VIDEO CD диска.






Възпроизвеждането може да
започне с по-голямо закъснение,
когато:
 DATA CD/DATA DVD диск/USB
устройство са записани със
сложна дървовидна структура;
 току-що са били възпроизведени
аудиофайлове или
видеофайлове от друга папка.
Системата може да
възпроизвежда DATA CD/DATA DVD
диск или USB устройство при
следните условия:
 дълбочина до 8 папки;
 до 300 папки;
 до 999 файла в един диск;
 до 2000 файла в едно USB
устройство;
 до 650 файла в една папка.
Тези стойности може да се
различават в зависимост от файла
и конфигурацията на папката.
Папки, в които няма аудиофайлове
или видеофайлове, се прескачат.
Файлове, прехвърлени от
устройство, като компютър, може
да не се възпроизведат в реда,
в който са прехвърлени.
Редът на възпроизвеждане може
да не е приложим в зависимост от
софтуера, използван за създаване
на аудиофайла или видеофайла.
Съвместимостта с всички софтуери
за кодиране/запис на MP3/WMA/
AAC/WAV/MPEG4/Xvid и с всички
записващи устройства и носители
не може да бъде гарантирана.
В зависимост от Xvid файла,
картината може да е неясна или
звукът може да прескача.
Забележки относно USB
устройствата


Забележки за файловете,
които могат да бъдат
възпроизвеждани

masterpage:Left





Не се гарантира, че системата ще
работи с всички USB устройства.
Въпреки че има най-различни
сложни функции за USB
устройства, системата може да
възпроизвежда само музика
и видеосъдържание от USB
устройствата, свързани към нея.
За подробности направете
справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството.
При поставяне на USB устройство
системата прочита всички файлове
в него. Ако USB устройството
съдържа много папки и файлове,
прочитането на USB устройството
може да отнеме дълго време.
Не свързвайте системата и USB
устройството чрез USB
концентратор.
При някои свързани USB
устройства, може да има забавяне
при изпълнение на операция от
тази система.
Редът на възпроизвеждане от
системата може да се различава от
този на свързаното USB
устройство.
Преди да използвате USB
устройство, се уверете, че в него
няма файлове, съдържащи вируси.
10BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
masterpage:Right
Уебсайтове за
съвместими устройства
Проверете уебсайтовете по-долу за
най-новата информация относно
съвместимите USB и BLUETOOTH
устройства.
За клиентите в Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За клиентите в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиентите в Азиатскотихоокеанския регион:
<http://www.sony-asia.com/support>
11BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
masterpage:Left
Ръководство за частите и елементите
за управление
Активен събуфер
̙
̙
̘
̘
̗
̗
̖
̖
̕
̕
̚
̚
̛
̛
̜
̜
̝
̝
̞
̞
̔
̔
̟
̟
̠
̠
̡
̡
̤
̤
̣
̣
̢
̢
Забележка
Бутоните  и VOLUME + имат осезаема точка. Използвайте я за отправна точка при
работа със системата.
12BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
  (захранване)
Включва системата или я
поставя в режим на готовност.
  (възпроизвеждане)
Започва възпроизвеждане.
Задръжте в натиснато
положение  на събуфера за
повече от 2 секунди
и вградената демонстрация на
звука ще се възпроизведе на
системата. Натиснете , за да
спрете демонстрацията.
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
Натиснете двукратно, за да
отмените възпроизвеждането.
 BLUETOOTH
Натиснете, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
masterpage:Right
 FIESTA (стр. 53)
Избира звуковите ефекти за
фиеста.
Индикатор FIESTA (стр. 53)
 VOCAL FADER (стр. 59)
MIC ECHO (стр. 59)
MIC LEVEL (стр. 58)
Завъртете MIC LEVEL по
часовниковата или обратно на
часовниковата стрелка, за да
регулирате силата на звука на
микрофона.

+/– (избор на папка)
Избира папка от диск с данни
или USB устройство.
 / (назад/напред) 
(стр. 29, 32, 46)
TUNING+/– (стр. 44)
PAIRING
Задръжте в натиснато
положение, за да активирате
BLUETOOTH сдвояване по време
на BLUETOOTH функцията.
  (отваряне/затваряне)
Прибира или изважда диска.
индикатор BLUETOOTH (стр. 45)
 GESTURE CONTROL (стр. 50, 63)
FUNCTION
Избира функция.
 REC TO USB
Прехвърля музика на
допълнителното USB
устройство, което е свързано
към (USB) 2 порта.
ENTER
Въвежда настройките.
(USB) (REC/PLAY) порт
Свързва USB устройство.
 SOUND FIELD (стр. 53)
FOOTBALL (стр. 53)
PARTY LIGHT (стр. 59)
PARTY CHAIN (стр. 57, 58, 70)

(маркировка N) (стр. 47)
GESTURE ON/OFF (стр. 50, 63)
Включва или изключва
функцията за управление
с жестове.
PLAYBACK, DJ, SAMPLER, LIGHT
(стр. 51, 52)
Индикатори PLAYBACK, DJ,
SAMPLER, LIGHT (стр. 51, 52)
VOLUME +/–
Регулират силата на звука.
 Тава на диска
 Сензор за дистанционно
управление
 Жак MIC1, MIC2
Свързва микрофона(ите).
 MEGA BASS (стр. 53)
 Панел на дисплея
13BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\040PLA.fm]
Дистанционно управление
masterpage:Left
REPEAT/FM MODE (стр. 33, 44)
 Бутони SOUND FIELD: MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL (стр. 53)
 Номерирани бутони
Избира писта, глава или файл.
Настройва или настройва
предварително радиостанция.
Въвежда парола.
SUBTITLE (стр. 31)
AUDIO (стр. 31, 36)
ANGLE (стр. 31)
SETUP (стр. 27, 34, 36, 71)
MEDIA MODE (стр. 29, 43)
CLEAR (стр. 31)
VOCAL FADER (стр. 59)
MIC ECHO (стр. 59)
SCORE (стр. 59)
+/– (избор на папка)
Избира папка от диск с данни
или USB устройство.
KEY CONTROL / (стр. 59)
Забележки
+
и бутоните  имат осезаема точка.
Използвайте я за отправна точка
при работа със системата.
 За да използвате този бутон,
отпечатан в розово, задръжте
в натиснато положение SHIFT (),
след това натиснете бутона.
 Номерираният бутон 2/AUDIO,
  (захранване)
Включва системата или
я поставя в режим на готовност.
 DVD TOP MENU
Показва заглавието на DVD на
телевизионния екран.
DVD/TUNER MENU (стр. 30, 31, 44)
RETURN (стр. 30)
OPTIONS
Влизане или излизане от
менюто с опции.
/ / /
Избира елементи от менюто.
DISPLAY (стр. 28, 36, 44, 46)
DISPLAY (стр. 35)
SLEEP (стр. 60)
 PARTY LIGHT (стр. 59)
LIGHT MODE (стр. 59)
Въвежда настройките.
 MEGA BASS (стр. 53)
FUNCTION +/–
Избира функция.
SEARCH (стр. 29, 30)
PLAY MODE (стр. 33, 41)
14BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
SHIFT
Задръжте в натиснато
положение, за да активирате
бутоните, отпечатани в розово.
 +/–
Регулират силата на звука.
 / (превъртане назад/
превъртане напред) (стр. 30, 46)
masterpage:Right
Първи стъпки
Монтаж на системата
Илюстрациите по-долу са пример за
това как да се монтира системата.
Поставяне на предоставените
стойки за високоговорители
(Настолен стил ) (стр. 17) и монтаж на
тонколоните вертикално от всяка
страна на телевизор или шкаф

Комбиниране на тонколони (Стил
на лентова тонколона) (стр. 17)
и монтаж на комбинирана
тонколона в шкаф за телевизор
/
(бавно превъртане
назад/бавно превъртане
напред) (стр. 30)
Преглежда бавно
възпроизвеждане.
TUNING+/– (стр. 44)
 (възпроизвеждане)
Започва възпроизвеждане.
Първи стъпки

/ (назад/напред)
(стр. 29, 32, 46)
PRESET+/– (стр. 44)
 (пауза) (стр. 29, 30, 46)
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
Натиснете двукратно, за да
отмените възпроизвеждането.
Спиране на вградената
демонстрация на звука.
15BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]

Монтаж на тонколоните на стена
(стр. 18)
 За да монтирате тонколоните
хоризонтално
 За да монтирате тонколоните
вертикално
masterpage:Left
 Не блокирайте вентилационните
отвори на задния панел на
събуфера.
 Не поставяйте системата от
високоговорители и събуфера
в метален шкаф.
 Не поставяйте предмет, например
аквариум, между системата от
високоговорители и събуфера.
 Поставете събуфера близо до
системата от високоговорители
в едно и също помещение.
 Когато системата е поставена пред
телевизор, тя не трябва да пречи на
телевизионния екран или на сензора
на дистанционното управление.
Ако системата пречи на сензора
на дистанционното управление,
е възможно то да не може да
управлява телевизора.
 Поставете събуфера на най-малко

Монтаж на тонколоните на стойката
на събуфера (Линеен стил) (стр. 19)
8 см от стената, за да избегнете
повреда на издаващата се част на
захранващия кабел.
8 см
Забележки
 Не позволявайте на деца или бебета
да доближават системата.
 Не монтирайте системата под наклон.
 Вземете посочените по-долу
предпазни мерки, когато монтирате
системата от високоговорители
и събуфера.
16BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
Поставяне на стойките
за високоговорители
(Настолен стил)
1
Подравнете издигнатата част
на тонколоната с вдлъбнатата
зона на стойката на тонколоната.
Лява тонколона
Дясна тонколона
masterpage:Right
Комбиниране на
тонколоните (Стил на
лентова тонколона)
1
Поставете предоставените
подложки за високоговорители,
за да предотвратите плъзгане
на тонколоните.
Първи стъпки
Лява тонколона
Дясна тонколона
2 Подсигурете тонколоната
и стойката за нея.
Завийте винтовете (в комплекта)
в долната частна стойката на
тонколоната.
2 Подравнете тонколоните.
Лява тонколона
Дясна тонколона
17BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
Монтаж на тонколоните
на стена
Забележки
masterpage:Left
2 Завийте винтовете в стената.
Винтовете трябва да са издадени
6 до 7 мм от стената.
 За да монтирате тонколоните
хоризонтално
 Използвайте винтове (не са включени
в комплекта), които са подходящи за
материала и здравината на стената.
Тъй като стените от гипсокартон са
особено трошливи, закрепете
винтовете към носещ елемент
в стената. Монтирайте системата от
високоговорители към вертикална
и равна укрепена част от стената.
 Предоставете за подизпълнение
монтажа на търговци на Sony или
лицензирани изпълнители
и обърнете специално внимание на
безопасността по време на монтажа.
 Sony не носи отговорност за
инциденти или повреди, причинени
от неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
монтиране на винтовете, природно
бедствие и др.
1
Пригответе четири винта (не са
включени в комплекта), които
са подходящи за отворите на
задната част на системата от
високоговорители.
4 мм
Повече от 25 мм
Отвор на задната страна на
тонколоната
5 мм
5 мм
10 мм
277 мм
6 мм до 7 мм
 За да монтирате тонколоните
вертикално
277 мм
6 мм до 7 мм
3 Окачете системата от
високоговорители върху
винтовете.
Подравнете отворите в задната
част на системата от
високоговорители към
винтовете, след което я окачете
на винтовете.
 За да монтирате тонколоните
хоризонтално
18BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
 За да монтирате тонколоните
вертикално
Забележка
Предварително отстранете USB
устройството от събуфера, ако
има такова, за да предотвратите
евентуалната му повреда при
инцидентно изпускане на тонколоните.
1
Изтеглете стойката за поставяне
на събуфера.
 Отключете щипката, след
което натиснете бутона за
освобождаване и изтеглете
стойката, докато бутона за
освобождаване щракне на
мястото си.
 Заключете щипката.
Продължете към Стъпка 2,
ако искате да монтирате
тонколоните на тази височина
(около 1,3 м).
Препоръчваме да продължите
към Стъпка 1-, за да
инсталирате тонколоните
на максимална височина
(прибл. 1,6 м).
Първи стъпки
Поставяне на тонколоните
на стойката на събуфера
(Линеен стил)
masterpage:Right
 Отключете стопера, след което
натиснете бутона за
освобождаване и изтеглете
стойката, докато бутона за
освобождаване щракне на
мястото си.
Стопер
Бутон за
освобождаване
Щипка
 Заключете стопера.
Бутон за освобождаване
19BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
Забележки
 Регулирайте позицията на
masterpage:Left
 Затворете лостчето за
заключване.
стойката, преди да поставите
тонколоните.
 Не регулирайте стойката
с монтирани тонколони, защото
тонколоните може да паднат.
 Внимавайте да не прихванете
ръката си, когато връщате стойката
в позиция за съхранение.
2 Поставете тонколоните
в местата за прикрепване.
 Отворете лостчето за
заключване.
 Подравнете скобата на
тонколоната със скобата на
мястото за прикрепване
и плъзнете надолу, за да
прикрепите тонколоната.
Дясна
тонколона
Забележка
Затворете лостчето за заключване,
когато отделяте тонколоните,
защото може да генерира шум
по време на възпроизвеждане.
3 Затегнете кабелите на
високоговорителите към
стойката за поставяне.
 Прокарайте кабела за
високоговорител в щипката за
кабел и вмъкнете в отвора за
щипката на стойката.
Лява
тонколона
Отвор за
щипката
Щипка за
кабела
20BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
 Повторете стъпката по-горе,
за да монтирате всички щипки
за кабел.
masterpage:Right
5 Навийте кабелите за
високоговорители и ги
затегнете към връзката
за кабел.
Връзка за
кабел
Първи стъпки
Отвор за
щипката
4 Свържете конекторите
на високоговорителя
и конекторите на LED
високоговорителя към
съответните изводи.
За подробности вижте
илюстрация  в стр. 23.
Пренасяне на
системата
Събуферът има колела и прибираща
се дръжка на стойката, за да можете
да го преместите лесно. Обикновено
преместването на събуфера чрез
този метод се препоръчва за гладки
повърхности.
Преди да преместите събуфера,
изключете всички кабели
и тонколони.
21BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
masterpage:Left
Забележки
 Колелата може да се използват само
на гладка повърхност. При неравни
повърхности събуферът трябва да се
повдига от двама души. Правилното
поставяне на ръцете при носене на
събуфера е много важно, за да се
избегне нараняване и/или повреда
на собственост.
 Внимавайте особено много, когато
премествате събуфера по наклон.
 Не вдигайте събуфера за дръжката
или стойката.
 Не носете събуфера с монтирани
тонколони (Линеен стил), защото
тонколоните може да паднат.
 Не носете събуфера заедно с човек,
багаж и др. върху него.
 Не позволявайте на деца или бебета
да бъдат наблизо, когато носите
системата.
 Системата няма защита срещу вода
или накапване. Не премествайте
системата на мокра повърхност.
22BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
masterpage:Right
Правилно свързване на системата
Червен
Първи стъпки
Бял
Към електрическия контакт
* Между щепсела и събуфера остава малко пространство дори когато захранващият
кабел е вкаран стабилно. Кабелът е предназначен да се включва по този начин.
Това не е неизправност.
23BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
 Високоговорители
 Изводи LED SPEAKER L/R
Свържете конектора на LED
високоговорителя към този извод.
Осветлението на събуфера
и високоговорителите ще реагира
в съответствие с музикалния
източник (стр. 59).
 Изводи SPEAKERS L/R
Свържете конектора на
високоговорителя към този извод.
Забележки
 Използвайте само високоговорителя
от комплекта.
 Когато свързвате кабелите на
високоговорителите, поставяйте
конектора направо във входа.
 FM ANTENNA
При поставяне на антената намерете
място и ориентация, които осигуряват
приемане на добър сигнал.
Дръжте антените далече от
кабелите на високоговорителите,
захранващия кабел и USB кабела, за
да избегнете прихващането на шум.
Разгънете
проводникова
FM антена
хоризонтално
 Аудио
Използвайте аудиокабел (не
е включен в комплекта), за да
направите всяка връзка, както
следва:
masterpage:Left
 Жакове AUDIO/PARTY CHAIN
IN (TV) L/R
 Свържете към жаковете за аудио
изход на телевизор или на
аудио/видео оборудване. Звукът
се извежда през тази система
(стр. 25).
 Свържете към друга аудио
система, за да се насладите на
функцията „Party Chain“ (стр. 56).
 Жак HDMI OUT (TV)
Използвайте HDMI кабел (не
е предоставен), за да свържете към
жака HDMI IN на телевизора (стр. 25).
 Жак VIDEO OUT
Използвайте видеокабел (не
е включен в комплекта), за да
свържете жака за видеовход на
телевизор или прожектор (стр. 25).
Забележка
Не свързвайте тази система към
телевизора през видеодек.
 Захранване
Свържете захранващия кабел
(в комплекта) към системата,
след което го свържете към
електрически контакт.
Демонстрацията се показва на
панела на дисплея. Натиснете ,
за да включите системата, което
автоматично ще прекрати
демонстрацията.
 Жакове AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
 Свържете към жаковете за аудио
вход на оборудване по избор.
 Свържете към друга аудио
система, за да се насладите на
функцията „Party Chain“ (стр. 56).
24BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
masterpage:Right
Свързване на телевизора
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към
електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
За да гледате видео
Изберете методите на връзка съобразно жаковете на телевизора си.
Високо качество
или
 Видео кабел (не е включен
в комплекта)
Първи стъпки
 HDMI кабел1) (не е включен
в комплекта)
Стандартно качество
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
1)
2)
Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet
Можете да слушате звук от телевизора чрез системата, ако я свържете към жака
HDMI IN (ARC) на телевизора. Функцията „Audio Return Channel“ (ARC) дава
възможност на телевизора да извежда звук през системата с HDMI връзка, без
да установявате аудиовръзка (връзката  по-долу). За да настроите функцията
ARC на тази система, вижте [AUDIO RETURN CHANNEL] (стр. 40). За да проверите
съвместимостта на функцията ARC на вашия телевизор, вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с него.
За да слушате звук от телевизора чрез системата
Ако не свързвате системата към жака HDMI IN (ARC) на телевизора, установете
тази връзка.
 Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
AUDIO OUT
За да слушате звук от телевизора, натиснете неколкократно FUNCTION +/–,
за да изберете „TV“.
25BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
masterpage:Left
Забележки
 Можете да се насладите и на звук от външно оборудване (DVD плейъри и др.) чрез
системата, като свържете към жак AUDIO IN (TV), като във връзката  по-горе.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването си.
 Ако изходното ниво на звука на системата е ниско,, когато свързвате към външно
оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудиоизход на свързаното
оборудване. Това може да подобри нивото на изходящия звук. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на оборудването си.
Ако на панела на дисплея на събуфера се покаже „CODE 01“
и „SGNL ERR“
Когато аудиосигналите към системата са различни от двуканални
линейни PCM сигнали, на дисплея на събуфера се показват съобщенията
„CODE 01“ и „SGNL ERR“ (указващи, че входящите аудиосигнали не се
поддържат).
В такъв случай изберете подходящия режим на аудиоизход на
телевизора, за да изведете двуканални линейни PCM аудиосигнали.
За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Поставяне на батериите
Поставете двете включени
в комплекта батерии R03 (размер
AAA), като спазвате поляритета,
както е показано по-долу.
За да управлявате системата
с помощта на дистанционното
управление
Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление на
събуфера.
Забележки
 Не използвайте едновременно
стари и нови батерии, нито такива
от различен тип.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг
период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда
поради протичане или окисляване.
26BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
6 Натиснете неколкократно
Изпълняване на
настройка QUICK
Преди да използвате системата,
можете да направите минимални
основни настройки в настройката
QUICK.
1
masterpage:Right
2 Натиснете , за да включите
За да промените настройката
ръчно
Вижте „Използване на менюто за
настройка“ (стр. 36).
системата.
3 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“ или „USB“, без да
поставяте диск или свързвате
USB устройство.
Водещото съобщение [Press
ENTER to run QUICK SETUP.] се
показва в долната част на
телевизионния екран.
4 Натиснете
.
[LANGUAGE SETUP] се появява
на телевизионния екран.
Елементите, които се показват,
може да се различават
в зависимост от държавата
или региона.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете език, след това
.
натиснете
[VIDEO SETUP] се появява на
телевизионния екран.
За да излезете от настройката
QUICK
Първи стъпки
Включете телевизора си
и изберете входа според
връзката.
/ ,
за да изберете настройката,
която отговаря на типа на
телевизора ви и след това
.
натиснете
След като [QUICK SETUP is
complete.] се покаже на
телевизионния екран, системата
е готова за възпроизвеждане.
Натиснете SETUP.
Забележка
Водещото съобщение се показва, когато
включите системата за пръв път или след
извършване на „RESET“ (стр. 71).
Промяна на цветовата
система
(С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и Русия)
Задайте цветовата система на PAL
или NTSC в зависимост от цветовата
система на телевизора ви.
При всяко изпълнение на
посочената по-долу процедура,
цветовата система се променя,
както следва:
NTSC  PAL
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.
27BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\050CON.fm]
1
masterpage:Left
Натиснете , за да включите
системата.
2 Натиснете FUNCTION
неколкократно, за да изберете
„DVD/CD“.
3 Задръжте в натиснато
положение MIC ECHO и ENTER
за повече от 3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„NTSC“ или „PAL“.
Промяна на режима
на дисплея.
Натиснете неколкократно
DISPLAY, когато системата
е изключена.
Демонстрация
Демонстрацията е включена.
Няма показване (Режим на
енергоспестяване)
Дисплеят се изключва, за да пести
енергия. Таймерът за заспиване
продължава да работи.
28BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
Диск/USB възпроизвеждане
Основно
възпроизвеждане
1
masterpage:Right
4 Натиснете , за да стартирате

възпроизвеждането.
За
Натиснете
Спиране на възпроизвеждането

Поставяне на въз- 
произвеждането
на пауза
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/– , за да изберете
„DVD/CD“ или „USB“.
Натиснете  на събуфера, за да
отворите тавата на диска,
и заредете диск с етикета нагоре.
Когато възпроизвеждате 
дискове с диаметър 8 см,
като например
единичен диск,
поставете го на
вътрешния кръг
на тавата.
Натиснете отново  на събуфера,
за да затворите тавата на диска.
Не натискайте насила тавата
на диска, за да я затворите,
понеже това може да причини
неизправност.
За USB функцията:
Свържете USB устройство към
порта (USB).
Отказване на
точката за
възобновяване
 двукратно
Избор на писта,
файл, глава или
сцена
 или  по време
на възпроизвеждане.
Или задръжте
в натиснато
положение SHIFT,
след това натиснете
бутоните с числа, след
което натиснете
.
(Операцията може да
е забранена от диска
или USB устройството)
За да използвате
управлението с жестове по
време на възпроизвеждане
Вижте стр. 51.
Забележки
За да възпроизведете от
определен аудио- или
видеофайл
 Можете да използвате своето
1
устройство iPhone/iPod с тази
система само чрез BLUETOOTH
връзка.
 Можете да използвате USB адаптер
(не е включен в комплекта), за да
свържете USB устройството към
събуфера, ако USB устройството не
може да бъде включено в (USB)
порта.
Диск/USB възпроизвеждане
2 За DVD/CD функцията:
Възстановяване на 
възпроизвеждането или връщане
към нормално възпроизвеждане
2
Натиснете неколкократно MEDIA
MODE, за да изберете [MUSIC]
или [VIDEO].
Натиснете SEARCH, за да покажете
списъка с папки.
3 (Само за
)
Натиснете неколкократно MEDIA
MODE, за да изберете желания
носител ([MUSIC]/[VIDEO]).
29BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
3
4
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желаната папка.
Натиснете
, за да покажете
списъка с папки.
За
masterpage:Left
Натиснете
Гледане кадър по , след това натиснете
кадър (Бавно
или
. При всяко
възпроизвеждане) натискане на
или
скоростта на
възпроизвеждане се
променя.
Търсене на определена
писта
5
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желания файл,
след това натиснете
.
Други операции за
възпроизвеждане
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
бутоните с числа, за да изберете
желаната писта, след което
натиснете
.
За да търсите с помощта на
бутона SEARCH
1
В зависимост от типа на диска или
файла тази функция може да не
работи.
За
Натиснете SEARCH, за да покажете
списъка с писти.
2
Натиснете
Преглед на меню DVD/TUNER MENU
на DVD
Преглед на
списъка с папки
или списъка
с файлове
SEARCH. Натиснете
бутона отново, за да
изключите списъка на
папки или списъка на
файлове.
Връщане към
списъка с папки,
когато сте
в списъка
с файлове
RETURN
Бързо намиране
на точка при
превъртане
напред или назад
(Заключване на
търсенето)
 или  по време
на възпроизвеждане.
При всяко натискане
на бутона скоростта на
възпроизвеждане се
променя.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете пистата, която
искате да възпроизведете, след
което натиснете
.
Търсене на определен
файл/глава/сцена/
писта/индекс
1
Натиснете неколкократно
SEARCH по време на
възпроизвеждането, за да
изберете режим на търсене.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след това
натиснете бутоните с числа, за
да въведете желаното заглавие,
глава, сцена, писта или индекс,
след което натиснете
.
Възпроизвеждането започва.
30BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
masterpage:Right

Забележки
 За VIDEO CD с възпроизвеждане
на PBC, натиснете SEARCH, за да
потърсите сцената.
 За VIDEO CD без възпроизвеждане на
PBC, натиснете SEARCH, за да
потърсите пистата и индекса.
За да търсите с помощта на
времеви код
2
Натиснете неколкократно SEARCH
по време на възпроизвеждането,
за да изберете режим на търсене
на време.
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след което натиснете
бутоните с числа, за да въведете
времеви код, след това
натиснете
.
Пример: За да намерите сцена
на 2 часа 10 минути и 20 секунди,
задръжте в натиснато положение
SHIFT, след което натиснете 2, 1, 0,
2, 0 ([2:10:20]).
Натиснете CLEAR, за да отмените
числото.
За да търсите с помощта на
меню на DVD
1
2
Натиснете DVD/TUNER MENU.
Натиснете / / / или
задръжте натиснат бутона SHIFT,
след това натиснете бутоните
с числа, за да изберете
заглавието или елемента, който
искате да възпроизведете, след
това натиснете
.
Натиснете неколкократно ANGLE
по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания ъгъл.
Извеждане на субтитрите
Натиснете неколкократно
SUBTITLE по време на
възпроизвеждане, за да изберете
желания език за субтитри или за
да изключите субтитрите.
Промяна на езика/звука
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане,
за да изберете аудиоформата
или режима, който желаете.
Диск/USB възпроизвеждане
1
Промяна на ъглите
DVD VIDEO
Можете да превключвате
аудиоформата или езика, когато
източникът съдържа няколко
аудиоформата или
аудиосъдържание на няколко езика.
Когато се извеждат 4 цифри, те
обозначават езиков код. Вижте
„Списък с кодове на езици“ (стр. 78),
за да проверите за кой език се
отнася кодът. Когато един и същи
език е показан два или повече пъти,
DVD VIDEO дискът е записан
в различни аудиоформати.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 файл) или USB
устройство (аудиофайл)
Можете да промените звуковата
писта.
31BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]


[STEREO]: Стереозвукът.
[1/L]/[2/R]: Монозвукът на левия
или десния канал.
За да отмените PBC
възпроизвеждането
1
Натиснете  or  или
задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
бутоните с числа, за да изберете
писта, когато възпроизвеждането
е спряно.
2
Натиснете  или
.
Възпроизвеждането започва от
избраната писта.
SUPER VIDEO CD

[1:STEREO]: Стереозвукът от
Звукова писта 1.
[1:1/L]/[1:2/R]: Монозвукът от левия
или десния канал на Звукова
писта 1.
[2:STEREO]: Стереозвукът от
Звукова писта 2.
[2:1/L]/[2:2/R]: Монозвукът от
левия или десния канал на Звукова
писта 2.



Възпроизвеждане на
VIDEO CD с PBC функции
Можете да използвате менюто PBC
(Управление на
възпроизвеждането), за да се
насладите на интерактивния
софтуер на VIDEO CD.
1
Натиснете , за да
възпроизведете VIDEO CD в PBC.
На телевизионния екран се
показва меню на PBC.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след това
натиснете бутоните с числа,
за да изберете номера на
желания елемент, след което
натиснете
.
3 Продължете
възпроизвеждането според
инструкциите в менюто.
masterpage:Left
За връщане към PBC
възпроизвеждане
Натиснете двукратно , след това
натиснете .
Възобновяване на
възпроизвеждането
на няколко диска
Тази система може да съхрани точки
за възобновяване на
възпроизвеждането за до 6 диска
и възобновява възпроизвеждането,
когато поставите отново същия
диск. Ако съхраните точка за
възобновяване на
възпроизвеждането за 7-ми диск,
точката за възобновяване за първия
диск ще бъде изтрита.
За да активирате тази функция,
задайте [MULTI-DISC RESUME]
в [SYSTEM SETUP] на [ON] (стр. 39).
Забележка
За да възпроизведете от началото на
диска, натиснете  двукратно, след
това натиснете .
Забележка
PBC възпроизвеждането се отменя,
когато е активирана функцията за
повтарящо възпроизвеждане.
32BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
Използване на режима
на възпроизвеждане
Възпроизвеждане
в първоначалния
ред (Normal Play)
masterpage:Right
 При възпроизвеждане от USB
устройство
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
Разбърква всички аудиофайлове
в USB устройство.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: Разбърква
всички файлове в папката на USB
устройството.

Забележки
 Разбърканото възпроизвеждане
 При възпроизвеждане на диск
 [DISC]: Възпроизвежда диск.
 [FOLDER]*: Възпроизвежда всички
съвместими файлове в папката на
диска.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При възпроизвеждане от USB
устройство
 [ONE USB DEVICE]: Възпроизвежда
USB устройство.
 [FOLDER]: Възпроизвежда всички
съвместими файлове в папката на
USB устройството.
Възпроизвеждане
в произволен ред
(Shuffle Play)
Натиснете PLAY MODE
неколкократно, когато
възпроизвеждането е спряно.
 При възпроизвеждане на диск
 [DISC (SHUFFLE)]: Разбърква всички
аудиофайлове в диск.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: Разбърква
всички аудиофайлове в папката
на диск.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
не може да се изпълни за
видеофайлове.
 Разбърканото възпроизвеждане се
отменя, когато:
 изключите системата;
 отворите тавата на диска;
 изпълните синхронизирано
прехвърляне;
 промените MEDIA MODE.
 Разбърканото възпроизвеждане
може да бъде отменено, когато
изберете папка или писта за
възпроизвеждане.
Повтарящо
възпроизвеждане 
(Repeat Play)
Диск/USB възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE
неколкократно, когато
възпроизвеждането е спряно.
Натиснете REPEAT неколкократно.
В зависимост от типа на диска или
файла някои настройки може да не
са налични.
 [OFF]: Не възпроизвежда
повтарящо.
 [ALL]: Повтаря всички писти или
файлове в избрания режим на
възпроизвеждане.
 [DISC]: Повтаря цялото съдържание
(само за DVD VIDEO и VIDEO CD).
 [TITLE]: Повтаря текущото заглавие
(само за DVD VIDEO).
 [CHAPTER]: Повтаря текущата глава
(само за DVD VIDEO).
 [TRACK]: Повтаря текущата писта.
 [FILE]: Повтаря текущия видеофайл.
33BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
За да отмените повтарящото
възпроизвеждане
натиснете неколкократно REPEAT,
за да изберете [OFF].
Забележки
„
“ светва на панела на дисплея,
когато повтарящото
възпроизвеждане е зададено на
[ALL] или [DISC].
„
“ светва на панела на дисплея,
когато повтарящото
възпроизвеждане е зададено на
[TITLE] или [CHAPTER], [TRACK] или
[FILE].
 Не можете да изпълните повтарящо
възпроизвеждане с VIDEO CD по
време на PBC възпроизвеждане.
 В зависимост от DVD VIDEO диска
може да не можете да изпълните
повтарящо възпроизвеждане.
 Повтарящото възпроизвеждане се
отменя, когато:
 отворите тавата на диска;
 изключите системата (само за DVD
VIDEO и VIDEO CD);
 промените функция (само за DVD
VIDEO и VIDEO CD).
 изпълните синхронизирано
прехвърляне;
 промените MEDIA MODE.
Ограничаване на
възпроизвеждането
на диска
(Parental Control)
Можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD VIDEO
според предварително
определеното ниво. Сцени могат да
бъдат прескочени или заместени
с други.
1
masterpage:Left
Когато възпроизвеждането
спре, натиснете SETUP.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [SYSTEM SETUP],
.
след това натиснете
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [PARENTAL
CONTROL], след това натиснете
.
4 Въведете или въведете
повторно своята 4-цифрена
парола чрез бутоните с числа,
след това натиснете
.
5 Натиснете неколкократно
/
,
за да изберете [STANDARD],
след това натиснете
.
6 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете географска зона
като ниво на ограничение за
възпроизвеждане, след това
натиснете
.
Зоната е избрана.
Когато изберете [OTHERS ],
въведете кода на зона за
желаната географска зона според
„Списък с кодове на регион за
родителски контрол“ на стр. 79,
като използвате номерираните
бутони.
7 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [LEVEL], след това
натиснете
.
8 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаното ниво,
след това натиснете
.
Колкото по-ниска е стойността,
толкова по-строго
е ограничението.
34BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
masterpage:Right

За изключване на функцията
PARENTAL CONTROL
Задайте [LEVEL] на [OFF] в Стъпка 8.
За възпроизвеждане на диск,
за който е зададена
функцията PARENTAL CONTROL
1
 Информация за
възпроизвеждането
Време за възпроизвеждане,
оставащо време
Въведете 4-цифрената парола
чрез бутоните с числа, след което
натиснете
.
Системата започва
възпроизвеждането.
 Побитова скорост
Ако сте забравили паролата си
Отстранете диска и повторете
стъпки 1 до 3 от „Ограничаване на
възпроизвеждането на диска“
(стр. 34). Въведете парола „199703“
чрез бутоните с числа, след което
натиснете
. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
нова 4-цифрена парола. След това
заредете повторно диска
и натиснете . Ще е нужно да
въведете отново новата си парола.
Преглед на
информация на диск
и USB устройство
Информация на
телевизионния екран
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
неколкократно
DISPLAY по
време на възпроизвеждане.
 Тип на файла
 Състояние на
възпроизвеждането
 Заглавието на 1)/пистата/име на
файла2)
 Албум1)/име на папка2)/глава/
номер на индекс
 Име на изпълнител1)2)
Извежда се при
възпроизвеждане на аудиофайл.
1)
Ако даден аудиофайл има ID3
маркер, системата ще покаже име на
албум/заглавие/име на изпълнител
от информацията на ID3 маркера.
Системата може да поддържа ID3
версия 1.0/1.1/2.2/2.3.
2)
Ако файлът или папката съдържа
знаци, които не могат да бъдат
показани, те ще се покажат като „_“.
Диск/USB възпроизвеждане
2
Заредете диска и натиснете .
На телевизионния екран се
показва екранът за въвеждане
на паролата ви.
Забележки
 В зависимост от източника на
възпроизвеждане:
 част от информацията може да не се
покаже;
 някой знаци може да не се покажат.
 В зависимост от режима на
възпроизвеждане показаната
информация може да се различава.
Показване на
аудиоинформация
(само за DVD VIDEO и видеофайлове)
35BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане.
Информация на панела
на дисплея
Натиснете неколкокранто
DISPLAY, когато системата
е включена.
Можете да прегледате
информацията, както следва:
 време за възпроизвеждане,
оставащо време на писта,
заглавие, глава;
 номер на сцена;
 име на файл, име на папка;
 заглавие, изпълнител
и информация за албума.
Забележки
 Възможно е името на диска или
записа да не се изведе в зависимост
от текста.
 Времето за възпроизвеждане на MP3
файлове и видеофайлове може да не
се изведе правилно.
 Изминалото време за
възпроизвеждане на аудио файл,
кодиран чрез VBR (променлива
побитова скорост), не се показва
правилно.
1
masterpage:Left
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/– , за да изберете
„DVD/CD“ или „USB“.
2 Когато възпроизвеждането
спре, натиснете SETUP.
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [LANGUAGE
SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO
SETUP], [SYSTEM SETUP] или
[HDMI SETUP], след което
.
натиснете
4 Натиснете неколкократно
/
,
/
,
за да изберете желания
елемент, след това
натиснете
.
5 Натиснете неколкократно
за да изберете желаната
настройка, след това
.
натиснете
Настройката е избрана
и извършена.
За изход от менюто
Натиснете SETUP.
Използване на менюто
за настройка
Можете да задавате разнообразни
настройки на параметрите,
например на картината и звука.
Елементите, които се показват,
се различават в зависимост от
държавата или региона.
Забележка
Настройките за възпроизвеждане от
диска са с предимство спрямо тези от
менюто за настройка. Следователно
някои от настройките в менюто за
настройка може да не се изпълнят.
36BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
masterpage:Right

Задаване на езика –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Избира езика на екранното
показване.
[MENU]
Избира езика за DVD менюто.
Настройване на
телевизионния
екран – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Избира тази опция, когато
свързвате широкоекранен
телевизор или телевизор с функция
за широкоекранен режим.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Превключва езика на субтитрите,
записани на DVD VIDEO диск.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW],
езикът на субтитрите се променя
в зависимост от езика, който сте
избрали за аудиопистата.
Забележка
Ако изберете [OTHERS ] в [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], въведете кода за
език от „Списък с кодове на езици“
(стр. 78), като използвате бутоните
с числа.
[4:3 LETTER BOX]: Избира тази
опция, когато свързвате с телевизор
с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим. Тази
настройка показва широкоекранна
картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
Диск/USB възпроизвеждане
Превключване на езика на
аудиопистата.
Когато изберете [ORIGINAL], се
избира приоритетният език от
диска.
[4:3 PAN SCAN]: Избира тази опция,
когато свързвате с телевизор
с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим. Тази
настройка показва картината
с пълна височина върху целия
екран, отрязана отстрани.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Изберете това, когато
свързвате телевизор с функция за
широкоекранен режим. Показва
37BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
картина за екран със съотношение
4:3 при формат на екрана 16:9 дори
и на широкоекранен телевизор.
[NORMAL]: Променя размера на
картината така, че да се вмести
в размера на екрана при
оригиналното си съотношение. Тази
настройка показва черни ленти
отляво и отдясно, ако извеждате
картина с формат 4:3.
masterpage:Left
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Картината, включително
обекти, които се движат динамично,
се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази
настройка.
[FRAME]: Картината, включително
обекти, които не се движат
динамично, се извежда с висока
разделителна способност.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и Русия)
Избира цветовата система (PAL или
NTSC).
[AUTO]: Извежда видеосигнала
според цветовата система на диска.
Изберете това, ако телевизорът ви
използва DUAL (Двойна) система.
[PAL]: Извежда видеосигнал в PAL.
[NTSC]: Извежда видеосигнал
в NTSC.
За подробности вижте „Промяна на
цветовата система“ (стр. 27).
[BLACK LEVEL]
(Само за модели за Латинска
Америка)
Избира нивото на черното (ниво на
настройка) за видео сигналите, които
се извеждат от жака VIDEO OUT.
[ON]: Задава нивото на черното на
изходящия сигнал на стандартно
ниво.
[OFF]: Намалява стандартното ниво
на черното. Използвайте, когато
картината стане твърде бяла.
38BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
masterpage:Right

Настройване на
опциите за аудио –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Компресия на динамичния
диапазон)
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Изключено.
[AUTO]: Дава приоритет на
звуковата писта, която съдържа найголемия брой канали, когато
възпроизвеждате DVD VIDEO,
на който са записани няколко
аудиоформата (PCM, MPEG или
Dolby Digital).
[A/V SYNC]
(само за видеофайлове)
[OFF]: Изключено.
[ON]: Регулира забавянето между
картината и звука.
[SCREEN SAVER]
Предотвратява щети на телевизора.
Натиснете  +/–, за да отмените
скрийнсейвъра.
[ON]: Включва функцията на
скрийнсейвъра, ако не използвате
системата за около 15 минути.
[OFF]: Изключено.
[BACKGROUND]
Избира цвят на фона или картина за
показване на телевизионния екран.
[JACKET PICTURE]: Обложката
(снимка), записана на диска, се
показва като фон.
[GRAPHICS]: Като фон се извежда
предварително зададено
изображение, запаметено
в системата.
[BLUE]: Цветът на фона е син.
[BLACK]: Цветът на фона е черен.
Диск/USB възпроизвеждане
Полезно за гледане на филми с тих
звук късно през нощта.
[OFF]: Изключено.
[STANDARD]: Динамичният
диапазон се компресира така, както
го е проектирал тонрежисьорът.
Настройване на
системата – [SYSTEM
SETUP]
[PARENTAL CONTROL]
Задава ограничения за
възпроизвеждане. За подробности
вижте „Ограничаване на
възпроизвеждането на диска“
(стр. 34).
[MULTI-DISC RESUME]
[DOWNMIX]
Избира изходния аудиосигнал за
възпроизвеждане на многоканално
аудио.
[NORMAL]: Извежда многоканално
аудио в 2-канален стереосигнал.
[DOLBY SURROUND]: Извежда
многоканално аудио в 2-канален
съраунд сигнал.
[ON]: Съхранява точките за
възобновяване на възпроизвеждането
в паметта за до 6 диска.
[OFF]: Съхранява в системата само
точката за възобновяване на
възпроизвеждането на текущия диск.
[RESET]
Връща настройките на SETUP до
такива по подразбиране. За
подробности вижте „За да върнете
настройките в SETUP до такива по
подразбиране“ (стр. 71).
39BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
Настройване на
опциите за HDMI –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Избира изходната разделителна
способност на телевизора, когато
е свързан чрез HDMI кабел.
[AUTO(1920×1080p)]1): Извежда
видеосигнали според
разделителната способност на
телевизора.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]2)/[720×480p/576p]3):
Извежда видеосигнали според
избраната настройка на
разделителната способност.
1)
За моделите за Русия настройката по
подразбиране е [АВТО(1920×1080p)].
за модели за Латинска
Америка.
3)
За други модели.
2) Само
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Извежда видеосигнали
YCBCR. Задайте [RGB], ако
възпроизвежданата картина
е изкривена.
[RGB]: Извежда видеосигнали RGB.
masterpage:Left
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Задайте тази функция, когато
системата е свързана към жака HDMI
IN на телевизора, който е съвместим
с функцията „Audio Return Channel“.
Тази функция е налична само когато
зададете [CONTROL FOR HDMI]
на [ON].
[ON]: Можете да слушате звук от
телевизора на високоговорителите
на системата.
[OFF]: Изключено.
[STANDBY LINKED TO TV]
Тази функция е налична само когато
зададете [CONTROL FOR HDMI] на
[ON].
[AUTO]: Ако входът на системата
е „TV“, системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора.
[ON]: Системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора, независимо от входа.
[OFF]: Системата не се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Извежда аудиосигнали
в оригинален формат от жака HDMI
OUT (TV).
[PCM]: Извежда сигнали на
двуканален линеен PCM от жака
HDMI OUT (TV).
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Функцията „Control for HDMI“
е активирана. Можете да
управлявате едновременно между
системата и телевизора, свързани
чрез HDMI кабел.
[OFF]: Изключено.
40BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
USB Прехвърляне
3
Прехвърляне на
музика
Можете да прехвърляте музика от
диск (само AUDIO CD или MP3 диск)
на USB устройство, свързано към
(USB) порта.
Аудиоформатът на прехвърляните
от тази система файлове е MP3.
Забележки
време на прехвърляне или
изтриване. Това може да повреди
данните на USB устройството или
самото него.
 MP3 файловете се прехвърлят със
същата побитова скорост като на
оригиналните файлове.
 Когато прехвърляте от AUDIO CD,
можете да изберете побитовата
скорост преди прехвърлянето.
 USB прехвърлянето и изтриването са
забранени, докато тавата на диска
е отворена.
Забележка за съдържанието,
защитено с авторски права
Прехвърлената музика се
ограничава само до лична употреба.
Използването на музиката за други
цели изисква разрешение от
притежателите на авторските права.
За да изберете побитова
скорост
Можете да изберете по-висока
побитова скорост, за да прехвърляте
музика с по-добро качество.
1
2
Натиснете OPTIONS.
Натиснете / неколкократно,
за да изберете „BIT RATE“, след
което натиснете
.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете побитовата
скорост, която искате, след което
натиснете
.
 128 KBPS: кодираните MP3 писти
имат по-малък файлов размер
и по-ниско аудиокачество.
 256 KBPS: кодираните MP3 писти
имат по-голям файлов размер,
но по-високо аудиокачество.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Прехвърляне на музика
от диск
Можете да прехвърляте музика към
USB устройство, което е свързано
към (USB) порта, както следва:
 Синхронизирано прехвърляне:
Прехвърлете всички поддържани
музикални файлове от диск на USB.
 Прехвърляне REC1: Прехвърлете
единична писта или аудиофайл по
време на възпроизвеждане.
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.
1


USB Прехвърляне
 Не изваждайте USB устройството по
masterpage:Right
Свържете прехвърляемо USB
устройство към (USB) порта.
2 Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете 
„DVD/CD“, след което заредете
диск.
Ако системата започне
автоматично да възпроизвежда,
натиснете двукратно , за да
я прекъснете.
3 Подгответе звуковия източник.
За синхронизирано
прехвърляне:
Когато възпроизвеждането
е спряно, натиснете
неколкократно PLAY MODE на
дистанционното управление,
за да изберете желания режим
на възпроизвеждане.
41BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
Забележка
Ако започнете да прехвърляте
в режим на разбъркано или
повтарящо възпроизвеждане,
избраният режим на
възпроизвеждане автоматично се
променя на нормално
възпроизвеждане.
За прехвърляне REC1:
Изберете записа или аудио
файла, който искате да
прехвърлите, след което
стартирайте възпроизвеждането.
4 Натиснете REC TO USB.
На панела на дисплея се показва
„PUSH ENTER“.
5 Натиснете ENTER.
Прехвърлянето започва, когато
на дисплея се покаже „DO NOT
REMOVE“.
 Ако папката или файла, които се
опитвате да прехвърлите, вече
съществуват на USB устройството под
същото име, след името се прибавя
пореден номер, без да се презаписва
оригиналната папка или файл.
 Не можете да извършвате следните
действия по време на прехвърляне:
 изваждане на диск;
 избор на друг запис или файл;
 поставяне на възпроизвеждането
на пауза или намиране на точка
в записа или файла;
 смяна на функцията.
 Когато прехвърляте музика към
Walkman® чрез „Media Manager for
WALKMAN“, трябва да прехвърляте
в MP3 формат.
 При свързване на Walkman® към
системата се уверете, че свързвате,
след като изчезне показването
„Creating Library“ или „Creating
Database“ на Walkman®.
Правила за генериране
на папки и файлове
Когато прехвърлянето
приключи
Дискът спира автоматично (за
синхронизирано прехвърляне) или
продължава възпроизвеждането
(за прехвърляне REC1).
За спиране на прехвърлянето
Натиснете .
Забележки относно
прехвърлянето
 По време на прехвърляне не се
извежда звук.
 Информацията CD-TEXT от
компактдиска не се прехвърля
в създадените MP3 файлове.
 Прехвърлянето спира автоматично,
ако:
 свободното пространство на USB
устройството свърши по време на
прехвърлянето;
 броят на аудиофайловете или
папките в USB устройството
е достигне ограничението.
masterpage:Left
Максимален брой MP3
файлове, които могат да бъдат
генерирани



298 папки
650 файла в папка
650 файла в папката REC1-CD или
REC1-MP3
Тези стойности може да се
различават в зависимост от файла
и конфигурацията на папката.
При прехвърляне към USB
устройство директно в „ROOT“ се
създава папка „MUSIC“. В тази папка
„MUSIC“ в зависимост от метода
и източника на прехвърляне се
генерират папки и файлове.
42BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\060CDP.fm]
6 Натиснете неколкократно
Синхронизирано прехвърляне
Източник
Име на
папката
„CDDA0001“*
„TRACK001“*
Прехвърляне REC1
Източник
Име на
папката
Име на
файла
Аудио
файлове
„REC1-MP3“
Същото като
източника
AUDIO CD
„REC1-CD“
„TRACK001“*
,


7 Натиснете
.
На панела на дисплея се показва
„COMPLETE“.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележки
Изтриване на
аудиофайлове или папки
на USB устройство
 Папка, която съдържа аудиофайлове
с различен от MP3/WMA/AAC/WAV
формат или подпапки, не може да
бъде изтрита.
 Не можете да изтривате
аудиофайлове или папки,
ако е избрано разбъркано
възпроизвеждане. Настройте режима
на възпроизвеждане на нормален
преди изтриването.
 Операцията за изтриване
е забранена, когато тавата на
диска е отворена.
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„USB“.
2 Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC].
3 Когато възпроизвеждането
USB Прехвърляне
* Номерата на папките и файловете се
задават подред от този момент
нататък.
1
/
за да изберете аудиофайла,
който искате да изтриете, след
което натиснете
.
Изберете [ALL TRACKS], за да
изберете всички аудиофайлове
в папката.
На панела на дисплея се показват
„FOLDER ERASE“ или „TRACK
ERASE“ и „PUSH ENTER“.
За да отмените, натиснете .
Име на
файла
Аудиофай- Същото като източника
лове
AUDIO CD
masterpage:Right
спре, натиснете OPTIONS.
4 Натиснете неколкократно
/
за да изберете „ERASE“, след
което натиснете
.
На телевизионния екран се
показва списъкът с папки.
,
/
,
5 Натиснете неколкократно
за да изберете папка, след
което натиснете
.
43BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\070TUN.fm]
Тунер
Слушане на радио
1
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„TUNER FM“.
2 Изберете радиостанцията.
За автоматична настройка:
Задръжте в натиснато състояние
TUNING+/–, докато индикацията
за честотата се промени, след
което освободете.
Когато бъде настроена
радиостанция, сканирането
спира автоматично. На панела на
дисплея светва „ST“ (само за FM
стереопрограми).
Ако сканирането не спре,
натиснете , за да спрете
сканирането. След това
извършете ръчна настройка 
(по-долу).
За ръчна настройка:
Натиснете TUNING+/–
неколкократно, за да настроите
станцията, която искате.
Забележка
Когато настроите FM станция, която
предоставя RDS услуги, програмите
може да предават информация, като
например името на услугата или на
станцията. Можете да проверите RDS
информацията, като натиснете
неколкократно DISPLAY.
masterpage:Left
Предварително задаване
на радиостанции
Можете да съхраните до 20 FM
станции като предпочитани.
1 Настройте до желаната станция.
2 Натиснете DVD/TUNER MENU.
3 Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желания номер
за предварително задаване,
.
след което натиснете
На панела на дисплея се показва
„COMPLETE“. Станцията
е съхранена.
Ако на избрания номер вече
е зададена друга станция, тя ще
бъде заменена от новата.
За настройване на
предварително зададена
станция
Натиснете неколкократно PRESET+/–,
за да изберете желания
предварително зададен номер.
Можете също така да задържите
натиснат бутона SHIFT, да натиснете
бутоните с числа и след това да
натиснете
, за да изберете
предварително зададена станция.
Съвет
За да намалите статичния шум на FM
станция със слаб стереосигнал,
натиснете неколкократно FM MODE,
докато от дисплея изчезне „ST“. Ще
загубите стерео ефекта, но приемането
на сигнала ще се подобри.
44BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\070TUN.fm]
masterpage:Right

BLUETOOTH
Относно безжичната
технология BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология
с малък обхват, която позволява
безжичен обмен на данни между
цифрови устройства. Безжичната
технология BLUETOOTH работи
в обхват от около 10 метра.
Поддържани версия, профили
и кодеци на BLUETOOTH
За подробности вижте „Секция
BLUETOOTH“ (стр. 76).
За подробности вижте „Уебсайтове
за съвместими устройства“ (стр. 11).
Относно индикатора
BLUETOOTH
Индикаторът BLUETOOTH на
събуфера светва или мига в син
цвят, за да покаже състоянието на
BLUETOOTH.
Състояние на
системата
Състояние на
индикатора
BLUETOOTH в готовност Мига бавно
BLUETOOTH сдвояване
Мига бързо
BLUETOOTH връзката
е установена
Светва


Сдвояването е операция, при която
BLUETOOTH устройствата се
регистрират предварително едно
към друго. След извършване на
операция по сдвояване не
е необходимо тя да се изпълнява
повторно.
1
Поставете BLUETOOTH
устройството на разстояние до
1 метър от системата.
2 Натиснете BLUETOOTH на
събуфера, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
Забележки
 Когато в системата няма
информация за сдвояване,
системата влиза автоматично
в режим на сдвояване и „PAIRING“
мига на панела на дисплея.
Преминете към стъпка 4.
 Ако системата е свързана към
BLUETOOTH устройство, натиснете
BLUETOOTH на събуфера, за да
разкачите BLUETOOTH
устройството.
Тунер/BLUETOOTH
Съвместими BLUETOOTH
устройства
Сдвояване на тази
система с BLUETOOTH
устройство
3 Задръжте в натиснато
състояние PAIRING на
събуфера за 2 секунди
или повече.
На панела на дисплея мига
„PAIRING“.
4 Извършете процедурата по
сдвояване на BLUETOOTH
устройството.
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на
BLUETOOTH устройството.
45BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\070TUN.fm]
5 Изберете „MHC-GT4D“ на
дисплея на устройството.
Изпълнете тази стъпка в рамките
на 5 минути, в противен случай
сдвояването ще бъде отменено.
В такъв случай повторете от
Стъпка 1.
За да изтриете информацията
за сдвояването
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.
1
Забележка
Ако се изисква ключ за достъп на
BLUETOOTH устройството, въведете
„0000“. „Passkey“ (Ключът за достъп)
може да е наречен „Passcode“ (код
за достъп), „PIN code“ (ПИН код), „PIN
number“ (ПИН номер) или
„Password“ (парола).
6 Извършете BLUETOOTH
свързване на BLUETOOTH
устройството.
На панела на дисплея се показва
името на BLUETOOTH
устройството.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството връзката може да
стартира автоматично след
завършване на сдвояването.
Можете да проверите адреса на
BLUETOOTH устройството, като
натиснете DISPLAY
неколкократно.
Забележки
 Можете да сдвоите до 9 BLUETOOTH
устройства. Ако сдвоите 10-о
BLUETOOTH устройство, устройството,
което е сдвоено най-отдавна, ще
бъде изтрито.
 Ако искате да извършите сдвояване
с друго BLUETOOTH устройство,
повторете стъпки от 1 до 6.
За отмяна на операция за
сдвояване
Задръжте натиснат бутона PAIRING
на събуфера за поне 2секунди,
докато на дисплея се покаже
„BT AUDIO“.
masterpage:Left
2
Натиснете BLUETOOTH, за да
изберете BLUETOOTH функцията.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
Ако системата е свързана
с BLUETOOTH устройство, името
му се показва на дисплея.
Натиснете BLUETOOTH, за да
прекъснете връзката с BLUETOOTH
устройството.
Задръжте натиснати бутоните
ENTER и
– за около 3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„BT HIST CLEAR“ и цялата
информация за сдвояването
се изтрива.
Възпроизвеждане на
музика от BLUETOOTH
устройство
Можете да управлявате BLUETOOTH
устройство, като свържете
системата и BLUETOOTH
устройството чрез AVRCP.
След като системата и BLUETOOTH
устройството бъдат свързани,
можете да управлявате
възпроизвеждането, като натиснете
, , , / и /.
Преди да възпроизвеждате музика,
проверете следното:
 дали BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH устройството
е включена;
 дали сдвояването е завършено
(стр. 45).
46BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\070TUN.fm]
1
Натиснете BLUETOOTH на
събуфера, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
2 Установете връзка с BLUETOOTH
устройството.
Натиснете BLUETOOTH на
събуфера, за да свържете към
последно свързаното BLUETOOTH
устройство.
Установете BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройството, ако то
не е свързано.
След като връзката бъде
установена, на дисплея се
показва името на BLUETOOTH
устройството.
3 Натиснете , за да стартирате
4 Регулирайте силата на звука.
Първо настройте силата на звука
на BLUETOOTH устройството, ако
нивото на звука му продължава
да бъде твърде ниско, настройте
нивото на звука на системата.
Забележки
 Когато системата не е свързана към
BLUETOOTH устройство, тя
автоматично ще се свърже към
последно свързаното BLUETOOTH
устройство, когато натиснете
BLUETOOTH на събуфера или .
 Ако се опитате да свържете друго
BLUETOOTH устройство със системата,
връзката с текущо свързаното
BLUETOOTH устройство ще се
прекъсне.
За да използвате
управлението с жестове по
време на възпроизвеждане
Вижте стр. 51.
За прекъсване на връзката
с BLUETOOTH устройство




Натиснете BLUETOOTH на събуфера.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO“.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството, BLUETOOTH
връзката може да бъде отменена
автоматично, след като спрете
възпроизвеждането.
BLUETOOTH свързване
с едно докосване
чрез NFC
NFC (Near Field Communication)
е технология, която позволява
безжична комуникация в малък
обхват между различни устройства,
като смартфони и IC маркери.
Когато допрете до системата
съвместим с NFC смартфон,
тя автоматично:
 се включва с BLUETOOTH
функцията;
 завършва сдвояването
и BLUETOOTH връзката.
BLUETOOTH
възпроизвеждането.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството:
 може да се наложи да натиснете
 два пъти;
 може да се наложи да
стартирате възпроизвеждане на
аудиоизточник на BLUETOOTH
устройството.
masterpage:Right
Съвместими смартфони
Смартфони с вградена
функция NFC (операционна
система: Android 2.3.3 или 
по-нова, без Android 3.x)
Забележки
 Системата може да разпознава и да се
свързва наведнъж само с по един
смартфон, съвместим с NFC. Ако се
опитате да свържете друг смартфон,
съвместим с NFC, със системата,
връзката с текущо свързания съвместим
с NFC смартфон ще прекъсне.
47BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\070TUN.fm]
 В зависимост от съвместимия с NFC
смартфон може да се наложи
предварително да изпълните на
него едно от посочените по-долу
действия.
 Включете функцията NFC. За
подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
съвместимия с NFC смартфон.
 Ако съвместимия ви с NFC смартфон
има версия на операционната
система, по-стара от Android 4.1.x,
изтеглете и стартирайте
приложението „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е безплатно
приложение за смартфон с Android,
което може да бъде изтеглено от
Google Play. (Приложението може
да не се предлага в някои държави/
региони.)
1
Докоснете смартфона до
маркировката N на събуфера,
докато смартфонът завибрира.
masterpage:Left
 Отново докоснете смартфона до
маркировката N на събуфера.
 Стартирайте отново приложението
„NFC Easy Connect“.
За да разкачите смартфона
Отново докоснете смартфона до
маркировката N на събуфера.
Настройване на
BLUETOOTH
аудиокодеците
Можете да получавате данни във
формат на кодек AAC, LDAC или SBC
от BLUETOOTH устройство.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/
,
за да изберете „BT CODEC“,
.
след което натиснете
3 Натиснете неколкократно
Завършете свързването,
като следвате инструкциите,
показвани на смартфона.
Когато бъде установена
BLUETOOTH връзката, името на
BLUETOOTH устройството се
показва на панела на дисплея.
2 Стартирайте на смартфона
възпроизвеждане на аудио
източник.
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на
BLUETOOTH устройството.
Съвет
Ако сдвояването и BLUETOOTH
свързването са неуспешни,
направете посоченото по-долу.
 Ако използвате за смартфона калъф,
предлаган в търговската мрежа,
свалете го.
/ ,
за да изберете настройката.
 AUTO: Разрешаване на
приемане във формат на AAC
или LDAC кодек.
 SBC: Приемане във формат на
кодек SBC.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележки
 Ако е избран кодекът AAC или LDAC,
можете да се наслаждавате на
висококачествен звук. В случай че не
можете да слушате звук във формат
AAC или LDAC от устройството или
звукът има смущения, изберете „SBC“.
 Ако промените тази настройка, когато
системата е свързана към BLUETOOTH
устройство, връзката с BLUETOOTH
устройството ще се прекрати. За
свързване към BLUETOOTH
устройството изпълнете отново
процедурата за BLUETOOTH
свързване.
48BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\070TUN.fm]
masterpage:Right

Съвет
LDAC е технология за аудиокодиране,
разработена от Sony, която позволява
предаването на аудиосъдържание
с висока разделителна способност 
(Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH връзка.
За разлика от други съвместими
с BLUETOOTH технологии за кодиране,
например SBC, тя работи без
влошаващо преобразуване на Hi-Res
аудиосъдържанието (*) и позволява
около три пъти повече данни**,
в сравнение с тези други технологии,
да бъдат предадени по безжична
BLUETOOTH мрежа с безпрецедентно
качество на звука благодарение на
ефективно кодиране и оптимизирано
пакетиране.
Настройване на
режима на готовност
на BLUETOOTH
Режимът на готовност на
BLUETOOTH разрешава на системата
да включи автоматично, когато
установите BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройство.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/
Може да се свържете към системата
от сдвоено BLUETOOTH устройство
с всички функции, когато
BLUETOOTH сигналът е включен.
BLUETOOTH сигналът е включен
по подразбиране.
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.



Задръжте натиснати бутоните
ENTER и
+ за около 3 секунди.
На панела на дисплея се показва 
„BT ON“ или „BT OFF“.
Забележки
 Не може да извършите следните
операции, когато BLUETOOTH
сигналът е изключен:
 сдвояване и/или свързване
с BLUETOOTH устройство;
 изтриване на информацията за
сдвояването;
 използване на „SongPal“ чрез
BLUETOOTH;
 промяна на BLUETOOTH
аудиокодеците.
Ако докоснете системата със
съвместим с NFC смартфон или
включите режима на готовност на
BLUETOOTH, BLUETOOTH сигналите ще
се включат автоматично.
BLUETOOTH
* С изключение на съдържание във
формат DSD.
** В сравнение с SBC (Subband Coding),
когато е избрана побитова скорост
от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
Настройване на
BLUETOOTH сигнал
,
за да изберете „BT STBY“,
.
след което натиснете
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете настройката.
 ON: Системата се включва
автоматично, когато установите
BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройство.
 OFF: Изключва тази функция.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
49BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
използване на
„SongPal“ чрез
BLUETOOTH
Относно приложението
Google Play и App Store предлагат
приложение, специално
предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ или сканирайте
QR кода по-долу, след което
изтеглете безплатното приложение,
за да научите повече за удобните
функции.
masterpage:Left
Управление с жестове
Удоволствие от
функцията за
управление с жестове
Можете да управлявате операциите
за режимите PLAYBACK, DJ, SAMPLER
и LIGHT чрез замахване с ръка над
GESTURE CONTROL на събуфера.
GESTURE CONTROL
Забележка
Технологията BLUETOOTH работи
с iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch 
(6-поколение), iPod touch 
(5-поколение).
Забележка
Ако приложението „SongPal“ не
работи добре, разкачете и свържете
BLUETOOTH устройството чрез
натискане на BLUETOOTH на събуфера
(стр. 46).
Ръката ви не трябва да докосва
GESTURE CONTROL, когато извършвате
замахващото движение.
Махнете с ръка над GESTURE
CONTROL в 6 посоки, както следва:
Замахващо
движение
Махнете в тази
посока
От дясно наляво
От ляво надясно
От долу нагоре
От горе надолу
По часовниковата
стрелка
Обратно на
часовниковата
стрелка
За да активирате
управлението с жестове
Натиснете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL светва.
50BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
За да дезактивирате
управлението с жестове
Натиснете GESTURE ON/OFF.
Индикаторът GESTURE CONTROL
угасва.
Използване на
управлението
с жестове по време на
възпроизвеждане
1
Натиснете GESTURE ON/OFF.
Бутонът GESTURE CONTROL
светва.
2 Натиснете PLAYBACK.

Създаване на парти
атмосфера
(DJ EFFECT)
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на събуфера, за да
извършите тази операция.
1
3 Махнете с ръка над GESTURE
CONTROL.
За режим DJ:
За
Махнете в тази
посока
Изберете
FLANGER1)
Изберете
ISOLATOR2)
Изберете WAH3)
Изберете PAN4)
Намелете нивото
на избрания
ефект
Отиване назад
Отиване напред
Възпроизвеждане
Стоп
Увеличаване на
силата на звука
Намаляване на
силата на звука

Светва индикаторът DJ или
SAMPLER.
CONTROL.
Махнете в тази
посока

2 Натиснете DJ или SAMPLER.
Увеличете нивото
на избрания ефект
За

Натиснете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL светва.
Индикаторът PLAYBACK светва.
3 Махнете с ръка над GESTURE

Управление с жестове
Можете да използвате
управлението с жестове, за да
управлявате възпроизвеждането,
когато възпроизвеждате музика от
диск, USB устройство или
BLUETOOTH устройство.
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на събуфера, за да
извършите тази операция.
masterpage:Right
1)
Създава дълбок звуков ефект,
наподобяващ рева на реактивен
самолет.
2)
Изолира конкретна честотна
лента, като регулира останалите
такива. Например когато искате да
фокусирате върху гласове.
3)
Създава специфичен „Уа-уа“ звук
чрез преместване на честотата на
филтър автоматично нагоре
и надолу.
4) Създава се усещане, че звукът се
движи около високоговорителите
между левия и десния канал.
51BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
За режим SAMPLER:
За
Махнете в тази
посока
Извеждане на
„Come On!“
Извеждане на
„Let’s Go!“
Извеждане на
звуков ефект „Реге
тромпет“
Извеждане на
фазиращ звуков
ефект
masterpage:Left
Промяна на
светлинния ефект
Можете да промените светлинния
ефект, когато е включена функцията
„Party Chain“ (стр. 59).
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на събуфера, за да
изпълните тази операция.
1
Натиснете GESTURE ON/OFF.
Бутонът GESTURE CONTROL
светва.
Извеждане на
звуков скреч
ефект
2 Натиснете LIGHT.
Извеждане на
звуков ефект
публика
3 Махнете с ръка над GESTURE
Забележки
 DJ EFFECT се изключва автоматично,
когато:
 изключите системата;
 промените функция;
 активирате или деактивирате
функцията PARTY CHAIN;
 активирате режим за футбол;
 изберете „FIESTA“;
 изберете звуков ефект VIDEO;
 използвате затихването на вокал;
 промените тоналността
(Key Control).
 Ако активирате DJ EFFECT по време на
прехвърляне, звуковият ефект няма
да се прехвърли на USB устройството.
Индикаторът LIGHT светва.
CONTROL, за да промените
светлинния ефект.
Светлинния ефект се променя,
когато махнете с ръка в различна
посока.
52BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
Регулиране на звука
Регулиране на звука
За
Направете следното
Подобряване на
басите
и създаване на
по-мощен звук
Натиснете MEGA BASS
неколкократно на
събуфера, за да
изберете „BASS ON“.
Избор на
Натиснете FIESTA на
звуковия ефект събуфера. Светва
за фиеста
индикаторът FIESTA.
Можете също така да
натиснете MUSIC , за да
изберете „FIESTA“.
Избор на
предварително
зададен звуков
ефект
За избиране на
режима „Virtual
Football“
Когато гледате програма с футболни
мачове, можете да изпитате
чувството, че присъствате на
стадиона.
Натиснете неколкократно
FOOTBALL, докато гледате
футболен мач.
 ON NARRATION: Можете да се
наслаждавате на чувството за
присъствие на футболния стадион
чрез усилване на възгласите,
идващи от него.
OFF NARRATION: Можете да се
наслаждавате още по-силно на
чувството за присъствие на
футболния стадион чрез
намаляване на силата на звука на
текста зад кадър в допълнение към
усилването на възгласите.
За да отмените режима
Виртуален футбол
Натиснете MUSIC неколкократно,
за да изберете „FLAT“.






Забележки
 Препоръчваме ви да изберете
режима за футбол, когато гледате
програма с футболни мачове.
 Ако чуете неестествен звук
в съдържанието, когато е избрано
„OFF NARRATION“, се препоръчва 
„ON NARRATION“.
 Тази функция не поддържа монозвук.
 Може да изберете режима „Virtual
Football“ само по време на функциите
за телевизор и AUDIO IN.
Регулиране на нивото
на събуфера
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете многократно
/ ,
за да изберете „S-WOOFER“,
.
след което натиснете
Регулиране на звука
Натиснете
неколкократно MUSIC
или VIDEO.
За да отмените
предварително зададен
звуков ефект, натиснете
неколкократно MUSIC
и изберете „FLAT“.
Можете да използвате
и SOUND FIELD на
събуфера, за да изберете
предварително зададения
звуков ефект.

masterpage:Right
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете ниво на
събуфера, след което
натиснете
.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
53BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
Създаване на ваш
собствен звуков ефект
Други операции
Можете да увеличите или намалите
нивата на конкретни честотни ленти
и след това да съхраните
настройката в паметта като
„CUSTOM EQ“.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/
за да изберете „CUSTOM EQ“,
след което натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/
,
,
за да регулирате нивото на
еквалайзера, след което
натиснете
.
4 Повторете стъпка 3, за да
регулирате нивото на другите
честотни ленти и съраунд
ефекта.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
За избиране на
персонализираната настройка
на еквалайзера
Натиснете неколкократно MUSIC,
за да изберете „CUSTOM EQ“.
masterpage:Left
Използване на
функцията „Control
for HDMI“
Свързването на съвместим
с функцията „Control for HDMI“*
телевизор чрез HDMI кабел
(високоскоростен HDMI кабел
с Ethernet, не е включен
в комплекта) ви позволява да
управлявате лесно чрез
дистанционното управление на
телевизора.
Функциите по-долу могат да бъдат
използвани с функцията „Control for
HDMI“.
 Функция „System Power Off“
 Функция „System Audio Control“
 „Audio Return Channel“
 Функция „One-Touch Play“
 „Remote Easy Control“
 „Language Follow“
* Функцията "Control for HDMI"
представлява стандарт за функциите
за взаимен контрол, използван от CEC
HDMI (Consumer Electronics Control)
за прилагане на HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Забележка
Тези функции може да работят
с устройства, различни от тези
произведени от Sony, но работата не
се гарантира.
Подготовка за
използване на функцията
„Control for HDMI“
Задайте [HDMI SETUP] – [CONTROL
FOR HDMI] на системата на [ON]
(стр. 40). Настройката по
подразбиране е [ON].
54BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
Активирайте функцията „Control for
HDMI“ за телевизора, свързан със
системата.
Съвет
Ако активирате функцията „Control
for HDMI“ („BRAVIA“ sync), когато
използвате телевизора, произведен от
Sony, функцията „Control for HDMI“
на системата също се активира
автоматично. Когато настройките
бъдат приключени, „COMPLETE“ се
показва на панела на дисплея.
Функция „System Power Off“
Когато изключите телевизора,
системата ще се изключи
автоматично.
Задайте [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] на системата на [ON]
или [AUTO] (стр. 40). Настройката
по подразбиране е [AUTO].
Забележка
Свързаното устройство може да не се
изключи в зависимост от състоянието
на устройството.
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора ще бъде изведен от
високоговорителите на системата.
Силата на звука на системата може
да бъде регулирана с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Ако звукът от телевизора е бил
изведен от високоговорителите на
системата последния път, когато сте
гледали телевизия, системата ще се
включи автоматично, когато
включите телевизора.
Операциите могат да бъдат
извършвани и с помощта на менюто
на телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.

Забележки
 В зависимост от телевизора нивото
на силата на звука на системата се
показва на телевизионния екран.
То може да се различава от нивото на
силата на звука на панела на дисплея.
 В зависимост от настройките на
телевизора функцията System Audio
Control може да не е налична. За
подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация на
телевизора.
„Audio Return Channel“
Ако системата е свързана към HDMI
IN жак, съвместим с Audio Return
Channel (ARC), на телевизора,
можете да слушате звук на
телевизора от високоговорителите
на системата, без да свързвате
цифров оптичен кабел или
аудиокабел (не е включен
в комплекта).
На системата задайте [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] на [ON]
(стр. 40). Настройката по
подразбиране е [ON].






Забележка
Ако телевизорът не е съвместим
с функцията „Audio Return Channel“,
трябва да свържете аудиокабел (не
е включен в комплекта) (стр. 25).
Функция „One-Touch Play“
Когато възпроизвеждате
съдържание на системата,
телевизорът се включва
автоматично. Входът на телевизора
се превключва на HDMI вход, когато
е свързана системата.
Други операции
Функция „System Audio
Control“
masterpage:Right
Забележка
В зависимост от телевизора началната
част на възпроизвежданото
съдържание може да не се
възпроизведе правилно.
55BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
„Remote Easy Control“
Можете да изберете системата
чрез бутона SYNC MENU на
дистанционното управление на
телевизора и да управлявате
системата.
Тази функция може да се използва,
ако телевизорът поддържа менюто
за връзка. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележки
 В менюто за връзка на телевизора
системата се разпознава от
телевизора като „Player“.
 Някои операции може да не са
налични за някои телевизори.
„Language Follow“
masterpage:Left
Настройване на
функцията „Party Chain“
Настройте функцията „Party Chain“,
като свържете всички системи
чрез аудиокабели (не са включени
в комплекта).
Преди да свържете кабелите,
задължително изключете
захранващия кабел.
 Ако всички системи са
оборудвани с функцията
„Party Chain“
Първа
система
Когато сменяте езика на
извежданите на екрана на
телевизора съобщения, този на
системата също се сменя.
Втора
система
Използване
на функцията
„Party Chain“
Можете да свържете множество
аудио системи във верига, за да
създадете по-интересна парти
обстановка и да създадете помощно извеждане.
Активирайте система от веригата да
бъде „Party Host“ (Парти домакин)
и споделете музиката. Останалите
системи ще станат „Party Guest“
(Парти гост) и ще възпроизвеждат
същата музика като тази, която
е „Party Host“ (Парти домакин).
Продължете свързването
до последната система
Последна
система



Последната система трябва да
е свързана към първата.
Всяка система може да стане
„Party Host“ (Парти домакин).
Може да изберете нова система
„Party Host“ (Парти домакин),
когато е активирана функцията
„Party Chain“. За подробности
вижте „За избиране на нова
система „Party Host“ (Парти
домакин)“ (стр. 58).
56BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
 Ако една от системите не
е оборудвана функцията
„Party Chain“
masterpage:Right

Удоволствие от
функцията „Party Chain“
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.
Първа
система
1
Свържете захранващия кабел
и включете всички системи.
2 Настройте силата на звука на
всяка система.
Втора
система
3 Активирайте функцията „Party
Продължете свързването
до последната система
Последна
система

Забележки
 В зависимост от общия брой системи,
които сте свързали, на тези, които са
„Party Guest“ (Парти гост), може да им
отнеме известно време да започнат
да възпроизвеждат музиката.
 Промяната на силата на звука
и звуковия ефект на системата „Party
Host“ (Парти домакин) няма да се
отрази на извеждането на системите
„Party Guest“ (Парти гост).
 Системата „Party Guest“ (Парти гост)
продължава да възпроизвежда
източника на музика като „Party Host“
(Парти домакин) дори когато
промените функцията на „Party Guest“
(Парти гост). Можете обаче да
настроите силата на звука и да
промените звуковия ефект на
системата „Party Guest“ (Парти гост).





Други операции
Последната система не е свързана
към първата.
 Свържете системата, която не
е оборудвана с функцията „Party
Chain“, като последна система.
Уверете се, че сте избрали звука
във функцията на последната
система.
 Трябва да изберете първата
система за „Party Host“ (Парти
домакин), така че всички системи
да изпълняват една и съща музика,
когато е активирана функцията
„Party Chain“.
Chain“ на системата, която
ще бъде „Party Host“ (Парти
домакин).
Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете желаната
функция (освен AUDIO IN във връзка
 (стр. 56)). Започнете
възпроизвеждането на музика
и след това натиснете PARTY CHAIN.
На панела на дисплея се показва
„PARTY CHAIN“. Системата започва
партито като „Party Host“ (Парти
домакин), а другите системи
автоматично стават „Party Guest“
(Парти гост). Всички системи
възпроизвеждат една и съща
музика като тази на системата
„Party Host“ (Парти домакин).

57BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
 Когато използвате микрофона на
системата „Party Host“ (Парти
домакин), звукът няма да се изведе от
системите „Party Guest“ (Парти гост).
 Когато една от системите във
връзката извършва USB прехвърляне,
изчакайте системата да приключи или
спрете прехвърлянето, преди да
активирате функцията „Party Chain“.
 За подробни операции на други
системи направете справка
в инструкциите им за експлоатация.
За избиране на нова система
„Party Host“ (Парти домакин)
Повторете стъпка 3 от “Удоволствие
от функцията „Party Chain“” на
системата, която искате да бъде
новият „Party Host“ (Парти домакин).
Текущият „Party Host“ (Парти
домакин) автоматично ще стане
„Party Guest“ (Парти гост). Всички
системи възпроизвеждат същата
музика, като новата система „Party
Host“ (Парти домакин).
masterpage:Left
Настройване на режима
на звука на „Party Chain“
Можете да настроите режима на
звука, когато е активирана
функцията „Party Chain“.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „P CHAIN MODE“,
след това натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желания режим,
след което натиснете
.
 STEREO: Извежда стерео звук.
 RIGHT CH: Извежда монозвук от
десния канал.
 LEFT CH: Извежда монозвук от
левия канал.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележки
 Можете да изберете друга система
като нов „Party Host“ (Парти домакин)
само след като всички системи са
завършили функцията „Party Chain“.
 Повторете стъпката по-горе, ако
избраната система не се промени
като нов „Party Host“ (Парти домакин)
след няколко секунди.
За да деактивирате функцията
„Party Chain“
На системата „Party Host“ (Парти
домакин) натиснете PARTY CHAIN.
Забележка
Повторете стъпката по-горе, ако
избраната система не деактивира
функцията „Party Chain“ след няколко
секунди.
Пеене заедно: Караоке
Подготовка за караоке
1
Завъртете MIC LEVEL на
събуфера обратно на
часовниковата стрелка, за да
намалите нивото на силата на
звука на микрофона.
2 Свържете допълнителен
микрофон към MIC1 или жака
MIC2 на събуфера.
Свържете друг микрофон по
избор, ако искате да пеете в дует.
58BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
3 Стартирайте
masterpage:Right

Проверка на оценката ви

възпроизвеждането на
музиката и регулирайте силата
на звука на микрофона.
Натиснете неколкократно MIC
ECHO, за да регулирате ехо
ефекта.
Оценката ви се изчислява по скалата
от 0 до 99 чрез сравнение на гласа
ви спрямо музикалния източник.

1

с музиката.
2 Натиснете SCORE, преди да
4 Започнете да пеете заедно
Забележки
 Ако възникне пищене:
 преместете микрофона далеч
от високоговорителя;
 сменете посоката на микрофона;
 намалете MIC LEVEL;
 натиснете  –, за да намалите
нивото на силата на звука, или
натиснете неколкократно MIC ECHO,
за да регулирате нивото на ехото.
 Звукът от микрофона няма да бъде
прехвърлен към USB устройството по
време на USB прехвърлянето.
Използване на
затихването на вокал
Натиснете неколкократно VOCAL
FADER, за да изберете „ON
V FADER“.
За да отмените ефекта за затихване
на вокала, натиснете неколкократно
VOCAL FADER, за да изберете „OFF“.
Промяна на тоналността
(Управление на
тоналността)
Натиснете KEY CONTROL /, за да
нагодите според вокалния си
диапазон.
запеете песен.

3 След повече от минута пеене,

натиснете отново SCORE, за да
видите оценката си.

Удоволствие от
функцията Парти
светлина
Натиснете неколкократно PARTY
LIGHT, за да изберете „LED ON“.
Натиснете неколкократно LIGHT
MODE, за да промените режима на
осветление.
За да изключите парти светлината,
натиснете неколкократно PARTY
LIGHT, за да изберете „LED OFF“.
Забележки
 Ако яркостта на осветлението създава
отблясъци, включете осветлението на
помещението или изключете
осветлението на устройството.
 Можете да включите или изключите
парти светлината, когато е включена
демонстрацията.
Други операции
Можете да намалите звука на вокала
в стереоизточник.
Стартирайте
възпроизвеждането на музика.
За да промените светлинния
ефект
Вижте стр. 52.
59BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
Използване на
таймера за заспиване
Системата се изключва автоматично
след предварително зададеното
време.
Натиснете неколкократно SLEEP.
За да отмените таймера за заспиване,
натиснете неколкократно SLEEP
и изберете „OFF“.
Съвет
За да проверите оставащото време
до изключването на системата,
натиснете SLEEP.
Използване на
допълнително
оборудване
1
Натиснете неколкократно  –,
докато „VOL MIN“ се покаже на
панела на дисплея.
2 Свържете оборудване по избор
(стр. 24).
3 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
функцията, която отговаря на
свързаното оборудване.
4 Започнете възпроизвеждането
masterpage:Left
функцията за автоматично влизане
в режим на готовност, вижте
„Настройване на функцията за
автоматично влизане в режим на
готовност“ (стр. 61).
Деактивиране на
бутоните на събуфера
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните
на събуфера (с изключение на ),
за да предотвратите неправилни
действия, като например детска
пакост.
Задръжте в натиснато състояние 
на събуфера за повече от 5 секунди.
На панела на дисплея се показва
„CHILD LOCK ON“.
Може да управлявате системата
само чрез бутоните на
дистанционното управление.
За да отмените, задръжте натиснат
бутона  на събуфера за повече от
5 секунди, докато „CHILD LOCK OFF“
се покаже на панела на дисплея.
Забележки
 Функцията за заключване за деца
ще се отмени, когато изключите
кабела за електрозахранване.
 Функцията за заключване за деца не
може да бъде активирана, когато
отворите тавата на диска.
на свързаното оборудване.
5 Натиснете неколкократно  +,
за да регулирате силата на
звука.
Забележка
Системата може да влезе в режим на
готовност автоматично, ако нивото
на силата на звука на свързаното
оборудване е прекалено ниско.
Настройте нивото на силата на звука на
оборудването. За да изключите
60BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\080SND.fm]
masterpage:Right

Настройване на
функцията за
автоматично влизане
в режим на готовност
Системата влиза автоматично
в режим на готовност след около
15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда
аудиосигнал.
По подразбиране функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност е включена.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете многократно
/
за да изберете „AutoSTBY“,
след което натиснете
.
,
Актуализиране
на софтуера

Софтуерът на тази система може да
бъде актуализиран в бъдеще.
Можете да актуализирате софтуера
от уеб сайтовете по-долу.

За клиентите в Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За клиентите в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиентите в Азиатскотихоокеанския регион:
<http://www.sony-asia.com/support>




Следвайте инструкциите онлайн,
за да актуализирате софтуера.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „ON“ или „OFF“.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележки
Други операции
 „AutoSTBY“ мига на панела дисплея
около 2 минути, преди системата да
влезе в режим на готовност.
 Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност не работи
в следните случаи:
 по време на функцията за тунер;
 когато е активиран таймерът за
заспиване;
 когато е свързан микрофон.
61BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако се сблъскате с проблем, засягащ
системата, открийте го в контролния
списък за отстраняване на
неизправности по-долу
и предприемете съответното
коригиращо действие.
Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът
подмени някои части по време на
ремонта, може да задържи старите.
Ако „PROTECTX“
(X представлява число)
се покаже на панела на
дисплея
Изключете незабавно
захранващия кабел
и проверете нещата по-долу.
 Нещо блокира ли
вентилационните отвори на
събуфера?
 Има ли късо съединение на
USB порта?
 Свързани ли са кабелите на
високоговорителите правилно
към събуфера?
След като проверите горните
неща и отстраните проблемите,
включете отново кабела за
електрозахранване
в електрически контакт
и включете системата. Ако
проблемът продължи, свържете
се с най-близкия търговец на
Sony.
masterpage:Left
Общи
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан стабилно.
Системата е влязла в режим на
готовност.
 Това не е неизправност. Системата
влиза автоматично в режим на
готовност след около 15 минути,
когато не се извършват операции
или не се извежда аудио сигнал
(стр. 61).
Няма звук.
 Регулирайте силата на звука.
 Проверете връзките на
високоговорителите (стр. 24).
 Проверете връзката на
опционалното оборудване,
ако има такова (стр. 24).
 Включете свързаното оборудване.
 Изключете и включете отново
кабела за електрозахранване, след
което включете системата.
Няма картина/звук при свързване
към конектора HDMI OUT (TV).
 Променете настройката [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Проблемът може да е решен.
 Оборудването, свързано към жака
HDMI OUT (TV), не съответства на
формата на аудиосигнал. В такъв
случай задайте [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] на [PCM].
 Опитайте посоченото по-долу.
 Изключете и отново включете
системата.
 Изключете и отново включете
оборудването.
 Изключете и отново включете
HDMI кабела.
Няма звук от микрофона.
 За регулиране на силата на звука
на микрофона.
 Уверете се, че микрофонът
е свързан към жака MIC1 или MIC2
на събуфера по правилен начин.
62BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]

Уверете се, че микрофонът
е включен.
Звук от телевизора не се чува от
системата. „CODE 01“ и „SGNL ERR“
се показват на панела на дисплея.
 Тази система поддържа само
двуканални линейни PCM
формати. 
Проверете настройките за
аудиоизход на телевизора и ако
е избран автоматичен режим,
го променете на режим на
извеждане на PCM.
 Проверете дали настройката
за извеждане на телевизора
е зададена на външни
високоговорители.
Дистанционното управление не
работи.
 Отстранете препятствията между
дистанционното управление
и събуфера.
 Приближете дистанционното
управление до събуфера.
 Насочете дистанционното
управление към сензора на
събуфера.
 Сменете батериите (R03/размер
AAA).
 Преместете събуфера далеч от
всякаква флуоресцентна светлина.
Има наличие на микрофония.
 Намалете силата на звука.
 Отдалечете микрофона от
високоговорителите или
променете посоката му.
Нередността на цветовете на
телевизора продължава да
е налице.
 Изключете телевизора веднага,
след което го включете отново
след 15 до 30 минути. Ако
неравномерността на цветовете
продължи, отдалечете системата
от телевизора.
Показва се „CHILD LOCK“, когато
натиснете бутон на събуфера.
 Изключете функцията за защита от
деца (стр. 60).








Чува се щракащ звук при
включването на захранването.
 Това е оперативен звук и се
получава, когато например се
включва или изключва
захранването. Това не
е неизправност.
Функцията за управление
с жестове не може да бъде
активирана.
 Натиснете неколкократно GESTURE
ON/OFF, докато светне GESTURE
CONTROL.
 Уверете се, че функцията за
заключване за деца не
е активирана (стр. 60).
Функцията за управление
с жестове не работи добре.
 Преместете ръката си по-близо до
GESTURE CONTROL (стр. 50), когато
правите замахващото движение.
 Направете замахващото движение
по-бавно.
 Изберете правилния режим
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER или LIGHT),
преди да започнете да използвате
функцията за управление
с жестове (стр. 51, 52).
Допълнителна информация
Има силно бръмчене или шум.
 Отдалечете системата от
източниците на шум.
 Свържете системата към друг
електрически контакт.
 Монтирайте филтър за шум
(достъпен в търговската мрежа)
към кабела за електрозахранване.
 Изключете намиращото се
наблизо електрическо
оборудване.
 Може да чуете шум от
охлаждащите вентилатори,
когато системата е в режим на
възпроизвеждане при тих звук.
Това не е неизправност.
masterpage:Right
63BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]


Монтирайте филтър за шум
(достъпен в търговската мрежа)
към кабела за електрозахранване.
Изключете намиращото се
наблизо електрическо
оборудване.
Плейър за дискове
Тавата на диска не се отваря и на
дисплея се показва „LOCKED“.
 Свържете се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Тавата на диска не се затваря.
 Заредете диска правилно.
Дискът не се изважда.
 Не може да вадите диска по време
на синхронизирано прехвърляне
CD – USB или прехвърляне REC1.
Натиснете , за да отмените
прехвърлянето, след което
натиснете  на събуфера, за да
извадите диска.
 Свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Възпроизвеждането не се
стартира.
 Избършете диска (стр. 73).
 Заредете диска отново.
 Заредете диск, който системата
може да възпроизвежда (стр. 8).
 Отстранете диска и избършете
влагата от него, след което
оставете системата включена за
няколко часа, докато влагата се
изпари.
 Кодът на регион на DVD VIDEO
диска не отговаря на този на
системата.
Звукът прескача.
 Избършете диска (стр. 73).
 Заредете диска отново.
 Преместете събуфера на място без
вибрации.
masterpage:Left
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
 Настройте режима на
възпроизвеждане на такъв за
нормално възпроизвеждане
(стр. 33).
 Избрано е повтарящо
възпроизвеждане. Натиснете
двукратно . След това,
натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Не можете да изпълнявате някои
функции, като спиране,
заключване на търсенето, бавно
възпроизвеждане, повтарящо
възпроизвеждане или разбъркано
възпроизвеждане.
 В зависимост от диска е възможно
да не можете да извършите някои
от горните операции. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Не се възпроизвежда DATA CD/
DATA DVD (MP3 или Xvid).
 Данните не са съхранени във
поддържания формат.
 Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждането.
Името на папката, името на
записа, името на файла и знаците
на ID3 етикетите не се показват
правилно.
 ID3 етикетът не е версия 1 (1.0/1.1)
или версия 2 (2.2/2.3).
 Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система, са
следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > * +, [ ] \ _).
Другите знаци се показват като „_“.
64BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Звукът губи стереоефекта си,
когато възпроизвеждате AUDIO
CD, VIDEO CD, аудиофайл,
видеофайл или DVD VIDEO.
 Изключете всички микрофони.
„ “ угасва от панела на дисплея.
 Уверете се, че системата
е свързана правилно.
 Проверете връзките на
високоговорителите (стр. 24).
USB устройство
Аудио файловете или папките
в USB устройството не могат да
бъдат изтрити.
 Проверете дали USB устройството
е защитено срещу запис.
 USB устройството е било
изключено или захранването
е било прекъснато по време на
изтриването. Изтрийте частично
изтрития файл. Ако това не реши
проблема, USB устройството може
да е повредено. Направете
справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството
за информация как да разрешите
този проблем.
Няма звук.
USB устройството не е свързано
правилно. Изключете системата
и отново свържете USB
устройството, след което включете
системата и проверете дали „USB“
се показва на панела на дисплея.

Има шум, прескачане или
изкривен звук.
 Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте информацията
на уебсайта относно съвместимите
USB устройства (стр. 11).
 Изключете системата и свържете
отново USB устройството. След
това включете системата.
 Самите музикалните данни
съдържат шум или звукът
е изкривен. Шумът може да
възникнал по време на
прехвърлянето. Изтрийте файла
и опитайте да го прехвърлите
отново.
 Аудио файловете са кодирани
с ниска побитова скорост.
Изпратете към USB устройството
аудио файлове, кодирани 
с по-висока побитова скорост.








Допълнителна информация
При прехвърлянето възниква
грешка.
 Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте информацията
на уебсайта относно съвместимите
USB устройства (стр. 11).
 USB устройството не
е форматирано правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация на
USB устройството относно
форматирането.
 Изключете системата и извадете USB
устройството. Ако USB устройството
има превключвател за захранване,
изключете и включете отново USB
устройството, след като го
отстраните от системата. След това
извършете отново прехвърлянето.
 Ако операциите за прехвърляне
и изтриване се повтарят
многократно, файловата структура
в USB устройството се
фрагментира. Направете справка
с инструкциите за експлоатация на
USB устройството за информация
как да разрешите този проблем.
 USB устройството или захранването
са били изключени по време на
прехвърлянето. Изтрийте частично
прехвърления файл и извършете
прехвърлянето отново. Ако това не
реши проблема, USB устройството
може да е повредено. Направете
справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството за
информация как да разрешите този
проблем.
masterpage:Right
65BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Показва се „READING“ за
продължително време време
или стартирането на
възпроизвеждането отнема
дълго време.
 Процесът по прочитането може да
отнеме дълго време в следните
случаи:
 има много папки или файлове на
USB устройството (стр. 10);
 файловата структура
е изключително сложна;
 капацитетът на паметта
е прекалено голям;
 вътрешната памет
е фрагментирана.
На панела на дисплея се показва
„NO FILE“.
 Системата е влязла в режим на
актуализация на софтуера; всички
бутони (без ) са деактивирани.
Натиснете  на събуфера, за да
отмените актуализацията на
софтуера.
На панела на дисплея се показва
„OVER CURRENT“.
 Открит е проблем с нивото на
електрическото напрежение
от (USB) порта. Изключете
системата и извадете USB
устройството от порта. Уверете се,
че няма проблем с USB
устройството. Ако извеждането
на тези съобщения продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Грешна визуализация.
 Данните, съхранени в USB
устройството, може да са
повредени; извършете
прехвърлянето отново.
 Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система, са
следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 to 9);
 символи (< > * +, [ ] \ _).
Другите знаци се показват като „_“.
masterpage:Left
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете
отново USB устройството. След
това включете системата.
 Вижте информацията на уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (стр. 11).
 USB устройството не работи
правилно. Направете справка
с инструкциите за експлоатация на
USB устройството за информация
как да разрешите този проблем.
Възпроизвеждането не се
стартира.
 Изключете системата и свържете
отново USB устройството. След
това включете системата.
 Вижте информацията на уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (стр. 11).
Възпроизвеждането не започва от
първия файл.
 Настройте режима на
възпроизвеждане на такъв за
нормално възпроизвеждане
(стр. 33).
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
 Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждането.
 USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от
FAT16 или FAT32 не се поддържат.*
 Ако използвате разделено на
дялове USB устройство, само
файловете от първия дял могат
да се възпроизвеждат.
* Системата поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
поддържат всички тези FAT системи.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
всяко USB устройство или се
свържете с производителя.
66BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Картина
Няма изображение.
 Проверете дали системата е добре
свързана.
 Ако е повреден видеокабелът или
HDMI кабелът, го заменете с нов.
 Уверете се, че събуфера е свързан
към жака за видеовход или HDMI
вход на телевизора ви (стр. 25).
 Уверете се, че сте включили
телевизора и го използвате
правилно.
 Уверете се, че сте избрали входа
според свързването на телевизора
така, че да можете да преглеждате
изображения от системата.
 (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа
и Русия) Уверете се, че сте задали
правилно цветовата система
според тази на телевизора си.
Съотношението на телевизионния
екран не може да бъде променено.
 Съотношението е фиксирано на
вашия DVD VIDEO диск
и видеофайл.
 В зависимост от телевизора
е възможно да не можете да
промените съотношението.
Езикът на звуковата писта не може
да бъде сменен.
 На възпроизвеждания DVD VIDEO
диск не са записани многоезични
писти.
 DVD VIDEO дискът забранява
промяната на езика за звуковата
писта.
Езикът на субтитрите не може да
бъде сменен.
 На възпроизвеждания DVD VIDEO
диск не са записани многоезични
субтитри.
 DVD VIDEO дискът забранява
промяната на езика за субтитрите.








Субтитрите не могат да се
изключат.
 DVD VIDEO дискът забранява
изключването на субтитрите.
Ъглите не могат да бъдат
променени.
 На възпроизвеждания DVD VIDEO
диск не са записани множество
ъгли.
 DVD VIDEO дискът забранява
промяната на ъглите.
Тунер*
Има силно бучене, шум или
невъзможност за приемане на
станции.
 Свържете правилно антената.
 Сменете мястото и ориентацията,
за да получите добро приемане на
сигнал.
 Изключете намиращото се наблизо
електрическо оборудване.
Допълнителна информация
Появява се шум в картината.
 Избършете диска (стр. 73).
 Ако видеосигналът от системата
трябва да премине през
видеокасетофон, преди да стигне
до телевизора, сигналът за защита
от копиране на някои DVD VIDEO
програми може да окаже влияние
върху качеството на картината.
 (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа
и Русия) Когато възпроизвеждате
VIDEO CD диск, записан с различна
цветова система от тази, зададена
на системата ви, картината може
да бъде изкривена (страници 27,
38).
 (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа
и Русия) Задайте цветовата
система да съответства на
телевизора ви (страници 27, 38).
masterpage:Right
67BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
* Радиото може да не се приема
в зависимост от състоянието на
радиовълните или строителството
в региона ви.
BLUETOOTH устройство
Не може да се извърши сдвояване.
 Приближете BLUETOOTH
устройството до системата.
 Може да не е възможно
сдвояване, ако около системата
има други BLUETOOTH устройства.
В такъв случай изключете
останалите BLUETOOTH
устройства.
 Уверете се, че сте въвели
правилния ключ за достъп на
BLUETOOTH устройството.
BLUETOOTH устройството не може
да открие системата или на панела
на дисплея се показва „BT OFF“.
 Задайте BLUETOOTH сигнала на „BT
ON“ (стр. 49).
Връзката не е възможна.
 BLUETOOTH устройството, към
което се опитвате да се свържете,
не поддържа профила A2DP и не
може да бъде свързано със
системата.
 Активирайте BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH
устройството.
 Установете връзка от BLUETOOTH
устройството.
 Информацията за регистрация на
сдвояването е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване.
 Изтрийте информацията за
регистрация на сдвояването от
BLUETOOTH устройството (стр. 46)
и извършете отново операцията
по сдвояването (стр. 45).
masterpage:Left
Звукът прескача или варира или
връзката се губи.
 Разстоянието между системата
и BLUETOOTH устройството
е прекалено голямо.
 Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
 Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, преместете ги на
разстояние.
Звукът от вашето BLUETOOTH
устройство не може да бъде чут на
тази система.
 Най-напред увеличете силата на
звука на BLUETOOTH устройство си,
след което регулирайте силата на
звука чрез  +/–.
Наличие на силно бучене, шум или
изкривен звук.
 Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
 Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, преместете ги на
разстояние.
 Намалете силата на звука на
свързаното BLUETOOTH
устройство.
Звукът от приложението „Voice
Playback“ във „Fiestable“ не се
извежда.
 Активирана е вградената
демонстрация на звука; натиснете
, за да я спрете. След това
стартирайте отново
възпрозвеждането.
68BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Control for HDMI („BRAVIA“ Sync)
Системата не се включва дори
когато телевизорът се включи.
 Задайте [HDMI SETUP] – [CONTROL
FOR HDMI] на [ON] (стр. 40).
Телевизорът трябва да поддържа
функцията Control for HDMI
(стр. 54). За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Проверете настройките на
високоговорителите на
телевизора. Захранването на
системата се синхронизира
с настройките на
високоговорителите на
телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Ако последния път звукът се
е извеждал от високоговорителите
на телевизора, системата няма да
се включи дори когато се включи
телевизорът.
Системата не се изключва дори
когато телевизорът се изключи.
 Проверете настройката за [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(стр. 40). За да изключите
системата автоматично
независимо от входа, когато
изключвате телевизора, задайте
[STANDBY LINKED TO TV] на [ON].
Телевизорът трябва да поддържа
функцията Control for HDMI
(стр. 54). За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Системата не извежда звук от
телевизора.
 Проверете типа и връзката на
HDMI кабела или аудиокабела,
свързан със системата
и телевизора (стр. 25).
 Ако телевизорът ви е съвместим
с функцията „Audio Return
Channel“, се уверете, че системата
е свързана към съвместим с ARC
жак HDMI IN на телевизора
(стр. 25). Ако все още не се
извежда звук или звукът прекъсва,
свържете аудиокабел (не
е включен в комплекта) и задайте
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] на [OFF] (стр. 40).
 Ако телевизорът ви не
е съвместим с функцията „Audio
Return Channel“, звук от него няма
да бъде изведен от системата дори
ако тя е свързана към жака HDMI IN
на телевизора. За да изведете звук
от телевизора през системата,
свържете аудиокабел (не
е предоставен) (стр. 25).
 Превключете входа на системата
на „TV“ (стр. 25).
 Увеличете силата на звука на
системата.
 В зависимост от реда, в който сте
свързали телевизора и системата,
системата може да бъде
заглушена и на панела на дисплея
на системата да се показва
„MUTING“. Ако се случи това,
включете първо телевизора,
след това системата.
 Задайте настройката на
високоговорителите на
телевизора (BRAVIA) на
аудиосистема. Вижте
инструкциите за експлоатация
на телевизора си за това как да
го настроите.








Допълнителна информация
Системата се изключва, когато
телевизорът се изключи.
 Проверете настройката за [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(стр. 40). Когато [STANDBY LINKED
TO TV] е с настройка [ON],
системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора, независимо от входа.
masterpage:Right
69BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Звукът се извежда и от системата,
и от телевизора.
 Заглушете звука на системата или
на телевизора.
 Променете изхода за
високоговорител на телевизора на
високоговорителя на телевизора
или аудиосистема.
Функцията „Control for HDMI“ не
работи както трябва.
 Проверете свързването на
системата (стр. 25).
 Активирайте функцията за
управление за HDMI на
телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Изчакайте за кратко и опитайте
отново. Ако изключите системата,
ще измине известно време, преди
да можете да извършвате
операции. Изчакайте 15 или повече
секунди и опитайте отново.
 Уверете се, че телевизорът,
свързан към системата, поддържа
функцията „Control for HDMI“.
 Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват от
функцията „Control for HDMI“, са
ограничени от HDMI CEC стандарта,
както е посочено по-долу.
 Записващи устройства (Blu-ray
Disc рекордери, DVD рекордери
и др.): до 3 устройства
 Възпроизвеждащи устройства
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 устройства
 Тунери: до 4 устройства
 Аудиосистема (приемник/
слушалки): до 1 устройство
(използвано от системата)
masterpage:Left
„Party Chain“
Функцията „Party Chain“ не може
да бъде активирана.
 Проверете връзките (стр. 56).
 Уверете се, че аудиокабелите са
свързани правилно.
„PARTY CHAIN“ мига на панела на
дисплея.
 Не можете да изберете функцията
AUDIO IN, ако направите връзка 
(стр. 56) по време на действие на
функцията „Party Chain“. Изберете
друга функция (стр. 57).
 Натиснете PARTY CHAIN на
събуфера.
 Рестартирайте системата.
Функцията „Party Chain“ не работи
правилно.
 Изключете системата. След това
включете системата, за да
активирайте функцията „Party
Chain“.
За да нулирате системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки по подразбиране.
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.
1
2
3
Изключете кабела за
електрозахранване и след това го
включете отново.
Натиснете , за да включите
системата.
Задръжте натиснати бутоните
ENTER и  за около 3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„RESET“.
Всички конфигурирани от
потребителя настройки, като
например предварително
зададените радиостанции
и таймер за заспиване, се нулират
спрямо фабричната настройка по
подразбиране (освен настройките
в SETUP).
70BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
За да върнете настройките
в SETUP до такива по
подразбиране
Можете да върнете настройките
в SETUP (освен настройките за
PARENTAL CONTROL) до стойностите
им по подразбиране.
1
2
3
4
Натиснете SETUP.

Първите
3 символа от
сервизния
номер
C 13
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете [YES], след това
натиснете
.
Завършването отнема няколко
секунди. Не натискайте , когато
нулирате системата.
Функция за
самодиагностика
Функцията за самодиагностика
е активирана, за да предотврати
неизправно функциониране на
системата, показва се сервизен
номер от 5 символа (например
C 13 50), който представлява
комбинация от буква и 4 цифри.
В такъв случай направете проверка
в следващата таблица.
Този диск е замърсен.
с мека кърпа (стр. 73).
C 31
E XX
(XX е число)
Дискът не е поставен
правилно.
 Рестартирайте
системата, след което
поставете правилно
диска.
За да предотврати
неизправно
функциониране,
системата е активирала
функцията за
самодиагностика.
 Свържете се с найблизкия търговец на
Sony или с местен
упълномощен сервиз
на Sony и съобщете
сервизния номер
с 5 знака.
Пример: E 61 10







Съобщения
По време на работа може да се
покаже или да мига на дисплея
някое от съобщенията по-долу.
CANNOT PLAY
 Поставен е диск, който не може да
се възпроизведе.
 Поставен е DVD VIDEO диск
с неподдържан код на регион.
CODE 01
SGNL ERR
Неподдържан аудиосигнал
е въведен от жака HDMI IN (ARC) на
свързания телевизор (стр. 26).
DATA ERROR
 Файлът не съответства на нужния
формат.
 Разширението на файла не
съответства на формата му.
Допълнителна информация
Когато се покажат букви/
цифри на телевизионния
екран или на панела на
дисплея.
Повреда
и коригиращо
действие
 Почистете диска
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете [SYSTEM SETUP],
след това натиснете
.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете [RESET], след това
натиснете
.
masterpage:Right
71BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
masterpage:Left
DEVICE ERROR
USB устройството не може да бъде
разпознато или е свързано
неизвестно устройство.
NO VIDEO
Не съществуват MPEG4/Xvid данни
в режим на възпроизвеждане
VIDEO.
DEVICE FULL
Паметта на USB устройството
е пълна.
NOT USE
Опитали сте да изпълните
специфична операция при условия,
в които тя е забранена.
ERASE ERROR
Изтриването на аудиофайлове или
папки от USB устройството
е неуспешно.
FATAL ERROR
USB устройството е било извадено
по време на операция за
прехвърляне или изтриване и е
възможно да е било повредено.
FOLDER FULL
Не можете да прехвърляте на USB
устройството, защото броят на
папките е достигнал максималния.
GUEST
Системата става „Party Guest“
(Парти гост), когато е активирана
функцията „Party Chain“.
HOST
Системата става „Party Host“
(Парти домакин), когато
е активирана функцията
„Party Chain“.
NoDEVICE
Не е свързано USB устройство или
е свързано неподдържано
устройство.
OVER CURRENT
Открито е прекомерно подаване на
ток от (USB) порта.
PROTECT
USB устройството е защитено срещу
запис.
PUSH STOP
Опитали сте да извършите действие,
което може да се извършва само
при спряно възпроизвеждане.
READING
Системата чете информация от
диска или USB устройството. Някои
операции не са достъпни.
REC ERROR
Прехвърлянето не започва, спира по
средата или не може да бъде
извършено поради друга причина.
TRACK FULL
Не можете да прехвърляте данни на
USB устройството, понеже броят
файлове е достигнал максималния.
NO DISC
Няма диск в тавата на диска.
NO MUSIC
Не съществуват MP3/WMA/AAC/
WAV данни в режим на
възпроизвеждане MUSIC.
NO SUPPORT
Свързано е неподдържано USB
устройство или USB устройството
е свързано през USB концентратор.
72BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Предпазни мерки
Когато премествате събуфера
Изпълнете следната процедура, за
да защитите дисковия механизъм.
Използвайте бутоните на събуфера,
за да извършите тази операция.
1
2
3
4
Натиснете , за да включите
системата.
Натиснете FUNCTION
неколкократно, за да изберете
„DVD/CD“.
Извадете диска.
Натиснете , за да отворите
и затворите тавата на диска.
Изчакайте, докато на панела на
дисплея не се покаже „NO DISC“.
Разкачете захранващия кабел.
Забележки за дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте
Относно безопасността
 Изключете захранващия кабел от
електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. При
изваждане на кабела на системата от
контакта винаги го дръжте за
щепсела. Никога не дърпайте самия
кабел.
 В случай че тежък предмет или
течност падне върху системата,
изключете я от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да я използвате
отново.
 Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към
електрическата мрежа) трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно работата с устройството
Системата няма защита срещу вода
или накапване. Не пръскайте вода
върху системата и не я почиствайте
с вода.
Относно разположението
 Не поставяйте системата под наклон
или на места, където е прекалено
горещо, студено, прашно, мръсно или
влажно, където няма достатъчно
проветряване или където ще бъде
подложена на вибрации, пряка
слънчева светлина или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които
са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до
поява на петна или обезцветяване
на повърхността.
 Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или
е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху
лещите във вътрешността на
събуфера да кондензира влага, която
да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай
извадете диска и оставете системата
включена за около час, докато
влагата се изпари.
Относно повишаването на
температурата
 Повишаването на температурата на
събуфера по време на работа
е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата
продължително време при голяма
сила на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните
отвори.








Допълнителна информация
диска от центъра към ръба с кърпа за
почистване.
 Не използвайте за почистване
разтворители като бензин,
разредител, препарати за почистване
или антистатичен спрей,
предназначен за винилови
грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух. Не
ги оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина.
masterpage:Right
73BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
Относно системата от
високоговорители
Тази система от високоговорители не
е магнитно екранирана и е възможно
да се получи магнитно изкривяване на
картината на разположени в близост
телевизори. В такъв случай изключете
телевизора, изчакайте между 15
и 30 минути и го включете отново. Ако
няма подобрение, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако оставите
неподвижно видеоизображение
или изображение на екранното
показване на телевизора си за
продължителен период от време
чрез системата, рискувате
перманентна повреда на
телевизионния си екран.
Прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
Почистване на корпуса
Почиствайте системата с мека кърпа,
леко навлажнена с разтвор на мек
почистващ препарат.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители като
разредители, бензин или спирт.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
 BLUETOOTH устройствата може да се
използват на разстояние едно от
друго до около 10 метра (без
препятствия). Ефективният обхват на
комуникация може да бъде по-малък
при следните условия:
 когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена или
друго препятствие;
 на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови печки, които
се използват;
 на места, където се генерират други
електромагнитни вълни.
masterpage:Left
 BLUETOOTH устройствата
и безжичното LAN оборудване
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитно смущение. Това
може да доведе до по-ниски скорости
на преноса на данни, до шум или до
невъзможност за свързване. Ако това
се случи, пробвайте мерките по-долу
за отстраняване на проблема.
 Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
безжичното LAN оборудване.
 Изключвайте захранването на
безжичното LAN оборудване,
когато използвате BLUETOOTH
устройството на разстояние под
10 метра.
 Използвайте тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно до друго.
 Радиовълните, разпространявани от
тази система, могат да попречат на
работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения
може да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването на
системата и BLUETOOTH устройството
на следните места:
 в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими
газове;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 Тази система поддържа функции за
сигурност, които отговарят на
спецификацията BLUETOOTH, за да
гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче
може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието на
настройките и други фактори, така че
винаги бъдете внимателни, когато
осъществявате комуникация
посредством технологията
BLUETOOTH.
74BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
 Sony не може да носи отговорност по
никакъв начин за щети или други
загуби, които са резултат от изтичане
на информация по време на
комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не
е непременно гарантирана с всички
BLUETOOTH устройства, чиито профил
е същият като на тази система.
 BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят на
BLUETOOTH спецификацията,
зададена от Bluetooth SIG, Inc.
и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има
случаи, при които характеристиките
или спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване или
работа.
 Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази
система, от комуникационната среда
или от околните условия.
Спецификации
Секция на високоговорителите
Система от високоговорители
Събуфер, рупорен
високоговорител
Колона
250 мм, тип конус
Номинален импеданс
4 ома
Входове
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
Напрежение 2 V, импеданс
47 килоома
TV (ARC)
Поддържани аудиосигнали: 
двуканален линеен PCM
MIC1, MIC2
Чувствителност 1 mV, импеданс
10 килоома
Изходи
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
Напрежение 2V, импеданс
1килоом
VIDEO OUT
Макс. изходно ниво 1Vp-p,
небалансирано, отрицателен
фронт на синхроимпулс,
импеданс на натоварване 75ома
HDMI OUT (TV)
Поддържани аудиосигнали:
двуканален линеен PCM
(до 48 kHz), Dolby Digital
Секция за HDMI
Конектор
Тип A (19 извода)








USB секция
Поддържана побитова скорост
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
WAV: 16 бита
Честоти на семплиране
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 44,1 kHz/48 kHz
Поддържано USB устройство
Клас за масово съхранение
Максимално напрежение
1A
(USB) порт
Тип A
Секция за диск/USB
Поддържана побитова скорост
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Честоти на семплиране
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Xvid
Видеокодек: Xvid
Побитова скорост: 4,854Mbps
(MAX)
Разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Аудиокодек: MP3
Допълнителна информация
Активен събуфер 
(SA-WGT4D)
masterpage:Right
75BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
MPEG4
Формат на файла: Формат на
файла MP4
Видеокодек:
MPEG4 Обикновен профил (AVC не
е съвместим.)
Побитова скорост: 4 Mbps
Разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 576, 30 fps
Аудиокодек: AAC-LC 
(HE-AAC не е съвместим.)
DRM: Не е съвместим
Секция на плейъра за дискове
Система
Система за компактдискове,
цифров звук и видео
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването:
постоянно
Изходна мощност на лазера*: 
по-малко от 44,6 W
* Тази стойност е измерена на
разстояние 200 мм от
повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично
четене с бленда 7 мм.
Честотна характеристика
20 Hz – 20 kHz
Формат на цветовата система за видео
NTSC и PAL
Секция за FM тунера
Система
FM стерео, FM суперхетеродинен
тунер
Антена
Проводникова FM антена
Обхват на настройка
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка от
50 kHz)
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система
BLUETOOTH стандартна версия 3.0
Изход
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост прибл. 10 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
masterpage:Left
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър
с честотно прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Разширен профил на
аудиоразпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео)
SPP (Профил за серийни портове)
Поддържани кодеци
SBC3), AAC, LDAC
1)
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
например препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова печка, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуерно приложение и т.н.
2)
Стандартните BLUETOOTH профили
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
3)
Кодек за подобхват
Система от
високоговорители 
(SS-GT4DB)
Система от високоговорители
Двупосочна, басрефлексна
Тонколона (лява/дясна)
Високочестотни
високоговорители: 40 мм × 1,
тип конус
Средночестотен: 80 мм × 2,
тип конус
Номинален импеданс
5 ома
Общи
Изисквания за захранването
Променлив ток 120 V – 240 V, 
50/60 Hz
Консумация на енергия
270 W
Консумация на енергия (в режим на
пестене на енергия)
Само за моделите за Европа
и Русия:
0,5 W (Когато „BT STBY“ е с
настройка „OFF“ и [CONTROL FOR
HDMI] е с настройка [OFF].)
76BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
masterpage:Right

3 W4) (Когато „BT STBY“ е с
настройка „ON“ и [CONTROL FOR
HDMI] е с настройка [ON].)
Размери (ш/в/д) (прибл.)
Активен събуфер:
392 мм × 710 мм × 435 мм
Тонколона (лява/дясна):
480 мм × 108 мм × 134 мм
Тонколона (стил на лентова
тонколона):
960 мм × 108 мм × 134 мм
Тегло (прибл.)
Активен събуфер:
23.5 кг
Тонколона (лява/дясна):
3,1 кг






4) Консумацията
на енергия на
системата ще бъде по-малко от 0,5 W,
когато няма HDMI връзка и „BT STBY“
е с настройка „OFF“.

Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
77BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
masterpage:Left
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639:1988 (E/F).
Код
Language
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
афарски
1186
шотландски
келтски
1350
малаялам
1513
свази
1028
абхазки
1194
галисийски
1352
монголски
1514
сесото
1032
африкаанс
1196
гуарани
1353
молдовски
1515
сундански
1039
амхарски
1203
гуджарати
1356
маратхи
1516
шведски
1044
арабски
1209
хауса
1357
малайски
1517
суахили
1045
асамски
1217
хинди
1358
малтийски
1521
тамилски
1051
аймара
1226
хърватски
1363
бирмански
1525
телугу
1052
азербайджански 1229
унгарски
1365
науруански
1527
таджикски
1053
башкирски
1233
арменски
1369
непалски
1528
тайски
1057
белоруски
1235
интерлингва
1376
холандски
1529
тигриня
1059
български
1239
оксидентал
1379
норвежки
1531
туркменски
1060
бихари
1245
инуитски
1393
окситански
1532
тагалог
1061
бислама
1248
индонезийски
1403
(афан) оромо
1534
тсвана
1066
бенгалски;
бангладешки
1253
исландски
1408
ория
1535
тонгански
1067
тибетски
1254
италиански
1417
панджабски
1538
турски
1070
бретонски
1257
иврит
1428
полски
1539
цонга
1079
каталонски
1261
японски
1435
пущу
1540
татарски
1093
корсикански
1269
идиш
1436
португалски
1543
акан
1097
чешки
1283
явански
1463
кечуа
1557
украински
1103
уелски
1287
грузински
1481
реторомански
1564
урду
1105
датски
1297
казахски
1482
кирунди
1572
узбекски
1109
немски
1298
гренландски
1483
румънски
1581
виетнамски
1130
белуджки
1299
кхмерски
1489
руски
1587
волапюк
1142
гръцки
1300
каннада
1491
киняруанда
1613
уолоф
1144
Български
1301
корейски
1495
санскритски
1632
кхоза
1145
есперанто
1305
кашмирски
1498
синдхи
1665
йоруба
1684
1149
испански
1307
кюрдски
1501
санго
1150
естонски
1311
киргизки
1502
сърбо-хърватски 1697
зулуски
1151
баскски
1313
латински
1503
сингалски
не е посочен
1157
персийски
1326
лингала
1505
словашки
1165
фински
1327
лаоски
1506
словенски
1166
фиджийски
1332
литовски
1507
самоански
1171
фарьорски
1334
латвийски
1508
шона
1174
френски
1345
малгашки
1509
сомалийски
1181
фризийски
1347
маорски
1511
албански
1183
ирландски
1349
македонски
1512
сръбски
1703
китайски
78BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\090INF.fm]
masterpage:Right

Списък с кодове на регион за родителски контрол
Код
Регион
Код
Област
Код
Област
Код

Област
2044
Аржентина
2238
Индонезия
2379
Норвегия
2376
Холандия
2047
Австралия
2149
Испания
2427
Пакистан
2090
Чили
2046
Австрия
2254
Италия
2436
Португалия
2086
Швейцария
2057
Белгия
2079
Канада
2489
Русия
2499
Швеция
2070
Бразилия
2092
Китай
2501
Сингапур
2276
Япония
2184
Великобритания 2304
Корея
2528
Тайланд
2109
Германия
2363
Малайзия
2424
Филипини
2115
Дания
2362
Мексико
2165
Финландия
2248
Индия
2390
Нова Зеландия
2174
Франция






Допълнителна информация
79BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\100IND_IX.fm]
masterpage:Left
Индекс
A–Z
А
A/V SYNC 39
AAC файл 8
AUDIO 37
AUDIO DRC 39
AUDIO RETURN CHANNEL
(ARC) 25, 40, 55
AUDIO SETUP 39
AUDIO(HDMI) 40
BACKGROUND 39
BLACK LEVEL 38
BLUETOOTH 45
COLOR SYSTEM 27, 38
CONTROL FOR HDMI 40, 54
DATA CD 8
DATA DVD 8
DJ EFFECT 51
DOWNMIX 39
DVD VIDEO 8
FM MODE 44
HDMI RESOLUTION 40
HDMI SETUP 40
LANGUAGE SETUP 37
MEDIA MODE 29
MEGA BASS 53
MENU 37
MP3 файл 8
MPEG4 файл 8
MULTI-DISC RESUME 32, 39
NFC 13, 47
NFC Easy Connect 48
OSD 37
PARENTAL CONTROL 34, 39
„Party Chain“ 56
PAUSE MODE 38
RESET 39, 70
SCREEN SAVER 39
STANDBY LINKED TO TV 40
SUBTITLE 31, 37
SYSTEM SETUP 39
TRACK SELECTION 39
TV TYPE 37
USB устройства 10, 29, 41
VIDEO SETUP 37
WAV файл 8
WMA файл 8
Xvid файл 8
YCBCR/RGB(HDMI) 40
Актуализиране 61
Б
Батерии 26
В
Възпроизвеждане 
от PBC 32
Д
Демонстрация 28
Дискове/файлове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани. 8
Дистанционно
управление 14
З
Заключване за деца 60
Звуков ефект 54
К
Караоке 58
VOCAL FADER 59
Управление на
тоналността 59
Език/звук 31
Прехвърляне USB 41
Изтриване 43
Побитова скорост 41
Прехвърляне 
REC1 41, 43
Синхронизирано
прехвърляне 41, 43
Р
Разбъркано
възпроизвеждане 33
Режим на
енергоспестяване 28
С
Сдвояване 45
Списък с кодове 
на езици 78
Т
Таймер за заспиване 60
У
Управление с жестове 50
Ъ
Ъгли 31
М
Меню за настройка 36
Мултисесиен диск 10
Н
Настройка QUICK 27
Нормално
възпроизвеждане 33
П
Парти светлина 59
Повтарящо
възпроизвеждане 33
Преглед на 
информация 35
Панел на дисплея 36
телевизионния 
екран 35
Предварително задаване
на станции 44
80BG
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\BG\110BPG.fm]
©2016 Sony Corporation
masterpage:Left
4-584-051-13(1) (BG)
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] BG
Download PDF

advertising