Sony | MHC-M20D | Sony MHC-M20D Аудио система M20D с висока мощност и DVD Други

4-736-072-21(1)
MHC-M20D
BG
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Свързване на системата към телевизора Ви
За да гледате видео
Свържете високоскоростния HDMI кабел с Ethernet (не е приложен) към системата. За допълнително управление
направете справка със „Свързване на телевизора“ в приложените инструкции за работа.
Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet
(не е приложен)
или
За да слушате звук от телевизора чрез системата
Изберете една то връзките по-долу ( или ). За допълнително управление направете справка със „Свързване на
телевизора“ в приложените инструкции за работа.
 Аудио кабел (не е приложен)
 Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet
(не е приложен)
Моля, направете справка с приложените инструкции за
работа за подробности относно възпроизвеждане от диск/
USB и други функции.
Инструкции за работа
Слушане на музика от BLUETOOTH устройство
(Сдвояване и свързване)
BLUETOOTH устройство
Не забравяйте да поставите BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 метър от устройството.
Включете системата и натиснете FUNCTION на устройството неколкократно, за да изберете „BLUETOOTH“.
Когато няма информация за сдвояване, системата влиза автоматично в режим на сдвояване и индикаторът за
BLUETOOTH започва бързо да мига. Преминете към стъпка .
Задръжте натиснат PAIRING на устройството за повече от 2 секунди. Индикаторът за BLUETOOTH започва да мига бързо.
Включете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството и изберете „MHC-M20D“.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, индикаторът за BLUETOOTH светва.
Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.
Регулирайте силата на звука.
Вижте приложените инструкции за работа за подробности относно други настройки на BLUETOOTH.
При слушане на музика на компютър
•• Уверете се, че компютърът Ви разполага с BLUETOOTH функция и активирайте BLUETOOTH функцията на компютъра.
За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на компютъра.
•• Задайте настройката на високоговорителите на компютъра на включен режим. Ако е зададен режимът заглушаване
(изкл.), системата няма да извежда звук.
——Режим заглушаване (изкл.)
——Вкл. режим
Ако звукът все още не се извежда от системата, щракнете върху иконата за сила на звука и я регулирайте.
Download PDF

advertising