Sony | MHC-EX600 | Sony MHC-EX600 Мощна домашна аудио система Инструкции за експлоатация

Мини Hi-Fi Аудио
Компонентна Система
Стартиране
Операции
Допълнителна информация
Упътване за употреба
MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600
Предупреждение
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов
удар, не излагайте устройството на влага
и източници пръскащи течности и не
поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху устройството.
Тъй като устройството се изключва
от електрическата мрежа посредством
щепсела на кабела, свържете устройството към удобен за достъп електрически
контакт.
Не инсталирайте устройството в
затворени пространства като лавици и
вградени шкафове.
Не излагайте батерии или устройства
на високи температури, като например
на влиянието на пряка слънчева светлина,
въздействието на огън или подобни.
Устройството не е изключено от
електрическата мрежа докато щепселът е
включен в контакта.
Прекалено силният звук при слушане със
слушалки може да предизвика загуба на
слуха.
Внимание
Използването на оптични инструменти
с това устройство може да представлява
риск за зрението Ви.
Това устройство е класифицирaно като
CLASS 1 LASER продукт. Маркировката
е разположена от задната страна.
2BG
Забележка за потребители в
страни, попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизираният представител на EMC и безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
Изхвърляне на стари
електрически & електронни уреди
(Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни,
използващи система
за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на този продукт,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за
дистанционно управление.
За потребители в
Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите
или на тяхната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да
се извършва единствено в квалифициран
сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато животът на
батериите изтече, ги предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт,
който съдържа DVD записан материал от
едната страна и цифров аудио материал
от другата. Въпреки това, тъй като
страната с аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта,
възпроизвеждането на този продукт не е
гарантирано.
Музикални дискове, кодирани с помощта
на технологиите за защита на авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват с
компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторското
право. Някои от тези дискове не съответстват с компакт диск стандарта и не
могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство.
Забележка за съдържанието със
защита на авторските права
Записаната музика може да се използва само
с лични цели. Използването й извън тези
граници изисква позволение от притежателите на авторски права.
Забележка за лицензите и запазените марки
• MPEG-Layer 3 технологията за аудио
кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS
и Thomson.
• Windows Media е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ
и/ или други страни.
• Този продукт съдържа технология, която е обект на определени ограничения на
авторските права в полза на Microsoft.
Изпозлването и разпространението на
тази технология извън този продукт е
забранена освен със съответния лиценз
на Microsoft.
Забележка за двустранни дискове
3BG
Съдържание
Ръководство за частите и
бутоните ............................................5
Подготовка за експлоатация
Свързване на системата здраво ..8
Настройка на часовника ................9
Основни операции
Възпроизвеждане на CD/MP3
диск .......................................................10
Слушане на радио ............................11
Преди да изпозлвате USB
устройство ......................................12
Прехвърляне на музика от диск на
USB устройство ...........................13
Възпроизвеждане на файл от USB
устройство ......................................15
Създаване на собствена програма
(Program Play) ....................................16
Използване на допълнително аудио
оборудване .........................................17
Регулиране на звука ...........................18
Промяна на дисплея ........................18
Промяна на осветеността.........19
Използване на таймери .................20
4BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки..............................21
Видове проблеми и тяхното отстраняване.........................................22
Съобщения.........................................27
Спецификации...................................29
Ръководство за частите и бутоните
Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за
дистанционно управление, но същите операции могат да бъдат извършени като използвате бутоните на устройството, които имат същите или подобни имена.
Основен корпус
За да заключите бутоните на устройството (Защита за деца)
Можете да заключите всички бутони на устройството, освен бутон ?/1, за да предотвратите инцидентното им използване.
Задръжте натиснат бутон x на устройството, докато на дисплея се появи надпис
„CHILD LOCK ON” или “CHILD LOCK OFF”. Всички бутони на устройството, освен
бутон ?/1 ще се заключат/отключат.
Обърнете внимание, че защитата за деца ще се изключи, когато изключите захранващия
щепсел.
5BG
Устройство за дистанционно
управление
A Бутон ?/1 (захранване/готовност)
Натиснете, за да включите системата.
B Сензор за дистанционно управление
C Z Бутон (отваряне/затваряне)
Натиснете, за да заредите или
отстраните диск.
D x (стоп)
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
E Бутон REC TO USB (стр. 13)
Натиснете, з ада прехвърлите музика от диск на свързаното допълнително USB устройство.
F Бутон DSGX (стр. 18)
Натиснете, за да изберете звуков
ефект.
G Бутон ENTER
Натиснете, за да въведете/потвърдите настройки.
6BG
H TUNING +
Натиснете, за да настроите на
желаната станция.
> (преминаване напред)
бутон
Натиснете, за да изберете запис или
файл.
M (бързо превъртане напред)
бутон
Натиснете, за да намерите точка в
записа или файла.
I VOLUME CONTROL
Завъртете, за да регулирате силата
на звука.
J
(USB) вход
Свържете допълнително оборудване
посредством USB.
K Жак PHONES
Свържете слушалките.
L DVD/PC IN L/R (аудио L/R жакове)
Свързва аудио компоненти (портативни аудио плейъри и прочие).
M TUNING Натиснете, за да настроите на
желаната станция.
. (преминаване напред)
бутон
Натиснете, за да изберете запис или
файл.
m (бързо превъртане напред)
бутон
Натиснете, за да намерите точка в
записа или файла.
N Бутон OPTIONS (стр. 12, 14, 19)
Натиснете, за да въведете или отстраните опция от менютата.
O Бутон EQ (стр. 18)
Натиснете, за да изберете звуков
ефект.
P Бутон FUNCTION
Натиснете, за да изберете функцията.
Q NX (възпроизвеждане/пауза)
Натиснете, за да започнете възпроизвеждане или да направите пауза във
възпроизвеждането.
R Бутон CLOCK TIMER SELECT
(стр. 20)
Бутон CLOCK TIMER SET (стр.
9, 20)
Натиснете, за да настроите часовника и таймера за възпроизвеждане.
S Бутон REPEAT/FM MODE (стр.
10, 11, 15)
Натиснете, за да слушате диска,
съдържанието на USB устройство,
една песен или файл неколкократно.
Натиснете, за да изберете FM режим на приемане. (моно или стерео)
T TUNER/BAND
Натиснете, за да изберете функция
TUNER.
Натиснете, за да изберете режим на
въ зприемане AM или FM.
U m/M (бързо превъртане
напред/назад) бутон
Бутон T/t
Натиснете, за да изберете опции от
менюто.
V
+ Бутон +(избор на папка)
(стр. 10, 15, 16)
Натиснете, за да изберете папка.
W Бутон VOLUME +/- (стр. 23, 26)
Натиснете, за да регулирате звука.
X
– Бутон - (избор на папка)
(стр. 10, 15, 16)
Натиснете, за да изберете папка.
Y Бутон CLEAR (стр. 17)
Натиснете, за да изтриете предварително програмиран запис или файл.
Z Бутон N (възпроизвеждане)
Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.
Бутон X (пауза)
Натиснете, за да направите пауза
във възпроизвеждането.
wj ./> (преминаване напред/
назад) бутон
Натиснете, за да изберете запис
или файл.
+/- (настройка на станции)
бутон
Натиснете, за да настроите на
желаната станция.
wk Бутон USB
Натиснете, за да изберете функция
USB.
wl Бутон CD
Натиснете, за да изберете функция
CD.
wl Бутон TUNER MEMORY (стр. 11)
Натиснете, за да настроите радио
станции.
wl Бутон PLAY MODE/TUNING
MODE (стр. 10,11, 16)
Натиснете, за да изберете режима
на възпроизвеждане на диска, MP3
диска или друго допълнително USB
устройство. Натиснете, за да
изберете режим на настройка.
wl Бутон DISPLAY (стр. 9, 17, 18)
Натиснете, за да промените информацията на дисплея.
wl SLEEP (стр. 20)
Натиснете, за да настроите автоматичния таймер за изключване.
7BG
Подготовка за експлоатация
Свързване на системата здраво
A АМ кръгова антена
B FM антена (изтеглете я хоризонтално)
C към десния високоговорител
D към стенния контакт
E Кабел за високоговорител
(Червен/3)
F Кабел за високоговорител
(Черен/#)
G към левия високоговорител (висока
честота)
H Кабел за събуфера
I Към събуфера
Когато изключите
кабела на събуфера.
A Захранване
Свържете захранващия кабел към мрежата.
Ако щекерът не може да влезе в контакта,
отстранете приложения адаптер (само за
моделите с адаптер).
B Антени
Открийте място и нагласете антената
за добро приемане, след това я настройте.
Дръжте антената далеч от кабелите на
високоговорителите, захранващия кабел и
USB кабела, за да избегнете смущения.
C Високоговорители
Свържете само оголената част на кабела
на високоговорителя .
8BG
D SUBWOOFER (само за модел MHC-
EX99/EX900)
Свържете събуфера към жака
SUBWOOFER посредством кабела за
събуфера.
Поставете събуфера вертикално, за да
получите по-добро възпроизвеждане на
басите също така поставете събуфера по
следния начин:
– на солидна повърхност, където не
може да се получи резонанс;
– на поне няколко сантиметра от
стена.
– далеч от центъра на стаята или
поставете лавица до стената, за да
избегнете образуването на стояща
вълна.
Поставяне на батерии
Заредете двете приложени батерии размер R6 (размер АА), като се съобразявате с
поляритета по-долу.
Настройка на часовника
За тази операция използвайте бутоните
на устройството за дистанционно
управление.
1
Натиснете ?/1, за да включите системата.
2
Натиснете CLOCK/TIMER SET.
3
Натиснете ./> неколкократно, за да настроите
часа и след това натиснете
ЕNTER.
4
Изпълнете същата процедура,
за да настроите минутите.
Забележки
• При нормална работа, батериите трябва да
издържат до около 6 месеца и не смесвайте
стари и нови батерии, както и различни
видове батерии.
• Ако не използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от
време, извадете батериите, за да избегнете
протичане или корозия.
• Батериите на свързани устройства не
трябва да се излагат на високи температури и
директна слънчева светлина.
Когато пренасяте системата
Извадете всички дискове и изключете
системата, след това изключете захранващия кабел.
Забележка
Настройките на часовника се изгубват, когато
изключите захранването от стенния контакт
или когато токът спре внезапно.
За да извеждате часа, докато системата е изключена
Подготовка за експлоатация
Ако на дисплея мига “PLAY SET”, натиснете ./> неколкократно,
за да изберете „CLOCK” и след това
натиснете ENTER.
Натиснете DISPLAY неколкократно,
докато се изведе информация за часовника.
Часът се извежда за около 8 секунди.
9BG
Основни операции
Възпроизвеждане на CD/
MP3 диск
1
Изберете CD функция.
Натиснете CD (или FUNCTION неколкократно).
2
Поставете диск.
Натиснете Z на устройството и
поставете диска с етикета нагоре в
шейната за диска.
За да затворите шейната на диска,
натиснете Z на устройството
отново.
3
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете N (или NX на устройството).
Други операции
За да
Въведете пауза
Натиснете
Спрете възпроизвеждането
Изберете папка
на МР3 диск
x.
Изберете запис
или файл
Намерите определена точка
от записа или
файла
./> .
Изберете
повторно възпроизвеждане
X (или NX на
устройството).
Натиснете отново,
за да стартирате
възпроизвеждането
отново.
+/-- неколкократно.
Задръжте натиснат
m/M по време на
възпроизвеждане и го
пуснете в желаната
от вас точка.
REPEAT неколкократно, докато се появи
индикация „REP” или
“REP1”.
За да промените режима на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE неколкократно,
докато плейърът е спрян. Вие можете
да изберете нормален режим на възпроиз-
10BG
веждане („ ” за всички дискове в папка
на диска), разбъркано възпроизвеждане
(„SHUF” или “ SHUF”) или програмно
възпроизвеждане (“PGM”).
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF) възпроизвеждането извършва същата
операция като при нормално (SHUF) възпроизвеждане.
Забележки за повторно възпроизвеждане
„REP1” показва, че един запис или файл се
повтаря, докато не го спрете
Забележка относно разбърканото
възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният разбъркан режим на възпроизвеждане
(“SHUF”, “1 DISC SHUF” или “ SHUF”)
се изтрива и възпроизвеждането се връща
към нормално възпроизвеждане.
Забележки за възпроизвеждане на
МР3 дискове
• Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на диск, който съдържа МР3 файлове.
• Папки, които не съдържат MP3 файлове, се
пропускат.
• МР3 файловете се възпроизвеждат в реда, в
който са записани на диска.
• Системата може да възпроизвежда само МР3
файлове с разширение „.MP3”.
• Ако на диска има файлове с разширение „.МР3”,
които не са МР3, устройството може да
възпроизведе шум и да се повреди.
• Максимален брой:
– Папки: 255 (включително основната).
– МР3 файлове: 512
– Нива ( за структура на файлове): 8
• Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/
записващи софтуери, записващи устройства и
носители не е гарантирана. Несъвместимите
дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
Забележки за възпроизвеждане на
мултисесийни дискове
• Ако дискът започва със CD-DA (или МР3) сесия, той се разпознава, той се разпознава като
CD-DA (или МР3) диск и възпроизвеждането
продължава, докато не се разпознае друга сесия.
• Ако сесийният формат на първата сесия на
CD-ROM диска и следните сесии са записани
в същия формат, системата ще продължи да
възпроизвежда МР3 файлове според многото
сесии докато системата засече друга сесия,
записана в различен формат.
Слушане на радио
1
Изберете “FM” или “АМ”.
Натиснете TUNER/BAND (или
FUNCTION) неколкократно.
2
Извършете настройката.
За да настроите станция, използвайте
бутоните на устройството за дистанционно управление.
1
2
Задайте желаната станция.
Натиснете TUNER MEMORY,
за да изберете режим на запаметяване на станциите.
Номер на станцията
3
Натиснете +/- – неколкократно, за да изберете желания
номер на станция.
Ако има вече зададена друга станция
на съответния номер, станцията се
заменя от новата станция.
Ако индикацията “TUNED” не се появи и сканирането не спре, натиснете
x, за да спре сканирането и след това
извършете ръчно сканиране (описано
по-долу).
Когато настройвате станция, кото
осигурява RDS услуги, името на станцията се появява на дисплея.
Ръчно сканиране
Натиснете TUNING MODE неколкократно, докато на дисплея се появи
индикация “MANUAL”. След това
натиснете +/- (или TUNING +/- на устройството) неколкократно, докато
настроите желаната станция.
Съвет
За да намалите смущенията на слаби FM стерео
станции, натиснете FM MODE неколкократно,
докато се появи индикация „MONO”, за да
изключите стерео приемането.
4
Натиснете ENTER, за да запазите станцията.
5
Повторете стъпки от 1
до 4, за да запазите и други
станции.
Основни операции
За автоматично сканиране
Натиснете TUNING MODE
неколкократно, докато на дисплея се
появи индикация “AUTO”. След това
натиснете +/- (или TUNING +/- на
устройството). Когато станцията е настроена, сканирането спира
автоматично. На дисплея се появяват
индикациите “TUNED” и “ST” (само за
стерео програми).
Настройка на радио станции
Вие можете да настроите до 20 FM
и 10 AM станции. Настроените
станции се запазват за около половин
ден, дори да изключите кабела на
захранването или токът да спре.
6
За да изведете настроените
радио станции, натиснете
TUNNING MODE неколкократно, докато се появи индикацията “PRESET” и след това
натиснете +/- неколкократно,
за да изберете желания номер
на станцията.
11BG
Преди да използвате USB
устройство
Проверете следните уебстраници за
информация относно съвместимите
устройства.
За потребители от Европа и Русия:
http://support.cony-europe.com/
За потребители от Латинска Америка:
http://support.cony-latin.com/ index.crp
За потребители от други страни/региони:
http://support.cony-asia.com/ support
Забележки
• Когато се налага свързване посредством USB
кабел, използвайте приложения с USB устройството кабел.
• Когато е свързано USB устройство, се появява надпис “READING” и на дисплея светва
“USB MEMORY”.
• В зависимост от свързаното USB устройство може да отнеме около 10 секунди преди
да се изведе надпис “READING”.
• Не свързвайте системата и USB устройство
посредством USB хъб.
• Когато е свързано USB устройство,
системата разчита всички файлове на USB
устройството. ако има твърде много файлове
и папки, може да отнеме повече време докато
бъдат разчетени.
• С някои свързани USB устройства, след като
е извършена операция, може да има забавяне
докато последната бъде извършена от
системата.
• Съвместимостта с всичкия кодиращ/записващ софтуер не може да бъде гарантирана. Ако
аудиофайловете на USB устройството са
били кодирани с несъвместим софтуер поначало, тези файлове може да изведат увреден звук
или изобщо да не възпроизведат звук.
• Системата не може да прехвърля музика от
диск или да възпроизвежда аудио файлове от
USB устройство в следните случаи:
– Когато броят на аудио файловете в папката надвишава 999.
– Когато общият брой на аудио файловете на
устройството надвишава 5,000.
– Когато броят на папките в USB устройството надвишава 255 (включително
папки “ROOT” и “MUSIC” и изключвайки
празните папки).
Тези числа се различават в зависимост от
структурата на файловете и папките.
Не запазвайте излишни папки и файлове на
устройство, което има аудио файлове.
12BG
За да изберете памет на USB
устройството.
Ако USB устройството има повче от
една памет (например вградена памет и
карта с памет), можете да изберете коя
памет да използвате и след това да започнете прехвърляне или възпроизвеждане.
Не можете да изберете памет по време на
възпроизвеждане или прехвърляне. Уверете
се, че сте избрали памет преди да започнете прехвърляне или възпроизвеждане.
1
Натиснете USB (или FUNCTION
неколкократно), за да изберете
функция USB.
2
Свържете USB устройството
към
(USB) порт.
3
Натиснете OPTIONS на
устройството в режим стоп.
Появява се надпис “MEM SEL”. Ако
сте избрали аудио файл или папка, се
появява надпис “ERASE”. Натиснете
неколкократно ./> , за да
изберете “MEM SEL”.
4
5
Натиснете ENTER.
Натиснете ./> неколкократно, за да изберете число в
паметта.
Преминете към стъпка 6 ако може да
бъде избран само един тип памет.
За да отмените операцията, натиснете OPTIONS.
6
Натиснете ENTER.
За да използвате системата к ато
зарядно за батерии
– Захранването на CD плейъра/ USB устройството е изключено и е избрана функцията
на тунера. Вижте „Увеличение на работата
на диска” (стр. 26).
– Системата е изключена.
Прехвърляне на музика
от диск на USB
устройство
Можете да свържете произволно USB
устройство към
(USB) гнездото на
системата и да прехвърляте музика от
диск на USB устройството.
Можете да прехвърляте музика само от
CD-DA диск или МР3 диск.
Аудио форматът на прехвърляните от
системата файлове е МР3.
Количеството свободно място изисквано
от USB устройството е около 1 МВ на
минута, когато прехвърляте музика от
CD диск.
Изискваното свободно място може да е
по-голямо когато прехвърляте музика от
МР3 диск.
Можете лесно да прехвърлите всичката
музика от диск на USB устройство (CD
SYNC). Можете лесно да прехвърлите
запис или МР3 файл, който се възпроизвежда в момента (REC1).
1
2
Основни операции
Можете да използвате системата като
зарядно за батерии за USB устройства,
които имат функция за презареждане,
когато системата е включена.
Зареждането започва, когато USB устройството е свързано към
(USB) гнездо
на системата. Статусът на зареждане се
появява на просорчето на USB устройството. За подробности, обърнете се
към упътването за употреба на вашето
USB устройство.
Забележка за зареждането на USB
устройство от тази система
Не можете да изпозлвате системата
вместо зарядно в следните случаи:
Свържете USB устройството
към
(USB) порт.
Изберете функция CD.
Натиснете CD (или неколкократно
FUNCTION).
3
4
Поставете диска.
Настройте USB устройството в готовност за прехвърляне.
Синхронизиран трансфер (CD
SYNC)
Натиснете REC TO USB на устройството.
За да прехвърлите само избрани CD
или MP3 записи, създайте собствена
програма предварително (вижте
„Създаване на собствена прграма” (стр.
16)). За да прехвърлите само МР3 записи, съхранени в определена папка или
на МР3 диск, натиснете PLAY MODE
неколкократно докато се появи
иконка „ „ както плейърът е спрял
и натиснете
+/- неколкратно, за
да изберете желаната папка преди да
започенете прехвърлянето.
13BG
REC1:
Започнете възпроизвеждане на записа
или МР3 файла, който желаете да
прехвърлите и след това натиснете
REC TO USB на устройството.
5
Натиснете ENTER, за да започнете прехвърляне.
Когато изпозлвате CD SYNC
Когато прехвърлянето е завършено,
влезте в USB устройството и CD
плейърът ще спре автоматично.
Когато използвате REC1:
Когато прехвърлянето е завършено,
достъпът до USB устройството
се прекратява автоматично и CD
продължава възпроизвеждането.
За да спрете прехвърлянето
Правила за създаване на папки и
файлове
Когато за първи път записвате на USB
устройство, директно под папката
„ROOT” се създава папка „MUSIC” и папка
за прехвърляне на музика (“CD-DA”, “CDMP3, “REC1” или “PROGRAM”). Папките
и файловете се създават в папката за
създаване на музика, както следва, в зависимост от начина на запис.
Синхронизиран запис 1)
Източник
на запис
МР3
CD-DA
REC1 запис
Натиснете x.
Източник
на запис
МР3
За да изтриете аудио файлове или
папки от USB устройството
Обърнете внимание, че не можете да
изтриете аудио файлове и папки в режими
разбъркано възпроизвеждане и програмно
въпроизвеждане.
1
Свържете USB устройството
към
(USB) порт.
2
Изберете функция USB.
Натиснете USB (или неколкократно
FUNCTION).
3
Натиснете ./> или
+/- неколкократно, за да изберете аудио файла или папката,
които желаете да изтриете.
4
Натиснете OPTIONS на устройството в режим стоп.
5
Натиснете ./> неколкократно, за да изберете “ERASE”
и след това натиснете ENTER.
За да отмените операция по изтриване, натиснете OPTIONS.
6
14BG
Натиснете ENTER.
Име на
Име на файла
папка
Същите като източника 2)
CDDA001 3) TRACK001 4)
CD-DA
1)
Име на
папка
Име на файла
REC1 5)
Същите
като
източника 2)
TRACK001 4)
В режим на програмно възпроизвеждане името
на папката е „PGM_xxx” а името на файла
зависи от източника за запис (CD-DA диск или
МР3 диск).
2)
Името може да съдържа до 32 символа.
3)
Номерата на папките се задават последователно, докато се достигне максималния брой 999.
4)
Номерата на файловете се задават последователно.
5)
Всеки път, когато извършвате REC1 запис, в
папката „REC1” се записва нов файл.
Забележки
Възпроизвеждане на файл
от USB устройство
Вие можете да слушате музика, запазена на
USB устройство.
Аудио форматите, които могат да бъдат
възпроизведени от тази система са MP3*/
WMA”*/AAC*
* Файлове със защита на авторските права
(Digital Rights Management) не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система.
Файлове, свалени от онлайн магазини за музика
може да не бъдат възпроизведени от тази
система.
1
Изберете USB функция.
Натиснете USB (или FUNCTION на
устройството) неколкократно.
2
Свържете допълнително USB
устройство към
(USB)
порта.
Когато USB устройството е свързано, дисплеят се променя както следва:
„READING” t “STORAGE”*
Основни операции
• Когато записвате от CD, песните се
записват като 128 kbps MP3 файлове. Когато
записвате от МР3 диск, МР3 файловете се
записват със същия битрейт като оригиналните МР3 файлове.
• Ако започнете прехвърляне в режим на разбъркано възпроизвеждане, режим на повторно
възпроизвеждане или в режим на програмно
възпроизвеждане (когато не са програмирани
МР3 файлове или записи), избраният режим на
възпроизвеждане автоматично се отменя и
режимът на възпроизвеждане преминава към
обикновен режим на възпроизвеждане).
• Докато записвате файлове от МР3 диск, не
се извежда звук и се появява индикация „High
Speed”.
• CD текст информацията не се записва за
създадените МР3 файлове.
• Ако отмените записът по средата, МР3
файлът се създава до точката, в която сте
спрели записа.
• Записът спира автоматично, ако:
– На USB устройството мястото свърши
по време на запис.
– Броят на аудио файловете на USB устройството е достигнал лимита за файлове,
които системата може да разпознае.
• Ако папката, която ще изтривате съдържа
файлове, които не са в MP3/WMA/AAC формат или подпапки, те не се изтриват.
• Ако папката или файлът, който се опитвате
да запишете вече съществува на USB устройството със същото име, след името се добавя
пореден номер, без да се налага оригиналната
папка или файл да бъдат изтривани.
• Не отстранявайте USB устройството и не
изключвайте кабела за захранване по време на
операция по прехвърляне или изтриване. Това
може да увреди данните на USB устройството или да повреди самото устройство.
* Когато свързвате USB устройство, нивото на звука се извежда ако е записано.
3
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете N (или NX на устройството).
Други операции
За да
Натиснете
Въведете пауза
X (или NX на устройството). Натиснете
отново, за да стартирате възпроизвеждането
отново*.
Спрете възпроизвеждането
x.
Изберете папка
+/- неколкократно.
Изберете файл
./>.
Намерите определена точка
от файла
m/M по време на
Задръжте натиснат
възпроизвеждане и го
пуснете в желаната от
вас точка.
Изберете
REPEAT неколкократно,
повторно
докато се появи индикавъзпроизвеждане ция „REP” или “REP1”.
* Когато възпроизвеждате VBR MP3 файл, системата може да продължи възпроизвеждането
от различна точка.
15BG
За да промените режим на
възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE неколкократно,
докато USB устройството е спряно. Вие
можете да изберете нормален режим на
възпроизвеждане („ „ за всички файлове
в папката на USB устройството), разбъркано възпроизвеждане („SHUF” или “
SHUF*”) или програмно възпроизвеждане
(“PGM”).
Забележки за повторното възпроизвеждане
Индикация „REP” указва, че всички аудио
файлове на USB устройството се повтарят, докато спрете възпроизвеждането.
Забележка за режим на разбъркано
възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният
режим на разбъркано възпроизвеждане
(“SHUF” или “ SHUF”) се премахва и
режим на възпроизвеждане се връща към
нормално възпроизвеждане („ „).
Забележки
• Възпроизвеждането може да отнеме известно
време, когато:
– Структурата на папката е сложна.
– Капацитета на паметта е надвишен.
• Системата може да възпроизвежда само в
дълбочина до 8 папки.
• Тази система не поддържа всички функции,
които се поддържат от свързаното USB
устройство.
• Продължителното възпроивеждане се отменя
ако изключите системата.
• Файловете и папките се извеждат в
съответствие със създаването им на USB
устройството.
• Файловете може да не бъдат възпроизведени
според реда на записването си.
• Папки, в които няма аудио файлове се
пропускат.
• Форматите, които системата може да
възпроизвежда са следните:
– МР3: продължение на файла “.mp3”
– WMA: продължение на файла “.wma”
– AAC: продължение на файла “.m4a”, “.mp4”
“.3gp”.
Обърнете внимание, че дори и имената на
файловете да имат изброените по-горе продължения, ако самите файлове се различават
възпроизвеждането на тези файлове може да
доведе до генерирането на силен шум, който
може да повреди системата.
16BG
Създаване на ваша
собствена програма
(програмно възпроизвеждане)
Използвайте бутоните на устройството
за дистанционно управление, за да създадете ваша собствена програма.
1
Изберете желаната функция.
CD
Натиснете CD (или FUNCTION неколкократно).
USB
Натиснете USB (или FUNCTION неколкократно), за да изберете фунцкия
USB.
2
Изберете режим на възпроизвеждане.
Натиснете PLAY MODE неколкократно, докато се появи “PGM” и
плейърът спре.
3
Изберете желания запис или
файл номер.
Натиснете ./> неколкократно, докато се появи желания номер на
записа.
Когато програмирате МР3/WMA/
+/- неAAC файлове, натиснете
колкократно, за да изберете желаната
папка и след това изберете желания
файл.
Избран запис или номер на файла
Общо време за възпроизвеждане
на програмата (включително
избрания запис или файл)
4
Програмирайте избрания
запис или файл.
Натиснете ENTER, за да въведете
записа или файла.
CD
Появява се надпис “- - .- -” когато
общото програмно време надвишава
100 минути от CD диска или когато
сте избрали МР3 файл.
USB
Общото програмно време не може да
бъде изведено, затова се извежда надпис
“- - .- -”.
5
За да възпроизведете вашата
програма от записи или файлове, натиснете N.
Програмата може да бъде възпроизвеждана, докато не отворите отделението за диска или не изключите
USB устройството. За да възпроизвеждате същата програма отново,
натиснете N .
За да отмените програмното възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE неколкократно,
докато индикацията „PGM” изчезне и
плейърът е спрян.
За да изтриете последния запис или
файл от програмата
1
Подгответе източника на
звука.
Свържете допълнителен аудио компонент към жакове DVD/РС IN L/R
на устройството, като използвате
аналогов аудио кабел (не е приложен).
2
Намалете силата на звука.
Натиснете VOLUME – (или завъретете VOLUME на устройството),
докато на дисплея се появи индикация
“VOL MIN”.
3
Изберете функцията РС.
Натиснете FUNCTION неколкократно.
4
Започнете да възпроизвеждате.
Започнете да възпроизвеждате от
свързания компонент.
Забележки
Основни операции
Повторете стъпки от 3 до 4,
за да програмирате допълнителни записи или файлове, до
максимум 25 записа или файла.
Използване на допълнително аудио оборудване
• Системата може да въведе режим на
готовност автоматично аконивото на
звука на свързания компонент е твърде ниско.
Регулирайте нивото на компонента. Вижте
„Автоматично изключване на функцията за
режим на готовност” (стр. 27).
• Уверете се, че сте намалили нивото на звука
до минимум преди да свържете или изключите
аудио компонент. В противен случай може
да се генерира шум, системата може да
дефектира или на диспля да се появи надпис
“PROTECT” (стр. 22).
Натиснете CLEAR, докато системата
е спряна.
За да прегледате информация за
програмата като например общия
брой записи в програмата
Натиснете DISPLAY неколкократно.
17BG
Настройка на звука
За да
Генерирате подинамичен звук
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Зададете звуков
ефект
Промяна на дисплея
Натиснете
DSGХ на устройството.
За да
Натиснете
Промените
информацията
на дисплея*
DISPLAY неколкократно, докато системата е включена.
EQ
Промените режим на дисплея
DISPLAY, когато
системата е изключена
За да включите събуфера (само за
модел MHC-EХ99/ЕХ900)
1
Натиснете бутон OPTIONS на
устройството.
2
Натиснете бутон ./>
неколкократно, за да изберете
“S-WOOFER” и след това натиснете ENTER.
3
Натиснете бутон ./>
неколкократно, за да изберете
“SW ON” и след това натиснете ENTER.
За да изключите събуфера изберете
“SW OFF” и след това натиснете
ENTER.
* Например, вие можете да преглеждате информация за CD/MP3 диск или информацията на
USB устройство, като например:
– Номер на записа или файла по време на
нормално възпроизвеждане.
– Име на запис или файл ( ) по време на
нормално възпроизвеждане.
– Име на изпълнител ( ) по време на нормално възпроизвеждане.
– Име на папка или албум ( ) по време на
нормално възпроизвеждане.
– Общото време на възпроизвеждане и общият брой на записи на CD-DA диска (само
когато е избрано нормално възпроизвеждане
и плейърът е спрял).
– Означение за нивото на звука ако съществува на диска или USB устройството (само
когато е избрано нормално възпроизвеждане
и плейърът е спрял).
Системата предлага следните режими на
дисплея.
Режим на
дисплея
Demonstration
Power Saving
режим 1)
Clock 2)
Когато системата
е изключена
Извежда се демонстрация.
Дисплеят се изключва,
за да се запази захранването.
Таймерът и часовникът продължават да
работят.
Извежда се часовникът.
1) Не можете да настроите часовника в режим
Power Saving Mode.
2) Дисплеят на часовника автоматично се прехвърля към Power Saving Mode след 8 сек работа.
18BG
Забележки за информацията на
дисплея
Промяна в яркостта на
дисплея
За да
Направете
следното
Промените
яркостта на
осветяването
около бутон
VOLUME
1 Натиснете бутон
OPTION на устройството.
2 Натиснете
./> неколкократно, за да изберете “ILLUMI” и след
това натиснете
ENTER.
3 Натиснете
./> неколкократно, за да
изберете желания
режим и след това
натиснете ENTER.
Основни операции
• Символи, които не могат да се извеждат, се
появяват като „_”.
• Следните не се извеждат:
– Общо времетраене или оставащо време за
МР3 диск и USB устройство.
– Оставащо време за възпроизвеждане на запис
• Следните не се извеждат правилно:
– Оставащо време за възпроизвеждане на файл
кодиран с помощта на VBR (variable bit rate).
– Имена на папки и файлове, които не са
според формата с разширение ISO9660 Level
1, Level 2 или Joliet.
• Следните се извеждат:
– Оставащо време за възпроизвеждане на
запис.
– ID3 tag информация за МР3 файлове, когато
се използва ID3 версия 1 или 2 (ID3 версия 2
информация на дисплея има приоритет над
ID3 версия 1 и версия 2, когато се използват
като единични файлове).
– До 15 символа от ID3 информацията, WMA
информацията или AAC информацията с
главни букви (A до Z), цифри (от 0 до 9) и
символи (” $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ `
{ | } ! ? ^)..
19BG
Използване на таймери
Системата предлага 2 функции с таймер.
Ако използвате и двата таймера, таймерът за автоматично изключване е с
приоритет.
Таймер за автоматично изключване:
Вие можете да заспивате на музика.
Натиснете SLEEP неколкократно.
Ако изберете „AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящия
диск или USB устройството свърши или
след 100 минути.
Таймер за възпроизвеждане:
Вие можете да се събуждате от CD, тунера или допълнително USB устройство в
настроено от вас време.
Уверете се, че сте настроили часовника.
1
Подгответе източника на
звук.
Натиснете VOLUME +/-, за да регулирате силата на звука.
За да започнете от определен запис
или файл, създайте ваша собствена
програма. (стр. 16)
2
Изберете timer set режим.
Натиснете CLOCK/TIMER SET.
3
Настройте таймера за възпроизвеждане.
Натиснете ./> неколкократно, за да изберете „PLAY SET?” и след
това натиснете ENTER.
На дисплея се появява индикация „ON
TIME” и индикацията за час започва
да мига.
4
Задайте времето за започване на възпроизвеждането.
Натиснете ./>, за да зададете
часа и след това натиснете ENTER.
Индикацията за минутата мига.
Използвайте процедурата по-горе, за да
зададете минутите.
На дисплея се появява индикация „OFF
TIME” и индикацията за час започва
да мига.
5
Задайте времето, в което да
спре възпроизвеждането.
Използвайте същата процедурата
като в стъпка 4.
6
Изберете източника на звук.
Натиснете ./> неколкократно, докато се появи желания източник
на звук и след това натиснете ENTER.
Дисплеят показва настройките на
таймера.
7
Изключете системата.
Натиснете ?/1.
Системата се включва 15 сек преди
зададеното време. Ако системата е
включена в предварително зададеното
време,таймерът за възпроизвеждане
няма да се включи.
Не работете със системата от
времето на включване до времето за
стартиране на възпроизвеждането.
За да проверите настройките
1 Натиснете CLOCK/TIMER SELECT.
2 Натиснете ./> неколкократно, докато се появи „PLAY SEL?” и
след това натиснете ENTER.
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като тази
горе докато се появи “OFF” и след това
натиснете ENTER.
За да промените настройката
Започнете отново стъпка 1 „Използване
на таймери”.
20BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Допълнителна информация
Дискове, които могат да се възпроизвеждат
• Аудио дискове
• CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3
файлове)
Дискове, които не могат да се възпроизвеждат с тази система
• CD-ROM дискове
• CD-R/CD-RW дискове, различни от
записаните в музикален CD формат или
МР3 формат, съответстващ със системите ISO9660 1) Level 1/Level 2, Joliet или
мултисесиен.
• CD-R/CD-RW дискове записани в мултисесия, които не са завършили правилно
сесията.
• CD-R/CD-RW дискове с лошо качество
на записа, замърсени или надраскани
CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CDRW дискове, записани на несъвместимо
записващо устройство.
• CD-R/CD-RW дискове, които не са
затворени правилно.
• Дискове, които съдържат файлове,
различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
файлове.
• Дискове с нестандартна форма (напр.
правоъгълни, сърцевидни или звездовидни).
• Дискове със самозалепваща се лента,
хартия или стикер върху тях.
• Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка, на която лепилото
излиза отстрани.
• Дискове с етикети, отпечатани с
помощта на специално мастило, които
са лепкави на допир.
Забележки относно дисковете
• Преди да заредите диска, почистете го с
почистващо парче плат. Почиствайте
диска от центъра навън.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител, почистващи препарати,
разпространени в търговската мрежа,
антистатичен спрей за грамофонни
плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или източници на топлина
(като климатици) и не ги оставяйте в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
Относно безопасността
• Изключете системата от мрежата
от 220 V, ако няма да бъде използвана за
известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го,
като го държите за щекера. Никога не
дърпайте самия кабел.
• Ако в системата попадне твърд
предмет или течност, изключете я и я
проверете в сервиз, преди по-нататъшна употреба.
• Захранващият кабел трябва да бъде
подменян само в квалифициран сервиз.
Относно поставянето
• Не поставяйте системата на наклонени
повърхности или на места, които са
райно горещи или студени, прашни
или замърсени, влажни, без вентилация,
подложени на вибрации или изложени на
директна слънчева или ярка светлина.
• Бъдете внимателни, когато поставяте
системата или високоговорителите
върху обработен с препарати под, тъй
като повърхността му може да стане
на петна или да се обезцвети.
• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена в много влажна стая, по лещите на
CD плейъра може да се кондензира влага.
Ако това се случи, системата не може
да работи правилно. Извадете диска и
оставете системата включена за около
час, докато влагата се изпари.
Относно прегряването
• Въпреки че системата се нагрява по време на работа, това не е неизправност.
• Ако продължително използвате системата с увеличена сила на звука, температурата на повърхността на корпуса се
покачва. За да предотвратите изгаряне,
не докосвайте корпуса на системата.
• Не покривайте вентилационните
отвори.
21BG
Система високоговорители
Системата от високоговорители може да
бъде поставена близо до телевизор, защото те са защитени от магнитни полета.
В този случай, изключете телевизора, след
което го включете отново след 15 до 30
минути. Ако все още няма подобрение,
преместете високоговорителите по-далече от телевизора.
Почистване на корпуса
Използвайте сухо парче мек плат или парче, навлажнено с вода или мек почистващ
разтвор, за да почистите корпуса, бутоните и панела. В никакъв случай не ползвайте алкохол, бензин или разтворител.
Видове проблеми
тяхното отстраняване
1 Уверете се, че захранващият кабел и
кабелите на високоговорителите са
правилно и здраво свързани.
2 Открийте проблема в листата с
проблеми по-долу и предприемете
съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължава, свържете се
с най-близкия сервиз на Sony.
Когато индикаторът “PROTECT”
мига
Незабавно изключете захранващия
кабел и проверете следните опции,
когато надписът “PROTECT” изчезне
от дисплея.
• Дали + и – кабелите не са направили
късо съединение.
• Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или
задната страна на системата?
След като сте проверили гореописаните опции и всичко е наред,
свържете отново захранващия кабел и
включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
22BG
Общи характеристики
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Отстранете препятствието между
устройството за дистанционно
управление и сензора – на устройството
и поставете системата по-далеч от
флуоресцентното осветление.
• Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на
системата.
• Приближете устройството за дистанционно управление до системата.
Освен бутон ?/1, останалите бутони на системата не функционират и
на дисплея се изписва “CHILD LOCK”.
Задействана е функция защита за деца.
За да изключите тази функция, задръжте
натиснат бутон x на устройството
докато се появи надпис “CHILD LOCK
OFF”.
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
• Почистете диска и го сменете.
• Преместете системата на място, не
подложено на вибрации (напр. на стабилна поставка).
• Преместете високоговорителите далеч
от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи
с голяма сила на звука, вибрациите от
високоговорителите може да причинят
прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
Натиснете PLAY MODE неколкократно
докато “PGM” и “SHUF” изчезнат и се
върнете в режим на нормално възпроизвеждане.
Прочитането на диска отнема много
време
Започването на възпроизвеждането за
следните дискове, може да отнеме повече
време.
Допълнителна информация
След като сте включили захранването на дисплея се появява демонстрация дори и системата да не е
включена.
Натиснете DISPLAY веднъж докато
системата е изключена. Демонстрацията
изчезва.
Ако системата не се включва
Включен ли е кабелът?
Системата внезапно преминава в
режим на готовност.
Това не е неизправност. Системата навлиза в режим на готовност ако не е ималоизвеждане на звуков сигнал в продължение
на 30 минути. Вижте „Изключване на
автоматичната функция за готовност”
(стр. 27).
Няма звук
• Дали + и – кабелите не са дали на късо?
• Само приложените високоговорители
ли използвате?
• Дали нещо не блокира вентилационните отвори от задната страна на
системата?
Звукът идва от един канал или
силата на звука от левия и десния
високоговорител не е балансирана.
• Поставете високоговорителите
симетрично.
• Свържете приложените високоговорители
Появява се жужене или шум.
• Преместете системата далеч от
източника на шум.
• Свържете системата към различен
контакт.
• Поставете противошумов филтър
(продава се отделно) към линията на
захранването.
– диск записан със сложна дървовидна
структура.
– Диск записан в мултисесиен режим
– Диск, който не е финализиран (диск на който могат да бъдат прибавяни данни).
– Диск с много папки.
Шейната на диска не се отваря, а на
дисплея се изписва надпис “LOCKED”.
Консултирайте се със Sony оторизиран
сервиз.
23BG
USB устройство
Свързаното USB устройство не
може да бъде заредено
Изберете функция различна от тунер или
вклчете захранването на USB устройство/CD плейъра. Вижте „Повишаване
ефективността на зареждане на диска”
(стр. 26).
Не можете да започнете прехвърляне
на USB устройството.
Следните проблеми може да са се появили:
– USB устройството е пълно.
– Броят на файловете и папките на USB
устройството е достигнал лимита
си.
– USB устройствотое защитено срещу
копиране.
Прехвърлянето спира преди да е
завършило
• Използвате неподдържано USB устройство. Проверете информацията на дадените мрежови страници за поддържани
USB устройства (стр. 12).
• USB устройството не е форматирано
правилно. Обърнете се към упътването
за употреба на USB устройството за
правилно форматиране.
• Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB
устройство има бутон за изключване,
изключете го и включете отново след
като сте го отстранили от системата.
След това извършете прехвърлянето
отново.
• Ако операциите по изтриване и
прехвърляне се повтарят многократно,
файловата структура в USB устройството се фрагментира. Обърнете се
към упътването за употреба на USB
устройството за повече подробности
относно този проблем.
Прехвърлянето на музика на USB
устройството дава грешка.
• Използвате неподдържано USB устройство. Проверете информацията на дадените мрежови страници за поддържани
USB устройства (стр. 12).
24BG
• Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB
устройство има бутон за изключване,
изключете го и включете отново след
като сте го отстранили от системата.
След това извършете прехвърлянето
отново.
• USB устройството е изключено или
захранването е спряло по време на
прехвърлянето. Изтрийте частично
прехвърления файл и извършете прехвърлянето отначало. Ако това не поправи
проблема, USB устройството може да е
повредено. Обърнете се към упътването за употреба на USB устройството
за повече подробности относно този
проблем.
Папки и файлове на USB устройството не могат да бъдат изтрити
• Проверете дали USB устройството не
е със зашита от копиране.
• USB устройството е изключено или
захранването е спряло по време на
изтриването. Ако това не поправи
проблема, USB устройството може да е
повредено. Обърнете се към упътването за употреба на USB устройството
за повече подробности относно този
проблем.
Използвате ли USB устройство,
което се поддържа?
Ако свържете неподдържано USB
устройство може да се получат проблеми.
Проверете информацията на дадените
мрежови страници за поддържани USB
устройства (стр. 12).
Появява се индикация „Over current”.
Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от
(USB порта). Изключете системата и
USB устройството от
(USB порта).
Уверете се, че с USB устройството няма
проблем. Ако този дисплей продължава
да се появява, свържете с най-близкия
доставчик на Sony.
Няма звук.
USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата след това
свържете отново USB устройството
и проверете дали индикатора „USB
MEMORY” светва.
USB устройството не се разпознава.
• Изключете системата, включете USB
устройството отново и след това
включете системата.
• Проверете информацията относно USB
устройства, които системата може да
възпроизвежда. (стр. 12)
• USB устройството не работи
правилно. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството за
начина на справяне с този проблем. Ако
проблемът продължава, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата, включете USB
устройството отново и след това
включете системата.
• Проверете информацията относно USB
устройства, които системата може да
възпроизвежда. (стр. 12)
• Натиснете N (или NX на устройството), за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис
Върнете се към нормално възпроизвеждане
като натиснете PLAY MODE неколкократно докато и “PGM”, и “SHUF”
изчезнат.
Файловете не могат да се възпроизвеждат.
• Аудио файловете не притежават разширение
„.mp3”, “.wma”, “.m4a”, ”.mp4” или “.3gp”.
• Аудио файловете са мулисесийни.
• Файловете са видео файлове.
• Данните не са запазени в MP3/WMA/AAC
формат.
• Данните са запазени в WMA lossless/ AAC
lossless формати.
• USB носителят за съхранение на данни, форматиран с файлова система, различна от FAT 16
или FAT 32 не се поддържа.*
• Ако използвате USB носител за съхранение на
данни, разделен на части можете да възпроизвеждате само файловете в първата част.
• Възпроизвеждането е възможно до 8 ниво.
• Броят на папките надвишава 255.
Допълнителна информация
Звукът съдържа смущения или
прескача.
• Изключете системата и след това включете USB устройството отново.
• Музикалните данни съдържат смущения.
Шумът може да се е генерирал по време
на записа. Изтрийте записа и опитайте
отново.
• Битрейта използван при кодирането на
файловете е недостатъчен. Запишете
файлове с достатъчно кодиране на USB
устройството.
USB устройството не може да бъде
(USB порт).
свързано към
USB устройството е свързано наобратно. Свържете USB устройството в
правилната посока.
Индикация „Reading” е изведена твърде дълго или възпроизвеждането
отнема повече време.
Процесът по разчитането може да отнеме известно време в следните случаи:
– Ако на USB устройството се съдържат много папки или файлове.
– Структурата на файла е крайно
сложна
– Капацитетът на паметта е надвишен.
– Вградената памет е фрагментирана.
Ето защо препоръчваме да следвате тези
насоки.
– общ брой папки на USB устройството: 100 или по-малко
– общ брой файлове в папка: 100 или
по-малко
Неправилен дисплей
• Прехвърлете музикалните данни към
USB устройството отново, защото
данните, запазени в USB устройството
може да са повредени.
• Кодовете на символите, които могат
да бъдат изведени от системата са само
цифри и букви от азбуката. Другите
символи не се извеждат правилно.
25BG
• Броят на файловете е надвишил 5,000.
• Защитени файлове от пароли и други не
могат да се възпроизвеждат.
* Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32. но
някои USB носители за съхранение на данни
може да не поддържа някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството
за експлоатация на всеки USB носител или се
свържете с производителя.
Тунер
Получава се жужене или шум/станциите не могат да се получават. (на
дисплея мигат “TUNED” или “ST”)
• Свържете антената правилно.
• Открийте място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, след това
отново настройте антената.
• Дръжте антените далеч от кабелите
на високоговорителите, захранващия
кабел и USB кабела, за да не се получат
смущения.
• Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony, дали приложената АМ
антена не е изскочила от стойката.
• Изключете заобикалящите електрически уреди.
За да промените интервала на АМ
настройка
(тази функция не работи при европейския,
руския и саудитския модели)
Интервалът на АМ настройка е зададен
по подразбиране на 9 kHz или 10 kHz.
1 Задайте АМ станция и изключете
системата.
2 Натиснете DISPLAY, за да изведете
часовника.
3 Докато задържате TUNING+ натиснат, натиснете ?/1.
Всички предварително настроени АМ
станции се изтриват. За да нулирате
интервалът , повторете процедурата.
26BG
За да подобрите зареждане на диск
Изключете захранването на CD плейъра/
USB устройството, като използвате
функцията за управление на захранването
на CD/USB. По подразбиране захранването е включено.
1 Натиснете FYNCTION неколкоратно,
за да изберете функция CD.
2 Натиснете ?/1, за да изключите
системата.
3 След като „STANDBY” спре да мига,
натиснете DISPLAY, за да зиведете
часовника и след това натиснете ?/1 на устройството, докато
задържате x (стоп) натиснат на
устройството.
Появява се “CD/USB POWER ON”. С
изключено захранване на CD/USB плейъра, времето за прочитане на диска се
увеличава. В допълнение, когато функция
TUNER е избрана, захранването не се
достая до USB устройството, така
че то не се разпознава дори и когато е
свързано. За да изключите захранването
на CD плейъра/USB устройството, повторете процедурата, докато се появи
индикация „CD POWER OFF”. Обърнете
внимание, че когато изключвате CD
плейър/USB устройство и устройството не е разпознато, то не се зарежда от
системата дори и да е свързано към нея.
За да върнете системата в
настройките и по подразбиране
Ако системата все още не работи
правилно, върнете я в настройките по
подразбиране.
За тази операция използвайте бутоните
на системата.
1 Изключете захранващия кабел,
включете го отново и включите
системата.
2 Натиснете x, FUNCTION и ?/1
едновременно.
Всички настройки, които сте направили, като например радио станции,
таймери и час ще бъдат изтрити.
За да изключите функция по автоматично преминаване в режим на
готовност
• Съобщението “AUTOSTBY” примига на
дисплея около 2 минути преди системата да
премине в режим на готовност.
• Функция по автоматично преминаване в
режим на готовност не е налична при работа
с FM/AM тунер.
• Системата може да не премине в функция
в режим на готовност автоматично в
следните случаи:
– когато е засечен аудио сигнал;
– когато е свързано USB устройство.
– по време на възпроизвеждане на аудио записи
и файлове.
– когато има настроен таймер за изключване
или възпроизвеждане.
Едно от следните съобщения може да се
появи или да примигва на панела на предния дисплей по време на възпроизвеждане.
COMPLETE
• Предварителната настройка на радио
станциите е приключила нормално.
• Аудио файл или папка на USB устройство е била изтрита.
DATA ERROR
Опитали сте да възпроизведете несъвместим файл на USB устройството.
DEVICE ERROR
USB устройството не може да бъде
разпознато или е свързано непознато
устройство (стр. 24, 25).
DEVICE FULL
USB устройството е пълно.
ERASE ERROR
Изтриването на аудио файлове или папкина USB устройството се е провалило.
FATAL ERROR
USB устройството е било изключено
по време на трансфер или изтриване на
аудио файлове/папки.
FOLDER FULL
Броят на папките на USB устройството
е достигнал максимума си.
FULL
Опитали сте да програмирате повече от
25 записа или файла (стъпки).
LOCKED
Отделението за диска не се отваря. Свържете се с най близкия доставчик на Sony.
Допълнителна информация
Тази система е оборудвана с фунцкия по
автоматично преминаване в режим на
готовност. Посредством тази фунцкия
системата преминава в режим на готовност ако не е излъчен аудио сигнал в
продължение на 30 минути.
Функцията по автоматично преминаване
в режим на готовност е включена по
подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да изключите функция по
автоматично преминаване в режим на
готовност.
Задръжте натиснат бутон ?/1 докато системата е включена и се появи
надпис “AutoSTBY OFF”.
За да включите отново функцията, повторете тази процедура докато се появи
надпис “AutoSTBY ON”.
Забележки
Съобщения
27BG
NO DISC
В плейърът няма поставен диск или сте
поставили диск, който н може да бъде
възпроизведен.
NO MEMORY
Паметта избрана за прехвърляне или
възпроизвеждане няма носител в USB
устройството.
NO STEP
Всички програмирани записи или файлове
са били изтрити.
NO SUPPORT
Свързано е неподдържано USB устройство.
NO TRACK
В системата не е зареден файл, който
може да се възпроизведе.
NOT USED
Извършили сте операция при условия, в
които тя не е позволена
NoDEVICE
Не е свързано USB устройство или свързаното USB устройство е спряло.
OVER
Стигнали сте края на диска, докато сте
натискали M по време на възпроизвеждане или пауза.
OVER CURRENT
Засечено е твърде високо ел. Напрежение
от
(USB) гнездото.
PROTECT
Вижте дали “If “PROTECT” се появява на
дисплея (стр. 22), за да проверите какво да
направите ако се появи това съобщение.
PROTECTED
Опитали сте да извършите операция по
трансфер или изтриване срещу защитено
USB устройство.
28BG
PUSH SELECT
Опитали сте да настроите часовник или
таймер по време на работа на таймер.
PUSH STOP
• Натиснали сте PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
• Натиснали сте бутони чиято работа е
възможна само когато възпроизвеждането е спряло.
READING
• Системата чете информация от диска.
Някои бутони не работят.
• Системата разпознава USB устройството.
REC ERROR
Прехвърлянето не е започнало, спряло е по
средата или не е могло да бъде завършено
(стр. 24).
REMOVED
USB устройството е било отстранено.
SET CLOCK
Опитвате се да изберете таймер без да
сте настроили часовника.
SET TIMER
Опитвате се да изберете таймер, без да
сте настроили таймерът за възпроизвеждане.
TIME NG
Началните и крайни времена на таймера за
възпроизвеждане съвпадат.
TRACK FULL
Броят на файлове на USB устройството
е достиганл максимум.
Спецификации
Основно устройство
Входове
DVD/РС IN L/R (стерео мини жак):
чувствителност 700mV, импеданс 22
килоома
Усилвател
Изходи
Следните измервания са направени при AC
230 V, 50/60 Hz (Европейски модел, руски
модел)
Следните измервания са направени при
AC 120, 127, 220, 240 V, 50/60 Hz (други
модели)
PHONES (стерео минижак): Приема
слушалки с 8 Ω и повече.
SPEAKERS:
MHC-EX99/EX900: импеданс 3 Ω
MHC-EX88/EX700/EX66/EX600: импенданс 4 Ω
SUBWOOFER (само за модел MHC-EХ99/
EХ900):
Импенданс 8 Ω
USB част
Поддържан битрейт
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)/WMA/
AAC: 48 – 192 kbps
ААС; 48 – 320 kbps
Примерни честоти:
МР3 (MPEG 1 Audio Layer-3)/WMA/
AAC: 32/44.1/48 kHz
Поддържано
USB устройство:
Максимален поток
500 mA
Допълнителна информация
MHC-EХ99/ЕХ900
Преден високоговорител
Изходна сила на звука (справка):
80 + 80 вата ( при 3 Ω 1 KHz, 1% THD)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
135 + 135 вата (на канал при 3 Ω, 1 KHz)
Събуфер
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
200 вата (8 Ω при 100 KHz)
MHC-EХ88/EХ700
Изходна сила на звука (справка):
120 + 120 вата (при 4 Ω, 1 KHz, 1%
THD)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
200 + 200 вата (при 4 Ω, 1 KHz)
MHC-EХ66/ЕХ600
Изходна сила на звука (справка):
50 + 50 вата (при 4 Ω, 1 KHz, 1% THD)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
90 + 90 вата (на канал при 4 Ω, 1 KHz)
29BG
CD плейър
Система
Компакт-дискова аудио система с
цифров звук
Лазерен диод
Продължителност на емисията:
непрекъснато
Извеждане на лазера*: по-малко от 44.6
μW
* Това извеждане е стойност измерена на
разстояние от 200 мм от повърхността
на окуляра на обекта на Optical Pick-up Block
при 7 мм диаграгма.
Честотен отговор: 20Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума Повече
от 90 Db
Динамичен обхват: повече от 88 dB
Тунер
FM стерео, FM/AM суперхетеродинов
тунер
Антена:
FM водеща антена
AM кръгова антена
FM тунер:
Обхват на тунера:
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz стъпка)
Средна честота
200/250/300/350/400 kHz
АМ тунер
Обхват на тунера
Латиноамерикански модели
530 kHz – 1,710 kHz (10 kHz стъпка)
531 kHz – 1,710 kHz (9 kHz стъпка)
Европейски, руски и саудитски
модели:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz стъпка)
Други модели:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz стъпка)
530 kHz – 1,610 kHz (10 kHz стъпка)
Средна честота: 400 kHz
30BG
Високоговорител
Преден високоговорител
SS-EХ99 за модел MHC-EX99
SS-EХ900 за модел MHC-EX900
SS-EХ88 за модел MHC-EX88
SS-EХ700 за модел MHC-EX700
Система високоговорители
2-посочна 2-драйверна система, басрефлекс
Високоговорители:
Ууфър 180 мм, коничен тип
Туитър 40 мм, тръбовиден
Измерен импеданс:
MHC-EX99/EX900: 3 Ω
MHC-EX88/EX700: 4 Ω
Размери:
Прибл. 230 мм × 340 мм × 210 мм
Тегло:Прибл. 3.0 кг
Количество: 2 броя
Преден високоговорител
SS-EХ66 за модел MHC-EX66
SS-EХ600 за модел MHC-EX600
Система високоговорители
2-посочна 2-драйверна система, басрефлекс
Високоговорители:
Ууфър 180 мм, коничен тип
Туитър 40 мм, тръбовиден
Измерен импеданс: 4 Ω
Размери:
Прибл. 202 мм × 306 мм × 210 мм
Тегло: Прибл. 2.5 кг
Количество: 2 броя
Общи характеристики
SS-WG900 за MHC-EХ99/EХ900
Система високоговорители
събуферна система, бас-рефлекс
Високоговорители:
Събуфер: 200 мм, коничен тип
Измерен импеданс: 8 Ω
Размери:
Прибл. 282 мм × 306 мм × 295 мм
Тегло: Прибл. 4.6 кг
Количество: 1 брой
Изисквания към захранването
Мексикански модел:
AC 127 V, 60 Hz
Европейски, аржентински и руски
модели:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Други модели:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия
MHC-EХ99/EХ900:
85 ватa (0.5 вата в режим Power Saving)
MHC-EХ88/EХ700:
70 ватa (0.5 вата в режим Power Saving)
MHC-EХ66/EХ600:
45 ватa (0.5 вата в режим Power Saving)
Размери (ш/в/д) (без високоговорителите)
Прибл. 210 мм × 312 мм × 375 мм
Тегло (без високоговорителите):
MHC-EХ99/ЕХ900/ЕХ88/ЕХ700: прибл.
3.8 кг
MHC-EХ66/ЕХ600: прибл. 3.6 кг
Количество: основен корпус 1 брой
Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1), R6 (размер АА)
батерии (2), АМ антена (1), FM водеща
антена (1)
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
Консумация на енергия в режим
готовност: 0.5 W
Допълнителна информация
Събуфер
31BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising