Sony | MHC-M60D | Sony MHC-M60D Аудио система M60D с висока мощност и DVD Инструкции за експлоатация

Домашна аудио
система
Инструкции за работа
Първоначално
включване
Възпроизвеждане от
USB/диск
USB прехвърляне
Тунер
BLUETOOTH връзка
Регулиране на звука
Други операции
Допълнителна
информация
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Тъй като щепселът на захранващия
кабел се използва за изключване
на устройството от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо
необичайно в устройството, незабавно
изключете щепсела на захранващия
кабел от електрическия контакт.
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
Устройството не е изключено от
електрическата мрежа, докато е
свързано към електрически контакт,
дори и самото то да е изключено.
Да се използва само на закрито.
За продукти с обозначение CE
Валидността на обозначението
CE е ограничена само до тези
държави, където се прилага
законово, основно държавите в
ЕИП (Европейското икономическо
пространство).
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти заедно с този продукт
ще увеличи опасността за очите.
2BG
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1 под
IEC 60825-1:2007. Тази маркировка
се намира на задната страна на
устройството.
За клиенти в Европа
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
държави със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията или
опаковката показва, че
продуктът и батерията не
трябва да се третират като
битови отпадъци. При
определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ.
Химичният символ за олово (Pb) се
добавя, ако батерията съдържа повече
от 0,004% олово. Като осигурявате
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, помагате за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които биха
могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка с
вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията и
на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в
края на експлоатационния им живот в
подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете към
местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта или батерията.
Съобщение за клиентите:
Информацията по-долу
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС
или относно съответствието на
продукта в Европа трябва да бъдат
отправяни към упълномощените
представители на производителя,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия.
Само за MHC-M60D:
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това радиооборудване е
предназначено да се използва
с одобрената(ите) версия(и) на
софтуера, които са посочени в
Декларацията за съответствие на
ЕС. Потвърждава се, че софтуерът,
зареден в това радиооборудване,
е в съответствие с основните
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Софтуерна версия: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Можете да проверите версията на
софтуера, като натиснете OPTIONS,
след което изберете „SYSTEM“ –
„VERSION“ чрез / и .
Това оборудване е тествано и
е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в Наредбата
за ЕМС, при използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Тази домашна аудиосистема е
проектирана за използване за
следните цели:
•• Възпроизвеждане на музикални/
видео източници на дискове или
USB устройства;
•• Прехвърляне на музика към USB
устройства;
•• Слушане на радиостанции;
•• Слушане на звук от телевизор;
•• Възпроизвеждане на музикални
източници на BLUETOOTH
устройства;
•• Удоволствие при социални
събирания чрез функцията Party
Chain с безжично свързване
3BG
За потребители в Австралия
Изхвърляне на старо
електрическо и
електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз и
други страни със
системи за разделно
събиране на
отпадъците)
За потребители в Обединените
арабски емирства
Бележка за лицензите
и търговските марки
••
е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ са
търговски марки.
•• WALKMAN® и логотипът на
WALKMAN® са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
•• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
•• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
държави.
4BG
•• Този продукт е защитен
от определени права на
интелектуална собственост
на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.
•• Тази система включва Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio и
двойният символ на D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
•• Тази система е оборудвана с
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, както и
логотипът HDMI, са търговски марки
или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing Administrator, Inc. в
Съединените щати и в други държави.
•• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
•• LDAC™ и логотипът LDAC са
регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
•• Думата BLUETOOTH® и
логотиповете са регистрирани
търговски марки на Bluetooth
SIG, Inc. и всяко използване на
подобни марки от Sony Corporation
е по лиценз. Другите търговски
марки и имена са собственост на
съответните им притежатели.
•• Android е търговска марка на
Google LLC.
•• Google Play е търговска марка на
Google LLC.
•• Apple, логото на Apple, iPhone и
iPod touch са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и в
други държави. App Store е марка за
услуги на Apple Inc., регистрирана в
САЩ и в други държави.
•• Обозначенията „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ означават,
че електронният аксесоар е
предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ
на стандартите за работни
характеристики на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на
това устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност и
нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може
да окаже влияние върху работните
характеристики на безжичната
връзка.
•• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА
ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА
ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“),
И/ИЛИ
(ii)ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ MPEG4, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ
СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е
ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА
ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН
ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА MPEG-4 VIDEO.
НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН ЛИЦЕНЗ,
НИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА
КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА С
РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ
ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните
им притежатели.
•• В това ръководство символите ™
и ® не са посочени.
Относно това
ръководство
•• Инструкциите в това
ръководство са за модели MHCM80D, MHC-M60D и MHC-M40D.
В това ръководство моделът
MHC-M80D е използван за
илюстрационни цели, освен ако
не е посочено друго.
•• В това ръководство е обяснено
извършването на операциите
главно чрез дистанционното
управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните на
устройството, носещи същите
или подобни имена.
•• Иконите, като
, изброени
в най-горната част на всяко
обяснение, показват типа носител,
който може да се използва с
обясняваната функция.
•• Някои илюстрации са
представени като концептуални
чертежи и може да се различават
от действителния продукт.
•• Елементите, показвани на
телевизионния екран, може да
се различават в зависимост от
региона.
•• Настройката по подразбиране е
подчертана.
•• Текстът в скоби ([--]) се показва
на телевизионния екран, а
текстът, отделен с двойни
кавички („--“), се показва на
дисплея.
5BG
Съдържание
Относно това ръководство.....5
Разопаковане........................ 8
Възпроизвеждане на
дискове или файлове на
дискове/USB устройство...... 8
Уебсайтове за съвместими
устройства............................12
Указател на компонентите и
контролите за управление.....13
Първи стъпки
Стабилно свързване на
системата..............................18
Дезактивиране на
демонстрацията.................. 22
Поставяне на батерии........ 22
Позициониране на
високоговорителите........... 22
Свързване на телевизора..... 23
Промяна на цветовата
система................................ 25
Извършване на бърза
настройка............................ 25
Промяна на режима на
показване............................ 26
Възпроизвеждане на
Преди използване на USB
устройството....................... 26
Основно възпроизвеждане..... 26
Други операции за
възпроизвеждане............... 27
6BG
Използване на режима на
възпроизвеждане............... 30
Ограничаване на
възпроизвеждането на
диска (Родителски
контрол)............................... 32
Преглед на информация
на диск и USB устройство...... 33
Използване на менюто
с настройки.......................... 34
USB прехвърляне
Преди използване на USB
устройството....................... 38
Прехвърляне на музика..... 38
Тунер
Слушане на радиото........... 42
BLUETOOTH връзка
Относно безжичната
технология BLUETOOTH...... 43
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство......43
Слушане на музика на
BLUETOOTH устройство......44
Свързването на системата
с множество BLUETOOTH
устройства (свързване на
няколко устройства)........... 45
Настройка на
аудиокодеците на
BLUETOOTH..........................46
Настройване на режима на
готовност на BLUETOOTH...... 47
Насладете се на звук от
китара.................................. 58
Включване или изключване
на BLUETOOTH сигнала....... 47
Насладете се на музика с
Party Light и Speaker Light
(само за MHC-M80D/
MHC-M60D).......................... 59
Управление на системата
чрез смартфон или таблет
(Sony | Music Center)............48
Правете луди купони с
приложението „Fiestable“.....49
Постигане и споделяне на
класиране в Party People и
получаване на бонус
функции с Party King...............49
Настройване на звука
Настройване на звука.........50
Регулиране на нивото
на събуфера (само за
MHC-M80D)..........................50
Избиране на „Футболен
режим“.................................50
Създаване на ваш
собствен звуков ефект.........51
Създаване на парти
атмосфера (DJ Effect)............51
Използване на таймера
за заспиване........................60
Използване на допълнително
оборудване.............................60
Дезактивиране на бутоните
на устройството
(Child Lock)...........................60
Настройване на функцията
за автоматично влизане в
режим на готовност............60
Актуализиране на
софтуера...............................61
Допълнителна
Отстраняване на
неизправности.....................61
Предпазни мерки............... 73
Спецификации.................... 75
Списък с кодове на езици..... 79
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI................... 52
Удоволствие от безжично
възпроизвеждане с
множество системи
(функция Party Chain
с безжично свързване)..........54
Пеене заедно: Караоке...... 56
Използване на Гласово
упътване............................... 57
7BG
Разопаковане
•• Дистанционно управление (1)
•• Батерии R03 (размер AAA) (2)
•• FM проводникова антена (1)
•• Захранващ кабел (1)
•• Адаптер за щепсел* (1)
(предоставен само за
определени области)
* Този адаптер за щепсел не се
използва в Чили, Парагвай и
Уругвай. Използвайте този адаптер
за щепсел в държавите, в които е
нужно.
Само за MHC-M80D
•• Устройство: HCD-M80D (1)
•• система от високоговорители:
SS-M80D (2)
•• Субуфер: SS-WM80D (1)
Само за MHC-M60D
•• Устройство: HCD-M60D (1)
•• система от високоговорители:
SS-M60D (2)
Дискове, който могат да бъдат
възпроизвеждани
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW в DVD VIDEO
формат или видео режим
•• DVD+R/DVD+RW в DVD VIDEO
формат
•• ВИДЕО CD (вер. 1.0, 1.1, и 2.0
дискове)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM във
VIDEO CD формат или super VCD
формат
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW в AUDIO CD формат
Файлове, които може да се
възпроизвеждат на дискове
Само за MHC-M40D
•• Музика:
•• Устройство: HCD-M40D (1)
•• система от високоговорители:
•• Видео:
SS-M40D (2)
Забележка
Когато разопаковате или боравите с
голям и/или тежък високоговорител,
правете го с двама или повече човека.
Изпускането на високоговорителя
може да причини нараняване и/или
щети на имуществото.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този продукт не
е преносим и не е специално
предназначен за лесно носене.
Трябва безопасно да бъде поставен
върху шкаф.
8BG
Възпроизвеждане на
дискове или файлове
на дискове/USB
устройство
MP3 файлове (.mp3)*1*2
MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid файлове (.avi)
Файлове, които може да се
възпроизвеждат на USB
устройство
•• Музика:
MP3 файлове (.mp3)*1*2, WMA
файлове (.wma)*2, AAC файлове
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV
файлове (.wav)*2
•• Видео:
MPEG4 файлове (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid файлове (.avi)
Забележка
•• Дисковете трябва да са в следния
формат:
—— CD-ROM/-R/-RW в DATA CD формат,
който съдържа MP3*1*2, MPEG4*2*3
и Xvid файлове и съответства на
ISO 9660*4 ниво 1/ниво 2 или Joliet
(разширен формат).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW в
DATA DVD формат, който съдържа
MP3*1*2, MPEG4*2*3 и Xvid файлове
и съответства на UDF (Universal Disk
Format).
•• Системата ще се опита да
възпроизведе всички данни с
горепосочените разширения дори
ако не са в поддържания формат.
В такъв случай може да се получи
силен шум, който да повреди
системата на високоговорителите.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е
стандартен формат, дефиниран от
ISO/MPEG за компресирани аудио
данни. MP3 файловете трябва да
бъдат в MPEG 1 Audio Layer 3 формат.
*2 Файлове със защита на авторските
права (Digital Rights Management)
не могат да се възпроизвеждат от
системата.
*3 MPEG4 файловете трябва да са
записани в MP4 файлов формат.
Поддържаните видео- и аудио
кодеци са следните:
—— Видеокодек: MPEG4 обикновен
профил (AVC не се поддържа.)
—— Аудиокодек: AAC-LC (HE-AAC не се
поддържа.)
*4 Логически формат на файлове и
папки в CD-ROM, дефиниран от ISO
(Международна организация по
стандартизация).
Дискове/файлове, който не
могат да бъдат
възпроизвеждани
•• Не могат да се възпроизвеждат
дисковете по-долу.
—BDs
—
(Blu-ray дискове)
—CD-ROM,
—
записани в PHOTO CD
формат
—Част
—
с данни на CD-Extra или
компактдискове със смесен
режим*
—Графични
—
компактдискове
—Super
—
Audio CD дискове
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD, които
са създадени в Packet Write
формат
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, които не са
правилно финализирани
—Съвместими
—
с CPRM (Защита
на съдържанието на
записващия носител) DVD-R/RW, записани в програми за
еднократно копиране
—Диск
—
с нестандартна форма
(например сърце, квадрат,
звезда)
—Диск,
—
върху който има остатъци
от тиксо, хартия или стикер
•• Не можете да възпроизвеждате
файловете по-долу.
—Видеофайл,
—
който е по-голям
от 720 пиксела (ширина) × 576
пиксела (височина).
—Видеофайловете
—
с голямо
съотношение между ширина
и височина.
——WMA файл в WMA DRM, WMA без
загуби или WMA PRO формат.
—AAC
—
файл в AAC DRM или AAC
формат без загуби.
—AAC
—
файловете, кодирани на
96 kHz.
—Файлове,
—
който са кодирани
или защитени с пароли.
—Файлове
—
с DRM (Digital Right
Management) защита на
авторските права.
—Някои
—
Xvid файлове, които са
по-дълги от 2 часа.
•• Аудиофайлът MP3 PRO може да
бъде възпроизведен като
MP3 файл.
9BG
•• Възможно е тази система да не
възпроизведе Xvid файл, когато
е бил комбиниран от два или
повече Xvid файла.
* Комплектдиск със смесен режим: Този
формат записва данни на първата
писта и аудио (AUDIO CD данни) на
втората и следващите писти в сесията.
Забележки относно CD-R/-RW
и DVD-R/-RW/+R/+RW
•• В някои случаи CD-R/-RW и
DVD-R/-RW/+R/+RW не могат да
бъдат възпроизведени на тази
система поради качеството на
записа, физическото състояние
на диска или характеристиките
на записващото устройство и
авторизиращия софтуер. За
повече информация направете
справка с инструкциите за
експлоатация на записващото
устройство.
•• Някои функции за
възпроизвеждане може да не
работят при някои DVD+Rs/+RW
дискове дори ако са били
финализирани правилно.
В такъв случай прегледайте
диска в режим на нормално
възпроизвеждане.
Забележки относно дисковете
•• Този продукт е предназначен за
възпроизвеждане на дискове,
които съответстват на стандарта
за компактдискове (CD).
•• DualDisc дискове и някои
музикални дискове с технология
за защита срещу копиране не
съответстват на стандарта за
компактдискове (CD). Поради
това е възможно тези дискове
да не са съвместими с този
продукт.
10BG
Забележка относно
мултисесийни дискове
Тази система може да
възпроизвежда непрекъснати
сесии на диск, когато те са
записани в същия формат като
първата сесия. Въпреки това
възпроизвеждането не
е гарантирано.
Забележка относно операции
по възпроизвеждане на DVD
VIDEO и VIDEO CD
Някои операции за
възпроизвеждане на DVD VIDEO или
VIDEO CD диск може умишлено да
са ограничени от производителите
на софтуер. По тази причина някои
функции за възпроизвеждане може
да не са налични. Не забравяйте
да прочетете инструкциите за
експлоатация на DVD VIDEO или
VIDEO CD.
Забележки за файловете,
които могат да бъдат
възпроизвеждани
•• Възможно е започването на
възпроизвеждането да отнеме
повече време, когато:
—устройството
—
с DATA CD/
DATA DVD/USB е записано със
сложна дървовидна структура;
—току-що
—
са били
възпроизведени аудио
файлове или видео файлове
от друга папка.
•• Системата може да
възпроизведе DATA CD/DATA
DVD или USB устройство при
следните условия:
—до
— дълбочина от 8 папки;
—до
— 300 папки
—до
— 999 файла на диск
—до
— 2000 файла в USB
устройство
—до
— 650 файла в папка.
Тези стойности може да се
различават в зависимост от файла
или конфигурацията на папката.
•• Папки, в които няма аудио файлове
или видео файлове, се прескачат.
•• Файлове, прехвърлени
чрез устройство, например
компютър, може да не се
възпроизведат по реда на
прехвърлянето.
•• Редът на възпроизвеждане
може да не е приложим в
зависимост от софтуера,
използван за създаване на
аудио файла или видео файла.
•• Съвместимостта с всеки
софтуер за кодиране/запис
на поддържаните формати,
записващи устройства и
носители за запис не може да
бъде гарантирана.
•• В зависимост от Xvid файла,
картината може да е неясна или
звукът да прескача.
Забележки относно USB
устройства
•• Работата на системата с
всички USB устройства не е
гарантирана.
•• Въпреки че има разнообразие
от сложни функции за USB
устройства, системата може да
възпроизвежда само музика,
снимки и видео съдържание от
USB устройствата, свързани към
нея. За подробности направете
справка с инструкциите
за експлоатация на USB
устройство.
•• Когато е свързано USB
устройство, системата прочита
всички файлове в него. Ако
в USB устройството има
много папки или файлове,
прочитането му може да отнеме
повече време.
•• Не свързвайте системата и
USB устройството чрез USB
концентратор.
•• Когато са свързани няколко
USB устройства, може да има
забавяне при изпълнение на
операция от тази система.
•• Редът на възпроизвеждане от
системата може да се различава
от този на свързаното USB
устройство.
•• Преди да използвате USB
устройство, се уверете, че в
него няма скрити файлове,
съдържащи вируси.
Уебсайтове за
съвместими
устройства
Проверете уебсайтовете подолу за най-новата информация
относно съвместимите USB и
BLUETOOTH устройства.
За клиентите в Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За потребители в Европа и
Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиенти в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
11BG
Съвместими модели iPhone/
iPod
Съвместимите модели iPhone/
iPod са посочени по-долу.
Актуализирайте своя iPhone/iPod
с най-новия софтуер, преди го да
използвате със системата.
Технологията BLUETOOTH работи със:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6-о поколение)
•• iPod touch (5-о поколение)
12BG
Указател на компонентите и контролите за
управление
Можете да заключите клавишите с изключение на  (захранване)
на устройството, за да предотвратите използването им по погрешка
(страница 60).
Устройство (отпред)














 
* Бутоните  и MIC/GUITAR LEVEL + имат осезаема точка. Използвайте осезаемата
точка като отправна точка при работа със системата.
  (захранване)
Включва системата или я
поставя в режим на готовност.
BLUETOOTH
Избира BLUETOOTH функция.
 FIESTA (страница 50)
SOUND FIELD (страница 50)
 Тава на диска
  (отваряне/затваряне)
Индикатор за BLUETOOTH
(страница 43)
PAIRING
Задръжте, за да активирате
BLUETOOTH сдвояване
по време на действие на
BLUETOOTH функцията.
Дисплей
 Сензор за дистанционно
управление (страница 22)
Отваря или затваря тавата на
диска.

+/– (избиране на папка)
Избира папка на диск с данни
или USB устройство.
/ (назад/напред)
(страница 27)
TUNING+/– (страница 42)
S1, S2, S3, S4 (страница 51)
13BG
 MIC ECHO (страница 56)
GUITAR (страница 58)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(страница 58)
 Жак MIC1
Използва се за свързване на
микрофона.
PARTY LIGHT
(страница 26, 59)
(само за MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (страница 59)
Жак MIC2/GUITAR
(само за MHC-M60D)
Използва се за свързване на
микрофон или китара.
FOOTBALL (страница 50)
(USB) (REC/PLAY) порт
Използвайте за свързване на
USB устройство.
Този порт може да се използва
както за възпроизвеждане, така
и за прехвърляне на музика.
 MEGA BASS (страница 50)
 Осветление на предния панел
(Само за MHC-M80D/MHC-M60D)
Ако осветлението на предния
панел създава отблясъци, не
гледайте директно към него.
 SAMPLER (страница 51)
DJ OFF (страница 52)
 Копче VOLUME/DJ CONTROL
Регулира силата на звука.*
Регулира ефекта на FLANGER и
ISOLATOR или за непрекъснато
извеждане на звуковия ефект
SAMPLER (страница 51).
* Не можете да използвате това
копче, за да регулирате силата
на звука, когато е избрана
функцията DJ Effect.
 FLANGER (страница 51)
ISOLATOR (страница 51)
14BG
 W.PARTY CHAIN (Party Chain
с безжично свързване)
(страница 54)
(само за MHC-M40D)
VOCAL FADER (страница 57)
VOICE CHANGER
(страница 57)
  (стоп)
——Спира възпроизвеждането.
При двукратно натискане,
възобновяването на
възпроизвеждането може
да се отмени.
——Спрете прехвърлянето по
време на прехвърляне на
музика.
——Спиране на вградената
демонстрация на звука.
 (възпроизвеждане)
Започва възпроизвеждане.
Задръжте  за повече
от 2 секунди, вградената
демонстрация на звука
ще се възпроизведе. За да
прекъснете демонстрацията,
натиснете .
FUNCTION
Избира функция.
Високоговорител (заден)
Дистанционно управление
Само за MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Party Light
Не гледайте директно към
излъчващата светлина част,
когато Party Light е включено.
  (захранване)
Включва системата или я
поставя в режим на готовност.
 DISPLAY (страница 22,
26, 34, 42, 44)
Променя информацията на
дисплея.
SLEEP (страница 60)
PLAY MODE
(страница 30, 39)
Само за MHC-M80D/
MHC-M60D:
DISPLAY*1 (страница 33)
Преглед или скриване на
екранния дисплей.
PARTY LIGHT
(страница 26, 59)
LIGHT MODE (страница 59)
15BG
REPEAT/FM MODE
(страница 31, 42)
KEY CONTROL /
(страница 57)
Само за MHC-M40D:
DISPLAY (страница 33)
 DVD TOP MENU
Показва заглавието на DVD
диска на телевизионния екран.
Преглед или скриване на
екранния дисплей.
DVD/TUNER MENU
(страница 27, 29, 42)
FM MODE (страница 42)
REPEAT (страница 31)
RETURN (страница 28)
 Цифрови бутони (0 – 9) * *
1 2
——Можете да избирате песен,
глава или файл със своя
номер на елемент.
——Въвежда цифри или
стойности.
MEGA BASS (страница 50)
REC TO USB
Прехвърляне на музика към
USB устройството, свързано
към порта (USB).
MEDIA MODE (страница 27)
Избира носителя за
възпроизвеждане на диск с
данни или на USB устройство.
Влизане или излизане от
менюто с опции.
/ / /
Избира елементи от менюто.
(въвеждане)
Въвежда/потвърждава
настройките.
CLEAR (страница 28)*1
SETUP (страница 34)*1
FUNCTION
Избира функция.
SEARCH (страница 27, 28)
SUBTITLE (страница 29)
SHIFT*1
AUDIO*2 (страница 29, 33)
Задръжте в натиснато
положение, за да активирате
бутоните, отпечатани в розово.
ANGLE (страница 29)
SCORE (страница 57)
VOICE CHANGER
(страница 57)
MIC LEVEL +/– (страница 56)
VOCAL FADER (страница 57)
MIC ECHO (страница 56)

OPTIONS
+/– (избиране на папка)
Избира папка на диск с данни
или USB устройство.
SOUND FIELD +/–
(страница 50)
 (сила на звука) +/–*2
Регулират силата на звука.
 / (бързо превъртане
назад/бързо превъртане
напред) (страница 28)
/ (бавно превъртане
назад/бавно превъртане
напред) (страница 28)
TUNING+/– (страница 42)
16BG
 (възпроизвеждане)*2
Започва възпроизвеждане.
/ (назад/напред)
(страница 27)
PRESET+/– (страница 42)
 (пауза)
Поставя възпроизвеждането
в пауза. За да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете .
 (стоп)
——Спира възпроизвеждането.
При двукратно натискане,
възобновяването на
възпроизвеждането може
да се отмени.
——Спрете прехвърлянето по
време на прехвърляне на
музика.
——Спиране на вградената
демонстрация на звука.
*1 Този бутон е отпечатан в розово.
За да използвате този бутон,
задръжте натиснат бутона SHIFT (),
след което натиснете този бутон.
2
* Цифровият бутон 5/AUDIO,  + и 
имат осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка като отправна
точка при работа със системата.
17BG
Първи стъпки
Стабилно свързване на системата
Устройство (отзад)
MHC-M80D
MHC-M60D
18BG
MHC-M40D
Първи стъпки
 Високоговорители
(само за MHC-M80D)
•• Изводи PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
Свържете конектора за Party Light на високоговорителя към
този извод. Осветлението на високоговорителите ще реагира в
съответствие с музикалния източник. Можете да изберете съответно
Party Light според предпочитанията си (страница 59).
•• Изводи MID/TWEETERS L/R
Свържете конектора на високоговорителя към този извод.
•• Изводи WOOFERS L/R
Свържете конектора на високоговорителя към този извод.
•• SUBWOOFER
Свържете конектора на събуфера към този извод.
(само за MHC-M60D)
•• Изводи SPEAKER LIGHT L/R
Свържете конектора за Speaker Light на високоговорителя към
този извод. Можете да изберете също Speaker Light според
предпочитанията си (страница 59).
•• Изводи за MID/TWEETERS L/R
Свържете конектора на високоговорителя към този извод.
•• Изводи WOOFERS L/R
Свържете конектора на високоговорителя към този извод.
(само за MHC-M40D)
•• Изводи за SPEAKERS L/R
Свържете конектора на високоговорителя към този извод.
19BG
Пример:
Бял
Червен
От високоговорител (десен)
Забележка
•• Използвайте само високоговорителите от комплекта.
•• Когато свързвате кабели на високоговорителите, поставете конектора
директно в изводите.
 Извод FM ANTENNA
При поставяне на антената намерете място и ориентация, които
осигуряват приемане на добър сигнал.
Дръжте антената далече от кабелите на високоговорителите, шнура за
променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа)
и USB кабела, за да избегнете прихващането на шум.
Изтеглете проводниковата
FM антена хоризонтално
 Жакове AUDIO IN (TV) L/R
Използвайте аудио кабел (не е приложен), за да свържете към
изходните аудиожакове на телевизор или аудио/видео оборудване.
Звукът се извежда през тази система.
 Жак HDMI OUT (TV) ARC
Използвайте HDMI кабел (не е приложен в комплекта), за да свържете
към входящия HDMI жак на телевизор (страница 23).
20BG
 Захранващ кабел (мрежово захранване)
Свържете захранващия кабел (в комплекта) към устройството,
след което го свържете към електрически контакт.
Захранващ кабел
(в комплекта)
Когато шнурът за променливотоково захранване (проводник към
електрическата мрежа) е свързан, демонстрацията (страница 26)
започва автоматично. Ако натиснете  (включване на захранването),
за да включите системата, демонстрацията приключва.
Първи стъпки
Към електрическия контакт
21BG
Дезактивиране на
демонстрацията
Позициониране на
високоговорителите
За да дезактивирате
демонстрацията, докато
системата е изключена, натиснете
неколкократно DISPLAY, за да
изберете режим без показване
(режим на енергоспестяване)
(страница 26).
За да получите оптимална
продуктивност от системата,
препоръчваме да разположите
високоговорителите по начина,
показан по-долу.
Поставяне на батерии
Устройство
Високоговорител (ляв)
Високоговорител (десен)
Събуфер (само за MHC-M80D)
Телевизор
Поставете двете включени в
комплекта батерии R03 (размер ААА),
като спазвате поляритета, както е
показано по-долу.
0,3 м
0,3 м
Забележка
•• Не комбинирайте стара с нова батерия
или различни видове батерии.
•• Ако не използвате дистанционното
управление дълго време, извадете
батериите, за да избегнете повреда
вследствие на тяхното протичане или
окисляване.
За управление на системата чрез
дистанционното управление
Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление на
устройството.
22BG
Забележка
(само за MHC-M80D)
За да получите оптимален работен
ефект от Party Light, Ви препоръчваме
да поставите високоговорителите
на разстояние от стената, както е
показано по-долу.
45 cm
Свързване на телевизора
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към
електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
За да гледате видео
Свържете HDMI кабела (не е приложен) към системата.
HDMI IN (ARC)*
или
HDMI IN
Първи стъпки
Високоскоростен HDMI кабел с
Ethernet (не е приложен)
* Можете да слушате звук от телевизора чрез системата, ако свържете системата
към входния жак HDMI (ARC) на телевизора. Функцията за възвратен звуков
канал (ARC) позволява на телевизора да извежда звук през системата с HDMI
връзка без аудиовръзка (връзката  по-долу). За да настроите функцията
ARC на тази система, вижте [AUDIO RETURN CHANNEL] (страница 38). За да
проверите съвместимостта на функцията ARC на телевизора, направете справка
с инструкциите за експлоатация, предоставени с Вашия телевизор.
23BG
За да слушате звук от телевизора чрез системата
Изберете една от връзките по-долу (  или  ).
 Аудио кабел (не е приложен)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 Високоскоростен HDMI кабел
с Ethernet (не е приложен)
За да слушате звук от телевизора, натиснете FUNCTION неколкократно,
за да изберете „TV“.
Съвет
•• Можете също да се насладите на звук от външно оборудване (DVD плейъри и
т.н.) чрез системата, като се свържете към жака AUDIO IN (TV) L/R като връзка 
по-горе. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на вашето
оборудване.
•• Ако нивото на сигнала на аудио изхода на системата е ниско, когато свързвате
външното оборудване, опитайте да регулирате настройките за аудио изход
на свързаното оборудване. Това може да подобри нивото на сигнала на аудио
изхода. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на вашето
оборудване.
Ако на дисплея на устройството се покаже „CODE 01“ и „SGNL ERR“
Когато входящите към системата аудио сигнали са различни от 2-канален
линеен PCM, съобщението „CODE 01“ и „SGNL ERR“ (указва, че входящите
аудио сигнали не се поддържат) се появява на дисплея на устройството.
В такъв случай изберете подходящия режим за аудио изход на телевизора,
за да се изведат 2-канални линейни PCM аудио сигнали. За подробности
направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.
24BG
Промяна на цветовата
система
(Освен за моделите за Латинска
Америка, Европа и Русия)
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1 Натиснете , за да включите
системата.
2 Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“.
3 Задръжте VOCAL FADER и
SOUND FIELD за повече от
3 секунди.
„NTSC“ или „PAL“ се показват на
дисплея.
Извършване на бърза
настройка
Преди да използвате системата,
можете да направите минимални
основни настройки в бързата
настройка.
1 Включете телевизора си и
изберете входа съгласно
връзката.
2 Натиснете , за да включите
системата.
3 Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“.
4Натиснете
без да
зареждате диск.
[LANGUAGE SETUP] се появява на
телевизионния екран. Показаните
елементи може да се различават
в зависимост от държавата или
региона.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
Първи стъпки
Задайте цветовата система на PAL
или NTSC в зависимост от цветовата
система на телевизора Ви.
При всяко изпълнение на
процедурата по-долу, цветовата
система се променя, както следва:
NTSC  PAL
Водещото съобщение
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
се показва в долната част на
телевизионния екран.
5 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете език, след което
натиснете .
[VIDEO SETUP] се появява на
телевизионния екран.
6Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете настройката,
която отговаря на типа на
телевизора Ви, след което
натиснете .
След като [QUICK SETUP is complete.]
се покаже на телевизионния екран,
системата е готова за
възпроизвеждане.
За ръчна промяна на настройката
Вижте „Използване на менюто с
настройки“ (стр. 34).
За изход от бързата настройка
Задръжте натиснат SHIFT, след
което натиснете SETUP.
Забележка
Водещото съобщение се показва, когато
включите системата за първи път или
след извършване на операцията [RESET]
(вижте „Връщане на настройките на
менюто за настройка към настройки по
подразбиране“ на стр. 71).
25BG
Промяна на режима
на показване
Натиснете неколкократно,
докато системата е изключена.
При всяко натискане на бутона
режимът на показване се променя,
както е посочено по-долу.
Демонстрация
Съобщенията относно основните
функции на тази система се
превъртат на дисплея.
(Само за MHC-M80D/MHC-M60D)
Осветяването ще се включи по
време на демонстрацията.
За да изключите осветлението,
натиснете PARTY LIGHT.
Няма показване на дисплея
(енергоспестяващ режим)
Дисплеят е изключен с цел
пестене на енергия.
(Само за MHC-M80D/MHC-M60D)
Осветяването също се изключва.
Възпроизвеждане на
диск/USB
Преди използване на
USB устройството
За съвместими USB устройства
вижте „Уебсайтове за съвместими
устройства“ (страница 11).
(Можете да използвате iPhone/
iPod с тази система само чрез
BLUETOOTH връзка.)
Основно
възпроизвеждане
1 Натиснете неколкократно
2
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“ или „USB“.
Подгответе източника на
възпроизвеждане.
За DVD/CD функция:
Натиснете  на устройството, за
да отворите тавата на диска и
поставете диск със страната с
етикета нагоре.
Когато възпроизвеждате
8-сантиметров диск, например
CD сингъл, го поставете във
вътрешния кръг на тавата.
26BG
Натиснете отново  на
устройството, за да затворите
тавата на диска.
Не затваряйте тавата на диска
насила, защото може да възникне
неизправност.
За USB функция:
Свържете USB устройство към
(USB) порта.
Забележка
Можете да използвате USB адаптер
(не е включен в комплекта), за да
свържете USB устройството към
системата, ако USB устройството не
може да се включи в порта (USB).
За възпроизвеждане от
определен файл
1 Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC] или [VIDEO].
2 Натиснете SEARCH за
извеждане на списък с файлове.
3 (само за
4Натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Други операции
За да
Направете това
Спрете
Натиснете .
възпроизвеждането
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаната папка.
4 Натиснете
за извеждане на
списъка с файлове.
Поставите
Натиснете .
възпроизвеждането на пауза
Възстановява- Натиснете .
не на
възпроизвеждането до
нормално
такова
Откажете
Натиснете
точката за
двукратно .
възобновяване
Изберете
писта, файл,
глава или
сцена
Натиснете  или
 по време на
възпроизвеждане.
Или задръжте
натиснат SHIFT и
натиснете цифровите
бутони, след което
натиснете .
(Операцията може да
бъде забранена от
диска или USB
устройството)
Възпроизвеждане на диск/USB
)
Натиснете MEDIA MODE
неколкократно, за да изберете
типа носител ([MUSIC]/[VIDEO]),
който желаете.
5 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желания файл,
след което натиснете .
Други операции за
възпроизвеждане
В зависимост от типа на диска или
файла тази функция може да не
работи.
За да
Направете това
Прегледате
Натиснете DVD/
меню на DVD TUNER MENU.
27BG
За да
Направете това
Прегледате
списъка с
папки или
файлове
Натиснете SEARCH.
Натиснете отново
SEARCH, за да
изключите списъка с
папки или списъка с
файлове.
Се върнете
Натиснете RETURN.
към списъка с
папки, когато
сте в списък с
файлове
Намерите
точка при
превъртане
напред или
назад
(заключване
на търсенето)
Натиснете  или 
по време на
възпроизвеждане.
При всяко натискане
на  или ,
скоростта на
възпроизвеждане се
променя.
Гледате кадър
по кадър
(Забавено
възпроизвеждане)
Натиснете , след
което натиснете
или .
При всяко натискане
на
или 
скоростта на
възпроизвеждане се
променя.
Търсене на определена писта
Задръжте натиснат SHIFT, след
това натиснете цифровите бутони,
за да изберете писта, която
желаете да възпроизведете, след
което натиснете .
За търсене с помощта на
бутона SEARCH
1 Натиснете SEARCH за
извеждане на списък с писти.
2 Натиснете неколкократно
28BG
/ ,
за да изберете желаната писта
за възпроизвеждане, след това
натиснете .
Търсене на определено заглавие/
глава/сцена/писта/индекс
1 Натиснете неколкократно
SEARCH по време на
възпроизвеждането, за да
изберете режим на търсене.
2 Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете цифровите бутони,
за да въведете желаното
заглавие, глава, сцена, писта,
или номер на индекс, след
което натиснете .
Възпроизвеждането започва.
Забележка
•• За възпроизвеждане на VIDEO CD с
управление на възпроизвеждането
натиснете SEARCH, за да потърсите
сцената.
•• За възпроизвеждане на VIDEO CD без
управление на възпроизвеждането
натиснете SEARCH, за да потърсите
пистата и индекса.
За търсене на конкретен
момент чрез времеви код
1 Натиснете неколкократно SEARCH
по време на възпроизвеждането,
за да изберете режим на търсене
на време.
2 Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете цифровите бутони,
за да въведете времевия код,
след което натиснете .
Пример: За да намерите сцена на
2 часа, 10 минути и 20 секунди,
задръжте натиснат SHIFT, след
което натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ако направите грешка, задръжте
натиснат SHIFT и натиснете CLEAR,
за да отмените числото.
За да търсите с помощта DVD меню
1 Натиснете DVD/TUNER MENU.
2 Натиснете / / / или задръжте
в натиснато състояние SHIFT,
след което натиснете цифровите
бутони, за да изберете
заглавието или елементът, който
искате да възпроизведете и
натиснете .
VIDEO CD/AUDIO CD/аудио файл
Можете да промените изходния звук.
•• [STEREO]: Стереозвукът.
•• [1/L]/[2/R]: Монозвукът на левия
или десния канал.
SUPER VIDEO CD
Натиснете неколкократно ANGLE
по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания ъгъл на
камерата.
Избор на настройката на
субтитрите
Натиснете неколкократно
SUBTITLE по време на
възпроизвеждане, за да
изберете желания език за
субтитри или да ги изключите.
Промяна на езика/звука
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания
аудиоформат или режим.
•• [1:STEREO]: Стереозвукът от
аудио писта 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Монозвукът от
левия или десния канал на
аудио писта 1.
•• [2:STEREO]: Стереозвукът от
аудио писта 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Монозвукът от
левия или десния канал на
аудио писта 2.
Възпроизвеждане на VIDEO
CD с функции за управление
на възпроизвеждането
Възпроизвеждане на диск/USB
Промяна на ъглите на камерата
Когато се извеждат 4 цифри, те
обозначават езиков код. Вижте
„Списък с кодове на езици“
(страница 79), за да проверите
за кой език се отнася кодът. Когато
един и същи език е показан два или
повече пъти, DVD VIDEO дискът е
записан в различни аудио формати.
Можете да използвате
менюто PBC (управление на
възпроизвеждането), за да се
насладите на интерактивните
функции на VIDEO CD (VIDEO CD
Версия 2.0 и Super VCD).
DVD VIDEO
Можете да изберете аудио
формата или езика, когато
източникът съдържа няколко
аудио формата или аудио
съдържание на няколко езика.
29BG
1 Натиснете  за
възпроизвеждане на VIDEO
CD с функции за управление
на възпроизвеждането.
Менюто за управление на
възпроизвеждането се показва
на телевизионния екран.
2 Задръжте в натиснат SHIFT,
след това натиснете цифровите
бутони, за да изберете
желания номер на елемент,
след което натиснете .
3 Продължете
възпроизвеждането според
инструкциите в менюто.
Забележка
Възпроизвеждането с управление на
възпроизвеждането се отменя, когато е
активирано Repeat Play.
За отмяна на управление на
възпроизвеждането
1 Натиснете  или , или
задръжте в натиснато
състояние SHIFT, след което
натиснете цифровите бутони,
за да изберете писта, когато
възпроизвеждането е спряно.
2 Натиснете  или
.
Възпроизвеждането започва от
избраната писта.
За да се върнете към управление
на възпроизвеждането
Натиснете двукратно ,
след което натиснете .
Възобновяване на
възпроизвеждането на
няколко диска
Тази система може да съхрани
точките за възобновяване на
възпроизвеждането на до 6 диска и
възстановява възпроизвеждането,
когато поставите отново
същия диск. Ако съхраните
точка за възобновяване на
възпроизвеждането за 7-ми диск,
тази за първия диск ще бъде изтрита.
За да активирате тази функция,
настройте [MULTI-DISC RESUME]
в [SYSTEM SETUP] на [ON]
(страница 37).
Забележка
За да възпроизведете от началото на
диска, натиснете двукратно , след
което натиснете .
Използване на режима
на възпроизвеждане
Възпроизвеждане в
последователен ред
(Normal Play)
Когато възпроизвеждането
спре, натиснете PLAY MODE
неколкократно.
П
ри възпроизвеждане на диск
•• [DISC]: възпроизвежда диска.
•• [FOLDER]*: възпроизвежда всички
файлове, които могат да се
възпроизвеждат в папката на диска.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
30BG
П
ри възпроизвеждане от USB
устройство
•• [ONE USB DEVICE]: възпроизвежда
USB устройството.
•• [FOLDER]: възпроизвежда всички
файлове, които могат да се
възпроизвеждат в папката на USB
устройството.
Забележка
•• „FLDR“ и „SHUF“ светват на дисплея,
когато сте задали Normal Play на
[DISC] или [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR“ светва на дисплея, когато сте
задали Normal Play на [FOLDER].
Когато възпроизвеждането
спре, натиснете PLAY MODE
неколкократно.
П
ри възпроизвеждане на диск
•• [DISC (SHUFFLE)]: разбърква
всички аудио файлове на диска.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: разбърква
всички аудио файлове в
посочената папка на диска.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
П
ри възпроизвеждане от USB
устройство
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
разбърква всички аудио
файлове на USB устройството.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: разбърква
всички аудио файлове в
посочената папка на USB
устройството.
Забележка
•• „SHUF“ светва на дисплея,
когато Shuffle Play е зададено
на [DISC (SHUFFLE)] или
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR“ и „SHUF“ светват на дисплея,
когато Shuffle Play е зададено на
[FOLDER (SHUFFLE)].
за видео файлове.
•• Разбърканото възпроизвеждане се
отменя, когато:
—— отворите тавата на диска;
—— извършва се синхронизирано
прехвърляне.
—— смяна на режима на носител.
•• Разбърканото възпроизвеждане
може да бъде отменено, когато
изберете папка или писта за
възпроизвеждане.
Повтарящо се
възпроизвеждане (Repeat Play)
Натиснете неколкократно REPEAT.
В зависимост от типа на диска или
файла, някои настройки може да
не са налични.
•• [OFF]: не се възпроизвежда
неколкократно.
•• [ALL]: повтаря всички песни или
файлове в избрания режим на
възпроизвеждане.
•• [DISC]: повтаря цялото съдържание
(само за DVD VIDEO и VIDEO CD).
•• [TITLE]: повтаря текущото
заглавие (само за DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повтаря текущата
глава (само за DVD VIDEO).
•• [TRACK]: повтаря текущата песен.
•• [FILE]: повтаря текущия видео файл.
Възпроизвеждане на диск/USB
Възпроизвеждане в
произволен ред (Разбъркано
възпроизвеждане)
•• Shuffle Play не може да се извършва
За да отмените повтарящото
възпроизвеждане
Натиснете неколкократно REPEAT,
за да изберете [OFF].
Забележка
•• „
“ светва на дисплея, когато сте
задали Repeat Play на [ALL] или [DISC].
•• „
“ светва на дисплея, когато
сте задали Repeat Play на [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] или [FILE].
•• Не можете да изпълните Repeat Play с
VIDEO CD по време на управление на
възпроизвеждането.
31BG
•• В зависимост от DVD VIDEO е възможно
да не можете да изпълните Repeat Play.
•• Повтарящото възпроизвеждане се
отменя, когато:
—— изключите системата (само за DVD
VIDEO и VIDEO CD).
—— отворите тавата на диска;
—— смените функцията (само за DVD
VIDEO и VIDEO CD).
—— извършва се синхронизирано
прехвърляне.
—— смяна на режима на носител.
Ограничаване на
възпроизвеждането
на диска (Родителски
контрол)
Можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD VIDEO
дискове според предварително
определеното ниво. Сцени
могат да бъдат пропуснати или
заменени с други сцени.
1 При спиране на
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [SYSTEM SETUP],
след това натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ , за
да изберете [PARENTAL CONTROL],
след това натиснете .
4 Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете цифровите бутони,
за да въведете или повторно да
въведете 4-цифровата парола,
след което натиснете .
за да изберете [STANDARD],
след това натиснете .
32BG
/ ,
за да изберете географска
област като ниво за
ограничение на
възпроизвеждането, след което
натиснете .
Областта е избрана.
Когато изберете [OTHERS],
въведете кода на областта за
желаната географска област според
"Списък с кодове за регион за
родителски контрол" (страница
80), като задържите натиснат
SHIFT, след което натиснете
цифровите бутони.
7 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [LEVEL], след
това натиснете .
8Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаното ниво,
след това натиснете .
Колкото по-ниска е стойността,
толкова по-строго е
ограничението.
За да изключите функцията за
родителски контрол
Задайте [LEVEL] на [OFF] в стъпка 8.
възпроизвеждането,
задръжте натиснат SHIFT и
натиснете SETUP.
5 Натиснете неколкократно
6Натиснете неколкократно
/ ,
За да възпроизведете диск, за
който е зададен родителският
контрол
1 Заредете диска и натиснете .
На телевизионния екран се
показва екранът за въвеждане на
паролата ви.
2 Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете цифровите бутони, за
да въведете или повторно да
въведете 4-цифровата парола,
след което натиснете .
Системата започва
възпроизвеждането.
Ако сте забравили паролата си
Преглед на
информация на диск и
USB устройство
Информация върху
телевизионния екран
(само за MHC-M80D/MHC-M60D)
Задръжте натиснат SHIFT, след
което натиснете DISPLAY
неколкократно по време на
възпроизвеждането.
(само за MHC-M40D)
Натиснете неколкократно
DISPLAY по време на
възпроизвеждането.
 Информация за
възпроизвеждането
Време за възпроизвеждане и
оставащо време
 Побитова скорост
 Тип носител
 Състояние на
възпроизвеждане
 Име на заглавие*1/писта/
файл*2
 Име на албум*1/папка*2/
глава/номер на индекс
 Име на изпълнителя*1*2
Извежда се при
възпроизвеждане на
аудиофайл.
*1 Ако даден аудиофайл има ID3
маркер, системата ще покаже име на
албум/заглавие/име на изпълнител
от информацията на ID3 маркера.
Системата може да поддържа версия
1.0/1.1/2.2/2.3 на ID3.
*2 Ако името съдържа знаци, които не
могат да бъдат изведени, те ще се
покажат като „_“.
Забележка
Възпроизвеждане на диск/USB
Отстранете диска и повторете
стъпки 1 до 3 от „Ограничаване
на възпроизвеждането на диска
(Родителски контрол)“ (страница
32). Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете цифровите бутони, за
да въведете парола „199703“, след
което натиснете .
Следвайте инструкциите на екрана
и въведете нова четирицифрена
парола. След това заредете отново
диска и натиснете .
Трябва да въведете отново новата
си парола.
•• В зависимост от източника, който се
възпроизвежда
—— част от информацията може да не
се изведе;
—— някои знаци може да не се изведат.
•• В зависимост от режима на
възпроизвеждане показаната
информация може да се различава.
Извеждане на информация за
аудио формат в DVD VIDEO и
видео файлове
Натиснете AUDIO по време на
възпроизвеждане.
33BG
Информация на дисплея
Натиснете неколкократно DISPLAY,
когато системата е включена.
Можете да прегледате следната
информация:
—време
—
за възпроизвеждане/
оставащо време на писта,
заглавие, глава
—номер
—
на сцена;
—име
—
на файл, име на папка;
—заглавието,
—
изпълнителя и
информация за албума.
Забележка
•• Възможно е името на диска или
записа да не се изведе в зависимост
от знаците.
•• Времето за възпроизвеждане на
аудио файлове и видео файлове
може да не се изведе правилно.
•• Изминалото време за възпроизвеждане
на аудиофайл, кодиран чрез VBR
(променлива побитова скорост), не се
показва правилно.
Използване на менюто
с настройки
Можете да задавате разнообразни
настройки на параметрите,
например на картината и звука.
Показаните елементи може да
се различават в зависимост от
държавата или региона.
Забележка
Настройките за възпроизвеждане от
диска са с предимство спрямо тези от
менюто с настройки. Следователно
някои от настройките в менюто с
настройки може да не се извършат.
1 Когато възпроизвеждането е
спряно при DVD/CD или USB
функция, задръжте натиснат
SHIFT и натиснете SETUP.
34BG
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
2 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] или
[HDMI SETUP], след което
натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ ,
4Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желания
елемент от менюто, след
което натиснете .
за да изберете желаната
настройка, след това
натиснете .
Настройката е избрана и
извършена.
За изход от менюто
Задръжте натиснат SHIFT, след
което натиснете SETUP.
астройка на езика –
Н
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Избира езика за екранния дисплей.
[MENU]
Задава езика за менюто на DVD.
[AUDIO]
астройка на
Н
телевизионния екран –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Изберете това, когато
свързвате широкоекранен
телевизор или телевизор с функция
за широкоекранен режим.
[SUBTITLE]
Превключване на езика на
субтитрите, записани върху
DVD VIDEO.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW],
езикът на субтитрите се променя
в зависимост от езика, който сте
избрали за звуковата песен.
Забележка
Ако изберете [OTHERS] в [MENU],
[AUDIO], и [SUBTITLE], въведете кода на
езика от „Списък с кодове на езици“
(страница 79) чрез цифровите
бутони.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете това,
когато свързвате 4:3 екран на
телевизор, който не разполага
с функция за широкоекранен
режим. Тази настройка показва
широка картина с черни ленти в
горната и долната част.
Възпроизвеждане на диск/USB
Превключва езика на аудио пистата.
Когато изберете [ORIGINAL], се
избира приоритетният език от диска.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете това,
когато свързвате 4:3 екран на
телевизор, който не разполага
с функция за широкоекранен
режим. Тази настройка показва
картина с пълна височина върху
целия екран, отрязана отстрани.
35BG
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Изберете това, когато
свързвате телевизор с функция
за широкоекранен режим.
Показва картина за екран 4:3 с
формат на екрана 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
[NORMAL]: Променя размера на
картината така, че да се събере в
размера на екрана с оригиналния
формат на екрана. Тази настройка
извежда черни ленти отляво и
отдясно при извеждане на 4:3
екран на картината.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Освен за моделите за Латинска
Америка, Европа и Русия)
Задава цветовата система
(PAL или NTSC).
[AUTO]: Извежда видео сигнала
в зависимост от цветовата
система на диска. Изберете тази
настройка, ако телевизорът ви
използва DUAL система.
[PAL]: Променя видео сигнала
на NTSC диск и го извежда в PAL
система.
[NTSC]: Променя видео сигнала
на PAL диск и го извежда в NTSC
система.
За подробности вижте „Промяна на
цветовата система“ (страница 25).
[PAUSE MODE]
36BG
[AUTO]: Картината, включително
обекти, които се движат динамично,
се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази
настройка.
[FRAME]: Картината, включително
обекти, които не се движат
динамично, се извежда с висока
разделителна способност.
астройка на опциите за
Н
аудио – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Компресия на динамичния
диапазон)
Полезно при гледане на филми
със слаба сила на звука късно
вечер.
[OFF]: Изключено.
[STANDARD]: Динамичният
диапазон се компресира
така, както го е проектирал
тонрежисьорът.
[TRACK SELECTION]
Дава приоритет на аудио пистата,
съдържаща най-голям брой
канали, когато възпроизвеждате
DVD VIDEO диск, на който са
записани няколко аудио формата
(PCM, MPEG аудио или Dolby Digita).
[OFF]: Няма даден приоритет.
[AUTO]: Даден приоритет.
[A/V SYNC]
(Само за видеофайлове)
[OFF]: Не настройва.
[ON]: Регулира забавянето между
картината и звука, когато звукът
не се синхронизира с изведената
картина.
[DOWNMIX]
Избира изходящия аудио
сигнал за възпроизвеждане на
многоканално аудио.
[NORMAL]: Извежда
многоканално аудио в двуканален
стереосигнал.
[DOLBY SURROUND]: Извежда
многоканално аудио в двуканален
съраунд сигнал.
астройка на системата
Н
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Избира фоновия цвят или
изображение, което да се показва
на телевизионния екран.
[JACKET PICTURE]: Обложката
(снимката), записана на диска, се
показва на фона.
[GRAPHICS]: Като фон се
възпроизвежда предварително
зададено изображение,
запаметено в системата.
[BLUE]: Цветът на фона е син.
[BLACK]: Цветът на фона е черен.
[PARENTAL CONTROL]
Задава ограничение за
възпроизвеждане. За подробности
вижте "Ограничаване на
възпроизвеждането на
диска (Родителски контрол)"
(страница 32).
[ON]: Съхранява точката
за възобновяване на
възпроизвеждането в паметта за
до 6 диска.
[OFF]: Възпроизвеждането
започва в точката за
възобновяване на
възпроизвеждането само за
текущия диск в системата.
[RESET]
Връща настройките на менюто
за настройка към настройки по
подразбиране. За подробности
вижте „Връщане на настройките на
менюто за настройка към настройки
по подразбиране“ (страница 71).
астройка на HDMI
Н
опциите – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Избира разделителната
способност на телевизионния
извод, когато телевизорът е
свързан чрез HDMI кабел.
[AUTO(1920×1080p)]: Извежда
видео сигнали според
разделителната способност на
телевизора.
[1920 × 1080i]/[1280×720p]/
[720 × 480p]*1/[720 × 480/576p]*2:
Извежда видео сигнали според
избраната настройка на
разделителната способност.
Възпроизвеждане на диск/USB
Скрийнсейвърът ще ви
помогне да предотвратите
повреда на вашето устройство
за изобразяване (фантомно
изображение). Натиснете  +/–,
за да излезете от скрийнсейвъра.
[ON]: Изображението на
скрийнсейвъра се показва, ако не
работите със системата за около
15 минути.
[OFF]: Изключва функцията.
Изображението на скрийнсейвъра
не се показва.
[MULTI-DISC RESUME]
*1 Само за модели за Латинска Америка.
*2 За други модели.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Извежда видео сигнали
YCBCR.
[RGB]: Извеждат се RGB
видеосигнали.
37BG
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Извежда аудио сигнали в
оригинален формат от HDMI OUT
(TV) ARC жака.
[PCM]: Извежда 2-канални
линейни PCM сигнали от HDMI
OUT (TV) ARC жака.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Функцията за управление
за HDMI е активирана. Можете
да управлявате едновременно
система и телевизор, които са
свързани с HDMI кабел.
[OFF]: Изключено.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Задайте тази функция, когато
системата е свързана към
HDMI IN жака на телевизора,
който е съвместим с Audio
Return Channel. Тази функция е
налична само когато зададете
[CONTROL FOR HDMI] на [ON].
[ON]: Можете да слушате
звук от телевизора от
високоговорителите на системата.
[OFF]: Изключено.
[STANDBY LINKED TO TV]
38BG
Тази функция е налична
само когато зададете
[CONTROL FOR HDMI] на [ON].
[AUTO]: Когато изключите
телевизора, системата се изключва
автоматично при следните условия:
—при
—
възпроизвеждане на видео
в DVD/CD или USB функция
—когато
—
аудио
възпроизвеждането е спряно в
DVD/CD или USB функция
—когато
—
е избрана функцията за
телевизор
[ON]: Системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора независимо от
функцията.
[OFF]: Системата не се изключва,
когато изключите телевизора.
USB прехвърляне
Преди използване на
USB устройството
За съвместими USB устройства
вижте „Уебсайтове за съвместими
устройства“ (страница 11).
(Можете да използвате iPhone/
iPod с тази система само чрез
BLUETOOTH връзка.)
Прехвърляне на
музика
Можете да прехвърляте музика
от диск (само за AUDIO CD или
MP3 диск) към USB устройство,
свързано към (USB) порта.
Аудио форматът на файлове,
прехвърлени от тази система е
MP3.
Забележка
•• Не отстранявайте USB устройството
по време на прехвърляне или
изтриване. Това може да повреди
данните на USB устройството или да
повреди самото USB устройство.
•• MP3 файловете се прехвърлят със
същата побитова скорост като на
оригиналните.
•• Когато прехвърляте от AUDIO CD,
можете да изберете побитовата
скорост преди прехвърлянето.
•• USB прехвърлянето и изтриването са
забранени, когато е отворена тавата
на диска.
Забележка за съдържание със
защитени авторски права
Прехвърляната музика трябва да
бъде използвана само за лична
употреба. Използването на музиката
за други цели изисква разрешение от
притежателите на авторските права.
За да изберете побитовата
скорост
Можете да изберете по-висока
побитова скорост за прехвърляне
на музика с по-добро качество.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „BIT RATE“, след
което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
•• „128 KBPS“: кодираните MP3
файлове имат по-малък размер
и по-ниско аудио качество.
•• „256 KBPS“: кодираните MP3
файлове имат по-голям размер
на файловете, но по-високо
качество на аудиото.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Прехвърляне на музика от
диск
Можете да прехвърлите музика
към USB устройство, свързано към
(USB) порта, както е посочено
по-долу:
•• Синхронизирано прехвърляне:
Прехвърляне на всички MP3
файлове от диск към USB.
•• Прехвърляне REC1: Прехвърля
една писта или MP3 файл по
време на възпроизвеждане.
1 Свържете прехвърляемо USB
устройство към (USB) порта
на устройството.
Забележка
Можете да използвате USB адаптер
(не е включен в комплекта), за да
2 Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“, след което
заредете диска.
3 Подгответе източника на звук.
Синхронизирано прехвърляне:
Ако системата автоматично
започне възпроизвеждане,
натиснете двукратно , за да
спрете напълно
възпроизвеждането.
При спряно възпроизвеждане
натиснете неколкократно PLAY
MODE, за да изберете желания
режим на възпроизвеждане.
Забележка
Ако започнете прехвърляне
в режим на Shuffle Play или
Repeat Play, избраният режим на
възпроизвеждане се променя
автоматично на Normal Play.
USB прехвърляне
/ ,
за да изберете желаната
побитова скорост, след което
натиснете .
свържете USB устройството към
системата, ако USB устройството не
може да се включи в порта (USB).
Прехвърляне REC1:
Изберете пистата или MP3 файла,
който искате да прехвърлите,
след което стартирайте
възпроизвеждането.
4Натиснете REC TO USB.
На дисплея се извежда „PUSH
ENTER“.
5 Натиснете
.
Прехвърлянето започва, след
което на дисплея се извежда
„DO NOT REMOVE“. Не изваждайте
USB устройството, докато
прехвърлянето на приключи.
Когато прехвърлянето приключи,
системата извършва следното:
Синхронизирано прехвърляне:
Дискът спира автоматично.
39BG
Прехвърляне REC1:
Дискът продължава да
възпроизвежда следващата
писта или файл.
За да спрете прехвърлянето
Натиснете .
Забележки относно
прехвърлянето
•• Не можете да прехвърляте MP3
файлове на UDF (Universal Disk
Format) форматиран диск към USB
устройството.
•• По време на прехвърляне не се
извежда звук.
•• Информация CD-TEXT не се прехвърля
в създадените MP3 файлове.
•• Прехвърлянето спира автоматично, ако:
—— свободното пространство на USB
устройството свърши по време на
прехвърлянето.
—— броят на аудиофайловете и
папките в USB устройството
достигне ограничението, което това
устройство може да разпознае.
•• Ако папката или файла, които се
опитвате да прехвърлите, вече
съществуват на USB устройството под
същото име, след името се прибавя
пореден номер, без да се презаписва
оригиналната папка или файл.
•• Не можете да извършвате следните
операции по време на прехвърляне:
—— изваждане на диск;
—— избиране на запис или файл;
—— да поставяте на пауза
възпроизвеждането или да
намирате точка в пистата или файла;
—— Смените функцията.
•• Когато прехвърляте музика към
WALKMAN® чрез „Media Manager for
WALKMAN“, прехвърляйте във формат MP3.
•• При свързване на WALKMAN®
към системата не забравяйте да
свържете, след като „Creating Library“
или „Creating Database“ на WALKMAN®
изчезне.
40BG
Правила за генериране на
папки и файлове
Максимален брой MP3
файлове, които могат да бъдат
генерирани
•• 298 папки
•• 650 файла в папка
•• 650 файла в папка REC1-CD
или REC1-MP3.
Тези стойности може да се
различават в зависимост от файла
или конфигурацията на папката.
При прехвърляне към USB
устройство директно в „ROOT“ се
създава папка „MUSIC“. Папките и
файловете се генерират в рамките
на тази папка „MUSIC“ в съответствие
с метода на прехвърляне и
източника, както следва:
Синхронизирано прехвърляне
 Когато прехвърляте всички
писти от AUDIO CD
Име на папка: „CDDA0001“*
Име на файла: „TRACK001“*
К
огато прехвърляте MP3
файлове от диск
Име на папка: Също като
източника
Име на файла: Също като
източника
Прехвърляне REC1
 Когато прехвърляте писта от
AUDIO CD
Име на папка: „REC1-CD“
Име на файла: „TRACK001“*
К
огато прехвърляте MP3 файл
от диск
Име на папка: „REC1-MP3“
Име на файла: Също като
източника
* Номерата на папките и файловете
след това се назначават поредно.
Изтриване на аудиофайлове
или папки на USB устройство
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, за да
изберете „USB“.
2 Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC].
Забележка
•• Можете да изтриете поддържания
аудиофайл, само за файлови
формати MP4 и файлов формат 3GP.
•• Не можете да изтриете
аудиофайлове или папки, когато
е избрано Shuffle Play. Настройте
режимът на възпроизвеждане на
нормален, преди да изтривате.
•• Операцията за изтриване е
забранена, когато е отворена тавата
на диска.
3 Когато възпроизвеждането е
спряно, натиснете OPTIONS.
4Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете „ERASE“,
след което натиснете .
5 Натиснете неколкократно
/ , за да изберете папка,
след това натиснете .
Списъкът с файлове се показва на
телевизионния екран.
6Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете аудио файла,
който искате да изтриете, след
което натиснете .
USB прехвърляне
Списъкът с папки се показва на
телевизионния екран.
Ако искате да изтриете всички
аудио файлове в папката,
изберете [ALL TRACKS] на списъка.
„FOLDER ERASE“ или „TRACK ERASE“
и „PUSH ENTER“ се показват на
дисплея.
За да отмените операциите за
изтриване, натиснете .
7 Натиснете
.
На дисплея се показва „COMPLETE“.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
41BG
Тунер
Слушане на радиото
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, за да
изберете „TUNER FM“.
2 Настройте станция.
За автоматично сканиране:
Задръжте в натиснато положение
TUNING+/–, докато честотите
започнат да се сменят на дисплея.
Когато бъде настроена
радиостанция, сканирането спира
автоматично. На дисплея светват
„ST“ (само за FM стерео програми).
Ако сканирането не спре, натиснете
, за да го спрете. След това
извършете ръчна настройка
(по-долу).
За ръчна настройка:
Натиснете TUNING+/–
неколкократно, за да настроите
станцията, която желаете.
Забележка
Когато настроите FM станция, която
предоставя RDS услуги, програмите
може да предават информация, като
например името на услугата или на
станцията. Можете да проверите
RDS информацията, като натиснете
неколкократно DISPLAY.
Съвет
За да намалите статичния шум на
слаба FM стерео станция, натиснете
неколкократно MODE, докато на
дисплея светне „ST“. Ще загубите
стерео ефекта, но приемането ще се
подобри.
42BG
Предварително задаване на
радиостанции
Можете да съхраните до 20 FM
станции като предпочитани.
1 Настройте желаната станция .
2 Натиснете DVD/TUNER MENU.
3 Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желания
предварително зададен номер,
след което натиснете .
На дисплея се показва „COMPLETE“
и станцията е запазена.
Ако на избрания номер вече е
зададена друга станция, тя ще
бъде заменена от новата.
За слушане на предварително
зададена станция
Натиснете неколкократно PRESET+/–,
за да изберете желания номер за
предварително задаване.
Можете също да задръжте натиснат
SHIFT, натиснете цифровите бутони,
след което натиснете .
BLUETOOTH връзка
Относно безжичната
технология BLUETOOTH
Сдвояване на тази
система с BLUETOOTH
устройство
Безжичната технология BLUETOOTH
е технология с малък обхват, която
позволява безжична комуникация
на данни между цифрови
устройства.
Сдвояването е операция, при
която BLUETOOTH устройствата
се регистрират предварително
едно към друго. След извършване
на операция по сдвояване не е
необходимо тя да се изпълнява
повторно.
Поддържана BLUETOOTH
версия, профили и кодеци
1 Поставете BLUETOOTH
За подробности вижте „Раздел
BLUETOOTH“ (страница 76).
За подробности вижте
„Уебсайтове за съвместими
устройства“ (страница 11).
Относно индикатора за
BLUETOOTH
Индикаторът за BLUETOOTH на
устройството светва или започва
да мига в синьо за показване на
състоянието на BLUETOOTH.
Състояние
на системата
Състояние на
индикатора
BLUETOOTH
в готовност
BLUETOOTH
сдвояване
BLUETOOTH
връзката е
установена
Мига бавно
мига бързо
свети
2 Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
"BLUETOOTH".
Съвет
•• Когато в системата няма
информация за сдвояване (когато
например използвате BLUETOOTH
функцията за първи път след
покупката), „PAIRING“ започва да
мига бързо на дисплея и системата
влиза в режим на сдвояване.
Преминете към Стъпка 4.
•• Ако системата е свързана към
BLUETOOTH устройство, натиснете
BLUETOOTH на устройството,
за да прекъснете връзката към
BLUETOOTH устройството.
BLUETOOTH връзка
Съвместими BLUETOOTH
устройства
устройството на разстояние
до 1 метър от устройството.
3 Задръжте натиснат
PAIRING
на устройството за поне
2 секунди.
„PAIRING“ започва да мига на
дисплея.
4Включете BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH
устройството и извършете
процедурата по сдвояването.
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация на
вашето BLUETOOTH устройството.
43BG
5 Изберете името на системата
(например „MHC-M80D“) на
дисплея на BLUETOOTH
устройството.
Изпълнете тази стъпка в рамките
на 5 минути, в противен случай
сдвояването ще бъде отменено. В
такъв случай повторете от Стъпка 3.
Забележка
Ако за BLUETOOTH устройството е
необходим ключ за достъп, въведете
„0000“. „Passkey“ (ключът за достъп)
може да е наречен „Passcode“ (код
за достъп), „PIN code“ (ПИН код), „PIN
number“ (ПИН номер) или „Password“
(парола).
6Установете връзка от
BLUETOOTH устройството.
След завършване на сдвояването и
установяване на BLUETOOTH
връзка, на дисплея се показва
името на BLUETOOTH устройството.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството връзката може да
стартира автоматично след
завършване на сдвояването.
Можете да проверите адреса за
BLUETOOTH устройството, като
натиснете неколкократно DISPLAY.
Забележка
•• Можете да сдвоите до 8 BLUETOOTH
устройства. Ако сдвоите 9-о
BLUETOOTH устройство, сдвоеното
най-отдавна устройство ще бъде
изтрито.
•• Ако искате да извършите сдвояване
с друго BLUETOOTH устройство,
повторете стъпки от 1 до 6.
За отмяна на операцията по
сдвояване
Задръжте натиснат PAIRING на
устройството за 2 секунди или
повече, докато на дисплея се
покаже "BT AUDIO".
44BG
За да изтриете информацията
за сдвояването
Можете да изтриете цялата
информация за сдвояване,
като нулирате системата.
Вижте "Нулиране на системата"
(страница 70).
Забележка
След като нулирате системата, тя
може да не бъде в състояние да се
свърже с iPhone/iPod touch. В такъв
случай изтрийте информацията за
сдвояването на системата от Вашите
iPhone/iPod touch, след което отново
извършете процедурата по сдвояване.
Слушане на музика на
BLUETOOTH устройство
Можете да слушате музика на
BLUETOOTH устройството и да
управлявате възпроизвеждането
чрез бутоните на устройството или
с дистанционното управление.
Преди да възпроизвеждате
музика, проверете следното:
—дали
—
функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH устройството е
включена;
—Сдвояването
—
е приключило
(страница 43).
Веднъж след като системата и
BLUETOOTH устройството бъдат
свързани, можете да управлявате
възпроизвеждането, като
натиснете , , , /
и /.
1 Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функция.
На дисплея се показва
„BLUETOOTH“.
2 Установете връзка от
BLUETOOTH устройството.
Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да се свържете
към последното свързано
BLUETOOTH устройство.
Установете BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройството, ако
устройството не е свързано.
След като връзката бъде
установена, на дисплея се
показва името на BLUETOOTH
устройството.
3 Натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
4Настройте силата на звука.
Настройте първо силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство. Ако нивото на силата
на звука е все още твърде ниско,
регулирайте го на системата.
Забележка
Когато системата не е свързана към
BLUETOOTH устройство, тя автоматично
ще се свърже към последното свързано
BLUETOOTH устройство, когато натиснете
BLUETOOTH или  на устройството.
За да прекъснете BLUETOOTH
връзката
Натиснете BLUETOOTH на
устройството. На дисплея се
показва „BT AUDIO“.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството BLUETOOTH
връзката може да се прекъсне
автоматично, когато спрете
възпроизвеждането.
Можете да свързвате едновременно
до три BLUETOOTH устройства към
системата с A2DP/AVRCP връзка.
Преди сдвояване на следващото
BLUETOOTH устройство се уверете,
че BLUETOOTH функцията на
системата е включена и първото
BLUETOOTH устройство е свързано
към системата.
За сдвояване с второто или
третото устройство
Повторете стъпки 1 до 6 от "Сдвояване
на тази система с BLUETOOTH
устройство" (страница 43).
За превключване на източника
на възпроизвеждане
Стартирайте възпроизвеждане
на друго свързано BLUETOOTH
устройство, докато текущото
устройство възпроизвежда
музика. Системата ще извежда
звука от последното устройство.
BLUETOOTH връзка
В зависимост от BLUETOOTH
устройството,
——може да се наложи да
натиснете двукратно .
——може да се наложи да
стартирате възпроизвеждане
на аудио източник на
BLUETOOTH устройството.
Свързването на
системата с множество
BLUETOOTH устройства
(свързване на няколко
устройства)
Забележка
•• Операциите може да се различават в
зависимост от BLUETOOTH устройството.
Може да няма BLUETOOTH устройство
в зависимост от комбинацията
от устройства. За подробности
направете справка с инструкциите за
експлоатация на устройството.
•• Ако се опитате да свържете 4-то
BLUETOOTH устройство връзката
към най-старото устройство за
възпроизвеждане ще бъде прекъсната.
•• В зависимост от BLUETOOTH
устройството е възможно да нямате
възможност да установите три
BLUETOOTH връзки едновременно.
45BG
•• Не можете да установите връзка
към няколко устройства, когато
използвате функцията Party Chain за
безжично свързване.
За да изключите BLUETOOTH
устройство от връзката с
няколко устройства
Прекъснете BLUETOOTH връзката
от BLUETOOTH устройството, което
искате да прекъснете.
За да изключите всички
BLUETOOTH устройства от
връзката с няколко устройства
Натиснете BLUETOOTH на
устройството.
Настройка на
аудиокодеците на
BLUETOOTH
Можете да активирате приемането
на AAC, LDAC или SBC кодек от
BLUETOOTH устройство. AAC/LDAC
могат да бъдат избрани само
когато BLUETOOTH устройството
поддържа AAC/LDAC.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „BT CODEC“,
след което натиснете .
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете настройката,
след което натиснете .
•• „AUTO“: Активирайте приемане в
AAC или LDAC формат на кодек.
•• „SBC“: Получаване в SBC кодек
формат.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележка
46BG
•• Можете да се насладите на
висококачествен звук, ако е сте
избрали AAC или LDAC. Ако не
можете да слушате AAC или LDAC
звук от устройството си или звукът е
със смущения, изберете „SBC“.
•• Ако промените тази настройка,
докато системата е свързана към
BLUETOOTH устройство, връзката
с BLUETOOTH устройството ще
се прекрати. За свързване към
BLUETOOTH устройството изпълнете
отново процедурата за BLUETOOTH
свързване.
Съвет
LDAC е технология за аудио кодиране,
разработена от Sony, която позволява
предаването на аудио съдържание
с висока разделителна способност
(Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH връзка.
За разлика от други съвместими с
BLUETOOTH технологии за кодиране,
например SBC, тя работи без
влошаващо преобразуване на аудио
съдържанието с висока разделителна
способност*1 и позволява около три
пъти повече данни*2, в сравнение
с тези други технологии, да бъдат
предадени по BLUETOOTH безжична
мрежа с безпрецедентно качество
на звука благодарение на ефективно
кодиране и оптимизирано пакетиране.
*1 С изключение на съдържание във
формат DSD.
*2 В сравнение с SBC (Subband Coding),
когато е избрана побитова скорост
от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
Настройване на
режима на готовност
на BLUETOOTH
Включване или
изключване на
BLUETOOTH сигнала
Режимът на готовност на
BLUETOOTH позволява на системата
да се включва автоматично, когато
установите BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройство.
Можете да се свързвате към
системата от сдвоено BLUETOOTH
устройство във всички функции,
когато BLUETOOTH сигналът
на системата е включен.
BLUETOOTH сигналът е включен по
подразбиране.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „BT STBY“, след
което натиснете .
3 Натиснете
•• „ON“: Системата се включва
автоматично дори когато
системата е в режим на
готовност.
•• „OFF“: Изключва тази функция.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
На дисплея се показва „BT ON“
или „BT OFF“.
Забележка
•• Когато BLUETOOTH сигналът е
изключен, не можете да извършвате
следните операции:
—— Сдвояване и/или свързване с
BLUETOOTH устройство
—— Използване на „Sony | Music Center“
—— Сменете аудиокодеците на
BLUETOOTH
•• Ако режимът на готовност на
BLUETOOTH е зададен на включен,
BLUETOOTH сигналът ще бъде
автоматично включен.
BLUETOOTH връзка
/ неколкократно,
за да изберете настройката,
след което натиснете .
Задръжте VOCAL FADER и + на
устройството за около 3 секунди.
47BG
Управление на
системата чрез
смартфон или
таблет (Sony |
Music Center)
„Sony | Music Center“ е
специализирано приложение за
управление на аудио устройства
„Sony | Music Center“, произведени
от Sony с помощта на смартфон
или таблет. Потърсете „Sony | Music
Center“ в Google Play или App Store
и го изтеглете с помощта на своя
смартфон или таблет.
„Sony | Music Center“ Ви позволява да:
——променяте функцията на системата,
да управлявате възпроизвеждането
на диск/USB устройство и да
настройвате FM станция.
—преглеждате
—
съдържанието на
музиката на диск/USB устройство.
—преглеждате
—
информацията от
диск/USB устройство като време
за възпроизвеждане и заглавия.
—регулирате
—
силата на звука и да
променяте настройките на звука.
—управлявате
—
множество системи,
когато използвате функцията
Party Chain с безжично свързване.
1 Търсете „Sony | Music Center“
или сканирайте двуизмерният
код по-долу.
2 Изтеглете приложението
48BG
„Sony | Music Center“
на устройството си.
3 Свържете системата и
устройството чрез BLUETOOTH
връзка (страница 43).
4Стартирайте „Sony | Music
Center“ и следвайте екранните
инструкциите.
Забележка
•• Препоръчваме Ви да използвате
най-новата версия на „Sony | Music
Center“.
•• Ако приложението "Sony |
Music Center" не работи, както
трябва, натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да прекъснете
BLUETOOTH връзката, след което
установете BLUETOOTH връзката
повторно, за да може BLUETOOTH
връзката да функционира нормално.
•• Налични операции чрез „Sony | Music
Center“ може да се различават в
зависимост от аудио устройствата.
•• За подробности относно „Sony | Music
Center“ вижте URL адреса по-долу.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Спецификациите и дизайнът на
показването на „Sony | Music
Center“ са обект на промяна без
предупреждение.
Правете луди
купони с
приложението
„Fiestable“
1 Потърсете и изтеглете
приложението „Sony | Music
Center“ на Вашето устройство
(страница 48).
2 Потърсете и изтеглете
приложението „Fiestable“ от
Google Play или App Store чрез
Вашето устройство.
3 Свържете системата и
устройството чрез BLUETOOTH
връзка (страница 43).
4Стартирайте „Sony | Music
Center“ и докоснете иконата
„Fiestable“.
Забележка
За подробности относно „Sony | Music
Center“ вижте URL адреса по-долу.
http://info.vssupport.sony.net/help/
Тази система разполага с
уникална функция, която
може автоматично да записва
използването на Вашата система.
Въз основа на Вашето използване,
системата ще класира различните
класирания в Party People в
съответствие с предварително
зададени критерии. Колкото
по-често използвате системата,
толкова по-високо ще се класирате.
След като постигнете определено
класиране в Party People, Вие можете
да споделите своето постижение
чрез социалните мрежи.
Системата ще награди Вашите
постижения с бонус функции.
Забележка
За да използвате тази функция се уверете,
че приложението "Sony | Music Center"
(страница 48) и приложението
"Fiestable" (страница 49) са вече
инсталирани на Вашето устройство.
BLUETOOTH връзка
Можете да управлявате функциите
на домашната аудиосистема
на Sony с интуитивен и забавен
потребителски интерфейс
с приложението „Fiestable“.
„Fiestable“ ви позволява да
управлявате функции като DJ ефект,
осветление и караоке. Можете
да се насладите и на функцията
“Motion Control”, С която можете да
управлявате определени функции
на тази система ,като разклатите
Вашето BLUETOOTH устройство в
различни посоки.
„Fiestable“ е допълнително
приложение от „Sony | Music Center“.
Постигане и споделяне
на класиране в Party
People и получаване
на бонус функции с
Party King
1 Свържете системата и
устройството чрез BLUETOOTH
връзка (страница 43).
2 Стартирайте „Sony | Music
Center“ и докоснете „Fiestable“,
след което следвайте
инструкциите на екрана.
Можете да проверите текущото
си класиране, бонус функции и да
разберете как да постигнете
следващото класиране.
49BG
Настройване на звука
Настройване на звука
За да
Направете това
Усилите
басовия звук
и създайте
по-мощен
звук (MEGA
BASS)
Натиснете MEGA BASS
неколкократно, за да
изберете „BASS ON“.
За да отмените,
натиснете
неколкократно MEGA
BASS, за да изберете
„BASS OFF“.
Възпроизвеждате
звуковия
ефект на
концертна
зала (Fiesta)
Натиснете FIESTA на
устройството. Можете
също да натиснете
SOUND FIELD +/– (или
SOUND FIELD на
устройството)
неколкократно, за да
изберете "FIESTA". За
отмяна натиснете
FIESTA отново.
Изберете
Натиснете SOUND
звуково поле FIELD +/– (или SOUND
FIELD на устройството)
неколкократно, за да
изберете желаното
звуково поле. За
отмяна натиснете
SOUND FIELD +/– (или
SOUND FIELD на
устройството)
неколкократно, за да
изберете "FLAT".
Регулиране на нивото
на събуфера (само за
MHC-M80D)
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете многократно / ,
за да изберете „S-WOOFER“,
след което натиснете .
50BG
3 Натиснете неколкократно
/ , за
да изберете ниво на събуфера,
след което натиснете .
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Избиране на
„Футболен режим“
Когато гледате програма с
футболни мачове, можете
да изпитате чувството, че
присъствате на стадиона.
Обърнете внимание, че можете да
изберете „Футболен режим“ само
при използване на функции
AUDIO IN и TV.
Натиснете неколкократно SOUND
FIELD +/–, когато гледате
програма с футболни мачове.
(само за MHC-M40D)
Освен това можете да натиснете
FOOTBALL на устройството.
• „ON NARRATION“: Можете да се
наслаждавате на чувството за
присъствие на футболния стадион
чрез усилване на възгласите,
идващи от него.
• „OFF NARRATION“: Можете да се
наслаждавате още по-силно на
чувството за присъствие на
футболния стадион чрез
намаляване на силата на звука на
текста зад кадър в допълнение към
усилването на възгласите.
За да отмените режима за
виртуален футбол
Натиснете неколкократно SOUND
FIELD +/– , за да изберете „FLAT“.
Забележка
•• Препоръчваме ви да изберете
„Футболен режим“, когато гледате
програма с футболни мачове.
•• Ако чуете неестествени звуци в
съдържанието, когато е избрано
„OFF NARRATION“, се препоръчва „ON
NARRATION“.
•• Тази функция не поддържа монозвук.
Създаване на ваш
собствен звуков ефект
Можете да повдигнете или
намалите нивото на определени
честотни ленти, след това да
съхраните настройката в паметта
като „CUSTOM EQ“.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „CUSTOM EQ“,
след което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да регулирате нивото на
еквалайзера или настройката
за съраунд, след което
натиснете .
регулирате нивото на други
честотни ленти и съраунд
ефекта.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
За да изберете настройката за
персонализиран еквалайзер
Натиснете SOUND FIELD +/–
неколкократно, за да изберете
„CUSTOM EQ“.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1 Натиснете следния бутон,
за да изберете типа ефект.
•• FLANGER: Създава дълбок
фланжиращ ефект, който
наподобява бученето на
реактивен самолет.
•• ISOLATOR: Изолира конкретна
честотна лента чрез регулиране
на другите честотни ленти.
Използва се например, когато
искате да подчертаете
вокалите.
•• SAMPLER: Предоставя серия от
специални звукови ефекти.
2 Променете звуковия ефект.
За FLANGER и ISOLATOR:
Завъртете копчето VOLUME/DJ
CONTROL, за да регулирате
нивото на ефекта.
За SAMPLER:
Натиснете SAMPLER
неколкократно, за да изберете
желания режим на семплиране,
след което натиснете S1, S2, S3 или
S4 за извеждане на звука от
семплиращото устройство.
За да изведете продължително
друг семплиращ звук, завъртете
копчето VOLUME/DJ CONTROL.
Настройване на звука
4Повторете Стъпка 3, за да
Създаване на парти
атмосфера (DJ Effect)
За регулиране на нивото на
звука от модулатора
1 Натиснете OPTIONS на
дистанционното управление.
2 Натиснете
/ на
дистанционното управление
неколкократно, за да изберете
„SAMPLER“, след което
натиснете .
51BG
3 Натиснете
/ на
дистанционното управление
неколкократно, за да
регулирате нивото на звука на
модулатора, след което
натиснете .
За изключване на ефекта
•• Натиснете DJ OFF.
•• Докоснете отново бутона
на избрания ефект (само за
FLANGER и ISOLATOR).
Забележка
•• DJ Effect се изключва автоматично,
когато Вие:
—— изключите системата;
—— смените функцията.
—— смените звуковия ефект.
—— използвате Vocal Fader.
—— използвайте Voice Changer.
—— промените тоналността (Key
Control).
—— Натиснете DJ OFF на устройството.
•• Ако активирате DJ Effect по време
на прехвърляне, звуковият ефект
няма да бъде прехвърлен върху USB
устройството.
•• Не можете да използвате копчето
VOLUME/DJ CONTROL на устройството,
за да регулирате силата на звука,
когато е активиран DJ Effect.
Натиснете  +/– на дистанционното
управление, за да настроите силата
на звука.
Други операции
Използване на
функцията Control for
HDMI
Свързването на телевизор,
съвместим с функцията Control
for HDMI* чрез HDMI кабел
(високоскоростен HDMI кабел с
Ethernet, не е предоставен) Ви
позволява лесно да управлявате
устройството чрез дистанционното
управление на телевизора.
Функциите по-долу могат да
бъдат използвани с функцията
Control for HDMI.
•• Функция „System Power Off“
•• Функция „System Audio Control“
•• Audio Return Channel
•• Функция „One-Touch Play“
•• Лесно дистанционно управление
•• Следване на езика
* Control for HDMI е стандарт, използван
от CEC (Consumer Electronics Control),
който позволява на HDMI (HighDefinition Multimedia Interface)
устройства да се управляват взаимно.
Забележка
Тези функции може да работят с
устройства, които не са произведени от
Sony, но операциите не са гарантирани.
Подготовка за използване на
функцията Control for HDMI
52BG
Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете SETUP, след което задайте
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
на системата на [ON]
(страница 38). Настройката по
подразбиране е [ON].
Активирайте настройките на
функцията Control for HDMI за
телевизора, свързан към системата.
Съвет
Ако активирате функцията Control for
HDMI („BRAVIA“ синхр.), когато използвате
телевизор, произведен от Sony,
функцията Control for HDMI на системата
също се активира автоматично. Когато
приключите с настройките, „COMPLETE“
се показва на дисплея.
Функция „System Power Off“
Когато изключите телевизора,
системата ще се изключи
автоматично.
Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете SETUP, след което задайте
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
на системата на [ON] или [AUTO]
(страница 38). Настройката по
подразбиране е [AUTO].
Забележка
Свързаното устройство може да не се
изключи в зависимост от състоянието си.
Функция „System Audio Control“
показва на телевизионния екран в
зависимост от телевизора. Тя може
да се различава от силата на звука на
дисплея.
•• В зависимост от настройките на
телевизора функцията System Audio
Control може да не е налична.
За подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Audio Return Channel
Ако свързана към HDMI IN жак на
телевизора, съвместим с Audio
Return Channel, Вие можете да
слушате звука на телевизора от
високоговорителите на системата
без да свързвате аудио кабел
(не е включен в комплекта).
Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете SETUP, след което
задайте [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] на [ON]
(страница 38). Настройката по
подразбиране е [ON].
Забележка
Ако телевизорът не е съвместим с
възвратния звуков канал, трябва да
свържете аудио кабел (не е приложен в
комплекта) (страница 24).
Други операции
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора ще се извежда от
високоговорителите на системата.
Силата на звука на системата може
да бъде регулирана с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Ако предния път, когато сте гледали
телевизия, звукът от телевизора се
е извеждал от високоговорителите
на системата, тя ще се включи
автоматично, когато отново
включите телевизора.
Операциите могат да бъдат
извършвани и с помощта на менюто
на телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележка
•• Силата на звука на системата се
Функция „One-Touch Play“
Когато натиснете  при DVD/CD
или USB функция, телевизорът се
включва автоматично. Входът на
телевизора се превключва на HDMI
вход, към който е свързана системата.
Забележка
В зависимост от телевизора
началната част на възпроизвежданото
съдържание може да не се
възпроизведе правилно.
53BG
Лесно дистанционно
управление
Можете да изберете системата
чрез бутона SYNC MENU на
дистанционното управление на
телевизора и да управлявате
системата.
Тази функция може да се използва,
ако телевизорът поддържа менюто
за връзките. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележка
•• В менюто за връзки на телевизора
системата се разпознава от него като
„Player“.
•• Някои операции може да не са
налични при някои телевизори.
Следване на езика
Когато сменяте езика на
извежданите на екрана на
телевизора съобщения, този на
системата също се сменя.
Удоволствие от
безжично
възпроизвеждане с
множество системи
(функция Party Chain с
безжично свързване)
Можете да свържете множество
аудио системи последователно
във верига чрез BLUETOOTH
връзка, ако всички системи са
оборудвани с функцията Party
Chain с безжично свързване. Тази
функция разрешава създаването
на по-вълнуваща парти среда и
възпроизвеждането на по-силен
54BG
изходен звук без кабелна връзка.
Имайте предвид, че можете да
възпроизвеждате аудиоизточник
само от BLUETOOTH устройство.
Първата система във веригата, която
бъде активирана, става Party Host
(Парти домакин) и споделя музиката.
Други системи стават Party Guest
(Парти гост) и ще възпроизвеждат
същата музика като тази на Party
Host (Парти домакин).
Настройване на и удоволствие
от функцията Party Chain с
безжично свързване
Пример: настройване на MHC-M80D
като първа система (Party Host
(Парти домакин)
1 Включете всички системи.
2 Настройте първата система като
Party Host (Парти домакин).
 Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функция.
 Свържете BLUETOOTH
устройството към системата
чрез BLUETOOTH връзка.
 Натиснете W.PARTY CHAIN на
устройството.
На дисплея се показва
„CHAINING“. Системата влиза в
режим на настройка на Party
Chain с безжична връзка.
Когато системата е влязла в
режим за настройка на Party
Chain с безжично свързване,
връзката към BLUETOOTH
устройството се прекъсва
автоматично.
3 Настройте втората система
като Party Guest(Парти гост).
 Натиснете BLUETOOTH на
втората система, за да
изберете BLUETOOTH функция.
 Натиснете W.PARTY CHAIN на
втората система.
Втората система ще стане
Party Guest (Парти гост).
„P.CHAIN“ светва на дисплея.
Забележка
Функцията за Party Chain с
безжично свързване се отменя в
следните ситуации.
—— Не се извършва действие
в рамките на 1 минута след
настройването на Party Host
(Парти домакин) в стъпка 2.
—— W.PARTY CHAIN е натиснато
отново на Party Host (Парти
домакин) преди завършване на
стъпка 3.
4Настройте трета или повече
системи като Party Guest
(Парти гости) устройства.
Повторете стъпка 3.
Забележка
5 Изчакайте 30 секунди след
свързване на последния Party
Guest (Парти гост).
„P.CHAIN“ ще спре да мига на
дисплея на Party Host (Парти
домакин) и BLUETOOTH
устройството ще се свърже
повторно към Party Host
(Парти домакин).
6Стартирайте възпроизвеждане
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
7 Настройте силата на звука.
Когато регулирате силата на звука на
Забележка
•• Не можете да избирате друга система
като нов Party Host (Парти домакин),
докато Party Chain с безжично
свързване е активирана.
•• Когато използвате микрофона или
свирите на китара на Party Host, звукът
няма да се извежда от Party Guests.
•• За подробно управление на другите
системи вижте инструкциите им за
работа.
Съвет
За да добавите нови Парти гости след
установяване на връзка с Party Chain
с безжично свързване, задръжте
натиснат W.PARTY CHAIN на Парти
домакин и повторете процедурата от
стъпка 3.
За дезактивиране на
функцията Party Chain с
безжично свързване
Натиснете W.PARTY CHAIN на Party
Host (Парти домакин).
Забележка
Други операции
Свържете третата или последващите
системи в рамките на 30 секунди
от свързването на предишната
система. „P.CHAIN“ започва да мига
на дисплея на Party Host (Парти
домакин) в рамките на 30 секунди.
След 30 секунди, системата няма да
може да бъде свързана.
Party Host (Парти домакин), силата
на звука на Party Guests (Парти гости)
също се регулира. Ако желаете да
регулирате силата на звука на
конкретен Party Guest (Парти гост),
регулирайте силата на звука на този
Party Guest (Парти гост).
При смяна на функция или когато
изключите Party Host (Парти домакин),
Party Chain за безжично свързване ще
се дезактивира.
За да направите Party Guest
(Парти гост), излезте от Party
Chain с безжично свързване
Натиснете W.PARTY CHAIN на Party
Guest (Парти гост), който искате
да напуснете. В такъв случай
останалата част от Party Chain с
безжично свързване ще остане
активна.
55BG
Забележка
•• Когато промените функцията или
изключите конкретен Party Guest
(Парти гост), този Party Guest (Парти
гост) ще прекъсне връзката с Party
Chain с безжично свързване.
•• Функции за таймер за заспиване и
автоматичен режим на готовност не
са достъпни на Party Guests
(Парти гости).
Настройка на синхронизация
по време на Party Chain с
безжично свързване
След установяване на връзка с
Party Chain с безжично свързване
се прилагат следните условия:
••Настройките на Mega Bass,
Party Light (само за MHC-M80D)
и Speaker Light (само за MHCM80D/MHC-M60D) на Party Guests
(Парти гости) се синхронизират
с Party Host (Парти домакин).
Ако промените тези настройки
на Party Host (Парти домакин),
настройките на Party Guests
(Парти гости) също се променят.
••Настройките на DJ Effect и
Karaoke като Vocal Fader и Key
Control се изключват както на
Party Host (Парти домакин), така
и на Party Guests (Парти гости).
••Настройките на звуковото поле
се връщат към стойности по
подразбиране на Party Host
(Парти домакин) и на Party
Guests (Парти гости).
••При изключване на Party Host
(Парти домакин), Party Guests
(Парти гости) също се изключват.
Пеене заедно:
Караоке
Подготовка за караоке
1 Натиснете MIC LEVEL –
неколкократно, за да намалите
нивото на силата на звука на
микрофона.
Можете също да натиснете MIC/
GUITAR LEVEL – на устройството
неколкократно, за да намалите
нивото на силата на звука на
микрофона.
2 Натиснете GUITAR на
устройството неколкократно,
за да изберете "OFF".
3 Свържете допълнителен
микрофон с 6,3 mm конектор
към жака MIC1 или MIC2/
GUITAR на устройството.
Свържете друг допълнителен
микрофон, ако искате да пеете в дует.
4 Стартирайте възпроизвеждането
на музиката и регулирайте
силата на звука от микрофона.
Натиснете неколкократно MIC
ECHO, за да регулирате ехо
ефекта.
5 Започнете да пеете заедно с
музиката.
Забележка
•• Не Ви препоръчваме да използвате
адаптер за микрофон при свързване
на микрофон към жака MIC1 или
MIC2/GUITAR.
•• Ако се получи микрофония:
—— преместете микрофона далеч от
високоговорителя;
56BG
—— променете посоката на
микрофона;
—— натиснете MIC LEVEL –
неколкократно.
—— натиснете неколкократно MIC
ECHO, за да регулирате ехо нивото.
•• Звукът от микрофона няма да се
прехвърля към USB устройство по
време на USB прехвърляне.
•• Когато използвате Party Chain с
безжично свързване, звукът от
микрофона се извежда само от
системата, към която той е свързан.
•• Не можете да регулирате нивото
на силата на звука на микрофона
с помощта на копчето VOLUME/
DJ CONTROL на устройството или с
бутона  +/– на дистанционното
управление. Натиснете MIC LEVEL+/–
неколкократно, за да регулирате
нивото на силата на звука на
микрофона.
•• Ако звукът през микрофона е
изключително силен, той може да
бъде изкривен. Натиснете MIC LEVEL –
неколкократно, за да намалите нивото
на силата на звука на микрофона.
Можете да намалите звука на
вокала в стереоизточник.
Натиснете VOCAL FADER
неколкократно, за да изберете
„ON V FADER“.
За да отмените ефекта Vocal
Fader, натиснете VOCAL FADER
неколкократно, за да изберете „OFF“.
Промяна на тоналността
(Key Control)
Натиснете KEY CONTROL / ,
за да пригодите към вокалния
си диапазон.
Можете да използвате
функцията за оценка само когато
микрофонът е свързан.
Оценката ви се изчислява по
скалата от 0 до 99 след сравнение
на гласа ви с музикалния източник.
1 Започнете възпроизвеждането
на музика.
2 Натиснете SCORE преди да
изпеете песен.
3 След повече от една минута
пеене, натиснете отново
SCORE, за да прегледате
оценката си.
Промяна на гласа Ви
(Voice Changer)
Можете да промените гласа си,
когато говорите или пеете на
микрофона.
Натиснете VOICE CHANGER
неколкократно, за да промените
своя гласов ефект.
Други операции
Намаляване на звука на
вокала (Vocal Fader)
Активиране на режима за
оценка при караоке
изпълнения (Score Mode)
За да изключите Voice Changer
Натиснете VOICE CHANGER
неколкократно, за да изберете „OFF“.
Използване на
Voice Guidance
Можете да чуете Voice Guidance,
когато системата влезе в режим
на сдвояване с BLUETOOTH или
при свързване или прекъсване на
връзката с BLUETOOTH устройство
от системата.
57BG
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „VOICE
GUIDANCE“, след което
натиснете .
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете „ON“, след което
натиснете .
Voice Guidance е активирано.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
За да дезактивирате
Voice Guidance
Повторете стъпките в „Използване
на
Voice Guidance“ (страница 57) и
изберете „OFF“ в стъпка 3.
За регулиране на нивото на
Voice Guidance
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „SAMPLER“, след
което натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да регулирате нивото на
Voice Guidance, след което
натиснете .
Забележка
•• Нивото на силата на звука на Voice
Guidance се променя съответно
спрямо нивото на силата на звука
на системата. Въпреки това в някои
случаи нивото на силата на звука
на Voice Guidance може да не се
промени.
•• В някои случаи е възможно да има
забавяне в извеждането на Voice
Guidance.
58BG
Насладете се на звук
от китара
Можете да слушате звука от
китара като свържете китара
към жака MIC2/GUITAR на
устройството.
Можете също да свирите на
китара и да пеете, като свържете
микрофон с 6,3 mm конектор към
жака MIC1 на устройството.
Можете да променяте звука на
Вашата китара като избирате
китарни ефекти.
1 Натиснете MIC/GUITAR LEVEL
– на устройството
неколкократно, за да
намалите нивото на силата на
звука на китарата.
2 Използвайте кабел за
инструмент (не е включен в
комплекта), за да свържете
китара (не е включен в
комплекта) към жака MIC2/
GUITAR на устройството.
3 Натиснете GUITAR на
устройството неколкократно,
за да изберете китарен ефект.
•• „CLEAN“: оригинален звук от
китара. Препоръчва се за
електрическа китара или
електро-акустична китара.
•• „O.DRIVE“: изкривен звук
подобен на китарен усилвател с
овърдрайв. Препоръчва се за
електрическа китара.
•• „BASS“: оригинален звук от
китара. Препоръчва се за бас
китара.
4Започнете да свирите на
китара и регулирайте силата
на звука на китарата.
Звукът от китарата се извежда от
телевизора.
Забележка
•• Не Ви препоръчваме да използвате
адаптер за микрофон при свързване
на микрофон към жака MIC1.
•• Възможно е възникването на
микрофония, когато използвате
електро-акустична китара с
ефект „O.DRIVE“. Натиснете MIC/
GUITAR LEVEL – на устройството
неколкократно, за да намалите
силата на звука на китарата. В
противен случай сменете на друг
китарен ефект.
•• Преди да изключите китарата
от системата, натиснете MIC/
GUITAR LEVEL – на устройството
неколкократно, за да намалите
силата на звука на китарата.
Натиснете GUITAR на устройството
неколкократно, за да изберете "OFF".
Забележка
Party Light е достъпно само за MHC-M80D.
1 Натиснете PARTY LIGHT
неколкократно, за да
изберете "LED ON".
Освен това можете да натиснете
SPEAKER LIGHT на устройството
неколкократно, за да изберете
"LED ON" (само за MHC-M60D).
2 Натиснете LIGHT MODE
неколкократно, за да
изберете желания режим на
осветление.
Режимът на осветление ще бъде
различен, когато сте активирали
Party Chain с безжична връзка.
За да изключите Party Light и
Speaker Light
Натиснете PARTY LIGHT
неколкократно, за да изберете
„LED OFF“.
Други операции
За да изключите режима на
китара
Насладете се на
музика с Party Light и
Speaker Light (само за
MHC-M80D/MHC-M60D)
Забележка
•• Не гледайте директно в излъчващите
светлина част, когато Party Light (само
за MHC-M80D) и Speaker Light са
включени.
•• Ако яркостта на осветлението
създава отблясъци, включете
осветлението на помещението
или изключете осветлението на
устройството.
•• Можете да включите или изключите
Party Light (само за MHC-M80D)
и Speaker Light, когато
демонстрацията е включена.
59BG
Използване на
таймера за заспиване
Системата се изключва
автоматично след предварително
настроеното време.
Натиснете неколкократно SLEEP,
за да изберете желаното време.
За да отмените таймера за
заспиване, натиснете SLEEP
неколкократно, за да изберете „OFF“.
Съвет
За да проверите оставащото време
преди изключването на системата,
натиснете SLEEP.
Използване на
допълнително
оборудване
1 Натиснете  – неколкократно,
докато на дисплея се покаже
„VOL MIN“.
2 Свържете допълнително
оборудване (страница 20).
3 Натиснете FUNCTION
неколкократно, за да
изберете „AUDIO IN“.
4Стартирайте
възпроизвеждането на
свързаното оборудване.
5 Натиснете  + неколкократно,
за да регулирате силата на звука.
Забележка
60BG
Системата може да влезе в режим на
готовност автоматично, ако силата
на звука на свързаното оборудване е
прекалено слаба. Настройте силата на
звука на оборудването.
За да изключите функцията за
автоматично влизане в режим на
готовност, вижте „Настройване на
функцията за автоматично влизане в
режим на готовност“ (страница 60).
Дезактивиране на
бутоните на
устройството
(Child Lock)
Можете да дезактивирате
бутоните (с изключение на ) на
устройството, за да предотвратите
неправилна работа, като
например детска пакост.
Задръжте натиснат бутона  на
устройството за повече от 5 секунди.
„CHILD LOCK ON“ се показва на дисплея.
Можете да управлявате
системата само чрез бутоните на
дистанционното управление.
За да изключите функцията Child Lock,
задръжте натиснат  на устройството
за повече от 5 секунди, докато на
дисплея се покаже „CHILD LOCK OFF“.
Забележка
•• Функцията Child Lock ще се изключи
автоматично, когато изключите
шнура за променливотоково
захранване (проводник към
електрическата мрежа).
•• Функцията за заключване за деца
не може да бъде активирана, когато
тавата за диска е отворена.
Настройване на
функцията за
автоматично влизане
в режим на готовност
Системата влиза в режим на
готовност автоматично след около
15 минути, когато няма операция
или извеждане на аудио сигнал.
По подразбиране функцията за
автоматично влизане в режим на
готовност е включена.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете / неколкократно,
за да изберете „AutoSTBY“,
след което натиснете .
3 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете „ON“ или „OFF“,
след което натиснете .
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележка
•• „AutoSTBY“ започва да мига на
дисплея около 2 минути преди
влизане в режим на готовност.
•• Функцията за автоматично влизане в
готовност не работи в следните случаи:
—— по време на действие на
функцията за тунер;
—— когато таймерът за заспиване е
активиран;
—— когато микрофонът или китарата
са свързани.
—— когато системата стане Party Guest
(Парти гост) по време на Party
Chain с безжична връзка.
Софтуерът на тази система може
да бъде актуализиран в бъдеще.
Можете да актуализирате
предварително инсталирания
софтуер на системата от уебсайта
по-долу.
Следвайте инструкциите онлайн,
за да актуализирате софтуера.
За клиентите в Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За потребители в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем със
системата, намерете го в
контролния списък за отстраняване
на неизправности по-долу и
предприемете съответните
коригиращи действия.
Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако
сервизните техници сменят някои
части по време на ремонта, те
може да ги задържат.
Ако на панела на дисплея
мигат „PROTECTX“ (X е число)
и „CHECK MANUAL“
Изключете незабавно
захранващия кабел и
проверете нещата по-долу.
•• Използвате ли само
високоговорителите, които
са включени в комплекта?
•• Вентилационните отвори на
устройството блокирани ли са?
След като проверите и
не намерите проблеми,
свържете отново шнура за
променливотоково захранване
(проводник към електрическата
мрежа) и включете системата.
Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Допълнителна информация
Актуализиране на
софтуера
Допълнителна
информация
За клиенти в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
61BG
Общи сведения
Захранването не се включва.
•• Проверете дали захранващият
кабел е свързан стабилно.
Системата е влязла в режим на
готовност.
•• Това не е неизправност.
Системата влиза в режим на
готовност автоматично след
около 15 минути, когато няма
операция или извеждане на
аудио сигнал (страница 60).
Няма звук.
•• Настройте силата на звука.
•• Проверете връзките на
високоговорителя (страница 20).
•• Проверете връзката на
допълнителното оборудване,
ако има такова (страница 20).
•• Включете свързаното
оборудване.
•• Изключете кабела за
електрозахранване, след това
го включете отново и включете
системата.
Няма картина/звук при свързване
към HDMI OUT (TV) ARC жак.
•• Променете настройката
в [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Проблемът
може да бъде решен.
•• Оборудването, свързано към
HDMI OUT (TV) ARC жак не
съответства на формата за аудио
сигнал. В този случай задайте
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] на
[PCM] (страница 38).
•• Опитайте посоченото по-долу.
—Изключете
—
и отново включете
системата.
—Изключете
—
и отново включете
свързаното оборудване.
—Изключете,
—
след което
свържете отново HDMI кабела.
62BG
Няма звук от микрофона.
•• Регулирайте нивото на силата на
звука на микрофона.
•• Уверете се, че микрофонът е
свързан към жака MIC1 или
MIC2/GUITAR на устройството по
правилен начин.
•• Уверете се, че микрофонът е
включен.
Адаптерът за микрофон
(не е приложен) не може да се
извади.
•• Използвайте инструмент като
клещи, за да разкачите адаптера
за микрофон от жака MIC1 или
MIC2/GUITAR на устройството.
От системата не се чува звук от
телевизора. На дисплея се
показват „CODE 01“ и „SGNL ERR“.
•• Тази система поддържа
само двуканални линейни
PCM формати. Проверете на
настройката за аудио изход
на телевизора и ако е избран
автоматичен режим, го променете
на режим на изход за PCM.
•• Проверете дали настройката за
изход на високоговорителите
на телевизора е зададена на
външни високоговорители.
Има силно бръмчене или шум.
•• Преместете системата далече от
източници на шум.
•• Включете системата към друг
електрически контакт.
•• Монтирайте филтър за шум (не
е включен в комплекта) към
шнура за променливотоково
захранване (проводник към
електрическата мрежа).
•• Изключете електрическото
оборудване наоколо.
•• Можете да чуете шум,
генериран от охлаждащите
вентилатори на системата,
когато системата е включена.
Това не е неизправност.
•• Преместете устройството
далече от неонови знаци или
флуоресцентна светлина.
Дистанционното управление не
работи.
•• Отстранете препятствията
между дистанционното
управление и устройството.
•• Приближете дистанционното
управление до устройството.
•• Насочете дистанционното
управление към сензора на
устройството.
•• Сменете батериите
(R03/размер AAA).
•• Преместете устройството далече
от флуоресцентна светлина.
Нередността на цветовете на
телевизора продължава да е
налице.
•• Изключете незабавно
телевизора и го включете
отново след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността на
цветовете все още е налице,
поставете системата по-далече
от телевизора.
„CHILD LOCK“ се показва, когато
докоснете произволен бутон на
устройството.
•• Изключете функцията Child Lock
(страница 60).
Звукът губи стереоефект по
време на възпроизвеждане.
•• Изключете Vocal Fader
(страница 57).
•• Уверете се, че системата е
свързана правилно.
•• Проверете връзките на
високоговорителя (страница 19).
Високоговорители
Звукът идва само от един канал
или силата на звука от левия и
десния канал не е балансирана.
•• Разположете
високоговорителите възможно
най-симетрично.
•• Проверете дали
високоговорителите са здраво
свързани по правилен начин.
•• Източникът, който се
възпроизвежда, е моно.
Не се възпроизвежда звук от
конкретен високоговорител.
•• Проверете дали
високоговорителят е здраво
свързан по правилен начин.
Плейър за дискове
Тавата на диска не се отваря и на
дисплея се показва „LOCKED“.
•• Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Допълнителна информация
Има акустична микрофония.
•• Намалете силата на звука.
•• Отдалечете микрофона и
китарата от системата или
променете посоката на
микрофона.
При включване на системата се
чува щракащ звук.
•• Това е оперативен звук и се чува
например при включване или
изключване на захранването.
Това не е неизправност.
Тавата на диска не се затваря.
•• Заредете правилно диска.
63BG
Дискът не се изважда.
•• Не можете да извадите диска
по време на синхронизирано
прехвърляне или прехвърляне
REC1. Натиснете , за да отмените
прехвърлянето, след което
натиснете  на устройството, за
да извадите диска.
•• Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Възпроизвеждането не стартира.
•• Почистете диска (страница 74).
•• Заредете отново диска.
•• Заредете диска, който може да
бъде възпроизведен от тази
система (страница 8).
•• Отстранете диска и избършете
влагата от него, след което оставете
системата включена за няколко
часа, докато влагата се изпари.
•• Кодът на регион на DVD VIDEO не
отговаря на този на системата.
Звукът прескача.
•• Почистете диска (страница 74).
•• Заредете отново диска.
•• Преместете устройството на
място без вибрации.
•• Преместете високоговорителите
надалеч от устройството. Когато
слушате запис с басов звук на поголяма сила на звука, вибрацията
на високоговорителите може да
доведе до прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
•• Настойте режима на
възпроизвеждане на нормален
режим (страница 30).
•• Избрано е възобновяване на
възпроизвеждането. Натиснете
двукратно . След това
натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
64BG
Не можете да изпълните някои
функции, като спиране,
заключване на търсенето,
забавено възпроизвеждане,
повтарящо възпроизвеждане
или възпроизвеждане в
разбъркан ред.
•• В зависимост от диска може да
не е възможно да изпълните
някои от горните операции.
Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с
диска.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
или Xvid) не могат да бъдат
възпроизвеждани.
•• Данните не са съхранени в
поддържан формат.
•• Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждане.
Знаците на името на папката,
името на пистата, името на
файла и ID3 маркера не се
показват правилно.
•• ID3 тагът не е версия 1 (1.0/1.1)
или версия 2 (2.2/2.3).
•• Символите, които могат да
бъдат показвани от тази
система, са следните:
—главни
—
букви (A до Z);
—цифри
—
(0 до 9);
—Символи
—
(< > * +, [ ] \ _)
Други символи се показват като „_“.
USB device
При прехвърлянето възниква
грешка.
•• Използвате неподдържано
USB устройство. Проверете
информацията в уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (страница 11).
•• USB устройството не е
Аудиофайловете или папките в
USB устройството не могат да
бъдат изтрити.
•• Проверете дали USB устройството
е защитено срещу запис.
•• USB устройството или
захранването са били изключени
по време на операцията по
изтриване. Изтрийте докрай
частично изтрития файл.
Ако това не реши проблема,
възможно е USB устройството да
е повредено. Направете справка с
инструкциите за експлоатация на
USB устройството за информация
как да разрешите този проблем.
Няма звук.
•• USB устройството не е
свързано правилно. Изключете
системата и свържете отново
USB устройството, след което
включете системата и проверете
дали „USB“ се показва на
дисплея.
Има шум, прескачане или
изкривен звук.
•• Използвате неподдържано
USB устройство. Проверете
информацията в уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (страница 11).
•• Изключете системата
и свържете отново USB
устройството. След това
включете системата.
•• Музикалните файлове съдържат
шум или звукът е изкривен.
Шумът може да e възникнал
при процеса на прехвърлянето.
Изтрийте файла и опитайте
отново прехвърлянето.
•• Побитовата скорост, използвана
при създаването на аудио файл,
е била ниска. Изпратете аудио
файл с по-висока побитова
скорост към USB устройството.
Допълнителна информация
форматирано правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация
на USB устройството за това как
да форматирате.
•• Изключете системата и
отстранете USB устройството.
Ако USB устройството има
превключвател за захранване,
изключете и включете отново
USB устройството, след като
го отстраните от системата.
След това изпълнете отново
прехвърлянето.
•• Ако операциите за прехвърляне
и изтриване се повтарят
многократно, файловата
структура в USB устройството
се фрагментира. Направете
справка с инструкциите
за експлоатация на USB
устройството за информация
как да разрешите този проблем.
•• USB устройството или
захранването са били изключени
по време на прехвърлянето.
Изтрийте частично прехвърления
файл и изпълнете отново
прехвърлянето. Ако това не
реши проблема, възможно е USB
устройството да е повредено.
Направете справка с инструкциите
за експлоатация на USB
устройството за информация как
да разрешите този проблем.
65BG
„READING“ се показва за
продължително време или
започването на
възпроизвеждането отнема
много време.
•• Процесът на четене може да
отнеме дълго време в следните
случаи:
—Има
—
много папки или файлове
на USB устройството
(страница 10).
—файловата
—
структура е
изключително сложна;
—капацитетът
—
на паметта е
прекалено голям;
—вътрешната
—
памет е
фрагментирана.
„NO FILE“ се показва на дисплея.
•• Системата е влязла в режим
на актуализация на софтуера и
всички бутони (с изключение
на ) са дезактивирани.
Натиснете  на устройството, за
да отмените актуализацията на
софтуера.
„OVER CURRENT“ се показва на
дисплея.
•• Открит е проблем, свързан с
нивото на електрическия ток
от порта
(USB). Изключете
системата и извадете USB
устройството от порта. Уверете
се, че няма проблем с USB
устройството. Ако извеждането
на тези съобщения продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
66BG
Грешна визуализация.
•• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са
повредени. Изпълнете отново
прехвърлянето.
•• Символите, които могат да
бъдат показвани от тази
система, са следните:
—главни
—
букви (A до Z);
—цифри
—
(0 до 9);
—Символи
—
(< > * +, [ ] \ _)
Други символи се показват като „_“.
USB устройството не е разпознато.
•• Изключете системата и свържете
отново USB устройството.
След това включете системата.
•• Проверете информацията в
уебсайта относно съвместимите
USB устройства (страница 11).
•• USB устройството не работи
правилно. Направете справка с
инструкциите за експлоатация на
USB устройството за информация
как да разрешите този проблем.
Възпроизвеждането не стартира.
•• Изключете системата и свържете
отново USB устройството.
След това включете системата.
•• Проверете информацията в
уебсайта относно съвместимите
USB устройства (страница 11).
Възпроизвеждането не започва
от първия файл.
•• Настойте режима на
възпроизвеждане на нормален
режим (страница 30).
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
•• Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждане.
•• USB устройства, форматирани с
файлови системи, различни от
FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
•• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само файлове
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
* Системата поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
подържат всички тези файлови системи
FAT. За подробности прегледайте с
инструкциите за експлоатация на всяко
USB устройство или се свържете с
производителя.
Картина
Появява се шум в картината.
•• Почистете диска (страница 74).
•• (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и
Русия) Когато възпроизвеждате
VIDEO CD, записан с цветова
система, различна от тази,
която сте задали на системата,
картината може да бъде
изкривена (страница 25, 36).
•• (С изключение на модели за
Латинска Америка, Европа
и Русия) Задайте цветовата
система да отговаря на вашия
телевизор (страница 25, 36).
Езикът на звуковата писта не
може да бъде сменен.
•• На възпроизвеждания DVD
VIDEO диск не са записани
многоезични писти.
•• DVD VIDEO забранява промяната
на езика за звуковата писта.
Езикът на субтитрите не може да
бъде сменен.
•• На възпроизвеждания DVD
VIDEO диск не са записани
многоезични субтитри.
•• DVD VIDEO забранява промяната
на субтитрите.
Субтитрите не могат да бъдат
изключени.
•• DVD VIDEO забранява
изключването на субтитрите.
Ъглите на камерата не могат да
се променят.
•• На възпроизвеждания DVD
VIDEO диск не са записани
много ъгли.
•• DVD VIDEO забранява промяната
на ъглите.
Тунер*
Има силно бръмчене или шум
или не могат да се ловят
станции.
•• Свържете правилно антената.
•• Сменете мястото и
ориентацията на антената за
приемане на добър сигнал.
Допълнителна информация
Няма картина.
•• Проверете дали системата е
добре свързана.
•• Ако HDMI кабелът е повреден,
го заменете с нов.
•• Уверете се, че сте свързали
устройството към жака за
HDMI вход на Вашия телевизор
(страница 23).
•• Уверете се, че сте включили
телевизора и го управлявате
правилно.
•• Уверете се, че сте избрали
входа, съгласно връзката на
телевизора така, че да можете
да виждате изображения от
системата.
•• (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и
Русия) Уверете се, че сте задали
цветовата система правилно
според цветовата система на
телевизора си.
Форматът на телевизионния
екран не може да бъде променян.
•• Форматът на екрана е фиксиран
на DVD VIDEO диска и видео
файла Ви.
•• В зависимост от телевизора
ви може да не можете да
промените формата на екрана.
67BG
•• Изключете околното
електрическо оборудване.
* Възможно е да не приемате
радиосигнал в зависимост от
условията на радиовълните или
жилищната среда във вашия регион.
BLUETOOTH устройство
Не може да се извърши
сдвояване.
•• Преместете BLUETOOTH
устройството по-близо до
системата.
•• Може да не е възможно да се
извърши сдвояване, ако около
системата се намират други
BLUETOOTH устройства. В такъв
случай изключете останалите
BLUETOOTH устройства.
•• Уверете се, че сте въвели
правилния ключ за достъп при
избора на име на системата
(тази система) на BLUETOOTH
устройството.
BLUETOOTH устройството не
може да открие системата или
на дисплея се показва „BT OFF“.
•• Настройте BLUETOOTH сигнала
на „BT ON“ (страница 47).
Не е възможна връзка.
•• BLUETOOTH устройството, към
което се опитвате да се свържете,
не поддържа профила A2DP и
не може да бъде свързано със
системата.
•• Активирайте функцията
BLUETOOTH на BLUETOOTH
устройството.
•• Установете връзка от
BLUETOOTH устройството.
•• Информацията за регистрация
на сдвояването е изтрита.
Извършете отново операцията
за сдвояване.
68BG
Звукът прескача или варира, или
връзката се губи.
•• Системата и BLUETOOTH
устройството са твърде
отдалечени.
•• Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
•• Ако наблизо има
оборудване, което генерира
електромагнитно излъчване,
например безжична LAN мрежа,
друго BLUETOOTH устройство
или микровълнова фурна, го
преместете.
Звукът от вашето BLUETOOTH
устройство не може да бъде чут
на тази система.
•• Първо усилете звука на
BLUETOOTH устройството си,
след което регулирайте силата
на звука чрез  +/–.
Има силно бръмчене, шум или
изкривен звук.
•• Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
•• Ако наблизо има
оборудване, което генерира
електромагнитно излъчване,
например безжична LAN мрежа,
друго BLUETOOTH устройство
или микровълнова фурна, го
преместете.
•• Намалете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Control for HDMI („BRAVIA“ Sync);
Системата не се включва дори
когато телевизорът се включи.
•• Задръжте натиснат SHIFT и
натиснете SETUP, след което
задайте [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] на [ON]
(страница 38). Телевизорът
трябва да поддържа функцията
Control for HDMI (страница 52).
За подробности направете
справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
•• Проверете настройките
на високоговорителите на
телевизора. Захранването на
системата се синхронизира
с настройките на
високоговорителите на
телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
•• Ако последния път звукът се е
извеждал от високоговорителите
на телевизора, системата няма
да се включи дори когато се
включи телевизорът.
Системата не извежда звук от
телевизора.
•• Проверете типа и връзката на
HDMI кабела или аудио кабела,
който е свързан към системата и
телевизора (страница 23).
•• Ако телевизорът ви е съвместим
с функцията възвратен звуков
канал, се уверете, че системата
е свързана към съвместим с
ARC жак HDMI IN на телевизора
(страница 23). Ако все още
не се извежда звук или ако
звукът се прекъсва, свържете
аудио кабел (не е приложен),
задръжте натиснат SHIFT и
натиснете SETUP, след което
задайте [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] на
[OFF] (страница 38).
Допълнителна информация
Системата се изключва, когато
изключите телевизора.
•• Проверете настройката
на [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(страница 38). Когато
[STANDBY LINKED TO TV] е с
настройка [ON], системата
се изключва автоматично,
когато изключите телевизора,
независимо от входа.
Системата не се изключва дори
когато телевизорът се изключи.
•• Проверете настройката
на [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(страница 38).
За да се изключи автоматично
системата независимо от входа,
когато изключите телевизора,
задайте [STANDBY LINKED TO TV]
на [ON]. Телевизорът трябва да
поддържа функцията Control
for HDMI (страница 52). За
подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация
на телевизора.
69BG
•• Ако телевизорът ви не е
•• Изчакайте за кратко и опитайте
съвместим с Audio Return
Channel, звукът от него няма да
бъде изведен от системата дори
ако тя е свързана към жака HDMI
IN на телевизора. За извеждане
на звук на телевизора от
системата, свържете аудио
кабел (не е приложен в
комплекта) (страница 24).
•• Сменете функцията на системата
на „TV“ (страница 24).
•• Увеличете силата на звука на
системата.
•• В зависимост от реда, в който
сте свързали телевизора и
системата, системата може да
бъде заглушена и на дисплея на
устройството да се показва " "
(заглушаване). Ако се случи това,
включете първо телевизора,
след това системата.
•• Насочете настройките на
високоговорителите на
телевизора (BRAVIA) към
аудиосистемата. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора ви,
за това как да го настроите.
отново. Ако изключите системата,
ще измине известно време, преди
да можете да изпълните операции.
Изчакайте 15 секунди или повече
секунди и опитайте отново.
•• Уверете се, че телевизорът,
свързан към системата поддържа
функцията Control for HDMI.
•• Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват
от функцията „Control for HDMI“,
са ограничени в „HDMI CEC“
стандарта, както следва:
—Записващи
—
устройства (Blu-ray
Disc рекордер, DVD рекордер
и т.н.): до 3 устройства
——Устройства за възпроизвеждане
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и т.н.): до 3 устройства (тази
система използва едно от тях)
—Устройства
—
с тунер: до
4 устройства
—Аудио
—
система (приемник/
слушалки): до 1 устройство
(използвано от тази система)
Звукът се извежда и от
системата, и от телевизора.
•• Заглушете звука на системата
или на телевизора.
•• Сменете изхода на
високоговорителя на телевизора
на високоговорител на телевизора
или аудиосистема.
70BG
Функцията Control for HDMI не
работи както трябва.
•• Проверете връзката със
системата (страница 18).
•• Активирайте функцията
за управление за HDMI на
телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Безжична функция Party Chain
Не може да бъде свързано
BLUETOOTH устройство към
системата по време на
функцията Party Chain с
безжично свързване.
•• След свързване на всички
системи, извършете
сдвояването и свързването
между BLUETOOTH устройството
и Party Host (Парти домакин).
Нулиране на системата
Ако системата все още не работи
правилно, върнете системата
към фабричните настройки по
подразбиране.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1 Извадете шнура за
променливотоково захранване
(проводник към
електрическата мрежа) и
отново го включете.
2 Натиснете , за да включите
системата.
3 Задръжте VOCAL FADER и MIC
ECHO за около 3 секунди.
Връщане на настройките на
менюто за настройка към
настройки по подразбиране
Можете да върнете настройките
на менюто за настройка
(с изключение на настройките
[PARENTAL CONTROL]) към
настройки по подразбиране.
1 Задръжте натиснат SHIFT, след
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [SYSTEM SETUP],
след това натиснете .
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [RESET],
след това натиснете .
4 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [YES], след това
натиснете .
Приключването отнема няколко
секунди. Не натискайте , докато
нулирате системата.
Функция за самодиагностика
Когато на телевизионния екран
или на дисплея се покажат
букви/числа
Когато функцията за
самодиагностика е активирана, за
да се предотврати неизправност
на системата се показва сервизен
номер. Сервизният номер се състои
от букви и числа (напр. C 13 50). Вижте
следната таблица за причината и
коригиращо действие.
Първите 3
символа от
сервизния
номер
Повреда и коригиращо
действие
C 13
Този диск е замърсен.
•• Почистете диска с мека
кърпа (страница 74).
C 31
Дискът не е поставен
правилно.
Допълнителна информация
„RESET“ се показва на дисплея.
След като нулирането завърши,
системата се рестартира
автоматично. Натиснете , за да
включите системата.
Всички настройки, конфигурирани
от потребителя и информацията
за сдвояване чрез BLUETOOTH
като предварително зададени
станции се нулират до фабрични
настройки по подразбиране (с
изключение на някои настройки
на менюто за настройка).
За да нулирате всички настройки
на менюто за настройка, вижте
„Връщане на настройките на
менюто за настройка към
настройки по подразбиране“
(страница 71).
Менюто с настройки се показва на
телевизионния екран.
•• Изключете системата,
след което я включете
отново. След това
поставете правилно
диска.
което натиснете SETUP.
71BG
Първите 3
символа от
сервизния
номер
Повреда и коригиращо
действие
E XX
За да предотврати
(XX е число) неизправно
функциониране,
системата е активирала
функцията за
самодиагностика.
•• Свържете се с най-
близкия търговец
на Sony или с местен
упълномощен сервиз
на Sony и съобщете
сервизния номер с 5
знака.
Пример: E 61 10
Съобщения
На дисплея може да се показва
или да мига едно от следните
съобщения по време на работа.
CANNOT PLAY
•• Поставен е диск, който не може
да се възпроизведе.
•• Поставен е DVD VIDEO с
неподдържан код на региона.
CODE 01/SGNL ERR
Подава се неподдържан аудио сигнал
от HDMI IN (ARC) жака на свързания
телевизор (страница 23).
DATA ERROR
•• Файлът е създаден в
неподдържан формат.
•• Разширението на файла не
съответства на файловия формат.
DEVICE ERROR
USB устройството не може да
бъде разпознато или е свързано
неизвестно устройство.
72BG
DEVICE FULL
Паметта на USB устройството е
пълна.
ERASE ERROR
Изтриването на аудиофайлове
или папки на USB устройството е
неуспешно.
FATAL ERROR
USB устройството е било
отстранено по време на
прехвърляне или изтриване и
може да е повредено.
FOLDER FULL
Не можете да прехвърляте
на USB устройството, защото
броят на папките е достигнал
максималния.
NoDEVICE
Няма свързано USB устройство
или е свързано неподдържано
устройство.
NO DISC
Няма диск в устройството.
NO MUSIC
Не съществуват поддържани
аудио файлове в източника за
възпроизвеждане.
NO VIDEO
Не съществуват поддържани
видео файлове в източника за
възпроизвеждане.
NOT USE
Опитали сте да изпълните
специфична операция при условия,
в които тя е забранена.
NO SUPPORT
Свързано е неподдържано USB
устройство или USB устройството е
свързано през USB концентратор.
OVER CURRENT
Открито е прекомерно подаване
на ток от
(USB) порта.
PROTECT
USB устройството е защитено
срещу запис.
PUSH STOP
Опитали сте да изпълните
операция, която може да
се извършва само когато
възпроизвеждането е спряно.
READING
Системата чете информацията
от диска или USB устройството.
Някои операции не са налични.
REC ERROR
Прехврлянето не е започнало, спряло
е по средата или не може да се
изпълни по някаква друга причина.
TRACK FULL
Не можете да прехвърляте
на USB устройството, защото
броят на файловете е достигнал
максималния.
Предпазни мерки
Когато носите устройството
За да избегнете повреда на
механизма на диска, извършете
следната процедура преди да
носите устройството.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1 Натиснете , за да включите
системата.
2 Натиснете неколкократно
FUNCTION, за да изберете
„DVD/CD“.
3 Извадете диска.
Натиснете , за да отворите и
затворите тавата на диска.
Изчакайте докато на дисплея не
се покаже „NO DISC“.
4 Натиснете , за да изключите
системата.
Допълнителна информация
5 Изключете захранващия кабел.
73BG
Забележки относно дисковете
•• Преди възпроизвеждане
избърсвайте диска от центъра към
ръба с кърпа за почистване.
•• Не почиствайте дисковете с
разтворители, като бензин,
разредител, препарати за
почистване или антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
•• Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух и не
ги оставяйте в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
Относно безопасността
•• Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време.
При изключване на устройството
винаги хващайте щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел.
•• В случай че в системата попадне
твърд предмет или течност, изключете
системата от електрическия контакт
и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди
да я използвате отново.
•• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно работата със системата
Системата няма защита срещу капки и
не е водоустойчива. Не пръскайте вода
върху системата и не я чистете с вода.
поставяне на устройството или
високоговорителите върху
повърхности, които са били
специално обработени (например
с восък, смазка, лак), тъй като това
може да доведе до поява на петна
или обезцветяване на повърхността.
•• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността на
устройството да се кондензира влага
и да причини неизправност. В такъв
случай извадете диска и оставете
системата включена за около един час,
докато влагата се изпари.
Относно загряването
•• Загряването на устройството по
време на работа е нормално и не е
причина за безпокойство.
•• Ако е системата е била използвана
продължително време с голяма сила
на звука, не докосвайте корпуса,
защото може да се е нагрял.
•• Не запушвайте вентилационните отвори.
Относно системата
високоговорители
Система от високоговорители не е
магнитно екранирана и може за причини
магнитно изкривяване на картината
на наблизо разположени телевизори.
В такъв случай изключете телевизора,
изчакайте между 15 и 30 минути и го
включете отново. Ако няма подобрение,
отдалечете високоговорителите от
телевизора.
За разполагането
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
•• Не поставяйте системата под наклон
Внимание: Ако оставите неподвижно
видеоизображение или изображение
на екранното показване на
телевизора си за продължителен
период от време чрез системата,
рискувате перманентна повреда
на телевизионния си екран.
Прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
или на места, където е прекалено
горещо, студено, прашно, мръсно
или влажно, където няма достатъчно
проветряване или където ще бъде
подложена на вибрации, пряка
слънчева светлина или ярка светлина.
74BG
•• Бъдете внимателни при
Почистване на корпуса
Почиствайте системата с мека кърпа,
леко навлажнена с разтвор на мек
почистващ препарат.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като например
разредители, бензин или спирт.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
•• BLUETOOTH устройствата трябва да
Допълнителна информация
се използват на разстояние едно от
друго приблизително 10 метра
(без препятствия). Ефективният
обхват на комуникация може да бъде
по-малък при следните условия:
—— когато между устройствата с
BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена или
друго препятствие;
—— На места с инсталирана безжична
LAN мрежа.
—— около микровълнови печки, които
се използват;
—— на места, където се генерират
други електромагнитни вълни.
•• BLUETOOTH устройствата и
оборудването за безжична LAN
мрежа (IEEE802.11b/g/n) използват
една и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство с
възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитно смущение.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на преноса на данни,
до шум или до невъзможност
за свързване. Ако това се случи,
пробвайте следните мерки за
отстраняване на проблема:
—— използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
оборудването за безжична LAN
мрежа;
—— изключвайте захранването
на оборудването за безжична
LAN мрежа, когато BLUETOOTH
устройството е на разстояние под
10 метра;
—— използвайте тази система и
BLUETOOTH устройството възможно
най-близо едно до друго.
•• Радиовълните, разпространявани
от тази система, може да попречат
на работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения
могат да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването
на тази система и BLUETOOTH
устройството на следните места:
—— в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове;
—— Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми
•• Тази система поддържа функции
за сигурност, които отговарят на
спецификацията BLUETOOTH, за
да гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче
може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието
на настройките и други фактори,
така че винаги бъдете внимателни,
когато осъществявате комуникация
посредством технологията BLUETOOTH.
•• Sony не може да носи отговорност
по никакъв начин за щети или
други загуби, които са резултат от
изтичане на информация по време
на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
•• BLUETOOTH комуникацията не е
непременно гарантирана с всички
BLUETOOTH устройства, чиито профил
е същият като на тази система.
•• BLUETOOTH устройствата, свързани с
тази система, трябва да отговарят на
BLUETOOTH спецификацията, зададена
от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието
им трябва да бъде сертифицирано. Но
дори когато някое устройство отговаря
на BLUETOOTH спецификацията,
може да има случаи, при които
характеристиките или спецификациите
на BLUETOOTH устройството правят
свързването невъзможно или водят
до различни методи за управление,
показване или работа.
75BG
•• Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази
система, от комуникационната среда
или от околните условия.
Спецификации
Входове
AUDIO IN (TV) L/R:
Напрежение 2 V, импеданс
47 килоома
TV (ARC):
поддържани аудио сигнали:
двуканален линеен PCM
MIC1:
Чувствителност 1 mV, импеданс
10 килоома
MIC2/GUITAR:
Чувствителност 1 mV, импеданс
10 килоома (Когато режимът на
китара е изключен)
Чувствителност 200 mV,
импеданс 250 килоома (Когато
режимът на китара е включен)
Изходи
HDMI OUT (TV) ARC:
поддържани аудио сигнали:
2-канален линеен PCM
(до 48 kHz), Dolby Digital
Секция HDMI
Конектор:
Тип A (19 щифта)
Секция на плейъра за дискове
система:
Система за компактдискове,
цифров звук и видео
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването:
Непрекъснато
Изходна мощност на лазера*:
По-малка от 44,6 μW
76BG
* Тази стойност е измерена
на разстояние 200 mm от
повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично
четене с бленда 7 mm.
Честотна характеристика:
20 Hz – 20 kHz
Формат на цветовата система за
видео:
Модел за Латинска Америка:
NTSC
други модели:
NTSC и PAL
Секция USB
Поддържано USB устройство:
Клас за масово съхранение
Максимален ток:
1 A
(USB) порт:
Type A
Секция на FM тунера
FM стерео, FM суперхетеродинен
тунер
Антена:
Проводникова FM антена
Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка от 50 kHz)
Раздел BLUETOOTH
Комуникационна система:
стандартна версия на
BLUETOOTH 4.2
Изходна мощност:
BLUETOOTH стандарт Power
Class 2
Максимална изходна мощност:
< 9,5 dBm
Максимален обхват на комуникация:
Пряка видимост прибл. 10 m*1
Максимален брой устройства, които
могат да бъдат регистрирани
8 устройства
Максимален брой едновременни
връзки (Multipoint)
3 устройства
Честотна лента:
Лента 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео)
SPP (Профил за серийни портове)
Поддържани кодеци:
SBC (Кодек за подобхват)
AAC (Разширено аудиокодиране)
LDAC
Поддържани аудио формати
Поддържана побитова скорост и
честоти на семплиране:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps – 320 kbps
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 бита)
Xvid:
Видеокодек: Xvid видео
Побитова скорост:
4,854 Mbps (MAX)
Разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (с изключение на
модел за Латинска Америка)
Аудиокодек: MP3
MPEG4:
Формат на файла: MP4 формат
на файла
Видеокодек: MPEG4 обикновен
профил (AVC не е съвместим.)
Побитова скорост: 4 Mbps
Разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (с изключение на
модел за Латинска Америка)
Аудиокодек: AAC-LC (HE-AAC не е
съвместим.)
DRM: Не е съвместим
Система от
високоговорители
SS-WM80D
система от високоговорители:
1-посочна, басрефлексна
Високоговорител:
Субуфер: 250mm, тип конус
Номинален импеданс:
3 ома
Размери (ш/в/д) (прибл.):
340 mm × 405 mm × 315 mm
Тегло (прибл.):
8,5 kg
Допълнителна информация
*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около
микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуерно приложение и т.н.
2
* Стандартните профили на
BLUETOOTH указват целта на
BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Поддържани видеоформати
SS-M80D
система от високоговорители:
3-посочна, басрефлексна
77BG
Високоговорител:
Средно: 80 mm, тип конус
Високоговорители за високи
честоти: 50 mm, тип конус
Високоговорители за ниски
честоти: 200 mm, тип конус
Номинален импеданс:
Високоговорител за средни/
високи честоти: 8 ома
Високоговорители за ниски
честоти: 3 ома
Размери (ш/в/д) (прибл.):
285 mm × 405 mm × 350 mm
Тегло (прибл.):
7,4 kg
SS-M60D
система от високоговорители:
3-посочна, басрефлексна
Високоговорител:
Средно: 80 mm, тип конус
Високоговорители за високи
честоти: 50 mm, тип конус
Високоговорители за ниски
честоти: 200 mm, тип конус
Номинален импеданс:
Високоговорител за средни/
високи честоти: 8 ома
Високоговорители за ниски
честоти: 3 ома
Размери (ш/в/д) (прибл.):
285 mm × 405 mm × 310 mm
Тегло (прибл.):
7,2 kg
SS-M40D
система от високоговорители:
2-посочна, басрефлексна
Високоговорител:
Високоговорители за високи
честоти: 50 mm, тип конус
Високоговорители за ниски
честоти: 200 mm, тип конус
Номинален импеданс:
6 ома
78BG
Размери (ш/в/д) (прибл.):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Тегло (прибл.):
5,1 kg
Общи сведения
Изисквания за захранването:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Консумирана мощност
(в енергоспестяващ режим):
0,5 W (Когато „BT STBY“
е зададено на „OFF“ и
[CONTROL FOR HDMI]
е зададено на [OFF].)
2 W* (Когато „BT STBY“
е зададено на „ON“ и
[CONTROL FOR HDMI]
е зададено на [ON].)
Размери (ш/в/д)
(без високоговорителите) (прибл.):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Тегло (без високоговорителите)
(прибл.):
HCD-M80D: 4,0 кг
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Работна температура:
5°C до 35°C
* Консумираната мощност от системата
ще бъде по-малка от 0,5 W, когато
няма HDMI връзка и „BT STBY“ е
зададено на „OFF“.
Дизайнът и спецификациите са обект
на промяна без предизвестие.
Дизайнът и спецификациите са обект
на промяна без предизвестие.
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639:1988 (E/F).
Код
Language
Код Language
Код
Language
Код
Language
1027
Афарски
1186
Шотландски
келтски
1350
Малаяламски
1513
Свази
1028
Абхазки
1194
Галисийски
1352
Монголски
1514
Сесото
1032
Африкаанс
1196
Гуарани
1353
Молдавски
1515
Сундански
1039
Амхарски
1203
Гуджарати
1356
Маратхи
1516
Swedish
1044
Арабски
1209
Хауса
1357
Малайски
1517
Суахили
1045
Асамски
1217
Хинди
1358
Малтийски
1521
Тамилски
1051
Аймара
1226
Хърватски
1363
Бирмански
1525
Телугу
1052
Азербайджански 1229
Унгарски
1365
Науру
1527
Таджикски
1053
Башкирски
1233
Арменски
1369
Непалски
1528
Тайски
1057
Белоруски
1235
Интерлингва
1376
Dutch
1529
Тигриня
1059
Български
1239
Оксиденталски 1379
Norwegian
1531
Туркменски
1060
Бихари
1245
Инупиак
Окситански
1532
Тагалог
1248
Сетсуана
1393
1061
Бислама
Индонезийски 1403
(Афан) оромо
1534
1066
Бенгалски; Бангла 1253
Исландски
1408
Ория
1535
Тонга
1067
Тибетски
Italian
1417
Пенджабски
1538
Турски
1254
1070
Бретонски
1257
Иврит
1428
Полски
1539
Цонга
1079
Каталунски
1261
Японски
1435
Пашто; Пущу
1540
Татарски
Корсикански
1269
Идиш
1436
Portuguese
1543
Туи
Чехия
1283
Явански
1463
Кечуа
1557
Украински
1103
Уелски
1287
Грузински
1481
Реторомански
1564
Урду
1105
Danish
1297
Казахски
1482
Кирунди
1572
Узбекски
1483
1109
German
1298
Гренландски
1130
Бутански
1299
Камбоджански 1489
Румънски
1581
Виетнамски
Russian
1587
Волапюк
1142
Гръцки
1300
Каннада
1491
Киняруанда
1613
Волоф
1144
Български
1301
Корейски
1495
Санскритски
1632
Соса
1145
Есперанто
1305
Кашмирски
1498
Синдхи
1665
Йоруба
1149
Spanish
1307
Кюрдски
1501
Санго
1684
Chinese
1150
Естонски
1311
Киргизки
1502
Сърбохърватски
1697
Зулу
1151
Баски
1313
Латински
1503
Сингалски
1703
Не е посочен
1157
Персийски
1326
Лингала
1505
Словакия
1165
Finnish
1327
Лаоски
1506
Словенски
Самоански
1166
Фиджи
1332
Литовски
1507
1171
Фарьорски
1334
Латвийски
1508
Шона
1174
French
1345
Малгашки
1509
Сомалийски
1181
Фризийски
1347
Маорски
1511
Албански
1183
Ирландски
1349
Македонски
1512
Сръбски
Допълнителна информация
1093
1097
79BG
Списък с кодове за регион за родителски контрол
80BG
Код
Зона
Код
Зона
Код
Зона
Код Зона
2044
Аржентина
2165
Финландия
2362
Мексико
2149 Испания
2499 Швеция
2047
Австралия
2174
Франция
2376
Нидерландия
2046
Австрия
2109
Германия
2390
Нова Зеландия 2086 Швейцария
2057
Белгия
2248
Индия
2379
Норвегия
2528 Тайланд
2070
Бразилия
2238
Индонезия
2427
Пакистан
2184 Обединено кралство
2079
Канада
2254
Италия
2424
Филипини
2090
Чили
2276
Япония
2436
Португалия
2092
Китай
2304
Корея
2489
Русия
2115
Дания
2363
Малайзия
2501
Сингапур
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-731-977-13(1)
Download PDF

advertising